Page 1

Pràctica 1.- Introducció a la informàtica. 1.- Busca la definició del terme “INFORMÀTICA” a Internet. La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.

2.- Busca informació sobre les parts d’un ordinador: -Memòria: Són dispositius que retenen datos informátics durant algún interval de temps, i es imprescindible. -Unitats d’entrada i eixida: Els dispositius de entrada son aquells dispositius externs de un ordinador, el qual éste alotja components situats fora de la computadora per a alguns dispositius externs, a la que poden donar informació i/o instruccions. -Unitat Central de Processament (CPU): Component principal del ordinador i altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i procesa els datos. -BUS: Es un sistema digital que transfereix datos entre els components de una computadora o entre varies computadores.


3.- Llig l’article de l’Arquitectura Von Neumann que trobaràs a la Viquipèdia, i contesta: què és l'arquitectura Von Neumann?, per què es diu que és menys segura que l'arquitectura Harvard? L'arquitectura de von Neumann és la d'un ordinador amb un sistema d'emmagatzematge principal on es guarden tant les instruccions com les dades. El model defineix un ordinador que segueix el model referencial de la Màquina Universal de Turing. La diferència més important és que mentre que en l'arquitectura de Harvard es controlen per separat la memòria de dades i la memòria de programes, a l'arquitectura de Von Neumann s'utilitza el mateix espai de memòria per a les dues aplicacions. Com a conseqüència d'això l'arquitectura de Von Neumann és menys segura, ja que els desenvolupadors de virus o malware aprofiten aquesta vulnerabilitat per a fer que els virus s'emmascarin com dades.

4.- Digues les diferències entre els termes maquinari (hardware) i programari(software). Posa diversos exemples de cadascun d’ells i classifica’ls. HARDWARE: Components físics del ordinador, es dir, tot el que es pot veure i tocar. Clasificarem el hardware en dos tipus: - El que es troba dins de la torre o CPU, i que per lo tant no podem veure a simple vista. -El que es troba alrededor de la torre o CPU, i que por lo tant, si que vem a simple vista, i que denominem periférics.

SOFTWARE: Son les instruccions que el ordinador necesita per a funcionar, no existeixen físicament, o lo que es igual, no es poden veure


ni tocar. També tenim de dos tipus: -Sistemes Operatius: Tenen com misió que el ordinador gestione els seus recursos de forma eficient, ademés de permetre la seua comunicació amb el usuari. -Aplicacions: Son programes informàtics que traten de resoldre necesitats del usuari, com por ejemple: escriure, dibuixar, escoltar música, etc.

5.- Què són els perifèrics? Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment també es fa referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador.

6.- Fes els exercicis d’autoavaluació que trobaràs fent clic en els diferents apartats de la taula. AUTOAVALUACIÓ

CORRECTES

INCORRECTES

Identificació de perifèrics 1

9

0

Identificació de perifèrics 2

9

0

Definició de perifèrics 1

5

0

Definició de perifèrics 2

5

0

Programari Informàtic

10

0

Classificació del programari

9

0

Memòria interna ROM

5

0

Memòria interna RAM

7

0

Introducció a la informàtica.