Page 1

Planering till tidningsredaktionen

Läsåret 2012/2013

Nu ska ni börja arbeta på en tidningsredaktion. Ni kommer att bestå av fyra medlemmar och er tidning kommer att bli bedömd på både grupp- och individnivå. Ämne: svenska och samhällskunskap Arbetsområde: Medier och kommunikation Tid: vecka 47-4 Syfte – varför ska vi arbeta med det här? Genom undervisningen i svenska, ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att analysera lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Mål för arbetsområdet Svenska  Utveckla förmågan att anpassa skriftspråket, så att det passar mottagaren.  Utveckla förmågan att skriva olika slags texter.  Utveckla förmågan att låta text och bild samspela. Samhällskunskap  Utveckla förmågan att förstå mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållande och granskare i samhället.  Utveckla förmågan att se samband mellan demokrati, yttrandefrihet och medier.


Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas Svenska  Din förmåga att skriva olika texttyper, t ex insändare och reportage.  Din förmåga att anpassa språket efter mottagare. Vem är det du skriver för? Samhällskunskap  Din förmåga att beskriva samband mellan demokrati, yttrandefrihet och medier.  Din förmåga att söka och använda information utifrån ett källkritiskt perspektiv. Undervisning- så här kommer vi att arbeta  I samhällskunskap har vi gått igenom mediernas uppgift och på vilket sätt medierna kan kopplas till yttrandefrihet och demokrati. Det går även att läsa i boken s. 120-145.  Tidningsredaktionen innebär att ni ska samarbeta i grupper om fyra. Alla i gruppen ska dock lämna in en enskild text som handlar om hur medier, yttrandefrihet och demokrati hänger ihop. Kunskapskrav Svenska E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer ochstrukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Elevens sammanställningar av information innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Elevens sammanställningar av information innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Elevens sammanställningar av information innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika


delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kunskapskrav samhällskunskap E

C

A

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Planering tidning  
Planering tidning  

Det här är den planering 7D2 jobbade utifrån när de skulle vara en tidningsredaktion.

Advertisement