Page 1

Treball cooperatiu amb google docs: Les xarxes locals. La definició del hardware és tot lo físic que podem veure en un ordinador, tot el que podem tocar. Es a dir, el monitor, el teclat, el ratolí, l’impressora... Cada un d’aquests elements per separat no son res. Però al unir-los de manera conjunta, per formar un ordinador, passen a ser part del hardware del noestre ordinador. En compte, el software es el conjunt de programes que posen en funcionament l’ordinador, perquè així pugui processar dades.

Les parts visibles d’un ordinador son: el teclat de l’ordinador és el que s’encarrega de la funció de entrada d’informació y ordres. El ratolí es un dispositiu apuntador utilitzat per facilitar el moviment de un entorn gràfix en un ordinador. La CPU es el cervell de l’ordinador, a vegades es simplement el processador central, es on es produeixen la majoria de càlculs, es l’element més important del sistema informàtic. L’impressora es el dispositiu que imprimeix textos, fotografies o gràfics en paper. L’escàner es l’encarregat de transferir una imatge des de un paper o superfície i transformar-los en gràfics digitals, s’utilitza un raig de llum o un laser per realitzar el procés. I per últim la pantalla, es l’unitat de visualització que tenim de l’equip.


El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d’un ordinador. Les seves funcions, consisteixen a gestionar les transferències d’informació internes, procurar la comunicació de l’ordinador amb els operadors, controlar l’execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos i carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l’espai de memòria dels diferents perifèrics.

● Classificació del sowftware:


Una xarxa informàtica és un grup interconectat de computadors. La finalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia,assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació , augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d’aquestes accions. Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta de expansió, inserida dins l’ordinador amb una o més cobertures externes, per on és connectat el cable de xarxa.

Segons la extensió de la xarxa , podem distinguir les següents: ● PAN(Personal Area Network): la seva extensió abrça uns pocs metrs i permet connectar dispositius a un ordenador via bluetooth. ● LAN(Local Area Network): xarxa d’àrea local. La seva estensió seria un edifici. ● CAN(Campus Area Network): la seva estensió abraça diversos edificis de la mateixa univerditat. ● MAN(Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edifcis de la mateixaáreaa metropolitana.


● WAN(Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats , provincies i fins i tot paisos diferents. Tipus de xarxa: Xarxa en arbre:

Xarxa en bus:

Avantatges d’una xarxa:

Xarxa en estrella:

Xarxa en anell:


● ● ● ● ●

Compartir perifèrics: impressores, fax, escàner... Compartir informació. Eliminació de dades disperses als ordinadors. Control de usuaris més exhaustiu. Copies de seguritat més ràpides i segures.

Switch(commutador): permet agrupar a un conjunt de connexions d’ordinadors. Hub(concentrador): és un dispositiu de xarxa que permet agrupar un conjunt de dispositius Ethernet en un mateix segment de xarxa. Xarxa sense fil: són aquelles que es comuniquen per un medi de transmissió no guiat(sense cables) mitjançant ones electormagnètiques.El hadware necessari per conectar-se a internet es el WAN. Tenen avantatges com ara la ràpida i fàcil instalació de la xarxa sense la necessitat de tirar cablejat, permeten la mobilitat i tenen menys costos de manteniment que una xarxa convecional. Protocols de xarxa a windows: 1. Els protocols de xarxa que proporciona Windows XP són els següents: 2. Protocol NETBEUI que utilitza per als sistemas operatius Windows 95 i Windows NT. 3. Protocol IPX/SPXI: que utilitza per a les xarxes locals NetWare. 4. Protocol TCP/IP: que s’utilitza per a tots els ordinadors que es connecten a Internet, perque puguin comunicar-se entre ells però no és un únic protol. Una adreça IP és un número que identifica de manera lógica a una interfície d’un dispositiu dins d’una xarxa que utilitzi el protocol d’internet que correspon al nivell de xarxa o nivell 3 del model de referència OSI.

Laia Camero i Andrea Plata IVesoC


Treball d'informatica  

treball d'informatica