Page 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив наручиоца:

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОТОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЈН 26/2017

Адреса наручиоца:

Беочин Светосавска 25

Интернет страница наручиоца:

www.beocin.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПОТОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЈН 26/2017

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

1.572 .000


1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.572 .000

- Најнижа

1.572 .000

- Највиша

1.572 .000

- Најнижа

1.572 .000

Понуђена цена:

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

----

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.10.2017

Датум закључења уговора:

05.10.2017.

Основни подаци о добављачу: ДОО "FRUTEX" Баноштор Светозара Марковића бб ПИБ 101236249

Период важења уговора:

до завршетка радова , 8 дана од увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Cega potoci  
Cega potoci  

Evo kako Cega cisti potoke!

Advertisement