Page 1

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


FAKTAARK

!! Multimediedesigner, 3. semester !Eksamensprojekt

Cphbusiness Lyngby Titel: Corporate Social Responsibility Hold: mul-a12e, gruppe 5 48.471 anslag, 20 normalsider Vejledere: IRF, JHI. URL til landingpage: http://andreasbrix.dk/projects/csr/

! ! ! ! !! Caroline Vikke Lundholm Madsen ! ! ! ! ! !Andreas Brix ! ! ! ! ! Lars ! Nordenbæk !! !! ! ! cph-cm21@cphbusiness.dk

cph-ab8@cphbusiness.dk

! ! ! ! ! !

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer, at mellem 250.000 og 300.000 danskere lider alvorligt af stress. 


Kilde: DR Sundhed, april 2008.

cph-ln12@cphbusiness.dk

Martin Schäfer Svendsen cph-ms18@cphbusiness.dk

2 af 35


INDHOLDSFORTEGNELSE

! ! ! !

Faktaark

02

Indholdsfortegnelse

! ! ! !

Funktionelle krav

21

03

User story

21

Indledning

04

Use case

22

AIDA

05

Usability

23

Interessentanalyse

06

Non-funktionelle krav

24

Risikoanalyse

08

SEO

24

Porters Five Forces

09

Informationsdesign

25

Porters værdikæde

10

Interaktionsdesign

26

SWOT

11

Præsentationsdesign

27

TOWS

12

Konlusion

32

Målgruppe

13

Referenceliste

Kommunikationsmodel

14

Projektplan

16

! !

33

Implementeringsplan

16

BILAG

Design brief

17

Gantt-kort

Bilag 1

Kommunikationsplan

19

Implementeringsplan

Bilag 2

Database

20

Dokumenteret kode

20

! ! !

! !

3 af 35


INDLEDNING

! !

!

Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.

brugernes engagement i kampagnen – eller antallet af brugere, der tilmelder sig/deltager i konkurrencen.

Skagen Denmark er kendt som en troværdig og klassisk dansk designvirksomhed. Vi har taget udgangspunkt i denne virksomhed, fordi de endnu ikke har haft nogle opsigtsvækkende kampagner, der profilerer virksomheden i en bestemt retning, og fordi Skagen Denmark ikke har en nuværende CSR-strategi. Det er med andre ord et modtageligt brand.

Udover donationer til WHO’s stressforskning, opretter Skagen Denmark et rådgivningscenter, hvor man gratis kan modtage rådgivning i forhold til forebyggelse eller behandling af stress.

! !

Med denne kampagne bidrager Skagen Denmark til WHO’s forskning af arbejdsrelateret stress, i form af en donation, hvis størrelse er betinget af

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! KAMPAGNEN I KORTE TRÆK !! ! THE WORD ! SPREAD i konkurrencen om et ur på skagen.com, og tilkendegiv ! Deltag ! ! din støtte. Skagen Denmark donerer et beløb til WHO. !! ! RÅDGIVNING Denmark opretter en gratis rådgivnings-hotline, og bidrag! Skagen " ! er dermed aktivt til forebyggelse af stress.

! !

Hovedmålsætningen er naturligvis at profilere Skagen Denmark som en virksomhed med omtanke for mennesket og samfundet i almindelighed. En profil, der udover at styrke kendskab til brandet, også giver køberen oplevelsen af at støtte et godt formål. 


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

#

$

OFFLINE Vi udgiver et magasin med stress i tal, og interviews med rollemodeller. Der produceres fire posters til outdoor advertising. VISUEL IDENTITET Kampagnen får en markant og tydelig visuel identitet. Oplysning og interesse for kampagnens formål, er hovedformålet. 4 af 35


PROBLEMFORMULERING Hvordan kan Skagen Denmark gennem CSR-strategisk arbejde, skabe værdi for deres virksomhed, samtidig med at varetage deres interessenters interesser?

!

Hvordan kan Skagen Denmark anvende visuel identitet, gennem CSR kampagnen, til at ramme en bredere målgruppe end deres nuværende?

!

Hvilke positive og negative konsekvenser kan Skagen Denmark tillægge sit brand ved at fokusere på stress som CSR strategi?

!

På hvilken måde kan Skagen Denmark informere om et tabubelagt emne, samtidigt med at involvere målgruppen?

! !

METODER, TEKNIKKER OG VÆRKTØJER Vi bruger AIDA-modellen til at undersøge, hvordan vi kan tiltrække målgruppens interesse for vores produkt (landing page).

!

Interessent- og risikoanalyse for at klarlægge risici i forbindelse med projektet. Hvad kan gå galt, og hvad kan vi gøre for at forhindre det.

!

I forhold til at varetage Skagen Denmarks interne og eksterne forhold, vil vi gennem en SWOT analyse klarlægge virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til kampagnen.

!

AFGRÆNSNING
 Vi ville i vores non-funktionelle krav, under sikkerhed, gerne have haft mulighed for at indsamle de tilmeldte e-mailadresser. Disse e-mailadresser ville så af systemet blive tjekket for dubletter, for præventivt at undgå snyd med tilmeldingerne. Dog har vi valgt i vores projekt at nedprioritere netop dette punkt og blot fremstille det som et tiltænkt element.

!

Derudover ville vi gerne have lavet en kort reklame/promotion video, for kampagnen. Men grundet de mange andre arbejdsopgaver, valgte vi at sortere dette element fra, da det blev for tidskrævende.

! ! AIDA ! !

Attention Med kampagnen vækker vi modtagerens nysgerrighed og skaber attention ved en spændende billedside samt moderne og kreativ brug af sproget.

!

Interest Der er flere elementer, som skaber interest i kampagnen. På websitet fx counters i form af antal brugere der har bidraget, donationens samtlige størrelse mm.

!

Gennem en TOWS analyse undersøger vi endvidere hvordan disse resultater kan udnyttes bedst muligt, samt hvordan eventuelle risici undgås, som fx skred i tidsplanen eller lign.

Desire Vores testimonials på forsiden af kampagnewebsitet, samt interviews i magasinet er det element der tiltaler følelserne hos brugeren, og vækker en desire, sådan at man selv får lyst til at deltage aktivt.

UDVIKLINGSMETODE Vi har valgt prototyping som udviklingsmetode. Vi bruger Gantt som en løbende projektplan med indlagte milepæle. Som kvalitetssikring benytter vi os af use case, samt user story. Endvidere vil vi udføre en brugertest af websitet.

Action Målet med kampagnen er, at få modtageren til at besøge vores website, samt aktivt tilkendegive sin støtte, ved at tilmelde Skagen Denmarks nyhedsbrev og dermed deltage i konkurrencen om et ur. Derudover er action også, at brugeren kan tage kontakt til Skagen Denmarks rådgivningscenter og få hjælp til at håndtere stress.


! ! !

!

5 af 35


INTERESSENTANALYSE

! !

I interessentanalysen har vi defineret hvem der kunne have interesse i vores projekt. Ligeledes har vi klarlagt hvordan disse interessenter kan påvirke projektet i både en positiv og negativ retning.

! ! ! ! Interessenter ! !Skagen Denmark ! ! ! !Målgruppe ! ! !Modtagergruppe (alle dem der ser kampagnen, !både offline og online) ! ! ! !Skagens Denmark’s loyale kunder ! ! ! !Eksterne rådgivere ! ! ! ! !Os selv ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Positiv indvirkning

Negativ indvirkning

Skagen kan godkende projektet og gøre kampagnen til en realitet

Skagen kan være utilfreds med måden hvorpå kampagnen er udarbejdet og kan derfor vælge ikke at stoppe projektet

Klikker sig ind på sitet og tilkendegiver støtte. Køber måske også flere Skagen produkter og sikrer mersalg.

Målgruppen fanges slet ikke af kampagnen og dette bevirker derfor resultatløs markedsføring og dårlig CSR for Skagen.

Syntes det er godt at endnu en stor dansk virksomhed som Skagen, støtter et godtgørende formål gennem deres CSR.

Forstår ikke meningen med at Skagen støtter op om WHO’s stressforskning, da det i samfundet ikke er anerkendt som værende en faktisk sygdom/lidelse

Syntes det er godt at Skagen har fået en CSR-kampagne med fokus på et tabubelagt emne som stress

Forstår ikke hvorfor Skagen pludselig skal til at have en CSR strategi og nyt website mm. De er bange for at brandet ændrer sig for meget. De loyale kunder accepterer ikke særlig godt forandring

Finder de nye tiltag og idéer meget relevante for virksomheden og støtter derfor op om kampagnen

Giver ikke nok konstruktiv kritik, således at projektet ikke udvikler sig. Kan omvendt også give for meget kritik og skyde projektet til jorden

Udarbejder efter bedste evne en kampagne til Skagen, og forsøger på alle tænkelige måder at opfylde alle krav

Problemer internt i gruppen kan forsinke projektet og skabe uforudsete problemer der i sidste ende kan skabe et stort skred i tidsplan mm. 6 af 35


I henhold til dette projekt har vi valgt ikke at inkludere vores undervisere, vejledere, censorer mm., i vores interessentanalyse.

!

Dette har vi valgt på baggrund af at vi ønsker at gøre projektet så virkelighedstro så muligt. Dog er vi stadig opmærksomme på deres indflydelse på projektet, men de er som sagt ikke medregnet i interessentanalysen. magt

! ! ! ! ! !

Skagen Denmark

Målgruppe

Modtagergruppe

Os selv

Keep satisfied

!

Deres placering i dette grid, indikerer at Skagen Denmark har maksimum interesse og magt i henhold til projektet. Vi, som udviklere af projektet, har også stor indflydelse, men vi har dog mindre magt end det pågældende firma Skagen Denmark. Vi skal som gruppe desuden holde os selv i kort snor, således at vi holder os til vores projektplanlægning og derved undgår eventuelle risici såsom skred i tidsplanen.

!

Målgruppen og modtagergruppen er placeret højt i forhold til magt. Disse kan nemlig bestemme hvorvidt projektet bliver en succes eller ej. Hvis målgruppen ikke reagerer på kampagnen, er det en mulighed at modtagergruppen vil, da de er dem vi nødvendigvis ikke ønsker at segmentere imod, men som kampagnen alligevel rammer.

Manage closely

! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !

virksomhed er kunden og dermed kan beslutte hvorvidt projektet skal realiseres eller ej. Skagen Denmark er derfor placeret i manage closely sektionen, fordi de skal inddrages i alle beslutningsprocesserne vedrørende projektet.

! Eksterne rådgivere

Loyale kunder Monitor (Minimum effort)

Keep informed (Minimum effort)

Derudover kan målgruppen også have større interesse i projektet, da det er tilpasset deres aldersgruppen, hvorimod modtagergruppen muligvis er yngre eller ældre end målgruppens aldersspektre. Både modtager- og målgruppen er markeret som værende neutrale, da de både kan have en positiv og negativ holdning til kampagnen, hvorimod Skagen Denmark vil forholde sig mere kritisk til kampagnen, da de har mulighed for at påvirke hvorledes den skal præsenteres.

!

Figur: magt/interesse grid over interessenter Supporter

Kritiker

interesse

Neutral

I dette magt/interesse grid, har vi inddelt alle de forskelligt interessenter, inklusiv os selv. Horisontalt vises hvor stor interesse interessenterne har i projektets gennemførsel og vertikalt hvor megen magt interessenterne har hver især. Interessenterne er essentielle for projektets realisering og fremtid. Skagen Denmark er den altafgørende interessent idet de som

Skagen Denmark’s loyale kunder er også markeret som neutrale. Dette skyldes at denne gruppe i forvejen er tro mod brandet og produkterne. Disse har derfor delvis magt og delvis interesse i projektet, men kampagnen er ikke en faktor der spiller ind i forhold til deres loyalitet. Slutvis er der de eksterne rådgivere, der er markeret som værende supporter. De eksterne rådgivere skal søge at vejlede konstruktivt, således at projektet gennemføres på bedst mulig vis. Deres interesse i projektet er stor, men de har kun delvis magt, grundet at vi som projektgruppe kan vælge at benytte eller anfægte disse eksterne råd givet. Dog vil de eksterne rådgivere altid søge at handle i projektets interesse.

!

7 af 35


RISIKOANALYSE

! ! ! Risiko ! ! ! !Der opstår interne !problemer i gruppen som !leder til samarbejds!vanskeligheder. ! ! ! !Gruppen er i !beslutningsprocessen !blevet uenige og dette !har skabt splid i gruppen. ! ! ! !Der er fejl på websitet og !det crasher grundet !uforudsete fejl. ! ! ! !Gruppen har møde med !kunden, men der opstår !et kommunikationsbrist !og mødet ender !frustrerende for begge !parter. ! ! !

Sandsynlighed

Konsekvens

Risikoværdi (sandsynlighed x konsekvens)

1

5

5

2

4

8

2

5

10

2

5

10

! ! ! ! ! Før det sker? ! ! ! ! projektets start har gruppen Fra ! udarbejdet en gruppekontrakt som ! har godkendt alle underskrevet ! at sikre det godeog samarbejde. for ! ! ! I!idégenereringsprocessen skal alle ! gruppemedlemmer kunne ! fremlægge deres synspunkter og ! skal i fællesskab træffe nogle man ! beslutninger. ! ! for at websitet er valideret, fri Sørg ! fejl og at det er tjekket i for ! forskellige Ligeledes er ! en god browsere. det idé at lave checkliste !således at alle punkterengennemgåes. ! ! skal være meget Gruppen ! velforberedt når der er møder med ! således kunden, parter får det ! udbytteatafalle ønskede de aftale møder. ! ! ! ! !

Hvis det sker?

Konflikten kan ikke løses og gruppen må følge gruppenkontrakten. Dette kan eksempelvis omfatte at et gruppemedlem eller flere udelukkes. Demokratiet hersker hvis gruppen internt ikke kan gå på kompromis og finde en løsning. Derefter må man bide i det sure æble og forsat arbejde som en enhed mod det bedste resultat. Valider igen og lokaliser problemet. Se ligeledes om sitet er lagt op på den rigtige server og er live.

Der må kommunikeres internt i gruppen og grundigt forberedes til næste møde, således at de løse ender kan blive samlet op gennem konkrete spørgsmål.

8 af 35


Som med så mange andre projekter, er vores projekt også forbundet med en hvis form for ricisi. I risikoanalysen har vi taget udgangspunkt i de største og mest overordnede risici, da det oftest kan have den største negative indvirkning på projektet og dets forløb.

!

Vi har udarbejdet en intern og en ekstern risikovurdering. Typen af risiko defineret i venstre side, hvorefter den udfra en skala på 1–5 er blevet bedømt, med 5 som værende det højeste. Efter at have vurderet risikoens sandsynlighed samt konsekvens, ganges disse to tal med hinanden og udgør derved riskoværdien.

!

Riskoværdien kan i vores vurdering nå en maksimalværdi på 25. Ud fra dette tal kan man vurdere hvilke risici der skal overvåges nøje og præventivt forhindres i projektets udarbejdelse.

! ! ! ! PORTERS FIVE FORCES !

Som bekendt findes der mange store urfirmaer samt urproducenter, og på det internationale marked skal man kunne konkurrer med tunge drenge som Rolex, Swatch, Omega, Patek Phillippe, etc. Her konkurreres der ikke blot på kvaliteten af de luksuriøse ure, men samtidig også på branding, markedsføring og visuel identitet.

!

Det handler om at være fremadseende og altid være et skridt foran konkurrenterne. På det danske marked er Skagen Denmark altregerende, i hvert fald indenfor danske ure. Dog er konkurrencen truet af at flere udenlandske mærker gør deres indtog på det danske marked.

! ! ! ! ! !

For at få et mere nuanceret overblik over de mulige ændringer i den samlede konkurrencesituation, har vi valgt at anvende modellen Porter’s Five Forces.

!

Denne konkurrenceanalytiske model indeholder, som det også fremgår af modellens navn, fem kræfter, der hver især kan have indflydelse på den interne rivalisering i den pågældende branche.

!

De fem kræfter der analyseres er potentielle indtrængende, leverandør, kunder, udbydere af substituerende produkter og rivalisering mellem eksisterende firmaer.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Potentielle indtrængende

Leverandør

Rivalisering mellem eksisterende firmaer

Kunder

Udbydere af substituerende produkter

Figur: Porters Five Forces

9 af 35


PORTERS VÆRDIKÆDE

! !

I henhold til udviklingen af kampagnen, er det relevant at være bekendt med Skagen Denmark’s værdier. Med brugen af Porter’s værdikæde, kan vi klarlægge hvilke aktiviteter der skaber værdi for virksomhedes produkter. Værdikæden består overordnede af 9 led, men vi har valgt at fokusere på de 3 elementer vi fandt mest relevant for vores projekt.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MENNESKELIGE STØTTEAKTIVITETER (STØTTEAKTIVITET)
 I henhold til Skagen Denmark’s CSR-strategi er de menneskelige støtteaktiviteter essentielle. Projektet er afhængig af at folk går ind på deres website og tilkendegiver deres støtte, således at Skagen Denmark kan donere penge til WHO’s forskning i stress. CSR-strategien er ikke bundet af at skulle generere overskud med det samme, men på længere sigt skulle den gerne give nogle resultater i forhold til brand value.

!

PRODUKT- OG TEKNOLOGIUDVIKLING (STØTTEAKTIVITET)
 Det er essentielt at Skagen Denmark bliver aktiv på flere digitale platforme, da de ikke er de eneste urproducenter på markedet. Det er vigtigt at er adgang til websitet fra både tablet, smartphone samt computer, da ikke alle i målgruppe bruger samme form for teknologi lige meget, grundet det store alderspektre.

!

MARKEDSFØRING OG SALG (PRIMÆR AKTIVITET)
 Skagen Denmark’s offline medier skal primært være på målgruppens arbejdspladser samt uddannelsesinstitutioner. Disse offline medier er en nødvendighed i Skagen Denmark’s markedsføring, da konkurrencen på markedet er stor. En presseansvarlig for Skagen Denmark kan desuden via en pressemeddelse, sørge for at CSR-strategien får omtale i medierne, grundet valget af et så tabubelagt emne som stress.

! ! !

Figur: Porters værdikæde

10 af 35


SWOT

! !

Til at klarlægge de eksterne og interne forhold i virksomheden har vi valgt at anvende SWOT. De interne forhold, styrker (strengths) og svagheder (weaknesses), er dem som virksomheden selv har indvirkning på og til dels kan kontrollere. De eksterne forhold, muligheder (opportunities) og trusler (threats), er dem som virksomheden ikke kan kontrollere da de påvirkes af omverdenen.

!

Vi har anvendt denne model som en slags tilstandsrapport forud for Skagens CSR strategi. Vi har i vores SWOT fokuseret på hvad der kan hæmme samt fremme kampagnen og dens effekt.

!

En af Skagens største styrker er at de er en stor virksomhed med et solidt etableret brand. Omvendt set er dette samtidig en ulempe, da beslutningsprocesser oftest kan blive langvarige og i sidste ende med at koste virksomheden meget tid og mange penge.

!

Derfor er det vigtigt at Skagen forstår at udnytte sine muligheder og eksempelvis udvikle nye markedsføringsmuligheder, som samtidig også kunne omfatte effektivisering af deres diverse interne afdelinger.

!

Konkurrence fra andre firmaer hvis CSR strategi også omfatter støtte til hjælpeorganisationer mm., er en af de grundlæggende eksterne trusler forbundet med kampagnen. Skagen skal derfor skille sig ud, da de støtter et tabubelagt emne som stress. Det er derfor essentielt at alle facts vedrørende stress er konkrete og informative.

! ! !

Internt Styrker (strengths)

Internt Svagheder (weaknesses)

Mersalg

Det udviklede website er utilstrækkeligt i henhold til diverse platforme samt brugerens behov og ønsker

God logistik

Manglende viden om stress i kampagnemateriale

Er i forvejen et godt solidt etableret brand både i Danmark og i udlandet

Skagen er en stor virksomhed og derfor kan beslutningsprocesserne godt være langvarige

Meget dominerende på det danske uremarked Kvalitetsprodukter Eksternt Muligheder (opportunities)

Eksternt Trusler (threats)

Muligheder for at udvikle nye ure til at ramme et yngre publikum og samtidig bibeholde brandets æstetik

Konkurrence fra andre firmaer der også støtter godtgørende formål via deres CSR

Nye markedsføringsmuligheder

Markedsføringen viser sig at være resultatløs

Positiv omtale i medier og pressen

Dårlig omtale på diverse medier og fra pressen

Få konkurrenter på det danske uremarked

Lavkonjuktur (forbruget er ikke så stort)

11 af 35


TOWS

! ! ! ! ! ! ! !Muligheder (opportunities) !! ! ! ! !

Muligheder for at udvikle nye ure til at ramme et yngre publikum og samtidig bibeholde brandets æstetik Nye markedsføringsmuligheder

Positiv omtale i medier og pressen Få konkurrenter på det danske uremarked

Styrker (strengths)

Svagheder (weaknesses)

Mersalg, Er i forvejen et godt solidt etableret brand både i Danmark og i udlandet, Meget dominerende på det danske uremarked, Kvalitetsprodukter, God logistik.

Det udviklede website er utilstrækkeligt i henhold til diverse platforme samt brugerens behov og ønsker, Manglende viden om stress i kampagnemateriale, Skagen er en stor virksomhed og derfor kan beslutningsprocesserne godt være langvarige.

!

SO Maxi-Maxi

!

Konkurrence fra andre firmaer der også støtter godtgørende formål via deres CSR

!

Konkurrence fra andre store udenlandske urfirmaer, som også forhandler til Danmark

! ! !

Markedsføringen viser sig at være resultatløs Dårlig omtale på diverse medier og fra pressen Lavkonjuktur (forbruget er ikke så stort)

WO Mini-Maxi

!

Mersalg: Hvis Skagen Denmark opnår et øget salg vil de have mulighed for at udvikle nye produkter til en bredere målgruppe. Derudover vil de kunne lave mere CSR.

Website: Skagen Denmark skal udvikle et velfungerende website, således at der kan skabes mere CSR og nye markedsføringsmuligheder.

Få konkurrenter/meget dominerende på det danske uremarked: Skagen Denmark er den mest udbredte urproducent på det danske marked, deres konkurrence er derfor minimeret på det danske marked.

Viden: Inden kampagnens start skal Skagen sørge for at have den rette viden om stress, således at de bedre kan oplyse modtagerne, på den måde kan de senere hen opnå positiv omtale i medierne.

!

Trusler (threats)

!

!

!

ST Maxi-Mini

!

Konkurrence fra andre firmaer: Skagen Denmark er den største urproducent i DK. Men konkurrencen fra udlandet kan godt være hård. Derfor skal Skagen slå sig op på deres kvalitetsprodukter og deres visuelle identitet med den skandinaviske minimalisme.

!

WT Mini-Mini

!

Utilstrækkelig kampagne: Skagen Denmark skal så vidt muligt lægge navn til en informativ og veludarbejdet kampagne. ligeledes skal alt kampganemateriale såsom eksempelvis website, være fuldt funktionelt på alle platforme.

!

Derudover skal Skagen Denmark have et konkurrencedygtigt brand som kan konkurrere med de udenlandske brands. Der skal derfor sættes større fokus på markedsføring og visuel identitet.

12 af 35


Vores TOWS er udarbejdet med udgangspunkt i vores SWOT. I TOWS har vi matrixvist parret de forskellige interne og eksterne områder, for at illustrere hvorledes en virksomhed bedst muligt udnytter deres styrker og muligheder.

!

! ! !

Ligeledes har vi formuleret hvorledes Skagen Denmark på bedst mulige måde præventivt kan undgå mulige risici der kan være en trussel mod projektet.

! ! ! ! ! ! ! MÅLGRUPPE % ! !! Skagen Denmark ønsker med denne kampagne at henvende sig til konsumentmarkedet. Konsumentmarkedet er defineret ved B2C, Business ! to Customer, hvori der segmenteres fuldstænding diametralt fra B2B, ! to Business. Business !! De private brugere på konsumentmarkedet kan segmenteres i forskellige grupper, til vores projekt har vi udvalgt de grupper vi fandt !relevantei henhold kampagnen. Målgruppen har et bredt aldersspektre, grundet ! Skagen for at Denmark har produkter i forskellige prisklasser. !! Disse prisklasser muliggør det således for en studerende at købe et kvalitets-ur til 800-900 kr. Ydermere vil en færdiguddannet i højere grad ! være i stand til at købe et ur i en 2.000-3.000 kr. prisklasse. !

Alder Køn Geografi

20–50 år. Både mænd og kvinder. København, Århus, Odense, Aalborg samt andre mellem store byer. Familiestatus Kan både være enlig eller par med/uden børn. Uddannelse Mellemlang eller længerevarende uddannelse. Job Læge, advokat, kontoransat, bankansat, lederstilling, lærer, studerende på en mellemlang eller længerevarende uddannelse. Interesser Interesserer sig for det omliggende samfund og er aktiv på diverse digitale platforme (sociale medier etc.). Boligsituation Kan både være husejer, lejlighedsejer eller bo til leje. Forbrug Bruger penge på kvalitet, men kan også godt have et middel højt månedligt forbrug i forhold til materielle goder. 13 af 35


KOMMUNIKATIONSMODEL

! 


I vores kommunikative analyse, har vi valgt at anvende Laswell’s kommunikations model. Med denne forsøger vi at klarlægge hvem der siger hvad, i hvilket medie, til hvem og med hvilken effekt? Denne model er kendt som kanyleteorien, fordi den lægger stor vægt på hvilken effekt/ påvirkning budskabet har på modtageren. Og især i vores CSR-strategi er dette essentielt, da massemedierne har stor indflydelse på modtagerne.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Figur: Lasswells kommunikationsmodel

KOMMUNIKATOR 
 Kommunikatoren, bedre kendt som afsenderen, er urfabrikanten Skagen Denmark. Vi som udarbejdere af CSR-strategien, i samråd med Skagen Denmark, optræder som en slags sekundær afsender. Dog er vi ikke nævnt på nogen officiel måde, men vi har stadig sat vores personlig designmæssige præg.

!

BUDSKAB
 Projektets overordnede budskab er at oplyse folk om stress, og om at få dem til at overveje om deres eget liv leves for meget i overhalingsbanen. Den overordnede titel på projektet er ‘Tid til’, som også indikerer at man skal tage sig tid til livet og nyde selv de små ting.

!

MEDIE 
 I henhold til projektet er der flere forskellige medier i spil. Det primære medie er vores website, hvorpå man kan tilkendegive sin støtte og samtidig deltage i en konkurrence. Derudover er der offline medier, som har til formål at være informative samtidig med at de rummer et link til websitet. Det er desuden muligt at se websitet på både smartphone, tablet og computer.

!

MODTAGER
 Projektets målgruppe er unge og voksne, i alderen 20 til 50 år. Derudover er der alle dem der ligger uden for dette alderspektre, disse er defineret som værende modtagergruppe. Modtagergruppen er dem vi ikke nødvendigvis segmenterer efter, men de stifter alligevel bekendtsskab med projektet da den er tilgængelig i det offentlige rum.

!

EFFEKT
 Målet med projektet er at lave en solid CSR-strategi, som i sidst ende kan gavne Skagen Denmark’s brand value. Derudover ønsker man at sætte mere fokus på tabubelagte emner i samfundet, og derved skabe opmærksomhed om produkterne.

! ! !

14 af 35


Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. Kilde: DR Sundhed, april 2008.

15 af 35


PROJEKTPLAN

IMPLEMENTERINGSPLAN

Vi har i de foregående projekter hvor vi har arbejdet sammen brugt Gantt som et projektplanlægningsværktøj. Hvor vi i starten brugte Gantt som et fastlåst værktøj, hvor alle opgaver på forhånd var planlagt og tilrettelagt, så er vi med tiden gået over til en mere agil fremgangsmåde i brugen af Gantt.

For at nå ud til befolkningen med Skagens kampagne, er vi nød til at få folks opmærksomhed. Vi vil gerne have fat i så mange som overhovedet muligt, og kan vi delvist gøre gennem Skagen.com’s eget website. Men for at vi for alvor kan nå ud, skal vi have markedsført os selv. Det har vi tænkt os at gøre gennem en 3-ugers plakatkampagne.

! ! !

Set i bakspejlet kunne vi i dette projekt have valgt at bruge et burndown chart, da vi reelt set bruger prototyping i et Scrum miljø som arbejdsmetode.

!

Som udgangspunkt har vi holdt et 5 minutters møde hver morgen vi har været samlet, for at se hvilke arbejdsopgaver vi manglede, og hvor langt vi hver især var i vores arbejdsopgaver. Herefter er Gantt-kortet blevet opdateret, og vi har herefter fået et klart billede af hvor langt vi var, og hvad vi manglede.

!

På Gantt-kortet fremgår allokering af ressourcer, og den kritiske vej. Den kritiske vej kan dog diskuteres om den har sin rette plads, da vi som benævnt har brugt Gantt som et agilt arbejdsværktøj. Vi har fra begyndelsen af projektet, alle været enige i, at vi under ingen omstændigheder ville benytte os af vandfaldsmodellen.

!

Vi har adskillige gange i forløbet haft behov for, at gå nogle skridt tilbage i udviklingen af bl.a website, fordi der skulle kodes noget php, og foretages rettelser i designet. Af den simple årsag har vandfaldsmodellen ikke været den optimale arbejdsmetode for os.

! Se gantt-kort, bilag 1. ! ! ! ! ! !

! ! !

PLAKATER HOS VIRKSOMHEDERNE Det ville være nemt at sige at plakaterne bare skal hænge på stationer, i busser og andre offentlige steder, men faktum er at dette er en meget omkostningsfuld udgift. Vi har derfor valgt at ville afsætte 120.000 i alt til fremstilling, og ophængning af plakaterne.

!

For at nå ud i de stressede miljøer med vores kampagne, vil vi købe os ind på virksomhedernes opslagstavler (og evt. infoskærme) samt diverse uddannelsesinstitutioner, hvor medarbejdere i deres respektive virksomheder, dagligt passerer.

!

På den måde vil virksomhedernes medarbejdere forhåbentligt lægge mærke til plakaterne, og huske sig selv på at stresse lidt ned engang imellem.

!

STRESSRÅDGIVNING Hvis de besøgende vælger at gå ind og læse mere på vores hjemmeside, vil de samtidig blive oplyst om Skagen Denmarks stressrådgivning. Som et led i Skagens CSR strategi har man åbnet for telefonrådgivning i stress. Telefonen passes uddannet sundhedsfagligt personale, med kompetencer og viden inden for stress. Selvom stressrådgivningen i sig selv ikke har en værdi (det er faktisk en udgift) for Skagen, så er formålet på sigt at denne skal øge Skagen Denmarks brand-value.

! Se implementeringsplan og estimerede udgifter i bilag 2. ! !

16 af 35


!& ! ! ! !

DESIGN BRIEF

PRODUKT/IDÉ Med fokus på stress som samfundsproblem, ønsker vi at styke Skagen Denmarks brand ved en indsats for forskning i samt behandling af stress, og en kampagne der kommunikerer virksomhedens indsats.

!

For at involvere brugerne i kampagnen, vil Skagen Denmark donere et beløb for hver bruger, der deltager i konkurrencen om et ur og samtidig tilmelder sig Skagen Denmarks nyhedsbrev på kampagnesitet.

! !

UNIQUE SELLING POINT (USP) Vores unikke salgsargument for at deltage i kampagnen, er en lyst til at støtte arbejdet mod stress. Denne ‘desire’ ønsker vi at vække i kampagnen. Samtidig er det gratis for brugerne at tilmelde sig, mens Skagen Denmark har en direkte udgift, som synliggøres på sitet i form af beløbets størrelse og den samlede donation ind til videre. Tal som opdateres live.

! !

FARVESKALA Vi har valgt en minimalistisk, moderne og simpel stil understøttet af rene kontrastfarver, primært sort/hvid, da det understøtter Skagen Denmarks profil.

! !

GRAFIK Vores billedstil er enkel og har skarpe kontraster. Målet med grafikken er at skabe nysgerrighed hos målgruppen, og lyst til at gå på videre opdagelse (fx i fakta eller tal præsenteret i en infoboks på markedsføringen). Endvidere inkluderer vi infografik til at præsentere fakta og statistikker.

! !

! ! ! !

FOTOS/FARVEKALIBRERING Billeder af mennesker, der nyder tiden eller øjeblikket. Situationsbilleder som fx en person, der sidder på en bænk. Varme, dybe farver. Halvtotal til nærbillede.

! !

SKRIFTTYPE Moderne, minimalistisk og let læselig font ‘Lato’ i forskellige vægte. Fonten benyttes til samtlige tekster i kampagnen, for at skabe intern genkendelighed. Headers i uppercase.

! !

SPROGBRUG Legende og kreativ brug af sprog. Skal skabe nysgerrighed og interesse (attention) til at fordybe sig i kampagnens indhold. Fx ‘Tid til …’ som et gennemgående tema, hvor sætningen afsluttes med et konkret eksempel. ‘Tid til kartoffelmadder’.

! !

SIDEOPDELING OG LAYOUT Kampagnesitet er responsivt til pc, smartphone og tablet. Topmenu til intern navigation placeres øverst på sitet. Under navigationen findes hver underside med en header samt tekst eller dynamisk indhold (fx formular til tilmelding af nyhedsbrev).

! !

STØRRELSESVALG Relativ størrelse i forhold til skærm. 1170px wide container til indhold på pc skærm. Kan indskrænkes til lavere bredde.

! !

17 af 35


OFFLINE Vi udarbejder fire forskellige posters til outdoor samt et trykt magasin, som samler de mest væsentlige elementer af kampagnen. Plakaterne skal opfordre modtagergruppen til at tage action ved at deltage i konkurrencen og tilkendegive støtte ved at tilmelde sig nyhedsbrevet.

! !

USABILITY Sitet skal kvalitetssikres i form af en brugertest, så vi sikrer at målgruppen kan anvende og forstå websitets funktioner ubesværet. Navigationstests vurderes ikke som relevante i forhold til websitet, da vi udvikler sitet som en one-page.

! ! !

18 af 35


KOMMUNIKATIONSPLAN

! !

Diskussion af Skagen Denmark’s CSR-strategi (virksomhedens kommunikation)

!

AFSENDERS TROVÆRDIGHED OG MODTAGERS OPFATTELSE
 Skagen Denmark er et veletableret firma, der blev stiftet tilbage i 1989 af ægteparret Henrik og Charlotte Jorst. Firmaet er velkendt i Danmark grundet deres enkle kvalitetsprodukter, ikke på baggrund af vilde kampagner eller provokerende markedsføring. Skagen Denmark’s markedsføring afspejler deres inspiration fra det rolige Skagen, som også ses i produkternes minimalistiske design. Det er derfor forsat essentielt at Skagen Denmark opretholder denne visuelle identitet, således at modtageren ikke forvirres af sammenspillet mellem projektet og det genkendelige image.

!

Skagen Denmark skal således bruge deres CSR-strategi til at styrke deres image og øge deres brand value. Og med et tabubelagt emne som stress, vil der muligvis også opstå en debat i samfundet som vil lede til omtale i pressen. Skagen Denmark kunne godt have valgt at støtte et godtgørende formål som eksempelvis kræft, men det er allerede en del af mange andre virksomheders strategi. Dermed ikke sagt at fordi flertallet gør det, skal andre ikke, men det kan også være fordelsagtigt for en virksomhed at sætte fokus på et tabubelagt emne. 
 


Udover at Skagen Denmark donerer penge til WHO, skal der også oprettes en hotline. Denne hotline er fuldt ud finansieret og administreret af Skagen Denmark. Hotlinen skal fungere som en form for lokal CSR, således at alt ansvar ikke fralægges ved blot at donere penge til en stor organisation.

!

ONLINE MEDIER
 I henhold til vores projekt, har vi valgt at benytte os af online medier, med primær fokus på et website. Dette website har til formål at virke informativt om stress og samtidig afspejle Skagen Denmark’s visuelle

! ! ! !

identitet. De online medier skal med features som vores online magasin, give brugeren en følelse af navigationsfrihed. Derudover skal der på websitet forfindes mere information om stress, i relation til de facts der er nedskrevet på plakaterne. Ydermere skal Skagen Denmark’s site også kunne fungere på digitale platforme som tablet, smartphone og computere.

!

OFFLINE MEDIER
 De offline medier, heriblandt primært plakater, skal bruges til at promovere kampagnen i det offentlige rum. Plakaterne rummer et billede der afspejler en situation, og ovenover er der en overskrift startende med ‘tid til’. De forskellige billedegjorte situationer, skal appellere til målgruppens logos og patos. Disse to appelformer dækker over henholdvis logik og følelser. Plakaterne har således til hensigt at få folk til at stoppe op og muligvis tage deres egen stress situation op til overvejelse. Disse plakater skal hænge på steder der er relevante for målgruppen, såsom arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. 


!

KOMMUNIKATIONSMILJØ 
 Det er vigtigt at der kommunikeres korrekt til målgruppen såvel som modtagergruppen. Denne kommunikation skal være tilpasset til målgruppen, både tekstmæssigt og visuelt. Derfor er det vigtigt at man har en forståelse for kommunikationmiljøet.

!

Skagen Denmark er i gåseøjne et lidt anonymt firma, når det kommer til CSR og opsigtsvækkende markedsføring. Virksomheden skal derfor træde varsomt for ikke at kommunikere forkert ud i miljøet, men konstant være tro mod dets oprindelige værdier og æstetik. Ligeledes er det vigtigt at Skagen Denmark udviser professionel kommunikative egenskaber, så de ikke mister tillid og troværdighed overfor målgruppen. 


19 af 35


DATABASE

DOKUMENTERET KODE

PHP/MySQL Til brug for dataindsamling til konkurrencen/støttetilkendegivelser på websitet, har vi brugt en database. Databasen er en MySQL database, som tilgås via php. Vores kode er forsynet med forklarende kommentarer, som viser hvordan sitet kommunikerer med databasen.

Vi har taget udgangspunkt i den <div> på hjemmesiden, der viser hvor meget der hidtil er doneret til stress-forskning og forebyggelse af sygdommen. Koden er forsynet med kommentarer, der forklarer hvad det er, vi opnår med koden.

! ! ! !

ER MODEL Databasen består af én enkelt tabel ”newsletter” med tre forskellige attributter. Tabellen skal bruges til opsamling af oplysninger om personer som tilkendegiver deres støtte til stressforskningen.

!

De informationer vi indsamler er navn og email-adresse. Derudover bliver hver tilmelding tildelt et unikt ID (primær nøgle).

! !

newsletter id

int(11), ai

name

varchar(45)

email

varchar(45)

Figur: ER-model

! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

<div id="watch-counter">! <?php ! $amount = 5; //Hvor meget vil vi donere?!

!

$stmt = $db->prepare('SELECT COUNT(*) FROM newsletter;'); //Forbered database på at udføre dette statement ! $stmt-> bind_result($count); //Når statement er udført skal vi binde vores resultat til variablen $count! $stmt -> execute(); //Udfør!

!

while ($stmt->fetch()) { // Så længe vi modtager data, gør vi følgende:! echo '<div id="watch-amount">' .$count * $amount. '<small> kr</small></div>'; ! }! ?>! </div>

! ! ! ! ! ! ! !

20 af 35


FUNKTIONELLE KRAV

! !

Via et brugerregistreringsmodul skal det være muligt for den enkelte bruger at tilmelde sig Skagens nyhedsbrev. Brugeren skal derfor oplyse navn samt en gyldig e-mailadresse. Dette forløb er illustreret i en user story og dernæst en use case.

! ! ! ! USER STORY ! !

VALIDERING En validering via clientside (jQuery) og serverside (php), sørger for at alle felter bliver udfyldt korrekt, således at brugeren sendes nemt, sikkert og korrekt gennem systemet. Det er derfor ligeledes systemets opgave at kommunikere tilbage til brugeren hvis der skulle opstå en en eventuel fejl. Denne fejlmelding skal være kommunikativ let forståelig, således at brugeren ikke mister tillid til systemet.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Der kan for burgeren derfor udspille sig to mulige scenarier i tilmeldingen til Skagens nyhedsbrev:

!

Succesbesked: Brugeren har indtastet gyldig e-mail, samt navn og kan nu trykke på send knappen.

! !

Tak for støtte. Skagen Danmark har nu støttet WHOs forskning i stressrelaterede sygdomme med yderligere 5 kr.

Fejlbesked: Brugeren har indtastet sin e-mailadresse, men har glemt at skive et @. Systemet sender derfor en fejlbesked tilbage til brugeren:

! !

Indtast gyldig e-mail

! !

Hov! Du har glemt at acceptere vores vilkår og betingelser

Brugeren har glemt at acceptere sitets vilkår og betingelser, systemet sender derfor denne fejlbesked:

Derudover er det ikke muligt for brugeren at trykke på sendknappen førend at alle felter er udfyldt korrekt i formularen. I feltet med navn gælder der desuden at brugeren minimum skal skrive to karakterer og max kan skrive 50.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

21 af 35


USE CASE

! !

I vores use case, redegøres for hvorledes systemet fungerer samt hvordan det ønskede scenarie for brugeren skal udspille sig.

!

Aktører
 — Admin af Skagens website
 — Folk fra målgruppen/modtagergruppen eller andre interessenter, der ønsker at Skagen skal donere penge til det godtgørende formål.

!

Frekvens (hyppighed)
 Alle interessenter med en gyldig e-mail adresse skal have mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet. Systemet skal derfor kunne registrere disse tilmeldinger, samt opdatere det samlede beløb der er doneret i alt. Systemet skal derfor kunne følge med i hvor hyppigt nye brugere tilmelder sig nyhedsbrevet.

!

Startbetingelser 
 Det er essentelt at brugeren er i besiddelse af en smartphone, tablet eller computer med internetforbindelse. Derudover skal brugeren også have en gyldig e-mailadresse.

! !

Standard flow 1. Interaktionen med sitet begynder så snart at brugeren indtaster webadressen i adresselinjen. 2. Brugeren registrerer at der på forside af sitet er en meget synliggjort knap, der indikerer at man kan tilmelde sig nyhedsbrevet her og samtidig støtter Skagen Denmark WHO’s forskning i stress. 3. Brugeren klikker på knappen ‘Støt nu’, eller på menupunktet i menulinjen. 4. Brugeren udfylder tilmeldingen til nyhedsbrevet, med navn og emailadresse samt accepterer vilkår og betingelser.

! !

! ! !

5. Systemet registrerer oplysningerne fra brugeren og sender denne videre i systemet. 6. Brugeren bliver nu sendt videre til en side, hvoraf det fremgår at brugeren nu er tilmeldt nyhedsbrevet og at Skagen Denmark på vegne deraf har doneret 5 kr til WHOs stressforskning.

!

Brugeren fik tilmeldt sig nyhedsbrevet og denne user story ender derfor med det bedst mulige udfald for både bruger og admin. 


!

Alternative flows 1. Hvis brugeren ikke har en gyldig e-mailadresse kan der ikke ske en tilmelding til nyhedsbrevet. Brugeren må derfor oprette en e-mail førend at processen kan fortsætte.

!

2. Brugeren laver fejl i punkt 4 da vedkommende skal indtaste emailadresse, og kan derfor ikke trykke på send formular. Brugeren får derfor en fejlbesked fra systemet, hvorefter fejlen kan rettes og brugerne kan fortsætte processen.

!

3. Brugeren kommer til at lave en fejl i sin e-mail adresse, således at vedkommende ikke modtager nyhedsbrevet på mail. Brugeren har dernæst mulighed for at tilmelde sig igen, hvis der er et stort ønske om at modtage nyhedsbrevet fra Skagen Denmark.

!

Slutbetingelser
 Brugeren har tilmeldt sig nyhedsbrevet og Skagen Denmark har støttet WHO’s forskning i stress med 5 kr. Derudover er vedkommende med i konkurrencen om at vinde et ur fra Skagen Denmark til en værdi af 3.000 kr.

! ! ! ! !

22 af 35


!USABILITY ! !! ! !Inden vi kan ”gå i luften” med vores website skal det testes for fejl, mangler og hvor!vi kan optimere i forhold til den overordnede brugeroplevelse. !Af denne grund har vi valgt at udføre en brugertest på minimum 3 personer, som tilhører ! den relevante målgruppe. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BRUGERTEST ! har set en af plakaterne fra Skagen Denmarks ”tid til” kampagne. ! !' Du ! i konkurrencen om et ur til en værdi af 3000 kr. fra Skagen Du vil gerne være med til at støtte stressforskningen og samtidig deltage ! ! Denmark. ! ! ! ! ! Du skal udføre følgende opgaver: ! ! ! ! 1. Inden du deltager, vil du gerne vide, om der er nogle betingelser!for deltagelse. Find betingelserne. ! ! 2. Tilmeld dig konkurrencen på hjemmesiden. ! ! som Skagen donerer. 3. Du vil gerne vide hvem pengene går til. Find ud af hvem der får pengene ! 4. Du vil gerne vide lidt mere om tiltaget. Find ud af hvor man kan ! ! !læse mere. ! ! ! Ekstra spørgsmål (ikke en del af brugertesten) ! ! ! ! 1. Synes du farverne på hjemmesiden harmonerer med hinanden?! ! ! 2. Er skriften på hjemmesiden tydelig nok? ! 3. Forklar med 3 ord din overordnede oplevelse af hjemmesiden. ! ! ! ! ! Testen er endnu ikke udført, og resultater ved blive forelagt ved eksamen.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EKSPERTVURDERING ! ! Vi har hentet 3 andre multimedie designere ind for at lave et review af projektet, og vurdere vores website for design og usability. Denne ! test giver os et vigtigt indblik I hvordan website bliver opfattet af andre,!der ikke har arbejdet på det. Her snakkede vi om at selve budskabet ! ! skulle være mere tydligt, så det har vi arbejdet videre ud fra. ! ! ! ! ! !

(

23 af 35


NON-FUNKTIONELLE KRAV

! !

SIKKERHED På sitet skal det være muligt for almene brugere at tilmelde sig et nyhedsbrev, hvorefter Skagen Denmark donere penge til WHOs forskning i stress. Hver gang en person tilkendegiver sin støtte, bliver alt data valideret og tjekket for dubletter. Således kan admin se hvilken emailadresser der er blevet tilmeldt fra og man vil kunne se hvis systemet bliver misbrugt af en eventuel bruger.

!

KAPACITET 
 Skagen Denmark har sat et loft på hvor mange penge de max vil donere, dette tal er sat til værende 500.000 kr. Dette vil sige at systemet skal kunne håndtere at 100.000 brugere skal kunne tilkendegive deres støtte gennem tilmelding til nyhedsbrevet. Disse tilmeldinger sker nødvendigvis ikke på samme tid, men ikke desto mindre skal systemet kunne håndtere dette totalantal. Systemet skal desuden kunne registrere hver donation, således at counteren med det samlede antal kroner opdateres i takt med tilmeldinger.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

SEO

!

Søgemaskineoptimering er en langvarig og vedvarende process, hvor man hele tiden skal optimere. Man havner ikke på side ét hos Google på søgeordet ”Stress” bare fordi man giver en god meta-beksrivelse eller en passende titel.

!

Google har en ekstremt avanceret algoritme der bestemmer hvilke hjemmesider der havner øverst, og det kræver indsigt, viden, øvelse og hårdt arbejde at komme øverst.

!

Som udgangspunkt har vi bevidst valgt ikke at optimere meget på vores SEO, da en kampagne som vores højst sandsynligt ikke vil vare meget længere end 6 måneder.

!

Man er nødt til at gøre op med sig selv, hvor mange ressourcer man vil bruge på SEO ift. udbyttet. Det kan være rigtig svært at opnå en side 1 placering på Google på et søgeord med høj konkurrence, på under 6 måneder.

!

Vi har derfor valgt at holde os til on-site SEO, hvor vi har nøjedes med en meta-beskrivelse og en passende titel. Desuden har vi været opmærksomme på at bruge H-tags og P-tags korrekt.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

24 af 35


INFORMATIONSDESIGN

! !

Når der udarbejdes et website, handler det om at gøre brugeroplevelsen enkel og overskuelig. Hvis brugeren ikke trives på sitet, fordi der er for mange forstyrrende elementer, vil det slutvis resultere i reduceret trafik. Det er derfor en god idé at klarlægge hvilke krav Skagen Denmark stiller og ligeledes hvilke behov målgruppen/brugerne måtte have.

!

!

Skagen Denmark’s krav: - Værdier og grundlag
 - Delvis fokus på brandet og produkterne - Folk skal tilmelde sig et nyhedsbrev gratis 
 - Skal fungere på forskellige digitale platforme 
 Brugernes behov: 
 - Professionelt design 
 - Let tilgængeligt indhold 
 - Troværdighed 
 - Nemt at tilmelde sig diverse features 
 - Skal være responsivt til tablets, smartphone etc.

På vores site er der en god balance mellem grafik og tekstmæssige indhold. Det essentielle på vores site er at brugerne skal tilmelde sig nyhedsbrevet hvorefter Skagen Denmark donerer penge til WHO’s forskning i stress. Sitet skal have et professionelt udtryk, således at der visuelt set bliver opbygget en tillid mellem bruger og sitet.

! !

BRIEFING 
 Efter at have holdt briefings, har vi udarbejdet nogle hovedkategorier og underkategorier samt vores endelige ønskede slutresultat.

! ! ! !

! ! ! !

HOVEDKATEGORIER - Produkt - Firmaprofil samt visuelle identitet

!

UNDERKATEGORIER - Konkurrence - Støtte til en godtgørende formål - Information om stress

! !

ØNSKEDE RESULTAT Skagen Denmark skal have en CSR strategi, som omfatter donationer til stressforskning. Derudover skal virksomheden selv finansiere en hotline, hvortil folk kan ringe og få råd samt vejledning om stress af kompetente medarbejdere.

!

STRUKTURERING Med en overskuelig struktur bliver det nemmere for brugeren at anvende sitet. Med brugen af KISS-metoden (Keep it simple stupid), formindskes støj og forstyrrende elementer på sitet. Ligeledes har vi ønsket at bibeholde Skagen Denmark’s minimalistiske visuelle identitet ved at holde designstrukturen så enkel så muligt.

!

Derfor er det også essentielt at der på forsiden, forfindes den mest nødvendige information. Ligeledes spiller den visuelle del en stor rolle, idet forsiden er førstehåndsindtrykket brugeren får ved mødet med websitet.

!

Den globale navigationsmenu - Top - Støtte - Rådgivning - Om kampagnen 25 af 35


INTERAKTIONSDESIGN

! !

!

Sammenspillet mellem brugeren og websitet, er altafgørende for websitets succes samt funktionalitet. Det er ikke altid at brugerne ser samme logik i et website, som dem der har udarbejdet det gør. Det er derfor vigtigt at brugeren ikke forstyrres af for meget støj på sitet, men at de essentielle elementer er synlige for brugerens videre færden på sitet. Der skal desuden være genkendelige elementer i sitets opbygning.

!

Muligheden for at klikke på noget, er en basis interaktionsmulighed som de fleste sites rummer. På vores site indgår denne funktion også, hvilket giver brugeren en hvis interaktionsfrihed idet der kan klikkes rundt på sitet efter smag og behag. Dog har vi valgt at lave vores site i en one page. Denne feature er inkluderet for bedre at fange brugerens opmærksomhed, idet alt content teknisk set er samlet på én side. Det bliver derfor meget nemt og overskueligt for brugeren at navigere rundt i. Det er også stadig muligt for brugeren at klikke på den traditionelle menulinje, hvis der ønskes adgang til konkret information med det samme.

!

Derudover har vi udarbejdet har vi udarbejdet et magasin, som både kan bruges online og offline. Dette magasin er en god måde at give brugeren information om stress på, da der er mulighed for at brugeren kan interagere med magasinet. Magasinet indeholder statistikker over stressfordelingen i Danmark, og via et link under disse statistikker, kan der klikkes videre til en mere dybdegående undersøgelse fortaget af Statens institut for Folkesundhed.

Figur: Flowchart

!

Derudover har man mulighed for at komme direkte til Skagen Denmark’s kampagnesite, hvorefter det er muligt at tilkendegive sin støtte. Der er også inkluderet et link til WHO’s hjemmeside, hvor man har mulighed for at læse mere om deres arbejde med godtgørende formål. Disse interaktionmuligheder skal danne rammen om en ny måde hvorpå man kan sende information ud til brugerne både via online og offline medier.

! !

26 af 35


Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.

PRÆSENTATIONSDESIGN 27 af 35


! !

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! OVERSKRIFT ! ! WEBSITE HEADER !! !Brødtekst ! !

WIREFRAME Sitet er opbygget på et grid-design, der bygger på et bootstrap template.

GESTALTLOVE Sitet bygger på de basale designprincipper for fx genkendelighed, lukkethed, nærhed (placering af interaktion i forhold til relevant indhold).

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

SKRIFTTYPE Website, magasin, posters, bannere og rapport er alle sat med samme font, for at skabe intern genkendelighed.

Lato Bold, uppercase

Lato Hairline, uppercase

Lato Light, 11 pkt.

BILLEDER Alle billeder vi har taget er taget i RAW format, da det er den bedste fotofil at redigere i, da den er i stor opløsning og velegnet til plakatstørrelse. Billederne der hører til de forskellige interviews i magasinet, har vi redigeret ved at forhøje temperature, for at give dem et mere varm og orange udseende. Contrast og highlights er ligeledes forhøjet lidt og shadows er sænket lidt. Clarity effekten er forhøjet en del, for at give billederne et lidt mere skarpt udtryk.

! ! ! ! ! ! !

Før

Efter

28 af 35


FARVER Vi har valgt sort og hvid til primær farver. Herudover har vi valgt en orange til sekundær farve, som også passer til vores billede af solopgangen, den giver varme og afstressende stemning. Vi har f.eks. brugt den til knapper på vores website og et svagt overlay til billederne.

! ! ! ! #DFA91E ! ! ! ! ! ! !

PLAKATER Vi har lavet 4 plakater med de samme personer som vi har interviewet til vores magasin, for at skabe sammenhæng og genkendelighed. Som overskrift har vi vores ”tid til” frase, som skal indfange stemningen på de forskellige billeder.

!

Billederne er i en cirkel, hvor vi har illustreret nogle forskellige ure som er sat til overlay og er transparente. Her har vi valgt 4 afslappende situationer, for at vise man skal huske at give sig selv tid og koble fra. Derudover er der som faktaboks en sort cirkel med hvid tekst med information, som skal fungere opmærksomhedsfangende. Nede i bunden er Skagens Denmark’s logo og en tekst hvor der står ”følg vores kampagne mod stress på skagen.com/tidtil, således at der skabes forbindelse mellem offline og online medier.

! ! ! !

29 af 35


! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MAGASIN Til forsiden af magasinet har vi taget et billede af en solopgang, der symboliserer en stille og rolig morgen, hvor der ikke er så meget der kan stresse en. Dette skal indfange hele meningen samt budskabet med kampagnen, og understrege at vi skal nyde de små ting i livet og tage os tid. Slutvis har vi herefter Skagens logo i bunden, magasinets navn og nogle udvalgte overskrifter.

Inde i magasinet har vi valgt at lavet vores layout minimalistisk med en del ”space” så det er rent og overskueligt. Dette er også gjort for at skabe en rød tråd, som også stemmer overens med Skagen Denmark’s minimalistiske og skandinaviske visuelle identitet. Overskrifterne er pakket ind i 2 streger med forskellige tykkelser i stroke. Inde i bladet har vi både sider med sort baggrund og en lys texture.

Magasinet er vedlagt i afleveringsmappen som .pdf


! ! ! ! ! ! !

ONLINE BANNERS Vi har lavet bannerne samme stil som plakaterne. Hvor overskriften er ”tid til”, nedenunder ser man cirklen med en afdæmpet situation, hvor den sorte faktacirkel kommer ind over. Der er sat et lille logo ind fra Skagen Denmark, så man kan se afsenderen. Bannernes størrelse er tilpasset gængse formater til online annoncering. 


Banner 1: 300x250px

Banner 2: 300x250px

Banner 3: 160x600px

31 af 35


KONKLUSION

! !

! !

!

!

Vi brugte i begyndelsen af projektet, 2-3 dage på at gennemgå idégenereringsfasen. I denne fase brainstormede vi over alle vores idéer, for dernæst at begynde at sortere kraftigt fra. Vi valgte derfor at sætte fokus på vore danskers tid og hvordan vi bruger den. Emnet stress kom dernæst hurtigt på tale, da det er meget udbredt i Danmark, men ikke anses som værende en faktisk sygdom. Vi fandt det derfor meget samfundsrelevant at sætte fokus på dette lidt tabubelagte emne, med udgangpunkt i urfirmaet Skagen Denmark. I vores projekt har vi også haft en del interessenter. I vores interessentanalyse, kom vi frem til at der skulle være en gyldne balance mellem tilfredsstillelsen af den nye målgruppe/modtagergruppe samt de loyale kunder. Derudover fandt vi ud af hvilke medier vi ville bruge, i kommunikationen til målgruppen både offline og online. Vi fandt ud af gennem AIDA, at et af actionelementerne skulle blandt andet være en konkurrence, hvortil de deltagende kunne vinde et valgfrit Skagen Denmark ur til en værdi af 3000 kr.

Forces, der gav os et bedre overblik over de forskellige kræfters styrkevurdering. Konkurrencesituationen var også i spil i vores SWOT, hvor vi listede virksomhedens interne og eksterne forhold. Disse forhold blev slutvis bearbejdet i en TOWS, hvor vi matrixvist parrede de forskellige styrker og svagheder samt trusler og muligheder. Vi valgte derudover også at anvende Porter’s værdikæde, til at klarlægge virksomhedens grundlæggende værdier, for dernæst at finde ud af hvordan disse kunne øge produkternes værdi i virksomheden.

!

Konklusionsmæssige kan vi meget generelt sige om CSR-strategier, at de handler om ansvar. Ansvar er ikke blot at man samler penge ind og donere dem til en stor nødhjælpsorganisation, for på den måde skubber man nærmest lidt ansvaret væk fra en selv. Derfor fandt vi det meget relevant at Skagen Denmark selv oprettede og finansierede en hotline der skulle rådgive og vejlede om stress. På den måde forbliver en del af CSRstrategien lokalt og målgruppen kan bedre forholde sig til det nære tiltag. Denne CSR-strategi kan gavne befolkningen, men den kan virksomhedsmæssigt også gavne Skagen Denmark i forhold til omtale, markedsføring, øget konkurrenceevne, mulighed for udvikling af nye produkter mm. Vi fandt det derfor relevant at sætte fokus på den tabubelagte, stadig voksende, folkesygdom som stress har udviklet sig til. 


Derudover fandt vi på at der på de offline plakater, skulle vær et link der knyttede dem til de online medier. Med udgangspunkt i Skagen Denmark’s visuelle identitet, valgte vi at holde et meget simpelt og minimalistisk design for at være tro mod firmaets oprinde æstetik. Dog fandt vi, at Skagen Denmark ikke tidligere har lavet nogen form for opsigtsvækkende markedsføringskampagner eller ligende. Derfor var det som udviklingshold vores opgave at være kommunikativt tro mod de loyale kunder og den segmenterede målgruppe. Denne segmenterede målgruppe kom vi frem til via vores demografiske målgruppeanalyse.

!

I vores risikoanalyse fik vi klarlagt hvordan vi på bedst mulige måde præventivt kunne undgå skred i vores tidsplan. En af de mest truende elementer, var den interne rivalisering der hersker på urmarkedet. Denne konkurrencesituation fik vi viderebearbejdet med brugen af Porter’s Five

Tilværelsen handler ikke om at nå det hele, om at skulle stresse rundt og aldrig koble fra. Det handler om at tage sig tid til det hele, om at gøre tingene i sit eget tempo. Det handler om at tage sig tid til livet.

! ! ! ! ! !

32 af 35


REFERENCELISTE

! !

!

BØGER Andersen, Ole E (2009) Reklame kampagnen – 1. udgave, 1. Oplag Forlag – Grafisk Litteratur. ISBN 978-87-91171-87-1

!

Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian (2011) Usability – 1. udgave, 1. oplag. Forlag – Grafisk Litteratur. ISBN 978-87-91171-93-2

!

Oosterbaan, Marie & Harder Fischer, Louise (2010) Digital Media Management - 3. udgave, 1. oplag. Forlag – Nyt Teknisk Forlag ISBN 978-87-571-2723-2

! WEBSITE !

Twitter Bootstrap V3 (Front-end framework) http://www.getbootstrap.com

!

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 http://www.si-folkesundhed.dk/

!

Parallax scrolling effekt og easy scrolling http://markdalgleish.com/projects/stellar.js/ http://bytemuse.com/scrollIt.js/

!

Billeder af ure, inspiration og logo http://www.skagen.com

!

Originalt ur fra websitet som senere er blevet photoshoppet http://www.watcheshead.com/wp-content/uploads/2008/12/tag-heuerwatch-microtimer.jpg

!

Responsive enheder til forsideillustration http://www.graphicriver.net 33 af 35


BILAG 1 — GANTT

! ! !

34 af 35


BILAG 2 — IMPLEMENTERINGSPLAN

! !

35 af 35

3. Semester eksamen - rapport  

Eksamensrapport for CSR projekt. 3. Semester - Multimediedesigner uddannelsen @ cphbusiness

3. Semester eksamen - rapport  

Eksamensrapport for CSR projekt. 3. Semester - Multimediedesigner uddannelsen @ cphbusiness

Advertisement