Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

November 2019

Trade & Transport Det nyeste inden for handels- og transportret

Vedtagelse af standardbetingelser i internationale handelsaftaler I Trade & Transport i december 2016 blev vedtagelse af standardbetingelser i nationale handler gennemgået. I dette nyhedsbrev gennemgås kravene til standardbetingelsers vedtagelse i internationale handler, der er underlagt De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, der i daglig tale kaldes ”CISG”. Internationale handelsaftaler En virksomheds salgs- og leveringsbetingelser og indkøbsbetingelser kan være udarbejdet af virksomheden selv. Virksomheden kan i stedet vælge at anvende vilkår udarbejdet af virksomhedens brancheorganisation. Under alle omstændigheder er salgs- og indkøbsbetingelser oftest ensidigt udarbej-

det af eller til fordel for den virksomhed (køber eller sælger), som gerne vil have disse standardvilkår til at danne grundlag for sine handelsaftaler, hvorfor handelspartnerne sjældent har haft indflydelse på standardvilkårenes indhold. Denne omstændighed giver derfor ofte anledning til tvister, om standardbetingelserne overhovedet er en del af parternes handelsaftale. Kravene til, hvornår sådanne standardbetingelser kan anses for vedtaget mellem køber og sælger, varierer fra land til land. Hvis FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) finder anvendelse på den konkrete tvist, har denne konvention


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

forrang frem for det enkelte lands nationale lovgivning ved vurderingen af, om et sæt standardbetingelser må anses for vedtaget mellem handelsaftalens parter. CISG CISG finder kun anvendelse i handelskøb, det vil sige køb, hvor begge parter er erhvervsdrivende. Det er endvidere en forudsætning for anvendelsen af CISG, at parterne har deres forretningssteder i forskellige stater, og at disse stater begge har tiltrådt CISG. Hvis kun den ene part har forretningssted i en stat, der har tiltrådt CISG, finder CISG anvendelse, når internationale privatretlige regler fører til anvendelse af lovgivningen i denne stat. Hvis CISG finder anvendelse, skal spørgsmålet, om standardbetingelserne kan anses for vedtaget mellem handelsaftalens parter, afgøres efter CISG’s egne regler. Tilbud Ifølge CISG skal et tilbud være tilstrækkeligt konkret, og det afgørende for, om standardbetingelserne er vedtaget, er derfor, om de kan anses for at være en del af det pågældende tilbud. Har parterne tidligere samhandlet, hvor standardbetingelserne konsekvent blev anvendt, kan der siges at foreligge en fast praksis mellem parterne. Det indebærer, at der ikke er tvivl om, at standardbetingelserne er en del af tilbuddet. Dette gælder også, selvom der ikke er henvist til dem i det konkrete tilbud. Hvis der ikke foreligger en sådan praksis mellem parterne, er der en række krav til vedtagelse, som tilbudsgiveren skal iagttage for at sikre, at standardvilkårene bliver anset for omfattet af tilbuddet. Viljesudtryk Det er væsentligt, at det fremgår af tilbuddet, at det også omfatter tilbudsgivers standardbetingelser. Det afgørende for vurderingen er, at en fornuftig person i modtagerens sted ville opfatte standardbetingelserne som omfattet af tilbuddet. Et tilbud, hvor standardbetingelserne er trykt på bagsiden uden henvisning til dem i øvrigt, er således ikke tilstrækkeligt.

November 2019

Som udgangspunkt vil en henvisning i tilbuddet til standardbetingelserne være tilstrækkeligt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det altid er en konkret vurdering. Der kan derfor være situationer, hvor den blotte henvisning ikke er tilstrækkelig. Tilbudsgiver skal altså sikre sig, at henvisningen er så tydelig, at den førnævnte ”fornuftige person” opfatter tilbuddet således, at standardbetingelserne er en del af tilbuddet. Tilbudsgiver kan også på anden måde lade tilbudsmodtageren forstå, at standardbetingelserne er en del af tilbuddet. For eksempel ved at vedlægge/vedhæfte standardbetingelserne sammen med sit tilbud. Herved vil der ikke være tvivl om, at standardbetingelserne er en del af tilbuddet. Som allerede anført i Trade & Transport i december 2016 anbefales det, at standardbetingelserne ALTID sendes frem til handelspartneren sammen med tilbuddet. Hvis standardbetingelserne indeholder byrdefulde vilkår, f.eks. vidtrækkende ansvarsfraskrivelser, bør disse fremhæves særskilt. Kommunikation Der stilles også krav til kommunikationen af standardbetingelserne. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at modtageren har haft mulighed for at gøre sig bekendt med vilkårenes indhold. Det afgørende for vurderingen er også her, om en fornuftig person i modtagerens sted ville have været bekendt med indholdet. Det er vigtigt, at tilbudsgiver sørger for, at standardbetingelserne er tydeliggjort, så modparten bliver opmærksom på dem. Det indebærer, at tilbudsgiver bør gøre modparten særligt opmærksom på byrdefulde vilkår, for eksempel ved at fremhæve disse, samt at standardbetingelserne fremsendes på et sprog, som modtageren forstår. Har parterne for eksempel konsekvent kommunikeret på tysk, bør standardbetingelserne også fremsendes i en tysk version. Det er ligeledes også vigtigt, at standardbetingelserne er let tilgængelige for modparten. Der bør i den forbindelse udvises forsigtighed med blot at henvise til, at standardvilkårene kan hentes på en hjemmeside. Også af denne grund anbefales det, at


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

standardbetingelserne altid sendes frem til handelspartneren sammen med tilbuddet. Den part, der ønsker at kunne påberåbe sig specifikke standardvilkår, har risikoen for, at de kan anses for vedtaget. Det er således ikke tilstrækkeligt, at standardbetingelserne vil kunne indhentes hos f.eks. aftalepartens advokat eller et handelskammer. Skæringstidspunktet Modtageren af tilbuddet og standardbetingelserne skal være gjort opmærksom på, at standardbetingelserne finder anvendelse, inden denne afgiver sin accept. Vedlægges/kommunikeres disse først efter dette tidspunkt, vil standardbetingelserne næppe anses som omfattet af tilbuddet. Såfremt standardbetingelserne ikke anses som omfattet af tilbuddet, bortfalder tilbuddet imidlertid ikke. Modparten vil altså stadig kunne acceptere selve tilbuddet – uden at standardbetingelserne finder anvendelse. Branchevilkår Der er situationer, hvor standardbetingelser har så stor international udbredelse, at det ikke vil være nødvendigt for tilbudsgiver at kommunikere disse til medkontrahenten. Der kan her være tale om visse branchevilkår, herunder såkaldte ”agreed documents”, som er vilkår, der bliver til efter forhandling mellem repræsentanter fra køber- og sælgerside. Sådanne ”agreed documents” sigter netop efter at skabe en standardisering af samhandlen, så der ikke er tvivl om, hvad der gælder, hvis der bliver henvist til dem. Sådanne standardbetingelser skal dog være så udbredte, at der er grundlag for en formodning om, at modtageren kender til indholdet. F.eks. vil profes-

November 2019

sionelle erhvervsdrivende forventes at kende til de standardvilkår i deres branche og region, der oftest anvendes. I situationer, hvor det viser sig, at modtageren ikke er bekendt med dem, vil vurderingen igen tage udgangspunkt i, om en fornuftig person i modtagerens sted ville have kendt til dem. Standardbetingelserne finder anvendelse – hvad så? Hvis det kan konstateres på baggrund af analysen foretaget ud fra de kriterier, der opstilles i CISG, at standardbetingelserne må anses for vedtaget mellem handelsaftalens parter, kan man begynde at kigge i selve standardbetingelserne med henblik på at konstatere, om disse giver svar til løsning af parternes tvist. Konklusion Som det fremgår, er det vigtigt, at man fremsender sine standardvilkår sammen med sit tilbud og sikrer, at der er en tilstrækkelig henvisning til dem i tilbuddet, samt at modparten har haft mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af vilkårene. Særligt byrdefulde vilkår bør fremhæves. Disse krav skal tilbudsgiveren iagttage, før standardbetingelser kan anses som værende en del af parternes handelsaftale.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

November 2019

Michael R. Skovgaard

Lissi Andersen Roost

Rasmus Hjalte Niess Bak

+45 76 22 22 98 +45 40 57 53 03 mrs@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 37 +45 23 69 35 97 lar@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 11 +45 61 63 09 03 rnb@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rüdgivning. Andersen Partners pütager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Profile for Karin Christiansen

Trade transport november  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/trade__transport_november.pdf

Trade transport november  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/trade__transport_november.pdf