Page 1

ǁǁǁ͘ĂŶĚƌĞĂƐŚŽĨ͘Ŷů            ϮĞĚŝŐŝƚĂůĞĞĚŝƚŝĞŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϬϵ


ĞƐƚĞŽƵĚĞƌƐĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ͕ dŽĞŶŝŬǁĞƌĚŐĞǀƌĂĂŐĚŽŵĞĞŶƐƚƵŬũĞƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶǀŽŽƌĚĞĚŝŐŝƚĂůĞƐĐŚŽŽůŬƌĂŶƚŚĞďŝŬŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŵĞƚĞĞŶũĂŐĞnjĞŐĚ͘DŝƐƐĐŚŝĞŶŝƐŚĞƚŐŽĞĚŽŵĞǀĞŶŝŶŚĞƚŬŽƌƚĂĂŶƚĞŐĞǀĞŶǁŝĞŝŬďĞŶĞŶǁĂƚŵŝũŶ ǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶnjŝũŶ͘/ŬďĞŶ^ũĂĂŬWĞdž͕ϱϮũĂĂƌŽƵĚ͕ŐĞƚƌŽƵǁĚ͕ǁŝũŚĞďďĞŶĞĞŶnjŽŽŶǀĂŶϮϭũĂĂƌĞŶ ĞĞŶĚŽĐŚƚĞƌǀĂŶϭϳũĂĂƌ͘sĂŶĂĨĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϵǁĞƌŬŝŬďŝũĚĞtĞƐƚůĂŶĚƐĞ^ƚŝĐŚƚŝŶŐǀŽŽƌ<ĂƚŚŽůŝĞŬ KŶĚĞƌǁŝũƐ;t^<KͿ͘/ŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƚŝĞǁĞƌŬnjĂĂŵĂůƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůsĞƌďƵƌĐŚͲŚŽĨŝŶ WŽĞůĚŝũŬĞŶǀĂŶĂĨϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϬϴǁĞƌŬnjĂĂŵĂůƐŝŶƚĞƌŝŵĚŝƌĞĐƚĞƵƌt^<K͘ DŝũŶǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶnjŝũŶnjĞĞƌŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚ͘sĂŶǁĞŐĞŚĞƚŽŶƚďƌĞŬĞŶǀĂŶĞĞŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌŚĞďŝŬŝŶŚĞƚ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌϮϬϬϴͲϮϬϬϵŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞĞǀĞŶƐƉƌŽŶŐŝŶDĂĂƐĚŝũŬĞŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞ^ƉĞĞůůĞĞƌŚŽƌƐƚŝŶ EĂĂůĚǁŝũŬŐĞǁĞƌŬƚ͘ŝƚƐĐŚŽŽůũĂĂƌǀĞƌǀĂŶŐŝŬŽƉĚĞŶĚƌĞĂƐŚŽĨĞŶ͛ƚ^ƚĂƌƚďůŽŬŝŶ,ŽŶƐĞůĞƌƐĚŝũŬ ĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌĞŶĚŝĞƵŝƚŐĞǀĂůůĞŶnjŝũŶǀĂŶǁĞŐĞůĂŶŐĚƵƌŝŐĞnjŝĞŬƚĞ͘ /ŶŵŝĚĚĞůƐǁĞƌŬŝŬĂůǁĞĞƌnjĞǀĞŶǁĞŬĞŶŽƉĚĞŶĚƌĞĂƐŚŽĨ͘ĞnjĞϳǁĞŬĞŶŚĞďŝŬǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ ŐĞďƌƵŝŬƚŽŵŝŶŐĞƐƉƌĞŬƚĞŐĂĂŶŵĞƚƚĞĂŵůĞĚĞŶ͕ŽƵĚĞƌƐĞŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǀĂŶĚĞƐĐŚŽŽů͘ ĞŝŶǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞƌƉůŝĐŚƚĐŽŶƚŝŶƵͲƌŽŽƐƚĞƌƐƚŽŶĚŚŝĞƌďŝũĐĞŶƚƌĂĂů͘,ŝĞƌŽǀĞƌŚĞĞĨƚƵŝŶŵŝĚĚĞůƐ ďĞƌŝĐŚƚŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘ DĂĂƌ͙͘͘ƐƚŝĞŬĞŵƉũĞƐŚĞďŝŬŽŽŬĞǀĞŶŝŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶŐĞŬĞŬĞŶ͘tĂƚŵŝũŽƉǀŝĞůǁĂƐĚĞƌƵƐƚŝŶĚĞnjĞ ŐƌŽĞƉĞŶ͘ŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶƚĞĂŵůĞĚĞŶǁŽƌĚƚŚĂƌĚŐĞǁĞƌŬƚ͕ŝĞƚƐǁĂĂƌĞĞŶŝĞĚĞƌƚƌŽƚƐŽƉŵĂŐnjŝũŶ͘ KŽŬŽƉĚĞƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐŚĞďŝŬŬŝŶĚĞƌĞŶŽŶƚŵŽĞƚ͘ĞŶĂĂŶƚĂůŬĞƌĞŶǁĞƌĚŐĞǀƌĂĂŐĚ͗ĞŶƚƵĚĞŶŝĞƵǁĞ ŵĞĞƐƚĞƌ:ĂĐƋƵĞƐ͍:Ă͕ĚĂƚŬůŽƉƚĂůůĞĞŶƐĐŚƌŝũĨũĞŵŝũŶŶĂĂŵĂŶĚĞƌƐ͘ ĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝũĚƐƚĂĂŶǁĞĞƌĚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞĨĞĞƐƚĞŶǀŽŽƌĚĞĚĞƵƌ͘Ğ^ŝŶƚŝƐĂůǁĞĞƌĞĞŶǁĞĞŬŝŶŚĞƚ ůĂŶĚĞŶŶĂϱĚĞĐĞŵďĞƌǁŽƌĚƚĚĞƐĐŚŽŽůĂůƐŶĞůŝŶ<ĞƌƐƚƐĨĞĞƌŐĞďƌĂĐŚƚ͘/ŬŬŝũŬĞƌŶĂĂƌƵŝƚŽŵĚĞnjĞ ĨĞĞƐƚĞŶďŝũƚĞǁŽŶĞŶŽƉĚĞŶĚƌĞĂƐŚŽĨ͘ dĞŶƐůŽƚƚĞ͕ĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƚŝũĚŝƐŽŶƌƵƐƚŝŐǀĞƌůŽƉĞŶŽƉĚĞŶĚƌĞĂƐŚŽĨ͘/ŬƐƉƌĞĞŬĚĞǁĞŶƐƵŝƚĚĂƚ ǁŝũĚĞnjĞƉĞƌŝŽĚĞnjŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬŬƵŶŶĞŶĂĨƐůƵŝƚĞŶĞŶƉŽƐŝƚŝĞĨǀĞƌĚĞƌŬƵŶŶĞŶďŽƵǁĞŶĂĂŶĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞƐĐŚŽŽů͘ sĞĞůůĞĞƐƉůĞnjŝĞƌŵĞƚĚĞnjĞĚŝŐŝƚĂůĞƐĐŚŽŽůŬƌĂŶƚ͘ ^ũĂĂŬWĞdž͕ŝŶƚĞƌŝŵĚŝƌĞĐƚĞƵƌt^<K    


Andreas 100 jaar Een oude tekening en versje:

Op 1 juli 2009 was het startschot voor een heel jaar lang feest met diverse festiviteiten rondom 100 jaar Andreas. De kinderen van groep 4/5 van vorig jaar hebben hieraan meegewerkt. Zij lieten zien hoe dat 100 jaar geleden ging. Wat zagen jullie er leuk uit en jullie deden het fantastisch. Zie ook de foto.


Wij streven ernaar om alle “feest”momenten in dit kader te vieren. Zoals op 7 september 2009 tijdens de openingsviering in de kerk. Alle kinderen kwamen in stijl naar school en vrolijk klonken de klompjes door Kwintsheul.

De openingsviering ging over “feest”, samen hebben we geluisterd naar de verhalen en de liedjes gezongen over feest.

Er wordt ook al hard gewerkt door een werkgroep aan een reünie op 29 mei 2010, waar alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten een uitnodiging voor gaan ontvangen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als op alle jubileumdagen alle kinderen en leerkrachten gekleed komen in "Ot en Sien” stijl. Dus op 4 december, het Sinterklaasfeest, zien we iedereen weer lopen in klederdracht van 100 jaar terug. En natuurlijk ook met de kerstviering. Met alle feesten en festiviteiten blikken we 100 jaar terug. Ook is er een werkgroep voor de sponsoring. Deze groep is allerlei acties aan het regelen om geld in te zamelen voor alle festiviteiten. U krijgt daar vanzelf bericht over. In mei 2010 is er ook een tentoonstelling van vroeger met oude materialen en foto’s. We zullen u regelmatig op de hoogte houden over alle festiviteiten. De stuurgroep 100 jaar Andreas: Linda Kolcu en Jacqueline Janszen (oudervereniging) Mieke Schutte en Gerda Schoenmaker ( oud oudervereniging) Hans Smeele (oud directeur) Debby Haring, Marianne Reijgersberg en Irma Smits (team)


Nieuws van de oudervereniging Roerige tijden… De school, maar ook de oudervereniging is weer in een drukke tijd beland! De Sint is weer in het land, en de OV is druk in de weer om eerst de intocht en straks het sinterklaasfeest weer in goede banen te leiden. Daarnaast is de oudervereniging en de werkgroep ingeschakeld om koffie en thee te schenken bij de ouderavonden en komt de Kerstviering ook al weer in zicht. Als Sinterklaas weer naar Spanje is, zal de school door enkele creatieve ouders weer snel in Kerstsfeer gebracht worden! Een aantal ouders van de OV zal de wandeling van de kinderen naar en van de kerk begeleiden, en de volgende ochtend verzorgt de OV weer met ouders van de werkgroep het Kerstontbijt. Gelukkig hebben we het aantal vacatures in het bestuur weer aardig in kunnen vullen. Petra Bellekom en Linda Zwinkels zijn onlangs toegetreden. Op dit moment is er nog één vacature. Mocht u nog belangstelling hebben, neem dan gerust contact op via ov@andreashof.wsko.nl Ook omtrent de invoering van het continurooster was het roerig. De OV kan zich goed vinden in het voorstel van Sjaak Pex om de invoering van het verplichte continurooster anderhalf jaar op te schorten. Als compromis worden wel per 1 januari de voorgestelde nieuwe tijden gehandhaafd, maar de ouders/verzorgers hebben in ieder geval voorlopig nog de mogelijkheid om hun kind(eren) onder de middag thuis te laten eten. Wij verwachten dat met dit compromis de rust weer zal terugkeren en we ons vol goede moed kunnen gaan richten op de feestelijkheden rond het 100 jarig bestaan! Ook de OV wil een dikke streep onder de afgelopen discussies zetten en samen met de MR werken aan een betere onderlinge communicatie. Laat dit een goede leerschool zijn voor alle partijen, dat het nooit meer zo ver zal komen! Ook de leden van de MR hebben veel over zich heen gekregen, maar mogen nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat zij ingestemd hebben met een besluit terwijl zij op dat moment niet van de juiste informatie voorzien waren. Uiteindelijk heeft iedereen steeds naar beste eer en geweten gehandeld. De overblijf zal in ieder geval nog een poosje door blijven draaien. Ook van deze ontwikkelingen zult u op de hoogte gehouden worden. Houdt u ook de site van de school in de gaten! Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om Jacques Berkhout nog heel veel sterkte te wensen met zijn herstel. Wij gaan uiteraard nog officieel afscheid van hem nemen. Ook Kitty Posthoorn nog veel sterkte toegewenst! Dan rest mij nog u namens de bestuursleden van de oudervereniging nog een hele fijne Sinterklaastijd, mooie Kerst en alvast een heel gelukkig 2010 toe te wensen! Namens de oudervereniging, Jacqueline Janszen (voorzitter)


[@kopij vanuit MR voor de schoolkrant, 22 november 2009]

Berichten vanuit de MR Het jaar 2009 is bijna voorbij en de mensen van de Medezeggenschapsraad kijken terug op een zeer bewogen periode. Een periode waarin de school heeft aangegeven een nieuwe richting te willen inslaan en waarin de MR zo goed mogelijk heeft meegekeken en –gedacht of dat kon. De invoering van een continurooster staat al veel langer op de agenda van de school. En begin dit jaar legde het MT ons een concreet voorstel voor over een verandering van schooltijden. Als het gaat om verandering van de schooltijden is instemming van de MR vereist en vanaf het moment van het verzoek hebben wij ons in de instemmingsprocedure verdiept. De uitslag van onze instemming zal u allen bekend zijn. De MR heeft ingestemd met het voorstel van het MT om een verplicht continurooster in te voeren. Wij willen ook op deze plek nog eens benadrukken dat niet de MR, maar het MT het besluit tot invoering heeft genomen. De MR heeft instemming verleend, het besluit is van het MT. Nog altijd staat de voltallige MR unaniem achter de destijds verleende instemming. Wij hebben de instemmingsprocedure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen en zijn op democratische wijze tot de conclusie gekomen om het MT groen licht te geven voor invoering van het verplichte continurooster. Op basis van de toenmalige beschikbare informatie en met de toezegging dat vóór 1 januari 2010 alle in te vullen zorgpunten zouden zijn ingevuld. De MR heeft vijf kernpunten benoemd en die regelmatig met het MT besproken. Wij zagen wel degelijk voortgang in de ontwikkeling van de kernpunten, hoewel dit wellicht niet voor alle betrokkenen even duidelijk is geweest. Kern van de zaak is dat onze interim-directeur, Sjaak Pex, kort na zijn aanstelling heeft geconcludeerd dat de voorgenomen invoering per 1 januari 2010 op basis van nieuwe gegevens en feiten reëel gezien niet haalbaar bleek. Zijn voorstel aan de MR is geweest om de invoering van het verplichte continurooster uit te stellen tot augustus 2011 en per 1 januari 2010 met een niet-verplicht continurooster te werken. Na bestudering van de nieuw vrijgekomen informatie heeft de MR besloten dat dit voorstel op zijn plaats is. Ook hier geldt dat niet de MR heeft besloten het continurooster uit te stellen. Wel hebben wij ingestemd met het voorstel tot uitstel. Soms worden plannen onbedoeld ingehaald door de realiteit… De MR realiseert zich dat het afgelopen jaar voor veel mensen en partijen een moeilijk jaar is geweest. Wij betreuren dat, maar kijken niet met spijt terug op oprecht gedane uitspraken en motivaties. Wij respecteren de aanpassing in het continurooster zoals het MT nu heeft gedaan en zullen de komende periode zeker gebruiken om intern de gevaren koers te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Per 1 januari 2010 is het niet-verplichte continurooster een feit en vanaf dat punt hopen wij, samen met MT, OV, teamleden, ouders en leerlingen in gezond overleg één richting op te gaan. En natuurlijk staan wij open voor opbouwend commentaar. Wij wensen iedereen vanaf deze plek vast een gezond en positief nieuwjaar. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ANDREASHOF mr@andreashof.wsko.nl


9DQXLWGHNOHXWHUJURHSHQ 

1DHHQKHHUOLMNH]RPHUYDNDQWLH]LMQZHZHHUOHNNHUDDQKHWZHUN JHJDDQ,QLHGHUHNOHXWHUNODVZHUGHQGHNLQGHUHQGRRUHHQQLHXZ WKHPDYHUUDVW$OVMHGHNODVVHQELQQHQNLMNWODFKHQ.LNNHU-LSHQ -DQQHNH0LFNH\0RXVHHQ'ULEEHOMHWHJHPRHW,QVHSWHPEHU KHEEHQZHYHHOJHZHUNWRYHUNOHXUHQHQYRUPHQ (QPHWGLHUHQGDJKHEEHQZHHHQEH]RHNMHJHEUDFKWDDQGH NLQGHUERHUGHULMLQKHW:DWHULQJVHYHOG:DDUZLMFDYLD·VHQNRQLMQHQ PRFKWHQDDLHQHQERUVWHOHQ2RNPRFKWHQZLMGHERHUKHOSHQPHW SRHSVFKHSSHQ-DPHWNUXLZDJHQVHQVFKHSSHQJLQJHQZLMKHWODQG LQ*HOXNNLJZHUNWHKHWZHHUPHHHQEOHYHQZHDOOHPDDOGURRJ 1DHHQKHOHPRRLHQD]RPHUNZDPGDQWRFKGHKHUIVW'HNODVVHQ ZHUGHQZHHURPJHWRYHUGHQGHNDERXWHUSDNNHQPRFKWHQZHHUDDQ 'HNOHXWHUVKDGGHQKHWGUXNPHWYHUYHQHQNQXWVHOHQ(HNKRRUQV VSLQQHQHJHOVHQNDERXWHUVPDDNWHQGHNODVQRJJH]HOOLJHU(QZDW HHQKHHUOLMNOXFKWKLQJHULQGHVFKRRO-DGDWNZDPELMRQVYDQGDDQ ,QLHGHUHJURHSZHUGHUHHQJURWHSDQDSSHOPRHVJHNRRNW:HVORWHQ KHWSURMHFWDIPHWHHQNDERXWHUPLGGDJPHWHHQVSDQQHQGH SRSSHQNDVWYRRUVWHOOLQJHQOHXNHVSHOOHWMHV:HKHEEHQ]HOIVHFKWH NDERXWHUWKHHJHGURQNHQXLWNOHLQHNDERXWHUEHNHUWMHV ,QKHWWKHPDKHUIVWYLHORRNGH.LQGHUERHNHQZHHNPHWKHWWKHPD ´DDQWDIHOµ:HPRFKWHQHHQNLMNMHQHPHQLQGHELEOLRWKHHNHQ OXLVWHUHQQDDUHHQJUDSSLJYHUKDDO2SVFKRROPDDNWHQZH SHSHUPXQWMHVHQDSSHOIODSSHQHQOD]HQZHERHNHQYDQGH .LQGHUERHNHQZHHNWDIHO 2SZRHQVGDJQRYHPEHUGHGHQZHPHWGHKHOHVFKRROPHHPHWKHW 1DWLRQDDO6FKRRORQWELMW'HKHOHZHHNZHUNWHQZLMURQGKHWWKHPD HWHQ:HOHHUGHQZDDURPKHWEHODQJULMNLVRPJRHGWHRQWELMWHQ (QQXQXLVKHWZDFKWHQRS6LQWHUNODDV«   
Hallo Allemaal, Bericht van groep 3 over de eerste 3 maanden. De eerste dag was het best spannend na 6 weken vakantie. We hadden toch wel een beetje pijn in ons buik. Waar mogen we zitten in de klas. Wat gaan we de eerst dag leren. Zullen we al een nieuw woordje leren. Maar alles viel reuze mee………………………………..

Het eerste woordje was “ik”, we kregen mochten het woordje schrijven. We

er een klein boekje bij. We gingen ons zelf verven.

Daarna kregen we bijna elke dag een spannend verhaal erbij. Zo leerden we al steeds een nieuwe letter bij in ons

nieuw woordje met een heel snel veel letters en komt er klikklakboekje.

Maar dit was nog niet alles: er volgde nog een heel lekker woordje, dit had te maken met een lolly en wat moet daar mee? Daar kun je zo heerlijk van likken dus het woordje lik kwam er ook nog bij.

Nu hebben we al meer letters en woorden geleerd. We kunnen zelf, met al die geleerde letters al heel goed nieuwe woorden maken en we schrijven ze ook al op met de schrijfletters! En we verzinnen zelf ook verhaaltjes, die maken we meestal op de letterdoos en lezen we dan zelf aan elkaar voor. Elke keer leren we de letters met een ander verhaal, net zolang tot alle letters geleerd zijn. Bij ieder nieuw woord kijken we ook naar een filmpje dat over het woord gaat. Leren we bv. het woord “huis” dan gaat het filmpje over verschillende huizen en gaan we ook de letter in allerlei woorden opzoeken, bv. de letter h in hond en de letter h in gehakt enz. We vinden dit erg leuk! We lezen in het leesboek, maken werkbladen en oefenen heel veel!

Natuurlijk rekenen wij ook elke dag in ons grote rekenboek. De juffen leggen door middel van verhalen de rekensommen uit en gebruiken er allerlei materialen bij. Bij de start van de bussommen hebben we “met de bus” door de klas gereden. 1 kind is de chauffeur en bij de verschillende bushaltes in de klas


stappen er dan kinderen in of uit de bus, precies wat er op de bushalte staat! Ook op het schoolbord kunnen we de bus laten rijden naar de verschillende haltes, zodat we heel goed gaan begrijpen wat er precies gebeurt. Dit is het begin van het “echte”rekenen., ofwel van de sommen en dat is pas echt rekenen! We proberen elke dag een taak te doen. Straks gaan we werken vanuit een echt groot rekenboek en maken we sommen in een rekenschrift!!

We schrijven nu nog met ons potlood in ons schrijfschrift. En letten er op dat we ons potlood goed vasthouden. Over een poosje, gaan we schrijven met een Stabilo pen. En ook dan kunnen we goed opletten of we de pen goed vasthouden!

Bij al dit harde werken hebben we natuurlijk ook tijd voor andere dingen: handvaardigheid, tekenen, muziek, zelfstandig werken en techniek!

Tijdens zelfstandig werken kunnen we “kiezen” uit allerlei activiteiten: stempelen, werken met de woordendoos feestneus, varia, loco, allerlei spelletjes met de letters en woorden die we geleerd hebben

Bij techniek krijgen we hulp van jongens van het IWC uit Poeldijk. Voor die jongens is het een “maatschappelijke stage”, voor ons is het erg fijn dat zij ons komen helpen met het werken met materialen uit het techniekkasteel. We hebben ook een Pabo student in de klas. Bij juffr. Irma/Irene is dat juffr. Annette en bij juff. Jacqueline is dat meester Wesley. Zij komen iedere donderdag en soms een hele week. We vinden dat wel heel fijn en iedere week vinden zowel juffr. Annette als meester Wesley dat we weer heel geleerd hebben in een week!


Op 7 september gingen we met alle kinderen naar de openingsviering in de kerk. Allemaal in Ot en Sien stijl en de klompjes klonken vrolijk door de staten in Kwintsheul.

Op 11 september hadden we feest. Juffrouw Irma was 25 jaar in het onderwijs en zelfs 25 jaar hier op de Andreashof. We hebben feest gevierd met de 2 groepen 3. â&#x20AC;&#x2122;s Ochtends kreeg juf Irma een heerlijk ontbijtje samen met de kinderen van haar groep. Om 9.15 uur liepen we in optocht naar de Lange Wateringkade, waar we met de boot richting Sjors Janszen gingen. Daar hebben we midgetgolf gedaan en nog gespeeld in de speeltuin. Toen met de boot naar Madestein, waar we bij het Brasserietje, een super grote pannenkoek kregen en een ijsje toe. Op de boot, gezellig zingend , terug naar Kwintsheul. Wat een grandioze dag en wat hebben we genoten. Hierbij wil ik iedereen bedanken, voor het feest, ontbijt en de cadeaus, voor alles.


Ook de klassen zien er herfstachtig uit. Grote spinnen, paddenstoelen en nog veel meer is er geknutseld door de kinderen. Nu op weg naar het Sintfeest. Vanaf woensdag 12 november gaan we Sinterklaasjournaal kijken. Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren. Dat moeten we nog even afwachten. We gaan weer luisteren naar verhalen en natuurlijk de klas gezellig maken en maar hopen ook dat Sint en zijn zwarte Pieten de Andreashof bezoeken.
5LMPPHHPHWJURHS 9DQ'DDQ 6LQWHUNODDVJHHIWNDGRRWMHV 0DDUKLMYDDUWQLHWLQ NOHLQHERRWMHV =ZDUWH3LHWYXOWHHQ VFKRHQ 'DWZLOLNRRNZHOGRHQ  9DQ-RRVW ,N]LHGDDUHHQ3LHW (FKW,QKHWULHW 1HHGDDUHHQSDDUG (FKW%LMGLHNDDUW  9DQ(YD 6LQWHUNODDVHHWNDDV 6LQWHUNODDVYXOWHHQODDUV =ZDUWH3LHW]LQJWHHQOLHG =ZDUWH3LHWLVHHQSLHW     

  9DQ6HUUD $PHULFRULMGWRSKHW GDN =ZDUWH3LHWHHWRSKHW JHPDN 3LHWVODDWPHWGHURH 6LQWHUNODDVLVPRH  9DQ/LHNH =ZDUWH3LHW LNZLOMHQLHW 6LQWHUNODDVZDVGHEDDV (QQXLVGLHYDQ VSHFXODDV  

9DQ5REL 6LQWHUNODDVLVVOLP (QKLMJHHIWHHQFDGHDX DDQ.LP =ZDUWH3LHW ZLHGHZLHGHZLHW +LM]LQJWHHQOHXNOLHG


3-9-2009 Groep 5mt IS ALS EERSTE IN HET PRINSEBOS GEWEEST.

dierenjacht. We vonden:wormen,pisenbedden somegen zelfs molshopen! Maar ook vond iemand een DUIZENDpoot. Vooral spinnen vonden we,ook een kikker! Met 3,(7'5(80(/6 gingen we op

We mochten zijn spullen lenen,als ze kapot gingen mochten we ze zelf weer betalen. Dan kwam de juf savon”s onze spaarpot legen. We dachten dat we daar gingen eten en drinken,maar nee.

3,(7'5(80(/6/(*'(19$1$//(68,7 (5+2()'(0$$5((195$$*7(=,-1(1-$+225'$$5*,1*',( +LMOHHUGHRQVDOHPDDOYHUVMHV]RDOVGLHYDQGHDDOYRJHOZLQWHUNRQLQJHQGHZLOJHERRP 'LHYDQGHDDOYRJHOJLQJ]RDDOYRJHODDOYRJHODDOYRJHO 9DQGHZLQWHUNRQLQJZLQWHUNRQLQJZLQWHUNRQLQJZLQWHUNRQLQJ 9DQGHZLOJHERRPZLOJHERRPEXLJHERRPZLOJHERRPEXLJHQERRP:H]LMQHUGLWMDDU SDVDFKWHUJHNRPHQGDWHUKDPVWHUVELM

3,(7]LMQ

%HKDOYHQNULHEHOEHHVWMHV]LMQHURRNDQGHUHGLHUHQ =RDOVYRJHOVKHUWHQHHNKRRUQV :HOHUGHQRRNZDWRYHUSDGGHQVWRHOHQ :HOHUGHQGHVWLQN]ZDPRRU]ZDPHQ] :HUHGHQLQJH]HOHJHJURHSMHV 0DDURRNGHPRHGHUVZDUHQDDUGLJ

2RN3,(7ZDVHQLVDDUGLJ

,NZLOGHMXIRRNEHGDQNHQ]LMKHHIWGLWDOHPDDOJHUHJHOG .RUWRPKHWZDVKHHHHHHHHHHHHHHOJH]HOHJ

9DQ-HVVLFD RNWREHU +DOORDOOHPDDORSRQ]HMXIVYHUMDDUGDJJLQJHQZHDOVHHUVWHFDGDXWMHV DDQGHMXIJHYHQ7RHQJLQJHQZHNHHNMHVYHUVLHUHQ7RHQJLQJHQZH EXLWHQVSHOHQ2MDHUNZDPHQRRNGDQVMHVHQRRNWRYHUWUXNMHV$OVHHUVW NZDPHHQGDQVMHYDQ/RWXV7HVV.DZWDU+DPGLMKD7RHQJLQJHQ 3UHWW\6KHOVHD%R\DER\DED\GRHQHQWRHQNZDP'RPLQLTXH0HWLNNULMJ HHQEURHWMHHQWRHQNZDPHUHHQWRYHUWUXNMHYDQ1DWKDOLHHQ7RRQHQHU NZDPRRNHHQWRYHUWUXNMHYDQ.ULVWHOHQ6WHSKDQ\(UNZDPHQQLHWDOOHHQ WRYHUWUXNMHVPDDUHHQSDDU7RHQJLQJHQZHHJHOWMHVPDNHQYDQNOHLHQ YDQPLGDJJLQJHQZH]HYHUYHQHQWRHQJLQJHQZHRRNYDQPLGDJHHQILOP NLMNHQ9DQDVHDJHHQWRHQJLQJHQZHKHWHJHOWMHYHUYHQ(QWRHQ PRFKWHQZHWDQGHQVWRNHUWMHVRSGHHJHOGRHQ-RUG\KDGHHQKHOHUDUHHJHO JHPDDNW(Q*LMVKDGHHQSODWHHJHO6RPLJHKDGGHQHHQEDE\HJHO(QQLHW


DOOHHQEDE\HJHOWMHPDDUVRPLJHKDGGHQRIEDE\HJHOWMHVJHPDDNW :HPRFKWHQKHWPHWRRJPRQGHQRRUYHUVLHUHQ(QWRHQPRFKWHQZHQDDU KLXV(LQGH 9DQ'RPLQLTXHHQ3UHWW\

 NWREHU 7KHHPLGDJ :HPRJWHQNRHNMHV NHHNMHVPHQHPHQ HHQOHSHOZH PRJWHQHHQVSHOHWMHVPHQHPHQ ZHNUHJHQWKHHRIZH NUHJHQHHQEHNHUWMHOLHPRQDGHQ ZHKDGGHQKHWOHXN 9DQ6YHQHQ5R\ QRYHPEHUKDGGHQZLMVFKRRORQWELMW 7RHQZHGHNODVELQQHQNZDPHQODJHUELMLHGHUHHQHHQHLRSRQVERUG+HW HWHQZDVKHHOHUJOHNNHULHGHUHHQKDGYHHOJHJHWHQ(UVWRQGHQYHHO YHUVFKLOOHQGHGLQJHQRSWDIHO(UVWRQGHQWZHHPDQGHQPHWEURRGRSWDIHO +HWZDVHUJJH]HOOLJ 'LWYHUKDDOLVJHVFKUHYHQGRRUNLP NDZWDU DXJXVWXVKDGHQZLMGDWRQVHVFKRROMDDU EHVWRQGHQWRHQPRFKWHQZHRXGHUZHWVHQNOHUHQ DDQGRHQHQWRHQJLQJHQZHQDDUGHNHUNHQWRHQ JLQJHQZHDOOHUOLMRXGHUZHWVHQOLHGMHV]LQJHQHQ WRHQNZDPHQHURRNQRJHHQSDDURXGHYURXZHQ OLMWLMQVHOLHGMHV]LQJHQHQWRHQJLQJHQZHZHHUQDDU VFKRROWRH *HVFUHYHQGRRUKDPGLMD VWHUUH.ODDU 3UHRIMHVRNWREHU :HPRHVWHQHUVWELMRQVLMJHQJURHSMHLHWVGRHQ ELMJURHSMHPRHVWMH]XLNHUNORQMHVLQJODVGRHQ


%LMJURHSMHPRHVWHQZHHHQJODVMHPHWD]LMQLQHHQJODVPHWNRXWZDWHU GRHQ %LMJURHSMHPRHVWHQZHROLHHQZDWHUGRHQ %LMJURHSMHPRHVWHQZHSURHIMHVGRHQGHHQHPHWPHOON (QGHDQGHUHPHWDIZDVPLGHO *UHRSMHPHRVWHZHQPHHOHQZDWZDWWHU *URHSMHPRHVWHQZHPHWVWURRSHQKRQLQJHQSLQGHUNDDVHQHHQ OXX]LHYHUHQHHQVWXLYHU *HVFKHYHQGRRU5RZDQ MRFKHP  9RRUOHHVZHGVWULMGQRYHPEHU -HPRFKWPHHGRHQYDQDIJURHS (HUVWZDVHUHHQYRRUURQGHYDQHONHNODVPRFKWHU PHHGRHQ 9DQJURHS07PRFKW7HVVPHHGRHQ 9DQJURHS73PRFKW1RDPHHGRHQ 9DQJURHS'0PRFKW1DGLDPHHGRHQ 9DQJURHS,0PRFKW6YHQPHHGRHQ 9DQJURHS/0PRFKW.D\PHHGRHQ 9DQJURHS&3PRFKW6HQQHPHHGRHQ 9DQJURHS7PRFKW/RODPHHGRHQ 9DQJURHS-0PRFKW/DUULVDPHHGRHQ +HWZDVKHHHOVSDQQHQG YDQJURHS KDG1RDJHZRQQHQ HQYDQJURHS KDG.D\JHZRQQHQ GHMXIIHQJLQJHQRRNQRJYRRUOH]HQ KHWJLQJWXVVHQMXI,ORQD0LUMDP'HEE\HQPHHVWHU3HWHU GDDUYDQKDGMXI'HEE\JHZRQQHQ =HODVYRRUXLWSOXNHQGHSHWWHIODW


+HWZDVHHQKHHOOHXNVWXNMH *HVFKUHYHQGRRU/RWXV 7HVV 

'LQVGDJRNWREHU 'LQVGDJRNWREHUtĞŐŝŶŐĞŶŵĞƚĚĞϮũƵĨĨĞŶƐƉŝŶŶĞŶnjŽĞŬĞŶ͘ ŶĚĞũƵĨĨĞŶŚĞƚĞŶũƵĨDĂƌŝĂĞŶũƵĨDĂƌŝũĞ͘ /ĞĚĞƌĞĞŶǀĂŶũƵĨDĂƌŝĂ͛ƐŬůĂƐĚĞĞŵĞĞ͘ ŶŝĞĚĞƌĞĞŶŚĂĚnjĞŬĞƌǁĞůϱ͕ϲƐƉŝŶŶĞŶŐĞǀŽŶĚĞŶ͘ /ĞĚĞƌĞĞŶŚĂĚǁĞůĞĞŶŬƌƵŝƐƐƉŝŶŐĞǀŽŶĚĞŶ͘ ŶǁĞŬƌĞŐĞŶŽŽŬĞĞŶďŽĞŬũĞŵĞĞ͘ ŶǁĞŬƌĞŐĞŶŽŽŬĞĞŶǀĞƌŐƌŽŽƚŐůĂƐŵĞĞĞŶĞĞŶƉŽƚũĞǀŽŽƌĚĞ ƐƉŝŶŶĞŶ͘ ŶǁĞŚĂĚĚĞŶŽƉĚĞƉĂŬĞĞƌƉůĂĂƚƐǀĂŶƋƵŝŶƚƵƐŐĞnjŽĐŚƚ͘ tĞŵŽĐŚƚĞŶŝŶŐƌŽĞƉũĞƐǁĞƌŬĞŶĚŝĞǁĞnjĞůĨŵŽĐŚƚĞŶ ǀĞƌnjŝŶŶĞŶ͘ tĞŵŽĞƐƚĞĂĐŚƚĞƌŽƉŚĞƚďŽĞŬũĞƐĐŚŝũǀĞŶŚŽĞǀĞĞůƐƉŝŶŶĞŶ ǁĞŚĂĚĚĞŶŐĞǀŽŶĚĞŶ͘ tĞŵŽĐŚƚĞŶnjĞŶŝĞƚǀĂŶĚĞũƵĨĚĞƐƉŝŶŶĞŶǀĂŶŚĞƚǁĞďĂĨ ŚĂůůĞŶǁĂŶƚĂŶĚĞƌƐŐŝŶŐŚĞƚǁĞďŬĂƉŽƚ͘ ƚŽĞŶŐŝŶŐĞŶǁĞŝŶĚĞƌŝũƐƚĂĂŶ͘ ŶŐŝŶŐĞŶǁĞŶĂĂƌďŝŶŶĞŶ͘ :ƵĨDĂƌŝũĞƐƚĞůĚĞŶǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌƐƉŝŶŶĞŶ͘ ŶǁŝũŐĂǀĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚ͘

 *HVFKUHYHQGRRU6WHSKDQ\ .ULVWHO 


Groep 5/6 commi doet mee aan een landelijke dichtwedstrijd. Hier volgen een paar gedichten die ingezonden zijn. De allerbeste gedichten van Nederland worden in een dichtbundel opgenomen. En nu maar hopen dat één van de gedichten geplaatst wordt! Daar loopt ie hoor de schildpad. Was hij heel erg raar? Bevriend met een rat. Dat is toch niet naar. Zij vinden van wel. Ze hebben allebei een verschil De rat is weer heel snel. En leeft ook een beetje kil De schildpad heeft een schild. En leeft ook in het water. He, wat doet hij nu hij rilt. Dan hou ik nu maar even me snater.

Harder Een auto maakt harden geluiden. Een radio nog harder. Een tractor nog harder.

.

Een feest nog harder Een cros motor nog harder. Een storm nog harder. Een orkaan nog harder . En ik heb het zelf nog harder geschreven. Roy; 5/6 commi

Senne; 5/6 commi

Je eet een stukje kaas En je bent een haas Je bent een baas Je woont naast de maas. Er is een mens En die wil één wens. Je neemt een mes Naar je drum les. Dag mens Met je wens. Dag haas Met je stukje kaas. Frank; 5/6 commi

Een meisje op de weg. Een meisje op de weg. Een heel lief meisje op de weg. Een te lief meisje om achter te laten. Zoon lief meisje was er nog nooit op de aarden geweest. Het is het liefste meisje ooit zij iedereen En het was echt zo Ze deed alles wat iedereen zei Dus echt het aller liefste meisje van de hele wereld! Op de weg Eva, 5/6 commi


De kapoen Er was eens een kapoentje die zocht zijn schoentje. Het was rood met blauw, Hij wou hem hèèl erg gauw. Hij was hem al een dag kwijt, En een hele tijd. Hij ging toen hinkelend naar zijn boot, Door zijn mooie tuin zonder zijn enen poot. In de sloot vond hij zijn schoen, Toen was hij nog net op tijd om zijn boodschappen te doen.

Naomi, groep 5/6 commi

Een klein piraatje. Een klein piraatje las een boek. Hij verzon een dans erbij. Daarna hij at een koek. Het was lekker met het lekkernij. Hij werd een sterke kei. Daardoor werd hij blij. Hij zij: bye bye. Jim, groep 5/6 commi

De danseres

De danseres wou balletschoentjes. De danseres zij tegen de prins wil jij met me dansen. De prins zei: “Jaaa”. Dan moet je voor mij balletschoentjes kopen. Waarom niet gewoon een pen. Oke dan gaan we nu dansen!!

Sven, groep 5/6 commi


Hallo Schoolkrantlezers, Hieronder kun je een aantal verhalen lezen van de kinderen uit groep 6 van juf Mariska en juf Debby. Veel leesplezier!

Feestjaar!!!!! Wij hebben dit jaar twee hele aardige juffen. En toen gingen we bij de techniekles. tandpasta, En bij de muziek/knutsel les doen wij leuke opdrachten. en bij tekenen bedenken onze juffen ook altijd leuke opdrachten. Wij vinden bijna alle schoolvakken leuk

41'6,'5;4#'0 166'  9$1(52/(1'$1,48( :,-9,1'(1+(7/(8.'$721=(6&+22/+21'(5'-$$5%(67$$7 :$1'7'$1*$$1:(/(8.(1',1*(1'2(1 %,-9225%((/'27(16,(111111(1'(63257'$* (1.(5620%,-76,17(5./$$63$$6'$* ,('(5((1,6%/,-:$1'+(7,6((163(&$/(-$$5 ',1*(1',(:,-/(8.9,1'(1=,-1 %,87(163(/(1.1876(/(1&20387(5(1 7(.(1(1*(6&+,('(1,61$7885.81'(1 ',&7((63(//,1*7$$/ 

 


ZLM]LMQMLOOHQSUHFLRXV :LM]LMQXLWJURHSGP 'HYRRUOHHVZHGVWULMGZDVVSDQQHQG 9HHONLQGHUHQGHGHQPHHPDDUQLHWLHGHUHHQ =RDOVGHNLQGHUHQYDQJURHSHQKXQGHGHQQLHW PHHMDPPHUYRRUKXQYDQGHYRRUOHHVZHGVWULMG KHEEHQJHZRQQHQND\HQQRDHQMXIGHEE\RRN  HLQGH

School bestaat100 jaar In 1910 werd de school gemaakt in 2009 staat de school er nog steeds. De kassenbouw van het westland kweekten tomaten/ aardappels enzovoort. En er is heel veel landbouw en weilanden. Er waren veel kassen. Het stond in de krant. Vroeger deden ze spelletjes/kaatsballen/tollen/knikkeren De kinderen moesten in ot en sien kleren. Vroeger moesten ze in een nette rij staan en deed de juf een inspectie Als de kinderen vieze handen hadden moesten ze zich wassen in een grote houten ton Ze gingen tafels op zeggen als er eentje een fout had die was de ezel dan krijg je een bordje om je nek met een ezel en met ezel er op geschreven. Schoolkrant luuk en yannick.


=LHOHSLHWNDQQLHWVGHQNWKLM =LHOHSLHWNDQQLHWVGHQNWKLM =LHOHSLHW]DWLQ]LMQNDPHUVDPHQPHWHLJHQZLMVSLHW =LHOHSLHW]DWLQ]LMQNDPHUVDPHQPHWHLJHQZLMVSLHW =LHOHSLHW]HLLNNDQKHOHPDDOQLHWVQLHWVQLHWVHLJHQZLMVSLHW]HLGDQ JDDQZLMXLW]RHNHQZDWMHZHONDQ JDDQZLMXLW]RHNHQZDWMHZHONDQ =HVWRQGHQ·VQDFKWVRSKHWGDNHLJHQZLMVSLHW]HLHQGHQNMHGDWMHGLW =HVWRQGHQ·VQDFKWVRSKHWGDNHLJHQZLMVSLHW]HLHQGHQNMHGDWMHGLW NDQ"1HHLN]LWYDVWYDVWLQGHVFKRRUVWHHQ NDQ"1HHLN]LWYDVWYDVWLQGHVFKRRUVWHHQ 'HYROJHQGHGDJLQGHSLHWHQJ\P]DDO 'HYROJHQGHGDJLQGHSLHWHQJ\P]DDO (QNDQMHGLW]HLHLJHQZLMVSLHWRS]QNRS (QNDQMHGLW]HLHLJHQZLMVSLHWRS]QNRS $XQHHLNEHQJHYDOOHQ $XQHHLNEHQJHYDOOHQ 'HYROJHQGHGDJ]HLHLJHQZLMVSLHWLNZHHWZDWMHNDQ 'HYROJHQGHGDJ]HLHLJHQZLMVSLHWLNZHHWZDWMHNDQ :DWGDQ"¶KXLOHQ·ZDW=HL]LHOHQSLHW,NJDZHOQDDU6LQWHUNODDV :DWGDQ"¶KXLOHQ·ZDW=HL]LHOHQSLHW,NJDZHOQDDU6LQWHUNODDV ]HL]LHOHQSLHW+LMZDVELM6LQWHUNODDVLQ]LMQNDPHU]LHOHQSLHW]HLLN NDQKHOHPDDOQLHWV6LQWHUNODDV]HL¶QRXGDQJDDQZLMQDDUGH ]ZDUWHSLHWHQVFKRROWRH=HZDUHQELMGHSLHWHQVFKRROHQKLMVWRQGLQHHQV RS]LMQKDQGHQ=LHMHQRXZHO]HL6LQWHUNODDV7RHQJLQJKLMPHWHHQ RS]LMQKDQGHQ=LHMHQRXZHO]HL6LQWHUNODDV7RHQJLQJKLMPHWHHQ RHIHQLQJRSGHGDNHQORSHQHQWRHQSDVWHKLMLQHHQVGRRUGHVFKRRUVWHHQ 7RHQJLQJKLMKHWSLHWHQ 7RHQJLQJKLMKHWSLHWHQH[DPHQGRHQKHWJLQJKHOHPDDOIRXWORRV H[DPHQGRHQKHWJLQJKHOHPDDOIRXWORRV (QKLMKDDOGHQ]LMQSLHWHQGLSORPD'DQNMH'DQNMH'DQNMH MH (QKLMKDDOGHQ]LMQSLHWHQGLSORPD'DQNMH'DQNMH'DQN =HLKLMWHJHQ6LQWHUNODDV(QKLMZDVHHQKHOHEOLMHSLHWJHZRUGHQ =HLKLMWHJHQ6LQWHUNODDV(QKLMZDVHHQKHOHEOLMHSLHWJHZRUGHQ (QKLMZDVHHQKHOHEOLMHSLHWJHZRUGHQ

JHPDDNWGRRU$LPppHQ6X]DQQHJURHS/0 JHPDDNWGRRU$LPppHQ6X]DQQHJURHS/0

 


De juffen’s verjaardag Op 30 oktober gingen we met de juffen’s verjaardag naar het onderwijs museum. Eerst gingen we de cadeautjes geven. Daarna werden we gebracht naar het station in Rijswijk. Met de trein gingen naar Rotterdam. Toen we in Rotterdam waren moesten we naar het museum lopen. Alleen we moesten 3 keer om draaien. Omdat de juffen de kaart ondersteboven had. Maar toch waren we naar een kwartier lopen .

Toen we in het museum waren kregen we een rond lijding. Een groep meiden en een groep jongen. Maar er waren ook een paar geluksvogel die bij de meiden mochten. Toen kregen je een rond lijding door de jaren heen. De meiden begonnen in de werk klas daar kregen we een dictee hoe het vroeger ging, met een kroontjespen. De rond lijding begon in de middel eeuwen bij de klooster scholen. Zo gingen we verder in de tijd en de laatste klas was in de 2e wereld oorlog “1960”.


Daarna gingen lunchen. Daarna mochten we met groepjes zelf door het museum lopen. Alleen dat was varkensstal. Dus gingen de juffen maar een kijkje nemen. Want je had daar wel een paar verdiepingen. Op de ene een tentoonstelling, En op de ene allemaal lokale. Je had ook een boek daar kon je in schrijven wat je van het museum vind. Met je naam eronder.


Toen we uit het museum waren hadden we heel veel tijd. Toen gingen we naar de kubuswoningen. Gingen we kijken in de straat â&#x20AC;&#x2DC;bosâ&#x20AC;&#x2122; .

Er waren ongeveer 40 woningen. Het zag er heel erg mooi en raar uit. Maar toch was het een mooie uitvinding van de Nederlander Piet Blom. Daarna mochten we vrij spelen en gingen verstoppertje doen. Na 3 kwartier gingen we naar het Station. Toen we in Rijswijk werden we opgehaald door de ouders. Toen we op school waren mochten we gelijk naar huis.


Een heel nieuw jaar We zitten al een poosje in het nieuwe jaar. Maar toen het jaar begon was het nog even wennen. Alle nieuwe boeken en een nieuwe meester of juf. Allemaal een stapje moeilijker. Maar over een poosje wordt het weer anders. Dan moet iedereen tussen de middag op school eten. Lekker gezellig met je vrienden,en je bent ook eerder thuis. Maar dat gebeurt pas over een half jaar. Maar even over nu,we zijn al een beetje gewend aan de boeken en de nieuwe leerkracht. En bijna komt ons rapport eraan voor groep 4 t/m 8. Daarom worden er rond deze periode veel toetsen gedaan. En daarom wens ik iedereen suc6 Groetjes Lola groep 8T


Andreashof bestaat 100 jaar!

Komt u ook naar de reünie? Basisschool Andreashof in Kwintsheul bestaat 100 jaar. De aftrap van een uitbundig feestjaar is al genomen. Tijdens de opening van dit schooljaar verschenen ruim 400 kinderen allemaal in Ot & Sien-kleding, compleet met klompen, petten en schortjes. Maar niet alleen voor de huidige leerlingen is het feest. Voor oud-leerlingen en oudleerkrachten organiseert de Andreashof op 29 mei 2010 een feestelijke reünie. Het is 1 juli 1910 als de Andreasschool wordt opgericht door pastoor Vorkotter. Voor het eerst een rooms-katholieke lagere school in Kwintsheul, waarmee de openbare school verdwijnt. In 1926 komt daar de St. Theresia kleuterschool bij, gerund door de Zusters van de Voorzienigheid. Zes jaar later, in 1936, gaan alle meisjes naar de Theresiaschool en wordt de Andreashof een echte jongensschool. Pas in 1967 mogen de kinderen in klas 1 weer in gemengde groepen zitten. De naam Andreashof duikt voor het eerst op in 1984, als kleuterschool ‘de Kleuterhof’ en de Andreasschool samen één gebouw betrekken. Vier jaar later (1988) houdt de Theresiaschool op te bestaan en komen alle kinderen in Kwintsheul naar de Andreashof. De naam ‘Andreashof’ bestaat dus eigenlijk pas 25 jaar. Maar de geschiedenis van de school gaat in 2010 toch echt 100 jaar terug. En dat wordt gevierd! Met een grootse reünie voor oudleerlingen en -leerkrachten van de Andreashof én de Theresiaschool. Op zaterdag 29 mei 2010 gaan de deuren van de Andreashof aan de Leeuwerik 11 in Kwintsheul wijd open en hopen we heel veel mensen weer eens terug te zien. Een tentoonstelling met foto’s uit voorbije schooljaren zal oude tijden in de gangen doen herleven. En ook oude schoolrelikwieën zult u tijdens de reünie tegenkomen. Maar het belangrijkste is dat er volop gelegenheid zal zijn gezellig bij te praten met oude vrienden, bekenden en klasgenoten.


Aanmelden voor de reünie Om de feestelijkheden tijdens de reünie zo goed mogelijk te kunnen organiseren, horen wij graag vooraf of en met hoevelen u op 29 mei 2010 komt. Wie wil, kan zich vanaf nu aanmelden via emailadres: reunie@andreashof.wsko.nl. De reünie duurt van 10.00 uur tot 16.30 uur en uiteraard bent u vrij om te komen wanneer u dat schikt. Maar om ervoor te zorgen dat bezoekers makkelijker mede-leerlingen en –leerkrachten ontmoeten, gaan we de dag indelen naar jaargroepen. Vermeld bij het aanmelden dus ook even uw geboortejaar. En… kent u oud-leerlingen en/of -leerkrachten die inmiddels buiten de regio wonen, schroom dan niet hen hartelijk uit te nodigen voor de Andreashof-reünie. Houdt U hiervoor de website van de school in de gaten: www.andreashof.wsko.nl Hierop kunt u de laatste nieuwtjes over de diverse festiviteiten en de reünie vinden. Mensen die voorafgaand aan de reünie alvast contact met elkaar willen leggen, kunnen naar de speciale Andreashof-hyves site gaan: http://www.hyves.nl/almanak/1006259/School/Basisschool_Andreashof/. Veel plezier! Wij kijken vol verwachting uit naar uw komst en houden u op de hoogte! ___________________________________________________________________________

Oproep: herinneringen gevraagd! De Andreashof bestaat honderd jaar en in een eeuw tijd passeren natuurlijk veel, heel veel gebeurtenissen de revue. Leuke belevenissen, mooie herinneringen, spannende ontwikkelingen, ontroerende ervaringen. Wij zijn daarom op zoek naar herinneringen van mensen die ooit op de Andreashof / Theresiaschool in Kwintsheul hebben gezeten, er hebben gewerkt of op een andere manier nauw betrokken zijn geweest. Dat mag lang geleden zijn, maar ook korter. Het mogen herinneringen zijn aan leerkrachten, aan leerlingen, aan de school, aan uitstapjes met de school, aan lessen die er werden gegeven of kattenkwaad dat is uitgehaald. U kunt uw verhaal insturen per post of doormailen. Vindt u het lastig om zelf iets op te schrijven, dan komen wij graag bij u langs om uw herinnering op papier te zetten. Natuurlijk zijn ook (oude) foto’s, tekeningen of memo’s van harte welkom. Het is de bedoeling om uit de verzamelde inzendingen een uniek eeuwboek samen te stellen, dat de herinnering aan de Andreashof ook de komende honderd jaar nog zal hooghouden. Helpt u mee?

Meedoen? Inzenden van verhalen en foto’s kan per post: Rk. Basisschool Andreashof o.v.v. jubileumboek Leeuwerik 11 2295PE Kwintsheul U kunt ook een envelop met uw bijdrage afgeven op school of doormailen via het emailadres: 100jaar@andreashof.wsko.nl, met als onderwerp ‘Jubileumboek’. Zet op de achterkant van elke foto (of als bijschrift als u de foto’s mailt) duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, wie er op de foto staat, waar die is genomen en wanneer (jaartal). Vermeld ook of u de foto’s na gebruik retour wilt hebben.

digitale schoolkrant november 2009  
digitale schoolkrant november 2009  

digitale schoolkrant andreashof november 2009

Advertisement