Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

April 2017

Immaterialret Det nyeste inden for immaterial- og markedsføringsret

Markedsføringsloven

200.000 kr. i bøde til forsikringsmægler for overtrædelse af markedsføringsloven Aon Private Consulting Forsikringsmæglere har fået en bøde på 200.000 kroner for at overtræde markedsføringslovens § 6, stk. 3, der forbyder erhvervsdrivende at henvende sig til personer, der har frabedt sig kommercielle henvendelser via Robinsonlisten. Forbrugerombudsmanden politianmeldte selskabet i juli 2016, efter at flere personer, der var tilmeldt Robinsonlisten, havde klaget over, at de var blevet kontaktet af selskabet, selv om de var tilmeldt Robinsonlisten og ikke havde givet samtykke til at blive kontaktet.

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 3 må en erhvervsdrivende ikke sende personligt adresserede reklamer til en forbruger, som har frabedt sig det, eller som står på Robinsonlisten. Robinsonlisten er det register, som en virksomhed skal kontrollere, før den udsender reklamer med navn og adresse eller ringer forbrugere op i deres hjem. Virksomheder skal tjekke registret hver gang, de sender reklamemateriale ud. Listen bliver opdateret én gang i kvartalet. Aon Private Consulting Forsikringsmæglere medvirkede selv til at afdække omfanget af overtrædelsen


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

og grunden til, at det var sket. Ved de efterfølgende undersøgelser blev det klarlagt, at selskabet i perioden fra den 2. marts til den 22. marts 2015 uanmodet havde sendt 4.302 personligt adresserede breve med markedsføringsmateriale til personer, der var registreret på Robinsonlisten. I samme periode havde selskabet uanmodet foretaget telefonisk kontakt til mellem 800 og 1.000 personer på Robinsonlisten med henblik på at markedsføre og sælge sine ydelser til disse personer. Det blev også klarlagt, at overtrædelsen skyldtes misforståelser mellem Aon Private Consulting Forsikringsmæglere og en underleverandør, som selskabet havde hyret som databehandler. Denne misforståelse medførte, at en database med kundeemner ikke blev kontrolleret i forhold til Robinsonlisten. Markedsføringslovens § 6, stk. 3 sondrer imidlertid ikke mellem forsætlige og uagtsomme overtrædelser og det forhold, at overtrædelsen er sket ved en fejl, fritager derfor ikke for ansvar. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard

April 2017

Nielsen, har i en pressemeddelelse udtalt: Forbrugere, der er tilmeldt Robinsonlisten, skal kunne regne med, at virksomhederne ikke kontakter dem. Virksomheder må ikke kontakte forbrugerne på Robinsonlisten, medmindre forbrugerne har givet et udtrykkeligt samtykke til det. Inden et opkald til en forbruger, har erhvervsdrivende pligt til at undersøge, om forbrugeren har frabedt sig markedsføring ved at tilmelde sig Robinsonlisten. Selvom overtrædelsen skyldtes misforståelser, så har den virksomhed, i hvis interesse opkaldet sker, ansvaret for at undgå sådanne misforståelser. Det fremgår af samme pressemeddelelse, at størrelsen af bøden afspejler, at Aon Private Consulting Forsikringsmæglere har samarbejdet med Forbrugerombudsmanden om at klarlægge omfanget af overtrædelsen. Hvis dette ikke havde været tilfældet, må det forventes, at bøden ville være betydeligt højere. Sagen viser, at det er vigtigt at have klare linjer i forhold til eventuelle underleverandører, der behandler data, idet fejl begået af en underleverandør i forbindelse med behandlingen af data som udgangspunkt ikke fritager virksomheden for ansvar.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

April 2017

Vedtagelsen af den nye markedsføringslov udskudt Som Andersen Partners tidligere har informeret om, blev der i 2016 fremsat forslag til en ny markedsføringslov, som bl.a. medførte en lempelse af reglerne om uanmodet elektronisk markedsføring samt en ophævelse af det generelle forbud mod indholdsløse garantier, der reelt set ikke stiller forbrugerne bedre. Skiltningsbekendtgørelsen, som indeholder en lang række oplysningsforpligtelser for erhvervsdrivende, som udbyder låne- og kredittilbud til forbrugere, blev også foreslået ophævet. Det var forventet, at den nye lov skulle vedtages den 2. marts 2017 og træde i kraft den 1. juli 2017. Erhvervsministeren blev imidlertid kaldt i samråd den 23. marts 2017 af Folketingets Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalg, som bl.a. har stillet en række

spørgsmål til konsekvenserne af en ophævelse af skiltningsbekendtgørelsen, herunder navnlig den betydning dette kan få for forbrugernes mulighed for at orientere sig om kreditvilkår m.v. Der har desuden været en del drøftelser vedrørende de lempelser af reglerne om uanmodet elektronisk markedsføring, som forslaget lægger op til, og som i højere grad end tidligere giver erhvervsdrivende mulighed for at rette henvendelse til forbrugere pr. e-mail uden forudgående skriftligt samtykke. Det er endnu uvist, om forslaget i den nuværende formulering vil blive vedtaget, eller om der vil ske ændringer i forslaget. Andersen Partners følger udviklingen løbende.

Forbrugerrådet Tænk anmelder Google til Datatilsynet Forbrugerrådet Tænk, som er en uafhængig forbrugerorganisation, har anmeldt Google til Datatilsynet for brud på persondataloven. Forbrugerrådet Tænk har undersøgt Googles indsamling og anvendelse af persondata og har på den baggrund konkluderet, at Google indsamler forskellige oplysninger fra brugere af smartphones, som anvender en Google-konto, der bruges til f.eks. Gmail og YouTube. Ifølge undersøgelsen registrerer Google brugernes søgehistorik og informationer om, hvor man opholder sig og hvornår. Ifølge Forbrugerrådet Tænk sker indsamlingen automatisk og gemmes i ubegrænset tid. Særligt det forhold, at oplysningerne ifølge Forbrugerrådet Tænk opbevares i ubegrænset tid, er efter Forbrugerrådets opfattelse i strid med persondataloven, som angiver, at indsamlede oplysninger ikke

må opbevares længere, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne oprindeligt har været indsamlet. Efter Datatilsynets praksis er dette en konkret vurdering, hvor det afgørende er, om der er en saglig begrundelse for opbevaringen. Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk, har i forbindelse med anmeldelsen til Datatilsynet udtalt: Hvilke ord man søger på, og hvor man opholder sig, er meget personlige oplysninger, som det ikke er i orden, at Google gemmer tidsubegrænset. Udover det åbenlyst ubehagelige i, at ens gøren og laden i mindste detaljer bliver registreret og gemt i årevis, er der en risiko for, at oplysninger om fx hvornår man er hjemme, hvornår man er på arbejde, hvornår man henter børn og hvem man besøger, kan misbruges af uvedkommende, der tiltvinger sig adgang til ens Google-konto. Forbrugerrådet Tænk påpeger derudover, at særligt


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

April 2017

det forhold, at oplysningerne om brugeres søgninger og færden ikke slettes, skaber mulighed for at udarbejde detaljerede profiler over brugerne, som vil kunne anvendes til kommercielle formål, som er uforenelige med det formål, der oprindeligt var grunden til, at oplysningerne blev indsamlet.

vere den funktion, som gør det muligt at registrere oplysningerne.

Google har indtil videre afvist, at opbevaringen af oplysningerne skulle udgøre en overtrædelse af persondataloven og har bl.a. henvist til, at brugerne af Google’s tjenester selv har mulighed for at slette oplysningerne via deres Google-konto, ligesom brugerne i øvrigt selv har mulighed for at deakti-

Sagen rejser en række interessante spørgsmål om persondatalovens anvendelse. Andersen Partners vil nøje følge sagen.

Datatilsynet har endnu ikke behandlet klagen og har meddelt, at det overvejes at bringe sagen op på EU-plan.

Kenneth Cramer

Lisbeth Elmgaard

Morten Fauerholdt Pedersen

+45 76 22 22 47 +45 40 52 62 28 kcr@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 12 +45 30 35 44 92 lel@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 06 +45 24 26 62 36 mfp@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Andersen Partners påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

Immaterialret april 2017  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/immaterialret_april_2017.pdf

Immaterialret april 2017  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/immaterialret_april_2017.pdf