Page 1

DE LA TRANSICIÓ A LA D E M O C R À C I A A E S P A N YA

-Andrea García Gutiérrez.

-Francisca Nicolau.

-CCSS.

-3a avaluació.

-30.04.13.

-4t ESO.


Página 2

ÍNDEX

Els darrers anys del franquisme……………………………………………..……………………..pàg.3 La mort de Franco……………………………..…………………………………………..……………..pàg.6 La transició: què és?..........................................................................................pàg.9 La transformació d’Espanya…………………..……………………………………….…………..pàg.11 Adolfo Suárez, president………………………………………………………….………………….pàg.15 El govern de Adolfo Suárez……………………………………………………….………….……..pàg.16 La literatura de la transició………………………………………………………..……………….pàg.19 La televisió durant la transició………………………………………………………...………….pàg.21 El govern de Calvo Sotelo………………………………………………………...………………...pàg.23 Felipe González en el poder…………………………………………………………………….….pàg.24 El govern de Jose María Aznar……………………………………………………...…………….pàg.26 Del 2004 fins l’actualitat………………………………………………………………….………….pàg.27 Opinió personal………………………………………………………………………………….……….pàg.23 Bibliografia…………………………………………...…………………………………………………….pàg.24


Página 3

DARRERS ANYS DEL FRANQUISME En 1962 és nomenat ministre d'Educació Manuel LoraTamayo, amb qui apareix per primera vegada en la història d'Espanya el terme Ciència costat de Educació en l'apel ·latiu del Ministeri (1966.05.31). Aquest canvi era conseqüència de diverses iniciatives europees destinades a desenvolupar institucions dedicades a gestionar la política científica. Transcorreguts 25 anys de l'obra del CSIC, es va imposar la necessitat de dictar un nou Reglament que actualitzés i reorganitzés la institució "per tal que l'impuls que la ciència espanyola ha aconseguit que no es trobi en cap moment frenat per manca d'adequació a les exigències del seu natural creixement i del propi moviment científic "(Decret 3055/1966, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del CSIC). Totes aquestes modificacions, consagrades en aquest Reglament, van marcar el nou model de la institució, que va limitar considerablement les seves funcions, fixant en l'execució d'investigació en els seus propis centres, la concessió d'algunes subvencions a Universitats i Escoles Tècniques, i el manteniment de centres d'investigació en col ·laboració amb altres corporacions.


Página 4

DARRERS ANYS DEL FRANQUISME Al mateix temps es va establir una distinció entre els Patronats (4) que agrupen els centres propis del CSIC i els que servien (4) per coordinar l'activitat dels aliens. Per incrementar la relació amb les universitats i com a signe de l'increment de la investigació en elles es va incloure una representació de les mateixes en el Consell Executiu de l'organisme. Per llavors el CSIC s'havia estès per una part important del país, voluntat que no li va faltar a la JAE, encara que per precarietat d'infraestructures tan sols va poder radicar la gran majoria dels seus centres i instituts a Madrid i, en menor mesura, Barcelona. El CSIC, de la mà d'Albareda, va escometre està tasca decididament creant i distribuint instituts i centres per tot el país (a més d'obrir una delegació a Roma) i fins i tot afegint nous Patronats. De totes maneres, una altra cosa era que aquests intents per reequilibrar geogràficament la investigació científica tinguessin el fruit fins al grau desitjat. Un Reial Decret de 25 gener 1977 culminava el procés de centralització administrativa del CSIC en suprimir tots els patronats existents, tancant un procés desenvolupat en els últims anys, alhora que s'eliminava també el Consell Executiu.


Página 5

Simplement, idees contràries

"En els últims anys de la dictadura es comença a reconèixer en els documentals i informatius de TVE el mèrit dels republicans derrotats, al·legant que senzillament mantenien una altra postura, fins i tot 'amb amor a Espanya', i que eren valents combatents", van declarar a SINC Julio Montero i Maria Antònia Pau, professors i investigadors de la UCM, a la Facultat de Ciències de la Informació. A través del visionat de tots els fons audiovisuals que es conserven des 1956 a 1975 a l'arxiu de RTVE sobre aquest tema, els investigadors van examinar els seus continguts tant dels materials documentals i en menor mesura dels informatius -, per concloure que, a partir de la segona meitat dels seixanta, el tema de la pau substitueix el de la guerra. "La connotació negativa de la guerra comença a configurar-se. Aquest procés culmina en un discurs inclòs en un documental que no sabem si es va emetre en què la guerra apareix com el fracàs d'aquella generació. Es preparava la transició potser sense saber-ho, o sabent-ho ", ha apuntat el treball que es publica a la revista Comunicació i Societat. Els autors també ressalten que en aquests documentals el qualificatiu de valents sempre es nega a les brigades internacionals i se centra l'interés en el desenvolupament de la guerra dels propis espanyols, no en les ajudes a un bàndol que un altre. "Per descomptat les ajudes als nacionals ni s'esmenten", van explicar Pau i Montero.


Pág ina 6

LA MORT DE FRANCO En produir-se la mort del General Francisco Franco el 20 de novembre de 1975, molts espanyols creien tenir motius fundats per mostrar escèptics sobre l'eventual establiment d'un sistema polític democràtic al seu país. Entre ells es citava amb freqüència l'absència d'una tradició democràtica espanyola, així com la turbulència i inestabilitat que havien caracteritzat la vida política nacional des de la Guerra de la Independència. Així, es recordava que al llarg d'aquest període Espanya va tenir set constitucions (1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876 i 1931), va patir altres tants pronunciaments (en 1820, 1843, 1854, 1868, 1874, 1923 i 1936), va assistir a quatre abdicacions reals i dos canvis de dinastia, va ser governada per dos repúbliques i dues dictadures, conèixer quatre guerres civils (1833-1840; 1846-1849, 1872-1875, i 1936-1939), i va patir l'assassinat de cinc presidents del govern (Juan Prim en 1879;

”Franco ha mort”

Antonio Cánovas del Castillo el 1897, José Canalejas a 1912; Eduardo Dato el 1921, i Luis Carrero Blanco el 1973).

Certament, sota el règim de la Restauració (1875-1923), s'havien celebrat regularment eleccions legislatives, fins i tot mitjançant sufragi universal masculí, però l'alternança en el poder de dues grans forces polítiques en l'anomenat 'torn pacífic' es va basar en la falsificació del procés electoral, motiu pel qual aquest sistema ha estat qualificat pels politòlegs com una 'democràcia limitada'. Posteriorment, la caiguda de la Monarquia a l'abril de 1931 donaria pas al primer règim plenament democràtic conegut a Espanya, el de la II República (19311936), però el seu funcionament escassament satisfactori ha permès definir-lo com un dels exemples més extrems mai conegut de sistema polític de 'pluralisme polaritzat '.


Pág ina 7

LA MORT DE FRANCO Sigui com sigui, la revolució d'octubre de 1934 primer, i la revolta de juliol de 1936 després, s'encarregarien de trucar la seva possible consolidació. Finalment, del cruent conflicte fratricida que va assolar Espanya entre 1936 i 1939 va sorgir un règim autoritari encapçalat pel general Franco , que sempre va tenir a gala el seu ambició d'eradicar per sempre els valors, procediments i institucions característics de la democràcia liberal. Les dificultats experimentades per la societat espanyola a l'hora de desenvolupar i consolidar estructures i hàbits democràtics han estat atribuïdes a un ampli ventall de causes. A títol general, sovint es han subratllat les contradiccions que es van pro-

”Viu en la història”

duir en introduir institucions políticament avançades en un context socioeconòmic marcat per la pobresa i l'endarreriment, almenys en comparació amb altres països de l'Europa occidental. Un exemple d'això seria l'adopció del sufragi universal masculí a 1869, molt abans que ho fessin nacions econòmicament i socialment més desenvolupades com el Regne Unit o França. El relatiu subdesenvolupament econòmic i social d'Espanya se sol considerar el motiu fonamental pel que no van arrelar amb força institucions i pràctiques democràtiques tan prematurament adoptades. Segons algunes estimacions, en termes de cultura cívica, taxes d'alfabetització i nivell de desenvolupament econòmic, el 1930 Espanya es trobava al mateix nivell que Anglaterra en 1830-1840, o que França en 1860-70. En aquell Institut d'Estudis de la Democràcia, el 45% de la població espanyola encara vivia de l'agricultura, proporció que a França i Alemanya només era del 22% i el 27%, respectivament. Aquest subdesenvolupament explicaria fenòmens d'evidents conseqüències polítiques, com ara l'elevada taxa d'analfabetisme registrada a Espanya fins ben entrat el segle XX:


Pág ina 8

LA MORT DE FRANCO La debilitat de l'Estat liberal també s'ha vinculat en ocasions a l'acció deslegitimadora d'una Església catòlica que ni tan sols ho va reconèixer oficialment fins a 1857. Aquesta actitud no només va donar ales a alguns enemics declarats del mateix, com els carlins, que van qüestionar la seva autoritat amb cert èxit al llarg del segle XIX, sinó que va servir per desprestigiar a ulls d'amplis sectors conservadors de la societat. Així mateix, la desafecció de l'Església també podria tenir una relació estreta amb la debilitat del nacionalisme espanyol decimonònic, almenys en comparació amb altres nacionalismes estatals més puixants, com el francès, l'alemany o fins i tot l'italià. En comparació amb altres estats europeus de l'època, resulta igualment cridanera l'anomenada 'tradició pretoriana 'de l'Exèrcit espanyol, manifestada en els seus freqüents irrupcions en el procés polític. En contra del que sol pensar-se, els militars que van intervenir en política durant el segle XIX eren generalment de tendència més liberal que conservadora, orientació que no resultaria predominant fins a 1923, i més clarament en 1936. A més, en la majoria dels casos aquestes intervencions es van produir en resposta a peticions sorgides de l'àmbit civil, i no com a resultat d'una apetència de poder per part de l'Exèrcit com a tal. Per això, l'intervencionisme militar potser s'hagi de considerar més un símptoma que una causa de la inexistència d'un sistema polític que combinés legitimitat i estabilitat.

”Hores de dolor”


Pág ina 9

LA TRANSICIÓ: QUÈ ÉS?

La Transició Espanyola és el període històric en el que es dona el procés pel qual Espanya deixa arrere el règim dictatorial del general Francisco Franco, passant a regir-se per una Constitució que consagrava un Estat social, democràtic i de Dret. Respecte a la duració exacta de la transició, alguns l'emmarquen dins del període comprés entre la proclamació de Joan Carles I de Borbó com rei d'Espanya el 22 de novembre de 1975 i l'entrada en vigor de la Constitució, el 29 de desembre de 1978. Molts altres la situen entre dos dates clau: el 20 de novembre de 1975, quan mor el dictador Francisco Franco; i el 28 d'octubre de 1982, any en que deixa de governar la Unió de Centre Democràtic (UCD), partit que va promoure el canvi de règim polític i l'aprovació de la Constitució del 78, en l'elaboració de la qual va participar en tres dels set ponents que es van encarregar de la redacció del text. No obstant, també és possible trobar autors que situen l'inici de la transició en l'aprovació de la Llei Orgànica de l'Estat en 1966 o que prolonguen la seua duració fins a les eleccions de l'any 1996 en les que va guanyar el Partit Popular.

”Ganes de democràcia”


Pág ina 10

LA TRANSICIÓ: QUÈ ÉS? El rei va confirmar en el seu càrrec al president del Govern del règim franquista, Carlos Arias Navarro. No obstant, prest es manifestaria la dificultat de dur a terme reformes polítiques davall el seu Govern, lo que produiria un distanciament cada vegada major entre Arias Navarro i Joan Carles I. Finalment el president del Govern va presentar la seua dimissió al rei el dia 1 de juliol de 1976. Arias Navarro seria rellevat en el seu càrrec per Adolfo Suárez, qui s'encarregaria d'empostar les conversacions en els principals líders dels diferents partits polítics i forces socials, més o menys llegals o tolerades, de cara a instaurar un règim democràtic a Espanya.

Centrant-nos en el període que sol considerar -se pels historiadors com el més precís, s'iniciaria en la mort del general Franco, el 20 de novembre de 1975. El denominat Consell de Regència va assumir, de forma transitòria, les funcions de la Direcció de l'Estat fins al 22 de novembre,

data

en

que

és

procla-

mat rei davant de les Corts i el Consell del Regne Joan Carles I de Borbó.

”La democràcia guanya”


Pág ina 11

LA TRANSFORMACIÓ D’ESPANYA Malgrat aquest llegat històric aparentment poc propici, al produir la mort de Franco també existien motius fundats per pensar que a Espanya podia establir-se un règim plenament democràtic. Cap a 1975, la societat espanyola era homologable amb les d'altres estats de l'Europa occidental en gairebé tots els àmbits. Així ho reflectia, en primer lloc, el seu grau d'industrialització i terciarització econòmica: la contribució del sector agrícola al PIB va caure des del 24% al 9% entre 1960 i 1976, mentre que la industria I els serveis van augmentar des del 35% i el 40% fins al 39% i el 51%, respectivament. Pel que fa a la seva estructura ocupacional es refereix, si el 1950 gairebé la meitat de la població activa estava ocupada en el sector primari, el 1975 només un 23% seguia vinculada a l'agricultura, mentre que l'empleada en la industria va passar de representar alguna cosa menys del 25% el 1950 a suposar el 38% el 1975, comportament similar al experimentat en el sector dels serveis. Així doncs, la disminució de la població agrària de la meitat a la quarta part de la població activa total, procés que a França va durar gairebé tres quarts de segle, cinquanta anys a Alemanya i trenta a Itàlia, es va produir a Espanya en només quatre lustres. També van experimentar un avanç notable els índexs d'urbanització, en passar la població urbana del 46% del total el 1960 a un 55% en 1970, augmentant el nombre de ciutats de més de 100.000 habitants de 26 a 38. Aquest fenomen va estar íntimament lligat al creixement de les classes mitjanes, que van veure augmentar els seus efectius del 14% al 33% de la població entre 1950 i 1970.

”La llibertat, la democràcia”


Pág ina 12

LA TRANSFORMACIÓ D’ESPANYA Gràcies al creixement de la renda per càpita,

En la mateixa línia, un estudi de 1975 va revelar

que es va duplicar àmpliament entre 1960 i

que un 74% dels enquestats era partidari de la

1977, i d'un augment mitjà dels ingressos de $

llibertat de premsa, un 71%, de la llibertat religio-

290 en 1955 a $ 2486 al 1975, durant aquests

sa, i un 58%, de la llibertat sindical. Les enquestes

anys van sorgir nous hàbits de consum: entre

també suggereixen l'existència d'un creixent an-

1960 i 1975 es va passar dels 59 als 200 telè-

hel de superació de les ferides obertes com a re-

fons per cada mil habitants, 5-653 televisors, i

sultat de la guerra civil, que permetés una defini-

de 10-111 automòbils. Així mateix, el desenvo-

tiva reconciliació entre els espanyols. Tanmateix,

lupament econòmic va fer possible l'expansió

és important subratllar que els estudis demoscò-

de l'aparell estatal, un 50% del pressupost del

pics realitzats durant l'última dècada de vida del

qual es destinava el 1975 a despesa social. Així

règim suggereixen que la ciutadania atorgava ma-

ho testifica, entre d'altres, l'esforç realitzat en

jor importància a valors com ara la pau, la estabi-

l'àmbit educatiu: entre 1960 i 1970 la taxa d'a-

litat i l'ordre, que a altres com la justícia, la lliber-

nalfabets es va reduir del 13,7% al 8,8%, i l'es-

tat o la democràcia. D'acord amb un d'ells, a prin-

colarització primària va saltar del 35,6% al

cipis dels anys setanta més de la meitat de la po-

88,3%. Com era d'esperar, aquests canvis es-

blació era políticament indiferent, mentre que un

tructurals van tenir importants conseqüències

15% s'identificava amb el règim i un altre 25%

per al desenvolupament dels valors i creences

desitjava la implantació de la democràcia, encara

dels espanyols. Primer de tot, a partir dels

que només una minoria molt reduïda estava dis-

anys seixanta van ser conformant els elements

posada a assumir grans riscos per accelerar la se-

que solen associar-se amb una cultura política

va arribada. Tot això semblaria reflectir el fet que

democràtica. Ja en 1966, només el 11% de els

l'emergència de valors democràtics es va produir

enquestats que manifestaven una opinió esta-

en el context de una dictadura autoritària de llar-

va d'acord amb que "una sola persona decidei-

ga durada, establerta com a resultat d'una cruen-

xi per nosaltres ', davant d'un 35% que prefe-

ta guerra civil. D'aquí també que el desig d'evitar

ria ser governat per' un grup de persones ele-

a tota costa un nou conflicte fratricida fos preci-

gides pels ciutadans ',proporció que arribaria

sament l'objectiu més àmpliament compartit pels

al 66% el 1974.

espanyols al produir-se la mort de Franco.

”Desitjos de llibertat”


Pág ina 13

LA TRANSFORMACIÓ D’ESPANYA De tot l'anterior no es desprèn necessàriament que el desenvolupament socioeconòmic experimentant sota el franquisme garantís la implantació reeixida d'una democràcia a Espanya després de la mort del dictador. Encara que sembla estar demostrat que, com més prospera sigui una societat, majors seran les probabilitats que pugui desenvolupar i sostenir un sistema democràtic, cap llei fatalista assegura a un país desenvolupat la democràcia, ni condemna a un pobre a la dictadura, com suggereixen els casos d'Alemanya en els anys trenta i de Corea del Sud o Taiwan en els anys vuitanta, i en sentit invers, el de l'Índia en l'actualitat. En teoritzar sobre la 'tercera onada' democratitzadora mundial iniciada a mitjans dels anys setanta del segle passat, Samuel Huntingon observar que, en tres de cada quatre casos, les dictadures que tenien una renda per càpita d'entre mil i tres mil dòlars en 1976 comptaven amb sistemes democràtics quinze anys després, la qual cosa li va permetre concloure que aquesta onada va ser el producte del creixement econòmic de les dues dècades anteriors. No obstant això, el desenvolupament socioeconòmic experimentat per una quarta part d'aquests països no va ser condició suficient per a la seva democratización. En suma, la relació causal entre creixement econòmic i democratització és relativament dèbil, cosa que no és sinó el reflex dels considerables marges de llibertat de les societats enfront del determinisme de les condicions estructurals. Si l'estructura socioeconòmica d'Espanya en 1975 poc o gens tenia a veure amb la de 1931, una cosa semblant pot afirmar del context internacional en què es van iniciar les dues transicions. Mentre que en els anys trenta els règims totalitaris van experimentar un auge inusitat, posant en qüestió la viabilitat de la democràcia liberal en el vell continent, a mitjans dels anys setanta només Portugal i Grècia compartien amb Espanya el dubtós honor de comptar amb governs autoritaris .

”Nou règim, nou escut”


Pág ina 14

LA TRANSFORMACIÓ D’ESPANYA D'altra banda, la Guerra Freda i el tractat amb els Estats Units de 1953 s'havien situat a Espanya clarament en el bloc occidental, adscripció que la Unió Soviètica mai va estar en condicions de qüestionar. A més, el 1957 havia nascut un selecte club d'estats democràtics, la Comunitat Europea, que va fer explícit el seu rebuig al règim franquista ja el 1962, malgrat la qual cosa va accedir a signar un Acord Preferencial en 1970 que no va fer sinó augmentar la dependència econòmica d'Espanya respecte d'un bloc al qual només podria accedir com a membre de ple dret 1 cop completat el seu procés democratitzador. Un altre factor exogen que va afavorir la segona transició va ser el canvi operat en el si de l'Església catòlica universal arran del Concili Vaticà II (1962-1965). Sota el seu influx innovador, l'Església espanyola, la situació inusitadament privilegiada havia estat reconeguda mitjançant el Concordat de 1953, va ser comprenent que, en lloc de ser un obstacle per a la democratització com havia passat en els anys trenta, podia garantir millor el seu futur convertint-se en una de les seves més fermes partidàries. Finalment, Espanya també es va beneficiar del fet que la mort de Franco fos precedida per la caiguda del règim de Salazar a l'abril de 1974, encara que la 'Revolució dels Clavells' portuguesa va ser abans un exemple a evitar que un model a seguir, també va servir per alertar sobre el perill que corria un règim autoritari incapaç d'evolucionar. Potser l'únic fenomen extern a tenir un impacte netament advers sobre la transició dels anys setanta fos la crisi internacional del petroli iniciada el 1973, que va tenir conseqüències encara més nefastes per a la economia espanyola que la Gran Depressió de 1929.


Pág ina 15

Adolfo Suárez, president

Quan al juliol de 1976 el rei Joan Carles I li va encarre-

En aquesta tasca va tenir l'ajuda

gar la formació de govern i el consegüent desmuntat-

de Torcuato Fernández Miranda, que va

ge de les estructures franquistes, Suárez era un per-

assolir l'autoliquidació de les Corts fran-

fecte desconegut per a una gran majoria del poble es-

quistes i treure endavant la Llei per la

panyol. No obstant això, als seus 43 anys, amb no po-

Reforma Política, i amb la del tinent ge-

ques dificultats, va aglutinar a un grup de polítics de la

neral Manuel Gutiérrez Mellado, encar-

seva generació que havien arribat a les conviccions

regat de tranquil·litzar i controlar, tant

democràtiques per diversos camins. Va saber reunir, al

com fos possible, a les altes esferes mili-

costat de falangistes "conversos" com ell.

tars, compostes en la seva major part

El 15 de juny de 1977, per primera vegada a Espanya des de 1936, es van celebrar eleccions generals lliures. Adolfo Suárez surt guanyador de les mateixes, al capdavant d'un conglomerat de formacions de centredreta, aglutinades entorn de la seva persona, sota les sigles UCD (Unió de Centre Democràtic). Les Corts sortides d'aquelles eleccions, convertides en constituents, van aprovar la Constitució, que el poble espanyol confirmava el 6 de desembre de 1978.

per militars que havien participat en la guerra civil i, per tant, proclius al règim franquista.


Pág ina 16

EL GOVERN DE ADOLFO SUÁREZ Després de la dimissió, es va reunir el Consell del Regne sota la presidència de Torcuato Fernández Miranda per proposar al rei, com era preceptiu, una terna de candidats - Adolfo Suárez, Gregorio López Bravo i Federico Silva - del qual hauria de sortir el nou president. Contra el que s'esperava, el rei va designar a Adolfo Suárez com a nou cap de govern (havia estat ministre del Moviment al govern d'Arias, havia ocupat nombrós càrrecs en el règim de Franco i president d'Unió del Poble Espanyol, una associació política creada el juny de 1975 per polítics del Moviment, amb idea de formar un partit que garantís la continuïtat del règim). El nomenament va ser una gran decepció, es va parlar del "error Suárez" parafrasejat l'article que Ortega i Gasset va escriure el 1930 "L'error Berenguer". No obstant això, Suárez serà l'home que porti endavant la reforma, seu govern (membres del grup Tàcit i homes de la seva confiança) des del primer moment posa de manifest la seva voluntat democràtica. En la seva primera declaració va anunciar una reforma constitucional i eleccions generals abans del 30 de juny de 1977, dies després el govern va legalitzar els drets de reunió, manifestació, propaganda i associació i el 30 de juliol va aprovar una primera amnistia (excloent els delictes de sang) que va possibilitar l'excarceració de 500 presos polítics. Semblava més creïble aquest govern. Suárez més es obstinació a aïllar a l'extrema dreta i en acostar-se a l'oposició. Va aconseguir el suport de molts franquistes i va buscar un compromís de l'exèrcit amb el procés democratitzador, un compromís que va ser difícil per la composició d'aquest estament. L'exèrcit va acceptar el projecte reformista més per disciplina i per lleialtat al rei que per convicció. A més la creixent onada d'atemptats terroristes feia créixer el malestar en l'exèrcit. Bons resultats va tenir la gestió del tinent general Gutiérrez Mellado com a vicepresident de govern: modernitzar i professionalitzar l'exèrcit i va contrarestar als sectors militars més durs.

”El president inesperat de la transició”


Pág ina 17

EL GOVERN DE ADOLFO SUÁREZ

Es va posar en contacte amb els sectors de l'oposició, intentant que abandonessin les seves posicions rupturistes. Es van iniciar contactes amb les centrals sindicals, el mateix Suárez va conversar amb Felipe González, el secretari general del il · legalitzat PSOE i amb altres personalitats polítiques i acadèmiques i iniciava contactes indirectes amb el líder del partit comunista, Santiago Carrillo. L'acció del govern de Suárez va canviar el clima polític del país. Es va posar especial interès a tirar endavant la "Llei per a la Reforma política", que va ser l'instrument legal amb el qual va aconseguir canalitzar la transició a la democràcia Aquesta llei reconeixia: la sobirania popular, la inviolabilitat dels drets fonamentals i creava unes Corts democràtiques bicamerals (serien elegides per sufragi universal directe i secret (excepte un 20% de senadors que eren elegits pel rei); podien modificar les Lleis Fonamentals o establir una nova legislació). Aquesta llei es va dur a les Corts i el 18 de novembre va ser aprovada per majoria (425 vots a favor, 59 en contra i 13 abstencions) per les Corts franquistes i amb ella la seva pròpia dissolució. Sotmesa a Referèndum el 15 de desembre, l'electorat la va aprovar majoritàriament tot i que tota l'oposició demanava l'abstenció (va votar el 77,4%, els vots afirmatius van ser el 94,4%).


Pág ina 18

EL GOVERN DE ADOLFO SUÁREZ

La reforma política estava assegurada, s'havien establert les bases jurídico-polítiques per desmantellar el franquisme progressivament. Ara es feia necessari intensificar els contactes amb l'oposició i arribar a acords. L'oposició va acceptar la reforma i renunciava a la ruptura S'iniciava la política de consens, que va suposar l'oblit del passat per evitar tensions i l'acceptació per part de tots de les noves regles en el joc polític. Aquesta política va fer possible la democràcia i va tenir resultats molt positius durant la transició.

El procés a la democràcia estava en marxa, però les accions violentes tant dels grups d'extrema esquerra com d'extrema dreta posaven de relleu la fragilitat del procés (segrestos de personatges polítics per part de l'GRAPO-extrema esquerra comunista-, assassinat d'advocats laboralistes, propers al PCE i CCOO, per pistolers de la ultradreta). Al costat d'això les manifestacions freqüents en el P. Basc, acabaven en durs enfrontaments entre la policia i els manifestants (el maig de 1977, van morir sis persones en un d'aquests enfrontaments).


Pág ina 19

LA LITERATURA DE LA TRANSICIÓ

Els anys 60. El principi del canvi A partir de 1960 la societat espanyola entra en una època de profund canvi, generat pel desenvolupament econòmic, cultural i social. Comença el progrés i amb ell es consolida un nou tipus de literatura allunyada de la temàtica de la guerra civil. És el moment de la novel·la experimental que adopta noves formes narratives i juga constantment amb el llenguatge. Dins d'aquesta tendència destaquen Juan Goytisolo amb Senyals d'identitat i Luís Martín Santos amb Temps de silenci. La novel·la es basa principalment en un personatge protagonista anomenat Pedro del qual desconeixem el passat, i tan sols se sap del seu present i els

Goytisolo

seus projectes d'investigació científica. És un jove metge que es mou al Madrid de finals dels 50. Pedro pateix sensacions contradictòries durant tota la novel·la perquè d'una banda li produeixen repugnància alhora que compassió les persones miserables, i per altra sent enveja i ressentiment cap a la gent rica, ja que pretén assemblar-se a ells. Les seves investigacions se centren en el càncer sobre una determinada soca de ratolins que li proporciona un segon personatges, el Ganyotes. Aquest home s'encarrega de proporcionar uns ratolins que es crien a la seva barraca. És així com Pedro es posa en contacte amb els nivells més baixos de la societat. Més tard es veurà embolicat en un embolic en què mor una dona i acaba convivint amb els estrats més baixos de la societat que acaben per marcar el seu destí. Els aspectes estilístics que destaquen en aquesta novel·la són el monòleg interior, l'ús de la segona persona, l'estil indirecte lliure i l'anomenat "stream of consciousness" de James jaoyce.

Luís Martín Santos


Pág ina 20

LA LITERATURA DE LA TRANSICIÓ

Els anys 70-80. La fi de la dictadura i la instauració de la democràcia Entre 1960 i 1978 es produeix al nostre país, encara que de forma molt lenta, un obertura social i una renovació artística que es poden veure reflectides en obres com El quart de darrere (1978) de Martín Gaite. Aquesta obra es crea entre dues èpoques, la del franquisme i una altra nova que comença. Després de la mort de Franco en 1975 apareixen diversos tipus de literatura que tenen la intenció de trencar amb la tradició anterior. Així, sorgeixen novel · les d'aventures, policíaques (Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez Montalbán), histò-

Torrente Ballester

riques (Gonzalo Torrent Ballester), intimistes (Adelaida García Morales), etc. El nou lector prefereix ara les narracions amb argument, on predominin les aventures i l'acció. A partir dels vuitanta, les dones comencen a ser premiades de forma consecutiva i majoritària, cosa impensable fins ara. La societat espanyola havia experimentat ja en aquesta època un profund canvi a favor de les dones. També el món de les lletres comença a considerar ia valorar les dones escriptores, amb la qual cosa el panorama de la literatura espanyola es fa més ric. Ja no és només cosa d'homes, ara és també de dones. Algunes com Rosa Montero, Maruja Torres, Carmen Posadas, Soledad Puértolas han crescut en una nova societat, amb noves perspectives respecte a la dona i el món laboral. Són escriptores que neixen entre els anys cinquanta i seixanta i les seves produccions literàries es donen a conèixer al voltant dels vuitanta. Totes aquestes escriptores seran guardonades amb el premi Planeta entre 1989 i 2000.

Eduardo Mendoza


Pág ina 21

LA TELEVISIÓ DURANT LA TRANSICIÓ

La televisió del poble

Tot i que hi ha una coincidència generalitzada sobre la importància històrica que posseeix el període conegut com la Transició de la dictadura a la democràcia (1976-1982), la veritat és que no s'ha subratllat prou el decisiu paper que va jugar el mitjà televisiu en el conjunt del procés polític. I això que, excusat dir-ho, la televisió era ja en aquest temps la principal manera d'entreteniment a casa nostra i en moltes ocasions la principal (o única) forma d'informació i coneixement de milions d'espanyols. En primer lloc, es va tractar d'erosionar els valors socials que la dictadura havia permeabilitzat en la societat espanyola. No s'ha d'oblidar que fins l'any 1977 o 1978 les enquestes indiquen que els valors de pau, ordre i estabilitat prevalen enfront dels de llibertat i democràcia. Certament, els responsables de TVE es van esforçar, i molt, en contrarestar per als ulls i oïdes de la "Espanya profunda" els riscos de la paràlisi o de la involució política. Un exemple entre molts: durant els tràgics dies de gener de 1977, amb atemptats terroristes d'extrema dreta i extrema esquerra, la cara compungida dels presentadors dels Telenotícies comunicava als espanyols, més potser que els discursos oficials, la inadequació de la violència com a arma política. En segon lloc, es va necessitar legitimar simbòlicament des de les antenes televisives l'incipient règim de llibertats, per a això es va crear un estatut nou per a la classe política i per a les seves activitats públiques al marge del ranci oficialisme del franquisme. Excepcionalment il·lustrativa resulta, en aquest sentit, l'associació que TVE va fer entre eleccions i l'alegria d'un fet extraordinari. La frase de 'festa de la democràcia', que encara avui s'escolta, i que no té equivalent en altres països europeus, adquireix el seu sentit en comprovar les tàctiques programatives televisives per a les nits electorals. Per exemple, el 15 de juny de 1977, dia de les primeres votacions democràtiques, per amenitzar l'espera dels resultats, a TVE programen un espai que amb el títol de Aquesta nit festa va reunir, com especial de cap d'any, a cantants de l'època com Julio Iglesias, Isabel Pantoja, Manolo Escobar, Georgie Dann o Karina.


Pág ina 22

LA TELEVISIÓ DURANT LA TRANSICIÓ

En tercer lloc, en la Transició es va tractar d'elaborar, a partir de la producció de sèries, una política pedagògica dels nous valors democràtics. Si despleguem el pòquer de les cinc sèries de més repercussió social del període, apareixen Curro Jiménez, Canyes i fang, “Fortunata i Jacinta”, Els goigs i les ombres i Estiu blau. I com l'investigador Juan Carlos Ibáñez ha indicat, en tots els casos, siguin adaptacions de novel·les o guions originals, i especialment en aquelles que més han perdurat al llarg de les dècades com Curro Jiménez o “Verano azul”, es tracta en els seus arguments de presentar personatges i actituds que tenen relació amb una societat en plena transformació, que aprèn dels seus errors i que busca un nou escenari de convivència. Des d'una altra perspectiva, també pot utilitzar TVE com una eina històrica que permet avaluar el pes dels mateixos canvis socials. Es pot observar en aquest sentit la simple mutació dels gustos dels espectadors. En l'arc temporal que va des de 1976 a 1982, en la llista dels programes més valorats els espanyols van passar de gaudir amb Heidi (lloc primer de la llista, no és broma), La casa de la Prada (quart lloc) o El circ de TVE (vuitè lloc) a fer-ho amb Val més prevenir (primer), Els goigs i les ombres (quart), Estiu blau (setè), Informe setmanal (desè). És a dir, que en set anys es pot comprovar la desaparició de programes familiars, i en molts casos ensopits, substituïts per altres que reflecteixen gustos més propers a la sensibilitat contemporània.


Pág ina 23

EL GOVERN DE CALVO SOTELO

Leopoldo Calvo Sotelo va ser designat per substituir Adolfo Suárez al capdavant de l'executiu i la data prevista per a la investidura al Congrés va ser el 23 de febrer de 1981. Dit dia, en plena votació de la investidura, un grup de guàrdies civils al capdavant del tinent coronel Antonio Tejero va irrompre amb trets a l'hemicicle. El general Milans del Bosch va treure els tancs als carrers de València. Es tractava d'un intent de cop d'Estat (anomenat usualment 23-F) que finalment va fracassar després de 24 hores. Leopoldo Calvo Sotelo va assumir la presidència del govern dos dies després. Es van organitzar massives manifestacions i la monarquia va sortir enfortida. La tasca del nou executiu va estar marcada per l'intent fallit de cop d'estat. Entre les seves realitzacions cal destacar: *POLÍTICA INTERIOR: -Diàleg amb l'oposició. -Judici contra els colpistes del 23F. -Aprovació de la Llei de divorci (22 de juny de 1981) -Aprovació de la LOAPA-procés autonòmic-(30 de juny de 1982) POLÍTICA EXTERIOR: -Adhesió d'Espanya a l'OTAN (30-5-81)


Pág ina 24

Felipe González en el poder Després de la victòria del PSOE del 20 d'octubre de 1982, a la qual va Obtingueu el 48,3% dels sufragis i 202 diputats, la primera Majoria absoluta d'1 partit a la democràcia, va ser escollit president del govern espanyol paper Congrés dels Diputats, i va encapçalar un govern en el qual Alfonso Guerra fou Designat vicepresident. Posteriorment va guanyar també els eleccions de 1986, 1989 i 1993, Les dues primeres AMB Majoria absoluta. Va seguir una política econòmica liberal, combinada AMB reformes socials d'esquerres. Els Seus Governs van portar a Terme la reconversió industrial, i la universalització Tant del sistema educatiu espanyol, com del sistema sanitari i de seguretat social, així com 1 Modernització de les infraestructures, finançada mitjançant 01:00 controvertit Augment del Deute públic. Va portar a Terme 01:00 Important tasca de Modernització i acostament a la Societat de l'Exèrcit, Acabant con el fantasma permanent d'1 nou cop d'estat. Sota el seu Mandat, Espanya és va unir la Comunitat Econòmica Europea l'any 1985, l'entrada efectiva de la qual és va produïr l'1 de gener de 1986. Va defensar l'obertura del país a l'exterior i els Relacions amb Europa, a els Estats Units d'Amèrica il 'Amèrica Llatina. Va donar la permanència d'Espanya a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) convocant un referèndum el 1986 malgrat d'haver-se oposat a la Seva entrada Durant el govern del su antecessor Leopoldo Calvo-Sotelo. Va donar suport AMB L'enviament de tropes, incloent a mariners de reemplaçament, i logístic, a les forces aliades a la Guerra del Golf de 1990 i 1991. L'any 1993 fou guardonat con el Premi Internacional Carlemany Pels Seus esforços a favor de la Unitat europea.


Pág ina 25

EL GOVERN DE FELIPE GONZÁLEZ Va defensar l'obertura del país a l'exterior i els Relacions amb

Durant la Seva última etapa de go-

Europa, a els Estats Units d'Amèrica il 'Amèrica Llatina. Va do-

vern és van succeïr a els escàndols de

nar la permanència d'Espanya a l'Organització del Tractat de

corrupció: Flick (Finançament il · legal

l'Atlàntic Nord convocant un referèndum el 1986 malgrat

del

d'haver-se oposat a la Seva entrada Durant el govern del seu

(Desviament de partides destinades a

antecessor Leopoldo Calvo-Sotelo. Va donar suport AMB L'en-

la lluita antiterrorista), Filesa (els em-

viament de tropes, incloent a mariners de reemplaçament, i

preses Filesa, Malesa i Time-Export,

logístic, a les forces aliades a la Guerra del Golf de 1990 i

que

1991. L'any 1993 fou guardonat con el Premi Internacional

il·legalment al PSOE), Ibercorp, Co-

Carlemany Pels Seus esforços a favor de la Unitat europea.

missions il · legals a l'AVE, ques Juan

Va sofrir els primeres vagues generals de la democràcia, el que va durar l'distanciament del seuu partit del sindicat Unió General de Treballadors , también creat paper fundador del PSOE Pablo Iglesias, i la ruptura de la Seva amistat con el líder del sindicat Nicolás Redondo, su valedor al Congrés de Suresnes.

PSOE),

Servien

fons

per

reservats

a

finançar

Guerra (germà del vicepresident Alfonso Guerra) i el cas Luis Roldán (director de l'Guàrdia Civil). A mes, la va Sortir a la llum pública el terrorisme d'Estat (GAL), que és van ver involucrats Membres del seu govern. Malgrat d’aquest Cúmul d'escàndols,

Entre a els anys 1983 i 1987 a els Grups Antiterroristes d'Alliberament van ser responsables de la mort de 23 persones i d'una trama de corrupció generalitzada basada a els fons reservats del Ministeri de l'Interior que van durar a la presó, entre Altres a Ministre de l'Interior José Barrionuevo Peña i Rafael Vera, Secretari d'Estat per a la Seguretat, el secretari general del Partit Socialista d'Euskadi Ricardo García Damborenea, l'ex governador civil de Guipúscoa Julen Elgorriaga, el tinent coronel Ángel Vaquero i el llargament condecorat General de la Guàrdia Civil Enrique Rodriguez Galindo. El mateix president del govern espanyol, Felipe González, fou assenyalat insistentment com a màxim responsable de la trama, totalment i que no fou finalment processat, i en 2010 declara que tingué l'oportunitat de volar la còpula de l'Organització i va optar per no fer-ho.

González Sempre va negar la Seva implicacions i coneixement sobre ells.


Pág ina 26

EL GOVERN DE JOSE MARÍA AZNAR

Els ministres i ministeris que componen el Govern de la VI Legislatura d'Espanya són els designats per José María Aznar, President del Govern des que el Partit Popular (PP) guanyés les eleccions generals espanyoles de 1996. El 5 de maig de 1996, José María Aznar va jurar el càrrec de president del Govern davant el Rei. El 6 maig 1996 tots els ministres prenen possessió del càrrec, conformant el Consell de Ministres d'Espanya fins el 28 d'abril de 2000. Els ministres i ministeris que componen el Govern de la VII Legislatura d'Espanya són els designats per José María Aznar, president del Govern des que el Partit Popular (PP) guanyés les eleccions generals espanyoles de 2000. El 27 d'abril de 2000, José María Aznar va donar a conèixer al Rei els nous ministres i aquells que repetien càrrec o canviaven de cartera. El 28 abril 2000 tots els ministres prenen possessió del càrrec, conformant el Consell de Ministres d'Espanya fins el 17 d'abril de 2004. Es van crear dos nous ministeris: el Ministeri d'Hisenda (que agafava les seves competències del Ministeri d'Economia) i el Ministeri de Ciència i Tecnologia (substitut del Ministeri d'Indústria, Consum i Comerç d'Espanya). Els dos ministeris només van existir en aquesta legislatura, tornant el 2004 al format anterior.


Pág ina 27

DEL 2004 FINS L’ACTUALITAT

Govern de Zapatero

Govern de Mariano Rjoy

Els ministres i ministeris que componen el Go-

A les eleccions generals anticipades del 20 de

vern de la VIII Legislatura d'Espanya són els

novembre de 2011 per al Parlament de la X

designats per José Luis Rodríguez Zapatero,

Legislatura, el Partit Popular va resultar ven-

president del govern des que el Partit Socialis-

cedor amb una majoria absoluta de 186 es-

ta Obrer Espanyol guanyés les eleccions gene-

caños.46 47 El resultat va convertir Rajoy,

rals de 2004.

candidat a president del Govern, en virtual president del Govern d'Espanya, el sisè del

El 17 d'abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero va donar a conèixer al Rei els noms dels setze nous ministres. Tots els ministres van prometre el seu càrrec el 18 d'abril, excepte José Bono, que va optar pel jurament. Es va crear el Ministeri d'Habitatge, el qual es va eliminar el 2010). Els ministres i ministeris que componen el Govern de la IX Legislatura d'Espanya són els designats per José Luis Rodríguez Zapatero, President del Govern des que el Partit Socialista Obrer Espanyol guanyés les eleccions generals de 2008. El 12 d'abril de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero va donar a conèixer al Rei els nous ministres i d'aquells que repetien càrrec o canviaven de cartera. Es va crear el Ministeri d'Igualtat, el qual es va eliminar el 2010.

període democràtic començat el 1977.


Pág ina 28

OPINIÓ PERSONAL El tema d’aquest treball no m’agrada massa, ja que els temes de política em semblen un poc avorrits. Però que el treball hagi estar una revista digital ha ajudat a fer-lo més interessant, ja que ha estat una cosa nova i diferent. El que més m’ha agradat de fer aquest treball ha estat la part de Adolfo Suárez, ja que no sabia quasi res sobre aquest home. El que menys m’ha agradat ha estat fer la part de Franco i el feixisme, perquè era molt paregut al treball anterior i no he après moltes coses noves d’aquest tema.


Pág ina 29

BIBLIOGRAFIA → http://www.uspceu.es/id/pdf/publicaciones/documentos-trabajo/ camino.pdf (10.04.13)

→ http://www.uiquipedia.org/Transici%C3%B3_espanyola (9.04.13)

→ https://ca.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez_Gonz%C3%A1lez (9.04.13) → http://www.csic.es/web/guest/los-ultimos-anos-del-franquismo (9.04.13)

→ http://palabrasparabibliofagos.blogspot.com.es/2010/07/la-literaturaespanola-en-la-transicion.html (14.04.13)

→ http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy ab&q=literatura+durante+la+transicion&oq=literatura+durante+la+transicion& gs_l=hp.3...1806.14636.0.14833.50.30.10.9.10.2.298.6436.0j9j21.30.0...0.0...1c. 1.11.psyab.VpouWNIL72Q&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.d2k &fp=7e20bab6967825de&biw=1309&bih=704 (14.04.13)

→ http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/pag6.html (14.04.13)

→ http://www.familiaymujer.com/noticias/articles/la-television-de-los-ultimosa%C3%B1os-del-franquismo-reconocia-la-valentia-del-bando-republicano.html (14.04.13)

→ http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/ democratica_01_03.html (17.04.13)

→ http://listas.20minutos.es/lista/el-gobierno-de-aznar-1996-2004-238860/ (17.04.13)

Andrea García, De la transició a la democràcia  

Treball d'història

Advertisement