Page 1

Tidning för Säffle pastorat • Nr 2 2014 Årg 36


Öppettider för pastorsexpeditioner och kyrkogårdsförvaltningen Pastorsexpeditionen i Säffle, Billerudsgatan 17 har öppet måndag - torsdag kl 10-12 och 14-16 samt fredag kl 10-12 Tel 0533-69 13 00 Fax 0533-69 13 40 Församlingsexp. i Bro har öppet onsdagar kl 10-12. Tel 0533-405 25 Kyrkogårdsförvaltningen: Billerudsgatan 17 har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12. Besök eller ring oss gärna! Du kan också alltid lämna meddelanden på vår telefonsvarare eller fax. Tel 0533-69 13 10 Fax 0533-69 13 09

Nr 2 2014 Årgång 36

Delas ut gratis till hushållen i Säffle pastorat torsdagen den 15 maj 2014. Redaktör: Anders Henningson Ansvarig utgivare: Lotta Cohén Upplaga: 8 500 ex Grafisk form: Falconi/Anders Falk Tryckeri: City Tryck i Karlstad AB

Omslagsbilden: Kyrkorådets ordförande Erik Blakstad har påbörjat sin andra mandatperiod och intervjuas på sid 6-7. Foto: Anders Falk

www.svenskakyrkan.se/ safflepastorat 2 KyrkLiv • Nr 2 2014

En barnkonsekvensanalys bör alltid göras före beslut

En barnkonsekvensanalys är något som ska göras så fort ett beslut skall fattas. Både när det gäller långsiktiga mål och beslut, likväl som när det gäller den löpande verksamheten. 2009 beslutade kyrkomötet att det skulle tas fram ett förslag till paragraf om barnkonsekvensanalyser att föras in i kyrkoordningen, tillsammans med en metod för hur barnkonsekvensanalyser kan genomföras i Svenska kyrkan. Att göra en barnkonsekvensanalys inför ett beslut , innebär att man tar på sig ”barnperspektivglasögonen”. Metoden för barnkonsekvensanalyser vid strategiska beslut består av fem steg: kartläggning, beskrivning, analys, prövning med beslut samt utvärdering. Allt grundat i barnkonventionen. Artikel 2 om förbud mot diskriminering innebär att beslutsfattare och andra som kommer i kontakt med barn måste se till att alla barn får lika tillgång till rättigheterna. Artikel 3 om barnets bästa i främsta rummet är den princip som oftast åberopas. Artikeln innebär en skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa och hur barns rättigheter påverkas av beslut, även de beslut som bara indirekt berör barn – barnets bästa ska prioriteras. Att avgöra vad som är barnets bästa måste ske systematiskt utifrån kon-

ventionen som helhet. Artikel 6 om barns rätt till liv och utveckling innebär att se till barns utveckling så brett som möjligt: fysiskt, mentalt, andligt, moraliskt, psykologiskt och socialt. Artikel 12 om barns rätt att få komma till tals betonar barnets roll som aktiv deltagare i alla insatser för att förverkliga rättigheterna. För att deltagandet ska vara meningsfullt måste samtidigt både dokument och processer göras tillgängliga för barn. Att ge intryck av att lyssna till barn är enligt barnrättskommittén något helt annat än att ge deras åsikter betydelse, vilket kräver verklig förändring. Den som vill läsa mer om vad detta innebär och hur ett sånt här arbete går till kan surfa in på: www.svenskakyrkan.se/ barnkonsekvensanalys Lars Johansson ungdomsverksamheten


Hur ser vår mission ut idag?

Frågelådan

”En församling utan en mission är ingen församling. Det är en klubb Det för är ju många kyrkor som inbördes beundran”, har nåsäljsgon eller rivs i Sverige. Finns sagt. Och visst ligger det en det några sådana planer för del i den ”sanningen”. Som kyrnågon av våravikyrkor? ka måste styrka och bygga Undrar arkitekturintresserad upp oss själva samtidigt som vi Svar: har en uppgift och en plats utLåt mig direkt slå fast att för anför den egna verksamheten. Men hur ser vår mission ut idag? Det är väl längesedan vi släppte tanken på att skicka ut människor i missionen för att förmedla det glada budskapet om Jesus Kristus. Nu får vi snarare återbesök av dem som vuxit upp i missionens skolor och församlingar. För fem år sedan då jag hade förmånen att få arbeta en sommar i Tanzania blev jag påmind om hur viktigt det är med mission. Där har varje självförsörjande församling ansvar för en församling i vardande. Kyrkan växer så fort att nya församlingar växer som svampar ur jorden. Det vi gjorde för 150 år sedan sköter de själva idag.

En viktigare mission Men det finns en annan mission idag som jag tror är viktigare. Den handlar om oss och vår tro-

värdighet. För med den enorma utvecklingen som skett i tredje världens länder har också en enorm miljöförstöring tagit fart. Det betyder inte att vi kan åka ut i världen och tala om för andra länder vad de ska göra och inte göra. Istället är det vi som måste föregå med gott exempel. Och då räcker det inte att bara uppfylla internationellt överenskomna miljömål. Vi måste visa oss ännu bättre. Vi måste dra ner på vår konsumtion. Vi måste återvinna, återanvända och återbruka allt vad vi kan.

Kyrkan ska gå före Här kan vi som kyrka och församling verkligen gå före. Redan idag försöker vi gå i bräschen för Fair Trade. Vi för diskussioner om ekologiska produkter och vi gör en hel del på återvinningsområdet. Men för att allt sådant ska få genom­slags­­­ kraft behöver vi alla hjälpas åt. Här har vi verkligen en mission att fylla, både du och jag. För vad hjälper det om bara kyrka och kommun köper rättvisemärkt kaffe, te och choklad, om inte du och jag gör detsamma? Hur trovärdigt är det? Vilken ekologiskt närproduceran-

de bonde överlever om bara smörgåspåläggen till våra sammanträden kommer därifrån, om inte du och jag köper hem deras varor också? Hur smart är det?

Ringar på vattnet Låt oss istället vara en kyrka med en mission som får ringar på vattnet i både kommun och världssamhälle. Vi ses på missionsfältet antingen det nu är på ICA eller COOP eller i någon annan butik med Fair Trade, ekologiskt eller närproducerat! Lotta Cohén Tf kyrkoherde

Svenska kyrkan är en del av

! gåva Ge en1 2 2-3 Pg 90 0 2 23 Bg 1 900-

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

KyrkLiv • Nr 2 2014 3


Där vägarna möts

ändrats på de 25 åren. Åtskilligt Människors möten kan vara välkunde vi bo grannar. Våra barn hade blivit bättre. Vägen upp till digt olika. Ibland möts vi i full fart kunde leka med varandra. Vi kunJerusalem från flygplatsen i Tel och har inte tid att prata med varde leva i ömsesidig respekt. Nu Aviv mindes jag som smal och andra. Det blir ungefär som en vet vi mindre och mindre om varslingrande. Nu var det en motorplanskild korsning på en motorandra. Det ökar främlingskapet väg. Runt muren i Jerusalem minväg. På den ena vägen rusar bioch misstänksamheten.” des jag en dammig grusväg. Nu larna fram i full fart. Den korsanFörutsättningen för fred ligger i var det en vackert stenlagd gågade vägen går ovanför på en bro. mötet. I det vardagliga samtalet Där går trafiken lika fort. som skapar förutsättTvå bilförare som korningar för det som går sar varandras väg på modjupare och väger tyngtorvägen märker det re. I bibeln berättar knappt. Var och en kör evangelisten Lukas om vidare på sin väg, på sin hur två av lärjungarna nivå, utan att påverkas av var på väg till byn Emden andre. maus dagen efter påsk. Så kan människors mö”Medan de gick där och ten vara. När livet går samtalade och diskutefort, när vi är fullt upptagrade kom Jesus själv na av vårt eget, när vi inte och slog följe med orkar eller vill påverkas dem.” (Luk 24:15) av andra, som tycker och Kyrkoledarna på vandring ner från Olivberget med JerusaGud slår följe med lem i bakgrunden. Foto: Mikael Stjernberg tänker annorlunda, då oss, som vi kan slå följe rusar vi på. Om vi möts, så blir det ta. Det mesta var mera ”helt och med varandra när vi träffas på som en planskild korsning på en skogsstigar som möts. Guds sätt rent” än i mina minnen. motorväg. att möta oss, att vandra tillsamMen mycket hade också blivit mans med oss, ger oss också ett sämre. Främst förutsättningarna Möte på en skogsstig sätt att möta andra, att möta varför människors möten. Muren, elEtt annorlunda möte är det som andra. ler säkerhetsbarriären, ringlar sig sker på skogsstigen. Den som När vi talar med varandra, i stälgenom städer som Betlehem och vandrar på en stig och möter nålet för om varandra, då händer det Hebron. Den skiljer familjemedgon som kommer på en korsande något. Då växer respekten och förlemmar från varandra, den skiljer stig stannar gärna upp. Det blir i ståelsen. Rentav kärleken. Gud slår lantbrukare från deras mark, den alla fall ett ”hej”. Det kan också bli följe med oss. Vi får slå följe med skiljer israeler från palestinier. ett samtal om väder och vind, om varandra. Vi får mötas, stanna upp Vägarna skiljer oss åt den naturupplevelse man delar och lyssna på varandra. Det gäller eller om nästan vad som helst. De i de mest infekterade internatioÄven vägarna skiljer människor som möts på en skogsstig kan slå åt. De israeliska vägarna går i någ- nella konflikterna. Det gäller i det följe en bit och småprata. Det blir vardagliga mötet på gatan i Säffle. ra fall ovanför landskapet, där de ett möte som båda kan glädjas åt Gud möter oss, slår följe med palestinska vägarna slingrar sig och påverkas av. fram på marken. Som en planskild oss. Det är i mötet som hoppet blir I slutet av mars hade jag förmålevande. korsning på en motorväg. nen att få delta i en kyrkoledarresa Jag önskar alla KyrkLivs läsare Många av de människor vi möttill Jerusalem. Jag har besökt Israen välsignad sommar med goda te, såväl israeler som palestinier, el/Palestina tidigare, men det var möten! beskrev förändringen med sorg i för 25 år sedan. Mycket hade förLena Skoting rösten. ”Vi möts inte längre. Förr 4 KyrkLiv • Nr 2 2014


När du köper varor märkta med Fairtrade gör du skillnad

Du har kanske hört ordet Fairtrade någon gång och undrat över vad detta är. Det är att göra skillnad för människor i andra länder. Du kanske undrar hur det kan vara möjligt?

Genom att bli odlare av t ex bananer, kaffe eller rosor inom Fairtrade så slipper de besprutningar av grödorna, får ett fast pris på sina varor, slipper barnarbete och en peng som de kan satsa i sin by. Många använder dessa pengar till att bygga skolor, gräva brunnar så de kan få rent vatten. Så om du och jag köper kaffe som är märkta Fairtrade kan vi hjälpa ett barn i El Salvador att få gå i skolan istället för att arbeta. Varor märkta med Fairtrademärket är ofta något dyrare än traditionella varor, men det är genom att köpa dessa varor vi kan visa solidaritet med dem i Sydamerika, Afrika och Asien och ge dem skäligt betalt för sitt arbete. Ett av kriterierna för att en vara ska få vara Fairtrade-märkt är att odlaren får ett pris som överstiger produktionskostnaden. Det låter

kanske självklart, men faktum är att det är tvärtom i många fall. De varor vi köper i affären kan ha många olika märkningar men Fairtrade är det enda som inte bara tittar på miljön utan också till den enskilda arbetaren. De varor vi odlar i Sverige konkurrerar inte med Fairtrade-varor eftersom det är en märkning för varor som produceras i utvecklingsländer, som kaffe, te, choklad o.s.v. och som importeras till Sverige. Så köp gärna närodlade svenska varor och Fairtrade i övrigt. Totalt finns det 1 600 olika varor som skulle kunnas erbjudas i handeln. Fråga om din vara finns som Fair Trade. Ditt val gör skillnad! Anna Torstensson Ann-Kristin Gillberg Läs gärna mer om kriterier och varugrupper på www.fairtrade.se

Du som vill förändra världen – kom till Karlstad 30 maj-1 juni 2014 på Världens fest – så gör vi det tillsammans! Världens fest är ett gemensamt möte för hela Svenska kyrkan med det internationella arbetet i fokus. Det är en plats för inspiration, utmaningar och fördjupning för alla medarbetare – ideella såväl som anställda. Genom ett 40-tal gudstjänster,

Säffle pastorats

Samtalsmottagning

Billerudsgatan 17, Säffle Diakon/Församlingskurator

S. Kerstin Olsson

Telefontid måndag, onsdag kl 08.30-09.30. Tidsbokning: 0533-69 13 07 SMS 070-191 45 61 kerstin.s.olsson@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/safflepastorat

Lämnar Du ett meddelande, så tar jag kontakt så snart jag kan. OBS! Kostnadsfritt! Välkommen att ta kontakt! Ingång från baksidan i den södra delen av byggnaden.

öppna kulturprogram, ett 30-tal seminarier och personliga möten kan alla med ett intresse för internationella frågor hitta något att ta med sig tillbaka till sin församling. Tillsammans bär vi ett arbete som gör skillnad i världen, varje dag! Mer info om Världens fest, program m.m. hittar du på www. svenskakyrkan.se/varldensfest KyrkLiv • Nr 2 2014 5


Kyrkorådets ordförande Erik Blakstad sätter samsyn i främsta rummet

Erik Blakstad är nu inne på sin andra mandatperiod som kyrkorådets ordförande i Säffle pastorat. Han må vara en moderat politiker i grunden som här representerar koalitionen Borgerligt Alternativ, men lägger helst partipolitiken åt sidan i det kyrkliga arbetet. – Alla måste vara med och dra åt samma håll och se till verksamhetens bästa, framhåller han. Det finns inte plats för några solospelare, utan min målsättning är att få politiker och personal att samverka som ett lag. Samsyn är därför ett av hans viktigaste ledord. –Ja, det kan man tveklöst säga. Vi är ju valda för att arbeta för kyrkans och alla medlemmars bästa, oavsett partifärg.

trädde som kyrkonämndens ordförande 2010 hade han mycket liten erfarenhet av kyrkans verksamhet. – Det var ett stort steg att kliva in i verksamheten, men här har jag haft stor hjälp och stöd av ledningsgruppen bestående av Lena Skoting, Marit Langaard och Katarina Bjerker. – Vi är lyckligt lottade med en så kompetent förvaltningschef

och två så skickliga enhetschefer. Jag deltar som adjungerad regelbundet varje vecka i ledningsgruppens möten. Det är viktiga möten för mig där jag får ta del av både framtida frågeställningar och den löpande verksamheten. Över huvud taget har Erik Blakstad lagt sig vinn om att synas ofta ute i verksamheten. Metodiskt har han besökt alla kyrkor och församlingar och han

Öppen för alla Erik Blakstad betonar att kyrkan är en viktig plats för många och måste vara öppen för alla. – Kyrkan är en traditionsbärare av stora mått, men får inte stelna i formerna. Vi måste vara beredda på att pröva nya vägar och former för att utvecklas. – Kanske gudstjänsterna ska firas en annan dag än den traditionella på söndagar kl 11.00? Kanske en fredagskväll kombinerad med en måltid passar bättre? Det är värt att prova i alla fall, menar Erik Blakstad.

Liten kyrklig erfarenhet Själv har han ingen traditionell kyrklig bakgrund. När han till6 KyrkLiv • Nr 2 2014

Erik Blakstad håller dörren öppen och är noga med att poängtera att kyrkan ska vara öppen och mottaglig för alla.


är en vanligt förekommande besökare på pastorsexpeditionen.

Framtida orosmoln Det går naturligtvis inte att undvika frågan hur Erik Blakstad ser på ekonomin. – Det är ingen hemlighet att inkomstunderlaget sjunker genom vikande skatteintäkter, som i sin tur grundar sig på att befolkningen minskar och att en del väljer att inte vara medlemmar i Svenska kyrkan, säger han. – Samtidigt finns ju önskemålen om bibehållen verksamhet kvar och det är en omöjlig ekvation att lösa utan nedskärningar och besparingar. Men hittills tycker jag vi klarat den biten bra. – Jag vill också framhålla att Säffle har en hög andel medlemmar i Svenska kyrkan, jämfört med många andra kommuner. Det återspeglar sig bland annat i antalet dop och konfirmationer som förra året låg på 71 respektive 109 för pastoratet som helhet. Där ligger Säffle mycket högt på listan.

Engagera tonåringarna Men det finns ett glapp mellan konfirmation och vuxenliv, som mer och mer framstår som viktigt att överbrygga. – Det gäller att hitta en bra form för att utveckla en ungdomsverksamhet även för dem som fyllt 15 år och uppåt. Vi vill ju att ungdomarna ska stanna i kyrkan. – Det är ju också numera så, att dopet är grunden för medlemsskap, men att man själv aktivt måste begära medlemsskap före 18 års ålder. Har man inte gjort det, ja då är man inte heller medlem i Svenska kyrkan längre.

Frågelådan

I förra numret av KyrkLiv fanns en kungörelse om återtagna gravrätter i Långserud. En följdfråga har inkommit: Finns det återtagna gravrätter på alla kyrkogårdar i pastoratet? Svar: Ja, det finns det, men ännu inte i samma omfattning överallt. Ett övergripande arbete pågår

för att återta gravvårdar på i första hand Gillberga och Svan­ skogs kyrkogårdar. Kyrkogård för kyrkogård kommer att successivt gås igenom. De gravvårdar som klassats som kulturhistoriskt värdefulla eller mycket värdefulla hanteras enligt gällande regelverk. Katarina Bjerker

Barnboktips från biblioteket Skeppets gåta 6-9 år av Anna Jansson Emil Wern är 11 år och bor i Visby. Där i trädgården står en gammal gul kiosk som Emil har förvandlat till detektivbyrå. Och det behövs verkligen en sådan, för det kryllar av skumma typer. I Skeppets gåta lägger det väldiga fartyget Ostindiefararen till i Visby hamn. Ombord finns även Ubbes pappa Tommy, som bestämt sig för att överraska sina barn och komma hem och hälsa

på några dagar. Men överraskningen blir inte som han tänkt sig och på kvällen, när landshövdingen ska bjuda på festmiddag, är kapten Morgan plötsligt spårlöst försvunnen. Privatdetektiv Emil Wern står inför sitt knivigaste fall någonsin.

Församlingsintegration Erik Blakstad är just nu involverad i arbetet med att ta fram en plan för hur man praktiskt ska arbeta i de nybildade församlingsråden i pastoratet. Här utgör regelbundet återkommande ordförandeträffar en viktig hörnsten och ingrediens. – Återigen, jag tror på samarbete och utbyte av erfarenheter. Det ger som regel väldigt mycket tillbaka.

NYHET! Ladda ner appen Utomlands från App Store!

Text och foto: Anders Falk KyrkLiv • Nr 2 2014 7


Serien med med våra kyrkokörer går vidare

I två tidigare nummer av KyrkLiv har fyra av pastoratets åtta kyrko­körer presenterats. Nu är turen kommen till Tveta sångkör.

Våra k y r k o köre r

Tveta sångkör. Främre raden från vänster: Gunnel Johansson, Thomas Bäck, Åke Bäckström, Alrik Pettersson, Olle Jonsson, Björn Ceder och körledaren Pernilla Radborn. Mellanraden från vänster: Birgit Eldh, Doris Pettersson, Cecilia Nordén, Malin Kallén, Susanne Bäckström, Ulla Johansson, Ulla-Britt Nygren och Britt-Marie Höglund. Bakre raden från vänster: Elisabeth Jacobsson, Ing-Marie Bolin, Laila Bohlin, Jessica Gustavsson, Emma Kristensson, Gunnel Aldén, Gunilla Johansson, Eva Kihlander och Anette Svanelind. Kören har ytterligare ett tiotal medlemmar, som saknades vid fotograferingstillfället.

Tveta sångkör

Redan under 1910-talet hade kantorn August Vilhelm Gätje bildat en kör i Tveta som av och till deltog i de stora högtiderna. Denna körverksamhet ebbade dock ut. När Karl Rudander fick tjänsten som kantor i Tveta 1931 var det första han gjorde att starta Tveta sångkör. Anledningen till att kören fick heta sångkör torde vara att man från början blandade profant och sakralt. Under sin storhetstid kunde kören räkna inemot 40 medlemmar med sju tenorer och nio basar. 1965 blev Gösta Jonsson ny kantor efter hastigt avlidne Karl Rudander. Han fortsatte på den inslagna vägen och var körens ledare fram till pensioneringen 1996 då Pernilla Radborn tog över och hon är körens ledare ännu idag. Kören har alltså fantastiskt nog bara haft tre ledare under sina dryga 80 år.

Sommarkvällar

Långserud 25 juni kl. 20.00

”Följ mig bortåt vägen” Ett skogsdrama med Långseruds kyrkokör och solister. 16 juli kl. 18.00 essens:1 Ian Peaston, fiol. Per Johansson, klarinett …å en massa loopar. 6 augusti kl. 20.00 Musik i sommarkväll med Pastellerna. 8 KyrkLiv • Nr 2 2014


Traditionell gudstjänst på Lurö 27 juli

Söndagen den 27 juli kl 12.00 firas den traditionella friluftsgudstjänsten vid Lurö kyrkoruin. Buss avgår från Tveta kyrka kl 8.30, Säffle kyrka kl 8.45, Nytorget kl 9.00, Botilsäters kyrka kl 9.15, Eskilsäters kyrka kl 9.30.

Båtarna avgår från Ekenäs brygga kl 10.00. Återresa från Lurö sker kl 15.00. Den som vill beställa lunch på Luröbryggan kan göra det i samband med anmälan. Det är gott om tid för fika/

lunch och promenader på den lummiga och fridfulla ön. Anmälan om buss, båt och lunch görs till Pastorsexpeditionen på tel 0533-691300. Senast den 21 juli ska anmälningarna ha inkommit. KyrkLiv • Nr 2 2014 9


Avtackning av kyrkorådet i Bro församling

Sommarens vägkyrkor

Tveta

29 juni – 27 juli Öppen alla dagar kl. 13-18 Fredagar kl. 13-21 Kaffe & våfflor, konst- och hantverksutställning. Kyrkan öppen för andakter och visning. Från vänster på bild ses Ingvar Olsson, ledamot, Per-eric Nyman, präst, Bo Holmberg, ordförande, Margareta Wittenstam, vice ordförande, Anders Nilsson, ny ordf. i Bro församlingsråd, Carina Mattsson, ledamot och Bror Ek, ledamot. På bilden saknas Keith Persson, som också suttit i kyrkorådet, men inte kunde närvara vid avtackningen. Foto: Gunnar Bäckström De avgående ledamöterna i Bro kyrko­råd har i samband med en gudstjänst avtackats av prästen Per-erik Nyman, som överlämnade presenter och blommor. Ett tacktal hölls av den nye ordföranden i Bro församlings-

råd, Anders Nilsson, som särskilt vände sig till de båda trotjänarna Margareta Wittenstam med 42 år i kyrkorådet och Bo Holmberg med nästan 30 år i kyrkorådet bakom sig. Eva Harstad

Långserud

7 juli – 27 juli Öppen alla dagar kl. 15-18 Servering, guidning, loppis, utställning (dockor).

Vårmorgon Svårt att sova i vårens gryning över allt fåglar som tjattrar. På natten vinden och regnet blommorna faller i stora mängder. Meng Haoran (691 - 740). Tangdynatin, poesins storhetstid i Kina

10 KyrkLiv • Nr 2 2014

Svanskog

2 juli – 3 augusti Öppen mån-lör kl. 14-18, sön kl. 12-18 Kaffe och våfflor, loppis.


Vårhälsning från förskolan Musikanten i Tveta

Sommarkvällar

Tveta

29 juni kl.18.00 Musikgudstjänst Vägkyrkan öppnar – servering.

4 juli kl.19.00 ”Sånger för själen” Jessica Hyvärinen, sång. Lesley Brown, piano.

Lek och rörelse vid samlingen utomhus. Foto: Linda Eriksson

11 juli kl 19.00 ”Trumpetfrossa” Clas Grumer och Jonas Palsten, trumpet. Per Rönnblom, piano/orgel, 18 juli ”Basso Amoroso” Erling Sunnarvik, Kontrabas. Nils Lundström, piano.

25 juli ”What a wonderful world” Tveta Sångkörs Kvartett – Åsa Lundahl, Anette Svanelind, Kjell Edlund, Björn Ceder. Pernilla Radborn, piano.

Sommarkvällar

Södra Värmlandsnäs Växthuset dekoreras med ”handtulpaner” i väntan på växtligheten. Foto: Linda Eriksson

Naturutforskarna skapar med material från skogspromenaden. Foto: Linda Eriksson

Tidig gräsklippning i år

Lörd 28 juni kl 17.00 Botilsäters kyrka ”Från romanser till svensktoppen” blandade sånger med Elin Andréasson, Mikael Takman och Anders Segerström. Lörd 5 juli kl 17.00 Botilsäters kyrka. ”Sommarsånger och svenska pärlor” Värmlandsnäskören och Britt Gagnero.

Lörd 12 juli kl 17.00 Botilsäters kyrka ”Både andligt och profant med Eva och Bosse”sång och spel med Eva Löfvendal, Åmål och Bosse Rhodén, Ölserud. I fjol tjäle – i år gräsklippning, men samma datum…. 7 april! Gräsklippning vid Gillberga kyrka av Per-Åke Johansson. Foto: Tina Johansson

Sönd 24 augusti kl 18.00 i Eskilsäters kyrka Orgelkonsert med andakt. KyrkLiv • Nr 2 2014 11


Ät världen mera rättvis

För många av oss är mat på bordet varje kväll en självklarhet. Samtidigt går nästen en miljard människor till sängs hungriga. Svenska kyrkans internationella arbete har tagit en serie receptkort från hela världen. Varje kort innehåller en bordsbön och en kort reflexion om mat och rättvisa. Använd dem med din familj eller vänner. Laga maten, be bordsbönen och fundera över texterna. Hunger kan inte skyllas på matbrist, utan på fattigdom och orättvisor. Hur kan jag med min matkonsumtion bidra till en mer hållbar och rättvis värld? Låt receptkorten vara en påminnelse om att våra matvanor kan bidra till att göra världen bättre. Receptkorten är framtagna av Svenska kyrkans internationella arbete men har dessvärre tagit slut på förlaget. Vi har dock ett fåtal kvar på pastorsexpeditionen om någon är intresserad.

Här är ett av recepten: Indisk dal på röda linser 4 dl röda linser 5-6 dl vatten 1 grön chili ½ dl olivolja 1 tsk riven ingefära 2 rivna vitlöksklyftor ½ tsk gurkmeja ½ tsk garam masala ½ tsk tandoorikrydda 4-5 msk tomatpuré Skölj linserna. Koka mjuka i vattnet ca 10 min. Fräs alla kryddor och lök i en kastrull. Mixa med en stavmixer tillsammans med de kokta linserna och tomatpurén. Smaka av med salt och peppar. Konsistensen liknar en tjock soppa när den är klar. Servera med kokt basmatiris och en klick yoghurt med lite riven gurka och färsk mynta i. Välj varor som producerats med miljö och människor i åtanke, t ex Fairtrade certifierade och ekologiska varor.

Att kunna fira nattvard hemma

Jag är kyrkvärd i Säffle församling och har blivit opererad på ortopeden i Karlstad. Därför kunde jag inte gå till kyrkan, för att ta emot nattvarden. En av prästerna, Lotta Cohén, kom då i stället hem och firade nattvard vid köksbordet med mig och min dotter Siv. Det blev en härlig och ljuvlig stund som vi längtat efter. Jag skriver detta för jag tror att många inte vet att det går att göra så. Man ringer till Pastorsexpeditionen och ber att få tala med en präst för att bestämma en tid som passar. Man behöver inte vara allvarligt sjuk för att få ta emot nattvarden hemma. Ester Skoglund

Helgcafé tre lördagar i Botilsäters kyrka

Lördagarna 28 juni, 5 juli och 12 juli bjuder Södra Värmlandsnäs församling in till helg­café i Botilsäters kyrka. Det blir servering i Vapenhuset kl. 14-19. Kl 17 varje café blir det musikunderhållning av skiftande slag. Gott kaffe och hembakat bröd. Välkommen in!

12 KyrkLiv • Nr 2 2014


Boktips från biblioteket

Den matintresserade Lena Sewall , Karlstad, har letat fram recept och beskrivningar av måltider och matvanor i brev, böcker, gamla handskrivna receptsamlingar och gömmor. Men recepten är faktiskt inte huvudsaken i den här boken. Det hon allra mest velat är att visa på alla kontakter med den europeiska konstvärlden som Rackenkolonin hade och vad de åstadkom, dessa kosmopolitiska och färgstarka konstnärer, konsthantverkare och musiker i Taserud och Långvak och runt sjön Racken. En bit Racken : Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår av Lena Sewall

Marie bebådelsedag firades i Svanskog med körsång och våfflor

Kören och barnkören deltog i gudstjänsten både tillsammans och var för sig. På Jungfru Marie bebådelsedag den 23 mars firades det gudstjänst i Svan­skogs församlingshem. Barnkören och kören med-

verkade både gemensamt och var för sig. Det var ett trevligt arrangemang som avslutades med våfflor. Text och foto: Gunilla Garsten

Pastorsexpeditionen tipsar

Sommarkvällar

Svanskog

20 juni kl. 19.30 ”Midsommartoner” med Birgerssons damorkester.

2 juli kl. 20.00 Sommarmusik med Elin Andreasson och Mikael Takman, sång. Anders Segerström, piano. Vägkyrkan öppnar. 23 juli kl. 20.00 Klabbes trio Klas-Henrik Hörngren, piano. Per Dyckhov, bas. Magnus Vikberg, trummor.

Du vet väl om att du numera kan beställa kondoleanser smidigt via vår hemsida www. svenskakyrkan.se/safflepastorat Under texten med rubriken ” Jag vill lämna en kondole-

ans, men hur gör jag? ” finns en länk som heter: Beställ kondoleansen här. Därifrån slussas du vidare till en ny sida där du enkelt kan fylla i dina uppgifter. Tänk på att det tar tre helgfria arbetsdagar för oss att göra och skicka iväg din beställda kondoleans. …Och du vet väl även om att du även kan nå oss med de flesta ärenden via eKondoleansbild tagen av Ulf Hellborg. En av de bil- post: saffle.pasder han tagit som vi använder på de kondoleanser vi torat@svenskaskriver ut på pastorsexpeditionen. kyrkan.se KyrkLiv • Nr 2 2014 13


ÅT GRÄSHOPPOR OCH VILDHONUNG

STÅT- STAT I LIGA VÄSTFÅGAFRIKA LAR BRITS VICTOR I REOLEN

GOD BETYDER DETTA NAMN

SKÄLVER

STAD MED JOSÉ

HOPPAS VI

FÖRVÄDRET SVINN ! BLIR UNDER

FÖRMÖGEN

SATTE IGÅNG

SEMESTERN KÄRV

VIADUKT

HELIG I TREENIGHETEN

SMYG LAVETT

FÅR SKRAPOR . . . AV CLAIRVAUX VÄCKELSERÖRELSE

HÅLLIT TILL STAD I SIBIRIEN

GÖR LIVET STUNDOM

STANK

TIDEVARV

ÄR GLAD PÅ BAD INGALUNDA

SKIVA SENT NÖJE

KNOG SMÅTT I VÅTT

HAR BOK I GT OBAMANIX

BREDA I NL

ALICE SOM FICK NOBELPRISET I LITTERATUR

P SA L MEN NU ÄR DET HÄRLIGT ATT LEVA! NU ÄR DET TID FOR MUSIK . NU VILL VI SJUNGA OCH SPELA SOMMARENS SOLMELODI!

VÅGORNAS MODER MURRE DEN HAR OFTA GUDSMODERN MED JESUSBARNET SOM MOTIV

MEDELHAVSSTAD

JOK F42

Lös korsordet och skicka/lämna in lösningen/hela korsordet, till Pastorsexpeditionen, Box 97, 661 22 SÄFFLE. Lösningen skall vara oss tillhanda senast torsdag 19 juni 2014. Vinnaren får en receptbok av Anna Braw, 2:a och 3:e pris är ½ kg Rättvisemärkt kaffe. Namn .................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................... Postadress . ..................................................................................................................Telefon............................................................

14 KyrkLiv • Nr 2 2014


Sommarkvällar

Säffle

6 augusti kl. 19.00 SäffleTidningen – därför behövs den Solveig Voyce. 13 augusti kl. 19.00 ”Sånger från hjärtat” Jessica Hyvärinen sång Lesley Brown piano.

20 augusti kl. 19.00 Med Sveriges kyrkoledare till Jerusalem Lena Skoting.

27 augusti kl. 19.00 Sådan mor, sådan son; sådan far, sådan dotter En musikalisk upplevelse med Anette och Karl Svanelind samt Magnus och Linnea Liljeqvist.

Lösning och vinnare av förra korsordet: 1:a pris ”Traditionsboken” Vivianne Nyström, Säffle. 2:a pris ½ kg Kyrkkaffe Lisbeth Olsson, Säffle. 3:e pris ½ kg Kyrkkaffe Ella Robertsson, Säffle.

Vi säger ett stort grattis!

Prislista gravskötselavgifter för 2014 inom Säffle Pastorat Ettårsavtal

Skötsel av enkelgrav med rabatt, standardplantering

890 kr

Skötsel av dubbelgrav med ra-

batt, standardplantering 1015 kr

Skötsel av urngrav med rabatt, standardplantering

755 kr

Skötsel av urngrav med rabatt

By kv 11, specialplantering 655 kr Skötsel av grusyta i ramgrav-

ogräsrensning, ej randning 425 kr Grundskötsel av urn/enkelgrav

(egen sommarplantering) 540 kr

Grundskötsel av dubbelgrav

(egen sommarplantering) 695 kr Grästrimning med borttagning

av vissna blommor i vas 295 kr Grästrimning (grundskötselavtal)

195 kr

Granristäckning urngrav/enkelgrav eller vintertäckare Dalby 160 kr Granristäckning dubbelgrav eller vintertäckare Dalby 185 kr Ljung 75 kr Vinterkrans 185 kr Vinterdekoration 185 kr Gravljus + tändning/tillfälle 50 kr Automatbevattning By kv 17 och kv 18 240 kr Tvättning av gravvård inklusive rengöringsmedel 310 kr Arbetskostnad person/timme övrigt arbete 310 kr Förfrågningar och beställning av skötsel kontakta kyrkogårdsexpeditionen för information. Tel: 0533-691310 månd-tisd, torsd-fred kl. 10-12

Tävlingsdags – ny QR-kod

Ny tävlingsomgång, här är den nya QR-koden. I förra numret dolde sig frågan ”Vad heter den sjunde veckan i Fastan?” Rätt svar på frågan är: Stilla Veckan. Denna gång var det ingen som svarat fel och bland de inlämnade svaren har vi dragit vinnaren – Arnold Lövhall. Gratulerar till ”Traditionsboken” Nu tar vi nya tag. För att vara med och tävla behöver du ett program i din telefon, en app, som kan läsa QR-koder. Det finns många sådana appar som är gratis för de flesta smartphones.

Scanna ”rutan” för att läsa frågan och skicka sedan svaret som SMS med ditt namn och telefonnummer till 070-1914553. Senast torsdag 19 juni vill vi ha ditt bidrag.

Denna gång tävlar ni om en receptbok av Anna Braw. Red. KyrkLiv • Nr 2 2014 15


Det var ett trettiotal barn som framförde musikalen om barns rättigheter i Säffle kyrka.

Musikal om barnens rätt i Säffle kyrka

Söndagen 30 mars framfördes i Säffle kyrka ”Moder jord, Mr. FNatt & Living stones”. Det var en musikal om barnens rätt enligt FN:s barnkonvention som skrivits av Gun-Britt Holgersson. Hon skrev den för ett tiotal år sedan, men musikalen är minst lika aktuell idag. Tillsammans med musiker framförde barn från olika barngrupper i Säffle församling en mycket trevlig musikal, med plats för både igenkännande och eftertanke. Flera av barnen fick sjunga solo och alla deltagarna hyllades med stående ovationer efter musikalens slut. Det var många – föräldrar, syskon och andra anhöriga – som hade kommit för att lyssna och kyrkan var i det närmaste fullsatt. När gudstjänst och musikal blivit genomförda bjöds det på fika efteråt i församlingshemmet med kakor, som barnen själva hade bakat. Text och foto: Sofia Gustafsson

Linnéa Bruce-Holm, Felicia Thorell och Tilde Halldan sjöng bl.a. ”Som en dia­mant” ur musikalen Moder Jord, Mr FNatt & Living stones.

Kyrkliv nr2 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you