Page 1


Or l í hní z do,Kat eř i ni ce


AT 5Soutěžxella,ArthouseBrati slava

4. r oční k

I ng. Ar ch.Ví tNový

S amot nýS m( ar t )hous ej ekonci pován vedvoucel cí ch,kt er énas ebe př i r oz eněnavaz uj í . S podní -t ěž káčás tj eponechána pr ot echni ckoupodpor uadi vadel ní s ál . Z áz emí s ál uj evl ož enododomuBar bakan. Hor ní -l ehkáčás tj enavr ř enaj akopol oveř ej náažs oukr omá. Nacház í s ez demí s t ns tpr owor ks hopy, z kuš ebnyanakoneci bydl ení . F unkční m poj í t kem j epr vní nadz emní podl až í , kt er és l ouž í j akof i l t rpr onávš t ěvní kys ál u,účas t ní kypr ovoz u apr ovol něpr ocház ej í cí návš t ěvní kypř í kopy. Nat ét oúr ovni j eumí s t ěnat akékavár na s l ož í cí z ár oveňj akor ecepce. Cel ýdům j eot evř ennaj i ž ní s t r anu,s t r anupř í kopy. T ot oř eš ení z aj i š ť uj edos t at ečnépr os vět l ení amož nos tot evř ení s eaodl ehčení pr os t or . Bl í z kos tokol ní chbudovz aj i š ť uj edos t at eks oukr omí . Ss t r anaj eponechánapr okomuni kační pr ovoz y af as ádaj eř eš enaj akoj ednoduchá,hl adká, zdůvodůz ačl enění dookol ní z ás t avby.


AT 5Soutěžxella,ArthouseBrati slava

4. r oční k

I ng. Ar ch.Ví tNový


Ž i dl e

2. r oční k

I ng. Ar ch.J i ř íMar ek


Wor ks hops


Wor ks hops


Wor ks hops


Or nament

I ng. Ar ch. J anKr at ochvĂ­ l

Portfolio2014  
Portfolio2014  
Advertisement