Page 1

GRATIS informasjonsavis utgitt av Studentenes Valgstyre

23. - 30. oktober 2009

STUDENTPARLAMENTS­VALGET

aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Liberalliste Radikalli aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikall aldemokratene Studentlisten Blåliste Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikall ialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalli aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S liste Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalli aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Liberalliste Radikal aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blå l i ste S osia ldem dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S be r o t k o eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Liberalliste Radikallist . 0 aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten 3. - 3 2 dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Sosialdemokratene Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Liberalliste Radikalli aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S iste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde dentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikall ialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlist aldemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten dikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene S eralliste Radikalliste Blåliste Sosialdemokratene Studentlisten Liberalliste Radikalliste Blåliste Sosialde

STUDENTPARLAMENTSVALGET

2010


Studentparlaments valget 2010

1

– Godt valg! Ved Universitetet i Bergen møtes nesten 3

De har representanter i viktige utvalg og sty-

blant annet gjennom åpne møter hvor studen-

urettferdig. Et levende studentdemokrati er

300 ansatte og over 13 500 studenter. Med god

rende organer, og de deltar i valg av ledere

tene blir invitert for å diskutere viktige spørs-

en forutsetning for et godt universitet! La oss

grunn hevdes det at universitetet er et eget

på ulike nivåer. Gjennom fagutvalgsarbeid og

mål med ledelsen og ved jevnlige lunsjmøter

få høre hvordan dere mener vi kan bli et enda

samfunn: Universitetssamfunnet. Å sammen-

Fagkritisk dag kan studentene selv være med

med representanter for NSU.

bedre universitet!

ligne universitetet vårt med en kommune, er

på å påvirke den faglige utviklingen. Årets

ikke helt ugyldig. Innenfor universitetsområ-

rektorvalg hadde for eksempel tidenes stør-

Jeg kan ikke love at vi alltid skal være

det jobbes og studeres det. Her diskuteres fag,

ste valgoppslutning fra både studentenes og

enige med studentene i ett og alt. Men jeg kan

politikk, samfunn, kunst, kultur og det som

de ansattes side, og viste til fulle hvor viktig

love at universitetsledelsen legger stor vekt på

måtte være aktuelt.

demokratiet ved universitet er på alle nivåer.

studentenes synspunkter, fordi det er til uni-

Som rektor ser jeg det som svært viktig at

I det kunnskapssamfunnet som det

deler vi syn med studentene, som for eksem-

studentene går aktivt inn i de demokratiske

snakkes så mye om, er det mange som ser til

pel når det gjelder kravet om bedre basisfi-

prosessene ved universitetet og engasjerer

universitetene med store forventninger til hva

nansiering til universitetene, flere studentbo-

seg i den løpende debatten om universitetets

vi kan prestere. For å lykkes med en konti-

liger til Bergen og elleve måneders studiefi-

verdier, oppgaver og framtid. Jeg ønsker en-

nuerlig faglig fornyelse ved universitetet, er

nansiering. Her kan vi oppnå mye overfor de

gasjerte studentpolitikerne enten det gjelder

det avgjørende at den faglige virksomheten

bevilgende myndighetene – i fellesskap!

kvaliteten på undervisningen, lærernes enga-

er uavhengig og kritisk. Dette forutsetter i sin

sjement eller flere og bedre undervisningslo-

tur en fri og åpen debatt om viktige temaer og

Er vi enige om at universitetet utgjør et

kaler, leseplasser og studentboliger.

aktuelle samfunnsspørsmål blant studenter

samfunn, er vi trolig også enige om at det

og ansatte – i og utenfor forelesningssalene.

finnes ulike meninger og oppfatninger om

Ved en kunnskapsinstitusjon som uni-

Studentdemokratiet er en garantist for dette

dette samfunnet. Kan vi gjøre det bedre? Er

versitetet må ledelsen være forankret i fag-

frie og åpne, men også kritiske universitetet.

det noe vi savner? At slike spørsmål stilles,

Arkivfoto: ADRIAN B. SØGNEN

versitetets beste å gjøre det. I en rekke saker

er bra, men ikke nok! Et samfunn må også

miljøene og basert på tillit og legitimitet blant de ansatte og studentene. Studentene spiller

Jeg legger derfor stor vekt på å ha et godt

sørge for at medlemmene får innflytelse til å

en sentral rolle også i denne sammenhengen.

forhold til de valgte studentrepresentantene,

endre på det de mener kan være skeivt eller

Info fra valgstyret Studentparlamentsvalget for 2010 er like rundt hjørnet. Studenparlamentet er det øverste studentorganet ved Universitetet i Bergen (UiB), og behandler saker som angår studentene. Det åpnes for stemmer fra fredag 23.10. kl 10.00. Siste frist er fredag 30.10 kl 16.00. Hvordan stemmer jeg?

gen på listen. Det er imidlertid ikke mulig å

Valgstyret vil avslutte med å anbefale alle

Valget vil foregå elektronisk. Det vil være

stryke representanter. Ingen kan stemme mer

på det sterkeste å bruke sin stemmerett.

Godt valg! Bruk stemmeretten din!

link til valget flere steder: på ”Mi side”, på

enn én gang. Valget er fullstendig anonymt,

Valgdeltagelsen har de siste årene gått opp, og

Med vennlig hilsen Studentenes valgstyre.

en egen valgmeny på miside.uib.no og i ut-

slik at ingen kan se hva du har stemt.

det er bra! Men det er fortsatt langt igjen før

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om

den er et demokrati verdig. De som får din til-

valgprosessen: valgstyret@gmail.com

sendt e-post til alle studenter ved UiB. Nytt av året er at det vil bli brukt et system fra UiO.

Hvem kan jeg stemme på?

lit vil faktisk ha en innvirkning på hverdagen

Dette innebærer IKKE en vanskeliggjøring av

I år er det fem lister som stiller til valg:

din som student. Det er Studentparlamentet

stemmegivningen, men skal være sikrere og

• Blå liste

som er ditt talerør til UiB. Med andre ord:

minst like enkelt. For å stemme trykker du på

• Liberal liste

Dette er din store mulighet til å påvirke din

linken til valget og følger videre veiledninger.

• Radikal liste

studenttilværelse!

Du velger listen du vil stemme på ved å klikke

• Sosialdemokratene

på den, eventuelt kan du stemme blankt. Det

• Studentlisten

er mulighet for å kummulere og føre opp slen-

For mer informasjon om listene,

gere. Dette vil påvirke den interne prioriterin-

les videre i denne avisen!

Information from the Board of Elections The student Parliament election for 2010 starts in the end of October. This is the highest body in student politics at UiB. The electronic poll will be accessible for one week, starting October 23 at 10 a.m., and ending October 30. at 4p.m.. How do i vote?

another list. If you do, it may influence the

Who can i vote for?

Finally, the Board of Elections will strongly

The electronic election requires you to vote

rankings within the lists. Striking out candi-

There are five lists running this year:

recommend everybody to exercise their right-

online. A link to the election will be publis-

datesis not permitted. Nobody is allowed to-

• Blå liste (The Blue list)

to vote. The Council has a real influence on

hed on My Page, on an electionmenu on mi-

vote more than once. The election is anony-

• Liberal liste (The Liberal list)

your life as a student. This is your chance to

side.uib.no and in a mail sent to all students

mous, and nobody can trace your vote.

• Radikal liste (The Radical list)

make a difference for yourself.

at UiB. A new system fro UiO will be used this

• Sosialdemokratene (The Social Democrats)

year. It is more secure and is supposed to be

• Studentlisten (The Students)

just as easy to use. To vote, click the link for

For more information about the lists,

Good luck with the election! Use your voting rights!

the election and follow further instructions.

keep on reading in this paper!

Kind regards, The Board of Election.

Pick the list you want to vote for by clicking

If you have questions concerning the process

on it, or cast a blank vote. It is permitted, but

of election, don’t be afraid to contact us at:

not obligatory, to give extra votes to individu-

valgstyret@gmail.com

al candidates and to vote for candidates from

Laget av: Studentenes valgstyre i samarbeid med Studvest. Studvest er ikke ansvarlig for redaksjonelt innhold. Informasjonen er fra NSU-Bergen, Studentenes valgstyre og de forskjellige listene som stiller til valg.

Valgstyret: Eirik Hildal Hilde Kari Skaftnesmo Bernhard Wiegel Saeid Shafighi

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009

Journalister: Kenneth Nodeland, Håvard Ringen, Ida Andersen Fotografer: Ida Andersen, Emil W. Breistein, Saeid Shafighi, Mohsen Shafighi

Grafisk utforming: Stian Anderdal. Trykk: Mediatrykk. Opplag: 8 500

ØMERKE ILJ T M

24

59

1 Trykksak

9


Studentparlaments valget 2010

2

Du har et medansvar

Studenter er både samfunnsborgere og del av et fellesskap. Gunnar Skirbekk mener derfor det er viktig å delta enten man er fornøyd eller misfornøyd. - Som deltaker i et demokrati har man b å d e r e t t e r o g p l i k t e r, o g m a n h a r o g så e t me d a n s va r. S å l e ng e m a n ka n v æ r e m e d o g p å v i r ke p å e n e l l e r a n n e n m å t e , s å e r m a n o g s å m e d a ns va rl i g f o r r e s u l t at e t . M a n k a n i k ke ko m m e e t t e r p å o g k l a g e d e r s o m m a n i k ke syns at ting er som de burde være, sier G u n n a r S k i r b e k k , p ro f e s s o r e m e r i t u s ve d U n i ve r s i t e t e t i B e r g e n. Studentparlamentsvalget ved UiB h a d d e i f j o r l a n d e t s h ø ye s t e va l g o p p slutning, men likevel valgte tre av fire å i k ke av g i s i n s t e m m e . S ki r b e k k m e ner at man bør ha gode grunner for i k ke å s i s i n m e n i n g i va l g e t .

- Dersom ting er som det skal være,

så bør man være glad for det og støtte s y s t e m e t av d e n g r u n n . D e r s o m m a n misliker det, så bør man delta for å f o ra n d r e d e t . D e t t e e r e t s y s t e m s o m l eve r o g s o m e r av h e n g i g av de m s o m er med. Han syns det er vanskelig å svare sikke r t p å h vo r f o r va l g d e l t a ke l s e n t ra di sj o n e l t s e t t h a r v æ r t s å p a s s l a b e r ve d d i s se va l g e n e .

- Man kan jo spørre seg om folk fø-

ler seg fremmedgjort. Selv om man får e t s t u d i e b ev i s , s å e r d e t k a n s k j e i k ke

Foto: EMIL W. BREISTEIN

Det blir for enkelt å tro at makten ligger langt unna og at det derfor ikke nytter å stemme.

like klart at man er en del av et felless k a p. E n hy p o t e s e e r at d e h a r d e t s å g o d t at d e i k ke b ry r s e g . E n a n ne n e r at d e e r s å f r u s t r e r t e at d e i k ke t ro r d e t ny t t e r. D e t s i s t e e r h a n d e r i m o t i k ke e n i g i , o g p å p e ke r at d e t e r e t s t o r t ro m f o r h a n d l i n g i d e m o k rat i e t .

g e h ø r enn ma n o fte skul l e tro.

- De m o k rat i e t v å r t e r f ra g m e nt e r t ,

ter enormt privilegerte, men det er

skal st e mme , kan de t væ re lurt å hus-

j o e n d e l s o m i k ke e r s å b ra s o m d e t

ke på f ølge nde :

o g a lt b e s t e mm e s i k ke av m a kt s e nt r e -

Skirbekk mener mye er veldig bra med

b u rd e v æ r e . S t u d e n t e n e h a r t i d l i g e r e

– De rsom mange ikke st e mme r, vil de

n e . D e t b l i r f o r e n ke l t å t ro at m a kt e n

n o r s k u t d a n n i n g , m e n at d e t f r e m d e -

v i st at de ka n v ær e med og skape f or-

som f akt isk st e mme r f å st ørre innf ly-

ligger langt unna og at det derfor ikke

l e s e r t i ng so m ka n bl i bedr e.

bedr i ng .

t e lse .

nytter å stemme. Det er lettere å vinne

- I n t e r n a s j o n a l t e r n o r s ke s t u d e n -

H v i s d u f r e m d e l e s i k ke ve t o m d u

Tekst: Kenneth Nodeland

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

3

Foto: IDA ANDERSEN

P R ESEN TA S JON AV L I STEL ED ERE

ANNE-KATHRINE BERGH Blå liste 19 år Studerar politisk økonomi

ALEKSANDER EILERTSEN Radikal liste 21 år Studerar politisk økonomi

Sprek feiring Det er første gang Anne-Kathrine Bergh står på lista til Studentparlamentsvalet. 19-åringen er både overraska og ser på det som ei stor ære å stå som 1. kandidat på Blå liste. Trass i at ho er ung, har ho mykje erfaring innan politikk. Denne kombinasjonen trur ho var avgjerande for at ho blei listeleiar. – I tillegg til at eg tør å seie i frå, dersom eg er ueinig i noko.

Inviterar til fest Aleksander Eilertsen stiller for første gong som 1. kandidat for Radikal si liste og er aktiv på fleire nivå i studentpolitikken. Det politiske engasjementet grunnar han med trua på moglegheitene til å forbetre verda.

Anne-Kathrine har klare tankar om korleis samfunnet bør vere og tykkjer det er givande å vere med å gjere ein forskjell. – Eg er optimistisk, og trur derfor at studentane og vil vere med å påverke sin eigen kvardag, seier Anne-Kathrine legg til at det er trist dersom dei ikkje nyttar stemmeretten sin. Ungjenta nøyer seg ikkje med å komme til topps på Blå liste, ho vil og til topps på Stolzekleiven. – Eg må jo gjere meg fortent til ein fest, dersom valet går bra, seier ho.

Aleksander håpar valdeltakinga vert høgare i år, enn ved fjorårets val. For å få folk til å stemme skal lista vere ute på stand på alle fakulteta, dele ut informasjon og nytte s av Facebook. Aleksander kan fortelje at i fjor delte dei ut muffins. – Vi kjem nok til å dele ut noko liknande i år. På valdagen er det felles valvake der alle listene samlast og følgjer spent med på valet. Viss Radikal liste gjer det bra, inviterar Aleksander til fest, heime hjå seg.

Tekst: Ida Andersen

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

4

PR ESEN TA S JON AV L I STEL EDER E KATRINE SIRNES HJELLUM Sosialdemokratane 21 år Studerar samfunnsøkonomi - Studentane treng litt oppvarting Katrine Sirnes Hjellum stiller for andre gong til val for Sosialdemokratane. Ho er og aktiv på fleire politiske arenaer. Det politiske engasjementet grunngir ho med at ho har lyst å vere med å påverke og kunne utgjere ein forskjell. Med tanke på at det nettopp har vore Stortingsval, håpar Katrine at studentane har utvikla ein automekanisme i å stemme og at valdeltakinga vert større enn i fjor. I valkampen, skal Sosialdemokratane stå utanfor forelesningssalane tidleg om morgonane, og tilby trøytte studentar ein kaffikopp. – Studentane treng litt oppvarting, seier Katrine. Dersom utfallet vert positivt for Sosialdemokratane vert kvelden ein stor fest, saman med dei andre partia, og sjølvsagd eit stort hopp og mykje latter. SYNNØVE MJELDHEIM SKAAR Studentlisten 22 år Studerar samanlikna politikk - Fryktar sofaveljarane For tredje år stiller Synnøve Mjeldheim Skaar til val til Studentparlamentet. Ho finn stor motivasjon i å jobbe med dei sakene som opptek studentane på UiB. - Eg brenn for måten Studentlisten jobbar på: ved å vidareføre sakene studentane interesserar seg for, seier Synnøve. Dei Synnøve fryktar mest i valet er sofaveljarane. Trass i at Bergen hadde Noregs høgaste valdeltaking blant universiteta ved førre val, er det framleis alt for mange som ikkje stemmer. – Det er ein gylden moglegheit til å påverke studiekvardagen sin, poengterar Synnøve, og håpar at alle nyttar seg av stemmeretten sin. Listeleiaren for Studentlista ser fram til valkampen og dersom valet går Studentlista sin veg, ventar stormande jubel og fest. – Men dagen derpå er vi klare for å byrje å arbeide med sakene vi har lova å arbeide med.

ERLEND ANDREAS HORN Liberal liste 22 år Studerar samanlikna politikk Vil endre verda, og ha det gøy samstundes. Erlend Andreas Horn stiller i år for tredje gong til val i Studentparlamentet. – Å endre verda, og ha det gøy samstundes, er ei god oppsummering på korleis eg meinar politikk skal vere, seier Erlend. – Eg har ikkje sans for dei som klagar over alt som er feil, men ikkje gjer noko sjølv for å betre det, seier han vidare. Det var tanken om at for å påverke, er ein nøydd til å bidra sjølv, som vart avgjerande for engasjementet hans i politikken.

Foto: IDA ANDERSEN

Sjølv om dei er langt i frå samde politisk sett, er det ein god tone studentpolitikarane i mellom. – Eg tek gjerne ein pils med folk eg er ueinige med. Viss eg ikkje kunne gjort det hadde det fort blitt grått og stusseleg å drive med politikk, seier Erlend. Ei kald pils vert det og dersom valet går bra. – Det vert nok ikkje noko kake, men derimot ein god skål på stampuben, Biskopen.

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

5

Blå liste Valgfrihet og kvalitet i utdanningen. KANDIDATENE: 1. Anne-Kathrine Nygård Bergh (19) Anne-Katrine studerer politisk økonomi. Hun har lang erfaring fra Unge Høyre, hun har blandt annet jobbet et år for Rogaland Unge Høyre. Anne-Kathrine sitter i bystyret i Stavanger, og i sentralstyret til Europeisk Ungdom. Anne-Katrine vil jobbe for bedre velferd for gravide studenter og sette EU-spørsmålet på agendaen. Dersom Norge blir EU-medlem vil det bli billigere for deg å studere i utlandet!

2. Anette Pollen (21) Anette har tidligere studert psykologi og samfunnsøkonomi, og går nå på jus. Anette er leder for Høyres Studenterforening i Bergen og har sittet i arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre de to siste årene. En av Anettes viktigste saker er at evalueringene av foreleserne skal få konsekvenser, for å få best mulig kvalitet på undervisningen må studentenes mening bli hørt.

3. Ingrid Ovidia Moe(22) Ingrid Ovidia kommer fra Bergen og går andre året på sammenlignende politikk. Hun har tidligere vært aktiv i Bergens Unge Høyre. Ingrid er opptatt av det internasjonale perspektivet på utdanningen samt utvekslingsmulighetene.

4. Andreas Martinsen-Nordstjerne (HF) 5. Jon Fredrik Hole (MED.ONT) 6. Ivar Lalim (SV) 7. Julie Meyn (JUR) 8. Peter Christian Frølich (JUR) 9. Mona Danielsen (JUR) 10. Sturle Milde (PSYK) 11. Brage Tommy Hansen (JUR) 12. Eirik Stenby Hauge (MED.ONT) 13. Natasja Svenneby Plur (JUR) 14. Benedicte Follestad (JUR) 15. Kristoffer Nerland (JUR) 16. Aleksander Leet (JUR) 17. Torgeir Krohn (SV)

BLÅ LISTE STUDENTPARLAMENTSVALGET, HØSTEN 09

18. Charlotte Spurkeland (JUR) 19. Morten Norheim (JUR) 20. Hans Kjellby (JUR) 21. Peter Luis Hoen Hiorth (JUR) 22. Stine Emilie Lokøy (SV) 23. Øyvind Hatlestad (JUR) 24. Kristine Hals (JUR) 25. Martha Madsen (JUR) 26. Christian Bjerke (SV)

Blå Liste ønsker mer ressurser til seminar-

gang om at kloden skal levers videre til neste

7. Slik vinner vi valget

undervisning og veiledning til studenter som

generasjon i samme eller bedre tilstand enn

Ved at du stemmer på oss!

skriver bachelor og masteroppgave.

den var når vi overtok er et viktig prinsipp.

Alle fakulteter bør tilby konteeksamen i au-

På universitetet ønsker vi å innføre kildesor-

8. Dette skiller oss fra de andre listene

1. Arbeidsmiljø

gust/januar slik at studenter som har behov

tering ved alle SiB kantiner, og sortering av

Blå liste vil alltid være en garantist for faglig

Et godt arbeidsmiljø er en viktig del av studie-

for å ta eksamen på nytt slipper at dette går

papir og annet avfall på lesesalene.

kvalitet i studiene. Listen er satt sammen av

hverdagen. Det skal være høy standard på det

utover fagene han/hun tar i den ordinære ek-

de dyktigste tillitsvalgte med en bred forank-

fysiske miljøet som oppfyller de kravene som

samensperioden.

5. Utveksling

ring i ulike studier, og lang erfaring fra ulike

finnes i loven.

Studentens evaluering av forelesere skal ha

De siste årene har antall utvekslingsstudenter

organisasjoner. Valget til studentparlamentet

konsekvenser, og resultatene må synliggjøres.

som har kommet til Norge økt, mens antallet

er et politisk valg, og som den ledende borge-

2. Velferd

For å premiere flinke forelesere ønsker vi at

som reiser ut har gått ned. Det er viktig med

lige studentpolitiske aktøren ved UiB er en

For at det skal være mulig å være fulltidsstu-

det deles ut foreleserpriser ved hvert fakultet.  

god informasjon om hvilke utvekslingstilbud

stemme til oss en stemme til en bedre stu-

dent må studiestøtten økes til 11 måneder.

Blå liste ønsker at universitetet skal begynne

som finnes, og hvordan søknadsprosessen

denthverdag.  

Det er viktig at graviditet under studiene

med podcasting av forelesninger som et sup-

foregår.

ikke fører til et valg mellom barn og studier.

plement til de ordinære forelesningene. Dette

Norge står i dag utenfor EU. En konsekvens

Universitetet må bedre velferden for gravide

vil være et gode for studenter som har gått

av dette er at det blir mye dyrere for norske

studenter både før og etter fødselen.

glipp av forelesninger grunnet sykdom, og for

studenter å studere andre steder i Europa. I

Prisene i SiB kantinene samsvarer dårlig med

de som ønsker å repetere forelesningen når

England må du som norsk student betale man-

tilbud og kvalitet. Dersom det finnes andre ak-

eksamen nærmer seg.

ge ganger så mye som en EU-borger gjør for å

tører som kan tilby oss mat til en lavere pris

Vi trenger et tettere samarbeid mellom næ-

gå på samme universitet, kun fordi vi har valgt

synes vi de skal få jobben.

ringsliv og universitet. Blå Liste ønsker at det

å stå utenfor. Derfor sier Blå Liste JA til EU!

innføres en todelt master, hvor man kan velge

3. Fagpolitikk

mellom en praktisk variant med mastergrad i

6. Likestilling

UiB skal være et kvalitetsstempel når du søker

bedrift, eller en mer forskningsbasert variant.

Blå liste er imot all form for kvotering. Det er

jobb. I en tid der Norge får stadig flere univer-

faglig kompetanse som skal være avgjørende

siteter er det viktig at UiB bygges til en god

4. Miljø

i ansettelsesprosesser eller valg til styrer og

merkevare.

Føre var prinsippet og en konservativ tanke-

utvalg.

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

6

Liberal liste Endring me kan tru på KANDIDATENE:

1. Erlend Andreas Horn Jeg er 22 år, kommer fra Bergen og studerer tredje året på sammenlignende politikk. Jeg har flere års erfaring i studentparlamentet, samt Forskningsutvalget og Det Sentrale Valgstyret ved UiB. Min hjertesak er å gjøre UiB til et grønnere universitet med hensyn til miljø og klimatiltak. 

2. Erik Nyman Rydningen Jeg er 21 år, og er fra Rogaland. Jeg er leder i Bergen Liberale Studenter, og studerer integrert lektorutdanning ved HF. Kunnskap er noe av det viktigste for fremtiden og jeg vil at det skal legges bedre til rette for mer studentaktiv forskning.     

3. Elizabeth Emblem Jeg er 21 år og er fra Akershus. Jeg studerer juss på andreåret, er nestleder i Bergen Liberale studenter og er medlem av Den Sentrale klagenemnda ved UiB. Å jobbe for en prøveordning med data på eksamen er en av mine hjertesaker ved dette valget 

4. Johanne Hovland (SV) 5. Sindre Horn (MED.ONT) 6. Janne Sørum (JUR) 7. David Myr (JUR) 8. Chrestense Schaug Njærheim (MAT.NAT) 9. Runar B. Mæland (HF) 10. Catrine Kleppe (PSYK) 11. Aleksander Åsnes (SV) 12. Henriette Eriksen (HF) 13. Tallak Rundholt (SV) 14. Hanne Kvilhaugsvik (SV) 15. Einar Vie Sundal (MED.ONT) 16. Alette Dybesland Lie (SV) 17. Erik Dale (SV) 18. Geir Angeltveit (PSYK)

LIBERAL LISTE STUDENTPARLAMENTSVALGET, HØSTEN 09

19. Vanessa Korsbakken Ivanov (SV) 20. Nikolai Røtnes Bratteli (SV) 21. Nicolai Myrland (HF) 22. Øystein Brekke (HF) 23. Beate Mikkelsen (SV) 24. Bjørnar Hamre (SV) 25. Aida Vardanyan (HF) 26. Trond Tveiten (HF) 27. Sara Henriksen (SV) 28. Sveinung Rotevatn (JUR)

SiB, i særlig grad studentkafeene og Studia, bør

er noen eksempler på tiltak som må videreføres

kelt søker til en stilling blir sikret en objektiv og

settes ut på anbud. Dagens priser er for høye og

og forbedres den kommende perioden.

rettferdig vurdering. Derfor bør man sette mer

tilbudet for dårlig. Konkurranse kan etter vår

fokus på gjennomsiktige ansettelsesprosesser,

mening endre dette i positiv retning.

5. Utveksling

samt ta i bruk anonyme jobbsøknader der det

1. Arbeidsmiljø

Det er også avgjørende at studentene har til-

Å reise på utveksling er for mange studenter

lar seg gjøre

For Liberal Liste er det avgjørende at det leg-

gang på et godt tilbud innenfor spesielt psykisk

en viktig verdi, og Liberal Liste vil jobbe for at

Liberal Liste vil også jobbe for et utvidet like-

ges til rette for et godt fysisk og psykososialt

helse og tannhelse, og vi vil jobbe for at disse

alle som ønsker det får mulighet til å reise på

stillingsbegrep, der universell utforming i enda

arbeidsmiljø. Dette betyr at lesesaler, som er

tilbudene blir styrket.

utveksling. Samtidig må vi legge til rette for at

større grad settes på dagsorden. Vi vil jobbe

flest mulig ønsker å komme på utveksling til

for at alle deler av UiB blir universell utformet innenfor en akseptabel tidsramme.

studentenes arbeidsplass, til enhver tid skal

3. Fagpolitikk

UiB og Bergen. Informasjonstjenestene for in-

være ergonomisk forsvarlige stoler, lyst på alle

Liberal Liste setter studentaktiv forskning som

ternasjonale studenter skal til enhver tid være

plasser og godt inneklima. Vi vil også jobbe for

sin viktigste fagpolitiske sak denne perioden.Vi

gode. I tillegg vil Liberal Liste jobbe for å bryte

7. Slik vinner vi valget

en prøveordning med data på eksamen der alle

vil jobbe for at studenter på lavere grad skal ha

opp Fantoft ”ghettoen”, og i større grad enn i

Gjennom å være aktive på stands, i student-

studenter har mulighet til å skrive eksamenen

større muligheter enn i dag til å jobbe med fors-

dag la internasjonale studenter få bo andre ste-

medier og dele det liberale budskapet med

på data dersom de ønsker det

kning som en del av undervisningsløpet.

der i Bergen dersom de ønsker det.

flest mulig medstudenter.

2. Velferd

4. Miljø

6. Likestilling

8. Dette skiller oss fra de andre listene

Et godt velferdstilbud er viktig for å kunne fun-

Vi vil jobbe målrettet for et grønnere universi-

En liberaler ser aldri mennesker som ulike

Vi er den grønne liberale listen i sentrum

gere som student. SiB gjør mye bra for studen-

tet, der målet er at UiB skal bli den ledende mil-

grupper delt inn etter kjønn, rase, etnisitet, hud-

tene i Bergen, og bør fremdeles være en viktig

jøinstitusjonen i Bergen. Økt bruk av resirkule-

farge, religion eller seksuell legning. Kvotering

leverandør av studentvelferd. Likevel mener

ringsstasjoner, sparepærer på alle lesesalsplas-

er et synonym for diskriminering, og kan såle-

Liberal Liste at den del av tjenestene drevet av

ser og dobbeltsidig utskrift av alle dokumenter

des aldri aksepteres. Det er viktig at hver en-

holde god standard, der det som minstekrav må

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

7

Radikal liste Frihet, likhet og solidaritet! KANDIDATENE:

1.

Aleksander Eilertsen Er 21 år og kommer fra Bergen. Han studerer bachelor

i politisk økonomi ved SV-fakultetet. Aleksander har vært fast representant for Radikal Liste i Studentparlamentet de to siste årene. I tilegg er han studentrepresentant i Utdanningsutvalget ved UiB og Landstyrerepresentant i Norsk Studentunion. Aleksander sin hjertesak er å få på plass et fastlegetilbud for studentene i Bergen.

2. Julia Røiseland Er 19 år og kommer fra Arendal. Hun tar årsstudium i psykologi. Julia er aktiv i psykologirevyen og har tidligere hatt en flere verv i Sosialistisk Ungdom. Julia har flere og bedre lesesalplasser som sin hjertesak. .

3. Ole Fosse Fardal (22) Er 22 år og kommer fra Førde i Sogn og Fjordane. Han studerer sammenlignende politikk ved SV-fakultetet og har tidligere erfaring fra Operasjon Dagsverk sin distriktskomité. I tillegg har han vært troppstillitsvalg og bataljonstillitsvalgt i Forsvaret. Ole har større engasjement rundt studentdemokratiet som sin hjertesak. .

4. Jorunn Mjøs (SV) 5. Roman Eliasen (HF) 6. Lena Grønningsæter (JUR) 7. Jørgen Wincentsen (HF) 8. Anniken Solbue (HF) 9. Børge Mastberg (SV)

RADIKAL LISTE STUDENTPARLAMENTSVALGET, HØSTEN 09

10. Karen Rygh (SV) 11. Zainul Syed (SV) 12. Kristine Ulrichsen (PSYK) 13. Frode Grimelid (SV) 14. Gina Barstad (HF) 15. Simen Willgohs (SV)

3. Fagpolitikk

5. Utveksling

7. Slik vinner vi valget

I dag er skoleeksamen det eneste vurderings-

Utdanning er en rettighet, ikke en vare. Derfor

Fordi vi er et tydelig alternativ med klare me-

formen på en rekke studier. Det er den en-

sier Radikal Liste et klart nei til skolepenger

ninger og er ikke redde for å ta standpunkt.

1. Arbeidsmiljø

kleste og billigste for universitetet, men ikke

for internasjonale studenter. Det er viktig å

Som studenter er PC-saler, lesesaler og un-

nødvendigvis den beste for oss som studenter.

bedre inkluderingen av internasjonale stu-

8. Dette skiller oss fra de andre listene

dervisningsrom våre arbeidsplasser. God

Radikal Liste vil arbeide for økt bruk av al-

denter ved universitet, blant annet ved å styr-

Radikal Liste er den eneste listen som kjem-

kvalitet på disse er svært viktig for gode fag-

ternative vurderingsformer, som for eksem-

ke Buddy-prosjektet og Språkkaféen. Også

per for internasjonal solidaritet og et grønt

lige prestasjoner. Dårlig ventilasjon og man-

pel hjemmeeksamen. Det er stort behov for

norske studenter skal slippe å betale skole-

universitet.

gel på leselamper og lesesalsplasser preger

flere lesesalplasser på universitet, særlig på

penger for å dra på utveksling, derfor må det

arbeidsmiljøet vårt. Radikal Liste mener at

Psykologisk fakultet der dekningsgraden kun

være 100 prosent finansiering av skolepen-

studenter skal ha samme rettigheter som folk

er 20%. Radikal Liste ønsker at studenter skal

gestøtten på både master- og -bachelornivå.

i arbeidslivet, derfor må UiB forplikte seg til

kunne bruke eksamenstiden sin til å lese –

Videre må finansieringsordningen legges om

å sørge for et godt læringsmiljø.

ikke til å leke stolleken.

slik at universitetet ikke taper penger på at

2. Velferd

4. Miljø

I dag er det mange studenter som går til lege-

UiB og SiB må bli bedre på kildesortering

6. Likestilling

vakten eller helsestasjonen for ungdom med

både på lesesalene og i kantinene, men et

I dag hindrer diskriminering menneskers mu-

ting som man egentlig burde gått til lege med.

grønt universitet er likevel mye mer enn det.

ligheter i høyere utdanning. 83 % av profes-

Både Trondheim og Oslo har fastlegetilbud

For å løse klimautfordringene er vi helt nødt

sorene ved UiB er menn, et tall som har stått

for sine studenter i nærheten av campus, og

til å satse på tverrfaglig klimarelatert fors-

stille i lang tid. Radikal Liste mener at flere vi-

vi ønsker at det skal opprettes et legekontor

kning og her må UiB ta sitt samfunnsansvar.

tenskaplige stillinger må øremerkes kvinner.

i regi av SiB i nærheten av Nygårdshøyden.

I tillegg mener Radikal Liste at studentpoliti-

Universitets lokaler og læremidler skal være

Videre ønsker vi å tilby flere studenter (frem

kerne også må vise miljøansvar ved å benytte

universelt utformet, når auditoriet på det nye

til 25 år) 75% prisreduksjon hos offentlige

seg av miljøvennlig transport, som buss og

Juss-bygget ikke er universelt utformet viser

tannleger.

tog, på offisielle reiser.

det at UiBs rutiner ikke er gode nok.

studenter drar på utveksling.

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

8

Sosialdemokratene Yes, WE can! KANDIDATENE:

1. Katrine Sirnes Hjellum (21) studerer samfunnsøkonomi. Hun er nestleder i Studentparlamentet for 2009, og ønsker å engasjere seg videre som representant i 2010. Katrine er også leder for Høyden AUF. Hun er opptatt av et best mulig velferdstilbud for alle studenter. Der en bedre studiestøtte over 11 måneder er viktigst .

2.

Jørgen Thorkelsen (25) har de tre siste årene jobbet innen industri, blant annet

som tillitsvalgt, og nå i høst begynte han på retorikk studiene her ved UiB. Saker han brenner for er likestilling, inkludering og antimobbing. Og han ønsker å jobbe for ett universitet der alle har det samme utgangspunktet, uansett hvem de er og hvor de kommer fra.

3. Monica Tormassy (23) studerer ved Det Juridiske Fakultetet. Hun er aktivt med i Høyden AUF, og brenner for de grunnleggende verdiene som alle sosialdemokrater tror på; frihet, likhet og solidaritet. Hennes hjertesaker er likestilling og like muligheter for alle, i tillegg til kulturløft for alle studenter.

4. Peter Hatlebakk (JUR) 5. Ole Bjørknes (SV) 6. Berit Crosby (SV) 7. Kristian Sonnenberg (SV) 8. Ingvild Nysæther (MED.ONT) 9. Roger Valhammer (SV) 10. Jan Ferdinand Pedersen (HF) 11. Mette Valle (SV) 12. Eigil Knutsen (SV) 13. Ola Thorseth (SV) 14. Heidi Lindebotten (HF)

SOSIALDEMOKRATENE STUDENTPARLAMENTSVALGET, HØSTEN 09

belysning og et tryggere universitetsområde

1. Arbeidsmiljø

3. Fagpolitikk

15. Tore Eikeland (SV) 16. Hanna Marie Sinnes (SV) 17. Joakim Hevrøy (HF) 18. Hege Løvereide (MAT.NAT) 19. Yngve Andersen (SV) 20. Kjetil Vevle (SV)

vitnemålet.

om kvelden og i helgene!

4. Miljø

7. Slik vinner vi valget

Vi mener at universitetets kjerneoppgaver

Vi ønsker en styrket og mer selvstendig

Vi har ambisjon om at universitetet skal gjø-

Vi vil bare vise til Sosialdemokratenes hevd-

må stå  i fokus. Følgelig bør de restriktive

bachellorgrad, som skal gi et godt grunnlag

re seg fortjent til benevnelsen ”grønt universi-

vunne gamle slagord, ”Vi har kanskje ikke su-

åpningstidene til lesesaler og kollokvierom

for både videre høyere studier og inntreden

tet”. Vi vil fremme energikonserverende tiltak

perkrefter, men stemmer du Sosialdemokratene

utvides. Slitte bygninger og rom med dårlig

i yrkeslivet. Derfor må kvalitet og dannelse

og så papirløs undervisning som mulig.

vil du få en overnaturlig bra studiehverdag”.

inneklima må pusses opp.  Alle fakultetsbibli-

– evnen til kritisk, etisk og estetisk refleksjon

otekene skal holde åpent lørdag formiddag!

– stå sentralt i all undervisning.

Det overbeviser nok. Dessuten har vi Jonas

5. Utveksling

Gahr Støre på vår side.

På sikt må det bygges flere lesesaler og kol-

Dannelse er nyttig forberedelse til yrkes-

Sosialdemokratene ønsker at alle studenter

lokvierom, slik at alle studenter får en egen

livet, men gjør oss fremfor alt til lykkeli-

ved UiB skal få mulighet til å utveksle til et

arbeidsplass. Studentrådgivningstilbudet må

gere individer og bedre samfunnsborgere.

annet land i løpet av studietiden. Vi ønsker

De nære ting er viktigst for oss. Vi skal føre

utvides slik at alle som ønsker det kan få råd

Sosialdemokratene ønsker mer relevant

også å utbedre mulighetene til å ta fagemner

en utrettelig kamp for bedre undervisning,

og veiledning i studiehverdagen.

Exphil-undervisning med sterkere allmenn-

ved andre høyere utdanningsinstitusjoner i

lesesaler, biblioteker, treningssentre. Velferd i

dannende tilsnitt. Vi vil dessuten at bachellor-

Bergen og Norge.

hverdagen er en forutsetning for en god stu-

2. Velferd

studenter i alle studieprogrammer skal få mu-

Studenter som utveksler til Bergen bør tas

denttilværelse. Samtidig er vi del av landets

Det

syk.

ligheten til å utveksle til et annet land, og ta

imot med åpne armer. Det betyr blant annet

største politiske ungdomsorganisasjon og

Sosialdemokratene ønsker at alle studenter

et semesteremne fra et annet fagområde enn

et styrket buddy-program og tilbud om stu-

medlemmer av det største regjeringspartiet.

skal få dekket tannlegeutgiftene sine.

spesialiseringen.

dentboliger andre steder enn Fantoft!

Det gir oss unikt gode muligheter til å påvirke

For at det skal være mulig å være heltidsstu-

Sosialdemokratene står for forskningsbasert undervisning, og vil utrede muligheten for å

6. Likestilling • Lik rett til god utdanning er slagor-

politikken, slik at vi får bedre studiefinansie-

dent, må studiefinansieringen bli bedre. Vi kjemper for å få utvidet studielån og stipend

opprette en forskerlinje fra bachellor-nivå av

det vi går til valg på. Toleranse og mangfold er

det er internasjonal solidaritet sentralt for oss.

til 11 utbetalinger i året!

ved hvert fakultet. Den ikke-kommersielle

viktig – vi vil kjempe for et universitet som i

Hver og en av oss, også ved UiB, plikter til av

Sosialdemokratisk liste går til valg på et kul-

basalforskningen må igjen komme i fokus

praksis er fritt for diskriminering. Ikke minst

og til å løfte blikket og arbeide for å fremme

turløft. De kommunale muséene i Bergen må

– derfor ønsker vi flere faste vitenskapelige

ønsker vi å bedre tilgangen til utdanning for

likhet, frihet og solidaritet over hele verden.

bli gratis for studenter, og rabattordningene

stillinger og stipendiatplasser.

mennesker med nedsatt funksjonsevne, ved

Universitets formål er sannhetssøken : sann-

Vitnemålet er ikke en optimal måte

å sørge for tilbud av studielitteratur i elektro-

heten tåler ikke undertrykkelse, ei heller kjen-

Nygårdshøyden er tungt belastet av narkoti-

å måle vordende studenters kompetanse.

niske formater, å tilrettelegge for lydopptak

ner den landegrenser!

kakriminalitet, og har nylig vært åsted for fle-

Sosialdemokratisk liste ønsker å utrede mu-

av forelesninger og adgang for rullestolbru-

re svært alvorlige vold- og overgrepssaker. Vi

ligheten for å bruke alternative opptaksmå-

kere til alle UiBs bygninger.

ønsker at studentparlamentet skal gå i dialog

ter, som intervju, opptaksprøve eller formål-

med politiet og kommunen, og krever bedre

serklæringer som et nyanserende tillegg til

skal

ikke

koste

å

bli

ved teater, kino og konserter må bli bedre.

8. Dette skiller oss fra de andre listene

ring og flere studentboliger. I det globale bil-

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

9

Studentlisten Fordi studentpolitikk skal handle om studenter KANDIDATENE:

1. Synnøve Mjeldheim Skaar (22) Studerer sammenlignende politikk Er nestleder i Studentuvalget på SV, sitter i fagutvalget for sammenlignende politikk Og i styringsgruppen for sammenslåingen av Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund Hjertesak: Et godt læringsmiljø – slik at vi kan konsentrere oss om å studere..

2. Nina Hem (24) Studerer sammenlignende politikk Sitter i fagutvalget for sammenlignende politikk, Studentutvalgt på SV og Fakultetsstyret ved det Samfunnsvitenskaplige Fakultet (første vara). Hjertesak: Utvekslingstilbud – Alle på UiB skal ha gode og faglig spennende utvekslingstilbud.

3. Ola Hermansen (25) studerer Studerer juss Er leder for Juridisk Studentutvalg (JSU), sitter i fakultetsstyret og forskningsutvalget ved det juridiske fakultet og er fakultetsrepresentant for juss i Studentparlamentet. Hjertesak: Studiekvalitet – ikke kutt i undervisning, en UiB-utdanning skal være et kvalitetsstempel!

4. Jan Jacob Hoffmann (HF) 5. Bjørg Bakke (MED.ONT) 6. Håvard Dretvik (MAT.NAT) 7. Alexander Nilsen (SV) 8. Øyvind Erga Skjeseth (JUR) 9. Gunhild Brubakken (SV) 10. Malene Bjørnstad Haugen (JUR) 11. Fridtjov Edland (MED.ONT) 12. Ingvill Meinich (JUR) 13. Kirsten Viga Skretting (SV) 14. Hans Ragnar Skogli (MED.ONT) 15. Øyvind Halvorsen (HF) 16. Livar Bergheim (MAT.NAT) 17. Iris Mulders Steine (PSYK) 18. Ole Magnus Mostad (SV) 19. Aleksander Hansen (MED.ONT) 20. Anders Tangen (HF) 21. Tina Birgitte Hognestad (PSYK) 22. Oliver Severin Tynes (MAT.NAT) STUDENTLISTEN STUDENTPARLAMENTSVALGET, HØSTEN 09

23. Erik Klepsland Mauland (MAT.NAT) 24. Benedicte S. Kristiansen (SV) 25. Bjørn-Anders Hind (MAT.NAT) 26. Helene Christiansen (SV) 27. Hanna Leinebø Slaatta (SV) 28. Kristian Blindheim (SV) 29. Jonas Jensen (JUR) 30. Ole Christian Muggerud (JUR) 31. Maria Munch (PSYK) 32. Ingrid Foss Ballo (SV) 33. Espen Dragstmo (HF) 34. Christian Kartnes (JUR) 35. Anja Nyland Simensen (MED.ONT) 36. Martin Pilskog (MED.ONT) 37. Mohsin Ramani (JUR)

kantinene skal ha åpningstider som er tilpas-

studenter. UiB bør tilstrebe å være papirløst

kandidater bør den underrepresenterte grup-

set studiedagen!

universitet.

pe foretrekkes.

3. Fagpolitikk 1. Arbeidsmiljø

Studentlisten mener god kvalitet på utdan-

5. Utveksling

7. Slik vinner vi valget:

Læringsmiljø vil alltid være Studentlistens

ningene våre må prioriteres! Den pressede

Hvert år drar 500 UiB-studenter på utveks-

Vi henter sakene våre fra studentutvalgene og

hjertesak.

økonomiske situasjonen på flere fakulte-

ling, og enda flere har helt sikkert lyst.

studentorganisasjonene på fakultetene. Det er

Vi ønsker en læringsmiljøansvarlig i

ter må ikke føre til at seminar- og undervis-

Studentlisten vil jobbe for gode utvekslings-

disse som vet hva som opptar studentene. Slik

Arbeidsutvalget. Studenter har krav på gode

ningstilbud kuttes! Vi må ha god og tilstrek-

muligheter uansett fakultet.

har vi god kunnskap og gode løsninger. Vi be-

og lett tilgjengelige studentarbeidsplasser!

kelig veiledning. Karakterene som kommer

Dessuten må veiledningen bli bedre.

står av engasjerte studenter fra alle fakultet

Studentlisten vil ha en Serviceerklæring fra

på vitnemålet må være de som inngår i det

Studentlisten vil også sikre enda bedre ruti-

og stiller liste fordi vi sammen ønsker å arbei-

UiB der man garanterer en god standard på

studieprogrammet en går på. Det skal være

ner rundt

de for UiB-studentene.

lesesaler. Lys, luft, møbler og toalettfasiliteter

studentmedvirkningen i all evaluering av stu-

forhåndsgodkjenning og godkjenning, og

skal være av en slik standard at lesesalen er

dier og undervisning. Vi vil ha bedre faglig

selvfølgelig vil vi opprettholde internasjonal

en plass man trives. Sikkerheten på lesesa-

veiledning, spesielt i begynnelsen av studiene

dag!

lene på høyden må bedres.

og skal jobbe for at UiB satser på forebyg-

Vi er en partipolitisk uavhengig liste: politik-

gende veiledning. Vi vil ha en fast frist for når

ken vår handler ikke om partipolitikk, men om

8. Dette skiller oss fra de andre listene

2. Velferd

timeplaner og eksamensformer skal være be-

6. Likestilling

å være en god interesseorganisasjon for UiB-

Studentorganisasjonene på fakultetene

stemt, studenter har rett til forutsigbarhet.

Studentmiljøet er mangfoldig og består av uli-

studentene. Vi er forankret i Studentutvalgene

ke studentgrupperinger. Likestilling handler

og andre studentorganisasjoner som arbeider for studentene hver dag – det er deres saker, ikke partiprogrammer, som binder oss

er utrolig viktig for et godt studiemiljø.

4. Miljø

ikke bare om kjønn, men omfatter også stu-

at alle fakultet skal ha lokaler som student-

UiB har ambisiøse miljømål: miljøsatsin-

denter med innvadrerbakgrunn og studenter

organisasjonene kan disponere. Vi skal sørge

gen skal være tydelig for studentene, i vårt

med funksjonsnedsettelse. For å nevne noen.

for at løftene om gode erstatningslokaler for

læringsmiljø - i dag følges ikke disse ambi-

All viktig informasjon må bli tilgjengelig på

NG1b følges opp. Selvsagt skal arbeidet for

sjonene opp. Kildesortering og gode ENØK-

engelsk. Studentlisten mener at når noen skal

flere Studentboliger fortsette, SiB må få frie-

tiltak burde være en selvfølge på alle lesesa-

ansettes eller verves skal dette skje på bak-

re bevilgninger slik at man kommer raskere i

ler. Vi ønsker at UiB skal videreføre sine høye

grunn av kompetanse, ikke kjønn. Dersom

gang med de aktuelle prosjekter! Vi vil at SiB-

ambisjoner om miljøvennlighet, også ovenfor

det står mellom to noenlunde likt kvalifiserte

Studentlisten ønsker å fortsette arbeidet med

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

10

LIS T presentations in en G lish The Blue List

We believe that the prices in the SiB cafés are too

BL wants to ensure more resources for seminar

The number of students who go on exchange is

The Blue List (BL) is put forwards by the

high when compared to the quality of what is ser-

groups and for counselling for both bachelor and

decreasing. We want there to be more information

Conservative Party’s student organization.

ved. We want more competition, and to allow other

master students. Student evaluation of lecturers

about opportunities, and how to apply. Norway is

companies to compete with SiB on making the best

should have consequences, and the results of eva-

not a member of the EU, and a consequence of this

offer.

luations should be published. All faculties should

is that it is very expensive for us to study abroad.

have a prize for the best lecturer. We want lectures

BL therefore says YES to an EU membership!

Ensuring a good learning environment is important for us. We want to improve the physical standard at UiB to a level that meets the high demands

In a time when the number of Universities in

of the Norwegian law.

Norway is increasing we want UiB to work on

to be pod-casted.

building a better brand name for itself. UiB should

BL believes that person’s skills, and not gender or

To ensure all students the possibility to be full-time

be a statement of quality on your CV. To ensure

other factors should be relevant for electing repre-

students we want the student grant to be increased

all students a relevant job after their studies, we

sentatives for boards or committees.

to 11 months. We also want UiB to better the wel-

want a stronger contact between UiB and the job

fare for pregnant students to prevent them from

market, and we want students to be able to choose

BL wants there to be more recycling at all SiB ca-

ending their studies during and after their preg-

between a practical master in a company and a

fés, as well as at the faculties.

nancy.

research-based master at UiB.

The Liberal List

their bachelor degree is more involved in research

As liberals we can’t allow any form of discrimina-

versity, and we want to ensure that everyone that

– Change we can believe in

and to give every student the right to use compu-

tion. In our opinion affirmative action is the same

comes to Bergen is given all the information and

ters during exams.

as looking at people as groups, not individuals.

help necessary to have an enriching experience at

Therefore we will work against affirmative action

the university and the city. We dislike the tendency

green and liberal values. Our main issues in this

Other important issues for us are to reduce the pri-

at the university, but instead improve the transpa-

that almost every international student is placed at

election are to work for a greener and more envi-

ces and increase the selection at the student cafete-

rency when someone is hired to ensure that no-

Fantoft, and we want to give ensure the possibility

ronmental friendly university and campus through

rias. To do this, we want to dissolve the monopoly

body is discriminated against on the account of

to live elsewhere in Bergen if they want to

more recycling, save power wherever possible and

SiB has to run student cafeterias and allow private

gender, ethnicity, religion, sexual orientation or

that every document is printed double sided, more

alternatives. We also want to work for more and

skin color.

student active research where students during

better places to read at the campus.

International students are a great value for our uni-

The Radical List

we focus on student welfare by demanding that a

by using environmentally friendly transportation.

We are the better alternative, because we aren’t

doctor’s office for students be opened in the vici-

Education is a right, not a commodity. Therefore,

afraid of having opinions, and because we do what

The Radical List is a socialist and feminist alter-

nity of campus, operated by SiB. The Radical List

Radical List strongly oppose school fees for inter-

is right because it is right, not because it’s popu-

native at the Student Parliament elections of UiB.

will also work for an increased use of alternative

national students. It is important to improve the

lar. The Radical List is also the only list that focus

With the elections drawing closer, we want to pro-

examination forms, i.e. home exams. UiB and SiB

inclusion of international students at the univer-

on solidarity and environment. We support all stu-

mote our views on some issues of student politics

must improve on recycling, but a green university

sity, i.e. by strengthening the Buddy-project and

dents’ struggles for freedom, democracy and edu-

at UiB.

is still about so much more.

the Language café. As socialists and feminists, we

cation globally.

We are The Liberal List, and our goal is to combine

value equality. Discrimination hinders equal oppOne issue is our working environment. Currently,

To solve the climate challenges, it is imperative

ortunities to higher education for all. 83% of pro-

our work environment suffers from substan-

that we focus on interdisciplinary climate research,

fessors at UiB are male, a percentage that has been

dard conditions, to remedy this, the Radical List

and UiB must live up to its social responsibility. In

stationary for a long time. The Radical List is of the

demands that UiB commit to providing a good

addition, The Radical List thinks that student politi-

opinion that more scientific positions should be ear

work environment for its students. Furthermore,

cians also must show environmental responsibility

marked for female applicants.

The Social Democrats

Student loans and stipends must become suffici-

the introductory philosophy course. All students

must provide a good education to all, regardless of

ent for students to maintain a decent standard of

should have the opportunity to take a term of co-

gender, social background, ethnicity, religion, indi-

For the Social Democrats, the core academic servi-

living while pursuing full-time studies. The Social

urses outside their field of specialization and travel

vidual preferences or physical handicaps. More at-

ces of the University are most important. We there-

Democrats demand 11 disbursements a year, as op-

abroad as part of an exchange programme.

tention must be directed to international students,

fore want to expand the opening hours of the libra-

posed to the current 10.

Research at the university influences the quality of

who must be provided with a wider range of stu-

ries and reading rooms. Badly maintained build-

Academic studies should consist of more than

the education. The Social Democrats wish to rein-

dent housing and services.

ings must be improved. Counseling-services must

merely specialization or development of working

force research-based education. Non-commercial

Liberty, equality and solidarity are not values li-

be provided with sufficient capacity, so students in

skills. Only in the systematic pursuit of a wide ran-

basal research is of special importance. We there-

mited to the university campus, the nation or the

need of advice receive the help they deserve.

ge of knowledge do we gain the opportunity to rea-

fore demand more research stipends and tenured

. The Social Democrats are committed to freedom

Students must be insured against illness. Essential

lise our full potential as human beings. The Social

professorships.

everywhere, and will advance the cause of liberty

dental services must be provided to students at as

Democrats therefore wish to reinforce the liberal

Equality is of great ideological importance for the

whenever possible..

a low a cost as possible.

arts perspective of studies at the UiB by improving

Social Democrats. In practice this means that UiB

the process of implanting new projects. We want

oritization needs to be more clearly presented to

In this way we combine first-hand knowledge with

the student canteens to change their opening hours

the students. We want to ensure that UiB continues

apt solutions.

to fit the students’ days!

working for these goals.

We are not bound by party politics. Being politi-

issue to Studentlisten. Students have the right to a

The difficult economic situation at several facul-

Studentlisten wishes to guarantee good exchan-

dent body, not a party programme. Working for the

good working environment. Studentlisten wants

ties must not lead to cuts in lectures or seminar

ge options for every faculty.

students’ best interests is what unites us; not a po-

UiB to guarantee that the standard of study halls

groups. Studentlisten wants to ensure sound and

The student body at UiB is diverse and manifold;

litical ideology.

be upheld and that security measures are impro-

sufficient tutoring. We want to ensure an increase

equal rights are not just about gender. They also

ved.

in the number of Norwegian courses for exchange

encompass the accessibility to all UiB-buildings for

students, eliminating today’s insufficient coverage.

disabled students. To ensure that no one is discri-

Studentlisten wants to continue working for offi-

An alumni network should be implemented at eve-

minated, it is also important that all information is

ces for student organizations at all the faculties. We

ry faculty.

available in English.

The Student list

cally independent, we get our cases from the stu-

Learning environment has always been a central

Studentlisten receives all its cases from the stu-

will continue to work for more student housing, by easing the restrictions on SiB in order to speed up

UiB has ambitious environmental goals: this pri-

dent body, which knows what cases are pressing.

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

11

Forandrer studiehverdagen Studentpolitikere skal ikke beskyldes for å være like synlige som sine kolleger på f.eks. Stortinget, men jobben de gjør har allikevel en tydelig og viktig effekt på studentenes tilværelse. Tekst: Håvard Ringen For den gjengse student kan det være vanskelig å se hvilken jobb en studentpolitiker egentlig gjør, og i enda mindre grad verdsette den.

– Den viktigste jobben er egentlig å viske

ut distansen mellom studenter og studentpolitikere, mener tidligere leder av Velferdsstyret, Kjetil Vevle.

Vevle legger til at andre viktige oppgaver

som en studentpolitiker har er å oppfylle de løftene som blir gitt under valgkampen samt å tilfredsstille de kravene som studentene stiller til sine politikere.

Viktig arbeid En vanlig oppfatning av studentpolitikk er nok at den er underordnet andre former for politikk, noe som gjenspeiles i lav valgdeltakelse blant studenter flest. Ben Holan, som var NSU-leder i Bergen t.o.m. våren 2009, mener fortsatt at muligheten for å gjøre en forskjell definitivt er tilstedet.

– Det er viktig å ha realistiske ambisjo-

ner i forhold til hva man driver med, men det er store muligheter til å f.eks. bevilge penger til kjernesaker som flere lesesalsplasser, eller bevilge penger til diverse formål som arbeider for studentenes interesser. Vevle deler på mange måter Holans synspunkt.

– Det er vanskelig å få gjennomført så

mye som man håper på, men mulighetene er allikevel store for å få utrettet ting. Det er vikPressefoto: NSU

tig å konsentrere sitt engasjement rundt utvalgte fanesaker som det faktisk finnes reelle muligeheter for å få gjennomført.

«Den viktigste jobben er egentlig å viske ut distansen mellom studenter og studentpolitikere» Tidligere leder av Velferdsstyret, Kjetil Vevle. .

Ben Holan. Jobber i Geelmuyden.Kiese, tidligere leder av NSU Bergen.

verbalt som gjennom kronikker, leserbrev og

debattinnlegg. Jeg lærte også veldig mye om

viktig, men i tillegg lærer man enormt mye på

politiske prosesser og lobbyvirksomhet.

et personlig plan.

dentutvalg, og har sådan et veldig pragmatisk

- Kompetansen man får vil jeg si er veldig

Han legger til at studentpolitikken har

Uvurderlig erfaring

gitt ham masse relevant jobberfaring.

tillitsperson for en fanesak. – Mange kommer fra en rolle i diverse stu-

forhold til studentpolitikk, sier Vevle.

Et steg på veien

Engasjementet i studentpolitikken er ikke

– Det er en utrolig god måte å øve seg på

En karrière innen studentpolitikken er et

tiske ambisjoner, så skader det ikke å en bak-

bare viktig for studentene, men også for de

arbeidslivet, man får bryne seg på relevante

steg på veien til en ordentlig politikerkarri-

grunn som studentpolitiker.

som faktisk engasjerer seg. Holan, som i dag

problemstillinger som studier ikke kan tilby.

ere, men ikke nødvendigvis.

arbeider for Geelmuyden.Kiese, mener han

– Tidligere hadde nok de fleste som drev

personer som har gått fra studentpolitikken

tok med seg viktig lærdom fra tiden som stu-

rière innen politikken, gjennom engasje-

med studentpolitikk ambisjoner om karrièrer

og over i en politisk yrkesvei, jeg kan jo nev-

dentpolitiker.

menter i sentralstyret til AUF og styret til

innen politikken, mener Holan, som selv ikke

ne Geir Pollestad som har en lang karrière i

– Jeg lærte uhyre mye om kommunika-

Arbeiderpartiet i Bergen, i tillegg til fulltids-

har valgt å forfølge den arbeidsretningen.

Senterpartiet, blant annet som statssekretær

sjon i alle former. Hvordan man behandler

studier, sier også at erfaringen man får som

Han mener flere som velger å engasjere seg i

for Liv Signe Navarsete.

media og hvordan man prater med folk såvel

studentpolitiker er uvurderlig.

studentpolitikken, gjør det i lys av å være en

Vevle, som har fortsatt på

en kar-

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009

Holan legger til at dersom man har poli-

– Det finnes mange gode eksempler på


Studentparlaments valget 2010

12

Trodde du Stortingsvalget var viktig? Glem det!

Hvilket valg kan være viktigere, spør du?

Hvordan kan jeg gjennom valg påvirke min egen hverdag mer? STUDENTPARLAMENTSVALGET! Hvem vil DU at skal representere DEG og dine interesser i kampen for en enda bedre studietid?

DEBATT M ell o m l i stenes t o pp k and i dater

Hvor: I egget på Studentsenteret! Når: Fredag 23. oktober kl.18.00. Pris: GRATIS

MØT OPP En ting de glimrende kandidatene til Studentparlamentet ALDRI ville sagt om de minst like glimrende studentene ved UiB: The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter (Sir Winston Churchill). Hvorfor skal du stemme mellom 23 og 30 oktober? The death of democracy is not likely to be an assassination from ambush. It will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment (Robert M. Hutchins) Ikke la de andre fakultetene, politiske fargene eller interessefelt bestemme på vegne av deg:

Bruk stemmeretten din!

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


Studentparlaments valget 2010

13

Mandatet

Ansvar for eget læringsmiljø Studentene i Bergen har en lang tradisjon i å engasjere seg, og dette har gitt resultater som du ser i hverdagen. Høsten 1936 leste 50 studenter med eksamensrett hos Universitetet i Oslo, ved Bergen Museum. Etter sterkt påtrykk fra studentene ble Universitetet i Bergen stiftet, og den 31. august 1948 fikk de sin egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Bergen. De siste årene har studentene stått fremst i kampen for nytt odontologibygg og fagspesifikke bachelortitler I valgperioden 23. – 30. oktober kan du velge hvem som skal fortsette odysseen.

Studentparlamentet UiB - NSU UiB Studentparlamentet er studentenes øverste tillitsvalgte organ ved Universitetet i Bergen. Disse behandler saker som angår studentene ved Universitetet i Bergen. Begrepet «læringsmiljø» omfatter alle faktorer som kan påvirke studentenes studiesituasjon. Begrensningen uttrykkes slik; Studentparlamentet gjør hva Studentparlamentet vil. Studentparlamentet er satt sammen av 19 representanter som velges på bakgrunn av listevalg, og 6 representanter som velges ved personvalg på fakultetene. Disse representantene utgjør også medlemslaget, NSU UiB, i Norsk Studentunion som er en interesserorganisasjon for alle studenter ved universitetene og de vitenskaplige høyskolene i Norge.

Velferdstinget 9 av medlemmene i Studentparlamentet sitter også i Velferdstinget i Bergen, sammen med studentrepresentanter fra alle høgskolene som er med i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget velger blant annet studentrepresentanter til styret i samskipnaden, fordeler semesteravgiftspengene og fungerer som høringsinstans i saker som vedgår studenter som er medlem av SiB. De fordeler også penger til studentkultur gjennom Kulturstyret.

Arbeidsutvalget Studentparlamentet velger arbeidsutvalget som iverksetter vedtakene og er studentenes ansikt utad.

Ta et valg – bli med og bestem!

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009


ORGANISASJONSKART Alle semesterregistrerte studenter ved UiB Valgkretsen velger direkte.

student

UiB

Studentparlamentet UiB

Universitetsstyret

NSU-UiB (SP)

Øverste organ ved UiB To studentrepresentanter velges om våren ved personvalg

Det øverste studentorganet ved UiB. Interesseorganisasjonen til alle studenter ved UiB. Medlemslag i Norsk Studentunion, den landsomfattende interesseorganisasjonen for studenter ved Universitet og vitenskapelige høyskoler. 25 representanter: 19 representanter valgt ved listevalg

Arbeidsutvalget Studentparlamentets utøvende organ. Iverksetter vedtak fra Studentparlamentet. Består av 4 studenter som arbeider på heltid. AU velges av Studentparlamentet på konstituerende møte i november 

Velferdstinget

Består av representanter utpekt av de øverste studentorganene på utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget fordeler semesteravgiften og arbeider med velferdssaker på vegne av studentene tilknyttet SiB. Velferdstinget er valgforsamling for studentrepresentantene i SiB styret. Studentparlamentet ved UiB har 9 plasser fordelt etter valgtallet.

Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Kulturstyret

Fordeler midler til studentorganisasjoner Velges av Velferdstinget i Bergen


Manipulert foto: IDA ANDERSEN

IF YOU PAY PEANUTS, YOU GET MONKEYS

Bruk stemmeretten din


Studentparlaments valget 2010

16

Avgi din stemme mellom fredag 23. oktober og fredag 30. oktober 2009

Studentparlamentet Valgavis  

valgavis laget i forbindelse med studentparlamentsvalget høsten 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you