Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Juni 2013

Erstatnings- og forsikringsret Det nyeste inden for erstatnings- og forsikringsret

Retten i Aalborgs dom af 27. maj 2013

Arbejdsgiver ikke erstatningsansvarlig for stigeulykke i forbindelse med anhugning Sagsøgeren kom til skade, da han var ved at foretage anhugning af et betonelement, mens han stod på en stige. Årsagen til tilskadekomsten var, at sagsøgeren, mens han stod på stigen, rakte ud til siden efter den krog, som han skulle benytte til at foretage anhugningen, hvilket medførte, at stigen væltede. Retten i Aalborg fandt, at arbejdsgiveren ikke var erstatningsansvarlig for sagsøgerens tilskadekomst, idet sagsøgerens arbejde havde været forsvarligt tilrettelagt fra arbejdsgiverens side.

I den forbindelse henviste Retten i Aalborg til, • at det er almindeligt at foretage anhugning fra en stige i forbindelse med anhugningsopgaver som den, sagsøgeren foretog, da han kom til skade, • at sagsøgeren havde betydelig erfaring med at foretage anhugning, og • at sagsøgeren havde mulighed for at udføre anhugningsopgaven fra stigen på forsvarlig vis. Da sagsøgerens arbejde således var forsvarligt tilrettelagt fra arbejdsgiverens side, måtte sag-


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

søgeren selv bære ansvaret for, at han udførte anhugningsopgaven på uforsvarlig vis.

Juni 2013

Retten i Aalborgs dom vil ikke blive anket til Vestre Landsret.

Retten i Koldings kendelse af 17. maj 2013

Syn- og skønserklæring fra voldgiftssag kunne ikke fremlægges under retssag En hovedentreprenør anlagde retssag mod en underentreprenørs underentreprenør med krav om erstatning som følge af håndværksmæssige fejl, som hovedentreprenøren gjorde gældende, at underentreprenørens underentreprenør havde gjort sig skyldig i i forbindelse med udlægning af et undergulv i beton.

treprenør udførte arbejde, for syn- og skønsmanden.

Retssagen blev i første omgang udsat på afventning af udfaldet af en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, som bygherren havde anlagt mod hovedentreprenøren.

Hovedentreprenøren efterkom ingen af disse opfordringer.

Hovedentreprenøren havde adciteret sin underentreprenør under voldgiftssagen. Underentreprenørens underentreprenør var derimod ikke part i voldgiftssagen, idet der ikke med denne var indgået aftale om anvendelse af AB92. Hovedentreprenøren opfordrede underentreprenørens underentreprenør til at varetage sine interesser i forbindelse med voldgiftssagen. Da der under voldgiftssagen skulle udmeldes syn og skøn, meddelte underentreprenørens underentreprenør hovedentreprenøren, at syn- og skønserklæringen ikke ville kunne anvendes under den af hovedentreprenøren anlagte retssag, idet der ikke mellem parterne var indgået aftale om syn og skøn ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I forbindelse med det udmeldte syn og skøn under voldgiftssagen opfordrede underentreprenørens underentreprenør hovedentreprenøren til at forelægge resultaterne af nogle prøver, som Teknologisk Institut havde foretaget som et led i kontrollen af det af underentreprenørens underen-

Endvidere opfordrede underentreprenørens underentreprenør hovedentreprenøren til at stille nogle supplerende spørgsmål til syn- og skønsmanden under voldgiftssagen.

Da voldgiftssagen var afsluttet, ønskede hovedentreprenøren at fremlægge syn- og skønserklæringerne fra voldgiftssagen under den retssag, som hovedentreprenøren havde anlagt mod underentreprenørens underentreprenør. Underentreprenørens underentreprenør protesterede mod dette. I kendelsen af 17. maj 2013 bestemte Retten i Kolding, at syn- og skønserklæringerne fra voldgiftssagen ikke kunne fremlægges under retssagen mellem hovedentreprenøren og underentreprenørens underentreprenør. I den forbindelse henviste Retten i Kolding til, • at underentreprenørens underentreprenør hverken havde haft indflydelse på udformningen af spørgsmålene til syn- skønsmanden eller på, hvilke bilag der skulle indgå i grundlaget for skønsmandens besvarelse, ligesom underentreprenørens underentreprenør ikke havde lejlighed til at stille spørgsmål i forbindelse med den mundtlige forhandling af voldgiftssagen, • at underentreprenørens underentreprenør forud for iværksættelsen af syn og skøn under voldgifts-


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

sagen havde meddelt hovedentreprenøren, at synog skønserklæringen ikke ville kunne anvendes under den af hovedentreprenøren anlagte retssag, og • at syn- og skønserklæringen fra voldgiftssagen således ikke vedrørte parterne under retssagen, ligesom underentreprenørens underentreprenør hverken havde haft anledning til eller mulighed for at varetage partsbeføjelser i forbindelse med syn- og skønserklæringernes tilblivelse.

Juni 2013

Hovedentreprenøren har kæret Retten i Koldings kendelse til Vestre Landsret, hvis afgørelse endnu ikke foreligger. At syn- og skønserklæringerne fra voldgiftssagen ikke kan fremlægges under retssagen, følger endvidere af reglerne om fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer, idet syn- og skønserklæringerne i forhold til underentreprenørens underentreprenør må anses for at være efter retssagens anlæg ensidigt indhentede sagkyndige vurderinger.

Ankestyrelsens afgørelse af 30. maj 2013

Ankestyrelsen genoptog ASL-sag og bestemte, at den skadelidte ikke havde været udsat for arbejdsskade En tilskadekomst, som en medarbejder havde meddelt sin arbejdsgiver, at han havde været udsat for i forbindelse med sit arbejde, var blevet anerkendt som en arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringsselskabet blev efterfølgende bekendt med en række oplysninger, der var fremkommet under en retssag, som medarbejderen havde anlagt mod sin arbejdsgiver med krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven som følge af den hævdede tilskadekomst. På baggrund heraf anlagde arbejdsskadeforsikringsselskabet retssag mod Ankestyrelsen med påstand om, at den anerkendte arbejdsskade ikke havde medført varigt mén på mindst 5 % eller erhvervsevnetab på mindst 15 %. Ankestyrelsen havde fastsat det varige mén og erhvervsevnetabet som følge af den anerkendte arbejdsskade til henholdsvis 15 % og 50 %. Samtidig anmodede arbejdsskadeforsikringsselskabet om, at arbejdsskadeforsikringssagen blev genoptaget med henblik på, at der blev truffet afgørelse om, at den anerkendte arbejdsskade alligevel ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen traf den 30. maj 2013 afgørelse om, at den anerkendte arbejdsskade alligevel ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade, og at medarbejderen derfor ikke havde krav på godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven. I begrundelsen for afgørelsen anførte Ankestyrelsen, at det ikke var bevist, at medarbejderen havde været udsat for den anmeldte tilskadekomst i forbindelse med sit arbejde. I den forbindelse henviste Ankestyrelsen blandt andet til, • at der ikke havde været vidner til den anmeldte tilskadekomst, • at der var uoverensstemmelse mellem medarbejderens oplysninger om arbejdssted og det i hans arbejdstidssedler anførte, • at medarbejderen først næsten 10 måneder efter den anmeldte tilskadekomst søgte læge, • at medarbejderens fravær efter tidspunktet for den hævdede tilskadekomst i de første måneder var


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Juni 2013

blevet registreret som almindelig sygdom, og • at Retslægerådet under retssagen mellem medarbejderen og hans arbejdsgiver havde vurderet, at medarbejderens helbredsmæssige gener ikke kunne relateres til en tilskadekomst på det tidspunkt, hvor den anmeldte tilskadekomst skulle have fundet sted.

Jakob Blicher Ravnsbo

Ulrik Christrup

Kenneth Cramer

+45 76 22 22 20 +45 40 57 53 01 jbr@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 05 +45 21 21 47 89 uch@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 47 +45 40 52 62 28 kcr@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Andersen Partners påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

erstatnings-_og_forsikringsret_juni_2013  

http://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/erstatnings-_og_forsikringsret_juni_2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you