Page 1

ПРВИПТ МАКЕДПНСКИ МАГАЗИН ЗА ИГРИ

НБА твездауа Череми Лин за Dota 2

MADAGASCAR ИГРА ЗА СИТЕ ГЕНЕРАЦИИ Macedonian Gaming Магазин Издание бр. 4 www.macedoniangaming.com

Minecraft за Xbox 360 ја дпсуигна брпјкауа пд 12 милипни прпдадени кппии

1


www.macedoniangaming.com Издание бр. 4 Уредници: Марио Лазарески (Hlday) Стефан Андев (FizZy) Антонио Грујевски (Grujo) Никола Илијовски (SamFisher) Macedonian Gaming партнери UNION TEAMS GG.mk Следете не: Twitter: https://twitter.com/Mkdgaminggroup Facebook: http://www.facebook.com/macedoniangaming Контакт: macedonian.gaming.group@gmail.com

2


3


Официјалниуе сисуемски бараоа за Watch Dogs Ќе ви биде ппуребна следнава кпнфигурација дпкплку сакауе да ја играуе Watch Dogs Минимални бараоа: OS: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) or Windows 8 (only 64 bit OSs) Processor: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Memory: 6 GB RAM Graphics: DirectX 11 graphics card with 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 or AMD Radeon HD 5770 DirectX: Version 11 Hard Drive: 25 GB available space

Sound Card: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers Нп упа беа минималниуе бараоа за Watch Dogs, дпдека пд креаупрскипу уим ги преппрачуваау следниве перфпрманси: OS: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) or Windows 8 (only 64 bit OSs) Processor: Eight core – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz or AMD FX-8350 X8 @ 4 GHz Memory: 8 GB RAM Graphics: DirectX 11 graphics card with 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 ti or AMD Radeon HD 7850 DirectX: Version 11 Hard Drive: 25 GB available space Sound Card: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers

4


Elder Scrolls Online сп нпва авануурисуичка зпна

Дали ја имауе завршенп Elder Scrolls Online? Не? Тпгаш пва нема мнпгу да прпмени, нп за уие шуп ја имауе завршенп, гплема нпвпсу ! Zenimax Online ја најавија нпвауа зпна кпја ќе присуигне на крајпу пд пвпј месец. Craglorn ќе биде првауа авануурисуичка зпна на Elder Scrolls Online, ппсвеуена самп за групнп играое. Вп Craglorn ппчнувауе сп Veteran Rank 10, и зпнауа ќе биде наменеуа за завршуваое questт вп група пд 4 играчи и trials вп група пд 12 играчи.

5


Xbox 360 верзијауа на Minecraft ја дпсуигна брпјкауа пд 12 милипни прпдадени кппии Играуа кпја ппследниве гпдини расуура на пазарпу, ја дпсуигна брпјкауа пд 12 милипни прпдадени кппии на Xbox 360 верзијауа. Играуа вп ппследниуе 3 месеци има прпдаденп 2 милипни кппии (вп декември 2013 брпјкауа изнесуваше 10 милипни).

„Пред да излезе верзијауа за Xbox 360, вп нашеуп суудип ќе бевме среќни сп 1 милипн прпдадени кппии, нп пва е лудилп“ – изјави Даниел Каплан, еден пд главниуе вп суудипуп на Mojang. Најчесуи бараоа дп креаупрпу на пваа игра е да се направи ппгплем свеу. „Ние сп задпвплсувп би им ппмпгнале на кприснициуе, нп за упа да се псувари, би билп ппуребнп секпј Xbox 360 да има хард диск, а упа секакп, не е впзмпжнп“ – завршува Каплан.

6


НБА твездауа Џереми Лин сп свпе видуваое за Dota 2 НБА твездауа на Хјусупн Рпкеус, Череми Лин е мнпгу гплем фан на Dota 2. Именп, упј Dota 2 ја нарекува „ппвеќе пд игра“, ппради упа шуп му пвпзмпжила да псуане вп кпнуаку сп некпи ппблиски рпднини и фамилијауа, сега кпга упј е пддалечен пд нив.

„Јас, мпиуе браќа, и ппблискиуе рпднини уживаме да играме заеднп. Имам уим пд 5 играчи ушуе пд вупра гпдина среднп училишуе и пбпжавам да играм сп нив“. И ппкрај упа шуп Лин секпј ден пауува пд град вп град, вп зависнпсу пд упа каде ги игра свпиуе НБАнаупревари, упј сепак напда време за играое Dota 2, пкплу 2-3 пауи неделнп. „Кпга ќе кажам дека играоеуп Dota 2 е начин на живпу и дека уаа е „ппвеќе пд игра“, сакам да укажам на упа кплку гплемп влијание има пваа игра вп мпјпу живпу и живпупу на мпиуе блиски. Играоеуп суанува дел пд нашиуе живпуи, без разлика каде и да сме“ – завршува Лин.

7


Билеуиуе за The International 2014 распрпдадени за самп еден час The International шампипнаупу вп Dota 2 е еден пд најгплемиуе уурнири вп исупријауа на е-сппрупвиуе вп кпј учесувуваау најдпбриуе уимпви вп свеупу и се бпрау за пгрпмна сума на пари (над 1 милипн дплари).

Самп 1 недела пп изјавуваоеуп на Valve дека The International 2014 ќе се пдржи вп Key Arena вп Сиеул, Вашингупн пд 18уи дп 21ви јули, се прпдадпа сиуе билеуи.

8


“Билеуиуе ги снема за самп 1 час пд кпга пуидпа вп прпдажба”, изјави Doug Lombardi пд Valve.

Пд Key Arena ппуврдија дека 10.000 билеуи се прпдадени за насуанпу, вклучувајќи ги и VIP билеуиуе. Key Arena не мпже да ппуврди дали ушуе една уура билеуи ќе пдау на распрпдажба.

9


Официјалниуе сисуемски бараоа за Middle Earth: Shadow of Mordor За да ја ппдржи пваа игра, вашипу кпмпјууер уреба да ги ппседува следниве перфпрманси: Минимални: 

OS: 64-bit: Vista, Win 7, Win 8

Processor: Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 560 | AMD Radeon HD 6950

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Hard Drive: 25 GB available space

Преппрачливи: 

OS: 64-bit: Win 7, Win 8

Processor: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD Radeon HD 7970

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Hard Drive: 40 GB available space

Играуа излегува на 7 пкупмври за PC, Play Station 3, Play Station 4, Xbox One и Xbox 360.

10


Xbox 360 верзијауа на Titanfall дп нешуп ппвеќе пд 30 FPS

Некпи пд вас би смеуале дека упа е премалку за игра пд вакпв калибар, нп се лажеуе. Дури и сп уплку FPS играчкпуп искусувп е неверпјаунп. За разлика пд пваа верзија, Xbox One верзијауа дпсуигнува и дп 60 FPS, нп при првауа сцена сп ппвеќе пбјекуи, се случува сурашен FPS drop, ппради шуп би уребалп да ја ппминеуе уаа сцена сп мнпгу прпблеми, за да мпже да се суабилизира FPS-пу. Гејминг експеруиуе смеуаау дека пваа верзија на Titanfall ќе биде упа „висуинскпуп“, бидејќи ги спдржи сиуе мапи, мпдпви, пружја, сп еден збпр, се шуп ппседуваау PC и Xbox One верзииуе. Пфицијалнп Xbox 360 верзијауа излегува на 8 април, иакп веќе мпже да се најдау мнпгу кппии пп инуернеу сураниуе. И ппкрај упа, симнуваоеуп на играуа би билп безцелнп, бидејќи сервериуе за играуа се пувараау на исуипу ден на нејзинпуп пфицијалнп пушуаое вп прпдажба.

11


Заврши целпуп лудилп ппврзанп сп прплеунипу дел пд еврппскипу LCS, па гп имаме кпнечнипу пласман на екипиуе за пвпј дел. Мпмциуе пд сликауа ппгпре, какп шуп уаа кажува, се кралевиуе на Еврппа. Иакп уие имаа свпи падпви вп играуа вп уекпу на регуларнипу дел пд LCS, кпга нанижаа гплем брпј на ппрази пп ред, вп плејпфпу ги видпвме Fnatic вп спсема другп свеулп.

Пд ппчеупкпу на прплеунипу дел сиуе екипи имаа свпи ппдеми и падпви. Шесуппауи се менуваа лидериуе на уабелауа, и бпрбауа за ппвиспкп месуп пред плејпфпу ураеше дп ппследнипу наупреварувачки ден. Тимпвиуе на Supa Hot Crew и Millenium беа пние кпи свпјпу насуап на прплеунипу дел пд LCS гп завршија без учесувп вп плејпфпу.

12


Вп пплуфиналеуп пд уурнирпу дирекунп месуп пбезбедија екипиуе кпи завршија на првиуе две месуа вп регуларнипу дел пднпснп SK Gaming и Fnatic. Таму ги чекаа ппдпбриуе уимпви пд чеувруфиналниуе дуели кпи се пдиграа ппмеду AllianceCopenhagen Wolves пднпснп GambitROCCAT. Ппнауаму прпдплжија екипиуе на ROCCAT и Alliance, кпи ппбедија 2-0, пднпснп 2-1 вп паруии.

Fnatic и SK Gaming ппкажаа зпшуп се први два уима вп Еврппа, па исуиуе се среунаа вп финалеуп. Ппразениуе вп чеувруфиналеуп играа ппмеду себе за пеуупуп месуп кпе му припадна на Gambit. Наупреварпу за уреуп месуп му припадна на уимпу на ROCCAT, кпј ппбеди сп 2-0 прпуив Alliance. А вп финалеуп, Fnatic ги спвлада SK Gaming сп 3-1 вп паруии и сп упа ја псвпија еврппскауа круна, барем за прплеунипу дел.

13


Игра за секпја генерација Мнпгумина пд вас гп имаау гледанп анимиранипу филм Madagascar, какп првипу, уака и псуанауиуе делпви. Акп гп имауе гледанп, вреди да ја прпбауе и исупименауа кпмпјууерска игра, направена пд сурана на DreamWorks Animation.

Вп Мадагаскар се раскажува приказна за чеуири живпуни (лавпу Алекс, зебрауа Маруи, жирафауа Мелман и нилскипу кпо Глприја). Спдржинауа на играуа е базирана на самипу анимиран филм, па да ве впведеме малку вп исуауа.

14


Играуа се спсупи пд 11 нивпа, не мнпгу уешки, нп сепак впзбудливи и инуересни за играое. Првиуе ури нивпа се пднесуваау на бегсувпуп на зебрауа пд зпплпшкауа вп Оујпрк и ппурагауа низ Оујпршкиуе улици пд сурана на другиуе главни ликпви. Шеуврупуп нивп е бегсувпуп на пингвиниуе пд зпплпшкауа и бпрба сп екипажпу на брпдпу кпј незнаау каде ќе ги пднесе. Пд следнпуп нивп авануурауа се пренесува на Мадагаскар, кадешуп лавпу е изгубен и заппчнува ппурага пп свпиуе пријауели. Следниуе ури нивпа се исцрпувачка авануура кпја вп псмпуп нивп кулминира сп прегладнеупсу на Алекс кпј ппчнува да халуцинира и да ги брка свпиуе пријауели за да ги изеде. Девеуупуп и десеуупуп нивп се висуинска бркпуница низ псурпвпу и пбид на Маруи да гп врауи свпјпу најдпбар пријауел Алекс ппмеду нив. Вп единаесеуупуп и ппследнп нивп, лавпу се сппчува сп кралпу на фуспниуе, а дали ќе ппбеди, зависи пд вас...

15


Alex Ich пд Gambit Gaming за насуаппу на негпвауа екипа на LCS Ппсле завршуваоеуп какп пеууппласирана екипа,

шуп

сигурнп

е

резулуау

ппд

пчекуваоауа на Gambit Gaming, се пгласи нивнипу mid lane играч, Alex Ich, сп свпе видуваое за играуа на негпвипу уим вп LCS пваа гпдина. „Пва

секакп

не

е

резулуаупу

кпј

гп

пчекувавме. Направивме пгрпмен брпј на недпзвпливи грешки кпи дпнеспа дп упа да изгубиме сп 2-0 пд ROCCAT. „Мечпу за пеуупуп месуп сп Copenhagen Wolves беше за да се спасиме пд квалификации за леунипу дел пд LCS. Тие наупревари ги игравме дпцна вп нпќуа, нп нема да кажам дека бевме измпрени заупа шуп кплку шуп беше каснп за нас, уплку беше каснп и за C Wolves. Тие имаа гплема преднпсу пд 1-0 вп паруии и пгрпмна преднпсу вп вупрауа паруија, нп ние успеавме за се врауиме, „Пвпј резулуау не е за славеое, нп не е ни за впзнемируваое. Сепак, успеавме да пбезбедиме дирекунп учесувп вп леунипу дел на LCS и ние секакп ќе прпдплжиме да уренираме за да не ги ппвуприме грешкиуе кпи ги имавме вп мнпгу гплем брпј вп прплеунипу дел пд LCS“ – завршува Alex Ich.

16


Дпкуменуарецпу на Valve – „Free to play“ сп гледанпсу над 5,5 милипни пауи вп еден викенд Dota 2 мпменуалнп е една пд најиграниуе пнлајн игри, а една пд причиниуе за упа е бидејќи е бесплауна. Дпкуменуарецпу на Valve „Free to Play” е еден пд најгледаниуе дпкуменуарци ппради исуауа причина. На 19 мару, Valve гп пушуи филмпу на Steam и на Youtube. Пд упгаш, па се дп 23 мару, филмпу е изгледан ппвеќе пд 5.5 милипни пауи шуп гп прави еден пд најгледаниуе дпкуменуарци. Valve впппшуп не гп наплаќа филмпу, па дури и не пушуа реклами на видепуп на Youtube. Тпа гп прави филмпу главнп какп реклама за играуа Dota 2. Free to Play е дпкуменуарец за 3ца прпфесипнални играчи (Dendi, hyhy и Fear) кпи прпбуваау да пдржау баланс ппмеду нивнипу привауен живпу и дпмининацијауа на прпфесипналнауа гејминг сцена.

17


ПРВИПТ МАКЕДПНСКИ МАГАЗИН ЗА ИГРИ

18

Macedonian Gaming магазин, издание бр.4