Page 1

Nyhetsbrev mars og april 2013 Utgitt 11. Mars 2013

Andøykortet i hardt vær! Som de fleste sikkert har fått med seg har vi slitt med at vår leverandør av Andøykortet er begjært konkurs. Vi har i den perioden fra vi fikk beskjed om dette jobba med å sikre verdiene knytta til kortet og med å prøve å kommunisere til kortinnehavere at vi ”må ha is i magen”. Siste uttalelse fra bostyrer er i allefall positiv og det ser ut til at verdien på kortene er sikret. Vi avventer med å slippe jubelen helt løs til Tingretten har gjort sitt den 12. Mars. ANF beklager de ulemper dere som formidlere av Andøykortet har hatt -og minner om at kortet i seg selv er en suksess med over 800.000 kr i omsetning for 2012. Vi håper at vi sammen kan være med å bygge opp ny tillit til løsningen når denne stormen har lagt seg og kortløsningen fungerer som den skal.

Andøy næringsforening, Sjøgata 25. Andenes post@andoynf.no www.andoynf.no Telefon: 99698141


Årets første frokostmøte. Den glade organisasjonen 19. Mars arrangerer ANF årets første frokostmøte på Hotell Marena. Steinar Jakobsen fra Trollfjord Consulting holder inspirasjonsforedraget -Den Glade Organisasjonen. Steinar omtaler seg selv som ”edutainer” og høster mange lov ord for sine engasjerende foredrag. Frokost fra kl. 08.30 Steinar Jakobsen

På grunn av servering av frokost ber vi om påmelding -og om deltageren vil ha frokost. Påmelding sendes til post@andoynf.no eller gjøres på telefon 99698141 innen 15. Mars. NB: Husk at det også kan være andre i din bedrift som kunne tenke seg å gå på frokostmøte...

Kurs i presentasjonsteknikk. Hvordan presenterer du deg og din bedrift? Over 6. Kurskvelder, fra tirsdag 9. april og utover våren, avholder Apriori på vegne av ANF kurs i bruk av PMS Powerpoint og presentasjonsteknikk. Kurset arrangeres på kveldstid fra kl. 17.30 til kl. 21.30. Kurset innebærer opplæring I bruk av MS Powerpoint og hvordan en legger fram budskap om seg selv og sin bedrift. Kurset er delfinansiert med støtte fra VOX -noe som gjør kurset svært prisgunstig. ANF har også mulighet for å låne ut en del bærbare PCer til de som ikke måtte ha det. Alt om kurset på www.andoynf.no/?p=116 Påmelding til : ninette@aprioriweb.no eller SMS til 45487002

Årsmøte I Andøy næringsforening Årsmøte i Andøy næringsforening avholdes torsdag 4. april 2013. På Andenes kino. Faste saker til behandling er årsmelding, regnskap, valg av styre, revisor og valgkomite samt saker som er kunngjort ved innkalling.

Årsmøte 2013

Valgkomiteen jobber med å sette sammen et nytt styre. ANF er snart kjent for å ha de beste styremøtene i Andøyså ikke vær redd for å si ja til et verv. :-)


Oppstart i Nordlysparken Gjennom våren og sommeren skal arbeidet med å etablere Nordlysparken på Andenes starte opp. Pengene er på bok -og vi venter bare på våren. En del av arbeidet skal gjøres med frivillig innsats -og sammen med Andenes vel legger ANF opp til trivelige arbeidsøkter, med godt vær. Vi søker 4-5 frivillige arbeidsledere som kan bidra med en/1 kveld hver og lede dugnadsgjengen i arbeidet. Ta kontakt med ANF på post@andoynf.no eller ring 99698141 for å bli med. Vi kan garantere jobb, god stemning og et knallbra resultat!

Andenes kino Kino er en av flere viktige kulturfunksjoner som er med å støtte opp under lokalt næringsliv og skaper liv på Andenes på kveldene. Ungdomsrådet i Andøy har engasjert seg i å få tilbake drift av kino på Andenes. Dette er et viktig bidrag for å styrke Andenes som handelssentrum i Andøy og Andøy næringsforening støtter opp under dette arbeidet. Følg arbeidet med å reetablere drift på Andenes kino videre på faceboook: www.facebook.com/AndenesKinoAs

Investeringer i Andøy I de siste og de kommende årene skal det investeres mye penger i Andøysamfunnet. Oppgradering av rullebane på flystasjonen -250. mill kroner Utbedringer Vestre havn -60. mill kroner Utvikling av Andnes havn -490. mill kroner Ny Storgate -80. mill kroner Romskipet Aurora -30. mill kroner Andøy flerbrukshall -13. mill kroner Andmyran vindpark -300. mill kroner - med forbehold om feil I tallene og uteglemte prosjekter... Poenget er at investeringene betyr at det satses stort i Andøy og at det er all grunn til å være optimistisk for framtida! Nå er det opp til det lokale næringslivet å finne ut hva en kan levere av varer og tjenester under etableringen av denne infrastrukturen og hvilke nye tjenester og arbeidsplasser slike investeringer kan føre meg seg over tid. Det er opp til oss...


Prosjekt -Næringslivets tilpasning til klimaendringer Hva handler prosjektet om? Prosjektet skal sette Andøys næringsliv i perspektiv til kommende klimaendringer og drøfte styrker, svakheter, muligheter og trusler. Prosjektet har som mål å komme med forslag som kan være med på å bevare robustheten i dagens næringsliv –samtidig som det utvikles nye forretningsmuligheter som kan gi konkurransefordeler til Andøy og regionen for fremtiden.

Hvordan blir din bedrift berørt? I en travel hverdag er det kanskje ikke alltid lett å se framover, tilpasning til klimaendringer er heller ikke noe vi snakker om daglig.

Vi trenger din deltagelse! Andøy næringsforening har søkt 300.000 kroner i støtte til utviklingsprosjektet og Andøya rakettskytefelt er vertskap. Sammen med flere av landets flinkeste folk, skal vi gjennom to dager i september og oktober 2013 jobbe med tilpassning av din bedrift og bransje til klimaendringer. Ingen bedrift er for liten -ingen bedrift er for stor. Bedriftene vil bli guidet gjennom et opplegg for å kartlegge de ulike bedriftenes styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til klimaendringer. Målgruppe for prosjektet er: Fiskeri og fiskerirelatert virksomhet Turisme/Hvalsafari Bygg, anlegg, entreprenør, energi/telekom Luftfart Landbruk Bank og forsikring Offentlige institusjoner Vis din bedrifts interesse og send e-post til: post@andoynf.no eller ring 99698141 Mer informasjon på www.andoynf.no -medlemskap i næringsforeningen er ikke påkrevet.

Men utfordringene vil komme -og er vår forretningside robust og tilpasset? Klimatilpasning vil måtte skje på mange områder og på mange måter. Det er lett å se for seg fysiske tiltak i bygg, anlegg og infrastruktur tilpasset økt nedbør og økt havnivå -men klimaendringer vil også føre med seg endringer i næringslivets rammebetingelser, gjennom lovverk og kunders etterspørsel. Passivstandard i byggebransjen Et enkelt eksempel er skjerping av bygningskravene til Passivhusstandard fra 2015 og til ”0-energihus” fra 2020. Dette medfører behov for kompetanseheving hos alle leverandører og underleverandører til bygg -og skal vår region fremdeles være konkurransedyktig må dette bygges inn i utdanningen og bedriftenes utviklingsstrategi -både på bestillersiden og leverandørsiden. Leveransesikkerhet av kraft og tele. Leverandører av kraft og teletjenester er samfunnskritiske tjenester. Stress på utstyr og infrastruktur på grunn av klimatiske endringer vil påvirke valg av løsninger og prioriteringer i framtiden. Matproduksjon for framtida Andøysamfunnet leverer enorme mengder mat til hele verden -spesielt proteiner gjennom fiskeindustrien og også gjennom landbruket. Trenden hos kundene er økt fokus på økologisk og villfanget mat og ønske om høy kvalitet. Men kan klimaendringer endre forutsetningene for denne matproduksjonen -både i positiv og negativ retning? Energiproduksjon for framtida Framtiden er fornybar -hvordan vil klimaendringer endre kraftmarkedet -og hvordan kan Andøysamfunnet tjene på denne endringen?

Nyhetsbrev ANF mars april 2013  

Nyhetsbrev for Andøy næringsforening

Advertisement