Page 1

Nattligt rondellbygge

Foto: Jan Kansanen

För att infrastrukturen i Borås Stad ska fungera bra för medborgarna förekommer det regelbundet att Servicekontorets uppdrag utförs på nätterna.

Servicekontoret

ÅRSREDOVISNING 2010


innehållsförteckning

Ekonomiskt sammandrag Servicenämndens uppgift och resultat

2

4 4–9

Ledning och administration

10

Tryckeri

11

Anläggning/Park/Fritid

12–13

Bygg/Fastighetsservice

14–15

Verkstad/Förråd

15–16

Fordon

16–17

Investeringar i fordon och maskiner

18

Verksamheten i siffror

19

Förslag till resultatreglering

20


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

årsredovisning

Servicenämnden 2010

Servicenämnden i Borås Stad får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för kalenderåret 2010. Borås den 17 februari 2011

Ingemar Persson Förvaltningschef

Årsredovisningen är behandlad och godkänd på Servicenämndens sammanträde den 17 februari 2011.

3


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

ekonomiskt sammandrag 1 000-tal kr och löpande priser

DRIFTREDOVISNING Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag

2008

2009

Budget

2009 Redovisning

273 161,0 - 268 874,0 + 4 287,0 –

271 793,0 - 269 019,0 + 2 774,0 –

258 000,0 - 256 000,0 + 2 000,0 –

291 973,0 - 287 820,0 + 4 153,0 –

+ 4 287,0

+ 2 774,0 + 660,0

+ 2 000,0

+ 4 153,0

Ackumulerat resultat

+ 13 872,7

+ 15 985,0

+ 20 138,0

INVESTERINGSREDOVISNING

- 10 725,5

- 16 745,6

- 18 000,0

- 12 021,3

Resultat efter kommunbidrag Resultatkrav

Samtliga belopp ovan är redovisade exklusive interna transaktioner i form av administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Dessa transaktioner uppgår till cirka 81 Mkr, vilket utgör skillnaden mellan ovanstående budgetbelopp och den av fullmäktige fastställda budgeten (339 Mkr).

Servicenämndens uppgift Servicenämndens förvaltning, Servicekontoret, utgör kommunens interna resurs för kommunalteknisk utförarverksamhet. Servicekontoret utför tjänster åt bland annat andra förvaltningar, kommunala bolag med flera. Genom organisationsformen beställare-utförare, som tillämpas i Borås, har de förvaltande nämnderna Gatunämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och Folkhälsonämnden genom sina respektive kontor varit Servicekontorets största beställare av tekniska tjänster.

Servicekontorets verksamhet finansieras helt genom försäljningsintäkter och bedrivs till stor del i konkurrens med privata företag. Detta borgar för en hög effektivitet i verksamheten. Målsättningen är att alltid kunna erbjuda kunderna hög servicegrad till konkurrensmässiga priser och rätt kvalitet. Genom en hög nivå på tekniskt kunnande, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för styrning av tider och kostnader i projekten samt starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla lösningar skapar Servicekontoret ett stort mervärde för Borås Stad.

Kostnadseffektivitet, kvalitet och hög servicegrad

Organisation

Kommuninvånarna och beställarna ställer krav på ständigt fungerande gator, VA-system, fritidsanläggningar, byggnader och lokaler vilket tillgodoses genom drift- och skötselavtal och omfattande beredskapsåtagande. 4

Servicekontoret är sedan ett antal år tillbaka organiserat i fem operativa enheter bestående av tryckeri-, anläggnings-, fastighets-, verkstads- och fordonsavdelningen. Enheterna stöds i sin tur av stabsfunktioner för ekonomistyrning/IT, perso-


servicekontoret

nalfrågor samt kvalitets- och miljösamordning. Strukturen (sedan några år tillbaka) inom avdelning Anl./Park/Fritid med uppdelning i tre arbetschefs-grupper har gett tydliga förbättringar genom effektivare utförande, bättre fungerande rutiner, närmare kontakt med kunderna och deras representanter samt närmare kontakt för personalen inom arbets-grupperna till sina chefer.

Produktivitetsförbättringar och Beställare-utförare-modellen Servicekontorets verksamhet enligt beställarutförare-modellen har under ett stort antal år successivt anpassats till de förutsättningar som Borås Stad erbjuder. Kontinuerligt arbete med effektivisering med färre antal anställda för varje år. Totalt har under Servicekontorets 19-åriga verksamhet ungefär 264 personer slutat och 270 påbörjat sina anställningar. Av de senare har cirka hälften tillkommit via organisationsförändringar, där personal tillförts Servicekontoret från

|

årsredovisning

2010

andra kommunala enheter, och resten som nyanställningar. Under dessa år har ca 118 personer försvunnit utan att ersättas. Under åren 2000–2010 har antalet anställda minskat med 25 % när produktionsvolymen samtidigt mer än fördubblats. Detta innebär en produktivitetsförbättring större än 10 % per år. Servicekontorets prisnivåer har under senare år varit mycket konkurrenskraftiga i jämförelse med andra aktörer på marknaden, vilket framgår vid utvärderingar av genomförda upphandlingar inom Borås Stad. Rollen som prisdämpande faktor på den kommunaltekniska marknaden för Borås Stad har under senare år varit mycket värdefull både vid hög- och lågkonjunktur.

Servicenämndens resultat Omsättning Servicenämndens omsättning i den operativa verksamheten, exklusive administration uppgår för år 2010 till 333,7 milj. kronor vilket är den högsta sedan förvaltningen bildades 1992.

Omsättningen fördelar sig enligt nedan

2007

2008

2009

2010

Servicekontoret internt Borås Stads förvaltningar och bolag Övrig offentlig verksamhet Övriga kunder

milj.kr % 53,5 17 238,7 77 6,0 2 13,8 4

milj.kr % 55,8 18 239,5 75 6,6 2 16,4 5

milj.kr % 54,8 17 245,9 76 7,4 2 14,4 5

milj.kr % 47,9 14 267,5 81 8,3 2 10,0 3

312,0 100

318,3 100

322,5 100

333,7 100

Nettoökningen, d.v.s. ökning av försäljningsvolym exkl. Servicekontorets interna fakturering mellan avdelningarna, uppgår till cirka 18 Mkr. Den externa kundandelen utgjorde under året cirka 6,4 % av försäljningsvolymen exkl. internt.

5


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Produktionsförutsättningar Under året som gått har konjunkturen inom bygg- och anläggningssektorn förbättrats avsevärt efter den snabba, kraftiga nedgången under 2008 och början av 2009. Servicekontoret har återigen haft en något bättre beläggning av uppdrag vilket inverkat på ekonomin. Detta gäller särskilt anläggningsinriktade uppdrag. Konkurrensutsatta uppdrag ute på anbudsräkning har erbjudit bättre priser. Utbudet och efterfrågan på entreprenadjobb inom anläggningssidan har inneburit att personalresurserna haft större kontinuitet i sin sysselsättning. Omfattande arbeten i samband med snöfall (väghållning, takskottning etc.) har också inneburit en hel del i form av ökade intäkter. Servicekontorets roll som prisdämpande faktor på den kommunala marknaden är fortfarande mycket betydelsefull. Genom erbjudanden om hög servicegrad och med personal som har hög kompetens har efterfrågan av Servicekontorets tjänster på andra områden dessutom varit ganska bra och även under 2010 gett goda mervärden för de kommunala beställarförvaltningarna.

Uppdrag utanför kommungränsen och samarbete med aktörer utanför Borås Stad Sedan Servicenämndens reglemente ändrats under föregående år är samarbete med närliggande kommuner en strategisk möjlighet för Borås Stad och Servicekontoret. För att nå framgång med denna typ av erbjudande och nå fram till avtal med andra kommuner krävs konstruktiva lösningar genom politiska överbyggnader. Arbete har påbörjats med att utveckla sådana lösningar, och tills dess att detta finns avvaktar Servicekontoret.

Utveckling av personal Vi har under senare år starkt fokuserat på effektivitetsutveckling och egen professionalism inom alla verksamhetsområden. Inom ledarutveckling har vi genomfört ett lunch-till-lunch-seminarie. Fokus var bl.a. försäljning (marknadsföring, kundkontakter, kalkylarbete), produktionsplanering och informationsfrågor inom Servicekontoret. Vi arbetar efter devisen rätt kompetens på 6

rätt plats vid rätt tillfälle. Det är en förutsättning för att vi ska klara av de uppdrag vi får. Det innebär att vi ständigt behöver hålla oss ajour med vilka lagstadgade utbildningar som krävs. Vi behöver också ha en beredskap för att utbilda mer specifikt. Till det kommer att vi måste vara flexibla och ”rycka in” där det behövs. För att detta ska fungera uppmuntrar vi lärande i det dagliga arbetet.

Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron vid förvaltningen har fortsatt att minska även under 2010. Den uppgick då till 3,3 % av kontrakterad tid. Det är en minskning med 0,3 procentenheter. Detta är en kraftig nedgång sedan 2005 då sjukfrånvaron låg på 10,5 %. Det är dock viktigt att påpeka att på en relativt liten population (knappt 250 anställda) får ett par långa sjukfall ett stort statistiskt genomslag. Under året som gick har flera långa sjukfall avslutats, men sjukfrånvaron har minskat inom alla intervall. Andelen medarbetare som inte har varit sjukskrivna alls uppgick under 2010 till drygt 38,0 %. Det är en ökning jämfört med 2009. Här finns dock en osäkerhet i uppgifterna. Medarbetare kan i olika hög utsträckning ta ut semester eller kompensationsledigt vid korta sjukfall på en eller ett par dagar. För frågor som rör personal i övrigt hänvisas till Personalekonomiska redovisningen för 2009.

Kvalitet och miljö, årsredovisning 2010 Under hösten 2010 gjordes en omcertifiering och uppgradering av ledningssystemet för kvalitet till SS-EN ISO 9001:2008. Under 2010 övergick våra internrevisorer till att arbeta mer processinriktat och följa hela flöden istället för att som tidigare titta på enskilda rutiner. Detta har varit positivt då man fått en mer övergripande bild av verksamheterna. Internrevisionerna genomförs nu gruppvis och varje grupp gjorde internrevision på två olika områden under året, sammanlagt 10 områden. På dessa 10 områden har man funnit brister som medfört 5 noteringar (förbättringsförslag) och 14 mindre avvikelser.


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Övergripande verksamhets– och kvalitetsmål Miljö

Uppnått 2009

Mål 2010

Uppnått 2010

40

50

57

Uppnått 2009

Mål 2010

Uppnått 2010

3,49 6,2 15 1 086

3,5 6,0 12 965

3,3 5,4 9 814

6,4 512

3 460

9,3 471,1

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon i %

Egen organisation Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % KF:s beslut för hela kommunen Antalet sjukfall över 60 dagar KF:s beslut för hela kommunen Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare KF:s beslut för hela kommunen

Teknisk utförarverksamhet Servicenämnden har nu i nästan två decennier arbetat med teknisk utförarverksamhet inom beställar-utförare-konceptet där kostnaderna skall vara baserade på självkostnadsprincipen. Servicekontorets organisation är sedan ett antal år väl fungerande och rationell. Det är dock viktigt att det finns täckning av kostnaderna för garantiåtaganden, för kalkyluppdrag som ej leder till beställningar, för ekonomiska risker i pågående uppdrag som kan falla ut och eventuella personalkostnader för ej sysselsatta egna resurser i samband med till exempel förlorade beställningar, lågkonjunktureffekter i uppdragsutbudet etcetra. Därför är även det gångna årets ”resultat” att betrakta som mycket bra med en resultatmarginal på nästan 1,3 % i överskott.

Ackumulerat resultat Efter verksamhetsåret 2010 är det utgående samlade ackumulerade resultatet + 20 138,0 kkr.

Konkurrens för Servicekontorets verksamhet Absoluta merparten av de uppdrag Servicekontoret utför är utsatta för någon form av priskonkurrens. Vissa uppdrag har tillkommit under mycket hårda konkurrensmässiga villkor, andra med någon form av begränsning i priskonkurrensen. Men alla uppdrag, även de som tillkommer

genom förhandlingar, har en väsentlig konkurrensdimension. Det är detta faktum som gör Servicekontoret till en effektiv och kraftfull aktör inom de flesta områden där verksamhet bedrivs. Detta är också huvudorsaken till att det kommer så många attacker via insändare, tidningsartiklar med mera som har sitt ursprung hos en del av Servicekontorets konkurrenter. På Servicekontoret har sedan många år begreppet konkurrens inneburit detsamma som uttrycket; Vårt agerande för Borås Stads bästa. Service, kvalitet och kostnadseffektivitet är konkurrensmässiga nyckelord i verksamheten. Uttrycket priskonkurrens måste kopplas till ovan nämnda ord och uttryck. För oss är konkurrens att kunden inte är tvingad att handla av oss men att kunden kan lämna oss en bra motivering i de fall han inte väljer Servicekontoret

Omorganisation i Borås Stad Sedan början av juni 2010 har i Servicekontoret bedrivits ett intensivt arbete för att organisera verksamheterna i den nya struktur som gäller i kommunen från 1 januari 2011. Total tillförs Servicekontoret fem nya verksamhetsgrenar och dessutom en utökning av vissa verksamheter. Totalt handlar detta om cirka 100 nya medarbetare som tillkommer.

7


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Därför har en ny organisationsstruktur skapats där gamla avdelningar har sammanfogats med hela eller delar av andra avdelningar till totalt fem nya avdelningar. De nya, tillkommande verksamheterna blir placerade i fyra av dessa fem avdelningar. Mycket kraft och energi har gått åt under 2010 för att genomföra de organisatoriska förändringarna, och mycket kraft och energi kommer att gå åt under de närmaste åren, framför allt 2011, för att få de nya avdelningarna och hela Servicekontoret att fungera bra.

Tankar för verksamheten under år 2011 Det kommande året kommer i många avseenden att bli ett prövoår. Det kommer att ta tid och det kommer att kosta pengar att få hela den nya organisationen att bli mycket slagkraftig. Men vi kommer att anstränga oss för att lyckas. Därför är det mycket viktigt att alla som tillhör Servicekontoret fortsätter att hantera arbetet med försäljning, marknadsföring och dialoger med kunderna och deras representanter på ett professionellt och förtroendeskapande sätt såväl

i den nya organisationen som under den tid som går innan avdelningarna har ”kommit på plats” i sina nya former.

Servicekontorets vision Under senare år har i Servicekontorets arbete fokuserats på innehållet i visionen:

”Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid för Borås Stads bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik”. Ledstjärnor Under det gångna året har det, liksom under senare år, gällt en strävan inom Servicekontoret att alltid, och i allt som utförs, låta innehållet i ledstjärnorna nedan styra sättet att tänka, beteenden och hur arbete utförs. Alla medarbetare låter varje dag ledstjärnorna vara rättesnöre i verksamheten.

Ledstjärnor för Servicekontoret Dessa skall alltid, liksom tidigare, prägla vårt beteende och vårt sätt att utföra arbetsuppgifterna. • • • • • • • •

8

Måluppfyllelse Rätt kvalitet Rätt miljö Effektivt resursutnyttjande Helhetssyn Omtanke Sund ekonomi Affärer

Vad är vår uppgift? Vad har vi betalt för? Ej för hög! Ej för låg! Vi bygger ett hållbart Borås! Använd krafterna rätt! Inte bara egen verksamhet utan även till kommunens bästa! Visa intresse, respekt och omtanke gentemot medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras arbetssituation. Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet! Vara omdömesgill och klok i beställare-utförandeprocessen


Ă…r

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

92

-2,8

93

2,3

94

3,2

95

2,6

96

-2,7

97

-1,2

98

-1,3

99

-1,3

00

0,3

01

2,0

operativt ĂĽrsresultat

02

4,2

03

0,6

04

0,7

05

1,8

06

3,5

1992-2010 i Mkr

07

2,1

08

4,3

09 10

2,8

4,2

servicekontoret

| ĂĽrsredovisning

2010

9


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

ledning och administration Verksamhetsbeskrivning Under begreppet ”ledning och administration” samlas redovisningsmässigt kostnader för • Servicenämnden • förvaltningsledning • interna stabsfunktioner • lokaler (Pantängen-fastigheten) Interna stabsfunktioner utgör ett stöd till de operativa verksamheterna och innefattar • personaladministration • lönehantering • ekonomistyrning • nämndsekretariat • IT-samordning • personalservering • kvalitets- och miljösamordning

Administrationen uppvisar ett resultat på ± 0 kr. Kostnaderna för ovannämnda administrativa verksamheter är med andra ord i sin helhet utfördelade på de operativa verksamheter, som stöds av dessa administrativa funktioner.

Det finns fortfarande ett stort intresse inom Borås Stad för Servicekontorets nya anläggning på Pantängen. Även under det gångna året har ett flertal besök genomförts från andra förvaltningar, kommunala enheter eller politiska partigrupper för arbetsplatsträffar, planeringsträffar, ledningsmöten etcetra i Servicekontorets lokaler. Ofta i kombination med guidade turer på anläggningen. Detta är enligt vår uppfattning ett mycket viktigt led i att marknadsföra och informera om Servicekontorets tjänster inom Borås Stad.

Personalenheten arbetar både strategiskt och operativt med personal- och lönefrågor, till exempel rekrytering, lönerevisioner och lönesättning, arbetsmiljö, utbildningar, likabehandling, arbetsrätt och hälsofrågor som friskvård och rehabilitering.

År 2010 blir det sista året på en tioårig epok där organisationsstrukturen i princip har haft samma utseende. I den nya organisationen kommer alla personella resurser för administrativa uppgifter att bli organiserade inom de operativa avdelningarna.

Verksamheten 2010

Stor kraft har under året gått åt för att försöka genomföra kommunfullmäktiges beslut om scannade leverantörsfakturor och e-handel. Alla kostnader (leverantörsfakturor) måste passera genom försystemet KomMa där samtliga intäkter genereras via kundfakturering då ingen anslagsfinansiering förekommer. Scanning/e-handel har inneburit nya rutiner.

10

Etablering på Pantängen under 2007 öppnade möjligheter till goda synergivinster genom samarbete med Borås Elnät AB. Den innebar också bättre intern miljö och en naturlig start för att stärka lagandan inom organisationen, vilket successivt också märkts mer påtagligt under år 2010. Många av våra medarbetare drivs av engagemang och framåtanda. Tillsammans med nya hjälpmedel och utrustningar, bättre logistik och ökad intern samverkan mellan avdelningarna i den nya anläggningen har positiva effekter uppnåtts under de två senaste åren.


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

tryckeri Verksamhetsbeskrivning

Vi har under 2010 ökat produktionen av layout och printtjänster vilket till stor del beror på den nya grafiska profilen som innebär att tryckeriet blir mer involverad i dessa tjänster. Vi ser detta som ett viktigt steg i vår målsättning att effektivisera hela flödet av dokumenthanteringen inom Borås Stad. Det kommer även säkerställa att den grafiska profil som är antagen bibehålls.

Kommuntryckeriet erbjuder helhetslösningar för kopierings- och tryckeritjänster innefattande såväl paketering som distribution samt samordningsansvar för inköp av kopieringsutrustning för Borås Stad. I verksamheten ingår även layoutoch originaltjänster för trycksaker. Dessutom ingår i enheten också kommunens interna budtransporter och vaktmästeritjänster för stadshuskvarteret.

På bud/vaktmästeri har den positiva trenden med samordning av olika typer av transporter fortsatt. Men det är fortsatt så att fler kommundelar sköter delar av budgången i egen regi vilket inte är optimalt. Förhoppningsvis kommer den nya organisationen att innebära att man ser över samordningen av transporter och effektiviserar både ur miljösynpunkt men även ur ekonomisk synpunkt.

Verksamheten 2010 För tryckeriet har 2010 inneburit ett fortsatt arbete med att samordna tjänster för Borås Stad. Samordningsansvaret för inköp av kopieringsmaskiner har inneburit en stor besparing för förvaltningarna. Vi har cirka 350 maskiner vilket innebär att vi i princip äger alla maskiner. Besparingen för Borås Stads förvaltningar och bolag beräknas ligga på cirka 4 mkr/år. Ambitionen i vårt arbete med den kompetens som finns inom tryckeriverksamhet har varit och kommer framgent att vara en liknande samordning för trycksaksproduktion. Vi vet att det finns minst lika mycket pengar att spara på en samordning inom detta område.

Vi har under 2010 även skött bilarna i bilpoolerna i stadshuset och Saturnus.

Omsättning Tryckeri Kund

Tkr

Borås Stad Borås sjukhus Föreningar

2008 %

13 270 92 288 2 866 6 14 424 100

2009 Tkr 14 680 319 960 15 959

%

92 2 6 100

2010 Tkr % 15 560 339 1 010 16 909

92 2 6 100

Resultat och resultatmarginal tryckeri Resultat (tkr) Resultatmarginal (%)

2008 + 251 1,7

2009 + 298 1,8

2010 + 321 1,9

11


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

anläggning /park /fritid Verksamhetsbeskrivning Avdelningen verkar inom fyra olika huvudområden; gatu-, va-, park- och fritidsanläggningar samt arbetar med både nyanläggning, drift och underhåll. För Gatukontorets räkning sköts merparten av kommunens gator, broar, torg och parkeringsplatser vad avser vinterväghållning, barmarksunderhåll, underhåll av trafikanordningar med mera. Även kommunens VA-ledningar och vissa av de centrala parkerna sköts på uppdrag av Gatukontoret. Arbetena på VA-sidan omfattar underhåll, saneringar, vattenmätarservice samt rensning av vattendrag och skötsel av fontäner med mera. Utöver park- och trädgårdsskötsel även markrenhållning såsom halkbekämpning, sopning och ogräsbekämpning på gator, gångbanor och övriga hårdgjorda ytor. Avdelningen utför också delar av Gatukontorets nybyggnader gällande park-, gatu- och VA-anläggningar, oftast efter upphandlingar i konkurrens med andra entreprenörer. För Fritids- och Folkhälsokontorets räkning sköts drift och underhåll av 31 st. idrottsanläggningar i centralorten bland annat Borås Arena, Ryahallen, Boråshallen, Ryavallen och Ishallen. Vidare motionsanläggningarna vid Kypesjön och Kransmossen samt bollplanerna vid Ryda och Ramnavallen som exempel.

Verksamheten 2010 Omsättningen har under året ökat med cirka 11 mkr. jämfört med 2009. Gatukontoret har ökat med 20 mkr., mest beroende på den stränga vintern i början och slutet av året. I övrigt har Gatukontoret kvar sin beställningsvolym till Servicekontoret på ca 100 mkr. likt 2008 och 2009. Lokalförsörjningskontoret har också ökat sin beställningsvolym jämfört med 2009. Även där är orsaken till ökningen vinterarbeten.

12

Arbeten avseende beställningar från Fritids- och Folkhälsokontoret och övriga offentliga verksamheter har fortsatt i normal omfattning medan omsättningsvolymen har minskat från övriga förvaltningar/bolag samt externa kunder. Under året har totalt 163 anbud avlämnats, varav 129 st. (79 %) avser konkurrensutsatta upphandlingar. Av de upphandlingar som avgjorts har 86 st. (53 %) medfört beställningar. Samarbetet med Lastbilscentralen om hantering och försäljning av återvinnings- och kompostmaterial på Ramnaslätt har pågått liksom tidigare. Från anläggningen har omkring 30 000 ton material transporterats ut för att återanvändas i samband med beläggnings- och nyanläggningsarbeten. Under det gångna året har även en fortsatt förädling av markområdet skett.

Större projekt under året - - - - - -

VA-entreprenader för cirka 12 mkr. med Bergsätersgatan och Tullen som de största objekten. Renovering av lekplatser för ca 5 mkr., där Baldersgatan har en fakturerad volym av cirka 1 mkr. Exploateringsområdena Kärra etapp II i Brämhult och Hovalida i Spar-sör har byggts ut för sammanlagt cirka 8,4 mkr. Vidare har Stora Brogatan fått en ombyggnad för 3 mkr. och Viskaforsskolans skol- gård en ombyggnad för 2,6 mkr. Busshållplatser i centralorten, P-platser vid Boråsparken samt en ny rondell vid kvarteret Filtret för sammanlagt cirka 6 mkr. Oljesanering av massor vid Alideberg för 5,2 mkr..


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Omsättning Anläggning/Park/Fritid Kund

Tkr

Gatukontoret Fritids- och folkhälsokontoret Lokalförsörjningskontoret Övriga förvaltningar och kommunala bolag Övrig offentlig verksamhet Övriga externa kunder Internt

2008 %

2009 Tkr

%

2010 Tkr %

97 513 58,0 20 989 12,4 5 901 3,6

102 219 60,3 20 640 12,2 5 850 3,4

122 218 65,9 20 477 11,0 9 465 5,1

23 877 14,2 4 691 2,8 15 399 9,0 168 370 100

21 713 12,8 5 818 3,4 13 476 7,9 169 716 100

17 803 6 567 9 058 185 588

18 963

*20 775

16 034

187 333

190 491

201 622

9,6 3,5 4,9 100

*Interna omsättningen har ökat p.g.a. ändrad hantering av interna arbetsordrar i samband med införandet av fakturaskanning. Jämförelse över tiden blir därför inte relevant.

Resultat och resultatmarginal Anläggning/Park/Fritid Resultat (tkr) Resultatmarginal (%)

2008 + 3 285 1,8

2009*

2010

+ 1 775 0,9

+ 3 069 1,5

*I resultatet för år 2009 ingår nedlagda kostnader på total 411 tkr gällande del i projekt ”Högersväng från Getängsvägen till Alingsåsvägen” enligt överenskommelse mellan Gatukontoret och Servicekontoret. Utan denna överenskommelse hade avdelningens årsresultat således varit 2.186 tkr (1,1%).

13


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

bygg /fastighetsservice Verksamhetsbeskrivning Avdelningen är en kommunintern utförare med Lokalförsörjningskontoret, LFK, som huvudsaklig beställare och omfattar delarna bygg, fastighetsskötsel och lokalvård, där bygg- och fastighetsskötsel utgör cirka 70 % av omsättningen. Bygghantverkarna utför underhållsarbeten och smärre om- och tillbyggnader inom kommunens fastigheter. I verksamheten ingår också fastighetsskötsel och beredskapsåtagande avseende fastigheternas drift. Fastighetsjouren omfattar även de cirka 200 personhissar, som installerats i privata bostäder i kommunen med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. Kompetens för utförande av bostadsanpassningar finns, och förhoppningen är att denna typ av uppdrag kommer att öka framöver. Lokalvård utförs i huvudsak i förvaltningsbyggnader i centralorten. Dessutom ingår driften av cafe´- och restaurangverksamheterna i stadshuskvarteret och på Pantängen. Dessa två verksamheter sysselsätter totalt cirka 29 av avdelningens totalt cirka 60 anställda.

Verksamheten 2010 Omsättningen inom avdelningen har under 2010 uppgått till drygt 37 Mkr och det operativa resultatet uppgår till cirka - 374 tkr. Intäkterna härrör från löpande uppdrag och från entreprenader upphandlade i konkurrens. Under året har 30 anbud på ombyggnadsarbeten lämnats och

20 har resulterat i beställningar. Avdelningens anbudsprisnivå på byggtjänster bedöms vara konkurrenskraftig. Bland de byggprojekt som utförts under året kan nämnas arbeten med renovering av Inägovägen 7C-D på cirka 1,1 mkr. samt ombyggnader på Norrbygården och på Flamenska huset för 1,6 mkr. Vissa mindre lokalvårdsuppdrag i konkurrens ingår också i uppdragen (t.ex. regelbunden städning av rastplatser). I övrigt är uppdragen koncentrerade till drift-, underhålls- och smärre byggnadsarbeten. Inom fastighetstekniksidan har kompetensen breddats med inriktning speciellt mot energi- och miljöteknik. Samarbetet mellan LFK och Servicekontoret inom energi- och miljöområdet har blivit mer konkret under 2010, och vår förhoppning är att under nästkommande år se frukten av detta arbete. Inom lokalvårdssidan utgör städning av byggnaderna i stadshuskvarteret knappt hälften av uppdragsvolymen. Vidare utförs kontinuerligt asbestsanering på det kommunala fastighetsbeståndet. Inom byggserviceverksamheten har minskad beställningsvolym från Lokalförsörjningskontoret under året inneburit neddragningar på personalsidan.

Omsättning Bygg/Fastighetsservice Kund Interna beställningar Lokalförsörjningskontoret Fritids- och folkhälsokontoret Övriga förvaltningar Kommunala bolag

14

2008 Tkr % 3 660 9 26 610 64 1 170 3 8 275 20 1 589 4 41 304 100

2009 Tkr % 3 983 29 739 954 5 202 1 183 41 061

10 72 2 13 3 100

2010 Tkr % 4 472 24 281 1 170 6 202 1 055 37 180

12 65 3 17 3 100


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Resultat och resultatmarginal Bygg/Fastighetsservice

Resultat (tkr) Resultatmarginal (%)

2008 + 208 0,5

2009 + 10 -

2010 - 374 -

verkstad /förråd Verksamhetsbeskrivning Verkstaden arbetar med underhåll och ”akuta” reparationer av fordon, maskiner och väghållningsutrustning. I första hand är arbetet inriktat mot Servicekontorets egen maskinpark, men arbeten utförs även åt andra förvaltningar. Dessutom tillhandahålls konstruktion, tillverkning och reparationer av allehanda kommunaltekniska installationer till Gatukontoret, Lokalförsörjningskontoret samt Fritid- och Folkhälsokontoret som stora kunder. Dessutom har arbeten i anslutning till diverse konstverk utförts åt Kulturkontoret. Avdelningens förråd svarar för lagerhållning av frekventa reservdelar och förbrukningsmaterial, men utgör också beredskapsförråd med reservdelar för kommunens ledningsnät, snöröjnings- och sandningsutrustning med mera. Förrådet inrymmer även en drivmedelsstation som servar kommunens fordon och maskinpark samt en tvätthall för maskiner, redskap och fordon. Genom förrådet hanteras även uthyrningsmaterial såsom generatorer, pumpar, kompressorer, elmaterial samt trafikskyltar och trafikavstängningsmaterial för både Servicekontorets egen verksamhet och för andra förvaltningar och kommunala bolag. Dessutom hanteras idrottsmaterial som toalett-, dusch- och sekretariatsvagnar samt evenemangstält med mera som via IP-skogen hyrs ut till föreningar verksamma i kommunen.

Verksamheten 2010

Verksamheten i mekanisk verkstad har under året delvis saknat fast arbetsledning, vilket orsakat vissa planeringsstörningar. Cirka 5 000st arbetsordrar har effektuerats genom verkstaden under året. Ett aktivt arbete med att effektivisera lagerhanteringen har under året resulterat i en minskning av lagervärde med 20% och därigenom nått en förrådsomsättning på 3 ggr/år. Verkstaden har under året utfört reparationer av snöplogar, sandspridare, sopmaskiner, gräsklippare, kommunaltekniska påbyggnader samt andra maskiner där ”märkesverkstäder” inte finns tillgängliga. Verkstaden har även ingått i vinterberedskapen som en integrerad del i snöröjningsfunktionen och tidvis varit bemannad dygnet runt i samband med snöväder. Under 2010 har 60 st anbud lämnats, varav 27 st resulterat i beställningar. Bland de arbeten som verkstaden utfört under 2010 kan nämnas sättning av 42 m smidesräcke vid Borås övre, utbyte av en kabelbro på 21 m över järnvägsspår vid Byttorp, 24 m räcke samt 55 m kantplåt vid Viskaforsskolan, tillverkning och montering av transformatorunderrede samt golv till transformatorrum vid Västerlånggatan, byte av 34 m² fasadbeklädnad av korrigerad plåt på Gånghesterskolan samt montering av cirka 6 000 st handikappmarkeringar för synsvaga i Stadshuset, Hulta ängar, Sjöboskolan, Sandaredsskolan, Sandgärdskolan, Engelbrektskolan.

Enhetens omsättning uppgick under 2010 till 26,5 Mkr med ett positivt resultat på 287 kkr. 15


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Omsättning Verkstad/Förråd Kund Interna beställningar Gatukontoret Lokalförsörjningkontoret Fritids- och folkhälsokontoret Övriga förvaltningar Kommunala bolag Övriga kunder

2008 Tkr %

2009 Tkr %

2010 Tkr %

17 307 66,1 2 225 8,5 1 257 4,8 1 073 4,1 628 2,4 2 016 7,7 1 676 6,4 26 182 100

20 332 77,6 812 3,1 760 2,9 1 315 5,0 262 1,0 1 467 5,6 1 258 4,8 26 206 100

20 336 76,7 848 3,2 795 3,0 1 299 4,9 292 1,1 1 538 5,8 1 405 5,3 26 513 100

Resultat och resultatmarginal Verkstad/Förråd

Resultat (tkr) Resultatmarginal (%)

2008 - 157 -

2009

- 150 -

2010 + 287 1,0

fordon Verksamhetsbeskrivning Avdelningen äger och administrerar huvudparten av kommunens ägda eller leasade fordon och maskiner. Genom Servicekontorets investeringsbudget svarar fordonsenheten även för nyanskaffning av fordon och maskiner till kommunens övriga förvaltningar, som påföres kostnader för räntor, avskrivningar, reparationer med mera genom interna hyresdebiteringar. Personbilar leasas och förnyas fortlöpande medan tyngre fordon och entreprenadmaskiner köps. Enheten administrerar även drift och underhåll av kommunikationsradioutrustning för kommunens tekniska verksamheter. Därtill kommer ett centralt register över fordon, till exempel lätta släpkärror med mera som ägs av andra förvaltningar, och för vilka enheten samordnar inbetalning av fordonsskatter och försäkringar. Servicekontoret arbetar enligt kommunens antagna miljömål och antalet miljöfordon ökar kontinuerligt. 16

Verksamheten 2010 Fordonsenheten fortsätter en positiv utveckling som kännetecknas av professionalism och kundkänsla och omsättningen är under verksamhetsåret den näst högsta sedan bildandet av enheten. Omsättningen, som baseras på en hyressättning grundad på verkliga fordons- och maskinkostnader, uppgår till 51 Mkr och verksamhetsresultatet uppgår till + 850 kkr. Fordonsenheten administrerar för närvarande cirka 550 fordons- och maskinenheter inom kommunen och dess bolag. Av dessa är 534 finansierade genom leasingavtal vilket ger bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska, säkerhets-, komfort- och miljömässiga standard. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga. Anskaffningen av nya fordon sker i ett nära samarbete med Administrativa kontorets upphandlingsenhet. Regelbundet tecknas också serviceavtal för skötseln av de flesta fordonen.


servicekontoret

Av Servicekontorets egna 112 person- och servicebilar drivs 21 st med etanol och 20 st med biogas. En del av Servicekontorets fordon körs på syntetisk diesel som är framställd ur naturgas. Detta ger en positiv miljöeffekt, men bränslet är också något dyrare än vanlig diesel.

|

årsredovisning

2010

inom Borås Stad. Inom ramen för Servicenämndens nyligen ändrade reglemente arbetar Servicekontoret vidare för att nå fram till samarbetsavtal med några av dessa närliggande kommuner.

Då de av Administrativa kontorets upphandlingsenhet gjorda ramavtalen för bilupphandling skett i samarbete med flera av Borås Stads närliggande kommuner har Servicekontoret fått frågor från några av dessa kommuner. Det finns ett stort intresse att låta Servicekontorets fordonsavdelning hantera fordonen efter liknande modell som

Omsättning Fordon Kund Internt SK Gatukontoret Kommundelskontor Lokalförsörjningskontoret Borås Energi och Miljö AB Övriga förvaltningar Kommunala bolag

2008 Tkr % 15 901 32 3 889 8 13 613 28 879 2 10 578 22 1 593 3 2 603 5 49 056 100

2008 Tkr % *9 656 4 356 16 255 420 12 807 1 560 3 715 48 769

20 9 33 1 26 3 8 100

2010 Tkr % 7 086 4 905 18 011 1 340 14 265 1 688 4 238 51 533

14 10 35 3 28 3 8 100

*Sedan år 2008 har Servicekontorets modell för kostnadsfördelade fordon ändrats. Kapitalkostnader, kostnader för reparationer med mera redovisas fortsättningsvis, för förvaltningens egna fordon, direkt på användarnas avdelningar. Det är en följd av vårt arbete att förenkla våra rutiner inom förvaltningen. Detta innebär lägre ”intern” omsättning inom Servicekontoret och att försäljningssiffrorna över åren ej blir jämförbara.

Resultat och resultatmarginal Fordon Resultat (tkr) Resultatmarginal (%)

2008 + 700 1,4

2009 + 841 1,7

2010 + 850 1,6

17


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Investeringar i fordon och maskiner 2010 Investeringsbudgeten för året uppgick till 15 Mkr. Årets faktiska investeringar i fordon och maskiner uppgår till 8,4 Mkr.

Servicekontorets större egna investeringar omfattar vinterväghållningsutrustning för 0,4 Mkr och avstängningsmaterial för 0,3 Mkr.

Bland de större investeringarna återfinns för Borås Energi & Miljö AB:s räkning 1 st. sopbil för 2,3 Mkr, 1 st. lastbil för 1,7 mkr och containrar för 0,5 Mkr .

Servicekontoret har under 2010 haft en lägre investeringsnivå på grund av osäkerhet med arbetet i den nya kommande organisationen. Dessutom har fördröjningar av vissa upphandlingar skett, bland annat som en följd av anpassningar till LOU, lagen om offentlig upphandling. Inför 2011 förutsätts investeringsnivån att öka till normal investeringsvolym igen.

För Borås Elnät AB:s räkning har 1 st. lastbil med skylift för 2,7 Mkr anskaffats. För Fritids- och Folkhälsokontorets, Lokalförsörjningskontorets och Gatukontorets räkning har under året inga inköp gjorts.

Sammanställning över 2010 års investeringar Borås Energi & Miljö AB

18

Volvo FE, Lastbil m. skåpbyggnation Mercedes, Sopbil, gas Lastväxlar – Containrar

1 754 300 2 345 000 460 100 4 559 400

Fritids- och Folkhälsokontoret Gatukontoret och Lokalför- sörjningskontoret

0

Borås Elnät AB

Volvo FLL260, Skylift

2 684 500

Servicekontoret Totalt kronor

Traktor MF 3645, Åkgräsklippare Husqvarna Åkgräsklippare Husqvarna Markvibrator Avstängningsmaterial Vinterväghållningsutrustning IP Skogen-utrustning

57 000 83 560 88 620 135 000 313 975 375 000 103.170 1 156 325 8 400 225


servicekontoret

verksamheten i siffror för 1 000-tal kr och löpande priser

2008

|

årsredovisning

2010

2009

2010

Budget

Redovisning

20 673,0 - 20 673,0 0,0

21 401,0 - 21 401,0 0,0

21 440,0 - 21 440,0 0,0

21 669,0 - 21 669,0 0,0

– – –

– – –

– – –

– – –

14 424,0 - 14 173,0 + 251,0

15 959,0 - 15 661,0 + 298,0

15 200,0 - 15 000,0 + 200,0

16 909,0 - 16 588,0 + 321,0

– - 3 015,0 - 3 015,0

– - 2 710,1 - 2 710,1

– - 3 000,0 -3 000,0

– - 3 621,1 - 3 621,1

187 333,0 - 184 048,0 + 3 285,0

190 491,0 - 188 716,0 + 1 775,0

185 000,0 - 183 800,0 + 1 200,0

201 622,0 - 198 553,0 + 3 069,0

Bygg/Fastighetsservice Intäkter Kostnader Resultat

41 304,0 - 41 096,0 + 208,0

41 061,0 - 41 051,0 + 10,0

40 418,0 - 40 218,0 + 200,0

37 180,0 - 37 554,0 - 374,0

Verkstad/Förråd Intäkter Kostnader Resultat

26 182,0 - 26 339,0 - 157,0

26 206,0 - 26 356,0 - 150,0

28 000,0 - 27 800,0 + 200,0

26 513,0 - 26 226,0 + 287,0

Fordon Intäkter Kostnader Resultat

49 056,0 -48 356,0 + 700,0

48 769,0 -47 928,0 + 841,0

49 650,0 - 49 450,0 + 200,0

51 533,0 - 50 683,0 + 850,0

Inkomster Utgifter

- 7 710,5

- 14 035,5

– - 15 000,0

- 8 400,2

Nettoinvesteringar

- 7 710,5

- 14 035,5

- 15 000,0

- 8 400,2

Ledning och administration Intäkter Kostnader Resultat Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Tryckeri Intäkter Kostnader Resultat Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Anläggning/Park/Fritid Intäkter Kostnader Resultat

2010

19


servicekontoret

|

årsredovisning

2010

Förslag till resultatreglering 2010 Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillföra Servicenämnden utgående ackumulerat resultat enligt följande:

20

Ingående ackumulerat resultat Årets resultat

+ 15 985 000 + 4 153 000

+ 20 138 000


servicekontoret

|

책rsredovisning

2010

21


servicekontoret

22

|

책rsredovisning

2010


servicekontoret

|

책rsredovisning

2010

23


Foto: Jan Kansanen

servicekontoret postadress Servicekontoret, Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Västerängsgatan 6, Pantängen tel 033-35 70 00 (växel) webbplats boras.se/servicekontoret

Servicekontoret, Borås Stad - Årsredovisning 2010  

Årsredovisning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you