Page 1

Tema | Viden - Vejen til vækst |

Christan Stadil - en alsidig erhvervsmand Christian Stadil (født 1971) er måske mest kendt som foregangsmand i tøjvirksomheden hummel, men hans forretningsmæssige aktiviteter spænder vidt. Han ejer Thornico Group, som arbejder inden for så forskellige brancher som fødevarer, shipping, sport, mode og ejendomme. Han sidder i bestyrelsen og advisory boards hos bl.a. Dansk Mode & Tekstil, Designskolen og SmartGuy. Han er derudover medlem af forskellige tænketanke, jurymedlem i Den Danske Designpris, forfatter, foredragsholder og konsulent. Christian Stadil er i øjeblikket ved at skrive en bog sammen med professor Lene Tanggård om kreativitet – bogen udkommer på Gyldendal i 2011.

Foto: Carsten Lundager

12

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Tænk på

kanterne af boksen Kreativitet kan forenes med benhård business – og formår man det, har man en stærk forretningsmodel. Men det kræver en indsats; man skal fx være risikovillig, skabe et rum for idéer og lære at tænke konceptuelt. Christian Stadil, der bl.a. står i spidsen for tøjvirksomheden hummel, fortæller Erhvervsforum om sit forhold til viden, innovation og kreativitet.

Af Christoffer Boserup Skov - Hvis en virksomhed ikke udvikler sig, så er

for en kunstramme. Så bliver det for snævert,

en masse research og lod sig inspirere rundt

den i gang med en stille afvikling, siger ejer af

pointerer Christian Stadil.

omkring. På et tidspunkt skal man stoppe og

Thornico A/S, Christian Stadil. Han er måske

give slip – ellers kan man blokere. Derfor lavede

mest kendt som den farverige frontmand for

Kreativitet og innovation er nært beslægtede

han noget helt andet – han gik i bad. Det var et

tøjfirmaet hummel, hvor han vendte en truende

begreber og handler i bund og grund om, at

kreativt brud. Den kreative idé arbejder videre i

konkurs til kæmpe succes. Han spottede tidligt

man ønsker at finde andre løsninger på givne

underbevidstheden, og efter et kreativt brud er

retro-trenden og lancerede gamle Hummel-

problemstillinger.

man klar til at gennemføre idéen. Einstein gjorde

modeller på markedet samtidig med, at han fik berømtheder til at gå med mærket.

det også; hans kreative brud var bare at barbere - Det kan være inden for fx debitorstyring. Det kan

sig, fortæller Christian Stadil.

være, at man ønsker en ny og mere effektiv måde I øjeblikket er Christian Stadil ved at skrive en

at rengøre virksomheden på. En ny måde at hånd-

Et andet grundelement er, at man skal kaste

bog om kreativitet sammen med professor Lene

tere ens produkt – der er uanede muligheder,

sig ud i at være kreativ. Man skal frigøre sig

Tanggaard fra Aalborg Universitet. I bogen, som

det handler bare om, at man forsøger at tænke

fra de stramme tøjler og prøve. Når man først

udkommer næste år, forsøger de at indkredse

anderledes og løse eksisterende situationer på

er i gang, så er der store chancer for, at man

begrebet og opstille måder, hvorpå man kan øve

en anden og mere frugtbar måde, siger Christian

lykkes.

sig i at være kreativ.

Stadil.

Kreativitet og benhård business

Alle kan lære at tænke kreativt

system. Man kan fx lave et kreativt hjørne i

Og kreativitet er ikke noget, der bare har med

Ifølge Christian Stadil er der to grundelementer

virksomheden, man kan begynde at præmiere

kunst at gøre. Faktisk mener Christian Stadil, at

i forhold til, at man som virksomhed lærer at

gode idéer. Man kan også lave den øvelse,

det fint kan forenes med benhård business.

tænke kreativt.

der går ud på, at man skal finde på den mest

- Det at tænke kreativt kan bruges inden for alle

- For det første er der, hvad vi i bogen kalder

og så finde på noget positivt ved netop den

områder. Det handler jo netop om tænkemåder

for det kreative brud. Det er den metode, som

idé. Altså at man tvinger sig selv til at finde det

– så man skal ikke bare forstå kreativitet inden

fx maleren Picasso brugte. Først lavede han

positive.

- Man kan jo i høj grad sætte det kreative i

absurde forretningsidé man kan forstille sig,

| Erhvervsforum 8/10 |

13


Tema | Viden - Vejen til vækst |

Kræver vilje

man skaber frygt, bliver medarbejderne bange,

- Det kreative opstår, når man tænker holistisk.

Kreativitet og innovation er altså noget, man i

og de tænker rigidt.

Et projekt skal ses og udvikles i sin helhed. Vi har

høj grad selv kan skabe rammerne for.

i hummel fx netop indledt et samarbejde med I stedet skal man skabe en virskomhedskultur,

musikgruppen Black Eyed Peas, der skal være

- Det kræver selvfølgelig nogen vilje. At man be-

hvor det er naturligt at komme med idéer, og

med til at brande hummel og gøre opmærksom

slutter sig for det og vil være kreativ – man skal

hvor der er en vis risikovillighed.

på vores kommende kollektion.

- Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan

Gruppens verdensturné 2010 hedder The E.N.D.

forcere kreativitet. Man kan arbejde med den

World Tour 2010 Recycling Program og er unik

I forbindelse med innovation og gode idéer

systematisk og skabe de rette rammer for, at

i den forstand, at den fokuserer på genbrug og

tænker man ofte, at det er noget, der opstår, når

kreativiteten kan udfolde sig, men man kan ikke

bæredygtighed.

man tænker ud af boksen. Men Christian Stadil

forcere den. Derfor skal der være en vis form for

vil hellere sige, at det kreative opstår, når man

risikovillighed i virksomheden – man skal være

- Vi udstyrer frivillige på turnéen med forskelligt

tænker på kanten af boksen.

klar til at tænke langsigtet.

udstyr, og deres rolle er at fortælle fansene

have en lyst til at ændre på tingenes tilstand, fortæller Christan Stadil entusiastisk.

om, hvilke fordele der er ved at genbruge - Leonardo da Vinci arbejdede på kanterne. Han

De forskellige fagligheder i virksomheden skal

plastikflasker. Vi linker altså hummel med selve

arbejdede inden for forskellige fagområder fx

mødes, der skal være dialog på tværs af organi-

bandet og de værdier, som turnéen er udtryk for.

arkitektur, fysiologi, medicin, kunst, teknik og

sationen og en følelse af, at man hele tiden selv

Når man går ind i et sådant sponsorat, skal det

videnskab – og det skabte en masse af hans

har ejerskab af det fælles projekt.

være ægte og oprigtigt.

ofte opstår på kanterne. Det er her, forskellige

- Lederen spiller her en stor rolle. Han eller hun

- Det er jo et projekt, vi går ind i, fordi det passer

erfaringer og kompetencer mødes, og nye idéer

skal gå forrest og være selve kropsliggørelsen af

til vores værdier. I dag efterspørger forbrugerne

kan opstå. I stedet for at tænke på fx design,

den vision, man vil opnå. Lederen skal sige: Nu

ikke bare et produkt – de vil også have ansvar-

salg, marketing og produktion som afgrænsede

skal vi arbejde med innovation. Der skal skabes

lige virksomheder, der tager verdens problemer

bokse, så kan man i stedet arbejde med at forene

en kultur, hvor det er i orden at tænke langsigtet,

alvorligt og agerer kreativt i forhold til at gøre

elementerne og kombinere dem på nye måder.

og hvor der er plads til leg og inspiration. Man

noget aktivt. Det er en måde at forene do good

skal ud i verden og lade sig inspirere; hvordan

med make money, fortæller Christian Stadil, der

Den rette kultur i virksomheden

gør andre? Hvad sker der i andre brancher?

samtidig fortæller, at det gælder om at tilpasse

Når det kommer til at identificere den største

Hvad sker der i kunstens verden? Er det noget,

koncepterne til det, man laver.

forhindring i forhold til at være innovativ og

vi kan lære noget af?

geniale idéer. Så man kan sige, at de gode idéer

Identitetsmatch som branding

kreativ, så er der for Christian Stadil ingen tvivl:

Kreative koncepter

Ifølge Christian Stadil er der er gode mulig-

- Frygt er den største dræber i forhold til

Det at arbejde på tværs af afdelinger og kompe-

heder for at udnytte det kreative potentiale i

kreativitet. Altså det vi kan kalde management

tenceområder betyder bl.a., at man bliver god til

Danmark.

by fear. Det er den gamle form for ledelse – når

at arbejde konceptuelt.

Unikke sponsorater Mærket hummel er kendt verden over for sine alternative og unikke sponsorater, hvor værdien ”karakter” spiller en central rolle. hummel er bl.a. sponsor for Sierra Leones og Afghanistans fodboldlandshold – og for nylig har hummel indgået en aftale Foto: Hummel

med musikgruppen Black Eyed Peas.

14

| Erhvervsforum 8/10 |


Tema | Viden - Vejen til vækst |

»Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan forcere kreativitet«

Foto: Carsten Lundager

- Hvis vi ser ud i verden, så har BRIK-landene jo

- Det er fremtidens forbrugere og fremtidens

det er muligt at arbejde med idéer, men også

haft økonomisk medvind i mange år, de stormer

medarbejdere. Og her tror jeg, vi skal fokusere

fx ved at gøre det tydeligt, hvilken identitet ens

virkelig frem. Så hvis man tænker lidt fremadret-

på og dyrke de ting, de er gode til. De er nemlig

virksomhed har. Så tiltrækker man dem, der

tet, så skal vi jo i Danmark finde og dyrke det, vi

åbne, veluddannede, er helt up to date med

identificerer sig med samme værdier og har de

er gode til. Og jeg tror, det bl.a. er det kreative, vi

teknologi og så er selvrealisering vigtigere for

rette forudsætninger for at tænke innovativt.

skal fokusere på: Vores evne til at tænke nyt og

dem end penge, siger Christian Stadil. - Det er det, vi fx har gjort med vores samar-

divergent - vores evne til at opfinde, konceptualisere, få nye idéer og gentænke måder at udføre

Udnyt potentialet

bejde med musikgruppen Black Eyed Peas,

processer på.

Og netop selvrealiseringen kan være nøglen til

fortæller Christian Stadil.

at få den nye generation af medarbejdere til at Der er flere faktorer, der gør, at Danmark er godt

folde sig ud.

rustet til fremtiden.

Google Zeitgeist

- De er en helt ny type arbejdstagere. De - Vi har et højt uddannelsesniveau, vi har gene-

forstår ikke verden vertikalt, hvor det gælder

Christian Stadil var taler på dette års

relt organisationer med åbenhed, hvor der ikke

om at arbejde sig op – de forstår den i stedet

Google Zeitgeist - et seminar, Google

er langt fra top til bund. Det er en meget dansk

horisontalt, hvor det gælder om at have gang i

afholder årligt med det formål at inspirere

model, som vi kender det fra fx foreningslivet

flere projekter samtidig. Det vigtige er, at de kan

sine 300 største kunder. Andre talere var

og andelsbevægelsen. Derudover er vi gode til

folde sig ud og bruge deres talenter og dermed

fx Boris Johnson, borgmester i London og

at kombinere den viden, vi har og skabe noget

skabe mening for dem selv.

Desmond Tutu, sydafrikansk menneskerettighedsaktivist.

kreativt ud af det. Med den nye type arbejdskraft skal der i Den næste generation af arbejdstagere er

højere grad være en sammenhæng mellem

Du kan høre Christian Stadil tale om,

medlemmer af den såkaldte generation Y. De

virksomheden og den måde, medarbejderne

hvordan man kan arbejde med innovation

er bl.a. karakteriseret ved at være vokset op i et

forstår sig selv på.

og kreativitet i virksomheder ved at søge på ”Google Zeitgeist Christian Stadil” på

overflodssamfund med masser af muligheder og med ”helikopter-forældre”, som har holdt skarpt

- Virksomhederne skal udnytte dette potentiale

øje med og deltaget i deres børns liv lige siden

og sørge for at skabe rammerne, så unge,

fødslen. Af negative prædikater er generationen

vidende og kreative personer kan blomstre.

ofte blevet skudt i skoene, at den er forkælet, egoistisk og selvpromoverende.

Det gør man bl.a. ved at skabe en kultur, hvor

youtube.com.

| Fakta |

| Erhvervsforum 8/10 |

15

Interview med Christian Stadil  

Interview Christian Stadil