Page 1

Andelskassens

| Nr. 8 • 2010 |

ErhvervsForum Tema | viden - vejen til vækst | Christian Stadil »Kreativitet kan forenes med benhård business«

Vital viden

Sikkerhedsnet

Eksportmuligheder

Et samarbejde med et universitet kan tilføre

Pension er ekstra relevant for selvstændigt

Små og mellemstore virksomheder kan få

din virksomhed ny, vital viden.

erhvervsdrivende.

tilskud til eksportrådgivning.


Nytænkning skaber muligheder

Indhold

Hvordan udvikler vi vores produkt? Hvordan fremtidssikrer vi vores

Kreditforsikring.......................................................... Et produkt, der sikrer virksomheder mod tab

indtjening? Hvordan fastholder – og forøger – vi gruppen af gode kunder? Disse spørgsmål er helt essentielle for alle virksomheder. Vi agerer i et

I øjenhøjde med erhvervskunderne............... Interview med viceadministrerende direktør Jan Pedersen

marked, som forandrer sig hurtigt, og der kan dukke nye konkurrenter op fra den ene dag til den anden. Derfor skal virksomheder i dag bl.a. være gode til at omstille sig og til at bruge virksomhedens eksiste-

Innovation i produktionen................................... ProInvent udvikler innovative produktionsmaskiner

rende viden på nye måder. Netop viden, innovation og kreativitet er afgørende for fremtidens

samarbejde med universiteter............................ Læs, hvordan du kan tilføre din virksomhed ny viden

virksomheder, og derfor er temaet for dette nummer af Erhvervsforum ”Viden – vejen til vækst”. Du kan bl.a. læse forskellige eksempler på, hvordan man kan bruge eksisterende eller ny viden aktivt i ens

kreativ business........................................................... Interview med erhvervsmanden Christian Stadil

virksomhed. Viden og kompetencer går hånd i hånd med bundlinjen. Jeg håber,

syfabrikker i polen og ukraine.......................... Portræt af tøjvirksomheden Miltex Production

magasinet giver dig inspiration og gode idéer til, hvordan du i praksis

pension for selvstændige...................................... Afklaring af forventninger og planlægning er nøgleord

kan bruge viden i din virksomhed. God læselyst!

eksportmuligheder.................................................... Læs, hvordan du kan få eksporthjælp Inge Rishøj, Erhvervschef

erhvervsbøger & Kort Nyt..................................... Inspirerende og tankevækkende bøger

Andelskassen Erhverv

Klumme Klumme af krimiforfatter Morten Leth Jacobsen

4

6

12

3 4 6 9 12 16 18 20 22 23

20

Erhvervsforum Ansvarshavende: Inge Rishøj, Andelskassen Erhverv, Christoffer Boserup Skov, Andelskassen | Redaktion: Christoffer Boserup Skov, Andelskassen, Mia Krog Pedersen, Andelskassen | Øvrige skribenter: Jakob Kaas | Art Director: Rikke Risager, Andelskassen | Udgiver: Sammenslutningen Danske Andelskasser, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, Tel: 87 99 30 00, erhverv@dabank.dk | Tryk: Digisource Danmark A/S | Oplag: 9.000 Redaktionen er afsluttet den 22. september 2010

2

| Erhvervsforum 8/10 |

Forsidefoto: Carsten Lundager


Sikkerhed for betaling - Kreditforsikring via Andelskassen Af Mia Krog Pedersen

Stort set alle virksomheder forsikrer deres aktiver

ofte have vanskeligt ved at realisere deres fulde

kundesammensætning, forretningsgange og be-

som bygninger, maskiner og lagre – helt så

vækstpotentiale på grund af mangel på driftska-

slutningsprocedure for kreditrisici. Det vurderes,

almindeligt er det endnu ikke at forsikre det tilgo-

pital. Et samarbejde med Atradius eller Coface

hvor meget risiko virksomheden selv kan tage

dehavende, virksomhederne har hos kunderne.

giver mulighed for en finansiel udnyttelse af

ud fra indtjening og kapitalgrundlag og hvordan

Når virksomheder baserer deres forretning på

debitormassen, der følger virksomhedens

den øvrige risiko afdækkes/outsources.

kredit til kunderne, kan det få store konsekvenser,

aktivitetsniveau, og kan på den måde frigøre

hvis blot én af de store kunder går konkurs.

yderligere arbejdskapital, som kan understøtte

Dårlige betalere og forlængede kredittider sætter

virksomhedens vækst.

likviditeten under pres i mange mindre og mellemstore virksomheder i Danmark.

Hvis virksomheden vælger at angribe nye markeder, vil der typisk være behov for viden

Kreditforsikring via Andelskassen

Med en kreditforsikring er virksomheden sikret

om handels- og betalingsbetingelser. Ofte er der

imod tab, hvis kunderne ikke betaler, eksempel-

behov for at kunne tale og korrespondere på

vis som følge af konkurs. Forsikringen dækker

andre fremmedsprog end engelsk og tysk. Og

en stor procentdel af det udestående, og tabet

her er det godt at have solide samarbejdspart-

Andelskassen samarbejder med kreditfor-

reduceres derfor fra 100 % til et minimum. På

nere med stor erfaring med handelsmønstre

sikringsselskaberne Atradius og Coface.

den måde er virksomhedens likviditet sikret, og

på eksportmarkederne. Virksomheden kan

Det giver os mulighed for at tilbyde dig

derfor kan man i praksis se bort fra risikoen for

eksempelvis vælge at outsource sit kundebog-

som erhvervskunde en række fleksible og

tab på debitorer.

holderi og derved opnå adgang til samme dybe

tilpassede løsninger:

viden, som en virksomhed, der var specialiseret i Andelskassen samarbejder med to af de største

det pågældende marked.

• Gør virksomheden mindre sårbar • Sikkerhed i budgetteringen

kreditforsikringsselskaber, Coface og Atradius. Derfor kan vi tilbyde en bred vifte af kreditforsik-

Nye ejerforhold

• Sikkerhed mod likviditetsudsving

ringsmuligheder, og tillige kan vores samarbejds-

I forbindelse med generations- og ejerskifter kan

• Adgang til database med mere end 55

partnere hjælpe din virksomhed med at vurdere

der være behov for at tilvejebringe ekstra kapital

nye kunder og markeder og løbende overvåge

for at kunne etablere et varigt bæredygtigt fun-

de eksisterende kunder.

dament for virksomhedens fremtid. Her kan et

mio. kundeoplysninger • Inkassomuligheder i hele verden

samarbejde med en kreditforsikringsvirksomhed

Tal med din erhvervsrådgiver i Andels-

Forsikringen er vigtig for at gøre virksomheden

sikre, at virksomhedens debitormasse kan danne

kassen og hør meget mere om dine

mindre sårbar rent økonomisk, men mindst lige

grundlag for en langsigtet finansiel struktur i

muligheder for kreditforsikring.

så vigtig er den viden, kreditforsikringsselska-

virksomheden. www.atradius.dk - www.coface.dk

berne kan styrke din virksomhed med. Forud for en aftale om kreditforsikring går

Vækst og eksport

altid en grundig analyse af den pågældende

Virksomheder, som oplever kraftig vækst, kan

virksomhed. Kreditforsikringsselskabet kigger på

| Fakta |

| Erhvervsforum 8/10 |

3


I øjenhøjde med erhvervskunderne Af Christoffer Boserup Skov

Andelskassen har en stor fordel, fordi det er et lokalt pengeinstitut tæt på kunderne – og samtidig har et stort bagland af specialister. Derudover er troværdighed og løbende udvikling af kompetencer hos medarbejderne nøglen til fortsat succes, mener viceadministrerende direktør Jan Pedersen.

Foto: Rikke Risager

Jan Pedersen på besøg hos Randers Tegl. 4

| Erhvervsforum 8/10 |


Det seneste års tid har været et hårdt slag for

Jan Pedersen kom i april 2010 til Andelskassen

- På mange måder kan vores rådgivningskon-

mange banker og pengeinstitutter – ikke blot

– fra en stilling som administrerende direktør for

cepter skæres ind til, at vi både skal være en

økonomisk og regnskabsmæssigt, men også

Cardif Forsikring i Danmark, Og det var det lokale

medspiller og modspiller over for vores kunder.

på image-siden har sektoren lidt skade. Det er

islæt ved Andelskassen, der vakte interessen og

Vi skal hele tiden have fingeren på pulsen – vi

noget, viceadministrerende direktør i Sammen-

altså bl.a. er årsag til, at Jan Pedersen i dag sid-

skal være proaktive og høre erhvervskunden,

slutningen Danske Andelskasser, Jan Pedersen,

der i Andelskassens hovedsæde i Hammershøj.

om der nu fx er et behov for nye investeringer.

har tænkt sig at gøre noget ved.

Det er vores fornemste opgave at hjælpe - Der er ingen tvivl om, at Andelskassen har en

og signalere, at vi sidder klar til at hjælpe og

- Der er ingen tvivl om, at pengeinstitutterne

unik markedsposition. På produktsiden minder

rådgive, fortæller Jan Pedersen.

i dag og i fremtiden i højere grad skal vise

alle pengeinstitutter om hinanden, men vi har

deres værd. Den megen omtale af bankpakker,

en særlig historie i Andelskassen. Vi er lokalt

Selvom Andelskassen er lokal, så kan pengein-

komplicerede produkter og dårlig rådgivning har

forankret, dyrker dialogen med vores kunder og

stituttet prale med at have det bedste med fra

ikke kun påvirket de specifikke banker, men hele

er i det hele taget tæt på kunderne – det er for

begge verdner, for der sidder 95 specialister i

sektoren i almindelighed, påpeger Jan Pedersen,

alvor noget, der adskiller os fra de store banker.

Andelskassens hovedsæde i Hammershøj.

der dog kan være glad for, at Andelskassen ikke

I vores rådgivning har vi jo som et mantra, at

har haft dårlige sager. Flere pengeinstitutter har

kunden er i fokus – vi går i dybden og afdækker

- Her sidder der er stort bagland af eksperter,

haft sager i Pengeinstitutankenævnet og fået ne-

virksomheden både historisk, strategisk, ledel-

der kan hjælpe andelskasserne. Det har den

gativ omtale pga. forskellige uheldige situationer

sesmæssigt og i forhold til fremtiden, fastslår Jan

store fordel, at kunderådgiverne ude i landet

og ugennemskuelige produkter.

Pedersen.

kan bruge endnu mere tid med den enkelte

Det har Andelskassen ikke haft, og Jan Pedersen

Netop den tætte relation med kunderne er

kæder det dels sammen med en god, sund

noget, der adskiller Andelskassen fra større

Og med hensyn til Andelskassens fremtid er Jan

snusfornuft og en erkendelse af, at man ikke skal

banker i Danmark – en nylig undersøgelse fra

Pedersen optimistisk:

gabe over mere, end man kan klare. Fokus er på,

analysebureauet Catinét viser, at lokalbankerne

hvordan man kan hjælpe kunderne og ikke på

er markant mere populære blandt pengeinstitut-

- Jeg er sikker på, vi har en konkurrencefordel

avancerede produkter, som er svære at forstå.

kunder end de store banker.

i forståelsen og håndteringen af vores kunder.

erhvervskunde.

En grundforståelse i vores forhold til erhvervs-

Kerneværdierne

- Det er klart, at det i sådanne tider for alvor

kunderne er jo, at vi skal være der, hvor vores

- Vi skal som pengeinstitut for alvor vise vores

gør en forskel, at man som pengeinstitut er

kunder er. Så simpelt er det faktisk. Det at være

kunder, hvordan vi kan hjælpe dem. Sådan har

lokalt forankret. Det har altid været en del af

i øjenhøjde med kunderne er vores stærkeste

det altid været, men lige nu er det bare et større

Andelskassens kultur, at vi har en tæt dialog

kort for fremtiden – noget, der i høj grad også

behov for det. Det handler med andre ord om,

med vores kunder.

kommer vores kunder til gode.

at vi finder ind til vores kerneværdier; at vi er et dygtigt, lokalt pengeinstitut, man kan stole på,

Undersøgelser viser også, at Andelskassens

fortæller Jan Pedersen.

erhvervs- og privatkunder er meget loyale, og det tilskriver Jan Pedersen den specielle kultur, der hersker i organisationen.

Jan Pedersen

- Ét er at være lokal, men noget andet er at efterleve det. Først der bliver det troværdigt. Og

Jan Pedersen er viceadministrerende

jeg tror, at netop troværdighed er en forklaring på

direktør i Sammenslutningen Danske

vores kunders store loyalitet, siger Jan Pedersen.

Andelskasser (SDA). Han kommer fra en stilling som administrerende direktør

Professionel og personlig

for Cardif Forsikring i Danmark, der er

Den personlige og kompetente rådgivning kræ-

en del af den franske bankkoncern BNP

ver, at medarbejderne i Andelskassen er klædt

Paribas. SDA-koncernen består af 19 an-

på til opgaverne. Det handler nemlig både om de

delskasser i Sammenslutningen Danske

gode gamle rådgivningsdyder kombineret med

Andelskasser samt Danske Andelskas-

en evne til at udvikle og reflektere sammen med

sers Bank - koncernen beskæftiger ca.

erhvervskunderne. Derfor er der på medarbej-

640 medarbejdere.

dersiden et fokus på, at medarbejderne løbende skal udvikle deres kompetencer og kvalifikationer.

Lokalbankerne er mest populære Ifølge tal fra analysebureauet Catinét (juli 2010) er lokalbankerne markant mere populære blandt pengeinstitutkunder end de store banker. Mens lokalbankerne ligger helt i top, indtager Danske Bank en sidsteplads. Undersøgelsen bygger på det såkaldte CEM-indeks (Customer Experience Management), som baserer sig på uddybende interviews med kunder og deres oplevelser og holdninger til 12 overordnede parametre.

| Fakta |

| Erhvervsforum 8/10 |

5


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Innovation

i produktionen – nøglen til succes Det er en kæmpe fordel for produktionsvirksomheder at automatisere deres produktion. Gøres det på en intelligent måde, hvor det bliver en del af forretningsmodellen, medfører det bl.a. omstillingsfleksibilitet, højere effektivitet og produktivitet, kortere leveringstider, større leveringssikkerhed, reducerede lagre samt højere og mere ensartet kvalitet. Det mener direktør for ProInvent Gruppen, Leif Dalum, der arbejder med udvikling af innovative produktionsmaskiner og inspektionssystemer.

Af Christoffer Boserup Skov - Der er et kæmpe potentiale i mange virksom-

Kvalificeret analyse

et system op for dem. Vi har sammen med en

heder. Jeg er ret sikker på, at mange flere kan

- Når ProInvent modtager en opgave, starter vi

af vores meget professionelle kunder udviklet et

forbedre konkurrenceevnen betydeligt, hvis vi

med en analyse for at skabe et overblik.

non-proprietært OEE-målesystem, som kan indføres langt billigere end traditionelle systemer.

så på deres produktion og kom med innovative forslag til at automatisere yderligere, fortæller

- Vi starter med at analysere og identificere spild

Leif Dalum, direktør for ProInvent gruppen.

i en given produktion: Hvor er arbejdskraften

Talent for innovation

bundet? Hvor mange mennesker er der tale om?

Medarbejderstaben i ProInvent er en blanding af

Virksomheden holder til i en gammel klæde-

Hvad er gennemløbstiden? Hvor store er mel-

teoretikere og praktikere, der alle er blevet nøje

fabrik i Hørsholm, lige nord for Danmarks

lemvare- og færdigvarelagrene? Er der tale om

udvalgt i forhold til både kvalifikationer, men

Tekniske Universitet, hvor Leif Dalum og mange

en højt automatiseret produktion, kigger vi på,

også evnen til at finde på løsninger.

af kollegerne er uddannet. Den store bygning

om der alligevel er fx et tidspild i produktionen.

huser en række innovative virksomheder, og

Er der et materialespild? Hvor ofte stopper de

- Hos os ansætter vi dygtige og lærenemme

stedet emmer af både stolte traditioner og

enkelte maskiner og hvorfor? Er der en bestemt

ingeniører, der har talent for innovation. Vi har

nytænkning.

fejl, der går igen?

hos os skabt et idéland, hvor der er gået sport i

- I ProInvent arbejder vi med at forbedre vores

Analysen og overblikket danner baggrund

efter gehør, når der udvikles. Vi har et sæt af

kunders produktion. Vi har højtuddannede

for udviklingen af en bedre og mere effektiv

kerneværdier, forstår hinandens forskelle, og

medarbejdere med kompetencer i projektledelse,

automatisk løsning. For at kunne analysere disse

forstår at udnytte dem. Det handler om at få

maskinkonstruktion, maskinstyring, dataopsam-

forhold benytter ProInvent deres OEE-målesy-

hver enkel brik til at spille sammen for fælles at

ling og robotteknologi. Vi hjælper industrivirksom-

stem (Overall Equipment Effectiveness).

nå vores mål, siger Leif Dalum og forsætter:

mere effektiv produktion og dermed en forbedret

- Hvis virksomheden ikke har et automatisk

- Jeg tror, vi er gode til at tænke innovativt, fordi

konkurrenceevne, fortæller Leif Dalum.

OEE-målesystem, kan vi hjælpe med at sætte

vi har en høj grad af åbenhed. Når vi arbejder på

at udtænke geniale løsninger, og hvor vi ”spiller”

heder med tekniske løsninger, så de opnår en

6

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Foto: ProInvent

Avancerede løsninger et projekt, så er det vigtigt i den indledende fase,

ofte erhvervsfolk tale om skatter eller det danske

at alle forslag kan komme på bordet. Der skal

lønningsniveau, som instrumenter til at forbedre

ProInvent gruppen består af ProIn-

være plads til det skæve og det anderledes. Det

konkurrenceevnen. Men ikke Leif Dalum, han

vent, der arbejder med udvikling af

er tit her, at det geniale kan findes. Når vi så går

mener, at mange virksomheder med fordel

produktionsteknologi og søsterselskabet

videre i processen, og skal begynde at arbejde

kunne bevare produktionen i Danmark – det

Videometer, der arbejder med visions-

mere konkret med udvikling af maskiner, kan vi

kræver blot en gennemtænkt effektiv, automati-

systemer. De er nogle af Danmarks

begynde af skille de bedste idéer ud.

seret produktion.

mest innovative leverandører inden for

Han fortæller også, at det er vigtigt, at med-

- For mange virksomheder kan der ligge mange

specielt høstet anerkendelse for deres

arbejderne har en vinderpsyke, der gør, at de

gode muligheder i at flytte produktionen til

omstillingsfleksible løsninger.

kan gennemføre projekterne og ikke lader sig

udlandet. Men der kan være nogle store fordele

frustrere.

ved at automatisere sin egen produktion. Især

Fx har ProInvent og Videometer udviklet

når man tænker på langt sigt, siger han og

en fuldautomatisk montagelinje til Pres-

fortsætter:

salit Group A/S. I denne linje anvendes

produktionsteknisk innovation, og har

- Ånden i vores virksomhed er, at hvis man ikke lige kan komme på en løsning, så må man ud at

visionsstyrede robotter, populært kaldet

finde inspiration. Enten fra andre medarbejdere,

- Tidligere tænkte man ofte, at man skulle

seende robotter. Den automatiske

i andre projekter eller et tredje sted. Der skal

udnytte globaliseringen og flytte sin produktion

montagelinje har reduceret lønandelen i

igen her være åbenhed og mulighed for at lade

til lavtlønslandene. Men nu er man både i

produktionen til under 10 %. Løsningen

sig inspirere, fortæller Leif Dalum.

produktionsvirksomhederne og fra politisk

betyder, at Pressalit har en meget

hold begyndt at kunne se fornuften i at bevare

lønsom produktion, selv om de har små

Produktion og produktudvikling hænger sammen

produktionen her i Danmark, siger Leif Dalum,

seriestørrelser og hyppig omstilling.

Når talen falder på globalisering, så hører man

midler til produktteknisk innovation.

der også fortæller, at der bliver afsat offentlige

| Erhvervsforum 8/10 |

7


Tema | Viden - Vejen til vækst |

ProInvent kan mærke, at det ikke En af pointerne med at have pro-

kun er de små- og mellemstore

duktionen i den enkelte virksomhed

virksomheder, der gerne vil kunne

i Danmark er, at det i højere grad

være fleksible i deres produktion,

muliggør, at man arbejder videre med

men også de store virksomheder.

produktet og udvikler det.

Man har simpelthen fået øjnene op for, at der er en forretning i at kunne Foto: ProInvent

- Man kan sige, at man mister fornemmelsen for produktet, hvis man ikke er tæt på produktionen. Mange forhold i produktudviklingen udspringer af selve produktionen – ved at følge produktionen opstår der

Automatisk produktionslinje

håndtere kundernes specifikke ønsker i stedet for at definere leveringstider, som kunderne i bund og grund ikke bryder sig om. Danmarks fremtid

idéer, som kan forbedre produktet.

Og det innovative arbejde med ProInvent og Videometer har til virksomheden Kopenhagen Fur

teknologiudvikling er ifølge Leif Dalum

Lynhurtig omstilling

udviklet og leveret en automatisk produktionslinje til længdemå-

ikke bare en gevinst for den enkelte

Ifølge Leif Dalum er fleksibilitet og

ling af minkskind, en automatisk linje til optælling og pakning af

virksomhed, men også for samfundet.

omstillingsevne i produktionen helt

minkskind samt et automatisk system til farvesortering og klassifi-

Det er nemlig det, vi har mulighed for

afgørende for en virksomheds succes.

cering af minkskind. Den samlede investering er 60 mio. kr., mens

at leve af i fremtiden.

besparelsen er 130 personer svarende til 65 mio. kr. årligt. - I dag skal ens produktion være

- Min kone og jeg har to børn i

meget fleksibel. Du skal have et

folkeskolen, og nogle gange tænker

produktionsapparat, der kan håndtere

styrs omstillingsfleksibilitet, men det er også det,

mange, men meget små ordrer samtidig med, at

der giver konkurrenceevnen. Det helt centrale

skal klare sig i fremtidens samfund. Og her er

du skal kunne levere varen med det samme.

i forhold til konkurrenceevnen er, at man som

jeg sikker på, at uddannelse, viden, kreativitet,

produktionsvirksomhed laver et set up, som

innovation og arbejdsomhed er vejen frem, der

Den traditionelle industri-logik indbefatter mas-

andre ikke kan kopiere. Og det kan vi hjælpe

sikrer, at de og Danmark kan klare sig.

seproduktion og store lagre. Sådan ser det ikke

med at udvikle. Fx er der danske virksomheder,

ud mere.

der i dag fuldautomatisk kan producere dag til

Hvis man har et stærkt fokus på at udvikle og

dag-ordrer, med en gennemløbstid under et

optimere de produkter, der efterspørges, og kan

døgn og derfor kan levere med det samme. Det

man producere dem fuldautomatisk i gennem-

hver dag indstilles til

kan produktionsvirksomheder i fx Indien og Kina

tænkte omstillingsfleksible produktionssystemer,

kundernes behov.

ikke. Men det kræver som sagt, man lynhurtigt

har man nok den forretningsmodel, man bedst

Det stiller store krav

kan omstille sin produktion til aktuelle ordrer –

kan klare sig med i Danmark, vurderer Leif

til det tekniske ud-

man skal med andre ord være meget fleksibel.

Dalum.

- Produktionen skal

jeg selvfølgelig over, hvordan de mon

ProInvent – innovation og viden i centrum ProInvent udvikler produktionskoncepter og leverer produktionsmaskiner, der forbedrer virksomheders produktion og forretningsmodel, og på den måde hjælper virksomhederne med at skabe bedre konkurrencekraft. Søsterselskabet Videometer udvikler og leverer kundespecifikke visionsystemer, ofte i tæt samarbejde med ProInvent, fx avancerede inspektionsmaskiner og visionstyrede robotter. ProInvent blev grundlagt i 1994 af civilingeniør Leif Dalum, der endvidere er Foto: ProInvent

8

| Erhvervsforum 8/10 |

formand for Dansk Robot Forening. Gennem et holdingselskab ejer han ProInvent, 51 % af Videometer og 30 % af nystartede ParaTest. ProInvent Gruppen ligger i Hørsholm og beskæftiger 32 medarbejdere.


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Vital viden

Af Mia Krog Pedersen

For mange virksomheder kan et samarbejde med et universitet være en overskuelig og ikke mindst billig mulighed for at tilføre virksomheden viden, eksperthjælp og højt kvalificeret arbejdskraft, som det ellers kan være svært at komme i nærheden af.

Foto: Colourbox

| Erhvervsforum 8/10 |

9


Tema | Viden - Vejen til vækst |

I Danmark har universiteterne en lang tradition

sempelvis få studerende til at give sig i kast med

viden, så de studerende tilbydes de bedst

for samarbejde med erhvervslivet. Den gensidige

et bestemt projekt, er det vigtigt at holde sig for

mulige vilkår for at blive klar til arbejdsmarkedet.

interesse er dog blevet større i de senere år,

øje, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved

Men samarbejdet går naturligvis også den anden

hvilket ikke mindst kan skyldes, at universiteter

deres uafhængighed og selvbestemmelsesret.

vej, og Aalborg Universitet benytter i høj grad re-

og erhvervsliv har opnået en god forståelse for

Universiteterne fremhæver hver især, at selve

præsentanter fra erhvervslivet som konsulenter

hinandens mål, roller og særlige behov. Et godt

grundpillen i de særlige kompetencer, de kan

og oplægsholdere ved kurser og arrangementer.

samarbejde er jo netop baseret på, at man har

tilbyde i samarbejdsprojekter med erhvervslivet,

noget forskelligt at tilbyde hinanden.

er det videnskabelige uafhængige element. På

Karrierecenteret varetager Aalborg Universitets

samme måde vil de studerendes læring altid

samarbejdskoncept ”AAU Matchmaking”, som

Samarbejde er helt afgørende for universi-

blive prioriteret højest – og derfor kan et projekt

skal føre interesserede virksomheder sammen

teterne, hvor forskning og undervisning ofte

sagtens komme til at forme sig anderledes, end

med både forskere og studerende fra alle

foregår i et tæt samspil med erhvervslivet til stor

virksomheden oprindeligt havde forestillet sig.

universitetets institutter, der dækker over mere end 70 forskellige fagområder. Når du som

gavn for begge parter. Mulighederne for samarbejde er mange, og

virksomhed kontakter Karrierecenteret, vil de

Især stigningen af antallet af projekt- og

universiteterne vil med glæde strække sig langt

kunne svare på de fleste spørgsmål, og de vil

erhvervskontorer, der formidler kontakten mel-

for at finde projekter, virksomhederne kan få

formidle den videre kontakt til en af netværkets

lem forskere, studerende og erhvervsfolk, viser

glæde af. Som hovedregel er udgangspunktet

”matchmakere”:

væksten i samarbejdet mellem universiteter og

for studentersamarbejde relevante og aktuelle

erhvervslivet.

problemstillinger ude i virksomhederne, mens

Interne matchmakere

samarbejde omkring forskning typisk knytter sig

Personer på universitetet, der repræsenterer

Mange muligheder

specifikt til arbejdet i forskningsgrupperne. Indle-

hvert enkelt af universitetets institutter. De kan

Et samarbejde med et universitet kan have

der din virksomhed et samarbejde, skal projektet

hjælpe dig med at finde frem til de forskere eller

mange former - fra mindre analyse- eller

eller opgavebeskrivelsen dog altid godkendes

studerende, der har de kompetencer, du har

rådgivningsopgaver over semesterprojekter

af universitetet først, uanset om det drejer

brug for.

til længerevarende forskningsprojekter eller

sig om et samarbejde i forbindelse med en

erhvervs-ph.d.-forløb. Universiteterne tilstræber,

semesteropgave, et praktikophold, et speciale,

Eksterne matchmakere

at de enkelte samarbejdsformer tilpasses

en erhvervs-ph.d. eller noget helt femte.

Personer i lokalområderne, fx på det lokale

den enkelte virksomhed, fx i forhold til emne,

erhvervscenter, som du kan henvende dig til for

Aalborg Universitet: Fokus på netværk

at få en uformel snak om, hvordan universitetet

Aalborg Universitet har valgt at prioritere samar-

kan hjælpe din virksomhed. De kan også hjælpe

Hvis din virksomhed overvejer at indlede et

bejdet med erhvervslivet meget højt. Netværket

dig med at finde frem til relevante kontaktperso-

samarbejde med en af læreanstalterne og ek-

plejes og udvides for at opdatere universitetets

ner eller forskere på universitetet.

varighed og budget.

Eksempler på projekter Det er næsten kun fantasien, der sætter

der vejer mindre og fungerer bedre? (Insti-

grænser for, hvilke typer af projekter en

tut for maskinteknik, Aalborg Universitet)

virksomhed kan søsætte sammen med studerende eller forskere fra landets universiteter. Vi har fundet et lille udpluk frem, der kan

• Kortlægning og beskrivelse af arbejdsmiljøproblemer i virksomheden. I samarbejde med virksomheden udarbejdes en

• Undersøgelse: Hvilken forskel gør

handlingsplan for løsning af arbejds-

e-business for en virksomheds konkur-

miljøproblemer. (Institut for Historie,

renceevne og udviklingspotentiale? (IT og

Internationale Studier og Samfundsforhold,

Business, IT-universitetet i København)

Aalborg Universitet)

demonstrere, hvor omfattende mulighederne er – måske også for din virksomhed. • Optimering og udvikling af eksisterende

10

• Analyse af kultur og kulturforskelle i en

• Undersøgelser af betydningen af modifi–

dansk, international virksomhed og deres

ceret atmosfærepakning for kvalitet

betydning for den daglige kommunikation

og sikkerhed af pålægsprodukter (Det

produkter. Hvor er den største belastning

og det daglige samarbejde på tværs af

biovidenskabelige fakultet, Københavns

på materialet, og hvordan kan man lave en

landegrænser. (Institut for sprog og kultur,

Universitet)

ny konstruktion med moderne materialer,

Aalborg Universitet)

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst | 

Erhvervs-Ph.D.-samarbejdet har ført til konkrete resultater, bl.a. længere levetid

Foto: Colourbox

»

Hvilket udbyttte får virksomheden?

på vores produkter og dermed besparelser. Den største gevinst har uden tvivl været den fordybelse og det engagement, den ph.d.-studerende har lagt for dagen. Han har tid til at fordybe sig, og det har især været interessant at følge ham i arbejdet med de svejsere, der laver vores hovedkomponenter, og se hvordan der er respekt omkring hans arbejde, og hvordan det bliver implementeret og gennemført i virksomheden. Så jeg kan kun udtrykke den allerstørste respekt og fornøjelse med det, han gør. René Dahlkilde

Produktchef, Højbjerg Maskinfabrik (Fra brochuren ”AAU Matchmaking”)

AAU Matchpoints

for at opslå studentermedhjælpsstillinger i Job-

Et mødested i dit lokalområde, hvor du kan

banken eller for at søge studerende til et givent

finde informationsmateriale om Aalborg

praktikophold.

Universitet, og som også kan bruges til at afholde møder med samarbejdspartnere eller

Det overordnede mål er, at den viden, der

repræsentanter fra universitetet.

skabes på Syddansk Universitet, skal komme det omgivende samfund til gode.

Syddansk Universitet: Viden til vækst Programmet ”Viden til vækst” formidler kontakten

Kontakter, kontrakter og kodeks

mellem erhvervslivet og de studerende på

Dansk Industri (DI) har i samarbejde med uni-

Syddansk Universitet. Formålet er at give det om-

versiteterne udarbejdet en rapport om, hvordan

givende samfund adgang til den viden, der er på

man håndterer de mangeartede udfordringer og

universitetet ved at igangsætte projektsamarbejde

problemstillinger i forskningssamarbejdet. Rap-

eller praktikophold med studerende. På den

porten tager udgangspunkt i de mange tidligere

måde får de studerende mulighed for at arbejde

erfaringer fra forskellige projekter. Hvem har

med konkrete, praktiske problemstillinger.

rettighederne, offentliggørelse af resultater, kom-

Projektet er et fælles projekt mellem Syddansk

merciel udnyttelse - det er nogle af de mange

Universitet og Odense Erhvervsråd. For Odense

spørgsmål, som rejser sig i den forbindelse med

Erhvervsråd er formålet at bringe små og mel-

et forskningssamarbejde.

lemstore virksomheder i kontakt med studerende, dels for at skabe resultater gennem de konkrete

Hensigten med rapporten er at skabe klare linjer

projekter, dels for på længere sigt at øge andelen

for samarbejdet, så begge parter får afstemt

af højtuddannede i virksomhederne gennem et

forventningerne og kan blive tilfredse med

øget kendskab til deres kompetencer.

både processen og resultatet. Arbejdsgruppens anbefalinger er samlet i en bog, der giver råd

Viden til vækst er et gratis tilbud til brugerne,

og idéer, både erhvervsliv og universiteter kan

og programmet formidler samarbejde mellem

lade sig inspirere af. Bogen Kontakter, kontrakter

studerende og virksomheder. I første omgang

og kodeks kan rekvireres på DI’s hjemmeside

ved at identificere relevante problemstillinger i

(www.di.dk) og er ment som ”code of conduct”,

virksomhederne, siden hen ved at skabe kontakt

dvs. nogle råd til god adfærd før, under og efter

med studerende og assistere i opstarten af

et forskningssamarbejde.

samarbejdet. Din virksomhed har også mulighed

Kontaktoplysninger, danske universiteter: Aalborg Universitet: Matchmaking sekretariatet: match@aau.dk eller tlf. 99 40 80 90. se også www.match.aau.dk . Aarhus Universitet: One Stop Service: sla@outreach.au.dk. eller tlf.: 89 42 68 65 Copenhagen Business School: CBS Business Relations, 45 38 15 20 75 eller jr.info@cbs.dk Danmarks Tekniske Universitet: Udfyld kontaktformular på www.match.dtu.dk IT-Universitetet i København: Kontakt Stine Due Hansen på stdu@itu.dk Københavns Universitet: Kontakt Sidsel Hansen på siha@adm.ku.dk eller tlf.: 35 32 63 33. Se også erhverv.ku.dk. Roskilde Universitet: RUCinnovation: rucinnovation@ruc.dk eller tlf.: 46 74 26 00 Syddansk Universitet: ”Viden til vækst”: viden@videntilvaekst.dk eller tlf. 65 50 27 71. Eller kontakt Odense Erhvervsråd, konsulent Michael Larsen på michael@ videntilvaekst.dk eller tlf. 29 41 07 35.

| Fakta |

| Erhvervsforum 8/10 |

11


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Christan Stadil - en alsidig erhvervsmand Christian Stadil (født 1971) er måske mest kendt som foregangsmand i tøjvirksomheden hummel, men hans forretningsmæssige aktiviteter spænder vidt. Han ejer Thornico Group, som arbejder inden for så forskellige brancher som fødevarer, shipping, sport, mode og ejendomme. Han sidder i bestyrelsen og advisory boards hos bl.a. Dansk Mode & Tekstil, Designskolen og SmartGuy. Han er derudover medlem af forskellige tænketanke, jurymedlem i Den Danske Designpris, forfatter, foredragsholder og konsulent. Christian Stadil er i øjeblikket ved at skrive en bog sammen med professor Lene Tanggård om kreativitet – bogen udkommer på Gyldendal i 2011.

Foto: Carsten Lundager

12

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Tænk på

kanterne af boksen Kreativitet kan forenes med benhård business – og formår man det, har man en stærk forretningsmodel. Men det kræver en indsats; man skal fx være risikovillig, skabe et rum for idéer og lære at tænke konceptuelt. Christian Stadil, der bl.a. står i spidsen for tøjvirksomheden hummel, fortæller Erhvervsforum om sit forhold til viden, innovation og kreativitet.

Af Christoffer Boserup Skov - Hvis en virksomhed ikke udvikler sig, så er

for en kunstramme. Så bliver det for snævert,

en masse research og lod sig inspirere rundt

den i gang med en stille afvikling, siger ejer af

pointerer Christian Stadil.

omkring. På et tidspunkt skal man stoppe og

Thornico A/S, Christian Stadil. Han er måske

give slip – ellers kan man blokere. Derfor lavede

mest kendt som den farverige frontmand for

Kreativitet og innovation er nært beslægtede

han noget helt andet – han gik i bad. Det var et

tøjfirmaet hummel, hvor han vendte en truende

begreber og handler i bund og grund om, at

kreativt brud. Den kreative idé arbejder videre i

konkurs til kæmpe succes. Han spottede tidligt

man ønsker at finde andre løsninger på givne

underbevidstheden, og efter et kreativt brud er

retro-trenden og lancerede gamle Hummel-

problemstillinger.

man klar til at gennemføre idéen. Einstein gjorde

modeller på markedet samtidig med, at han fik berømtheder til at gå med mærket.

det også; hans kreative brud var bare at barbere - Det kan være inden for fx debitorstyring. Det kan

sig, fortæller Christian Stadil.

være, at man ønsker en ny og mere effektiv måde I øjeblikket er Christian Stadil ved at skrive en

at rengøre virksomheden på. En ny måde at hånd-

Et andet grundelement er, at man skal kaste

bog om kreativitet sammen med professor Lene

tere ens produkt – der er uanede muligheder,

sig ud i at være kreativ. Man skal frigøre sig

Tanggaard fra Aalborg Universitet. I bogen, som

det handler bare om, at man forsøger at tænke

fra de stramme tøjler og prøve. Når man først

udkommer næste år, forsøger de at indkredse

anderledes og løse eksisterende situationer på

er i gang, så er der store chancer for, at man

begrebet og opstille måder, hvorpå man kan øve

en anden og mere frugtbar måde, siger Christian

lykkes.

sig i at være kreativ.

Stadil.

Kreativitet og benhård business

Alle kan lære at tænke kreativt

system. Man kan fx lave et kreativt hjørne i

Og kreativitet er ikke noget, der bare har med

Ifølge Christian Stadil er der to grundelementer

virksomheden, man kan begynde at præmiere

kunst at gøre. Faktisk mener Christian Stadil, at

i forhold til, at man som virksomhed lærer at

gode idéer. Man kan også lave den øvelse,

det fint kan forenes med benhård business.

tænke kreativt.

der går ud på, at man skal finde på den mest

- Det at tænke kreativt kan bruges inden for alle

- For det første er der, hvad vi i bogen kalder

og så finde på noget positivt ved netop den

områder. Det handler jo netop om tænkemåder

for det kreative brud. Det er den metode, som

idé. Altså at man tvinger sig selv til at finde det

– så man skal ikke bare forstå kreativitet inden

fx maleren Picasso brugte. Først lavede han

positive.

- Man kan jo i høj grad sætte det kreative i

absurde forretningsidé man kan forstille sig,

| Erhvervsforum 8/10 |

13


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Kræver vilje

man skaber frygt, bliver medarbejderne bange,

- Det kreative opstår, når man tænker holistisk.

Kreativitet og innovation er altså noget, man i

og de tænker rigidt.

Et projekt skal ses og udvikles i sin helhed. Vi har

høj grad selv kan skabe rammerne for.

i hummel fx netop indledt et samarbejde med I stedet skal man skabe en virskomhedskultur,

musikgruppen Black Eyed Peas, der skal være

- Det kræver selvfølgelig nogen vilje. At man be-

hvor det er naturligt at komme med idéer, og

med til at brande hummel og gøre opmærksom

slutter sig for det og vil være kreativ – man skal

hvor der er en vis risikovillighed.

på vores kommende kollektion.

- Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan

Gruppens verdensturné 2010 hedder The E.N.D.

forcere kreativitet. Man kan arbejde med den

World Tour 2010 Recycling Program og er unik

I forbindelse med innovation og gode idéer

systematisk og skabe de rette rammer for, at

i den forstand, at den fokuserer på genbrug og

tænker man ofte, at det er noget, der opstår, når

kreativiteten kan udfolde sig, men man kan ikke

bæredygtighed.

man tænker ud af boksen. Men Christian Stadil

forcere den. Derfor skal der være en vis form for

vil hellere sige, at det kreative opstår, når man

risikovillighed i virksomheden – man skal være

- Vi udstyrer frivillige på turnéen med forskelligt

tænker på kanten af boksen.

klar til at tænke langsigtet.

udstyr, og deres rolle er at fortælle fansene

have en lyst til at ændre på tingenes tilstand, fortæller Christan Stadil entusiastisk.

om, hvilke fordele der er ved at genbruge - Leonardo da Vinci arbejdede på kanterne. Han

De forskellige fagligheder i virksomheden skal

plastikflasker. Vi linker altså hummel med selve

arbejdede inden for forskellige fagområder fx

mødes, der skal være dialog på tværs af organi-

bandet og de værdier, som turnéen er udtryk for.

arkitektur, fysiologi, medicin, kunst, teknik og

sationen og en følelse af, at man hele tiden selv

Når man går ind i et sådant sponsorat, skal det

videnskab – og det skabte en masse af hans

har ejerskab af det fælles projekt.

være ægte og oprigtigt.

ofte opstår på kanterne. Det er her, forskellige

- Lederen spiller her en stor rolle. Han eller hun

- Det er jo et projekt, vi går ind i, fordi det passer

erfaringer og kompetencer mødes, og nye idéer

skal gå forrest og være selve kropsliggørelsen af

til vores værdier. I dag efterspørger forbrugerne

kan opstå. I stedet for at tænke på fx design,

den vision, man vil opnå. Lederen skal sige: Nu

ikke bare et produkt – de vil også have ansvar-

salg, marketing og produktion som afgrænsede

skal vi arbejde med innovation. Der skal skabes

lige virksomheder, der tager verdens problemer

bokse, så kan man i stedet arbejde med at forene

en kultur, hvor det er i orden at tænke langsigtet,

alvorligt og agerer kreativt i forhold til at gøre

elementerne og kombinere dem på nye måder.

og hvor der er plads til leg og inspiration. Man

noget aktivt. Det er en måde at forene do good

skal ud i verden og lade sig inspirere; hvordan

med make money, fortæller Christian Stadil, der

Den rette kultur i virksomheden

gør andre? Hvad sker der i andre brancher?

samtidig fortæller, at det gælder om at tilpasse

Når det kommer til at identificere den største

Hvad sker der i kunstens verden? Er det noget,

koncepterne til det, man laver.

forhindring i forhold til at være innovativ og

vi kan lære noget af?

geniale idéer. Så man kan sige, at de gode idéer

Identitetsmatch som branding

kreativ, så er der for Christian Stadil ingen tvivl:

Kreative koncepter

Ifølge Christian Stadil er der er gode mulig-

- Frygt er den største dræber i forhold til

Det at arbejde på tværs af afdelinger og kompe-

heder for at udnytte det kreative potentiale i

kreativitet. Altså det vi kan kalde management

tenceområder betyder bl.a., at man bliver god til

Danmark.

by fear. Det er den gamle form for ledelse – når

at arbejde konceptuelt.

Unikke sponsorater Mærket hummel er kendt verden over for sine alternative og unikke sponsorater, hvor værdien ”karakter” spiller en central rolle. hummel er bl.a. sponsor for Sierra Leones og Afghanistans fodboldlandshold – og for nylig har hummel indgået en aftale Foto: Hummel

med musikgruppen Black Eyed Peas.

14

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst |

»Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan forcere kreativitet«

Foto: Carsten Lundager

- Hvis vi ser ud i verden, så har BRIK-landene jo

- Det er fremtidens forbrugere og fremtidens

det er muligt at arbejde med idéer, men også

haft økonomisk medvind i mange år, de stormer

medarbejdere. Og her tror jeg, vi skal fokusere

fx ved at gøre det tydeligt, hvilken identitet ens

virkelig frem. Så hvis man tænker lidt fremadret-

på og dyrke de ting, de er gode til. De er nemlig

virksomhed har. Så tiltrækker man dem, der

tet, så skal vi jo i Danmark finde og dyrke det, vi

åbne, veluddannede, er helt up to date med

identificerer sig med samme værdier og har de

er gode til. Og jeg tror, det bl.a. er det kreative, vi

teknologi og så er selvrealisering vigtigere for

rette forudsætninger for at tænke innovativt.

skal fokusere på: Vores evne til at tænke nyt og

dem end penge, siger Christian Stadil. - Det er det, vi fx har gjort med vores samar-

divergent - vores evne til at opfinde, konceptualisere, få nye idéer og gentænke måder at udføre

Udnyt potentialet

bejde med musikgruppen Black Eyed Peas,

processer på.

Og netop selvrealiseringen kan være nøglen til

fortæller Christian Stadil.

at få den nye generation af medarbejdere til at Der er flere faktorer, der gør, at Danmark er godt

folde sig ud.

rustet til fremtiden.

Google Zeitgeist

- De er en helt ny type arbejdstagere. De - Vi har et højt uddannelsesniveau, vi har gene-

forstår ikke verden vertikalt, hvor det gælder

Christian Stadil var taler på dette års

relt organisationer med åbenhed, hvor der ikke

om at arbejde sig op – de forstår den i stedet

Google Zeitgeist - et seminar, Google

er langt fra top til bund. Det er en meget dansk

horisontalt, hvor det gælder om at have gang i

afholder årligt med det formål at inspirere

model, som vi kender det fra fx foreningslivet

flere projekter samtidig. Det vigtige er, at de kan

sine 300 største kunder. Andre talere var

og andelsbevægelsen. Derudover er vi gode til

folde sig ud og bruge deres talenter og dermed

fx Boris Johnson, borgmester i London og

at kombinere den viden, vi har og skabe noget

skabe mening for dem selv.

Desmond Tutu, sydafrikansk menneskerettighedsaktivist.

kreativt ud af det. Med den nye type arbejdskraft skal der i Den næste generation af arbejdstagere er

højere grad være en sammenhæng mellem

Du kan høre Christian Stadil tale om,

medlemmer af den såkaldte generation Y. De

virksomheden og den måde, medarbejderne

hvordan man kan arbejde med innovation

er bl.a. karakteriseret ved at være vokset op i et

forstår sig selv på.

og kreativitet i virksomheder ved at søge på ”Google Zeitgeist Christian Stadil” på

overflodssamfund med masser af muligheder og med ”helikopter-forældre”, som har holdt skarpt

- Virksomhederne skal udnytte dette potentiale

øje med og deltaget i deres børns liv lige siden

og sørge for at skabe rammerne, så unge,

fødslen. Af negative prædikater er generationen

vidende og kreative personer kan blomstre.

ofte blevet skudt i skoene, at den er forkælet, egoistisk og selvpromoverende.

Det gør man bl.a. ved at skabe en kultur, hvor

youtube.com.

| Fakta |

| Erhvervsforum 8/10 |

15


Tema | Viden - Vejen til vækst |

»Det er vigtigt, at der hele tiden er et flow« I 2001 solgte René Milter sit hus, lånte en sum penge og drog til Ukranie. Missionen var at opbygge en syfabrik, der kunne producere tøj, der kunne sælges videre. I dag er Miltex Production underleverandør til bl.a. H&M, M&S, COOP DK og Dansk Supermarked.

Af Christoffer Boserup Skov Der hænger masser af kulørt børnetøj i garderoben i Miltex’ kontor i Ikast. Erhvervsforum møder direktør René Milter ved et stort, sort mødebord midt i lokalet, hvor han engageret fortæller om sit firmas rejse: - Det hele startede jo i 2001, hvor jeg tog en chance. Jeg solgte simpelthen huset og drog med min kone til Ukranie for at starte en syfabrik. Jeg tænke egentlig ikke så meget over det. Det var noget, jeg brændte for, og jeg har altid gerne villet være selvstændig – og så bliver Foto: Rikke Risager

man jo nogle gang nødt til at springe ud i det. Og springet har været en succes. I dag beskæftiger Miltex i alt 377 medarbejdere og virksomheden har syfabrikker i Polen og Ukranie.

Miltex Production A/S

- Vi fungerer som et mellemled og leverer tøj til forhandlere. De henvender sig til os – store som

» Miltex blev grundlagt i 2001 og fungerer som en salgsvirksomhed.

små – og beder fx om at få produceret en kol-

» På kontoret i Ikast er der tre ansatte, og kontoret fungerer bl.a. som et logistikcenter.

lektion. Vores opgave er så at løse hele opgaven

» Miltex producerer tekstiler på sine syfabrikker i Polen og Ukranie. Miltex har i alt 377 ansatte.

og levere det, kunderne beder om.

» Miltex er bl.a. underleverandør til H&M, M&S, COOP DK og Dansk Supermarked. Derfor handler det for os meget om at styre processerne, så der hele tiden er et flow i

16

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst |

opgaverne. Det er os, der skal sørge for, at vores

lave en turn around ved at forny og vitalisere

vil vi arbejde stærkt på. 2011 går hen og bliver

syersker har noget at lave.

mærket - men opkøbet skete også som led i en

et rigtig godt år for os, siger han med et smil på

vækststrategi.

læben.

Stor viden om Østeuropa En af Miltex’ store fordele er deres specialist-

- Det blev købt for at få ”et ekstra ben at stå på”.

viden om produktionsforhold og logistikken i

Vi kunne se nogle klare fordele i dette mærke

Østeuropa.

– det har været på markedet mange år, har en

| Fakta |

loyal kundegruppe, og tøjet har nogle klare kvali- Jeg boede to år i Ukraine, og der fik jeg for

teter. Vi mente, at der her var nogle muligheder,

alvor styr på, hvordan produktionsprocessen

så vi valgte at købe mærket med det mål at lave

hænger sammen. Der er en masse praktiske

en turn around, siger René Milter.

regler, som det er vigtigt at få styr på, når man

Mikk-line » Mikk-line er et dansk mærke, der har været på markedet i over 30 år. Mærkets

handler med Østeuropa. I Miltex har vi fx fået

Med opkøbet af Mikk-line forsøger René Milter

målgruppe er de 1-10-årige, og kollektio-

en trofast og pålidelig medarbejderstab; vi kan

at være på forkant og udvikle sin virksomhed:

nen indeholder fortrinsvist flyverdragter,

trygt stole på, at vores medarbejdere laver det, vi beder dem om.

termotøj og regntøj. I øjeblikket arbejdes - Det handler om, at man skal være åben over

der på at udvide viften af produkter.

for udviklingsmuligheder. Vi er selvfølgelig hele Netop denne unikke viden har gjort Miltex til en

tiden opmærksom på at trimme og rationa-

attraktiv partner for designere og tøjvirksomhe-

lisere vores produktion – men det rigtige for

der.

udviklingen af vores virksomhed var helt klart at lave et tilkøb.

» Mikk-line har bl.a vundet kvalitet-tests i Danmark og Sverige for deres flyverdragter. » Se mere på www.mikk-line.dk

- Både som nystartet og som etableret kan det være svært at overskue toldregler, standarder

Tæt på kunderne

og alt det logistiske. Det tager vi os af som

Derudover spiller forholdet til sælgerne i Mikk-

produktionsvirksomhed, fortæller René Milter.

line en stor rolle. De giver feedback fra butikker og kunder, og det bruges aktivt.

Derudover er der nogle konkrete fordele ved at producere i Østeuropa frem for Kina.

- Udvikling kræver også, at man hele tiden har en finger på pulsen: Hvad sker der i markedet?

- I Østeuropa er de generelt meget hurtigere og

Hvad er trenden? Disse signaler opfatter

mere fleksible end i Kina. Mentalt er der også

sælgerne, og dem lytter vi jo til – det er med til

en forskel – selvom det måske er lidt dyrere

at forme, hvordan næste kollektion ser ud.

at producere i Østeuropa, så er der bedre muligheder for at få produceret en forholdsvis

Selvom opkøbet af Mikk-line har betydet

lille mængde. I Kina skal man gerne op i nogle

nye opgaver og arbejdsopgaver for René

rigtig store mængder.

Milter, så har han kunnet bruge nogle af de kompetencer, der allerde var i

Som stor tøjproducent er det svært at undgå

virksomheden. Fx rådede han i forvejen

fejl, men man kan arbejde aktivt for at minimere

over en bogholder, som med tilkøbet

fejlprocenten. Miltex bruger de standarder, som

har fået flere opgaver.

H&M har opstillet og tager løbende stikprøver, der tjekker bl.a. mål og farver.

Angående fremtiden er René Milter ret sikker på,

- Det er del af vores udvikling, at vi korrigerer

at den tegner lys.

vores handlinger, når vi opdager fejl. Vi skal lære af vores fejl og derigennem fejlsikre vores

- Der ligger store muligheder for

virksomhed, fortæller René Milter.

Mikk-line på eksportsiden. Fx Foto: Rikke Risager

er jeg overbevist om, at

Vækststrategien er opkøb

vi kan sælge meget

For René Milter er det vigtigt hele tiden at tænke

på det polske

i udvikling – og derfor købte han i 2008 det

marked,

danske børnetøjsmærke Mikk-line. Målet var at

så det

| Erhvervsforum 8/10 |

17


Tænker du

på pension? Selvstændigt erhvervsdrivende har ikke samme sikkerhedsnet som andre på arbejdsmarkedet – derfor er det ekstra vigtigt for dem, at de tænker på deres pension. Kommer du til at mangle penge, når du stopper med at arbejde – og hvad kræver det, hvis du vil opretholde din nuværende levestandard? Hvilke konsekvenser har det at holde en pause med ens indbetalinger? Det er bare nogle af de spørgsmål, Andelskassen kan hjælpe dig med at svare på.

Af Christoffer Boserup Skov - Der er ingen tvivl om, at der er kommet mere

Den øgede interesse for pension er Birgitte

forestilling og de ønsker, man har om sin pensi-

fokus på pensionsområdet efter nogle år med

Normann selvfølgelig glad for. Men hun slår

onstilværelse? Det er det, god pensionsrådgiv-

økonomisk afmatning i samfundet. Tryghed og

samtidig fast, at det også er nødvendigt, for hvis

ning handler om, fortæller Birgitte Normann.

sikkerhed er blevet vigtige værdier, og derfor er

man ikke løbende har fokus på sin pension, kan

flere blevet opmærksomme på deres pension,

man få et chok, når man trækker sig tilbage fra

Det har store konsekvenser, hvis man holder

fortæller pensionschef i Andelskassen Birgitte

arbejdsmarkedet.

nogle års pause med indbetalingerne - se mere i faktaboksen på næste side.

Normann. - Det kræver altså en løbende indbetaling i

Regn på din pension På andelskassen.dk kan du bruge Andelskassens pensionsberegner til at give et hurtigt og enkelt overblik over din pension. Har du spørgsmål til din pension, eller ønsker du at få foretaget yderligere beregninger, er du altid velkommen til at kontakte Andelskassen.

mange år for at få en fornuftig opsparing. Derfor

- Hvis man har holdt en pause med sine indbe-

er pension noget, man skal tænke over og

talinger, er det en god idé at få en status på ens

løbende vurdere, om man indbetaler nok, om

opsparing, og hvor meget der skal til, før den er

man kommer til at mangle penge, og om man

på det ønskede niveau. Man skal huske på, at

overhovedet har råd til at holde en pause med

det er, mens man er aktiv på arbejdsmarkedet,

indbetalingerne, siger Birgitte Normann.

at man kan påvirke størrelsen af pensionen, pointerer Birgitte Normann.

Pause i indbetalinger koster Det grundlæggende spørgsmål, man skal stille

Pension skal tilpasses livssituation

sig selv i forbindelse med pension, er hvilken

I Andelskassen ser man på den enkeltes livs-

levestandard man ønsker senere i livet.

situation for at få tilpasset pensionsordningen mest muligt.

- Og så kan vi jo regne derfra. Er den nuvæ-

| Fakta |

18

| Erhvervsforum 8/10 |

rende indbetaling tilstrækkelig til at sikre den

- Det er helt essentielt, at vi finder ud af, hvor

ønskede levestandard, eller kræver det en større

i livet den enkelte er, og hvilke økonomiske

indbetaling? Passer indbetalingerne med den

behov og ønsker vedkommende har. Det skaber


Det er en god idé at tænke nærmere over sin pension – indbetaler du fx nok til at være godt kørende, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet?

de bedste løsninger både på kort og langt sigt,

- Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du som

- Det sker jo desværre for nogle af os, at vi bliver

siger Birgitte Normann.

selvstændigt erhvervsdrivende ikke har samme

alvorligt syge, eller at vi dør tidligere end statistik-

sikkerhedsnet som det øvrige arbejdsmarked.

ken viser. I sådanne situationer er det vigtigt

Opsparing er én del af pensionen – forsikring

Mange tænker ikke over, at pension også er en

med en økonomisk sikring – og det kan du få

en anden del. Bliver man fx syg, så man ikke

forsikring. Noget, som er vigtigt at have – især

gennem den rigtige pensionsopsparing, fortæller

længere kan passe sit job, kan det have store

for de selvstændige – hvis uheldet er ude, og

pensionschefen, der samtidig opfordrer til at få

økonomiske konsekvenser, hvis man ikke har

de fx mister evnen til at arbejde, siger Birgitte

set din pensionsordning igennem.

taget sine forbehold med den rigtige pensions-

Normann og fortsætter:

opsparing.

| Fakta |

Forskel på 435.885 kroner Det har stor betydning, hvis du holder en pause fra dine pensionsindbetalinger på fx fem år. I nedenstående eksempel er der hele 435.885 kroner til forskel. Og hvis du efter fem år genoptager indbetalingerne, kræver det en årlig forhøjelse fra 60.000 kroner til 83.000

Løbende indbetalinger

Ingen indbetalinger de næste fem år

Kunde 45 år

Kunde 45 år

Pensionsalder 67

Pensionsalder 67

Saldo på ratepension 500.000 kr.

Nuværende saldo 500.000 kr.

Nuværende årlig indbetaling 60.000 kr.

Indbetaling fra 2015: 64.946 (60.000 kr.

Investering: 30 % obligationer og 70 % aktier

nutidskroner) Investering: 30 % obligationer og 70 % aktier

kroner, hvis du ønsker at ende på samme slutniveau.

Saldo ved 67 år: 2.907.397 kr.

Saldo ved 67 år: 2.471.512 kr.

| Erhvervsforum 8/10 |

19


Kan du bryde grænser? Det kan virke svært at overskue springet ud på de internationale eksportmarkeder. Men din virksomhed kan få tilskud til eksportrådgivning og professionel afklaring af mulighederne for eksport.

Af Jacob Kaas

For mindre og mellemstore virksomheder

inden for eksport, internationalisering og

beredelses-konsulenter ansat af Udenrigsmi-

kan det næste udviklingstrin meget vel være

investeringsfremme. Rådet servicerer omkring

nisteriet til at være virksomhedens ”mand” og

eksport til udlandet. Afhængigt af produkt og

3000 danske virksomheder årligt, hvoraf

sparringspartner.

konkurrencesituation har en dansk virksomheds

over halvdelen er mindre og mellemstore

omsætning mulighed for at stige ved eksport

virksomheder.

kundegrundlag end i lille Danmark.

- Danskerne er generelt gode til eksport. Vi klargør virksomhederne og sammen med

til udenlandske markeder med langt større En af måderne, hvorpå Eksportrådet kan hjælpe

virksomheden laver vi en håndgribelig, eksport-

virksomheder i forhold til eksport, er ved

forberedende plan med valg af, hvilket land,

Og som lille eller mellemstor virksomhed vil det

eksportforberedelse. Og hvis din virksomhed har

eksporten skal målrettes og beskrivelse af, hvilke

umiddelbart virke tillokkende at kaste sig ud i

internationalt potentiale, men endnu ikke har en

kunder virksomheden ønsker, forklarer konsulent

den internationale konkurrence.

klar strategi, kan man søge om Eksportforbere-

Bjarne Brodersen og fortsætter:

delse.

Hjælp at hente

- Det er meget vigtigt at pointere, at eksport-

Men det er sjældent, at mindre og mellemstore

Din virksomhed skal opfylde nogle betingelser,

forberedelsesplanen, som vi laver i fællesskab,

virksomheder har kapacitet eller økonomisk

bl.a. skal virksomheden have under 50 ansatte

bliver virksomhedens egen plan, forklarer Bjarne

volumen til at undersøge markeder, indhente

og en årlig omsætning under 50 mio. kroner.

Brodersen.

tilladelser og lægge strategier for et så afgørende

Det er gratis at deltage i Eksportforberedelse, det

skridt. Uden de helt rigtige overvejelser kan en

koster kun tid og engagement – resten betaler

Bjarne Brodersen laver hvert år mellem 10 og

virksomhed med lethed komme til at blotte sig

Eksportrådet.

12 eksportforberedelser for små og mellemstore virksomheder i regi af Eksportrådet under

økonomisk og skabe store tab i stedet for vækst.

Virksomhedens egen plan

Udenrigsministeriet. I Danmark får 130-150

Netop vækst på eksportmarkederne er et

På Udenrigsministeriets hjemmeside (www.

virksomheder sparring hvert år ved at deltage i

af regeringens nøglepunkter i planen om at

um.dk) er der mere information og ansøg-

et eksportforberedelsesforløb.

være blandt verdens 10 rigeste lande i 2020,

ningsskema. Når din virksomhed har afsluttet

og derfor har man afsat midler til at hjælpe

Eksportforberedelse, er der mulighed for at

Skræddersyet handlingsplan

virksomheder med at træffe de rigtige valg fra

komme med i et af Eksportrådets regionale

Ordningen forbereder din virksomhed til eksport

starten og komme godt i gang på de udenland-

netværk SMV (små og mellemstore virksomhe-

gennem individuel rådgivning. Den sætter fokus

ske markeder.

der). Her er der fokus på at støtte og realisere

på interne forhold i din virksomhed for at skabe

virksomhedernes internationale planer.

de bedste forudsætninger for succes i udlandet. Forløbet munder ud i en skræddersyet hand-

Eksportrådet, som er en del af Udenrigsministeriet, løser opgaver for private virksomheder

20

| Erhvervsforum 8/10 |

Bjarne Brodersen er en af i alt 13 eksportfor-

lingsplan, herunder en konkret aktivitetsplan.


Eksportforberedelse og Eksportstart Hvem kan få benytte sig af ordningerne?

rådgivning. Eksportstart kan hjælpe dig med fx

Hvis din virksomhed har internationalt

markedsundersøgelser og konkurrentanalyser.

Et eksportforberedelsesforløb består typisk af

potentiale og en klar strategi, kan du søge.

Eksportrådet yder et tilskud på 50 % af den

3-4 møder, der afholdes hos din virksomhed.

Derudover skal din virksomhed blandt andet

normale timepris på 800 kr./t pr. 1.1.2010.

Rådgivningen giver din virksomhed et eftersyn

have under 50 ansatte og en årlig omsætning

– der kan måske være brug for at se nærmere

under 50 mio. kroner på koncernbasis.

Hvem rådgiver din virksomhed? I første omgang har du mulighed for at mødes

på ressourcesituationen, på de økonomiske muligheder eller på det eksisterende markeds-

Hvad er Eksportforberedelse?

med en rådgiver fra Eksportrådet i Danmark,

føringsmateriale. En klassisk begynderfejl for nye

Eksportrådets hjælp og sparring til virksom-

hvor I lægger jer fast på hvilke markeder, din

eksportvirksomheder er at gabe over for meget

heder – her kan du få at vide, hvor du har de

virksomhed skal i gang med. Derefter er det

i starten eller ikke at have tilstrækkeligt orden i

bedste muligheder for at komme ind på et

Eksportrådets rådgivere ude på de enkelte

”eget hus”;

givent marked og dermed de største chancer

markeder, der løser opgaven.

for succes. Eksportforberedelse består typisk af - Man kan komme til at sprede sin eksport på

3-4 møder, som afholdes på din virksomhed.

Hvordan kommer jeg i gang?

for mange lande. For mange virksomheder vil

Ordningen er gratis.

Gå ind på www.um.dk, hvor du kan du læse meget mere - her finder du også et

det være bedst at vælge et eller to markeder og koncentrere sig fuldt ud om dem, siger Bjarne

Hvad er Eksportstart?

ansøgningsskema for hvert af de ovennævnte

Brodersen.

Eksportstart tager dig skridtet videre og skræd-

områder.

dersyer hjælpen og leverer den i pakker. Du Når de markeder er stabile, kan man gå videre

kan få tilskud til pakker på 35 op til 210 timers

Kilde: Udenrigsministeriet.

til nye markeder – og man bør, ifølge Bjarne Brodersen, lave en eksportstrategi for hvert enkelt land.

Næste skridt: Eksportstart

have fokus på markedsvalg, distributionsform,

hjælp fra Udenrigsministeriet og ambassaderne

markedsføring og evt. eksportfinansiering.

får kontakt til mulige salgsagenter i det land,

Typisk vil konsulenten aflægge virksomheden et

man vil eksportere til.

besøg for at sætte sig grundigt ind i virksomhed-

Når virksomheden har gennemført en Eksport-

ens interne forhold og muligheder. I fællesskab

forberedelse og beslutter sig for at gå videre

Rådgivningen leveres i pakker fra 35 til 210

med virksomheden vil konsulenten derefter

med eksport, har man mulighed for direkte

timers rådgivning alt afhængig af behov –

udarbejde en skræddersyet handlingsplan,

adgang til det næste skridt, som er programmet

Eksportstart kan hjælpe med bl.a. markedsun-

herunder en konkret aktivitetsplan, for det

Eksportstart, hvor planerne føres ud i livet. Mens

dersøgelser, partnersøgning, markedsføring og

videre forløb mod eksportmarkederne. Alt efter

virksomheden starter eksportaktiviteterne, kom-

konkurrentanalyse.

virksomhedens behov vil handlingsplanen

mer virksomheden ind i forløb, hvor man med

| Erhvervsforum 8/10 |

21


| Erhvervsbøger |

Ny definition af arbejde

Om at falde – og rejse sig igen

Fremtidens marketing

Rework er blevet en bestseller mange steder i

Det er ikke en naturlov, at den mest magtfulde

Marketingguruen Philip Kotler har sammen med

verden – den fortæller om anderledes måder at

vil forblive på toppen. Alle kan falde – de fleste

to medforfattere skrevet denne bog, der giver

få succes i erhvervslivet. Fx beskriver den – stik

gør det før eller siden. Jim Collins undersøger

deres bud på fremtidens form for marketing –

mod mange andre erhvervsbøger – hvordan

i denne bog, om forfald kan spores tidligt, og

det de kalder Marketing 3.0. Hvor Marketing 1.0

planer faktisk er skadelige, at man gør klogt i at

om virksomheden kan nå at ændre kurs. Collins

fokuserede på produkterne og Marketing 2.0 på

ignorere konkurrenterne, at man ikke behøver

præsenterer fem stadier, der gør virksomheder i

kunderne, anlægger Marketing 3.0 en holistisk

være en arbejdsnarkoman, og at man ikke

stand til at afværge faldet – fx stadierne ”Hybris

synsvinkel på kunderne som flerdimensionale,

behøver spilde tiden på papirarbejde og møder.

affødt af succes” og ”Benægtelse af risici og

værdistyrede personer og måske endda

farer”. Pointen er, at vejen til ”helbredelse” ligger

potentielle samarbejdspartnere.

i virksomhedens egne hænder. » Marketing 3.0 » Rework

» How the mighty fall

– markedsføring med mennesket i centrum

Jason Fried og David Heinemeier Hansson

- og hvorfor nogle virksomheder aldrig giver op

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya og Iwan

L&R Business

Jim Collins

Setiawan

L&R Business

L&R Business

| Kort nyt | NemID NemID er næste generation af digital signatur og giver adgang til en hel masse tjenester på nettet. Med NemID skal du kun huske din adgangskode og dit nøglekort, så kan du

Kom-i-gang-lån

få adgang til dine personlige oplysninger hos det offentlige, i netbanken eller hos

Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti-

på 3 % af lånets hovedstol. Du betaler ikke

de mange private virksomheder, der tager

og rådgivningsordning. Du kan få kom-i-gang-

nogen løbende præmie.

NemID i brug.

lån ved at henvende dig i Andelskassen.

NemID sendes til alle netbankkunder

Som iværksætter kan du opnå lån på op til 1

skal din virksomheds CVR-nummer være

inden årets udgang.

mio. kr. med en statsgaranti på 75 %. Samtidig

mindre end tre år gammelt.

For at komme i betragtning som iværksætter

får du tilbud om rådgivning i virksomhedsstart. Kilde: www.nemid.nu

22

| Erhvervsforum 8/10 |

For garantien betaler du en engangspræmie

Kilde: www.vaekstfonden.dk


| KLUMME |

Jord i hovedet Af Morten Leth Jacobsen - Jeg ved alt, og det jeg ikke ved, det finder jeg

i stedet for at finde det laveste sted; jeg finder

foredrag om andet, end hvordan man lyver på

på. Sådan præsenterer en troldmand sig i Claire

bare på noget. Jeg er en doven rad, der er

skrift og får penge for det.

Bretechers barokke tegneserie om Jeanne d’Arc.

snublet over en måde at skrive fiktion på, der virker.

Den stammer fra engang i halvfjerdserne, og

Jeg vil hævde, at også for en virksomhed er det vigtigt at indse, at meget af det, vi går og tror,

når jeg kan huske dette citat, er det fordi, jeg

I min første roman er hovedpersonen en dansk

vi ved, netop kun er noget, vi tror. Og at ægte

tilbragte det meste af min barndom med at

arkæolog, der arbejder i Rom. Jeg tappede min

kreativitet som oftest opstår, når vi smider det

proppe mit hoved med tegneserier på det lokale

hjerne for alt det, jeg i sin tid havde læst om

gammelkendte ud og bare finder på noget (og

bibliotek. Citatet her er en af de få ting, der har

Rom af historisk stof; resten fandt jeg på. Jeg

det må gerne være af mere ædle motiver end

sat sig fast, fordi det dels er herligt paradoksalt,

skrev om aftenen og havde ikke fire måneder til

en forfatter, der ikke gider gå på biblioteket).

dels rummer en dybde af sandhed.

overs til at sidde på et bibliotek for at få nogle

Vi har jord i hovedet – heldigvis. Frugtbar muld,

sekundære detaljer på plads. Jeg stolede i stedet

der på magisk vis avler fortryllende vækster.

Når vi taler om viden, hvad mener vi så egentlig?

på, at så længe det, jeg fandt på, lød troværdigt

Det burde være selvindlysende – det, vi ved,

for mig selv, ville det også lyde troværdigt for

Det, der gror frem på denne organiske måde,

det ved vi. Eller hvad? Desværre er det ikke

læseren.

er ofte mere ægte og virkelighedstro end det, vi

så enkelt, for man kan vide noget på flere

researcher os frem til. Det gælder, når vi skriver,

forskellige måder. Grundlæggende kan man vide

Og det virkede. Jeg blev således kontaktet af en

og det gælder også i andre af livets forhold.

og man kan tro, og det er to helt forskellige ting

amatørarkæologisk forening, der var imponeret

Fiktion er ofte mere sand end virkelighed. Det

– og sand viden er utrolig sjælden. Det meste

over min viden om romersk arkæologi og gerne

er et paradoks, men fiktionens verden er aldeles

af det, vi ved, er noget vi tror. Hvor meget ved

ville have et foredrag om emnet. Jeg måtte, som

ligesom virkelighedens verden sprængfyldt af

vi egentlig uden for enhver rimelig tvivl? Ikke ret

en tryllekunstner, der afslører sit yndlingskanin-

paradokser.

meget, når vi tænker efter. Heldigvis har vi noget

trick, desværre oplyse, at jeg intet som helst ved

andet end viden i hovedet. Jeg tænker her på

om klassisk arkæologi – det, der står i bogen,

Det er så til gengæld ikke noget, jeg har fundet

jord. Vi har jord i hovedet, alle som en.

er fiktion. Noget, jeg har fundet på. Så nej, jeg

på. Det er noget, jeg ved.

kunne ikke med god samvittighed holde et Når man som jeg skriver krimier, er en vis faktuel viden naturligvis vigtig. Man baserer

| Klummeskibent |

meget af stoffet på research. Jeg kender krimiforfattere, der efter måneders hårde studier har proppet deres hjerner med al tilgængelig viden om giftstoffer, eksplosiver, organiseret kriminalitet, tasker, designersko samt også gerne

Morten Leth Jacobsen er informa-

balsamicoparfait og gryderetter, som heltinden i

tionschef og forfatter til romanerne

bøgerne tryller frem i sit køkken, mens poderne

Tornmark (2009) og Mindset

løber hende om benene, og revolveren køler af

(2010). Han er klummeskribent i

i vindueskarmen. Og det er også fint, men ofte

Jydske Vestkysten og har en master-

kan jagten på faktuel viden overskygge den rent

grad i retorik fra Århus Universitet.

kreative proces, hvor man i stedet for at vide

www.mortenlj.dk.

bare finder på. Som forfatter benytter jeg mig primært af sidstnævnte teknik – jeg kravler under gærdet

| Erhvervsforum 8/10 |

23


Returadresse: Baneskellet 1 • Hammershøj • 8830 Tjele

C

DDFFTDAFTTAFAFTTTDDTDATDDDAFFFAAAADTFFAFATAATDDDTAAFFTAATDTADFFFFF

Andelskassen Alssund

Andelskassen Norddjurs

Horne Andelskasse

Augustenborg • telefon 87 99 35 00

Voldby • telefon 87 99 35 10

Horne • telefon 87 99 39 50

Nordborg • telefon 87 99 59 59

Andelskassen Nordøstjylland

Jernved-Rømø Andelskasse

Gråsten • telefon 87 99 38 38

Arden • telefon 87 99 35 55

Gredstedbro • telefon 87 99 52 25

Hadsund • telefon 87 99 36 25

Bramming • telefon 87 99 39 95

Andelskassen Frederiks

Hobro • telefon Tlf. 87 99 53 35

Egebæk-Hviding • telefon 87 99 52 10

Frederiks • telefon 87 99 38 00

Aalborg • telefon 87 99 57 60

Ribe • telefon 87 99 52 20Rømø • telefon 87 99 54 40

Andelskassen Fyn

Andelskassen Sydvestjylland

Tønder • telefon 87 99 57 85

Kværndrup • telefon 87 99 52 60

Agerbæk • telefon 87 99 35 90

Stenstrup • telefon 87 99 55 10

Årre • telefon 87 99 35 75

Kærup-Janderup Andelskasse

Ringe • telefon 87 99 55 40

Esbjerg • telefon 87 99 36 10

Janderup • telefon 87 99 52 90

Andelskassen Sønderjylland

Næsbjerg Andelskasse

Tandslet • telefon 87 99 56 00

Næsbjerg • telefon 87 99 53 10

Sundeved • telefon 87 99 36 45

Gislev • telefon 87 99 35 20 Odense • telefon 87 99 59 30 Andelskassen Himmerland

Sønderborg • telefon 87 99 55 85

Aars • telefon 87 99 39 85

Tinglev • telefon 87 99 55 55

Oure-Vejstrup Andelskasse

Hvilsom • telefon 87 99 39 60

Rens • telefon 87 99 55 50

Oure • telefon 87 99 53 90

Mejlby • telefon 87 99 39 75

Høruphav • telefon 87 99 55 70

Svendborg • telefon 87 99 53 80

Brøndum • telefon 87 99 53 20 Andelskassen Varde

Outrup Andelskasse

Andelskassen MidtVest

Nordenskov • telefon 87 99 56 70

Outrup • telefon 87 99 54 10

Ikast • telefon 87 99 37 00

Ansager • telefon 87 99 57 05

Bording • telefon 87 99 37 15

Grindsted • telefon 87 99 35 35

Vammen-Rødding Andelskasse

Vorgod-Barde • telefon 87 99 37 45

Varde • telefon 87 99 56 90

Vammen • telefon 87 99 56 55

Tarm • telefon 87 99 39 30

Ølgod • telefon 87 99 54 55

Rødding • telefon 87 99 56 45

Bork • telefon 87 99 39 20

Oksbøl • telefon 87 99 36 65

Skjern • telefon 87 99 37 85 Holstebro • telefon 87 99 53 00

Andelskassen Østjylland

Løgstrup • telefon 87 99 57 40

Hammershøj • telefon 87 99 39 00

Viborg • telefon 87 99 57 25

Harridslev • telefon 87 99 52 45

Skive • telefon 87 99 59 80

Randers • telefon 87 99 38 55 Thorsager • telefon 87 99 56 15

Andelskassen Midtthy

Ørum • telefon 87 99 39 05

Midtthy • telefon 87 99 54 80

Århus • telefon 87 99 38 80

www.andelskassen.dk

Erhvervsforum, oktober 2010  

Andelskassens erhvervsmagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you