Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

December 2013

Franchise Det nyeste inden for franchise

Oplysningspligt – hvornår og hvordan?

Disclosure-forpligtelser i franchiseforhold I Danmark findes der i modsætning til en række andre jurisdiktioner ingen specifik lovgivning, der særskilt regulerer franchising. Franchising reguleres alene af den almindelige erhvervslovgivning og princippet om kontraktfrihed. Et stigende antal lande verden over har imidlertid indført en særlig franchiselovgivning, hvorved franchisegivere pålægges en række forpligtelser over for deres franchisetagere. Disse forpligtelser varierer i sagens natur fra jurisdiktion til jurisdiktion, men et gennemgående træk, som ses i mange jurisdiktioner, er den såkaldte oplysningspligt (også kaldet disclosure-forpligtelse) over for potentielle, nye franchisetagere.

Franchisekontrakten Franchisekontrakten udgør det juridiske grundlag for samarbejdet mellem franchisegiver og franchisetager. Det nærmere indhold af franchisekontrakten varierer fra franchisekoncept til franchisekoncept, men karakteristisk for de fleste franchisekontrakter er dog, at franchisekontrakten er udtryk for et kompliceret aftaleværk, hvor der ofte indgår mere end blot den egentlige franchisekontrakt. Netop franchisekontraktens kompleksitet har medført, at en række lande verden over ved lov eller gennem retspraksis har indført en særlig oplysningspligt for franchisegiveren med det formål at beskytte franchisetageren forud for eller ved indgåelsen af franchisekontrakten.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

I nogle lande reguleres også franchisekontraktens nærmere indhold i lovgivningen. Det gælder blandt andet i Australien, hvor den australske franchiselovgivning indeholder bestemmelser om eksempelvis franchiseforholdets opsigelse, og hvordan tvistløsning i franchiseforhold skal foregå. Franchisegivers oplysningspligt Omfanget af (og dermed også de specifikke krav til) franchisegivers oplysningspligt varierer fra land til land. Det kan derfor også være svært at gennemskue, hvilke oplysninger, der omfattes af disclosure-forpligtelsen i de enkelte lande. Disclosure-forpligtelsen omfatter navnlig og oftest helt grundlæggende informationer om franchisegiveren, herunder sædvanlige selskabsoplysninger, oplysninger om ejerstruktur og regnskabsoplysninger for en vis længerevarende periode. Det er heller ikke usædvanligt, at der stilles krav om, at franchisegiveren forsyner franchisetageren med detaljerede informationer om selve franchisekonceptet, forretningsmodellen, oplysninger om etablering og drift af franchiseforretningen og oplysninger om betalinger, som skal ske ifølge franchisekontrakten.

December 2013

Disclosure-forpligtelsen omfatter sædvanligvis også oplysninger om alle nuværende franchisetagere i franchisegiverens etablerede franchisesystem, og oplysninger om tidligere franchisetagere, der har forladt franchisesystemet inden for en vis given periode. Der skal endvidere normalt gives oplysninger om immaterielle rettigheder, der omfattes af franchisekontrakten og oplysninger om, hvorvidt franchisetageren bliver forpligtet af fortroligheds- og konkurrenceklausuler mv. Det ses tillige i visse jurisdiktioner, at franchisegiveren er forpligtet til at give oplysninger om antallet af retssager mellem franchisegiveren og de franchisetagere, der opererer under lignende franchisekontrakter i franchisegiverens franchisesystem. Oplysningerne skal sædvanligvis foreligge en given periode (f.eks. 14 dage) før den endelige franchisekontrakts indgåelse eller ikrafttrædelse. De tidsmæssige krav varierer dog de enkelte lande imellem. Oplysningerne skal i almindelighed gives i et særligt disclosure-dokument, som nogle gange skal være oversat til lokalsproget, og som franchisegiveren endvidere i visse jurisdiktioner er forpligtet til at opdatere inden for visse tidsfrister.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Blandt de lande, der har indført særlige regler om franchisegiveres disclosure-forpligtelse, kan - foruden en række stater i USA - blandt andet nævnes Australien, Brasilien, Belgien, Canada, Japan, Kina, Spanien og Sydkorea. Selv i lande, hvor der ikke findes en egentlig franchiselovgivning, der indeholder en disclosureforpligtelse for franchisegiveren, må man være opmærksom på, at en sådan forpligtelse kan være fastlagt i retspraksis. Mens der i Østrig ikke findes nogen lovregulering af franchisegiverens oplysningsforpligtelse, har den østrigske højesteret fastslået, at en franchisegiver har en forpligtelse til at offentliggøre visse oplysninger forud for franchisekontraktens indgåelse. Efter tysk og fransk retspraksis har en franchisegiver også en omfattende oplysningsforpligtelse.

December 2013

Manglende iagttagelse af en lovbestemt (eller en ved retspraksis fastslået) disclosure-forpligtelse vil, alt afhængigt af hvilket land der er tale om, efter omstændighederne kunne indebære, at hele franchisekontrakten tilsidesættes som ugyldig. Franchisegiveren kan tillige risikere at blive idømt betydelige bøder og ifalde erstatningsansvar for de udgifter, som franchisetageren har afholdt som led i de forudgående forhandlinger. Franchisegivere, der opererer i lande, der har vedtaget særlige regler for franchisegivers oplysningspligt, eller hvor sådanne krav følger af retspraksis, bør således sikre sig, at de fornødne informationer gives allerede under de indledende forhandlinger, idet manglende iagttagelse af reglerne kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den enkelte franchisegiver.

Forretningsdrivende eller forbruger?

Er en franchisetager en forbruger? I enkelte lande går man meget langt for at beskytte franchisetagere. Det gælder blandet andet i Østrig, hvor man i visse henseender har givet franchisetageren forbrugerstatus, når franchisetageren skal drive franchiseforretningen som fysisk person. Med status som forbruger opnår franchisetageren en bedre retsstilling og kan drage fordel af en række gunstige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser.

Franchisegivere må i tilfælde, hvor franchisetagere gives forbrugerstatus, være særligt opmærksom på reglerne om forbrugerbeskyttelse og problemstillingerne knyttet hertil, idet manglende iagttagelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen ud fra en økonomisk synsvinkel kan være meget byrdefuld for franchisegiveren.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

December 2013

Michael R. Skovgaard

Kenneth Melancton Nielsen

Kenneth Cramer

+45 76 22 22 98 +45 40 57 53 03 mrs@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 53 +45 23 25 22 37 kmn@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 47 +45 40 52 62 28 kcr@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rüdgivning. Andersen Partners pütager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

Franchise december 2013  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/franchise_december_2013.pdf

Franchise december 2013  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/franchise_december_2013.pdf