Page 1

Styrelsemöte Brygghuskören, 2014-04-24 kl 18, Café Tufvan Närvarande: Emmy Petersson, ordförande Karolina Petersson, vice ordförande Andrea Berg, sekreterare och medlemsansvarig Linnea Cedergren, kassör Caroline Tanse, ledamot Emil Fredberg, körledare Simon Petersson, körledare § 1. Mötet öppnas Mötet öppnas av Emmy. § 2. Val av justerare Caroline och Karolina väljs till justerare. § 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 4. Körens ekonomi: Det ligger 5834, 76 kr på kontot och 3820 kr i kassan. - Körens post: Kören har fått ett kontoutdrag från banken. - Inköp: Det har gjorts inköp. § 5. Körledare – information och frågor De har inga konkreta nyheter. På valborg kommer de välja vissa majlåtar, men även några gamla låtar. Då körledarna kommit in på Malmös musikhögskola till hösten, ska styrelsen under sommaren leta nya körledare. § 6. Åsiktsboken Denna punkt utesluts, då Andrea inte har med sig åsiktsboken till mötet. § 7. Diskussion - Rapport från ordförandetorg: Klubbfestivalen kommer vara den 20 maj, och Linnéstudenternas nästa årsmöte är den 21 maj. Caroline ska gå på detta möte. - Valborgsmässoafton 30/4: Kören kommer att uppträda kl 16, därför ska kören träffas kl 15 på Café Tufvan för uppsjungning. Andrea ska närvara på nästa valborgsmöte. - Vårstad 24/5: Kören ska uppträda i Bländapassagen kl 13. Andrea ska höra med Sensus om vi kan få låna en lokal för uppsjungning. - Vårkonsert: Karolina har mejlat runt angående lokal för en konsert, och än så länge bara fått svar från domkyrkan. De har att erbjuda Sigfridssalen, den 31 maj från kl 14, för 2000 kr. Då det är för dyrt för körens budget ska Karolina höra med Teleborg kyrka och Speakers Corner. Hon ska även kolla om det inte går att hyra Sigrfirdssalen till ett billigare pris. - Utvärdering av Barnkalaset: Barnkalaset var supertrevligt, och nästa gång kommer förhoppningsvis fler körmedlemmar. - Nya körledare: Simon och Emil har kontakter som kan tänka sig bli körledare för Bhk till hösten. De ska höra med dem. Vid denna punkt nämner Linnea att


hon ska åka på utlandsstudier till hösten, så styrelsen ska även leta efter ny kassör inför hösten. - Diskussion om enkäten: Styrelsen diskuterar enkäten. Det bestäms att en spelkväll ska bli av den 7 maj kl 17.30 på Café Tufvan, och efterhäng på Valborg med grillning. Den sista körövningen kommer bli häng vid Trummen eller i Tunnan. § 8. Övriga frågor Det ställdes inga övriga frågor. § 9. Nästa möte Nästa möte blir den 22 maj kl 18 på Café Tufvan. § 10. Mötet avslutas Emmy avslutar mötet.

_________________________ ___________________________________ Emmy Petersson, ordförande Andrea Berg, sekreterare

___________________________ _______________________________________ Caroline Tanse, justerare Karolina Petersson, justerare

Dagordning 24 april 2014  
Advertisement