Page 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV část II.

1


Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému ) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi ( rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřením komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Vzdělávací cíle: -

pochopení umění jako specifického způsobu poznávání a prostředku komunikace vytváření aktivního tvořivého přístupu ke světu obohacování emocionálního života chápání procesu tvorby jako způsobu vyjadřování osobních prožitků a postojů uvědomování si sebe samého jako tvůrčího svobodného jedince spoluvytváření vstřícné a podmětné tvůrčí atmosféry vnímání umění a kultury jako neoddělitelné součásti existence lidstva, různorodých skupin, národů a národností v současnosti i minulosti respektování subjektivně jedinečného vnímání, cítění, představ a vyjádření

Časová dotace: Časová dotace v 1. až 7. ročníku je 2 hodiny týdně. V 8. a 9. ročníku potom 1 hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá ve třídách, v odborné učebně výtvarné výchovy, v keramické a grafické dílně, v knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v terénu).

2


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení 

vedeme žáky k samostatnému pozorování, vnímání reality a řešení výtvarných problémů  vedeme žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření  seznamujeme žáky s výtvarnými technikami Kompetence k řešení problémů    

předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat a porovnávat vedeme žáky k využití získaných poznání při vlastní tvorbě v rámci výtvarných činností spolu se žáky řešíme dané problémy a napomáháme při plánování, přípravě, realizaci i hodnocení

Kompetence komunikativní  

při práci ve skupině vedeme žáky k vyjádření svých myšlenek a názorů obohacujeme slovní zásobu žáků o odborné termíny z výtvarné oblasti

Kompetence sociální a personální   

učíme žáky tvořivě pracovat ve skupině učíme žáky respektovat různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu posilujeme sebevědomí žáků poznáním sebe sama a vlastní tvorbou

Kompetence občanská  

vedeme žáky k prezentaci výsledků své práce a dáváme jim příležitost účastnit se různých výtvarných soutěží směřujeme žáky k vytváření si vlastního postoje k výtvarným dílům

Kompetence pracovní   

dáváme žákům prostor pro výtvarné ztvárnění projektů při práci vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržení vymezených pravidel při práci s výtvarnými materiály a pomůckami dbáme, aby žáci dodržovali bezpečnostní a hygienická pravidla

3


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Žák: - seznamuje se se základními návyky a postupy při práci - osvojuje si základy bezpečné práce - poznává vlastnosti jednotlivých výtvarných materiálů

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

- rozpozná a pojmenuje základní barvy - pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní prožitky - učí se pozorovat - vyhledává a dotváří přírodniny - rozpozná a pojmenuje základní tvary a objekty, funkci věcí - používá základní výtvarné techniky

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události - seznamuje se s pojmem barva základní, různými smysly a pro jejich vizuálně s jejich vlastnostmi obrazné vyjádření volí vhodné - rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a prostředky využití plochy Interpretuje podle svých schopností - výtvarně se vyjádří na dané téma různá vizuálně obrazná vyjádření; - zvládne techniku malby vodovými barvami, odlišné interpretace porovnává se svojí voskovkami dosavadní zkušeností - namaluje jednoduchou lidskou postavu se základními znaky

4

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Výtvarné vyjádření skutečnosti

EV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO: „Týden pro přírodu“

Práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a společnost

MV: Multikulturalita, PRO:„My a náš svět“ OSV: Psychohygiena Kreativita Kooperace, kompetice EGS: Objevujeme Evropu a svět, cizokrajné ovoce a zelenina VDO: „Desatero prvňáčka“ PRV: Barvy ročních období Ovoce a zelenina Strom


Na základě vlastní zkušenosti nalézá a - vnímá estetické prostředí do komunikace zapojuje obsah vizuálně - pracuje s ilustrací obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

5


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Rozpozná a pojmenovává prvky - řídí se základními návyky a postupy vizuálně obrazného vyjádření (linie, při práci tvary, objemy, barvy, objekty); - osvojuje si základy bezpečné práce porovnává je a třídí na základě - využívá vlastností jednotlivých odlišností vycházejících z jeho výtvarných materiálů zkušeností, vjemů, zážitků a představ V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

- ztvárňuje vlastní prožitky a představy - rozvíjí své pozorovací schopnosti - výtvarně vypráví děje pohádek a příběhů - rozlišuje tvary a funkce předmětů

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události - rozumí pojmu barvy základní, teplé a různými smysly a pro jejich vizuálně studené, řídké a husté, světlé a tmavé obrazné vyjádření volí vhodné a umí jich využívat v praxi prostředky - zvládá přiměřeně ředění a míchání barev Interpretuje podle svých schopností - pomocí hry si osvojuje dovednosti různá vizuálně obrazná vyjádření; práce s linií odlišné interpretace porovnává se svojí - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a dosavadní zkušeností prostor - rozvíjí své praktické znalosti a zkušenosti při modelování 6

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Výtvarné vyjádření skutečnosti

EV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO: „Týden pro přírodu“

Práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a společnost

MV: Multikulturalita „My a náš svět“ OSV: Psychohygiena Kreativita Kooperace, kompetice EGS: Evropa a svět nás zajímá „Vánoce ve světě“ ČJ: Ilustrace příběhu nebo básně pro děti Divadlo: hrané, loutkové, maňáskové ČJ: Popis a porovnání obrázků, ilustrací PRV: Počasí (déšť, sněhová vločka, vítr) Stopy ve sněhu


- prohlubuje cit pro výtvarný rytmus s využitím znalostí o barvách a tvarech Na základě vlastní zkušenosti nalézá a - aktivně pracuje s ilustrací do komunikace zapojuje obsah vizuálně - porovnává ilustrace a popisuje obrazných vyjádření, která samostatně obrázky vytvořil, vybral či upravil - rozliší pojmy hračka, loutka, maňásek

7


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : třetí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Rozpozná a pojmenovává prvky - řídí se základními návyky a postupy vizuálně obrazného vyjádření (linie, při práci tvary, objemy, barvy, objekty); - dodržuje základy bezpečné práce porovnává je a třídí na základě - využívá vlastností jednotlivých odlišností vycházejících z jeho výtvarných materiálů zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Výtvarné vyjádření skutečnosti

EV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO: „Týden pro přírodu“ Vztah člověka a prostředí PRO: „Moje město“

Práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a společnost

V tvorbě projevuje své vlastní životní - dokáže výtvarně ztvárnit své zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném prožitky i prostorovém uspořádání linie, tvary, - pozná základní barvy a dokáže je objemy, barvy, objekty a další prvky a vhodně použít jejich kombinace - výtvarně vyjádří detail postavy - seznamuje se s proporcemi lidské postavy

MEV: Práce v realizačním týmu Školní časopis MV: Kulturní diference, člověk Multikulturalita „My a náš svět“

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události - vyhledá a roztřídí přírodniny, různými smysly a pro jejich vizuálně výtvarně je dotváří na základě svých obrazné vyjádření volí vhodné představ prostředky - rozpozná lidské výtvory - pozoruje a porovnává jejich tvar

OSV: Psychohygiena Kreativita Kooperace, kompetice EGS: Evropa a svět nás zajímá Zážitky z prázdnin VDO: Slabikář dětských práv

Interpretuje podle svých schopností - poznává vlastnosti barev a jejich různá vizuálně obrazná vyjádření; výrazové možnosti odlišné interpretace porovnává se svojí - rozvíjí svůj smysl pro výtvarný dosavadní zkušeností rytmus (rytmické řazení prvků)

ČJ:

Tradice a zvyky

PRV: Lidská postava, části těla 8


- objem vytváří modelováním Na základě vlastní zkušenosti nalézá a - seznamuje se s funkcí ilustrace do komunikace zapojuje obsah vizuálně - vytváří ilustrace obrazných vyjádření, která samostatně - seznamuje se s různými druhy vytvořil, vybral či upravil výtvarného umění

PRV: Přírodniny a lidské výtvory

9


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Při vlastních tvůrčích činnostech - řídí se základními návyky a postupy pojmenovává prvky vizuálně obrazného při práci vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné - dodržuje základy bezpečné práce kontrasty, proporční vztahy a jiné) - využívá vlastností jednotlivých výtvarných materiálů Užívá a kombinuje prvky vizuálně - výtvarně ztvární své prožitky, obrazného vyjádření ve vztahu k celku: zážitky z filmů a knih v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření - používá barvy základní a zvládá modelování a skulpturální postup; míchání barev v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako - dokáže přesněji výtvarně vyjádřit nezávislý model proporce lidské postavy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Výtvarné vyjádření skutečnosti

EV: Ekosystémy, les Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO: „Týden pro přírodu“

Práce dekorativní a prostorové Výtvarné umění a společnost

MEV: Práce v realizačním týmu Školní časopis

MV: Etnický původ: „Kniha spojuje národy“ Multikulturalita: „My a náš svět“

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření - výtvarně dotváří živé i neživé se vědomě zaměřuje na projevení přírodniny vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají - pozoruje a srovnává tvary komunikační účinky pro jeho nejbližší užitkových předmětů, pokouší se je sociální vztahy výtvarně vyjádřit v ploše

10

OSV: Psychohygiena Kreativita Kooperace, kompetice


Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně - využívá výtvarné možnosti linie obrazná vyjádření vzniklá na základě - modelováním vytváří prostorové vztahu zrakového vnímání k vnímání objekty na základě představ a dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, fantazie objemové i prostorové tvorbě

ČJ: Tradice regionu PŘ: Studie květu

Osobitost svého vnímání uplatňuje - rytmicky řadí různé prvky v přístupu k realitě, k tvorbě a (přírodní, geometrické) interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i - rozezná díla vybraných dětských neobvyklých pocitů a prožitků ilustrátorů svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů - rozliší hračky současné a lidové současného výtvarného umění)

VL: Památky kolem nás

Porovnává různé interpretace vizuálně - pozná některé aspekty kultury obrazného vyjádření a přistupuje k nim odívání a kultury bydlení jako ke zdroji inspirace Nalézá a do komunikace v sociálních - výtvarně vyjadřuje své pocity, vztazích zapojuje obsah vizuálně prožitky a názory obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

11


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák:

Žák:

Při vlastních tvůrčích činnostech - řídí se základními návyky a postupy pojmenovává prvky vizuálně obrazného při práci vyjádření; porovnává je na základě - dodržuje základy bezpečné práce vztahů (světlostní poměry, barevné - využívá vlastností jednotlivých kontrasty, proporční vztahy a jiné) výtvarných materiálů

Výtvarné vyjádření skutečnosti

EV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO: „Týden pro přírodu“

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model

Výtvarné umění a společnost

- výtvarně ztvární své prožitky, zážitky z filmů a knih - používá barvy základní a zvládá míchání barev - rozvíjí svou fantazii a představivost - dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy a hlavy, konfrontuje představu se skutečností

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření - dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a se vědomě zaměřuje na projevení vnitřní členění přírodních objektů vlastních životních zkušeností i na pomocí výtvarné linie tvorbu vyjádření, která mají - rozvíjí své prostorové vidění, cítění a komunikační účinky pro jeho nejbližší vyjadřování na základě pozorování sociální vztahy prostorových jevů a vztahů

Práce dekorativní a prostorové

MEV: Reklama MV: Etnický původ: „Kniha spojuje národy“ Multikulturalita: „My a náš svět“ OSV: Psychohygiena Kreativita Kooperace, kompetice EGS: Objevujeme Evropu a svět „Lidé různých národů“ „Žijeme v Evropě“ ČJ: Tradice regionu M: Ornamenty z kružnic

Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně - tvary užitkových předmětů srovnává obrazná vyjádření vzniklá na základě a vyjadřuje výtvarně v ploše i prostoru 12

VL: Vybraní malíři, sochaři, architekti a jejich díla


vztahu zrakového vnímání k vnímání - řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, (symetrická i asymetrická řešení) objemové i prostorové tvorbě Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

- seznamuje se s funkcí písma (sdělnou a výtvarnou) - poznává písmo jako dekorativní prvek - poznává základní prostorové útvary a modeluje podle skutečnosti - dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných geometrických prvků

Porovnává různé interpretace vizuálně - poznává ilustraci jako umělecký prostředek obrazného vyjádření a přistupuje k nim - poznává různé druhy výtvarného umění jako ke zdroji inspirace - seznamuje se s díly vybraných malířů, sochařů a architektů Nalézá a do komunikace v sociálních - poznává estetickou úroveň předmětů vztazích zapojuje obsah vizuálně denní potřeby obrazných vyjádření, která samostatně - rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus vytvořil, vybral či upravil

13

TV: Zimní sporty


Charakteristika vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologieo Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světe informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, podmínkou k profesnímu růstu rozvíjení zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, umožňuje využití mnohonásobně většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a vhodně doplňuje běžné učební texty a pomůcky. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí.

Vzdělávací cíle: -

poznání úlohy informací porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití využívání moderních informačních a komunikačních technologií schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů schopnost formulovat svůj požadavek výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivnosti učení dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru respektování práv duševního vlastnictví zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích šetrná práce s výpočetní technikou

Časová dotace: Předmět Informační a komunikační technologie je vyučován na prvním stupni od čtvrtého do pátého ročníku. Časová dotace předmětu je 1 vyučovací hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky, kde mají žáci k dispozici počítače s připojením na Internet.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

14


Kompetence k učení 

zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě.

 

učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace vedeme žáky k pořizovaní takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů

Zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více

vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. Kompetence komunikativní

 

rozvíjíme schopnost žáků při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty učíme žáky spolupracovat v týmu, role v týmu, řešení konfliktů Kompetence sociální a personální

při práci vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. Kompetence občanské

 

seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) při zpracovávání informací učíme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní

 

učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla rozvíjíme schopnost žáků pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

15


Předmět : Informační a komunikační technologie Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák Využívá základní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Žák: - dokáže korektně zapnout a vypnout stanici, přihlásit a odhlásit ze sítě

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě

- orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift …), s myší ovládá základní operace

Práce s klávesnicí a myší, části klávesnice, pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení restart PC - správce úloh

Při vyhledávání informací na - používá WWW jako zdroj internetu používá jednoduché a informací. vhodné cesty Pracuje s textem a obrázkem - dokáže nakreslit s použitím v textovém a grafickém editoru nástrojů obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit.

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

WWW = world wide web = web: pohyb po webu Jednoduché použití portálu. Grafika Programy na tvorbu obrázků Uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)

16

PŘ: Společenstvo les, Práce s grafickým editorem VL: Česká republika, Práce s textovým editorem


Předmět : Informační a komunikační technologie Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák

Žák:

Respektuje pravidla bezpečné práce - objasní význam pojmu s hardware i software a postupuje HARDWARE, pojmenuje a zařadí poučeně v případě jejich závady nejběžnější součásti a zařízení počítače

- vysvětlí význam pojmu SOFTWARE. Chrání data před ztrátou a zneužitím

poškozením, - posoudí možnosti správné ochrany a uložení dat v počítači - dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně je odstranit

Vyhledává informace na portálech, - používá WWW jako zdroj v knihovnách, databázích informací - posoudí vhodnost vyhledání informací pomocí nejvhodnějšího

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

HW - HARDWARE PC Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk (HDD), operační paměť (RAM), základní deska, mechaniky (disketová, CD, DVD) Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna, skenner, reproduktory

CJ: Pozvánka

SW – SOFTWARE = operační systémy, apl. programy, licencování software Práce se složkami a soubory, uložení souborů na datová media, zálohování Postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či souboru

WWW = world wide web = web: pojmy: hypertext, URL, HTML pohyb po webu: přes hypertextové odkazy URL, 17

PŘ: Podnebné pásy, seminární práce VL: Referát – práce s textovým editorem


zdroje

vyhledávání, ukládání z webu: obrázek, celá stránka, vykopírování části textu Pojmy – portál, databáze, encyklopedie, knihovny. Práce s informací

Komunikuje pomocí internetu, či - užívá el. poštu pro komunikaci i jiných běžných komun. zařízení pro odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů).

El. pošta = e-mail Přístup k poště (samostatná služba, přes web. rozhranní)

Pracuje s textem a obrázkem - dokáže napsat krátký text včetně v textovém a grafickém editoru dodržení základních typografických pravidel, otevřít existující soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu

Textové editory Pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad, Write, Word …) Uložení, otevření souboru, pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) Označení části textu do bloku, psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky), základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky). Písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů) Zarovnání odstavce (panel nástrojů)

18


5.1.2 Nepovinné předměty – 1. stupeň Charakteristika nepovinného předmětu Náprava specifických poruch učení Nepovinný předmět Náprava specifických poruch učení je určen pro žáky 2.- 5. ročníku. Je zaměřen na kompletní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Nepovinný předmět klade důraz na reedukaci projevů vývojových poruch žáků a pomáhá jim zvládat základní učivo. Získané dovednosti jsou předpokladem pro další vzdělávání žáků s SPU.

Vzdělávací cíle: -

reedukace specifických poruch učení rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku osvojování si jazyka jako prostředku k dalšímu vzdělávání

Časová dotace: 1 hodina týdně pro každý ročník

Organizace: -

ve výuce se používá specifických reedukačních metod podle doporučení PPP pravidelně jsou do výuky zařazovány soutěže a reedukační hry příprava každého žáka s SPU probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení vedeme žáky ke stálému zdokonalování psaní

19


Kompetence k řešení problémů   

vedeme žáky k hledání různých řešení problémů, k obhajobě a prezentaci svých myšlenek a názorů podněcujeme žáky k vzájemné pomoci a spolupráci vedeme žáky k vyjádření vlastního postoje, k vyslechnutí názoru druhých, k diskusi

Kompetence komunikativní    

vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu v dané situaci podporujeme formulaci a vyjadřování myšlenek a názorů žáků vedeme žáky ke zvládání komunikace ve vyhraněných situacích rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k mateřskému jazyku

Kompetence sociální a personální 

napomáháme rozpoznávání nevhodného chování a dbáme na dodržování společně stanovených pravidel

Kompetence občanská 

vedeme žáky k respektování rozdílů mezi lidmi na základě četby a vlastních zkušeností

Kompetence pracovní   

vedeme žáky k organizování a plánování učení požadujeme od žáků dodržování dohodnuté kvality učíme žáky objektivně hodnotit svou práci

20


Předmět : Náprava specifických poruch učení Ročník: druhý - pátý Školní výstupy Žák : -

dokáže pracovat s textem zdokonaluje techniku čtení a psaní dodržuje hygienu psaní rozvíjí motoriku rozvíjí sluchové vnímání rozvíjí zrakovou percepci zvládá orientaci v prostoru zvládá řečové dovednosti rozšiřuje slovní zásobu pracuje s výukovými programy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Práce s pracovním sešitem a čítankou pro dyslektiky Reedukační metody pro nápravu dyslexie, dysgrafie a dysortografie, ADHD Zdokonalování techniky čtení Zdokonalování techniky psaní Hygiena psaní Uvolňovací cviky Rozvíjení motoriky Rozvoj sluchového vnímání Rozvíjení zrakové percepce Orientace v prostoru Pravolevá orientace Řečové dovednosti Rozšiřování slovní zásoby Práce s chybou Relaxační hry Práce s výukovými programy

JČ: Jazykové jevy VV: Uvolňovací cviky TV: Relaxační cvičení HV: Relaxační hudba ITC: Práce s PC

21


Charakteristika nepovinného předmětu Sborový zpěv Nepovinný předmět Sborový zpěv je určen pro žáky 1. - 5. ročníku. Je zaměřen na kompletní rozšiřování a prohlubování vzdělávací oblasti Umění a kultura. Nepovinný předmět klade důraz na vokální činnosti žáka a vede jej k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Prostřednictvím činností může žák uplatnit svůj individuální hlasový potencionál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu.

Vzdělávací cíle: -

-

-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu zaujímání osobní účasti v procesu tvorby

Časová dotace: Předmět je vyučován na 1. stupni stupni základní školy v časové dotaci 2 hodiny týdně.

Organizace: Sborový zpěv je realizován v odborné učebně hudební výchovy.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení    

vedeme žáky k chápání hudebního umění jako neoddělitelné součásti lidské existence učíme žáky zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase učíme žáky správně používat hudební terminologii a symboliku vedeme žáky k aktivnímu vnímání znějící hudby

22


Kompetence k řešení problémů  

vedeme žáky ke způsobům nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů vedeme žáky k používání hudby při řešení problémů a k obohacování emocionálního života

Kompetence komunikativní  používáme s žáky neverbální komunikaci s využitím hudebních prvků  vedeme žáky k vyjádření hudebních prožitků Kompetence sociální a personální   

rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých vedeme žáky k posilování vlastního sebevědomí na základě poznání sebe i druhých vytváříme příjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy

Kompetence občanská  

vedeme žáky k vnímání hudby jiných národů aktivně zapojujeme žáky do hudebně kulturního dění školy, města a regionu

Kompetence pracovní  

učíme žáky používat jednoduché hudební nástroje vedeme žáky k pohybovému vyjádření hudby

23


Předmět : Sborový zpěv Ročník : 1. stupeň Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně - správně tvoří tón, pokouší se o správné tvoření hlavového tónu - užívá jednoduché metody na rozezpívání, rozšiřuje hlasový rozsah - správně dýchá,nadechuje se nosem do bránice, umí zadržet dech - správně artikuluje, zřetelně vyslovuje - ve správném tempu zazpívá píseň pomalou a rychlou - rozpozná a zazpívá vybrané písně durových a mollových tónin - pozná, zarecituje a zazpívá kánon dvojhlasý a tříhlasý - zazpívá jednoduchý dvojhlas (lidová tercie) - střídá zpěv sólový se zpěvem sborovým - pozná a dokáže použít dynamická znaménka p, mf, f - dokáže zeslabovat, zesilovat svůj zpěv

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová hygiena

HV: Prohlubování znalostí z hodin hudební výchovy ve všech oblastech hudebních činností

Kánon, lidový dvojhlas, umělé písně, koledy

ČJ: Zvyky a tradice

- zřetelně vyslovuje, rytmizuje texty, melodizuje a rytmizuje říkadlo - je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - vytleskává krátké a dlouhé slabiky - intonuje melodii klesavou a stoupavou - umí hrát hru „Na ozvěnu“, „Na řetězec“,“Na otázku a odpověď - používá „Hru na tělo“ (tleskání, pleskání, dupání) - orientuje se v notovém zápisu

Vokální činnosti Zpěv, rytmizace, melodizace,stylizace Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje Tvorba hudebního doprovodu

TV: Podupy, poskoky, taneční prvky

Žák:

Hud.-pohyb. výchova

24


- reaguje na povel opakování, refrén, předehra, mezihra, dohra - rozlišuje pojem noty, pomlky, takty - dokáže doprovodit píseň jednoduchými nástroji z Orffova instrumentáře (bubínek, dřívka, prstové činelky,triangl) - podle svých schopností a dovedností využívá hudební nástroje k doprovodné hře sboru

Instrumentální činnosti Doprovodná hra Hudební nástroje

- seznámí se s předvětím, závětím písně, variacemi - pozná malou písňovou formu - pozná rondo - poslechem určí tóninu durovou a mollovou - rozpoznává a zazpívá polku, valčík, umělou a lidovou píseň, pochod, ukolébavku, trampskou píseň, koledu

Hudební nauka Hudební forma

- je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - improvizuje jednoduché hudební formy (rondo)

Improvizace Vokální a nástrojové Improvizace Poslechové činnosti Kvality tónů Vztahy mezi tóny Výrazové prostředky Hudební styly a žánry Interpretace hudby (slovní vyjádření)

- v proudu hudby upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické a zřetelné harmonické změny - určí charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová - rozumí pojmům autor textu, autor hudby - rozlišuje lidovou a umělou píseň - rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj - prezentuje sborový zpěv na akcích školy - účastní se kulturních programů školy, města, regionu

Vystupování na veřejnosti

25

HV: Prohlubování znalostí z hodin hudební výchovy ve všech oblastech hudebních činností

ČJ: Společenské chování a vystupování


Charakteristika nepovinného vyučovacího předmětu

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní TV je nepovinný předmět, který je určen žákům s určitým zdravotním oslabením skupiny III. - případně II. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy: a) činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení - základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky, konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, nevhodná cvičení b) speciální cvičení - základní cvičební polohy,základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení u těchto druhů oslabení - oslabení podpůrně pohybového systému - oslabení vnitřních orgánů - oslabení smyslových a nervových funkcí c) všestranně rozvíjející pohybové činnosti - pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV, s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Časová dotace: Vyučuje se od 1. do 9. ročníku 1 hodinu týdně v samostatných hodinách

Organizace: Výuka probíhá v tělocvičně, žáci cvičí na podložce. V úvodu hodiny provádějí dechová cvičení. V hlavní části hodiny se každý žák věnuje svým cvikům, které vybere vyučující na základě jeho oslabení. V závěru hodiny se všichni zklidní závěrečnou relaxací. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá dostupné náčiní a nářadí.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení:   

vedeme žáky k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty učíme je používat speciální vyrovnávací cvičení a techniku cvičení související s jeho oslabením umožňujeme žákům, abay se naučili podle jasných kritérií hodnotit své činnosti.

26


Kompetence k řešení problémů:   

učíme žáky chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné a duševní pohody upozorňujeme žáky na problém při cvičení, pokud je v rozporu s jeho oslabením pomůžeme s vhodným výběrem speciálních cvičení.

Kompetence komunikativní   

vedeme žáky k využívání osvojených postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu vedeme žáky k upevňování způsobů rozhodování a jednání a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci.

Kompetence sociální a personální   

učíme žáky chápat zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako předpoklad pro výběr partnera i profesní dráhy motivujeme žáky k rozdělování a přijímání úkolů v rámci skupiny a k ochotě pomoci druhému předkládáme žákům nutnost podporovat zdraví a zdravé mezilidské vztahy se základními etickými a morálními postoji.

Kompetence občanské   

vedeme žáky k získávání základní orientace v názorech nato, co je ve společnosti zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje zadáváme žákům úkoly, při kterých mohou spolupracovat a umožňujeme žákům zažít úspěch

Kompetence pracovní   

zapojujeme žáky do pracovních činností podporujících zdraví propagujeme zdravotně prospěšnou činnost učíme žáky uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách a činnostech.

27


Předmět : Zdravotní tělesná výchova Ročník : 1. – 9. Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Uplatňuje správné způsoby držení - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních těla a zaujímá správné základní činnostech,zaujímá správné základní cvičební polohy cvičební polohy Zvládá jednoduchá speciální cvičení - usiluje o optimální provedení související s vlastním oslabením speciálních vyrovnávacích cvičení souvisejících s vlastním oslabením

Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování Zvládá základní techniku speciálních - zvládá základní techniku cvičení podle pokynů učitele speciálních cvičení podle pokynů učitele

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata,poznámky

Základní zdravotní oslabení , prevence, pohybový režim, vhodné oblečení do ZdTV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, nevhodná cvičení a činnosti speciální cvičení základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení oslabení podpůrně pohybového systému (A) -poruchy funkce svalových skupin -poruchy páteře -poruchy stavby dolních končetin -lokální a celková relaxace -správné držení hlavy,pletence ramenního, pánve, kolen, -protažení prsních a bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle - posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu -zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu - uvolňování páteře, rotační cvičení dýchací stereotyp

Žák cvičí cviky s přihlédnutím k jeho zdravotnímu oslabení od 1. do 9. ročníku

28


Upozorní samostatně na činnosti, - upozorní na činnosti(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením které jsou v rozporu aktivně se vyhýbá činnostem, které s jeho oslabením jsou kontraindikací zdravotního oslabení

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

oslabení vnitřních orgánů - oslabení oběhového a dýchacího systému, oslabení endokrinního systému, obezita, ostatní oslabení vnitřních orgánů: rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, hrudní a brániční dýchání, cvičení koordinace a rovnováhy oslabení a nervových funkcí -oslabení zraku, sluchu, neuropsychická oslabení, koordinace pohybu, rovnovážné polohy, vnímání rytmu, cvičení s hudebním doprovodem, orientace v prostoru, rychlost zrakového vnímání vědomá kontrola cvičení pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV

29


5.2

Učební osnovy 2. stupně

5.2.1 Povinné předměty Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura navazuje na výuku na 1.stupni a je vyučován od šestého do devátého ročníku. Jazyková úroveň je hlavní vizitkou každého žáka a jazykové vyučování potřebnými znalostmi žáka vybavuje. Jazyková komunikace má zásadní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura jsou předpokladem pro další vzdělávání v jiných oblastech. Díky užívání mateřského jazyka žáci poznávají společensko-kulturní vývoj společnosti. Výsledkem kvalitní mezilidské komunikace je orientace při vnímání okolního světa a sebe sama. Složky vzdělávacího obsahu:   

Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova

Komunikační a slohová výchova Žáci se učí chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a hovořit, rozhodovat se na základě slyšeného textu a kriticky jej zhodnotit, věnují se i formální stránce textu a jeho výstavbě. Jazyková výchova Žáci si osvojují pravidla spisovné češtiny, učí se vyjadřovat srozumitelně své myšlenky, věnují se dovednostem porovnávat, třídit jevy, zobecňovat. Český jazyk je nástrojem i předmětem poznávání. Literární výchova Žáci se pomocí četby seznamují s literárními druhy, poznávají umělecké záměry autorů, ale také prezentují své názory na přečtená díla, rozlišují fikci od skutečnosti, dovedou interpretovat a produkovat literární texty a celkově tak obohacují svůj duchovní život Dramatická výchova jako doplňující obor – žáci rozvíjí verbální a neverbální komunikaci.

Vzdělávací cíle: -

vnímání jazyka jako historického jevu s odrazem historického a kulturního vývoje národa a chápání jazyka jako nezbytného nástroje pro celoživotní vzdělávání 30


-

rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako možnosti zdroje rozšiřování osobnostního a kulturního bohatství osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku k získání a předání informací, k vyjádření pocitů a postojů respektování běžných pravidel mezilidské komunikace v daném kulturním prostředí samostatné získávání informací z několika zdrojů, ovládání práce s jazykovými a literárními prameny získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a prosazování sebe sama individuální prožívání uměleckého díla, sdílení dojmů, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře a uměleckým hodnotám, rozvoj emocionálního a estetického vnímání

Časová dotace: 20 hodin na 2. stupni a 5 hodin týdně v každém ročníku

Organizace: -

Výuka Jazykové výchovy probíhá nejčastěji v domovských třídách Práce na softwarových výukových programech nebo práce s internetem probíhá v učebně výpočetní techniky S jazykovými příručkami žáci pracují ve školní knihovně V hodinách Literární výchovy se žáci učí v čítárně nebo v knihovně Škola spolupracuje s městskou knihovnou, kde jsou pro žáky připravovány besedy a výstavy. Formy práce – samostatná práce, práce ve dvojici, práce ve skupinách, v komunitním kruhu, zážitkové formy práce.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení       

předkládáme jazyk žákům jako mnohotvárný prostředek k získání a předání informací, k vyjádření pocitů a postojů učíme žáky vyhledávat informace a propojovat je s praktickým životem, vedeme je vytváření vlastních projektů a tím podporujeme jejich samostatnost a tvořivost umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a motivujeme je k dalšímu vzdělávání vedeme žáky k samostatnému připravování na výuku a diskuzi o výsledcích jejich počínání využíváme kladné hodnocení a vytváříme pozitivní vztah k učení dbáme na užívání správné terminologie zohledňujeme rozdíly v možnostech jednotlivých žáků, zejména žáků s SPU

31


Kompetence k řešení problémů    

rozvíjíme u žáků tvůrčí, kritické a logické myšlení využíváme skupinové vyučování, které umožňuje volbu různých postupů připravujeme žáky na účast v soutěžích a olympiádách motivujeme žáky k používání několika zdrojů získání informací Kompetence komunikativní

    

rozvíjíme všechny formy komunikačních dovedností vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu podporujeme u žáků umění naslouchat učíme žáky vyslovit a obhájit svůj názor a výsledky práce, přijímat kladné i záporné hodnocení využíváme různých informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální

    

pro práci v kolektivu stanovujeme přesná pravidla činností vštěpujeme žákům slušné chování a morální hodnoty učíme je zvládat své emoce,eliminujeme sociálně patologické jevy upevňujeme vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči podporujme u žáků sebedůvěru a sebevědomí

Kompetence občanské      

pomáháme rozvíjet spolupráci s rodiči a jinou veřejností vedeme žáky k národní hrdosti a zároveň je seznamujeme s jinými kulturami zapojujeme žáky do kulturního dění ve škole i mimo ni podněcujeme zájem o region a aktivní přístup k regionálnímu dění motivujeme žáky k ochraně kulturního a historického dědictví učíme žáky toleranci a respektování přesvědčení druhých

Kompetence pracovní    

doplňujeme výuku praktickými exkurzemi nabízíme žákům volitelné předměty a zájmové útvary dodržujeme pravidla bezpečnosti, ochrany a hygieny práce vedeme žáky k využívání jejich znalostí v běžné praxi

32


Předmět : Český jazyk – Komunikační a slohová výchova Ročník : šestý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, - nepoužívá nespisovná slova jazykovými prostředky vhodnými pro - užívá patřičné výrazy a vhodná danou komunikační situaci spojení - rozpozná nekultivovaný projev

Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru -

najde nespisovné výrazy posoudí vhodnost užitých slov porovná jednotlivé jazykové prostředky rozpozná vhodné prostředky vzhledem ke sdělované problematice

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

MLUVNÍ CVIČENÍ na zadané téma Výstižná formulace Kultivovaný přednes

CJ: Komunikační cvičení v běžných situacích

DOPIS Mluvní cvičení VYPRÁVĚNÍ Výstižná formulace

MV: Rozvíjí lidské vztahy EV: Rozvíjí vztah člověka a prostředí OSV:Rozvíjí kreativitu, komunikaci a kooperaci OV: Lidská solidarita, empatie, tolerance, asertivní chování HV: Lidové písně CJ: Komunikační cvičení v běžných situacích MV: Rozvíjí lidské vztahy

V mluveném projevu připravovaném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních a paralingválních prostředků řeči

užívá spisovných slov k vyjádření Hlasová hygiena myšlenek Nonverbální komunikace aplikuje gesta, mimiku a řeč těla při vyjádření svých postojů a myšlenek 33

EV: Rozvíjí vztah člověka a prostředí OSV:Rozvíjí kreativitu, komunikaci a kooperaci, hodnoty a postoje


Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

-

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů -

posoudí účelnost textu zhodnotí jeho návaznost rozpozná chyby určí posloupnost textu objasní správnou stavbu textu

DOPIS VYPRAVOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZPRÁVA

aplikuje znalosti z jazyka a zkušenosti ze života k tvorbě písemného projevu posoudí věcně potřebnou problematiku používá tvořivost, své názory a přání

PŘÁNÍ

OV: Lidská solidarita, empatie,tolerance, asertivní chování CJ: Komunikační cvičení v běžných situacích VV, HV: Výtvarné a hudební soutěže OSV:Rozvíjí kreativitu, komunikaci a kooperaci, hodnoty a postoje MV: Rozvíjí lidské vztahy OV: Lidská solidarita, empatie, tolerance, asertivní chování OSV: Rozvíjí kreativitu, komunikaci, kooperaci, hodnoty a postoje OSV: Rozvíjí kreativitu, své hodnoty a postoje MV: Rozvíjí lidské vztahy EV: Rozvíjí vztah člověka a prostředí

34


Předmět : Český jazyk – Jazyková výchova Ročník : šestý Žák:

Žák:

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami -

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

rozliší cizí slova Spisovný jazyk správně užívá česká i cizí Mateřský jazyk spisovná slova Souhlásky, samohlásky, dvojhlásky rozpozná správnou výslovnost od chybné

CJ: Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

zná různé druhy jazykových příruček a dokáže je správně použít najde v jazykových příručkách potřebné údaje zjistí a posoudí informaci a zapíše ji

JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY - druhy Vyhledávání v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny

HV:Písně jiných národů, tance lidové a společenské

rozpozná jednotlivé slovní druhy užívá spisovná slova zhodnotí vhodnost použitých slov vzhledem k dané situaci

TVAROSLOVÍ, SLOVNÍ DRUHY Tvary a pravopis podstatných jmen Druhy a stupňování přídavných jmen Skloňování osobních zájmen, druhy zájmen Příslovce, předložky Spojky, částice Číslovky Neohebné slovní druhy

NJ:Lidová slovesnost a německy mluvící země

MV:Rozvíjí multikulturalitu EGS: Zajímá se o výslovnost slov jiných evropských národů

35

OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje a kooperaci


Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace -

aplikuje znalosti jazykových Jazyková norma pravidel Kultivovaný a hodnotný projev zhodnotí situaci a jazykové možnosti najde vhodné výrazy odpovídající dané situaci

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí -

porovná postavení gramatických jednotek ve větě určí rozdíly mezi nimi zjistí a zdůvodní jejich významové vztahy

SKLADBA VĚT A SOUVĚTÍ Základní a rozvíjející větné členy PRAVOPIS Shoda podmětu s přísudkem

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický -

užívá pravidel pravopisu všech slov a hlásek, stavby slova zdůvodní pravopisné jevy

Slovotvorný rozbor Souhláskové skupiny Spodoba znělosti Vyjmenovaná slova Vzory podst. a přídavných jmen Pravopis n/nn, mně/mě, bje/bě, s/z/vz

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití -

rozliší spisovná a nespisovná Spisovný jazyk slova Útvary národního jazyka vysvětlí pravidla nářečí a obecné češtiny posoudí jejich užití v konkrétních případech

-

EGS. Rozvíjí poznatky o Evropě

OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje a kooperaci, kreativitu

OV: Lidská solidarita, empatie, tolerance, asertivní chování, život v naší obci, práce s regionálním tiskem, naše vlast HV: Lidové písně VDO: Rozvíjí vztah občanské společnosti, státu a školy

36


Předmět : Český jazyk – Literární výchova Ročník : šestý Žák:

Žák:

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla -

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora -

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo -

rozpozná a vyhledá hlavní obsah díla aplikuje své výrazy a úsudek zhodnotí obsah a myšlenku díla vysvětlí stavbu díla a použité výrazy posoudí smysl díla přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku

LITERATURA A SKUTEČNOST Estetická funkce a předmět literatury Interpretace literárního díla

OV: Naše vlast HV: Lidové písně OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje

najde a posoudí specifické znaky vyjadřování v dílech autorů rozpozná rozdíly ve stylu psaní, verše a prózu

LIDOVÁ SLOVESNOST (hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky…) POHÁDKY ŘECKÉ EPOSY, ŘÍMSKÉ BÁJE ČESKÉ POVĚSTI, REGIONÁLNÍ POVĚSTI BIBLE BALADY A ROMANCE

OV: Naše vlast HV: Lidové písně, lidová slovesnost, hudební pojmy a nástroje D: Starověké Řecko a Řím D: Křesťanství, Židé VV: Řecké a římské umění

popíše své zážitky a pocity z uměleckého projevu posoudí zdařilost díla vysvětlí svůj názor na něj zhodnotí umělecký prožitek a

Umělecký prožitek Interpretace uměleckého díla

37

OSV:Rozvíjí své hodnoty, postoje EV: Rozvíjí vztah člověka a prostředí EGS:Rozvíjí poznatky o kulturním dědictví evropských zemí


Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

-

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele -

přínos zvládá dramatizaci jednoduchého textu aplikuje dosavadní poznatky navrhne vlastní téma zdůvodní výběr tématu sestaví osnovu textu užívá literárních prostředků k tvorbě lit.textu sestaví vlastní literární text

Má pohádka LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Práce s knihou

rozpozná jednotlivé literární druhy a žánry zařadí do nich konkrétní text vymezí jeho funkci srovná ho s jinými lit.druhy a žánry

OV: Naše vlast OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje MV: Rozvíjí lidské vztahy EV: Rozvíjí vztah člověka a Prostředí

OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje MV: Rozvíjí lidské vztahy EV: Rozvíjí vztah člověka a prostředí

Vyhledává informace v různých - najde potřebné informace typech katalogů, v knihovně i - objasní jejich obsah v dalších informačních zdrojích - vyhledává konkrétní dílčí záznamy - používá různé prameny - zhodnotí a vybere nejvhodnější zdroj informací

38

OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje OSV: Rozvíjí své hodnoty, postoje EV: Rozvíjí vztah člověka prostředí


Předmět : ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák :

Žák :

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Správně třídí slovní druhy, tvoří - ovládá spisovné jevy spisovné tvary slov a vědomě jich morfologické používá ve vhodné komunikační situaci

TVAROSLOVÍ (ohebné a neohebné slovní druhy ) důraz na slovesa

Samostatně pracuje s PČP a SSČ a - orientuje se správně s dalšími slovníky a příručkami v pravopisných jevech - zdůvodňuje pravopis

VELKÁ PÍSMENA

Z: Zeměpisné názvy

Rozlišuje a příklady v textu dokládá - chápe přenášení pojmenování nejdůležitější způsoby a zásady - používá samostatné výkladové a tvoření českých slov, rozpoznává jiné slovníky pro určení významu přenesené pojmenování slova

SLOVNÍ ZÁSOBA význam slov

EGS : Evropa a svět nás zajímá

Rozlišuje významové vztahy - rozlišuje větné členy, ovládá gramatických jednotek ve větě a základní pravopisné jevy v souvětí syntaktické ve větě jednoduché

SKLADBA stavba věty, základní a rozvíjející větné členy

OSV : Kreativita Komunikace Kooperace Hodnoty, postoje, prakt.etika

39


Předmět : ČESKÝ JAZYK - LITERÁRNÍ VÝCHOVA Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák :

Žák :

Rozlišuje základní literární druhy a - jednoduše a výstižně žánry , porovná je i jejich funkci, charakterizuje hlavní žánry uvede jejich výrazné představitele literatury čte plynule, porozumí textu, vyvozuje hlavní myšlenky

BAJKY

EGS: Evropa a svět nás zajímá

Uceleně reprodukuje přečtený text, - interpretuje vlastními slovy jednoduše popisuje strukturu a přečtený text, nalézá souvislosti jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

POVÍDKA novela romaneto

Vyhledává informace v různých - orientuje se v základních typech katalogů, v knihovně i literárních pojmech výrazně čte v dalších informačních zdrojích nebo přednáší vhodný literární text chápe správně autorův záměr

NEJSTARŠÍ ČESKÁ LITER. kroniky literatura doby Karla IV. Husitství

Formuluje ústně i písemně dojmy ze - vyjadřuje vlastní názory uvádí své četby, návštěvy divadelního příklady z vlastní četby či nebo filmového představení a zhlédnutí filmového názory na umělecké dílo či divadelního představení

SONET DÍVČÍ LITERATURA

40

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika D: Karel IV. D,HV: Husitství


Rozpoznává základní výrazného individuálního autora

rysy - formuluje vlastní názory stylu na přečtený text ( zhlédnutý film, divadlo)

Porovnává různá ztvárnění téhož - referuje na dané téma tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

SCI-FI LITERATURA

EGS: Evropa a svět nás zajímá

CESTOPISY DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

OSV: Kreativita Komunikace Kooperace, kompetice

41


Předmět : ČESKÝ JAZYK - KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

-

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo srovnáváním s dostupnými informačními zdroji

-

Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

-

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

-

-

-

-

-

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby dokáže popsat své pocity, city, nálady

POPIS

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika

učí se formulovat hlavní myšlenky textu dokáže vytvořit výpisky

VÝPISKY

vyjadřuje se přesně, správně, výstižně dokáže rozpoznat manipulativní působení projevu řadí správně souvislosti vyjadřuje se obratně, výstižně volí vhodné jazykové prostředky

ZPRÁVY

OSV: Komunikace

VYPRAVOVÁNÍ

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika

42


Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru , v mluveném projevu připraveném i improvizovaném

-

graduje dějovou linii

Vypravování, užití přímé řeči

EGS: Evropa a svět nás zajímá

OSV: Kreativita Komunikace Kooperace, kompetice

Vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

43


Předmět : ČESKÝ JAZYK - LITERÁRNÍ VÝCHOVA Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák :

Žák :

Rozlišuje základní literární druhy a žánry

- jednoduše charakterizuje hlavní liter.žánry a pojmy

RENESANCE A HUMANISMUS

D,HV,VV: Renesance a humanismus EGS: Evropa a svět

Uceleně reprodukuje přečtený text

- formuluje vlastní názor na umělecké dílo

BAROKO, KLASICISMUS ROMANTISMUS

D, HV, VV: Baroko

Formuluje dojmy z četby, - projevuje zájem o četbu,divadelní divadelního a filmového představení a filmová představení

ROMÁN, AUTOBIOGRAFIE

EGS:

Evropa a svět

Uvádí základní liter.směry a jejich - orientuje se v základních hlavní představitele literárních směrech

NÁRODNÍ OBROZENÍ ČESKÁ LITERATURA 19.STOL.

ČJ /sloh/: MEV:

Životopis Kritické čtení,interpretace

Vyhledává informace v knihovně i - má přehled o významných v dalších informačních zdrojích představitelích české literatury

REALISMUS A LITERATURA PŘELOMU 19.a 20.STOL.

D, VV, HV: Umělecké směry 19.stol. MEV: Vnímání autora sdělení D,HV, VV: Umělecké směry MEV: MV:

44

Stavba a tvorba mediálního sdělení Multikulturalita


Předmět : ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák :

Žák :

Rozlišuje významové vztahy ve větě - rozliší větu jednoduchou a souvětí a v souvětí - určuje druhy souvětí a vět

Spisovně vyslovuje česká a běžně - správně píše a užívá běžných užívaná cizí slova přejatých slov

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

VĚTA A SOUVĚTÍ Věta jednočlenná, dvojčlenná a souvětí

LV:

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ A SOUŘADNÉ Druhy vedlejších vět,významové poměry

OSV: Kreativita a komunikace

OBOHACOVÁNÍ SL.ZÁSOBY výslovnost, skloňování cizích slov

Cizí jazyky

Ukázky

OSV: Komunikace a kooperace V písemném projevu zvládá - zvládá běžné pravopisné pravopis, zejména syntaktický syntaktické jevy ve větě a souvětí

INTERPUNKCE ve větě jednoduché a v souvětí

45

LV: Ukázky


Předmět : ČESKÝ JAZYK - KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák :

Žák :

Odlišuje objektivní a subjektivní - rozlišuje pojmy, fakta, názory a sdělení a komunikační záměr hodnocení

CHARAKTERISTIKA

LV: Biografie a autobiografie OSV: Hodnoty,postoje a etika

Rozlišuje spisovný a nespisovný - používá jazyk.prostředků projev a vhodně užívá vhodných pro daný sloh. útvar jazyk.prostředků

VÝKLAD

D,PŘ, F,CH: Vhodné texty

Využívá základy studijního čtení- - ovládá základy studijního čtení a vyhledává klíčová slova a formuluje formuluje hlavní myšlenky,stručné hlavní myšlenky poznámky

VÝPISKY A VÝTAH Z TEXTU

D,PŘ,F,CH:

Využívá poznatků o jazyce a stylu - používá spisovného jazyka ke gramaticky i věcně správnému k výstižnému vyjádření písemnému projevu a tvořivé práci v písemném i ústním projevu

ŽÁDOST A ŽIVOTOPIS

RV: Volba povolání OSV: Komunikace,hodnota a etika MEV: Interpretace sdělení a reality

46

Vhodné texty


Předmět : ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák : Žák : Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a - vyjmenuje slovanské jazyky obecnou češtinu a zdůvodní jejich - popíše, kdy a jak vznikl český užití jazyk a jak se vyvíjel - rozliší jazyk spisovný a nespisovný

VÝVOJ JAZYKA Slovanské jazyky Vývoj českého jazyka

Rozlišuje a příklady v textu dokládá - uvede různé způsoby rozšiřování nejdůležitějšími způsoby slovní zásoby obohacování slovní zásoby a zásady - orientuje se v pojmech – kořen tvoření českých slov, rozpoznává slova, základové slovo… přenesená pojmenování - rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná

TVOŘENÍ A VÝZNAM SLOV Přechylování Pravopis související se stavbou slova Lexikální rozbor textu

Spisovně vyslovuje česká a běžně - rozliší souhlásky a samohlásky a užívaná cizí slova vysvětlí spodobu znělosti - vyhledá v textu slova cizího původu a prokáže jejich odlišnost v pravopise i výslovnosti

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Spodoba znělosti Užití a skloňování přejatých slov

Správně třídí slovní druhy, tvoří - rozlišuje jednotlivé slovní druhy, spisovné tvary slov a vědomě jich určuje mluvnické kategorie a používá ve vhodné komunikační uplatňuje své znalosti situaci v komunikaci písemné i ústní

TVAROSLOVÍ Podstatná jména obecná a vlastní Slovesné tvary, přechodníky, podstatná jména slovesná

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata MV: Skupiny jazyků EGS: Slovanské jazyky

Útvary českého jazyka

47

MV: Psaní a výslovnost cizích slov


Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

Psaní velkých písmen

Rozlišuje významové vztahy - odliší větu jednoduchou a souvětí gramatických jednotek ve větě a - rozlišuje významové vztahy v souvětí ve větě i v souvětí – graficky zobrazí stavbu věty i souvětí

SKLADBA Věta jednoduchá, souvětí Souvětí podřadné a souřadné

Využívá znalostí o jazykové normě - ve větě jednoduché i souvětí při tvorbě vhodných jazykových doplní interpunkci projevů podle komunikační situace - tvoří složitější souvětí

Členitost vět Zvláštnosti a odchylky větné stavby Tvoření vět a zásady větného slovosledu Užití mluvnického učiva v rétorických cvičeních

V písemném projevu zvládá - orientuje se v základních pravidel pravopis lexikální, slovotvorný, a při své práci využívá morfologický i syntaktický ve větě jazykovědné příručky jednoduché i v souvětí

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÉ ROZBORY

48

OSV: Jazykové soutěže


Předmět : ČESKÝ JAZYK - KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák :

Žák :

Dorozumívá se kultivovaně, - dokáže se zapojit do komunikace a výstižně, jazykovými prostředky vyjádřit své stanovisko v různých vhodnými pro danou komunikační situacích situaci

NEZAUJATÉ VYSLOVENÍ NÁZORU Asertivní jednání

OSV: Komunikační cvičení v běžných situacích

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a - chápe roli mluvčího a posluchače využívá zásad komunikace a - dodržuje zásady dorozumívání pravidel dialogu Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

Diskuse

V mluveném projevu připraveném i - využívá různých prostředků řeči improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

Korekce a autokorekce neverbálních a prajazykových složek projevu

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném - zvládá základní normy písemného textu fakta od názorů a hodnocení, vyjadřování a grafickou úpravu ověřuje fakta pomocí otázek nebo textu porovnáváním s dostupnými - vyhledá v textu výrazy informačními zdroji aktualizované a automatizované

ŽURNALISTICKÉ SLOHOVÉ ÚTVARY Výstavba textu

49


Rozpoznává manipulativní - srovná způsoby podávání komunikaci v masmédiích a zaujímá informací v různých typech médií k ní kritický postoj

Reportáž

MEV: Reportáž

Odlišuje spisovný a nespisovný - rozlišuje prostředky neutrální a projev a vhodně užívá spisovné citově zabarvené jazykové prostředky vzhledem ke - vyjmenuje různé stylové vrstvy svému komunikačnímu záměru

ZÁKLADY RÉTORIKY

MEV: Rétorika

Využívá základy studijního čtení – - dovede vyhledat nejdůležitější vyhledá klíčová slova, formuluje údaje v textu hlavní myšlenky textu, vytvoří - zpracuje výklad odborného textu otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

Výklad

Uspořádá informace v textu - vymezí znaky proslovu a uvede, s ohledem na jeho účel, vytvoří při jakých příležitostech se pronáší koherentní text s dodržováním - připraví si krátký proslov, pravidel mezivětného navazování při kterém bude dodržovat správné zásady promluvy i vystupování

Proslov

Využívá poznatků o jazyce a stylu - vyjádří ústně i písemně své ke gramaticky i věcně správnému zážitky, názory, nálady písemnému projevu a k tvořivé práci - pokouší se o vlastní literární s textem nebo i k vlastnímu tvorbu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ÚVAHA FEJETON

OSV: Úvaha a rozbor literárních textů MEV: Fejeton

50


Předmět : ČESKÝ JAZYK - LITERÁRNÍ VÝCHOVA Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák :

Žák :

Uvádí základní literární směry a - orientuje se v základních jejich významné představitele literárních v české a světové literatuře směrech 20. století - má přehled o významných představitelích české i světové literatury Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i - dokáže samostatně shromáždit v dalších informačních zdrojích informace o daném autorovi a jeho díle Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, - vyjmenuje základní literární uvede jejich výrazné představitele žánry, přiřadí k nim jejich základní znaky Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk - pracuje s textem, vyjádří hlavní literárního díla a vlastními slovy myšlenku, v poezii vyhledává interpretuje smysl díla básnické prostředky, v próze charakterizuje hl. postavy, dobu a prostředí Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu - specifikuje základní rysy stylu autora vybraného autora a zhodnotí jeho

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

LITERATURA POČÁTKU 20. STOLETÍ Experimentální literární postupy – kaligramy, pásmo

EV: Scifi EV: Přírodní lyrika a epika MV: Meziválečná literatura

MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Osvobozené divadlo

VDO:Meziválečná literatura – Čapek, Masaryk

LITERATURA 1945 - 1968 LITERATURA PO ROCE 1968 Exilová a samizdatová literatura Písňové texty

HV: Hudba 20. století MV: Válečné téma, poválečná literatura D:

Moderní doba (I. republika)

D:

Rozdělený a integrující svět (Československo 1948 – 1970)

SOUČASNÁ LITERATURA

Téma Romeo a Julie v literatuře

51


Rozlišuje literaturu hodnotnou a přínos literatuře konzumní, svůj názor doloží - formuluje vlastní názory argumenty na umělecké dílo a diskutuje o nich s ostatními Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i - porovná filmovou adaptaci filmovém zpracování s literární předlohou - pojmenuje filmové profese, uvede významné české zástupce filmu a doplní jejich tvorbu Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního - projevuje zájem aktivně se zapojit nebo filmového představení a do kulturního dění ve svém okolí názory na umělecké dílo - účastní se divadelních a filmových představení Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě - při tvorbě vlastního literárního osvojených znalostí základů literární textu využije dosažených znalostí teorie z oblasti teorie

LITERATURA A FILM

Návštěva vybraného divadelního představení

MEV: Scénář – dramatizace OSV: Tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutko-herectví ČJ: Komunikační výchova, fejeton

52


Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici i v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovými nahrávkami napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. V hojné míře jsou využívány jednoduché říkanky, písničky, nácvik dialogů a konverzace. Důležitou úlohu při výuce má i zařazení práce s PC (internet, výukové CD ROM).

Vzdělávací cíle: -

získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu – osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce – porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práce s informacemi pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti - pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství -

Žáci na konci vzdělávacího procesu dosahují jazykové úrovně A2 v cizím jazyce a A1 v dalším cizím jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).Vyučování cizích jazyků probíhá v těsné návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis, hudební, výtvarnou výchovu.

Časová dotace: Anglický jazyk je vyučován od 6. do 9.ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně.

Organizace: Výuka probíhá v odborné učebně anglického jazyka a multimediální učebně cizích jazyků. Ve vyučovací hodině jsou aplikovány různé formy práce: skupinové vyučování, dialogy, výklad,

250


poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty.

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení    

vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikovat anglicky pro další studium a praktický život pomáháme žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení umožňujeme jim realizovat své vlastní projekty, kde dochází k propojení získaných informací do širších celků motivujeme žáky k dalšímu studiu anglického jazyka Kompetence k řešení problémů

   

podněcujeme žáky k řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí učíme vhodně reagovat při setkání s anglicky mluvící osobou podporujeme jejich snahu opsat obsah myšlenky, pokud chybí příslušná slovní zásoba vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací v různých zdrojích Kompetence komunikativní

   

vedeme žáky k porozumění jednoduchého sdělení v anglickém jazyce podporujeme snahu o zformulování jednoduchých myšlenek v anglickém jazyce vhodně volenými aktivitami ve skupinách, dvojicích učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat vytváříme co nejvíce příležitostí pro komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální

   

rozvíjíme u žáků spolupráci ve skupině podněcujeme utváření příjemné atmosféry ve skupině učíme žáky v jednotlivých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu v anglickém jazyce vedeme je k osvojení a dodržování zásad slušného chování platných v anglicky mluvících zemích

251


Kompetence občanské    

vedeme žáky k respektování názorů ostatních, tím že je učíme diskusi a vzájemnému naslouchání připravujeme žáky k řešení krizových situací a k učinění zodpovědného rozhodnutí podle dané situace učíme žáky respektovat individuální rozdíly mezi lidmi do výuky zařazujeme informace o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnáváme je se zvyky naší země Kompetence pracovní

  

napomáháme žákům naučit se efektivně organizovat svou práci podněcujeme využívání anglického jazyka k získání informací z různých oblastí vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčnými i výkladovými slovníky, Internetem, autentickými texty

252


Předmět : Anglický jazyk Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Rozumí informacím v jednoduchých - poslouchá autentické texty a poslechových textech, jsou – li rozumí informacím v nich pronášeny pomalu a zřetelně. uváděným, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ: Žák: Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovný a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu při poslechu jednoduché a slov osvojené slovní zásoby. zřetelně vyslovované promluvy či Slovní zásoba: rozvíjení dostačující konverzace žák jejímu obsahu slovní zásoby k ústní i písemné rozumí, pokud se týká komunikaci vztahující se osvojovaných či již osvojených k probíraným tematickým okruhům a témat. komunikačním situacím, práce se slovníkem žák se dokáže orientovat TÉMATICKÉ OKRUHY: v běžných formálních i Škola, rodina, volný čas, domov neformálních situacích a vhodně Měsíce reagovat či se zeptat na základní Sport informace. Počasí Péče o zdraví žák dokáže jednoduchou formou Stravovací návyky mluvit o osvojovaných či již Zeměpisné údaje – příd.jm. osvojených tématech Svět zábavy

253

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hv:

Písně

Z, D, Př: Zpracování projektů Vv: Výtvarné zpracování projektů Výchova ke zdraví: Zdravý životní styl

MV: Kulturní diference: Sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi Etnický původ: Různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy (stravování, zdravotnictví, volný čas)


Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák: Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.

dokáže jednoduchou formou vyprávět nekomplikovaný příběh či událost dokáže popsat osoby, místa i věci ze svého každodenního života vyhledá informace, které jsou zapotřebí v jednoduchých autentických materiálech

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. PSANÍ Žák: Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

krátké, srozumitelně psané texty chápe a dokáže v nich najít požadované informace

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

píše krátké a jednoduché texty, které se týkají jeho samotného, rodiny, školy a dalších osvojovaných či již osvojených témat

Reaguje sdělení.

vhodně reaguje na jednoduché písemné sdělení

na

jednoduché

písemné -

Mluvnice – rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Přítomný čas prostý, průběhový, oznamovací věta, otázka, zápor Frekvenční příslovce Going to v oznam. větě a otázce Přídavná jména a příslovce Zájmena v pozici předmětu Some, any, this, that, these, those Gramatické struktury, slovosled To be v minulém čase Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

orientuje se v jednoduchých formulářích a dokáže do nich doplnit základní údaje o své osobě Where? When? What? How? ….

254

Multikulturalita: Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

OSV: Komunikace: Komunikační cvičení v běžných situacích, asertivní chování, umění říci „NE“ VDO: Formy participace občanů v politickém životě: Moje město, vesnice EGS: Evropa a svět nás zajímá: Tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích, porovnání roku v ČR a VB Objevujeme Evropu a svět: VB, USA, Náš svět (stravování, zábava, zdravotnictví) – srovnání ČR a anglicky mluvících zemí


Předmět : Anglický jazyk Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák: Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou – li pronášeny pomalu a zřetelně.

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ: Žák: Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.

-

-

-

Učivo

dokáže se orientovat v neznámém jednoduchém poslechovém textu, je –li pronášen pomalu a zřetelně, obsah neznámého složitějšího textu dokáže odhadnout rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, týká-li se osvojovaných tematických okruhů, dokáže její obsah jednoduše reprodukovat dokáže zjistit jednoduché informace, zeptat se na ně, v běžných, jemu známých situacích, adekvátně reaguje

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovný a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. Slovní zásoba: rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce se slovníkem TÉMATICKÉ OKRUHY Můj život – rodina, domov, škola, volný čas Počasí Péče o zdraví pohovoří o své rodině, Stravovací návyky kamarádech, škole, volném Kultura čase a dalších osvojovaných či Reálie anglicky mluvících zemí již osvojených tématech Moderní technologie a média

255

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Písně

Hv:

Z, D, Př : Zpracování projektů Př:

Obratlovci

Z: VB, Biosféra D: USA Vv: Výtvarné zpracování projektů Výchova ke zdraví : Zdravý životním styl

MV: Kulturní diference: Sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi Etnický původ: Různé způsoby života, odlišné


Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák: Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. PSANÍ: Žák: Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

-

-

popíše osoby, místa i věci ze svého každodenního života, zvládne vyprávět jednoduchý příběh s tolerancí elementárních chyb, které nenaruší smysl sdělení orientuje se v jednoduchých autentických materiálech a dokáže v nich vyhledat potřebné či požadované informace

Mluvnice – rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Přítomný čas prostý a průběhový Stavová slovesa Some, any Minulý čas prostý Nepravidelná slovesa Přídavná jména a jejich stupňování

-

vyplní jednoduchý formulář základními údaji o své osobě

Going to Have to

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

-

Příslovce

Reaguje sdělení.

-

píše jednoduché texty, které se týkají jeho života, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných či již osvojených témat vhodně reaguje na jednoduché písemné sdělení (dopis, žádost)

na

jednoduché

písemné

256

Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná Slovosled, struktura věty Práce se slovníkem, na PC

myšlení a vnímání světa různými národy (rodinný život, filmy, život mladých lidí)

OSV: Komunikace: Komunikační cvičení v běžných situacích Asertivní chování, umění říci „NE“

EGS: Evropa a svět nás zajímá: Zvyky rodinný život (ČR, VB, USA), cestování, stěhování Objevujeme Evropu a svět: Londýn, New York, Kanada, Náš svět (rodina, volný čas) – srovnání ČR a anglicky mluvících zemí


Předmět : Anglický jazyk Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák: Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou – li pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ: Žák: Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

-

-

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.

orientuje se bez větších problémů v jednoduchých poslechových textech, zejména jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí dobře obsahu promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných či již osvojených témat, zeména jeli pronášena zřetelně v běžných formálních a neformálních situacích adekvátně reaguje, vyžádá si základní informace dokáže obšírněji promluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných či již osvojených tématech(jsou tolerovány elementární chyby, které nenaruší obsah sdělení)

-

257

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovný a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. Slovní zásoba: rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce se slovníkem

Hv:

TÉMATICKÉ OKRUHY Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas Kultura Nákupy a móda Příroda a město Volba povolání Péče o zdraví Reálie anglicky mluvících zemí

Písně

Z, D, Př : Zpracování projektů Př:

Obratlovci

Z: VB D: USA Vv:

Výtvarné zpracování projektů

Výchova ke zdraví: Zdravý životní styl

MV: Kulturní diference: Sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi Etnický původ: Různé způsoby života, odlišné


Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák: Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.

-

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. PSANÍ: Žák: Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

-

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

-

Reaguje sdělení.

na

jednoduché

písemné

-

-

-

-

popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vypráví příběh

Mluvnice – rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a vyhledá bez větších problémů porozumění) informace v autentických materiálech (časopisy, Přítomný čas prostý a průběhový jednoduché knihy apod.) Minulý čas prostý Budoucí čas prostý vyhledá požadované Předpřítomný čas informace v krátkých textech Nepravidelná slovesa Modální slovesa Frázová slovesa vyplní formulář údaji o své osobě Like + - ing Going to píše jednoduché, krátké texty, Giving directions které se týkají jeho Time expressions samotného, rodiny, školy, volného času a dalších Přídavná jména, stupňování osvojovaných či již osvojených témat na jednoduché a srozumitelné písemné sdělení reaguje adekvátní odpovědí či komentářem

258

myšlení a vnímání světa různými národy (rodinný život, filmy, život mladých lidí)

OSV: Komunikace: Komunikační cvičení v běžných situacích Asertivní chování, umění říci „NE“

EGS: Evropa a svět nás zajímá: Zvyky rodinný život (ČR, VB, USA), cestování, stěhování Objevujeme Evropu a svět: Londýn, New York, Kanada, Náš svět (rodina, volný čas) – srovnání ČR a anglicky mluvících zemí


Předmět : Anglický jazyk Ročník : devátý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák: Rozumí informacím v jednoduchých - velmi dobře rozumí informacím poslechových textech, jsou – li v poslechových textech, zeména pronášeny pomalu a zřetelně. jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ: Žák: Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovný a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu dobře se orientuje ve zřetelně slov osvojené slovní zásoby. vyslovované promluvě či Slovní zásoba: rozvíjení dostačující konverzaci, která se týká slovní zásoby k ústní i písemné osvojovaných či již osvojených komunikaci vztahující se témat k probíraným tematickým okruhům a adekvátně reaguje v běžných komunikačním situacím, práce se formálních i neformálních slovníkem situacích, dokáže se zeptat na TÉMATICKÉ OKRUHY: základní informace a rovněž Volba povolání odpovědět Nakupování a móda Předměty každodenního užití bez větších problémů mluví o své Pocity a nálady rodině, kamarádech, škole, Stravovací návyky volném čase a dalších Péče o zdraví osvojovaných či již osvojených Společnost a její problémy

259

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Hv:

Písně

Z, D, Př : Zpracování projektů Z: Vv:

Austrálie, VB Výtvarné zpracování projektů

Výchova ke zdraví: Zdravý životní styl

MV: Kulturní diference: Sociokulturní rozdíly mezi ČR a VB, Austrálií Princip sociálního smíru a solidarity: Význam užívání jazyka jako nástroje dorozumění (inzerát, žádost o


tématech Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák: Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.

bez větších obtíží vypráví jednoduché i složitější příběhy, popisuje události, osoby, místa i věci ze svého každodenního života (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sděleného) velmi dobře dokáže vyhledat neznámá slova ve dvojjazyčném slovníku, orientuje se ve výkladovém slovníku, vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických textech

Moderní technologie a média Reálie anglicky mluvících zemí Mluvnice – rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Přítomný čas prostý a průběhový Stavová slovesa (want, think, like, prefer) Předpřítomný čas (for, since) Minulý čas prostý a průběhový Budoucí čas Modální slovesa

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. PSANÍ: Žák: Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

bez větších problémů rozumí There is/there are + -ing jednoduchým a krátkým textům, See/hear someone + -ing ve kterých také dokáže najít potřebné či požadované informace Podmiňovací způsob

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

píše jednoduché i složitější texty, které se týkají jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných či již osvojených témat

orientuje se v jednoduchých formulářích, do kterých dokáže vyplnit údaje o své osobě

Přídavná jména Příslovce Předpony, přípony

260

Gramatické struktury, slovosled

brigádu)

OSV: Komunikace: Komunikační cvičení v běžných situacích EGS: Objevujeme Evropu a svět: Velká Británie, Austrálie, Náš svět (brigády, nakupování, zdravý životní styl) – srovnání ČR a anglicky mluvících zemí


Reaguje sdělení.

na

jednoduché

písemné -

vhodně reaguje na jednoduché písemné sdělení, odpoví na dopis, komentuje události ve sdělení . popsané

261


Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk - Německý jazyk Jazyková úroveň je hlavní vizitkou každého žáka a jazykové vyučování potřebnými znalostmi žáka vybavuje. Jazyková komunikace má zásadní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Díky ní žák účinně uplatňuje a prosazuje výsledky svého vzdělávání. Cizí jazyk a další cizí jazyk vedou žáka k chápání skutečností, které přesahují oblast mateřského jazyka. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Zvyšuje se tak mobilita jednotlivců v osobním, studijním i pracovním životě. Cizí jazyk pomáhá poznávat kulturní tradice a odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích. Vytváří se tak podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Úrovně podle Společného evropského referenčního rámce: A1 – pro Další cizí jazyk.Žák rozumí známým výrazům z každodenního života a zcela základním frázím a používá je. Představí sebe a ostatní, klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.

Vzdělávací cíle: - vnímání jazyka jako historického jevu s odrazem historického a kulturního vývoje národa a chápání jazyka jako nezbytného nástroje pro celoživotní vzdělávání – rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku a jeho chápání jako možnosti zdroje k osobnostnímu a kulturnímu bohatství – osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku k získání a předání informací, k vyjádření pocitů a postojů – respektování běžných pravidel mezilidské komunikace v daném kulturním prostředí – samostatné získávání informací z několika zdrojů, ovládání práce s různými prameny – získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a prosazování sebe sama – sdílení dojmů, rozvoj emocionálního a estetického vnímání

Časová dotace: .Další cizí jazyk – 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku

Organizace: Výuka německého jazyka probíhá ve třídách nebo učebně cizích jazyků. Při práci se softwarovým výukovým programem nebo internetem se žáci stěhují do učebny cizích jazyků nebo výpočetní techniky. Formy práce – samostatná práce, práce ve dvojici, práce ve skupinách. Probíhá poslech, porozumění čtenému, práce s textem, tvorba projektů, konverzace na dané téma, zážitkové formy práce.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí tím, že vedou žáka k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, k pochopení jazyka jako důležitého


nástroje celoživotního vzdělávání a k rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. Kompetence k učení     

předkládáme žákům jazyk jako mnohotvárný prostředek k získání a předání informací, k vyjádření pocitů a postojů, motivujeme je k učení cizích jazyků učíme žáky vyhledávat a třídit informace a propojovat je s praktickým životem, vedeme je k vytváření vlastních projektů a tím podporujeme jejich samostatnost a tvořivost umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a motivujeme je k dalšímu vzdělávání vedeme žáky k samostatnému připravování na výuku a diskuzi o výsledcích jejich počínání využíváme kladné hodnocení a vytváříme pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů

 

rozvíjíme u žáků tvůrčí, kritické a logické myšlení využíváme skupinové vyučování a účast na soutěžích a olympiádách Kompetence komunikativní

  

rozvíjíme všechny formy komunikačních dovedností vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu a obhajobě vlastních názorů a výsledků práce podporujeme u žáků umění naslouchat Kompetence sociální personální

   

pro práci v kolektivu stanovujeme přesná pravidla činností vštěpujeme žákům slušné chování a morální hodnoty, učíme je zvládat své emoce,eliminujeme sociálně patologické jevy učíme žáky přijímat kladné i záporné hodnocení a nést důsledky svého chování upevňujeme vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči Kompetence občanské

c) pomáháme rozvíjet spolupráci s rodiči, policií, PPP ci) vedeme žáky k národní hrdosti a zároveň je seznamujeme s jinými kulturami cii) zapojujeme žáky do kulturního dění ve škole i mimo ni, připravujeme žáky k flexibilnímu životu v EU Kompetence pracovní 

doplňujeme výuku praktickými exkurzemi a nabízíme žákům volitelné předměty a zájmové útvary

263 26 3


Předmět : Německý jazyk Ročník : sedmý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

Žák: - objasní obsah a smysl mluvy, rozhovoru - rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace - porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

POSLECH autentických nahrávek s porozuměním Poslech čteného textu s porozuměním TELEFONICKÝ ROZHOVOR

ČJ:

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA  fonetické znaky, abeceda  základní výslovnostní návyky  vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka  hláskování

Rozumí základním informacím v - aplikuje pravidla výslovnosti krátkých poslechových textech - rozpozná známá slova a slovní týkajících se každodenních témat spojení - shrnuje, zaznamenává a třídí informace, zachytí konkrétní informaci - porozumí, o čem pojednává ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB krátký poslechový text Pokyny Rozumí jednoduchým pokynům a - řídí se verbálními pokyny učitele Navigace otázkám učitele, které jsou pronášeny - vybere, seřadí, přiřadí, ukáže, pomalu a s pečlivou výslovností a doplní adekvátně na ně reaguje - provede, co je třeba , dle situace

PRÁCE S TEXTEM – výběr určité 264

Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Rozumí krátkému a jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, v textu vyhledá požadovanou informaci .

-

najde potřebné údaje v textu vysvětlí obsah textu rozpozná známá slova shrnuje, zaznamenává a třídí informace - porozumí nápisům, pokynům, Rozumí jednoduchým informačním zákazům nápisům a orientačním pokynům - aplikuje slovní zásobu a gramatická pravidla (rozkazovací způsob) - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně Rozumí slovům a jednoduchým - aplikuje pravidla výslovnosti větám, které se vztahují k běžným německých hlásek tématům. - rozumí významu slov a jednoduchých vět Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník MLUVENÍ Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat -

aplikuje pravidla práce se slovníky najde potřebný údaj posoudí vhodnost daných možností překladu určí vhodný výraz pomocí kontextu rozliší jiné významové nuance

skupiny slovíček, zodpovědět otázky Porozumění textu Text jako zdroj informací Orientace v textu Poslech autentických nahrávek s porozuměním SLOVNÍ ZÁSOBA žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů

DRUHY SLOVNÍKŮ Práce se slovníky Slovník jako zdroj informací odlišnosti čs. a něm. abecedy

ČJ: Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Jazykové příručky (slovníky) a orientace v nich VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá)

ČJ: Vyprávění, monolog MLUVA a KONVERZACE NA OSV: Rozvíjí základní dovednosti utřídí si své myšlenky ZADANÉ TÉMA (ich, meine Familie dobré komunikace používá slovní zásobu a aplikuje und Freunde, die Schule, die Freizeit, (Komunikace) pravidla gramatiky Hobbys, Brieffreunde, Was ist auf dem aplikuje vyprávěcí postupy Bild? ) účastní se jednoduchých 265


rozhovorů používá zdvořilostní obraty aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze - posoudí vhodnost výběru slov - užívá fonetické zásady výslovnosti - vytváří cizojazyčné věty - popíše sebe sama, další osoby, prostředí, v němž žije a každodenní činnosti - aplikuje znalost slovní zásoby - posuzuje vhodnost slovíček - užívá gramatických pravidel - logicky hodnotí funkčnost frází - užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na ni - představí sebe, členy rodiny, kamarády, zvířata

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů -

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

Orientace ve slovní zásobě a vyprávěcím postupu Tvorba vlastního názoru v dané tematické oblasti ČJ: NĚMECKÉ FRÁZE PŘEKLAD VĚT GRAMATICKÉ JEVY (pořadí slov, otázka, zápor, časování sloves, členy podst.jmen, rozkaz…) Psaní textu (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Převyprávění čteného textu Obměna vět Logická úvaha Postihnutí osnovy textu

Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

pozdravy, seznámení, kontakty, zjištění telefonního čísla, telefonní rozhovory PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

 aplikuje slovní zásobu  užívá gramatických pravidel  vyplní údaje o sobě, svůj věk, bydliště, co dělá, umí, vlastní - napíše krátký pozdrav, dotaz, vzkaz - použije základní zdvořilostní obraty 266

GRAMATICKÉ JEVY (Užití předložek se 3.a 4.pádem ČJ: Přivlastňovací, tázací a osobní zájmena OSV: Časování způsobových sloves Číslovky a čas

Porozumění textu Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Stručně reaguje písemné sdělení

na

jednoduché -

Napíše jednoduchá sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

třídí informace a rozpozná potřebná slovíčka objasní si kontext a smysl textu

Složeniny , množné číslo podst. jmen, 2. pád vlastních jmen) ČJ: Komunikační cvičení Kontakty, seznámení, vyplnění OSV: Rozvíjí základní dovednosti formuláře, zjištění telefonního čísla dobré komunikace (Komunikace) Tvorba odpovědí a souvislého textu bez závažných gramatických chyb

- písemně sdělí informaci, nebo se na ni zeptá NĚMECKÉ REÁLIE - aplikuje slovní zásobu a přehled německy mluvících zemí, gramatické jevy německá města a jména - posoudí vhodnost výběru slov a frází - třídí informace - písemně vytváří cizojazyčné věty a ucelený krátký text napíše slova a věty ve kterých představí sebe, členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk, bydliště, co dělají, umí, vlastní

267


Předmět : Německý jazyk Ročník : osmý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Rozumí jednoduchým pokynům, otázkám učitele a reaguje na ně

Žák: - řídí se verbálními pokyny učitele - porozumí jednoduchým otázkám - vybere, seřadí, doplní, přiřadí, ukáže, vykoná činnost

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a adekvátně na ně reaguje (zvláště má-li k dispozici vizuální oporu) -

objasní obsah a smysl mluvy, rozhovoru rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace porozumí významu slov a slovních spojení v mluveném projevu - aplikuje pravidla výslovnosti - rozpozná známá slova a slovní spojení - shrnuje, zaznamenává a třídí informace - posoudí smysl a obsah promluvy - provede co je třeba dle situace

268

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČJ:

Porozumění a analýza textu, Fráze a ustálená spojení komunikační cvičení POSLECH autentických nahrávek s OSV:Rozvíjí základní dovednosti porozuměním dobré komunikace Poslech čteného textu s porozuměním (Komunikace) ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB Pokyny učitele Navigace

FONETIKA základní výslovnostní návyky vztah grafické a zvukové stránky jazyka

ČJ: Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Rozumí základním informacím v krátkém poslechovém textu týkajícím se každodenních témat -

porozumí smyslu jednoduchých vět zachytí konkrétní informaci rozpozná známá slova porozumí tomu, o čem pojednává krátký poslechový text

Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník -

aplikuje pravidla práce se slovníky najde potřebný údaj posoudí vhodnost daných možností překladu - určí vhodný výraz pomocí kontextu - rozliší jiné významové nuance

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým informačním nápisům a pokynům Rozumí slovům, slovním spojením a větám, které se vztahují k běžným tématům Rozumí krátkému, jednoduchému textu, vyhledá v něm potřebnou informaci, zejména má-li k dipozici vizuální oporu -

porozumí jednoduchým a běžným nápisům, instrukcím, zákazům porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět v textu používá slovní zásobu a aplikuje pravidla gramatiky rozpozná známá slova najde potřebné údaje v textu vysvětlí obsah textu překládá věty z mateřského jazyka do německého odpoví na otázky a poskytne

269

DRUHY SLOVNÍKŮ Práce se slovníky Slovník jako zdroj informací

ČJ: Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

PRÁCE S TEXTEM – výběr určité skupiny slovíček, zodpovědět otázky Porozumění textu Text jako zdroj informací Orientace v textu

ČJ: Jazykové příručky (slovníky) a orientace v nich VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá)


MLUVENÍ Odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky také pokládá

-

Sdělí jednoduchým způsobem základní údaje o své osobě, rodině, škole a běžných každodenních situacích Zapojí se do jednoduchých rozhovorů -

konkrétní informace zeptá se na konkrétní informace užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky aplikuje znalost slovní zásoby posuzuje vhodnost slovíček užívá gramatických pravidel vytváří cizojazyčné věty aplikuje slovní zásobu užívá fonetické zásady výslovnosti představí sebe, členy rodiny, kamarády popíše skutečnosti, osoby, zvířata, činnosti používá základní zdvořilostní obraty aplikuje slovní zásobu a gramatické jevy posoudí vhodnost výběru slov a frází užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky účastníse jednoduchých rozhovorů doplní vhodná slova, čísla týkající se jeho osoby, rodiny, kamarádů

270

MLUVA a KONVERZACE NA ZADANÉ TÉMA ( Im Geschäft, Was ist auf dem Bild?, Beim Arzt, Reisen, die Kleidung, Sport, Tiere, Computer, In der Stadt, Wohnen, Geburtstag, Berufe) Německy mluvící země, Rakousko, země EU Orientace ve slovní zásobě a vyprávěcím postupu Tvorba vlastního názoru v dané tematické oblasti Německé fráze Překlad vět Formulář Psaní textu bez lexikálních a gramatických chyb(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Převyprávění čteného textu Obměna vět Logická úvaha Postihnutí osnovy textu

ČJ: Vyprávění, monolog OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace) Z: Evropa

ČJ: Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Porozumění textu OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Napíše jednoduchá sdělení týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení za použití slov, slovních spojení a jednoduchých vět -

aplikuje slovní zásobu písemně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze posoudí vhodnost výběru slov a frází napíše slova a věty, ve kterých představí sebe, rodinu, kamarády, zvířata užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky třídí informace aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze písemně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text používá zdvořilostní obraty dokáže písemně reagovat na cizojazyčný text

271

GRAMATICKÉ JEVY (tázací, přivlastňovací a osobní zájmena, číslovky a množství, předložky, nepravidelná slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou, spojky, zvratná a způsobová slovesa, neurčitý podmět, členy v množném čísle, zápor niemand a nichts, kein, časové údaje , vazba ich möchte)

PSANÍ dopisu, e-mailu, pozvánky, pozdravu blahopřání

ČJ: Komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Předmět : Německý jazyk Ročník : devátý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Žák:  Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny  pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

Učivo

řídí se jednoduchými verbálními pokyny učitele porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy

272

Porozumění textu Poslech autentických nahrávek s porozuměním Navigace Pokyny při práci s učebnicí

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata


Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat (zvláště pokud má k dispozici vizuální oporu) Rozumí základním informacím v krátkém poslechovém textu týkajícím se každodenních témat

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým informačním nápisům a pokynům Rozumí slovům, slovním spojením a větám, které se vztahují k běžným tématům Rozumí krátkému a jednoduchému textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku, zejména má-li k dispozici vizuální oporu -

 vybere, seřadí, přiřadí, ukáže, doplní, vykoná činnost  rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a zřetelném projevu  porozumí významu slov a slovních spojení v projevu  porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům  zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém poslechovém textu  porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký poslechový text  porozumí jednoduchým nápisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům, s nimiž se setkává v každodenním životě  porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět najde potřebné údaje v textu vysvětlí obsah textu rozpozná známá slova shrnuje, zaznamenává a třídí informace

273

FONETIKA základní výslovnostní návyky vztah grafické a zvukové stránky jazyka

PRÁCE S TEXTEM – výběr určité skupiny slovíček, zodpovědět otázky Text jako zdroj informací Orientace v textu

ČJ: Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník MLUVENÍ Sdělí ústně jednoduchým způsobem základní údaje o své osobě, rodině, škole a běžných každodenních situacích Odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

-

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů -

aplikuje pravidla práce se slovníky najde potřebný údaj posoudí vhodnost daných možností překladu určí vhodný výraz pomocí kontextu rozliší jiné významové nuance používá slovní zásobu a aplikuje pravidla gramatiky užívá fonetické zásady výslovnosti představí sebe, své kamarády, členy rodiny popíše skutečnosti, předměty, osoby a činnosti zeptá se na konkrétní informace odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky aplikuje vyprávěcí postupy používá základní zdvořilostní obraty účastní se jednoduchých a pomalých rozhovorů používá adekvátní slovní spojení poskytne informace o sobě,

274

ČJ: Jazykové příručky (slovníky) a orientace v nich DRUHY SLOVNÍKŮ Práce se slovníky Slovník jako zdroj informací

MLUVA a KONVERZACE NA ZADANÉ TÉMA (Tschechische Republik, BRD, Berlin, Im Geschäft, Essen, Beim Arzt, Reisen, Verkehrsmittel, die Kleidung, In der Stadt, Auf dem Lande, Natur, das Wetter, die Jahreszeiten, Feiertage, mein Tag, meine Woche) Orientace ve slovní zásobě a vyprávěcím postupu Tvorba vlastního názoru v dané tematické oblasti Vyprávění krátké příhody v minulosti Převyprávění čteného textu Obměna vět Logická úvaha Postihnutí osnovy textu Německé fráze Překlad vět

VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) ČJ: Vyprávění, monolog OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace) D: Nástup fašismu

ČJ:

Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


osobách, zvířatech, předmětech a činnostech a nebo se na ně zeptá PSANÍ Napíše jednoduchá sdělení, týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení za použití slov, slovních spojení a jednoduchých vět -

aplikuje znalost slovní zásoby posuzuje vhodnost slovíček užívá gramatických pravidel písemně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text rozpozná potřebná slovíčka doplní vhodná slova, slovní spojení, čísla týkající se jeho osoby, rodiny, kamarádů a činností napíše slova, slovní spojení a věty, ve kterých se představí napíše slova, slovní spojení a věty, ve kterých představí svou rodinu, kamarády, zvířata objasní si kontext a smysl textu aplikuje slovní zásobu a gramatické jevy posoudí vhodnost výběru slov a frází užívá pravidel tvorby odpovědi na otázky písemně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text, například pozdrav, dotaz, vzkaz, vyjádří nesouhlas používá zdvořilostní obraty

275

GRAMATICKÉ JEVY (zápory niemand, nichts, předložky, způsobová slovesa, podmět man,sloveso tun, časové údaje, členy v čísle množném, zájmeno es, číslovky, směrová a zájmenná příslovce, přídavná jména po členu, neodlučitelné předpony, spojky, minulé časy, zájmenná a tázací příslovce, vazba es gibt, předložky, stupňování přídavných jmen a příslovcí) OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace Psaní textu pokud možno bez (Komunikace) lexikálních a gramatických chyb (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)


Předmět : Německý jazyk

(varianta pro osmou a devátou třídu ve školním roce 2013/2014,2015)

Ročník : osmý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

Žák: objasní obsah a smysl mluvy, rozhovoru rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace - porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět

Rozumí základním informacím v - aplikuje pravidla výslovnosti krátkých poslechových textech - rozpozná známá slova a slovní týkajících se každodenních témat spojení shrnuje, zaznamenává a třídí informace, zachytí konkrétní informaci porozumí, o čem pojednává krátký poslechový text

276

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

POSLECH autentických nahrávek s porozuměním Poslech čteného textu s porozuměním TELEFONICKÝ ROZHOVOR

ČJ:

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA  fonetické znaky, abeceda  základní výslovnostní návyky  vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka  hláskování ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ OSV:Rozvíjí základní dovednosti


Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a adekvátně na ně reaguje

řídí se verbálními pokyny Pokyny učitele Navigace vybere, seřadí, přiřadí, ukáže, doplní - provede, co je třeba , dle situace

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Rozumí krátkému a jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, v textu vyhledá požadovanou informaci .

najde potřebné údaje v textu vysvětlí obsah textu rozpozná známá slova shrnuje, zaznamenává a třídí informace Rozumí jednoduchým informačním porozumí nápisům, nápisům a orientačním pokynům pokynům, zákazům - aplikuje slovní zásobu a gramatická pravidla (rozkazovací způsob) - rozumí jednoduchým pokynům a Rozumí slovům a jednoduchým reaguje na ně větám, které se vztahují k běžným - aplikuje pravidla výslovnosti tématům. německých hlásek - rozumí významu slov a jednoduchých vět Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník aplikuje pravidla práce se slovníky najde potřebný údaj posoudí vhodnost daných možností překladu určí vhodný výraz pomocí kontextu

277

PRÁCE S TEXTEM – výběr určité skupiny slovíček, zodpovědět otázky Porozumění textu Text jako zdroj informací Orientace v textu Poslech autentických nahrávek s porozuměním SLOVNÍ ZÁSOBA žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů

DRUHY SLOVNÍKŮ Práce se slovníky Slovník jako zdroj informací odlišnosti čs. a něm. abecedy

dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Jazykové příručky (slovníky) a orientace v nich VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) ČJ:

Vyprávění, monolog


MLUVENÍ Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

-

rozliší jiné významové nuance

utřídí si své myšlenky používá slovní zásobu a aplikuje pravidla gramatiky aplikuje vyprávěcí postupy účastní se jednoduchých rozhovorů používá zdvořilostní obraty aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze posoudí vhodnost výběru slov užívá fonetické zásady výslovnosti vytváří cizojazyčné věty - popíše sebe sama, další osoby, prostředí, v němž žije a každodenní činnosti aplikuje znalost slovní zásoby posuzuje vhodnost slovíček užívá gramatických pravidel logicky hodnotí funkčnost frází užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na ni představí sebe, členy rodiny, kamarády, zvířata

PSANÍ

278

MLUVA a KONVERZACE NA ZADANÉ TÉMA (ich, meine Familie und Freunde, die Schule, die Freizeit, Hobbys, Brieffreunde, Was ist auf dem Bild?, r Computer, die Tiere, wo und wann?, in den Ferien ) Orientace ve slovní zásobě a vyprávěcím postupu Tvorba vlastního názoru v dané tematické oblasti NĚMECKÉ FRÁZE PŘEKLAD VĚT GRAMATICKÉ JEVY (pořadí slov, otázka, zápor, časování sloves, členy podst.jmen, rozkaz…) Psaní textu (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Převyprávění čteného textu Obměna vět Logická úvaha Postihnutí osnovy textu pozdravy, seznámení, kontakty, zjištění telefonního čísla, telefonní rozhovory

OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ:

Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Stručně reaguje písemné sdělení

na

 aplikuje slovní zásobu  užívá gramatických pravidel  vyplní údaje o sobě, svůj věk, bydliště, co dělá, umí, vlastní jednoduché - napíše krátký pozdrav, dotaz, vzkaz - použije základní zdvořilostní obraty třídí informace a rozpozná potřebná slovíčka objasní si kontext a smysl textu

Napíše jednoduchá sdělení za správného použití základních - písemně sdělí informaci, nebo se gramatických struktur a vět na ni zeptá aplikuje slovní zásobu a gramatické jevy posoudí vhodnost výběru slov a frází Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, třídí informace volného času a dalších osvojovaných písemně vytváří cizojazyčné témat věty a ucelený krátký text napíše slova a věty ve kterých představí sebe, členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk,

279

GRAMATICKÉ JEVY (Užití předložek se 3.a 4.pádem Přivlastňovací, tázací a osobní zájmena Časování způsobových sloves Číslovky a časové údaje Složeniny , množné číslo podst. jmen, 2. pád vlastních jmen, vazba ich möchte) Kontakty, seznámení, vyplnění formuláře, zjištění telefonního čísla. Tvorba odpovědí a souvislého textu bez závažných gramatických chyb PSANÍ pozdrav z dovolené, blahopřání, pozvánka na oslavu, vyplnění formuláře, psaní dopisu, e-mailu NĚMECKÉ REÁLIE přehled německy mluvících zemí, německá města a jména, některé evropské země, EU, Vídeň

ČJ: Porozumění textu OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace) ČJ: Komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


bydliště, co dělají, umí, vlastní

280


Předmět : Německý jazyk Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Rozumí jednoduchým pokynům, otázkám učitele a reaguje na ně

Žák: řídí se verbálními pokyny učitele porozumí jednoduchým otázkám vybere, seřadí, doplní, přiřadí, ukáže, vykoná činnost

ČJ: Porozumění a analýza textu, Fráze a ustálená spojení komunikační cvičení POSLECH autentických nahrávek s OSV:Rozvíjí základní dovednosti porozuměním dobré komunikace Poslech čteného textu s porozuměním (Komunikace)

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a adekvátně na objasní obsah a smysl mluvy, ně reaguje (zvláště má-li k dispozici rozhovoru vizuální oporu) rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace porozumí významu slov a slovních spojení v mluveném projevu - aplikuje pravidla výslovnosti - rozpozná známá slova a slovní spojení shrnuje, zaznamenává a třídí informace posoudí smysl a obsah promluvy provede co je třeba dle situace Rozumí základním informacím v krátkém poslechovém textu týkajícím porozumí smyslu se každodenních témat jednoduchých vět

281

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB Pokyny učitele Navigace

FONETIKA základní výslovnostní návyky vztah grafické a zvukové stránky jazyka

ČJ: Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


zachytí konkrétní informaci rozpozná známá slova porozumí tomu, o čem pojednává krátký poslechový text Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník aplikuje pravidla práce se slovníky najde potřebný údaj posoudí vhodnost daných možností překladu určí vhodný výraz pomocí kontextu - rozliší jiné významové nuance ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým informačním porozumí jednoduchým a nápisům a pokynům běžným nápisům, instrukcím, zákazům Rozumí slovům, slovním spojením a porozumí významu slov, větám, které se vztahují k běžným slovních spojení a jednoduchých vět v tématům textu používá slovní zásobu a Rozumí krátkému, jednoduchému aplikuje pravidla gramatiky textu, vyhledá v něm potřebnou rozpozná známá slova informaci, zejména má-li k dipozici najde potřebné údaje v textu vizuální oporu vysvětlí obsah textu překládá věty z mateřského jazyka do německého MLUVENÍ Odpoví na jednoduché otázky týkající odpoví na otázky a poskytne se jeho samotného, rodiny, školy, konkrétní informace volného času a dalších osvojovaných zeptá se na konkrétní témat a podobné otázky také pokládá informace

282

DRUHY SLOVNÍKŮ Práce se slovníky Slovník jako zdroj informací

ČJ: Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

PRÁCE S TEXTEM – výběr určité skupiny slovíček, zodpovědět otázky Porozumění textu Text jako zdroj informací Orientace v textu

MLUVA a KONVERZACE NA ZADANÉ TÉMA ( Im Geschäft, Essen, Beim Arzt, Körper, Reisen, die Kleidung, das Wetter, Jahreszeiten, Feiertage, Sport, In der

ČJ: Jazykové příručky (slovníky) a orientace v nich VMEGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá)

ČJ: Vyprávění, monolog OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace) Z: Evropa


Sdělí jednoduchým způsobem základní údaje o své osobě, rodině, škole a běžných každodenních situacích

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

užívá pravidel tvorby otázky a Stadt, Verkehrsmittel, Wie komme ich odpovědi na otázky zu..?, Auf dem Lande, Natur, aplikuje znalost slovní zásoby Wohnen, Schule, Berufe) posuzuje vhodnost slovíček Orientace ve slovní zásobě a užívá gramatických pravidel vyprávěcím postupu vytváří cizojazyčné věty Vyprávění krátkého příběhu v aplikuje slovní zásobu minulosti užívá fonetické zásady Tvorba vlastního názoru v dané výslovnosti tematické oblasti představí sebe, členy rodiny, Německé fráze kamarády Překlad vět popíše skutečnosti, osoby, Formulář zvířata, činnosti Psaní textu bez lexikálních a používá základní zdvořilostní gramatických chyb(jsou tolerovány obraty elementární chyby, které nenarušují aplikuje slovní zásobu a smysl sdělení a porozumění) gramatické jevy Převyprávění čteného textu posoudí vhodnost výběru slov Obměna vět a frází Logická úvaha užívá pravidel tvorby otázky a Postihnutí osnovy textu odpovědi na otázky účastníse jednoduchých rozhovorů

PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve doplní vhodná slova, čísla formuláři týkající se jeho osoby, rodiny, kamarádů Napíše jednoduchá sdělení týkající se aplikuje slovní zásobu jeho samotného, rodiny, školy, písemně vytváří cizojazyčné volného času a dalších osvojovaných věty a ucelený text

283

GRAMATICKÉ JEVY (tázací, přivlastňovací a osobní zájmena, číslovky a množství, předložky, nepravidelná slovesa, slovesa s

ČJ: Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Porozumění textu OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace) ČJ: Komunikační cvičení


témat

aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze posoudí vhodnost výběru slov a frází napíše slova a věty, ve kterých Stručně reaguje na jednoduché představí sebe, rodinu, kamarády, písemné sdělení za použití slov, zvířata slovních spojení a jednoduchých vět užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky třídí informace aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze písemně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text používá zdvořilostní obraty dokáže písemně reagovat na cizojazyčný text

284

odlučitelnou předponou, spojky, zvratná a způsobová slovesa, neurčitý podmět, členy v množném čísle, zápor niemand a nichts, kein, préteritum sloves sein a haben, perfektum některých pravidelných a některých nepravidelných sloves, stupňování přídavných jmen a příslovcí, sloveso tun

PSANÍ dopisu, e-mailu, pozdravu k různým příležitostem během roku REÁLIE Rakousko, Mozart, Salzburg, Berlin, svátky a zvyky v německy mluvících zemích, cestování po světě


Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Předmět plynule navazuje na učivo 1. stupně. V matematice jsou rozvíjeny vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, analyticko-syntetické myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit problém. Ve vyučovacím procesu využíváme frontální formu výuky a skupinové práce. Žáci si osvojují aritmetické operace, určují a znázorňují geometrické útvary, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. Důležitou součástí předmětu jsou slovní a problémové úlohy, které rozvíjejí a nutí žáky uplatňovat logické myšlení. Tyto úlohy prolínají všemi tématickými okruhy v průběhu celého vzdělávání. Soustavně zařazujeme činnosti, při kterých žáci aplikují matematické dovednosti při řešení životních situací. Žáci se učí rovněž využívat prostředky výpočetní techniky ( kalkulátory, výukové programy na PC ). Talentovaní žáci mají možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti v matematických soutěžích. V devátém ročníku mají žáci možnost se připravovat na přijímací zkoušky v matematických praktikách.

Vzdělávací cíle: -

-

využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volba správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy a problému přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti řešení úloh

Časová dotace: Předmět Matematika je vyučován na druhém stupni od šestého do devátého ročníku. Časová dotace předmětu je 4 hodiny týdně. Organizace: Výuka probíhá ve třídách, je využívána i učebna výpočetní techniky.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

285


Kompetence k učení    

vedeme žáky k osvojení si nezbytných matematických termínů, symbolů, znaků, vzorců a algoritmů vedeme žáky k osvojení si základních numerických výpočtů učíme žáky využívat základní matematický aparát učíme žáky vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje Kompetence k řešení problémů

   

učíme žáky si uvědomovat, že úloha může mít více nebo žádné řešení vedeme žáky k volbě správného postupu při řešení matematických úloh a problémů, podporujeme hledání vlastních postupů při jejich řešení učíme žáky vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat při řešení matematických úloh vedeme žáky k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti Kompetence komunikativní

  

učíme žáky sestavovat znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém sledu vedeme žáky spolupracovat při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici nebo v menší skupince vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování prostřednictvím matematického jazyka Kompetence sociální a personální

samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů vedeme žáky dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence pracovní

učíme žáky bezpečně a správně používat rýsovací potřeby

286


Předmět : Matematika Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák : Provádí početní operace v oboru - provádí početní operace přirozených a desetinných čísel s přirozenými a desetinnými čísly - využívá vlastnosti početních výkonů - provádí kontrolu výpočtu a umí opravit chybu Zaokrouhluje a s danou přesností

provádí

a

třídí

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

PŘIROZENÁ A DESETINNÁ ČÍSLA Početní výkony s přirozenými čísly a s desetinnými čísly

F: Řešení početních úloh

odhady - zaokrouhluje a porovnává přirozená Porovnávání a zaokrouhlování a desetinná čísla přirozených čísel a desetinných čísel

Modeluje a řeší situace s využitím - rozlišuje prvočíslo a číslo složené, dělitelnosti v oboru přirozených čísel násobek, dělitel - určuje n, D - samostatně řeší slovní úlohy na dělitelnost Charakterizuje rovinné útvary

Učivo

základní - rozlišuje rovinné obrazce podle daných vlastností

Dělitelnost přirozených čísel

ROVINNÉ ÚTVARY F: Měření délky Základní rovinné útvary- bod,úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, kruh, čtverec, trojúhelník,obdélník

Určuje velikost úhlu měřením a - určuje velikost úhlu výpočtem - sestrojí úhel pomocí úhloměru a kružítka - početně a graficky sčítá úhly

Úhel a jeho velikost

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod - využívá vzorce při výpočtu základních rovinných útvarů jednoduchých slovních úloh

Čtverec, obdélník, trojúhelník 287

Z: Určování zeměpisné šířky a délky


- pracuje s jednotkami délky a obsahu Načrtne a sestrojí rovinné útvary

- využívá matematické symboliky při zápisu konstrukce - rýsuje trojúhelníky podle zadání - provádí konstrukce výšek a těžnic - využívá os úhlů a stran při konstrukci kružnice opsané a vepsané

Načrtne a sestrojí obraz rovinného - rozliší osově a středově souměrné útvaru ve středové a osové útvary souměrnosti, určí osově a středově - určí osu a střed souměrnosti souměrný útvar - sestrojí obrazy rovinných útvarů v osové a středové souměrnosti Určuje a charakterizuje základní - charakterizuje těleso na základě prostorové útvary (tělesa ), analyzuje vrcholů,hran a stěn jejich vlastnosti

Konstrukce trojúhelníka podle sss,sus,usu Konstrukce výšek a těžnic v trojúhelníku, střední příčka Kružnice vepsaná a opsaná

Středová a osová souměrnost. Shodné útvary a osově souměrné útvary Obrázkové analogie ZÁKLADNÍ ÚTVARY V PROSTORU Krychle,kvádr

Odhaduje a vypočítá objem a povrch - využívá vzorce při výpočtu těles jednoduchých slovních úloh - pracuje s jednotkami obsahu a Objemu Načrtne a sestrojí sítě základních - umí sestrojit síť kvádru a krychle těles - vytváří modely krychle a kvádru Načrtne a sestrojí jednoduchých těles v rovině

D: Pythagoras, Eukleides, Thales

obraz - využívá volného rovnoběžného promítání k sestrojení náčrtku krychle a kvádru

288

F: Měření objemu


Předmět : Matematika Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: Žák : Provádí početní operace v oboru - převádí zlomky na desetinná čísla celých a racionálních čísel a naopak - porovnává zlomky podle velikosti - provádí základní početní operace se zlomky a složeným zlomkem - rozlišuje kladná a záporná čísla - určuje absolutní hodnotu daného čísla - provádí základní početní operace s celými čísly - využívá vlastnosti početních výkonů -hledá různá řešení předložených Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh situací a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

RACIONÁLNÍ A CELÁ ČÍSLA Zlomky

Celá čísla Zlomky, celá čísla Číselné a logické řady

Analyzuje a řeší jednoduché - využívá matematický aparát problémy, modeluje konkrétní v oboru racionálních a celých čísel situace, v nichž využívá k výpočtu jednoduchých slovních matematický aparát v oboru celých a úloh racionálních čísel Užívá různé způsoby kvantitativního - zapisuje zlomkem část celku vyjádření vztahu celek – část ( - vyjádří část celku pomocí procent přirozeným číslem, poměrem, - dělí celek na části v daném poměru

Zlomky, procenta, poměr

289

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata F: Numerické výpočty


zlomkem, desetinným procentem )

číslem,

Řeší modelováním a výpočtem - vyjadřuje poměr mezi danými situace vyjádřené poměrem; pracuje hodnotami s měřítky map a plánů - zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru - řeší příklady s měřítky map a plánů Určuje vztah úměrnosti

přímé

a

POMĚR. PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Z: Měřítko mapy F: Vztahy mezi veličinami

PROCENTA

Člověk a svět práce: Vaření, spotřeba materiálu, benzínu,..

nepřímé - rozlišuje příklady na přímou a nepřímou úměrnost - využívá trojčlenky při řešení slovních úloh na přímou a nepřímou úměrnost

Řeší aplikační úlohy na procenta

- vysvětlí pojem 1 % - určuje základ, procentovou část, počet procent - vyřeší slovní úlohy na procenta - určí vztah mezi procentem a promilem

Ov: Rodinný rozpočet, slevy, přítomnost škodlivých látek v ovzduší

Formuluje a řeší reálnou situaci - vypočítá jednoduché rovnice pomocí rovnic a jejich soustav s jednou neznámou - provádí kontrolu výsledku pomocí zkoušky - zapíše reálnou situaci pomocí rovnice - řeší jednoduché slovní úlohy pomocí rovnic

ROVNICE

Užívá k argumentaci a při výpočtech - rozeznává shodné trojúhelníky věty o shodnosti a podobnosti podle vět o shodnosti trojúhelníků - řeší jednoduché úlohy užitím vět o shodnosti trojúhelníků

ROVINNÉ ÚTVARY Trojúhelník

290


Charakterizuje rovinné útvary

a

třídí

základní - charakterizuje a rozpozná rovnoběžník a lichoběžník - rozlišuje různé typy rovnoběžníků

Rovnoběžníky, lichoběžník

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod - vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů rovnoběžníků a lichoběžníku - při výpočtu obvodů a obsahů využívá převodů jednotek délky a obsahu Načrtne a sestrojí rovinné útvary - sestrojí rovnoběžník a lichoběžník - zapisuje konstrukci pomocí matematické symboliky Určuje a charakterizuje základní - charakterizuje a rozezná a hranol prostorové útvary Načrtne a sestrojí obraz - načrtne a sestrojí obraz hranolu jednoduchých těles v rovině v rovině - načrtne a sestrojí síť hranolu

ZÁKLADNÍ ÚTVARY V PROSTORU Hranol

Odhaduje a vypočítá objem a povrch - vypočítá povrch a objem hranolu, těles využívá vzorce pro povrch a objem k řešení jednoduchých slovních úloh - při výpočtech využívá převodu jednotek obsahu a objemu

291


Předmět : Matematika Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV Žák :

Školní výstupy

Učivo

Žák :

OPAKOVÁNÍ UČIVA SEDMÉ TŘÍDY

Provádí početní operace v oboru - určí druhou mocninu a odmocninu celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtem, pomocí tabulek a výpočtech druhou mocninu a kalkulačkou odmocninu - používá druhou mocninu a odmocninu při výpočtech

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA

Zdůvodňuje a využívá polohové a - vysvětlí odvození vzorce metrické vlastnosti základních Pythagorovy věty rovinných útvarů při řešení úloh a - vypočítá třetí stranu v pravoúhlém jednoduchých praktických problémů, trojúhelníku na základě znalostí využívá potřebnou matematickou odvěsen a přepony symboliku - používá Pythagorovu větu k řešení slovních úloh, úloh ze stereometrie

PYTHAGOROVA VĚTA UŽITÍ PYTHAGOROVY VĚTY V PRAXI

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

- používá početních operací s mocninami s přirozeným mocnitelem - zapisuje čísla pomocí mocnin 10 v desítkové soustavě - určí třetí mocninu a odmocninu pomocí tabulek

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM

F: Zápis jednotek

- znázorní a popíše vzájemnou polohu kružnice a přímky

KRUH, KRUŽNICE

F: Jednotky délky a obsahu

292


- znázorní a popíše vzájemnou polohu dvou kružnic - vypočítá obsah a obvod kruhu - využívá výpočtu obvodu a obsahu ve slovních úlohách

F: Řešení fyzikálních úloh F: Jednotky obsahu a objemu

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod - vypočítá objem a povrch válce základních rovinných útvarů - užívá vzorců pro objem a povrch Načrtne a sestrojí rovinné útvary válce při řešení slovních úloh

VÁLEC

Určuje a charakterizuje základní - provádí početní operace s výrazy prostorové útvary ( tělesa ), - používá vytýkání při rozkladu analyzuje jejich vlastnosti. výrazu na součin Odhaduje a vypočítá objem a povrch - užívá vzorce při rozkladu výrazu těles na součin Načrtne a sestrojí sítě základních těles Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání

VÝRAZ S PROMĚNNOU

Formuluje a řeší reálnou situaci - řeší lineární rovnice na základě pomocí rovnic ekvivalentních úprav a provádí zkoušku - řeší slovní úlohy pomocí rovnic a užívá při tom logické úvahy - provádí kontrolu výpočtu

LINEÁRNÍ ROVNICE

Využívá pojem množina všech bodů - objasní a chápe pojem – množiny dané vlastnosti k charakteristice bodů dané vlastnosti útvaru a k řešení polohových a - používá jednoduchých konstrukcí nepolohových konstrukčních úloh. ( rovnoběžka, kolmice,..)

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

293

F: Řešení fyzikálních úloh F: Vztahy mezi veličinami


Načrtne a sestrojí rovinné útvary

- používá matematickou symboliku při zápisu - vysvětlí, zapíše postup a narýsuje trojúhelník a využije k tomu poznatky ( osy stran, úhlů, výšky, těžnice, Thaletova kružnice,..) a určí počet řešení - vysvětlí, zapíše postup a narýsuje čtyřúhelníky a určí počet řešení

Vyhledává, vyhodnocuje a - užívá základní pojmy ze statistiky zpracovává data - sestaví jednoduché tabulky a Porovnává soubory dat diagramy Vyjádří funkční vztah tabulkou, - užívá tabulek a grafů ke zjišťování rovnicí, grafem statistických dat

STATISTIKA ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

294


Předmět : Matematika Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;určí hodnotu výrazu,sčítá a násobí mnohočleny,provádí rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkáním

Žák: -provádí početní výkony s mnohočleny -rozkládá výraz na součin – vytýkáním a pomocí vzorců -provádí početní operace s lomenými výrazy

Formuje a řeší reálnou situaci - řeší lineární rovnice s neznámou pomocí rovnic a jejich soustav ve jmenovateli s využitím znalostí o lom.výrazech

Vyjádří

funkční

Učivo VÝRAZY S PROMĚNNOU Rozklad na součin Početní operace s lomenými výrazy LINEÁRNÍ ROVNICE s neznámou ve jmenovateli

- řeší soustavu dvou lin.rovnic se dvěma neznámými dosazovací, sčítací metodou a graficky - řeší slovní úlohy pomocí soustav lin.rovnic

SOUSTAVY ROVNIC

- užívá a zapisuje vztah nerovnosti - řeší lineární nerovnice a jejich soustavy - znázorní řešení lin.nerovnic na číselné ose

NEROVNICE

vztah - chápe pojem funkce

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

SLOVNÍ ÚLOHY

FUNKCE 295

Z: Čtení z grafu,jízdní řády,


tabulkou,rovnicí ,grafem

- rozliší lineární a kvadratickou funkci Matematizuje jednoduché reálné - vyjádři goniometrické funkce situace s využitím funkčních vztahů pomocí poměrů stran pravoúhlého trojúhelníka

lineární a kvadratická

spotřeba benzínu

Goniometrická funkce

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce - užívá funkční vztahy při řešení úloh Užívá k argumentaci a při výpočtech - rozliší shodné a podobné útvary věty o shodnosti a podobnosti - užívá věty o podobnosti trojúhelníků trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách

PODOBNOST GEOM. ÚTVARŮ

Z: Měřítko plánu a mapy

Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa),analyzuje jejich vlastnosti Načrtne a sestrojí sítě základních těles Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí

TĚLESA

Člověk a svět práce: Spotřeba materiálu ve stavebnictví

Vyhledává ,vyhodnocuje zpracovává data Porovnává soubory dat

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy STATISTIKA

- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa),analyzuje jejich vlastnosti - načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu -samostatně řeší praktické úkoly -aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí -rozvíjí svou představivost a logické myšlení a - řeší příklady z praxe na jednoduché úrokování - používá s porozuměním pojmy –

kužel jehlan koule

Praktické geometrické úlohy

296

VO: Plat, srážky,úroky...


stat.soubor,četnost jevu,arit.průměr - zakreslí sloup. A kruhový diagram

VO: Práce s diagramy

297


Charakteristika vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světe informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, podmínkou k profesnímu růstu rozvíjení zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, umožňuje využití mnohonásobně většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a vhodně doplňuje běžné učební texty a pomůcky. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí.

Vzdělávací cíle: -

poznání úlohy informací porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití využívání moderních informačních a komunikačních technologií schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů schopnost formulovat svůj požadavek výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivnosti učení dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru respektování práv duševního vlastnictví zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích šetrná práce s výpočetní technikou

Časová dotace: Předmět Informační a komunikační technologie je vyučován na druhém stupni od šestého do devátého ročníku. Časová dotace předmětu je 1 vyučovací hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky, kde mají žáci k dispozici 15 moderních počítačů s připojením na Internet.

298


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení 

zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě

 

učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace vedeme žáky k pořizovaní takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů

Zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více

vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. Kompetence komunikativní

 

rozvíjíme schopnost žáků při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty učíme žáky spolupracovat v týmu, role v týmu, řešení konfliktů Kompetence sociální a personální

při práci vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. Kompetence občanské

 

seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) při zpracovávání informací učíme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní

 

učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla rozvíjíme schopnost žáků pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

299


Předmět : Informační a komunikační technologie Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák:

Žák:

Ovládá práci s textovými a - dokáže vytvořit vlastní dokument grafickými editory i tabulkovými nebo upravit existující a změny editory a využívá vhodných aplikací uložit.

Textový editor, tabulkový editor, grafický editor

D: Alexandr Veliký M: Archimédes

Používá informace z různých - používá WWW jako zdroj informačních zdrojů a vyhodnocuje informací. jednoduché vztahy mezi údaji - vyhledává informace na internetu a používá při tom jednoduché a vhodné cesty - komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení - užívá el. poštu pro komunikaci

WWW = world wide web = web: pojmy: hypertext, URL, HTML pohyb po webu: přes hypertextové odkazy URL vyhledávání ukládání z webu: obrázek ,celá stránka, vykopírování části textu

Uplatňuje základní estetická a - pracuje s textem a obrázkem typografická pravidla pro práci v textovém a grafickém editoru s textem a obrazem - dokáže napsat krátký text včetně dodržení základních typografických pravidel, otevřít existující soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu. - dokáže nakreslit s použitím nástrojů obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit.

- pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad, Write, Word …) - uložení, otevření souboru -pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) - označení části textu do bloku - psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky) - základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky) - písmo – typ, velikost, tučné,

El. pošta = e-mail

300


kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů) - zarovnání odstavce (panel nástrojů) Grafika Programy na tvorbu obrázků Uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku, základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)

301


Předmět : Informační a komunikační technologie Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Ověřuje věrohodnost informací a - má přehled o vývoji informačních informačních zdrojů, posuzuje jejich technologií závažnost a vzájemnou návaznost - používá WWW jako zdroj informací. Ovládá práci s textovými a - dokáže vytvořit vlastní dokument grafickými editory i tabulkovými nebo upravit existující a změny editory a využívá vhodných aplikací uložit. - umí změnit vlastnosti písma a Uplatňuje základní estetická a odstavců. typografická pravidla pro práci - do dokumentu dokáže vložit s textem a obrazem jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu. - dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a umístit ji do textu.

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Novinky v oblasti IT, vyhledání informací na WWW, časopisy referáty

D: Jan Hus, Karel IV.

WWW = world wide web = web: Ovládání int. prohlížeče Textové editory – Word Otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné místo, pod jiným jménem) Pohyb v dokumentu, označení části textu (klávesnice, myš) POJMY: slovo, věta, odstavec – jak je chápe Word, zobrazení netisknutelných znaků Změna vlastností písma (panel nástrojů, menu: Formát – Písmo) Psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla, vložení symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici) Změna vlastností odstavce (panel 302


nástrojů, menu: Formát – Odstavec) vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary, obrázek ze souboru do textového pole), nastavení vlastností: pravé tl. myši – Formát objektu (velikost, barvy a čáry Pracuje s informacemi v souladu se - posoudí vhodnost využití programů zákony o duševním vlastnictví pro své použití

Licencování programů: shareware, freeware, adware, atd.

303


Předmět : Informační a komunikační technologie Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák

Žák:

Ověřuje věrohodnost informací a - má přehled o vývoji informačních informačních zdrojů, posuzuje jejich technologií závažnost a vzájemnou návaznost - používá WWW jako zdroj informací. - posuzuje hodnotu informací z různých zdrojů Ovládá práci s textovými a - orientuje se v Excelovském okně, grafickými editory i tabulkovými sešitě editory a využívá vhodných aplikací - dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled - s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace. - na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled ten dokáže vložit do Wordu.

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Novinky v oblasti IT, vyhledání informací na WWW, časopisy referáty

Z:

WWW = world wide web = web: - ovládání internetového prohlížeče - stahování souborů - Informační servery, posouzení zpráv Tabulkový procesor – Excel - k čemu jsou tabulkové procesory - pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka - pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu - označení řady, sloupce, buněk - zadávání údajů - vzhled tabulky – Formát – Buňky (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, stínování) - vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk, rozdělení buněk - jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení) 304

Charakteristika dané země


- pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a vlastností grafu vložení tabulky a grafu do Wordu - používá bitmapový graf. editor

Bitmapový editor GIMP - úvod do grafických editorů - popis prostředí - jednoduché kreslící nástroje - geometrické útvary - psaní textu - úpravy obrázků - výřezy a operace s nimi - přenos obrázku do textového editoru

305


Předmět : Informační a komunikační technologie Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Ověřuje věrohodnost informací a - má přehled o vývoji informačních informačních zdrojů, posuzuje jejich technologií závažnost a vzájemnou návaznost - používá WWW jako zdroj informací. - posuzuje hodnotu informací z různých zdrojů Ovládá práci s textovými a - zpracuje a prezentuje informace grafickými editory i tabulkovými v textové, grafické a multimediální editory a využívá vhodných aplikací formě Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

- vytvoří vlastní prezentaci na dané téma

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Novinky v oblasti IT, vyhledání informací na WWW, časopisy referáty

AJ:

WWW = world wide web = web: - ovládání internetového prohlížeče - stahování souborů - Informační servery, posouzení zpráv Prezentační program PowerPoint - šablona, snímek, textové pole, Obrázek, Wordart, diagram, Tabulka, časování, efekty - přechod mezi snímky WYSIYG editor - popis hlavního menu - Popis pruhu nástrojů - Formátovací příkazy - Základní příkazy HTML - Tvorba jednoduché osobní stránky - grafika na WWW - umístění osobní stránky na webový server -údržba a aktualizace 306

Prezentace


Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Dějepis přináší ucelený pohled na vývoj lidské společnosti od počátků až po současnost. Jeho hlavním posláním je nejen hledání paralel mezi minulostí a přítomností, ale také jejich kritická analýza a následné poučení do budoucna. Žáci jsou vedeni k pochopení obecně užívaných termínů a symbolů, vytváření souvislostí, schopnosti rozlišovat mýtus a skutečnost, odhalovat manipulaci. Zvláštní důraz je kladen na obnovení a posílení úcty k tradicím, kulturnímu a historickému dědictví vlastního národa, toleranci k ostatním národům a vytvoření pocitu sounáležitosti s evropskými dějinami. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. V neposlední řadě výuka přispívá k získávání vědomostí, dovedností a návyků k samostatnému učení, práci s literaturou, prameny i moderní informační technologií. Ve výuce jsou preferovány aktivizující metody – projektové vyučování, skupinová práce, zážitkové učení, dramatizace… Žáci se nemalou měrou podílí i na tvorbě pomůcek pro odbornou učebnu.

Vzdělávací cíle: -

rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa poznávání společenských jevů a osobností, které tvořili dějiny hledání paralel mezi současností a minulostí rozlišování mýtů a skutečností vytváření širších mezinárodních a globálních souvislostí formování úcty k vlastnímu národu a respektu k odlišnostem osvojování samostatné práce s informacemi

Časová dotace: Předmět Dějepis je realizován v 6. – 9. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.

Organizace: Výuka probíhá převážně v odborné učebně Dějepisu, využívána je i knihovna a počítačová učebna. Žáci se mohou účastnit besed s pamětníky, navštěvují výstavy, podnikají historické exkurze (muzea, hrady a zámky, městské památkové rezervace).

307


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

Kompetence k učení   

Umožňujeme žákům vytvářet vlastní projekty, čímž podporujeme jejich samostatnost a tvořivost Učíme žáky využívat různé zdroje informací a kriticky je zpracovávat Při učení uplatňujeme různé metody práce Kompetence k řešení problémů

  

Rozvíjíme u žáků kritické a logické myšlení, podněcujeme je, aby kladli pojmy do vzájemných vztahů a souvislostí Vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit Dáváme žákům příležitost účastnit se různých soutěží a olympiád Kompetence komunikativní

 

Rozvíjíme otevřenou komunikaci – učíme žáky klást otázky, argumentovat a účinně prezentovat svá stanoviska Vedeme žáky k porozumění různým typům pramenů a literatury Kompetence sociální personální

   

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat Analyzujeme sociální role a vztahy Dbáme na dodržování stanovených pravidel ve skupině Otevřeně diskutujeme nad problémy Kompetence občanské

  

Vedeme žáky k pochopení principů demokracie a učíme je toleranci Usilujeme o pozvednutí národní hrdosti a zároveň žáky seznamujeme s jinými kulturami Zapojujeme žáky do kulturního dění města a regionu

Kompetence pracovní 

Doplňujeme výuku o praktické exkurze

308


 

Zařazujeme do výuky pozorování a experiment Nabízíme žákům volitelné a zájmové útvary

309


Předmět : Dějepis Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák :

Žák :

PRAVĚK

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky

Uvede konkrétní příklady důležitosti - uvede konkrétní příklady a potřebnosti dějepisných poznatků potřebnosti dějepisných poznatků Uvede příklady zdrojů informací o - pojmenuje základní instituce, kde minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou zdroje informací jsou tyto zdroje shromažďovány shromažďovány

Význam zkoumání dějin Archeologie Prameny hmotné a písemné Muzea, knihovny, archívy – získávání informací

Orientuje se na časové ose a - dokáže používat časovou osu a v historické mapě, řadí hlavní historickou mapu historické epochy v chronologickém - vyjmenuje a řadí historické epochy sledu v chronologickém sledu

Práce s časovou přímkou Historický čas a prostor

Charakterizuje život pravěkých - rozdělí jednotlivá vývojová stádia sběračů a lovců, jejich materiální a člověka duchovní kulturu - uvede příklady způsobu života pravěkých lidí a jejich duchovní kultury

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ Vývoj a způsob života jednotlivých typů člověka

Model pravěké nádoby

Objasní význam zemědělství , - vysvětlí podmínky a důsledky dobytkářství a zpracování kovů pro přechodu k zemědělství a chovu lidskou společnost dobytka - vysvětlí podmínky, které vedly ke vzniku řemesel

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ Vznik zemědělství a chovu dobytka Rozvoj rodové společnosti a výroby

M: Úhly Čj: Eposy

310

Archívy ,muzea, knihovny v regionu Př : Darwinismus


Uvede příklady archeologických - uvede příklady pravěkých kultur kultur na našem území na našem území

Naše země v době kamenné, bronzové a železné

Rozpozná souvislost mezi - pochopí souvislost mezi přírodními přírodními podmínkami a vznikem podmínkami a vznikem prvních prvních velkých zemědělských starověkých civilizací civilizací - vysvětlí podstatu uspořádání tehdejší společnosti

STAROVĚK Vývoj v oblastech starověkých civilizací – Mezopotámie, Egypt, Čína a Indie.

Uvede nejvýznamnější typy - vybere nejvýznamnější příklady památek, které se staly součástí přínosu starověkých civilizací pro světového kulturního dědictví světové kulturní dědictví

Přínos starověkých civilizací

Demonstruje na konkrétních - pochopí principy aténské příkladech přínos antické kultury a demokracie uvede osobnosti antiky důležité pro - ukáže na konkrétních příkladech evropskou civilizaci, zrod význam antické kultury a její křesťanství a souvislost s judaismem přínos pro evropskou kulturu

ŘECKO Řecká kolonizace, Atény a Sparta Říše Alexandra Velikého Řecké umění, náboženství, věda, sport

Čj: Řecké báje Zdůraznit význam Alexandra Velikého Sedm divů starověkého světa

Porovná formu vlády a postavení - popíše náboženské představy společenských skupin v jednotlivých v antických civilizacích státech a vysvětlí podstatu antické - uvede význačné osobnosti antiky, demokracie které jsou přínosem pro vývoj civilizace - pochopí a srovnává postavení člověka v antických státech - seznámí se se zrodem křesťanství - ukáže s pomocí mapy rozsah antických civilizací

ŘÍM Vývoj státu : království – republika – císařství. Zánik říše. Počátky křesťanství Římská kultura Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

Čj:

311

Bible


Předmět : Dějepis Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák :

Žák :

STŘEDOVĚK

Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států Porovná základní rysy západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

- popíše a ukáže podstatné změny evropské situace, které nastaly v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - charakterizuje základní rysy západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti - objasní úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka - popíše konflikty mezi světskou a církevní mocí - vysvětlí vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

Stěhování národů Vznik prvních raně středověkých států. Křesťanství jako pojítko středověku a šíření křesťanství Islám a jeho šíření

MV: Lidské vztahy – střetávání kultur západoevropské, byzantské a islámské kultury EGS: Jsme Evropané, křesťanství jako pojítko středověkých států v Evropě

Objasní situaci Velkomoravské říše - popíše situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a a vnitřní vývoj českého státu postavení těchto státních útvarů - vysvětlí postavení Velkomoravské v evropských souvislostech říše a českého státu v evropských souvislostech

Státní útvary na našem území v 9. a 10. století . Velkomoravská říše. Počátky českého státu

ČJ: Nejstarší česká literatura Z: Česká republika ČJ: Kroniky

312


Ilustruje postavení jednotlivých - porovná postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede vrstev středověké společnosti příklady románské a gotické kultury - popíše příklady románské a gotické kultury

Středověká společnost. Románská a gotická kultura

Vysvětlí znovuobjevení antického - vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky ideálu člověka žádající reformu církve včetně - popíše nové myšlenky žádající reakce církve na tyto požadavky. reformu církve a reakce církve Vymezí význam husitské tradice pro na tyto požadavky český politický a kulturní život - objasní a popíše význam husitské tradice pro český politický a kulturní život

Renesanční kultura a humanismus Husitství, reformace a její šíření, protireformace

Popíše a demonstruje průběh - popíše a ukáže průběh zámořských zámořských objevů, jejich příčiny a objevů důsledky - vysvětlí příčiny a důsledky zámořských objevů

Zámořské objevy a jejich význam

Objasní postavení českého státu - popíše postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do v podmínkách Evropy rozdělené řady mocenských a náboženských do řady mocenských a center a jeho postavení uvnitř náboženských center habsburské monarchie - objasní postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie Objasní příčiny a důsledky vzniku - vysvětlí příčiny a důsledky třicetileté války a posoudí její třicetileté války důsledky - zhodnotí důsledky třicetileté války

Český stát za posledních Přemyslovců, vláda Lucemburků, Jagellovců a Habsburků na českém trůně.

Vyzvednout osobnost Karla IV.

České stavovské povstání a třicetiletá válka

Vyzvednout osobnost J. A. Komenského

HV: Husitský chorál Vyzvednout osobnost Jana Husa EGS: Mezníky evropské historie- reformace – J.Hus, M.Luther

313

ČJ: Kronika


Předmět : Dějepis Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák : Žák : Na příkladech evropských dějin - objasní pojem neomezená vláda konkretizuje absolutismus, panovníka – absolutní moc, konstituční monarchie, absolutismus parlamentarismus - konkretizuje absolutistické monarchie v Evropě - vysvětlí pojmy konstituční monarchie a parlamentarismus - konkretizuje konstituční demokracie a parlamentarismus

NOVOVĚK Absolutistické monarchie v Evropě Občanská válka v Anglii

Rozpozná základní znaky - charakterizuje základní znaky jednotlivých kulturních stylů a barokní kultury a uvede hlavní uvede jejich představitele a příklady představitele barokní kultury významných kulturních památek - uvede konkrétní příklady barokních památek - vysvětlí pojem osvícenství jako významného myšlenkového přelomu, který ovlivnil vývoj ve světě - objasní pojem – osvícený absolutismus na konkrétních příkladech

Barokní kultura

Osvícenství, rozvoj vzdělanosti

314

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Z:

Evropa

Čj: Baroko, klasicismus Hv: Polyfonie


Vysvětlí podstatné ekonomické, - rozezná základní rozpory mezi sociální, politické a kulturní změny absolutistickou vládou a snahami ve vybraných zemích a u nás, které nastupující buržoazie charakterizují modernizaci - popíše podstatné ekonomické, společnosti sociální, politické a kulturní změny, které vedly k modernizaci společnosti - vysvětlí pojem kolonie a uvědomí si význam boje za svobodu

Vývoj v Rusku, Prusku , Francii a Anglii České země a Rakousko v době osvícenského absolutismu, reformy Marie Terezie a Josefa II.

Objasní souvislost mezi událostmi - charakterizuje příčiny, které vedly francouzské revoluce a k francouzské revoluci napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských - objasní proces definitivního rozbití struktur v Evropě na straně druhé středověkých politických, hospodářských a společenských struktur

Francouzská revoluce Napoleonské války

Porovná jednotlivé fáze utváření - uvede základní změny které novodobého českého národa nastaly po nástupu průmyslové v souvislosti s národními hnutími revoluce vybraných evropských národů - uvede význačné představitele vědeckého poznání a průmyslové revoluce - opíše národní obrození jako celoevropský proces, jehož výsledkem je vytváření novodobých národů - uvede jednotlivé fáze a průběh českého národního obrození - zhodnotí význam obrozeneckých snah

Průmyslová revoluce, změny ve společnosti a změna sociální struktury

Vznik USA

VDO: Americká revoluce – občanská společnost a stát. Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování – 1776 prohlášení nezávislosti EGS: Jsme Evropané – mezníky evropské historie – VFBR VDO: Francouzská revoluce – občanská společnost a stát

Národní a osvobozenecká hnutí v Evropě Vytváření novodobého českého národa

315

ČJ: Národní obrození Hv: Hymna


- zhodnotí význam obrozeneckých snah našich význačných osobností Charakterizuje emancipační úsilí - objasní základní požadavky významných sociálních skupin, formulované ve vybraných uvede požadavky formulované ve evropských revolucích vybraných evropských revolucích - popíše emancipační hnutí českého Na vybraných příkladech národa a ustanovení moderních demonstruje základní politické politických stran proudy - popíše emancipační úsilí v Itálii a Německu a proces jejich sjednocení - charakterizuje základní rozpory v USA před občanskou válkou - popíše průběh občanské války - vysvětlí pojem – rasismus

Rok 1848 v Evropě a RakouskuUhersku

Vysvětlí rozdílné tempo - vysvětlí základní změny modernizace a prohloubení ve společnosti a společenské nerovnoměrnosti vývoje důsledky v průběhu technické jednotlivých částí Evropy a světa revoluce včetně důsledků, ke kterým tato - uvede základní objevy české a nerovnoměrnost vedla, světové vědy a jejich význam charakterizuje soupeření mezi pro společnost velmocemi a vymezí význam - popíše hlavní válečné konflikty kolonií druhé poloviny 19. století ve světě - charakterizuje pojem kolonialismus

Technická revoluce Rozvoj české vědy a kultury Konflikty mezi velmocemi a kolonialismus

České země v druhé polovině 19. století. Hlavní představitelé politiky druhé poloviny 19. století Sjednocovací proces v Itálii a Německu Občanská válka v USA

316

ČJ: Realismus v literatuře přelomu století VDO:Formy participace občanů v politickém životě – politický systém habsburské monarchie


Předmět : Dějepis Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák :

Žák :

MODERNÍ DOBA

Na příkladech demonstruje zneužití - rozliší skutečné příčiny války Příčiny a průběh 1.sv.války techniky ve světových válkách a od záminky Ruská revoluce (1917) jeho důsledky - charakterizuje způsob vedení války Poválečné uspořádání světa - objasní vliv ruské revoluce na průběh války - popíše principy Versailleského systému

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

ČJ: Literatura 20. století Z: Evropa

Zhodnotí postavení Československa - zhodnotí význam čs. legií v evropských souvislostech a jeho - vysvětlí s jakými problémy se vnitřní sociální, politické, musel potýkat nově vzniklý stát hospodářské a kulturní prostředí

Domácí a zahraniční odboj Vznik Československa I .republika – sociální a národnostní problémy, kultura

Rozpozná klady a nedostatky - nalezne souvislost mezi demokratických systémů hospodářským vývojem a nástupem extrémních politických sil - zhodnotí politiku usmiřování

Svět mezi válkami Hospodářská krize

VDO : Vývoj v USA ve 20. století

Charakterizuje jednotlivé totalitní - uvede shody a rozdíly totalitních systémy, příčiny jejich nastolení systémů v širších ekonomických a - rozpozná odlišnost mezi diktaturou

Vývoj v SSSR Nástup fašismu Mnichov a jeho důsledky

MEV: Role médií v politických změnách – Německo 1933/1945 a SSSR 1917/1991

317

ČJ: Meziválečná literatura


politických souvislostech a důsledky a demokracií jejich existence pro svět; rozpozná - orientuje se v pojmech – destruktivní sílu totalitarismu a nacionalismus, fašismus, agrese, vypjatého nacionalismu diktatura, totalita, demokracie - přehledně popíše průběh válečných operací a uvede významné osobnosti a místa - uvědomuje si hrozbu zneužití jaderných zbraní

Protektorát Příčiny a průběh 2.sv.války Domácí a zahraniční odboj.

Na příkladech vyloží - chápe nebezpečí zneužití moci, antisemitismus, rasismus a propagandy a ideologie nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Holocaust. Koncentrační tábory. Norimberský proces.

Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku - vysvětlí příčiny rozporů mezi bipolárního světa; uvede příklady bývalými spojenci a dokáže uvést střetávání obou bloků konkrétní příklady jejich střetávání Vysvětlí a na příkladech doloží - popíše vnitropolitický vývoj mocenské a politické důvody v Československu euroatlantické hospodářské a - zhodnotí význam roku 1968 vojenské spolupráce na budoucí vývoj Posoudí postavení rozvojových zemí - rozpozná vliv rozpadu koloniálního systému na světové dění Prokáže základní orientaci - zhodnotí příčiny pádu komunismu v problémech současného světa a popíše další vývoj v naší zemi - pojmenuje současné nejpalčivější problémy lidstva

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SVĚT Svět v padesátých a šedesátých letech – studená válka NATO a Varšavská smlouva Československo 1945-1948 – rostoucí úloha KSČ – vměšování SSSR Československo 1948-1989 Rok 1968. Normalizace Rozvoj vědy a techniky, vzdělání, sport a kultura

EGS: Komunismus a fašismus (1917 – 1933) VDO: Německo 1933/1945, SSSR (Rusko) 1917/1991

VDO: Vývoj v USA ve 20. století EGS: Evropská integrace po roce 1945 Hv: Jazz ČJ: Literatura 1945 - 1968 ČJ: Literatura po roce 1968

Zánik koloniálního systému Pád komunistických režimů Vznik ČR a její postavení ve světě Globální problémy současnosti.

318

EGS: Pád komunismu v Evropě po roce 1989


Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství Výchova k občanství navazuje na výuku prvouky a vlastivědy na prvním stupni. Zahrnuje po obsahové stránce témata komplexně rozvíjející osobnost dítěte, jako jsou sebepoznání a pochopení jeho postavení v různých typech kolektivu, respektování odlišností, hodnota domova, vlasti a kulturního dědictví. Dále napomáhá porozumět základním lidských právům a jejich uplatňování v občanském životě, fungování základních ekonomických vztahů a jejich dopadu na život každého z nás. Společně se snaží hledat východiska ze současných globálních problémů lidstva a vychovávat v duchu tolerance vůči odlišným národům a rasám. Snaží se o rozvoj samostatně uvažujícího jedince, který se dokáže orientovat ve svém životě a poradit si i ve složitých situacích, do kterých se může v budoucnu dostat. Výchova k občanství přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. Rozvíjí orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činnosti armády a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.

Vzdělávací cíle: -

-

-

-

rozvíjení orientace v sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování situací a událostí ve vzájemných vazbách a mezinárodních a globálních souvislostech rozvíjení zájmu o současnost, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře utváření pozitivního hodnotového systému vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru úcta k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, včetně kolektivní ochrany rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci

Časová dotace: Předmět Výchova k občanství je vyučován na druhém stupni od šestého do devátého ročníku. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.

319


Organizace: Výuka probíhá většinou v domovských učebnách, v případě potřeby využíváme počítačovou učebnu. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Preferujeme při tom aktivizující metody výuky a formy práce podporující rozvoj sociálních dovedností žáků (skupinová práce, projektové vyučování, zážitkové učení...). V rámci výuky navštěvujeme tematicky laděné vzdělávací a kulturní akce (přednášky, besedy, představení, výstavy a exkurze), jež napomáhají hlubšímu chápání souvislostí a umožňují lepší orientaci v problematice dnešního světa.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení   

rozvíjíme u žáků orientaci v sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktech, které tvoří rámec každodenního života vedeme žáky k posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních vedeme žáky k získání základní orientace v aktuálním dění v ČR,EU a ve světě

Kompetence k řešení problému   

vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací o probíraných oblastech vedeme žáky k tomu, aby svá řešení problémů posuzovali z nejrůznějších společenských aspektů učíme žáky zaujímat a obhajovat své názory a postoje

Kompetence komunikativní    

učíme žáky souvisle a výstižně formulovat názory na společenské dění vedeme žáky k uplatňování vhodných prostředků komunikace při vyjadřování svých myšlenek a ve vztazích s ostatními lidmi vedeme žáky k využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření kvalitních mezilidských vztahů rozvíjíme u žáků úctu k druhému

Kompetence sociální a personální   

učíme žáky diskutovat vedeme žáky k přijímání a získávání rolí v různých skupinkách vedeme žáky k rozvíjení realistického sebepoznání a k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

320

sebehodnocení,


Kompetence občanské     

vedeme žáky k přijetí základních demokratických principů, na kterých spočívají zákony a společenské normy vedeme žáky k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, k toleranci vůči odlišnostem učíme žáky přiměřeně obhajovat vlastní postoje, názory a práva rozvíjíme u žáků zájem o veřejné záležitosti

321


Předmět : Výchova k občanství Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: Žák: Posoudí a na příkladech doloží - vysvětlí význam harmonických přínos spolupráce lidí při řešení vztahů mezi členy rodiny ( vzájemná konkrétních úkolů a dosahování pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj některých cílů v rodině, ve škole, dítěte v obci - rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede vhodné způsoby řešení - popíše, jak by měla rodina správně hospodařit s penězi - uvede příklady památných míst obce a regionu a naší země - vysvětlí, k jakým událostem či osobnostem se vážou

DOMOV, RODINA

OBEC, REGION, ZEMĚ - zajímavá místa a památky

Rozpozná netolerantní, rasistické, -uvede příklady lidské nesnášenlivost, xenofobní a extremistické projevy - rozpozná a popíše netolerantní v chování lidí a zaujímá aktivní chování postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti Uplatňuje vhodné způsoby chování a - vysvětlí význam přátelství v životě komunikace v různých životních člověka situacích, případné neshody či - rozpozná případy zneužívání, týrání a konflikty s druhými lidmi řeší zanedbávání dětí v rodině i mimo ni nenásilným způsobem - spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za společné úkoly - na modelových situacích řeší 322

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

MKV: Pozitivní vnímání kulturních odlišností MKV: Lidská solidarita, empatie, tolerance OSV: Vytváření společných pravidel chování třídy DOMOV, RODINA - přátelství - týrání dětí , práva a povinnosti dětí - rozvoj osobnostních, komunikačních a sociálních dovedností


Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

jednoduché konflikty z každodenního života školy - rozpoznává projevy záporných vlastností u sebe i druhých lidí, vhodně koriguje své chování a jednání - vysvětlí význam některých významných dnů v roce, uvede jejich příklady - na příkladech popíše, jak lze konkrétně pomoci lidem v ohrožení

Rozlišuje projevy vlastenectví od - na příkladech významných osobností nacionalismu naší minulosti vyloží pojem vlastenectví Objasní účel důležitých symbolů - vysvětlí pojem národa z hlediska své našeho státu a způsoby jejich přináležitosti k českému národu a používání českému státu

ROK V JEHO PROMĚNÁCH A SLAVNOSTECH - významné dny v roce

VDO: Naše vlast EGS: Vlastenectví a evropanství

NAŠE VLAST - co nás proslavilo - vlastenectví - národy a národnostní menšiny - odlišnost lidí, předsudky, rasismus

Zdůvodní nepřijatelnost vandalského - rozlišuje projevy vlasteneckých chování a aktivně proti němu pocitů od projevů nacionalismu vystupuje Vyloží smysl voleb do zastupitelstev - vysvětlí význam symbolů našeho v demokratických státech a uvede státu a uvede příklady příležitostí, příklady, jak mohou výsledky voleb při kterých se používají ovlivňovat každodenní život občanů - chová se šetrně k památkám v obci, uvede příklady devastace památek a navrhuje možnosti, jak o památky lépe pečovat - uvede zástupce obecní samosprávy 323

OBEC, REGION, ZEMĚ - naše obec - region, ČR - život v naší obci - správní orgány obce

VDO:

Správní orgány obce, život v naší obci, práce s regionálním tiskem


- vysvětlí význam voleb do zastupitelstva a jeho úlohu při řízení každodenního života v obci - účastní se jednání samosprávy - volí zástupce do žákovské samosprávy

324


Předmět : Výchova k občanství Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Zák: Rozlišuje a porovnává různé formy - rozlišuje základní druhy majetku a vlastnictví, včetně duševního vlastnictví vlastnictví a způsoby jejich ochrany, - uvede, jakými způsoby člověk uvede jejich příklady majetek získává - vysvětlí rozdíl mezi duchovním a materiálním bohatstvím, dokáže na příkladech uvést jejich význam pro člověka

Učivo MAJETEK A VLASTNICTVÍ Druhy majetku a vlastnictví Způsoby užívání majetku

Zdůvodní nepřijatelnost vandalského - zdůvodní nepřijatelnost chování a aktivně proti němu vandalského chování k veřejnému vystupuje majetku a vysvětlí, jak lze proti němu aktivně vystupovat Sestaví jednoduchý rozpočet - dokáže rozhodnout, jak vhodně domácnosti,uvede hlavní příjmy a nakládat s penězi výdaje,rozliší pravidelné a - vysvětlí význam některých hodnot jednorázové příjmy a výdaje, zváží v průběhu našeho života nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní rizika hraní hazardních her v hospodaření domácnosti,objasní princip vyrovnaného,schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti,dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi

Peníze-funkce a podoby peněz,formy placení Způsoby užívání majetku Duchovní a věcné hodnoty Nebezpečí hazardních her

325

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata


Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní kreditní platební karty,vysvětlí jejich omezení Objasní souvislosti globálních a - uvede příklady nevhodného lokálních problémů, uvede příklady chování člověka k přírodě možných projevů a způsobů řešení - objasní význam ochrany globálních problémů na lokální životního prostředí, uvede základní úrovni možnosti, jak lze přírodu chránit - vhodně zachází z odpady

PŘÍRODNÍ BOHATSVÍ A JEHO OCHRANA

Zhodnotí nabídku kulturních institucí - vysvětlí přínos kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho pro život lidí zajímají - orientuje se v nabídce jednotlivých kulturních institucí

KULTURA A JEJÍ ROZVÍJENÍ

Vztah člověka k přírodě

VDO: Kulturní život v naší obci

Kulturní instituce MKV: První dojem, předsudky, azylanti na našem území

Objasní potřebu tolerance ve - porovnává různé podoby a projevy Podoby a projevy kultury společnosti, respektuje kulturní kultury zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, - respektuje odlišné projevy kultury a způsoby chování a myšlení lidí, kulturní zvláštnosti zaujímá tolerantní postoje - vysvětlí význam tolerance k menšinám v multikulturní společnosti Kriticky přistupuje k mediálním - charakterizuje prostředky masové informacím, vyjádří svůj postoj komunikace k působení propagandy a reklamy na - vysvětlí princip způsobu vytváření veřejné mínění a chování lidí klamavých reklam - posoudí vliv masmédií na utváření kultury a veřejného mínění - kriticky přistupuje k informacím v masmédiích

Masová kultura, masmédia

326

MV: Vliv reklamy na chování člověka Financování a rozdělení médií, vliv na trávení volného času Informační a komunikační technologie – internet,www


Rozlišuje nejčastější typy a formy - vyjmenuje základní typy a formy států a na příkladech porovnává států jejich znaky - vyjmenuje základní znaky státu a vysvětlí jejich potřebnost pro jeho fungování

STÁT A PRÁVO

Rozlišuje a porovnává úkoly - charakterizuje a rozliší základní jednotlivých složek státní moci ČR i složky státní moci jejich orgánů a institucí, uvede - vyhledává a zařazuje jednotlivé příklady institucí a orgánů, které se instituce a orgány do správné podílejí na správě obcí, krajů a státu složky - posoudí význam rozdělení státní moci pro fungování demokracie

Rozdělení státní moci

Přiměřeně uplatňuje svá práva a - zdůvodní význam práv a povinností respektuje práva a oprávněné zájmy v každodenním životě druhých lidí, posoudí význam - uvede příklady základních práv a ochrany lidských práv a svobod povinností - vyhledává v dokumentech základní práva - rozpozná případy porušování práv - volí zástupce do žákovské samosprávy

Člověk a lidská práva

Dodržuje právní ustanovení, která se - vytváří a užívá pravidla chování na něj vztahují a uvědomuje si rizika ve své třídě jejich porušování - rozpozná chování, které je šikanou - posoudí, jaké může mít šikana následky pro oběti - charakterizuje šikanu jako trestný čin

Šikana – obrana před agresivním chováním

Zeměpis ČR

Základní znaky státu

327

VDO: Rozdělení státní moci Demokratické způsoby řešení konfliktu

OSV : Asertivní chování, umění říci „NE“


Předmět : Výchova k občanství Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: Žák: Objasní, jak může realističtější - objasní význam pojmu osobnost ČLOVĚK JAKO OSOBNOST poznání a hodnocení vlastní z psychologického a sociologického Osobnost člověka osobnosti a potenciálu pozitivně hlediska ovlivnit jeho rozhodování, vztahy - rozliší základní typy osobností a s druhými lidmi i kvalitu života vysvětlí jejich rozdílnost - vysvětlí, co vytváří rozdílnost jednotlivých osobností Posoudí vliv osobních vlastností na - vysvětlí, že každý člověk má dosahování individuálních i kladné a záporné vlastnosti a že je společenských cílů, objasní význam důležité rozvíjet dobré stránky vůle při dosahování cílů a osobnosti a potlačovat špatné překonávání překážek - zhodnotí význam vlastností při výběru budoucího povolání

Charakter, charakterové vlastnosti

Rozpoznává projevy záporných - používá sebepoznání k rozeznání charakterových vlastností u sebe i u projevů záporných vlastní u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a druhých lidí vhodně koriguje své chování a - vysvětlí, jak lze pracovat jednání na odstranění záporných vlastností - vysvětlí význam pojmů zdraví a zdravý životní styl - navrhne si vlastní zdravý životní styl jako základní podmínku svého budoucího života

Sebepoznání

Zdravý životní styl

328

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata OSV: Výcvik k toleranci, empatii a Solidaritě. Rozhodovací hry, obrana proti agresi a šikaně Rodinná výchova – osobní zájmy, tělesný a duševní stav, sebehodnocení, poradenské služby

Výchova ke zdraví – zdravý životní styl, zásady zdravé výživy, reklamy na potraviny


Popíše, jak lze usměrňovat a - vysvětlí význam vůle, posiluje své kultivovat charakterové a volní volní jednání vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, - popíše svou představu o základních překonávat osobní nedostatky a znacích emocí pěstovat zdravou sebedůvěru - objasní pojmy stres, deprese, vysvětlí jejich negativní vliv na chování člověka - popíše, co může pomoci člověku posilovat zdravou sebedůvěru

Vůle, volní jednání

Uplatňuje vhodné způsoby chování a - rozliší základní typy komunikace komunikace v různých životních - užívá vhodné způsoby komunikace situacích, případné neshody či při kontaktu s druhými lidmi konflikty s druhými lidmi řeší - při řešení konfliktů s druhými lidmi nenásilným způsobem užívá asertivní způsob komunikace

Komunikace

Přiměřeně uplatňuje svá práva a - uvede příklady základních práv a respektuje práva a oprávněné zájmy svobod každého člověka a druhých lidí, posoudí význam dokumentů upravujících lidská ochrany lidských práv a svobod práva - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a v případě potřeby dokáže přiměřeně uplatňovat svá práva - zjistí možnosti, jak se lze domáhat svých práv

ČLOVĚK A PRÁVO

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů - popíše základní znaky právního právní ochrany občanů, uvede státu příklady jejich činnosti a spolupráce - vysvětlí, proč je každý občan při postihování trestných činů povinen dodržovat právní řád, respektuje základní právní normy našeho státu - popíše příklady činností důležitých orgánů právní ochrany občanů

Právní řád ČR

Člověk a citový život Výchova ke zdraví – odolávání stresu

Lidská práva

329

MKV: Odlišnost lidí, vstřícný postoj k odlišnostem. Předsudky Porušování lidských práv., projevy rasové nesnášenlivosti Lidská práva v dokumentech, diskriminace VDO: Úprava lidských práv v dokumentech, organizace, které se zabývají ochranou lidských práv Práva a povinnosti občanů Antisemitismus, xenofobie, terorismus MV: Rozbor sdělení v médiích, interpretace významných událostí


( policie, státní zastupitelství, soudy, advokáti, notáři ) - orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se publikují právní předpisy Dodržuje právní ustanovení, která se - rozliší protiprávní jednání a na něj vztahují a uvědomuje si rizika na příkladech posoudí podmínky jejich porušování trestní postižitelnosti občanů - uvede příklady postihů, které může použít náš stát v případě protiprávního jednání (pokuta, odnětí svobod aj.) Objasní význam právní úpravy - vysvětlí a objasní význam právní důležitých vztahů –vlastnictví, úpravy manželství, pracovního pracovní poměr, manželství poměru a vlastnictví - vede příklady práv a povinností, které vyplývají z důležitých právních vztahů

330


Předmět : Výchova k občanství Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Rozlišuje a porovnává úkoly - na příkladech známých tátů rozliší jednotlivých složek státní moci ČR i demokracii diktaturu ( monarchii a jejich orgánů a institucí, uvede republiku ) příklady institucí a orgánů, které se - vysvětlí význam Ústavy ČR podílejí na správě obcí pro fungování demokracie - charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětí, jaké úkoly plní jejich orgány a instituce

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

STÁT A PRÁVO Základní znaky států

Z: Typy států MV: Rozbor sdělení v médiích, interpretace významných událostí VDO: Ústava ČR, základní principy demokracie

Ústava ČR

Objasní výhody demokratického - popíše základní znaky způsobu řízení státu pro každodenní demokratického státu život občanů rozumí povinnostem - vysvětlí, jaké výhody má občana při zajišťování obrany státu demokratický způsob řízení státu pro každodenní život občanů

Obrana státu

VDO: Občanské organizace a hnutí, volby

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev - objasní smysl voleb v demokratických státech a uvede v demokratických státech a příklady, jak mohou výsledky voleb vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů ovlivňovat život občanů - stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev ČR - volí zástupce do žákovské samosprávy

Volby

MV: Vliv médií na výsledky voleb, volební kampaň

Provádí jednoduché právní úkony a - orientuje se ve významných chápe jejich důsledky, uvede dokumentech, v nichž se publikují

Právo v každodenním životě

OSV: Rozhodovací hry, obrana proti agresi a šikaně

331


příklady některých smluv právní předpisy upravujících občanskoprávní vztahy - uvede příklady postihů, které může –osobní přeprava,koupě,oprava či použít náš stát pronájem věci Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí Dodržuje právní ustanovení, která se - popíše, jaké důsledky může mít pro na něj vztahují a uvědomuje si rizika člověka spáchání trestného činu jejich porušování ( krádež, podvod, pohlavní zneužívání, vražda, domácí násilí, poškozování cizí věci )

Výchova ke zdraví – návykové látky a zákon

Protiprávní jednání-druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce,trestní postižitelnost Praktické činnosti: nezaměstnanost, rodinný rozpočet, způsoby hledání zaměstnání

Rozpoznává protiprávní jednání, - rozliší protiprávní jednání a rozliší přestupek a trestný čin, uvede na příkladech posoudí podmínky jejich příklady trestní odpovědnosti Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, - popíše, jak se chová podnik na trhu obchodu a služeb, uved příklady jejich součinnosti Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a - vysvětlí význam peněz v tržním jaké služby nabízejí,vysvětlí význam hospodářství úroku placeného a přijatého,uvede - vyjmenuje jednotlivá odvětví nejčastější druhy pojištění a podnikání a uvede příklady jejich navrhne,kdy je využít součinnosti Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými - na příkladech popíše základní

Banky a jejich služby-aktivní a pasivní operace,úročení,pojištění,produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků

Výroba, obchod, služby

Hospodaření, rozpočet domácnosti, 332


prostředky a způsoby krytí deficitu mechanismy fungování trhu a Na příkladu chování kupujících a tržních vztahů prodávajících vyloží podstatu - vysvětlí význam hospodářské fungování trhu ,objasní vliv nabídky politiky v tržní ekonomice, popíše a poptávky na tvorbu ceny a její její základní nástroje změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,zisku a - uvede příklady výhod, které DPH, popíše vliv inflace na hodnotu vyplývají z členství v EU peněz - uvede základní práva občanů EU a posoudí jejich význam pro život Rozlišuje ,ze kterých zdrojů občanů ČR pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané

úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní Principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace

Popíše vliv začlenění ČR do EU na - popíše základní orgány a instituce každodenní život občanů, uvede řídící chod EU příklady práv občanů v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT

EGS: Historie evropské integrace MKV: Národnostní problémy v EU

EV: Globalizace, globální problémy současného světa

Evropská unie Přírodopis : Ochrana přírody a životního prostředí

Uvede některé významné - uvede příklady činnosti mezinárodní organizace a mezinárodních organizací společenství, k nimž má vztah ČR ke kterým má ČR vztah – OSN, posoudí jejich význam ve světovém NATO, Rada Evropy dění a popíše výhody spolupráce - posoudí jejich význam

Další možnosti mezinárodní spolupráce

333


mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích

pro bezpečnost naší země

Uvede některé globální problémy - uvede příklady některých současnosti, vyjádří na ně svůj globálních problémů současnosti a osobní názor a popíše jejich hlavní jejich možných důsledků pro život příčiny i možné důsledky pro život lidstva lidstva Uvede příklady některých projevů - uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a globalizace v současném světě a zápory objasní její klady a zápory Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu

Globální problémy současného světa, včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení

uvede příklady řešení globálních a lokálních problémů

Uvede příklady mezinárodního - uvede příklady terorismu terorismu a zaujme vlastní postoj ke současnosti a posoudí jejich způsobům jeho potírání, ,objasní roli nebezpečnost pro naší zemi ozbrojených sil ČR při zajišťování - vysvětlí základní možnosti boje obrany státu a při řešení krizí proti terorismu nevojenského charakteru

334


Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Předmět fyzika navazuje na výuku přírodovědy a vlastivědy na 1.stupni ZŠ. Fyzika zkoumá a zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Vzdělávání směřuje k tomu,aby žáci pochopili a osvojili si na základě pozorování,měření a experimentování nejdůležitější fyzikální pojmy,veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě,v běžném životě i v technické či technologické praxi. Ve fyzice podporujeme samostatné myšlení žáků,vedeme žáky k logickému myšlení,tvořivosti, k řešení problémů, ke kritickému hodnocení informací, vztahu k životnímu prostředí,vzájemné spolupráci a komunikaci mezi žáky, k ochotě si pomoci, respektování názoru druhých, k pocitu zodpovědnosti , k používání odborné terminologie, k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyz.přístroji a zařízeními.

Vzdělávací cíle: -

-

zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování kladení otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správné formulování a hledání adekvátní odpovědi uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména slunečního záření, větru, vody a biomasy

Časová dotace: Fyzika je vyučována v 6. a 9. ročníku ročníku 1 hodinu týdně, v 7 a 8.. ročníku 2 hodiny týdně.

Organizace: Vyučování fyziky probíhá v odborné učebně fyziky. Formy a metody práce jsou voleny podle charakteru učiva a cílů vzdělávání : frontální výuka s demonstrací pokusů skupinová práce, laboratorní práce, měření veličin, jednoduché pokusy samostatná pozorování problémové úlohy, odvozování fyz.veličin, příklady z praxe

335


Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení       

vedeme žáky k vyhledávání,třídění a propojování informací pro efektivní učení využíváme vhodné formy a metody práce používáme s žáky odbornou terminologii vedeme žáky k samostatnému měření,experimentování , porovnávání získaných informací,k vyvozování závěrů a souvislostí nabízíme žákům zúčastnit se fyzikálních soutěží předkládáme žákům možnosti využití teorie v praktickém životě vedeme žáky k sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů   

zadáváme takové úkoly,při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce,nalezení problému,formulace ,hledání a zvolení postupu jeho řešení,vyhodnocení dat podporujeme práci s informacemi se všech možných zdrojů vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů,k diskuzi,k vyjádření vlastního postoje

Kompetence komunikativní  

vedeme žáky k výstižnému,souvislému a kultivovanému projevu,podporujeme vyjadřování myšlenek a názorů využíváme práce ve skupinách,které je založeno na komunikaci mezi žáky,učíme žáky respektovat názory druhých a prosazovat své vlastní

Kompetence sociální a personální   

využíváme skupinového vyučování ke spolupráci mezi žáky při řešení problémů navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry,pocitu zodpovědnosti a ochotě pomoci dbáme u žáků na dodržování stanovených pravidel a dobré mezilidské vztahy

Kompetence občanské   

vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie,k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů energie v jejich budoucím životě motivujeme žáky k ochraně zdraví a životního prostředí 336


Kompetence pracovní   

učíme žáky dodržovat bezpečné chování při práci s fyzikálními pomůckami,přístroji a zařízeními doplňujeme výuku o praktické exkurze v rámci možnosti regionu učíme žáky pružně reagovat na změnu pracovních podmínek

337


Předmět :Fyzika Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Učivo

Změří vhodně zvolenými měřidly - ovládá značky a jednotky základních některé důležité fyz.veličiny fyz.veličin charakterizující látky a těleso - odhadne a změří délku tělesa,výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách - změří hmotnost pevných a kapalných látek na rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce - změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a zapíše výsledek - změří časový úsek pomocí stopek,odhadne čas.úsek 1sekunda

FYZIKÁLNÍ VELIČINY:

Předpoví,jak se změní délka či - změří teplotu pomocí teploměrů,určí rozdíl objem tělesa při dané změně jeho teplot z naměřených hodnot teploty - ukáže na konkrétních příkladech,že s ohřátím nebo ochlazováním tělesa se mění jeho objem - vysvětlí příklady z praxe související s teplotní Roztažností

-teplota

Využívá s porozuměním vztah - vyhledává hustoty určitých látek v tabulkách mezi hustotou ,hmotností a - vypočítá hmotnost určitého objemu známé objemem při řešení praktických látky problémů

338

-délka

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

M: Převody jednotek,převodní vztahy

-hmotnost

-objem -čas

-teplotní roztažnost těles

CH: Návaznost v 8.ročníku


Uvede konkrétní příklady jevů - popíše a vysvětlí jev difuze a Brownův pohyb dokazujících,že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na - rozhodne u běžných věcí ze svého okolí,zda sebe působí jsou z látky kapalné,plynné nebo pevné - rozlišuje látku a těleso,dovede uvést příklady - nalezne rozdílné a stejné vlastnosti kapalin a plynů - ukáže vodorovný směr - rozhodne,které z vlastností má pevná látka(pružnost,pevnost,křehkost,tvrdost,tvárnost atd.)

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK Látka a těleso Vlastnosti látek

- užívá pojem atom,molekula,iont - popíše složení atomu,nakreslí model atomu např.He

Složení látek,atomy a molekuly

- zelektruje těleso třením - rozhodne,zda jsou tělesa souhlasně či nesouhlasně nabitá

Elektrické vlastnosti látek

- rozliší přírodní a umělý magnet - nakreslí mag.pole okolo tyčového magnetu pomocí mag.indukčních čar,určí N a S tyčového magnetu - charakterizuje mag.pole - charakterizuje mag.pole Země

Magnetické vlastnosti látek

- rozpozná ,zda na dané těleso působí síla a pomocí prodloužené pružiny porovná dvě síly - změří sílu siloměrem - užívá s porozuměním vztah mezi gravitační sílou a hmotností F=m.g

SÍLA Síla působící na těleso

339

Z: Kompas ,buzola

Gravitační pole a gravitační síla

Z: Grav.síla Měsíce-slapové jevy


Předmět :Fyzika Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

Rozhodne,jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu

- rozhodne,zda je těleso v klidu nebo POHYB TĚLES v pohybu vzhledem k jinému tělesu - rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Využívá s porozuměním při řešení - používá s porozuměním pojmy problémů a úloh vztah mezi - dráha,rychlost a čas,příslušné rychlostí,dráhou a časem u jednotky rovnoměrného pohybu - vypočítá pro rovnoměrný pohyb třetí z následujících veličin,jsou-li dány dvě:dráha,rychlost,čas - nakreslí graf závislosti dráhy na čase

DRÁHA,ČAS,RYCHLOST ROVNOMĚRN0HO POHYBU

Změří velikost působící síly

SÍLA

- změří sílu pomocí siloměru - znázorní sílu graficky

Určí v konkrétní jednoduché situaci - určí výpočtem a graficky velikost a SKLÁDÁNÍ SIL druhy sil působících na těleso,jejich směr výslednice dvou sil stejného a směry a výslednici opačného směru - rozhodne ,zda jsou síly v rovnováze - určí pokusem těžiště tělesa - odhadne v jednoduchých případech přibližnou polohu těžiště

TĚŽIŠTĚ TĚLESA

340

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

M: Dosazování do vzorců, přímá úměrnost, sestrojení grafu a práce s grafem


Využívá Newtonovy zákony pro -ukáže na příkladě,že působení sil je objasňování či předvídání změn vzájemné pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

Aplikuje poznatky o otáčivých - využívá poznatky o podmínkách účincích síly při řešení praktických rovnovážné polohy na páce a problémů kladce pro vysvětlení praktických situací

OTÁČIVÉ ÚČINKY SILY PÁKA,KLADKA

- změří třecí sílu - využívá s porozuměním poznatek,že třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích ploch - navrhne způsob,jak zvětšit či zmenšit tření - rozhodne v dané situaci,kde je tření škodlivé a kde užitečné

TŘECÍ SÍLA

- v jednoduchých případech určí velikost a směr tlakové síly - užívá s porozuměním vztah mezi tlakem,tlakovou sílou a obsahem plochy,na níž síla působí - rozhodne v dané situaci,zda je výhodné tlak zvětšit nebo zmenšit a navrhne způsob provedení

TLAKOVÁ SÍLA,TLAK

- užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN PASCALŮV ZÁKON

341


- ukáže na pokusu z praxe, že tekutina v nádobě působí tlakovou silou kolmo na její stěny - porovná velikosti tlakových sil,které působí na různě velké plochy v tekutině

HYDROSTATICKÁ TLAKOVÁ SÍĹA

Využívá poznatky o zákonitostech - prokáže pokusem,že tlak v kapalině tlaku v klidných tekutinách při řešení roste s hloubkou konkrétních praktických problémů - vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá vzorec pro jeho výpočet k řešení úloh z praxe - objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci - předpoví porovnáním velikosti vztlakové a gravitační síly zda se těleso v kapalině potopí,bude vznášet nebo plovat na hladině

HYDROSTATICKÝ TLAK

VZTLAKOVÁ SÍLA

PLOVÁNÍ,VZNÁŠENÍ A POTÁPĚNÍ TĚLES V KAPALINĚ

Předpoví z analýzy sil působících na - vysvětlí vznik atmosférického tlaku těleso v klidně tekutině chování - popíše způsob měření tělesa v ní atmosférického tlaku - porovná atmosférický tlak v různých výškách

ATMOSFÉRICKÝ TLAK

- posoudí,kdy v uzavřené nádobě nastane přetlak či podtlak

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

- rozhodne v konkrétních případech,co je zdroj světla a co osvětlené těleso - využije přímočaré šíření světla

OPTIKA ZDROJE SVĚTLA

342

Z 6.roč: Atmosféra Země,znečištění ovzduší,exhalace


k vytyčení přímky Využívá zákona o přímočarém šíření - uvede hodnotu rychlosti světla světla ve stejnorodém optickém ve vakuu prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh - využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle - odliší experimentálně duté a vypuklé zrcadlo a uvede využití kulových zrcadel v praxi - dokáže na příkladech,kdy dochází k lomu světla ke kolmici a od kolmice Rozhodne ze znalostí rychlosti světla - rozezná ve skutečnosti nebo podle ve dvou různých prostředích,zda se obrázku spojku od rozptylky světlo bude lámat ke kolmici či od - pracuje s lupou kolmice,a využívá této skutečnosti - vyjmenuje optické přístroje při analýze průchodu světla čočkami - vysvětlí funkci oka při vidění a popíše vadu krátkozrakého oka a dalekozrakého oka -objasní rozklad světla a vznik duhy

PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA

ODRAZ SVĚTLA ZRCADLA

LOM SVĚTLA

ČOČKY

OKO

ROZKLAD SVĚTLA

343

Př 8.roč: Stavba oka


Předmět :Fyzika Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Určí v jednoduchých případech práci - rozumí pojmu mechanická práce a vykonanou sílou a z ní změnu výkon energie tělesa - určí,kdy těleso ve fyzice koná práci

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

MECHANICKÁ PRÁCE A VÝKON

M: Dosazování do vzorců,výpočty

Využívá s porozuměním vztah mezi - používá s porozuměním vztah výkonem ,vykonanou prací a časem pro výpočet práce a výkonu při řešení jednoduchých úloh a problémů Využívá poznatky o vzájemných - určí z vykonané práce přeměnách různých forem energie a v jednoduchých případech změnu jejich přenosu při řešení konkrétních polohové a pohybové energie problémů a úloh - porovná velikosti pohybových energií těles na základě rychlosti a hmotnosti daných těles

POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIE

Určí v jednoduchých případech teplo - vysvětlí změnu vnitřní energie přijaté a odevzdané tělesem při změně teploty - uvede příklady tepelné výměny vedením,prouděním a zářením - vypočítá množství tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně - vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu některých látek a vysvětlí její význam v denní praxi - uvede využití tepelných vodičů a

TEPLO TEPELNÁ VÝMĚNA TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TÉLESEM

344


izolantů na příkladech z praxe Zhodnotí výhody a nevýhody - popíše význam přeměn sluneční využívání různých energetických energie pro na Zemi zdrojů z hlediska vlivu na životní - objasní na příkladech z praxe prostředí výhody využití sluneční energie z hlediska vlivu na životní prostředí - rozhodne,které zdroje energie jsou obnovitelné a které mohou být vyčerpány - rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a uvede praktický příklad – tání,tuhnutí,vypařování - určí skupenské teplo tání u některých látek - zjistí,kdy nastává kapalnění páry ve vzduchu,dokáže vysvětlit vznik srážek - prokáže experimentálně změnu objemu při skupenské změn - vysvětlí jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě Rozliší vodič,izolant a polovodič na - ověří,jestli na těleso působí el.síla a základě analýzy jejich vlastností zda v jeho okolí existuje el.pole - určí,za jakých podmínek prochází obvodem el proud - rozliší pomocí experimentu vodič od izolantu - objasní tepelné,světelné,pohybové účinky el proudu - změří el.proud ampérmetrem a el.napětí voltmetrem

SLUNEČNÍ ENERGIE A PŘEMĚNY ENERGIE

ZMĚNY SKUPENSTVÍ

ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ

345


- dodržuje pravidla bezpečnosti práce BEZPEČNOST PRÁCE při zacházení s el.zařízeními - objasní nebezpečí vzniku zkratu a ZKRAT popíše možnosti ochrany před zkratem POJISTKA - uvede příklady vedení el.proudu v kapalinách a plynech z běžného života a z přírody

VEDENÍ EL.PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH

Sestaví správně podle schématu - sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod a analyzuje správně el.obvod podle schématu schéma reálného obvodu

JEDNODUCHY A ROZVĚTVENÝ EL.OBVOD

Využívá Ohmův zákon pro část - používá s porozuměním Ohmův obvodu při řešení praktických zákon pro kovy problémů - objasní,že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou vodiče a zmenšuje se se zvětšujícím obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem,ze kterého je vyroben

OHMŮV ZÁKON ODPOR VODIČE

- využívá s porozuměním vztah pro výpočet el.práce,el.energie a el.příkonu na jednoduchých příkladech z praxe

EL.PRÁCE,ENERGIE A EL.PŘÍKON

- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe, zdůvodní výhody a nevýhody zapojení , vysvětlí použití v praxi

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ

346


Předmět : Fyzika Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

- rozhodne,který zdroj dává střídavé napětí a který stejnosměrné - rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového průběhu - změří elektrický proud a napětí - popíše a vysvětlí využití elektromagnetu v praxi - vysvětlí využití elektromotoru - předvede jednoduchý pokus, při kterém vzniká indukovaný proud - popíše funkci transformátoru a jeho využití - objasní způsob výroby a přenosu el. energie - posoudí výhody a nevýhody výroby el.proudu v různých typech elektráren z hlediska životního prostředí

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

- uvede příklady polovodiče typu n a p - zapojí správně diodu

POLOVODIĆE

Zapojí správně diodu

Učivo

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE

ELEKTROMOTOR STŘIDAVÝ PROUD TRANSFORMÁTOR VÝROBA A PŘENOS EL.ENERGIE

347

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata


Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

- určí,co je v jeho okolí zdrojem zvuku - uvede různé zdroje zvuku - rozpozná,že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruch od překážky objasní vznik ozvěny - porovná rychlost zvuku s rychlostí šíření světla - zjistí,že výška tónu je tím větší,čím je větší kmitočet - uvede příklady zdrojů nadměrného hluku a popíše jejich účinek na zdraví člověka - určí možnosti,jak omezit nepříznivý vliv nadměrného hluku na člověka

Objasní (kvalitativně) pomocí - popíše Sluneční soustavu a poznatků o gravitačních silách pohyb na základě poznatků o gravitačních planet okolo Slunce a měsíců planet silách pohyb vesmírných těles kolem planet - odliší planetu a hvězdu Odliší hvězdu od planety na základě - objasní střídání dne a noci, ročních jejich vlastností období a měsíční fáze - objasní pojmyatom,molekula,iont,izotop - vysvětlí pojem radioaktivita a její využití v praxi - vysvětlí, jak se štěpí jádro a pojem řetězová reakce - popíše princip jaderného reaktoru - zdůvodní zajištění bezpečného

AKUSTIKA ZDROJE ZVUKU ŠÍŘENÍ ZVUKU

TÓN,VÝŠKA,KMITOČET HLASITOST ZVUKU HLUK

VESMÍR SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Z:: 6.roč. Postavení Země ve vesmíru, planeta Země jako součást vesmíru

ATOMOVÁ FYZIKA

CH:8.roč. Atomy,atomové teor škodlivý vliv UV-záření, freony,ozonová díra

RADIOAKTIVITA ŠTĚPENÍ ATOMU JADERNÝ REAKTOR NIČIVÉ ÚČINKY JADERNÝCH 348


provozu jaderné elektrárny - popíše nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření na lidský organismus

ZBRANÍ

349


Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Chemie je součástí vzdělávací oblasti „ Člověk a příroda „. Společně s přírodopisem a fyzikou vede ke společnému poznávání přírody jako systému, uvědomování si užitečnosti přírodovědeckých poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Učí rozlišovat příčiny chemických dějů, vztahy mezi nimi. Učí je předvídat, ovlivňovat v souvislosti s řešením praktických problémů. Vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování. Učí stručně, přehledně a objektivně sdělovat postupy a výsledky pokusů a pozorování. Chemie jako vzdělávací obor specificky směřuje k rozvíjení pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí. Vede k vytváření potřeb vysvětlovat chemické jevy a získané poznatky uplatňovat v praktickém životě. Klade důraz na bezpečnost práce s chemikáliemi a první pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami. Vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie, učí odpovědnosti za zachování životního prostředí.

Vzdělávací cíle: -

vést žáka ke zkoumání chemických dějů a vztahů mezi nimi pomocí empirických metod poznávání /pozorování, měření, pokus/ učit správnému kladení otázek souvisejících s přírodními procesy a k hledání a adekvátní formulaci odpovědí na základě získaných poznatků vést žáky k aktivitám směřujícím k ochraně zdraví lidí, životního prostředí, včetně preferování využití obnovitelných zdrojů energie v praxi vést žáka k utváření dovednosti vhodně reagovat v situacích, kdy je ohrožen život, majetek nebo životní prostředí

Časová dotace: Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně pro 8. i 9. ročník

Organizace: Výuka probíhá v chemické učebně, která se rovněž využívá jako laboratoř. Při výuce převažuje hodina základního typu. Podle plánu je vhodně doplněna laboratorní prací nebo exkurzí. Ve výukových metodách se střídá monolog s dialogem, který je pravidelně doprovázen prací s učebnicí a poznámkovým sešitem. Při výkladu a opakování se využívá problémové vyučování. Vyučovací hodiny jsou vhodně doplňovány využitím VHS, DVD a programů na PC.

350


Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení   

umožníme žákům vyhledávat a zpracovávat informace z oblasti chemie a učíme je správně využívat v praktickém životě umožníme žákům samostatně nebo ve spolupráci s ostatními žáky provádět experimenty, porovnávat dosažené výsledky s teorií, vyvozovat závěry a provádět sebehodnocení učíme žáky pozorovat souvislosti mezi jednotlivým přírodními vědami. Kompetence k řešení problému

   

nabízíme žákům porovnávat odborné názory s vlastními praktickými zkušenostmi učíme žáky vyjadřovat problém, na který narazí při chemickém vzdělávání umožníme žákům hledat informace ze všech dostupných zdrojů a navrhovat řešení vzniklého problému učíme žáky poslouchat názory jiných a vyjadřovat svůj vlastní postoj k řešenému problému. Kompetence komunikativní

 

učíme žáky správně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory na chemické problémy umožníme žákům poznávat základní symboly, značky a vzorce z oblasti chemie a učíme je bezpečně a správně používat v praktickém životě. Kompetence občanské

 

učíme žáky chápat souvislosti mezi správným využíváním chemických jevů a životním prostředím pomáháme žákům zaujímat správný postoj k ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými a nebezpečnými látkami. Kompetence pracovní

 

učíme žáky správně a bezpečně používat vybavení chemické laboratoře, pracovat s chemickými látkami a pracovními pomůckami a dodržovat pravidla bezpečnosti práce nabízíme žákům možnost zdokonalovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti v chemických praktikách.

351


Předmět : CHEMIE Ročník : osmý

Očekávané výstupy z RVP ZV Žák: Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

Školní výstupy

Učivo

Žák - uvede zásady bezpečné práce v laboratoři - na základě výstražných symbolů a varování na etiketě posoudí nebezpečnost látky - popíše způsoby bezpečné práce s chemickými látkami - pro práci s chemickými látkami volí vhodné ochranné pomůcky a správně je využívá - prakticky provede ředění roztoku kyseliny/hydroxidu s využitím takové/ho kyseliny/hydroxidu, se kterou/kterými může běžně pracovat - v případě nutnosti zavolá první pomoc při úrazu - uvede všechna telefonní čísla integrovaného záchranného systému důležitá pro případ havárie - popíše zásady první pomoci při úrazu (poleptání, popálení, pořezání) v laboratoři nebo

Zásady bezpečné práce. Pracovní řád učebny. zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě Nebezpečné látky a přípravky Rvěty, S-věty,varovné značky a jejich význam Mimořádné události – havárie chem.provozů, úniky nebezpečných látek Chemické nádobí a pomůcky. Průběžně chemické značky prvků.

352

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata


domácnosti - na příkladech ze svého okolí uvede způsob chování při úniku nebezpečných chemických látek - pojmenuje a používá základní chemické nádobí a pomůcky Určí společné a rozdílné vlastnosti látek.

-

-

určí vlastnosti látek pozorováním a pokusem i s využitím měření a matematických výpočtů umí rozlišit fyzikální a chemické změny látek žák rozliší skupenství látek žák pojmenuje změny skupenství látek žák porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek žák určí skupenství, barvu, zápach, rozpustnost ve vodě

Vlastnosti látek. Pozorování, pokus, měření. Průběžně chemické značky prvků.

M 7: Přímá úměrnost F 6 : Vlastnosti látek

rozliší směs a chemickou látku rozezná směsi různorodé a stejnorodé objasní pojmy nasycený a nenasycený roztok, koncentrovaný a zředěný roztok správně používá termíny: složka roztoku, rozpuštěná látka a rozpouštědlo,

Směsi a čisté látky. Druhy směsí. Druhy roztoků. Hmotnostní zlomek. Dělení směsi – laboratorní práce.

EV: Základní podmínky života. EV: Znečištění vod a ovzduší. M 7 :Operace se zlomky Výpočet procent

Rozlišuje směsi a chemické látky avrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení. Uvede příklady oddělování složek v praxi. Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení .

353


-

-

-

Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

koncentrovanější a zředěnější roztok samostatně sestaví filtrační aparaturu s využitím laboratorních pomůcek vysvětlí princip usazování a destilace na konkrétním příkladu aplikuje poznatky o oddělování složek směsí na příkladech z běžného života prakticky provede oddělení složek směsí, které využívá v běžném osobním životě (dekantace, filtrace, krystalizace)

Metody oddělování složek.

popíše vliv teploty, míchání a plošného obsahu povrchu rozpouštěné pevné látky na rychlost jejího rozpouštění - vymezí faktory ovlivňující rozpustnost látek - vysvětlí princip usazování, destilace, filtrace,sublimace, krystalizace - provede rozdělení jednoduché směsi na jednotlivé složky -

-

-

vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku navrhne přípravu roztoku daného složení v domácnosti

Voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba 354


Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití .

-

-

-

Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění .

-

-

-

vypočítá hmotnostní zlomek jednotlivých složek směsi

pitné vody; čistota vody

Vzduch pojmenuje správnými názvy – složení, čistota ovzduší, ozonová vodu v plynném, kapalném a vrstva pevném skupenství vysvětlí, jak voda v závislosti na fyzikálních podmínkách mění své skupenství a uvede, jak se změny skupenství nazývají uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti vody uvede příklady využití vody v domácnosti, v průmyslu a v zemědělství a zhodnotí vliv využití vody v této činnosti na životní prostředí vysvětlí význam vody pro život na Zemi používá správně pojmy: odpadní voda, pitná voda, užitková voda, destilovaná voda -uvede základní složky čistého vzduchu vysvětlí význam kyslíku pro život na Zemi vyjmenuje zdroje znečištění vzduchu ve svém okolí a regionu, ve kterém žije (vnějších i vnitřních prostor) navrhne způsoby, jak chránit čistotu ovzduší vyjmenuje zdroje znečištění 355


-

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

-

-

Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

-

-

-

vody ve svém okolí i v regionu, ve kterém žije navrhne způsoby ochrany čistoty vod v přírodě navrhne, jak šetřit vodou v Průběžně chemické značky prvků. domácnosti rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly žák popíše umístění protonů, elektronů a neutronů v atomu uvede elektrický náboj elektronu a protonu - vysvětlí pojmy atom, atomové jádro, protony, neutrony, nukleony, elektronový obal, elektrony, valenční vrstva, valenční elektrony vysvětlí protonové a nukleonové číslo užívá relativní atomovou a molekulovou hmotnost ve výpočtech používá pojmy chemický prvek a chemická sloučenina ve správných souvislostech rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny vyjádří složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny rozliší anionty, kationty a atomy

Stavba látek. Chemická značka prvku. Částicové složení látek Struktura atomu. Valenční vrstva, valenční elektrony. Relativní atomová a molekulová hmotnost.Výpočty z chemických rovnic.

Chemické vazby. Periodický zákon a periodická soustava prvků. Průběžně chemické značky prvků.

356

M 7 : Přímá úměrnost F 8 : Stavba atomu F 9 : Jaderná energie


Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

-

-

. Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí

-

používá značky a názvy vybraných chemických prvků (zejména prvků hlavních skupin a významných zástupců kovů) objasní princip jednotlivých druhů chemických vazeb vysvětlí periodický zákon a umístění prvků v tabulce zařadí prvek do skupiny a periody rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických prvků a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi rozliší mezi známými prvky kovy a nekovy uvede charakteristické vlastnosti kovů a nekovů používá příslušnou funkční skupinu včetně jejího oxidačního čísla stanoví oxidační číslo atomu prvku podle koncovky přídavného jména používá křížové pravidlo a zapíše výsledný vzorec chemické sloučeniny stanoví název zadaného vzorce chemické sloučeniny. užívá vedle názvů i vzorce vybraných oxidů, kyselin,

České chemické názvosloví Oxidy. Sulfidy. Halogenidy. Hydroxidy. Zásadotvorné a kyselinotvorné oxidy. Bezpečná práce s kyselinami a hydroxidy. Kyslíkaté kyseliny a jejich solinázvosloví. Hydrogensoli a hydráty solí kyslíkatých kysel

357

EV:

Hoření, únik nebezpečných látek ČJ 6 :Tvorba přídavných jmen


hydroxidů a solí, které souvisejí s bezpečností a zdravím člověka a s ochranou životního prostředí Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe

Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

-

-

Hoření. Hašení. objasní pojmy hoření a hašení Únik nebezpečných látek. - navrhne správné chování při úniku nebezpečných látek.

zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice klasifikace chemických reakcí

Chemické reakce hmotnosti, chemické rovnice, -

-

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí -

-

358

látkové množství, molární hmotnost klasifikace chemických reakcí – slučování reakce – zákon zachování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou

M 7 : Přímá úměrnost


Předmět : CHEMIE Ročník : devátý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák

Žák:

Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

-

užívá vedle názvů i vzorce vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, které souvisejí s bezpečností a zdravím člověka a s ochranou životního prostředí

-

rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí hodnot pH prakticky změří pH roztoku, se kterým se setká v běžném životě

Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, zdroje, vlastnosti a použití

-

-

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata EV: Paliva.

objasní vlastnosti uhlíku v organických látkách vysvětlí pojem čtyřvaznost,

Oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů Kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů Soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů

Uhlík v organických látkách. 359


-

Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy

-

-

-

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků,

-

typy řetězců, vzorců a vazeb charakterizuje alkany, alkeny, alkyny, zapíše je pomocí molekulových, strukturních a racionálních vzorců zařadí uhlovodíky mezi organické látky užívá vedle názvů i vzorce nejjednodušších uhlovodíků popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků uvede příklady zdrojů uhlovodíků objasní pojem benzenové jádro a uvede základní zástupce arenů rozliší fosilní a ostatní paliva uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních druhů paliv vzhledem k životnímu prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů uvede příklady produktů získávaných při frakční destilaci ropy uvede příklady výrobků chemického průmyslu, kde výchozí surovinou je ropa nebo zemní plyn aplikuje uhlovodíkový zbytek rozliší halogenderiváty

Uhlovodíky. Ropa a její zpracování. Paliva a jejich vliv na životní prostředí.

Deriváty uhlovodíků Uhlovodíkový zbytek. 360

EV: Halogenderiváty, vznik nebezpečných látek.


uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití -

-

-

-

uhlovodíků, alkoholy a organické kyseliny popíše používání freonů v praktickém životě a jejich vliv na životní prostředí jmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich vlastnosti zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka uvede příklady nejznámějších organických kyselin (i triviálních názvů) a jejich výskytu rozliší pojem polymerace a polykondenzace popíše vlastnosti a využití základních druhů plastů a syntetických vláken i v návaznosti na jejich vliv na životní prostředí

Adice a substituce, vznik halogenderivátů. Vznik nebezpečných látek. Alkoholy,fenoly. Aldehydy, ketony. Karboxylové kyseliny, esterifikace. Aminy a nitrosloučeniny.

Plasty. Syntetická vlákna. Polymerace a polykondenzace.

EV: Plasty- třídění odpadů. SP 8 : Plasty VZ 8: Návykové látky a zdraví VZ 9: Návykové látky a zdraví

.

Př 6: Fotosyntéza a dýchání Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu orientuje se ve výchozích látkách i produktech fotosynzézy a koncových produktů biochemického zpracování,

-

specifikuje pojem přírodní látky orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových

Přírodní látky. Sacharidy, fotosyntéza, dýchání. Důkaz glukozy a škrobu- laboratorní práce. 361


především bílkovin,tuků a sacharidů. Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

-

-

-

-

-

produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů uvede příklady zdrojů sacharidů a jejich význam pro člověka rozliší výchozí látky a produkty vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy z hlediska výživy uvede příklady zdrojů bílkovin a jejich význam pro člověka provede stanovení přítomnosti bílkovin orientuje se v rostlinných a živočišných tucích a ve způsobech jejich uchovávání uvede příklady zdrojů tuků a jejich význam pro člověka uvede příklady zdrojů vitaminů a jejich význam pro člověka

.

-

posoudí různé typy potravin z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy

Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

-

uvede příklady prvotních a druhotných surovin významných pro chemickou

Tuky, mýdlo, prací prostředky. Vosky. Bílkoviny. Stanovení přítomnosti bílkovinlaboratorní práce.

Vitamíny

Chemie a společnost Chemický průmysl v ČR – výrobky, Rizika v souvislosti s životním 362


Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

-

-

-

výrobu zhodnotí ekologický a ekonomický význam recyklace odpadů popíše význam ropy a uhlí pro chemický průmysl i pro praktický život člověka charakterizuje základní druhy léčiv a jejich vliv na člověka identifikuje základní alkaloidy a jejich zdroje specifikuje druhy drog a jejich nebezpečí pro člověka

prostředím, recyklace surovin, koroze Průmyslová hnojiva Tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace Detergenty, a pesticidy, a insekticidy hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti Léčiva a návykové látky

363


Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Výuka přírodopisu navazuje na předměty 1. stupně – prvouku a přírodovědu. Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: Vznik a vývoj života, Systematická fyziologie a morfologie organismů, Biologie člověka a Neživá příroda. Důraz je kladen na přírodu jako celek, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Významným prvkem výuky je vysvětlení evolučního vývoje života, systematického uspořádání přírody a praktické poznávání přírodnin typických pro náš region. Proto upřednostňujeme při výuce takové didaktické vzory, s nimiž se žáci běžně mohou setkat ve svém okolí. Vyučování pak není pouze zdrojem teoretických informací, ale především vymezením základních termínů, které žáci většinou znají z praxe, ale nedokáží je správně pojmenovat. Další prioritou je začlenění ekologie, která s přírodopisem nedílně souvisí a bez pochopení základních ekologických zákonitostí by vyučování přírodopisu nemělo patřičný efekt.

Vzdělávací cíle: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů a hledat na ně adekvátní odpovědi poznávání přírodních zákonitostí, uvědomění si základu života (buňka) a jeho různorodosti u jednotlivých skupin organismů

-

Časová dotace: Předmět přírodopis vyučován v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně.

Organizace: Přírodopis se vyučuje v odborné učebně. Je využívána i učebna výpočetní techniky a část výuky je realizována v přírodě.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v přírodopisu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení  

učíme žáky vnímat přírodu a její zákonitosti na takových příkladech a situacích, se kterými běžně přicházejí do styku a nejsou pro ně cizími vedeme žáky k osvojení si obecně užívaných termínů, symbolů a znaků vyučovacího předmětu 364


   

motivujeme žáky k rozšiřování vlastního přehledu vyhledáváním informací (literatura, internet, televize) týkajících se učiva a jejich předávání kolektivu formou referátů umožňujeme žákům vyjadřovat se k probíraným skutečnostem a formulovat vlastní názory dáváme žákům příležitost účastnit se přírodovědných soutěží vedeme žáky k využití získaných teoretických poznatků v praktickém životě Kompetence k řešení problémů

  

podněcujeme žáky k logickému přístupu při vysvětlování učiva vedeme žáky k hledání vlastních postupů při řešení problémů učíme žáky vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat Kompetence komunikativní

 

vedeme žáky při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle učíme žáky stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je Kompetence občanské

  

učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet na ně komplexně doporučujeme žákům uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu umožňujeme žákům pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu

Kompetence pracovní 

učíme žáky přistupovat kriticky k výsledkům, kterých dosáhl, a naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce

učíme žáky pracovat s přírodopisnými pomůckami (mikroskop, lupa, modely přírodnin, přírodniny)

vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce

365


Předmět : PŘÍRODOPIS Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák: Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek

Žák: - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy

Země a život

EV: Ekosystémy EV: Základní podmínky života

-

-

-

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě a pro člověka -

-

popíše buňku, vysvětlí funkci organel vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, uvede příklady vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus vymezí základní projevy života, uvede jejich význam dokáže roztřídit organismy do říší pochopí rozdíl mezi bakterií a virem na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy producent, konzument, reducent pochopí nezbytnost jednotlivých

Buňka Organismy jednobuněčné

Vývoj a zdokonalování organismů Organismy mnohobuněčné - mnohobuněčné rostliny

366


Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků

-

-

složek v potravním řetězci zná význam řas a vybrané zástupce vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin popíše jednotlivé části hub zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků - popíše vnitřní a vnější stavbu bezobratlých živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - pozná vybrané zástupce bezobratlých živočichů - zná jejich význam a postavení v Aplikuje praktické metody přírodě poznávání přírody - rozlišuje jednotlivé taxonomické jednotky podle charakteristických znaků Dodržuje základní pravidla chová se ohleduplně v přírodě a bezpečnosti práce a chování při dodržuje zásady bezpečnosti poznávání živé a neživé přírody v přírodě i při praktických činnostech v učebně (mikroskopování) -

367

-

mnohobuněčné houby

-

lišejníky

-

mnohobuněční živočichové


Předmět : PŘÍRODOPIS Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Třídí organismy a zařadí vybrané - vysvětlí význam a zásady třídění organismy do říší a nižších organismů taxonomických jednotek - určí jednotlivé taxonomické jednotky Porovná základní vnější a vnitřní - porovná vnitřní a vnější stavbu stavbu vybraných živočichů a živočichů za použití osvojené vysvětlí funkci jednotlivých orgánů odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Rozlišuje a porovná jednotlivé - dokáže rozdělit zástupce skupiny živočichů, určuje vybrané do jednotlivých skupin a chápe živočichy, zařazuje je do hlavních vývojové zdokonalování taxonomických skupin

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Třídění organismů

EV: Ekosystémy EV: Základní podmínky života

Strunatci Podkmen: Pláštěnci Podkmen: Kopinatci Podkmen: Obratlovci Třída: Kruhoústí Třída: Paryby Třída: Ryby Třída: Obojživelníci Třída: Plazi Třída: Ptáci Třída: Savci

Odvodí na základě pozorování - vysvětlí přizpůsobení živočichů základní projevy chování živočichů danému prostředí v přírodě, na příkladech objasní - pozná vybrané zástupce vyšších jejich způsob života a přizpůsobení živočichů danému prostředí Zhodnotí význam živočichů - objasní význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje v přírodě i pro člověka, jejich zásady bezpečného chování ve styku postavení v ekosystému s živočichy Odvodí na základě pozorování - vysvětlí vývoj rostlin uspořádání rostlinného těla od buňky - dokáže rozlišit nižší a vyšší rostliny

368


přes pletiva až k jednotlivým orgánům Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku Vysvětlí princip základních fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí Aplikuje praktické metody poznávání přírody

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami - vysvětlí rozdíl mezi nahosemennými a krytosemennými rostlinami - vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla - pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin a uvede konkrétní příklady - rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin - zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce rostlin - uvede příklady a využití rostlin - pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin Dodržuje základní pravidla - chová se ohleduplně v přírodě a bezpečnosti práce a chování při dodržuje zásady bezpečnosti poznávání živé a neživé přírody

Vyšší rostliny - mechorosty - kapraďorosty - nahosemenné rostliny - krytosemenné rostliny

369


Předmět : PŘÍRODOPIS Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: Určí polohu a objasní stavbu a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka

Žák: - zařadí člověka do systému živočišné říše, charakterizuje biologické znaky lidského - vysvětlí vývoj člověka - zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky - zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla - popíše stavbu a význam kůže - charakterizuje význam soustav tvořící oporu a tvar těla a umožňující pohyb - pojmenuje základní kosti a svaly - pojmenuje a popíše části trávicí soustavy a jejich funkci - pojmenuje a popíše části dýchací soustavy a jejich funkci - objasní složení krve a funkci jednotlivých částí krve - popíše stavbu srdce a druhy cév - vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy - pojmenuje stavbu a funkci vylučovací soustavy - zařadí nejdůležitější hormony lidského těla a rozliší jejich vliv na řízení lidského organismu

Biologie člověka Vývoj člověka

Soustava kožní Soustava opěrná a svalová

Trávicí soustava Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava Soustava vylučovací Žlázy s vnitřní sekrecí

370

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata EV-vztah člověka a prostředí MUV-etnický původ


Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

-

popíše stavbu nervové soustavy a její činnost rozezná jednotlivé smyslové orgány a popíše jejich stavbu popíše stavbu a funkci pohlavní soustavy vysvětlí způsob oplození popíše jednotlivé etapy života pracuje s přiměřenou opatrností s pomůckami a modely

Nervová soustava Smyslové orgány Pohlavní soustava Rozmnožování Vývoj jedince

371


Předmět : PŘÍRODOPIS Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: Objasní vliv jednotlivých sfér na vznik a trvání života

Žák: - vysvětlí teorii vzniku Země - popíše a příkladem doloží vztahy mezi organismy a prostředím - rozliší prvky souměrnosti krystalu - orientuje se ve stupnici tvrdosti - podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty - uvede význam některých důležitých nerostů - rozlišuje základní skupiny hornin a popíše způsob jejich vzniku - uvede význam některých důležitých hornin - uvede příklady vnitřních a vnějších geologických dějů a popíše jejich průběh - popíše druhy zvětrávání - dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí (skalní města) - porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy - rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy - popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi

Neživá příroda Vztah živé a neživé přírody

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek

Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě Uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi Rozlišuje jednotlivá geologická

Nerosty a horniny

Geologické děje

Geologický vývoj

372

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata EV-ekosystémy EV-základní podmínky života


období podle charakteristických znaků

-

rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků a typických organismů

Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

-

Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

-

používá základní pojmy genetiky popíše příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů určí způsob rozmnožování a popíše jeho průběh u jednotlivých skupin organismů

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi Rozlišuje a uvede příklady systémů – populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladů základní princip existence živých a neživých složek ekosystému Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému Aplikuje praktické metody poznávání přírody Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

-

-

-

orientuje se v základních ekologických pojmech rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí vysvětlí základní vztahy v ekosystémech popíše vlivy člověka na životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů sleduje aktuální stav životního prostředí aplikuje principy trvale udržitelného rozvoje rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie orientuje se v globálních problémech světa

Rozmanitost rozmnožování Dědičnost a proměnlivost organismů

Způsoby rozmnožování Základy ekologie Organismy a prostředí

Ochrana přírody a životního prostředí

dbá na bezpečnost při práci s přírodninami

373


Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, obecná fyzická geografie, socioekonomická geografie, regionální geografie světadílů a České republiky. Probírané učivo má přímou vazbu na předměty jako je dějepis, výchova k občanství a zdravému životnímu stylu a přírodopis. Vyjma regionální problematiky dominuje společenskopoliticko-hospodářská složka učiva nad učivem o přírodních systémech.

Vzdělávací cíle: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů a hledat na ně adekvátní odpovědi porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a přírodou uvažování a jednání preferující efektivní využívání energetických zdrojů.

-

Časová dotace: Předmět zeměpis je vyučován v 6. a 9. ročníku 2 hodiny týdně a v 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně.

Organizace: Výuka probíhá ve třídách. Využívána je i učebna výpočetní techniky.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v zeměpisu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

učíme žáky vnímat přírodu a její zákonitosti na takových příkladech a situacích, se kterými běžně přicházejí do styku a nejsou pro ně cizími vedeme žáky k osvojení si obecně užívaných termínů, symbolů a znaků vyučovacího předmětu motivujeme žáky k rozšiřování vlastního přehledu vyhledáváním informací (literatura, internet, televize) týkajících se učiva a jejich předávání kolektivu formou referátů

374


  

umožňujeme žákům vyjadřovat se k probíraným skutečnostem a formulovat vlastní názory dáváme žákům příležitost účastnit se zeměpisných soutěží vedeme žáky k využití získaných teoretických poznatků v praktickém životě

Kompetence k řešení problémů   

podněcujeme žáky k logickému přístupu při vysvětlování učiva vedeme žáky k hledání vlastních postupů při řešení problémů učíme žáky vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat

Kompetence komunikativní  

vedeme žáky při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle učíme žáky stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je

Kompetence občanské  

učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet na ně komplexně doporučujeme žákům uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu

Kompetence pracovní 

učíme žáky přistupovat kriticky k výsledkům, kterých dosáhli, a naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce

učíme žáky pracovat se zeměpisnými pomůckami (globus, mapa, buzola)

375


Předmět : ZEMĚPIS Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Zhodnotí postavení Země ve vesmíru - objasní postavení Slunce a srovnává podstatné vlastnosti Země ve vesmíru a popíše planetární s ostatními tělesy sluneční soustavy systém a tělesa sluneční soustavy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Země jako vesmírné těleso Vesmír Slunce, sluneční soustava Měsíc Člověk ve vesmíru

EV: EV:

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v pohledu na zemské těleso

Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů

- používá s porozuměním základní pojmy: vesmír, vesmírná tělesa, galaxie, hvězda, souhvězdí, Mléčná dráha, Slunce, sluneční soustava, planeta, měsíce, planetka, meteorická tělesa, kometa - popíše Měsíc a posoudí jeho vztah se Zemí

Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii

- získá základní poznatky o výzkumu Planeta Země vesmíru -tvar a rozměry - určí a popíše tvar Země -pohyby - vysvětlí pojmy zemská osa, zemský pól - hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich

Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV: Vztah člověka a prostředí F 6. roč.: Gravitační síla Měsíce

376


vzájemnou souvislost a podmíněnost, - používá globus jako zmenšený rozeznává hranice (bariéry) mezi model Země k demonstraci podstatnými prostorovými složkami rozmístění oceánů, kontinentů a v krajině základních tvarů zemského povrchu Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech

Vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

Glóbus a mapa Globus Mapa Základy kartografie

- používá různé druhy map a plánů, - prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, kót, nadmořské výšky - využívá v praxi práci s atlasem Určování zeměpisné polohy - používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic určuje geografickou polohu daných lokalit - porozumí pojmům: poledník, hlavní poledník, rovnoběžka, obratník, rovník, polární kruh - vysvětlí pojem krajinná sféra - orientuje se v objektech,jevech a procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry - objasní stavbu zemského tělesa - posuzuje zemský povrch jako výsledek působení endogenních a exogenních sil a lidských činností

- s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí, základní klimatické charakteristiky, celkový Rozlišuje a porovnává složky a oběh vzduchu v atmosféře prvky přírodní sféry, jejich - vymezí v mapách základní vzájemnou souvislost a podmíněnost, podnebné pásy rozeznává, pojmenuje a klasifikuje - seznámí se s rozložením vody tvary zemského povrchu na Zemi Porovná působení vnitřních a - porozumí a vyhledá na mapách

Obecný fyzický zeměpis KRAJINNÁ SFÉRA ZEMĚ A JEJÍ SLOŽKY Litosféra

Atmosféra

Hydrosféra

377

M 6. roč.: F 6.roč:

Převody jednotek Magnetické pole Země, buzola, kompas


vnějších procesů v přírodní sféře a pojmy: oceán, moře, pohyby jejich vliv na přírodu a na lidskou mořské vody, vodní toky, ledovce, společnost podpovrchová voda, bezodtoké Porovnává různé krajiny jako součást oblasti, jezera, bažiny,umělé vodní pevninské části krajinné sféry, nádrže rozlišuje na konkrétních příkladech - popíše složení půdy, půdní druhy a specifické znaky a funkce krajin půdní typy a jejich hospodářské využití - vysvětlí význam ochrany půd, příčiny úbytku půdy na světě - objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce - vymezí základní biomy na Zemi Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Pedosféra

Biosféra

- seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí

Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

378


Předmět : ZEMĚPIS Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák : Žák: Hodnotí a porovnává na přiměřené - určí geografickou polohu ČR a úrovni polohu, přírodní poměry, posoudí i další aspekty polohy přírodní zdroje, lidský a hospodářský (dopravní, hospodářské, potenciál České republiky geopolitické) v evropském a světovém kontextu -porovná rozlohu ČR s ostatními evropskými státy - popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map vznik a vývoj reliéfu ČR, určí a vyhledá horopisné celky - orientuje se na fyzické mapě ČR - charakterizuje podnebí ČR, pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí ČR - charakterizuje vodstvo ČR - zařadí území ČR k příslušným úmořím - pojmenuje hlavní vodní toky a vodní nádrže a vyhledá je v mapě - pojmenuje hlavní půdní typy na území ČR, popíše jejich rozmístění a využití pro zemědělské účely - analyzuje souvislosti mezi zeměpisnou šířkou,nadmořskou výškou, půdou a charakterem rostlinstva a živočišstva - popíše skladbu a rozšíření lesů

Učivo Česká republika Poloha, rozloha, státní hranice

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata VMEG: VMEG: VMEG:

Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané

D 7.roč: Český stát OV 7. roč.:Základní znaky státu Geologická stavba a povrch

Geomorfologické členění povrchu Podnebí a počasí

Vodstvo

Půdy Rostlinstvo a živočišstvo

379


na území ČR - pojmenuje výškové vegetační stupně a základní floristické oblasti - zhodnotí stav životního prostředí - vymezí NP a CHKO a pochopí jejich důležitost - posoudí hlavní aktuální trendy demografického vývoje obyvatelstva v ČR - vyhledá a popíše na mapách největší a nejmenší soustředění obyvatelstva v ČR - srovná změny ve struktuře obyvatelstva (národnostní, náboženské, věkové složení) - vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce,srovná a vyhodnotí je - popíše a rozdělí sídla podle daných kritérií - objasní proces urbanizace - člení hospodářství do jednotlivých sektorů a řadí do nich jednotlivé hospodářské činnosti obyvatelstva - nalézá souvislosti mezi hospodářskými sektory a odvětvími - rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu hospodářských aktivit v CR - rozlišuje nerostné suroviny podle jejich charakteru a využití - vymezí a lokalizuje v mapách těžbu nerostných surovin v ČR - pojmenuje klíčové obory průmyslové výroby v ČR

Ochrana přírody a životního prostředí Obyvatelstvo

Sídla Hospodářství

Přírodní zdroje,nerostné suroviny a paliva

380


- popíše a ukáže na mapě hlavní oblasti průmyslové výroby - uvádí konkrétní příklady jednotlivých oborů průmyslu - popíše výhody a nevýhody jednotlivých oborů průmyslové výroby z ekonomických a ekologických ohledů - uvádí příklady vyvážených a dovážených výrobků - zhodnotí charakter zemědělství v ČR v závislosti na přírodních podmínkách - popíše produkci rostlinné a živočišné výroby, uvádí příklady - rozlišuje jednotlivé druhy dopravy - vymezí a vyhledá v mapách hlavní dopravní tahy a trasy - zhodnotí vliv dopravy na životní prostředí - člení cestovní ruch podle jeho tematického zaměření - vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR - pojmenuje,popíše a vyhledá v mapách příklady národních kulturních památek a památek zapsaných v seznamu UNESCO - objasní základní pojmy zahraničního obchodu - pojmenuje hlavní exportované a importované druhy zboží - vysvětlí vztah zahraničního obchodu a ekonomiky státu - rozlišuje výrobní a nevýrobní

Průmysl

Zemědělství

Doprava

Cestovní ruch

Zahraniční obchod a služby

381


služby - uvádí konkrétní příklady služeb ve své obci Uvádí příklady účasti a působnosti - pojmenuje významné mezinárodní České republiky ve světových organizace, jejichž členem je Česká mezinárodních institucích, republika, zhodnotí jejich zaměření organizacích a integracích států a postavení ČR Lokalizuje na mapách jednotlivé - lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní regiony a administrativní celky jádrové a periferní oblasti z hlediska - komplexně srovnává jednotlivé osídlení a hospodářských aktivit regiony České republiky (s důrazem na místní region) - charakterizuje přírodní podmínky, osídlení, hospodářský potenciál, životní prostředí, životní úroveň, zvláštnosti a kulturní zajímavosti jednotlivých regionů - vyhledá v mapách hlavní centra regionů a zhodnotí jejich postavení a význam v celorepublikovém měřítku Vymezí a lokalizuje místní oblast - zjistí historii, statistické údaje (region) podle bydliště (školy) vztahující se k obci

Členství ČR v mezinárodních organizacích Regiony ČR

Místní region

Hodnotí na přiměřené úrovni - popíše a posoudí regionální přírodní, hospodářské a kulturní zvláštnosti, typické znaky přírody, poměry místního regionu, možnosti osídlení, hospodářství a kultury dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje místního regionu a jeho možné vazby místního regionu k vyšším perspektivy územním celkům - pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu

382


Předmět : ZEMĚPIS Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: Rozlišuje základní přírodní a - dokáže na mapě lokalizovat společenské atributy jako kritéria pro významné geografické pojmy, vymezení, ohraničení a lokalizaci s kterými se seznámí regionů světa Lokalizuje na mapách světadíly, - provede regionalizaci oceány a makroregiony světa podle v jednotlivých světadílech, vytyčí zvolených kritérií, srovnává jejich společné znaky daného regionu, postavení, rozvojová jádra a periferní provede porovnání jednotlivých zóny regionů Porovnává a přiměřeně hodnotí - vyhledá a pojmenuje vybrané polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, modelové státy, hlavní a významná společenské, politické a hospodářské města poměry, zvláštnosti a podobnosti, - vyhledá na mapách hlavní potenciál a bariéry jednotlivých soustředění osídlení a světadílů, oceánů, vybraných hospodářských činností makroregionů světa a vybraných v jednotlivých světadílech, (modelových) států v regionech a modelových státech

Učivo Zeměpis světadílů Asie - fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika - regionalizace, státy Evropa - fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika - regionalizace, státy Světový oceán

Zvažuje, jaké změny ve vybraných - popíše a porovná jejich sektorovou, regionech světa nastaly, nastávají, odvětvovou a územní strukturu a mohou nastat a co je příčinou zvažuje souvislost s přírodními zásadních změn v nich poměry Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální

- lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a 383

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata EV:

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VMEG: Evropa a svět nás zajímá VMEG: Objevujeme Evropu a svět VMEG: Jsme Evropané OV 7. roč.: Základní znaky státu


geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech

náboženských konfliktů

384


Předmět : ZEMĚPIS Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák: Žák: Rozlišuje základní přírodní a - dokáže na mapě lokalizovat společenské atributy jako kritéria pro významné geografické pojmy, vymezení, ohraničení a lokalizaci s kterými se seznámí regionů světa

Zeměpis světadílů AMERIKA fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika regionalizace, státy

Lokalizuje na mapách světadíly, - provede regionalizaci oceány a makroregiony světa podle v jednotlivých světadílech, vytyčí zvolených kritérií, srovnává jejich společné znaky daného regionu, postavení, rozvojová jádra a periferní provede porovnání jednotlivých zóny regionů

AFRIKA fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika regionalizace, státy

Porovnává a přiměřeně hodnotí - vyhledá a pojmenuje vybrané polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, modelové státy, hlavní a významná společenské, politické a hospodářské města poměry, zvláštnosti a podobnosti, - vyhledá na mapách hlavní potenciál a bariéry jednotlivých soustředění osídlení a světadílů, oceánů, vybraných hospodářských činností makroregionů světa a vybraných v jednotlivých světadílech, (modelových) států v regionech a modelových státech

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika regionalizace, státy POLÁRNÍ OBLASTI

Zvažuje, jaké změny ve vybraných - popíše a porovná jejich sektorovou, regionech světa nastaly, nastávají, odvětvovou a územní strukturu a mohou nastat a co je příčinou zvažuje souvislost s přírodními zásadních změn v nich poměry Lokalizuje na mapách jednotlivých - lokalizuje aktuální příklady světadílů hlavní aktuální politických, národnostních a 385

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata EV:

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OV 7. roč.: Základní znaky státu


geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech

náboženských konfliktů

Posoudí na přiměřené úrovni - orientuje se v počtu a rozmístění prostorovou organizaci světové lidí na Zemi populace, její rozložení, strukturu, - popisuje rozmístění lidských ras, růst, pohyby a dynamiku růstu a národů, jazyků, náboženství, pohybů, zhodnotí na vybraných lidských sídel, nejvýznamnějších příkladech mozaiku multikulturního aglomerací světa

Socioekonomický zeměpis

Posoudí, jak přírodní podmínky - pracuje aktivně s tématickými souvisí s funkcí lidského sídla, mapami obsahujícími informace pojmenuje obecné základní o obyvatelstvu, sídlech a geografické znaky sídel hospodářských činnostech

Politická geografie

Geografie obyvatel Geografie sídel Geografie hospodářství

Etnický původ Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEG: Evropa a svět nás zajímá VMEG: Objevujeme Evropu a svět VMEG: Jsme Evropané MV: VDO:

ICT 9. roč: Zpracování a využití informací

Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky - rozlišuje a posuzuje předpoklady a a funkce světového hospodářství, lokalizační faktory sídel a lokalizuje na mapách hlavní světové hospodářských aktivit surovinové a energetické zdroje na konkrétních regionálních příkladech Porovnává předpoklady a hlavní - určí a vyhledá hlavní oblasti faktory pro územní rozmístění světového hospodářství hospodářských aktivit - vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu, uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně rozvoje Porovnává státy světa a zájmové - orientuje se na politické mapě světa integrace států světa na základě - uvádí příklady různých forem podobných a odlišných znaků státního zřízení ve světě - uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských seskupení

386


Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova V předmětu Hudební výchova je rozvíjena hudebnost žáků a je budován vztah k hudbě a umění. Rozvíjí se v těchto činnostech: zpěv, poslech, hudebně pohybová výchova, hra na hudební nástroje, práce s vizuálním materiálem a poznávání hudebních dějin. Těsná souvislost vzdělávacích obsahu vyučovacího předmětu hudební výchovy je zřejmá s některými tématy vzdělávací oblasti člověk a zdraví, jazyk a jazyková komunikace, část vzdělávacího obsahu je realizována ve sborovém zpěvu. Z průřezových témat jsou začleněna témata z osobnostní, sociální a multikulturní výchovy. Základní formou realizace je vyučovací hodina. Jsou realizovány různé akce, například koncerty, divadlo, žákovská vystoupení apod.

Vzdělávací cíle: -

-

-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu zaujímání osobní účasti v procesu tvorby

Časová dotace: Předmět je vyučován na 1. stupni stupni základní školy v časové dotaci 2 hodiny týdně, na 2. stupni v šesté třídě 2 hodiny týdně a v sedmé až osmé třídě 1 hodina týdně.

Organizace: Hudební výchova na 1. stupni se realizuje ve třídách s možností využití odborné učebny hudební výchovy, na 2. stupni v odborné učebně hudební výchovy.

387


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence učení      

vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací podle individuálních hudebních schopností žáků a jejich dovedností učíme žáky, aby používali obecně užívané hudební termíny vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací učíme žáky odbornou terminologii nalézáme s žáky souvislosti mezi získanými poznatky a využíváme je v praxi vycházíme při práci se žáky z vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů Kompetence k řešení problémů

        

využíváme individuální hudební vyspělosti žáků hledáme se žáky spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem vedeme žáky k samostatnému a kritickému přemýšlení srovnáme s žáky charakteristické prvky skladeb charakterizujeme s žáky hudební dílo předkládáme žákům náměty k samostatnému zpracování učíme žáky rozpoznávat hudební dílo a zařazovat do hudebního období vedeme žáky ke správnému chápání hudby ukazujeme žákům cestu k poznání řeči hudby Kompetence komunikativní

   

vyjadřujeme se žáky vlastní názor, obhajujeme jej vhodnou formou učíme žáky toleranci k názorům druhých zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vyjadřujeme se k názorům žáků

Kompetence sociální a personální      

efektivně s žáky spolupracujeme, respektujeme názory jiných hodnotíme s žáky objektivním přístupem svoji práci i práci ostatních učíme žáky chápat odlišné kvality svých spolužáků respektujeme s žáky pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňujeme kvalitu práce žáků vyžadujeme od žáků dodržování pravidel slušného chování umožňujeme každému žákovi zažít úspěch

388


Kompetence občanské     

respektujeme s žáky názor druhých chráníme a oceňujeme s žáky naše kulturní tradice aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění vytváříme prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence pracovní

  

koncentrujeme se s žáky při samostatné práci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržujeme vymezená pravidla vytváříme si s žáky pozitivní vztah k hudebním činnostem vyžadujeme od žáků dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

389


Předmět : Hudební výchova Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Využívá své individuální hudební - pohybem vyjadřuje pochodový, schopnosti a dovednosti při hud. polkový aj. rytmus aktivitách - umí taktovat dvoučtvťový a tříčtvrťový takt - dokáže pohybem vyjádřit obsah písně Reprodukuje na základě svých - správě rytmicky doprovází individ. hud. schopností a dovedností jednoduchou píseň na ORFFOVY různé motivy, témata i části skladeb, nástroje vytváří a volí jednoduché - má rytmické cítění doprovody, provádí jednoduché hud. - pamatuje si správně jednoduchý improvizace rytmus písně - dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

- sluchem rozliší zvuk vybraných hud. nástrojů a dovede je pojmenovat - rozliší skladbu vokální a instrumentální - umí rozlišit píseň lidovou a umělou operu - seznámí se s vybranými skladbami a skladateli různých hud. období - vlastními slovy vyjádří svůj prožitek z poslechu

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Hudební pohybové činnosti - pochod, polka, valčík, mazurka - hra na dirigenta a orchestr - dramatizace písní - vánoční koledy – dramatické ztvárnění

VV: Vánoční motivy

Instrumentální činnosti - reprodukce známých lid. písní s důrazem na 1. a 2. dobu taktu - rytmické hud. formy - tvoření jednoduchých doprovodů (DHN)

Poslechové činnosti: - poznávání hud. nástrojů - píseň lidová, umělá - vokální a instrumentální skladba - ukázky z děl našich i světových hud. skladatelů

EV: Ekosystémy EV: Základní podmínky života EV: Vztah člověka a prostředí

EGS: Evropa a svět nás zajímá

MV: Lidské vztahy 390


Žák: Uplatňuje získané pěvecké - dokáže dle svých indiv. dispozic dovednosti a návyky při zpěvu i při intonačně čistě a rytmicky přesně mluvním projevu v běžném životě, zpívat v jednohlase, popř. v zpívá dle svých dispozic intonačně dvojhlase čistě a rytmicky přesně v jednohlase - umí slovně charakterizovat rozdíl i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní mezi stupnicí a tóninou vokální projev druhého - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu - umí vyhledat určené takty a rytmy

Vokální činnosti: Intonační cvičení: - vzestupná a sestupná řada tónů - druhová harmonie - zpěv lidových písní - práce s notovým zápisem - hudební teorie - zpěv vybraných písní umělých

391


Předmět : Hudební výchova Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Využívá své indiv. hudební - při zpěvu využívá správné pěvecké schopnosti a dovednosti při návyky hudebních aktivitách - podle indiv. dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně Uplatňuje získané pěvecké - zvládá interpretaci písní lidových i dovednosti a návyky při zpěvu i při vybraných písní umělých mluveném projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Vyhledává souvislosti mezi hudbou a - při poslechu využívá získané jinými druhy umění zkušenosti - spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou složkou - rozpozná hud. nástroje - rozliší komorní a symfonickou hudbu Reprodukuje na základě svých indiv. - vytváří hud. doprovod na hudebních schopností a dovedností jednoduché hud. nástroje různé motivy, témata i části skladeb, - pohybem reaguje na znějící hudbu vytváří a volí jednoduché s využitím jednoduchých gest a doprovody, provádí jednoduché hud. tanečních kroků improvizace - taktuje vybrané písně

Učivo Vokální činnosti: - lidové a umělé písně: dynamika melodie rytmus - výběr písní různých období

Poslechové činnosti: - pochod, tanec, vážná hudba - výběr poslechových skladeb různých hud. období

Instrumentální a pohybové činnosti: - prolínají se do ostatních hud. činností v průběhu celého školního roku

392

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata D: Husitství

VDO: Občanská společnost a stát OSV: Kooperace, kompetice

MV: Princip sociálního smíru a solidarity MV: Vztah člověka a prostředí


- provede vlastní pohybové ztvárnění - zvládá základní taneční prvky: polka, valčík, mazurka, moderní tance - dokáže využit získaných znalostí a dovedností k vytvoření hudebně dramatického vystoupení Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hud. dílu jako k logicky utvářenému celku

- zařadí skladbu do příslušného období - pozná určené skladby a skladatele - umí rozpoznat stěžejní díla českých skladatelů - orientuje se v českých hud. dějinách

BAROKO KLASICISMUS ROMANTISMUS ČESKÁ HUDEBNÍ TRADICE

393

EGS: Jsme Evropané EV: Základní podmínky života NJ: Osobnosti německé hudby


Předmět : Hudební výchova Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Využívá své indiv. hud. schopnosti a - dodržuje správně pěvecké návyky a dovednosti při hudebních aktivitách hlas. hygienu - zpívá intonačně čistě, rytmicky Uplatňuje získané pěvecké přesně dovednosti a návyky při zpěvu i při - respektuje dynamiku písně mluveném projevu v běžném životě, - umí použít k doprovodu zpívá dle svých dispozic intonačně jednoduché nástroje čistě a rytmicky přesně v jednohlase - zná pojem akord i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní - rozliší durovou a mollovou stupnici vokální projev druhého - umí zazpívat lid. dvojhlas

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Vokální činnosti

OSV: OSV: MV: MV:

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

- postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu - rozliší základní vlastnosti tónu - sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou - umí pojmenovat vybrané hud. formy

Poslechové činnosti

Zařadí na základě indiv. schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

- poznává vybrané skladby a skladatele - vnímá, prožívá hudbu - charakterizuje skladbu - rozpozná hl. motiv - srovnává skladby různých

Hudba v proměnách staletí

394

Psychohygiena Kooperace, kompetice Etnický původ Princip sociálního smíru a solidarity

EGS: Jsme Evropané NJ: Osobnosti německé hudby VV: Umělecké směry D: Kultura


skladatelů stejného hud. období - seznámí se s charakteristickými prvky džezové hudby Zařadí na základě indiv. schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

- srovnává skladby našich cizích skladatelů - vyhledává společné znaky skladeb - dokáže hud. motiv interpretovat - seznámí se s vybranými skladbami

Reprodukuje na základě svých indiv. - tvoří jednoduché doprovody hud. schopností a dovedností různé - vystihne rytmus, tempo, dynamiku motivy, témata i části skladeb skladby vytváří a volí jednoduché - umí podle indiv. dispozic vytleskat doprovody, provádí jednoduché hud. obtížnější rytmus improvizace

Populární hudba

VV:

Výtvarný přepis hudby

Instrumentální činnosti

Využívá své indiv. hud. schopnosti a - pohybem vyjadřuje různé taneční Hudebně pohybové činnosti dovednosti při hud. aktivitách rytmy - zvládne taktování - sestaví vlastní pohybové ztvárnění - umí taneční kroky: polka, valčík, mazurka - vytvoří dramatizaci hud. skladby na dané téma

395

EV: Základní podmínky života TV: Pohybové ztvárnění


Předmět : Hudební výchova Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák: Využívá své indiv. schopnosti a - dodržuje správné pěvec. návyky, dovednosti při hud. aktivitách hlas. hygienu - zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně

Vokální činnosti: - písně lidové i umělé

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a - poznává nejslabší hud. památky jinými druhy umění - orientuje se v hud. obdobích - zná charakteristické znaky hud. slohů - nalézá souvislosti u jiných oborů uměl. činnosti

Hudební dějiny

MV: Multikulturalita

Realizuje podle svých indiv. - podle svých indiv. dispozic zpívá schopností a dovedností písně a kultivovaně, pěvecky správně písně skladby různých stylů a žánrů různých žánrů

Novověk ARS NOVA

D: Umělecké směry 20. st. D: Kultura 1. republiky VV: Umělecké směry 20. st.

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hud. dílu jako logicky utvářenému celku

Poslechové činnosti

- při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností - spojuje poslech s pohybovou činností

Zařadí na základě indiv. schopností a - poznává vybrané skladby a získaných vědomostí slyšenou hudbu skladatele

Hudba v proměnách staletí 396

EGS: Evropa a svět nás zajímá OSV: Psychohygiena Kooperace, kompetice


do stylového období a porovnává ji - vnímá, prožívá hudbu z hlediska její slohové a stylové - charakterizuje skladbu příslušnosti s dalšími skladbami - rozpozná hl. motiv - srovnává skladby různých Rozpozná některé z tanců různých - postihuje hudební výrazové stylových období, zvolí vhodný typ prostředky hudebně pohybových prvků - spojuje poslech s instrumentální k poslouchané hudbě a na základě nebo pohybovou činností indiv. hudebních schopností a - rozpozná hudební nástroje pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Instrumentální a pohybové činnosti (prolínají do vokálních i poslechových činností během celého školního roku)

397

EV: Základní podmínky života


Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému ) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi ( rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřením komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Vzdělávací cíle: -

pochopení umění jako specifického způsobu poznávání a prostředku komunikace vytváření aktivního tvořivého přístupu ke světu obohacování emocionálního života chápání procesu tvorby jako způsobu vyjadřování osobních prožitků a postojů uvědomování si sebe samého jako tvůrčího svobodného jedince spoluvytváření vstřícné a podmětné tvůrčí atmosféry vnímání umění a kultury jako neoddělitelné součásti existence lidstva, různorodých skupin, národů a národností v současnosti i minulosti respektování subjektivně jedinečného vnímání, cítění, představ a vyjádření

Časová dotace: Časová dotace v 1.až 5. ročníku je 2 hodiny týdně. V 6. ročníku 1 hodina týdně. V 7. ročníku 2 hodiny týdně. V 8.a 9.ročníku potom 1 hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá ve třídách,v odborné učebně výtvarné výchovy, v keramické a grafické dílně, v knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v terénu).

398


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí

Kompetence k učení    

vedeme žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti výtvarné a dokázali s nimi zacházet ukážeme žákům, že přehled v oblasti umění a kultury jim umožní prožitky z těchto oborů lidské činnosti intenzivněji prožívat vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných a hudebních technik Kompetence k řešení problémů

   

vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána otevíráme před žáky možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků dáme žákům možnost vyjádřit kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě vedeme žáky k tomu, aby při své hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak, aby svůj názor dokázali obhájit Kompetence komunikativní

otevíráme před žáky možnost přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání

rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuze o dojmu z uměleckého díla

vedeme žáky k tomu, aby vnímali mimojazykové vyjadřování ( malba, kresba) a aby sami tuto komunikaci využívali

ukážeme žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek a vhodně na něj reagovat může být přínosem Kompetence sociální a personální

předkládáme žákům dostatečné množství příkladů pro vytváření potřeby pobývat v estetickém prostředí

společně s žáky vybudujeme zásady chování na kulturních akcích

399


předvedeme žákům na příkladech z výtvarné tvorby nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování Kompetence občanské

seznámíme žáky s významnými autory výtvarných uměleckých děl naší současnosti i historie

vytvoříme žáků potřebu návštěv výstav výtvarných prací

podchytíme individuální zájem žáků o kulturní dění ve městě i v zemi

vedeme žáky k tomu, aby se sami aktivně zapojovali do kulturního dění

Kompetence pracovní 

naučíme žáky osvojovat si různé výtvarné techniky

vysvětlíme žákům, jak správně používat výtvarné potřeby a jak o ně pečovat

400


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Vybírá,vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných elementu a jejich vztahů,uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů k získání originálních výsledků

- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných vyjádření a vztahů, elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání - variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Užívá vizuálně obrazná vyjádření - užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních k zachycení zkušeností získaných zkušeností, zkušeností získaných pohybem, hmatem, sluchem ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Vybírá a kombinuje a vytváří - vybírá a kombinuje výtvarné prostředky pro vlastní osobité prostředky k vyjádření své vyjádření, porovnává a hodnotí jeho originality účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Kresba dle skutečnosti Kresba v plenéru Zobrazování – vnímání předmětů a tvarů Nálady – vyjádření pocitů linií

OSV: Kreativita Kooperace Kompetice EGS:

Objevujeme svět a Evropu

D:

Řecká mytologie

TV:

Rozvoj spolupráce s jinými Jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky

OV:

Empatie, tolerance Kulturní odlišnosti – pozitivní vnímání kulturních odlišností

Rozvíjení smyslové citlivost Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů – např. modelování z hlíny, prostorové vyjádření – reliéfní útvary ( hmat)

Vlastní prožívání - interakce s realitou

Rozliší působení vizuálně obrazné - rozliší působení vizuálně obrazných Kategorizace představ, prožitků, 401

ČJ:

Dramatizace, regionální pověsti

Př:

Ekosystém, společenstvo


vyjádření v rovině smyslového působení, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

zkušeností a poznatků Barevná abstrakce Tvořivá práce v týmu

TV: Ochrana přírody, vliv lidských aktivit na přírodu Prostředí a zdraví Z:

Znečištění země a ovzduší

Projekty, výtvarné soutěže

402


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Vybírá,vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných elementu a jejich vztahů,uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů k získání originálních výsledků

- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, představ a poznání uplatňuje osobitý přístup k realitě - uvědomuje si možnost kompozičních postupů a přístupů

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Výtvarné zobrazování skutečnosti Rozvíjení hlavního motivu Tematické kreslení

OSV:

Kreativita Kooperace Kompetice

EV:

Vztah člověka a prostředí

TV:

Prostředí a zdraví Ochrana přírody, vliv lidských aktivit na přírodu

Užívá prostředky pro zachycení jevů - užívá prostředky z zachycení jevů a a procesů v proměnách a vztazích, procesů v proměnách, vývoji a k tvorbě užívá některé metody vztazích uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, animace

Originální dokončení situace – vyprávění výtvarnými prostředky - komiks, počítačová grafika

Rozliší působení vizuálně obrazné - dokáže rozlišit a interpretovat vyjádření v rovině smyslového obsah vizuálně obrazného vyjádření působení, v rovině subjektivního minulosti i současnosti, dokáže účinku a v rovině sociálně pocítit jejich účinek utvářeného i symbolického obsahu

Výtvarné zobrazení skutečnosti – např. zátiší

Vybírá

a

kombinuje

a

vytváří - rozliší působení vizuálně obrazného Kategorizace představ, prožitků, 403

Jedinečnost každého člověka. Individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky

ČJ:

Dramatizace

Z:

Geografie Evropy


prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

vyjádření v rovině smyslového účinku, v robině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

Užívá vizuálně obrazná vyjádření - uvědomuje si na konkrétních k zaznamenání vizuálních příkladech různorodost zdrojů zkušeností, zkušeností získaných interpretace vizuálně obrazného ostatními smysly a k zaznamenání vyjádření podnětů z představ a fantazie

zkušeností, poznatků. Keramika Barevná abstrakce Práce s odpadním materiálem Tvořivá práce v týmu Práce s uměleckým dílem – dokreslovaná koláž

404

Projekty, výtvarné soutěže


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák:

Žák:

Vybírá,vytváří a pojmenovává co - vybírá a samostatně vytváří nejširší škálu prvků vizuálně bohatou škálu vizuálně obrazných obrazných elementu a jejich elementů zkušeností z vlastního vztahů,uplatňuje je pro vyjádření vnímání, představ a poznání vlastních zkušeností, vjemů, - uvědomuje si možnost představ a poznatků, variuje různé kompozičních postupů a přístupů vlastnosti prvků a jejich vztahů k získání originálních výsledků

Výtvarné zobrazování skutečnosti Tematické kreslení

OSV:

Kreativita Psychohygiena Kooperace Kompetice

EGS:

Evropa a svět nás zajímá

EV: Užívá prostředky pro zachycení jevů - pomocí vizuálně obrazných a procesů v proměnách a vztazích, vyjádření k zachycení jevů, kvalit i k tvorbě užívá některé metody procesů v proměnách , vývoji i uplatňované v současném výtvarném vztazích umění a digitálních médiích – počítačová grafika, animace

Dokončení příběhu na téma – vyprávění pomocí výtvarných technik

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

HV:

Relaxační hudba a malba

ČJ:

Dramatizace

TV:

Ochrana přírody, vliv lidských aktivit na přírodu

Z:

Vliv hospodářství na životní prostředí – v globálním měřítku

Interpretuje umělecká vizuálně obrazného vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Vybírá

a

kombinuje

a

- dokáže rozlišit a interpretovat obsah vizuálně obrazného vyjádření uměleckých projevů minulosti i současnosti, zkoumá jejich účinek na své prožitky

Výtvarné zobrazení – zátiší Umění 19. století Kulturní památky UNESCO

vytváří - vybírá a kombinuje výtvarné 405


prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

prostředky k vyjádření své osobitosti a originality

CH: Vlastní prožívání – interakce s realitou Tvořivá práce v týmu

Porovnává na konkrétních příkladech - rozliší působení vizuálně obrazného různé interpretace vizuálně vyjádření v rovině smyslového obrazného vyjádření,vysvětluje své účinku, v robině subjektivního postoje k nim s vědomím osobní, účinku a v rovině sociálně společenské a kulturní podmíněnosti utvářeného i symbolického obsahu svých hodnotových soudů

Znečištění vody a ovzduší Voda, vzduch

Projekty, výtvarné soutěže Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků. Historický design Barevná abstrakce

406


Předmět : Výtvarná výchova Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Vybírá,vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných elementu a jejich vztahů,uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů k získání originálních výsledků

Žák: - vybírá a samostatně vytváří Výtvarné zobrazování skutečnosti bohatou škálu vizuálně Rozvíjení hlavního motivu obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, představ a poznání - uvědomuje si možnost kompozičních postupů a přístupů

Vybírá a kombinuje a vytváří - užívá vizuálně obrazná prostředky pro vlastní osobité vyjádření vyjádření, porovnává a hodnotí k zachycení zkušeností jeho účinky s účinky již získaných existujících i běžně užívaných pohybem, hmatem a sluchem vizuálně obrazných vyjádření Užívá prostředky pro zachycení - pomocí vizuálně obrazných jevů a procesů v proměnách a vyjádření k zachycení jevů, vztazích, k tvorbě užívá některé kvalit i metody uplatňované v současném procesů v proměnách , vývoji i výtvarném umění a digitálních vztazích médiích – počítačová grafika, animace

Učivo

Moderní umění – kinetické umění Výtvarný přepis hudby Op-art, kubismus

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata OSV: Kreativita Psychohygiena Kooperace Kompetice EGS: Objevujeme svět a Evropu HV : Moderní a klasická hudba MV: Multikulturalita EV:

Dokončení příběhu – vyprávění pomocí výtvarných technik TV:

Prostředí a zdraví Ochrana přírody, vliv lidských aktivit na přírodu Z:

Interpretuje umělecká vizuálně obrazného vyjádření současnosti i

- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své

Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí

Vlastní prožívání – interakce s realitou 407

Vliv hospodářství na životní prostředí ( lokální měřítko – ČR, místní region )


minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření,vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

osobitosti a originality

- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v robině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

Ověřuje komunikační účinky - uvědomuje si na konkrétních vybraných, upravených či příkladech různorodost zdrojů samostatně vytvořených vizuálně interpretace vizuálně obrazného obrazných vyjádření v sociálních vyjádření vztazích,nalézá vhodnou formu - dokáže samostatně odhalit pro jejich prezentaci kontext vlastního i přejatého vizuálně obrazného vyjádření tak, aby byl srozumitelný pro ostatní

Asambláže Koláže

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků. Historický design Keramika Barevná abstrakce Tvořivá práce v týmu

Práce s uměleckým dílem Parafráze uměleckého díla Práce s uměleckým dílem Vkus, nevkus Evropské umění

408

OV:

Globalizace, globální problémy současného světa

CJ:

Dramatizace

HV:

Relaxační hudba a malba

Projekty, výtvarné soutěže


Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné a duševní a sociální pohody.Je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro optimální pracovní výkonnost a stává se jednou z priorit základního vzdělávání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví a smysl zdravotní prevence. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována ve vzdělávacích oborech Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení. Rozšiřují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, vztazích mezi lidmi a učí se rozhodovat ve prospěch zdraví. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací cíle: -

-

získání všestranné orientace v problematice aktivního zdraví a osvojení si základní praktické dovednosti související s péčí o zdraví, uměli poskytnout první pomoc při ohrožení zdraví a života pochopení významu zásad tělesné a duševní hygieny pro zdraví pochopení významu zdravé výživy a znalost způsobů, jak pozitivně změnit stravovací zvyklosti vědění, jak odolávat různým tlakům vedoucím k protispolečenskému jednání a poškozování sebe sama pochopení významu domova a rodiny a své měnící se role v rodině v souladu s dospíváním poznání způsobů, jak pochopit a zvládat období svého dospívání pochopení významu odpovědného přístupu k navazování partnerských vztahů a k převzetí rodičovské role získání základních poznatků v oblasti lidské sexuality a dokázali se vyvarovat rizikovým formám sexuálního chování pochopení, že zdravý životní styl je důležitou součástí systému vlastních životních hodnot a upřednostňování aktivního a zdraví prospěšného využívání volného času ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí

409


Časová dotace: Předmět je vyučován v 8 ročníku 2 hodiny týdně a v 9. třídě 1 hodinu týdně.

Organizace: Výuka probíhá ve třídách nebo v učebně rodinné výchovy. Vhodně je doplněna využitím VHS, DVD a programů na PC nebo exkurzemi.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení:  

nabízíme žákům řadu metod, které žákům umožní pochopit zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody a vnímat radost z činností podpořených pohybem vedeme žáky k získání základní orientace v názorech na to , co je zdravé a co může zdraví prospět , i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje Kompetence k řešení problémů:

 

předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů souvisejících se zdravím člověka v různých etapách života vedeme žáky k samostatnému pozorování praktických jevů a jednání lidí souvisejících se zdravím (civilizační choroby), k jejich vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů Kompetence komunikativní

 

vedeme žáky k formulování vlastních názorů na problematiku zdraví učíme žáky optimálně reagovat na fyziologické změny v období dospívání Kompetence sociální a personální

navozujeme u žáků dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti i jedinečnosti každého člověka

410


Kompetence občanské 

v rámci projektů motivujeme žáky k ochraně zdraví a životního prostředí

nabízíme žákům dostatek příležitostí k prokázání praktických dovedností ochránit zdraví své i jiných v krizových situacích Kompetence pracovní  

vedeme žáky k uvědomění si potřeby pohybových aktivit pro člověka, k dodržování pravidel fair play vysvětlujeme žákům nutnost ochrany zdraví svého i druhých a v případě potřeby poskytnout adekvátní první pomoc

411


Předmět : Výchova ke zdraví Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

Mimořádné situace

Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

-

Klasifikuje mimořádné události, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí

-

umí charakterizovat mimořádné situace rozumí integrovanému záchrannému systému zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva zná potenciální nebezpečí zná zásady chování po vyhlášení mimoř. situace zná zásady chování po vyhlášení evakuace

-

charakter mimořádné situace tísňová volání potenciální nebezpečí varovný signál a chování po jeho vyhlášení evakuace improvizovaná ochrana havárie s únikem nebezpečné látky ochrana člověka za mimořádných událostí klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí Dopravní výchova

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

-

využívá z hlediska osobního bezpečí pravidla dopravní výchovy používá svých znalostí v chování v dopravě umí vyhledat, zpracovat a předat informace z tohoto tématu

-

pravidla silničního provozu chování v dopravě

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata VDO: Samostatné a odpovědné řešení problémů - angažovaný přístup k druhým - zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování OSV: Obecné modely řešení problémů - zvládání rozhodovacích situací - poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích MV: Schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy, vědomosti, zařazovat je do systému - učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny společens. Jevů Ov 7: Krizové situace EGS: Osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka Projekt: „Den bez aut“

412


Rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) Usiluje v rámci svých možností zkušeností o aktivní podporu zdraví Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Uplatňuje základy první pomoci.

-

-

Cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče. Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření,

-

vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své zdrav. problémy uplatňuje základní zásady pro užívání a ukládání léků uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem na zdravotní hlediska a ohleduplné mezilidské vztahy zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, otužování a relaxaci zná techniky pro zvládání stresu rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými poraněními samostatně zvládá základní postupy první pomoci základy obvazové techniky

rozlišuje choroby běžné, infekční,civilizační aktivně se proti nim brání

-

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

OSV: Učit dovednostem seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní existence v jejich běžných i náročnějších formách VDO: Zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance,angažovaný přístup k druhým

-

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-

-

ochrana před nemocemi odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných preventivní a lékařská péče vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví vznik civilizačních nemocí

-

odolávání stresu auto-destruktivní závislosti

-

413

EV: Vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí Ov:

Životní styl,psychická hygiena


zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání

Výživa a zdraví -

Dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

-

Podporuje zdravý životní styl, programy podpory zdraví Výživa a zdraví – uplatňuje, posoudí zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy

-

Posoudí vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota Uplatňuje denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, vysvětlí význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

-

-

-

-

uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských výrobků a využívá je při nákupu a uchovávání potravin v domácnosti posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím režimu člověka z hlediska zdravé výživy orientuje se ve specifických potřebách výživy v období dospívání vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a rozvojem civilizačních chorob, navrhne změny odpovídající požadavkům zdravé výživy rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní vlastní názor

-

-

-

výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

-

-

uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch zdraví používá způsoby odmítání návykových látek v modelových

EV:

poruchy příjmu potravy mentální anorexie, bulimie výživa a civilizační nemoci zásady zdravé výživy alternativní výživové směry reklamy na potraviny kvalita lidského života (handicapovaní lidé)

Vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí

Návykové látky a zdraví

Dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely

Př: Zdravá výživa, stravovací návyky

-

414

návykové látky - zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek odmítání návykových látek pozitivní životní cíle a hodnoty návykové látky a bezpečnost

klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí


chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým

-

Chápe kriminalitu mládeže -

-

-

-

situacích i ve styku s vrstevníky orientuje se v zákonech omezujících kouření vysvětlí psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako protiargument zneužívání návykových látek vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním návykových látek a bezpečností silničního provozu orientuje se v trestně právní problematice návykových látek kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními automaty samostatně vyhledá v případě potřeby specializované pomoci

-

-

-

-

předchází úrazům rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, týrání a zneužívání dítěte kriticky se vyjadřuje k projevům násilí samostatně vyhledá v případě potřeby služby specializované pomoci

Osobní bezpečí -

Vnímá a posoudí nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc rizikových situacích a v situacích ohrožení Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv

v dopravě návykové látky a zákon reklamní vlivy počítače a hazardní hry , gamblérství linky důvěry, krizová centra

-

415

krizové situace : šikanování, týrání, sexuální zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v případě osobního nebo cizího ohrožení linky důvěry, krizová centra bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a

klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí


vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi; projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

v situacích ohrožení

Pohybové aktivity a zdraví -

vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované zdatnosti a možnými zdravotními problémy ( civilizační choroby)

-

umí sestavit osobní pohybový režim vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním zdravím

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

-

-

OSV: Prevence soc. patologických jevů a škodlivých způsobů chování VDO: Projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně

význam pohybových aktivit pro zdraví pohybový režim prevence tělesného a duševního zatížení

TV 8., 9: Pohybové aktivity

416


Předmět : Výchova ke zdraví Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě

-

Utváří si vědomí vlastní identity

-

Zaujímá hodnotové postoje a rozhodovací dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování

-

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

VDO: V samostatném a odpovědném řešení problémů - angažovaný přístup k druhým - zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování

-

-

vysvětlí pojmy jedinec, skupina, komunita, společnost odůvodní, proč je nutné stanovovat pravidla ve společnosti (ve třídě, komunitě), a vysvětlí fungování pravidel na úrovni legislativní a etické se podílí se na tvorbě pravidel soužití ve třídě aplikuje přijatá pravidla a vyhodnocuje dopad vlastního jednání a jednání spolužáků na utváření mezilidských vztahů v komunitě rozlišuje na základě reálných situací ve třídě, škole nebo jiné komunitě, které způsoby jednání mají pozitivní a které negativní vliv na vztahy v komunitě

417

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

OSV: Obecné modely řešení problémů - zvládání rozhodovacích situací - poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích EGS: Osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, osobní zodpovědnost, kritické myšlení, tvořivá lidská aktivita OSV: Učit dovednostem


Osobnostní a sociální rozvoj Používá postupy zlepšující vlastní soustředění. Rozvíjí smyslové poznávání a cit pro rytmus. Používá postupy efektivního učení a plánuje své učení. Poznává svou osobnost (temperament, motivaci, schopnosti). Poznává svůj vztah ke druhým lidem. Poznává a rozvíjí vztah k sobě samému (identitu, sebeúctu, sebedůvěru, sebepřijetí). Rozeznává ve svém životě projevy a užitečnost vůle Posoudí dopad vlastního jednání a chování

-

-

-

Vědomě pracuje se svými emocemi. Zvládá vlastní agresivitu (s ohledem na sebe i na své okolí). Zvládá trému. Překonává sklony a návyky, které mu komplikují život.

-

-

-

zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími smysly i vnitřněhmatovým vnímáním) poznává vlastní empatické schopnosti rozpoznává a ovlivňuje svůj stav soustředění/nesoustředění používá pro sebe osobně výhodné strategie zapamatování popíše a používá myšlenkové postupy řešení problémů používá pro sebe osobně výhodné strategie poznávání/učení, k tomu využívá znalost osobních psychických předpokladů k učení

-

-

poznává a charakterizuje své osobní vlastnosti, např. rysy své osobnosti využívá prakticky různé zdroje informací o sobě, např. vlastní úvahy, zpětné vazby od druhých identifikuje způsoby vlastního poznávání – učení, prožívání a chování vyjádří, jak sám sebe vnímá ovlivňuje pozitivně své sebepojetí – respektive své „já“ vyhledává pomoc při osobních krizích

-

-

418

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech

mezilidské vztahy, komunikace

seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní existence v jejich běžných i náročnějších formách VDO: Zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance,angažovaný přístup k druhým - projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně EV: Vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí Př 8: Rozmnožování člověka


Uplatňuje vůli při pohybových činnostech. Plánuje svůj čas. Uskutečňuje své životní cíle.

-

-

vyhodnocuje, kdy je třeba tyto tendence překonat vůlí /sebeovládáním používá strategie regulace vlastního myšlení, prožívání a jednání ve prospěch svůj i druhých lidí analyzuje svůj způsob organizace času při plánování rozlišuje nutné a možné plánuje studium a učení charakterizuje své životní cíle plánuje

a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování

Změny v životě člověka a jejich reflexe Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví, respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování

-

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví

zná základní informace o sexualitě pojmenuje tělesné , fyziologické a psychické změny dospívání osvojí si pojmy z oblasti sexuality zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den, při menstruaci zná základní pravidla hygieny pohlavního styku uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné zralosti vysvětlí, proč není organismus dospívající dívky biologicky

419

-

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny význam sexuální výchovy fakta o sexualitě anatomie ženských a mužských pohlavních orgánů slovníček pojmů intimní hygiena pro každý den, hygiena při menstruaci, hygiena pohlavního styku dětská gynekologie předčasná sexuální zkušenost a její rizika ( strom rozhodování) -sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost;

OSV: Prevence soc. patologických jevů a škodlivých způsobů chování VDO: Projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně EV: Vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí

OSV: Učit dovednostem


vnímá jako zdraví reprodukční soustavy, sexualitu jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost;, promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity

zralý pro těhotenství a porod

-

-

orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců ( homosexuální, bisexuální,…) - vysvětlí početí a vývoj plodu, - orientuje se v průběhu porodu - pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech i ve vhodnosti jejich použití - vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů - pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a vysvětlí, jak se před nimi chránit - vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV a co se děje po proniknutí infekce do organismu - orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS - zdůvodní preventivní opatření boje proti šíření HIV - použije v případě problémů - kontakty na odbornou pomoc - zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých intimních záležitostech - vyjádří svůj názor k pořadům -

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

420

-

-

problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově postižených početí, těhotenství, porod antikoncepce předčasné ukončení těhotenství sexuální orientace nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS cesty přenosu rizikové chování a ochrana před nákazou, promiskuita odborná pomoc etická stránka sexuality způsoby vyjadřování lásky zdrženlivost a pohlavní stud nevhodné chování v oblasti sexuality promiskuita sexuální zneužití - skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; komunikace se službami odborné pomoci reálné a nereálné informace sexualitě v médiíchsexualita z hlediska odlišné kultury a víry

seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní existence v jejich běžných i náročnějších formách VDO: Zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance,angažovaný přístup k druhým - projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně


Chápe kriminalitu mládeže -

-

v médiích, které ukazují lásku a rodičovství ve zkreslené podobě respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné odlišnou kulturou a vírou orientuje se v zákonech , které se vztahují na sexuální život jedince a v právní problematice zneužívání dítěte

-

sexualita a zákon

Pohybové aktivity a zdraví Ch: Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím

-

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

-

vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované zdatnosti a možnými zdravotními problémy ( civilizační choroby) umí sestavit osobní pohybový režim

-

vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním zdravím

-

- význam pohybových aktivit pro zdraví - pohybový režim - prevence tělesného a duševního zatížení

421

Drogy


TV 8., 9: PohybovĂŠ aktivity

422


Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita život. prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů a pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků.Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení a jejich zařazování do denního režimu žáků.

Vzdělávací cíle: -

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání prožitků z činností podpořených pohybem, prostředím a atmosférou vztahů propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole, obci či městě

Časová dotace: Časová dotace v jednotlivých ročnících je 2 hodiny týdně.

Organizace: K výuce tělesné výchovy jsou využívány 2 tělocvičny, multifunkční hřiště na ulici Bratrská, areál stadionu „ Míru“ a místní koupaliště.

423


Učivo osvojené v nižším ročníku je dále rozvíjeno v dalších ročnících, cyklicky se opakuje a je prostředkem k postupnému osvojování dovednosti, ke které se někteří žáci dopracují za různě dlouhou dobu a na odlišné úrovni. Kurzy: 6.ročník: Seznamovací pobyt „Květ zdraví“ 7. a 9. ročník : Lyžařský kurz 8. ročník : Sportovně turisticko branný kurz

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení 

ukazujeme žákům, že přehled v oblasti sportu jim umožní prožitky z tohoto oboru lidské činnosti intenzivněji prožívat

vedeme žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům v oblasti sportu a aby s nimi dovedli zacházet Kompetence k řešení problémů

předkládáme žákům dostatečné množství pohybových prožitků a poskytujeme dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili jejich důležitost v běžném životě.

vedeme žáky k tomu, aby praktikovali pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu a jako prevenci možných nemocí Kompetence komunikativní

Poskytujeme žákům dostatečný prostor k jejich vlastnímu pohybovému, estetickému i sportovnímu projevu.

Ukazujeme žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý pohybový prožitek a vhodně na něho reagovat může být přínosem.

Vedeme žáky k tomu, aby vnímali i neverbální vyjadřování a aby sami tuto komunikaci využívali

424


Kompetence sociální a personální 

Vysvětlujeme a budujeme u žáků zásady chování na sportovních akcích.

Ukazujeme dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu, důležitost úkolů, které v týmu plní.

Předvádíme dětem na příkladech z tělesné výchovy nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování.

Na základě respektování pohybového projevu každého žáka budujeme v dětech sebedůvěru. Kompetence občanské

Vysvětlujeme žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše sportovní tradice.

Budujeme v dětech pozitivní postoj k pohybové estetice.

Vedeme žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do sportovních aktivit ve škole i ve svém volném čase. Kompetence pracovní

Vysvětlujeme žákům, jak správně používat sportovní pomůcky, náčiní a nářadí a jak o ně pečovat.

Objasňujeme žákům základní pravidla pro hodnocení sportovních výkonů.

Vysvětlujeme žákům nutnost ochrany zdraví svého i druhých při pohybových aktivitách.

Vedeme žáky k tomu, aby dodržovali pravidla ve sportu i mimo něj, vedeme je k dodržování pravidel fair play.

Vysvětlujeme potřebu pohybových aktivit pro člověka, který se nevěnuje výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu.

425


Předmět :Tělesná výchova Ročník : šestý - devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák: Žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Aktivně vstupuje do organizace - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem pravidelně a s konkrétním účelem

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

. správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu

OSV: Psychohygiena – relaxační cvičení

Usiluje o zlepšení své tělesné - samostatně využívá osvojené zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný kompenzační a relaxační techniky rozvojový program k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím

- celkové posilování svalového aparátu( prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí - rozvoj vytrvalosti - zdravotně orientovaná zdatnost

Samostatně se připraví před - usiluje o zlepšení své tělesné pohybovou činností a ukončí ji ve zdatnosti, samostatně se připraví shodě s hlavní činností – před pohybovou činností zatěžovanými svaly

- žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako - odmítá drogy a jiné škodliviny neslučitelné se sportovní etikou a upraví pohybovou aktivitu zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k čistotě ovzduší vzhledem k údajům o znečištění dává do souvislosti zdravotní a ovzduší psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek, v případě potřeby vyhledá

- drogy a jiné škodliviny( anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a podporující růst svalové hmoty) - reakce těla při zhoršení rozptylových podmínek, vhodná úprava pohybových aktivit 426

OSV: Seberegulace a sebeorganizace Předcházení a zvládání stresu


odbornou pomoc sobě nebo druhým Uplatňuje vhodné a bezpečné - uplatňuje bezpečné a vhodné chování i v méně známém prostředí chování na různých sportovištích, sportovišť, přírody, silničního v přírodě, silničním provozu, provozu; předvídá možná nebezpečí předvídá možná nebezpečí úrazu a úrazu a přizpůsobí jim svou činnost svou činnost jim přizpůsobí ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Zvládá v souladu s individuálními - při vytrvalosti dovede uplatnit i předpoklady osvojované pohybové vůli, zvládá techniku nové atletické dovednosti a tvořivě je aplikuje ve discipliny i další techniky a tvořivě hře, soutěži, při rekreačních je aplikuje v soutěžích a činnostech při rekreačních činnostech - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - podle svých předpokladů zlepšuje úroveň svých výkonů v běžecké rychlosti, vytrvalosti a odrazové schopnosti v bězích a skocích - podle svých předpokladů zvládá techniku i taktiku rychlého a vytrvalého běhu v terénu i na dráze zvládá techniku hodu míčkem a vrhu koulí (8.a 9. roč.) - podle svých předpokladů zvládá techniku skoků do dálky a do výšky z individuálního rozběhu

- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na různých sportovištích, sportovních akcích konaných mimo školu i ve škole - zásady bezpečného používání konkrétních sportovních potřeb, nářadí a náčiní,volba vhodného sportovního úboru dle počasí a podmínek ATLETIKA . atletická abeceda (lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, odpichy, cval stranou) . rychlé běhy na krátkou trať, postupné zrychlování . rychlé starty ( ze stoje, ze sedu, z lehu), nízký a polovysoký start, start z bloků( běh na 60 m, 400m,800 m, 1000 m, 100 m – /8.a9.roč) - motivovaný běh v terénu - vytrvalý běh na dráze do 1500 m D, do 3000 m H - běh v zatáčce, štafetová předávka, štafetový běh - hody kriketovým míčkem( z místa, z poskoku, z rozběhu - koulařská gymnastika, vrh z místa, sun -3 kg -D, 5 kg -H - skok do dálky z plného rozběhu a odrazem z břevna - skok do výšky ze 3 , 5, 7 kroků, 427

EV: Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Ochrana přírody při masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na přírodu.

Atletické činnosti v tělocvičně, na hřišti i v terénu spojovat s bezpečností v konkrétních podmínkách.


- provede v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a rekreačních činnostech - dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí a při cvičení uplatní svůj fyzický fond - používá správnou techniku při jednotlivých činnostech - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí(příroda, silniční provoz), zvládli dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu - zvládá bezpečný pohyb na bruslích i na lyžích a snowboardu všemi směry, podle vyspělosti a individuálních schopností a možností žáka Posoudí provedení osvojované - snaží se posoudit správné pohybové činnosti, označí zjevné provedení vykonávané činnosti nedostatky a jejich možné příčiny podle svých možností a schopností snaží se dodržovat pravidla dané ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ pohybové činnosti POHYBOVÉ UČENÍ Užívá osvojené názvosloví na úrovni - učí se tělocvičné názvosloví cvičence,rozhodčího, diváka, čtenáře na úrovni cvičence novin a časopisů, uživatele internetu

skok z plného rozběhu( volba stylu podle možností a předpokladů žáka GYMNASTIKA - kotoul vpřed i vzad - stoj na rulou se záchranou - přemet stranou se záchranou - přeskok přes kozu v různých výškách dle schopností žáka - akrobacie – základní prvky - cvičení na kruzích – kotouly, houpání, rotace, - hrazda -vzpor na rukách, kotoul vpřed, seskok zášvihem.... - šplh na laně a na tyči - moderní gymnastika –cvičení s míčem , švihadlem - rytmická a kondiční gymnastika základní polkový krok,základy aerobiku - soulad pohybu s hudbou - úpoly – přetahy a přetlaky, úpolové odpory, pády, obrana proti držení, SPORTOVNÍ HRY - vybíjená, košíková,volejbal,minikopaná, házená,přehazovaná - doplňkové sportovní hry – ringo, nohejbal PLAVÁNÍ - podle podmínek školy zdokonalovací plavecká výuka, 428


Naplňuje ve školních podmínkách - snaží se naplňovat některé základní olympijské myšlenky – olympijské myšlenky – čestné čestné soupeření, pomoc soupeření,pomoc slabším, ochrana handicapovaným, respekt k přírody při sportování v terénu opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu Dohodne se na spolupráci jednoduché taktice vedoucí úspěchu družstva a dodržuje ji

a - spolupracuje s ostatními členy k družstva a snaží se spolupracovat takticky

další plavecké dovednosti, plavecká technika, rozvoj plavecké vytrvalosti TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ - uplatnění získaných poznatků na turisticko branném kurze - uplatňování pravidel silničního provozu, chůze ze zátěží v terénu, . - ochrana přírody, základy orientačního běhu, topog.značky

Rozlišuje a uplatňuje práva - rozlišuje práva a povinnosti hráče, povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a diváka rozhodčího,diváka,organizátora Sleduje určené prvky pohybové - posoudí své výkony a pohybovou činnosti a výkony, eviduje je a činnost vyhodnotí Zorganizuje samostatně i v týmu - snaží se spolurozhodovat a jednoduché turnaje, závody, spoluorganizovat jednoduché hry, turistické akce na úrovni školy; soutěže a pohybovou činnost spolurozhoduje osvojované hry a ve skupině soutěže Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

- zapíše naměřená data a snaží se je zhodnotit

EV:Vztah člověka a prostředí, prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnost a způsoby ochrany zdraví)

- přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla

LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING, BRUSLENÍ (podle podmínek školy) - lyžařská turistika,sjezdové lyžování, jízda na snowboardu, bezpečnost na horách, jízda na vleku, odšlapy, jednoduchý skok, lední hokej - komunikace v TV – smluvené signály, názvosloví,povely, gesta OH: Sporty, olympiáda, naši úspěšní sportovci a jejich úspěchy - týmová hra dle dohodnutých pravidel - pravidla osvojovaných pohybových činností - měření délky,rychlosti,práce s pásmem, stopkami - organizace prostoru a pohybových činností, měření výkonů, evidence 429

MV: Kulturní diference. Jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky. MV: Lidské vztahy. Udržování tolerantních vztahů, rozvoj spolupráce s jinými.


Charakteristika vyučovacího předmětu Praktické činnosti Předmět je formálně členěn na okruhy – práce s drobným materiálem a konstrukční činnosti, , práce s technickým materiálem , design a konstruování, příprava pokrmů , využití digitálních technologií,a volba povolání. Žáci si osvojují učivo okruhů práce s drobným materiálem a konstrukční činnost, přípravu pokrmů, práce s technickým materiálem , design a konstruování a využití digitální technologie a jsou připravováni na problém volby povolání. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. Činnosti podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů, utřídění informací a hledání jejich souvislostí.

Vzdělávací cíle: -

pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu výsledků práce osvojení základních pracovních činností návyků a dovedností a účinnému plánování a organizování práce, vytrvalosti a soustavnosti při plnění úkolů pochopení techniky jako významné součásti vyspělé společnosti, chápání vztahu techniky a životního prostředí a nutnosti trvale udržitelného rozvoje společnosti chápání práce jako prostředku seberealizace, sebeaktualizace a rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a vhodné volbě budoucího povolání

Časová dotace: Předmět vyučujeme od šestého do devátého ročníku. Časová dotace předmětu na druhém stupni je v 6. až 9. ročníku 1 hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá v kmenových třídách, případně v učebně výtvarné výchovy, cvičné kuchyňce, učebně PC a dílnách.

430


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí

Kompetence k učení 

vedeme žáky k praktickému osvojování práce podle návodu

vedeme žáky k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů

předkládáme žákům dostatečné množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení

učíme žáky pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech

poznáváme s žáky vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost.

Kompetence k řešení problémů 

aplikujeme různá řešení při obdobných zadáních a hledáme nové způsoby využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů

předkládáme žákům dostatečné množství příkladů, aby v případě nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce

otevíráme žákům prostor pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci

seznamujeme žáky s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace.

Kompetence komunikativní

vedeme žáky k účinné komunikaci při práci s technickými materiály

seznamujeme žáky s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů

vysvětlujeme žákům pojmy souvisejících s volbou povolání

předkládáme dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků .

Kompetence sociální a personální 

učíme žáky spolupráci ve dvojici a v malé skupině

přiřazujeme žákům různé role v pracovní skupině

vedeme žáky k ohleduplnosti na pracovišti. 431


Kompetence občanské 

otevíráme žákům prostor pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu

umožňujeme tvořivý přístup žáků k plnění zadaných témat.

Kompetence pracovní 

vedeme žáky k uvědomělému, používaných nástrojů a materiálů

vedeme žáky ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě

předkládáme žákům srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli

vyhledáváme s žáky možná rizika při různých činnostech a hledáme cestu k jejich minimalizaci

seznamujeme žáky s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci

vytváříme prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci.

správnému

432

a

bezpečnému

používání

všech


Předmět : Praktické činnosti Ročník : šestý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Stavebnice Žák: Žák: Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, - vytvoří papírový, plastikový a jednoduchého programu daný model kovový model reálného vzoru pomocí stavebnice Navrhne a sestaví jednoduché - provádí údržbu sportovního konstrukční prvky a ověří a porovná vybavení ( kolo, lyže) jejich funkčnost, nosnost, stabilitu - je schopen demontovat a smontovat jednotlivé části jízdního kola, Provádí montáž, demontáž a údržbu lyžařského vázání apod. jednoduchých předmětů a zařízení - posoudí jejich připravenost k použití

Stavebnice , sestavování modelů D: Výroba historických modelů Tvorba konstrukčních prvků Montáž a demontáž Návod, předlohy, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program

Dodržuje zásady bezpečnosti a - dodržuje základní hygienické hygieny práce a bezpečnostní předpisy při práci s barvou, lepidlem předpisy, poskytne první pomoc při a ostrými nástroji úrazu

433

Tv: Údržba sportovního vybavení


Předmět : Praktické činnosti Ročník : sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

PŘÍPRAVA POKRMŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Žák: Dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Žák: - provádí jednoduché činnosti při přípravě pokrmů - orientuje se v základním vybavení

Používá kuchyňský inventář a - dodržuje hygienická pravidla a bezpečně obsluhuje základní předpisy spotřebiče - ovládá základy první pomoci Dodržuje základní principy stolování, - používá základní dovednosti a společenského chování a obsluhy u návyky stolu ve společnosti - používá vhodné pomůcky a náčiní - umí udržet pořádek a čistotu při práci v učebně - dbá na bezpečnost - zvládá základní znalosti o domácnosti - ovládá základní principy stolování

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Seznámení s učivem, vybavení kuchyně

OSV: Osobní rozvoj, sebepoznání respektování a dodržování předpisů a norem

Zásady hygieny potravy Bezpečnost při vaření Recepty a návody, kuchařské knihy Seznámení s el. spotřebiči

VDO: Osobní zodpovědnost za své zdraví

Úprava stolu – stolování

MV: Recepty a návody v tisku, televizní a rozhlasové pořady

434


Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

- má představu o zdravé výživě člověka - získává poznatky o úpravě pokrmů

Druhy koření, nákup a skladování potravin Bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny Zdravá výživa člověka Studená kuchyně, teplá kuchyně Úprava pokrmů

435

EGS, MV: Stravovací návyky a zvyklosti ostatních národů


Předmět : Praktické činnosti Ročník : osmý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

PRÁCE S TECHNICKÝM MATERIÁLEM

PRÁCE S TECHNICKÝM MATERIÁLEM

Žák: Žák: Užívá technickou dokumentaci, - dokáže porozumět technickému připraví si vlastní jednoduchý náčrt výkresu a podle něj zhotovit výrobku výrobek Řeší jednoduché technické úkoly s - dokáže vyrobit jednotlivé části vhodným výběrem materiálu, výrobku pracovních nástrojů a nářadí Organizuje a plánuje svoji pracovní - z jednotlivých částí je schopen sestavit hotový výrobek činnost Provádí jednoduché práce s - ovládá postupy opracování technickým materiálem a dodržuje materiálu technologickou kázeň

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Technické náčrty a výkresy: nárys, půdorys, bokorys, návody

M: Geometrie

- vlastnosti materiálu - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje - jednoduché pracovní operace a postupy - organizace práce - pracovní postupy - výrobek - sestavení výrobku z jednotlivých částí

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti - dodržuje obecné zásady a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a hygieny při práci bezpečnosti a ochrany při práci a i zásady bezpečnosti při práci nástroji a nářadím, poskytne první s nástroji a nářadím pomoc při úrazu - poskytne l.pomoc při úrazu

CH: Plasty , kovy Př : Dřevo VDO: Dodržování přepisů a norem, poskytnutí nebo přivolání l.pomoci

OSV: Osobní vlastnosti a zájmy, sebehodnocení VDO: Osobní zodpovědnost, právní řád, práva a povinnosti občanů

436


SVĚT PRÁCE:

SVĚT PRÁCE :

Orientuje se v pracovních činnostech - využije profesní informace a vybraných profesí poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání

Trh práce: povolání, druhy pracovišť - prac.prostředky, charakter a druhy prac. činností, požadavky kvalifikační, zdravotní, osobní

- orientuje se v pracovních Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného činnostech vybraných profesí - posoudí své možnosti povolání a profesní přípravy při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy

Volba profesní orientace: - osobní zájmy, tělesný a duševní stav, sebehodnocení, využívání poradenských služeb

437

OV: Volba povolání


Předmět : Praktické činnosti Ročník : devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

Žák: Provádí platebního účetnictví

jednoduché styku a

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Finance, provoz a údržba domácnosti

Žák: operace - vyplní správně základní formuláře domácího pro styk s úřady - odešle peníze složenkou - žák plánuje na 1 týden rozpočet domácnosti

-

rozpočet, příjmy, výdaje platby, - platební styk ekonomika domácnosti úklid a údržba domácnosti odpad a ekologická likvidace spotřebiče v domácnosti

Elektrotechnika v domácnosti Ovládá jednoduché pracovní postupy - získá představu o problémech při základních činnostech v správného vybavení bytu domácnosti a orientuje se v návodech - propočítá rozpočet na jeden týden k obsluze běžných domácích pro svou rodinu spotřebičů

-

Správně zachází s pomůckami, - ovládá a používá základní nástroji nářadím a zařízením včetně spotřebiče v domácnosti údržby, provádí drobnou domácí údržbu - dodržuje zásady bezpečnosti a Dodržuje základní hygienická a bezpečností pravidla a předpisy a hygieny práce a bezpečnostní předpisy při práci s nástroji a

-

438

elektrické spotřebiče elektrotechnika sdělovací a výpočetní technika ochrana a údržba techniky bezpečnost a ekonomika provozu nebezpečí úrazu el.

PŘ: Prevence úrazů a zásady 1. pomoci VDO: Osobní zodpovědnost, respektování a dodržování předpisů a norem, poskytnutí nebo přivolání 1.pomoci


poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu el. proudem SVĚT PRÁCE

nářadím, poskytne první pomoc při úrazu SVĚT PRÁCE

Využije profesní informace a - orientuje se v pracovních činnostech Možnosti vzdělávání: poradenské služby pro výběr vybraných oblastí - náplň učebních a studijních oborů, vhodného vzdělávání informace a poradenské služby - posoudí své možnosti v oblasti - zaměstnání a způsoby profesní orientace hledání, informační Prokáže v modelových situacích - využije profesní informace základna pro volbu povolání schopnost prezentace své osoby při pro výběr vhodného vzdělávání vstupu na trh práce - problémy nezaměstnanosti, úřady práce, - psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele - podnikání

439

OSV: Stanovení osobních cílů a naplánování cesty k jejich dosažení, sebepoznání a sebehodnocení

Čj:

Životopis


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Konverzace v německém jazyce Jazyková úroveň vypovídá o znalostech a schopnostech každého žáka. Je prvotním bodem, který utváří obraz o žákově osobnosti a jeho jedinečném profilu. Veškeré potřebné dovednosti získá žák v jazykovém vyučování. Jazyková komunikace je nejdůležitější ikonou ve výchovně vzdělávacím procesu. Jen pomocí ní žák může uplatňovat a prosazovat výsledky svého vzdělávání. Konverzace v cizím jazyce vede žáka k chápání skutečností, které přesahují oblast mateřského jazyka. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v Evropě a ve světě. Zvyšuje se mobilita jednotlivců, a to v osobním, studijním i pracovním životě. Cizí jazyk napomáhá poznávat kulturní tradice v zahraničí. Vytváří se tak podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Úrovně podle Společného evropského referenčního rámce: A1 – žák používá fráze a výrazy z každodenního života, umí klást otázky a odpovídat, dokáže se jednoduchým způsobem domluvit)

Vzdělávací cíle: -

vnímání jazyka jako historického jevu s odrazem historického a kulturního vývoje národa a chápání jazyka jako nezbytného nástroje pro celoživotní vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku a jeho chápání jako možnosti zdroje k osobnostnímu a kulturnímu bohatství osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku k získání a předání informací, k vyjádření pocitů a postojů respektování běžných pravidel mezilidské komunikace v daném kulturním prostředí samostatné získávání informací z několika zdrojů, ovládání práce s různými prameny získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a prosazování sebe sama sdílení dojmů, rozvoj emocionálního a estetického vnímání

Časová dotace: -

1 hodina týdně

Organizace: -

-

výuka konverzace v německém jazyce probíhá v odborné učebně NJ s průměrným počtem 10 žáků ve skupině, při práci se softwarovým výukovým programem nebo internetem se žáci stěhují do učebny PC, k videoprojekci přecházejí do školní knihovny střídají se různé formy práce – rozhovory, konverzace, poslech, odpovědi na dané otázky, samostatný mluvený projev, myšlenkové mapy na procvičení slovní zásoby zhruba 1x měsíčně – test na slovní zásobu průběžné ústní zkoušení

440


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení     

předkládáme žákům jazyk jako bohatý prostředek pro zjištění a předání poznatků, pro prezentaci pocitů a postojů, motivujeme je k učení cizích jazyků učíme žáky vyhledávat informace, orientovat se v nich a propojovat je s praktickým životem, vedeme je k vytváření projektů a tím podporujeme jejich samostatnost a kreativitu umožňujeme žákům osvojit si různé strategie učení a motivujeme je k dalšímu vzdělávání vedeme žáky k samostatné přípravě na výuku a diskuzi o výsledcích jejich práce využíváme kladné hodnocení a vytváříme pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů

 

rozvíjíme u žáků tvůrčí, kritické a logické myšlení využíváme skupinové vyučování a účast na soutěžích Kompetence komunikativní

  

rozvíjíme všechny formy komunikace vedeme žáky k výstižnému a smysluplnému samostatnému projevu a obhajobě svých názorů podporujeme u žáků schopnost naslouchat Kompetence sociální personální

   

pro skupinovou práci předkládáme jasná pravidla činností a forem práce vštěpujeme žákům zásady morálky a slušného chování, vedeme je ke schopnosti zpracovávat své emoce, eliminujeme sociálně patologické jevy učíme žáky přijímat kladné i záporné hodnocení a nést důsledky svého chování upevňujeme vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči Kompetence občanské

  

pomáháme rozvíjet spolupráci s rodiči, policií, PPP vedeme žáky k přirozené národní hrdosti a seznamujeme je i s jinými kulturami a národy začleňujeme žáky do kulturního dění ve škole i mimo ni, připravujeme žáky na flexibilní způsob života v rámci EU

441


Kompetence pracovní 

oživujeme výuku praktickými exkurzemi a besedami k dané tematice a nabízíme žákům volitelné a předměty a zájmové útvary

442


Předmět : Konverzace v německém jazyce Ročník : sedmý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : - objasní obsah a smysl mluvy, rozhovoru - rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace - vysvětlí ustálené výrazy

Žák : FRÁZE POSLECH ROZHOVORY – Im Restaurant

ČJ:

Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

aplikuje pravidla výslovnosti rozpozná známá slova shrnuje, zaznamenává a třídí informace posoudí smysl a obsah promluvy provede co je třeba dle situace

Analýza situace + reakce Navigace, pokyny

ČJ: Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ CJ: Rozkaz.způsob OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

sestaví osnovu textu utřídí si své myšlenky používá slovní zásobu a aplikuje pravidla gramatiky užívá praktické zkušenosti z daných okruhů aplikuje vyprávěcí postupy překládá věty z mateřského jazyka do německého vytváří cizojazyčné věty a ucelený text

KONVERZAČNÍ TÉMATA - Jahreszeiten - Wetter - Kleidung - Essen und Trinken - Stadt und Natur - Unsere Schule - Haushalt - Ich und meine Freizeit - Deutschsprachige Länder - Gesundheit - Reisen

ČJ: Vyprávění, monolog NJ: Témata ( Jahreszeiten , Kleidung, Essen und Trinken, Stadt und Natur, Haushalt, Reisen, Freizeit, Deutschsprachige Länder) EGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

443


-

-

aplikuje znalost slovní zásoby posuzuje vhodnost slovíček užívá gramatických pravidel písemně i ústně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text logicky hodnotí funkčnost frází třídí informace a rozpozná potřebná slovíčka objasní si kontext a smysl textu porovná nové se známým užívá daná slova a vysvětlí obsah textu aplikuje při převyprávění základní myšlenku předlohy

SAMOSTATNÝ MLUVENÝ PROJEV NA ZADANÉ TÉMA Popis činností v daném období, na výletu Wo ich wohne – kde bydlím Unsere Schule – naše škola Wenn ich krank bin – když jsem nemocný

ČJ: Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze posoudí vhodnost výběru slov a frází užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky třídí informace užívá fonetické zásady výslovnosti

Otázky k volnočasovým aktivitám Rozdíly – venkov / město Reálie Konverzace

ČJ: Komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

444


Předmět : Konverzace v německém jazyce Ročník: osmý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : - objasní obsah a smysl mluvy, rozhovoru - rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace - vysvětlí ustálené výrazy

Žák : FRÁZE POSLECH ROZHOVORY – Im Geschäft

ČJ: Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

aplikuje pravidla výslovnosti rozpozná známá slova shrnuje, zaznamenává a třídí informace posoudí smysl a obsah promluvy provede, co je třeba dle situace

Analýza situace + reakce Pokyny

ČJ: Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ CJ: Rozkaz.způsob OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

sestaví osnovu textu utřídí si své myšlenky používá slovní zásobu a aplikuje pravidla gramatiky užívá praktické zkušenosti z daných okruhů aplikuje vyprávěcí postupy překládá věty z mateřského jazyka do německého vytváří cizojazyčné věty a ucelený text

KONVERZAČNÍ TÉMATA - Jahreszeiten - Wetter - Kleidung - Schule und Ausbildung - Mein Tagesprogramm - Deutschsprachige Länder, Europa - Gesundheit - Reisen - Einkäufe - Freizeit und Jugendwelt - Tschechische Republik

ČJ: Vyprávění, monolog Z: Evropa NJ: Témata ( Jahreszeiten , Natur, Reisen, Sport, Drážďany, Berlín, Einkäufe, Beim Arzt) EGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV:Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

445


-

-

aplikuje znalost slovní zásoby posuzuje vhodnost slovíček užívá gramatických pravidel písemně i ústně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text logicky hodnotí funkčnost frází třídí informace a rozpozná potřebná slovíčka objasní si kontext a smysl textu porovná nové se známým užívá daná slova a vysvětlí obsah textu aplikuje při převyprávění základní myšlenku předlohy

SAMOSTATNÝ MLUVENÝ PROJEV NA ZADANÉ TÉMA Popis činností v daném období, na výletu Wo ich wohne – pozvánka do ČR - dopis Wenn ich krank bin – když jsem nemocný Mein Tag – můj den

aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze posoudí vhodnost výběru slov a frází užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky třídí informace užívá fonetické zásady výslovnosti

Otázky k volnočasovým aktivitám Wo ich wohne – pozvánka do ČR – dopis Reálie Charakteristika ročních období Konverzace

446

ČJ: Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Předmět : Konverzace v německém jazyce Ročník: devátý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : - objasní obsah a smysl mluvy, rozhovoru - rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace - vysvětlí ustálené výrazy

Žák : FRÁZE POSLECH ROZHOVORY – In der Stadt, Beim Arzt, Im Geschäft, Hobbys

ČJ:

Porozumění a analýza textu, komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

-

aplikuje pravidla výslovnosti rozpozná známá slova shrnuje, zaznamenává a třídí informace posoudí smysl a obsah promluvy provede, co je třeba dle situace

Analýza situace + reakce Pokyny

ČJ:

-

sestaví osnovu textu utřídí si své myšlenky používá slovní zásobu a aplikuje pravidla gramatiky užívá praktické zkušenosti z daných okruhů aplikuje vyprávěcí postupy překládá věty z mateřského jazyka do německého vytváří cizojazyčné věty a ucelený text

KONVERZAČNÍ TÉMATA - Kleidung - Schule und Ausbildung - Mein Haus, Familie - Deutschsprachige Länder, Europa - Gesundheit - Reisen - Einkäufe - Freizeit und Jugendwelt - Tschechische Republik und Prag

ČJ: Vyprávění, monolog NJ: Témata( Natur, Reisen, Sport, Drážďany, Berlín, Einkäufe, Beim Arzt, BRD, Freizeit, Familie, Jahreszeiten) D: Nástup fašismu EGS: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nachází společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré

-

Komunikační cvičení v běžných situacích, dialog OV: Asertivní chování, umění říci „NE“ CJ: Rozkaz.způsob OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

447


-

-

aplikuje znalost slovní zásoby posuzuje vhodnost slovíček užívá gramatických pravidel písemně i ústně vytváří cizojazyčné věty a ucelený text logicky hodnotí funkčnost frází třídí informace a rozpozná potřebná slovíčka objasní si kontext a smysl textu porovná nové se známým užívá daná slova a vysvětlí obsah textu aplikuje při převyprávění základní myšlenku předlohy aplikuje slovní zásobu, gramatické jevy a fráze posoudí vhodnost výběru slov a frází užívá pravidel tvorby otázky a odpovědi na otázky třídí informace užívá fonetické zásady výslovnosti

- Stadtleben - Umweltschutz SAMOSTATNÝ MLUVENÝ PROJEV NA ZADANÉ TÉMA Popis činností v daném období, na výletu Unsere Stadt – stavební památky Wenn ich krank bin – když jsem nemocný Reisen – cestování, Praha

Otázky k aktivitám na ochranu přírody Otázky k výběru střední školy Popis bytu a rodiny Pozvánka domů Reálie Konverzace

448

komunikace (Komunikace) ČJ:

Stručný výtah, úvaha, komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)

ČJ: Komunikační cvičení OSV: Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (Komunikace)


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Ve vyučovací hodině jsou aplikovány různé formy práce: skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova.

Vzdělávací cíle: Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce jako základ komunikace žáků v rámci Evropy a světa, snížení jazykových bariér, umožnění poznávat život lidí v jiných zemích a jejich kulturní tradice, prohlubování mezinárodního porozumění, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Předmět přispívá k chápání a objevování skutečností. Žáci na konci vzdělávacího procesu dosahují jazykové úrovně A2 v cizím jazyce a A1 v dalším cizím jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).Vyučování cizích jazyků probíhá v těsné návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis, hudební, výtvarnou, dramatickou výchovu i matematiku.

Časová dotace: Konverzace v cizím jazyce – anglický jazyk je vyučován od 6. do 9.ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá ve skupinách o maximálně 25 žácích, pro vyučování je zařízena odborná učebna angličtiny a multimediální učebna cizích jazyků.

449


Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení    

vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikace v anglickém jazyce pro další studium i praktický život pomáháme žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení umožňujeme jim realizovat své vlastní projekty, kde dochází k propojení získaných informací do širších celků motivujeme žáky k dalšímu studiu anglického jazyka Kompetence k řešení problémů

   

podněcujeme žáky k řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí učíme žáky vhodně reagovat při setkání s anglicky mluvící osobou podporujeme jejich snahu opsat obsah myšlenky, pokud chybí příslušná slovní zásoba umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům Kompetence komunikativní

   

vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu na odpovídající úrovni vedeme žáky k porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce vhodně volenými aktivitami ve skupinách, dvojicích učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat vytváříme příležitostí pro komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální

    

rozvíjíme u žáků spolupráci ve skupině podněcujeme utváření příjemné atmosféry v týmu podněcujeme žáky k argumentaci umožňujeme žákům vnímat vlastní pokrok vedeme je k osvojení a dodržování zásad slušného chování platných v anglicky mluvících zemích

Kompetence občanské 

vedeme žáky k prezentaci jejich názorů a myšlenek

450


  

vedeme žáky k respektování názorů ostatních připravujeme žáky k řešení krizových situací a k učinění zodpovědného rozhodnutí podle dané situace do výuky zařazujeme informace o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnáváme je se zvyky naší země Kompetence pracovní

  

napomáháme žákům naučit se efektivně organizovat svou práci podněcujeme využívání anglického jazyka k získání informací z různých oblastí zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

451


Předmět : Konverzace v anglickém jazyce Ročník : šestý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : Žák: - má základní poznatky o zemích dané Volná reprodukce přečteného nebo jazykové oblasti vyslechnutého textu

OSV: Sociální rozvoj EGS: Objevujeme Evropu a svět

-

řeší situace související se získáváním a Zpracování zadaného či volného tématu poskytováním místních, časových i jiných s využitím slovníku a dalších jazykových informací příruček

MV:

Multikulturalita Etnický původ

-

vede účinnou komunikaci v situacích Původní materiály ze zemí studovaného jazyka EV: Vztah člověka k prostředí souvisejících se životem v rodině, ve škole Práce s autentickými materiály z anglicky a v běžných každodenních situacích mluvících zemí i ČR MEV: Tvorba mediálního sdělení

-

postihne hlavní smysl sdělení včetně Popis osoby, místa a situace důležitých detailů Vedení telefonického hovoru Tematické okruhy: porozumí úryvkům autentických textů Můj den převážně informativního charakteru Moje rodina Národní svátky běžně používá cizojazyčné slovníky a Národní zvyky jazykové příručky Škola Prázdniny orientuje se v základních zeměpisných, Naše země hospodářských, společenskopolitických, Počasí kulturních a historických reáliích, a to i Záliby, volný čas v porovnání s reáliemi mateřské země U lékaře Nakupování V restauraci

-

-

-

452

-

český jazyk přírodopis zeměpis dějepis výpočetní technika výtvarná výchova hudební výchova občanská výchova

Jazykové prostředky: Vyplývají z obsahu použité učebnice


Předmět : Konverzace v anglickém jazyce Ročník : sedmý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : Žák: - má základní poznatky o zemích dané Volná reprodukce přečteného nebo jazykové oblasti vyslechnutého textu

OSV: Sociální rozvoj EGS: Objevujeme Evropu a svět

-

-

-

-

-

-

řeší situace související se získáváním a Zpracování zadaného či volného tématu poskytováním místních, časových i jiných s využitím slovníku a dalších jazykových informací příruček vede účinnou komunikaci v situacích Původní materiály ze zemí studovaného jazyka souvisejících se životem v rodině, ve škole Práce s autentickými materiály z anglicky a v běžných každodenních situacích mluvících zemí i ČR Popis osoby, místa a situace postihne hlavní smysl sdělení včetně Vedení telefonického hovoru důležitých detailů Tematické okruhy: porozumí úryvkům autentických textů Můj den převážně informativního charakteru Moje rodina Můj byt/ dům běžně používá cizojazyčné slovníky a Moje město jazykové příručky Národní svátky Národní zvyky orientuje se v základních zeměpisných, Škola hospodářských, společenskopolitických, V hotelu kulturních a historických reáliích, a to i Na letišti v porovnání s reáliemi mateřské země Cestování Záliby, volný čas Nakupování V restauraci 453

MV:

Multikulturalita Etnický původ

EV:

Vztah člověka k prostředí

MEV: Tvorba mediálního sdělení -

český jazyk přírodopis zeměpis dějepis výpočetní technika výtvarná výchova hudební výchova občanská výchova

Jazykové prostředky: Vyplývají z obsahu použité učebnice


Předmět : Konverzace v anglickém jazyce Ročník : osmý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : Žák: - má základní poznatky o zemích dané Volná reprodukce přečteného nebo jazykové oblasti vyslechnutého textu

OSV: Sociální rozvoj EGS: Objevujeme Evropu a svět

-

-

-

-

-

-

řeší situace související se získáváním a Zpracování zadaného či volného tématu poskytováním místních, časových i jiných s využitím slovníku a dalších jazykových informací příruček vede účinnou komunikaci v situacích Původní materiály ze zemí studovaného jazyka souvisejících se životem v rodině, ve škole Práce s autentickými materiály z anglicky a v běžných každodenních situacích mluvících zemí i ČR Popis osoby, místa a situace postihne hlavní smysl sdělení včetně Vedení telefonického hovoru důležitých detailů Tematické okruhy: porozumí úryvkům autentických textů Můj den převážně informativního charakteru Moje rodina Můj byt/ dům běžně používá cizojazyčné slovníky a Moje město jazykové příručky Národní svátky Národní zvyky orientuje se v základních zeměpisných, Škola hospodářských, společenskopolitických, V hotelu kulturních a historických reáliích, a to i Na letišti v porovnání s reáliemi mateřské země Cestování Záliby, volný čas Nakupování V restauraci 454

MV:

Multikulturalita Etnický původ

EV:

Vztah člověka k prostředí

MEV: Tvorba mediálního sdělení -

český jazyk přírodopis zeměpis dějepis výpočetní technika výtvarná výchova hudební výchova občanská výchova

Jazykové prostředky: Vyplývají z obsahu použité učebnice


Předmět : Konverzace v anglickém jazyce Ročník : devátý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : Žák: - má základní poznatky o zemích dané Volná reprodukce přečteného nebo jazykové oblasti vyslechnutého textu -

řeší situace související se získáváním a Zpracování zadaného či volného tématu poskytováním místních, časových i jiných s využitím slovníku a dalších jazykových informací příruček

OSV: Sociální rozvoj EGS:

Objevujeme Evropu a svět

MV:

Multikulturalita Etnický původ

-

vede účinnou komunikaci v situacích Původní materiály ze zemí studovaného jazyka EV: Vztah člověka k prostředí souvisejících se životem v rodině, ve škole Práce s autentickými materiály z anglicky a v běžných každodenních situacích mluvících zemí i ČR MEV: Tvorba mediálního sdělení

-

postihne hlavní smysl sdělení včetně Popis osoby, místa a situace důležitých detailů Vedení telefonického hovoru Tematické okruhy: porozumí úryvkům autentických textů Můj den převážně informativního charakteru Moje rodina Povolání běžně používá cizojazyčné slovníky a Móda jazykové příručky Národní svátky Národní zvyky orientuje se v základních zeměpisných, Škola hospodářských, společenskopolitických, Prázdniny kulturních a historických reáliích, a to i Záliby, volný čas v porovnání s reáliemi mateřské země U lékaře Nakupování V restauraci

-

-

-

455

-

český jazyk přírodopis zeměpis dějepis výpočetní technika výtvarná výchova hudební výchova občanská výchova

Jazykové prostředky: Vyplývají z obsahu použité učebnice


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Cvičení z českého jazyka Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka si mohou vybrat žáci 6.-9. ročníku. Vyučování úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura a je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování učiva, umožňuje slabším žákům upevnit si základní učivo.V 9. ročníku je volitelný předmět podle potřeby zaměřen na přípravu žáků k přijímacím zkouškám.

Cíle vzdělávací oblasti: -

rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku osvojování si jazyka jako prostředku dalšího vzdělávání pomoc méně nadaným žákům zvládat základní učivo

Časová dotace: 1 hodina týdně pro každý ročník

Organizace: Výuka probíhá v domovských třídách nebo odborných učebnách, zejména v jazykové učebně vybavené výukovým softwarovým programem. Ve výuce je využíváno jazykových příruček, výukových programů a internetu. Žáci mohou pracovat ve dvojicích či skupinově.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení      

učíme žáky vyhledávat informace a propojovat je s praktickým životem umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a motivujeme je k dalšímu vzdělávání vedeme žáky k samostatnému připravování na výuku více využíváme kladné hodnocení a vytváříme pozitivní vztah k učení dbáme na užívání správné terminologie zohledňujeme rozdíly v možnostech jednotlivých žáků, zejména žáků s SPU Kompetence k řešení problémů

rozvíjíme u žáků tvůrčí, kritické a logické myšlení 456


 

připravujeme žáky na účast v soutěžích a olympiádách motivujeme žáky k používání několika zdrojů získání informací

Kompetence komunikativní   

vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu učíme žáky vyslovit a obhájit svůj názor a výsledky práce, přijímat kladné i záporné hodnocení využíváme různých informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální   

učíme je zvládat své emoce,eliminujeme sociálně patologické jevy upevňujeme vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči podporujme u žáků sebedůvěru a sebevědomí Kompetence občanské

  

zapojujeme žáky do kulturního dění ve škole i mimo ni podněcujeme zájem o region a aktivní přístup k regionálnímu dění učíme žáky toleranci a respektování přesvědčení druhých Kompetence pracovní

vedeme žáky k využívání jejich znalostí v běžné praxi

457


Předmět : Cvičení z českého jazyka Ročník : šestý - sedmý Školní výstupy Žák : - dokáže pracovat se jazykovými pomůckami

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák: základními Vyhledávání pojmů a řešení problémů pomocí jazyk. příruček

-

zvládá běžné lexikální a morfologické Prohlubování učiva českého jazyka pravopisné jevy

-

ovládá práci s výukovými programy

Práce s počítačovými programy

458

ITC: Práce s PC a internetem


Předmět : Cvičení z českého jazyka Ročník : osmý - devátý Školní výstupy Žák : - dokáže pracovat se jazykovými pomůckami

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

základními Vyhledávání pojmů a řešení problémů pomocí jazyk. příruček

-

zvládá běžné pravopisné jevy, zejména Prohlubování učiva českého jazyka syntaktické

-

ovládá práci s výukovými programy

-

využívá znalostí při komplexním Řešení příkladů různých testů,Scio,Kalibro, jazykovém a větném rozboru Cermat apod.

Práce s počítačovými programy

459

ITC: Práce s PC a internetem


Charakteristika volitelného vyučovacího předmět Cvičení z matematiky

Předmět Cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět v 6. až 9. ročníku. Výuka probíhá většinou v domovských učebnách. Ve vyučovacím procesu využíváme frontální formu výuky a skupinové práce. Obsah učiva vychází z učebních osnov matematiky pro II. stupeň. Zaměřuje se na procvičování učiva matematiky a užití matematiky v reálných situacích. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a matem. postupy, rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení, logické a kritické usuzování. Do výuky předmětu jsou zařazovány zajímavé a zábavné úlohy rozvíjející úsudek, problémové a náročnější úlohy směřující k procvičování a prohlubování učiva. Žáci se učí rovněž využívat prostředky výpočetní techniky ( kalkulátory, výukové programy na PC ).

Vzdělávací cíle:

-

-

využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy a problému přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti řešení úloh

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení   

vedeme žáky k osvojení si základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů vedeme žáky k zdokonalování si nezbytných matematických termínů, symbolů, znaků, vzorců a algoritmů zdokonalujeme žáky ve využívání základního matematického aparátu při řešení praktických úloh

460


Kompetence k řešení problémů

  

vedeme žáky k volbě správného postupu při řešení matematických úloh a problémů, podporujeme hledání vlastních postupů při jejich řešení učíme žáky vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat vedeme žáky k samostatnému provádění rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků

Kompetence komunikativní

  

vedeme žáky k zdůvodňování matematických postupů vedeme žáky k spolupráci při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici nebo v menší skupince zdokonalujeme žáky v přesném a stručném vyjadřování prostřednictvím matematického jazyka

Kompetence sociální a personální

učíme žáky spolupracovat ve skupině a zároveň se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu

Kompetence pracovní

zdokonalujeme žáky v grafickém projevu a používání rýsovacích potřeb

461


Předmět : Cvičení z matematiky Ročník : šestý Školní výstupy

Učivo

Žák :

Žák:

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

-

provádí početní operace s přirozenými PŘIROZENÁ A DESETINNÁ ČÍSLA a desetinnými čísly Početní výkony s přirozenými a desetinnými používá kontrolu výpočtu čísly

-

samostatně řeší slovní úlohy

-

početně i graficky sčítá úhly sestrojí úhel pomocí kružítka úhloměru

-

vypočítá obvod a obsah trojúhelníka,čtverce a obdélníka Trojúhelník, čtverec, obdélník řeší jednoduché slovní úlohy převádí jednotky délky a obsahu

-

-

Slovní úlohy ROVINNÉ ÚTVARY a Úhel

D: Mezopotámie

načrtne obraz trojúhelníka využívá matematickou symboliku při Konstrukce trojúhelníka – sss,sus,usu zápisu konstrukce rýsuje trojúhelníky dle zadání určí počet řešení využívá os stran a úhlů při konstrukci kružnice opsané a vepsané danému Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku 462


-

-

sestrojí obrazy rovinných útvarů v osové a středové souměrnosti Středová a osová souměrnost určí osu a střed souměrnosti daného rovinného útvaru vypočítá objem a povrch krychle a PROSTOROVÉ ÚTVARY kvádru Krychle a kvádr řeší jednoduché slovní úlohy převádí jednotky objemu vytvoří model krychle a kvádru načrtne obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání

F: F:

463

Převody jednotek Řešení fyzikálních úloh


Předmět : Cvičení z matematiky Ročník : sedmý Školní výstupy

Učivo

Žák : - provádí základní početní operace se zlomky, složeným zlomkem, smíšeným číslem - využívá vlastnosti početních operací - provádí základní operace s celými čísly - vypočítá jednoduché slovní úlohy v oboru racionálních a celých čísel

Žák: RACIONÁLNÍ A CELÁ ČÍSLA Zlomky

-

-

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Celá čísla

řeší příklady na poměr, přímou a POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST nepřímou úměrnost vypočítá slovní úlohy na poměr, přímou a nepřímou úměrnost využívá trojčlenky k řešení příkladů na přímou a nepřímou úměrnost

F: Řešení fyzikálních úloh

vypočítá základ, procentovou část a PROCENTA počet procent vyřeší slovní úlohy na procenta

-

vypočítá pomocí ekvivalentních úprav ROVNICE jednoduché rovnice a provede zkoušku

-

řeší jednoduché slovní úlohy

F: F:

464

Vztahy mezi veličinami Řešení fyzikálních úloh


-

-

ROVINNÉ ÚTVARY načrtne nákres rovnoběžníku, Rovnoběžníky, lichoběžníky lichoběžníku zapisuje konstrukci pomocí matematické symboliky sestrojí rovnoběžník a lichoběžník vypočítá obvod a obsah rovnoběžníka lichoběžníka řeší jednoduché slovní úlohy převádí jednotky délky a obsahu

F: Převody jednotek

PROSTOROVÉ ÚTVARY načrtne a sestrojí obraz hranolu Hranol v rovině vypočítá objem a povrch hranolu řeší jednoduché slovní úlohy převádí jednotky obsahu a objemu

F: Převody jednotek

465


Předmět : Cvičení z matematiky Ročník : osmý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : - vypočítá třetí stranu v pravoúhlém PYTHAGOROVA VĚTA trojúhelníku s využitím znalostí odvěsen a přepony - využívá Pythagorovu větu k řešení úloh ze stereometrie a k řešení slovních úloh -

-

D: Pythagoras ze Samu

vypočítá obvod a obsah kruhu KRUH, KRUŽNICE řeší slovní úlohy a využívá při tom vzorců pro obvod a obsah kruhu převádí jednotky délky a obsahu

F:

Převody jednotek

vypočítá objem a povrch válce VÁLEC užívá vzorců pro objem a povrch při řešení slovních úloh převádí jednotky obsahu a objemu

F:

Řešení fyzikálních úloh

F:

Převody jednotek

F: F:

Vztahy mezi veličinami Řešení fyzikálních úloh

provádí početní operace s výrazy VÝRAZY S PROMĚNNOU používá vytýkání při rozkladu výrazu na součin užívá vzorce při rozkladu výrazu na součin řeší lineární ekvivalentních

rovnice s pomocí LINEÁRNÍ ROVNICE úprav a provádí 466


-

-

zkoušku zapíše reálnou situaci pomocí rovnice řeší slovní úlohy pomocí rovnic provádí kontrolu výpočtu provádí náčrt daného rovinného útvaru KONSTRUKČNÍ ÚLOHY využívá matematickou symboliku při zápisu postupu rýsuje jednoduché konstrukce ( trojúhelník, rovnoběžník,..) Využívá při tom poznatky ( osy stran, výšky, těžnice, Thaletova kružnice,..) určí počet řešení

D: Thales Miletský

467


Předmět : Cvičení z matematiky Ročník : devátý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : -

-

-

provádí početní operace se zlomky, RACIONÁLNÍ A CELÁ ČÍSLA smíšeným číslem a složenými zlomky provádí základní operace s celými čísly vypočítá jednoduché slovní úlohy v oboru racionálních a celých čísel vypočítá slovní úlohy na přímou a PROCENTA nepřímou úměrnost, poměr a měřítko mapy vyřeší slovní úlohy na procenta, měřítko mapy

F: Řešení fyzikálních úloh

-

provádí početní výkony s mnohočleny VÝRAZY S PROMĚNNOU a lomenými výrazy

-

řeší lineární rovnice, rovnice ROVNICE s neznámou ve jmenovateli, soustavu dvou lineárních rovnic s dvěma neznámými řeší slovní úlohy pomocí užití rovnic a soustav rovnic

-

-

rozlišuje lineární a kvadratickou funkci FUNKCE 468


-

vyjádři goniometrické funkce pomocí poměrů stran pravoúhlého trojúhelníka

-

využívá goniometrické funkce a Pythagorovu větu k řešení úloh ze stereometrie a k řešení slovních úloh

-

vypočítá obvod a obsah rovinných ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ ÚTVARY geometrických útvarů (trojúhelník, čtyřúhelník, lichoběžník, kružnice a kruh.), řeší jednoduché slovní úlohy

-

vypočítá povrch a objem těles ( hranol, jehlan, válec, kužel, koule ), řeší jednoduché slovní úlohy

-

rýsuje jednoduché geometrických útvarů

-

řeší příklady z praxe na jednoduché FINANČNÍ MATEMATIKA úrokování

konstrukce

469

F: Převody jednotek F: Řešení fyzikálních úloh


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Chemické praktikum Chemie je součástí vzdělávací oblasti „ Člověk a příroda „. Učí rozlišovat příčiny chemických dějů, vztahy mezi nimi. Učí je předvídat, ovlivňovat v souvislosti s řešením praktických problémů. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování. Učí stručně, přehledně a objektivně sdělovat postupy a výsledky pokusů a pozorování. Vede k vytváření potřeb vysvětlovat chemické jevy a získané poznatky uplatňovat v praktickém životě. Učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie, učí odpovědnosti za zachování životního prostředí. Při výuce se střídají nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů s prací ve skupinách Vyučovací hodiny jsou vhodně doplňovány využitím VHS, DVD a programů na PC.

Vzdělávací cíle: -

vest žáka ke zkoumání chemických dějů a vztahů mezi nimi pomocí empirických metod poznávání /pozorování, měření, pokus/ vést žáka ke správnému kladení otázek souvisejících s přírodními procesy, k hledání a adekvátní formulaci odpovědí směřovat žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení podněcovat žáky k argumentaci, ke smysluplné diskusi a učí žáky respektovat názory jiných na základě získaných poznatků vést žáky k aktivitám směřujícím k ochraně zdraví lidí, životního prostředí, včetně preferování využití obnovitelných zdrojů energie v praxi vést žáka k utváření dovednosti vhodně reagovat v situacích, kdy je ohrožen život, majetek nebo životní prostředí.

Časová dotace: Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodina týdně pro 8. i 9. ročník ZŠ.

Organizace: Výuka probíhá v chemické učebně, která je rovněž využívána jako laboratoř.

470


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení 

umožníme žákům samostatně nebo ve skupinách provádět experimenty, porovnávat dosažené výsledky s teorií, vyvozovat závěry a provádět sebehodnocení Kompetence k řešení problému

 

nabízíme žákům porovnávat odborné názory s vlastními praktickými zkušenostmi učíme žáky poslouchat názory jiných a vyjadřovat svůj vlastní postoj k řešenému problému. Kompetence komunikativní

 

učíme žáky správně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory na chemické problémy umožníme žákům využívat všechna dostupná informační a komunikační média Kompetence občanské

 

učíme žáky chápat souvislosti mezi správným využíváním chemických jevů a životním prostředím pomáháme žákům zaujímat správný postoj k ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými a nebezpečnými látkami Kompetence pracovní

  

učíme žáky správně a bezpečně používat vybavení chemické laboratoře, pracovat s chemickými látkami a pracovními pomůckami a dodržovat pravidla bezpečnosti práce nabízíme žákům možnost zdokonalovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti pomáháme žákům optimálně plánovat a provádět pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat

471


Předmět : CHEMICKÉ PRAKTIKUM Ročník : osmý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : - pracuje bezpečně s dostupnými a běžně používanými látkami,chemickým nádobím a pomůckami - pojmenovává základní typy laboratorního nádobí a pomůcek - popíše a vysvětlí princip jednoduchých aparatur

Žák: Bezpečnost práce v chemické laboratoři Laboratorní sklo a pomůcky

- rozlišuje směsi a chemické látky na základě zjišťování jejich vlastností a srovnávání s tabulkovými hodnotami - rozlišuje chemické a fyzikální změny

Vlastnosti látek.

M 7: Přímá úměrnost F 6 : Vlastnosti látek

- navrhuje a prakticky provádí oddělování složek směsi známého složení

Dělení směsí

- rozlišuje pojmy atom, molekula, chemický prvek a sloučenina - orientuje se v periodické tabulce

Stavba látek

EV: Základní podmínky života EV: Znečištění vod a ovzduší M 7 : Operace se zlomky Výpočet procent M 7: Přímá úměrnost F 8. Stavba atomu F 9: Jaderná energie

- vysvětlí princip chemického názvosloví - orientuje se v názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů a hydroxidů - porovná základní vlastnosti, využití a vliv zástupců těchto látek na životní prostředí.

Názvosloví anorganické chemie

472

ČJ 6 :Tvorba přídavných jmen


- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a navrhne možná řešení - orientuje se na stupnici pH - zjistí měřením indikátorovým papírkem hodnotu pH neznámého roztoku - provede neutralizační titraci

Kyseliny Měření pH Neutralizace

473


Předmět : CHEMICKÉ PRAKTIKUM Ročník : devátý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Žák : - pracuje bezpečně s dostupnými a běžně používanými látkami,chemickým nádobím a pomůckami - pojmenovává základní typy laboratorního nádobí a pomůcek - popíše a vysvětlí princip jednoduchých aparatur

Žák: Bezpečnost práce v chemické laboratoři Laboratorní sklo a pomůcky

- zapíše vzorec sloučeniny z názvu a odvodí název sloučeniny ze vzorce

Názvosloví anorganické chemie

ČJ 6: Tvorba přídavných jmen

- orientuje se na stupnici pH. Změří pH pomocí indikátorového papírku - provede neutralizační titraci

Kyseliny a zásady Neutralizace

EV: Vznik kyselých dešťů

- rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí - provede vyčíslení jednoduché chemické rovnice a výpočty z ní

Chemické reakce Chemické rovnice Výpočty z chemických rovnic

- rozlišuje jednoduché organické sloučeniny - uvede jejich zdroje a jejich vliv na životní prostředí - sestaví modely jednoduchých organických sloučenin

Uhlovodíky a jejich deriváty

474

EV: Halogenderiváty, vznik nebezpečných látek


- orientuje se ve využití uhlovodíků a jejich derivátů v praxi - posoudí vliv jednotlivých produktů na životní prostředí a zdraví člověka

Plasty Třídění odpadů

EV: Plasty- třídění odpadů SP 8: Plasty

- orientuje se ve výchozích surovinách a produktech fotosyntézy - objasní význam bílkovin, tuků a cukrů pro člověka a jejich zpracování v lidském organismu - povede jednoduchou extrakci tuku z olejnatého materiálu - posoudí vliv škodlivin na bílkoviny - ověří obsah škrobu v potravinách

Přírodní látky

Př 6: Fotosyntéza a dýchání

- provede izolaci vonné látky z rostlinného materiálu a vyrobí mýdlo - ověří přítomnost karboxylové kyseliny a provede sublimaci alkaloidu z rostlinného materiálu.

Aplikace chemie v praxi

475


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Přírodovědné praktikum Předmět Přírodovědné praktikum úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a příroda a zejména s průřezovým tématem Environmentální výchova. Vyučovací předmět klade důraz na prožitkové poznávání přírody (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami, vlastní tvůrčí činnost). .Je zaměřen na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje

Cíle vzdělávací oblasti: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů a hledat na ně adekvátní odpovědi porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a přírodou uvažování a jednání preferující efektivní využívání energetických zdrojů.

-

-

Časová dotace a organizace: Předmět přírodovědné praktikum si mohou zvolit žáci 6. – 9. ročníku a v učebním plánu je vymezen hodinou týdně. Z praktických důvodů je vyučován 2 hodiny jednou za dva týdny. Formy realizace předmětu: - přírodovědné vycházky - badatelská činnost - krátkodobé projekty - skupinová práce - prožitkové hry

Výchovné a vzdělávací postupy, které v přírodovědném praktiku směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

učíme žáky vnímat přírodu a její zákonitosti na takových příkladech a situacích, se kterými běžně přicházejí do styku a nejsou pro ně cizími vedeme žáky k osvojení si obecně užívaných termínů, symbolů a znaků vyučovacího předmětu motivujeme žáky k rozšiřování vlastního přehledu vyhledáváním informací (literatura, internet, televize) týkajících se učiva a jejich předávání kolektivu formou referátů

476


  

umožňujeme žákům vyjadřovat se k probíraným skutečnostem a formulovat vlastní názory dáváme žákům příležitost účastnit se přírodovědných soutěží vedeme žáky k využití získaných teoretických poznatků v praktickém životě

Kompetence k řešení problémů   

podněcujeme žáky k logickému přístupu při vysvětlování učiva vedeme žáky k hledání vlastních postupů při řešení problémů učíme žáky vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat Kompetence komunikativní

 

vedeme žáky při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle učíme žáky stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je Kompetence občanské

   

vedeme žáky ke komplexnímu posouzení ekologických a environmentálních problémů a k jejich vidění v širších souvislostech učíme žáky ohleduplnému chování k přírodě doporučujeme žákům uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu umožňujeme žákům pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu

Kompetence pracovní 

vedeme žáky kriticky přistupovat k výsledkům, kterých dosáhli, a naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce

učíme žáky prakticky používat přírodopisné pomůcky (mikroskop, lupa, modely přírodnin, přírodniny)

vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce

477


Předmět: PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník:

6. – 9.

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Žák:

Žák:

- se orientuje v základních ekologických pojmech - porovnává různé typy přizpůsobení různým životním podmínkám - rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, na příkladu lesa pochopí potravní řetězec - porovnává druhové bohatství jednotlivých pater

Základní ekologické pojmy

- uvádí příklady zásahů člověka do krajiny (kladné i záporné) - analyzuje tyto zásahy, hodnotí jejich význam a důsledky

Krajina přírodní / kulturní

- rozlišuje jednotlivé typy biomů a uvede příklad typických organismů - na konkrétním příkladě ekosystému vysvětlí základní vztahy a zhodnotí důsledky narušení ekosystému - uvede příklad ohrožených druhů a posoudí důvod ohrožení, navrhne řešení - seznámí se s velkoplošnými a maloplošnými celky ochrany přírody v ČR

Biomy – život v jednotlivých klimatických pásmech

Z: Průmyslové oblasti Z: Urbanizace EGS:Světové ekologické problémy Z: Klimatické pásy EV: Deštné pralesy a důsledky jejich ubývání EGS: Problémy třetího světa, boj o vodu

Ohrožené druhy rostlin a živočichů Národní parky, CHKO

Z: Národní parky a chráněná území ČR EGS:Světová organizace UNESCO

- seznámí se se základy legislativy v ochraně přírody

Systém ochrany přírodního bohatství

Biotické a abiotické podmínky

478

EV: Ekologie Př: Druhy organismů Př: Fotosyntéza Ch: Barviva F: Vlnová délka světla, foton

Vycházky do okolí školy a města – praktická ukázka organismů v jejich přirozeném prostředí, srovnání významných krajinných prvků


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Dějepisné a zeměpisné praktikum Výuka předmětu Dějepisné a zeměpisné praktikum navazuje na předměty 1. stupně prvouku a vlastivědu. Posláním předmětu je prohloubení znalostí o vývoji lidské společnosti s důrazem na české dějiny a dějiny regionální - a zasazení těchto dějin do konkrétního prostoru / prostředí, které je ovlivňuje. Seznamuje žáky s problematikou kartografie a místní geografie. Zvláštní důraz je kladen na posílení úcty k tradicím, zvykům a kulturnímu, historickému i přírodnímu dědictví vlastního národa i místní komunity. Ve výuce jsou preferovány aktivizující metody – projektové vyučování, skupinová práce, zážitkové učení… Žáci jsou vedeni k práci s prameny, odbornou literaturou i moderní informační technologií.

Vzdělávací cíle: -

rozvíjení zájmu o historii i současnost vlastního národa zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí rozlišování mýtů a skutečností poznávání osobností, které tvořili dějiny, a hledání jejich spojitosti s regionem porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a přírodou uvažování a jednání preferující efektivní využívání energetických zdrojů osvojení samostatné práce s informacemi

Časová dotace: Předmět Dějepisné a zeměpisné praktikum je vyučován v 6. - 9. ročníku 1 hodinu týdně.

Organizace: Výuka probíhá převážně v odborné učebně Dějepisu, využívána je i knihovna a počítačová učebna. Žáci se mohou účastnit besed s pamětníky a odborníky, navštěvují výstavy, podnikají historické exkurze a praktické vycházky po okolí.

479


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení   

Učíme žáky využívat různé zdroje informací a kriticky je zpracovávat Vedeme žáky k užívání správné terminologie Podporujeme tvořivost žáků tím, že jim umožňujeme realizovat vlastní projekty Kompetence k řešení problémů

 

Zadáváme úkoly tak, aby žáci hledali různé varianty řešení problémů Vedeme žáky k tomu, aby kladli pojmy do vzájemných vztahů a širších souvislostí Kompetence komunikativní

 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat Rozvíjíme otevřenou komunikaci – učíme žáky účinně obhajovat a prezentovat svá stanoviska, klást otázky i naslouchat Kompetence sociální personální

  

Rozvíjíme u žáků schopnost pracovat ve skupině Dbáme na dodržování pravidel slušného chování Otevřeně diskutujeme nad problémy Kompetence občanské

  

Vedeme žáky k pochopení principů demokracie a respektování přesvědčení druhých lidí Motivujeme žáky k zájmu o tradice, kulturní a historické dědictví Zapojujeme žáky do kulturního dění města a regionu Kompetence pracovní

  

Doplňujeme výuku o praktické exkurze Zařazujeme do výuky pozorování a experiment Vedeme žáky k tomu, aby využili své znalosti i v běžné praxi

480


Předmět : DĚJEPISNÉ A ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM Ročník : šestý Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Žák : PRAVĚK - popíše a vysvětlí způsob života Způsob života pravěkých lidí pravěkých lidí - využívá encyklopedie a internet - využívá zeměpisnou a historickou mapu a dokáže se v ní orientovat - popíše a nakreslí model pravěkého příbytku - popíše a nakreslí model libovolné pravěké zbraně -

-

popíše a vysvětlí stavbu lidského Vznik zemědělství , chovu dobytka a vznik příbytku tohoto období prvních řemesel vytvoří model pravěké nádoby vysvětlí vznik zemědělství, chovu dobytka a vznik prvních řemesel seznámí se s prvními archeologickými kulturami na Moravě a v okolí Lipníka STAROVĚK seznámí se s eposem o Gilgaméšovi Mezopotámie – epos o Gilgaméšovi vytvoří model pyramidy Egypt využívá encyklopedie a internet uvede přínos starověkých civilizací pro současnost

481

PC: Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice

Model pravěké nádoby z hlíny

Čj: Eposy M: Jehlan PC: Epos o Gilgaméšovi M,F: Pravoúhlý trojúhelník


-

-

využívá internet, encyklopedie a naučnou literaturu seznámí se s řeckými bájemi pracuje a orientuje se v historické mapě, ukáže s pomocí mapy rozsah antických civilizací uvede významné představitele antiky, kteří jsou přínosem pro současnost porovnává formu vlády v jednotlivých státech

ŘECKO A ŘÍM Řečtí bohové Ilias a Odyssea Sedm divů starověkého světa Alexandr Makedonský Caesar

482

PC: Sedm divů starověkého světa Čj: Řecké báje


Předmět : DĚJEPISNÉ A ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM Ročník : sedmý Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Žák : STŘEDOVĚK - popíše a ukáže změny v Evropě po Stěhování národů příchodu nových etnik - využívá historickou mapu -

vymezí úlohu křesťanství v životě Křesťanství středověkého člověka seznámí se s obsahem Bible vysvětlí vztah křesťanství ke kacířství využívá encyklopedie a internet seznámí se křesťanskými svátky a tradicemi

Čj : Bible

Čj: Nejstarší česká literatura Z: Česká republika

-

vymezí úlohu Cyrila a Metoděje a Velká Morava jejich význam

-

popíše a vysvětlí způsob života lidí ve Středověká společnost středověku

-

popíše příklady románské, gotické a Románská, gotická, renesanční kultura a renesanční kultury humanismus využívá encyklopedie a internet prohlubuje vztah k rodnému městu a jeho památkám vyhledá konkrétní památky gotické a renesanční kultury ve městě a popíše je

-

Čj:

483

Kroniky


-

vysvětlí přinos renesance a humanismu Význační představitelé renesance pro evropský vývoj

-

vysvětlí základní symboly a Husitství požadavky husitů Křížové výpravy proti husitům objasní přínos Jana Husa v rámci evropské reformace vytvoří model husitské zbraně vysvětlí pojmy – válka obraná a útočná využívá historické mapy

-

vysvětlí průběh třicetileté války a její Třicetiletá válka důsledky využívá encyklopedie a internet zhodnotí význam J.A.Komenského

Leonardo da Vinci

Hv: Husitský chorál

J. A .Komenský

484


Předmět : DĚJEPISNÉ A ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM Ročník : osmý Školní výstupy

Učivo

Žák :

NOVOVĚK

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

-

charakterizuje základní znaky barokní Barokní kultura kultury a uvede konkrétní památky z okolí

Vycházka

-

objasní pojmy absolutismus, Osvícenství konstituční monarchie, osvícenství Průmyslová revoluce uvede základní změny, které nastaly po nástupu průmyslové revoluce

Historie železnice – viadukty - vycházka

-

shrne příčiny a důsledky reforem Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II.

Vývoj školství v Lipníku

-

vyjmenuje hlavní představitele Národní obrození národního obrození a zhodnotí jejich činnost (popř. prověří jejich vztah k regionu)

ČJ. Národní divadlo

-

popíše emancipační hnutí českého Rok 1848 národa a ustanovení moderních České země v druhé polovině 19. století politických stran

Video - císař František Josef I. – exkurze Kroměříž

-

využívá odbornou literaturu a internet

-

485


Předmět : DĚJEPISNÉ A ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM Ročník : devátý Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Žák : MODERNÍ DOBA - vysvětlí pojmy – válka obranná a 1. světová válka útočná - popíše postoj Čechů k válce

Vývoj armády a vojenství v dějinách Historie vojenské posádky v Lipníku

-

objasní přínos T.G.M 1. republika prohlubuje vztah k rodnému městu a jeho památkám

-

zhodnotí zásluhy místního odboje Protektorát seznámí se s židovskými památkami Holocaust Lipníka a osudy zdejší židovské komunity

Vycházka

-

provede srovnání totalitních systémů a Československo 1945 – 1989 popíše jejich vliv na každodenní život občanů

MEV: Propaganda

-

pojmenuje současné největší problémy Česká republika regionu Globalizace

-

využívá historickou mapu, odbornou literaturu, místní média a internet

Návštěvy příležitostných výstav, exkurze

Rozbor textu

486


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Fyzikální praktikum Vzdělávání v tomto volitelné předmětu směřuje k tomu, aby žáci pochopili a osvojili si na základě pozorování, měření a experimentování, nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět fyzikální praktikum navazuje na výuku přírodovědy, vlastivědy na 1.stupni ZŠ a fyziky na 2.stupni ZŠ. Ve fyzikálním praktiku volíme takové formy a metody práce, které prohlubují znalosti žáků z hodin fyziky: - skupinové práce-lab.práce,měření veličin,jednoduché pokusy - samostatná pozorování - problémové úlohy-odvozování fyz.veličin,příklady z praxe

Vzdělávací cíle: - zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznání (pozorování,měření,experiment) i různých metod racionálního uvažování - kladení otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správné formulování a hledání adekvátní odpovědi

Časová dotace: Fyzikální praktikum jako volitelný předmět bude vyučován dle zájmu žáků jako samostatný předmět v 6,7,8,9 ročníku jednu hodinu týdně.

Organizace: Vyučování fyzikálního praktika probíhá v učebně fyziky. V učebně fyziky je umístěn také kabinet fyziky. Řád učebny je součástí vybavení a dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

vedeme žáky k vyhledávání,třídění a propojování informací používáme s žáky odbornou terminologii vedeme žáky k samostatnému měření,experimentování , porovnávání získaných informací,k vyvozování závěrů a souvislostí

487


 

nabízíme žákům zúčastnit se fyzikálních soutěží předkládáme žákům možnosti využití teorie v praktickém životě

Kompetence k řešení problémů  

zadáváme takové úkoly,při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce,nalezení problému,formulace ,hledání a zvolení postupu jeho řešení,vyhodnocení dat vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů,k diskuzi,k vyjádření vlastního postoje

Kompetence komunikativní 

využíváme práce ve skupinách,které je založeno na komunikaci mezi žáky,učíme žáky respektovat názory druhých a prosazovat své vlastní

Kompetence sociální a personální  

navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry,pocitu zodpovědnosti a ochotě pomoci dbáme u žáků na dodržování stanovených pravidel a dobré mezilidské vztahy

488


Předmět : Fyzikální praktikum Ročník : šestý Školní výstupy

Učivo

Žák :

VLASTNOSTI LÁTEK

- zelektruje těleso třením

Elektrické vlastnosti látek

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

- rozhodne,zda jsou tělesa souhlasně a nesouhlasně nabitá Magnetické vlastnosti látek - nakreslí mag.pole okolo tyčového magnetu - rozpozná,zda na těleso působí síla a pomocí prodloužení pružiny porovná dvě síly

Síla

- změří sílu siloměrem - odhadne a změří délku ,hmotnost,objem kapalného a pevného tělesa

FYZIKÁLNÍ VELIČINY

M: Převody jednotek, převodní vztahy

Délka, hmotnost, objem, čas, teplota - změří časový úsek pomocí stopek - změří teplotu pomocí teploměru

489


Předmět : Fyzikální praktikum Ročník : sedmý Školní výstupy Žák : - ovládá značky a jednotky základních fyz. veličin - odhadne a změří délku,hmotnost,objem kapalného a pevného tělesa

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Opakování základních fyzikálních veličin ze 6. ročníku

- vyhledává hustoty určitých látek v tabulkách - vypočítá hmotnost určitého objemu známé látky

Hustota látky

- používá s porozuměním pojmy dráha,rychlost a čas - vypočítá pro rovnoměrný pohyb jednoduché příklady

Rovnoměrný pohyb

- změří sílu pomocí siloměru - určí pokusem těžiště tělesa

Síla a těžiště tělesa

- změří třecí sílu

Třecí síla

- určí směr a velikost tlakové síly v jednoduchých příkladech

Tlaková síla

- rozhodne v dané situaci,zda je výhodné tlak zvětšit či zmenšit a navrhne způsob provedení

Tlak

490


- prokáže pokusem,že tlak v kapalině roste s hloubkou - stanoví pokusem velikost vztlakové síly

Hydrostatický tlak

- porovnává atmosférický tlak v různých výškách - posoudí,kdy v uzavřené nádobě nastane přetlak a podtlak

Atmosférický tlak

- využije přímočaré šíření světla k vytyčení přímky - odliší experimentálně duté a vypuklé zrcadlo - pracuje s lupou

Šíření světla

Vztlaková síla Z: Atmosféra Země, znečištění ovzduší

Odraz světla - zrcadla

491


Předmět :Fyzikální praktikum Ročník : osmý Školní výstupy Žák : - ovládá značky a jednotky fyz.veličin: délka, hmotnost,objem,čas,teplota,hustota,rychlost, dráha,síla,tlak - využívá znalostí fyz.veličin k výpočtu jednoduchých fyz.příkladů

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Opakování veličin ze 6. a 7. ročníku

- používá s porozuměním vztah pro výpočet práce a výkonu při řešení jednoduchých úloh

Mechanická práce a výkon

- vypočítá množství tepla přijatého a odevzdaného při tepelné výměně

Teplo

- určí experimentem teplotu tání thiosíranu sodného - prokáže experimentem změnu objemu při tání a tuhnutí

Změny skupenství

- ověří,jestli na těleso působí el.síla - sestaví jednoduchý a rozvětvený obvod - rozliší pomocí experimentu vodič od izolantu - změří el. proud ampérmetrem a el.napětí voltmetrem - používá s porozuměním Ohmův zákon

Elektrický proud a napětí

M: Dosazování do vzorců a jednoduché výpočty

492


Předmět :Fyzikální praktikum Ročník : devátý Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Žák : - ovládá značky a jednotky základních fyz.veličin: Opakování fyz. veličin z předchozích ročníků délka,hmotnost,objem,čas,teplota,hustota,síla,práce, výkon,dráha,rychlost,tlak,el.proud,el.napětí,el.odpor - využívá znalosti fyz.veličin k výpočtu jednoduchých fyz.příkladů - užívá s porozuměním pojmy-gravitační síla,třecí síla,tlaková síla,tlak,hydrostatická tlaková síla, vztlaková síla,atmosférický tlak,podtlak a přetlak - užívá pojem atom,molekula,iont,izotop - ověří experimentem vlastnosti el.pole - ověří experimentem vlastnosti mag.pole

El. a mag. vlastnosti látek

- sestaví jednoduchý a rozvětvený el.obvod - rozliší a zapojí sériové a paralelní zapojení - předvede pokus, při kterém vzniká střídavý el. proud - ověří experimentem vedení proudu v kapalinách a plynech

493

CH: Atomová teorie


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Aplikace informačních technologií Volitelný předmět Aplikace informačních technologií rozvíjí u žáků základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky získané v povinných hodinách. Výuka by měla charakter nejen výuky o počítačích, ale i výuky s pomocí počítačů. Součástí výuky bude i seznamování s aktualitami tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru. Konkrétně by se žáci zdokonalili v těchto činnostech: - upravit uživatelské nastavení počítače - vědět jak postupovat v případě závady PC - charakterizovat uživatelské rozdíly mezi operačními systémy - prohloubit znalosti v textových editorech (korespondence, makra, styly…) - prezentovat výsledky své práce pomocí prezentačního programu - upravit digitální fotografii v bitmapových grafických editorech - nainstalovat a konfigurovat Publikační CMS Systém

Vzdělávací cíle: -

poznání úlohy informací porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití využívání moderních informačních a komunikačních technologií schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů schopnost formulovat svůj požadavek výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivnosti učení dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru respektování práv duševního vlastnictví zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích šetrná práce s výpočetní technikou

Časová dotace: Předmět Aplikace informačních technologií je vyučován na druhém stupni od šestého do devátého ročníku. Časová dotace předmětu je 1 vyučovací hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky, kde mají žáci k dispozici 15 moderních počítačů s připojením na Internet.

494


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení 

zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě.

 

učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace vedeme žáky k pořizovaní takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů

Zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více

vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. Kompetence komunikativní

 

rozvíjíme schopnost žáků při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty učíme žáky spolupracovat v týmu, role v týmu, řešení konfliktů Kompetence sociální a personální

při práci vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. Kompetence občanské

 

seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) při zpracovávání informací učíme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní

 

učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla rozvíjíme schopnost žáků pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

495


Předmět : Aplikace informačních technologií Ročník : šestý - devátý Školní výstupy Žák: - používá WWW jako zdroj informací. - posuzuje hodnotu informací z různých zdrojů

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

WWW = world wide web = web: - ovládání internetového prohlížeče - stahování souborů - Informační servery, posouzení zpráv Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera (alternativní prohlížeče)

- používá bitmapový graf. editor

Bitmapový editor GIMP - úvod do grafických editorů - popis prostředí - kreslící nástroje - úprava fotografií - vrstvy - úprava vrstev - výřezy a operace s nimi - grafické formáty

RV: Návrh interiéru domu ( bytu ) VV: Portrét ( úprava digitální fotografie )

- zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické a multimediální formě

Publikační CMS systém - instalace, vhodný hosting - Instalace - Popis administrátorského rozhraní - konfigurace - sekce, kategorie, články - tvorba menu - správce titulní strany - údržba, zálohování systému - FTP klienti, přenos souborů

Z: Tvorba internetové stránky vybrané země EU ČJ: Tvorba osobní internetové stránky ( životopis )

496


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Sportovní hry Sportovní hry je volitelný předmět , který je zaměřen na: – regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole – poznávání zdraví, jako nejdůležitější životní hodnoty – rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu Obsah tvoří především na míčové hry, netradiční sporty a atletiku, která je zařazována podle složení skupiny a zájmu žáků.

Vzdělávací cíle: -

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání prožitků z činností podpořených pohybem, prostředím a atmosférou vztahů propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností

Časová dotace: Předmět se vyučuje od 6. do 9. ročníku a je dotovaný 2 hodinami týdně.

Organizace: Žáci cvičí s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě v tělocvičně, na hřišti, na stadionu nebo ve volné přírodě. Učitel v hodinách užívá různé metody a formy práce, používá spolu s dětmi veškeré dostupné náčiní a nářadí.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení   

poznávají smysl a cíl svých aktivit plánují, organizují a řídí vlastní činnost užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka…

497


Kompetence k řešení problémů    

vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problému vyhledávají informace vhodné k řešení problému kriticky myslí a činí uvážlivá rozhodnutí jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní   

komunikují na odpovídající úrovni osvojí si kultivovaný projev ústní i pohybový účinně se zapojují do diskuse

Kompetence sociální a personální    

spolupracují ve skupině podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj

Kompetence občanské      

respektují názory ostatních formují si volní a charakterové rysy zodpovědně se rozhodují podle dané situace aktivně se zapojují do sportovních aktivit rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí(hráč, rozhodčí, divák.)

Kompetence pracovní    

efektivně organizují vlastní práci pod odborným vedením spoluorganizují svůj pohybový režim využívají načerpaných znalostí a dovedností v běžné praxi ovládají základní postupy první pomoci

498


Předmět : Sportovní hry Ročník : šestý - devátý Školní výstupy Žák : – zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou – projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti – dbá na správné dýchání – rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje – reaguje na smluvené povely, gesta, signály – je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i pro družstvo – dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s předchozími výsledky – projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli po zlepšení pohybové dovednosti – volí odpovídající sportovní oblečení – zvládá techniku sportovních her a zná jejich základní pravidla – dodržuje pravidla fair play – zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech – rozvíjí zdravou soutěživost – dbá na čestnost a spravedlnost – správně používá terminologii – zná význam sportování pro zdraví – zdokonaluje se ve cvičení na nářadí

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Příprava ke sportovnímu výkonu, bezpečnost Cvičení během dne, vztah ke sportu Tělocvičné pojmy, názvosloví

Jednotlivé činnosti jsou zařazovány podle složení skupiny a zájmu žáků

Zásady chování a jednání, pravidla, hygiena Základy sportovních her -míčové hry a pohybové hry Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu Základy gymnastiky, průpravná cvičení,úpoly - vybíjená, přehazovaná, házená - fotbal - basketbal - florbal - ringo - stolní tenis, soft tenis - freesbee - lední hokej, bruslení, lyžování - cyklistika - plavání - jízda na kolečkových bruslích - aerobic, moderní tance 499

některé činnosti jsou plněny na lyžařských a turistických kurzech


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Výtvarné praktikum Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému ) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi ( rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřením komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Vzdělávací cíle: - pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy a netradičními výtvarnými postupy -

zaměřenými na rukodělnou činnost rozvíjí především tvůrčí činnosti a věnuje plno prostoru fantazii rozvíjí smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity u složitějších výtvarných technik ( grafické techniky, knižní vazba, textilní tvorba, plastická tvorba, ...) přímého kontaktu s uměním využívá formou návštěv muzeí, galerií a výstav rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)

Časová dotace: 6., 7., 8. a 9. ročník – 1 hodina týdně

Organizace: Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).

500


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Kompetence k učení  

vedeme žáky k poznávání vlastních pokroků a při konečném výstupu je vedeme ke zpětnému uvědomění problémů souvisejících s realizací hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Kompetence k řešení problémů 

předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek

Kompetence komunikativní 

vedeme žáky k vyjádření svého názoru, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

Kompetence sociální a personální    

učíme žáky objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, chápat odlišné kvality svých spolužáků vedeme žáky k dodržování a respektování pravidel práce dodáváme žákům sebedůvěru, dle potřeby jim pomáháme umožňujeme každému žáku zažít úspěch

Kompetence občanské  

vedeme žáky k respektování práce druhých umožňujeme žváům prezentovat výsledky své práce

Kompetence pracovní   

pomáháme žákům k vytvoření vztahu k manuálním činnostem vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při výtvarných činnostech vedeme žáky ke správnému způsobu užívání nástrojů a pomůcek

501


Předmět : Výtvarné praktikum Ročník : šestý - devátý Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, představ a poznání uvědomuje si možnost kompozičních postupů a přístupů

Rozvíjení hlavního motivu Kresba v plenéru Kresba dle skutečnosti Technika kresby – pero, rudka,uhel, tužka

OSV: EGS: -

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem právně uplatňuje techniku kresby

Moderní umění – kinetické umění Výtvarný přepis hudby Kompozice Perspektiva

-

pomocí vizuálně obrazných vyjádření k zachycení jevů, kvalit i procesů v proměnách , vývoji i vztazích

Dokončení příběhu – vyprávění pomocí výtvarných technik

-

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti a originality vytváří společné i individuální kompozice – své představy dokáže přenést do objemových rozměrů seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy

Vlastní prožívání – interakce s realitou Asambláže Koláže Papírořez Batika Ubrousková technika – decoupage Tkaní Papírovina Plastická tvorba

Žák: -

-

-

-

-

-

502

MV: EV: -

Kreativita Psychohygiena Kooperace Kompetice Objevujeme svět a Evropu Evropa a svět nás zajímá Multikulturalita Vztah člověka k prostředí


Sádra -

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v robině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků. Historický design Keramika Barevná abstrakce Tvořivá práce v týmu

-

uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace vizuálně obrazného vyjádření k tvorbě využívá metody současného výtvarného umění

Práce s uměleckým dílem Parafráze uměleckého díla Grafitti Land-art Muchláž Gumotisk

dokáže samostatně odhalit kontext vlastního i přejatého vizuálně obrazného vyjádření tak, aby byl srozumitelný pro ostatní

Práce s uměleckým dílem Vkus, nevkus Evropské umění Návštěva muzeí, galerií a výstav

-

-

503


Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Domácnost a dílna Předmět je formálně členěn na okruhy – práce s drobným materiálem a konstrukční činnost, , práce s technickým materiálem , práce v kuchyni a příprava pokrmů, Žáci si osvojují činnosti vhodné pro samostatné řešení chodu domácnosti . Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. Činnosti podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů, utřídění informací a hledání jejich souvislostí.

Vzdělávací cíle: -

pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu výsledků práce osvojení základních pracovních činností návyků a dovedností a účinnému plánování a organizování práce, vytrvalosti a soustavnosti při plnění úkolů pochopení techniky jako významné součásti vyspělé společnosti, chápání vztahu techniky a životního prostředí a nutnosti trvale udržitelného rozvoje společnosti chápání práce jako prostředku seberealizace, sebeaktualizace a rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a vhodné volbě budoucího povolání

Časová dotace: Předmět vyučujeme od šestého do devátého ročníku. Časová dotace předmětu na druhém stupni je v 6. až 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Organizace: Výuka probíhá v kmenových třídách, případně v učebně výtvarné výchovy, cvičné kuchyňce, učebně PC a dílnách.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení    

vedeme žáky k praktickému osvojení práce podle návodu vedeme žáky k plánování činností při práci vedeme žáky k pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech poznáváme s žáky vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost.

504


Kompetence k řešení problémů   

předkládáme žákům dostatečné množství příkladů, aby v případě nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce aplikujeme různá řešení při obdobných zadáních a hledáme nové způsoby využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů otevíráme žákům prostor pro zodpovědné rozhodování při řešení problému

Kompetence komunikativní    

vedeme žáky k účinné komunikaci při práci ve skupině seznamujeme žáky s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů vysvětlujeme žákům pojmy souvisejících s volbou povolání předkládáme dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků . Kompetence sociální a personální

  

učíme žáky spolupráci ve dvojici a v malé skupině přiřazujeme žákům různé role v pracovní skupině vedeme žáky k ohleduplnosti na pracovišti.

Kompetence občanské  

otevíráme žákům prostor pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu umožňujeme tvořivý přístup žáků k plnění zadaných témat.

Kompetence pracovní      

vedeme žáky k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů vedeme žáky ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě předkládáme žákům srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli vyhledáváme s žáky možná rizika při různých činnostech a hledáme cestu k jejich minimalizaci seznamujeme žáky s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci vytváříme prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci.

505


Předmět : Domácnost a dílna Ročník : šestý - devátý Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Žák : - ovládá práci podle návodu, samostatně používá pracovní nástroje a je schopen vytvářet vlastní pracovní postup při řešení problému

Práce se stavebnicemi, tvorba modelů Výroba jednoduchých výrobků ze dřeva, plastu a kovu - technická dokumentace Příprava pokrmů, ruční práce

- udržuje pořádek na pracovišti, dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla při práci. Je schopen poskytnout první pomoc v případě úrazu.

Bezpečnost a hygiena práce Základy První pomoci

- ovládá a udržuje ve funkčním stavu nástroje a přístroje určené pro práci v domácnosti a sport

Údržba a oprava nástrojů a přístrojů v domácnosti

- na základě získaných poznatků a dovedností se lépe orientuje při volbě budoucího povolání

Volba povolání

- aktivně se zapojuje do práce ve skupině, uvědomuje si potřebu dělby práce

Skupinová práce - projekt

D: Výroba historických modelů budov a techniky

Ov: Volba povolání

506


5.2.3

Nepovinné předměty – 2. stupeň Charakteristika nepovinného předmětu Sborový zpěv

V předmětu sborový zpěv je rozvíjena hudebnost žáků a je budován vztah k hudbě a umění. Rozvíjí se v těchto činnostech: zpěv, poslech, hudebně pohybová výchova, hra na hudební nástroje, práce s vizuálním materiálem a poznávání hudebních dějin. Těsná souvislost vzdělávacích obsahu vyučovacího předmětu hudební výchovy je zřejmá s některými tématy vzdělávací oblasti člověk a zdraví, jazyk a jazyková komunikace, část vzdělávacího obsahu je realizována ve sborovém zpěvu. Z průřezových témat jsou začleněna témata z osobnostní, sociální a multikulturní výchovy. Základní formou realizace je vyučovací hodina. Jsou realizovány různé akce, například koncerty, divadlo, žákovská vystoupení apod.

Vzdělávací cíle: -

-

-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu zaujímání osobní účasti v procesu tvorby

Časová dotace: Předmět je vyučován 2 hodiny týdně.

Organizace: Sborový zpěv se realizuje v odborné učebně hudební výchovy ve všech ročnících.

507


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence učení    

vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací podle individuálních hudebních schopností žáků a jejich dovedností učíme žáky, aby používali obecně užívané hudební termíny vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací učíme žáky odbornou terminologii Kompetence k řešení problémů

    

využíváme individuální hudební vyspělosti žáků hledáme se žáky spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem vedeme žáky k samostatnému a kritickému přemýšlení vedeme žáky ke správnému chápání hudby ukazujeme žákům cestu k poznání řeči hudby Kompetence komunikativní

   

vyjadřujeme se žáky vlastní názor, obhajujeme jej vhodnou formou učíme žáky toleranci k názorům druhých zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vyjadřujeme se k názorům žáků Kompetence sociální a personální

    

efektivně s žáky spolupracujeme, respektujeme názory jiných učíme žáky chápat odlišné kvality svých spolužáků respektujeme s žáky pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňujeme kvalitu práce žáků vyžadujeme od žáků dodržování pravidel slušného chování umožňujeme každému žákovi zažít úspěch Kompetence občanské

  

respektujeme s žáky názor druhých chráníme a oceňujeme s žáky naše kulturní tradice aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění

508


Kompetence pracovní  

vytváříme si s žáky pozitivní vztah k hudebním činnostem vyžadujeme od žáků dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

509


Předmět : Sborový zpěv Ročník : šestý - devátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

- dodržuje hlasovou hygienu

- lidové písně české i jiných evropských národů

EV:

- umělé písně současných skladatelů

OSV: Estetika mezilidských vztahů

- snaží se o vyrovnaný intonačně čistý hlasový projev

- kánony

MKV: Tradice a rozmanitost Kultur

- rozvíjí hlasový rozsah

- jednohlas

Žák: - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hud. aktivitách - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

- upevňuje správné pěvecké návyky

Estetický vztah k přírodě, vnímání krásy

VDO: Aktivita, kooperace - zlepšuje úroveň vlastního pěvec. projevu

- vícehlas – úpravy písní podle pěvecké vyspělosti sboru

510


Charakteristika nepovinného předmětu Náprava specifických poruch učení Nepovinný předmět Náprava specifických poruch učení navazuje na výuku na 1. stupni a je určen pro žáky s SPU v 6. -9. ročníku. Je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura klade důraz na reedukaci projevů vývojových poruch žáků a pomáhá žákům zvládat základní učivo. Získané dovednosti jsou předpokladem pro další vzdělávání žáků s SPU.

Vzdělávací cíle: -

reedukace specifických poruch učení rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku osvojování si jazyka jako prostředku k dalšímu vzdělávání

Časová dotace: 1 hodina týdně pro každý ročník

Organizace : -

výuka probíhá v odborných učebnách a kabinetech, zejména v jazykové učebně vybavené softwarovým výukovým programem nebo internetem ve výuce se používá specifických reedukačních metod podle doporučení PPP pravidelně jsou zařazovány soutěže a reedukační hry příprava každého žáka s SPU probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení  učíme žáky vyhledávat informace a propojovat je s praktickým životem,  vedeme žáky k samostatnému připravování na výuku  více využíváme kladné hodnocení a snažíme se vytvořit pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů  motivujeme žáky k používání několika zdrojů získání informací Kompetence komunikativní  vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu

511


 

učíme žáky vyslovit a obhájit svůj názor a výsledky práce, přijímat kladné i záporné hodnocení využíváme různých informačních a komunikačních prostředků

 

Kompetence sociální a personální upevňujeme vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči podporujme u žáků sebedůvěru a sebevědomí

Kompetence občanské  učíme žáky toleranci a respektování druhých

Kompetence pracovní vedeme žáky k využívání jejich znalostí v běžné praxi

512


Předmět : Náprava specifických poruch učení Ročník : šestý - devátý Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

Žák : -

dokáže pracovat se jazykovými pomůckami

základními Práce s jazykovými příručkami

ČJ: Jazykové příručky

Reedukační metody pro nápravu dyslexie

-

čte plynule a textu dobře rozumí

-

text dovede s patřičnou slovní zásobou Reedukace dysgrafických a dysortografických potíží reprodukovat

-

zvládá běžné pravopisné jevy

-

ovládá práci s počítačem

Rozšiřování slovní zásoby a hry se slovy

Práce s výukovými programy Didakta, DysCom, Terasoft apod.

513

ICT: Práce s PC a internetem


Charakteristika nepovinného vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova Zdravotní TV je nepovinný předmět, který je určen žákům s určitým zdravotním oslabením skupiny III. - případně II. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy: a) činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky, konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, nevhodná cvičení b) speciální cvičení – základní cvičební polohy,základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení u těchto druhů oslabení - oslabení podpůrně pohybového systému - oslabení vnitřních orgánů - oslabení smyslových a nervových funkcí c) všestranně rozvíjející pohybové činnosti – pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV, s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Vzdělávací cíle: -

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání prožitků z činností podpořených pohybem, prostředím a atmosférou vztahů propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole, obci či městě

Časová dotace: Vyučuje se od 1. do 9. ročníku 1 hodinu týdně v samostatných hodinách

Organizace: Výuka probíhá v tělocvičně, žáci cvičí na podložce. V úvodu hodiny provádějí dechová cvičení. V hlavní části hodiny se každý žák věnuje svým cvikům, které vybere vyučující na základě jeho oslabení. V závěru hodiny se všichni zklidní závěrečnou relaxací. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá dostupné náčiní a nářadí.

514


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

poznávají smysl a cíl svých aktivit plánují, organizují a řídí vlastní činnost užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka…

Kompetence k řešení problémů    

vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problému vyhledávají informace vhodné k řešení problému kriticky myslí a činí uvážlivá rozhodnutí jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní   

komunikují na odpovídající úrovni osvojí si kultivovaný projev ústní i pohybový účinně se zapojují do diskuse

Kompetence sociální a personální    

spolupracují ve skupině podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj

Kompetence občanské      

respektují názory ostatních formují si volní a charakterové rysy zodpovědně se rozhodují podle dané situace aktivně se zapojují do sportovních aktivit rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí(hráč, rozhodčí, divák.)

Kompetence pracovní    

efektivně organizují vlastní práci pod odborným vedením spoluorganizují svůj pohybový režim využívají načerpaných znalostí a dovedností v běžné praxi ovládají základní postupy první pomoci

515


Předmět : Zdravotní tělesná výchova Ročník : první - devátý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata,poznámky

Žák: Uplatňuje správné způsoby držení - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních těla a zaujímá správné základní činnostech,zaujímá správné základní cvičební polohy cvičební polohy Zvládá jednoduchá speciální cvičení - usiluje o optimální provedení související s vlastním oslabením speciálních vyrovnávacích cvičení souvisejících s vlastním oslabením Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování Zvládá základní techniku speciálních - zvládá základní techniku cvičení podle pokynů učitele speciálních cvičení podle pokynů učitele Upozorní samostatně na činnosti, - upozorní na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením které jsou v rozporu s jeho aktivně se vyhýbá činnostem, které oslabením jsou kontraindikací zdravotního oslabení

Základní zdravotní oslabení , Žák cvičí cviky s přihlédnutím k jeho prevence, pohybový režim, vhodné zdravotnímu oslabení od 1. do 9. oblečení do ZdTV, zásady správného ročníku držení těla, dechová cvičení, nevhodná cvičení a činnosti speciální cvičení základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení oslabení podpůrně pohybového systému (A) - poruchy funkce svalových skupin - poruchy páteře - poruchy stavby dolních končetin - lokální a celková relaxace - správné držení hlavy,pletence ramenního, pánve, kolen, - protažení prsních a bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle - posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu 516


- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

- zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu - uvolňování páteře, rotační cvičení - dýchací stereotyp oslabení vnitřních orgánů oslabení oběhového a dýchacího systému, oslabení endokrinního systému, obezita, ostatní oslabení vnitřních orgánů: rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, hrudní a brániční dýchání, cvičení koordinace a rovnováhy oslabení a nervových funkcí oslabení zraku, sluchu, neuropsychická oslabení, koordinace pohybu, rovnovážné polohy, vnímání rytmu, cvičení s hudebním doprovodem, orientace v prostoru, rychlost zrakového vnímání vědomá kontrola cvičení pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV

517


6.

Hodnocení žáků

6.1 Celkové hodnocení Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: - prospěl(a) s vyznamenáním Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) - prospěl(a) Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. - neprospěl(a) Žák neprospěl, je -li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Hodnocení a klasifikace A. v předmětech s převahou naukového zaměření Stupeň 1 (výborný) Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný

518


projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. Stupeň 3 (dobrý) Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. Stupeň 4 (dostatečný) U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. Stupeň 5 (nedostatečný) U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nepracuje pro tým, svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.

519


Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje, znemožňuje práci druhým.

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

Opravná zkouška 

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech

Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.

Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 520


O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami A. v předmětech s převahou naukového zaměření Stupeň 1 (výborný) - ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky - myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně - je schopen samostatně studovat vhodné texty - pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné - je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů - vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně - umí a používá kompenzační pomůcky - pracuje spolehlivě s upraveným textem - po zadání práce pracuje samostatně Stupeň 2 (chvalitebný) - v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky myslí logicky správně - je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty - pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné - je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů - vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně - umí a dovede použít kompenzační pomůcky - pracuje spolehlivě s upraveným textem - po zadání práce učitelem pracuje s jistotou Stupeň 3 (dobrý) - má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků - myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby - je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele - pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné - je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele - vyjadřuje se obtížně a nepřesně - dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele - pracuje spolehlivě s upraveným textem - nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat Stupeň 4 (dostatečný) - má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků - v myšlení se vyskytují závažné chyby - je nesamostatný v práci s vhodnými texty - práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné

521


-

málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami má velké obtíže při práci s upraveným textem závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit

Stupeň 5 (nedostatečný) - požadované poznatky si neosvojil - samostatnost v myšlení neprojevuje - je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele - žák nepracuje pro tým - správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen - jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti - kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele - s upraveným textem nedovede pracovat - chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele - neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje, znemožňuje práci druhým

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení Stupeň 1 (výborný) - v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost - pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí - jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný - osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě Stupeň 2 (chvalitebný) - v činnostech aktivní, převážně samostatný - úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady - projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky - osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost Stupeň 3 (dobrý) - v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní - nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu - jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb - jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele - nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost Stupeň 4 (dostatečný) - v činnostech je málo tvořivý, často pasivní - rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé - úkoly řeší s častými chybami - dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele - projevuje velmi malý zájem a snahu

522


Stupeň 5 (nedostatečný) - v činnostech je skoro vždy pasivní - rozvoj schopností je neuspokojivý - jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu - minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat - neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje, znemožňuje práci druhým

Přezkoušení Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné.

Slovní hodnocení Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové.......) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu, do školní matriky a dbá o jejich úplnost. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech,

523


apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn žák se znovu nepřezkušuje. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.

Dodatečná zkouška Dodatečnou zkoušku koná žák: 

který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.

který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.

který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

Hodnocení práce v zájmových útvarech Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: - pracoval(a) úspěšně - pracoval(a)

Komisionální přezkoušení 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad

524


Komise je tříčlenná a tvoří ji: - předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy - zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu - přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Postup do dalšího ročníku Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

525


6.2 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Obecné zásady:  

při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici podklady pro klasifikaci učitel získává: - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě

Sebehodnocení Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

526

Švp od 1 9 2016částii  

ŠVP část II.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you