Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Juni 2015

Franchise Det nyeste inden for franchise

Det juridiske forhold mellem parterne

Franchiseforhold eller skjult ansættelsesforhold? Franchising er et markedsføringssystem, der er baseret på et samarbejde mellem parter, som er indbyrdes juridisk og økonomisk adskilte og uafhængige. Samarbejdet mellem franchisegiver og franchisetager kan imidlertid i visse franchisesystemer være så intensivt og franchisetager kan være pålagt så vidtgående forpligtelser til at varetage franchisegivers interesser, at samarbejdet vil blive betragtet som et skjult ansættelsesforhold frem for et samarbejde mellem to uafhængige parter. En sådan omkvalificering af et franchiseforhold til et ansættelsesforhold vil have vidtgående konsekvenser,

idet samarbedet hermed risikerer at blive underlagt en række utilsigtede regler, herunder ansættelsesretlige grundsætninger, kollektive overenskomster og ufravigelig lovgivning såsom skattelovgivningen og funktionærloven. Som franchisegiver er det derfor vigtigt at sikre, at man har tilstrækkelig kontrol over franchisetager, således at man hele tiden har styr på, at forretningskonceptet efterleves, men at man samtidig er påpasselig med, at kontrollen ikke tager overhånd, således at franchiseforholdet er i risiko for at blive betragtet som et ansættelsesforhold. Det essentielle spørgsmål er således: hvor går grænsen for


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

den kontrol, en franchisegiver kan udøve over for franchisetager uden at sætte franchisekonceptet over styr? Der er imidlertid ikke tale om en klart defineret og optrukket grænse og man må i stedet foretage en afvejning af de konkrete omstændigheder, herunder samarbejdet og aftalevilkårene i franchisesystemet. Ved vurderingen tages der højde for en række forhold, herunder om det er franchisegiver eller franchisetager, der bestemmer forretningsstedet, forretningsstedets åbningstider og medarbejdernes ansættelsesvilkår. Ligeledes vil forhold som krav om minimumsomsætning, franchisetagers rapportering til franchisegiver, franchisetagers mulighed for at drive anden erhvervsvirksomhed og hvem af parterne kunderne tilhører også indgå i vurderingen. Franchisegivere kan være tilbøjelige til at sikre sig den videst mulige kontrol med franchisetager, uden

Juni 2015

at dette nødvendigvis har været genstand for en dybere overvejelse af, hvorvidt denne kontrol er nødvendig og i praksis vil blive udnyttet. Dette kan resultere i en uheldig retsstilling, hvis det ud fra en samlet afvejning må konstateres, at franchisegiver reelt styrer og kontrollerer franchisetageren så intenst, at der er opstået et over-/underordnelsesforhold mellem parterne. I dette tilfælde er der risiko for, at franchiseforholdet vil blive betragtet som et camoufleret ansættelsesforhold. Løsningen på problemet vedrørende omkvalificering af franchiseforholdet er dels at overveje og eventuelt moderere kontrollen, der udøves over for franchisetager, dels at sikre en præcis udformning af franchiseaftalen. På denne måde er det muligt at undgå, at franchisetager vil blive anset for at være ansat i egen virksomhed og dermed undgå utilsigtede konsekvenser af blandt andet de ansættelsesretlige grundsætninger.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Juni 2015

Franchising i USA

Skal man tænke to gange, inden man vælger at drive sin virksomhed i franchiseregi? I visse stater i USA er dette spørgsmål i den seneste tid blevet besvaret bekræftende. Dette er konsekvensen af nye arbejdsretlige lovforslag, som stiller arbejdsgivere, der driver virksomhed i franchiseregi, dårligere end andre arbejdsgivere. Utilsigtede arbejdsretlige konsekvenser I løbet af det seneste år har fire amerikanske stater og mindst 14 delstater vedtaget, eller overvejer at vedtage, nye arbejdsretlige lovtiltag, som skal forhøje mindstelønnen og give lønmodtagerne bedre rettigheder. I et forsøg på at beskytte mindre virksomheder er disse blevet undtaget fra at efterleve de skærpede arbejdsretlige regler eller der er indført længere indfasningsperioder for sådanne virksomheder. I flere stater er det imidlertid besluttet, at mindre virksomheder, der er en del af et større franchisesystem, ikke kan nyde godt af undtagelserne, men i stedet vil være forpligtet til at efterleve de nye arbejdsretlige tiltag, uanset at den enkelte franchisetagers virksomhed ellers ville være omfattet af undtagelserne. Særlig interessante er to af de nye lovtiltag, nemlig City Ordinance No. 124490 (the “Seattle Ordinance”) og Retail Workers’ Bill of Rights (the ”San Francisco Ordinance”). Disse vil kort blive beskrevet nedenfor. “The Seattle Ordinance” The Seattle Ordinance blev vedtaget den 2. juni 2014 i Seattle, Washington. Under The Seattle Ordinance er mindstelønnen for byens lønmodtagere blevet forhøjet til minimum 15 US dollars pr. arbejdstime fra det tidligere føderale minimum på 7,25 US dollars. Loven tilgodeser mindre virksomheder med under 500 ansatte, idet disse virksomheder har mulighed for at indfase den nye mindsteløn over en længere årrække. Lovgiver har i den forbindelse besluttet, at en franchisetagers virksomhed ikke skal bedømmes

som en selvstændig virksomhed, men i stedet som en integreret del af franchisegiverens (og dennes øvrige franchisetageres) virksomhed. Dette betyder, at en franchisetager, som er en del af et franchisesystem med over 500 ansatte, ikke er omfattet af lovens lempelige indfasningsmulighed, uanset at franchisetagerens egen virksomhed ellers ville være omfattet af den lempeligere behandling. Konsekvensen er således, at mindre franchisevirksomheder ikke har den samme bløde indfasning som andre virksomheder, der ikke drives i et franchiseregi. Dette kan skabe en konkurrenceforvridende uligevægt mellem franchising og andre former for virksomhedsstruktur, idet virksomheder, der drives i franchiseregi, pålægges markant højere lønomkostninger og dermed er mindre konkurrencedygtige. Situationen har fået The International Franchise Association og flere franchisetagere til at anlægge sag om gyldigheden af The Seattle Ordinance, idet de blandt andet mener, at lovforslaget er ugyldigt på grund af dets diskriminerende natur. Udfaldet af retssagen er stadig ukendt, idet der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen. “The San Francisco Ordinance” I San Francisco, Californien, er et andet lovforslag (the San Francisco Ordinance) blevet vedtaget. Dette lovforslag finder anvendelse på kædeforretninger med mindst 20 forretninger og mindst 20 ansatte på verdensplan og som har standardiserede kendetegn i form af varemærke, facade, butiksindretning og lignende. Loven omfatter således virksomheder i franchisesystemer med mindst 20 forretninger og ansatte, uanset hvor mange ansatte den enkelte franchisetager har. Loven pålægger de omfattede virksomheder en lang række forskelligartede forpligtelser, f.eks. skal medarbejdere på deltid have kompensation i forhold til aflyste vagter og tilkaldevagter. Endvidere


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

skal virksomhederne, før de ansætter nye medarbejdere, tilbyde deres deltidsmedarbejder de pågældende arbejdsopgaver. Mest opsigtsvækkende er det dog, at loven foreskriver, at såfremt en virksomhed sælges, skal den nye ejer beholde de medarbejdere, som har været ansat i mere end seks måneder før ejerskiftet i mindst 90 dage efter salget.

Juni 2015

for nævnte lovtiltag i USA, er imidlertid et godt eksempel på, at man bør orientere sig om både fordele og ulemper ved franchising i de jurisdiktioner, hvor man påtænker at udbrede konceptet, inden man vælger franchisesystemet som sin forretningsmodel.

Konsekvensen af vedtagelsen af dette lovforslag er, at kædeforretninger, herunder virksomheder i franchiseregi, stilles ringere end andre virksomheder, idet de er blevet mindre attraktive i forhold til eventuelle investorer og idet de således kan forvente en mindre købesum, når forretningen skal sælges. Franchising er en populær forretningsmodel, som til stadighed vinder udbredelse rundt om i verden. Dette er med god grund, idet franchisesystemet indeholder mange fordele for dets parter. De oven

Michael R. Skovgaard

Kenneth Melancton Nielsen

Line Rasmussen

+45 76 22 22 98 +45 40 57 53 03 mrs@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 53 +45 23 25 22 37 kmn@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 29 +45 23 26 70 84 lar@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Andersen Partners påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

Franchise juni 2015  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/franchise_juni_2015.pdf

Franchise juni 2015  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/franchise_juni_2015.pdf