Page 1

VÅR EN 2 018

HÄLSOMENYN

för Malung-Sälens kommuns personal


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

Innehåll KOMMUNENS HÄLSOARBETE

sid 3–4

VAD GÄLLER FÖR ”HÄLSOPENGEN”?

sid 5–7

NYHET! LILLA KLASSIKERN

sid 7

MALUNG–SÄLENKLASSIKERN

sid 7

HÄLSOINSPIRATÖRER

sid 8

TOKA GYM & LEKLAND SÄLEN

sid 10–11

FRISKIS & SVETTIS

sid 12–13

I Hälsomenyn får du information om hälsoarbetet och tips om träningsmöjligheter och olika erbjudanden. Självklart kan ni också välja andra sätt att motionera på. Våra kroppar är gjorda för att röra på sig. Regelbunden vardagsmotion håller ”maskineriet” igång och har många positiva effekter på vår hälsa, både på kort och lång sikt. Att hitta sitt eget sätt och sin egen nivå av träning är viktigt för att det ska bli en vana som man vill fortsätta med. Aktivitetskortet – Hälsodagboken gäller halvårsvis. Ge­ nom att alla dagar finns med får du en bra överblick över din träning. Med två halvtimmar i veckan ifyllda deltar du i utlottningen av ”må gottisar”, massage, fotvård med mera. Kortet ger dig också möjlighet till rabatter och speciella erbjudanden.

SKINNARBADET

sid 14–15 TRIM

sid 16–19 EXPERIUM BAD

sid 20

EXPERIUM BOWLING

sid 21

MASSAGE

sid 22 YOGA

Aktivitetskortet får du av din Hälsoinspiratör.

SÄLENHALLEN

Hör gärna av er om det fattas kort eller om ni har frågor kring Hälsomenyn.

sid 23 – har både gym och andra tränings­ möjligheter. Läs mer om Sälenhallen på kommunens hemsida.

2

Hälsosamordnare Inger Karlsson Förskolan Ekorren Telefon: 0280-183 73 inger.karlsson@malung-salen.se


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

Hälsoarbetet i Malung-Sälens kommun I vårt hälsoarbete är det viktigt att se helheten. ­Fokus ligger på att arbeta främjande både på kom­ mun, förvaltnings- och individnivå inom områdena: • Arbetsmiljöarbete • Friskvård • Rehabilitering Övergripande mål 2016–2018: Arbetsglädje och bra hälsa på våra arbetsplatser.

Delmål: • Hålla en fortsatt låg sjukfrånvaro. •F ortsätta vara en av Sveriges friskaste ­kommunala arbetsplatser. •Ö ka andelen långtidsfriska till 30 %. •M inska arbetsskador och skadetillbud. •R apportera skadetillbud Med sjukfrånvaro mäter vi ohälsa, med lång­ tidsfriska mäter vi hälsa.

Vad vi behöver göra för att uppnå våra mål – vår vision FRÄMJA HÄLSA Kommunövergripande Skapa en strategi för att utveckla arbetsglädje och hälsa. Förmedla policydokument genom ett aktivt arbete med samverkans- och utvecklingsfrågor. Förvaltning Skapa goda förutsättningar genom ett ledarskap som främjar engagemang, moti­ vation, kompetens, kunskap och välbefinnande. Inkludera hälsa och arbetsmiljö i medarbetarsamtalen och på arbetsplatsträffar. Skapa goda förutsättningar för hälsoinspiratörerna. Individ

Eget ansvar för hälsa och välbefinnande. Medarbetaransvar genom att bidra till arbetsglädje och utveckling

Kommunövergripande

Vad behöver vi göra för att uppnå våra mål – undvika sjukdom eller skada FÖREBYGGA OHÄLSA Identifiera riskgrupper för att undvika ohälsa. Utveckla arbetsmiljökunskap hos chefer, skyddsombud och Hälsoinspiratörer.

Förvaltning

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Skapa forum att ta upp arbetsplatsproblem. Hantera grupper som behöver stöd.

Individ Ha kunskap om vad som påverkar hälsan. Medverka i utbildning för att undvika ohälsa i arbetet. Använda för verksamheten aktuella arbets- och hjälpredskap. Kommunövergripande

Vad behöver vi göra för att uppnå våra mål – hantera sjukdom eller skada EFTERHJÄLP, REHABILITERA Kända och effektiva rehab processer utifrån individen.

Förvaltning

Snabba insatser. Aktivt hantera problem, såväl inom fysiska som psykosociala områden.

Individ Eget ansvar för tillfrisknande och återgång till arbetet. (Ovanstående kan vara till hjälp och stöd)

3


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

VÅR VISION När det är som bäst är vår arbetsplats Malung-Sälens kommun en hälsosam och attraktiv arbetsplats där vi alla tar ansvar för att främja de faktorer som ger arbetsglädje, engagemang och motivation.

För att nå dit behöver vi alla hjälpas åt. Alla i vår organisation har lika stor del i hur vi lyckas. Främjande hälsoarbete handlar om att ha kun­ skap om vad som påverkar oss och vår hälsa, det handlar om att hitta det vi mår bra av och göra mer av det. Vi behöver hitta en bra balans där vi tar hand om både kropp och själ. Kost, vila och rörelse är grundpelarna för en fungerande kropp men trivsel på arbetsplatsen, fritiden och med vänner/arbetskamrater har också stor bety­ delse för hälsan och ”knoppen”. Du som medarbetare kan påverka – samarbetet på din arbetsplats – hur vi beter oss mot varandra – gemenskap – tillhörighet Organisationen kan påverka – arbetsmiljöfrågor – ledarskapet – arbetets organisering – ekonomi För var och en av oss gäller det egna ansvaret för våra levnadsvanor och livsstil. Vad är det som får just dig att må bra? Kommunen vill med hälsoarbetets utformning skapa möjligheter till ett mer aktivt arbete med hälsofrämjande frågor både för individ och för arbetslaget. Som hjälp finns hälsoinspiratörerna på era arbetsplatser. Prata ihop er om hur ni vill forma hälsoarbetet på er arbetsplats.

4

Mål för kommunens hälsoarbetspolicy. – Hälsoarbetet ska verka för att förbättra den totala arbetsmiljön, skapa en trivsam arbets­ plats, ge god hälsa genom ökat hälsomed­ vetande hos personalen. – Alla anställda ska vara medvetna och ha kunskap om hur vi själva påverkar vår ar­ betsmiljö och att vi även påverkas av den. Vi är varandras arbetsmiljö. – Alla anställda motionerar regelbundet utifrån sina egna förutsättningar och upplever sig har en god kondition. Hälsoarbetet ska: – vara ett komplement till övrig personalvård – erbjuda hälsofrämjande aktiviteter – underlätta och uppmuntra fysisk aktivitet


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

Hälsopengen i hälsoarbetet Hälsopengen består av två delar, en individuell och en för arbetslagsutveckling. Hälsopengen tas från den egna arbetsplatsens budget. Gäller för: –T illsvidareanställda och månadsanställda vikarier med minst en halvtidstjänst. – Långtidssjukskrivna och barnlediga. Den individuella delen på 500 kronor/år gäller enbart för fysisk aktivitet, motion med syfte att stärka kondition, styrka och rörlighet som är viktigt för vår hälsa. Den erbjuder subventionerad träning genom möjligheten att köpa träningskort. I Hälsomenyn finns många bra erbjudanden riktade mot kom­ munens anställda men vill ni köpa träningskort på andra ställen så är det okej. Bor man på annan ort kan man köpa träningskort där. • Ni betalar alltid träningskortet själv och får i efter­ hand, mot skrivet kvitto, tillbaks pengarna på lönen. •K vittot lämnas till er närmaste chef. •H ar ni inte utnyttjat hela femhundralappen under våren är det okej att ta ut resterande belopp på höstens träningskort. •N amn, arbetsplats, pris och vilken aktivitet det gäller ska tydligt framgå på kvittot. Observera att ni betalar medlemsavgifter själva. De är inte skattebefriade. Utveckling av arbetslaget 500 kronor/år och anställd satsas för att stimulera utveckling av arbetslaget. Vad är det just ni behöver på er arbetsplats? Sätt upp ett gemensamt mål.

För ”Gruppengen” gäller: •D en ska öka medvetenheten om vad och hur vi kan påverka vår hälsa. Den kan användas till föreläsningar och till att praktiskt genomföra aktiviteter som främjar hälsan på arbetsplatsen. •D en ska vara en del av den vardagliga verk­ samheten. •D en kan inte användas individuellt utan enbart tillsammans med arbetslaget. •A rbetslaget tillsammans med hälsoinspiratörer och chef kommer överens om vad man ska göra. •A ktiviteten ska kunna genomföras av alla i arbetslaget. bservera att det är viktigt att även gruppaktivite­ O terna håller sig inom ramen för ”skattefri friskvård”. •R iktigheten i aktiviteten ska alltid förankras/ godkännas av din närmaste chef innan genom­ förandet. • Syftet ska vara hälsofrämjande •D et ska finnas ett tydligt skriftligt program, där typ av aktivitet, innehåll, syfte, antal deltagare och kostnader ska framgå. •S krivet program skickas till ekonomikontoret tillsammans med fakturan. •K opia av programmet skickas till kommunens hälsosamordnare. Mat och boendekostnader Mat är inte en skattefri friskvårdsförmån och är där­ för inte en aktivitet som hälsopengen kan användas till. Detsamma gäller för boendekostnader i sam­ band med övernattningar vid friskvårdsaktiviteter. Hälsopengen kan däremot användas vid kon­ ferenser och utbildningar i hälsofrämjande syfte.

5


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

”Hälsopengen” – varje arbets­ plats står själva för kostnaden för sina anställda.

Så fungerar skattefria trivselhöjare Det finns regler inom skattelagstiftningen som premierar det friska arbetet. Sådana perso­ nalvårdsförmåner har både den anställde och arbetsgivaren glädje och nytta av. Personalen får ett friskare liv och arbetsgivarens eventuella problem med vikarieanställningar och sjuklöneutbetalningar avtar. Den anställde slipper betala skatt för värdet på förmånen och arbetsgiva­ ren slipper betala arbetsgivaravgifter på kostnaden (som kan jämställas med en lönekostnad). Hur ser då reglerna för den skattefria friskvården ut? Tanken med personalvårdsförmåner är att de ska öka trivseln på arbetsplatsen. Skatteverkets definition av vad som räknas som personalvårdsförmån har stor betydelse. Det beror på att värdet av förmånen annars läggs ovanpå lönen och då måste den anställde skatta för den på samma sätt som för vanlig lön. Även arbetsgivaren måste betala arbetsgi­ varavgifter på 33 procent av förmånens värde. Personalvårdsförmånen kan i sådana fall bli en mycket kostsam affär, varför de flesta arbetsgiva­ re oftast håller sig till skatteverkets regler. Om personalvårdsförmånerna är av – enklare slag – av mindre värde – omfattar hela personalen är chansen stor att det kan handla om en skatte­ fri förmån.

6

Enkelheten och att alla kan delta ses som vik­ tigt. Därför kan en arbetsgivare skattefritt stå för anmälningsavgiften för ett lag till ett motionseve­ nemang där det gäller att jogga, lunka eller gå 5 km. Däremot blir anmälningsavgiften till Vasalop­ pet en skattepliktig förmån eftersom alla inte utan vidare klarar av att åka 9 mil på skidor. Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrott­ sevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem. Skulle en personalvårdsförmån gå att byta mot kontanter blir förmånen alltid skattepliktig, vare sig man väljer att utnyttja förmånen eller tar kontanterna. Det är själva möjligheten att byta förmånen mot kontanter som utlöser skatteplikten. Små uppmuntrande gåvor efter utförda mo­ tionsprestationer, till exempel en t-shirt efter tio trä­ ningspass eller en träningsoverall efter hundra pass är skattefria, under förutsättning att arbetsgivarens reklamtryck finns på synlig plats på kläderna. Skulle de anställda däremot efter exempelvis hundra motionspass få vara med i ett lotteri där vinnaren får en cykel så måste den som vinner cykeln betala inkomstskatt på värdet av cykeln. Medlemsavgifter är inte skattefria. Källa: Skatteverket, www.skatteverket.se Gå gärna in och läs mer om vad som gäller. Hoppas du hittar något i Hälsomenyn som lockar, både för dig och för din arbetsgrupp. Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er. Hälsosamordnare Inger Karlsson Förskolan Ekorren Telefon: 0280-183 73 inger.karlsson@malung-salen.se


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

Malung-Sälenklassikern

Har du drömt om att ta klassikern? Nu har du chansen genom vår egen kommunklassiker. Med klassikerns olika moment får du omväx­ lande utomhusträning året om. Förutom med simningen som även kan göras i inomhusbassäng. Vi genomför samma distanser som på den vanliga klassikern som består av Lidingöloppet, Vasaloppet, Vätternrundan och Vansbrosimning­ en. Skillnaden är att vi gör det utslaget på ett helt år, och du väljer själv när du börjar och när du gör aktiviteterna. Du behöver alltså inte göra hela distansen vid ett och samma tillfälle utan du samlar ihop mil och kilometrar när du till exempel går, cyklar till och från jobbet. Klassikern är inte bunden till kalenderår utan du kan börja när som helst under året och sedan genomföra distanser­ na under ett år från ditt första träningstillfälle. Kom igång med Lilla Klassikern Nu finns också Lilla Klassikern. Från otränad till att genomföra Malung-Sälen klassikern kan steget vara långt, så därför har vi nu också infört Lilla Klassikern. I Lilla Klassikern genomför man sam­ ma sträckor som Tjejklassikern men i sin egen takt och under ett helt år. Ett bra sätt att få frisk luft och komma igång med varierad träning året om. I Lilla klassikern kan ni byta ut skidåkning mot stavgång eller växla och göra båda delarna. STARTKORT till Malung-Sälen klassikern och Lilla Klassikern kan ni hämta på Intranätet, hos era

hälsoinspiratörer eller genom att kontakta hälso­ samordnare Inger Karlsson. När ni klarat alla distanserna skickar ni startkor­ tet till hälsosamordnare Inger Karlsson. Var och en som genomfört Malung-Sälen klas­ sikern eller Lilla Klassikern får ett diplom och ett pris. Du får diplom och pris för en klassiker per år. Lycka till!

För att ta Lilla Klassikern ska du under ett år Simma 1 km Gå-lunka-löp 1 mil Skidor/stavgång 3 mil Cykla 10 mil

För att ta Klassikern ska du under ett år Simma Gå-lunka-löp Åka skidor Cykla

3 km 3 mil 9 mil 30 mil

Klassikern ett bra sätt att få allsidig motion under hela året. Distanserna är lika för alla men upplägget och tempot varierar man u ­ tifrån sina egna förut­sättningar.

7


H ÄL ÄLSOMENYN SOMENYN VÅR VÅREN EN 2016 2018

Hälsoinspiratörer i kommunen Barn- och utbildningsförvaltningen Malung/Malungsfors Förskolan Ekorren – Anna Sandström, Pia Jansson Förskolan Hästen – Tina Åhrlin Förskolan Småttinggården/Snigeln – Maria Söderlund

Orrmyrgården Carina Carlsson, Sidsel Hinders, Sepalika Olsén, Päivi Keskitalo, Birgitta Thorsen, Carola Ivarsson, Eva-Lena Karlsson, Helen Larsson, Marlena Maciejeko, Ros-Marie Björseth

Blomsterbäcksskolan – Maria Bengtsson, Maria Eriksson, Birgitta Matsson Lillmons skola – Ingalill Hårdén Hermansson, Pär Johansson Malungsfors skola – Maria Hagström

Personliga assistenter – Mai Eriksson Rubinen – Christina Karlsson Snålåsen – Åsa Persson Socialkontoret – Catarina Nygårdhs

Centralskolan – Bodil Eriksson, Stina Andersson, Karin Matsson, Annelie Edvinsson Malung-Sälens gymnasium – Barbro Ljungberg, Darren Clarke

Lima Norra Hemtjänsten Limedsforsen – Anna Olofsson Skålmogården – Anne Törnlind, Lenita Nygårds, Agneta Gunnarsson, Ann-Catrin S-Bönström, Lena Johansson

Kulturskolan – Anne Lindström Dölgården – Mikael Larsson HVB – Caroline Berg, Marie Lindberg Integrationsenheten – Yvonne Svensson Lärcentrum – Torbjörn Sandbäck Skolkansliet – Ulrika Lindholm Lima Förskolan Skålmo – Carina Thång Ungärde skola – Agneta Thuresson, Emma Eriksson, Christina Lindow

Service- och teknik samt övriga förvaltningar Stadsbyggnad – Karin Jonsson IT, räddning – Ekonomi, kontoret för verksamhetsstöd – Mats Johansson Ishallen – Tomas Söderlund AME – Ulf Oskarsson

Sälen Förskolan Lyckan – Anki Millén Förskolan Skogsbacken – Åsa Mäki-Mantila Förskolan Skogsgläntan – Helen Östensson Sälens skola – Ann-Marie Johansson, Catta Hjort, Helene Österdahl

Lima/fastighet – Olle Losbjer Lokalvård MSG – Sofie Nyberg Malungs bibliotek – Emma Hellström Miljö – Sissela Collman Växel, nämndkansli, vaktmästeri, arkiv – Titti Hedin Kvick

Rörbäcksnäs Förskolan Fjällugglan/skolan – Gerd Persson

Personalkontoret – Ewa Wik Skinnarbadet – Madeleine Johansson Snickeri och park, transport/verkstad/förråd – Patrik Lagerberg

Socialförvaltningen Bemanningsenheten – Kerstin Eriksson, Ingmarie Hedback, Katarina Holland Björkbacken – Annika Fredriksson, Anna Brajer Eriksson Dagcenter – Karin Hanis Vågen – Sanne Runesson IFO – Catarina Nygårdhs Hemtjänsten Nattpatrull – Lena Wigg Hemtjänsten västra – Ingmarie Eriksson Hemtjänsten Yttermalung – Ulrika Svens Linden – Lisa Täpp Lyran – Susanne Christensen Malungs vårdhem Susanne Edvardsson, Sofia Söderström, Tobias Kapla, A ­ nki Martens

8

Transtrand Bompabacken – Lena Larsson, Monica Skogstad, Cecilia Karlsson, Lena Andersson.

Sälens bibliotek – Marlene Jernberg Tvätten Malung – VAMAS – Dan Limberg, Frida Kristiansson, Maria Bergman Värmeverket – Tillsammans med din hälsoinspiratör och chef planerar ni hur hälso­ arbetet ska se ut på er arbetsplats. Av din hälsoinspiratör kan du få: – Aktivitetskort – Startkort till Malung-Sälenklassikern – Startkort till Lilla Klassikern – Svar på frågor kring hälsoarbetet Saknar din arbetsplats en hälsoinspiratör kontakta hälsosamordnare Inger Karlsson.


AKTIVITETER VÃ…REN 2018


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

TOKA Gym & Tokers Lekland Sälen – Experium, Lindvallen, Sälen

Här kan du använda din individuella hälsopeng

T.O.K.A är en komplett träningsanläggning som har öppet året runt. T.O.K.A erbjuder även gruppträning, personlig träning, utbildningar, kurser, evenemang för både grupper och privat. Vi arrangerar även tema dagar i träningsglädjens tecken med träningsmenyer, föreläs­ ningar för företag och organisationer.

På SKISTAR LODGE Experium Lindvallen finns en fantastiskt fin, fullt utrustad träningsanlägg­ ninganläggning som passar både den glada motionären och den elitsatsande. STORA GYMSALEN – är utrustad med kon­ ditions­maskiner som bland annat löpband, roddmaskiner, stakmaskiner och crosstrainers. Här hittar du också styrkemaskiner med både viktmagasin och fria vik­ter. MyRide systemet står uppställt med storbilds tv fylld med banor för

10

cyklisten som vill träna lite extra med eller utan coachning när hen önskar. OSG FRIVIKTSRUM – med all utrustning du be­ höver för att köra effektiva funktionella tränings­ pass – stor yta för olympiska lyft. PT GYMMET – fullt utrustat med både gym och konditionsmaskiner – en träningsoas för dig som väljer att träna med våra PT:s/Träningscoacher.


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

SPEGELSAL/GRUPPTRÄNING – Här körs det klasser av alla de slag och när det inte är pass är salen tillgänglig för egen funktionell träning med bla TRX band, ringar, räcken mm Mitt i TOKA Gym hittar ni även KIDS ZONE LEK­ LAND som erbjuder massor av rolig aktivitet för våra minsta. Bollhav, kanoner, bollfontän och in­ omhus pulkabacke! – leklandet ingår för dig med årskort, då kan barnen leka under tiden ni tränar – gäller på ordinarie öppettider. För kommunanställda Vid tecknande av årsmedlemskap bjuder vi på hela startavgiften 750 kronor samt 20 % rabatt på Personlig Träning på den första PT timmen.

Som årsmedlem har du tillgång till gymmet alla dagar året runt. Vid tecknande av månadskort ger vi 20 % rabatt. Kom ihåg att ta med ditt aktivitetskort för att ta del av rabatterna. Vid engångsträning ger vi 20 % rabatt fram till 20181031 dessa erbjudanden kan inte kombine­ ras med övriga erbjudanden och rabatter. Månadspris vid årsmedlemskap: 399 kronor/månaden inklusive access (bindningstid 12 månader) Månadspris vid månadskort: 750 kronor (endast ordinarie öppettider) Träna en gång: 170 kronor Välkommen till oss på TOKA Gym & Tokers Lekland Sälen Experium, Lindvallen, Sälen

Kom ihåg att ta med ditt aktivitetskort för att ta del av rabatterna.

E-post: rec@toka.se, telefon: 0280-860 81, 070-661 22 63. Mer info finns på facebook: TokaTrainingSälen

11


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

Friskis&Svettis är rörelseglädje

Här kan du använda din individuella hälsopeng.

I ett jympapass tränar du kondition, styrka, rörlighet och koordination. Friskis&Svettis jympaprogram är upplagda för att passa de flesta. MALUNG – Jofahallen Måndag Tisdag Onsdag

Tid Pass 19.30 Jympa medel 19.00 Cross Startar när snön har smält bort 19.00 Mixade pass (i januari, februari)

LIMA – Ungärdehallen Måndag 18.45 Medel Station Torsdag 18.00 Jympa soft SÄLEN – Sälenhallen Måndag 18.30 Spin intervall Tisdag 17.00 Jympa Soft Onsdag 18.00 Spin distans 55 Onsdag 18.45 Mixade pass Torsdag 18.00 Spin soft Fredag 06.30 Spin distans 45 Söndag 18.00 Skivstång

Ungdomar under 20 år tränar gratis på våra pass (ej spinningen). Det finns många pass att välja på Jympa bas – från grunden utan hopp Bas är en skonsam jympa som bygger upp styrka, kondition och rörlighet från grunden. Bas är hoppfri, men innehåller lite jogging och andra steg som lättar från golvet. Jympa medel – högre tempo och hopp Medel passar dig som är van att träna och vill ha mer krävande styrke- och konditionsövningar. Medel har tuffare tempo. Tyngre övningar varvas med lättare och hopp varvas med hoppfria steg. Våga prova, du kan själv anpassa rörelserna och göra jympan mer hoppfri så att den mer liknar bas jympan. Jympa soft – lätt jympa för dig som ska komma igång Soft är en skonsam jympa med enkla övningar, både att förstå och utföra. Musiken är trivsam

12

och lätt att träna till och det finns gott om tid att hinna med rörelserna. Passet innehåller inga hopp eller tunga övningar. Passet startar med en mjuk uppvärmning, därefter tränar du styrka för hela kroppen. Sedan följer kondition och ned­ varvning. Passet avsluta med träning av rörlighet och avslappning. Cross – varierad uteträning med löpning och styrketräning I Cross blandas träning i stationer med löpning. Det är ett pass med mycket träningskänsla och tempo. Mellan stationerna är det förflyttning/löp­ ning i 3–5 minuter i ett tempo kring 6–6.30 minu­ ter/km. Cross är enkelt, effektivt och varierat. Här har alla möjlighet att ta ut sig utifrån sin nivå. Station är jympa för dig som gillar enkel och styrkeinriktad träning. Med träning i stationer blir passet peppande och omväxlande. Passet inleds och avslutas med en skön uppvärmning respek­ tive ett svettigt konditionsavsnitt som du kän­


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

ner du igen från vår klassiska jympa. Mittdelen däremot har annan karaktär. Där delar vi upp oss och tränar styrka i stationer, ibland med redskap som brädor, hantlar, eller gummiband. Vi kör fyra stationer i fem varv och jobbar ungefär en minut per station.

Hitta ditt favoritpass Som kommunanställd får du gratis testa en gång på alla våra pass. Allt du behöver göra är att visa upp ditt aktivitetskort och skriva upp dig på ”prova på listan” som finns på varje pass. Terminskort 400 kronor, inklusive crosstraining. Terminskort spinning + jympa 600 kronor. Medlemsavgift 100 kronor/år.

Spinning – individuell konditionsträning i grupp på cykel Här har du möjlighet att träna din kondition precis så mycket som du önskar. Det gör du utifrån din egen träningsnivå eller dagsform. Riktigt, riktigt tufft om du så vill, eller lättsamt och mindre svet­ tigt. Du sätter själv nivån med hjälp av ledarens guidning i ansträngning och belastning. Du får energi från ledaren och musiken, samtidigt som du tränar utifrån din egen förmåga. Ledaren ger förutsättningarna, du bestämmer. Ledaren ger dig information om rätt teknik och guidar dig genom passet så du vet när du kan ta det lite lugnare och när det är läge för utmaningar i teknik eller ansträngning. Våra Spinpass, som kallas Spin + tid, är för dig som är igång med din träning. Tiden står för pas­ sets totala tid i sal. Här väljer du själv din intensitet. Fysisk aktivitet på recept Har ni fått recept på fysisk aktivitet från er läkare så erbjuder Friskis&Svettis halva priset på termin­ skort. Lämpligt pass är jympa soft med balans och rörlighetsträning, ni har också tillgång till övriga pass (ej spinning). Läs gärna mer på vår hemsida: friskissvettis.se

Du kan också köpa terminskort enbart för crosstraining 150 kronor + medlemsavgift. OBS! Medlemsavgiften betalar du själv, den är inte skattebefriad.

13


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

Skinnarbadet Skinnarbadet är inomhusbadet på Lillmogatan 1 i Malungs centrum. Här finns bastu, simhall och motionshall. Det ordinarie utbudet innehåller förutom bastu och motionssim även olika aktivi­ teter som vattengymnastik, våtvästträning, samt möjlighet till träning i vår motionshall. På onsdagar har vi extra varmt i vattnet. Vattengymnastik På vår vattengympa tränar du kondition, styrka, balans och rörlighet utan att överbelasta leder. Träningspassen leds av en instruktör på land och är en träningsform som passar alla! Även för dig som vill ha mer utmaning. Du anpassar själv träningen efter egna förutsättningar och dags­ form, allt ifrån lättare kondition till tuff styrka. Vi arbetar med vattnet som motstånd och på många pass använder vi även olika redskap.

14

Här kan du använda din individuella hälsopeng.

Muskel/styrketräning I motionshallen finns redskap för att träna de allra flesta av kroppens muskler. Det finns även hopprep, gummiband samt stora träningsbollar/ gymbollar. Priser Säsongskort, vår 800 kronor Säsongskort, höst 750 kronor Årskort 1 500 kronor Vattengympan kostar 75 kronor per gång – har man årskort betalar man 25 kronor per gång Terminskort 900 kronor där vattengympa, t­illgång till motionshall, bad och bastu ingår.

Här kan ni använda den gemensamma hälsopengen.


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

Öppettider Skinnarbadets öppettider och aktiviteter. Tider inom parentes avser insläpps- och kassatid.

Måndag 08.00–08.45 Vattengympa 14.00–17.00 Allmänhet 17.00–18.30 MSS disponerar bassängerna 18.30–20.00 Allmänhet Tisdag 14.00–19.00 Allmänhet 19.00–20.00 Vattengympa Onsdag 06.00–08.00 Motionssim 09.00–12.00 Mini- och babysim (föranmälan) 14.00–15.00 Motionssim 14.00–15.00 Baby- och småbarnsbad 0–6 år, lilla bassängen 15.00–15.45 Vattengympa 16.30–18.30 MSS disponerar bassängerna 18.30–20.00 Motionssim

Torsdag 08.00–08.45 Vattengympa 14.00–20.00 Allmänhet Fredag 14.00–20.00 Allmänhet Lördag 10.00–12.30 Familjebad, enbart lek 12.30–14.00 Allmänhet Motionshallstider Måndag–Fredag...................14.00–20.00 Lördag..................................10.00–14.00 Vattengympa ingen föranmälan Medelpass – måndag...........08.00–08.45 Medelpass – tisdag..............19.00–20.00 Medelpass – onsdag............15.00–15.45 Medelpass – torsdag............08.00–08.45

Under skolornas höst-, jul-, sport- och påsklov är alla special aktiviteter inställda och tiden tas i anspråk för allmänt bad. Observera att sporadiska inskränkningar av våra öppettider kan förekomma vid skolbad, idrottsevenemang och dylikt. Jul-, nyårs-, påsk-, och nationaldag: STÄNGT. Alla helgdagar: STÄNGT. 23/12 och 30/12 öppet 13.00–17.00. I övrigt dag före helgdag öppet 13.00–18.00

Information om Skinnarbadet hittar du på kommunens hemsida eller på vår Facebooksida. Telefon: 181 66

15


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

Träning på TRIM Vi hjälper dig med din träning oavsett tidigare träningsvana eller målsättning. Vi kan hjälpa dig att gå ner i vikt, stärka mus­ kulatur och kondition eller rehabilitera en skada. På TRIM jobbar vi långsiktigt för att du ska uppnå och bibehålla en god hälsa. Hos oss kan du välja mellan att träna indivi­ duellt under handledning av en instruktör, eller i grupp där en instruktör leder passet. Väljer du att träna på egen hand kan du styrketrä­ na i våra maskiner eller med fria vikter. För kondi­ tionen finns det flera maskiner att välja mellan, till exempel löparband, roddmaskiner, crosstrainer eller trappmaskiner. Väljer du att träna i grupp finns ett stort utbud av rolig och effektiv träning att välja mellan och vi hjälper dig att hitta just din favorit! Nu kan vi även erbjuda dig att välja till den populära träningsformen X-Fit till ditt vanliga medlemskap. X-Fit passar alla och är absolut det snabbaste och roligaste sättet att komma i form! Vi välkomnar dig nu stolt till våra nyrenoverade härliga & fräscha lokaler med bland annat mer än 700 kvadratmeter ny träningsyta, nya fräscha omklädningsrum och duschar med bastu och mycket mer!

Här kan du använda din individuella hälsopeng.

När du kommer till oss första gången får du träffa en utbildad instruktör som hjälper dig att lägga upp din träning så att den passar till de mål du har. Du får även hjälp att se över kosten om det behövs. Våra öppettider är: Måndag 06.00–21.00 Tisdag 15.00–21.00 Onsdag 06.00–09.00 samt 12.00–21.00 Torsdag 15.00–21.00 Fredag 06.00–09.00 samt 12.00–18.00 Lördag 09.00–12.00 Söndag 15.00–19.00 Pris: Till dig som är kommunanställd och kan uppvisa ”aktivitetskort” bjuder vi på inskrivningsavgiften (350 kronor). Månadsavgiften ligger på mellan 325–395 kronor. Gruppaktiviteter Vi ordnar även gruppaktiviteter för personalgrupper i form av pass eller föreläsningar. Pris från 800 kronor exklusive moms.

Här kan ni använda den gemensamma hälsopengen.

Delar av vårt gruppträningsutbud Många olika varianter av pass gör att något passar alla! TRIM Muskel – Josef Hagström Stationsträning i maskinerna ute i gymmet där vi tränar styrketräning för hela kroppen. Musik och en kunnig instruktör hjälper dig och finns där för att du skall få din träning säker, effektiv och rolig. TRIM Muskel passar dig som på ett enkelt, skon­ samt och effektivt sätt vill bygga upp dina muskler.

16

TRIM Flex – Jenny Persson TRIM Flex är ett pass där fokus ligger på att förbättra och stärka en bra kroppshållning och därmed ge dig en ökad kroppskontroll och bättre förutsättningar att hålla dig fri från skador och smärta. Vi tränar stabilitet, rörlighet, balans och en del styrka i cirkelform och tränar medvetet och kontrollerat. Tanken är att röra oss i alla möjliga riktningar för att utmana vår kropp på alla plan och få kroppen att fungera så bra som möjligt.


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

TRIM Complete – Majsan Hagström På 30 minuter får du ett komplett träningspass bestående av både konditions- och styrkeövning­ ar! Övningarna varierar från vecka till vecka men varje vecka erbjuder en effektiv genomkörare. Effektiv, svettigt och så rolig träning! TRIM Intense – Peter Ett högintensivt pass med flåset i fokus! Massa olika övningar med kroppsvikt blandas och en hel del hopp mixas med styrkeövningar. Kort, intensivt och kul!!! Kombinera gärna med TRIM Stretch efteråt för att få hela kittet! TRIM Stretch– Peter Ett skönt lugnare pass där fokuset ligger på rör­ lighet. Vi jobbar genom hela kroppen och hittar ställen där rörligheten behöver förbättras. Ägna tid åt ett rörligare du, man vinner på det i läng­ den! Push – Malin Halvarsson, Sandra Grellsgård Ett pass för dig som, på ett roligt sätt, vill trä­ na uthållig styrka i grupp och efter passet ha känslan av att du fått dig en riktig genomkörare. Skivstänger, hantlar, gummiband och kroppsvikt används som belastning. Enkla basövningar, i takt till musik passar både nybörjaren och mer träningsvana individer. Du väljer själv vikter och belastning efter dagsform!

Core – Jenny Persson, Susanne Tranberg Kroppens kärna (core), vårt mittenparti, är en super viktig del av oss som skall hålla oss upp­ rätta, stabilisera och hjälpa ryggraden ha en bra position. Att ha en stark core kan förebygga att vi inte får ont eller skadar oss när vi belastar krop­ pen i både vardag och träning. Effektiv stabilitets och styrketräning för vår bålmuskulatur, mage, rygg och höft utlovas. Att ha en stark funktionell core är grunden för att få en stark, smärtfri och vältränad kropp! CirkelMix – Josef Hagström Ett heltäckande pass med funktionella övningar som utmanar dig både konditionsmässigt och muskulärt. Passet är uppbyggt som en cirkel där du själv bestämmer, utifrån dina egna förutsätt­ ningar, vad du vill få ut av din träning för dagen. Övningarna varieras, från gång till gång, likaså redskapen som används som belastning, vilket ger dig goda förutsättningar för att få bra resultat! Funktionell Träning – Fredrik Åslund Funktionell Träning innebär att vi arbetar över flera leder samtidigt, vilket gör att musklerna får samarbeta för att få din kropp att fungera bättre i rörelse. Förutom att våra stora muskelgrupper tränas kommer vi även åt mindre, stabiliserande muskler runt lederna vilket kan förebygga skador och få oss att upptäcka muskelr vi inte trodde fanns.

17


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018 KettlebellCirkel – Anna Skytt En pulsig och utmanande cirkelbana bestående av olika övningar med våra kära kettlebells. Du tränar styrka och flås i tidsbundna intervaller och övning­ arna anpassas lätt efter din dagsform. Effektivt, svettigt och framförallt superkul träningsform! Shape – Malin Halvarsson Shape är ett pass där hela kroppen tränas effektivt och fokus ligger på våra stora muskelgrupper. Vi tränar både styrka och flås och vissa övningar körs med vikter som belastning och vissa med egen­ kroppsvikt. Shape lovar dig en rejäl genomkörare! Löpstyrka – Susanne Tranberg Ett pass där vi blandar styrka, spänst, yoga/ rörlighet och mobilitet för att stärka upp kroppen inför löpsäsongen. Passar såväl dig som funderar på att börja jogga som för dig som redan spring­ er mycket men vill prestera bättre i löpningen och förebygga skador. Cykel – Anna Skytt, Anna Enders, Kim Paunia, Majsan Hagström, Jenny Persson, Susanne Tranberg, Josef Hagström Här får du ett effektivt och skonsamt konditions­ pass på cykel leverera. Intensitet, längd och in­ struktörer varierar vilket ger både valmöjlighet och inspiration. Med den nya tekniken finns otroliga möjligheter att numer styra sin cykelträning för att få ut mesta möjliga. Genom att göra ett test innan man går på cykelpass kan man med hjälp av sitt testvärde helt följa instruktörens instruktioner och anpassa träningen för att ligga på en optimal nivå! Passet visas på storbild vilket gör det lätt att följa. DansMix – Majsan Hagström Detta pass innehåller precis det som namnet anger, en mix av många olika dansstilar, och musikstilar. Rörelseglädje, puls, energi, och en­ dorfiner utlovas om du dansar dig igenom detta sköna danspass! Instruktören rockar loss och bjuder både på sig själv och en hel del pepp och hejarop kommer att ljuda i takt till härlig musik!

18

Dans & styrka – Åsa Päbel Här är passet för dig som inte gillar att välja. Här får du både dansa och träna murklorna under ett och samma pass. Danslåtar med olika innehåll mixas medstyrka för hela kroppen, med kropps­ vikt eller ibland vikter. En perfekt kombination för dig som älskar dans och vill få styrkan på köpet!!! Aerobics – Majsan Hagström Ett roligt klassiskt aerobicpass, helt enkelt. Olika stegkombinationer och taktfast musik tar dig med på en pulshöjande och koordinationsutma­ nande resa, där både kropp och knopp får sig en dos träning. Din kondition kommer att förbättras och din förbränning kickar igång! Zumba – Majsan Hagström Zumba är ett dansbaserat pass med rytmer hu­ vudsakligen från latinamerikansk musik. Danssti­ lar som salsa, merengue, reggaeton & samba är några av de dansstilar som förekommer. Svettigt, medryckande och skojigt är vad Zumba är och dessutom en fin utmaning för din kondition och din koordination. Zumba Step – Majsan Hagström Passet är en kombination av klassisk Step, latinamerikansk dans samt steg och rörelser som ger dig en härligt brännande känsla i dina benoch rumpmuskler. Gillar du Zumba och vill ha lite variation och en ny utmaning är detta passet du bara måste testa!!! Yoga – Susanne Tranberg, Zara Ljungquist, Malin Ymell Vår Yoga är en dynamisk yogaform framförallt inspirerad av ashtanga vinyasa-yoga, men även klassisk hathayoga och yogan har många likhe­ ter med poweryogan. I vinyasayoga länkas olika ställningar ihop genom styrd andning och bildar varierade sekvenser. Andning, styrka, rörlighet, balans, stabilitet och avslappning ingår i alla yo­ gapass, men innehåll och upplägg varierar med instruktören.


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018 YinYoga – Zara Ljungquist YinYoga är en lugnare yogaform med fokus på stretch och återhämtning. Toppen för dig som är stel och behöver öka din rörlighet. YinYoga fung­ erar jättebra som ett komplement till övrig träning eller som ett fristående pass. Skönt & välbehöv­ ligt för alla!!! Box – Rasmus Matsson, Åsa Päbel Ett tufft boxinspirerat pass där vi tränar både kon­ dition, koordination och styrka. Med inlevelse går vi in i boxarrollen och kör slag och sparkar i olika kombinationer och varvar detta med roliga styr­ ke- och konditionsövningar. Detta för med sig hög förbränning och riktigt effektiv träning! Här kan du få en rejäl genomkörare och samtidigt passa på att bli av med en och annan aggression!

X-Fit – Josef Hagström, Fredrik Åslund, Jenny Persson X-Fit innebär ständigt varierad, hög intensiv funktionell träning och är ett av de absolut snab­ baste och roligaste sättet att komma i form! X-Fit passar alla som gillar att träna lite tuffare och som gillar att jaga resultat och bli bättre. Här tränas alla dina färdigheter på ett roligt och utmanade och mätbart sätt, vilket gör det enkelt att få ett kvitto på att du blivit bättre tränad! X-Fit passen ligger som en separat del som du kan välja till som ett tillägg till basmedlemskapet. Pensionärsträning – Josef Hagström, Jenny Persson Ett heltäckande gruppträningspass för seniorer som vill hålla igång och behålla eller förbättra sin fysiska form. Tillsammans tränar vi upp vår rörlighet, koordination och kondition och ökar vår styrka. Vi tränar mestadels i maskiner vilket gör det enkelt och säkert och passar alla. Stretching och avslappning ingår och dessutom har vi himla roligt.

Boka din plats på webben via länken som finns på www.traningimalung.se Välkommen!

Magasinsgatan 3, 782 35 Malung, tel: 0280-144 40, e-post:info@traningimalung.se www.traningimalung.se, gilla vår Facebooksida

19


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

Ta hand om din kropp!

Här kan ni använda den individuella hälsopengen till simträning.

Simma i Experiums äventyrsbad och varva ner i saunavärlden. Som kommunanställd får ni 10 procent rabatt på årskort, enskilt eller familjekort. Ni får också 10 procent rabatt på valfri behandling på Experium Spa. Experium har olika öppettider under året. Aktuella öppettider och mer information finns på www.skistar.com/experium Telefon: 0280-861 00

20

Ni kan också göra en ­gemensam­ aktivitet tillsammans med era arbetskamrater. Boka och få grupprabatt.


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

Experium Bowling Experium Bowling har tolv moderna bowlingbanor. Hela lokalen är fylld med olika typer av spel där man kan man utmana varandra i t.ex. airhockey, flipperspel, skidåkning och basket. Som kommunanställd får ni 20 procent rabatt på våra bowlingbanor vid gruppaktivitet med era arbetskamrater.

Här kan ni använda den gemensamma hälsopengen.

Viktigt! Ni uppger att ni är kommunanställda vid bokningen och tar sen med aktivitetskortet och visar upp det på plats i Experium Bowling. Ni bokar bowling på telefon 0280-861 00 eller på vår hemsida, skistar.com/experium, där ni också kan se våra öppettider.

21


H ÄL SOMENYN VÅR EN 2018

Du betalar själv för massagen. Den är redan subventionerad.

Taktil massage Beröring - med kvalitet

Taktilmassage är en mjuk omslutande avslappningsmassage, som får nervsystemet i balans samt höjer produktionen av Oxytocin, kroppens lugn och ro-hormon.

Klassisk massage

Klassisk svensk massage löser upp spänningar och ger en behaglig avslappning genom knådningar och strykningar. Regelbunden massage mjukar upp stela muskler, ökar rörligheten, förbättrar olika smärttillstånd, stärker immunförsvaret samt minskar trötthet.

Taktil massage

Priset för en helkroppsmassage är 230 kronor. massage Taktil 0280-18787 . Bokning och information på telefon Läs in på Beröring telefonsvararen, om inte kan svara. - jag med kvalitet

Taktilmassage Ta med ett lakan, en liten handduk & två badhanddukar

Betalning sker via lön

är en mjuk omslutande avslappningsmassage, som får Beröring – med kvalitet nervsystemet i balans samt höjer produktionen av finnsTaikroppens Rosengrens gamla lokaler. Taktil massage är en mjuk omslutandeMassagelokalen avslapp­Oxytocin, med ett en liten handduk och två bad­ lugnlakan, och ro-hormon. Malung Ingång från Thorolfsvägen 1, ningsmassage, som får nervsystemet i balans handdukar samt höjer produktionen av Oxytocin, kroppens lugn och ro-hormon. Massagelokalen finns massage Klassisk Välkommen Klassisk svenski Rosengrens massage löser uppgamla spänningar och ger en behaglig avslappning genom knådningar ochlokaler. strykningar. Regelbunden Klassisk massage Ingång från massage mjukar upp stela muskler, ökar Kristina Andersson rörligheten, förbättrar olika smärttillstånd, stärker immunförsvaret samt minskar trötthet. Klassisk svensk massage löser upp spänningar Thorolfsvägen 1, och ger en behaglig avslappning genom knåd­ Malung Priset för en helkroppsmassage är 230 kronor. Bokninghosoch information på telefon 0280-18787 . Taktilmassör Taktipro® Betalning ningar och strykningar. Regelbunden Dipl. massage Certifierad LäsMassageterapeut in på telefonsvararen, om jag inte kan svara. sker via Medlem hosför­ SFKM mjukar upp stela muskler, ökar rörligheten, Välkommen! lön Anställd hos Malung-Sälens Kommun bättrar olika smärttillstånd, stärker immunförsva­ Ta med ett lakan, en liten handduk & två badhanddukar ret samt minskar trötthet. ing

n Massagelokalen finns gamla lokaler. tailRosengrens Be a i Malung Ingång från Thorolfsvägen 1, v Du betalar självrför massagen då den redan är subventionerad.

ske Priset för en helkroppsmassage är 250 kronor. lön.Betalning sker via lön. Bokning och information på telefon 0280-187 87. Läs in på telefonsvararen, om jag inte kanVälkommen svara.

15

Kristina Andersson Kristina Andersson Dipl. Taktilmassör hos Taktipro® Certifierad Taktilmassör hos Taktipro®, Certifierad Certifierad Massageterapeut Massageterapeut, Medlem hos SFKM Medlem hos SFKM Anställd hos Malung-Sälens Kommun Anställd hos Malung-Sälens Kommun

22 Du betalar själv för massagen då den redan är subventionerad.


H ÄL SOMENYN VÅREN 2018

Mediyoga med Bojsan i Blomsterbäckens gymnastiksal 27/2–17/4 (inget pass 20/3) Gympan är tisdagar klockan 19.00–20.00. Första gången den 27/2 får ni ”prova på” utan kostnad. MediYoga är en terapeutisk svenskutvecklad yogaform som utgår från den klassiska kundali­ niyogan, skapad och utvecklad av Göran Boll på Institutet för MediYoga. MediYoga är anpassad så att alla kan utföra den oavsett fysisk förmåga. Den innehåller mjuka fysiska rörelser med enkla kraftfulla andningstekniker, djupavslappning samt meditation. MediYoga har visat sig fungera som en mycket djupverkande form av rehabi­

Yogainuti/Malungsgården Hos oss är din yoga personlig. Till oss kommer du som vill träna traditionell yoga. Du motiveras och inspireras i din egen takt, för att utvecklas både fysiskt och mentalt. Med oss får du dina bästa stunder under din vecka. Glädje, proffsig­ het och god teknik genomsyrar alla våra klasser. Eftersom våra klasser är mer personligt utfor­ made har du alltid tid att utvecklas från där du är just nu i din yoga resa. Därför kan du alltid känna dig trygg för att du har alltid vägledning nära till hands hos oss yoga ledare. Meditation och and­ ningsövningar ingår i alla klasser. Börja din yoga resa hos oss idag. Ingen anmälan. Vi har drop in måndagar Måndag, klockan 17.15–18.30 Prova på pris 150 kronor (ord pris 250 kronor)

Här kan du använda din individuella hälsopeng.

litering då den öppnar upp för kroppens egna självläkande förmåga. Sätt på dig mjuka sköna kläder. Ta med en yogamatta och en filt. Kan vara gott med lite vatten också. Har du svårt att sitta på golvet så går det även bra på en stol. Du kan även ta med en kudde att sitta på. Det kommer att vara sex gånger och priset är 900 kronor. Viktigt att anmäla sig i tid även till prova-på-dagen! Anmälan till mig på telefon 070-594 59 24 bojsanssalong@gmail.com Varmt Välkommen Bojsan Både för kvinnor och män

Här kan du använda din individuella hälsopeng.

För mer information se yogastudio.se eller kontakta Malin Ymell, telefon 070-425 38 25 E-post: malin.ymell@gmail.com Gruppaktiviteter: Vi kan också anordna gruppaktiviteter för personalgrupper. Varmt Välkomna till oss på Malungsgården, Kyrkvägen 12

23


Nästa utgåva av Hälsomenyn utkommer i månadsskiftet augusti/september.

Kontaktpersoner: Sten-Inge Eriksson, personalchef tel: 0280-181 21, Inger Karlsson, hälsosamordnare tel: 0280-183 73 (mobil anknytning), Förskolan Ekorren, Storgatan 15, 782 31 Malung

Hälsomeny våren18  

I Hälsomenyn får du som kommunanställd information om hälsoarbetet och tips om träningsmöjligheter och olika erbjudanden.

Hälsomeny våren18  

I Hälsomenyn får du som kommunanställd information om hälsoarbetet och tips om träningsmöjligheter och olika erbjudanden.

Advertisement