Page 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив наручиоца:

Општина Беочин

Адреса наручиоца:

Беочин Светосавска 25

Интернет страница наручиоца:

sobeocin@eunet.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Санација пешачко бициклистичке стазе у Светосавској улици у Беочину општи грађевински радови 45211360-грађевински радови урбанистичког уређења 45233161-радови на изградњи пешачких стаза

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

4.986.650


1

Број примљених понуда:

- Највиша

4.986.650

- Најнижа

4.986.650

- Највиша

4.986.650

- Најнижа

4.986.650

Понуђена цена:

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.08.2017

Датум закључења уговора:

30.08.2017

Основни подаци о добављачу: ДОО PRETENDER B&S Беочин Ст. Вукосављевића 6

Период важења уговора:

извршење радова 40 дана од увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Svetosavska staza  
Svetosavska staza  

Pet miliona za 100 m staze? Pa i nije!?! Na to ide PDV i to izadje 6 miliona i to za stazu koja je postojala.

Advertisement