Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

April 2015

Selskabsret Det nyeste inden for selskabsret

Nye lovregler

Medarbejderinvesteringsselskaber Den 4. december 2014 vedtog Folketinget lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Loven åbner op for, at medarbejdere kan indskyde en del af deres løn i den virksomhed, som de er ansat i, til gavn for virksomhedens udvikling. Loven, som trådte i kraft den 11. december 2014, indfører en ny virksomhedsform, hvor der anvendes indskud af lønmidler som risikovillig kapital. Loven bygger på en 3-årig forsøgsordning, der følger op på Vækstplan for Fødevarer, som regeringen i april 2014 indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Lovforslaget udspringer af konkrete danske forhold. Tilbage i maj 2014 varslede Danish Crown, at

deres slagteri på Bornholm skulle lukke. En større redningsaktion betød dog, at slagteriet og de godt 190 arbejdspladser i sidste ende overlevede. Et kerneelement i den redningsplan var den 3-årige forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Nye muligheder for virksomheder og medarbejdere Medarbejderinvesteringsselskaber (”MS”) giver medarbejdere mulighed for at indskyde lønmidler med henblik på at tilvejebringe nødvendig finansiering til at modernisere og udvikle den virksomhed, de er ansat i. Det er et krav, at midlerne anvendes til at sikre vækst og arbejdspladser.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Ordningen giver medarbejderen mulighed for at forrente de indskudte lønmidler, hvis virksomheden klarer sig godt. Når medarbejderen skyder lønmidler ind i virksomheden, sker der en udskydelse af skattebetalingen med fradrag for AM-bidrag, så der først skal betales indkomstskat af de indskudte lønmidler, når der udbetales midler fra selskabet. Selskabsformen Et MS består af to slags selskabsdeltagere; dels et aktie- eller anpartsselskab, der stiftes af virksomheden, som medarbejderen er ansat i, og dels medarbejderen som indskyder lønmidler. Virksomhedsdeltageren hæfter ubegrænset og personligt, mens medarbejderdeltageren alene hæfter med den indskudte kapital. Den ejerandel, man har som medarbejder, kan ikke overdrages, ligesom virksomhedsdeltageren kun kan udskiftes, hvis muligheden fremgår af MS’ets vedtægter.

April 2015

Det er et krav, at et MS skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og at MS’et har vedtægter med et nærmere lovbestemt indhold. Et MS ledes af en bestyrelse, som består af et ligeligt antal repræsentanter valgt af henholdsvis virksomhedsdeltageren og medarbejderdeltagerne. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse, men det er ikke et krav. Medarbejderdeltagerne udøver deres rettigheder på et deltagermøde, hvor der vælges repræsentanter til bestyrelsen. Det er et krav, at der årligt afholdes et ordinært deltagermøde med et lovbestemt indhold af dagsordenen. Reglerne minder meget om andre kapitalselskabers krav om ordinær generalforsamling. Også navnekravene minder om andre kapitalselskaber, bl.a. derved at MS’ets navn tydeligt skal adskille sig fra andre selskaber og skal angive betegnelsen ”Medarbejderinvesteringsselskab” eller den lovbestemte forkortelse ”MS”.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Etablering af et MS Medarbejderne skal konkret vedtage ordningen med virksomheden og beslutningen tages ved en anonym afstemning. Aftalen kan også indgås mellem medarbejderrepræsentanter og virksomheden. Hvis der er indgået en kollektiv aftale, skal en aftale mellem virksomheden og medarbejderne om oprettelse af et MS godkendes af den relevante lønmodtagerorganisation. Der skal søges om tilladelse til at oprette et MS i Erhvervsstyrelsen. Det sker i praksis ved, at selskabets vedtægter skal godkendes i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen. Endvidere fører styrelsen tilsyn med, at selskaberne lever op til godkendelseskravene. Medarbejderen - krav og begrænsninger En medarbejder kan kun deltage i et MS, hvis denne har været ansat minimum 3 måneder i virksomheden inden for de seneste 12 måneder. Den enkelte medarbejderdeltagers indskud kan højst udgøre 7,5% af den kontante løn (minus AM-bidrag) fra den pågældende arbejdsgiver i indkomståret, og det indskudte beløb kan maksimalt udgøre 30.000 kr. årligt.

April 2015

Der kan indskydes lønmidler i op til fem år. Som udgangspunkt skal de indskudte midler være bundet i mindst tre år, men kan være bundet længere afhængig af de konkrete aftaler og behovet for investeringer i virksomheden. Indskudsperioden og bindingsperioden skal fremgå af vedtægterne. Opsummering Der er med indførelsen af de nye regler åbnet op for en reel mulighed for at redde virksomheder med en fastlåst og skræntende finansieringssituation. Der er tale om en forsøgsordning, som giver en mulighed for, at virksomheder kan fortsætte i stedet for at lukke ned og dermed bibeholde medarbejdere, som ellers ville stå til at miste deres arbejde eller gå markant ned i løn. For den enkelte medarbejder vil ordningen betyde, at en del af dennes løn stilles til rådighed som risikovillig kapital, men omvendt også at beskatningen af denne del af lønnen udskydes, ligesom der kan være mulighed for et afkast af investeringen. Andersen Partners rådgiver gerne om de muligheder, som den nye lov åbner op for, herunder også de skatteretlige konsekvenser, ligesom Andersen Partners gerne bistår med at oprette medarbejderinvesteringsselskaber. Er du interesseret i at høre mere om medarbejderinvesteringsselskaberne og de nye muligheder, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

April 2015

Jon Stefansson

Tim Momberg Henningsen

Peter Stanstrup

+45 76 22 22 32 +45 40 62 63 88 jst@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 87 +45 51 99 97 14 tmh@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 31 +45 26 37 58 18 pst@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rüdgivning. Andersen Partners pütager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

Selskabsret april 2015  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/selskabsret_april_2015.pdf

Selskabsret april 2015  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/selskabsret_april_2015.pdf