Page 1

1

3 4 7 12 15 20 24 27 31 35 39 42 45 49 53 57 60 63 67 70 73 76 79 83

tags Výstava „tags“ Exhibition project “tags” Doc. Vojtech Kolenčík Juraj Poliak Eva Tkáčiková Martin Derner Robert Jančovič ml. Kristína Mesároš Alžbeta Malcová Martina Albrechtová Mário Birmon Andrea Centella Kei Ueta Gábor Gyenes Lívia Kožúšková Martin Král Veronika Holaňová Katarína Hutníková Paulína Rypáková Matúš Vysocký Ivana Jancíková Zuzana Lexmannová Cleopatra Muchová Lucia Žatkuliaková


1 2

tags

1990 – 2013 Ateliér voľnej a farebnej grafiky Vojta Kolenčíka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Studio of free and color graphics under the guidance of Vojto Kolenčík at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava


Ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojím podstatným vkladom ku vzniku jedného neopakovateľného momentu – výstave „tags“. Neodmysliteľná vďaka patrí Silvii Čúzyovej za podporu pri jej realizácii.

4

3

Výstavný projekt predstavený pod názvom „tags“a v Galérii MEDIUM je sumárnou prezentáciou tvorby absolventov a študentov Ateliéru voľnej a farebnej grafiky (AVFG)b pod vedením pedagóga a akademického maliara, docenta Vojtecha Kolenčíka. Ateliér vznikol v roku 1990 po páde totalitného režimu. Bolo to obdobie radikálnych premien, kedy sa vymenil celý pedagogický zbor na VŠVU prostredníctvom slobodných výberových konaní ako na jednej z mála vysokých škôl na Slovensku. Výstava TAGS ponúka relevantnú, súhrnnú prezentáciu výsledkov ateliéru. Ateliér, ako základná jednotka vzdelávacej a vedeckej inštitúcie zameranej na výchovu najvyššie kvalifikovaných odborníkov, má svoju dôležitú úlohu a zodpovednosť z pohľadu kvalitného fungovania väčšieho celku. Je hybným článkom integrálnej štruktúry. Dvadsaťtri rokov fungovania vyžaduje bilanciu väčšieho rozsahu. V zmysle vlastnej sebareflexie a následnej regenerácie je potrebná otvorená konfrontácia s okolím. Pre ďalší vývoj ateliéru je dôležitá otvorená diskusia a kritika. Ateliér voľnej a farebnej grafiky je patrične hrdý a to z pádneho dôvodu. Napriek mnohým úskaliam počas svojej existencie, nespočetným atakom zo strany „poslušných“ voči dobe a príslušným organizáciám ustál a obhájil svoju nezameniteľnú pozíciu. Vďaku za udržanie statusu AVFG na VŠVU si zasluhuje jeho zakladateľ, docent Vojtech Kolenčík. Napriek nekonvenčnému prístupu dokázal udržať jeho pozíciu veľmi osobitného ateliéru. Domnievam sa, že ateliér je mimoriadnym práve vďaka jeho nevšednej osobnosti. Študenti AVFG boli, sú a predpokladajme, že naďalej budú „poctivými rebelmi“. Spojenie ich výrazného intelektu a silnej vášne roky prináša veľmi zaujímavé a originálne výsledky. Poslucháči AVFG sú ctižiadostiví, cieľavedomí, ale rešpektujúci; uvažujúci o spravodlivosti a rovnosti, o utopizme. Mohli by sme naďalej relativisticky vymenovať charakteristiky študentov, ktorí v priebehu času spontánne vytvárali genius loci tak svojbytného ateliéru. Výstavný projekt TAGS prezentuje dvadsať výtvarníkov odchovaných Ateliérom voľnej a farebnej grafiky. Absolventi sa stretávajú so súčasnými študentmi v rôznych stupňoch štúdia v priestore jednej galérie. Ide o historicky prvé stretnutie všetkých generácií ateliéru. Diela jednotlivých účastníkov sú predstavené verejnosti na výstave tags po dobu jedného mesiaca, t.j. od 05. 04. – 05. 05. 2013, v Galérii MEDIUM.

An exhibition project at the MEDIUM Gallery called “tags” presents a summarization of the creative output of graduates and students of the SFCGc lead by a teacher and an academic painter, docent Vojtech Kolenčík. The Studio was created after the collapse of the totalitarian communist regime in 1990. It was a time of radical transformations when the whole teaching staff at the AFAD as on one of few universities in Slovakia was replaced by way of an open competition. Studio is a basic unit of an educational and scientific institution focused on upbringing of highly qualified specialists. Therefore it has an important function and responsibility as an integral part of a working greater unit. It is a driving segment of an integral structure. Twenty-three years of running the studio require a thorough recapitulation. An open confrontation with surroundings is needed for one’s self-reflection and subsequent regeneration. It is vital for the next development of the studio to have an open discussion and criticism. The Studio of free and color graphics is proud and it has a good reason to be. Despite many hardships during its existence, all of the attacks from the “obedient” to that time and respective organizations, it has stood the test and successfully defended its unique position. Many thanks for maintaining the status of the SCFG at the AFAD deserves its founder, docent Vojtech Kolenčík. Despite his conventional approach he successfully maintained the position of his individual studio. I believe the studio is so unique thanks to his remarkable personality. The students of SFCG have always been “honest rebels” and hopefully they will continue to be. Their combination of distinctive intellect and strong passion has brought interesting and original results. They are ambitious, purposeful, but also respectful; believing in justice and equality—utopianisms. We could name other characteristics of the students who have created the genius loci of such a distinctive studio. The exhibition project “tags” present twenty artists raised by the Studio of free and color graphics. The graduates come together with present students from several degrees of study in the space of one gallery. It is historically the first meeting of all the generations of the studio. The works of the participants are presented to the public at the exhibition “tags” in MEDIUM Gallery for the duration of one month: April 5th – May 5th 2013. I want to thank to all the participants who have contributed to the creation of this unrepeatable moment that this exhibition is, mainly to Silvia Čúzyová for her continuous support in its realization. —Andrea Jančovičová, kurátor/currator—

5

a

b

c

ag [tæg] – z angličtiny: visačka, štítok, ceduľka, etiketa, menovka; označiť štítkom, visačkou, T alebo nálepkou AVFG – skratka: Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Ateliér spadá pod správu vyššieho útvaru, t.j.  Katedru grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. SFCG – abbrevation of Studio of free and color graphics. The studio is a part of the Department of  printmaking and other media at the Academy of fine arts and design in Bratislava.


7

6

Vojtech Kolenčík * 1955 Vojtech Kolenčík pôsobí na našej výtvarnej scéne viac ako tri desaťročia. Z toho viac ako tretinu nielen ako umelec, ale aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1994 bol menovaný docentom na Katedre grafiky a iných médií, kde úspešne vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Svoje poslanie umelca a pedagóga vníma cez prizmu základného predpokladu pre tvorivú činnosť a tým je preňho otázka slobody. Táto otázka sa stala východiskovým kódom jeho osobnosti, jeho výtvarného myslenia a konania. Týmto etickým i morálnym kódom sa riadi aj vo svojej umeleckej i pedagogickej praxi. Už ako absolvent grafickej špeciálky (v r. 1980) od začiatku smeroval mimo rámec jej dovtedy prevažujúceho výtvarného jazyka a patril medzi prvých, ktorých tvorba priniesla nový názorový i vyjadrovací aparát. Tento prístup roky presadzuje i vo svojej pedagogickej praxi. V každom období bolo jeho snahou otvárať priestor pre nové podnety, pre tvorbu nových vizuálnych systémov zodpovedajúcich aktuálnemu dobovému kontextu. Je hlavne jeho zásluhou, že sa v grafike otvoril priestor pre farbu, pre experimenty, ktoré u nás znamenali nové dimenzie v grafike. V súčasnosti, pri nepretržite aktualizovaných technologických inováciách i nebývalý rozvoj grafiky ako tlačeného obrazu pripadá každému samozrejmý, ale v nedávnom ešte pionierskom období tomu tak nebolo. Je dôležité pripomenúť, že výboje v Kolenčíkovej tvorbe sa odohrávali nielen na pôde grafiky, ale aj v oblasti kresby, a neskôr maľby. Prakticky tak upozornil na dôležitosť prepojenia týchto fenoménov, na ich kontextuálne pôsobenie. Nie je náhoda, že práve z jeho ateliéru vychádzajú mladí umelci, ktorí majú dobré zázemie v širšie koncipovanej neortodoxnej príprave nielen čo sa týka grafických technológií, ale aj kresby a práce s farbou, a pritom nie sú limitovaní žiadnou špecializáciou. Pokiaľ ide o fenomén obrazu, dnes sa do jeho koncepcie stále viac zapájajú iné, než čisto maliarske procesy, s dominanciou rôznych typov postupov tlače. Dnes otázka nestojí tak, či je to grafika, alebo maľba, ale o čom ten obraz hovorí a či kladie znepokojivé otázky. —PhDr. Eva Trojanová—

6

Vojtech Kolenčík, 15a, akryl na plátne, 200 × 200 cm, 2011


10

8

9

Vojtech Kolenčík has been on the Slovak fine arts scene for more than three decades. He devoted more than one third of that time to the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava where he has been working both as an artist and a teacher. In 1994, he was appointed a docent at the Department of Printmaking and Other Media where he is successfully leading the Studio of Free and Color Printmaking. He perceives his mission as an artist and a teacher through the prism of fundamental prerequisite for creative work, the matter of freedom. This matter has become the basic code of his personality, artistic thinking and action. He follows this ethical and moral code also in his pedagogic and artistic practice. As a graduate in printmaking (graduated in 1980) he was already heading beyond the prevalent visual language and he was among first whose work brought new views and expressions. He has enforced this approach also in his educational practice. In every period, he has endeavored to create a space for a stimuli for the birth of new visual systems that corresponded to the context of that period. In great part it was thanks to him that color integration and experimentation have opened new dimensions of printmaking. In this age of constant technological innovations even the unparalleled progress of printmaking as a printed image seems commonplace for everybody, but it was not true in the pioneering times not so long ago. It should be noted that incursions in Kolenčík’s work are not limited only to printmaking, but he has been also prominent in drawing and later in painting. By doing so, he has pointed out the importance of interconnection between these phenomena and their contextual synergy. It is not by a chance that his studio has formed young artists with a good background in a broadly outlined unorthodox preparation not only in printmaking technologies, but also in drawing and in a work with colors, therefore they are not limited by any specialization. As far as the phenomenon of image is concerned, more and more processes other than painting are entering his creative concept, mainly the various types of printing methods. Today, the question is not if it is a graphic work or a painting, but what the image is saying and if it asks unsettling questions. —PhDr. Eva Trojanová—

8

Vojtech Kolenčík, No 8, kombinovaná technika, 70 × 100 cm, 2005

21 vybraných autorov selection of 21 authors


14

11

12

Juraj Poliak * 1969 VŠVU (AVFG)/AFAD: 1991– 1997 jurajpoliak﹫gmail.com

15

Eva Tkáčiková * 1974 VŠVU (AVFG)/AFAD: 1993 – 2000 eva.tkacikova﹫gmail.com

13

Juraj Poliak patrí medzi prvých úspešných absolventov Ateliéru voľnej a farebnej grafiky. Ako jeden z prvých študentov mal možnosť spoznať atmosféru nového prostredia reštrukturalizovanej porevolučnej VŠVU. Patril medzi najšikovnejších grafikov v ateliéri. Bol jedným z generácie „poctivých grafikov“. Dnes sa venuje prevažne divadelnej scénografii a grafickému dizajnu, nadväzuje však na voľnú grafickú tvorbu. Zaujímavým je cyklus veľkoformátových portrétov divadelných hercov vyhotovený v linoryte, ktorý je vlastne akýmsi začiatkom syntézy spomínaných troch disciplín. Divadelné prostredie ako také premklo Jurajov život bytostne. Na scéne vytvára impozantné multiplikované koláže, ktoré neodmysliteľne dotvárajú silu hereckého prejavu, stáva sa tak súčasťou divadelného predstavenia.

16

Eva Tkáčiková sa celoživotne intenzívne venuje voľnej výtvarnej tvorbe a pedagogickej činnosti. Momentálne vyučuje na Škole úžitkového výtvarníctva Košice v krúžku: Umenie 20. storočia a súčasné výtvarné prejavy. V tvorbe sa zaujíma o výskum možností arteterapie, realizuje rôzne animátorské programy a workshopy pre deti i dospelých. Pre realizáciu svojich výtvarných konceptov využíva presahy medzi rôznymi výtvarnými disciplínami ako klasická grafika, grafický experiment, fotografia, ilustrácia, počítačová grafika, tvorba objektov (ready-made) a inštalácia. Za ostatné roky sa zúčastnila mnohých výtvarných sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí (napr. Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Francúzsko, Litva). Gro svojej tvorby prezentovala na podujatiach ako Pecha Kucha Night na Stanici Žilina-Záriečie (2011), na Pecha Kucha Night v Košiciach (Košice-Kasárne, 2010) a na medzinárodnom projekte „Nuit Blanche 2012? („Biela Noc 2012“, v rámci EHMK 2013 – Európske hlavné mesto kultúry 2013).

Juraj Poliak je na výtvarnej scéne už dlhší čas, ale nesnaží sa zaujať nasilu, je prirodzeným tvorcom.

17

samostatné výstavy/solo exhibitions 2012 2009 2007 2006

„HEart“, VOS Humenné, Projekt „Open Space 3“ „EvaLAND II“, Galéria Per Spectrum, Prešov „Mimoděk“, Reduta, Uherské Hradiště (CZ) „ZOO-M“, IC culture train, centrum súčasných umení, Košice

skupinové výstavy/group exhibitions 2012 „Bienále voľného výtvarného umenia 2012“, Dom umenia, Bratislava 2010 – 2011 „I. Sejfbook“, Šarišská galléria, Prešov (Šariš Gallery; SR), „II. Sejfbook“ Krosno (PL) 2008 „Medzinárodné sochárske sympózium žien z krajín V4 a Ukrajiny“, MMUAW, Medzilaborce 2005 „Súčasná slovenská grafika 16“, SSGBB, Banská Bystrica

11

Michal Németh – Portrét herca, linoryt, 100 × 70, 2013

14

Affinity, fragment performancie so Samuelom Čarnokým, POKE, 2011


18

19

23

20

Martin Derner * 1973 VŠVU (AVFG)/AFAD: 1996 – 2002 derner﹫artileria.sk

24

Robert Jančovič ml. * 1981 VŠVU (AVFG)/AFAD: 1999 – 2002 robi.jancovic﹫gmail.com

21

Martin Derner patrí skôr k solitérnejším autorom, jeho ťažiskovým médiom tvorby je grafika. Tá však pre neho predstavuje priestor pre experiment – Derner dokáže uplatniť grafické nápady aj v trojrozmernom priestore, zaujal napríklad sériou styrofoamových objektov „pohľadníc“. O priestore uvažuje aj v grafických prácach, kde vtipne a tvarovo vybrúsene analyzuje transfer trojdimenzionálneho objektu do plochy. V autorských knihách, ktorých tvorbe sa rád venuje, vidno jeho zmysel pre špekuláciu o materiáli a jeho vlastnostiach, ale aj intelektuálnu prácu na každom z motívov. Dernerove grafické listy ukazujú autorovu schopnosť vyťažiť maximum z redukovaného motívu, ktorý izoluje takmer ako piktogram a ďalej skúma jeho vlastnosti. Prenos z priestoru do plochy mu dovoľuje účinne pracovať so systémom konvexných a konkávnych foriem v počítačovej kresbe tak, že výsledok pôsobí veľmi dynamicky, ale čisto.

25

Tvorba Roberta Jančoviča ml. dlhodobo prechádza rôznymi fázami vývoja medzi dvoma relevantnými disciplínami jeho výtvarného života – grafikou a sochou. Voľnej grafike sa venuje prakticky od detstva, sochársky záujem prišiel so stredoškolskými štúdiami, na ktoré s malou odmlkou nadviazal aj na VŠVU. Tou odmlkou bol dvojročný pobyt v Ateliéri voľnej grafiky, ktorý sa z dnešného pohľadu javí zásadným. V tom období vyhotovil diela, ktoré neskôr rozvíjal v sochárskej tvorbe veľmi osobitého charakteru. Vytváral asambláže z nájdených materiálov, recykloval ich a následne upravoval do želaného tvaru s následnou konzerváciou a farebným opracovaním. Robertove motívy sa dodnes veľmi nemenia, jedná sa o fragmenty z oblasti prírody a techniky (geometrie), ktorých pôvod je po ich vyňatí z prirodzeného prostredia ťažšie rozoznateľný, resp. tušený. Z vybraných fragmentov skladá svoje vlastné symboly, totemy. Robert Jančovič ml. patrí medzi študentov, ktorí nastúpili do AVFG na rozhraní milénia, takže dá sa povedať, že patrí do strednej generácie ateliéru. Dodnes sa intenzívne venuje grafickej voľnej tvorbe.

—Úryvok z textu L. Gregorovej a A. Kusej v katalógu k Aukcii súčasného slovenského umenia (2006)—

22

samostatné výstavy/solo exhibitions 2012 2010 2008 2004

„Miniatúry“, Galéria 19, Bratislava „Žiletkou“, Kubikgallery, Porto (PT) „Žánre“, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava „Objekt–kniha“, Mestská knižnica, Bratislava „Martin Derner – Matej Lacko“, SOGA, Bratislava „Martin Derner“, Nitrianska galéria, Nitra

skupinové výstavy/group exhibitions 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2004

18 19

„Papier kole“, Galéria Z, Bratislava „Pripraviť sa, pozor, štart!“, Nitrianska galéria, Nitra „Mapy/Maps. Umelecká kartografia v strede Európy 1960 – 2011“, GMB, Bratislava „Objects“, Galéria Kressling, Bratislava „Arte Lisboa 2010“, Art Fair Lisabon (PT) „Samota“, Open Gallery, Bratislava „Contact/Kontakt“, Oslo The City Hall Gallery (NOR) „The Language of Humor“, SOGA, Bratislava „Rež a ry!“, Pálffyho Palác, Bratislava „This is my place“, Galéria J. Koniarka v Trnave/Synagóga – centrum súčasného umenia

Portrét III, email na ofsetovej tlači, 21 × 29,7 cm, 2009 Šport VI, objekt-kniha, 29 × 23 cm, 2011

23

Environment V, asambláž, koláž, maľba, 69 × 94 cm, 2002


26

30

27

Kristína Mesároš * 1981 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2000 – 2006 mesaroskris﹫gmail.com

31

Alžbeta Malcová * 1983 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2006 – 2008 malcovabeta﹫gmail.com

28

Kristína Mésároš patrí k výraznejšiemu prúdu súčasných mladých maliarov, ktorých tvorba sa vyvíja individuálne a bez prehnaných ašpirácií zapájať sa do prúdu aktuálnych maliarskych trendov a všeobecných tendencií. Jej výtvarný program je založený na čerpaní z osobných, vnútorných zdrojov imaginácie, vlastného rozprávania a symboliky. Sklon k introverzii a istej lyrickosti v prejave sa objavuje v prácach viacerých autorov, ktorí formujú podobu súčasnej maľby na Slovensku. Ide o prístup, v ktorom prevažujú motivácie vyjadrovať a popisovať vnútorný svet namiesto komentárov a reflektovania veľkých spoločenských tém súčasnosti.

32

„… neskutočné príbehy skutočných vecí …“

—Diana Majdáková—

29

—Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková—

samostatné výstavy/solo exhibitions 2012 2011 2010

„Eternal sunshine of „Heroes in a time of „Silent places“, Čin „Nikdy kde“, Fru Fru

the spotless mind“, Gallery Kressling, Bratislava dreams“, Muzeum Lendava Gallery, Lendava (SL) Čin Gallery, Bratislava Gallery, Bratislava

33

skupinové výstavy/group exhibitions 2011 2010

26

„Usmievanie“, Soda gallery, Bratislava „Squares Invasion“, Instint Gallery, Soho (SGP) „House of horror“, Fru Fru Gallery, Bratislava „Grafica contemporanea de Eslovaquia“, Oaxaca (MEX)

Japan temtation – how to catch the fish, akryl na plátne, 120 × 90 cm, 2012

Alžbeta Malcová svojou prácou a individualitou patrí do skupiny mladých perspektívnych umelcov, pre ktorých je typické introvertné sledovanie okolia a seba samých. Jej diela spájajú médiá so silnými grafickými presahmi do maľby, takže v konečnom dôsledku znie meno Malcová pre pochopenie charakteru a ducha jej maľby veľmi špecificky. Tento typ maľby sa ocitá v blízkosti kresby vrstvenej v kombináciách farieb, ktorý ide nad rámec tradičného chápania závesného obrazu. Silným obsahovým prvkom v obrazoch je subjektívna symbolika, kde autorka spája zažité okamihy každodennosti života.

30

výstavy/exhibitions 2009 2007 2006 2005

„S(ú)kromná sociológia“, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava „Collage 2007“, Tallinn (EST) „Ahne festival Paterei“, Tallinn, 2007 (EST) „Figurama 06“, Praha, Brno, Plzeň, Viedeň, Mohúč, Katowice, Valencia, Bratislava (EU) World stage design, Toronto (CAN)

Séria Sweet and source interview – Lemon, kombinovaná technika na plátne, 50 × 50 cm, 2012


38

34

35

Martina Albrechtová * 1982 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2003 – 2009 pincezna﹫gmail.com

39

Mário Birmon * 1983 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2004 – 2010 sqwerd﹫gmail.com

36

Vo svojom výtvarnom projekte „Ornament ako sebareflexia“ Martina Albrechtová excelentne zhrnula svoje dovtedajšie poznatky a skúsenosti o podstate ornamentu, ktorý odráža predstavu sveta a elementárnych síl, životných prejavov, projekcie aktívnych postojov ku svetu a životu; teda akýmsi abstrahovaným, resp. štylizovaným symbolom či kódom odkazujúcim na ľudskú evolúciu s kultúrnym výstupom. Pre danú tému, ktorú riešila v postupnosti niekoľkých rokov, nachádzala analógie v cykle života zrkadliacom autonómnu prírodu, jej zákonitosti a jej vlastnú obrazotvornosť vyplývajúcu z istých logických procesov. Ornament vníma ako dokonalú šifru, ktorá ukrýva mnohé odkazy a dôkazy o evolučnej prirodzenosti v súdržnom vzťahu prírody a ľudského života. Vo svojom výskume sa špeciálne zamerala na analýzu prírodných fraktálov v porovnaní s geometrickými fraktálmi napr. modelovanými na počítači, ako odkazu k substancii ornamentu.

40

V tvorbe Mária Birmona je príznačné tzv. „dvojité kódovanie“ pre účel spoločenskej kritiky. Svojim ironickým a v podstate milo vyzerajúcim interpretáciám veľmi rád podrobuje masmédiá a výdobytky súčasnej masovej kultúry. Inšpiruje sa okolitým urbánnym prostredím a jeho subkultúrnymi prejavmi (graffiti, streetart). Zaujíma sa o novodobé reprodukčné technológie z pohľadu experimentu. Bežne dostupné materiály pretavuje do netradičných podôb, plošných či priestorových, s vlastným kódovaním a vnútorným algoritmom. Od svojej rannej mladosti sa venuje nástennej tvorbe vo verejnom priestore, ktorého plochy resp. múry sú doslova odstavené a neslúžia ničomu („ruiny miest“). Spôsobom kombinovanej nástennej maľby si buduje osobitý štýl reflektujúci kategóriu „midcult“, rôzne podoby vizuálneho gýču, v prepožičaní jeho jazyku ho reverzibilnou taktikou podrobuje kritike. V súčasnosti sa venuje prevažne technike digitálnej koláže, v ktorej zručne využíva metódu juxtapozície.

37

34

výstavy/exhibitions 2011 2009 2008

„Fresh Young and Tasty“, Slowakisches Institut in Wien (AT) „Fresh Young and Tasty II“, Österreichisches Kulturforum in Bratislava „Magisterské diplomové práce VŠVU, 2009“, Dom umenia, Bratislava „Stretnutia“, Mestská galéria, Trenčín „VŠVU a hostia“, Dom umenia, Piešťany

Figúra ženy, maľba, výšivka na plátne, 160 × 120 cm, 2007

38

! No 2, digitálna koláž, 22,5 × 30 cm, 2013


44

41

42

Andrea Centella * 1982 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2004 – 2010 andrea.centella﹫gmail.com

45

Kei Ueta * 1982 (Japonsko) VŠVU (AVFG)/AFAD: 2006 – 2011 uetaenator﹫gmail.com

46

Kei Ueta, ako sama tvrdí, kreslí a maľuje preto, aby na obraze uvidela harmóniu. Jej veľkou túžbou je objaviť obraz, či už vo svojom podaní alebo od iného tvorcu, ktorý obsiahne princíp „dokonalej harmónie“. Hľadanie harmónie v tvorbe je pre Kei Uetu relevantné a citeľne osobné, nakoľko sa s ňou v živote takmer nestretáva. Harmónia ako taká je v podstate už od Staroveku zosobnením organizovanosti a poriadku vecí, čiže pravým jej opakom je chaos, ktorý je elementárnou podstatou deštrukcie. Ak sa harmónia vzťahuje na svet, prirodzene v nej hľadáme výraz zákonitosti, miery, jednoty, krásy a niekedy priam utopický ideál v simultánnom odraze uponáhľaného civilného žitia. Jedná sa o cestu kontemplácie, náročnú a dlhú, s ktorou však rastie vnútro tvorcu. Kei Ueta vo svojej tvorbe využíva ručný papier a papier ako taký je dominantným nosičom jej konceptov, sérií. Dlhodobo pracuje na využití klasických grafických techník, skúma možnosti autorských kombinácií s prípadným presahom do iného média za pomoci experimentu.

47

41

Circle, kombinovaná technika, 24 × 25 cm, 2013

44

výstavy/exhibitions 2011 „VŠVU – Diplomové práce 2011“, Dom umenia, Bratislava 2005 „Najlepší umelci v Iwate“, Morioka (JP) 2004 „Sólo v Galérii Saiensu“, Morioka (JP)

Ročné obdobie III, lept, suchá ihla, linoryt, 75 × 50 cm, 2011


48

52

49

Gábor Gyenes * 1984 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2006 – 2012 gyenesgabor﹫gmail.com

53

Lívia Kožúšková * 1987 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2006 – 2012 liviakozuch﹫gmail.com

50

Gábor Gyenes sa dlhodobo zaoberá otázkou individualizmu a kolektivizmu, paralelami a rozdielmi. Táto problematika je v úzkom súvise s otázkou slobodnej vôle a determinácie jedinca a s otázkou identity človeka. Precenený kult nezávislého a sebestačného jednotlivca ako individuality je rovnako zavádzajúci, ako aj mystifikácia rovnosti. V post-socialistickej strednej Európe je v danom kontexte obzvlášť zložité zaujať správne osobné stanovisko. Súčasné dominujúce vplyvy tzv. Západu sú jednoznačne zamerané na individualizmus. Krajiny, ktoré fungovali štyridsať rokov pod autoritatívnym režimom kladúcim dôraz na kolektivizmus, sa dodnes svojim spôsobom vyrovnávajú s procesom seba-identifikácie. Snahou autora je pojatie extrémov obsiahnutých v tejto problematike a následné skryté ironické spracovanie

54

Lívia Kožúšková sa vo svojom diele nazvanom „Medzi“ sústredí na výskumu tzv. citlivosti ľudského vnímania na jednotlivé podnety a situácie z fyziologicko-psychologického hľadiska, na rozhraní odbornosti a intuitívnej interpretácie čo podporila bohatým štúdiom literatúry z oblasti humanitných vied a praktickým experimentom vo svojom pracovnom „laboratóriu“. Jej práca ponúka analýzu rôznych aspektov vnímania ako prenosu energie, zákonov akcie a reakcie, vnímaného času i priestoru, pohybom v ňom a pohybom mimo neho, reakčným časom a jeho rozhraním. Deklaruje rozbor fenoménu komunikácie, prenosu a manipulácie s informáciami, ich fragmentárnosť a selekciu relevantného. Upozorňuje na dôležitosť zmyslu interakcie a hry, ktoré produkujú pocity ako vzrušenie, očakávanie, podráždenie. Cez rôzne skúsenosti, či už teoretické alebo praktické mapuje hranice ľudského vnímania, správania, aj ich presahovanie. Lívia Kožúšková prešla obrovskou transformáciou svojho výtvarného prejavu a odkazu, nakoľko sa nielen počas štúdia nebránila odvážnemu prekračovaniu všeobecne a bezpečne nastavených hraníc. Vyskúšala si množstvo disciplín, materiálov a techník, z ktorých dospela k výtvarne zrelému konceptu, ktorý si vyžaduje vnímavého a inteligentného pozorovateľa.

51

výstavy/exhibitions 2012 2012 2011

„Sokkpont“ s B. Ferdicsom, KMG, Dunajská Streda „Graphic Mode“, Slovenská výtvarná únia, Bratislava „KOMP“, KMG, Dunajská streda „KOMP“, Mosonmagyaróvár, Komárno (HU) „Kassai négyes“, Pápai városi galéria (HU) „Arteden“, Terst (IT)

55

48

Mass III, kombinovaná technika, 100 × 70 cm, 2012

52

výstavy/exhibitions 2011 Prezentácia na „Visual Manual, Praha“ (CZ) Participácia a prezentácia na „Pecha Kucha Night, Vienna“ (AT) 2010 – 2011 Diela v katalógu: „Youth in Europe“, Mare Nostrum (EU) 2010 Samostatná výstava v Cafe Scherz, Bratislava „Najkrajšie knihy Slovenska 2010“, Bibiana, Bratislava 2009 „1st Danube Bienale: International exhibition of young artists from the Danube-countries“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava

Medzi – O pamäti a slepom bode, site-specific inštalácia, kombinovaná technika, 2011


56

59

57

Martin Král * 1984 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2006 – 2012 matiasvongrunevald﹫gmail.com

60

Veronika Holaňová * 1986 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2007 – 2013 vholanova﹫gmail.com

58

Martin Král vo svojich obrazoch komunikuje pocitmi, emóciami, ktoré vyjadruje v portrétnej a figurálnej maľbe netradičným kombinovaním maliarskych, grafických a sochárskych princípov. Upriamuje svoju pozornosť na človeka, ktorý je dlhoročným predmetom výskumu v jeho tvorbe, ako z fyzikálnej, tak z duševnej stránky. Taktiež sa zameriava na odraz samého seba – v zrkadle, kde dochádza k hlbokej analýze a objavovaní skrytých vnútorných vlastností, k sebapoznaniu. Do procesu tvorby zahŕňa použitie chemikálií, dreva a kovu, ktoré následne priamo na obraze necháva vznietiť.

61

Práce Veroniky Holaňovej sú zamerané na intimitu, často vychádzajú z jej súkromia a rodinného prostredia. Taktiež sa zameriava sa problém pamäte, spomienok, aktualizuje otázky vlastnej identity. Regresne premieta prostredie svojho domova, aby dešifrovala jeho skryté miesta a oprostila ich od ťažkej hmoty existenciálno-materialistických potrieb. Osekáva ho na efemérny základ, ktorý už akoby žije iným životom viditeľným iba cez iný filter. V jej dielach je implikovaný čitateľný ženský rozmer. Prirodzene nadväzuje na ďalšie ženské autorky, kde klasický štvorhranný stôl je archetypálnym symbolom domova, rodinného žitia, de facto rodinného puta. V procese tvorby rada experimentuje v presahu rôznych grafických techník, v súčasnosti sa venuje najmä technike sieťotlače a skúma jej variačné možnosti. Práce rozvíja v cykloch, prihliadajúc na postupnosť v riešeniach.

Takýmito drastickými zásahmi ostávajú jeho portréty poznačené (skarifikácia – autorská technika, pozn.) a stávajú sa tak živými. —prevzatý text—

56

Scarification II, kombinovaná maľba, 420 × 300 cm, 2011

59

Identita I, tepaná technika, akvatinta, 100 × 70 cm, 2011


62

66

63

Katarína Hutníková * 1987 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2007 – 2013 hutnikova.katarina﹫gmail.com

64

Charakteristickým pre tvorbu Kataríny Hutníkovej je skúmanie ľudskej existencie v súčasnosti. Zameranie úzko súvisí s osobnými ťažobami ako človeka reflektujúceho súčasnú hyperbolicky zrýchlenú každodennosť. Odpovede na otázky týkajúce sa identity nachádza prostredníctvom prirovnaní osudu človeka a zvieraťu, tento vzťah vyjadrila vo svojom konceptuálnom diele pod názvom „Identita v číslach“. Jedná sa o motív staršej formy značenia úžitkových zvierat tzv. vypaľovaním do kože, ktorým si majitelia statkov, šľachtitelia a pod. triedili a kontrolovali vlastnosti jednotlivých zvierat, či stád v zmysle účelného využitia podľa spôsobu. V tomto obore si autorka našla symbol, adekvátneho zástupcu, pomocou ktorého dokáže názorne vykresliť status súčasného človeka z pohľadu konzumnej doby, jej ekonomiky, jej štatistík, prieskumov, píplmetrov a iných nenápadných značkujúcich praktík patriacich systémovému nastaveniu dneška.

65

62

67 68

Paulína Rypáková * 1984 VŠVU (AVFG)/AFAD: 2007 – 2013 charlotta.varregn﹫gmail.com V súčasnosti je ústrednou témou Paulíny Rypákovej utváranie vnútorného dialógu s prírodou, ktorý následne premieta do výtvarných vízií o snových krajinách a imaginárnych svetoch. Prostredníctvom „nových geometrických tendencií“ hľadá vzťahy a kompromisy polarít – racionalita a emotívnosť, geometrickosť a organickosť, prísnosť a náhodnosť. Jej tvorba je ovplyvnená duchom severských krajín, pokojom a melanchóliou. Špecifická štylizácia a farebnosť dáva jej dielam osobitý ráz. Kontemplatívne obsahy Paulíniných prác pôsobia veľmi vťahujúco, príťažlivo. Jednoduché banálne prvky skladá do sofistikovaných celkov. Sústredenou prácou objavuje a prináša nepoznané obrazy. Paulína preferuje prácu na grafickom lise, intenzívne rozvíja techniku linorytu. V minulosti sa venovala napr. sieťotlači, ďalším disciplínam ako ilustrácii, fotografii a koláži, nástennej maľbe.

výstavy/exhibitions 2011 2010

„Bienále kresby a grafiky, Györi“, Esterházyho palác (HU) „Transmediálny priestor grafiky“, Nitrianska galéria, Nitra „Trienále umenia knihy Martin“, Tatranská galéria Poprad „SNG! Now“, Slovenská národná galéria, Bratislava „Skica“, dokument, Loď Adyho Hajdu, Bratislava

Identita v číslach, inštalácia, 2012

66

Turquoise II, linoryt, monotypia, 24 × 35 cm, 2012


69

72

70

Matúš Vysocký * 1989 VŠVU (AVFG)/AFAD: od 2008 matus.vysocky﹫post.sk

73

Ivana Jancíková * 1989 VŠVU (AVFG)/AFAD: od 2009 me.deline﹫yahoo.com

71

Matúš Vysocký v poslednej fáze svojej tvorby rieši kritickú tému „Moci“, jej spoločenský dopad či sociálne rozpory podmienené vplyvom „zabehaných“ nekorektných praktík príznačných pre súčasnosť a teda systém, v ktorom žijeme. Jedná sa o kritiku z osobného pohľadu vážnu, ale v stráviteľnom odľahčení ironickej nadsádzky. Autor nám predstavuje charakteristické prototypy z rôznych sektorov spoločenského riadenia a mocenského vplyvu, vytvára ich frontálne figúry so zreteľnými portrétmi. Hľadia na diváka uprene z očí do očí, sebavedome a konfrontačne, nastavujúc sa odozve zo strany hodnotiaceho diváka.

74

Ivana Jancíková sa posledné roky vytrvalo venuje dvom témam: miesto a mesto, ako homogénnej súčasti životného priestoru a premennej v čase. Vytvára vlastné časovo modifikované záznamy, ktoré nazýva „mapami“. Zaujímavými experimentálnymi metódami spracúva prírodné a priemyselné materiály ako napr. kameň, minerál, hrdza, sklo, asfalt, MDF. Navrhuje vlastné inventorské postupy, technológie s nesmiernou vôľou a precíznosťou prevedenia. Ivana Jancíková venuje plnú pozornosť vývoju svojho ešte aktuálneho štúdia na VŠVU, sústredene sa zaoberá komorným súkromným výskumom aspektov vzniku diela, ktoré má vo finále vyzerať jednotne, predmetne a najmä novo.

Matúš Vysocký sa pravidelne účastní rôznych výtvarných a výstavných aktivít, spoluorganizuje ateliérové workshopy na pôde VŠVU.

69

Only God Can Judge Me, akryl na plachte, 220 × 170 cm, 2012

72

séria Kopce, sklo, sádra, print, 35 × 35 cm, 2011


75

78

76

Zuzana Lexmannová * 1989 VŠVU (AVFG)/AFAD: od 2009 zuzkatana﹫gmail.com

79

Cleopatra Muchová * 1980 VŠVU (AVFG)/AFAD: od 2009 cleopatra﹫mweb.sk

77

Tvorba mladej výtvarníčky Zuzany Lexmannovej akoby vychádza z podstaty kresby, ktorá bola tak príznačná pre jej predošlé štúdium na STU v odbore priemyselný dizajn. Neskôr sa rozhodla pre voľnú grafickú tvorbu. Kresbový výraz zasadzuje do netradičných materiálov, napr. do kovu. Jej ústrednými témami sú – človek a zviera. V človeku vidí úzkosť a zacyklenosť, vo zvierati prirodzenosť a slobodu. Pokúša sa zachytiť prípadné podobnosti. Prostredníctvom personifikovaných zvieracích vlastností sa vyjadruje k ľudským povahám – Hrudný žeriav, Dvojhlavý, Lišiak, Lietajúci a pod. Ľudské telo zbavuje stiesňujúcej kože a ohlodáva ho na prostý základ – kostru, tak sa zdajú vyjadrenia najbližšie k pravde. Práce Zuzany Lexmannovej sa pomyselne odvolávajú na pravdu starej morálky v zmysle márnosti a pominuteľnosti – veritas (veritas vincit), vanitas (vanitas vanitatum), či memento mori.

80

Cleopatra Muchová sa vo svojej tvorbe zameriava na človeka žijúceho v konzumnej dobe a zaujíma sa o jeho úpadok v protiklade velebenej civilizovanosti a prvenstvu človeka ako rozumovo najvyššej inštancie medzi živými. Jej dôležitým motívom je sexualita dávkovaná hravou formou prechádzajúc do akcelerujúcich obsesií, na základe čoho reflektuje akúsi bezbrannosť a odovzdanosť ľudí svojim túžbam a potlačeným chutiam. Veselým a smelým, priam rozprávkovým konceptom farebných skladačiek nám nastavuje zrkadlo, v ktorom sú animálne potreby priznané každému bez rozdielu. V danom vzťahu sa objavuje známy masmediálny obraz, jeho lacné praktiky a vtieravá taktika. Autorka sa však nepokúša o priamočiaru kritiku, naopak akceptuje to ako evolučný program.

75

Hrudný žeriav, zinkový plech, cca 35 × 33 cm, 2012

81

78

výstavy/exhibitions 2012 2011

„Afrodita“, Slovenský rozhlas, Bratislava „Umenie skryté vo víne“, Galéria Vitis, Pezinok „Cleopatra & Král“, Eráto Gallery, Dunajská Streda „Cleopatra & Král“, 4D Galéria, Galanta „Portréty DJ-ov“, Nu-Spirit Club, Bratislava

Toxicland, akryl, polystyrén, 100 × 50 cm, 2012


85

82

83 84

Lucia Žatkuliaková * 1989 VŠVU (AVFG)/AFAD: od 2009 lucia.zatkuliakova﹫gmail.com Lucia Žatkuliaková sa pohybuje na rozhraniach rôznych disciplín príbuzných grafike a kresbe. Vyjadruje sa k rôznym témam, rôznym problémom, stotožňuje sa s viacerými polohami. Načíta podnety z okolia, z podnetných médií, neuzatvára sa pred zmenou. Zaujala svojimi drobnými animáciami, knižnou ilustráciou, autorskými knihami, krehkými objektmi. Inklinuje k intímnym, snovým a fragilným prostrediam, ktoré veľmi zmyselne pretavuje do svojich diel. Jej postavy rozjímajú pri blikavom svetle na kresle Sigmunda Freuda. Vynárajú sa tam osamelé bytosti žijúce svojou vnútornou polemikou, pohybujúce sa na úzkostnom pozadí. Práca so senzibilnými vrstvami odráža aktuálne polohy najmladšej generácie výtvarníkov.

Burrow, leporelo, 14 × 21 cm, 2012

1997 Poliak Juraj (* 1969) 1999 Mikyta Svätopluk (* 1973) Petrauskaite Dalia (* 1972)

15

2000 Sekelová Silvia (* 1976) Tkáčiková Eva (* 1974)

20

31 35

2008 Balga Peter (* 1979) Malcová Alžbeta (* 1983) 2009 Albrechtová Martina (* 1982) Kristín Branislav (* 1978) Rímešová Katarína (* 1979)

39 42

2010 Birmon Mário (* 1983) Jančovičová Andrea (* 1982)

2004 Kupčíková Marcela (* 1979) Spasenovska Violeta (* 1987)

45

2011 Lukáš Pompa (* 1986) Mihalovičová Radovana (* 1984) Ueta Kei (1982)

2005 Varcholová Marianna (* 1978)

49 53 57

2001 Kianička Marek (* 1977)

27

82

2007 Lacko Matej (* 1983) Zimková Milina (* 1979)

1995 Valko Alexander (* 1960)

12

1995 – 2012 absolventi/graduates

2002 Derner Martin (* 1973)

2006 Mesároš Kristína (* 1981)

2012 Baláž Maroš (* 1987) Gyenes Gabor (* 1984) Kožúšková Lívia (* 1987) Král Martin (* 1984) Repčeková Michaela (* 1985)


86

Katalóg k výstave „tags“ ateliéru voľnej a farebnej grafiky Vojta Kolenčíka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, uskutočnenej v dňoch 05. 04. – 05. 05. 2013 v galérii MEDIUM v Bratislave. Kurátor a autor textov (ak nie je uvedené inak) © Andrea Jančovičová Preklad: Michal Žeňuch Jazykové korektúry: Michal Žeňuch, Lenka Drobková Koncept a dizajn © TomአVrtich Použité písmo: Monoxil (© Ondrej Jób), Heimat Tlač: Sineal Vydanie podporila: Globalisation


87

6 8 11 14 18 19 23 26 30 34 38 41 44 48 52 56 59 62 66 69 72 75 78 82

zoznam publikovaných diel/published artworks

Vojtech Kolenčík, 15a, akryl na plátne, 200 × 200 cm, 2011 Vojtech Kolenčík, No 8, kombinovaná technika, 70 × 100 cm, 2005 Juraj Poliak, Michal Németh – Portrét herca, linoryt, 100 × 70, 2013 Eva Tkáčiková, Affinity, fragment performancie so Samuelom Čarnokým, POKE, 2011 Martin Derner, Portrét III, email na ofsetovej tlači, 21 × 29,7 cm, 2009 Martin Derner, Šport VI, objekt-kniha, 29 × 23 cm, 2011 Robert Jančovič ml., Environment V, asambláž, koláž, maľba, 69 × 94 cm, 2002 Kristína Mesároš, Japan temtation – how to catch the fish, akryl na plátne, 120 × 90 cm, 2012 Alžbeta Malcová, Séria Sweet and source interview – Lemon, kombinovaná technika na plátne, 50 × 50 cm, 2012 Martina Albrechtová, Figúra ženy, maľba, výšivka na plátne, 160 × 120 cm, 2007 Mário Birmon, ! No 2, digitálna koláž, 22,5 × 30 cm, 2013 Andrea Centella, Circle, kombinovaná technika, 24 × 25 cm, 2013 Kei Ueta, Ročné obdobie III, lept, suchá ihla, linoryt, 75 × 50 cm, 2011 Gábor Gyenes, Mass III, kombinovaná technika, 100 × 70 cm, 2012 Lívia Kožúšková, Medzi – O pamäti a slepom bode, site-specific inštalácia, kombinovaná technika, 2011 Martin Král, Scarification II, kombinovaná maľba, 420 × 300 cm, 2011 Veronika Holaňová, Identita I, tepaná technika, akvatinta, 100 × 70 cm, 2011 Katarína Hutníková, Identita v číslach, inštalácia, 2012 Paulína Rypáková, Turquoise II, linoryt, monotypia, 24 × 35 cm, 2012 Matúš Vysocký, Only God Can Judge Me, akryl na plachte, 220 × 170 cm, 2012 Ivana Jancíková, séria Kopce, sklo, sádra, print, 35 × 35 cm, 2011 Zuzana Lexmannová, Hrudný žeriav, zinkový plech, cca 35 × 33 cm, 2012 Cleopatra Muchová, Toxicland, akryl, polystyrén, 100 × 50 cm, 2012 Lucia Žatkuliaková, Burrow, leporelo, 14 × 21 cm, 2012

Exhibition_TAGS_2013  
Exhibition_TAGS_2013  

An exhibition project at the MEDIUM Gallery called “tags” presents a summarization of the creative output of graduates and students of the S...

Advertisement