Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Marts 2017

Konkurrence- og udbudsret Det nyeste inden for konkurrence- og udbudsret

Nye regler om erstatning ved overtrædelse af konkurrenceretten Konkurrencereglerne håndhæves af myndighederne, og overtrædelse af konkurrencelovgivning kan medføre straf i form af bøder og i nogle tilfælde fængsel. Overtrædelse af konkurrenceretten kan også medføre et erstatningsansvar for tab, som andre personer og virksomheder lider ved overtrædelsen. En kunde, der har betalt en overpris for varer omfattet af et kartels prisaftale, kan således kræve erstatning for overprisen af karteldeltagerne. Betingelserne for sådan et ansvar er, at der er sket overtrædelse af konkurrencereglerne, at skadelidte har lidt et tab, og at tabet er en påregnelig følge af

overtrædelsen. Den 27. december 2016 trådte en ny lov om erstatning ved overtrædelse af konkurrenceretten i kraft. Ved konkurrenceretten forstås forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Loven indfører særlige regler om bl.a. bevisbyrde, erstatning til indirekte skadelidte og forældelse. Loven implementerer et EU-direktiv, og tilsvarende regler indføres derfor i de øvrige EU-lande. Selvom direktivet kun gælder erstatning for overtrædelse af EU-konkurrenceretten, har man fra dansk side


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Marts 2017

valgt, at de nye regler også skal gælde ved erstatning for overtrædelse af den danske konkurrencelovgivning.

Skadelidte skal stadig føre bevis for tabets størrelse. Konkurrencemyndighederne kan bistå retten i opgørelsen af tabet.

Bevisbyrden for overtrædelse af konkurrencereglerne Det er som udgangspunkt skadelidte, der har bevisbyrden for, at betingelserne for erstatningsansvar er opfyldt. Med den nye lov lempes denne bevisbyrde.

Ud over erstatning for sit tab kan skadelidte også gøre krav på renter af tabet allerede fra tidspunktet for overtrædelsen.

Hvis en dansk konkurrencemyndighed har truffet en endelig afgørelse om overtrædelse af konkurrenceretten, skal domstolen lægge denne afgørelse uprøvet til grund ved en erstatningssag. Skadelidte skal ikke påvise, at konkurrenceretten er overtrådt. Reglen gælder både afgørelser fra konkurrencemyndighederne, domstolsafgørelser og vedtagne bødeforlæg. En afgørelse om overtrædelse af konkurrenceretten, der er afsagt af en konkurrencemyndighed i et andet EU-land, skaber i en efterfølgende erstatningssag en formodning om, at konkurrenceretten er overtrådt. Formodningen kan dog afkræftes ved overtræderens bevisførelse.

Erstatning ved overvæltning af priser I en sag om erstatning for overtrædelse af konkurrenceretten vil skadelidtes tab ofte vedrøre en overpris, som skadelidte har betalt for varer eller tjenesteydelser omfattet af overtrædelsen. En overtræders direkte kunde kan have reageret på overtræderens priser ved selv at hæve sine videresalgspriser. Overprisen overvæltes dermed til næste led i omsætningen. Den nye lov regulerer mulighederne for erstatning i tilfælde af overvæltning af priser. En overtræder kan i en erstatningssag gøre gældende, at kunden har overvæltet overpriser til senere led i omsætningen og derfor ikke har krav på erstatning. Overtræderen har bevisbyrden for, at overvæltning er sket.

De nye regler udelukker ikke, at der kan anlægges retssag om erstatning, før der foreligger en afgørelse fra en konkurrencemyndighed, men i det tilfælde skal skadelidte selv bevise, at konkurrenceretten er overtrådt. Med loven er der indført muligheder for at pålægge en part at fremlægge bevismateriale. De nye regler svarer dog i vid udstrækning til retsplejelovens eksisterende bestemmelser. Endvidere skal man være opmærksom på, at der indføres nogle begrænsninger i mulighederne for fremlæggelse af bevismateriale, som indgår i konkurrencemyndighedernes sagsakter.

Overtræderens direkte kunde kan stadig få erstatning for den del af en overpris, som ikke overvæltes til næste led. Når en direkte kunde hæver sine priser, vil efterspørgslen typisk blive mindre og den samlede fortjeneste dermed falde. Også et sådan tab kan den direkte kunde få erstatning for.

Bevisbyrden for skadelidtes tab Med lempelsen af bevisbyrden for overtrædelsen af konkurrenceretten vil erstatningssagernes fokus blive skadelidtes bevis for, at denne har lidt et tab. Også denne bevisbyrde lettes i visse sager. Efter den nye lov formodes en kartelovertrædelse at medføre et økonomisk tab for karteldeltagernes kunder. Overtræderne har mulighed for at afkræfte denne formodning med deres bevisførelse.

Den indirekte aftager formodes at have lidt et tab, hvis denne kan godtgøre, at overtræderen har overtrådt konkurrenceretten, at overtrædelsen for de direkte kunder har medført overpriser på varer eller tjenesteydelser omfattet af overtrædelsen, og at den indirekte aftager har købt nogle af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Igen er der tale om en formodning, som overtræderen kan afkræfte med sin bevisførelse.

Efter de almindelige danske regler kan kun den direkte skadelidte kræve erstatning. Ved overtrædelse af konkurrenceretten kan overtræderen dog efter de nye regler blive erstatningsansvarlig for en indirekte aftagers tab.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Solidarisk hæftelse Hvis flere virksomheder sammen har overtrådt konkurrenceretten, hæfter de solidarisk for skadelidtes tab. Ved en kartelovertrædelse vil den enkelte overtræder hæfte både for erstatning til egne kunder og til de øvrige karteldeltageres kunder. Princippet om solidarisk hæftelse findes allerede i de almindelige danske regler om erstatning. Loven indfører imidlertid nogle undtagelser til den solidariske hæftelse. Små og mellemstore virksomheder hæfter således ikke over for andre overtræderes kunder, hvis virksomheden, mens overtrædelsen fandt sted, havde en markedsandel på under fem procent, hvis den solidariske hæftelse ville skade virksomhedens levedygtighed, og hvis virksomheden hverken havde en ledende rolle i overtrædelsen eller tidligere har overtrådt konkurrenceretten. Tilsvarende fritages også en overtræder, som har opnået bødefritagelse, for den solidariske hæftelse. I alle tilfælde gælder fritagelsen for den solidariske hæftelse kun, hvis de skadelidte kan opnå erstatning hos de øvrige overtrædere. Særlige regler for overtrædere, der samarbejder med myndighederne Efter de såkaldte leniency-regler kan overtrædere, der samarbejder med myndighederne om opklaring af kartelovertrædelser, opnå bødenedsættelse, bødefritagelse eller indgå et forlig med myndighederne. Reglerne skal sikre bedre muligheder for at opdage karteller. Risikoen for erstatningssøgsmål vil potentielt afhol-

Marts 2017

de overtrædere fra at samarbejde med myndighederne, selvom der er udsigt til bødefritagelse. De nye regler om erstatning giver en vis beskyttelse til den overtræder, der har samarbejdet med myndighederne. Som beskrevet ovenfor fritages en overtræder, der opnår bødefritagelse, som udgangspunkt fra den solidariske hæftelse. Desuden indføres visse undtagelser til reglerne om fremlæggelse af beviser. Således kan retten ikke give pålæg, hverken til overtræderen eller andre, om fremlæggelse af en overtræders redegørelser til brug for bødenedsættelse eller bødefritagelse eller forligsredegørelser. Disse beviser kan heller ikke fremlægges af skadelidte, hvis de er fremskaffet ved aktindsigt i konkurrencemyndighedernes sagsakter. Forældelse Endelig indføres med loven særlige forældelsesregler for erstatningskrav for overtrædelse af konkurrenceretten. Sådanne krav forældes først fem år efter, at overtrædelsen er ophørt, og den skadelidte har eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til overtrædelsen, den medførte skade og identiteten på overtræderen. Der er tale om en afvigelse fra den almindelige forældelsesfrist på tre år. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra overtrædelsens ophør. Forældelsesfristen afbrydes, hvis en konkurrencemyndighed indleder undersøgelse af overtrædelsen. Der er ikke som tidligere et krav om, at den skadelidte skal have indgivet klage til konkurrencemyndigheden. Erstatningskravet forældes tidligst et år efter, konkurrencemyndigheden har truffet sin afgørelse.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Marts 2017

Sune Troels Poulsen

Hans-Christian Ohrt

Annemette Skak Boesen

+45 76 22 22 58 +45 40 92 13 83 stp@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 57 +45 40 51 40 01 hco@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 53 +45 20 28 38 92 asb@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rüdgivning. Andersen Partners pütager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

Konkurrence og udbudsret marts 2017  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/konkurrence-_og_udbudsret_marts_2017.pdf

Konkurrence og udbudsret marts 2017  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/konkurrence-_og_udbudsret_marts_2017.pdf