Page 1

Svenska visdiktare

Ett temaarbete i YT11A Vårterminen 2014

Deadline: Biografin klar för muntlig redovisning: 7/3 Analysen av sångtext inlämnad: 28/3


SVENSKA VISDIKTARE Ett ämnesövergripande arbete i svenska och musik Vad är det som händer? Under de kommande veckorna ska du göra ett arbete om någon av våra svenska visdiktare. Ditt arbete kommer att bestå av två delar:  Analys av en sångtext  Muntlig presentation om din visdiktares liv – en biografi. I analysen ska du visa att du kan reflektera över en sångtext och knyta ihop sångtexten med visdiktarens liv i mesta möjliga mån. I din muntliga presentation ska du redogöra för din visdiktares liv och diktargärning. Tänk på att använda andra källor än enbart Wikipedia! Utnyttja biblioteket som kan ha böcker, olika vissällskap, gör en intervju, förord i visböcker, NE.se, och andra sidor på nätet. Längst bak i ditt arbete vill jag att du gör en källförteckning där du tydligt redovisar vilka hemsidor och böcker mm du har använt. Det centrala innehåll vi kommer att arbeta med är:  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier

samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.


Bedömning Läsa och skriva

E

C

A

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det Eleven kan skriva olika historiska och kulturella slags texter med viss sammanhang som det språklig variation, enkel har tillkommit i. textbindning samt i huvudsak fungerande Eleven kan skriva olika anpassning till texttyp, slags texter med relativt språkliga normer och god språklig variation, strukturer. utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Tala, lyssna och samtala

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl


Källkritik

fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


Varför inte samtida visdiktare? Syftet med projektet är:  att komma i kontakt med musik, text och författare man inte visste så mycket om sedan tidigare.  Att få ett litteratur- och kulturhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i texter och fakta om författarna.  Möta författarskap från olika tidsepoker. (genom klasskamraternas presentationer)  Få ett fokus på och kunskap om den traditionella visan, till skillnad från den nutida visan som ofta drar mot jazz, pop och rock. Tänk på hur du lägger upp arbetet: Muntlig redovisning/Biografi – 1/2 Textanalys – 1/2 Biografi/Muntlig redovisning Utgå gärna från ett antal frågor – Vad vill du veta om den visdiktare du valt? − − − − − − − − − − − − − − − − −

Var och när levde författaren Vilken är dennes mest kända visa? Uppträdde han/hon med sina egna visor? Spelade han/hon något instrument? Skrev författaren både text och musik? Om inte vem skrev musiken? Vad hade författaren för ursprung? Var fick han/hon inspiration till sina texter/visor? Finns det några likheter med andra visdiktare/författare? Hur påverkades texterna av författarens liv? Vilken typ av samhälle levde han/hon i? Var det annorlunda än idag? Vad var hans/hennes största/viktigaste påverkan/inflytande? Varför skrev han/hon visor? Vad var det som drev honom/henne framåt? I vilken utsträckning speglar texterna den tid författaren levde i? Kan man dra några paralleller mellan hans/hennes liv och diktning? Finns det något genomgående tema i texterna eller melodierna? Var det en lycklig eller olycklig människa och varför? Lägg gärna till annat du vill ha reda på.


Muntlig redovisning Förslag på upplägg: Inledning – Huvuddel – Avslutning Inledning:

Börja med citat Visa en bild Visa sångtexten Spela ett musikstycke (brottstycke) Berätta en historia som knyter an Ställ en fråga (retorisk fråga)

Huvuddel

Här presenterar du de fakta du hittat och de slutsatser du kommit fram till.

Avslutning: Återknyt till inledningen (Cirkelkomposition) Förbered lyssnarna på att ditt anförande snart är slut. Besvara frågan från inledningen. Anpassa ditt tal! Vad kan de som lyssnar om det jag ska tala om? Vilka frågor kommer de att ställa? (Förekom) Vad vill jag att de ska kunna efter min redovisning? Träna Röststyrka Hastighet Tonfall Ögonkontakt Pauser Gester

Ditt tal ska vara max 5 minuter!


Textanalys Vilken/vilka tekniker har författaren använt? Gestaltande språk

”gubben fick huka sig för att komma in genom dörren” istället för gubben var lång

Rim/inte rim

på vilket sätt rimmar texten? Vilka rader rimma med vilka?

Upprepningar

kan vara både enstaka ord och hela meningar. Varför upprepas vissa delar? Vill diktaren komma åt något speciellt?

Ordval

Kan ordvalet säga dig något om den tid när visan skrevs? Eller vis diktaren skapa någon speciell stämning/känsla?

Vilken känsla vill texten förmedla? Glädje, sorg, lugn, rädsla etc. Ge exempel på bilder i språket som förmedlar denna känsla. Leta efter starka och viktiga ord. Välj ut några ord som du tycker har stor betydelse för att skapa känslan och få fram innehållet. Vad tycker du att texten handlar om? Motivera din åsikt och förklara vad du grundar den på. Glöm inte att underbygga ditt resonemang med exempel ut texten. Vilken del tycker du bäst om? Varför? Utveckla dina tankar. Vad tycker du om texten som helhet? Varför? Utveckla dina tankar.

Glöm inte att binda ihop alla punkterna ovan till en sammanhängande text! Byt gärna text med grannen till höger om dig för att få värdefull respons och tips på hur din text kan bli tydligare och fungera ännu bättre.


Förslag på visdiktare och visor Evert Taube (1890 – 1976) född på Vinga utanför Göteborg, Balladen om Briggen Blue Bird av Hull, Flickan i Havanna, Maj på Malö Cornelis Vreeswijk (1937 – 1987) född i Nederländerna, bosatt i Stockholm. Viktig gestalt i den svenska visrenässansen under 1960-talet. Somliga går med trasiga skor, Telegram för fullmånen, Mördar Anders Birger Sjöberg (1885 – 1929) född i Vänersborg, lilla Paris, Fridas visor, Den första gång jag såg dig. Dan Andersson (Black Jim), (1888-1920), född i Grangärde Socken, Ludvika, Dalarna, Omkring tiggarn från Luossa, Jag väntar... Proletärförfattare, journalist mm. Skrev dikter som senare blivit tonsatta. Povel Ramel (1922 – 2007) Stockholm Företrädare för ”crazyn” under 1930 – 40-talen. Gjorde parodier på Taube, Sjöberg och Bellman. Tjo vad det var livat, Lingonben, Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Carl-Michael Bellman (1740 – 1795) Stockholm. Fredmans epistlar, Märk hur vår skugga, Solen glimmar, Glimmande nymf. Olle Adolphson (1934 – 2004) Stockholm. Samarbetade med Beppe Wolgers, tonsatte många av hans texter: Okända djur, Mitt eget land, Det gåtfulla folket. Egna visor: Trubbel, Nu har jag fått den jag vill ha. Beppe Wolgers (1928 – 1986) Stockholm och Östersund. Många översättningar av engelska texter, speciellt skriva för Monica Zetterlund. Skrev texter till Olle Adolphson. Björn Afzelius (1947 – 1999) Huskavarna/Göteborg. Svenska översättningar av sånger från Syd- och Centralamerika. Sång till friheten. Sånger med politiska texter, t.ex. Bläckfisken, Juanita. Lasse Dahlqvist (1910 – 1979) född på Lidingö, bodde största delen av sitt liv på Brännö i Göteborgs skärgård. Vissångare och skådespelare. De ä dans på Brännö brygga, Oh boy, oh boy, oh boy. Fred Åkerström (1937 – 1985) Stockholm. Svensk trubadur och textförfattare. Sådan är kapitalismen, Jag ger dig min morgon. Hade svåra problem med alkohol. Alice Tegnér (1864 – 1943) Karlshamn/Djursholm. Tonsättare och organist. Den svenska barnvisans representant. Gläns över sjö och strand. Bä bä vita lamm, Ekorrn satt i granen, Mors lilla Olle, Sockerbagaren. Barbro Hörberg (1932 – 1976) Göteborg/Stockholm. Vissångerska, viskompositör, skådespelare och revyartist. Med ögon känsliga för grönt, Kände du kylan. Allan Edwall (1924 – 1997) Hissmofors, Jämtland/Stockholm. Skådespelare, regissör, författare och visdiktare. Årstider, Den lilla bäcken, En kråka flög, Familjeporträtt.


Visdiktare 2014  
Advertisement