Page 1

Nyhetsbrev august og september 2013 Utgitt 2. september 2013

Kommuneplanens arealdel -Andøy kommune Styret i Andøy næringsforening behandler næringsforeningens uttalelse til kommuneplanens arealdel i styremøte den 2.september. Forslag til uttalelse peker på følgende hovedutfordringer: Plankrav -hvilke områder skal ha hvilke krav til detaljplaner? Det bør være et mål å ha riktig nivå på hvor detaljert det må planlegges før det kan bygges eller iverksettes tiltak. Næringsforeningen mener det er viktig å ha en praktisk tilnærming og ønsker en så enkel planlegging som mulig. Sentrumsformål -næringsforeningen mener bruken av sentrumsformål på Andenes og tilhørende bestemmelser knyttet til parkering og byggehøyder bør vurderes på nytt. Kommunes egne ambisjoner -næringsforeningen mener at kommunen, som stor aktør og eier av infrastruktur, bør ha utviklingsambisjoner knyttet til infrastruktur og tilrettelegging for næringsliv og bolyst. Høringsfristen er 10. september. Har du innspill til planen kan de fremmes til Andøy kommune via. postmottak@andoy.kommune.no

Andøy næringsforening, Sjøgata 25. Andenes post@andoynf.no www.andoynf.no Telefon: 99698141


Frokostmøte III -Folks helse i arbeid og fritid. Tirsdag 24. september holdes årets tredje frokostmøte, på Alveland, Dvergberg. Tema denne gangen er "Folks helse i arbeid og i fritid". Folkehelsekoordinator i Andøy kommune, Elin Wiik vil presentere sine funn av kartleggingen av folks helse i Andøy. Robert Svendsen vil gå nærmere inn på hvordan næringslivet påvirker og kan påvirke folks helse. Det legges opp til diskusjon med korte innledninger. Frokostmøtet vil også introdusere nye medlemmer til Næringsforeningen. Eget program med påmelding sendes ut -hold av morgenen på 24. september fram til kl. 10.00!

Andøykortet -Hva skjer nå? Andøykortet har vært Næringsforeningens store sak siden konkursen hos leverandøren i januar 2013. Nå er alt det formelle i orden med oppgjør i konkursboet, opptak av lån, skaffe kausjonist, ny driftsavtale og nytt design. Vi venter nå på opptrykk av nye kort for å iverksette innfasing av nye -og innbytte av gamle kort. Plan for innbytte av gamle kort vil bli oversendt de som fører Andøykortet og vil bli annonsert i avisa.

"Andøy vikar" -forretningsplan Andøy næringsforening har sammen med Vesterålen Vekst, Apriori og med økonomisk støtte fra Andøy kommune, utviklet forretningsplan for "Andøy vikar". Forretningsplanen skal være ferdigstilt 1. oktober i år. Prosjektet og ideen har blitt svært positivt mottatt både hos de aktuelle næringene, og spesielt i fiskerinæringen, men også i det offentlige med NAV, Andøy kommune og Nordland fylkeskommune. Presentasjon av forretningsplan og videre fremdrift for om mulig å iverksette planen vil bli tema for årets siste frokostmøte som blir avholdt i november.

Vesterålskonferansen 2013 Årets Vesterålskonferanse avholdes 17. oktober på Sortland. Andøy næringsforening har i år blitt partner til konferansen, som er den viktigste regionale møteplass for næringslivet. Det er å håpe at mange av våre medlemmer tar turen, enten for å presentere sin bedrift på stand -se siste side, eller å få input på hva som skjer i en vekstregion. Dersom mange melder sin interesse kan det være naturlig at næringsforeningen koordinerer felles transport. Gi tilbakemelding på post@andoynf.no -om dette er av interesse. Tips: Ta med deg din kolleger på et flott arrangement!


Nye medlemmer?! Næringsforeningen ønsker å øke antall medlemmer. Nye bedrifter kommer til i Andøy og vi ønsker å være en paraply for alle som driver næringsvirksomhet i Andøy kommune. Kjenner du noen som har startet opp og som kunne vært medlem i ANF? Ikke nøl med å anbefale et medlemskap i næringsforeningen -og be dem ta kontakt med oss. post@andoynf.no eller på telefon 99698141

Ny organisering av Andøy turistinformasjon På vegne av våre medlemmer i resielivsnæringen har Andøy næringsforening igangsatt arbeidet med å reorganisere Andøy turistinformasjon til en mer moderne organisasjon. Det er nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe ut de nye rammene for framtidens turistinformasjon i Andøy. Målet er å etablere en demokratisk organisasjon som sammen med aktørene i næringen kan utvikle reiselivet i Andøy og i regionen. Arbeidsgruppa skal blant annet ta stilling til organisasjonsform, økonomi og formålet med den nye organisasjonen. I møter med Andøy kommune har vi fått tilbakemelding på at vi skal være ambisiøse når vi nå ser på ny organisering og økonomi. Det gleder oss! Resultatet av arbeidet er forhåpentligvis rammer for en ny organisasjon og innkalling til et stiftelsesmøte i løpet av oktober. Vi håper alle i reiselivsnæringen gir sin støtte til arbeidet og stiller seg bak en ny organisasjon.

Innvielse av Storgata Storgata ble åpnet med brask, bram og fint vær! Andøy næringsforening takker Nordland fylkeskommune for overrekkelsen av båndet og kniven som ble brukt til åpningen. Vi håper å få plassert det på et synlig et sted på Andenes. Arbeidet med å søke erstatning for tapt inntekt pågår ennå, og siste tall og krav fra næringslivet er oversendt til Andøy kommune. Vi håper fremdeles på at de som har meldt inn krav kan få erstattet helt eller delvis de tapte inntekter som det er lagt inn dokumentasjon for.


Nyhetsbrev anf august september 2013  

Nyhetsbrev august og september 2013

Advertisement