Page 1

ekscena CIKLUS MEĐUNARODNE DISTRIBUCIJSKE I PRODUKCIJSKE INTER-SEKTORSKE SURADNJE

......................................................................................................................................

TRANSWARP GO OUT AND PLAY

2011-2013 POGON ZA PREZENTACIJU AUTORSKIH RADOVA HRVATSKIH I MEĐUNARODNIH IZVEDBENIH UMJETNIKA

.......................................................................................................................................

Eksperimentalna slobodna scena | Trpimirova 15 | 10 000 Zagreb, Croatia | www.ekscena.hr | ekscena@gmail.com


ekscena

ekscena je nezavisna organizacija osnovana 2001. godine s ciljem promicanja i afirmacije suvremenog plesa i drugih oblika izvedbenih umjetnosti. Otvorenim modelom organizacije i načinom rada koji podrazumijeva horizontalno odlučivanje i raspodjelu odgovornosti organizacija potiče umjetnike da sami kreiraju sadržaje u skladu s vlastitim interesima i potrebama. Kroz Radnu platformu organizacija programira radionice, rezidencije, audicije, predavanja i prezentacije, potpomaže ostvarivanje autorskih projekata te osmišljava i organizira projekte samostalno ili u suradnji s drugim umjetnicima, udrugama i organizacijama u kulturi. Iniciranjem vlastitih programa i projekata te sudjelovanjem u drugima, nastoji se istaknuti važnost razvoja izvedbenih umjetnosti za razvoj kulture i civilnog društva općenito. Definirajući svoj model rada kao otvorenu self-service platformu te pružajući izvedbenim umjetnicima nužne uvjete za rad i fluktuaciju informacija, ekscena je svojim djelovanjem u razdoblju od svoga osnutka do danas većim dijelom oblikovala hrvatsku nezavisnu plesnu scenu te se profilirala u jednu od najrelevantnijih hrvatskih i regionalnih organizacija sa ciljem razvoja i promicanja suvremene plesne umjetnosti izvan njezina institucionalog okvira. Udruživanjem etabliranih umjetnika/ca, umjetničkih organizacija i inicijativa u plesu te strukturirajući okosnicu rada organizacije oko suradničke programske politike s fokusom na procese redefiniranja pozicije nezavisne izvedbene scene u okvirima službenih kulturnih politika, ekscena nastavlja raditi na afirmaciji prava na javno umjetničko djelovanje udruženih članica, promicati potrebu za radom u adekvatnim uvjetima za prezentaciju, promociju i distribuciju njihovog rada, stvarajući time uvjete za kooperativnu edukaciju, raznorodnu umjetničku produkciji, međunarodnu distribuciju i partnersko- intersektorsku suradnju, te osiguravajući uvjete za samoodrživost i kontinuitet umjetničke prakse budućnosti. Razmišljaući o uvjetima plesne edukacije i produkcije te samoreferirajući se na metode praksi i strategija rada unutar plesne umjetnosti, nova generacija hrvatskih plesnih autora otvorila je niz aktualnih pitanja vezanih za suvremenost i njezine substitucije u post-tranzicijskom kulturnom okviru. Proces plesa orijentira se ka pitanjima samih propozicija i ciljeva proizvodnje unutar turbulentnih strukturnih promjena te se širi na kontekst izvan same plesne aktivnosti, postajući pogon za djelovanje unutar šireg kulturnog i društvenog konteksta. Evaluirajući rad organizacije u okvirima novonastalog stanja privremene normalizacije, stvorila se potreba za repozicioniranjem proizvodnih strategija i njihovim reformiranjem u nove oblike samoorganizirajućeg djelovanja koje bi moglo preuzeti vizionarsku ulogu u budućem definiranju scene i njezinih suradničkih politika.

Kroz Radnu platformu ekscena je u razdoblju od 2001-2009. realizirala programe: EPDS, ARP, WARP, Collegii Saltati, frappe, TRIATLON, TRANSWARP, CENTAR2, FAQ Međunarodni gostujući umjetnici : Hiroko Tanahashi and Max Schumacher (post theater), Alice Chauchat and Alix Eynaudi , Stephanie Tiersch and Tom Schreiber (Mouvoir), Andre Curti and Arthur Ribeiro (Dos A Deux), Thomas Plischke and Kattrin Deufert (Frankfurter Küche), Franz Anton Cramer, Mie Coquempot, Chloe Ban, Martin Nachbar, Boris Charmatz & Bocal, Goat Island, Gob Squad, Paul Deschanel Movement Research Group, Bojan Jablanovec (Via Negativa), Tamara Huilmand, TKH- Walking theory, Bojana Cvejić, Marten Spangberg, Ivo Dimchev, Isabelle Schad, Lito Walkey, Jonathan Burrows, Frederic Gies, Ivana Müller, Bojana Kunst, Monica Gomis, Jefta Van Dinther.

Koordinacijski tim ekscene 2005-2010: Selma Banich, Sandra Banić Naumovski, Maja Marjančić, Željka Sančanin, Zrinka Užbinec Radna platforma ekscene podržana je od strane: Ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba, Ministarstvo kulture RH, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Kultura promjene Teatra &TD, HIPP & Zagrebački plesni centar

Eksperimentalna slobodna scena | Trpimirova 15 | 10 000 Zagreb, Croatia | www.ekscena.hr | ekscena@gmail.com


ekscena

TRANSWARP je kolaborativni ciklus regionalne i međunarodnje A-I-R produkcijske i distribucijske proizvodnje, zamišljen kao gostujući pogon za prezentaciju i evaluaciju umjetničkih pozicija hrvatskih i međunarodnih autora. Deriviran iz programa WARP / Večeri autorskih radova i performansa / 2003.-2007./ koji je reailiziran u Zagrebu kao prezentacija koreografija nastalih unutar Autorske Radne Platforme ekscene, novi ciklus izmješta umjetničke i produkcijske okvire u novi model Radne Platforme. S obzirom na presmjeravanje radnih strategija, prioriteta i ciljeva ekscene te potrebi da se dosadašnji projekti i programi organizacije kroz buduće razdoblje artikuliraju kroz razvijanje međuregionalnih i međunarodnih suradničkih inicijativa, TW preustrojava stari okvir prema definiranijim umjetničkim, produkcijiskim i distribucijskim uvjetima te će biti generiran kao suradnički pogon ekscene i međunarodnih partnera. Javno zagovaranje plesa kao relevantne umjetničke prakse unutar hrvatskog kulturnog konteksta, vidljive i priznate i na međunarodnoj razini, te etabliranje postojećih umjetničkih pozicija i rada prioritetni su ciljevi autora za rad u budućem razdoblju. Nezavisni autori okupljeni unutar ekscene djeluju unutar produkcijski i distribucijskih ekvivalentnih propozicija te stoga potreba za definiranjem novih propozicija te drugačijeg modela distribucije unutar buduće programske politike želi kontekstualizirati hrvatsku plesnu umjetnost unutar međunarodnog umjetničkog tržišta. Razloge za pokretanjem i udruživanjem u nove kooperativne i produkcijske odnose, osim povećane javne vidljivosti i postizanja boljeg infrastrukturalnog, resursnog i tržišnog položaja, organizacija vidi u efikasnijoj realizaciji koordiniranih kolektivnih akcija i osnivanju interesnih zajednica, kooperaciji u stvaranju, korištenju i distribuiranju sadržaja, horizontalnom zastupanju zajedničkih interesa – zastupništvo u promociji, distribuciji i 3 – D umrežavanju, poticanju Artist Meet Artist suradnji i rada u 3 –D mrežama, spoznavanja potrebe za preuzimanjem vizionarske uloge u budućem definiranju scene i njezinih suradničkih politika.

TW partnerske organizacije 2008-2009 : Beursschouwburg (Brisel, Belgija), documenta (Regensburg, Njemačka), IETM, Pekarna - magdalenske mreže (Maribor, Slovenija), Centre chorégraphique national de Montpellier (Montpellier, Francuska), Zagrebačko kazalište lutaka (Zagreb), Teatar &td (Zagreb), Internacionalni festival Sarajevo (Sarajevo, BIH), Galerijski centar / VRUM (Varaždin), SU Molekula (Rijeka), Stanica ( Beograd ).

TRANSWARP 2011-2013 GO OUT AND PLAY Programiranje ciklusa, odnosno svake pojedine faze odvijanja projekta, nastaje u dijalogu ekscene, regionalnih i međunarodnih partnera te gostujućih umjetnika. Struktura izvedbe svakog pojedinog ciklusa suradnje odnosi se na tri modela distribucijske razmjene : 1 GO OUT AND PLAY / POGON ZA PREZENTACIJU AUTORSKIH RADOVA 2 EDUKACIJA / PRAKSE RADIONIČKIH I SHARE-IN SEMINARA 3 A-I-R PROGRAMI / ISTRAŽIVAČKE I/ILI PRODUKCIJSKE REZIDENCIJE U skladu s potrebama gostujućih hrvatskih i međunarodnih umjetnika te regionalnih i međunarodnih partnerskih organizacija, trogodišnji ciklus distribucijske razmjene ukljućuje sva tri proizvodna modela razmjene dok se vremenski tijek njihova odvijanja i raspored aktivnosti ostavljaju partnerima i umjetnicima da ih slobodno redefiniraju.

Eksperimentalna slobodna scena | Trpimirova 15 | 10 000 Zagreb, Croatia | www.ekscena.hr | ekscena@gmail.com


ekscena

1 GO OUT AND PLAY / POGON ZA PREZENTACIJU AUTORSKIH RADOVA Gostovanje autorskih radova hrvatskih i međunarodnih koreografa i izvedbenih umjetnika na festivalima, plesnim platformama te u kazališnim institucijama hrvatskih i međunarodnih partnera. Gostovanja pozvanih autora i njihovih predstava događa se samostalno po principu pojedinačnih izmjena umjetnika u 7 evropskih gradova tijekom održavanja jednog ciklusa suradnje. Mogućnost integriranja ciklusa s edukativnim ili rezidencijalnim modelom razmjene podrzumijeva vremensko spajanje edukativnog ili rezidencijalnog modela suradnje s gostujućom prezentacijom. GO OUT AND PLAY je distribucijska mreža dosadašnjih i aktualnih radova pozvanih umjetnika po principu isprekidane izmještene festivalske produkcije.

2 EDUKACIJA / PRAKSE RADIONIČKIH I SHARE-IN SEMINARA Hrvatski i međunarodni umjetnici pozvani su da u skladu sa svojim potrebama i radnim profilima, generiraju edukacijski model ciklusa suradnje. Gostujuće radionice ili edukativne prakse share-in seminara događaju se samostalno i/ili u integriranom ciklusu zajedno s prezentacijskim ili rezidencijalnim modelom. Vremensko trajanje radionica i share-in seminara ograničeno je na 1 tjedan događanja.

3 A-I-R PROGRAMI / ISTRAŽIVAČKE I/ILI PRODUKCIJSKE REZIDENCIJE U skladu s potrebama tekućih projekata hrvatskih i međunarodnih umjetnika ili po principu neselektivnog odabira, ekscena i međunarodni partneri pozvani su organizirati istraživačke ili produkcijske rezidencijalne programe. Rezidencije se događaju samostalno ili integrirane u ciklus prezentacijskog i edukativnog modela. Vremensko trajanje istraživačkih rezidencija ograničeno je na min 3 tjedna događanja. Za potrebe rada na aktualnoj predstavi definiranoj od strane partnera i pozvanog umjetnika, A-I-R programi se organiziraju kao produkcijske rezidencije u vremenskom trajanju od min 6 tjedana te ukljućujući premijerne i reprizne izvedbe projekta.

TW PLANIRANJE MEĐUNARODNE SURADNJE

Kao hrvatski partner i inicijator suradnje, ekscena u skladu s predloženim projektima, osigurava međunarodnim partnerima i pozvanim međunarodnim izvedbenim umjetnicima : // organiziranje GO OUT AND PLAY, EDUKACIJSKOG I A-I-R ciklusa od ukupno 7 događanja tijekom godine // promocijsku podršku : distrubicija informacija o autorima, predstavama, radionicama i partnerima hrvatskim medijima i javnim kazališnim net mrežama // financijska podrška – pokrivanje troškova puta, smještaja, dnevnica, autorskih honorara i rezidencijalnih stipendija gostujućim umjetnicima u suradnji s partnerima na projektu. Troškovi gostovanja umjetnika ( predstava, radionica, rezidencija ) dijele se između gostujućeg i lokalnog partnera prema dogovorenom postotku 30% : 70%. // konzultiranje u izvršnoj produkciji : distribucija informacija i konzultacijske sesije s promotrima i selektorima festivala iz Hrvatske i regije // umjetnička podrška autorima i njihovim projektima kroz tjedne sesije ili kroz izravnu suradnju na projektu s hrvatskim izvedbenim umjetnicima, dramaturzima, plesnim ansamblima i kompanijama.

Eksperimentalna slobodna scena | Trpimirova 15 | 10 000 Zagreb, Croatia | www.ekscena.hr | ekscena@gmail.com


ekscena

TW PROSTORNA PODRŠKA Kao hrvatski partner i inicijator suradnje, ekscena u skladu s predloženim projektima, osigurava međunarodnim partnerima i pozvanim međunarodnim izvedbenim umjetnicima prostornu i tehničku podršku u realizaciji gostujućih prezentacija, edukacijskih ciklusa i A-I-R programa u suradnji s :

HIPP & Zagrebački plesni centar Studio 1 : 250 m2, black box, audio-video i light sistem Studio 2 : 60 m2, gray tube, audio-video sistem Studio 3 : 80 m2, white box , audio-video sistem Teatar &TD Zagreb ( Kultura Promjene ) Ukupno 3 kazališne black box scene, audio-video i light sistem. 1 white cube galerija, audio-video i light sistem 1 kino dvorana, audio-video i light sistem Zagrebački nezavisni centar za kulturu i mlade Scena 1 : 450m2, audio-video i light sistem Studio : 80m2, audio sistem Pučko otvoreno učilište Zagreb Studio 1 – 80m2, dvd, audio sistem Studio 2 – 40m2, audio sistem Art Radionica Lazareti Dubrovnik Studio 1 – 60 m2, audio-video sistem 1 scena – Black box, audio-video i light sistem 2 Galerije

Eksperimentalna slobodna scena | Trpimirova 15 | 10 000 Zagreb, Croatia | www.ekscena.hr | ekscena@gmail.com


TW Go Out And Play 2011-2013  

TRANSWARP Go Out And Play 2011-2013 program

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you