Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Februar 2013

Andersen Partners drives af et simpelt mål: Vi vil have de mest tilfredse klienter Andersen Partners er drevet af en erfaren partnerkreds med en fælles ambition om at drive et moderne, kommercielt og internationalt orienteret advokatfirma med fokus på klienternes behov og medarbejdernes udvikling.

Selskabsret Det nyeste inden for selskabsret

Nyt firma – nye tider! Siden 1972 har Jernbanegade 31 i Kolding dannet rammen om et af Danmarks mest succesfulde advokatkontorer. Vi har i tidens løb haft skiftende navne, men gennem alle årene har vi haft konstant fokus på at yde erhvervsklienter forretningsmæssig og juridisk rådgivning på højeste niveau.

Moderne advokater skal ikke bare kunne forstå juraen, men også klienternes forretning og behov for pragmatiske løsninger. Desuden skal vi være lettere at forstå og arbejde sammen med. Det er vores ambition at leve op til de forventninger, og det mener vi bedst at kunne gøre med vores eget set-up.

Fra 2004 til 2012 udgjorde vi en del af Lett Advokatfirma, men i 2012 valgte vi at fortsætte vores virksomhed i selvstændigt regi Andersen Partners.

Målet med etableringen af Andersen Partners er at skabe et endnu mere attraktivt og moderne advokatfirma med de bedste vilkår for talentfulde og engagerede medarbejdere med evnen og lysten til at skabe forretningsmæssige resultater i nært samarbejde med vores klienter.

Advokatbranchen har brug for at udvikle sig. Den tid er forbi, hvor klienterne var tilfredse med lange notater uden klare anbefalinger.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Februar 2013

Aktionærlån

Aktionærlån - et selskabsretligt lån eller et skattepligtigt udbytte? Som et led i den seneste skattereform vedtog Folketinget den 13. september 2012 en betydelig stramning af reglerne for lån, som et selskab yder til dets kapitalejere/aktionærer, sædvanligvis benævnt et aktionærlån. Formålet med stramningerne er at mindske muligheden for at optage skattefrie lån i stedet for løn eller udbytte.

Nye skatteregler fra januar 2013 Et aktionærlån opstår typisk ved, at aktionæren lader selskabet afholde private udgifter, eller ved, at aktionæren hæver midler direkte fra selskabets konto uden at iagttage reglerne i selskabsloven om kapitalafgang. Med virkning fra den 1. januar 2013 trådte de nye regler i kraft. Det betyder, at aktionærlån i skatteretlig forstand ikke længere betragtes som et lån. Hvis et lån ydes til en aktionær, som også er ansat i selskabet, anses lånet skatteretligt som enten et udbytte eller løn. Hvis lånet ydes til en aktionær, der ikke er ansat i selskabet, vil det skatteretligt anses for udbytte. Det er ikke alle aktionærer, som berøres af de nye regler. Reglerne finder kun anvendelse på fysiske personer, som samtidig har en bestemmende indflydelse i selskabet. En person anses sædvanligvis for at have bestemmende indflydelse i et selskab, når vedkommende ejer mere end 50 % af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Selskaber og personer uden bestemmende indflydelse vil blive behandlet efter de hidtidige skatteregler, der normalt anser et aktionærlån som et ordinært lån, hvortil der ikke er skattepligt. Desuden er sædvanlige forretningsmæssige dispositioner mellem aktionæren og selskabet ikke omfattet, eksempelvis køb på kredit. Tilsvarende er lån ydet efter selskabslovens regler om lovlig

selvfinansiering ikke omfattet. Det skal fremhæves, at såfremt en aktionær er omfattet af de nye regler, er det enhver økonomisk fordel, som ydes aktionæren, der er omfattet af disse. Det er således ikke alene lån, men også sikkerhedsstillelse, som omfattes af reglerne. Selvom reglerne trådte i kraft den 1. januar 2013, vil lån ydet fra og med den 14. august 2012 være omfattet af den nye skattepligt. Dertil skal man som aktionær være opmærksom på, at beskatningspligten indtræder på det tidspunkt, hvor udbetalingen sker. Det vil blandt andet betyde, at selv kortvarige lån, der tilbagebetales umiddelbart efter, også kan være omfattet af skattepligten.

Skatteretten i konflikt med selskabsretten Med Folketingets vedtagelse har man i skatteretlig forstand omklassificeret aktionærlånet til en skattepligtig udbetaling af enten udbytte eller løn. Det betyder i praksis, at aktionæren vil blive beskattet af det ydede lån som enten aktieindkomst med op til 42 % beskatning eller som personlig indkomst med op til 51,5 % med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag. Grundlaget for denne beskatning er netop, at lånet bliver klassificeret som et økonomisk gode, som aktionæren modtager og beholder. Dette står i kontrast til den almindelige formueret, herunder selskabsretten, der stadig klassificerer dispositionen som et lån. Den selskabsretlige konsekvens er derfor, at lånet skal tilbagebetales med tillæg af en strafrente og en eventuel bøde. Som hovedaktionær bør man derfor være særligt opmærksom på, at et beløb, der føres fra selskabet og over i den private sfære, ikke bliver omfattet af reglerne om aktionærlån. Har man eksempelvis tidligere anvendt


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

selskabets dankort til betaling for en fødselsdagsfest eller til en rejse med familien, skal man altså fremover tænke sig om en ekstra gang. Hvis et lån bliver omfattet, rammes man nemlig af den dobbelte sanktion, og man bliver således tvunget til at betale lånet tilbage samtidig med, at man skal betale skat af lånets hovedstol.

Februar 2013


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Februar 2013

Jon Stefansson

Michael Lindebjerg Møller

Peter Stanstrup

+45 76 22 22 32 +45 40 62 63 88 jst@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 68 +45 51 43 49 40 mlm@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 31 +45 26 37 58 18 pst@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.com Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Andersen Partners påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

selskabsret  

http://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/selskabsret.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you