Page 1


- з'ясувати поняття інформації та форми її існування - навчитись розрізняти види інформації та визначати властивості інформації - прослідкувати за процесами, що відбуваються з Інформацією - дізнатись про носії інформації - сформувати уявлення та поняття про кодування - вміти користуватись одиницями вимірювання Довжини двійкового коду - розглянути інформацію як наукове поняття


Інформатика – це галузь науки про засоби та методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання і використання інформації в різних галузях людської діяльності. Інформація (від лат. “informatio”, що означає відомості, роз’яснення, виклад) є основою життя та діяльності людини, існування живої природи, функціонування технічних пристроїв.


Під інформацією розуміють відомості стосовно осіб, предметів, фактів, явищ, подій, процесів незалежно від форми їх подання. Поняття інформації використовується науках. В інформатиці воно є основним.

у

багатьох


Знання Систематизація

Уявлення, поняття, судження Наслідок зіставлення та осмислення

Дані Фіксування

Повідомлення Інформація подається “порціями”, тобто у вигляді


За способом За формою За галуззю За власністю За доступом сприйняття подання застосування Візуальна (зорова) Аудіальна (слухова) Нюхова Смакова Тактильна (дотикова)

Сигнальна

(у технічних системах)

Образнознакова

(у людському суспільстві) Числова Текстова Графічна Звукова

Навчальна Науковотехнічна Суспільнополітична ХудожньоЕстетична Інші

Особиста Суспільна Загальнолюдська

Відкрита

Масова Загальнодоступна

З обмеженим доступом

Конфіденційна Таємна


Інформативне повідомлення – це повідомлення, що відповідає таким критеріям, як об'єктивність, зрозумілість (доступність), повнота, актуальність (своєчасність), корисність, достовірність (вірогідність). Дезінформація – це навмисно спотворена (сфальсифікована) інформація. Шум – це некорисна, зайва чи надлишкова інформація.


шукати

збирати

отримувати сприймати

опрацьовувати Інформацію можна

створювати накопичувати

зберігати

використовувати захищати

передавати

поширювати


Носій інформації – це матеріальний об'єкт, що застосовується для її зберігання і передавання інформації у просторі та часі.

Види носіїв

(за терміном зберігання змін)

короткоіснуючі

довгоіснуючі

використовуються для передавання інформації

використовуються для зберігання інформації


Канал передачі

Кодування

0110110111011010

Декодування


Для створення повідомлення використовують певну знакову систему – мову. мову Мова характеризується набором використовуваних різних між собою знаків/символів (алфавітом) і правилами утворення з них припустимих конструкцій. Кодування – це перетворення за певними правилами символів одного алфавіту на символи іншого. Код – результат такого перетворення. Зворотній процес називається декодуванням. декодуванням


Двійкове кодування – це кодування з використанням двійкового алфавіту, що складається тільки з двох знаків, які умовно позначають як 0 та 1. Двійкові знаки або біти – це знаки 0 та 1 двійкового алфавіту. Байт – це вісімка послідовно записаних бітів.


У комп'ютері носіями інформації є електричні або магнітні сигнали, які можуть набувати лише двох значень: “0” – вимкнуто, нема струму, розмагнічено; “1” – увімкнуто, є струм, намагнічено. U

“1”

1

0

1 “0” час


1 розряд: 0, 1 – можна закодувати лише 2 символи; 2 розряди: 00, 01, 10, 11 – 4 символи; 3 розряди: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 – 8 символів; 4 розряди: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 – 16 символів.


Кількість різних між собою двійкових кодів k пов'язана з довжиною коду n таким співвідношенням:

k=2n


Витяг з кодової таблиці символів ASCII Номер

Двійковий Симкод вол

Номер

Двійковий Симкод вол

Номер

Двійковий код

Символ

128

10000000

А

139

10001011

Л

150

10010110

Ц

129

10000001

Б

140

10001100

М

151

10010111

Ч

130

10000010

В

141

10001101

Н

152

10011000

Ш

131

10000011

Г

142

10001110

О

153

10011001

Щ

132

10000100

Д

143

10001111

П

154

10011010

Ї

133

10000101

Е

144

10010000

Р

155

10011011

І

134

10000110

Ж

145

10010001

С

156

10011100

Ь

135

10000111

З

146

10010010

Т

157

10011101

Є

136

10001000

И

147

10010011

У

158

10011110

Ю

137

10001001

Й

148

10010100

Ф

159

10011111

Я

138

10001010

К

149

10010101

Х

160

10100000

а


Для подання двійкових кодів зазвичай використовують 16-ову систему, що дозволяє вчетверо скоротити запис. Цифри 16-ової системи: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Код символу Символ

За стандартом ASCII

За стандартом Unicode

Двійкове подання

Шістнадцяткове подання

Двійкове подання

Шістнадцяткове подання

О (велика латинська літера О)

0100 1111

4F

0000 0000 0100 1111

004F

+ (знак плюс)

0010 1011

2B

0000 0000 0010 1011

002B

5 (цифра 5)

0011 0101

35

0000 0000 0011 0101

0035


Витяг з кодової таблиці символів Unicode Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

А

0410

а

0430

Л

041B

л

043B

Ч

0427

ч

0447

Б

0411

б

0431

М

041C

м

043C

Ш

0428

ш

0448

В

0412

в

0432

Н

041D

н

043D

Щ

0429

щ

0449

Г

0413

г

0433

О

041E

о

043E

Ъ

042A

ъ

044A

Д

0414

д

0434

П

041F

п

043F

Ы

042B

ы

044B

Е

0415

е

0435

Р

0420

р

0440

Ь

042C

ь

044C

Ё

0401

ё

0451

С

0421

с

0441

Э

042D

э

044D

Ж

0416

ж

0436

Т

0422

т

0442

Ю

042E

ю

044E

З

0417

з

0437

У

0423

у

0443

Я

042F

я

044F

И

0418

и

0438

Ф

0424

ф

0444

Є

0404

є

0454

Й

0419

й

0439

Х

0425

х

0445

І

0406

і

0456

К

041А

к

043А

Ц

0426

ц

0446

Ї

0407

ї

0457


Двійковий код – послідовність двійкових цифр. Сукупна довжина двійкового коду повідомлення є мірою його обсягу в комп'ютері чи носії.


Одиниці вимірювання обсягу повідомлень та ємності носіїв Назва

Умовне позначення

Співвідношення з іншими одиницями

Біт

б

Біт є найменшою одиницею

Байт

Б

1Байт = 23 біт

Кілобайт

Кбайт (КБ)

1 Кбайт = 210 байт = 1024 байт

Мегабайт

Мбайт (МБ)

1 Мбайт = 220 байт = 1024 Кбайт

Гігабайт

Гбайт (ГБ)

1 Гбайт = 230 байт = 1024 Мбайт

Терабайт

Тбайт (ТБ)

1 Тбайт = 240 байт = 1024 Гбайт

Петабайт

Пбайт (ПБ)

1 Пбайт = 250 байт = 1024 Тбайт

Існують і більш ємні одиниці вимірювання інформації: ексабайт, зеттабайт, йоттабайт.


В 1940-х роках американський математик Клод Шеннон створив теорію інформації. інформації Одним із головних результатів застосування теорії Шеннона є створення об'єктивних критеріїв для оцінювання обсягу інформації. Вчений помітив, що обсяг інформації в повідомленні фіксованої довжини тим менший, чим більшою є надлишковість повідомлення.


Надлишковість повідомлення – величина, що показує, у скільки разів може бути коротшим повідомлення, у якому закодовано ту саму інформацію.


1. Назвіть форми існування інформації від найнижчої до найвищої. Як змінюється інформація переходячи з однієї форми в іншу? 2. Назвіть інформаційні процеси, які ви знаєте. Складіть ланцюжок процесів, які відбуваються однією і тією ж інформацією. 3. Чим відрізняється отримання від сприйняття? Зберігання від накопичення? Передавання від поширення? Пшук від зберігання?


4. Наведіть приклади інформативних повідомлень. 5. Скільки повідомлень можна закодувати 1 байтом? 6. Що стало причиною виникнення поняття “інформаційна надлишковість”?


4. Наведіть приклади інформативних повідомлень. 5. Скільки повідомлень можна закодувати 1 байтом? 6. Що стало причиною виникнення поняття “інформаційна надлишковість”? 7. Наведіть приклади повідомлень з високою і низькою надлишковістю.


9_(1)  

Урок з інформатики

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you