Page 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV část I.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315


příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje…..……………………………………………………………………3 2. Charakteristika školy …………………………………………………………………….4 2.1 Popis budovy …………………………………………………………………….4 2.2 Úplnost a velikost školy …………………………………………………………4 2.3 Vybavení školy …………………………………………………………………..4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru ……………………………………………5 2.5 Charakteristika žáků ……………………………………………………………..5 2.6 Spolupráce s rodiči ………………………………………………………………5 2.7 Dlouhodobé projekty …………………………………………………………….5 3. Charakteristika ŠVP ……………………………………………………………………...7 3.1 Zamě ení školy …………………………………………………………………..8 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie …………………………………………………7 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími pot ebami ……………...13 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimo ádně nadaných ………………………………...15 3.5 Začlenění prů ezových témat …………………………………………………...16 3.5.1 Tabulky prů ezových témat – 1. stupeň ….……………………………18 3.5.2 Tabulky prů ezových témat – 2. stupeň ………………………………… 4. Učební plán ……………………………………………………………………………… 72 4.1 Učební plán pro 1.– 5. ročník.……...……………………………………………72 4.2 Učební plán pro 6. – ř. ročník…………………………………………………...73 4.2.1 Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně ………………………………...73 4.2.2. Učební plán pro 6. – ř. ročník - tabulka………………………………..74 5. Učební osnovy …………………………………………………………………………….75 5.1 Učební osnovy 1. stupně ………………………………………………………...75 5.1.1 Povinné p edměty …………………………………………………….75 5.1.2 Nepovinné p edměty ……………………………………………….. 216 5.2 Učební osnovy 2. stupně ………………………………………………………227 5.2.1 Povinné p edměty …………………………………………………...227 5.2.2 Volitelné p edměty ………………………………………………….419 5.2.3 Nepovinné p edměty ……………………………………………….. 498 6. Hodnocení žák a autoevaluace školy …………………………………………………512 6.1 Celkové hodnocení……………………………………………………………..512 6.2 Pravidla pro hodnocení žáků ……………………………………………… 520 6.3 Autoevaluace školy ……………………………………………………………521

2


1.

Identifikační údaje

Název školy:

Základní škola Lipník nad Bečvou

Adresa školy:

ulice Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou

p íspěvková organizace ulice Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou

Mgr. Jaromír Krejčí

editel: Kontakty:

Telefon: Fax: E-mail: Web:

581 292 021 581 292 037 zsosecka@zsosecka.cz www.zsosecka.cz

Za azení do sítě škol:

IZO: REDIZO: IČO: DIČ:

044940343 600146871 44940343 CZ 44940343

Z izovatel:

M sto Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka Řř, 751 31 Lipník nad Bečvou

Starosta: Ing. Miloslav P ikryl Vedoucí odboru školství:Ing. V ra Rakovská Kontakty:

Telefon: 581 722 111 prikryl@mesto-lipnik.cz E-mail starosta: E-mail vedoucí odboru: vera.rakovska@mesto-lipnik.cz

Platnost dokumentu od: 1.9. 2016 Verze: č. 4 Koordináto i tvorby ŠVP: Mgr. Ivo Mádr, Mgr. Jana Horalíková

Podpis editele školy

Razítko školy 3


2. Charakteristika školy 2.1 Popis budovy Budova školy byla vystavěna v roce 1ř00 jako německá vyšší zemská reálka a německá obecná chlapecká škola. Od roku 1ř22 dalo město Lipník nad Bečvou budovu k dispozici českým měšťanským školám a české obecné chlapecké škole. Budova školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1992 – 1řřř. Došlo k novému propojení obou budov, rozší ily se učebny vybouráním p íček v labyrintu bývalého školního klubu a družiny, učebny byly zvětšeny o prostory nefunkčních kabinetů, komor a skladů. Škola získala těmito úpravami nové odborné učebny. Poslední etapou rekonstrukce byla p ístavba dvorního traktu t ípodlažní části objektu s půdní nadstavbou a rekonstrukce hygienických za ízení. Závěrečná fáze zahrnovala dokončení obnovení uliční fasády z ulice Jiráskova a Hrnčí ská a úpravu dvora včetně vstupní brány.

2.2 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. až ř. postupným ročníkem a nacházíme se v centru města, v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. Zajišťujeme výuku žáků z Lipníka nad Bečvou a žáků z blízkého okolí. Kapacita školy je 500 žáků.

2.3 Vybavení školy V budově školy je 25 t íd a 10 odborných učeben. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, knihovna, která slouží jako informační centrum, jídelna s kapacitou 700 jídel a školní bufet. Ve škole je vybudován bezbariérový p ístup s výtahem. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké mí e žáci i učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Na 1. stupni je to vždy t ída s hracím koutkem a kobercem, na 2. stupni jsou to kmenové t ídy a samostatné pracovny fyziky, chemie, p írodopisu, dějepisu, cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dvě učebny pro výuku pracovních činností a technologií, keramická dílna, učebna výpočetní techniky a speciální multifunkční učebna pro výuku jazyků. Z hlediska didaktické techniky je škola vybavena standardně. Ve t ídách jsou využívány CD p ehrávače, hifi věže, dataprojektory a interaktivní tabule. V odborných učebnách jsou používány počítače, televizní p ijímače, videa, DVD p ehrávače a dataprojektory. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatní sk íňky, WC, sprchové kouty). Škola má dvě oddělení školní družiny a školní klub. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičny, multifunkční sportovní areál, městský stadion s fotbalovým h ištěm a zázemím pro atletiku. V době volna a p estávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, učebnu PC, multifunkční učebnu, a to vždy po dohodě s vyučujícími. Žákům je k dispozici také školní obchůdek.

4


Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojeny do sítě. Mají volný p ístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se schází ve sborovnách na 1. a 2. stupni. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. Velká pozornost je věnována integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Žáci mohou navštěvovat speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle pot eby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu.

2.4 Charakteristika pedagogického sboru Výchovu a vzdělání poskytuje 25 až 30 pedagogických pracovníků. Personální strategie vedení školy smě uje k zajištění odborně kvalifikované výuky na škole. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor pro ekologickou výchovu, koordináto i ŠVP. Všichni učitelé absolvovali školení počítačů SIPVZ, jsou proškoleni v problematice ochrany p i mimo ádných událostech a mají základní kurz první pomoci.

2.5 Charakteristika žáků P evážná většina žáků jsou děti z Lipníka nad Bečvou, část dojíždí z blízkého okolí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních p íslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním postižením.

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, 4x ročně na pravidelných rodičovských schůzkách, v době konzultačních hodin, ve dnech otev ených dve í a v době akcí pro ve ejnost (škola po ádá den otev ených dve í s dílnami pro děti, besídky, jarmarky apod.). P i škole funguje SRPDŠ .Na základě zákona č.561/2004 Sb.§ 167 a §16Ř z izovatel sestavuje školskou radu. Školská rada je 6 členná. Je tvo ena 2 zástupci jmenovanými z izovatelem, 2 zástupci zvolenými z ad pedagogických pracovníků a 2 zástupci zvolenými z ad rodičů nezletilých žáků. Rodiče jsou o činnosti školy informováni na webových stránkách. Možnost vzájemných informací po internetu chceme výrazně rozší it. Rodiče se podílejí na vedení zájmových kroužků. Úzce spolupracujeme s obcí, se St ediskem volného času, Městskou knihovnou , Základní uměleckou školou, Dětským domovem v Lipníku nad Bečvou, s PPP P erov, Domovem důchodců a tělovýchovnými organizacemi ve městě. Organizujeme nebo se účastníme ady kulturních a sportovních akci pro širokou ve ejnost (vystoupení pěveckého souboru, tanečního souboru, výstavy a slavnostní zahájení výstav žákovských výtvarných prací) .

2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Po ádáme kulturně vzdělávací a sportovní pobyty, lyža ské kurzy, plavecké kurzy a pobyty v p írodě. T ídní

5


kolektivy vyjíždějí na adu exkurzí, osobnostní kurzy, pracují na projektech zamě ených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů : Klub Sovička , který nabízí matkám p edškoláků zajímavé aktivity, které napomáhají výchově dětí , projekt „Týden pro p írodu“, který je zamě en na výchovu dětí v oblasti životního prost edí. Organizujeme ve městě pěveckou soutěž žáků 1. stupně a sportovní soutěže. V rámci mezinárodní spolupráce se zamě ujeme na ůdopci na dálku, což je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy. Škola rozvíjí v rámci reciproce aktivity spolupráce s partnerskými zahraničními školami (projekty Comenius).

6


3.

Charakteristika ŠVP

3.1. Zamě ení školy Škola je zamě ena na:    -

-

-

-

-

výuku cizích jazyk od 1. ročníku práci s výpočetní a komunikační technikou širokou nabídku volitelných p edm t chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dob e uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, více činnostního učení se zamě ením na praxi zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu výrazně posilujeme výuku cizích jazyků jako nezbytnost pro budoucí život v EU vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech p edmětů, podporujeme výuku na počítačích a jejich všestranné využívání preferujeme sportovní výchovu a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního ádu klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně p irozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. provádíme rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených p ímo ve t ídách základní školy s ostatními dětmi chceme se zamě ovat i na žáky nadané, chceme jim vytvo it podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich p echod na jiné školy, u těchto žáků budeme preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. účastníme se různých soutěží školního, krajského, národního charakteru, kde mají žáci možnost rozvíjet a prezentovat vlastní schopnosti a nadání naším cílem je rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky

7


3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzd lávání 1. Umožnit žák m osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

   

Získávat a vyhledávat pot ebné informace; propojovat informace s praktickým životem Vést žáky k samostatné p ípravě na vyučování Diskutovat o výsledcích práce Vytvá et pozitivní vztah k učení Využívat kladné hodnocení a zpětnou vazbu

2. Podn covat žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém    

Rozvíjet tvůrčí myšlení Up ednostňovat skupinové vyučování Využívat soutěží a olympiád k rozvoji logického myšlení Obhajovat své názory a výsledky své práce

3. Vést žáky k všestranné, účinné a otev ené komunikaci   

Využívat všech forem komunikačních prost edků Vést k výstižnému a souvislému projevu Rozvíjet komunikační schopnosti a umění naslouchat

4. Rozvíjet u žák schopnost spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých    

Stanovit pravidla činnosti kolektivu – ád školy Upevňovat vztahy učitel – rodič – žák ( SRPDŠ a Rada školy ) Využívat projektové a skupinové vyučování Vštěpovat slušné chování, morální hodnoty a toleranci mezi lidmi

5. P ipravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti  

Dodržovat stanovená pravidla ve škole i mimo ni Aktivně se zapojovat do kulturního dění ve škole i mimo ni

8


Vést žáky k národní hrdosti i ke spolupráci s jinými národnostmi

6. Vytvá et u žák pot ebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prost edí i k p írod     

Klást důraz na prožitek – radost z prožití úspěchu Učit žáky zvládat emoce – správně reagovat v emočně vypjatých situacích Vést žáky k aktivní ochraně p írody a životního prost edí Vážit si práce a výsledku práce své i druhých, neničit majetek jiných Vést k empatii

7. Učit žáky aktivn rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za n odpov dný   

Preventivně působit v oblasti sociálně patologických jevů Rozvíjet spolupráci s rodiči, policií, PPP a dalšími organizacemi Vytvá et pro žáky vhodné prost edí a zároveň je vést ke spolupráci p i jeho vytvá ení a zodpovědnosti za něj

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a k duchovním hodnotám, učit je žít společn s ostatními lidmi     

Pomáhat slabým, postiženým, nemocným a starým lidem Rozvíjet reciproční projekty Motivovat žáky k toleranci a porozumění jiným lidem, etnikům Naučit žáky p ijímat odlišnosti Seznamovat žáky s jinými kulturami

9. Pomáhat žák m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými v domostmi a dovednostmi p i rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci      

Spolupráce s UP – IPS p i volbě povolání Umožnit žákům poznávat pracovní náplně různých profesí Vést k respektu a úctě ke společensky p ínosným povoláním Vést žáky k dodržování pravidel p i plnění pracovních povinností Vytvá et objektivní výstupní hodnocení žáků Pravdivě informovat rodiče o schopnostech a vědomostech žáků a doporučit vhodný typ školy

9


Specifické cíle školy    

p ipravovat žáky k flexibilnímu způsobu života v rámci EU, motivovat je k učení cizích jazyků naučit žáky získávat a t ídit informace, hledat a ešit problémy, rozvíjet morální hodnoty a prosazovat strategie trvale udržitelného rozvoje rozvíjet dopravní informovanost žáků, pravidelně informovat o BESIP a upozorňovat na ekologické dopady dopravy vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, naučit žáky p ijímat kladné i záporné hodnocení a nést důsledky svých rozhodnutí, jednání a chování, eliminovat sociálně patologické jevy , neničit hodnoty a práci druhých podněcovat zájem o regionální dění a vzbuzovat pocit sounáležitosti

Klíčové kompetence Kompetence k učení -

vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a p ipravujeme je pro život vytvá íme takové situace, v nichž má žák radost z učení individuálním p ístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch umožňujeme jim realizovat své vlastní projekty dáváme jim p íležitost zúčastnit se různých soutěží a olympiád zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly pro efektivní učení využíváme vhodné formy a metody práce motivuje žáky k dalšímu vzdělávání podporujeme samostatnost a tvo ivost učíme práci s chybou učíme trpělivosti a povzbuzujeme učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat pot ebné informace umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry vedeme žáky k sebehodnocení jdeme p íkladem vedeme žáky k využití teorie v praktickém životě

10


Kompetence k ešení problému -

podněcovat žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problému využíváme netradiční úlohy p i ešení problému vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá ešení problémů, svá ešení si dokázali obhájit do výuky za azujeme v co největší mí e problémové úlohy z praktického života, které následně ově ujeme podporuje práci s informacemi ze všech možných zdrojů učíme žáky informace vyhledávat, t ídit a vhodným způsobem využívat v rámci projektu spolu se žáky ešíme dané problémy a napomáháme p i plánování, p ípravě, realizaci i hodnocení akceptujeme více způsobů ešení spolu se žáky ešíme situace vzniklé p i vyučování i mimo něj vedeme žáky k aktivnímu p ístupu p i ešení problémů, k vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, vyjád ení vlastního postoje, k pomoci druhému učíme se asertivnímu chování nabízíme pomoc výchovného poradce a metodika školní prevence

Kompetence komunikativní -

-

vedeme žáky k všestranné, účinné a otev ené komunikaci ve všech p edmětech vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému ústnímu a písemnému projevu, podporujeme formulaci a vyjad ování myšlenek a názorů žáků v logickém sledu učíme žáky efektivně diskutovat žáky směrujeme k porozumění a aplikaci různých typů textů, obrazových materiálů a jiných informačních a komunikačních prost edků podporujeme p átelské mezilidské vztahy

Kompetence sociální personální -

rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých uplatňujme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc p i učení provádíme praktická cvičení, p i kterých analyzujeme sociální role a vztahy společně s žáky vytvá íme pravidla práce v týmu a vzájemné spolupráce vytvá íme p íjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy napomáháme rozpoznávání nevhodného a rizikového chování a jeho možných důsledků dbáme na dodržování společně stanovených pravidel chování vedeme žáky k posilování vlastního sebevědomí na základě poznání sebe a druhých učíme žáky odmítavému postoji ke všem negativním projevům a vlivům, které narušují dobré vztahy usiluje o akceptování zkušeností, názorů jiných diskutujeme nad problémy, učíme žáky asertivně vyjád it a obhájit svůj názor

11


posiluje vnímavost k pot ebám vrstevníků, dospělých, starých, nemocných a postižených lidí - podněcujeme spolupráci : učitel – rodič – SRPDŠ Kompetence občanské -

-

ve t ídních kolektivech stanovujeme společně pravidla chování respektujeme individuální rozdíly mezi lidmi vedeme žáky k pochopení základních principů občanské společnosti a demokracie p ipravujeme žáky k zvládání mimo ádných situací ( evakuační plán školy ) aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění školy, města a regionu v rámci projektů motivujeme žáky k ochraně zdraví a životního prost edí

Kompetence pracovní -

motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti „Svět práce“ učíme žáky bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dbáme na dodržování bezpečnostních pravidel vedeme žáky pružně reagovat na změnu pracovních podmínek podporujeme u žáků práci z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti zvažujeme dopad pracovních činností na zdraví, životní prost edí a na kulturní a společenské hodnoty výuku doplňujeme o praktické exkurze v rámci možností regionu žákům pomáháme p i výběru jejich profesní orientace žákům nabízíme volitelné p edměty a zájmové útvary p i výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na objektivní sebehodnocení žáků

12


3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Toto vzdělávání se týká žáků s p iznanými podpůrnými opat eními prvního až pátého stupně. Podpůrná opat ení realizuje škola. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) žáka se speciálními vzdělávacími pot ebami (dále jen SVP) je v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.

3.3.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Podpůrné opat ení prvního stupně je poskytováno žákům, u kterých se projevuje pot eba úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. Jedná se o žáky, u kterých se projevují mírné obtíže ve vzdělávání, nap . pomalejší tempo práce, ob tíže ve čtení, nesoust eděnost p i školní práci apod. Může jít o dlouhodobé obtíže malého rozsahu, stejně jako obtíže vyvolané aktuálně nep íznivým zdravotním nebo psychickým stavem. Poskytnutí prvního stupně podpůrného opat ení navrhuje žákovi pedagogický pracovník školy (t ídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího p edmětu) s využitím spolupráce s poradenskými pracovníky školy (metodik prevence, výchovný poradce). Vychází z pozorování žáka v hodině, z analýzy výsledků jeho činnosti, žákovy reflexe jeho výsledků, rozhovorů se žákem a jeho zákonným zástupcem. Poskytnutí PLPP není vázáno doporučením školského poradenského za ízení ani písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. PLPP je vypracován písemně a p ed jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín p ípravy PLPP a koordinuje p ípadné schůzky: rodič – pedagog – vedení školy – žák. Se zpracovaným PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka, všichni vyučující a vedení školy. Naplňování cílů PLPP škola vyhodnocuje nejpozději 3 měsíce od zahájení poskytování podpůrných opat ení. Pokud je poskytované podpůrné opat ení účelné, může jej žák v p ípadě pot eby využívat v průběhu celé školní docházky. PLPP má tyto náležitosti:

-

důvod k p istoupení sestavení PLPP

datum plánovaného vyhodnocení charakteristika žáka a jeho obtíží stanovení cílů PLPP podpůrná opat ení ve škole (metody výuky, organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitelů) podpůrná opat ení v rámci domácí p ípravy podpůrná opat ení jiného druhu vyhodnocení účinnosti PLPP doporučení k odbornému vyšet ení (pokud podpůrná opat ení účelná nejsou, škola doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského za ízení) Podpůrná opat ení pro žáky se speciálními vzdělávacími pot ebami na naší škole: v oblasti metod výuky (respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi -

-

důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu respektování pracovního tempa žáka, poskytování dostatečného času k zvládnutí daného úkolu v oblasti organizace výuky (st ídání forem a činností během výuky využívání skupinové výuky u mladších žáků postupný p echod k systému kooperativní výuky

13


-

využívání hygienických p estávek za azování speciální pedagogické péče (logopedická péče)

3.3.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje škola prost ednictvím editele školy. IVP je poskytnuto na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích pot eb žáka, p ičemž vychází ze ŠVP a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. IVP sestavuje t ídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích p edmětů žáka a poradenskými pracovníky školy na základě p iznaného stupně podpůrného opat ení doporučeného školským poradenským za ízením (ŠPZ). IVP je zpracován od p iznaného druhého stupně podpůrného opat ení. Na doporučení ŠPZ může být vzdělávací obsah i očekávané výstupy stanovené ŠVP upraveny. Úpravy učiva a očekávaných výstupů rozsáhlejšího charakteru se týkají žáků od p iznaného 3. stupně podpory, tedy žáků s lehkým mentálním postižením. IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdrží vyjád ení ŠPZ a žádost zákonného zástupce žáka. IVP může být doplňován i upravován v průběhu celého školního roku podle pot eb žáka. S vyhotoveným IVP škola seznámí všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Dodržováním stanovených podpůrných opat ení a plněním cílů IVP je pově en pedagog zodpovědný za vzdělávání a odbornou péči o žáka. Školské poradenské za ízení ve spolupráci se školou vyhodnocuje naplňování IVP žáka a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci a škole poradenskou podporu. O všech skutečnostech a opat eních týkajících se IVP žáka je informována editelka školy. IVP má tyto náležitosti:

- název ŠPZ, které vydalo doporučení pro zpracování IVP, kontaktní pracovník -další poradenská za ízení, která se podílí na péči o žáka -rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka IVP, včetně zdůvodnění -cíle IVP, vyučovací p edměty, kterých se IVP týká -specifikace stupňů podpůrných opat ení (metody výuky používané k naplňování cílů IVP, úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob ově ování vědomostí a dovedností, hodnocení žáka, pomůcky a učební materiály, podpůrná opat ení jiného druhu, personální zajištění úprav průběhu vzdělávání – asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, další subjekty, podílející se na vzdělávání žáka, spolupráce se zákonnými zástupci žáka, dohoda mezi žákem a vyučujícím) -vyučovací p edměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opat ení -osoby zodpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka

3.3.3 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem Pedagogové podporují integraci zapojováním dítěte do všech činností ve t ídě. Prioritou je aktivace p íchozího žáka v oblasti mluveného projevu. Žáci s OMJ (odlišný mate ský jazyk) jsou považováni za žáky se sociálním znevýhodněním (školský zákon, § 16, odstavec 4). Není nutné u nich vyžadovat vyšet ení pedagogickopsychologické poradny. Pedagogové vytvo í pro žáka-cizince vyrovnávací plán a zvolí odlišný způsob klasifikace, neboť neznalost českého jazyka p edstavuje ohrožení v podobě neúspěchu ve vzdělání a izolace v kolektivu. Zároveň může být pro žáky z ízena pozice asistenta pedagoga (školský zákon, § 16, odstavec 6 a ř). Smyslem vyrovnávacího plánu je umožnit žákovi pracovat podle jeho současných možností, schopností a tempa, na té úrovni, kterou momentálně dosahuje, bez obavy z neplnění požadavků osnov. Náplň vzdělání žáka s OMJ má pozměněný obsah, který je zamě en p edevším na rozvoj vyučovacího jazyka, a to ve všech p edmětech. Způsob hodnocení a klasifikace: klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů. Česká legislativa (vyhláška č.4Ř, § 15) uvádí, že dosažená úroveň znalostí českého jazyka se považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. P i hodnocení je proto t eba k této okolnosti p ihlížet, a to po dobu t í po sobě jdoucích pololetí. Tento fakt je t eba z hlediska zdravého t ídního klimatu spolužáků dob e a citlivě vysvětlit.

Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáků s LMP je ešeno takto: V p ípadě doporučení školského poradenského za ízení k úpravě výstupů vzdělávání a vytvo ení IVP u žáka s LMP (3. stupeň podpory) vycházíme z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV s p ihlédnutím ke SVP žáka a využíváme p itom metodického průvodce (www. rvp.cz/průvodce), ve kterém je vypracována metodická podpora pro stanovení obsahů očekávaných výstupů pro každý ročník.

14


3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Nadaným žákem se rozumí žák, který p i adekvátní podpo e vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Mimo ádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací pot eby a je t eba na ně reagovat a vytvá et pro ně podmínky. Nejd íve je nutné rozpoznat mimo ádně nadané jedince. Jejich identifikace je dlouhodobý proces systematického sledování žáků, rozpoznávání jejich nadání vhodnou motivací i jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Tito žáci pot ebují pomoc ze strany školy i rodiny nejen v hodinách povinných a povinně volitelných p edmětů, ale i v zájmových kroužcích a p i realizaci různých projektů ve škole. Význačným stimulujícím prvkem je také zájem a podpora ze strany rodiny. Zásady vzdělávání mimo ádně nadaných žáků nelze generalizovat, protože způsoby výuky i metody vycházejí z principů důsledné individualizace a vnit ní diferenciace. Škola může po identifikaci mimo ádně nadaných žáků p i jejich vzdělávání využít plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán.

3.4.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáků mimořádně nadaných

Mimo ádně nadaným žákům, kte í mají své specifické vzdělávací pot eby, může t ídní učitel po poradě s vyučujícím daného p edmětu a výchovným poradcem vypracovat plán pedagogické podpory. editelka školy může povolit, aby pro žáka mimo ádně nadaného byl vypracován pro kterýkoliv p edmět p íslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném ročníku. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským za ízením. Specifikace prováděných podpůrných opat ení a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimo ádně nadaných žáků: p edčasný nástup dítěte ke školní docházce -

vzdělávání skupiny mimo ádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích p edmětech účast žáka ve výuce ve vyšším ročníku nebo v jiné škole obohacování vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zadávání projektů p íprava a účast na soutěžích, včetně celostátních kol nabídka volitelných vyučovacích p edmětů nabídka nepovinných p edmětů nabídka zájmových aktivit

3.4.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáků mimořádně nadaných Individuální vzdělávací plán mimo ádně nadaného žáka sestavuje t ídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, učiteli jednotlivých vyučovacích p edmětů, ve kterých se mimo ádné nadání žáka projevuje a školským poradenským za ízením. Vzdělávání žáka podle IVP povoluje škola prost ednictvím editele školy. IVP je poskytnuto na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. IVP je závazným dokumentem pro zabezpečení výuky mimo ádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. IVP má písemnou podobu a p i jeho sestavování spolupracuje t ídní učitel s rodiči, kte í podají písemnou žádost. P i sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 2Ř vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského za ízení, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení doporučení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok a může být v průběhu školního roku upravován a doplňován. Školské poradenské za ízení ve spolupráci se školou vyhodnocuje naplňování IVP žáka a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci a škole poradenskou podporu. O všech skutečnostech a opat eních týkajících se IVP žáka je informována editelka školy. IVP má tyto náležitosti - název ŠPZ, které vydalo doporučení pro zpracování IVP, kontaktní pracovník -další poradenská za ízení, která se podílí na péči o žáka -rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka IVP, včetně zdůvodnění -cíle IVP, vyučovací p edměty, kterých se IVP týká -specifikace stupňů podpůrných opat ení (zadávání specifických úkolů, rozši ování a prohlubování vzdělávacího obsahu učiva, zapojování do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, možnost účasti v některých p edmětech ve vyšších ročnících, účast v soutěžích)

15


Zodpovědná osoba v systému péče o žáky se speciálně vzdělávacími pot ebami je na naší škole výchovný poradce.

3.5

Začlenění prů ezových témat

Seznam pr      

ezových témat

Použitá zkratka

Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

OSV VDO EGS MV EV MEV

3.5.1 Tabulky prů ezových témat – 1. stupeň Charakteristika pr

ezového tématu Osobnostní a sociální výchova

Prů ezové téma Osobnostní a sociální výchova prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, je praktické a má využití v běžném každodenním životě. Respektuje osobnost žáka, jeho individuální pot eby i zvláštnosti, pomáhá mu vytvá et praktické životní dovednosti v kolektivu t ídy, školy a společnosti. Téma zahrnuje osobností, sociální a morální rozvoj, jehož cílem je pomáhat žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému, k dalším lidem i ke světu. Jednotlivé okruhy prů ezového tématu jsou integrovány v průběhu devítiletého vzdělávacího cyklu snad ve všech p edmětech, avšak systematičtější výuka probíhá v p edmětech jazykově, komunikačně a výchovně zamě ených, tj. v českém jazyce a literární výchově, v cizích jazycích, v občanské, výtvarné, hudební a tělesné výchově /výchova ke zdraví – VKZ/. Začlen ní tematických okruh Poznávací schopnosti žáků budeme rozvíjet v českém jazyce pomocí cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soust edění a dovednosti zapamatování, a to ve všech ročnících. Tématický okruh Sebepoznání a sebepojetí bude za azen ve čtvrtém a pátém ročníku, kde se více soust edíme na formování správných postojů, hodnot a vztahů mezi žáky. Naučíme děti pracovat a komunikovat v komunitním kruhu, kde budou poznávat sami sebe, své spolužáky a upevňovat pozitivní vztahy ke svému okolí. Ve t etím, čtvrtém a pátém ročníku začneme smě ovat děti k nutnosti organizace vlastního času tak, aby dosáhly osobních cílů. Seberegulace a sebeorganizace by měla vést k pochopení, že den školáka musí být kvalitativně naplněn činnostmi vedoucími k plánovanému učení a stejně důležitému rozvíjení zájmů.

16


V oblasti psychohygieny za adíme dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, zejména v p edmětech hudební a výtvarná výchova. K tomu poslouží uvolňovací cvičení, hudební a kresebné působení, uvolnění a relaxace p i modelování a tematických pracích. Nápaditost a originalitu, schopnost vidět věci jinak čili kreativitu budeme v žácích postupně rozvíjet ve všech ročnících, hlavně prvky dramatizace v českém jazyku a tvo ivé práce v týmu v hodinách výtvarné výchovy. Poznávání lidí je z hlediska sociálního rozvoje důležité již od prvního ročníku. Děti budou postupně vnímat a poznávat své spolužáky ve t ídě, poznávat a respektovat všechny dospělé osoby ve škole. V druhém ročníku se zamě íme na rozvoj pozornosti žáků vůči odlišnostem mezi lidmi, hledání výhod v odlišnostech a chyby p i poznávání lidí. Péči o dobré vztahy, empatii, respekt a pomoc druhému budeme dětem věnovat v tématickém okruhu Mezilidské vztahy. V hodinách prvouky pohovo íme o pozitivních vztazích v rodině, pozitivních vztazích mezi spolužáky a sourozenci, které vyústí v pochopení správného soužití ve t ídě. V hodinách vlastivědy čtvrtého a pátého ročníku již budou děti schopny sestavit si vlastní pravidla chování ve své t ídě. Komunikaci budeme vnímat jako eč těla, eč zvuků a slov, eč p edmětů a prost edí vytvá eného člověkem a eč lidských skutků. Na základě komunikačních her a cvičení, v azených do českého jazyka a později do cizího jazyka, naučíme děti dovednostem sdělovat verbální i neverbální formou, otev eně komunikovat a tyto dovednosti používat v různých situacích všedního dne. Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, pro etické zvládání situací soutěže a konkurence, podpo íme v jazykových, hudebních a výtvarných soutěžích všech věkových skupin žáků. Dovednosti pro ešení problém a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí za adíme do p edmětu český jazyk ve čtvrtém a pátém ročníku. V tomto období se začínají žáci potýkat se zvládáním učebních problémů vázaných na látku p edmětů. Tematický okruh Hodnoty, postoje, praktická etika pomáhá v eticky problematických situacích každodenního života, proto bude za azen ve všech ročnících, a to nejen v p edmětu český jazyk. Budeme se snažit vytvá et v žácích povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respekt a prosociální chování.

17


Název Tématického okruhu – OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/HV, VV INT/ČJ, VV

INT/HV, VV INT/ČJ, VV

INT/PRV

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita

INT/HV, VV INT/ČJ, VV

INT/HV, VV INT/ČJ, VV

INT/HV, VV INT/ČJ, VV

Sociální rozvoj Poznávání lidí

INT/PRV

INT/PRV

INT/PRV

Mezilidské vztahy

INT/PRV

INT/PRV

INT/PRV

INT/VL

INT/VL

Komunikace

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ, CJ

INT/ČJ, CJ

Kooperace a kompetice

INT/ČJ, VV, HV

INT/ČJ, VV, HV

INT/ČJ, VV, HV

INT/ČJ, VV, HV

INT/ČJ, VV, HV

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

Morální rozvoj ešení problémů a rozhodovacích dovedností Hodnoty, postoje, praktická etika INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

INT/PRV

INT/PRV

INT/PRV

18


1. ročník Rozvoj schopností poznávání

INT/ČJ

Psychohygiena

INT/HV,VV Uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématická práce

Kreativita

INT/ČJ,VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace

Poznávání lidí

INT/PRV

Vzájemné poznávání spolužáků ve t ídě a dospělých lidí ve škole

Mezilidské vztahy

INT/PRV

Pozitivní vztahy v rodině

Komunikace

INT/ČJ

Komunikační hry a cvičení

Kooperace, kompetice

INT/ČJ,VV, HV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

Hodnoty, postoje, praktická INT/PRV etika

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soust edění, cvičení dovednosti zapamatování

Nácvik dovedností všedního dne

v sociálních

situacích

2. ročník Rozvoj schopností poznávání

INT/ČJ

Psychohygiena

INT/HV,VV Uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématická práce

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace

Poznávání lidí

INT/PRV

Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem mezi lidmi

Mezilidské vztahy

INT/PRV

Pozitivní vztahy mezi dětmi, sourozenci a spolužáky

Komunikace

INT/ČJ

Komunikační hry a cvičení

Kooperace, kompetice

INT/ČJ,HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

Hodnoty, postoje, praktická etika

INT/PRV

Nácvik dovedností všedního dne

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soust edění, cvičení dovednosti zapamatování

19

v sociálních

situacích


3. ročník Rozvoj schopností poznávání

INT/ČJ

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soust edění, cvičení dovednosti zapamatování

Seberegulace a sebeorganizace

INT/PRV

Organizace volného času, plánování učení a rozvíjení zájmů

Psychohygiena

INT/HV, VV

Uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématická práce

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace

Poznávání lidí

INT/PRV

Lidská setkání

Mezilidské vztahy

INT/PRV

Zásady soužití ve t ídě

Komunikace

INT/ČJ

Komunikační hry a cvičení

Kooperace, kompetice

INT/ČJ, HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

Hodnoty, postoje, praktická INT/PRV etika

Nácvik dovedností všedního dne

v sociálních

situacích

4. ročník Rozvoj schopností poznávání

INT/ČJ

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soust edění, cvičení dovednosti zapamatování

Sebepoznání a sebepojetí

INT/ČJ

Komunitní kruhy. Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, postoje a hodnoty

Seberegulace a sebeorganizace

INT/P

Organizace volného času, plánování učení a rozvíjení zájmů

Psychohygiena

INT/HV, VV

Uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématická práce

Kreativita

ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace

Mezilidské vztahy

INT/VL

Vytvá ení společných pravidel chování t ídy

Komunikace

INT/ČJ, CJ

Komunikační hry a cvičení

Kooperace, kompetice

INT/ČJ,VV, HV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

20


ešení problémů rozhodovacích dovedností

a INT/ČJ

Hodnoty, postoje, praktická INT/ČJ etika

Rozhodování z hlediska různých problémů, zvládání problémů s učením

typů

Dramatizace, p ehrávání rolí prosociálního chování, nácvik dovedností v eticky problémových situacích všedního dne

5. ročník Rozvoj schopností poznávání

INT/ČJ

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace sebeorganizace

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soust edění, cvičení dovednosti zapamatování Komunitní kruhy. Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, postoje a hodnoty

a INT/P

Organizace volného času, plánování učení a rozvíjení zájmů

Psychohygiena

INT/HV, VV

Uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématická práce

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace

Mezilidské vztahy

INT/VL

Vytvá ení společných pravidel chování t ídy

Komunikace

INT/ČJ, CJ

Komunikační hry a cvičení

Kooperace, kompetice

INT/ČJ,HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

ešení problémů rozhodovacích dovedností

a INT/ČJ

Hodnoty, postoje, praktická INT/ČJ etika

Rozhodování z hlediska různých problémů, zvládání problémů s učením

typů

Dramatizace, p ehrávání rolí prosociálního chování, nácvik dovedností v eticky problémových situacích všedního dne

21


Charakteristika pr

ezového tématu Výchova demokratického občana

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjad uje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otev ené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně ešit problémy se zachováním lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů ešení. Začlen ní tematických okruh V tematickém okruhu Občanská společnost a škola si stanovíme na počátku 1.ročníku v rámci prvouky spolu s žáky soubor norem a pravidel slušného chování. Jejich dodržování p ispěje k utvá ení p íjemné atmosféry a k upevňování dobrých mezilidských vztahů ve škole. V tematickém okruhu Občanská společnost a stát seznámíme v prvouce žáky 3.ročníku s jejich základními právy a povinnostmi. Žáky naučíme p ijímat odpovědnost za své chování, postoje, činy a uvědomovat si úlohu práce v zájmu kolektivu. V tematickém okruhu Formy participace občan v politickém život ve 4.ročníku v rámci vlastivědy seznámíme žáky s tématem Stát a jeho p edstavitelé, se státními symboly, institucemi, volebními systémy a společenskými organizacemi. Žáky povedeme k uvědomění si důležitosti vzájemné spolupráce občanů a státu. V rámci tematického okruhu Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování žáky v 5. ročníku prost ednictvím vlastivědy seznámíme s pojmy jako je diktatura, demokracie, ústava. Žáky povedeme k poznávání principu demokracie a základních kategorií jejího fungování (spravedlnost, ád, norma, zákon, právo, morálka), k demokratickým způsobům ešení konfliktů a problémů v osobním životě i v životě společnosti.

22


Název Tématického okruhu - VDO Občanská společnost a škola

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

INT/PRV

Občanská společnost a stát

INT/PRV

Formy participace občanů v politickém životě

INT/VL

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

INT/VL

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

23


1.ročník: Občanská společnost a škola

INT/PRV

Soubor norem a pravidel slušného chování

INT/PRV

Základní práva a povinnosti

INT/VL

Stát a jeho p edstavitelé

INT/VL

Od osvobození k nové totalitě

3.ročník: Občanská společnost a stát 4.ročník: Formy participace občanů v politickém životě 5.ročník: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

24


Charakteristika pr ezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prů ezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty ( humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnosti spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvo ivostí). Na prvním stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět můžeme plně využít zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimo ádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí. Začlen ní tematických okruh Už v 1. ročníku využijeme znalosti dětí ze života v učivu prvouky, v tématu Cizokrajné ovoce, které p i azujeme k tematickému okruhu Objevujeme Evropu a sv t. V tematickém okruhu Evropa a sv t nás zajímá se zamě íme na lidové tradice - jak slaví Vánoce lidé v různých částech Evropy a kdo nosí dětem v těchto zemích dárky. K tematickému okruhu Evropa a sv t nás zajímá za azujeme jako integraci učivo českého jazyka ve 3.ročníku – Zážitky z prázdnin. Děti by zde měly vyprávět zážitky z Evropy, zaznamenat svoje zkušenosti a poznatky o životě dětí i dospělých v jiných zemích. V hudební výchově ve 4. ročníku porovnáme texty písniček v českém a slovenském jazyce, proč slovenštině vcelku rozumíme, zda známe ještě další podobný jazyk. Tematickým okruhem Objevujeme Evropu a sv t prolíná učivo 5. ročníku. V p edmětu vlastivěda najdeme oddíl Žijeme v Evropě, kde děti formou integrace seznamujeme s postavením České republiky v Evropě, se státními a evropskými symboly a p edáváme jim základní vědomosti pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy. V témže ročníku budeme s dětmi zpracovávat ve výtvarné výchově téma Lidé různých národů, kde by se měl objevit život Evropanů a styl života v evropských rodinách. Tématický okruh Jsme Evropané (nap . ko eny a zdroje evropské civilizace, instituce Evropské unie) budeme realizovat ve vlastivědě v pátém ročníku. Seznámení se státy EU.

25


Název Tématického okruhu – EGS Evropa a svět nás zajímá

1. ročník

Objevujeme Evropu a svět

INT/PRV

2. ročník

3. ročník

INT/ČJ

INT/ČJ

Jsme Evropané

4. ročník

5. ročník

INT/HV

INT/VL, VV

INT/VL

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

26


1.ročník Objevujeme Evropu a svět

INT/PRV

Cizokrajné ovoce ( zelenina )

INT/ČJ

Vánoce ( kdo naděluje dárky dětem různých národů )

INT/ČJ

Zážitky z prázdnin

INT/HV

Porovnání českého a slovenského textu

INT/ VL INT/VV

Žijeme v Evropě Lidé různých národů

2. ročník Evropa a svět nás zajímá 3. ročník Evropa a svět nás zajímá 4. ročník Objevujeme Evropu a svět 5. ročník Objevujeme Evropu a svět

27


Charakteristika pr

ezového tématu Multikulturní výchova

Multikulturní výchova je vzdělávací proces, který p ináší informace o odlišnostech lidí pocházejících z různých kulturních a sociálních prost edí, a rozvojem specifických dovedností a postojů p ispívá k jejich mírumilovnému a vzájemně obohacujícímu soužití. Je to proces, který má mnoho podob, týká se lidí různých věkových kategorií a je závislý na prost edí , ve kterém žije, a dále na tom, zda má možnost se stýkat s lidmi jiných kultur nebo je alespoň jinými způsoby poznávat. Tento proces je dlouhodobý a v rámci RVP ZV je multikulturní výchova uvedena jako prů ezové téma prolínající celou povinnou školní docházku. Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zprost edkovává poznání vlastní kultury, rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturní společnosti. Multikulturní výchova se dotýká mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Začlen ní tématických okruh Tématický okruh Kulturní diference za adíme do t etího ročníku, kde budeme žáky v hodinách prvouky a výtvarné výchovy seznamovat se svou vlastní kulturou, poznávat jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Na formování dobrých vztahů mezi žáky, správných postojů a hodnot, empatii, respekt a pomoc druhým se zamě íme s dětmi v okruhu Lidské vztahy. S dětmi budeme v hodinách prvouky hovo it o pozitivních vztazích v rodině, o dobrých vztazích mezi sourozenci a kamarády, které vyústí v pochopení správného soužití ve t ídě. Ve vlastivědě si budou vytvá et základní normy chování ve t ídě. S dětmi sestavíme vlastní pravidla chování ve t ídě. Naučíme žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a p ipravenost nést odpovědnost za své jednání. Chováním k postiženým spoluobčanům se budeme zabývat v rámci okruhu Princip sociálního smíru a solidarity v hodinách prvouky t etího ročníku, kde rozvíjíme schopnost poznávat, tolerovat, respektovat a hlavně pomáhat lidem, kte í jsou nějakým způsobem jiní.. V tématickém okruhu Etnický p vod se s dětmi čtvrtých a pátých ročníků v hodinách literární a výtvarné výchovy zamě íme na poznávání jazyků a kultur jiných národů.

28


Název Tématického okruhu - MV Kulturní diference

1. ročník

4. ročník

5. ročník

INT/VL

INT/VL

Etnický původ

INT/LV,VV,HV,Č

INT/LV,VV,HV,Č

Multikulturalita

INT/VL,LV, VV, AJ

INT/VL, LV, VV, AJ

Lidské vztahy

2. ročník

3. ročník INT/PR,VV

INT/PR

INT/PR

Princip sociálního smíru a solidarity

INT/PR

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT – aktualizace

29


3. ročník Kulturní diference

INT/PR,VV

Člověk – jednota tělesné a duševní stránky

INT/PR,VL

Práva a povinností t ídy Základní normy chování

INT/LV,VV, HV, ČJ

Kniha spojuje národy

INT/PR, LV, VV

My a náš svět

INT/VL, LV, VV

My a náš svět

INT/PR

Chování k postiženým spoluobčanům

2., 3., 4., 5. ročník Lidské vztahy 4., 5. ročník Etnický původ 1., 2., 3. ročník Multikulturalita 4., 5. ročník Multikulturalita 3. ročník Princip sociálního smíru a solidarity

30


Charakteristika pr

ezového tématu Environmentální výchova

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celkové pochopení vztahů člověka k životnímu prost edí, k pochopení a uvědomění si základních podmínek života, odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Na její realizaci se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozši ováním i systematizací vědomostí a dovedností získaných v těchto oblastech umožňuje environmentální výchova utvá ení integrovaného pohledu. Začlen ní tematických okruh V tematickém okruhu Ekosystémy ve 4. ročníku ztvárníme ve výtvarné výchově volnou technikou podobu lesa v našich podmínkách, se zamě ením na rostliny a živočichy, kte í žijí v lese a zamě íme se na jejich stavbu. V českém jazyce-ve slohu budeme vypravovat o lese, uvedeme p íklady špatného chování v lese a budeme popisovat zví e a rostlinu v našich podmínkách. V p írodovědě se seznámíme s lesním společenstvem, péčí o les, významem lesů v p írodě. Budeme poznávat, jak vypadá les v různých ročních obdobích, jak se v lese hospoda í a jak člověk pečuje o zví ata. Seznámíme děti s potravním etězcem. Ve výtvarné výchově v 5. ročníku určenou technikou ztvárníme rozmanitost p írodních podmínek na Zemi, rostliny a živočichy z různých částí světa za účelem vytvá ení estetického prost edí t ídy a školy. Ve vlastivědě vedeme děti k poznávání charakteristických oblastí jednotlivých částí světa, k porovnávání p írodních prost edí, podnebí a klimatických pásů s našimi podmínkami. Naučíme žáky porovnávat vodní zdroje, mo e a jeho druhové odlišnosti a naučíme je pochopit význam pro biosféru a získat vědomosti o tropickém deštném lesu a jeho významu pro nás. V českém jazyce návštěvou knihovny a studiem literatury budeme učit děti chápat ovlivnění p írody světa od vzniku civilizace až po dnešek.Ve slohu formou p íspěvků do časopisu nebo hrou na moderátora vysvětlíme význam kulturní krajiny v jiné oblasti světa. Aktualizace – návštěva zoologické nebo botanické zahrady. V tematickém okruhu Základní podmínky života v p írodovědě ve 3. ročníku seznámíme žáky se základními podmínkami života a p ivedeme k pochopení vztahu života a vody, ochrany pitné vody u nás i ve světě a možnostem ešení. Vysvětlíme význam vzduchu, ovzduší a jeho ochrany pro život a čím jsou způsobeny klimatické změny a rovněž význam půdy pro život, její využívání, co to vlastně půda je a jak vzniká. V českém jazyce ve slohu budeme vyprávět o ochraně životních podmínek, ešit p ístup a chování lidí a povedeme žáky ke zvážení , zda k této ochraně mohou p ispět také děti. V hudební výchově vhodným výběrem písní s danou tematikou, dětskými pohybovými hrami podpo íme p irozenou hudebnost dětí. V 5. ročníku v p írodovědě se zamě íme na postavení Země jako jediného místa života a pochopíme význam Slunce. Budeme žáky smě ovat k nutnosti ochrany a proti znečisťování ovzduší činnostmi lidí na Zemi. Seznámíme žáky s pojmy kyselý déšť, sluneční zá ení, ozonová díra a možností zajištění kvalitních podmínek života. Podpo íme růst ekologického vědomí a cítění dětí. V tematickém okruhu Lidské aktivity a problémy životního prost edí za adíme pro žáky všech ročníků projekt Týden pro p írodu.

31


PROJEKT: TÝDEN PRO P ÍRODU Cílem projektu je posílit zájem žáků o ochranu p írody, ekologii a p írodu jako p írodní prost edí vůbec. Podpo it u žáků růst ekologického vědomí a pochopit nutnost t ídění odpadu. V 1. ročníku posílíme růst ekologického vědomí. Budeme žáky učit pozorovat rozdíly mezi živým a neživým, pěstovat kladný vztah ke zví atům a pochopit rozmanitost vlivů prost edí na zdraví člověka. „Ukliďme Zemi“vysvětlíme význam t ídění odpadů. Aktualizace – návštěva statku nebo farmy. Ve 2. ročníku povedeme žáky k pochopení významu lesního společenství a ochraně p írody. Stavbu těla rostliny naučíme žáky vytvo ením vlastního herbá e. Stavbu těla živočichů dětem vysvětlíme na základě aktivního pozorování. Žáky seznámíme s péčí člověka o les a zvě v našich podmínkách. Ve slohu napíšeme se žáky p íběh o zví eti s otev eným koncem. Naučíme žáky pochopit význam a cíl t ídění odpadu. Do výuky ve 3. ročníku za adíme komentovanou vycházku a naučíme žáky pochopit význam chráněného území a seznámíme je s rostlinami a živočichy p írodní rezervace. Žáky povedeme ke správnému chování v této oblasti a seznámíme je se stavbou těla rostliny a stavbou květu . Pokusíme se společně o vymyšlení pohádky s p írodní tematikou. Besedou „Ukliďme Zemi „ povedeme žáky k pochopení významu t ídění odpadů a možností využití k výtvarnému zpracování. Ve 4. ročníku komentovanou vycházkou opět povedeme žáky k pochopení nutnosti ochrany vzácných p írodních území, k ochraně rostlin a živočichů a naučíme žáky tyto rostliny a živočichy poznávat. Také je seznámíme s charakteristikou a změnami v životě živočichů a rostlin v různých ročních obdobích, ve slohu budeme vyprávět na dané téma a besedou „Ukliďme Zemi“ se zamě íme na problematiku t ídění odpadu. V 5. ročníku jednoduchým výzkumem žákům vysvětlíme význam ekologické potravy pro zdraví člověka a zamě íme se na její zdroje. Naučíme chápat nutnost a význam ochrany prost edí, ve kterém žijeme. Vysvětlíme žákům nutnost t ídění odpadu a jeho recyklace. „Ukliďme Zemi“posílíme růst ekologického vědomí. V tematickém okruhu Vztah člověka a prost edí za adíme pro žáky 3.ročníku projekt Moje město. PROJEKT: MOJE M STO Cílem projektu je vybudovat u žáků kladný vztah ke svému městu a mikroregionu Lipensko. V prvouce seznámíme žáky s památnými místy, lidovými zvyky, tradicemi a doklady z minulosti. Budeme poznávat významná místa, památky a sídla. Seznámíme se s p írodními zdroji a pokusíme se hledat způsob ešení odpadového materiálu a povedeme žáky k vytvá ení vlastního názor na ešení ekologických problémů. Seznámíme se se zvláštnostmi a kuriozitami regionu. V českém jazyce a literatu e povedeme žáky k seznámení s literaturou této oblasti a jejími autory a budeme podporovat vztah ke knize. Ve výtvarné výchově budeme se žáky ztvárňovat volnou technikou život v našem městě, zúčastníme se tematických úkolů a budeme se podílet na vytvá ení estetického prost edí t ídy a školy. Aktualizace – kulturní a společenské akce města

32


Název Tématického okruhu - EV Ekosystémy

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prost edí

4. ročník

5. ročník

INT/ČJ, P , VV

INT/ČJ, P , VL

INT/ČJ, PRV, HV

PRO/ČJ, ,PRV,VV,

PRO/ČJ, PRV,VV

Vztah člověka a prost edí

PRO/ČJ, PRV, VV, TV

PRO/ČJ, PRV,VV

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

33

INT/P

PRO/ČJ, M, P , VV,TV

PRO/ČJ, ,M, P , VV, TV


1. ročník Lidské aktivity a problémy Životního prost edí

PRO/ČJ, PRV, VV

Týden pro p írodu

2. ročník Lidské aktivity a problémy PRO/ČJ, životního prost edí PRV,

Týden pro p írodu

3. ročník Základní podmínky života

INT/ČJ, PRV, HV

Voda, půda, vzduch

Lidské aktivity a problémy PRO/ČJ, životního prost edí PRV,VV, TV

Týden pro p írodu

Vztah člověka a prost edí

PRO/ČJ, PRV, VV

Moje město

INT/ČJ, P , VV

Les

4. ročník Ekosystémy

Lidské aktivity a problémy PRO/ČJ, P , VV životního prost edí

M, Týden pro p írodu

5. ročník Ekosystémy

INT/ČJ, VL, P

Cestujeme p írodou světa

Základní podmínky života

INT/P

Lidské stopy v ovzduší

Lidské aktivity a problémy PRO/ČJ, M, P , VV životního prost edí

Týden pro p írodu

34


Charakteristika pr

ezového tématu Mediální výchova

Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které p icházejí z okolního světa. Média mají vliv na chování jedince a společnosti, na utvá ení životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální výchova má vybavit žáky základní mediální gramotností, naučit je informace nejen získávat, ale i t ídit z různých pohledů, analyzovat sdělení, hodnotit je, posuzovat jejich věrohodnost a komunikační záměr. Podílí se tak na utvá ení postojů , umožňuje porovnávat současné a minulé jevy a události v evropském i celosvětovém mě ítku. Zamě uje se také na vytvá ení kritického odstupu od mediálních sdělení a na schopnost interpretovat toto sdělení z hlediska informační kvality. Cílem mediální výchovy je naučit žáky hodnotit věcnost a správnost sdělení, a to jak kritickou analýzou textů, tak vlastní produkcí, a vést je k získání návyku ově ovat si co nejdůkladněji veškeré údaje.

Začlen ní tématických okruh V tematickém okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sd lení budeme u dětí pěstovat kritický p ístup ke zpravodajství a reklamě, rozlišovat zábavné prvky ve sdělení od významných informací. S žáky 4. ročníku v ČJ rozebereme zprávu z tisku a pokusíme se ji zhodnotit podle stanovených kritérií, p ipravíme žáky k napsání zprávy do školního časopisu o akci t ídy , školy. V 5. ročníku žáky povedeme k hodnocení reklamy z televize, tisku a o nejvtipnější a nejoriginálnější reklamu na dané téma, kterou ve VV doplníme ilustrací. V tématickém okruhu Stavba mediálního sd lení žáky seznámíme v 5. ročníku v ČJ s principy sestavování zpravodajství, s uspo ádáním zpráv, s významem a užitečností mediálních sdělení. V oblasti Vnímání autora mediálních sd lení budeme klást důraz na identifikování postojů a názorů autora v mediálním sdělení, na výrazové prost edky a jejich uplatnění pro vyjád ení nebo potlačení názoru. S žáky 3.ročníku se v PRV i ČJ zamě íme na památky, kulturu, historii, současnost a zajímavosti města, kde žijí. V oblasti Tvorby mediálního sd lení žáky naučíme vybírat vhodné výrazové prost edky a jejich kombinaci pro tvorbu správných a vhodných sdělení. V 5. ročníku žáky naučíme komunikovat a spolupracovat v týmu, stanovit si cíl, časový harmonogram, rozdělit si úkoly a budeme je vést k zodpovědnosti za jejich plnění. Do práce v realizačním týmu zapojíme i žáky v rámci výuky AJ. Ve 4. ročníku s žáci navážeme na vědomosti z PRV a pokusíme se sestavit běžný denní režim. Zároveň rozší íme slovní zásobu.

35


Název Tématického okruhu - MEV Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení

1. ročník

Vnímání autora mediálních sdělení

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

INT/ČJ

INT/ČJ, VV

INT/ČJ

INT/ČJ, PRV

Fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu

INT/ČJ

INT/ČJ, VV

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt

36

INT/ČJ, VV, AJ

INT/AJ


3. ročník Vnímání autora mediálních sdělení

INT/ČJ, PRV

Turistický průvodce

Práce v realizačním týmu

INT/ČJ, VV

Práce v týmu

Kritické čtení vnímání mediálních sdělení

INT/ČJ

Zpráva z tisku

Práce v realizačním týmu

INT/ČJ INT/AJ

Práce v týmu What time is it?

Kritické čtení vnímání mediálních sdělení

INT/ČJ,VV

Reklama

Stavba mediálních sdělení

INT/ČJ

Zpravodajství jako vypravování

Tvorba mediálního sdělení

INT/ČJ

Práce v týmu

Práce v realizačním týmu

INT/AJ

Famous people

4. ročník

5. ročník

37


3.5.2 Tabulky prů ezových témat – 2. stupeň Charakteristika pr

ezového tématu Osobnostní a sociální výchova

Prů ezové téma Osobnostní a sociální výchova prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, je praktické a má využití v běžném každodenním životě. Respektuje osobnost žáka, jeho individuální pot eby i zvláštnosti, pomáhá mu vytvá et praktické životní dovednosti v kolektivu t ídy, školy a společnosti. Téma zahrnuje osobností, sociální a morální rozvoj, jehož cílem je pomáhat žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému, k dalším lidem i ke světu. Jednotlivé okruhy prů ezového tématu jsou integrovány v průběhu devítiletého vzdělávacího cyklu snad ve všech p edmětech, avšak systematičtější výuka probíhá v p edmětech jazykově, komunikačně a výchovně zamě ených, tj. v českém jazyce a literární výchově, v cizích jazycích, v občanské, výtvarné, hudební a tělesné výchově /výchova ke zdraví – VKZ/. Začlen ní tematických okruh Prost ednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a průvodních diskusí naučíme žáky správnému sociálnímu chování a asertivní komunikaci. V šestém a sedmém ročníku se zamě íme na cvičení seberegulace a sebeorganizace, která pomohou dětem p edcházet a zvládat stresové situace, asertivně se chovat i vyjad ovat, pomocí dramatizace a tvo ivé práce v týmu budeme vytvá et u dětí kreativní a kooperační myšlení, na základě poznávání lidí stanovíme pravidla slušného chování ve t ídě. V osmém a devátém ročníku seznámíme žáky s relaxačním cvičením, hudbou a malbou jako základem správné psychohygieny, rozhodovacími hrami a výcvikem mezilidských vztah budeme vytvá et u žáků smysl pro toleranci, empatii, solidaritu, obranu proti agresi a šikaně, povedeme žáky k formování správných postoj , hodnot a praktické etiky. Velká pozornost bude věnována volbě povolání a možnostem dalšího vzdělávání s vazbou na životní cíle a plány

38


Název Tématického okruhu - OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí

6. ročník

7. ročník

INT/VKZ

INT/VKZ

INT/ČJ, VV

Ř. ročník

ř. ročník

I

INT/ČJ, VV

INT/VKZ, HV, VV INT/ČJ, VV

INT/ HV, VV INT/ČJ, VV

INT/VKZ, OV

INT/ OV

INT/OV

Mezilidské vztahy Komunikace

INT/ČJ, CJ, OV

INT/ČJ, CJ, OV

INT/ČJ, CJ, OV

INT/ČJ, CJ

Kooperace, kompetice

INT/ČJ, HV, VV

INT/ČJ, HV, VV

INT/ČJ, HV, VV

INT/ČJ, HV, VV

INT/OV

INT/OV

INT/ČJ, OV

INT/ČJ, OV

Morální rozvoj ešení problémů a rozhodovacích dovedností Hodnoty, postoje, praktická etika

INT/ČJ

INT/ČJ

INT - intergrace do p edmětu PRO - projekt AKT – aktualizace

39


6. ročník Seberegulace a sebeorganizace

INT/VKZ

P edcházení a zvládání stresu

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace, loutkoherectví

Poznávání lidí

INT/OV

Vytvá ení společných pravidel chování t ídy

Komunikace

INT/ČJ, CJ, INT/OV

Komunikační cvičení v běžných situacích Asertivní chování, umění íci „NE“

Kooperace, kompetice

INT/ČJ, HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

Hodnoty, postoje, praktická INT/ČJ etika

Rozbory literárních textů

7. ročník Seberegulace a sebeorganizace

INT/VKZ

P edcházení a zvládání stresu

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace, loutkoherectví

Komunikace

INT/ČJ, CJ, INT/OV

Komunikační cvičení v běžných situacích Asertivní chování, umění íci „NE“

Kooperace, kompetice

INT/ČJ, HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

Hodnoty, postoje, praktická INT/ČJ etika

Rozbory literárních textů

Ř. ročník Psychohygiena

INT/VKZ, INT/HV, VV

Relaxační cvičení Relaxační hudba a malba

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace, loutkoherectví

Mezilidské vztahy

INT/OV

Výcvik k toleranci, empatii a solidaritě

Komunikace

INT/ČJ, CJ, INT/OV

Komunikační cvičení v běžných situacích Asertivní chování, umění íci „NE“

40


Kooperace, kompetice

INT/ČJ, HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

ešení problémů a rozhodovacích dovedností

INT/OV

Rozhodovací hry, obrana proti agresi a šikaně

Hodnoty, postoje, praktická INT/ČJ etika INT/OV

Úvaha a rozbor literárních textů Volba povolání, životní cíle a plány

ř. ročník Psychohygiena

INT/HV, VV

Relaxační hudba a malba

Kreativita

INT/ČJ, VV

Tvo ivá práce v týmu, dramatizace, loutkoherectví

Mezilidské vztahy

INT/OV

Výcvik k toleranci, empatii a solidaritě

Komunikace

INT/ČJ, CJ,

Komunikační cvičení v běžných situacích

Kooperace, kompetice

INT/ČJ, HV, VV

Jazykové, výtvarné a hudební soutěže

ešení problémů a rozhodovacích dovedností

INT/OV

Rozhodovací hry, obrana proti agresi a šikaně

Hodnoty, postoje, praktická INT/ČJ etika INT/OV

Úvaha a rozbor literárních textů Volba povolání, životní cíle a plány

41


Charakteristika pr

ezového tématu Výchova demokratického občana

Prů ezové téma výchova demokratického občana p edstavuje v obecné rovině syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti v konkrétní rovině pak p edevším rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspo ádání společnosti a demokratickým způsobům ešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, která p edstavuje způsobilost orientovat se v demokratické a pluralitní společnosti. Tato orientace však není samoúčelná, ale měla by vyústit ve způsobilost konstruktivně ešit problémy. To znamená ešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů ešení. Začlen ní tematických okruh Prů ezové téma výchova demokratického občana je realizována formou integrací do vyučovacích p edmětů občanská výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, anglický jazyk a hudební výchova. Jako taková však není obsažena pouze v těchto p edmětech, ale je součástí každodenního života školy ( vztah učitel a žák, vztahy mezi žáky nebo celková atmosféra školy), jak jistě vyplývá z pojetí tohoto tématu, které bylo nastíněno v úvodu. Celé prů ezové téma je rozděleno do čty ech tématických okruhů. V rámci tematického okruhu Občanská společnost a škola seznámíme žáky šestých t íd v občanské výchově s fungováním a demokratickým ízením správy obce a školy. V sedmém ročníku se v rámci učiva o významu kultury pro člověka v občanské výchově zamě íme na kulturní život v obci a v rámci učiva o majetku vytvo íme plán hospoda ení s penězi v obci. V rámci tematického okruhu Občanská společnost a stát naučíme žáky šestých t íd popisovat v občanské výchově v učivu o slavných p edcích, umělcích a vynálezcích p íklady aktivního zapojení do života společnosti, v českém jazyce seznámíme žáky se slavnou minulostí našeho státu a slavnými p edky o nichž budeme číst a reprodukovat pohádky a balady. V sedmém ročníku v anglickém jazyce zpracujeme s žáky informace o své obci a v hudební výchově využijeme p íkladů hudebních skladatelů a jejich děl k demonstraci vztahu umělce k vlasti. V osmém ročníku, v rámci občanské výchovy, budeme s žáky vyhledávat p íklady porušování a ochrany lidských práv a učit se aktivně uplatňovat svá práva a povinnosti. V dějepise , v rámci učiva o americké a francouzské revoluci, povedeme žáky k pochopení významu lidských práv pro současný svět. V rámci tematického okruhu Formy participace občan v politickém život zpracujeme s žáky šestých t íd v anglickém jazyce informace o životě ve své obci, v sedmém ročníku v občanské výchově naučíme žáky základním demokratickým principům ízení naší země a umění vyjad ovat se vlastními slovy k politickým událostem. V osmém ročníku v občanské výchově vysvětlíme význam některých společenských organizací a hnutí a v rámci učiva dějepisu se naučíme o politickém systému habsburské monarchie a srovnáme je se současným systémem v ČR. V devátém ročníku budeme občanské výchově s žáky popisovat průběh voleb, vnímat jejich význam pro demokracii a zdůvodňovat význam zapojení člověka do občanské společnosti. V rámci tematického okruhu Principy demokracie jako formy vlády a zp soby rozhodování naučíme žáky šestých t íd v občanské výchově vysvětlit význam svátků a významných dnů OSN a vnímat jejich význam pro demokracii. V sedmém ročníku v tomtéž p edmětu povedeme žáky k demokratickým způsobům ešení konfliktů v lidském životě.

42


V osmém ročníku v občanské výchově vysvětlíme žákům význam pojmů: antisemitismus, xenofobie, terorismus. V zeměpise porovnáme s žáky jednotlivé typy státních z ízení v evropských zemích a v rámci učiva dějepisu seznámíme žáky s významem Prohlášení nezávislosti pro rozvoj demokracie.V devátém ročníku , v dějepise, budeme porovnávat rozdíly mezi demokracií a diktaturou, v českém jazyce na osobnostech Karla Čapka a T.G.Masaryka povedeme žáky k vyjád ení vlastního názoru na fungování demokracie v ČR. V rámci občanské výchovy seznámíme žáky devátých t íd s Ústavou ČR a naučíme žáky analyzovat politické události.

43


Název Tématického okruhu - VDO Občanská společnost a škola

6. ročník

7. ročník

Ř. ročník

INT/OV,ČJ

INT/OV

Občanská společnost a stát

INT/OV,ČJ

INT/AJ, HV

INT/OV,D

Formy participace občanů v politickém životě

INT/AJ

INT/OV

INT/OV,D

INT/OV

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

INT/OV

INT/OV

INT/OV,D,Z

INT/OV,D,ČJ

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

44

ř. ročník


6. ročník Občanská společnost a škola

Občanská společnost a stát Formy participace v politickém životě

INT/ČJ

Správní orgány obce, život v naší obci, práce s regionálním tiskem Národní jazyk

INT/ČJ INT/OV

Pohádky a balady Naše vlast

INT/OV

Moje město, vesnice

občanů INT/AJ

Významné dny a svátky, významné dny OSN

Principy demokracie jako INT/OV formy vlády a způsoby rozhodování 7. ročník Občanská společnost a škola

INT/OV

Občanská společnost a stát

INT/AJ INT/HV

Formy participace v politickém životě

Kulturní život v naší obci, s majetkem Moje město, vesnice Umělec, společnost, vlast

hospoda ení

Rozdělení státní moci

občanů INT/OV

Demokratické způsoby ešení konfliktu

Principy demokracie jako INT/OV formy vlády a způsoby rozhodování Ř. ročník Občanská společnost a stát

Úprava lidských práv v dokumentech, organizace, které se zabývají ochranou lidských práv Americká a francouzská revoluce

INT/OV

INT/D Formy participace v politickém životě

občanů INT/OV INT/D

Práva a povinnosti občanů Politický systém habsburské monarchie

Principy demokracie jako INT/OV formy vlády a způsoby INT/Z rozhodování INT/D

Antisemitismus, xenofobie, terorismus Typy státního z ízení Prohlášení nezávislosti 1776

45


ř. ročník Formy participace v politickém životě

občanů INT/OV

Občanské organizace a hnutí, volby Ústava ČR, základní principy demokracie Německo 1ř33/1ř45,SSSR(Rusko) 1ř17/1řř1 a vývoj v USA ve 20. století Meziválečná literatura – Čapek a Masaryk

Principy demokracie jako INT/OV formy vlády a způsoby INT/D rozhodování INT/ČJ

46


Charakteristika pr ezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Toto téma zahrnuje do celku základního vzdělávání orientaci v evropském prost edí. Smě ujeme jím k podpo e tradičních evropských hodnot u žáků jako jsou humanismus, svobodné rozhodování, morálka, racionální uvažování, kritické myšlení a tvo ivost. Chceme vyzdvihnout význam flexibility, mobility a širších horizontů v oblasti poznávání v jejich budoucím životě. Prů ezové téma je promítnuto na prvním stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na druhém stupni nejvíce v oblasti Člověk a společnost. Budeme se mu věnovat nejvíce v oborech Výchova k občanství, Člověk a p íroda, Jazyk a jazyková komunikace,Informační a komunikační technologie, Umění a kultura. P i realizaci tohoto tématu na naší škole povedeme žáky k porozumění historickým událostem, které ovlivnily vývoj Evropy světa a integraci České republiky.Ve výuce jim chceme p iblížit postupně vysvětlit p íčiny vzniku globálních problémů. Měli by porozumět sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy. Seznámíme je s mezinárodními a nevládními organizacemi a vlivem Evropské unie na život občanů. Poznáním děl významných Evropanů chceme podnítit zájem žáků o osobnostní vzory a odbourat stereotypy a p edsudky. Pomocí těchto t í tématických okruhů žáci poznají globální obraz Evropy a stanou se jeho součástí: Začlen ní tématických okruh Tématický okruh Evropa a sv t nás zajímá zahrnuje zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, artefakty v blízkém okolí, které mají vztah k Evropě a světu, život evropských sousedů, lidovou slovesnost, zvyky a tradice evropských národů. Vedeme žáky k aplikaci svých zážitků a zkušeností na teoretické poznatky, k vyhledávání p ípadných rozdílů, zobecnění informací, které pak budou reprodukovány. Začneme v 6. t ídě integrací do českého a německého jazyka, kdy se zamě íme na lidovou slovesnost a slovanské jazyky, v hudební výchově se budeme věnovat lidovým tancům a písním jiných národů. V 7. t ídě pokračujeme integrací do anglického a německého jazyka učivem o tradicích v anglicky a německy mluvících zemích, v českém jazyce poznáme evropská dobrodružná díla . V Ř. t ídě integrujeme téma v českém jazyce probráním látky o evropském dramatu a realismu, v anglickém a německém jazyce promítneme téma do výuky p i okruhu zvyky, rodinný život a cestování v anglicky a německy mluvících zemích, ve výtvarné výchově integrujeme téma učivem o památkách UNESCO. V ř. t ídě integrujeme téma v českém jazyce p i probírání učiva o slovanských jazycích, v hudební výchově p i učivu o baroku a klasicismu Tématický okruh Objevujeme Evropu a sv t zahrnuje poznatky o naší vlasti, Evropě a světu, evropských krajinách, mezinárodních setkáních, státních a evropských symbolech, Dnu Evropy, životě Evropanů a jejich vzděláván Učíme žáky definovat pojmy, vysvětlit je a vlastními slovy popsat jejich podstatu . V 6.t ídě budeme téma integrovat do p edmětů anglický a německý jazyk srovnáním života v naší zemi a v anglicky či německy mluvících zemích, ve výtvarné výchově se budeme věnovat ecké mytologii, v zeměpise promítneme toto téma do okruhu geografie Evropy V 7. t ídě rozvineme téma formou integrace v anglickém a německém jazyce zamě ením na způsob života ve městě, v zeměpise se budeme věnovat tématu geografie Evropy

47


V Ř. t ídě pokračujeme integrací v anglickém a německém jazyce, kdy se zamě íme na známá německá, anglická a americká města a život v nich V ř. t ídě rozší íme dosavadní znalosti p i integraci do anglického a německého jazyka seznámením s dalšími anglicky a německy mluvícími zeměmi (Austrálie, Švýcarsko), ve výtvarné výchově p i učivu o evropském umění Tématický okruh Jsme Evropané zahrnuje informace o ko enech evropské civilizace, klíčových meznících evropské historie, Evropské integraci, institucích Evropské unie, o mezinárodních organizacích, čty ech svobodách jedince, o tom, co Evropu rozděluje a spojuje . Učíme žáky identifikovat pot ebné skutečnosti, popsat je a vysvětlit jejich p íčiny, dovedou najít v daném tématu rozdíly a uvést jejich konkrétní p íklady V 6.t ídě integrujeme téma v občanské výchově učivem o vlastenectví a evropanství. V 7. t ídě pokračujeme integrací do p edmětu dějepis,kdy dětem objasníme problematiku k esťanství a reformace, v hudební výchově objasníme žákům hudební tradice a v zeměpise budeme téma integrovat p i učivu o geografii Evropy. V Ř. t ídě integrujeme téma v dějepise učivem o Velké francouzské buržoazní revoluci, v hudební výchově se budeme věnovat tématu romantismus a populární hudbě. V ř. t ídě integrujeme téma do dějepisu p i tématech fašismus a komunismus, evropská integrace po roce 1ř45 a pád komunismu v roce 1989, v občanské výchově p i učivu o ústavách a pilí ích EU a o základních svobodách jedince

48


Název Tématického okruhu - VEGS Evropa a svět nás zajímá

6. ročník

7. ročník

Ř. ročník

ř. ročník

INT/ ČJ, NJ,HV

INT/ ČJ, AJ, NJ, Z

INT/ ČJ, AJ, NJ, VV

INT/ ČJ, HV

Objevujeme Evropu a INT/AJ, NJ, VV svět

INT/AJ, NJ, Z

INT/AJ, NJ

INT/AJ, NJ, VV

Jsme Evropané

INT/ D, Z, HV

INT/ D, HV

INT/ D, OV, HV

INT/OV

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

49


6. ročník Evropa a svět nás zajímá

INT/ČJ INT/ NJ INT/HV

Slovanské jazyky, evropské pohádky Lidová slovesnost a německy mluvící země Písně jiných národů, tance lidové a společenské

Objevujeme Evropu a svět

INT/ AJ

Anglicky mluvící země, Náš svět (škola, rodina, volný čas, můj den), srovnání ČR a VB

INT/NJ

Německy mluvící země, Náš svět (škola, rodina, volný čas, můj den) ecká mytologie

INT/VV Jsme Evropané

INT/OV

Vlastenectví a evropanství, význam vlastenectví ve sjednocené Evropě, evropské občanství

INT/ ČJ INT/ AJ

Evropská dobrodružná literatura, horory Tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích, porovnání roku v ČR a VB Tradice a zvyky v německy mluvících zemích – srovnání ČR a BRD Geografie Evropy

7. ročník Evropa a svět nás zajímá

INT/NJ INT/Z Objevujeme Evropu a svět

VB, USA, Náš svět (stravování, zábava, zdravotnictví) – srovnání ČR a anglicky mluvících zemí BRD, Náš svět (stravování, zábava, dopisování, život na venkově a ve městě) Geografie Evropy

INT/AJ

INT/NJ INT/Z Jsme Evropané

Jsme Evropané, k esťanství jako pojítko st edověkých států v Evropě Mezníky evropské historie- reformace – J.Hus, M.Luther Geografie Evropy Hudební tradice

INT/D

INT/Z INT/HV

50


Ř.ročník Evropa a svět nás zajímá

INT/ČJ INT/AJ

Evropské drama a realismus Zvyky – rodinný život –(ČR, VB, USA), cestování, stěhování Zvyky- rodinný život (BRD, Osterreich), cestování Kulturní památky UNESCO,umění 20. století

INT/NJ INT/VV Objevujeme Evropu a svět

Londýn , New York, Kanada, Náš svět(rodina, volný čas)- srovnání ČR a anglicky mluvících zemí Berlín, Drážďany, Lipsko, Náš svět( život na venkově a ve městě, zdravotnictví) – srovnání ČR a německy mluvících zemí

INT/AJ

INT/ NJ

INT/D INT/HV

Mezníky evropské historie - VFBR Symfonie, romantismus, hudba populární

Evropa a svět nás zajímá

INT/ČJ INT/HV

Slovanské jazyky Baroko, klasicismus

Objevujeme Evropu a svět

INT/ AJ

Velká Británie, Austrálie, Náš svět (brigády, nakupování, zdravý životní styl) – srovnání ČR a anglicky mluvících zemí BRD, Švýcarsko, Náš svět (nakupování, zdravý životní styl) –srovnání ČR a německy mluvících zemí Evropské umění

Jsme Evropané

ř.ročník

INT/NJ

INT/VV Jsme Evropané

Komunismus a fašismus(1ř17 – 1933) Evropská integrace po roce 1ř45 Pád komunismu v Evropě po roce1řŘř Evropská integrace –její historie, význam Maastrichtské a Amsterdamské smlouvy pro EU, důsledky odmítnutí, Ústavy EU, t i pilí e EU,instituce EU,základní svobody – význam pro náš život

INT/D

INT/OV

51


Charakteristika pr

ezového tématu Multikulturní výchova

V prů ezovém tématu Multikulturní výchova žáky seznámíme se s rozmanitostí odlišných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si takto mohou lépe uvědomovat i svoji identitu, tradice a hodnoty své vlastní země. Multikulturní výchova zprost edkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní oblast pokrývá i oblast mezilidských vztahů mezi dětmi ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Začlen ní tématických okruh Multikulturní výchova p ispívá nejen poznání kulturních odlišností jiných etnik, ale zároveň napomáhá rozvoji pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné toleranci. Je nezbytné, aby toto prů ezové téma bylo zapracováno do každého ročníku alespoň v jednom z tématických okruhů. V rámci tématického okruhu Kulturní diference s žáky šestého ročníku v občanské výchově posuzujeme kulturní odlišnosti různých etnik (zejména cizinců a p íslušníků etnik žijících v místě školy) a učíme je respektovat jejich zvláštnosti v rámci pozitivního vnímání kulturních odlišností. Rovněž se zamě íme na základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě. V sedmém ročníku v rámci občanské výchovy žáky seznamujeme s pojmem státní občanství a diskutujeme o azylantech na našem území a různých p edsudcích. V tělesná výchově v šestém až devátém ročníku klademe důraz na jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk je pojímán jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky. V hodinách anglického jazyka pomáháme žákům druhého stupně získávat informace o základních sociokulturních rozdílech mezi Českou republikou a anglicky mluvícími zeměmi (VB, USA, Kanadou, Austrálií). Oblastí Lidské vztahy se zabývá p edevším občanská výchova v šestém ročníku. Žáky učíme udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační p íslušnost. Mezi probíraná témata pat í lidská solidarita, empatie a tolerance. V občanské výchově osmého ročníku se zamě íme na odlišnosti lidí, u žáků podporujeme vst ícný postoj k odlišnostem. Žáci zaujímají stanovisko k p edsudkům. V tělesné výchově vedeme žáky šestého až devátého ročníku k udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce p edevším p i kolektivních sportech. V šestém ročníku společně s žáky posuzujeme lidské vztahy p i studiu lidové slovesnosti, písní a balad v českém jazyku a v hudební výchově u lidových písní. Hodiny dějepisu v sedmého ročníku umožní žákům posoudit problematiku st etávání kultur západoevropské, byzantské a islámské a k ížové výpravy a diskutovat o možnostech obohacován různých kultur, ale i s konflikty vyplývajícími z jejich rozdílnosti. Stejný cíl si klade i český jazyk v osmém ročníku p i probírání meziválečné literatury. Tématický okruh Etnický p vod je v šesté až osmé t ídě zapracován do p edmětu anglický jazyk. Společně s žáky posuzujeme různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy. Rovněž rozebíráme různé způsoby rodinného života, výuky a využití volného času, stravování, zdravotnictví, zábavy, hovo í o filmech, o životě mladých v ČR a v anglicky mluvících zemích. V občanské výchově osmého ročníku vedeme žáky k zamyšlení 52


se nad porušování lidských práv, projevy rasové nesnášenlivosti, k jejich rozpoznávání a k diskusi o důvodech jejich vzniku. Nedílnou součástí tohoto tématického celku je studium lidských ras, původu a vývoje člověka, které je zahrnuto do učiva p írodopisu v osmém ročníku. V tomto ročníku se žáci taktéž zabývají geografií obyvatelstva. V hudební výchova osmého ročníku žáky seznamujeme s etnickým původem prost ednictvím studia spirituálů a černošských písní. Osvobozené divadlo, válečná a poválečná literatura – to vše jsou témata probíraná v devátém ročníku v českém jazyku a spadající pod tematický okruh Etnický původ. Na probíraném učivu psaní a výslovnosti cizích slov si žáci uvědomují rozdílnosti etnického původu. Projevy rasové nesnášenlivosti a důvody vzniku jsou popsány v hodinách dějepisu v devátém ročníku v tématech Německo 1ř33/1ř45, Norimberské zákony, holocaust a koncentrační tábory Nedílnou součástí oblasti Multikulturality je posouzení důležitosti významu užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění, na což klade důraz anglický jazyk v šestém ročníku a společně s německým jazykem i v devátém ročníku.. V šestém ročníku žáky v hodinách českého jazyka seznamujeme s jazykovou kulturou a pohádkami naší země a jiných národů. V osmém ročníku žáky vedeme k diskusi o specifických rysech jazyka (spisovný, nespisovný, mluvený, psaný) a v devátém ročníku se žáky analyzujeme specifické rysy různých skupin jazyků a zvažujeme jejich rovnocennost. Ve výtvarné výchově devátého ročníku se zamě íme na mimoevropské výtvarné umění. Nedílnou součástí učiva občanské výchovy je multikulturalita současného světa a p edpokládaný vývoj v budoucnosti, což je zahrnuto v tématu národnostní problémy v EU. Podstatu okruhu Princip sociálního smíru a solidarity naplňujeme v hodinách hudební výchovy. Tématem Osvobozené divadlo v hudební výchově sedmého a devátého ročníku vedeme žáky k uvědomění si odpovědnosti a nutnosti p ispění každého jedince k odstranění diskriminace a nutnosti aktivně se spolupodílet dle svých možností na p etvá ení společnosti. PROJEKT: MY ů NÁŠ SV T V prvním až devátém ročníku bude do tématického okruhu Multikulturalita zahrneme jednodenní projekt My a náš sv t, který bude vyvrcholením reciproční spolupráce se zahraniční školou. Během projektového dne budou žáci realizovat aktivity, které odpovídají v jednotlivých ročnících vždy p íslušnému níže uvedenému klíčovému tématu. Celý projekt a všechny výstupy budou zdokumentovány a jejich výměna mezi školami bude uskutečněna pomocí Informační a komunikační technologie. V prvním ročníku napomáháme žákům v rámci tématu „Naši kamarádi“ získat prvotní informace o spolupracující škole a zemi, v které se daná škola nachází. V druhém ročníku se budeme věnovat okruhu „Mazlíčci“. S žáky t etího ročníku za adíme do projektového dne tematický okruh „Já“ a s ním související aktivity. Širší pojetí tohoto tématu bude p edstavovat oblast „Já a moje rodina“, na kterou se zamě íme společně s žáky čtvrtého ročníku. Popisovat každodenní aktivity budeme s žáky pátého ročníku – „Můj den“. K výměně informací o školách povedeme žáky šestého ročníku. „Česká republika“ je název tématu, které je určeno sedmému ročníku. Úkolem žáků osmého ročníku bude p edstavit naše město a jeho zajímavosti. Život teenagerů ve své zemi zachytí žáci devátého ročníku.

53


1. ročník - Naši kamarádi (prvotní informace o spolupracující škole) 2. ročník – Domácí mazlíčci 3. ročník – Já 4. ročník - Já a moje rodina 5. ročník - Můj den 6.

ročník - Naše škola

7. ročník – Česká republika 8. ročník - Moje město 9. ročník – Život teenagerů Spolupráce bude v průběhu školního roku integrována do následujících vzdělávacích oblastí: - Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Český jazyk a literatura) - Člověk a p íroda (P írodopis, Zeměpis) - Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) - Umění a kultura ( Hudební výchova, Výtvarná výchova) - Člověk a svět práce - Informační a komunikační technologie

54


Název Tématického 6. ročník okruhu - MV Kulturní diference INT/OV,TV,AJ

7. ročník

Ř. ročník

ř. ročník

INT/OV,TV,AJ

INT/TV,AJ

INT/TV,AJ

Lidské vztahy

INT/OV,TV,ČJ,HV INT/D,TV

INT/OV,TV

INT/ČJ,TV

Etnický původ

INT/AJ

INT/OV,P ,Z,AJ, HV

INT/ČJ,D

Multikulturalita

INT/AJ,ČJ

INT/ČJ

PRO Princip sociálního smíru a solidarity

INT/AJ

PRO

PRO

INT/ČJ,OV,NJ,VV, AJ PRO

INT/HV

INT/OV,HV

INT/HV

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

55


6. ročník Kulturní diference

Kulturní odlišnosti, tolerance – pozitivní vnímání kulturních odlišností Jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi

INT/OV INT/TV

INT/AJ Lidské vztahy

Lidská solidarity, empatie, tolerance Udržování tolerantních vztahů, spolupráce s jinými Lidová slovesnost; Píseň, balada Lidové písně

INT/OV INT/TV INT/ČJ INT/HV

rozvoj

Etnický původ

INT/AJ

Různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy (rodina, škola, volný čas)

Multikulturalita

INT/AJ

Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění (pohled, dopis kamarádovi ze zahraničí) Jazyková kultura; Pohádky naše a jiných národů

INT/ČJ 7. ročník Kulturní diference

Státní občanství – azylanti na našem území – první dojem, p edsudky Jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Sociokulturní rozdíly mezi ČR a VB, USA

INT/OV INT/TV

INT/AJ Lidské vztahy

St etávání kultur západoevropské, byzantské a islámské + k ížové výpravy Udržování tolerantních vztahů, rozvoj spolupráce s jinými

INT/D INT/TV

Etnický původ

Různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa (stravování, zdravotnictví, zábava)

INT/AJ

Osvobozené divadlo

Princip sociálního smíru a INT/HV solidarit

56


Ř. ročník Kulturní diference

Jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Sociokulturní rozdíly mezi ČR a Kanadou

INT/TV

INT/AJ Lidské vztahy

Odlišnost lidí, vst ícný postoj k odlišnostem. P edsudky Udržování tolerantních vztahů, rozvoj spolupráce s jinými

INT/OV INT/TV

Etnický původ

Porušování lidských práv., projevy rasové nesnášenlivosti Lidské rasy. Původ a vývoj člověka. Geografie obyvatelstva Různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa (rodinný život, filmy, život mladých lidí) Spirituál, černošské písně

INT/OV INT/P INT/Z INT/AJ

INT/HV Multikulturalita

INT/ČJ

Specifické rysy jazyka (spisovný, nespisovný, mluvený, psaný)

Princip sociálního smíru a INT/OV solidarity INT/HV

Lidská práva v dokumentech, diskriminace Jazz, spirituály

ř. ročník Kulturní diference

Jedinečnost každého člověka, individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Sociokulturní rozdíly mezi ČR a VB, Austrálií

INT/TV

INT/AJ Lidské vztahy

INT/ČJ INT/TV

Meziválečná literatura Udržování tolerantních spolupráce s jinými

Etnický původ

INT/ČJ

OD; Válečné téma; Poválečná literatura; Psaní a výslovnost cizích slov Rasová nesnášenlivost – Německo1ř33/1ř45. Norimberské zákony. Holocaust. Koncentrační tábory

INT/D

Multikulturalita

INT/ČJ INT/OV

vztahů,

Skupiny jazyků Multikulturalita současného národnostní problémy v EU

57

rozvoj

světa


Posouzení důležitosti cizího jazyka v širších souvislostech

INT/NJ Princip sociálního smíru a INT/VV solidarity INT/AJ

Mimoevropské výtvarné umění Význam užívání jazyka jako nástroje dorozumění (inzerát, žádost o brigádu)

1. -ř. ročník Multikulturalita

INT/HV

OD; Člověk a hudba

PRO

My a náš svět

58


Charakteristika pr

ezového tématu Environmentální výchova

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celkové pochopení vztahů člověka k životnímu prost edí, k pochopení a uvědomění si základních podmínek života, odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Na její realizaci se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozši ováním i systematizací vědomostí a dovedností získaných v těchto oblastech umožňuje environmentální výchova utvá ení integrovaného pohledu. Začlen ní tématických okruh Tématický okruh Ekosystémy integrujeme do výuky p írodopisu (ekosystém, společenstvo: definujeme základní zákonitosti vztahů v p írodě) a hudební výchovy (lidové písně: zpíváme písně spojené s p írodou) v 6. ročníku a výtvarné výchovy (koláže: vytvá íme díla s p írodní tématikou) v ř. ročníku. Tématický okruh Základní podmínky života integrujeme do výuky zeměpisu (krajinná sféra: rozlišujeme jednotlivé složky krajiny), p írodopisu (podmínky vzniku a vývoje života: vysvětlujeme žákům podstatu života), hudební výchovy (lidová píseň, tradice: diskutujeme s žáky o lidových zvycích a jejich návaznosti na p írodu) a českého jazyka (lidová slovesnost, báje, pověsti, pohádky: učíme žáky o spjatosti lidové tvorby minulosti s p írodou) v 6. ročníku, hudební výchovy (L. Janáček – Liška Bystrouška: učíme žáky naslouchat a rozebíráme hudební dílo) v 7. ročníku, chemie (voda, vzduch: informujeme žáky o složení a nejrozší enějších látek našeho okolí) a hudební výchovy (B. Smetana – Má vlast: učíme žáky naslouchat a rozebíráme hudební dílo) v Ř. ročníku, chemie (sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny, hormony, enzymy, alkaloidy, vitamíny: uvádíme žákům nejvýznamnější p íklady biochemických látek), hudební výchovy (romantismus: seznamujeme žáky s umělecký stylem) a výtvarné výchovy (abstrakce – živly: ztvárňujeme se žáky své pocity) v ř. ročníku. Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prost edí za azujeme jako projekt Týden pro p írodu ve všech ročnících a integrujeme do výuky zeměpisu (znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry, ohrožení deštných lesů, vymírání druhů: zamýšlíme se s žáky nad globálními problémy světa) a tělesné výchovy(ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu: učíme žáky šetrně se chovat k p írodě) v 6. ročníku, tělesné výchovy (ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu: vedeme žáky k citlivému vztahu k p írodě) v 7. ročníku, zeměpisu (vliv hospodá ství na životní prost edí v globálním mě ítku: rozebíráme s žáky vlivy člověka na p írodu), tělesné výchovy (ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu: vedeme žáky k citlivému vztahu k p írodě), chemie (znečištění vody a ovzduší, ho ení a vznik nebezpečných látek: vyvozujeme nebezpečí ohrožující naše okolí) a výtvarné výchovy (tématické kreslení ke Dni Země: vedeme žáky k uvědomění si svého místa na světě) v Ř. ročníku, zeměpisu (vliv hospodá ství na životní prost edí v lokálním mě ítku – ČR, místní region: rozebíráme s žáky vlivy člověka na p írodu), tělesné výchovy (ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu: učíme žáky šetrně se chovat k p írodě), chemie (kyselé deště, halogenderiváty uhlovodíků, vznik nebezpečných látek, plasty – t ídění odpadů, paliva: zamýšlíme se nad vedlejšími produkty hospodá ství ohrožujícími ŽP), výtvarné výchovy (plakátová tvorba: navrhujeme poutače s ekologickou a p írodní tématikou) a českého jazyka (sci-fi literatura: upozorňujeme žáky na literární vize budoucnosti) v ř. ročníku.

59


Tématický okruh Vztah člov ka a prost edí integrujeme do výuky zeměpisu (znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry, ohrožení deštných lesů, vymírání druhů: p ibližujeme žákům ničivé aktivity člověka), tělesné výchovy (prost edí a zdraví - rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví: probíráme s žáky aspekty zdravého životního stylu), hudební výchovy (B. Martinů – Otvírání studánek: učíme žáky naslouchat a rozebíráme hudební dílo) a českého jazyka (moderní poezie, próza - vlastní četba: rozši ujeme literární obzory žáků) v 6. ročníku, tělesné výchovy (prost edí a zdraví - rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví: probíráme s žáky aspekty zdravého životního stylu), hudební výchovy (F. Škroup – Kde domov můj: učíme žáky naslouchat a rozebíráme hudební dílo) a výtvarné výchovy (loutky z odpadních materiálů: vytvá íme s žáky objekty) v 7. ročníku, p írodopisu (člověk a jeho životní prost edí: diskutujeme s žáky o postavení člověka v p írodě) a tělesné výchovy (prost edí a zdraví - rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví: probíráme s žáky aspekty zdravého životního stylu) v Ř. ročníku, tělesné výchovy (prost edí a zdraví - rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví: probíráme s žáky aspekty zdravého životního stylu), občanské výchovy (globalizace, globální problémy současného světa: diskutujeme s žáky o žhavých problémech současnosti), výtvarné výchovy (asambláž z odpadu: vytvá íme s žáky díla z použitých materiálů) a českého jazyka (p írodní lyrika a epika: seznamujeme žáky s díly čerpajícími inspiraci v p írodě) v ř. ročníku. PROJEKT: TÝDEN PRO P ÍRODU Cílem celoškolního projektu je formou exkurzí a tématické výuky v jednotlivých p edmětech podnítit v žácích zájem o ochranu p írody, ekologii a p írodu jako naše životní prost edí vůbec. Žáci navštíví významná místa v okolí našeho města, poznají základní umělecká díla zabývající se krásami naší p írody, vytvo í vlastní výrobky z odpadových materiálů, uvědomí si nebezpečí ohrožující naše životní prost edí a budou vyhledávat informace o podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Projekt bude probíhat podle následujícího schématu: 6. ročník ČJ, HV RV, VV EXKURZE M

7. ročník RV EXKURZE ČJ, VV OV

Ř. ročník EXKURZE ČJ, RV PC VV, HV

6. ročník ČJ – pohádka, pověst na ekotéma HV – B. Martinů: Otvírání studánek RV – exkurze sběrný dvůr VV – návrh na poštovní známku ke Dni Země Exkurze k prameni Odry M – sledování spot eby vody (aritmetický průměr) 7. ročník RV – exkurze skládka odpadů Exkurze ZOO (živočichové cizokrajných ekosystémů) VV - kašírovaná zví ata ČJ – p írodní lyrika OV – odpadologové (hra) 60

ř. ročník ČJ VV, HV RV EXKURZE


Ř. ročník Exkurze jeskyně (krasové jevy) ČJ – dotazník ke stavu ŽP RV – exkurze čistírna odpadních vod PC – www. stránky MŽP VV – postavy z PET – lahví HV – B. Smetana: Vltava ř. ročník ČJ – ekoreportáž, ekofejeton VV – čisté město z krabic HV – A. Vivaldi: Jaro RV – mapování kontejnerů Exkurze Dlouhé stráně AKTUALIZACE: Exkurze v rámci projektu jsou variabilní a odpovídají momentálnímu stavu, počtu žáků a možnostem školy.

61


Název Tématického okruhu - EV Ekosystémy

6. ročník

7. ročník

Ř. ročník

Základní podmínky života

INT/Z, P , HV, ČJ

INT/HV

INT/CH, HV

INT/CH, HV, VV

Lidské aktivity a problémy životního prost edí

PRO INT/Z, TV

PRO INT/TV

PRO INT/Z, TV, CH, VV

PRO INT/Z, TV, CH, VV, ČJ

Vztah člověka a prost edí

INT/Z, TV, HV, ČJ

INT/TV, HV, VV

INT/P , TV

INT/TV, OV, VV, ČJ

INT/P , HV

ř. ročník INT/VV

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt AKT - aktualizace

62


6. ročník Ekosystémy

INT/P INT/HV

Ekosystém, společenstvo Lidové písně

Základní podmínky života

INT/Z INT/P INT/HV INT/ČJ

Krajinná sféra Podmínky vzniku a vývoje života Lidová píseň, tradice Lidová slovesnost, báje, pověsti, pohádky Týden pro p írodu Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry, ohrožení deštných lesů, vymírání druhů Ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu

Lidské aktivity a problémy PRO INT/Z životního prost edí INT/TV Vztah člověka a prost edí

INT/HV INT/ČJ INT/ČJ

Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry, ohrožení deštných lesů, vymírání druhů Prost edí a zdraví (rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) B. Martinů – Otvírání studánek Regionální pověsti Moderní poezie, próza (vlastní četba)

INT/HV

L. Janáček – Liška Bystrouška

INT/Z INT/TV

7. ročník Základní podmínky života

INT/HV INT/VV

Týden pro p írodu Ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu Prost edí a zdraví (rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) F. Škroup – Kde domov můj Loutky z odpadních materiálů

INT/CH INT/HV

Voda, vzduch B. Smetana – Má vlast

Lidské aktivity a problémy PRO INT/TV životního prost edí Vztah člověka a prost edí

INT/TV

Ř. ročník Základní podmínky života

Týden pro p írodu Vliv hospodá ství na životní prost edí (v globálním mě ítku) Ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu Znečištění vody a ovzduší, ho ení a vznik nebezpečných látek Tématické kreslení ke Dni Země

Lidské aktivity a problémy PRO INT/Z životního prost edí INT/TV INT/CH INT/VV

63


Vztah člověka a prost edí

INT/P INT/TV

Člověk a jeho životní prost edí Prost edí a zdraví (rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)

Ekosystémy

INT/VV

Koláže

Základní podmínky života

INT/CH

Sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny, hormony, enzymy, alkaloidy, vitamíny Romantismus Abstrakce – živly

ř. ročník

INT/HV INT/VV

Týden pro p írodu Vliv hospodá ství na životní prost edí (v lokálním mě ítku – ČR, místní region) Ochrana p írody p i masových sportovních akcích, vliv lidských aktivit na p írodu Kyselé deště, halogenderiváty uhlovodíků, vznik nebezpečných látek, plasty – t ídění odpadů, paliva Plakátová tvorba Sci-fi literatura

Lidské aktivity a problémy PRO INT/Z životního prost edí INT/TV INT/CH

INT/VV INT/ČJ Vztah člověka a prost edí

Prost edí a zdraví (rozmanitost vlivů prost edí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) Globalizace, globální problémy současného světa Asambláž z odpadu P írodní lyrika a epika

INT/TV INT/OV INT/VV INT/ČJ

64


Charakteristika pr

ezového tématu Mediální výchova

Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které p icházejí z okolního světa. Média mají vliv na chování jedince a společnosti, na utvá ení životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální výchova má vybavit žáky základní mediální gramotností, naučit je informace nejen získávat, ale i t ídit z různých pohledů, analyzovat sdělení, hodnotit je, posuzovat jejich věrohodnost a komunikační záměr. Podílí se tak na utvá ení postojů , umožňuje porovnávat současné a minulé jevy a události v evropském i celosvětovém mě ítku. Zamě uje se také na vytvá ení kritického odstupu od mediálních sdělení a na schopnost interpretovat toto sdělení z hlediska informační kvality. Cílem mediální výchovy je naučit žáky hodnotit věcnost a správnost sdělení, a to jak kritickou analýzou textů, tak vlastní produkcí, a vést je k získání návyku ově ovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Začlen ní tematických okruh Mediální výchova p ispívá ke schopnosti žáků samostatně se zapojit do komunikace, a proto je důležitá v každém ročníku. Prů ezové téma mediální výchova je rozděleno do pěti tématických okruhů činností receptivních a dvou okruhů činností produktivních. V oblasti Kritické čtení a vnímání mediálních sd lení se s žáky v českém jazyce soust edíme na seznámení se základními útvary publicistického stylu a pochopení jejich podstaty, v osmém ročníku se pak opět v českém a tentokrát i německém jazyce pokusíme vyhledat rozdíly mezi sděleními informativními, zábavními a reklamními. V občanské výchově v sedmém a osmém ročníku se zamě íme na rozbor vlivu reklamy na chování člověka a porovnají interpretace významných událostí v odlišných typech médií. Rozlišením reálných sdělení a fikcí bude v hodinách českého jazyka naplněna podstata okruhu Interpretace vztahu mediálního sd lení a reality. V šestém ročníku se s žáky pokusíme proniknout do zákulisí reklam a vytvo íme si názor na jejich věrohodnost, v osmém ročníku budeme hledat rozdíly mezi faktickým a fiktivním obsahem sdělení, které žákům p edložíme v podobě interview. Se specifickým pohledem na svět budeme žáky konfrontovat s reportážemi a fejetony v ročníku devátém. Postupy p i tvorbě mediálních sdělení si žáci osvojí v okruhu Stavba mediálních sd lení. Opět v hodinách českého jazyka (šestý, osmý a devátý ročník) budeme u žáků utvá et povědomí o možnostech, které jim národní jazyk nabízí p i sestavování právě probíraných publicistických útvarů. Seznámíme je s principy výběru a uspo ádání mediálních sdělení, nap íklad z hlediska jejich důležitosti. V oblasti Vnímání autora mediálních sd lení se zamě íme v hodinách českého jazyka (sedmý až devátý ročník) na vlastní verbální i neverbální komunikaci a soust edíme se na výrazové prost edky, které používají mediálně známé osobnosti. V hudební výchově osmého ročníku se pokusíme s žáky určit, do jaké míry hudební styl ovlivňuje popularitu svého tvůrce. Teoretické znalosti z oblasti historie médií p inese okruh Fungování a vliv médií ve společnosti. V anglickém jazyce, v sedmém ročníku, povedeme žáky k uvědomění si vlivu masových medií na jejich život, na utvá ení volného času a hodnotového žeb íčku. V občanské výchově (sedmý a devátý ročník ) seznámíme žáky s pozadím médií, jejich financováním a rolí v demokratickém systému. V dějepise devátého ročníku budeme posuzovat podíl médií na politických změnách u nás i ve světě. 65


Vlastní Tvorba mediálního sd lení bude využívat teoretické znalosti o publicistickém stylu získané v hodinách českého jazyka (šestý a osmý ročník) a německého jazyka (osmý ročník) a praktických dovedností z hodin výtvarné výchovy. V osmém ročníku, v hodinách rodinné výchovy a p i výuce práce s počítačem, seznámíme žáky i s technikou, která je využívána p i tvorbě mediálních sdělení, a v devátém ročníku se pokusíme p ípravou vlastního scéná e vstoupit do světa filmu. Metoda Práce v realizačním týmu bude uplatněna v sedmém ročníku v českém jazyce p i pokusu o nastudování krátkého divadelního p edstavení.

66


Název Tématického okruhu - MEV Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

6. ročník

7. ročník

Ř. ročník

INT/ČJ

INT/OV

INT/ČJ, NJ, OV

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ

INT/ČJ, HV

INT/ČJ

Vnímání autora mediálních sdělení

INT/ČJ

Fungování a vliv médií ve společnosti

INT/OV, AJ

ř. ročník

INT/D, OV

Produktivní činnosti Tvorba mediálního sdělení

INT/ČJ, VV

Práce v realizačním týmu

INT/ČJ, NJ, RV, PC

INT/ČJ

INT - integrace do p edmětu PRO - projekt

67

INT/ČJ


6. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

INT/ČJ

Publicistický styl – zpráva, oznámení, inzerát

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

INT/ČJ

Reklama x realita

Stavba mediálních sdělení

INT/ČJ

Stavba jazyka – spisovný jazyk, jazykové prost edky, členění textu, výstižná formulace, p ímá eč

Tvorba mediálního sdělení

INT/ČJ INT/VV

Zpráva, oznámení Dekorativní ešení plochy – písmo

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

INT/OV

Vliv reklamy na chování člověka : rozbor reklam, vliv na naše rozhodování, manipulace, strategie tvorby reklam

Vnímání autora mediálních sdělení

INT/ČJ

Technika eči – mluvní cvičení

Fungování a vliv médií ve společnosti

INT/OV INT/AJ

Masová kultura, masmédia : financování a rozdělení médií, jejich vliv na volný čas Volný čas mladých lidí- vliv televize, filmu (srovnání situace ČR a anglicky mluvících zemí)

INT/ČJ

Dramatizace

INT/ČJ

Publicistické útvary – rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Interpretace významných událostí, využití a rozbor sdělení v médiích, diskuse

7. ročník

Práce v realizačním týmu Ř. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

INT/NJ INT/OV

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

INT/ČJ

Rozdíly mezi faktickým a fiktivním obsahem – interview

Stavba mediálních sdělení

INT/ČJ

Způsoby sestavování textů publicistických útvarů

Vnímání autora mediálních

INT/ČJ

Interview

68


sdělení

INT/HV

Populární hudba

Tvorba mediálního sdělení

INT/ČJ INT/NJ INT/RV INT/PC

Interview Výběr výrazových prost edků pro tvorbu reklamy Základy práce s technikou (kamera) Základy práce s technikou (st ih, efekty…)

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

INT/ČJ

Reportáž, fejeton

Stavba mediálních sdělení

INT/ČJ

Způsoby sestavování textů publicistických útvarů

Vnímání autora mediálních sdělení

INT/ČJ

Rétorika

Fungování a vliv médií ve společnosti

INT/D

Role médií v politických změnách – Německo 1933/1945 a SSSR 1917/1991 Využití médií k demokratickým změnám v ČSSR 1řŘř a Rusku 1řř1 Význam voleb v demokracii – vliv médií na výsledky voleb, volební kampaň Scéná - dramatizace

ř. ročník

INT/OV Tvorba mediálního sdělení

INT/ČJ

69


4.1 Učební plán pro 1. – 5. ročník Oblasti

Jazykové komunikace

Člověk a jeho svět

Mat. a Inf. a aplikace technolog.

P edměty

Čj

Aj

M

1.r.

7+1

+1

4

2.r.

6+2

+1

3.r.

7+1

4.r.

Umění a kultura

Vv

Hv

Tv

2

1+1

1

2

1

21

4

2

2

1

2

1

21

3

4+1

2+1

2

1

2

1

25

6+1

3

4+1

+1

1+1

2

1

1

2

1

25

5.r.

7+1

3

4+1

1

2

1+1

1

1

2

1

26

Celkem

33

11

23

2

7

4

4

8

5

10

5

118

Dispon.

+6

+2

+3

+1

+1

+1

+1

+1

Inf.

Prv

Vlast.

P ír.

Člověk a Člověk a Celkem zdrav. svět.práce roč.

+16

* Disponibilní časová dotace je použita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí * Oblast člověk a jeho svět je posílena o 3 hodiny k realizaci projektů * Anglický jazyk je součástí povinné výuky od 1. ročníku * Informatika je vyučována ve 4. a 5. ročníku Prů ezová témata průběžně p irozeně prolínají všemi vyuč. p edměty a jejich konkretizace je uvedena v jednotlivých tabulkách daných p edmětů. Nepovinné p edměty jsou nabízeny zájemcům ze všech t íd 1. – ř. ročníku. Nepovinné p edm ty Zkratka Ročník Časová dotace Sborový zpěv SZ 1. – 9. 2 Zdravotní tělesná výchova ZdTv 1. – 9. 1 Náprava specifických poruch učení SPU 1. – 9. 1

70


4.2 Učební plán 6. – ř. ročník 4.2.1 Poznámky k učebnímu plánu 2. stupn Volitelné p edm ty Konverzace v Aj Konverzace v Nj Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Chemické praktikum P írodopisné praktikum Dějepisné a zeměpisné praktikum Fyzikální praktikum Aplikace informačních technologií ( PC ) Sportovní hry Výtvarné praktikum Domácnost a dílna

Zkratka KAj KNj CČj CM ChP PP DZP

Ročník Časová dotace 6. – 9. 1 7. – 9. 1 6. – 9. 1 6. – 9. 1 8 .- 9. 1 6. – 9. 1 6. – 9. 1

FP PC

6. – 9. 6. – 9.

1 1

SH VP DD

6. – 9. 6. – 9. 6. – 9.

2 1 2

Nepovinné p edměty jsou nabízeny zájemcům ze všech t íd 1. – ř. ročníku. Nepovinné p edm ty Náprava specifických poruch učení Zdravotní tělesná výchova Sborový zpěv

Zkratka SPU ZdTv SZ

Ročník Časová dotace 1. – 9. 1 1. – 9. 1 1. – 9. 2

71


4.2.2 Učební plán pro 6. – ř. ročník - tabulka Platný od 1.ř. 2016 Jazykové Komunikace

Oblasti

Matem. a Inform aplik. a kom. tech. M Inf.

Čj

Aj

Nj

6.roč.

4

3

0

4

7.roč.

4+1

3

2

Ř.roč.

4+1

3

ř.roč.

3+2

Celkem

19

Dispon

+4

P edm.

Člověk a společnost

Člověk a p íroda

Děj.

Obč.

Fy

+1

1

1

4

+1

2

2

4

+1

3

2

3+1

12

6

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk Volitel. Celkem a práce roč.

P

Zem

Vv

Hv

Tv

1

2

2

2

2

2

+1

+2

28

1

2

2

1

1

1

2

1

+2

30

2

1

2

1+1

1

1

1

1

2

1

1

+2

32

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

+2

32

16

4

7

4

6

4

6

6

5

5

8

2

4

+8

122

+1

+3

+1

+8

+18

Ch

+1

ZDZ

* Disponibilní časová dotace je použita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí (10 hodin ) * Volitelné p edměty v 6. až ř. ročníku ( Ř hodin ) * Informační a komunikační technologie je vyučována povinně v 6. – ř. ročníku Prů ezová témata průběžně p irozeně prolínají všemi vyuč. p edměty a jejich konkretizace je uvedena v jednotlivých tabulkách daných p edmětů

72


5.

Učební osnovy

5.1

Učební osnovy 1. stupn

5.1.1 Povinné p edm ty Charakteristika vyučovacího p edmětu Český jazyk a literatura Vyučovací p edmět Český jazyk a literatura má zásadní postavení pro kvalitní jazykové vzdělání a získané dovednosti jsou důležité pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mate ského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Výsledkem kvalitní mezilidské komunikace je orientace p i vnímání okolního světa a sebe sama. Složky vzdělávacího obsahu:   

Komunikační a slohové výchovy Jazykové výchovy Literární výchovy .

Komunikační a slohové výchova Žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a hovo it, rozhodovat se na základě slyšeného textu a kriticky jej zhodnotit, věnují se i formální stránce textu a jeho výstavbě. Jazyková výchova Žáci si osvojují pravidla spisovné češtiny, učí se vyjad ovat srozumitelně své myšlenky, věnují se dovednostem porovnávat, t ídit jevy, zobecňovat. Český jazyk je nástrojem i p edmětem poznávání. Literární výchova Žáci se pomocí četby seznamují s literárními druhy, poznávají umělecké záměry autorů, ale také prezentují své názory na p ečtená díla, rozlišují fikci od skutečnosti, dovedou interpretovat a produkovat literární texty a celkově tak obohacují svůj duchovní život. Dramatická výchova jako doplňující obor – žáci rozvíjí verbální a neverbální komunikaci.

73


Vzdělávací cíle: -

rozvíjení pozitivního vztahu k mate skému jazyku vnímání a jeho postupné osvojování jako mnohotvárného prost edku k získávání a p edávání informací vyjád ení pot eb a prožitků žáků, sdělování názorů a čtená ských zážitků, které rozvíjí pozitivní vztah k literatu e získávání sebedůvěry p i vystupování

Časová dotace: V 1. až 3. ročníku Ř hodin týdně , ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně .

Organizace: Výuka Jazykové výchovy probíhá nejčastěji v domovských t ídách. Práce na softwarových výukových programech nebo práce s internetem probíhá v učebně I ve t ídě na interaktivní tabuli V hodinách Literární výchovy se žáci mohou využívat čítárnu učí v čítárně nebo v knihovně. Škola spolupracuje s městskou knihovnou, kde jsou pro žáky p ipravovány besedy a výstavy. Formy práce – samostatná práce, práce ve dvojici, práce ve skupinách, v komunitním kruhu, zážitkové formy práce.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat pot ebné informace vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení vedeme žáky ke kultivovanému písemnému projevu

Kompetence k ešení problém   

vedeme žáky k hledání různých ešení problémů, k obhajobě a prezentaci svých myšlenek a názorů podněcujeme žáky k vzájemné pomoci a spolupráci vedeme žáky k vyjád ení vlastního postoje, k vyslechnutí názoru druhých, k diskusi

Kompetence komunikativní    

vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu v dané situaci podporujeme formulaci a vyjad ování myšlenek a názorů žáků vedeme žáky ke zvládání komunikace ve vyhraněných situacích rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k literatu e na základě sdílení čtená ských zážitků

Kompetence sociální a personální 

provádíme praktická cvičení, p i kterých analyzujeme sociální role a vztahy

74


napomáháme rozpoznávání nevhodného chování a dbáme na dodržování společně stanovených pravidel

Kompetence občanská  

vedeme žáky k respektování rozdílů mezi lidmi na základě četby a vlastních zkušeností aktivně zapojujeme žáky do kulturních akcí školy, města a regionu

Kompetence pracovní   

vedeme žáky k organizování a plánování učení požadujeme od žáků dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů učíme žáky objektivně hodnotit svou práci

75


P edm t : Český jazyk Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Plynule čte s porozuměním texty - plynule čte s porozuměním texty p imě eného rozsahu a náročnosti p imě eného rozsahu a náročnosti.

Čtení Uvědomělé čtení, plynulé spojování slabik a slov, výslovnost délky hlásek

Porozumí písemným nebo mluveným - vypravuje krátký p íběh vlastní - rozumí p ečtené větě, dokáže ji opakovat pokynům p imě ené složitosti. - reprodukuje čtený text

Sdělování krátkých zpráv

Respektuje základní pravidla v rozhovoru.

komunikační - respektuje pravidla rozhovoru, neruší eč druhého, p ihlásí se o slovo - používá nonverbální vyjad ování ( eč těla)

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

VV: Ilustrace

Mluvený projev OSV: Komunikace Rozvíjení znělého hlasu, artikulace Komunikativní schopnosti

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou - vyslovuje pečlivě a správně všechny hlásky nesprávnou či nedbalou výslovnost. V krátkých mluvených projevech - uvědoměle používá správné dýchání správně dýchá a volí vhodné tempo eči - volí vhodné tempo a hlasitost eči

TV: Relaxační cvičení

Volí vhodné verbální i nonverbální - s názorem učitele opakuje rytmická prost edky eči v běžných školních i cvičení, íkadla, jazykolamy, hry se slovy mimoškolních situacích.

HV: Hra na tělo

Na základě vlastních zážitků tvo í - dokáže naslouchat ostatním - vhodnou formou odmítá a íká „ne“, zkouší krátký mluvený projev. 76

Dramatizace

OSV: Kreativita PRV: Jsem školák


si tyto situace v podobě scének - vyjád í své p ání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, vy ídit jednoduchý vzkaz - tvo í smysluplné věty - trénuje paměť na krátkých textech

Omluva, pozdrav, poděkování, prosba, vzkaz

OSV: Rozvoj schopností poznávání

Zvládá základní hygienické návyky - správně sedí p i psaní spojené se psaním. - p ipraví si sešit (pravák, levák) - uvolňuje ruku p ed psaním - správně drží psací pot eby

Psaní Uvolňovací cviky Hygienické návyky p i psaní

TV: Relaxační cvičení

Píše správné tvary písmen , správně - napíše psací písmena velké a malé abecedy spojuje písmena i slabiky; kontroluje - napíše slabiky a slova vlastní písemný projev. - dokáže p epsat tiskací písmo do psací podoby

Nácvik psaní písmen abecedy Opis, p epis, diktát

Píše věcně i formálně jednoduchá sdělení.

Psaní slabik, slov, jednoduchých vět

správně - napíše jednoduché věty - dokáže psát diktát slov a jednoduchých vět

Se adí ilustrace podle dějové - dokáže vyprávět jednoduché pohádky a posloupnosti a vypráví podle nich p íběhy podle obrázkové osnovy jednoduchý p íběh. - dokáže dramatizovat jednoduchý text

Vypravování podle osnovy Dramatizace

JůZYKOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu - rozliší jednotlivá písmena tiskací a psací, slova, člení slova na hlásky, odlišuje velká a malá krátké a dlouhé samohlásky. - p ečte,vysloví a napíše správně jednotlivá písmena a hlásky - skládá slabiky a slova - čte slabiky a slova - tvo í jednoduché věty 77

Poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z hlediska pot eb čtení a psaní

VV: Ilustrace MV: Multikulturalita


- hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací LITERÁRNÍ VÝCHOVů Žák: Žák: Čte a p ednáší zpaměti ve vhodném - čte a p ednáší krátké básně p imě ené věku frázování a tempu literární texty p imě ené věku. Vyjad uje textu.

své

pocity

z p ečteného - naslouchá čtenému textu - hovo í o svých zážitcích - rozlišuje dobro a zlo, vyjmenuje kladné a záporné postavy - vysvětlí ponaučení z p íběhu - nakreslí ilustraci p íběhu

Rozlišuje vyjad ování v próze a ve - rozlišuje pojmy básnička, íkadlo, hádanka, verších, odlišuje pohádku od ostatních pohádka, p íběh vyprávění. - umí tvo it slova, která se rýmují

78

Čtení Naslouchání Recitace

OSV:Kooperace a kompetice

Rozvoj vyjad ovacích schopností

VV: Ilustrace

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí Literární pojmy


P edm t : Český jazyk Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Plynule čte s porozuměním texty - čte s porozuměním texty, se správnou p imě eného rozsahu a náročnosti. intonací, nahlas i potichu - orientuje se v textu - čte v rolích, pozná p ímou eč

Čtení s porozuměním Zlepšování čtená ského výkonu Naslouchání

Porozumí písemným nebo mluveným - chápe text a reprodukuje jeho obsah pokynům p imě ené složitosti. - vyhledává odpovědi na otázky - hledá klíčová slova Respektuje základní pravidla v rozhovoru.

komunikační - naslouchá druhému - dokáže reagovat otázkami - p ihlásí se o slovo - zdvo ile vystupuje, poprosí, poděkuje, omluví se, vy ídí vzkaz

Chování ve společnosti Prosba, poděkování, omluva, vzkaz

Volí vhodné verbální i nonverbální - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk prost edky eči v běžných školních i - spisovně se vyjad uje ve větách mimoškolních situacích. - používá eč těla

Spisovná a nespisovná čeština

Na základě vlastních zážitků tvo í krátký - vyjád í svůj názor a pocity mluvený projev.

Vypravování

Píše správné tvary písmen a číslic, - píše úhledně všechna písmena psací (velká

Psaní

79

OSV: Rozvoj schopností poznávání PRV: Chování žáka OSV: Kreativita OSV: Komunikace

EV:Lidské aktivity a problémy životního prost edí


správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev. Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.

i malá) a tiskací (velká) abecedy - zvládá opis, p epis jednoduchých textů - pozná konec a začátek věty - napíše adresu, krátký dopis, pozdrav, blahop ání, vzkaz - popisuje p edmět, obrázek, osobu, zví e, jednoduchý pracovní postup

Se adí ilustrace podle dějové - tvo í smysluplné, bohaté věty k obrázkům posloupnosti a vypráví podle nich - nahrazuje slova jiným výrazem jednoduchý p íběh. - používá obrázkovou osnovu, adí, vypráví - odstraňuje p ebytečná slova v textu

Opis, p epis Slohový výcvik Adresa, dopis, pozdrav, blahop ání, vzkaz Popis Vypravování podle osnovy

VV: Ilustrace VV: Tématická práce

JůZYKOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu - skládá slova z hlásek, slabik, skládá ze slov slova, člení slova na hlásky, odlišuje věty krátké a dlouhé samohlásky. - rozděluje slova na slabiky - rozdělí slovo na konci ádku - rozlišuje význam slova podle délky samohlásky (dráha - drahá) - vyjmenuje zpaměti abecedu a dokáže adit slova podle prvního písmene - zdůvodní a správně napíše slova s párovou souhláskou na konci i uvnit (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f) Porovnává významy slov, zvláště slova - dokáže prakticky používat slovního opačného významu a slova s významem významu sou adná, nad azená a pod azená, - porovnává a t ídí slova podle různých vyhledává v textu slova p íbuzná. hledisek Porovnává a t ídí slova podle - pojmenovává p edměty a jejich vlastnosti zobecněného významu děj, věc, 80

Hlásky, slabiky, slova, věty HV: Metrum TV: Rytmická cvičení Délka samohlásek Abeceda Párové souhlásky

Slovní význam

PRV: Roční období


okolnost, vlastnost. Rozlišuje tvaru.

slovní

druhy

v základním - vyhledá podstatná jména, slovesa, p edložky, spojky

Slovní druhy

Užívá v mluveném projevu správné - užívá správných tvarů ohebných slov gramatické tvary podstatných jmen, p ídavných jmen a sloves. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje - rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, mluvčího a k jejich vytvo ení volí rozkazovací, p ací vhodné jazykové i zvukové prost edky. - se adí věty v textu

Odůvodňuje a píše správně: i/y po měkkých a tvrdých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických p ípadech vlastních jmen osob, zví at a místních pojmenování.

- vyjmenuje druhy samohlásek a souhlásek - zdůvodní a napíše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách - zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů - napíše správně slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě - píše velká písmena na začátku vět a v typických p ípadech vlastních jmen osob, zví at a místních pojmenováních

Žák: - čte a p ednáší zpaměti texty p imě eného Žák: rozsahu a náročnosti Čte a p ednáší zpaměti ve vhodném - naslouchá čtenému slovu a p ednesu frázování a tempu literární texty p imě ené věku. - vypráví, co se mu líbilo - s pomocí učitele vyhledává a p edčítá Vyjad uje své pocity z p ečteného textu. zajímavou část textu

Druhy vět

Posloupnost a azení vět Dělení hlásek, pravopis Pravopis i/y Pravopis ú/ů, ě Vlastní jména

LITERÁRNÍ VÝCHOVů

- rozlišuje poezii a prózu - rozlišuje a užívá pojmy pohádka, hádanka, 81

Čtení Naslouchání Recitace Vypravování Rozvoj komunikativních schopností

OSV: Kooperace a kompetice


Rozlišuje vyjad ování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

íkadlo, báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtená , básník, spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, jeviště, hlediště, hlavní postavy

- poslouchá uvědoměle literární texty - čte mimočítankovou četbu Pracuje tvo ivě s literárním textem podle ke knize vlastní ilustraci pokynů učitele a podle svých schopností. - seznámí se se systémem půjčování knih ve školní a městské knihovně

82

Literární pojmy

EGS: Evropa a svět nás zajímá MV: Multikulturalita

Tvo ivá práce s textem

VV: Ilustrace


P edm t : Český jazyk Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Čtení s porozuměním Zlepšování čtená ského výkonu

MEV:Vnímání autora mediálních sdělení EGS:Evropa a svět nás zajímá

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Plynule čte s porozuměním texty - docvičuje plynulé a správné čtení potichu i p imě eného rozsahu a náročnosti. nahlas - reprodukuje p ečtený text - na základě fantazie dotvo í konec p íběhu Porozumí písemným nebo mluveným - napíše a odešle dopis a pohlednici pokynům p imě ené složitosti. s dodržením formy a samostatným napsáním adresy

Pohlednice,dopis, adresa

Respektuje základní komunikační - komunikuje se spolužáky i s dospělými pravidla v rozhovoru. - dokáže pozdravit, omluvit se, požádat Pečlivě vyslovuje, opravuje svou o pomoc, poděkovat, poprosit, omluvit se nesprávnou či nedbalou výslovnost. - dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu - v praxi realizuje společenská pravidla chování v prostorách školy (umí požádat uvolnění cesty, nechá projít dve mi jako první dospělou osobu apod.) - obohacuje si aktivně slovní zásobu

Rozvoj komunikativních schopností Chování ve společnosti Telefonování

V krátkých mluvených projevech - srozumitelně se vyjad uje správně dýchá a volí vhodné tempo eči. - správně klade slovní p ízvuk

Slovní p ízvuk a tempo eči

Volí vhodné verbální i nonverbální - užívá vhodné výrazy, gesta a mimiku 83

PRV: Důležitá telefonní čísla


prost edky eči v běžných školních i mimoškolních situacích. Na základě vlastních zážitků tvo í krátký - vypravuje vlastní p íhodu mluvený projev. - pojmenuje p edměty a děje - dodržuje posloupnost děje

Vypravování Souvislý jazykový projev

Píše správné tvary písmen a číslic, - píše úhledně všechna písmena psací (velká správně spojuje písmena i slabiky; a malá) i tiskací (velká) abecedy, číslice kontroluje vlastní písemný projev. - dbá na úpravu psaného textu p i zvyšování rychlosti psaní - se samoz ejmostí si kontroluje psaný projev

Psaný projev

Píše věcně i formálně jednoduchá sdělení.

Popis

správně - snaží se odstranit p ebytečná a opakující se slova - popisuje p edmět, obrázek, osobu, zví e, pracovní postup

Se adí ilustrace podle dějové - pracuje s obrázkovou osnovou posloupnosti a vypráví podle nich - tvo í jednoduché věty – osnovu jednoduchý p íběh. - dokáže rozčlenit text na části - vypravuje podle osnovy

Osnova, vypravování

JůZYKOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu - zná abecedu slova, člení slova na hlásky, odlišuje - adí slova podle abecedy, podle prvního krátké a dlouhé samohlásky. a druhého písmene

Abeceda

Porovnává významy slov, zvláště slova - nahrazuje slova slovy stejného významu, opačného významu a slova sou adná, odstraňuje p ebytečná slova, nahrazuje

Slovní význam Synonyma,homonyma, antonyma

84

MEV: Práce v realizačním týmu VV: Ilustrace

EV: Základní podmínky života na Zemi VV: Ilustrace EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí PRV: P íroda kolem nás


nad azená a pod azená, v textu slova p íbuzná.

vyhledává

opakující se slova jinými, používá slova stejně znějící ve větách, najde slova pod azená k nad azenému a naopak - uvede p íklady slov souznačných a protikladných, používá je ve větě

slova sou adná, nad azená, pod azená,

Porovnává a t ídí slova podle - dokáže najít slova p íbuzná, určí ko en zobecněného významu děj, věc, slova, p edponovou a p íponovou část okolnost, vlastnost. tvo í ke ko enu slova p íbuzná

Nauka o slově

Rozlišuje slovní druhy. - vyhledává v textu a t ídí slova podle Užívá v mluveném projevu správné slovních druhů gramatické tvary podstatných jmen, (podstatná jména, p ídavná jména, slovesa, p ídavných jmen a sloves. p edložky, spojky, částice, citoslovce) - u podstatných jmen určuje rod, číslo, pád - u sloves určuje s pomocí osobu, číslo, čas - napíše správně p edložku s podstatným jménem

Ohebné a neohebné slovní druhy

Spojuje věty do jednodušších souvětí - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí vhodnými spojkami a jinými - vyhledává a vyznačuje základní skladebnou dvojici ve větě jednoduché spojovacími výrazy. - tvo í k holé větě větu rozvitou

Věta jednoduchá, souvětí Základní skladební dvojice

Odůvodňuje a píše správně: i/y po - bezpečně zdůvodní a správně píše i/y měkkých a tvrdých souhláskách i po tvrdých a měkkých souhláskách obojetných souhláskách ve - bezpečně zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou i uvnit (b-p, d-t. vyjmenovaných slovech ď-ť, z-s, ž-š, h-ch,v-f) - vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu, umí k nim p i adit slova p íbuzná, seznamuje se se slovy stejně znějícími (být-bít, výr-vír atd.)

Pravopis i/y po tvrdých, měkkých souhláskách Spodoba znělosti

85

Vyjmenovaná slova


dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických p ípadech vlastních jmen osob, zví at a místních pojmenování.

- zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů Pravopis ú/ů - napíše správně slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě Pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - píše velká písmena na začátku vět a v typických p ípadech vlastních jmen Vlastní jména osob, zví at a místních pojmenováních

Žák: - zdokonaluje se v plynulém a výrazném Žák: čtení, čte správně potichu i nahlas Čte a p ednáší zpaměti ve vhodném - čte se správnou intonací, člení text, frázuje frázování a tempu literární texty - orientuje se v textu, vyhledává odpovědi na p imě ené věku. otázky, hledá klíčová slova - p ednáší zpaměti texty p imě ené věku LITERÁRNÍ VÝCHOVů

Vyjad uje své pocity z p ečteného textu.

Čtení Naslouchání Recitace Vypravování Rozvoj komunikativních schopností

- vypravuje, co se mu v knize líbilo a nelíbilo, hledá a p edčítá zajímavou část - vypráví zážitky z divadelního, filmového p edstavení, dovede shrnout obsah

Rozlišuje vyjad ování v próze a ve - orientuje se ve vybraných literárních verších, odlišuje pohádku od ostatních žánrech - poezie a próza, pověst, povídka, vyprávění. moderní pohádka, bajka, literatura s dětským hrdinou

Literární pojmy a žánry

Pracuje tvo ivě s literárním textem podle - poslouchá uvědoměle literární texty pokynů učitele a podle svých schopností. - čte samostatně knihy, zaznamenává si jejich název, jméno autora, ilustrátora, do deníku, kreslí ke knize ilustraci, vyhledá a napíše hlavní a vedlejší postavy - půjčuje si knihy, umí se orientovat v knihovně s pomocí knihovnice, - využívá četbu jako zdroj poznatků

Práce s literárním textem

86

HV: P ízvučná a nep ízvučná doba

EGS:Evropa a svět nás zajímá VV: Tematická práce

VV:Ilustrace EV:Vztah člověka a prost edí


P edm t : Český jazyk Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Mate ský jazyk Čtení s porozuměním

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Čte s porozuměním p imě eně náročné - seznamuje se s jazykem jako prost edkem komunikace texty potichu i nahlas. - zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním - odpovídá na otázky z textu (samostatně nebo výběrem z možností) Rozlišuje podstatné a okrajové - z textu vybírá hlavní body a důležitá slova informace v textu vhodném pro daný - procvičuje praktické naslouchání p i komunikaci s další věk, podstatné informace zaznamenává. osobou Posuzuje úplnost jednoduchého sdělení.

či

P : P írodní společenstva VV: Tématická práce

neúplnost - zdokonaluje se ve věcném naslouchání (soust eděné, aktivní), reaguje otázkami

Reprodukuje obsah p imě eně složitého - p evypráví p imě eně složité sdělení sdělení a zapamatuje si z něj podstatná - pamatuje si nejdůležitější informace fakta. - využívá vhodných jazykových prost edků Vede správně dialog, telefonický - samostatně vede telefonický rozhovor rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku. - ovládá pravidla správné komunikace (zahájení a ukončení dialogu, st ídání role mluvčího a posluchače)

Základní komunikační pravidla

Rozpozná manipulativní v reklamě.

Mluvený projev

komunikaci - vzhledem k svému věku posoudí pravdivost reklamních nabídek 87

OSV: ešení problémů a rozhodovacích dovedností EV: Ekosystémy OSV: Rozvoj schopností poznávání MEV: Kritické čtení


Volí náležitou intonaci, p ízvuk, pauzy a - dokáže použít p imě ená gesta a mimiku tempo podle svého komunikačního - zvládá techniky mluveného projevu (dýchání, tvo ení záměru. hlasu, výslovnost)

OSV: Komunikace HV: Dýchání, frázování TV: Relaxační cvičení

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou - rozlišuje spisovná, nespisovná a hovorová slova a výslovnost a vhodně ji používá podle správně je používá, využívá vhodně slovní zásoby, volí komunikační situace. vhodné výrazy Píše správně po stránce obsahové i - aktivně používá komunikační žánry (pozdrav, oslovení, formální jednoduché komunikační žánry. omluva, prosba, vzkaz, vedení dialogu) - píše správně adresu, blahop ání, pozdrav, oznámení, pozvánku, zprávu, popis, pracovní postup činnosti, jednoduché tiskopisy

Slohový výcvik

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím - s pomocí učitele dokáže sestavit osnovu, vymyslí základě vytvá í krátký mluvený nebo nadpis a rozčlení krátký mluvený a písemný projev písemný projev s dodržením časové posloupnosti.

Osnova vypravování

Píše správné tvary písmen , správně - aktivně používá základní hygienické návyky psaní a spojuje písmena i slabiky; kontroluje techniku psaní, p imě eně věku upravuje text a funkčně vlastní písemný projev. používá barev p i zápisu textu

Psaný projev

PČ: Popis výrobku

JůZYKOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Porovnává významy slov, zvláště slova - vyhledává, tvo í a aktivně používá slova jednoznačná a stejného nebo podobného významu a mnohoznačná, protikladná (antonyma), souznačná slova vícevýznamová. (synonyma), souzvučná (homonyma), nad azená, pod azená, sou adná - rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší slova hanlivá a lichotivá

88

OSV: Sebepoznání a sebepojetí

Nauka o slově a tvo ení slov


Rozlišuje ve slově ko en, část - rozpozná části slova – ko en, p íponovou a p íponovou, p edponovou a koncovku. p edponovou část, koncovku, pomocí p edponových a p íponových částí tvo í slova od daného ko ene - odlišuje p edpony a p edložky: nad, pod, od, p ed, roz, bez, vz - správně píše slova s p edponami a p edložkami Určuje slovní druhy plnovýznamových - v textu bezpečně najde a určuje podstatná jména, slov a využívá je v gramaticky p ídavná jména, slovesa a p edložky správných tvarech ve svém mluveném - zájmena, číslovky rozpozná v textu projevu. (neurčuje, neskloňuje) - seznamuje se s neohebnými slovními druhy: p íslovce, spojky, částice, citoslovce, vyhledává jejich p íklady v textu - podstatná jména: určuje pád,číslo,rod, seznamuje se se vzory, určuje životnost u substantiv rodu mužského - slovesa: určuje osobu, číslo, čas, způsob, pozná infinitiv Rozlišuje slova spisovná a jejich - rozliší spisovné a nespisovné tvary slov, nahradí slova nespisovné tvary. nespisovná slovy spisovnými Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici - vyhledá základní skladební dvojici, odliší podmět a p ísudek označuje základ věty. - seznamuje se s pojmem nevyjád ený a několikanásobný podmět Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, Vhodně změní větu jednoduchou a - upevňuje si dovednost odlišit větu jednoduchou a souvětí podle počtu sloves ve větě souvětí. - naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce (V= věta, číslice = po adí věty, všechna znaménka a spojky v souvětí) - samostatně vytvo í souvětí podle jednoduchého vzorce

89

P edložky a p edpony

Slovní druhy

Tvarosloví

Skladba Podmět, p ísudek

Věta jednoduchá, souvětí Vzorec souvětí


Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle pot eby projevu je obměňuje. - seznamuje se s nejčastějšími spojkami a získává dovednost psaní čárky p ed spojkami Zvládá základní p íklady syntaktického pravopisu. - seznamuje se s pravopisem i/y ve shodě p ísudku s podmětem Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. - docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov - zdůvodňuje a píše i/y ve tvarech vyjmenovaných slov a slovech k nim p íbuzných - upevňuje pravopis i/y ve slovech souzvučných LITERÁRNÍ VÝCHOVů Žák: Čte a p ednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov p imě ené věku. - docvičuje plynulost a techniku čtení - p ednáší vhodné literární texty zpaměti Vyjad uje své dojmy z četby a zaznamenává je. - dokáže vyjád it a jednoduše zapsat své pocity z četby nebo z poslechu literárního díla Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvo í vlastní literární text na - reprodukuje text, samostatně i v kolektivu spolužáků vlastní téma. - dokáže dramatizovat vybrané texty a situace - dokáže vymyslet vlastní literární text Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. - rozliší, báseň, prózu, pohádka, bajka, povídka, hádanka, P i jednoduchém rozboru literárních íkadlo, pověst textů používá elementární literární - seznamuje se se základními pojmy literární teorie pojmy. - používá aktivně pojmy spisovatel, kniha, ilustrátor, čtená , divadlo, film, herec, režisér, verš, rým, p irovnání

90

Spojovací výrazy Syntaktický pravopis Pravopis vyjmenovaných a p íbuzných slov

Čtení s porozuměním Zlepšování čtená ského výkonu Naslouchání Recitace Vypravování

OSV: Kooperace a kompetice

VV: Ilustrace

OSV: Kreativita

Základní literární pojmy a žánry

MV: Etnický původ VL: Obrázky z dějin MEV:Práce v realizačním týmu


P edm t : Český jazyk Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: Čte s porozuměním p imě eně náročné - p i hlasitém čtení vhodně využívá modulace texty potichu i nahlas. souvislé eči – tempo, intonace, p ízvuk, snaží se používat různá zabarvení hlasu a reprodukuje p ečtený text Rozlišuje podstatné a okrajové - p i hlasitém i tichém čtení odliší podstatné a informace v textu vhodném pro daný okrajové informace, vybere hlavní body a věk, podstatné informace zaznamenává. slova, podstatné informace zaznamená Posuzuje úplnost či jednoduchého sdělení.

neúplnost

Čtení s porozuměním Naslouchání Vypravování Rozvoj komunikativních schopností

OSV: Sebepoznání a sebepojetí

OSV: Kreativita OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika

- zdokonaluje se ve věcném naslouchání (soust eděné, aktivní), reaguje otázkami

Reprodukuje obsah p imě eně složitého - dokáže p evyprávět daný text, zapamatuje si sdělení a zapamatuje si z něj podstatná podstatné informace - dramatizuje text fakta.

OSV: Komunikace

Vede správně dialog, telefonický - vede správně dialog, st ídá roli posluchače a rozhovor, zanechá vzkaz na mluvčího, zdvo ile vystupuje záznamníku. - telefonuje a zanechá vzkaz na záznamníku

Telefonování Dialog

Rozpozná manipulativní komunikaci - vzhledem k svému věku posoudí pravdivost v reklamě. reklamních nabídek

Vyjad ovací schopnosti

91

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

MEV: Kritické čtení, vnímání mediálního sdělení


Volí náležitou intonaci, p ízvuk, pauzy - dokáže použít p imě ená gesta a mimiku a tempo podle svého komunikačního - zvládá techniky mluveného projevu záměru. (dýchání, tvo ení hlasu, výslovnost)

Spisovná a nespisovná čeština

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou - vyjad uje se spisovně výslovnost a vhodně ji používá podle - rozliší slova nespisovná (ná ečí, hovorová komunikační situace. čeština) - používá vhodná gesta a mimiku

OSV: Rozvoj schopností poznávání

Píše správně po stránce obsahové i - zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, formální jednoduché komunikační čitelný a p ehledný písemný projev žánry. - rozvrhne text na ploše - napíše vzkaz, inzerát, dopis, zprávu, referát, výpisek (z VL a P ), jednoduché tiskopisy

Psaní Tvo ivé psaní Jednoduché komunikační žánry

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě základě vytvá í krátký mluvený nebo vytvo í písemný projev a text rozdělí písemný projev s dodržením časové na odstavce posloupnosti. - aktivně používá znalosti z pravopisu lexikálního a syntaktického - používá p ímou eč ve vypravování

Mluvený a psaný projev Práce s osnovou

JůZYKOVÁ VÝCHOVů Žák: Žák: - bezpečně pozná synonyma, antonyma, Porovnává významy slov, zvláště slova homonyma, nad azenost, pod azenost a stejného nebo podobného významu a sou adnost slov, slova vícevýznamová. slovo jednoznačné, mnohoznačné Rozlišuje ve slově ko en, část - bezpečně určí základní části slova, rozliší slovo základové a odvozené p íponovou, p edponovou a koncovku. - tvo í slova pomocí p edpon, p ípon 92

MEV: Tvorba mediál.sdělení TV: Relaxační cvičení

Slovní význam Lexikální pravopis

Nauka o slově

EV: Ekosystémy OSV: ešení problémů a rozhodovací dovednosti VL,P : Výpisky MEV: Stavba mediálního sdělení EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí VV: Ilustrace


a koncovek - odliší p edponu a p edložku, p íponu a koncovku - píše správně p edpony s, z, vz, roz, bez,p ed, ob, v - ovládá psaní ě,je; mě,mně v ko enu slova Určuje slovní druhy plnovýznamových - v textu p imě ené náročnosti určuje slov a využívá je v gramaticky slova ohebná a neohebná správných tvarech ve svém mluveném - Podstatná jména: určí rod, číslo, pád, vzor projevu. (nově p edseda,soudce), odůvodňuje a píše správně i/y v koncovkách - Slovesa: určí osobu, číslo, čas, způsob, slovesné tvary, zvratná slovesa, píše správně slovesné koncovky, zná pojem p íčestí minulé, pravopis - P ídavná jména: určí druh, vzor, skloňuje a píše správně koncovky adjektiv tvrdých a měkkých - Zájmena: určí druh, skloňuje osob. zájmena - Číslovky: určí druh, skloňuje základní číslovky

Slovní druhy

Vyhledává základní skladební dvojici a - určí podmět a p ísudek v neúplné základní skladební dvojici - určí vedlejší skladební dvojice, člen ídící a označuje základ věty. závislý - užívá prakticky pojem shoda p ísudku s podmětem

Skladba Člen ídící a závislý Podmět a p ísudek

Odlišuje větu jednoduchou a souvětí.

Věta jednoduchá a souvětí

- tvo í a vyhledá v textu větu jednoduchou a souvětí - v jednoduché větě rozliší podmět holý, rozvitý, nevyjád ený, několikanásobný - rozliší p ísudek holý, rozvitý, několikanásobný, slovesný, jmenný 93

Tvarosloví Morfologický pravopis


Užívá vhodných spojovacích výrazů, - v souvětí určí počet vět, vzorec, spojovací podle pot eby projevu je obměňuje. výrazy - poznává další spojovací výrazy, vztažná zájmena a p íslovce - podle vzorců tvo í složitější souvětí

Vzorce souvětí

Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách.

Vyjmenovaná slova

- ovládá psaní vyjmenovaných slov a slov p íbuzných

Zvládá základní p íklady syntaktického - seznamuje se se psaním čárek pravopisu. p ed typickými spojkami - pozná eč p ímou a nep ímou, větu uvozovací a seznámí se s interpunkcí p ímé eči - upraví p ímou eč na nep ímou a naopak

Syntaktický pravopis

Zvládá pravopis vlastních jmen.

Vlastní jména Lexikální pravopis

- správně píše víceslovné názvy měst, států, národností - píše správně vybrané zkratky

P ímá eč

LITERÁRNÍ VÝCHOVů Žák: Vyjad uje své dojmy z četby a zaznamenává je.

Žák: - dokáže vyjád it a jednoduše zapsat své pocity z četby nebo z poslechu literárního díla - seznamuje ostatní žáky s četbou pomocí referátu Volně reprodukuje text podle svých - vede si čtená ský deník schopností, tvo í vlastní literární text na - p ednáší vhodné literární texty zpaměti vlastní téma. - tvo í vlastní literární text, verše i prózu

94

Čtení, naslouchání

OSV: Kooperace a kompetice MV: Etnický původ

Tvo ivé činnosti s literárním textem

VV: Ilustrace


Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

- rozliší báseň (verš, rým, sloka), prózu, pohádku lidovou a moderní, hádanku, íkadlo, pověst, komiks, cestopis, bajku, humor v literatu e (situační a slovní) dobrodružná literatura, literatura s dětským hrdinou, povídka

P i jednoduchém rozboru literárních - eč autora, eč postav, čas a prost edí děje textů používá elementární literární - pomocí základních pojmů dokáže hovo it pojmy. o uměleckém díle

95

Literární druhy a žánry Základy literární teorie

HV: Improvizace

Jednoduchý rozbor uměleckého textu

VL: Obrazy z dějin českého národa


Charakteristika vyučovacího p edmětu ůnglický jazyk Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prost ednictvím nápisů na zboží, v populární hudbě, ve filmu i p i práci s počítačem. Pozornost v hodinách je zamě ena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici i v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovými nahrávkami napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. V hojné mí e jsou využívány jednoduché íkanky, písničky, nácvik dialogů a konverzace. Důležitou úlohu p i výuce má i za azení práce s PC ( internet, výukové CD ROM).

Vzdělávací cíle: -

poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází na jednoduchých textech budovat čtená ské dovednosti a na nich pak schopnost psát.

Časová dotace: 1 hodina v 1. ročníku, 2 hodiny ve 2. ročníku, 3 hodiny ve 3. – 5. ročníku

Organizace: Výuka probíhá v kmenových t ídách, v učebně anglického jazyka a v učebně cizích jazyků. Ve vyučovací hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textů v písemné a ústní formě kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a další vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a krátkodobé projekty.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí : Kompetence k učení  Vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikovat v angličtině p i studiu i praktickém životě  Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly a projekty  Učíme žáky práci s chybou – žáci samostatně vyhledávají nástroje k odstraňování problémů p i komunikaci v angličtině Kompetence k ešení problém  Motivujeme žáky, aby se nebáli mluvit anglicky s cizím člověkem 96


 

Vedeme žáky k vyhledávání chybějících informací z různých zdrojů ešíme s žáky jednoduché problémové situace v cizojazyčném prost edí

Kompetence komunikativní  Rozvíjíme porozumění mluvenému i psanému textu v angličtině  Vedeme žáky k využití získaných jazykových dovedností k navázání nových kontaktů  Učíme žáky formulovat jednoduché myšlenky v anglickém jazyce Kompetence sociální a personální  P i práci ve skupině učíme žáky spolupracovat v angličtině na ešení jednoduchého úkolu  Vedeme žáky k umění poskytnout a vyžádat si pomoc nebo radu v běžných situacích Kompetence občanské  Poskytujeme žákům p edstavu o životě a tradicích anglicky mluvících zemí a porovnáváme je s našimi Kompetence pracovní  Učíme žáky pracovat s různými typy slovníků  Motivujeme žáky k využití anglického jazyka pro získávání informací z různých oblastí

97


P edm t : ůnglický jazyk Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. Zopakuje a použije slova a slov í spoje í, se který i se v prů ěhu výuk setkal. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, z etelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. -

porozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám vybere a p i adí obrázky vykoná požadovanou činnost správně vyslovuje anglické hlásky, rytmus a intonace je procvičována na písničkách a básničkách p edstaví se zeptá se na jméno rozumí jednoduchým pokynům učitele

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Slovní zásoba: Čísla (1 – 10) Základní barvy Rodina Školní pot eby Hračky Tvá Oblečení Zví ata

VV: Barvy PRV: Rodina, zví ata M: Počítání do 10 Hry

Rozkazy

rozumí jednoduchým pokynům zjistí odpovědi na základní otázky týkající se textu. rozpoznává a používá jednoduché otázky chápe a používá jednoduché instrukce

98


P edm t : ůnglický jazyk Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. -

porozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám vybere a p i adí obrázky vykoná požadovanou činnost

P i adí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení.

správně vyslovuje anglické hlásky, rytmus a intonace je procvičována na písničkách a básničkách

Zopakuje a použije slova a slov í spoje í, se který i se v prů ěhu výuk setkal. Píše slova a krátké vět a základě te tové a vizuál í předloh . Rozu í o sahu jed odu hého krátkého psa ého te tu, pokud k dispozi i vizuál í oporu.

á

-

-

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, z etelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.

p edstaví se zeptá se na jméno rozumí jednoduchým pokynům učitele všímá si rozdílů mezi psanou a vyslovovanou podobou slov

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Slovní zásoba: Zví ata Čísla (1 – 10) Základní barvy Rodina P edměty ve t ídě Jídlo Tvá Dům Oblečení Hračky

VV: Barvy PRV: Rodina, zví ata M: Matematické hry TV: P íkazy

Rozkazy P edložky: on, in

rozumí jednoduchým pokynům zjistí odpovědi na základní otázky týkající se textu. rozpoznává a používá jednoduché otázky chápe a používá jednoduché instrukce

99


P edm t : ůnglický jazyk Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

-porozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám - pozdraví a rozloučí se - p edstaví se - vyjad uje souhlas a nesouhlas - poprosí a poděkuje P i adí mluvenou a psanou podobu - sdělí informace o svých zálibách téhož slova či slovního spojení. - vyjad uje se v rámci slovní zásoby jednotlivých tematických celků Píše slova a krátké vět a základě ovládá základní fonetické značky te tové a vizuál í předloh . - používá otázky - vytvo í zápor Zopakuje a použije slova a slov í - používá rozkazovací způsob spoje í, se který i se v prů ěhu - vyjad uje svoje pocity výuk setkal. - používá osobní zájmena - vyjmenuje abecedu Rozu í o sahu jed odu hého

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

krátkého psa ého te tu, pokud k dispozi i vizuál í oporu.

á

Rozu í o sahu jed odu hého krátkého luve ého te tu, který je pro áše po alu, zřetel ě a s pečlivou výslov ostí, pokud á k dispozi i vizuál í oporu.

- čte autentické texty - píše slovíčka ze slovní zásoby tematických okruhů -zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu

Učivo

Slovní zásoba: Čísla 0 – 20 Školní pot eby Barvy Nábytek Zví ata Rodina Lidské tělo Jídlo Oblečení Hračky Nálady Měsíce Dny v týdnu Pozdravy a zdvo ilostní fráze P ídavná jména Sloveso have got There is / there are Sloveso like… How many… Abeceda

100

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

M: Početní král VV: Malba Prv: Části těla Zví ata Rodina ČJ: Vypravování


P edm t : ůnglický jazyk Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Žák: Rozu í jed odu hý pok ů a - porozumí krátkým otázkám a otázká učitele, které jsou p íkazům a reaguje na ně sdělová po alu a s pečlivou - porozumí poslechu textů a písniček výslov ostí. Rozu í slovů a jed odu hý větá , pokud jsou pro áše po alu a zřetel ě a týkají se osvojova ý h té at, zej é a pokud á k dispozi i vizuál í oporu. Rozu í jed odu hé u posle hové u te tu, pokud je pro áše po alu a zřetel ě a á k dispozi i vizuál í oporu. PRODUKTIVNÍ EČOVÉ DOVEDNOSTI Žák : Rozu í

jed odu hý

krátký

Slovní zásoba : Hudební nástroje Sporty Místnosti v domě a nábytek - pracuje s internetem Zdraví a nemoci - vyhledává zadanou informaci Obchody a místa ve městě v časopise Činnosti o dovolené - vyhledává informace Počasí v poslechovém materiálu Škola TV po ady Volný čas - čte texty z učebnice se správnou Zví ata intonací Sloveso can - odvozuje význam slova z kontextu P ítomný čas průběhový - tvo í otázku a zápor Vazba There is/ There are

- rozpozná známá slova a slovní spojení

Rozkazovací způsob Who, What, Where,…? P íslovce místa 101

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

MV: Práce v realizačním týmu ČJ: Vypravování P : Počasí Vl: Sousední státy ČR


te tů z ěž ého života, zej é a pokud á k dispozi i vizuál í oporu. Žák: -použije základní zdvo ilostní obraty - zeptá se na konkrétní informace

MLUVENÍ Žák : Zapojí se rozhovorů. Sdělí základ sa ot času té at.

do

jednoduchých

jed odu hý způso e í i for a e týkají í se jeho ého, rodi , škol , vol ého a další h osvojova ý h

Odpovídá a jed odu hé otázk týkají í se jeho sa ot ého, rodi , škol , vol ého času a další h osvojova ý h té at a podo é otázk pokládá.

Čas, dny v týdnu I like / I don´t like P ídavná jména big, long

- popíše umístění místností v bytě (domě), umístění nábytku - píše pohlednici a dopis - pracuje s rozvrhem hodin - vypravuje a zahraje p íběh, pohádku -porozumí mapě p edpovědi počasí - reprodukuje čtený a slyšený text - eší jednoduché situace související se seznamováním, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných informací

102


P edm t : ůnglický jazyk Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: Rozu í slovů a jed odu hý větá , pokud jsou pro áše po alu a zřetel ě a týkají se osvojova ý h té at, zej é a pokud á k dispozi i vizuál í oporu. Rozu í jed odu hé u posle hové u te tu, pokud je pro áše po alu a zřetel ě a á k dispozi i vizuál í oporu.

Žák: - porozumí textu smyšlenému i faktografickému v komisech a v písničkách - rozumí poslechu - vyhledává zadanou informaci v časopise - vyhledává informace v poslechovém materiálu

- čte autentický text čte plynule p imě eně dlouhé ČTENÍ S POROZUMĚNÍM V hledá potře ou i for a i texty v jed odu hé te tu, který se - čte se správnou výslovností vztahuje k osvojova ý té atů . - pracuje s textem učebnici, pop . na internetu - najde konkrétní informace Rozu í jed odu hý krátký v jednoduchém textu te tů z ěž ého života, zej é a pokud á k dispozi i vizuál í - vyhledává neznámá slova oporu. p i p ekladu textů

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Slovní zásoba: Rodina Nakupování Osobní údaje Bydliště Oblíbené věci Domácí zví ata Dny v týdnu Škola, rozvrh Čas Roční období Denní činnosti Volný čas Dům – místnosti a nábytek Místa a budovy ve městě Dopravní prost edky Povolání Domácí práce Oblečení Rozkazy Sloveso to be 103

MV: Práce v realizačním týmu ČJ:

Literatura – cizí auto i Vypravování

Vl:

Státy Evropy

P:

Čas


PRODUKTIVNÍ EČOVÉ - p edstaví se , poděkuje, poprosí DOVEDNOSTI Rozumí jednoduchým krátkým - zahraje p íběhy na téma dané textům z běžného života, zejména obsahem vyučovací hodiny pokud má k dispozici vizuální - eší situace p i nakupování, oporu. telefonování,

P ivlastňovací zájmena Sloveso to have got

PSANÍ Žák apíše krátký te t s použití jed odu hý h vět a slov í h spoje í o so ě, rodi ě, či oste h a událoste h z o lasti svý h záj ů a každode ího života.

- píše pohlednici a dopis - zapíše základní údaje o sobě i o další osobě - pracuje s plánem města - popíše osobu

Vyplní osobní údaje do formulá e.

MLUVENÍ Žák : Zapojí se rozhovorů.

do

- eší jednoduché situace související se seznamováním, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných jednoduchých informací - hovo í o zálibách svých i svých kamarádů, o domácích pracích - použije základní zdvo ilostní obraty

This / These Množné číslo podstatných jmen Čas p ítomný prostý Sloveso can There is/ there are P íslovce místa Must, Let´s Popis osob Čas p ítomný prostý a průběhový

104


Charakteristika vyučovacího p edmětu Matematika Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjad ovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat a vytvá et různé situace. Dále se učí žáci svou práci kontrolovat, srovnávat a vyjad ovat výsledky svého pozorování. V matematice je kladen důraz na názorné osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka, na porozumění základním matematickým pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žákům je dán prostor pro aktivní projev – vymýšlení úloh, využití zájmů a komunikace mezi sebou, využívání vlastních zkušeností ze života, efektivní užití osvojených poznatků. Žáci si postupně osvojují první matematické pojmy, početní výkony, postupy, základy jazyka matematiky a způsoby jejich využití. S vyjad ovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažování.

Vzdělávací cíle: - osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka - důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům - rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním - využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich - prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, komunikace mezi žáky, efektivní využívání osvojených poznatků - grafické projevy žáka od kresleného obrázkového názoru k náčrtům - postupné osvojování prvních matematických pojmů, početních výkonů, postupů, základů jazyka matematiky a způsobů jeho užití

Časová dotace: V 1. – 2. ročníku 4 hodiny týdně, ve 3. – 5. ročníku 5 hodin týdně.

Organizace: Hodiny matematiky probíhají v daných t ídách nebo v počítačové učebně

105


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení   

rozvíjíme paměť žáků prost ednictvím numerických výpočtů učíme žáky p esně a stručně využívat matematický jazyk včetně symboliky učíme žáky provádět zápisy, rozbory a hledat možná ešení úloh

Kompetence k ešení problém 

rozvíjíme u žáků spolupráci p i ešení problémových a aplikovaných úloh z běžného života  rozvíjíme u žáků abstraktní a logické myšlení  využíváme netradiční úlohy p i ešení problémů a akceptujeme různá ešení Kompetence komunikativní  

vedeme žáky ke srozumitelné a věcné argumentaci učíme žáky p esnému a stručnému vyjad ování užíváním matematického jazyka včetně symboliky

Kompetence sociální a personální   

prost ednictvím ešení matematických problémů vedeme žáky k týmové práci rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých umožňujeme žákům zažít úspěch

Kompetence občanská  

vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu na základě ešení matematických úloh učíme žáky vnímat složitosti světa

Kompetence pracovní   

učíme žáky správně využívat vybavení, techniku a uvědoměle manipulovat s pomůckami rozvíjíme u žáků zkušenosti s matematickým modelováním matematických reálných situací vedeme žáky k dodržování bezpečnosti p i práci v matematice

106


P edm t : Matematika Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE Žák: Používá p irozená čísla k modelování reálných situací, počítá p edměty v daném souboru, vytvá í soubory s daným počtem prvků

Žák: - počítá p edměty v oboru do 20 - rozkládá čísla na desítky a jednotky - uspo ádá prvky p ed, za, hned p ed, hned za

P irozená čísla v oboru 0 – 20 bez p echodu desítky P irozené uspo ádání p ed, za, hned p ed, hned za

Čte, zapisuje a porovnává p irozená - čísla čte, píše a porovnává čísla do 20, užívá a zapisuje vztah - rozpozná význam méně, více, první poslední, větší , menší, atd. rovnosti a nerovnosti - užívá matematické symboly +, -, =,<,>

Porovnávání čísel 0 – 20

Užívá lineární uspo ádání, zobrazí - vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose číslo na číselné ose - adí čísla podle velikosti - orientuje se v číselné adě do 20

P irozená čísla v oboru 0 – 20 bez p echodu desítky

Provádí zpaměti jednoduché početní - zapisuje, čte, eší jednoduché operace s p irozenými čísly v oboru operace zpaměti i písemně do 20 bez p echodu p es desítku 0 - 20 - dočítá do 20 - užívá pojmu „ záměna sčítanců“ v praxi

P irozená čísla v oboru 0 – 20 bez p echodu desítky

eší a tvo í úlohy, ve kterých - eší jednoduché slovní úlohy aplikuje a modeluje osvojené početní s písemnou odpovědí - eší slovní úlohu typu „ o více“, operace

P irozená čísla v oboru 0 - 20 bez p echodu desítky P irozená čísla v oboru 0 – 20 107

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

PRV, TV:

azení p edmětů, žáků

TV: azení žáků podle velikosti


„o méně“ - p i ešení slovních úloh žák užívá reálných situací (počítání s penězi)

bez p echodu desítky Matematizace reálných situací

ZÁVISLOSTI , VZTůHY ů PRÁCE S DATY Žák: Žák: Orientuje se v čase, provádí - seznamuje se se základními jednoduché p evody jednotek jednotkami hmotnosti, délky a objemu - provádí operace sčítání a odčítá s jednotkami – metr, litr, kilogram

Základní jednotky – metr, litr, kilogram

PRV: Jednotky

Popisuje jednoduché z praktického života

Orientace v prostoru

ČJ: Orientace na obrázku

závislosti - orientuje se v prostoru (naho e, dole, p ed, za)

Doplňuje tabulky a posloupnosti - doplňuje tabulky a posloupnosti čísel čísel - rozezná pojem sloupec a ádek GEOMETRIE V ROVIN A V PROSTORU Žák: Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

P irozená čísla v oboru 0 – 20 bez p echodu desítky

Žák: - rozezná, pojmenuje, nakreslí a Základní geometrické tvary a tělesa vymodeluje základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) - rozezná a pojmenuje základní Základní geometrické tvary a tělesa jednoduchá tělesa (koule, krychle, válec, kvádr)

Porovnávání velikosti geometrických - t ídí geometrické útvary podle útvarů tvaru, velikosti a barev

Základní geometrické tvary a tělesa

108

VV, PČ: Modelování, vyst ihování

PRV: Rozvoj smyslového vnímání


P edm t : Matematika Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE Žák: Žák: Používá p irozená čísla - rozkládá čísla na desítky a jednotky k modelování reálných situací, počítá v oboru 0 - 100 p edměty v daném souboru, vytvá í soubory s daným počtem prvků

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

P irozená čísla v oboru 0 – 100

Čte, zapisuje a porovnává p irozená - čte a zapisuje jednociferná čísla do 100, užívá a zapisuje vztah a dvojciferná čísla do 100 - porovnává jednociferná rovnosti a nerovnosti a dvojciferná čísla pomocí znamének <, >, = - rozpozná matematické symboly pro násobení a dělení

P irozená čísla v oboru 0 – 100

Užívá lineárního uspo ádání, zobrazí - vyhledává a zobrazí čísla na číselné ose číslo na číselné ose - orientuje se v číselné adě do 100 - adí čísla vzestupně i sestupně - rozliší sloupec a ádek

P irozená čísla v oboru 0 – 100

Provádí zpaměti jednoduché početní - sčítá a odčítá v oboru do 20 s p echodem p es desítku zpaměti operace s p irozenými čísly i písemně - využívá znalostí o záměně sčítanců

Sčítání a odčítání v oboru do 20 s p echodem p es desítku

109

TV: azení žáků


- sčítá a odčítá desítky pamětně nebo písemně - sčítá a odčítá bez p echodu p es desítku v oboru do 100 - počítá p íklady se závorkami - seznámí se s principem násobilky 1, 2, 3, 4, 5, a 10 - užívá pojmu „záměna činitelů a aplikuje jej v praxi

eší a tvo í úlohy, ve kterých - eší slovní úlohy a sám je tvo í aplikuje a modeluje osvojené početní v oboru p irozených čísel 0 -20 operace s p echodem p es desítku - eší slovní úlohy „o více“,„o méně“ - eší slovní úlohy s výpočty do 100 - sestaví zápis slovní úlohy, grafické znázornění, výpočet a odpověď ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY Žák: Žák: Orientuje se v čase, provádí - provádí jednoduché početní jednoduché početní operace operace s jednotkami – metr, s využitím jednotek času, hmotnosti, centimetr, kilogram, litr, hodina objemu, délky

P irozená čísla v oboru 0 - 100

Násobení a dělení čísel 1 – 5 a 10

TV: Pohybové hry ve skupinách

Sčítání a odčítání v oboru do 20 s p echodem p es desítku

Základní jednotky (čas, hmotnost, objem, délka).

Popisuje jednoduché z praktického života

závislosti - počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do 100 Kč

P irozená čísla v oboru 0 – 100

Doplňuje tabulky, posloupnosti čísel

schemata, - rozpozná sloupec a ádek - počítá po 1, 2, 5, 10 do 100

P irozená čísla v oboru 0 – 100

110

PRV: Základní jednotky

ČJ: Orientace – sloupec, ádek


GEOMETRIE V ROVIN A V PROSTORU Žák: Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa

Porovnává velikost útvarů, mě í a odhaduje délku úsečky

Žák: - rozpozná bod, p ímku, úsečku, čáru, dovede je narýsovat a rozezná rozdíly mezi nimi - rozlišuje geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, válec) - pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary - osvojuje si správné návyky p i rýsování - rýsuje, mě í a odhaduje délku úsečky, porovnává úsečky podle velikosti

Rozezná a modeluje jednoduché - rozeznává a dokresluje osově souměrné geometrické útvary souměrné útvary v rovině ve čtvercové síti

Bod, p ímka, úsečka Geometrická tělesa

PČ: Práce se stavebnicí

Rovinné útvary Rýsování úsečky Mě ení na cm

Osová souměrnost

111

VV, PČ: Výroba osově souměrných obrázků


P edm t : Matematika Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE Žák: Žák: - rozkládá čísla do 1000 v desítkové Používá p irozená čísla k modelování reálných situací, počítá soustavě - počítá po jednotkách, desítkách p edměty v daném souboru, vytvá í a stovkách, provádí násobení jako soubory s daným počtem prvků opakované sčítání stejných sčítanců v oboru do 100 Čte, zapisuje a porovnává p irozená - čte a píše trojciferná čísla čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah - porovnává dvojciferná a trojciferná čísla s využitím znamének < , >, = rovnosti a nerovnosti - zaokrouhluje čísla na desítky a stovky

P irozená čísla v oboru 0 – 1000

P irozená čísla v oboru 0 – 1000 Zaokrouhlování čísel

Užívá lineární uspo ádání, zobrazí - znázorňuje a porovnává dvojciferná P irozená čísla v oboru 0 – 1000 a trojciferná čísla na číselné ose číslo na číselné ose - adí čísla vzestupně a sestupně do 1000 Provádí jednoduché početní operace - sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvojciferná i trojciferná čísla s p irozenými čísly v oboru 0 – 1000 do 1000 se zkouškou - sčítá a odčítá násobky 100 - násobí a dělí v oboru malé násobilky - používá výrazy: sčítanec, součet,

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

P irozená čísla v oboru 0 - 1000

Násobilka 1 – 10 Matematické názvosloví 112

PČ: Výroba papírových bankovek


menšenec, menšitel, rozdíl, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl eší a tvo í úlohy, ve kterých - eší slovní úlohy typu o n-více aplikuje a modeluje osvojené početní a o n-méně operace - eší slovní úlohy na porovnávání čísel - eší a vytvá í úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 1000 - eší slovní úlohy s pomocí malé násobilky - eší úlohy typu n-krát více a n-krát méně - provádí p edběžný odhad výsledku ešení ZÁVISLOTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY Žák: Žák: Orientuje se v čase, provádí - p evádí jednotky délky (mm, cm, jednoduché p evody jednotek času, dm, m, km), hmotnosti (g, kg), délky, hmotnosti a objemu objemu (l, hl) a času (h, min)

P irozená čísla v oboru 0 - 1000

Popisuje jednoduché z praktického života

závislosti - využívá zkušeností z praktického života p i ešení vlastností násobení

Vlastnosti násobení

Doplňuje tabulky, posloupnosti čísel

schémata, - využívá tabulek násobků v praxi (ceny zboží, vzdálenosti) p i tvorbě úloh

Násobilka 1 – 10

GEOMETRIE V ROVIN A V PROSTORU

Žák: Žák: Rozezná, pojmenuje, vymodeluje - rýsuje a označuje bod, p ímka, základní rovinné útvary a polop ímka, úsečka, kruh a jednoduchá tělesa kružnice

PRV: Naše město

Násobilka 1 - 10

Jednotky délky, objemu, času, hmotnosti

Rovinné útvary

113

PRV: Jednotky


s daným st edem - objasní pojem opačná polop ímka - rozezná rozdíl mezi kružnicí a kruhem - stanoví význam pojmu průsečík a dovede ho určit - seznámí se s rýsováním kružnice a kruhu s daným st edem a poloměrem - rozumí pojmům p ímky rovnoběžné, různoběžné a kolmé - rozpozná geometrická tělesa (krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, koule)

Vzájemná poloha 2 p ímek v rovině Geometrická tělesa

Porovnává velikost geometrických - porovná a odhaduje velikosti geometrických útvarů útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) Rozezná a modeluje jednoduché - seznamuje se se souměrnými, rovinnými útvary (čtverec, souměrné útvary v rovině obdélník)

Souměrné útvary v rovině

114

PČ: Skládačky z papíru


P edm t : Matematika Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE Žák: Žák: Využívá p i pamětném i písemném - užívá komutativnost a asociativnost počítání komutativnost a sčítání a násobení v oboru do 100 000 asociativnost sčítání a násobení

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

P irozená čísla do 100 000

Provádí písemné operace v oboru - sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 100 000 p irozených čísel - násobí písemně jednociferným a dvojciferným činitelem - dovede písemně dělit jednociferným dělitelem - ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky - násobí a dělí v oboru do 100 mimo násobilku - seznamuje se s pojmem zlomek, dovede ho znázornit, p ečíst a zapsat

Početní operace v oboru p irozených čísel do 100 000

Zaokrouhluje p irozená čísla, - čte, píše a zobrazí čísla na číselné provádí odhady a kontroluje ose v oboru do 1 000 000 výsledky početních operací v oboru - dokáže porovnávat čísla do 1 000 000 a eší p íslušné p irozených čísel nerovnice - zaokrouhluje čísla na desítky, sta, tisíce, desetitisíce a statisíce

P irozená čísla v oboru 0 – 1 000 000 VL: Zeměpisné údaje ČR

Dělení se zbytkem

Násobení a dělení do 100 mimo násobilku

115

TV: Dělení na skupiny a družstva

PČ: Potraviny, p íprava jídel


- rozkládá čísla v desítkové soustavě eší a tvo í úlohy, ve kterých - eší slovní úlohy vedoucí aplikuje osvojené početní operace k porovnávání čísel, provádění v celém oboru p irozených čísel početních výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více, o n-méně, n-krát více, n-krát méně - provádí odhad a kontrolu svého výpočtu - provádí stručný zápis slovní úlohy i s neznámou - eší jednoduché i složené slovní úlohy - sčítá, odčítá, násobí a dělí na kalkulátoru, používá kalkulátor ke kontrole ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY Žák: Vyhledává, sbírá a t ídí data

Žák: - shromažďuje, t ídí a vyhodnocuje data z praktického života (jízdní ády, ceníky, časové údaje, kalendá , hmotnost zboží, orientace v čase, teploměr aj.)

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a - čte údaje z diagramů, dovede diagramy sestavit tabulku, ceník GEOMETRIE V ROVIN ů V PROSTORU Žák: Žák: Narýsuje a znázorní základní rovinné - narýsuje trojúhelník, čtverec, útvary (čtverec, obdélník, obdélník, kružnici, kruh trojúhelník, kružnice), užívá - dovede narýsovat kružnici s daným

Slovní úlohy

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí

Práce s kalkulátorem

Práce s daty

VL: Doprava P : Čas, hmotnost, délka, teplota

P ímá úměrnost

PČ: Ceník potravin, jídelní lístek

Rovinné útvary

VV: Ornamenty

116


jednoduché konstrukce Sestrojí rovnoběžky a kolmice

st edem a poloměrem - určí vzájemnou polohu 2 p ímek v rovině - sestrojí rovnoběžku s danou p ímkou - sestrojí kolmici k dané p ímce pomocí trojúhelníku s ryskou

Vzájemná poloha p ímek v rovině

Určí obsah obrazce pomocí - určuje obsah rovinných obrazců čtvercové sítě a užívá základní (čtverec, obdélník) pomocí jednotky obsahu čtvercové sítě - změ í a vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka sečtením jejich stran

Obsah a obvod rovinných útvarů

VV: Plán bytu, domu

Rozpozná a znázorní ve čtvercové - rozpozná a nakreslí souměrný útvar síti jednoduché osově souměrné - určí osu souměrnosti modelováním, útvary a určí osu souměrnosti útvaru p ekládáním apod. p ekládáním papíru - rozezná a modeluje geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel) NESTůNDůRDNÍ ůPLIKůČNÍ ÚLOHY ů PROBLÉMY

Útvary souměrné podle osy

VV: Osově souměrné obrázky

Žák: Žák: eší jednoduché praktické slovní - využívá prostorové p edstavivosti úlohy a problémy, jejichž ešení je k ešení nestandardních úloh do značné míry nezávislé na - skládá obrazce z geometrických obvyklých postupech a algoritmech tvarů školní matematiky

Geometrická tělesa

Stavba z krychlí

117

VV,PČ: Výrobky z krabiček


P edm t : Matematika Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE Žák: Žák: Využívá pi pamětném i - násobí 10, 100, 1 000 písemném počítání komutativnost - p i sčítání a násobení využívá zákonů komutativnosti a asociativnost sčítání a násobení a asociativnosti - sčítá a odčítá p irozená čísla Provádí písemné operace v oboru zpaměti i písemně v oboru P irozených a celých čísel do milionu a více - písemně násobí dvojciferným a trojciferným činitelem - písemně dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem - užívá pojem zlomek, rozpozná a dokáže vyznačit 1/2 , 1/3 , 1/4 , - porovnává zlomky se stejnými Jmenovatelem - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem - určuje celek ze zlomkové části - eší rovnice s neznámou i s grafickým znázorněním - eší jednoduché nerovnice - čte, zapíše a vyznačí na číselné ose daná desetinná čísla ádu desetin a setin

Násobení 10, 100, 1 000 Vlastnosti sčítání a násobení Početní operace v oboru do milionu

Zlomky

Rovnice, nerovnice Desetinná čísla

118

VL: Zeměpisné údaje Evropy


- porovnává, sčítá a odčítá desetinná čísla zpaměti i písemně - čte a zapisuje čísla větší než milion

P irozená čísla do a p es milion

Zaokrouhluje p irozené čísla, -zaokrouhluje p irozená čísla provádí odhady a kontroluje s požadovanou p esností výsledky početních operací - porovnává p irozená čísla v oboru p irozených čísel a zobrazuje je na číselné ose - zapisuje p irozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové soustavě eší a tvo í úlohy, ve kterých - eší jednoduché a složené slovní aplikuje osvojené početní operace úlohy vedoucí k jednomu nebo v celém oboru p irozených čísel dvěma výpočtům s p irozenými čísly - eší slovní úlohy pomocí rovnic a zlomků ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY Žák: Vyhledává, sbírá a t ídí data

Žák: - vyhledává, sbírá a t ídí data z praktického života a využívá je p i ešení matematických úloh - zapisuje a používá data z grafu ve čtvercové síti

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí P : Za azení p írodovědných témat

Slovní úlohy PC: Vyhledávání dat na internetu

Práce s daty

119


Čte a sestavuje tabulky a diagramy

jednoduché - doplňuje ady čísel a tabulky - čte a sestrojuje jednoduché grafy -

GEOMETRIE A V PROSTORU

Práce s diagramem, grafy, tabulkou, jízdním ádem

zakresluje polohy bodů v grafu

VV: Geometrické tvary

V ROVIN

Žák: Žák: Narýsuje a znázorní základní - narýsuje základní geometrické rovinné útvary (čtverec, obdélník, útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici), užívá trojúhelník a kružnici) jednoduché konstrukce - rýsuje trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý Sčítá a odčítá graficky úsečky

Sestrojí rovnoběžky a kolmice

- seznamuje se s trojúhelníkovou nerovností - graficky sčítá a odčítá úsečky - změ í a vypočítá obvod trojúhelníka a čty úhelníka, eší slovní úlohy - rozlišuje jednotky délky provádí jejich p evody - sestrojí p ímky kolmé a rovnoběžné

Určí obsah obrazce pomocí - vypočítá obsah čtverce a čtvercové sítě a užívá základní obdélníka jednotky obsahu - seznamuje se s jednotkami

Rýsování geometrických tvarů

Trojúhelníková nerovnost Grafický součet úseček Obvody obrazců

P evody jednotek Rovnoběžky a kolmice

120

PČ: Výroba kvádru a krychle


obsahu Rozpozná a znázorní ve čtvercové - eší úlohy z praxe na výpočty síti jednoduché osově souměrné obsahu čtverce a obdélníka útvary a určí osu souměrnosti útvaru p edkládáním papíru - zakresluje sou adnice bodů, osy sou adnic - rozpozná a popisuje osově souměrné útvary NESTůNDůRDNÍ ůPLIKůČNÍ - rozpozná geometrická tělesa - modeluje síť kvádru a krychle ÚLOHY ů PROBLÉMY Žák: eší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž ešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematické

Žák: - se seznamuje s ímskými číslicemi (čte a zapisuje) - využívá prostorové p edstavivosti Nap . - eší jednoduché praktické úlohy a problémy z praktického života (nestandardní ekonomické úlohy)

Obsah obrazců Práce s grafy

VL: Letopočty

Osově souměrné útvary Geometrická tělesa

ímské číslice Orientace v prostoru Slovní úlohy

121

PČ: P íprava jídel a nakupování


Charakteristika vyučovacího p edmětu Prvouka, P írodov da a Vlastiv da Tato vzdělávací oblast se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, p írody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie a do současnosti a smě uje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků, které získají v rodině a v p edškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje kolem sebe a tím se utvá í jejich prvotní obraz světa. Poznávají sebe, své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně a časově vzdálenějšími osobami, jevy a složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek, krásy lidských výtvorů a p írodních jevů, soust eděně je pozorovat, p emýšlet o nich a chránit je. Poznávají základní vztahy ve společnosti, a snaží se porozumět soudobému způsobu života, jeho p ednostem, problémům, včetně situací ohrožení, učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání je prožitek, který vychází z konkrétních nebo modelových situací. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem vede ke zvládání životních situací, role školáka, pomáhá p i nalézání svého postavení mezi vrstevníky, p i upevňování pracovních a režimových návyků.

Vzdělávací cíle p edmětu prvouka: -

učit žáky pozorovat p írodní jevy a orientovat se v prostoru a čase na základě činností a pozorování vytvá et nové p edstavy o podstatných věcech a jevech, které žáky obklopují doma, ve škole a v obci vést žáky k tomu, aby p edměty a jevy pojmenovávali a vyjad ovali o nich své myšlenky, soudy, názory učit žáky, aby na základě svých vlastních zkušeností docházeli k jednoduchým pojmům a souvislostem vytvá et u žáků pozitivní vztah k rodině, spolužákům, škole, domovu a k p írodě a její ochraně p edat žákům základní poučení o lidském těle a ochraně zdraví, bezpečném chování a vzájemné pomoci naučit žáky cílevědomému osvojování základních kulturních a hygienických návyků

Vzdělávací cíle p edmětu p írodověda: -

učit žáky objevovat vztahy mezi živou a neživou p írodou, chápat souvislosti rovnováhy v p írodě a sledovat vzhled p írody v souvislosti s činností člověka sledovat změny v p írodě v souvislosti s pohyby Země ve vesmíru vést žáky ke sledování živých p írodnin v existujících společenstvech a chápání jejich vzájemné závislosti a začlenění do prost edí učit žáky pozorovat základní projevy p írodnin a podle nich vyvozovat t ídění do systému vést žáky k objevování p írodních jevů na základě pozorování a pokusů učit žáky pozorovat vlastní tělo a na základě poznatků vést k chápání funkcí a činností jednotlivých soustav p iblížit žákům vznik života p ed narozením a sledovat jeho vývoj po narození 122


-

učit žáky sledovat činnosti ohrožující zdraví a život člověka a vyvozovat z nich poučení pro zdravý způsob života žáci se učí osvojit bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích

Vzdělávací cíle p edmětu vlastivěda: -

-

-

orientovat se ve světě informací, časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních dějů utvá et pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti rozši ovat slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, kulturní a tolerantní chování na základě respektu, samostatné a sebevědomé vystupování, k bezpečné komunikaci prost ednictvím elektronických médií p irozeně vyjad ovat pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prost edí objevovat a poznávat vše, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávat podstatu zdraví i p íčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich p edcházení poznávat a upevňovat preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti

Časová dotace: Prvouka P írodověda Vlastivěda -

v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny ve 4. a v 5. ročníku 2 hodiny týdně ve 4. ročníku 1 hodina týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně

Organizace: Výuka probíhá p evážně ve t ídách, aktuálně jsou za azovány exkurze, vycházky, návštěvy muzeí, výstav a pobyty v p írodě. Využívána je také odborná učebna p írodopisu, dějepisu, učebna PC a knihovna. A interaktivní tabule.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí: Prvouka Kompetence k učení   

vedeme žáky k objevování a pozorování všeho, co je zajímá p edkládáme žákům časové a místní historické, zeměpisné a kulturní informace učíme žáky základním pravidlům dopravní výchovy

123


  

na základě praktického pozorování okolní krajiny učíme žáky hledat důkazy o proměnách p írody učíme žáky, jak ve svém věku p ispět k ochraně p írody zdůrazňujeme žákům, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka

Kompetence k ešení problém  

učíme žáky informace vyhledávat, t ídit a vhodným způsobem využívat v rámci projektů spolu se žáky ešíme dané problémy a napomáháme p i plánování, p ípravě, realizaci a hodnocení Kompetence komunikativní     

vedeme žáky k aktivnímu p ístupu p i ešení problémů, k vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, vyjád ení vlastního postoje, k pomoci druhému vedeme žáky k p irozenému vyjad ování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu prost edí podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, vzájemné naslouchání vedeme žáky k bezpečné komunikaci prost ednictvím elektronických médií ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Kompetence sociální a personální     

vedeme žáky k efektivní spolupráci ve skupině, vzájemné pomoci posilujeme u žáků vnímavost k pot ebám vrstevníků, dospělých, starých, nemocných a postižených osob vedeme žáky k toleranci k p irozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich p ednostem i nedostatkům upevňujeme u žáků preventivní chování, účelné rozhodování v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti ešíme s žáky situace p i vyučování i mimo něj

Kompetence občanská    

zapojujeme žáky do kulturního dění školy, města i regionu utvá íme u žáků ohleduplný vztah k p írodě i kulturním výtvorům vedeme žáky k respektování pravidel a p ipravujeme je k zvládání mimo ádných situací v rámci projektů motivujeme žáky k bezpečnému chování, ochraně zdraví a životního prost edí

Kompetence pracovní   

vedeme žáky k utvá ení pracovních návyků p i samostatné i týmové činnosti a bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení zvažujeme s žáky dopad pracovních činností na zdraví, životní prost edí, kulturní a společenské hodnoty výuku doplňujeme o praktické exkurze a činnosti v rámci možností regionu

124


P edm t : PRVOUKA Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Domov Škola Obec

VDO: Občanská společnost a škola Výchova demokratického občana VV. „Moje město“

MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Žák: Orientuje se v prost edí svého bydliště a - popíše cestu do školy a zpět školy - uvede název školy - jmenuje t ídního učitele - orientuje se v budově školy - pojmenuje město a ulici, kde bydlí - p ipravuje si školní pomůcky - udržuje po ádek ve svých věcech, ve školní aktovce - uspo ádá si pracovní místo - rozlišuje čas k práci a odpočinku - dodržuje základní hygienické návyky

MV: Multikulturalita OSV: Osobnostní rozvoj Desatero prvňáčka Hodnoty. postoje, praktická etika

Rozliší možná nebezpečí v nejbližším - chová se ukázněně ve škole i mimo okolí, riziková místa a situace školu - rozliší nežádoucí formy chování LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Rozlišuje blízké p íbuzenské vztahy - určí vztahy mezi rodinnými p íslušníky v rodině, role rodinných p íslušníků a (rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.) - se adí členy dle věku vztahy mezi nimi - vypráví o rodině 125

Rodina Soužití lidí Chování lidí

OSV: Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy ČJ: Pozdrav, omluva, p ání


- vysvětlí práva a povinnosti členů rodiny - ve škole rozpozná zaměstnance Odvodí význam a pot ebu různých - vypráví o práci rodičů povolání a pracovních činností - aplikuje zásady správného chování Projevuje toleranci k p irozeným ve škole i mimo ni odlišnostem spolužáků, i jiných lidí, - respektuje spolužáky s jejich p ednostmi i nedostatky jejich p ednostem i nedostatkům - rozliší nesprávné chování jiných i u sebe

LIDÉ ů ČůS Žák: Orientuje se v časových údajích p i - rozlišuje čas práce a odpočinku ešení různých situací v denním životě, - rozpozná současnost, budoucnost a rozlišuje minulost, p ítomnost, minulost budoucnost. - rozlišuje časové úseky v průběhu dne - orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina, rozliší den a noc - rozpozná čtvero ročních období - vyjmenuje měsíce jednotlivých ročních období - vyjmenuje dny v týdnu - určí celé hodiny Uplatňuje elementární poznatky o sobě, - vypráví o zvycích a práci lidí o rodině a zvycích a práci lidí - na p íkladech porovnává odlišnosti života lidí - časově za adí Vánoce a Velikonoce - popíše některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice 126

Orientace v čase, časový ád Současnost a minulost v našem životě

VV: Teplé a studené tóny

ČJ: Zvyky a tradice HV: Koledy


ROZMANITOST NEŽIVÉ ů ŽIVÉ P ÍRODY OCHRůNů P ÍRODY Žák: Pozoruje, popíše a porovná viditelné - popíše změny v p írodě podle ročního proměny v p írodě v jednotlivých období ročních obdobích - porovná chování živočichů v závislosti na ročním období - vymezí živočichy domácí a volně žijící - pojmenuje domácí zví ata a názvy jejich mláďat - dodržuje pravidla správného chování v p írodě a podílí se na něm - vypráví o svém okolí – les, pole, potok Rozt ídí některé p írodniny nápadných určujících znaků

Látky a jejich vlastnosti Rostliny Živočichové

EV: PRO: Lidské aktivity a problémy životního prost edí Týden pro p írodu VV: Moje oblíbené zví e ČJ: Zví átka v pohádkách HV: Písničky o zví átkách TV: Vycházka do p írody

Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení

OČZMS: Zásady bezpečnosti VV: Hry dětí

podle - pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál - popíše základní části rostliny - určí základní podmínky pro život rostlin a živočichů - rozezná dané rostliny, ovoce a zeleninu - vyjmenuje základní části těla u daných savců a ptáků

ČLOV K ů JEHO ZDRůVÍ Žák: Uplatňuje základní hygienické, režimové - rozliší zásady správné životosprávy – a jiné zdravotně preventivní návyky výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, s využitím elementárních znalostí o pitný režim apod. lidském těle - aplikuje zásady správného chování u léka e - pojmenuje části lidského těla 127


- rozliší názvy běžných onemocnění - vysvětlí, co dělat v p ípadě úrazu - dodržuje režim dne Dodržuje zásady bezpečného chování -dodržuje základní hygienické návyky tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných (mytí rukou, používání WC) - projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Uplatňuje základní pravidla účastníků - používá pravidla chodce, silničního provozu - používá zásady bezpečného p echázení - rozezná světelné signály pro chodce - užívá zásady bezpečného chování v dopravních prost edcích - používá p ilby na kolo - rozpozná bezpečná místa pro hry a sport (sáňkování, lyžování, míčové hry, plavání)

VV: Besip

Chová se obez etně s neznámými jedinci

ČJ: Negativní vlivy

pi

setkání - odmítne komunikaci, která je mu nep íjemná - v p ípadě pot eby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže p ivolat pomoc nap . p i nevolnosti nebo úrazu dospělého) - uvede čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat Reaguje adekvátně na pokyny dospělých - reaguje adekvátně na pokyny dospělých p i mimo ádných událostech p i mimo ádných událostech

128

TV: Pochod v útvaru ČJ: Důležitá telefonní čísla


P edm t : PRVOUKA Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Orientuje se v prost edí svého bydliště a školy a vyznačí je v jednoduchém plánku

Školní výstupy

Učivo

Žák: - orientuje se v okolí školy a svého bydliště - bezpečně zvládá pohyb po budově školy - pamatuje si adresu svého bydliště - dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body v okolí bydliště, školy - orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí

Domov Škola Obec Okolní krajina

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

VV: Moje škola

Rozliší možná nebezpečí v nejbližším - chová se ukázněně ve škole i mimo školu okolí - dokáže rozlišit nežádoucí formy chování, riziková místa a situace LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Rozlišuje blízké p íbuzenské vztahy - užívá základní pravidla slušného chování v rodině, role rodinných p íslušníků a v rodině a ve společnosti vztahy mezi nimi - slušně požádá o pomoc a umí poděkovat - orientuje se ve vztazích rodina – p íbuzní (sest enice, bratranec apod.) - vyjmenuje další rodinné p íslušníky nad rámec vlastní rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost Odvodí význam a pot ebu různých - rozpozná běžně užívané výrobky a jejich funkci 129

Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost

MV: Lidské vztahy Multikulturalita OSV: Poznávání lidí Mezilidské vztahy ČJ: Oslovení, pozdrav


povolání a pracovních činností

- rozliší význam a pot ebu nástrojů, p ístrojů a za ízení v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.) - vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy - vysvětlí, v čem spočívají některá povolání (léka , učitel, idič apod.) - váží si práce a jejích výsledků

VV: emesla

Projevuje toleranci k p irozeným - seznámí se s školním ádem a respektuje ho, odlišnostem spolužáků, i jiných lidí samostatně rozlišuje zásady správného chování jejich p ednostem i nedostatkům - posoudí nesprávné chování a vysvětlí správný postup nápravy - konkretizuje svá práva a povinnosti - obhajuje své názory

OSV: Morální rozvoj

LIDÉ ů ČůS Žák: Orientuje se v časových údajích p i - p ipravuje se na vyučování podle rozvrhu ešení různých situací v denním životě, - rozlišuje minulost, p ítomnost, budoucnost rozlišuje minulost, p ítomnost, - charakterizuje práci a odpočinek, budoucnost. denní režim dětí - vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok - posoudí posloupnost včera, dnes, zítra - rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt Uplatňuje elementární poznatky o sobě, - porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a o rodině a zvycích a práci lidí současnosti - pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije - poznává významné památky města a památky v okolí bydliště 130

Orientace v čase, časový ád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky

ČJ: Průběh dne školáka


ROZMANITOST NEŽIVÉ ů ŽIVÉ P ÍRODY OCHRůNů P ÍRODY Žák: Pozoruje, popíše a porovná viditelné - pozoruje, popíše a porovná viditelné změny proměny v p írodě v jednotlivých v p írodě v jednotlivých ročních obdobích - provádí jednoduché pokusy, pozoruje, ročních obdobích upevňuje si a rozši uje poznatky o rostlinách - pozoruje, popíše a porovná proměny p írody v jednotlivých ročních obdobích - rozlišuje a zná charakteristické znaky různých p írodních společenstev - pomáhá p i ochraně životního prost edí Rozt ídí některé p írodniny nápadných určujících znaků

EV: Lidské aktivity a Látky a jejich vlastnosti problémy životního prost edí Rostliny PRO:“Týden pro p írodu“ Živočichové ČJ: Dokonči p íběh TV: Vycházka do p írody VV: Výtvarné osvojování p írody ČJ: Zví átka v knížkách pro děti

podle - určí a rozt ídí dané p írodniny podle nápadných určujících znaků - uvede a pozná p íklady výskytu organismů ve známé lokalitě - používá poznatky o určených savcích a ptácích - popíše jednotlivé části těla určených ptáků a savců - pojmenuje domácí zví ata - pojmenuje některé živočichy chované pro radost a zdůvodní pot ebu pravidelné péče o ně - rozpozná vybraná volně žijící zví ata a ptáky - rozliší vybrané běžně pěstované pokojové rostliny a zdůvodní pot ebu pravidelné péče o ně - rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté - pojmenuje běžně se vyskytující stromy, ke e, byliny a zemědělské plodiny

ČLOV K ů JEHO ZDRůVÍ Žák: Uplatňuje základní hygienické, - dodržuje základní hygienické návyky režimové a jiné zdravotně preventivní - orientuje se v režimu dne 131

ČJ: Bajky VV: Ptáci u krmítka

Péče o zdraví, zdravá výživa


návyky s využitím elementárních - rozpozná dobu práce a povinností od doby znalostí o lidském těle; projevuje odpočinku vhodným chováním a činnostmi vztah - zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke zdraví ke zdraví - shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky ve vztahu ke zdraví - pojmenuje základní části lidského těla - upevňuje si základní postupy p i preventivní péči o své zdraví a tělo - rozlišuje nemoc a úraz - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby Dodržuje zásady bezpečného chování neohrožoval zdraví své a zdraví jiných tak, aby neohrožoval zdraví své a - uposlechne pokynů dospělých p i mimo ádných jiných situacích, respektuje je a ídí se jimi Uplatňuje základní pravidla účastníků - důsledně uplatňuje pravidla účastníků silničního silničního provozu provozu - respektuje pravidla silničního provozu - pojmenuje důležité dopravní značky - rozlišuje dopravní prost edky Chová se obez etně p i setkání - chová se obez etně p i setkání s neznámými s neznámými jedinci, odmítne lidmi a vyhodnotí nebezpečí a závažnost situace komunikaci, která je mu nep íjemná, - odmítne komunikaci, která je mu nep íjemná a v p ípadě pot eby požádá o pomoc pro dodržuje bezpečnou vzdálenost od neznámé sebe i pro jiné dítě osoby - p ivolá pomoc pro sebe i pro jiné lidi v p ípadě nebezpečí, zachová rozvahu a klid, nezmatkuje - p edvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat Reaguje adekvátně na pokyny - uposlechne pokynů dospělých p i mimo ádných dospělých p i mimo ádných událostech situacích, respektuje je a ídí se jimi

132

Lidské tělo Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Návykové látky a zdraví

ČJ: Požádání o pomoc

TV: Pochod v útvaru

TV: Nácvik evakuace


P edm t : PRVOUKA Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Žák: Začlení své město do p íslušného kraje a - určí a vysvětlí polohu svého bydliště obslužného centra ČR, pozoruje a popíše vzhledem ke krajině a státu změny v nejbližším okolí a městě - objasní vysvětlivky a grafiku mapy - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého Vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy a cestu na určené místo svého bydliště, školy a cestu na určené - určí světové strany v p írodě i podle mapy, místo a rozliší možná nebezpečí orientuje se podle nich v nejbližším okolí - začlení obec (město) do p íslušného kraje a obslužného centra ČR - pojmenuje starostu města - rozliší symboly našeho státu - ídí se podle zásad bezpečnosti pohybu a pobytu v p írodě Rozliší p írodní a umělé prvky v okolní - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, krajině a vyjád í různými způsoby její obci (městě) estetické hodnoty a rozmanitost - rozliší p írodní a umělé prvky v okolní krajině - seznámí se s buzolou (kompasem)

133

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Domov Škola Obec Okolní krajina Mapy

EV: Vztah člověka a prost edí PRO: „Moje město“

VV: Památky města ČJ:

Vlastní jména


LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Rozlišuje blízké p íbuzenské vztahy - vyjád í na základě vlastních zkušeností v rodině, role rodinných p íslušníků a vztahy mezi lidmi, postavení jedince v rodině, role členů rodiny vztahy mezi nimi - vysvětlí p íbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkci rodiny

Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost Kultura

Odvodí význam a pot ebu různých - rozliší fyzickou a duševní práci povolání a pracovních činností

Projevuje toleranci k p irozeným - doplňuje si vědomosti o základních lidských odlišnostem spolužáků, jejich právech - seznamuje se s demokratickými zásadami p ednostem i nedostatkům - uvede svá práva a povinnosti žáka školy - vyjad uje a obhajuje svůj názor - vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole - rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci - obhájí p i konkrétní činnosti své názory - p izná svou chybu - domluví se na společném postupu a ešení problému v kolektivu - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská práva

134

ČJ: Divadelní p edstavení VDO: Občanská společnost a stát

- zhodnotí podoby a projevy kultury

LIDÉ ů ČůS Žák: Využívá časové údaje p i ešení různých - pracuje s časovými údaji a využívá situací v denním životě, rozlišuje děj v zjištěných údajů minulosti, p ítomnosti a budoucnosti. - rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti

OSV: Poznávání lidí

MV: Lidské vztahy Charta práv a povinnosti t ídy Základní normy chování OSV: Mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika MV: Multikulturalita PRO:“My a náš svět“ MV: Princip sociálního smíru a solidarity Chování k postiženým spoluobčanům Orientace v čase Současnost a minulost v našem životě Regionální památky


- určí čas jako fyzikální veličinu - p esně určí jakýkoli čas - orientuje se bezpečně v kalendá ním a školním roce Pojmenuje některé rodáky, kulturní či - využívá regionálních bájí, mýtů a pověstí historické památky, významné události k rozší ení svých vědomostí regionu, interpretuje některé pověsti - vyhledává a shromažďuje poznatky spjatém s místem, kde žije o památkách svého regionu a využívá jich - seznamuje se s pověstmi daného regionu - konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast

M: Jednotky času

Pověsti z regionu

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, - objasňuje odlišnosti způsobu života a o rodině a činnostech člověka, o lidské bydlení d íve a nyní společnosti, soužití, zvycích a práci lidí; - využívá nejrůznější informace z dostupných na p íkladech porovnává minulost a zdrojů současnost

ROZMANITOST NEŽIVÉ ů ŽIVÉ P ÍRODY OCHRůNů P ÍRODY Žák: Pozoruje, popíše a porovnává viditelné - nachází shody a rozdíly v p izpůsobení proměny v p írodě v jednotlivých organismů prost edí - porovnává základní projevy života ročních obdobích na konkrétních organismech v jednotlivých ročních obdobích - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v p írodě Rozt ídí některé p írodniny nápadných určujících znaků,

podle - rozlišuje prvky živé a neživé p írody uvede - určí a rozt ídí některé p írodniny podle 135

ČJ: Pověsti malého městečka

MEV: Vnímání autora mediálních sdělení Turistický průvodce EV: PRO: „Moje město“

Látky a jejich vlastnosti Voda, vzduch, půda Rostliny Houby Živočichové

VV: Výtvarné osvojování p írody ČJ: Hlasy zví at ČJ: Povídky o p írodě HV: P írodní motivy


p íklady výskytu organismů ve známé určujících znaků lokalitě - porovnává základní projevy života na konkrétních organismech - prakticky t ídí organismy do známých skupin - pozná a porovná některé hospodá sky významné horniny a nerosty a jejich využití - vysvětlí pojem zvětrávání, vznik půdy a její význam

EV: Základní podmínky života

Provádí jednoduché pokusy u skupiny - provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a známých látek rozdílné vlastnosti a změ í základní - určuje společné a rozdílné vlastnosti veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a - podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu p ístrojů a půdy - hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy pro život - změ í základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů a p ístrojů - v rámci svých možností se aktivně podílí na zlepšování p írodního prost edí, t ídí odpad - rozlišuje aktivity prospívající životnímu prost edí a zdraví člověka a naopak

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí

Stručně charakterizuje specifické p írodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimo ádných událostí ČLOV K ů JEHO ZDRůVÍ Žák: Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRO: „Týden pro p írodu“

- v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

- rozvíjí základní znalosti o lidském těle a funkcích životně důležitých orgánů (mozek, plíce, srdce) - dodržuje pravidla denního a pitného režimu, zdravého stravování a prevence nemocí 136

Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí

MV: Kulturní diference Člověk – jednota tělesné a duševní stránky


- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle - vysvětluje základní funkce jednotlivých orgánových soustav na základě znalostí lidského těla - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života Dodržuje zásady bezpečného chování - ošet í drobná poranění tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných - pomůže dospělému p i poskytování první pomoci - p ivolá léka skou pomoc - rozši uje si poznatky o návykových látkách - prohlubuje si a upevňuje již osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Uplatňuje základní pravidla účastníků - ovládá p imě eně svému věku pravidla silničního provozu silničního provozu v rolích chodce a cyklisty Chová se obez etně p i setkání - rozlišuje krizové situace (šikana, týrání, s neznámými jedinci, odmítne sexuální zneužívání atd.) a diskutuje o nich komunikaci, která je mu nep íjemná; - dbá na vlastní bezpečí, zná, p ípadně v p ípadě pot eby požádá o pomoc pro vyhledá čísla linky důvěry sebe i pro jiné dítě Reaguje adekvátně na pokyny dospělých - uvědomuje si a uvede p íklady živelných p i mimo ádných událostech pohrom a ekologických katastrof - nacvičí na modelových situacích chování p i hromadném ohrožení

137

Situace hromadného ohrožení

OSV: Seberegulace a sebeorganizace TV: Plavecký výcvik ČJ: Důležitá telefonní čísla P ivolání první pomoci Negativní vlivy okolí

ČJ. Telefonování


Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí P írodov da Kompetence k učení   

vedeme žáky k orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací učíme žáky poznávat velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé p írody vedeme žáky k uvědomění si, že Země a život na ní tvo í jeden nedílný celek

Kompetence k ešení problém  

učíme žáky pozorovat p írodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování učíme žáky ešit zadané úlohy, správně se rozhodovat v různých situacích a vyhledávat informace vhodné k ešení problémů

Kompetence komunikativní   

rozši ujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech a p i pojmenovávání pozorovaných skutečností a p i jejich zachycení ve vlastních projevech a názorech učíme žáky vyjad ovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných, umí své názory obhájit vedeme žáky k bezpečné komunikaci prost ednictvím elektronických médií , ke komunikaci s operátory tísňových linek

Kompetence sociální a personální     

uplatňujeme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc p i učení vedeme žáky k vytvá ení p íjemné atmosféry a dobrých mezilidských vztahů p i práci učíme žáky odmítavému postoji ke všem negativním projevům a vlivům, které narušují dobré vztahy mezi žáky vedeme žáky k toleranci k p irozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich p ednostem i nedostatkům upevňujeme u žáků preventivní chování, účelné rozhodování v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti

Kompetence občanská   

aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění školy, města a regionu v rámci prevence sociálně patologických jevů vedeme žáky k odmítání nežádoucích forem chování a jednání, v rámci projektů motivujeme žáky k ochraně zdraví, životního prost edí a zvládání mimo ádných situací

Kompetence pracovní 

umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat

138


  

vedeme žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky a k dodržování obecných pravidel bezpečnosti utvá íme u žáků pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti výuku doplňujeme o praktické exkurze v rámci možností regionu

139


P edm t : P írodov da Ročník : čvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Určí světové strany v p írodě, orientuje se podle nich a ídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v p írodě

Žák: - určuje světové strany podle kompasu i p írodních jevů - orientuje se podle nich - seznámí se s působením magnetické a gravitační síly

Vyhledává typické regionální - rozpozná běžné kulturní plodiny zvláštnosti p írody, jednoduchým našeho regionu, jejich význam způsobem posoudí jejich význam a využití z hlediska p írodního LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Žák: Poukáže v nejbližším společenském - používá základní pravidla slušného chování v p írodě a p írodním prost edí na změny a některé problémy a navrhne - seznamuje se s globálními možnosti zlepšení životního problémy p írodního prost edí prost edí obce (města) LIDÉ ů ČůS Žák: Žák: Pracuje s časovými údaji a využívá - orientuje se v čase, v kalendá i, zjištěných údajů k pochopení vztahů v denním režimu, ročních obdobích - seznamuje se s vlastnostmi věcí mezi ději a mezi jevy a látek pomocí mě ení fyzikálních

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Sever, jih a kompas Vesmír a Země Kulturní rostliny

Ochrana p írody

Orientace v čase Mě ení – vlastnosti věcí a látek

140

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí PRO: „ Týden pro p írodu“


veličin Využívá archivů, knihoven, sbírek - vyhledává a t ídí informace, muzeí a galerií jako informačních využívá všech informačních zdrojů zdrojů pro pochopení p írody, zdůvodní základní význam chráněných částí p írody ROZMůNITOST P ÍRODY Žák: Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé p írody, princip rovnováhy p írody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem p írody a činnosti člověka

Žák: - t ídí látky, jejich změny a skupenství - porovnává vlastnosti látek - mě í veličiny s praktickým využíváním základních jednotek - objasní vlastnosti a formy vody a vzduchu - vysvětlí oběh vody v p írodě a jeho význam pro život - charakterizuje odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního prost edí, ochranu rostlin a živočichů, likvidace odpadů - t ídí odpad Stručně charakterizuje specifické - v modelové situaci prokáže p írodní jevy a z nich vyplývající schopnost se účinné bránit rizika Vysvětlí na základě elementárních - rozezná podmínky života na Zemi poznatků o Zemi jako součásti - objasní postavení Země ve vesmíru vesmíru , souvislost s rozdělením - dokáže vysvětlit st ídání dne a noci času a st ídáním ročních období a ročních období jako důsledek pohybu Země ve vesmíru

Rozmanitost v p írodě

Vlastnosti věcí a látek Mě ení Voda a vzduch

Ochrana p írody

Vesmír, Země (sluneční soustava, den a noc, roční období)

141

EV: T ídění odpadu


Zkoumá základní společenstva - charakterizuje některá společenstva ve vybraných lokalitách regionu, (les, louka, voda, zahrada, pole) zdůvodní podstatné vzájemné vztahy - popíše potravní etězec v p írodním mezi organismy a nachází shody společenstvu a rozdíly v p izpůsobení organismů - zkoumá podmínky života prost edí v jednotlivých společenstvech

Společenstva – les, louka, voda, zahrada, pole Vztahy organismů v lese

EV: Ekosystémy – les

Porovnává na základě pozorování - charakterizuje znaky života, životní základních projevů života na pot eby a projevy, průběh a způsob konkrétních organismech, prakticky života, výživu, stavbu těla rostlin, t ídí organismy do známých skupin, hub a živočichů využívá k tomu i jednoduché klíče - využívá atlasů a klíčů jako a atlasy informačního zdroje

Rostliny, houby, živočichové

VV: Zátiší

Zhodnotí některé konkrétní činnosti - pozná některé horniny a nerosty, člověka v p írodě a rozlišuje aktivity, dovede vysvětlit pojmy: zvětrávání, které mohou prost edí i zdraví vznik půdy a její význam člověka podporovat nebo poškozovat - dovede zhodnotit chování člověka v p írodě, živelné pohromy, ekologické katastrofy, likvidace odpadů - umí se chovat p i mimo ádné Založí jednoduchý pokus, naplánuje události způsobené p írodními vlivy a zdůvodní postup, vyhodnotí - aplikuje vědomosti v praktických a vysvětlí výsledky pokusu činnostech

Horniny a nerosty, půda

ČLOV K ů JEHO ZDRůVÍ Žák: Uplatňuje účelné způsoby chování, Žák: v situacích ohrožujících zdraví a - ídí se zásadami péče o zdraví v modelových situacích simulujících - dovede vysvětlit význam mimo ádné události sportování a správné výživy P edvede

v modelových

Práce s atlasem, klíčem

Rozmanitost p írodních společenstev, les Rizika v p írodě Praktické úkoly

Péče o zdraví Správná výživa, Pitný režim,

situacích 142

EV: T ídění odpadu


osvojené jednoduché způsoby - v modelových situacích vysvětlí odmítání návykových látek a ukáže odmítání návykových látek Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou - charakterizuje pojem: evakuace zdraví a jeho preventivní ochranou obyvatel, evakuační zavazadlo - vyjmenuje důležitá telefonní čísla tísňového volání Ošet í drobná poranění a zajistí léka skou pomoc - dovede ošet it drobná poranění Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se - uplatňuje ohleduplné chování v bezpečných způsobech chování k druhému pohlaví mezi chlapci a děvčaty v daném věku

Zdraví a jeho ochrana Prevence, Zdravý životní styl Situace hromadného ohrožení

První pomoc Zásady první pomoci Vztahy mezi chlapci a děvčaty

143


P edm t : P írodov da Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Žák: Určí světové strany v p írodě, - se seznamuje s působením orientuje se podle nich a ídí se podle magnetické a gravitační síly zásad bezpečného pohybu a pobytu v p írodě Vyhledá typické regionální - rozpozná běžné kulturní plodiny zvláštnosti p írody, jednoduchým našeho regionu, jejich význam způsobem posoudí jejich význam a využití z hlediska p írodního

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Magnetická a gravitační síla Země

T ídění organismů

EV: Poznáváme nejbližší okolí

Člověk a p írodní zdroje Člověk a prost edí

EV: PRO: „Týden pro p írodu „

LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Žák: Poukáže v nejbližším společenském - vysvětluje prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do p írody a krajiny a p írodním prost edí na změny a některé problémy a navrhne - dovede uplatnit pravidla chování možnosti zlepšení životního v CHKO a v p írodě prost edí obce (města) LIDÉ ů ČůS Žák: Žák: Pracuje s časovými údaji a využívá - objasní pojmy: st ídání dne a noci,

Denní doby a čas 144

Ochrana životního prost edí


zjištěných údajů k pochopení vztahů st ídání ročních období, mezi ději a mezi jevy pohyby Země, časová pásma Využívá archivů, knihoven, sbírek - vyhledává, t ídí a zpracovává muzeí a galerií jako informačních informace z různých zdrojů zdrojů pro pochopení p írody, (knihovna, PC, muzea aj.) zdůvodní základní význam chráněných částí p írody

Roční období Rozmanitost podmínek života na Zemi

EV: Ekologie ve městech

ROZMůNITOST P ÍRODY Žák: Žák: Objevuje a zjišťuje propojenost - objasní pojem rovnováha v p írodě Ekologie prvků živé a neživé p írody, princip a uvede důsledky jejího porušení rovnováhy p írody a nachází - rozezná rozdíl mezi obnovitelnými souvislosti mezi konečným a neobnovitelnými p írodními Vzdušný obal Země vzhledem p írody a činností člověka zdroji - rozlišuje vlastnosti a složení vzduchu, seznamuje se s významem pro život - t ídí odpad - vyjmenuje barvy kontejnerů pro daný odpad Vysvětlí na základě elementárních - užívá pojmy: vesmír, planeta, poznatků o Zemi jako součásti hvězda, družice, souhvězdí, Měsíc, vesmíru souvislost s rozdělením času Slunce, Země a st ídáním ročních období - používá model Země, globus, p i zkoumání vlastností Země - dovede vysvětlit otáčení Země, denní doby

Země ve vesmíru Sluneční soustava

Zkoumá základní společenstva - určuje a za azuje živočichy ve vybraných lokalitách regionu, a rostliny do biologického systému zdůvodní podstatné vzájemné vztahy - dovede vysvětlit pojem: potravní mezi organismy a nachází shody etězec, pyramida

Rozmanitost podmínek života na Zemi

145

EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí PRO: „Týden pro p írodu“ EV: T ídění odpadu

EV: INT: Základní podmínky života Lidské stopy v ovzduší


a rozdíly v p izpůsobení organismů prost edí Porovnává na základě pozorování - charakterizuje znaky života základní projevy života v podnebných a vegetačních pásech na konkrétních organismech, - využívá atlasů a klíčů jako prakticky t ídí organismy informačního zdroje do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

Podnebné, vegetační pásy Práce s atlasem, s klíčem

Zhodnotí některé konkrétní činnosti - seznamuje se s technickými člověka v p írodě a rozlišuje aktivity, vynálezy a posuzuje jejich dopad které mohou prost edí i zdraví na životní prost edí člověka podporovat nebo poškozovat - objasňuje životní podmínky na Zemi – význam ovzduší, vodstva, půdy, potravy - hodnotí vliv průmyslu na životní prost edí a zdraví Stručně charakterizuje specifické - v modelové situaci prokáže p írodní jevy a z nich vyplývající schopnost se účinné bránit rizika

Člověk a technika

Založí jednoduchý pokus, naplánuje - dokáže pozorovat živočichy a zdůvodní postup, vyhodnotí a a rostliny, formuluje a zapisuje vysvětlí výsledky pokusu výsledek pozorování - provádí pokusy s magnetickou a gravitační silou, se vzduchem, vodou, hmotností, s jednoduchými stroji a elektrickým obvodem ČLOV K ů ZDRůVÍ

Praktické úkoly

Žák: Žák: Využívá poznatků o lidském těle - se seznamuje se základní stavbou k vysvětlení základních funkcí a funkcí lidského těla, se životními jednotlivých orgánových soustav pot ebami a projevy a podpo e vlastního zdravého

EV: Ekosystémy: Cestujeme p írodou světa

Člověk a p írodní zdroje

V: Lidské aktivity a problémy životního prost edí

Člověk a výroba

PRO: „Týden pro p írodu“

Tísňová volání Evakuace Integrovaný záchranný systém

Lidský organismus Zdravá výživa Zásady hygieny

146

MV: Lidé odjinud


způsobu života Rozlišuje jednotlivé etapy lidského - charakterizuje jednotlivé etapy života a orientuje se ve vývoji dítěte lidského života p ed a po jeho narození - seznámí se s vývojem dítěte p ed a po jeho narození Účelně plánuje svůj čas pro učení, - plánuje svůj režim dne, čas práci, zábavu a odpočinek podle pro práci a odpočinek vlastních pot eb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

Muž a žena, pohlaví, partnerské vztahy Vztahy v rodině

Denní režim, volný čas

Uplatňuje účelné způsoby chování - ídí se zásadami bezpečného v situacích ohrožujících zdraví a chování v různém prost edí – škola, v modelových situacích simulujících domov, p íroda mimo ádné události

Péče o zdraví, Zdravý životní styl, Správná výživa a pitný režim Zdraví a nemoc, Nemoci p enosné a nep enosné, Prevence

Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista

Dopravní výchova- značky, dopravní prost edky a situace

P edvede v modelových situacích - zdůvodňuje si škodlivost kou ení, osvojené jednoduché způsoby užívání drog a alkoholu, závislost na automatech a počítačích odmítání návykových látek

Zdraví, Prevence Závislost

- dodržuje zásady kázně, bezpečnosti Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou a pokynů v p ípadě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých zdraví a jeho preventivní ochranou látek)

Situace hromadného ohrožení, Evakuace Integrovaný záchranný systém

ČJ: Modelové situace

Ošet í drobná poranění a zajistí - dovede ošet it drobné úrazy a poranění, rozpozná život léka skou pomoc ohrožující zranění - seznamuje se se základy první

První pomoc, tísňová volání

OSV: Ty + já = kamarádi

147

OČZMS: Co by se stalo, kdyby …


pomoci - snaží se p edcházet stresům a posoudí jeho rizika Uplatňuje ohleduplné chování - vymezuje pojmy: rodina a k druhému pohlaví a orientuje se partnerství, biologické a psychické v bezpečných způsobech sexuálního změny v dospívání, etická stránka chování mezi chlapci a děvčaty sexuality v daném věku - seznámí se s chováním v krizových situacích (Linka bezpečí, šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.)

Duševní hygiena

OSV: Jak se bránit šikaně OSV: Vzájemná tolerance lidí

Muž a žena, Partnerství, Manželství, Rodičovství Základy sexuální výchovy Bezpečné chování, Ohrožení, P ivolání pomoci, Odmítání,

148

ČJ: Modelové situace


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí: Vlastiv da Kompetence k učení

    

probouzíme v žácích kladný vztah k místu bydliště, regionu postupně rozvíjíme u žáků národní cítění a vztah k naší vlasti učíme žáky používat správnou terminologii a symboliku učíme žáky základním pravidlům dopravní výchovy učíme žáky orientovat se v dějích

Kompetence k ešení problém   

podporujeme u žáků práci s informacemi ze všech možných zdrojů učíme žáky informace vyhledávat, t ídit a vhodným způsobem využívat v rámci projektů spolu se žáky ešíme dané problémy a napomáháme p i plánování, p ípravě, realizaci i hodnocení

Kompetence komunikativní     

vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému ústnímu a písemnému projevu podporujeme formulaci a vyjad ování myšlenek a názorů žáků v logickém sledu učíme žáky efektivně diskutovat vedeme žáky k bezpečné komunikaci prost ednictvím elektronických médií seznámíme žáky s různými zdroji (texty a obrazové materiály) o probíraných tématech

Kompetence sociální a personální  

rozvíjíme u žáků schopnost pracovat ve skupině a respektovat práci vlastní i druhých usilujeme o akceptování zkušeností a názorů jiných

Kompetence občanská   

rozvíjíme u žáků povědomí p íslušenství k evropským národům s ohledem na jedinečnost České republiky vedeme žáky k pochopení základních principů občanské společnosti a demokracie aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění školy, města a regionu

Kompetence pracovní  

klademe důraz na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utvá ení p ímých zkušeností žáků doplňujeme výuku o praktické exkurze v rámci možností regionu

149


učíme žáky bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dbáme na dodržován bezpečnostních pravidel

150


P edm t: Vlastiv da Ročník:

čtvrtý

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Žák: Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo - vyhledá Prahu na mapě ČR, najde své pobytu vzhledem ke krajině a státu bydliště na mapě - vyhledá ČR na mapě Evropy - charakterizuje podnebí ČR - vysvětlí pojmy povodí, rozvodí, úmo í - uvede rozdíly mezi jezerem a rybníkem - označí Prahu jako hlavní město ČR - charakterizuje krajinu v blízkosti svého bydliště a školy Určí světové strany v p írodě i podle mapy, - ukáže na mapě a pojmenuje pohraniční orientuje se podle nich a ídí se podle zásad poho í bezpečného pohybu a pobytu v p írodě - ukáže na mapě a pojmenuje rozsáhlejší poho í, vrchoviny a nížiny v ČR - najde na mapě a pojmenuje eky, jezera a rybníky v ČR - vysvětlí rozdíl mezi poho ím, vrchovinou a nížinou - ukáže na mapě st ední, východní, severní, západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko

151

Obec (město) Místní krajina Okolní krajina (místní oblast, region) Regiony Naše vlast Mapy obecně zeměpisné a tematické

ČJ: Zážitky z prázdnin P : P írodní krásy ČR


Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o p írodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky a Evropy

- vysvětlí význam globu a mapy - najde mě ítko mapy - vysvětlí pojem nadmo ská výška - rozpozná základní geografické značky - charakterizuje stručně jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, poloha, hospodá ství) - nakreslí jednoduchý náčrt krajiny - vyhledá na mapě významná města - seznámí se s průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech - uvede významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce - pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy

MV: Multikulturalita ČJ: Vlastní jména

Vyhledá typické regionální zvláštnosti - charakterizuje typické zvláštnosti svého p írody, osídlení, hospodá ství a kultury. regionu (hospodá ství, průmysl, p íroda, Jednoduchým způsobem posoudí jejich zvyky a tradice) význam z hlediska p írodního, historického, politického, správního a vlastnického VDO: Formy participace občanů v politickém životě

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a - uvede jméno prezidenta ČR a premiéra ČR některé jejich zástupce, symboly našeho - uvede oficiální název ČR a státu a jejich význam - seznámí se se státním uspo ádáním ČR, státními symboly, principy demokracie a armádou ČR LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Vyjád í na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, ve městě

Žák: - navrhne pravidla pro školní ád , t ídu - dokáže zhodnotit chování své i ostatních spolužáků - poznává a uplatňuje etické zásady, zvládá vlastní emoce, snaží se p edcházet konfliktu 152

Soužití lidí

MV: Lidské vztahy OSV: Mezilidské vztahy


Orientuje se v základních formách - odhadne a kontroluje cenu nákupu a vrácené vlastnictví, používá peníze v běžných peníze situacích - vysvětlí důvod spo ení , kdy si půjčit a jak vracet dluhy - seznámí se s protiprávním jednáním a korupcí

Vlastnictví – soukromé, ve ejné,osobní, společné, Rozpočet, p íjmy, výdaje v domácnosti, forma peněz, způsoby placení, banky, úspory půjčky, reklamace

M: Finanční gramotnost

LIDÉ ů ČůS Žák: Žák: Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách - vypráví některé regionální pověsti i pověsti způsob života a práce p edků na našem z českých dějin území v minulosti a současnosti s využitím - uvede některé postavy ze Starých pověstí regionálních specifik českých - uvede některé významné osobnosti českých dějin a památná místa ČR Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy

Regionální památky a pověsti Báje, mýty, pověsti

VV: Památky Prahy LV: Staré pověsti české

Historie české země od pravěku po vládu Habsburků na českém trůně

Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Objasní historické důvody pro za azení - poznává významné státní svátky a jejich důvod státních svátků a významných dnů Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů - vyhledá a používá dostupnou literaturu jako pro pochopení minulosti, nemovitých i jeden ze zdrojů poznání movitých kulturních památek

153

Exkurze


P edm t : Vlastiv da Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edm tové vztahy, pr ezová témata

Obec (město) Místní krajina Okolní krajina (místní oblast, region) Regiony Naše vlast

EV: Ekosystémy Cestujeme p írodou světa

MÍSTO, KDE ŽIJEME Žák: Žák: Určí a vysvětlí polohu svého bydliště - najde na mapě ČR jednotlivé kraje a popíše nebo pobytu vzhledem ke krajině a jejich polohu v ČR - najde významná města, eky, nížiny, vysočiny státu v jednotlivých oblastech - uvede významné průmyslové podniky v jednotlivých oblastech - vyjmenuje významné zemědělské plodiny - s pomocí mapy porovná hustotu osídlení, zalesnění, průmysl jednotlivých oblastí Zprost edkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a p írodu v naší vlasti i v jiných zemích

- orientuje se na mapě, - ukáže na mapě státy EU - určí na mapě polohu státu k ČR, najde hlavní město - stručně charakterizuje státy EU

Evropa a svět Mapy obecně zeměpisné a tematické

VMEGS: Objevujeme Evropu a svět Žijeme v Evropě MV: Multikulturalita

VDO: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a - uvede letopočet vzniku ČR některé jejich zástupce, symboly - uvede jméno prvního a současného prezidenta - vysvětlí pojmy vláda, parlament, zákon našeho státu a jejich význam LIDÉ KOLEM NÁS Žák: Žák: Rozpozná ve svém okolí jednání a - rozpozná základní lidská práva a práva dítěte, chování, která se už tolerovat dodržuje Š 154

Soužití lidí

OSV: Mezilidské vztahy


nemohou a která porušují základní - objasní principy demokracie lidská práva nebo demokratické - vysvětlí na p íkladech pojmy právo a principy spravedlnost

Základní regionální problémy Právo a spravedlnost

MV: Lidské vztahy

Rozlišuje základní rozdíly mezi - ovládá pravidla slušného chování, lidmi, obhájí a odůvodní své názory, práva a povinnosti žáka p ipustí svůj omyl, dohodne se na - rozlišuje kladné a záporné vlastnosti lidí společném postupu a ešení se - dodržuje základní pravidla komunitního spolužáky kruhu

Právo a spravedlnost, protiprávní jednání, korupce

ČJ: Komunikační schopnosti Diskuse

Orientuje se v základních formách - objasní pojmy vlastnictví, majetek. vlastnictví, používá peníze - dokáže používat peníze, uvědomuje si v běžných situacích jejich hodnotu Poukáže v nejbližším společenském - orientuje se v podobách a projevech kultury prost edí na změny a některé - vyjmenuje kulturní instituce problémy. - rozpozná významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti LIDÉ ů ČůS Žák: - používá a časově za adí pojmy Žák: - uvede významné osobnosti a za adí je Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahy do p íslušného období (Karel IV., Jan Hus, Masaryk) mezi ději a mezi jevy - najde v knihovně dostupnou literaturu Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních - navštíví regionální muzeum zdrojů pro pochopení minulosti, nemovitých i movitých kulturních památek Rozeznává současné a minulé a - popíše rozdíly a rysy ve způsobu života orientuje se v hlavních reáliích v minulosti a dnes minulosti a současnosti naší vlasti 155

Vlastnictví, ochrana majetku Rozpočet, výdaje domácnosti, způsoby platby, půjčky, banky Nárok na reklamaci

Regionální památky Báje, mýty, pověsti Život v dávných dobách a dnes

M: Finanční gramotnost

LV: Báje a pověsti VV: Ilustrace k pověstem

Exkurze

Konec vlády Habsburků na českém trůnu První světová válka, vznik československého státu, Československá


s využitím regionálních specifik

republika, 2. sv. válka Komunistická vláda, sametová revoluce, současnost

Objasní historické za azení státních významných dnů

Státní svátky a významné dny našeho státu v jednotlivých etapách historie

důvody pro - uvede významné státní svátky a vysvětlí svátků a jejich důvod

156


Charakteristika vyučovacího p edmětu Hudební výchova V p edmětu Hudební výchova je rozvíjena hudebnost žáků a je budován vztah k hudbě a umění. Rozvíjí se v těchto činnostech: zpěv, poslech, hudebně pohybová výchova, hra na hudební nástroje, práce s vizuálním materiálem a poznávání hudebních dějin. Těsná souvislost vzdělávacích obsahu vyučovacího p edmětu hudební výchovy je z ejmá s některými tématy vzdělávací oblasti člověk a zdraví, jazyk a jazyková komunikace, část vzdělávacího obsahu je realizována ve sborovém zpěvu. Z prů ezových témat jsou začleněna témata z osobnostní, sociální a multikulturní výchovy. Základní formou realizace je vyučovací hodina. Jsou realizovány různé akce, nap íklad koncerty, divadlo, žákovská vystoupení apod.

Vzdělávací cíle: -

-

-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prost edku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti, k učení se prost ednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a p edstavy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu spoluvytvá ení vst ícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu p ístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvo ivému p ístupu ke světu zaujímání osobní účasti v procesu tvorby

Časová dotace: P edmět je vyučován na 1. stupni stupni základní školy v časové dotaci 2 hodiny týdně.

Organizace: Hudební výchova na 1. stupni se realizuje ve t ídách s možností využití odborné učebny hudební výchovy, na 2. stupni v odborné učebně hudební výchovy.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí: Kompetence k učení  

vedeme žáky k chápání hudebního umění jako neoddělitelné součásti lidské existence učíme žáky zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky p esně v jednohlase

157


 

učíme žáky správně používat hudební terminologii a symboliku vedeme žáky k aktivnímu vnímání znějící hudby

Kompetence k ešení problém  

vedeme žáky ke způsobům nalézání a vyjad ování osobních prožitků i postojů vedeme žáky k používání hudby p i ešení problémů a k obohacování emocionálního života Kompetence komunikativní  

používáme s žáky neverbální komunikaci s využitím hudebních prvků vedeme žáky k vyjád ení hudebních prožitků

Kompetence sociální a personální   

rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých vedeme žáky k posilování vlastního sebevědomí na základě poznání sebe i druhých vytvá íme p íjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy

Kompetence občanská  

vedeme žáky k vnímání hudby jiných národů aktivně zapojujeme žáky do hudebně kulturního dění školy, města a regionu

Kompetence pracovní  

učíme žáky používat jednoduché hudební nástroje vedeme žáky k pohybovému vyjád ení hudby

158


P edm t : Hudební výchova Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Žák:

Žák:

Zpívá na základě svých dispozic - ovládá slova písní, zná písně odlišného charakteru intonačně čistě a rytmicky p esně - p i zpěvu správně dýchá, rovně stojí či sedí v jednohlase. - pozná tóny vysoké, hluboké, dlouhé, krátké - získává správné pěvecké návyky (uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení, brániční dýchání, z etelná výslovnost) - provádí hlasová a dechová cvičení - naučí se vybraná záhorská íkadla

Vokální činnosti Hlasová hygiena Vokalizace

OSV:Kooperace a kompetice ČJ: hlasová, dechová, artikulační cvičení PRV:roční období

Rytmizuje a melodizuje jednoduché - osvojuje si dětské popěvky texty, improvizuje v rámci - rytmizuje a melodizuje íkadla a rozpočitadla nejjednodušších hudebních forem. - vymýšlí melodii k íkadlům - zná hru „Na ozvěnu“, „Na etězec“

Improvizace

M: popěvky, íkadla

Využívá jednoduché nástroje k doprovodné h e.

Instrumentální činnosti

hudební - hraje na Orffovy nástroje a seznámí se s jejich držením

Reaguje pohybem na znějící hudbu, - tleská rytmus, využívá hry „na tělo“(tleskání, pleskání, pohybem vyjad uje metrum, tempo, dupání) dynamiku, směr melodie. - zpívá slabě, silně, pomalu, rychle - pozná a ukáže melodii klesavou, stoupavou, stejně vysokou - pochoduje a tančí podle rytmu poslechové skladby - taktuje ve 2/4 taktu

Hudebně pohybové činnosti Vokální činnosti

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, - rozlišuje hlasy, zvuky, tóny kolem sebe

Poslechové činnosti

159

TV: pochod, taneční krok


rozpozná výrazné tempové a - pozná zeslabování, zesilování, zpomalování a zrychlování dynamické změny v proudu znějící melodie hudby. Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální.

- podle ukázky pozná píseň - určí ráz skladby (ukolébavka, pochod) - v proudu znějící hudby pozná kontrabas, klavír, bicí - rozlišuje mluvní a zpěvní projev

160

Poslechové činnosti

VV: relaxace, pocity z hudby ČJ: lidové zvyky a tradice OSV:Psychohygiena


P edm t : Hudební výchova Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Žák:

Žák:

Zpívá na základě svých dispozic - ve správném tempu zazpívá píseň pomalou a rychlou intonačně čistě a rytmicky p esně - st ídá sólový zpěv se sborovým zpěvem v jednohlase. - dbá na správné rovné sezení p i zpěvu, rovné držení těla ve stoje - trénuje brániční dýchání, nadechuje se nosem „do b íška“, nezvedá ramena - pozná písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků - pozná a zazpívá s pomocí učitele kánon - zazpívá vybrané záhorské písně a íkadla

Vokální činnosti Hlasová hygiena Rozši ování hlasového rozsahu Jednohlasý zpěv, kánon

OSV:Kooperace a kompetice ČJ: Lidové zvyky a tradice

Rytmizuje a melodizuje jednoduché - z etelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty, melodizuje texty, improvizuje v rámci a rytmizuje jednoduché íkadlo nejjednodušších hudebních forem. - vytleskává krátké a dlouhé slabiky - intonuje melodii klesavou a stoupavou - dokáže melodii ztvárnit tancem - hraje hru „Na ozvěnu“, „Na etězec“,“Na otázku a odpověď“ - používá „Hru na tělo“ (tleskání, pleskání, dupání) - improvizuje jednoduché hudební formy (rondo)

Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti

M – rozpočitadla, íkadla

Využívá jednoduché nástroje k doprovodné h e.

Instrumentální činnosti Hra na Orffovy nástroje Rytmizace, improvizace Hudební hry

hudební - dokáže doprovodit píseň jednoduchými nástroji z Orffova instrumentá e (bubínek, d ívka, prstové činelky,triangl) - pozná na obrázku klavír, housle, trubku, flétnu, buben , pozná jejich zvuk 161


Reaguje pohybem na znějící hudbu, - vytleská rytmus, rukou ukazuje pohyb melodie pohybem vyjad uje metrum, tempo, - pochoduje, zpívá a tleská doby p i pochodu dynamiku, směr melodie. - ovládá pohybové prvky:krok, chůze po špičkách, podup, poskok

Hudebně pohybové činnosti Taktování Pohybové ztvárnění znějící hudby Pohybová improvizace

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, - rozlišuje zvuky a tóny rozpozná výrazné tempové a - pozná tóny nízké, vysoké, krátké, dlouhé, zesilování, dynamické změny v proudu znějící zeslabování hudby. - pozná ukolébavku, pochod - všímá si p edehry, mezihry, dohry - pozná notovou osnovu, houslový klíč, notu celou - rozlišuje pojem noty, pomlky, takty - napíše a určí notu a pomlku celou v notovém zápisu v rozsahu c1 – g1

Vokální činnosti Dynamicky odlišný zpěv

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální.

- určí charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová - rozumí pojmům autor textu, autor hudby - rozlišuje lidovou a umělou píseň - seznámí se s vybranými skladbami klasiků - rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

162

TV: Pochod, chůze, taneční kroky

Hudební nauka

Poslechové činnosti

OSV: Psychohygiena VV.Tematická práce PRV: Roční období


P edm t : Hudební výchova Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Žák:

Žák:

Zpívá na základě svých dispozic - správně tvo í tón, pokouší se o správné tvo ení hlavového tónu intonačně čistě a rytmicky p esně - správně dýchá, nadechuje se nosem do bránice, umí zadržet v jednohlase. dech - zpívá rytmicky p esně, ve správném tempu zazpívá píseň pomalou a rychlou - pozná, zarecituje a zazpívá dvojhlasý kánon - st ídá zpěv sólový se zpěvem sborovým - pozná písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků - zazpívá vybrané záhorské písně a íkadla - zazpívá s pomocí učitele hymnu ČR

Vokální činnosti Hlasová hygiena Rozši ování hlasového rozsahu Jednohlasý zpěv, kánon

OSV:Kooperace a kompetice VV: Ilustrace písně ČJ: Lidové zvyky a tradice

Rytmizuje a melodizuje jednoduché - z etelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty, melodizuje texty, improvizuje v rámci a rytmizuje jednoduché íkadlo nejjednodušších hudebních forem. - je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - vytleskává krátké a dlouhé slabiky - intonuje melodii klesavou a stoupavou - dokáže melodii ztvárnit tancem - umí hrát hru „Na ozvěnu“, „Na etězec“,“Na otázku a odpověď“ - používá „Hru na tělo“ (tleskání, pleskání, dupání) - improvizuje jednoduché hudební formy (rondo)

Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti

Využívá jednoduché nástroje k doprovodné h e.

Instrumentální činnosti Hra na Orffovy nástroje

hudební - dokáže doprovodit píseň jednoduchými nástroji z Orffova instrumentá e (bubínek, d ívka, prstové činelky, triangl) 163

PRV: Náš region PRV: Domov


- pozná na obrázku klavír, housle, trubku, flétnu, buben , pozná jejich zvuk

Rytmizace, improvizace Hudební hry

Reaguje pohybem na znějící hudbu, - rytmicky p esně tleská pohybem vyjad uje metrum, tempo, - ukáže rukou průběh melodie (melodie stoupá, klesá, drží se dynamiku, směr melodie. na stejném tónu) - taktuje 2/4, ¾ takt - provádí taneční hry se zpěvem - pochoduje, zpívá a tleská doby p i pochodu - ovládá pohybové prvky:krok, chůze po špičkách, podup, poskok - zatančí mazurku

Hudebně pohybové činnosti Taktování Pohybové ztvárnění znějící hudby Pohybová improvizace

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, - rozlišuje zvuky a tóny rozpozná výrazné tempové a - pozná tóny nízké, vysoké, krátké, dlouhé, zesilování, dynamické změny v proudu znějící zeslabování hudby. - pozná ukolébavku, pochod, polku výběrem z možností - všímá si p edehry, mezihry, dohry - pozná notovou osnovu, houslový klíč, notu a pomlku celou a půlovou, takt 2/4, ¾, opakování, refrén - rozlišuje pojem noty, pomlky, takty - napíše a určí noty a pomlky celé, půlové v notovém zápisu v rozsahu c1 – c2

Vokální činnosti Dynamicky odlišný zpěv

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální.

- určí charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová - rozumí pojmům autor textu, autor hudby - rozlišuje lidovou a umělou píseň - seznámí se s vybranými skladbami klasiků - rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj - rozliší nástroje dechové, žesťové, smyčcové a dokáže uvést p íklad

164

TV: Pochod, chůze, taneční krok

Hudební nauka

Poslechové činnosti

EV:Základní podmínky života Ezoterická hudba OSV: Psychohygiena PRV: Roční období


P edm t : Hudební výchova Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky p esně v jednohlase či v dvojhlase v durových i mollových tóninách a p i zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tance, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not.

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

- správně tvo í tón, pokouší se o správné tvo ení hlavového tónu - užívá jednoduché metody na rozezpívání, rozši uje hlasový rozsah - správně dýchá, nadechuje se nosem do bránice, umí zadržet dech - zpívá rytmicky p esně, ve správném tempu zazpívá píseň pomalou a rychlou - rozpozná a zazpívá vybrané písně mollových tónin - pozná, zarecituje a zazpívá kánon dvojhlasý a t íhlasý kánon - st ídá zpěv sólový se zpěvem sborovým - pozná písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků - pozná a dokáže použít dynamická znaménka p, mf, f - zazpívá vybrané záhorské písně a íkadla - zazpívá s pomocí učitele hymnu ČR

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová hygiena Písně 2/4,3/4, 4/4 taktu Kánon, lidový dvojhlas

OSV: Kooperace a kompetice EGS:Objevujeme Evropu a svět VV: Ilustrace písně

- z etelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty, melodizuje a rytmizuje jednoduché íkadlo - je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - vytleskává krátké a dlouhé slabiky - intonuje melodii klesavou a stoupavou - umí hrát hru „Na ozvěnu“, „Na etězec“,“Na otázku a odpověď“ - používá „Hru na tělo“ (tleskání, pleskání, dupání)

Vokální činnosti Zpěv, rytmizace, melodizace, stylizace

165

ČJ: Lidové zvyky a tradice

VL: Region VL: Česká republika

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje Tvorba hudebního doprovodu


- pozná notovou osnovu, houslový klíč, notu a pomlku celou, Půlovou, čtvrťovou, takt 2/4, ¾, opakování, refrén - rozlišuje pojem noty, pomlky, takty - umí napsat houslový klíč - napíše a určí noty a pomlky celé, půlové, čtvrťové v notovém zápisu v rozsahu c1 – c2 - od íká a zapíše stupnici C dur Využívá na základě svých schopností - dokáže doprovodit píseň jednoduchými nástroji z Orffova a dovedností jednoduché pop ípadě instrumentá e (bubínek, d ívka, prstové činelky,triangl) složitější hudební nástroje - pozná na obrázku klavír, housle, trubku, flétnu, buben, k doprovodné h e i k reprodukci pozná jejich zvuk jednoduchých motivů skladeb a písní. Rozpozná hudební jednoduché písně či skladby.

formu - rozpozná variace - pozná malou písňovou formu - pozná rondo - poslechem určí tóninu durovou a mollovou - rozpoznává polku, valčík, menuet, pochod, ukolébavku

Vytvá í v rámci svých individuálních - z etelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty, melodizuje dispozic jednoduché p edehry, a rytmizuje jednoduché íkadlo mezihry, dohry a provádí - je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - improvizuje jednoduché hudební formy (rondo) elementární hudební improvizace. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prost edků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i z etelné harmonické změny.

- v proudu hudby upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické a z etelné harmonické změny - určí charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová - rozumí pojmům autor textu, autor hudby - rozlišuje lidovou a umělou píseň - seznámí se s vybranými skladbami klasiků - seznámí se s životem a dílem vybraných klasiků, zejména 166

Hud.-pohyb. výchova Hudební nauka Orientace v notovém záznamu + vlastní grafický záznam Instrumentální činnosti Doprovodná hra Hudební nástroje

Hudební nauka Hudební forma Poslechové činnosti Improvizace vokální a nástrojové

Poslechové činnosti Kvality tónů Vztahy mezi tóny Výrazové prost edky Hudební styly a žánry Interpretace hudby (slovní vyjád ení)

MV :Etnický původ OSV: Psychohygiena VV: Tematická práce


v návaznosti na region - rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj - rozliší nástroje dechové, žesťové, smyčcové, drnkací, bicí a dokáže uvést p íklad Ztvárňuje hudbu pohybem s - provádí taneční hry se zpěvem, pohybové improvizace, využitím tanečních kroků, na základě pantomimu individuálních schopností a - pochoduje, zpívá a tleská doby p i pochodu dovedností vytvá í pohybové - ovládá pohybové prvky:krok, chůze po špičkách, podup, improvizace. poskok, krok p ísunný - zatančí mazurku - p edvede základní krok polky a valčíku - vyjad uje dle svých schopností hudbu pohybem

167

Hudebně – pohybové činnosti Improvizace Pohybový doprovod Taktování Orientace v prostoru Pamětné uchování kroků

TV: Pochod, chůze, taneční kroky


P edm t : Hudební výchova Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky p esně v jednohlase či v dvojhlase v durových i mollových tóninách a p i zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tance, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not.

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

- správně tvo í tón, pokouší se o správné tvo ení hlavového tónu - užívá jednoduché metody na rozezpívání, rozši uje hlasový rozsah - správně dýchá,nadechuje se nosem do bránice, umí zadržet dech - zpívá rytmicky p esně, ve správném tempu zazpívá píseň pomalou a rychlou - rozpozná a zazpívá vybrané písně mollových tónin - pozná, zarecituje a zazpívá kánon dvojhlasý a t íhlasý kánon - zazpívá jednoduchý dvojhlas (lidová tercie) - st ídá zpěv sólový se zpěvem sborovým - pozná písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků - pozná a dokáže použít dynamická znaménka p, mf, f - zazpívá vybrané záhorské písně a íkadla - zazpívá hymnu ČR, zná její původ

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová hygiena Písně 2/4,3/4, 4/4 taktu Kánon, lidový dvojhlas

OSV: Kooperace a kompetice

- z etelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty, melodizuje a rytmizuje jednoduché íkadlo - je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - vytleskává krátké a dlouhé slabiky - intonuje melodii klesavou a stoupavou - umí hrát hru „Na ozvěnu“, „Na etězec“,“Na otázku a odpověď“ - používá „Hru na tělo“ (tleskání, pleskání, dupání)

Vokální činnosti Zpěv, rytmizace, melodizace, stylizace

168

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje Tvorba hudebního doprovodu

VV: Ilustrace písně ČJ: Lidové zvyky a tradice

VL: Region VL. Národní obrození


- pozná notovou osnovu, houslový klíč, notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou, takt 2/4, ¾, opakování, refrén - rozlišuje pojem noty, pomlky, takty - umí napsat houslový klíč, basový klíč - napíše a určí noty a pomlky celé, půlové, čtvrťové a osminové v notovém zápisu v rozsahu c1 – c2 - od íká a zapíše stupnici C dur - seznámí se s p edznamenáním (béčka, k ížky) Využívá na základě svých schopností - dokáže doprovodit píseň jednoduchými nástroji z Orffova a dovedností jednoduché pop ípadě instrumentá e (bubínek, d ívka, prstové činelky, triangl) složitější hudební nástroje - pozná na obrázku klavír, housle, trubku, flétnu, buben, kytaru, k doprovodné h e i k reprodukci pozná jejich zvuk jednoduchých motivů skladeb a - rozpozná podle vzhledu druhy smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas) písní. - pozná podle vzhledu p íčnou flétnu, lesní roh, pozoun, cimbál - seznámí se s hudebními nástroji symfonického orchestru Rozpozná hudební jednoduché písně či skladby.

formu - seznámí se s p edvětím, závětím písně, variacemi - pozná malou písňovou formu - pozná rondo - poslechem určí tóninu durovou a mollovou - rozpoznává polku, valčík, menuet, pochod, ukolébavku, lidovou píseň, trampskou píseň, koledu

Hud.-pohyb. výchova Hudební nauka Orientace v notovém záznamu + vlastní grafický záznam

Instrumentální činnosti Doprovodná hra Hudební nástroje

Hudební nauka Hudební forma Poslechové činnosti

Vytvá í v rámci svých individuálních - z etelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty, melodizuje dispozic jednoduché p edehry, a rytmizuje jednoduché íkadlo mezihry, dohry a provádí - je schopen ukončit melodii vlastní melodizací - improvizuje jednoduché hudební formy (rondo) elementární hudební improvizace.

Improvizace vokální a nástrojové

Rozpozná v proudu znějící hudby - v proudu hudby upozorní na metrorytmické, tempové, některé z užitých hudebních dynamické a z etelné harmonické změny

Poslechové činnosti Kvality tónů

169


výrazových prost edků, upozorní na - určí charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová metrorytmické, tempové, dynamické - rozumí pojmům autor textu, autor hudby i z etelné harmonické změny. - rozlišuje lidovou a umělou píseň - seznámí se s vybranými skladbami klasiků - seznámí se s životem a dílem vybraných klasiků, zejména v návaznosti na region - rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj - rozliší nástroje dechové, žesťové, smyčcové, drnkací, bicí a dokáže uvést p íklad

Vztahy mezi tóny Výrazové prost edky Hudební styly a žánry Interpretace hudby (slovní vyjád ení)

Ztvárňuje hudbu pohybem s - provádí taneční hry se zpěvem, pohybové improvizace, využitím tanečních kroků, na základě pantomimu individuálních schopností a - pochoduje, zpívá a tleská doby p i pochodu dovedností vytvá í pohybové - ovládá pohybové prvky: krok, chůze po špičkách, podup, improvizace. poskok, krok p ísunný - zatančí mazurku - p edvede základní krok polky a valčíku - seznámí se se záhorskými lidovými tanci - vyjad uje dle svých schopností hudbu pohybem

Hudebně – pohybové činnosti Improvizace Pohybový doprovod Taktování Orientace v prostoru Pamětné uchování kroků

170

OSV:Psychohygiena MV: Etnický původ VV: Tematická práce

TV: pochod, chůze, taneční kroky


Charakteristika vyučovacího p edmětu Pracovní činnosti P edmět je formálně členěn na okruhy – práce s drobným materiálem a kontrukční činnost, práce s technickým materiálem, design a konstruování a p íprava pokrmů. P edmět smě uje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. Činnosti podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvo ivost, vyhodnocování a ešení problémů, formulování a ově ování vlastních názorů, ut ídění informací a hledání jejich souvislostí.

Vzdělávací cíle. -

pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu výsledků práce osvojení základních pracovních činností, návyků a dovedností, účinné plánování a organizování práce, vytrvalosti a soustavnosti p i plnění úkolů pochopení techniky jako významné součásti vyspělé společnosti, chápání vztahu techniky a životního prost edí a nutnosti trvale udržitelného rozvoje společnosti chápání práce jako prost edku seberealizace orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a vhodné volbě budoucího povolání

Časová dotace: P edmět je vyučován od prvního do pátého ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.

Organizace: Výuka probíhá v kmenových t ídách, p ípadně v učebně výtvarné výchovy, ve cvičné kuchyňce a dílnách.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí: Kompetence k učení    

učíme žáky základním pracovním dovednostem a návykům z různých pracovních oblastí učíme používat vhodné pracovní nástroje, ná adí a pomůcky p i práci i v běžném životě vedeme žáky k osvojování praktických pracovních dovedností a návyků vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

171


Kompetence k ešení problém   

vedeme žáky k ešení pracovního postupu vedeme žáky k uplatňování vlastních nápadů p edkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a ešení problémů souvisejících s výběrem techniky, materiálu a pomůcek

Kompetence sociální a personální  

vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci ve skupině učíme žáky respektovat nápady druhých a snažit se o dosažení kvalitního výsledku

Kompetence pracovní     

vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny, včetně používání ochranných pracovních prost edků vedeme žáky ke správnému používání materiálů a pracovních nástrojů podporujeme u žáků práci z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti společně zvažujeme dopad pracovních činností na zdraví, životní prost edí a na kulturní a společenské hodnoty vedeme žáky k efektivnímu využití pracovního prostoru, čistotě a po ádku na pracovišti

172


P edm t : Pracovní činnosti Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Práce s drobným materiálem – papír, modelovací hmota

VV: Skládanky z papíru

Práce s drobným materiálem - textil

VV: Koláž

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM Žák: Žák: Vytvá í jednoduchými postupy různé - mačká, trhá, lepí, st íhá, vyst ihuje, p edměty z tradičních i netradičních p ekládá a skládá papír - vytvá í jednoduché prostorové materiálů tvary z papíru, modelovací hmoty - st íhá textil a dovede s ním pracovat - zdokonaluje sebeobsluhu - provádí základní úklid pracovního místa Pracuje podle slovního návodu a p edlohy

- dovede navlékat, aranžovat, t ídit p i sběru p írodní materiály - pracuje podle slovního návodu nebo p edlohy - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Organizace práce Práce s drobným materiálem p írodniny

PRV: Plody podzimu

Bezpečnost práce

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Žák: Zvládá elementární dovednosti a činnosti p i práci se stavebnicemi

Žák: - dovede sestavovat stavebnicové prvky - montuje a demontuje stavebnici

Práce se stavebnicí

173

M: Rozvoj prostorové p edstavivosti


P STITELSKÉ PRÁCE Žák: p írody, - pěstuje některé plodiny (hrách, výsledky fazole, e icha, obilí) - pozoruje růst a vývoj rostlin (klíčení, rychlení, rozmnožování)

Žák: Provádí pozorování zaznamená a zhodnotí pozorování Pěstuje nenáročné rostliny

- ošet uje pokojové rostliny (zalévá, kyp í, rosí)

Růst a vývoj rostlin

PRV: Rostliny

Pokojové rostliny

P ÍPRůVů POKRM Žák: P ipraví tabuli stolování

pro

Žák: jednoduché - prost e tabuli pro jednoduché stolování

Chová se vhodně p i stolování

Stolování

- užívá zásad správného stolování a společenského chování

174

PRV: Zásady správného stolování


P edm t : Pracovní činnosti Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Práce s drobným materiálem – papír, karton, modelovací hmota

VV: Výrobky z kartonu, modelovací hmoty

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM Žák: Žák: Vytvá í jednoduchými postupy různé - mačká, trhá, lepí, vyst ihuje, p edměty z tradičních i netradičních p edkládá papír, karton - vytvá í jednoduché prostorové materiálů tvary z papíru, kartonu, modelovací hmoty - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - spolupracuje p i činnostech - dovede st íhat a lepit textil - vyrobí jednoduchý textilní výrobek - provádí základní úklid pracovního místa Pracuje podle slovního návodu a p edlohy

- navléká, aranžuje, dotvá í, sbírá a t ídí p írodní materiály - pracuje podle slovního návodu, šablony nebo p edlohy

Hygiena práce Práce ve skupinách Práce s drobným materiálem - textil Organizace práce Práce s drobným materiálem p írodniny

PRV: Plody, rostliny

Práce se stavebnicí

M: Rozvoj prostorové p edstavivosti

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Žák: Zvládá elementární dovednosti a činnosti p i práci se stavebnicemi

Žák: - dovede sestavit stavebnicové prvky - montuje a demontuje stavebnici

175


P STITELSKÉ PRÁCE

- spolupracuje v týmu

Žák: Žák: Provádí pozorování p írody, - seznamuje se se základními zaznamenává a zhodnotí výsledky podmínkami pro pěstování rostlin - pozoruje a zhodnotí výsledky pozorování pozorování Pečuje o nenáročné rostliny

- ošet uje pokojové květiny (otírání listů, zalévání, kyp ení)

Skupinová práce

Pěstování rostlin

PRV: Rostliny

Pokojové rostliny

P ÍPRůVů POKRM Žák: P ipraví tabuli stolování

pro

Žák: jednoduché - jednoduše prost e stůl - p ipraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) - udržuje po ádek a čistotu pracovního místa

Chová se vhodně p i stolování

- dodržuje pravidla správného stolování

P íprava pokrmů Organizace práce Stolování

176

PRV: Zásady správného stolování


P edm t : Pracovní činnosti Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Práce s drobným materiálem – papír, karton, modelovací hmota

VV: Výrobky z modelovací hmoty

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM Žák: Žák: Vytvá í jednoduchými postupy různé - seznamuje se s vlastnostmi p edměty s tradičních i netradičních materiálů, funkcí a využitím pracovních pomůcek a nástrojů materiálů - mačká, trhá, lepí, polepuje, st íhá, vyst ihuje, p ekládá a skládá papír, karton - vytvá í jednoduché prostorové tvary z papíru, kartonu - dovede pracovat s modelovací hmotou (hnětení, válení, stlačování, ohýbání, sušení, va ení, dělení na části) - udržuje po ádek na pracovním místě - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - adekvátně reaguje p i úrazu Pracuje podle slovního návodu a p edlohy

- navléká, aranžuje, dotvá í, sbírá a t ídí p írodní materiály - pracuje podle slovního návodu, šablony nebo p edlohy - dovede pracovat s textilním

Organizace práce Hygiena a bezpečnost práce

Práce s p írodními materiály

Práce s textilem, vlnou 177

PRV: P írodniny


materiálem (navlékne jehlu, udělá uzel, st íhá textil, dokáže p išít knoflík) - vyrobí jednoduchý textilní výrobek KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Žák: Zvládá elementární dovednosti a činnosti p i práci se stavebnicemi

Žák: - dovede sestavovat stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční) - montuje a demontuje stavebnici - spolupracuje ve skupině

Práce se stavebnicí

M: Stavby z krychlí

Skupinová práce

P STITELSKÉ PRÁCE Žák: Provádí pozorování zaznamená a zhodnotí pozorování

Pečuje o nenáročné rostliny

P ÍPRůVů POKRM Žák:

Žák: p írody, - pěstuje některé plodiny (hrách, výsledky fazole, edkvička) - provádí pokusy a pozorování podmínek života rostlin - ošet uje rostliny během vegetace - rozlišuje druhy semen, rostlin a plodů - pečuje o pokojové květiny (zalévá, kyp í, hnojí, rozmnožuje) - udržuje po ádek na pracovním místě - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

Žák: - orientuje se v základním vybavení

Pěstování rostlin

PRV: Podmínky pro pěstování rostlin

Pokojové rostliny Organizace práce

P íprava pokrmů 178

ČJ: Popis pokoje


P ipraví tabuli stolování

pro

jednoduché

Chová se vhodně p i stolování

kuchyně - p ipraví tabuli pro jednoduché stolování - p ipravují jednoduchý pokrm (studená kuchyně) - udržuje a po ádek pracovních ploch - dodržuje pravidla správného stolování

Organizace práce Stolování

179

PRV: Zásady správného stolování


P edm t : Pracovní činnosti Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM Žák Žák Vytvá í p imě enými pracovními - mačká, trhá, lepí, polepuje, st íhá, operacemi a postupy na základě své vyst ihuje, p edkládá a skládá papír, p edstavivosti různé výrobky karton - vytvá í jednoduché prostorové z daného materiálu konstrukce z papíru, karton - dovede pracovat s modelovací hmotou (hnětení, válení, stlačování, tvarování, dělení na části) - dovede pracovat s textilním materiálem a vlnou (navlékne jehlu, udělá uzel, st íhá textil, dokáže p išít knoflík, látku, seznamuje se s druhy stehů) - vyrobí jednoduchý textilní výrobek - dovede tvarovat kovové fólie a drát (rytí, vyhlazování, kroucení apod.)

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Práce s drobným materiálem – papír, karton M: Sítě geometrických těles Práce s drobným materiálem – modelovací hmota Práce s drobným materiálem – textil, vlna

Práce s drobným materiálem – kovové fólie, drát

Využívá p i tvo ivých činnostech - seznámí se p i činnostech s různým s různým materiálem prvky lidových materiálem, s prvky lidových tradic tradic

Lidové tradice a zvyky

Volí vhodné pracovní pomůcky, - seznamuje s vlastnostmi materiálů, nástroje a náčiní vzhledem funkcí a využitím pracovní

Materiály a jejich využití

180

PRV: Zvyky a tradice


k použitému materiálu

pomůcek a nástrojů, s jednoduchými pracovními postupy

Udržuje po ádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny - udržuje po ádek na pracovním a bezpečnosti práce, poskytne první místě, dodržuje zásady hygieny pomoc p i úrazu a bezpečnosti práce - poskytne první pomoc p i úrazu dle svých schopností a možností KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

Hygiena a bezpečnost práce

Žák: Provádí p i práci se stavebnicemi Žák: jednoduchou montáž a demontáž - dovede sestavovat stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční) - montuje a demontuje stavebnici - spolupracuje ve skupině Pracuje podle slovního návodu, p edlohy, jednoduchého náčrtu - dokáže sestavit jednoduchý model ze stavebnicových prvků a kartonu podle dané p edlohy, návodu Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první - udržuje po ádek na pracovním pomoc p i úrazu místě a dbá zásad bezpečnosti práce - dovede poskytnout první pomoc p i úrazu adekvátně svému věku P STITELSKÉ PRÁCE Žák: Žák: Provádí jednoduché pěstitelské - dokáže pěstovat rostliny ze semen činnosti, samostatně vede pěstitelské v místnosti a provádí jejich pokusy a pozorování pozorování - získává základní informace o jedovatých rostlinách

Práce se stavebnicí

M: Stavby z krychlí

Skupinová práce Práce se stavebnicí a papírovými modely

M: Sítě geometrických těles

Hygiena a bezpečnost práce

P : První pomoc p i úrazu

Základní podmínky pro pěstování rostlin

P : Rostliny

181


Ošet uje a pěstuje podle daných - ošet uje pokojové rostliny zásad pokojové i jiné rostliny (zalévání, kyp ení, p esazování aj.)

Pěstování pokojových rostlin

P ÍPRůVů POKRM Žák: Žák Orientuje se v základním vybavení - seznamuje se s kuchyňským kuchyně nádobím a s kuchyňskými spot ebiči P ipraví pokrm

samostatně

jednoduchý - dokáže vybrat a nakoupit potraviny pro p ípravu jednoduchého pokrmu - p ipravuje jednoduché pokrmy studené kuchyně dle návodu - dovede dodržovat pracovní postup - zorganizuje si práci ve skupině

Vybavení kuchyně

ČJ: Popis pracovního postupu

P íprava pokrmu

Organizace práce

Dodržuje pravidla správného - užívá pravidel správného stolování stolování a společenského chování a společenského chování - p ipravuje slavnostní tabuli

Stolování

Udržuje po ádek a čistotu pracovních - udržuje čistotu na pracovním místě ploch, dodržuje základy hygieny a - dbá hygienických a bezpečnostních bezpečnosti práce, poskytne první zásad p i práci v kuchyni pomoc p i úrazu v kuchyni - poskytne první pomoc v rámci svých schopností

Hygiena a bezpečnost práce

182

ČJ: Zásady společenského chování


P edm t : Pracovní činnosti Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM Žák Žák Vytvá í p imě enými pracovními - dovede skládat, ohýbat, lepit, operacemi a postupy na základě své polepovat, slepovat, děrovat, st íhat p edstavivosti různé výrobky a vyst ihovat papír, karton - obkresluje podle šablony z daného materiálu - vytvá í jednoduché prostorové konstrukce z papíru, karton - dovede pracovat s modelovací hmotou (hnětení, válení, stlačování, tvarování, dělení na části) - dovede pracovat s textilním materiálem a vlnou - vyrobí jednoduchý textilní výrobek - zvládne různé druhy stehů - seznámí se s batikováním - dovede tvarovat kovové fólie a drát (rytí, vyhlazování, kroucení apod.) Využívá p i tvo ivých činnostech - seznámí se p i činnostech s různým s různým materiálem prvky lidových materiálem, s prvky lidových tradic - kombinuje různé techniky tradic zpracování, dbá na estetickou hodnotu výrobku - p i tvorbě výrobků vychází z lidových tradic Volí vhodné pracovní pomůcky, - vybírá vhodné pracovní pomůcky,

Učivo

Práce s drobným materiálem – papír, karton

Práce s drobným materiálem – modelovací hmota Práce s drobným materiálem – textil, vlna

Práce s drobným materiálem – kovové fólie, drát Lidové tradice a zvyky

Pracovní pomůcky a jejich využití 183

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata


nástroje a náčiní k použitému materiálu

vzhledem

nástroje vzhledem k použitému materiálu

Udržuje po ádek na pracovním místě - udržuje po ádek na pracovním a dodržuje zásady hygieny místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první a bezpečnosti práce pomoc p i úrazu - poskytne první pomoc p i úrazu dle svých schopností a možností

Hygiena a bezpečnost práce

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Žák: Žák: Provádí p i práci se stavebnicemi - dovede sestavovat stavebnice jednoduchou montáž a demontáž (plošné, prostorové, konstrukční) - montuje a demontuje stavebnici

Práce se stavebnicí

M: Stavby z krychlí

Pracuje podle slovního návodu, - dokáže sestavit jednoduchý model p edlohy, jednoduchého náčrtu ze stavebnicových prvků a kartonu podle dané p edlohy, návodu - dokáže vytvá et prostorové modely (papír, karton), mě í, rýsuje, st íhá, lepí a montuje - spolupracuje ve skupině

Práce se stavebnicí Prostorové modely

M: Sítě geometrických těles

Dodržuje zásady hygieny a - udržuje po ádek na pracovním bezpečnosti práce, poskytne první místě a dbá zásad bezpečnosti práce pomoc p i úrazu - dovede poskytnout první pomoc p i úrazu adekvátně svému věku

Hygiena a bezpečnost práce

P : První pomoc p i úrazu

Základní podmínky pro pěstování rostlin

P : Rostliny

P STITELSKÉ PRÁCE Žák: Žák: Provádí jednoduché pěstitelské - dokáže pěstovat rostliny ze semen činnosti, samostatně vede pěstitelské v místnosti a provádí jejich pokusy a pozorování pozorování - provede množení rostlin odnožemi a ízkováním

184


- seznamuje se s rostlinami jedovatými , s rostlinami jako drogy a alergiemi na tyto rostliny - ošet uje pokojové rostliny Pěstování pokojových rostlin (zalévání, kyp ení, p esazování, výživa aj.) P ÍPRůVů POKRM Žák: Žák Orientuje se v základním vybavení - seznamuje se s základním kuchyně vybavením kuchyně P ipraví pokrm

samostatně

jednoduchý

- p ipravuje jednoduché pokrmy studené kuchyně dle návodu v souladu se zásadami zdravé výživy - dovede p ipravit nealkoholické nápoje - vysvětlí význam pitného režimu - dovede dodržovat pracovní postup - zorganizuje si práci ve skupině

ČJ: Práce s odbornou literaturou

Vybavení kuchyně P íprava pokrmů a nápojů

ČJ: Popis pracovního postupu

Organizace práce

Dodržuje pravidla správného - užívá pravidel správného stolování stolování a společenského chování a společenského chování - p ipravuje slavnostní tabuli

Stolování

Udržuje po ádek a čistotu pracovních - dodržuje hygienické zásady ploch, dodržuje základy hygieny a p i p ípravě pokrmů bezpečnosti práce, poskytne první - provádí základní úklid pracovních pomoc p i úrazu v kuchyni ploch a nádobí - bezpečně se pohybuje v kuchyni - poskytne první pomoc v rámci svých schopností

Hygiena a bezpečnost práce

První pomoc

185

ČJ: Zásady společenského chování


Charakteristika vyučovacího p edmětu T lesná výchova Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvá eno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita život. prost edí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním p edpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Vzdělávací obor Tělesná výchova smě uje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti ízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a adit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových pot eb i zájmů a pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání pohybového nadání, které p edpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků.Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, p ípadně ve zdravotní tělesné výchově. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry rozsahu omezení některých činností. Současně p edkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení a jejich za azování do denního režimu žáků.

Vzdělávací cíle: -

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání prožitků z činností podpo ených pohybem, prost edím a atmosférou vztahů propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného p edpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole, obci či městě

Časová dotace: Časová dotace v jednotlivých ročnících je 2 hodiny týdně.

Organizace: K výuce tělesné výchovy jsou využívány 2 tělocvičny, multifunkční h iště na ulici Bratrská, areál stadionu „ Míru“ a místní koupaliště.

186


Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto p edmětu smě ují k utvá ení klíčových kompetencí: Kompetence k učení   

seznamujeme žáky se základním tělocvičným názvoslovím rozvíjíme u žáků spontánní pohybové činnosti, činnosti ízené i výběrové vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví

Kompetence k ešení problém  

vedeme žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prost edí a k adekvátním reakcím ve vypjatých situacích učíme žáky ešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním

Kompetence komunikativní   

vedeme žáky k účinné komunikaci p i jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích učíme žáky používat základní pokyny a povely a organizovat jednoduché pohybové činnosti vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování druhých

Kompetence sociální a personální     

vedeme žáky k jednání v duchu fair – play rozvíjíme u žáků volní vlastnosti, schopnost spolupracovat a respektovat možnosti své i druhých s žáky vytvá íme p íjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy dbáme na dodržování společně stanovených pravidel podporujeme pohybové aktivity žáků jako prevenci sociálně patologických jevů

Kompetence občanská   

vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů mezi lidmi aktivně zapojujeme žáky do sportovního dění školy, města a regionu vedeme žáky k získávání základní orientace v názorech na to, co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

Kompetence pracovní  

vedeme žáky k uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny p i pohybových činnostech i v běžném životě učíme žáky používat jednotlivé tělocvičné ná adí a náčiní

187


P edm t : T lesná výchova Ročník : první Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Spojuje pravidelnou činnost se zdravím nabízené p íležitosti.

Učivo

každodenní - zvládá základní p ípravu organizmu p ed pohybovou a využívá aktivitou - zná protahovací cviky, cviky pro zah átí a uvolnění - zná kompenzační a relaxační cviky - dbá na správné držení těla p i cvičení i jiných činnostech - dbá na správné dýchání - projevuje p imě enou samostatnost, odvahu a vůli v každodenních činnostech - zná význam cvičení a sportování pro zdraví - dokáže reagovat pohybem na hudbu (chůze, cval, prostorová orientace, tanečky)

Zvládá v souladu s individuálními p edpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.

Výchova ke zdraví Zdravotně zamě ené činnosti Cvičení během dne

Rytmická gymnastika Cvičení s hudbou Základy estetického pohybu

- zvládá p ihrávku jednoruč, obouruč - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná nízký start, vysoký start, volný běh a volnou chůzi - zná techniku štafetového běhu - nacvičí skok do dálky, skok daleký z místa - zvládá rychlý běh s p eskokem nízké p ekážky

Základy atletiky Rychlý běh, skok do dálky Hod míčkem Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly,pohyblivosti,koordinace

- zvládne kotoul vp ed, stoj na lopatkách - zvládne jednoduchá cvičení na žeb inách - provádí cvičení na lavičkách - skáče p es švihadlo - dokáže podbíhat pod dlouhým lanem - usiluje o zlepšení vlastních pohybových dovedností

Základy gymnastiky Cvičení na ná adí Cvičení s náčiním Průpravná cvičení

188

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

PRV: Režim dne HV: Dýchání, chůze, taneční kroky


Spolupracuje pi jednoduchých - zná základní pojmy z pravidel sportů a soutěží týmových pohybových činnostech a - jedná v duchu fair-play soutěžích. - dodržuje základní pravidla her - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo

Základy sportovních her Míčové a pohybové hry a soutěže zjednodušených pravidel

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a - dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny p i sportování bezpečnosti pi pohybových v tělocvičně, na h išti, v p írodě činnostech ve známých prostorách - používá vhodné sportovní oblečení a obuv školy. - respektuje zdravotní handicap spolužáků

Bezpečnost p i sportování

Reaguje na základní pokyny a - zvládá a užívá jednoduché tělocvičné pojmy (názvy povely k osvojované činnosti a její pohybových činností, tělocvičného ná adí a náčiní) organizaci. - nacvičí evakuaci v mimo ádných situacích

Tělovýchovné pokyny a povely

189

PRV: Chování žáka

PRV: Hygienické návyky


P edm t : T lesná výchova Ročník : druhý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Spojuje pravidelnou činnost se zdravím nabízené p íležitosti.

Učivo

každodenní - zvládá základní p ípravu organizmu p ed pohybovou a využívá aktivitou - zná protahovací cviky, cviky pro zah átí a uvolnění - zná kompenzační a relaxační cviky - dbá na správné držení těla p i cvičení i jiných činnostech - dbá na správné dýchání - projevuje p imě enou samostatnost, odvahu a vůli v každodenních činnostech - zná význam cvičení a sportování pro zdraví - dokáže reagovat pohybem na hudbu (chůze, cval, prostorová orientace, tanečky)

Zvládá v souladu s individuálními p edpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.

Výchova ke zdraví Zdravotně zamě ené činnosti Cvičení během dne

PRV: Režim dne Rytmická gymnastika Cvičení s hudbou Základy estetického pohybu

- zvládá p ihrávku jednoruč, obouruč - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná nízký start, vysoký start, volný běh a volnou chůzi - zná techniku štafetového běhu - nacvičí skok do dálky , skok daleký z místa - zvládá rychlý běh s p eskokem nízké p ekážky - uběhne 30m

Základy atletiky Rychlý běh, skok do dálky Hod míčkem Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly,pohyblivosti,koordinace

- zvládne kotoul vp ed,vzad, stoj na lopatkách - zvládne jednoduchá cvičení na žeb inách - provádí cvičení na lavičkách - umí skákat p es švihadlo - dokáže podbíhat pod dlouhým lanem

Základy gymnastiky Cvičení na ná adí Cvičení s náčiním Průpravná cvičení a úpoly

190

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

HV: Dýchání, chůze, taneční kroky


- usiluje o zlepšení vlastních pohybových dovedností Spolupracuje pi jednoduchých - zná základní pojmy z pravidel sportů a soutěží týmových pohybových činnostech a - jedná v duchu fair-play soutěžích. - dodržuje základní pravidla her - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo

Základy sportovních her Míčové a pohybové hry a Soutěže zjednodušených pravidel

PRV: Chování žáka

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a - dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny p i sportování bezpečnosti pi pohybových v tělocvičně, na h išti, v p írodě činnostech ve známých prostorách - používá vhodné sportovní oblečení a obuv školy. - respektuje zdravotní handicap spolužáků

Bezpečnost p i sportování

PRV: Hygienické návyky

Reaguje na základní pokyny a - zvládá a užívá jednoduché tělocvičné pojmy (názvy povely k osvojované činnosti a její pohybových činností, tělocvičného ná adí a náčiní organizaci. - provádí po adová cvičení - nacvičí evakuaci v mimo ádných situacích

Tělovýchovné pokyny a povely

191


P edm t : T lesná výchova Ročník : t etí Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Spojuje pravidelnou činnost se zdravím nabízené p íležitosti.

každodenní - zvládá základní p ípravu organizmu p ed pohybovou a využívá aktivitou - zná protahovací cviky, cviky pro zah átí a uvolnění - zná kompenzační a relaxační cviky - dbá na správné držení těla p i cvičení i jiných činnostech - dbá na správné dýchání - projevuje p imě enou samostatnost, odvahu a vůli v každodenních činnostech - zná význam cvičení a sportování pro zdraví - dokáže reagovat pohybem na hudbu(chůze, cval, prostorová orientace, tanečky) - uplatňuje zásady pohybové hygieny

Zvládá v souladu s individuálními p edpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Výchova ke zdraví Zdravotně zamě ené činnosti Cvičení během dne

PRV: Sport a zdraví EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí PRV: Režim dne

Rytmická gymnastika Cvičení s hudbou Základy estetického pohybu

- zvládá p ihrávku jednoruč, obouruč, dribling - rozliší míč na volejbal a basketbal - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná nízký start, vysoký start, volný běh a volnou chůzi - zná techniku štafetového běhu - nacvičí skok do dálky, skok daleký z místa - nacvičí správnou techniku skoku z místa - uběhne 60 m

Základy atletiky Rychlý běh, skok do dálky Hod míčkem Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace

- zvládne kotoul vp ed, vzad, stoj na lopatkách - zvládne jednoduchá cvičení na žeb inách - provádí cvičení na lavičkách

Základy gymnastiky Cvičení na ná adí Cvičení s náčiním

192

HV: Dýchání, chůze, taneční kroky


- umí skákat p es švihadlo Průpravná cvičení a úpoly - dokáže podbíhat pod dlouhým lanem - dokáže šplhat na tyči - naučí se správnou techniku odrazu na můstku - zvládne techniku plaveckého stylu, provádí skoky do vody Základní plavecká výuka - usiluje o zlepšení vlastních pohybových dovedností Spolupracuje pi jednoduchých - zná základní pojmy z pravidel sportů a soutěží týmových pohybových činnostech a - trénuje st elbu na koš soutěžích. - nacvičuje p ehazovanou - jedná v duchu fair-play - dodržuje základní pravidla her - umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo - pozná a označí zjevné p estupky proti pravidlům, adekvátně na ně reaguje - zvládne základní kroky lidových tanců - seznámí se s dětským aerobikem

Základy sportovních her Míčové a pohybové hry a soutěže zjednodušených pravidel

PRV: Chování žáka

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a - dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny p i sportování bezpečnosti pi pohybových v tělocvičně, na h išti, v p írodě, ve vodě činnostech ve známých prostorách - používá vhodné sportovní oblečení a obuv školy. - respektuje zdravotní handicap spolužáků

Bezpečnost p i sportování

PRV: Hygienické návyky

Reaguje na základní pokyny a - zvládá a užívá jednoduché tělocvičné pojmy (názvy povely k osvojované činnosti a její pohybových činností, tělocvičného ná adí a náčiní organizaci. - zná a reaguje na smluvené povely, gesta a signály pro organizaci činnosti - rozumí povelům po adových cvičení a správně a ně reaguje - nacvičí evakuaci v mimo ádných situacích

Tělovýchovné pokyny a povely Tělocvičné pojmy a názvosloví

193


P edm t : T lesná výchova Ročník : čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zamě ené činnosti; projevuje p imě enou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti.

- zvládá základní p ípravu organizmu p ed pohybovou aktivitou - zná protahovací cviky, cviky pro zah átí a uvolnění - zná kompenzační a relaxační cviky - dbá na správné držení těla p i cvičení i jiných činnostech - dbá na správné dýchání - projevuje p imě enou samostatnost, odvahu a vůli v každodenních činnostech - dokáže reagovat pohybem na hudbu (chůze, krok p ísunný, poskočný, tanečky, prostorová orientace) - uplatňuje zásady pohybové hygieny

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Výchova ke zdraví Zdravotně zamě ené činnosti Cvičení během dne

P : Člověk a zdraví EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí

Rytmická gymnastika Cvičení s hudbou Základy estetického pohybu

HV: Tance

Za azuje do pohybového režimu korektivní - zvládá cvičení vedoucí se správnému držení těla, cvičení, p edevším v souvislosti posílení mezilopatkových svalů a k posílení klenby s jednostrannou zátěží nebo vlastním nohy svalovým oslabením. - zvládá sérii vyrovnávacích cvičení

Korektivní cvičení

Zvládá v souladu s individuálními p edpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytvá í varianty osvojovaných pohybových her.

Základy sportovních her Míčové a pohybové hry a soutěže zjednodušených pravidel

- ovládá p ihrávky jednoruč a obouruč, dribling - rozlišuje míč na basketbal a volejbal. - trénuje hru s basketbalovým míčem - nacvičuje st elbu na koš - nacvičuje p ehazovanou 194

ČJ: Slavní sportovci


- zná pravidla p ehazované, malé kopané, florbalu a ídí se jimi - zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti, - je schopen soutěžit v družstvu, dohodnout se na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná princip štafetového běhu - uběhne 300 m - zná taktiku p i běhu – k metě, sprint, vytrvalostní běh, běh terénem, p ekážkový běh - zvládá skok do dálky - nacvičí správnou techniku skoku z místa - účastní se atletických závodů

Základy atletiky VL: Olympiáda Rychlý běh, skok do dálky Hod míčkem ČJ: Komentá Rozvoj rychlosti, ke sportovnímu vytrvalosti, síly, utkání síly,pohyblivosti,koordinace

- zvládá šplh na tyči - zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na lopatkách, stoj na rukou - osvojí si správnou techniku odrazu z můstku p i cvičení na koze,roznožku,výskok do kleku a d epu - provádí cvičení na švédské bedně, na trampolíně - zdokonaluje se ve cvičení na ostatním ná adí - zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul - osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu - provádí skoky do vody - zvládne jízdu na kole na dopravním h išti, zná jednoduchá pravidla silničního provozu

Základy gymnastiky Cvičení na ná adí Cvičení s náčiním Průpravná cvičení a úpoly

Plavecký výcvik

P : Ochrana zdraví

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného - dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny p i chování v běžném sportovním prost edí; sportování v tělocvičně, na h išti, v p írodě, ve vodě adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka. - používá vhodné sportovní oblečení a obuv - respektuje zdravotní handicap spolužáků

Bezpečnost p i sportování

P : První pomoc

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti - posoudí výkon spolužáka, všimne si nedostatků

Hodnocení pohybové

M: Tabulka

195


spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu - provede pohybovou činnost dle pokynů provedení pohybové činnosti.

činnosti

Jedná v duchu fair play; dodržuje pravidla her - respektuje p i činnostech opačné pohlaví a soutěží , pozná a označí zjevné p estupky - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; družstvo respektuje p i pohybových činnostech opačné - pozná a označí zjevné p estupky proti pravidlům, pohlaví. adekvátně na ně reaguje Užívá p i pohybové činnosti základní - zvládá a užívá jednoduché tělocvičné pojmy (názvy osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle pohybových činností, tělocvičného ná adí a náčiní jednoduchého nákresu, popisu cvičení. - zná a reaguje na smluvené povely, gesta a signály pro organizaci činnosti - rozumí povelům po adových cvičení a správně a ně reaguje - nacvičí evakuaci v mimo ádných situacích

Komunikace v TV Tělocvičné pojmy a názvosloví

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a - s pomocí učitele organizuje nenáročné pohybové soutěže na úrovni t ídy. činnosti a soutěže

Organizace pohybových činností

Změ í základní pohybové výkony a porovná je - provede mě ení pohybových výkonů a srovná je s p edchozími výsledky. s p edchozími

Mě ení pohybových výkonů M: Jednotky, mě ení

Orientuje se v informačních zdrojích o - sleduje sportovní akce a dění ve škole i v místě pohybových aktivitách a sportovních akcích bydliště ve škole i v místě bydliště; samostatně získá pot ebné informace.

Orientace ve sportovním dění

196

ČJ: Referát, aktualita


P edm t : T lesná výchova Ročník : pátý Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Žák:

Žák:

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového - zvládá základní p ípravu organizmu p ed pohybovou režimu; uplatňuje kondičně zamě ené činnosti; aktivitou projevuje p imě enou samostatnost a vůli pro - zná protahovací cviky, cviky pro zah átí a uvolnění zlepšení úrovně své zdatnosti. - zná kompenzační a relaxační cviky - dbá na správné držení těla p i cvičení i jiných činnostech - dbá na správné dýchání - projevuje p imě enou samostatnost, odvahu a vůli v každodenních činnostech - dokáže reagovat pohybem na hudbu (chůze, krok p ísunný, poskočný, tanečky, prostorová orientace) - uplatňuje zásady pohybové hygieny

Učivo

Mezip edmětové vztahy, prů ezová témata

Výchova ke zdraví Zdravotně zamě ené činnosti Cvičení během dne

P : Člověk a zdraví EV: Lidské aktivity a problémy životního prost edí

Rytmická gymnastika Cvičení s hudbou Základy estetického pohybu

HV: Tance

Za azuje do pohybového režimu korektivní - zvládá cvičení vedoucí se správnému držení těla, cvičení, p edevším v souvislosti s jednostrannou posílení mezilopatkových svalů a posílení zátěží nebo vlastním svalovým oslabením. klenby nohy - zvládá sérii vyrovnávacích cvičení Zvládá v souladu s individuálními p edpoklady - ovládá p ihrávky jednoruč a obouruč, dribling osvojované pohybové dovednosti; vytvá í - rozlišuje míč na basketbal a volejbal varianty osvojovaných pohybových her. - trénuje hru s basketbalovým míčem - nacvičuje st elbu na koš - nacvičuje p ehazovanou - zná pravidla p ehazované, malé kopané, florbalu a ídí se jimi 197

ČJ: Slavní sportovci Základy sportovních her Míčové a pohybové hry a soutěže zjednodušených pravidel


- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti je schopen soutěžit v družstvu - dohodnout se na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržuje ji - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná princip štafetového běhu - uběhne 400 m a Ř00 m - zná taktiku p i běhu – k metě, sprint, vytrvalostní běh, běh terénem, p ekážkový běh - zvládá skok do dálky - nacvičí správnou techniku skoku z místa - účastní se atletických závodů

Základy atletiky VL: Olympiáda Rychlý běh, skok do dálky ČJ: Komentá Hod míčkem ke sportovnímu Rozvoj rychlosti, utkání vytrvalosti, síly,pohyblivosti,koordi nace

- zvládá šplh na tyči - zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na lopatkách, stoj na rukou, stoj na hlavě, p emet stranou - osvojí si správnou techniku odrazu z můstku p i cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a d epu - provádí cvičení na švédské bedně, na trampolíně - zdokonaluje se ve cvičení na ostatním ná adí - zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul - osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu - provádí skoky do vody - zvládne jízdu na kole na dopravním h išti, zná jednoduchá pravidla silničního provozu

Základy gymnastiky Cvičení na ná adí Cvičení s náčiním Průpravná cvičení a úpoly

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování - dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny p i v běžném sportovním prost edí; adekvátně sportování v tělocvičně, na h išti, v p írodě, ve vodě reaguje v situaci úrazu spolužáka. - používá vhodné sportovní oblečení a obuv Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti - posoudí výkon spolužáka, všimne si nedostatků spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu - provede pohybovou činnost dle pokynů provedení pohybové činnosti. 198

Plavecký výcvik

P : Ochrana zdraví

Bezpečnost p i sportování

P : První pomoc M: Tabulka, graf


Jedná v duchu fair play; dodržuje pravidla her a - respektuje zdravotní handicap spolužáků soutěží , pozná a označí zjevné p estupky proti - respektuje p i činnostech opačné pohlaví pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i p i pohybových činnostech opačné pohlaví. družstvo - pozná a označí zjevné p estupky proti pravidlům, adekvátně na ně reaguje Užívá p i pohybové činnosti základní osvojované - zvládá a užívá jednoduché tělocvičné pojmy (názvy Komunikace v TV tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého pohybových činností, tělocvičného ná adí a náčiní Tělocvičné pojmy a nákresu, popisu cvičení. - zná a reaguje na smluvené povely, gesta a signály pro názvosloví organizaci činnosti - rozumí povelům po adových cvičení a správně a ně reaguje - nacvičí evakuaci v mimo ádných situacích Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a - s pomocí učitele organizuje nenáročné pohybové soutěže na úrovni t ídy. činnosti a soutěže

Organizace pohybových činností

Změ í základní pohybové výkony a porovná je - provede mě ení pohybových výkonů a srovná je s p edchozími výsledky. s p edchozími

Mě ení pohybových výkonů

M: Jednotky, mě ení

Orientace ve sportovním dění

ČJ: Referát, aktualita

Orientuje se v informačních zdrojích o - sleduje sportovní akce a dění ve škole i v místě pohybových aktivitách a sportovních akcích ve bydliště škole i v místě bydliště; samostatně získá pot ebné informace.

199


487

Švp od 1 9 2016části  

ŠVP platný od 1.9.2016 I. část

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you