Page 1

Andelskassens

| Nr. 5 • 2009 |

ErhvervsForum Tema | Tid til tilpasning? | LEGO - superbrand med succes. Den danske legetøjs-gigant har formået at bryde kurven.

Rådgivning i udvikling

Codan Care

Drevet af passion

Efteruddannelse gør Andelskassens

Sundhedsforsikring er en fordel for både

Fluebinderfirmaet, The Fly Company, drives

erhvervsrådgivere till sparringspartnere

medarbejder og virksomhed.

af passion og trives i svære tider.

frem for långivere.


Tid til tilpasning Finanskrisen er en realitet, og vi hører om den hele tiden. Men vanskelige tider behøver ikke kun være af det onde. Hvis vi betragter kriser som en chance for udvikling og læring for vores virksomhed, kan vi behandle krisen som en mulighed frem for en trussel. Det er selvfølgelig aldrig sjovt at stå midt i en orkan, men de ”friske vinde” kan faktisk være springbrættet til at ændre praksis på en række områder og få noget godt ud af den situation, virksomheden befinder sig i. Endvidere kan det give god og værdifuld viden, som forhåbentlig styrker positionen for den pågældende virksomhed, hvis man er villig til at lære af krisen og tilpasse sig

Erhvervsforum Ansvarshavende: Inge Rishøj, Andelskassens Erhvervsgruppe Mia Krog Pedersen, Andelskassen Redaktion: Mia Krog Pedersen, Andelskassen Martin Rask Pedersen, Andelskassen Christoffer Boserup Skov, Andelskassen Øvrige skribenter: Henrik Christensen, Danske Andelskassers Bank A/S Birgitte Normann, Danske Andelskassers Bank A/S Christian Ehlert, Danske Andelskassers Bank A/S Art Director: Rikke Risager, Andelskassen Udgiver: Sammenslutningen Danske Andelskasser Adresse: Sammenslutningen Danske Andelskasser Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Tel: 87 99 30 00 E-mail: erhverv@dabank.dk Tryk: Digisource Danmark A/S Redaktionen er afsluttet den 1. maj 2009

2

| Erhvervsforum 5/08 |

I denne udgave af Erhvervsforum kan du bl.a. læse artikler om LEGO og Kongerslev Kalk A/S, som begge er eksempler på virksomheder, der har gennemgået svære tider, og er netop kommet styrket ud på den anden side. I Andelskassen finder vi det vigtigt at kommunikere klart om, hvordan krisen indvirker på vores virksomhed, vores praksis og ikke mindst, hvad den betyder for dig som kunde. Det kan du blive klogere på ved at læse artiklerne ”Rentedannelsen under finanskrisen” og ”Finanskrisen og Andelskasssen”, som er skrevet af hhv. Marketschef Henrik Christensen og Kreditchef Christian Ehlert. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nogle af artiklerne eller magasinet i sin helhed, er du meget velkommen til at sende os en mail på erhverv@dabank.dk – eller du kan kontakte din rådgiver i din lokale andelskasse. God læselyst!

Inge Rishøj, Erhvervskonsulent Andelskassens Erhvervsgruppe


Verden udvikler sig – det samme gør rådgiverne

Andelskassens erhvervsrådgivere bliver til stadighed efteruddannet, så deres kompetencer matcher de vilkår erhvervslivet møder. På den måde er rådgiverne en sparringspartner – mere end bare en långiver.

Af Martin Rask Pedersen

Det kommer næppe bag på nogen, at verden

hvad der er økonomisk og praktisk fornuftigt

rådgiverne er opdateret omkring både nye pro-

– ikke mindst for virksomhederne – hele

frem for kun teoretisk.

dukter og de evigt forandrende problemstillinger,

tiden udvikler sig. Både når det gælder

virksomhederne møder, fortæller Inge Rishøj,

teknik, regler, muligheder, medarbejderpleje,

Omfattende uddannelsesforløb

der som erhvervskonsulent i Danske Andelskas-

samhandel…

For at sikre, at Andelskassen kan være medvir-

sers Bank er ansvarlig for at tilrettelægge denne

kende til det, kræver det at rådgiverne uddanner

videreudvikling af rådgivernes kompetencer.

Nogle gange er udviklingen til det bedre.

og udvikler sig hele arbejdslivet igennem.

Andre gange til det værre. Eller sådan kan det i hvert fald føles.

I 2008 har det blandt andet været ensbetySå selv om man sidder i en stilling som

dende med et længerevarende og omfattende

erhvervsrådgiver i Andelskassen og har en

uddannelsesforløb, som alle Andelskassens

Som erhvervsdrivende hører man tit, at det er

bred teoretisk og praktisk baggrund, er det ikke

erhvervsrådgivere har været igennem.

vigtigt at følge med udviklingen eller allerhelst

ensbetydende med, at man er færdiguddannet.

være på forkant med den.

- Erhvervsrådgiveren skal samarbejde med en - Det er vigtigt, at erhvervsrådgiverne er profes-

virksomheds revisor og advokat om at skabe en

Samarbejdet med Andelskassen er ét instrument

sionelle og kompetente, og det betyder, at der

professionel sparring. Andelskassen vægter højt

til at sikre dette, samtidigt med, at der ses på,

løbende laves kurser og efteruddannelse, så

at komme ind i sparringen tidligt i forløbet og

| Erhvervsforum 5/09 |

3


være medvirkende til at afdække mulige behov,

op i takt med, at situationen og mulighederne

- Men det er også godt, at det er sådan. Det er

se alternative muligheder og træffe de rigtige

for virksomhederne ændrer sig.

vigtigt at blive opdateret, og uddannelsen har

valg. Undervisningen giver rådgiverne yderligere

givet en virkelig god grundpalette af muligheder,

kompetencer til at se årsagssammenhænge,

God grundpalette

der åbner op for, at man fordyber sig, siger

komme ind til kernen og give både bred og dyb

Blandt de erhvervsrådgivere, der har været

Henrik Olsen og bemærker, at uddannelsen

rådgivning, fastslår Inge Rishøj.

gennem erhvervsrådgiveruddannelsen, er Henrik

ligeledes har givet en masse gode værktøjer til

Olsen, der er erhvervschef i Oure-Vejstrup

brug for den daglige rådgivning – og til fordel for

Andelskasse.

både ham selv og ikke mindst kunderne.

En bred viden Erhvervsrådgiveruddannelsen har blandt andet omhandler emner som ejerforhold, koncern-

Han er glad for de kompetencer, uddannelsen

struktur, tilrettelæggelse af generationsskifter,

har givet og/eller skærpet.

betalingsformidling, risikoafdækning, nye erhvervsprodukter og meget mere.

- Det var et rigtigt godt forløb. Noget er nyt for en. Andet ved man godt, men det er altid rart

- På forhånd har erhvervsrådgiveren en bred

med en brush-up og fornyelse. Forløbet har be-

viden. Han/hun kender andre brancher og

stået af fire moduler, og det har givet mulighed

området generelt, og denne brede viden kan

for en helt anden fordybelse, end når man er

kunderne naturligvis nyde godt af. En rådgiver

på to-dageskurser. Der er ikke blevet gået på

fra Andelskassen er i dag mere end ”bare” det

kompromis med uddannelsen, der har indeholdt

afsluttende led i en proces, der siger ja eller

de moduler, der blev skønnet nødvendige,

nej til at yde et lån, forklarer Inge Rishøj og

konstaterer Henrik Olsen.

fortsætter: En konsekvens af dette var, at det var et langt - Erhvervsrådgiveruddannelsen har været med-

forløb med flere undervisningsdage spredt over

virkende til dette. Og der vil naturligvis blive fulgt

året.

Beskæftigede fordelt på erhvervsgrupper (procent) 1948

1960

1975

1985

1995

2007

Primære erhverv (landbrug mv.)

23

16,9

8,9

6,5

4,4

3

Sekundære erhverv (fremstilling mv.)

29

35,1

30,5

26,9

24,7

20,7

41,3

38,8

38,4

38,8

42,2

47,8

6,7

9,2

22,2

27,8

28,6

28,4

1950

1960

1974

1983

1994

2000

2007

3

1,7

2,3

10,2

12

5,3

3,4

1948

1960

1970

1980

1990

2000

2007

Eksport i alt (årets priser, mia. kr.)

3,4

13,5

34,9

130,5

312,3

602,3

885

Import i alt (årets priser, mia. kr.)

3,9

13,9

39,5

136,8

273,7

524,3

863,6

Eksport i forhold til BNP (procent)

18,7

32,1

28

33,2

37,2

46,6

52,2

Import i forhold til BNP (procent)

22,1

33,7

31,7

34,8

32,6

40,5

50,9

Private tjenester Offentlige tjenester

Ledighed i procent af arbejdsstyrken Ledige i Danmark

Danmarks udenrigshandel

| Fakta |

4

| Erhvervsforum 5/09 |


Rentedannelsen under finanskrisen Af Henrik Christensen, Marketschef i Danske Andelskassers Bank

Finanskrisen gør det generelt lidt dyrere at være

Udbuddet af likviditet

kom helt ud af trit med obligationsrenterne, som

pengeinstitutkunde, men der er også fordele

Danske pengeinstitutter har i en årrække oplevet

det ses af figur 1. Det var nærmest umuligt at

- kunder med større indlån vil opleve at få en

en særdeles rigelig og billig adgang til likviditet

operere i pengemarkedet, og det blev klart, at

bedre indlånsrente, mens de fleste kunder med

og kapital. Krisen i den amerikanske realkredit-

den liberale adgang til likviditet var et afsluttet

udlån vil opleve, at renten falder, omend ikke

sektor blev imidlertid den opsigtsvækkende be-

kapitel.

helt i samme takt som Nationalbanken sænker

givenhed, der fik danske såvel som udenlandske

de styrende renter.

pengeinstitutter, kapitalfonde og ratingbureauer

Selv om renterne er faldet kraftigt i foråret 2009

med videre til at revurdere risikobilledet.

som følge af Centralbankernes rentenedsættel-

Pengeinstitutterne vil beholde noget af rentefal-

ser, er udbuddet af usikret likviditet i danske

det for at kunne betale de omkostninger og tab,

Efter tre måneder med massive aktieudsalg og

kroner og valuta ikke vendt tilbage til det nor-

der opstår i kølvandet på finanskrisen.

konkurser blandt store finansielle virksomheder i

male. Renten på usikrede indskud ligger en til to

USA og Europa var finanskrisen en kendsgerning,

procent over sikrede indskud, som figur 2 viser.

Denne artikel er en kort gennemgang af de

og likviditetsmarkerne frøs til is. Den danske

begivenheder, der især har og vil spille(t) ind på

CIBOR rente, (renten mellem pengeinstitutter

Tilliden til finansielle institutter

rentedannelsen.

og en meget anvendt referencesats) steg og

Igennem højkonjunkturen havde pengeinstitut-

Fig. 1 Udvikling i obligationsrenter og CIBOR renten

Fig. 2 Renteforskel mellem usikrede og sikrede 3-måneders indskud

7 2-årig stat

6

Basispoint 400

10-årig stat Indskudsbevisrenten

350

CIBOR 3M

300

5

%

250 200

4

150

3

100 50

2 1 jan-07

0 jan 07 apr 07

jul 07

Amerikanske dollar

apr-07

jul-07

okt-07

jan-08

apr-08

jul-08

okt-08

jan-09

apr-09

Kilde: Bloomberg

okt 07 Euro

jan 08

apr 08

Danske kroner

jul 08

okt 08

jan 09

Britiske pund

Anm.: Renten på 3-måneders renteswap er anvendt som sikret rente. Dagsdata. Sidste observation er 3. marts 2009.

Kilde: Bloomberg

| Erhvervsforum 5/09 |

5


terne opbygget en udlånsportefølje, der oversteg

hæng mellem indlån og udlån. Alligevel var det i

recession i efterkrigstiden, hvilket er illustreret af

kundernes indlån med næsten 700 milliarder

praksis umuligt at stå uden for aftalen.

figur 4. Verdenshandelen falder med 15-20 pro-

kroner (figur 3). Indlånsunderskuddet blev under

For andelskasserne og Danske Andelskassers

cent og en række spirende nye økonomier står

krisen til et problem for pengeinstitutterne, der

Bank A/S koster deltagelse i bankpakken

på randen af en reel konkurs. Vi oplever faldende

havde og stadigvæk har problemer med at

direkte 137 millioner kroner fordelt over 2 år.

priser på realaktiver som for eksempel olie og

skaffe langfristet likviditet. Selvfølgelig blev det

Hertil kommer garantiforpligtelser og eventual

naturgas, råvarer, ejendomme og jord. I Danmark

ikke bedre af, at pengeinstitutternes regnskaber

forpligtelser, der kan beløbe sig til yderligere

diskuterer økonomerne, om arbejdsløsheden

blev præget af massive tab på bygge- og ejen-

182 millioner kroner.

skal stige til 100.000 eller 120.000 personer ved

domssektoren samt af kurstab på værdipapirer.

udgangen af 2009, om den økonomiske vækst Hvor Bankpakke I skulle udbedre situationen på

bliver negativ med 2 procent eller 3,5 procent, og

Tilliden mellem finansielle institutter blev

likviditetsområdet blev, Bankpakke II lanceret

om ejendomspriserne skal falde med yderligere

reduceret, hvilket illustreres af, at prisen for at

for at tilføre udvalgte pengeinstitutter hybrid ker-

10 eller 20 procent.

forsikre sig imod tab på finansielle virksomheder

nekapital med henblik på at kunne understøtte

gik voldsomt op. Også kunderne reagerede på

långivning til erhvervslivet. Intentionen var, at

Det er klart, at pengeinstitutterne vurderer,

de mange dårlige historier fra ind- og udland –

pengeinstitutternes interne krise ikke skulle af-

hvordan dette særdeles kraftige økonomiske

herhjemme var det Roskilde Bank sagen, der fik

stedkomme en unødvendig opbremsning af den

tilbageslag påvirker kundernes økonomiske situa-

mest negativ opmærksomhed, men strømmen

økonomiske udvikling i samfundet. Bankpakke

tion. Den største trussel mod privatkunderne er

af dårlige nyheder fra ind- og udland var stabil.

II tildeles efter en særdeles kompliceret ansøg-

arbejdsløshed, idet næsten alle øvrige forhold

ningsprocedure, hvor institutterne nøje skal gøre

faktisk peger på, at de private kunder får flere

Pengeinstitutterne reagerede på den truende

rede for, hvorledes den indskudte kernekapital vil

penge mellem hænderne. Så på den front ser

ubalance ved at efterspørge indlån til meget

blive anvendt i pengeinstituttet. I medierne om-

situationen overskuelig ud.

høje renter og være tilbageholdende med at

tales Bankpakke II som en ren hjælpepakke, men

yde udlån. Man kan sige, at indlånskunderne

staten tager sig godt betalt med en forrentning

Værre ser det ud for erhvervskunderne, hvor lav-

blev præmieret, medens udlånskunderne måtte

mellem 9 og 11 procent. Bankpakke II er endnu

konjunkturen er slået så hurtigt igennem, at kun

betale en højere pris for at låne.

ikke indfaset, idet en lang række institutter fortsat

de færreste virksomheder har kunnet tilpasse

er i gang med ansøgnings-procedurerne.

ressourcerne til den nye situation. De værste

Bankpakker

ramte sektorer udover ejendomssektoren ventes

I oktober 2008 indgik regeringen en aftale med

Det er rimeligt at sige, at de to bankpakker var

at blive Transportsektoren, Bygge- og Anlæg,

Det Private Beredskab om sikring af finansiel

nødvendige for en stor del af pengeinstitutsek-

visse dele af Detailhandelen og Landbrug.

stabilitet (Bankpakke I). Aftalen sikrede alle

torens forsatte beståen, og derfor er det også ri-

indskydere og finansielle modparter sikkerhed

meligt, at skatteyderne kompenseres økonomisk.

Som en konsekvens af krisen er det forventeligt,

for indskud og senior gæld i de tilsluttede

Men udgiften til de to bankpakker bliver betydelig,

at pengeinstitutternes tab vil stige fra 2004-

pengeinstitutter frem til 30. september 2010.

og den ender principielt hos kunderne i form af

2007 niveauet 0-0,50 procent til 1-3 procent i

højere renter på udlån eller højere gebyrer.

2008-2011. Med henblik på at overleve krisen

Denne bankpakke var for en række institutter

kan pengeinstitutterne kun reagere ved at

nødvendig, men den var også særdeles dyr for

Største vækstfald i 50 år

afspejle de forøgede risici i prisen på de kreditfa-

de institutter, der havde en forsvarlig sammen-

Den globale økonomi befinder sig i den værste

ciliteter, som stilles til kundernes rådighed.

Fig. 3 Indlånsunderskud i de danske pengeinstitutter

Fig. 4 Udvikling i Danmarks Brutto National Produkt 6,0%

Mia.kr. 0

5,0%

-100

4,0%

-200

3,0%

-300

2,0%

-400

1,0%

-500

0,0%

-600

-1,0%

-700 1. kvt. 04

-2,0% 1. kvt. 05

1. kvt. 06

1. kvt. 07

1. kvt. 08

Anm.: Forskellen mellem danske bankers samlede udlån og indlån fra virksomheder og husholdninger. Konsolideret for danske bankers udenlandske enheder. Kvartalsdata. Sidste observation er 4. kvartal 2008.

Kilde: Danmarks Nationalbank

6

| Erhvervsforum 5/09 |

-3,0% 1985

1990

1995

2000

2005

2010E

Kilde: Danmarks Nationalbank


Tema | TiD til TILPASNING? |

Tid til

at smøre kæden Når der er nedgang i konjunkturerne bliver det endnu vigtigere at have fokus på hele forsyningskæden. Men der findes ingen mirakelmedicin. Heller ikke via Supply Chain Management

Af Martin Rask Pedersen Ingen kæde er stærkere end sit svageste led. Det gamle ordsprog gælder også virksomheders

Industriel Produktion på Aalborg Universitet og

John Johansens udtalelse om den manglende

ekspert i Supply Chain Management (SCM), fast,

mirakelmedicin bakkes op af Poul Erik Christi-

før han fortsætter:

ansen, lektor og Ph.D. på Handelshøjskolen

forsyningskæder. Det bliver ikke mindst synligt,

i København og ligeledes ekspert på Supply

når tiderne er, som de er nu, og finanskrisen er

- Men en krise, hvor der er ressourceknaphed, er

blevet til en langt mere generel krise.

en anledning til at få ryddet op og få strammet

Chain Management.

op. I gode tider, er der ofte fokus på at sætte

- Man kan ikke indføre SCM over night. Det er

Styrk det svageste led

nye initiativer i gang, men nu stilles der nogle

det lange træk. Der er faktisk ikke så mange

Og selv om løsningen – at styrke de svageste

helt andre krav til, at aktiviteter er bidragsgi-

virksomheder, der kører det helt rigtigt efter

led eller måske helt fjerne dem – umiddelbart

vende.

teorien. Det særlige ved SCM er, at man indgår

lyder lige til, så er det ikke helt så nemt hverken at finde leddene eller styrke dem.

langvarige relationer med færre leverandører. Ifølge Børsens ledelseshåndbog i SCM forøges

Ideelt set indgår man partnerskaber og opererer

virksomhedens kvalitet, effektivitet og fleksibilitet,

som om, man er en virksomhed i samme båd.

- Der findes ingen mirakelmedicin i krisetider,

så man kan udnytte ressourcerne bedre og

Man deler alle mulige informationer og ved alt

slår John Johansen, professor på Center for

spare tid og penge. Det lyder jo godt. Men

om hinanden, og det gør det mere effektivt.

| Erhvervsforum 5/09 |

7


Tema | TiD til TILPASNING? |

Også i krisetider, hvor man kan hjælpe hinanden

for, og ikke mindst i krisetider er det vigtigt at

sørger for at kigge på både leverandør og

og forudse problemer hos eksempelvis leveran-

undlade at binde penge i lagre. Når det går godt,

kundesiden.

dører, fortæller Poul Erik Christiansen.

mærkes det ikke så meget, men nu tæller det hele med, og så skal der mere fokus på ikke

- En væsentlig del af SCM er også kundeseg-

SCM Light

at have for store lagre. Det gælder i alle led af

mentet, der skal have service og gøres lidt ekstra

Selv om SCM er svært for virksomhederne at

kæden. Alle, der er med i processen, skal tænke

for, men det er nok ikke så meget i fokus lige

gennemføre og kræver både lang tid og en

på at minimere lagre.

nu, uddyber Poul Erik Christiansen.

muligheder gemt i at kigge på virksomhedens

Dovenskab i medgang

Ikke det samme som at spare

forsyningskæde.

- Samtidigt skal man effektivisere og rationalisere

Fokus på forsyningskæden og rationalisering er

de aktiviteter, der ikke giver direkte værdi for

dog ikke det samme som at spare. Og det skal

Og Poul Erik Christiansen vurderer, at stadig

kunderne. I det hele taget vil der være fokus

det heller ikke være.

flere virksomheder vil få øjnene op for dette i de

på rationaliseringsstrategier i de kommende år,

kommende år.

forklarer Poul Erik Christiansen, der bemærker,

Ifølge John Johansen er store besparelser i

at nogle af de umiddelbare fordele skyldes

krisetider nemlig en farlig vej at følge.

stor indsats at indføre i fuld skala, er der stadig

- Men det bliver SCM Light. Det bliver ikke de

dovenskab i medgangstider.

store forkromede løsninger, men idéen om at se

- Man skal ikke spare sig ud af krisen. Det

på ens virksomheds kernekompetencer og på,

- Vi har set mange eksempler på, at når det går

kan man ikke. Men at stramme op er ikke det

hvad man selv skal, og hvad man skal få andre

godt i en virksomhed, så bliver man lidt doven.

samme som at spare. Det handler om at res-

til, er for alle, siger lektoren.

Enhver virksomhed børe jo hele tiden se på,

sourcerne skal bruges mere kløgtigt, lyder det fra

hvordan man gør ting bedre og billigere og ikke

professoren, der også advarer mod at foretage

kun fokusere på at sælge varer.

for store ændringer i virksomhedens fødekæde,

Optimering af lager

hvis det ikke er en proces, man allerede har

Et af de områder, virksomhederne i første omgang vil og bør se på, er lagerstyring.

Når man er i gang med at kigge på virksom-

- Optimering af lagre er noget, alle har brug

hedens forsyningskæder, er det vigtigt at man

8

| Erhvervsforum 5/09 |

været i gang med i en periode:


Tema | TiD til TILPASNING? |

- Krisen betyder ikke nødvendigvis, at man

Indtil videre er det dog især de helt store

- Jeg tror, integrationen af SCM i mindre virksom-

skal fokusere anderledes. Hvis man har haft

virksomheder, der har taget de mange og lange

heder vil komme ved, at medarbejdere fra store

fokus på virksomhedens interne processer

skridt.

virksomheder kommer ud, og at flere bliver

frem for forsyningskæden, så er krisen næppe

uddannet på området. Det bliver den vej rundt,

tidspunktet, hvor man kigger mere eksternt.

- Computerfirmaet Dell er et rigtigt godt

De virksomheder, der ikke er startet på den

eksempel, og også indenfor automobilbranchen

brede fokusering, får det svært, hvis de skal

ser man mange eksempler, siger Poul Erik

skifte strategi midt i en krisetid. Det er svært at

Christiansen.

lyder det fra Poul Erik Christiansen.

ændre fundamentalt på ting i en krise, forklarer John Johansen.

For de mindre virksomheder vil vejen formentlig være afstikkere fra de store virksomheders fokus

Fra de store til de mindre

på SCM.

Når krisen aftager, og virksomhederne får overskud til at se længere ud i fremtiden, er der enighed mellem John Johansen og Poul Erik Christiansen om, at SCM gennemført rigtigt vil styrke en virksomhed langt mere end lightversionen.

»Man skal ikke spare sig ud af krisen. Det kan man ikke. Men at stramme op er ikke det samme som at spare.«

| Erhvervsforum 5/09 |

9


Tema | TiD til TILPASNING? |

Fra overlevelse

til overskud LEGO har i løbet af fem år udviklet sig fra at være blandt legetøjsbranchens dårligste til logistik til at ligge i den absolutte top. Det har været en rejse med både op- og nedture Af Martin Rask Pedersen

2003 var et forfærdeligt år for LEGO. På

Det var på dette tidspunkt, i begyndelsen af

bundlinjen i årets regnskab stod et minus på

2004, Egil Møller Nielsen blev ansat som

næsten en milliard kroner, og årene forinden

logistikansvarlig. Opgaven var klar. Han skulle

havde heller ikke været helt som ønsket hos

udarbejde en strategi for logistikområdet. Gen-

legetøjsproducenten i Billund.

nemføre en turnaround.

Ja faktisk havde resultaterne de sidste 15 år

- Det handlede ikke om langsigtet tænkning

svinget op og ned. Krisefornemmelsen var til at

men om rent ud sagt at medvirke til at redde

tage og føle på. Den administrerende direktør,

LEGO og gøre virksomheden profitabel, siger

procent – svarende til 129 millioner kroner • skulle der laves en fleksibel model i forhold til omkostninger og kapacitet • skulle forholdet mellem faste og variable omkostninger ændres, så de variable omkostninger udgjorde en større del • skulle der laves en model, der var fremtidssikret og kundeorienteret.

Jørgen Vig Knudstorp, betegnede det i årsrap-

Egil Møller Nielsen, der i dag har titel af Vice

- Kriterierne gjorde opgaven svær. For der skulle

porten året efter – der endvidere oplyste om

President for Global Distribution Logistics i

ikke bare spares. Det skulle også gøres på en

et minus på næsten to milliarder kroner – som

LEGO.

måde, så alle kunderne var tilfredse, bemærker

”virksomhedens hidtil største finansielle krise”.

Egil Møller Nielsen. Ikke kun opgaven var klar. Det var direktionens

På logistiksiden var LEGOs performance i bund.

succeskriterier også.

Kunderne fik ikke leveret de ønskede mængder

Erhvervsforum har sat ham stævne på hans kontor i Billund på en dag, hvor tågen ligger

til ønsket tid. I nogle tilfælde fik de slet ikke

Inden udgangen af 2008:

tungt udenfor vinduerne, for at høre historien

leveret.

• skulle logistikomkostningerne sænkes med 20

om LEGO’s logistiske turnaround.

10

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

Omkring LEGO’s mange bygninger i byen, der

logistik og forsyningskæde.

Den manøvre ville dels kunne mindske

i mere end en forstand, er LEGOLAND, ligger

Analyserne kom hele vejen rundt. Og i bund.

omkostningerne, dels kunne gennemføres uden

personbilsstore LEGO-klodser spredt. Det ser

Hver en klods blev vendt for at se, om noget

at gå ud over kundernes forventninger til service.

tilfældigt ud. Som om de er strøet med løs hånd

skulle samles på en anden måde.

Analysen på kundesiden viste nemlig, at de var

af Goliats søn.

tilfredse med leveringen indenfor en uge efter - Hele 2004 blev brugt på analyser. Når der

bestilling.

Men der er næppe noget tilfældigt over det.

skal laves en så stor forandring, er det vigtigt, at

Eller løs hånd for den sags skyld.

der ikke gøres noget forkert. Det er jo ikke lige

Milepæl på godt og ondt

til at ændre igen. Derfor skal man være 100

Ved indgangen til 2005 var analysearbejdet på

For som Egil Møller Nielsens historie viser, så var

procent sikker på, at man har analyseret alt. Vi

plads. Forude ventede et år, der i høj grad blev

LEGO’s vej ud af krisen bestemt ikke præget af

inddrog også leverandørerne i forhold til at finde

præget af forhandlinger. Og af både afskedigel-

tilfældighedernes spil.

løsninger, og vi meldte klart ud om de mål, der

ser og ansættelser.

var blevet opstillet, forklarer Egil Møller Nielsen. Tværtimod.

Blandt forhandlingerne var et af de umiddelbart En af analysernes væsentligste konklusioner var,

mest synlige resultater, at DHL, som LEGO out-

Grundige analyser

at LEGO med fordel kunne slå de 10 eksiste-

sourcede logistikken til, erhvervede den grund i

Sammen med en ph.d.-studerende gik Egil

rende distributionscentre i Vesteuropa sammen

Tjekkiet, der skulle huse det centrale logistik- og

Møller Nielsen i gang med at analysere LEGOs

til et centralt center.

distributionscenter.

| Erhvervsforum 5/09 |

11


Tema | TiD til TILPASNING? |

Afskedigelserne omfattede blandt andet de

skulle de gamle centre lukkes ned. Det kom til at

tet. De gamle centre havde eksisteret i 20-30 år,

naturlige følger af at lukke 10 centre og oprette

præge 2006 og 2007, hvor der hvert år lukkede

så mange ting var ikke dokumenterede, og det

ét.

fem centre.

er svært at overføre den ikke-dokumenterede viden til medarbejdere i et andet land.

30. august 2005 blev en milepæl på godt og

- I februar 2005 stod jeg og kiggede på en

ondt.

bar græsmark i Tjekkiet. I januar 2006 var vi

Målet om kundeorientering var altså under

godt i gang med at bygge et lager på 62.000

beskydning i slutningen af 2006. Men Egil

- Det var dagen, hvor vi fortalte medarbejderne,

kvadratmeter samme sted, samtidig med at de

Møller Nielsen og resten af afdelingen holdt fast

hvad der skulle ske. Kontrakten blev underskre-

første paller med varer var ved at blive indlagret.

i strategien.

vet to dage før, så vi søgte at være åbne og

Byggeriet var hele tiden to uger foran transitio-

ærlige om planerne, som vi i øvrigt gjorde det

nen. Det svarede til, at når varerne blev sat på

- Og allerede året efter, hvor medarbejderne

gennem hele forløbet. Det betød, at medarbej-

plads, så var håndværkerne i gang med at bygge

havde været gennem en højsæson, var der

derne fik det at vide halvandet år før centrene

20 meter længere fremme. Så det kørte efter en

styr på processen. Siden udgangen af 2006

skulle lukke, forklarer Egil Møller Nielsen og

stram tidsplan, påpeger Egil Møller Nielsen.

har service og performance været world class,

bemærker, at der var lagt en minutiøs plan for, hvordan det skulle meldes ud, ligesom der var blevet øvet i, hvordan det skulle siges. Alle medarbejdere var indkaldt på en gang i de forskellige centre, og ledergruppen havde fordelt den hårde opgave. For Egil Møller Nielsen betød det, at han stod overfor de danske ansatte og skulle fortælle, at halvandet hundrede af dem ville blive afskediget halvandet år efter. - Det var svært. En hård proces. Det var et kedeligt budskab, og selv om folk godt kunne

erklærer Egil Møller Nielsen, der har mere end

»Alle kan lide at blive målt, hvis det vel at mærke sker på en fair måde, man ved hvad målet er med det, og man ved, hvad der skal gøres. Der blev opbygget en naturlig og sund konkurrence mellem medarbejderne.«

fingerspids- og mavefornemmelser at have udtalelsen i. LEGO undersøger nemlig løbende kundernes tilfredshed. I højsæsonen en gang om måneden. I lavsæsonen med lidt større intervaller.

Som et schweizerur Ikke kun i forhold til kunderne foretager LEGO målinger. Det gøres i høj grad også internt. Der er mål for – og der måles på – hvor lang tid, det for eksempel tager at bryde plomberingen

forstå, at det var nødvendigt for at redde alle arbejdspladser på sigt, så er det jo svært at se

Lukningerne og udflytningerne kørte også efter

på en palle, hvor lang tid det tager en lastbil at

det positive i situationen, husker han.

minutiøst gennemarbejdede planer. Kunderne

nå hen til security-gaten, hvor lang tid…

skulle jo stadig have de ønskede varer leveret. Oven på udmeldingerne kom endnu en

En del af planen var endvidere, at det skulle ske

- Vi måler hele tiden. Stram styring er et

udfordring af ledelsesmæssig karakter.

i LEGOs lavsæson, fordi presset i højsæsonen,

nøgleord. Jeg plejer at sammenligne det med

august til december, er så stort, at det ikke ville

et schweizerur, hvor alle dele – store som

kunne lade sig gøre.

små – skal køre præcist sammen. Målstyring er

Udfordringen ved dels at skulle motivere medarbejdere, der ved, de er opsagt, til at levere en

ekstremt vigtigt for at holde styr på omkost-

god indsats, dels at håndtere medarbejdere, der

- Det gik rimeligt galt

ningerne, og når der kommer mellem en halv

ikke er stillet en fyring i udsigt, men alligevel er

Flytningerne gik efter planen, og kunderne fik

og en hel million paller igennem på et år, så

usikre på hvad fremtiden bringer, og dels at få

leveret. I hvert fald i begyndelsen af 2006. Så

betyder få ekstra sekunder ved hver palle altså

kørt nye medarbejdere med andre kompetencer

meldte højsæsonen sig.

noget, forklarer Egil Møller Nielsen.

ind. - Det gik rimeligt galt. Vi var hele tiden en til to

Han erkender, at der var skepsis blandt medar-

- Eftersom vi outsourcede meget for at

dage efter med leveringerne, og det betød, at

bejderne, da de omfattende planer for målinger

nedbringe de faste omkostninger, var det jo nød-

kunderne var skuffede. Der var nervøsitet og

blev lanceret.

vendigt med nye kompetencer indenfor dette

frustration blandt kunderne, der begyndte at

område. Så det ene øjeblik talte jeg med folk,

tvivle på projektet. Så der var et stort pres, at

- Men det blev hurtigt vendt. Alle kan lide

der var kede af det, og det næste øjeblik med

man skulle overbevise kunder og leverandører

at blive målt, hvis det vel at mærke sker på

personer, der var superglade og motiverede,

om, at det var normalt, siger Egil Møller Nielsen

en fair måde, man ved hvad målet er med

lyder det fra den logistikansvarlige.

og fortsætter:

det, og man ved, hvad der skal gøres. Der

20 meter foran

- Vi vidste jo, at den første højsæson ville give

rence mellem medarbejderne. ”Kan vi slå

Efterhånden som byggeriet i Tjekkiet tog form,

problemer, og jeg vil sige, at det gik som forven-

tyskerne?” Kan vi slå os selv?”. Det har skabt

blev opbygget en naturlig og sund konkur-

12

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

en stor tilfredshed blandt medarbejderne, og

Serviceproblemerne fra året før var løst. Nu

gamle. Denne gang på 100.000 kvadratmeter,

målingerne bliver offentliggjort, så alle kan

var det i stedet omkostningerne, der blev

så det skulle kunne holde et godt stykke ud i

følge, hvordan det går i en afdeling, fortæller

problembarnet.

fremtiden, samtidig med at vi fik forhandlet en meget fleksibel aftale på plads, forklarer Egil

Egil Møller Nielsen. Årsagen var, at det gik godt for LEGO. Rigtigt

Møller Nielsen.

Målingerne sker på minutniveau. Det vil sige, at

godt. Efterspørgslen på klodserne var steget

hvis en lastbil er sat til at køre klokken 14.00, og

markant. De 62.000 kvadratmeter i Tjekkiet viste

Fra 14.000 ordrer til 47

den først kommer af sted 14.01, så svarer det til

sig at være for lidt.

Lukningerne og flytningerne af distributionscen-

nul-performance.

tre har fyldt meget. Det samme har outsourcing - Dimensioneringen i vores strategi var lagt ud

og målinger. Men dermed stoppede turnaround-

- Siden 2004 er vi bare blevet bedre og

fra de overordnede vækstplaner i 2004, hvor

strategien langt fra.

bedre. Der har været en positiv synergieffekt.

det jo gik dårligt for LEGO, og man ikke regnede

I forhold til performance og service er vi i

med nogen nævneværdig vækst. Men allerede

Fokus på Supply Chain Management betyder

2008 kommet så tæt på 100 procent som

efter halvandet år var vi vokset ud af lageret

fokus på hele forsyningskæden. Inklusive

muligt, konstaterer Egil Møller Nielsen med

i Tjekkiet, og vi endte med benytte 10 ekstra

leverandører og kunder.

tilfredshed i stemmen.

lagre. Det var jo træls pludselig at have 11 lagre, når målet var at gå fra 10 til et.

Omkostninger eksploderede

Et af de skridt, der blev taget i den forbindelse, var etableringen af en ny afdeling: Customer

I det hele taget blev 2008 året, hvor alt gik op i

- Nu var det altså omkostningerne, der

Logistics. Afdelingen består af logistikeksperter,

en højere enhed. Men før LEGO nåede så langt,

eksploderede. De var frygtelige. Vi gik i gang

der tager med sælgerne ud til kundemøder og

ventede et 2007, hvor alt var tættere på at gå op

med at forhandle og endte med en god aftale,

sørger for, at der også logistisk træffes de rigtige

i en spids.

så vi fik bygget et nyt lager ved siden af det

beslutninger.

| Erhvervsforum 5/09 |

13


Tema | TiD til TILPASNING? |

• Fordelingen af omkostningerne er ændret. I 2004 udgjorde de variable omkostninger 20 procent af de samlede omkostninger. Nu udgør de to tredjedele • Kundeorienteringen og tilfredsheden er i top. Kunderne er løbende blevet bedt om at vurdere tilfredsheden på en skala fra et til fem, hvor fem er det bedste. I 2004 var gennemsnittet 2. I 2008 var den laveste vurdering 4,6 og den højeste 5,0. Meldingen fra kunderne er endvidere, at LEGO er bedst ud i logistikdisciplinen • Medarbejdertilfredsheden er ligeledes i top. I PULSE-undersøgelser, der vurderer tilfredsheden på en skala fra 1-100, og hvor en score over 65-70 betegnes som godt, er gennemsnittet på logistikområdet 79. - 2008 var året, hvor alt gik op i en højere enhed. Hvis man bruger et trafiklys som illustration, så var der i 2004 røde lamper i forhold til service, omkostninger og medarbejdere. Der var meget, der ikke fungerede. I 2008 var der grønne lamper på alle områder, og det er rigtigt lækkert at gøre det godt i forhold til både medarbejdere, direktører, aktionærer og kunder, lyder kommentaren fra Egil Møller Nielsen, der også kunne glæde sig over yderligere påskønnelse af indsatsen. I november 2008 modtog LEGO således European Supply Chain Excellence Award indenfor ”Logistics and Fulfilment”. Det synlige bevis på den prestigefyldte pris - Vi har gennemført mange forandringer i sam-

på, hvem, der sparer hvad, er logistikken blevet

står oven på reolen bag den logistikansvarlige.

arbejde med kunderne. Uanset om det er BR

langt mere effektiv, siger Egil Møller Nielsen.

Omkranset af synlige eksempler på det, det hele handler om; LEGO-produkter i store og små

eller Walmart har de jo interesse i at nedbringe omkostningerne, og vi kommer med forslag til,

Målene blev nået

hvordan der kan spares til gavn for både dem

Effektiviteten viste sig også i 2008. Året, der af

og os. I begyndelsen var kunderne skeptiske, når

direktionen var sat som om ikke endestation for

Ellers er der ikke noget på kontoret, der adskiller

vi kom med forslag, men via gode eksempler

turnarounden så målepunkt.

det fra et almindeligt kontor. Skrivebord, computer, et par stole. Kaffen serveres i engangs-

er det blevet en rigtig stor succes, erklærer Egil Møller Nielsen.

udgaver.

Og hele logistikafdelingen havde god grund til

plastickrus.

at smile langt bredere end de klassiske smil på Som eksempel nævner han en stor detailhan-

LEGO-figurerne.

samarbejde med LEGO blev det antal bragt ned

Selv om LEGO handler om leg, så er det ikke en legeplads, medarbejderne bevæger sig rundt på.

delskæde, der afgav 14.000 ordrer om året. I • Omkostningerne er skåret ned med 30

på 47 ordrer. Svarende til en om ugen, når ferier

procent. En tredjedel mere end målsætningen

og helligdage trækkes fra.

på trods af, at kapaciteten er øget • Man er blevet meget mere fleksibel og kan

Det er en virksomhed med et klart mål.

Fakta frem for følelser

- Ved at arbejde aktivt sammen med kunderne

justere op og ned med 100 procent på bare

LEGO har altså vendt krisen til en succes. Både

og se på de totale omkostninger frem for at se

seks måneder

på det overordnede plan og i forhold til logistik-

14

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

»Der har været tidspunkter, hvor jeg både skulle overbevise andre og mig selv om, at det var det rigtige vi gjorde.«

Målene er nået. Men det skal ikke blive en

Det samme ville en hårdtarbejdende LEGO-figur

sovepude.

i receptionen. Men figuren, der er samlet af kunet-par-kreative-sjæle-ved-hvor-mange klodser,

- Vi har været meget bevidste om, at når

ligger i en hængekøje på noget, der ligner en

transformationen var på plads, skulle der laves

strand. Klædt på til sommer og ferie.

en ny strategi. Den gamle strategi er ikke totalt forældet, men mange af analyserne er, og

Det er næppe den beklædning, Egil Møller

udviklingen gør, at der skal lægges nye planer,

Nielsen og resten af LEGO iklæder sig i de

siger Egil Møller Nielsen.

kommende år.

I november 2008 begyndte arbejdet med den nye strategi. Efter blandt andet et grundigt analyken. I dag er ingen i tvivl om, at den logistiske

searbejde, der igen omfatter virksomheden selv,

turnaround var en rigtig beslutning.

kunder og leverandører, forventes en ny fem-årig strategi at ligge klar i sommeren 2009.

Sådan har det imidlertid ikke været gennem alle årene.

- Nu har vi den luksus, at der ikke er modvind. Vi er ikke tvunget til at gøre noget. Men for både

Serviceproblemerne i 2006 fik kunder til at tvivle

medarbejdernes og ledergruppens egen skyld er

og stille spørgsmål. Og de forøgede omkostnin-

det vigtigt at se fremad og holde dampen oppe,

ger i 2007 fik direktionen og andre afdelinger i

fastslår Egil Møller Nielsen og fortsætter med

LEGO til sætte spørgsmålstegn ved strategien.

et smil:

- Der har været tidspunkter, hvor jeg både skulle

- Vi har været på en god rejse. Nu begynder en ny.

overbevise andre og mig selv om, at det var det rigtige vi gjorde. Så fandt jeg de gamle analyser

Uden for vinduerne er tågen

og det gamle materiale frem og læste det

ikke lettet. Det ville ellers være

igennem igen. Det gav mig troen tilbage, og jeg

et flot billede på den udvikling

har fokuseret meget på fakta frem for følelser,

LEGO har været igennem.

fortæller Egil Møller Nielsen. LEGOs succes, der tog fart i 2006 og 2007, skabte også tvivl. For var det overhovedet en nødvendig proces, der var gang i. - De dårlige resultater i 2004 og 2005 betød, at der var stor opbakning, men da der så var gode resultater i 2006 og 2007, var den brændende platform ikke længere så brændende. Det gav også en opgave i forhold til at fastholde medarbejdernes engagement. Det var vigtigt at sige: ”Vi skal gøre det her, så platformen er sikret, når der kommer modvind igen. Og om ikke andet, så vi er med til at skabe overskuddet”, pointerer Egil Møller Nielsen.

En ny rejse begynder Næste opgave for den logistikansvarlige og resten af afdelingen er en strategi, der rækker frem i tiden. En strategi er velgennemført.

| Erhvervsforum 5/09 |

15


Tema | TiD til TILPASNING? |

Løsningen skal passe

til virksomheden – ikke en universitetsbog

LEGO har haft succes med outsourcing. Men

konsulenter og eksperter, der mente at have

Byggeriet kan kun blive en succes, hvis funda-

den løsning passer ikke til alle virksomheder.

den rigtige løsning.

mentet er stærkt.

- Jeg ville aldrig sige til en anden virksomhed,

- Mange konsulenter udtaler sig på vegne af

- Man skal forstå sin virksomhed og den

at den skulle gøre det samme som LEGO. Jeg

bøger. Men løsningen skal passe til virksom-

industri, man er en del af. Man skal bruge den

ville opfordre til at lave en lignende proces,

heden. Ikke til en universitetsbog. Da mange

nødvendige tid på at analysere, ikke stille sig

men løsningen skal passe til den enkelte

virksomheder ikke bruger den nødvendige

tilfreds med ét regnestykke og ikke konkludere

virksomhed.

tid på at forstå deres egen forretning, fristes

noget for tidligt. Og så skal man huske

de til at tage de nemme løsninger, lyder det

dialogen med kunderne, der jo bestemmer i

videre.

den sidste ende, siger Egil Møller Nielsen.

Et stærkt fundament

Når fundamentet er på plads, kan man begynde

Egil Møller Nielsen sammenligner det at lave en

at bygge etager ovenpå. Her lyder rådet, at man

I forbindelse med LEGOs turnaround på

turnaround på eksempelvis logistiksiden med at

skal have en gennemarbejdet og detaljeret plan

logistiksiden er han blevet kontaktet af mange

bygge en skyskraber.

for processen.

Ordene kommer fra Egil Møller Nielsen, Vice President for Global Distribution Logistics hos LEGO.

16

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

- Og man skal have disciplin, så planen følges. I

- Hvis man har ansvaret for en operation, skal

eksekvere og udføre opgaverne. I dag er det en

LEGO blev vi udfordret i 2006 og 2007, men vi

man have styr på, hvad der driver omkostnin-

anden profil, vi har brug for.

afveg ikke fra planen. Afviger du først et sted, så

gerne op og ned. Det kræver målstyring og

skrider den overordnede plan. Du skal være tro

kontrol, og det er noget, der tager tid, påpeger

På et tidspunkt i skyskraberens byggefase er

mod dine egne beslutninger, når de bygger på

Egil Møller Nielsen, før han kommer med et

det altså arkitekter og ingeniører, der skal i

et godt og grundigt analysearbejde, forklarer Egil

sidste råd:

funktion, mens det på et senere tidspunkt er

Møller Nielsen og slår fast at ”tro” ikke er det samme som ”naiv”.

håndværkerne, der skal træde til. - Det er vigtigt at have de rigtige ansatte. Man opnår ikke resultater uden de rigtige

De rigtige ansatte

kompetencer. I LEGOs logistikafdeling betød det

Analysearbejdet gælder også som grundlag,

for eksempel, at vi i 2004 havde brug for folk,

hvis ens mål eksempelvis er at nedbringe

der var dygtige til at analysere, mens det i 2006

omkostningerne.

og 2007 skulle være folk, der var gode til at

LEGO » LEGO blev etableret i 1932 som en virksomhed, der producerede trælegetøj. I 1958 blev LEGOklodsen introduceret. » LEGO blev startet af tømrermester Ole Kirk Christiansen og har gennem alle årene været i familien Kirk Christiansens eje. » LEGO har løbende udviklet nye produkter og har foruden produktlinjer som LEGO City, LEGO Creator og LEGO Technic også produkter relateret til filmlicenser som Star Wars og Harry Potter. » LEGO blev ved indgangen til det 21. århundrede kåret til århundredets legetøj af Fortune Magazine. » I 2007 blev det opgjort, at hvert menneske på jorden i gennemsnit ejede 62 legoklodser. » LEGO har ca. 7.000 medarbejdere. » LEGO opnåede i 2008 et resultat efter skat på 1.352 millioner kroner. Kilde: www.lego.com

| Fakta |

| Erhvervsforum 5/09 |

17


Tema | TiD til TILPASNING? |

En fordel for både medarbejder og virksomhed Med en sundhedsforsikring gennem Codan Care kan man sikre medarbejderne hurtig undersøgelse og behandling i tilfælde af sygdom. På den måde sikrer man også virksomheden Af Martin Rask Pedersen Når en af virksomhedens medarbejdere bliver

dens medarbejdere sikret, sådan at de højest skal

Et eksempel

syg eller kommer ud for en ulykke, kan det i

vente 10 dage på for eksempel forundersøgelse,

Som eksempel nævner han en medarbejder,

første omgang have alvorlige konsekvenser for

undersøgelse og behandling. Ventetiden bliver

der opdager en knude i brystet.

medarbejderen selv.

kortet ned til et minimumsniveau, siger Ivan Christensen, Codans produktchef for Codan Care.

På længere sigt kan det også have ganske al-

- Det er et medarbejdergode, at han/hun slipper for eventuelle unødvendige bekymringer i den

vorlige konsekvenser for virksomheden, hvis der

Foruden behandlingsforsikring indeholder Codan

forbindelse og kan komme til en mammografi

eksempelvis er tale om en nøglemedarbejder,

Care ”Forbliv Rask”, der giver muligheder for

indenfor 10 dage. For arbejdsgiveren er det et

der må sygemeldes i en længere periode eller

forebyggelse og sundhedsfremme, ”Kollektiv

plus, at man får en medarbejder, der kan foku-

måske endda forlade virksomheden.

Ulykkesforsikring”, der dækker varige men efter

sere på arbejdet, og at man får en mere tilfreds

ulykkestilfælde, ”Alvorlig Tilskadekomst”, der

medarbejder, konstaterer Ivan Christensen og

Man kan ikke gardere sig mod ulykker og

sikrer den tilskadekomne et beløb straks efter

fortsætter:

sygdom. Men man kan gøre en aktiv indsats

uheldet, og ”Sumudbetaling ved visse kritiske

for at forebygge og sikre hurtig handling og

sygdomme”, som sikrer medarbejderen et beløb

- Ser man på for eksempel rygskader, er det en

behandling, når uheldet er ude.

i forbindelse med alvorlige sygdomme.

lidelse, der kan betyde, at der går lang tid, før

En sådan indsats er en Codan Care sundheds-

Med Codan Care er medarbejderen altså sikret

rigtige behandling kan sættes i gang, jo før kan

forsikring fra Andelskassens samarbejdspartner

i en lang række tilfælde. Og det kan som nævnt

medarbejderen blive rask, hvilket jo er et plus for

Codan.

være til fordel for både medarbejderen og

både medarbejderen og virksomheden, der må

virksomheden.

undvære personen i kortere tid.

- Codan Care er først og fremmest en behand-

- Både medarbejderen og virksomheden får

Tilvalg af psykologbistand

lingsforsikring. Med Codan Care er virksomhe-

gevinst ud af det, fastslår Ivan Christensen.

Et andet aspekt er, at Codan Care også kan

medarbejderen er tilbage. Men jo hurtigere den

Hurtig behandling

18

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

dække i forhold til psykologbistand. Og psykiske

- Faktisk er det jo alle virksomheder, der kan

Han afviser endvidere, at argumentet med, ”at

problemer er ellers et aspekt, der ofte bliver

have fordel af en sundhedsforsikring. Alle

man med sundhedsforsikring springer foran i

overset.

virksomheder kan jo komme i en situation, hvor

køen”, skal holde virksomheder fra at udnytte

virksomhedsejeren selv eller en medarbejder

fordelene ved en sundhedsforsikring.

- Det er et område, hvor det offentliges

har behov for behandling, og hvor det bedste

dækning ikke er særlig god. Men faktisk er

for virksomheden er, at personen kommer

- Man springer ikke over nogen i køen. Man går

psykiske lidelser skyld i 35 til 40 procent af

tilbage på benene hurtigst muligt, forklarer Ivan

ud af køen – og det vanskeligt at se, hvem der

alle førtidspensioneringer, så her er det ikke

Christensen.

kan tabe noget ved det. De, der står bagved, kommer hurtigere til, og de, der står foran,

kun medarbejderen og virksomheden, der har noget at vinde ved hurtig og rigtig behandling.

Blandt de mange virksomheder, der allerede

Det er også en fordel for samfundet, som det

har tilmeldt sig Codan Care, finder man da også

jo for øvrigt også er i forhold til at spare på of-

virksomheder af alle typer og størrelser.

bevarer deres plads, lyder det. Man kan tegne sundhedsforsikringen Codan Care Erhverv via sin lokale andelskasse.

fentlige sygedagpenge og i forhold til øget eller bevaret aktivitet i virksomhederne, bemærker

- Det er alle slags virksomheder, der benyt-

Ivan Christensen.

ter sig af mulighederne i Codan Care. Når virksomhederne tegner sundhedsforsikringen,

Forsikring for alle

er det endvidere alle ansatte, der dækkes ind.

Codan Care blev introduceret for ni år siden, og

Fra yngste elev til administrerende direktør. Det

efter det første år var 5.000 personer omfattet

er hjulpet på vej af skattereglerne, der gør, at

af sundhedsforsikringen. I dag er antallet af

ordningen er skattefri for medarbejderne, hvis

forsikrede steget til 145.000 personer, og Codan

alle i virksomheden er med, pointerer Ivan

forventer, at det antal i de kommende år vil stige

Christensen.

med mellem 10 og 15 procent om året.

| Erhvervsforum 5/09 |

19


Tema | TiD til TILPASNING? |

Forandringsvillighed

i kridthuset Kalkproducenten i Kongerslev udvidede produktpaletten og knĂŚkkede kurven.

20

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

Af Mia Krog Pedersen Både landmænd og haveejere ved, at jordens

I mange år tjente virksomheden sine penge

Efterhånden sælger Kongerslev Kalk A/S flere

surhedsgrad er en af betingelserne for en sund og

udelukkende ved at sælge jordbrugskalk til lan-

kalkrelaterede produkter, f.eks. foderkalk, og

god plantevækst. Surhedsgraden reguleres gen-

mænd – og det var en god og solid forretning.

når der er kapacitet til det, bliver der opsækket

nem den løbende brug af jordens næringsstoffer

andre løsvarer på virksomhedens opsæknings-

og tilgangen af dels gødning, dels kalk, som det

– Der i 80’erne gik det jo rigtig godt for landbru-

anlæg – det kan eksempelvis være træpiller, salt,

sidste - men ikke mindst vigtige - element.

get, og derfor gik det også godt for os. Vi troede

bark eller jord.

jo nærmest, at træerne voksede ind i himlen”, Mellem Hadsund og Aalborg, lige uden for

fortæller Bent Andersen.

landsbyen Kongerslev, har naturens kræfter blot-

Kongerslev Kalk A/S lægger stor vægt på samarbejde, også med konkurrenterne, som

lagt Himmerlands kalkundergrund og gjort den

Behov for tilpasning

Bent Andersen konsekvent omtaler som ”konku-

tilgængelig. Her begyndte Lars Andersen produk-

Men de gode tider fik en ende. Omkring 1990

legaerne” – hvilket fint illustrerer, at man godt

tionen af jordbrugskalk i 1957. Virksomheden

oplevede landbruget en alvorlig krise, og det

kan have et kollegialt sparringsforhold med sine

Lars Andersens Kalklejer A/S blev oprettet i

betød, at salget af jordbrugskalk fald drastisk.

konkurrenter.

Kalk en af Danmarks førende producenter af

– Vi solgte kun 1/3 af, hvad vi var vant til, husker

– Vi går ikke ud og markedsfører os selv

kalkprodukter. Virksomheden bliver i dag drevet

Bent Andersen.

benhårdt på bekostning af andre producenter.

1971, og i dag er den under navnet Kongerslev

af grundlæggerens tre børn Lisbeth Svendsen, Lars Stig Andersen og Bent Andersen.

I stedet for koncentrerer vi os om at bevare Der var brug for at finde nye afsætningsmulig-

de gode markedsandele, vi har, oplyser Bent

heder – og derfor var det nødvendigt at udvikle

Andersen.

Produktudvikling, nye kunder og ”konku-legaer”

produktet. Virksomheden begyndte at forædle kalken, og i den forbindelse blev Kongerslev

Sådan foregår produktionen

Undergrunden af skrivekridt har en række gode

Havekalk A/S oprettet. Da man på den måde

i Kongerslevområdet findes en af Danmarks

egenskaber, bl.a. er konsistensen blød og kan

udvidede den potentielle kundekreds til alle

største forekomster af naturlig kalk i undergrun-

derfor optage store vandmængder, som gør,

landets haveejere, knækkede kurven. Kongerslev

den. Når man fjerner et tynde muldlag får man

at kalkens optagelse i jorden sker optimalt.

Havekalk A/S formåede at udvikle et vidt forgre-

adgang til et flere meter tykt kalklag. De sprøde

Men kalk er ikke bare kalk, og tidernes skiften

net netværk af kunder og samarbejdspartnere.

kalk på marken findeles med store harver,

har stillet mange krav til såvel produktudvikling

I dag har virksomheden en stor andel af de

og kalken bliver efterfølgende lagret i store

som evnen til at pleje netværket af kunder og

haveprodukter, der sælges i Danmark.

udendørs bjerge, hvorfra den bliver hentet ind til

samarbejdspartnere.

færdigproduktion.

Grundlægger af Kongerslev Kalk A/S Lars Andersen har gennem årene i større og større grad involveret næste generation af familien i ledelsen af virksomheden. Efter 50 år ved roret valgte han sidste år at overlade det fuldstændig til næste generation i familien. Bent Andersen, Lars Stig Andersen og Lisbeth Svendsen danner således firmaets ejerkreds og øverste ledelse fremover.

| Erhvervsforum 5/09 |

21


Tema | TiD til TILPASNING? |

Virksomhedens maskinpark består bl.a. af store

Bent Andersen forklarer: ”På samme måde som

Kongerslev Kalk A/S har desuden kontrakter på

”scrapers”, der kan skrabe op til 30 tons kalk i en

vi ikke rigtig mærkede noget til opsvinget, står

plads for foderkalk to år frem i tiden, der svarer

enkelt ”mundfuld”. I marken udfører disse scra-

vi også uden for den her finanskrise. Vi har ikke

til 90 % af det forventede salg. Også gasaftalen

pers to funktioner. Dels skraber de den løsnede

oplevet nedgangstider. Haveejerne skal stadig

er på plads for de kommende 2½ år, og da gas

kalk og - dels løsner de et nyt lag kalk med den

bruge kalk, og det skal landbruget også.”

er en stor udgiftspost, kan virksomheden gå de

kraftige plov, der sidder bagpå. Efterfølgende

kommende år i møde med det, Bent Andersen

gentages processen.. Et knusningsanlæg sørger

Priserne på gødning er steget, men på trods af

for, at kalken findeles helt ned i mikronstørrelse,

det holder de private forbrugere ikke igen, når

så der kan produceres kalk til alle formål, i alle

det kommer til indkøb af kalk til haven:

blandingsforhold - ofte specielt fremstillet til den specifikke kunde.

kalder ”forsigtig optimisme”. – Vi er spændte på, hvordan resten af 2009 kommer til at gå. Det bliver et hårdt år for land-

– Vi har haft forrygende travlt på det sidste.

bruget, det er jeg sikker på. Så måske kommer

Vores produktion af haveprodukter har kørt

vi også til at se en nedgang. Men selv om kalk

Ingen pessimisme i sigte

nærmest døgnet rundt. Faktisk oplever vi en

er en lille ting i landbruget, skal landmænd altid

Har kalkproducenterne så mærket noget til

ekstra stor efterspørgsel i år, og vi har endda

bruge kalk. Så vi ser bestemt fortrøstningsfuldt

afmatningen? Kongerslev Havekalk har i hvert

overhalet salgstallene fra sidste år, fortæller Bent

på fremtiden, slutter Bent Andersen.

fald ikke.

Andersen.

»Det er ikke den stærkeste art der overlever, ej heller den mest intelligente, men den, som er mest forandringsvillig.« - Charles Darwin

Kongerslev Kalk Lars Andersen påbegyndte produktionen af jordbrugskalk i 1957. Først i halvtredserne var der blevet etableret to kalkværker ved Vildmosevej i Kongerslev-området. Disse kalkværker blev overtaget af Lars Andersen i 1967 og 1971. Firmaet blev i 1971 omdannet til aktieselskab under navnet Lars Andersens Kalklejer A/S. Kongerslev Havekalk har omsætning på ca. 26 mio. kr., og resultatet for 2008 viser ca. 3,8 mio. kr. Læs mere om virksomheden på www.kongerslev-kalk.dk

| Fakta |

22

| Erhvervsforum 5/09 |


Tema | TiD til TILPASNING? |

Nøglepersonforsikring Virksomheder kan sikre sig mod konsekvenserne af dødsfald blandt ledende medarbejdere eller direktører Af Mia Krog Pedersen

Alle virksomheder har en eller flere nøgle-

medejer. Forsikringen kan hjælpe virksomheden

om, hvad der passer til den enkelte virksomheds

personer, som har afgørende betydning for

over et kritisk punkt, hvor der er meget andet,

situation, fastslår Birgitte Normann.

virksomhedens drift, udvikling og i sidste ende

der fylder i tankerne.

eksistens. Mister virksomheden en ledende medarbejder eller en direktør, kan det således

Præmien kan være fradragsberettiget

få fatale konsekvenser for virksomhedens

Det er virksomheden, der tegner forsikringen på

fremtid.

nøglepersonen. Dermed er det også virksomheden, der betaler præmien, som kan være

- Det er aldrig rart at tænke på, men det er altid

fradragsberettiget, ligesom det er virksomheden,

en god idé at forberede sig på et sådant ”worst

der står for beskatning ved udbetaling

case scenario”. Hvis virksomheden er et A/S eller et Aps, kan et element i en sådan forberedelse

- For at opnå fradragsret på præmien skal

være en nøglepersonforsikring fra Andelskassen,

virksomhedens revisor bekræfte, at forsikrings-

siger konsulent Birgitte Normann.

summen er fastsat ud fra en konkret vurdering af virksomhedens forventede økonomiske tab

Hun bemærker, at en nøglepersonforsikring

ved den forsikrede medarbejders død, forklarer

eksempelvis også er en god løsning i en virk-

Birgitte Normann.

somhed med flere ejere, der har hver deres kompetencer.

En virksomhed kan oprette flere nøglepersonforsikringer, og forsikringssummen kan

- Naturligvis kan man ikke erstatte en nøgle-

være mellem 100.000 kroner og 10 millioner

medarbejder, der falder bort, fra den ene dag

kroner afhængigt af, hvad der passer til

til den anden. Men med nøglepersonforsikring

virksomheden.

Nøglepersonforsikring En nøglepersonforsikring betyder, at: »d  in virksomhed er sikret mod økonomiske konsekvenser ved at miste en nøglemedarbejder »d  er er tid og økonomi til at finde en ny nøglemedarbejder »d  in virksomhed overlever en eller flere nøglepersoners død.

får de tilbageblevne økonomisk dækning, så virksomheden kan køres videre, og man kan

– En nøglepersonforsikring har typisk en løbetid

oplære eller finde en ny medarbejder eller

mellem fem og 10 år, og generelt handler det

| Fakta |

| Erhvervsforum 5/09 |

23


Tema | TiD til TILPASNING? |

Arbejdsglæde er godt for

humøret og bundlinien Det er ingen hemmelighed, at glade medarbejdere er effektive medarbejdere. Arbejdsglæde er vejen frem, hvis der skal skabes et større engagement og en bedre bundlinie. Arbejdsglæde er tæt forbundet med oplevelsen af mening og følelsen af, at man gennem sit arbejde er en del af noget større.

Af Christoffer Boserup Skov Vi kender det alle sammen; starter man

frustrerende af medarbejderne, spørger Peter

– Glade virksomheder klarer sig bedre. Under-

arbejdsdagen med at få det forkerte ben ud

Hasle.

søgelser viser simpelthen, at glade virksomheder

af sengen, så påvirker det både arbejdsdagens

tjener flere penge end deres sure konkurrenter,

resultater og relationen til kollegaerne i negativ

Arbejdsglæde kan ses på bundlinien

retning. Naturligt nok er der derfor et stadig

Arbejdsglæde er også vigtigt fordi, vi bruger

stigende fokus på at skabe arbejdsglæde på

masser af timer på jobbet – og ifølge Alexander

Krisen skal tackles rigtigt

mange arbejdspladser.

Kjerulf, forfatter til bogen ”Happy hour is 9 to 5”

Hvordan skal man forholde sig til arbejdsglæde,

og Chief Happiness Officer, skal man, når man

hvis en virksomhed oplever nedgangstider?

Spørger man seniorforsker på Det Nationale

bruger så meget tid på arbejdet, gøre noget, der

Ifølge Peter Hasle skal man faktisk reagere ved

Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Peter Hasle,

gør en glad.

at sætte endnu mere fokus på arbejdsglæde.

– Undersøgelser viser, at arbejdsglæde er en

– Krisetider skaber et endnu større behov for

af de vigtigste faktorer i forhold til livsglæde. Et

arbejdsglæde. Virksomhedernes sociale kapital

– Det er essentielt for arbejdsglæden, at den en-

godt arbejdsliv er i meget høj grad med til at

bliver udfordret i krisetider. Den sociale kapital

kelte medarbejder kan se meningen i det stykke

give dig et godt privatliv. Derudover har glade

er det kit, der binder virksomheden hænger

arbejde, vedkommende udfører. Det stiller bl.a.

mennesker mere succes på jobbet, fordi glade

sammen; det er den tillid og de relationer, der

store krav til lederne; det er vigtigt med åben

mennesker er dygtigere til deres arbejde. Når

findes i virksomheden. Jo stærkere social kapital

dialog, hvor man afstemmer forventningerne til

man er glad, er man mere kreativ, effektiv,

virksomheden har, jo bedre mulighed er der for

jobbet, så det kan blive meningsfuldt for den

motiveret, energisk og gør kunderne glade.

at skabe arbejdsglæde, siger Peter Hasle.

ansatte.

Glade ledere er også væsentlig bedre ledere,

fortæller Alexander Kjerulf.

så mener han, at arbejdsglæde og mening hænger nøje sammen:

siger Alexander Kjerulf. – Medarbejdere frustreres af opgaver, de synes

på arbejdsglæde i krisetider.

er meningsløse. Derfor er det vigtigt at have en

Og det er ikke bare noget, der er godt for den

dialog; kan vi ændre virksomhedens systemer,

enkelte medarbejder.

strukturer og arbejdsgange, så de ikke opleves

24

| Erhvervsforum 5/09 |

Alexander Kjerulf er enig i, der skal mere fokus

– Når en virksomhed kommer i krise sættes ledere og medarbejdere ofte i en krisementalitet,


Tema | TiD til TILPASNING? |

som har nogle meget uheldige virkninger. Kri-

økonomi, hvor vi både handler ansvarligt og

Gitte Larsen mener, at fremtidens virksomheder

setænkning gør os mere egoistiske, mistroiske,

tjener penge.

får brug for nye forretningsmodeller, nye business-strategier, mere mangfoldige ledelser

pessimistiske og fordomsfulde. Hvis ikke man passer på, skaber man et kollektivt mismod,

– Der er behov for et opgør med den måde,

og bestyrelser – alt sammen er nødt til at tage

som gør det endnu sværere for en virksomhed

virksomheder forvalter den kapitalistiske

udgangspunkt i, at samarbejde er en mere

at komme ud af krisen.

markedsøkonomi. Jeg tror ikke på, at profit skal

farbar vej frem end konkurrence.

være det højeste gode og formål med nogen Det er selvfølgelig lettest at skabe arbejds-

virksomhed i fremtiden. Vi bliver nødt til at

Det hele menneske

glæde, når det går godt for arbejdspladsen,

tænke langt bredere end det, og derfor er der

– Ledere og medarbejdere skal være dygtigere

men det er ifølge Alexander Kjerulf også muligt

også nu mange bud på, hvordan fremtidens

til at aktivere og inddrage hinanden og alle

i krisetider.

kapitalisme kan komme til at se ud. Et af dem

mulige andre – også mennesker uden for

er netop, at vi skal sætte livet, mennesker og

virksomheden og mennesker, der ikke ligner

naturen før profitten, pointerer fremtidsforskeren.

en selv. Ingen ved på forhånd, hvor den næste

– Man skal huske på, at arbejdsglæde er den bedste vej ud af krisen, fordi alle yder mere, når

gode idé kommer fra. Vi skal væk fra den indu-

de er glade. Og man kan sagtens skabe arbejds-

Gitte Larsen mener, at der er en klar sam-

strielle tankegang, som dikterer, at vi kun bruger

glæde, uden at det skal koste en million – det,

menhæng mellem det økonomiske system, som

”hjernemusklerne,” når vi er på arbejde. Vi skal

der virker allerbedst for arbejdsglæden, er faktisk

Happy Capitalism står for, og arbejdsglæde.

bruge alle dele af os selv, fordi det er men-

ikke ret dyrt, forklarer Alexander Kjerulf.

nesker, der skaber værdi i fremtidens samfund. – Det skaber arbejdsglæde at være en del af

Selvom det måske lyder klicheagtigt, så er der

Mennesker frem for profit

en større helhed og kunne stå inde for, at det

behov for, at vi kan være hele mennesker hele

Fremtidsforsker Gitte Larsen, som til daglig

vi bruger så stor en del af vores tid, energi og

tiden, lyder det fra Gitte Larsen.

arbejder på Instituttet for Fremtidsforskning,

engagement på, i det mindste har en intention

har beskæftiget sig indgående med begrebet

om at gøre en forskel udover aktionærernes

”Happy Capitalism”. Begrebet refererer til en

pengepung, siger hun.

Fem gode råd Alexander Kjerulf har fem gode råd, hvis man som virksomhed vil forsøge at skabe mere arbejdsglæde. » For det første skal man prioritere

og at føle os gode til vores arbejde.

arbejdsglæden meget højt. Der er

Samtidig er det vigtigt, at man har gode

desværre mange virksomheder, hvor der

relationer til både kolleger og til chefen.

er langt fra intentioner til handling. » Arbejdsglæde kommer ikke af planer, » Fokuser på det, som du og jeg kan gøre

budgetter, strategier, hvidbøger og

her og nu. Ikke på fine planer og politik-

politikker. Arbejdsglæde kommer af de

ker. Og tag fat i lederne, fordi de har den

ting, som du og jeg gør her og nu.

største indflydelse på arbejdsglæden - både i opadgående og nedadgående retning.

» Arbejdsglæde kommer af den daglige omgangstone i virksomheden. Hvordan vi behandler hinanden og taler til

» Fokuser på resultater og relationer: Vi elsker at skabe resultater, at levere varen

hinanden. Om vi roser folk for det gode arbejde, de laver.

| FEM GODE RÅD |

| Erhvervsforum 5/09 |

25


Drevet af passion Af Christoffer Boserup Skov

Mange kender måske fornemmelsen af at fange en ørred – rykket i linien, de svedige håndflader, den intense kamp med fisken og adrenalinen, der pumper hurtigere rundt i kroppen. Det er bl.a. denne fascination, der er grundlaget for brødrene Henrik og Morten Valeurs virksomhed The Fly Company.

26

| Erhvervsforum 5/09 |


The Fly Company er den største spiller inden

alternativ til fx golf, siger Morten Valeur, der

– Det er egentlig ret simpelt; det handler om

for salg af fluebindingsmaterialer i Danmark

fungerer som virksomhedens repræsentant ved

at have et godt ry i branchen – det er noget,

og eksporterer til forretninger i Sverige, Norge

messer i ind- og udland.

man oparbejder gennem mange år. Hvis man opfører sig ordentligt, så får folk automatisk tillid

og Tyskland. Fra deres gård, som ligger i Hammershøj i Midtjylland, har de siden 1995 solgt

Finanskrisen har ramt mange erhverv hårdt,

til én. Så handler det pludselig ikke så meget om

fluebindingsmaterialer videre til forretninger i

men det er ikke tilfældet med The Fly Company.

pris længere, men om de relationer, man har til

Danmark og udlandet.

Faktisk forholder det sig lige omvendt.

virksomheder og mennesker, konstaterer Morten

Sidste efterår blev firmaet endvidere agent for

– Vores branche bliver ligefrem begunstiget af

det amerikanske tøjmærke Simms, der leverer

dårligere tider – flere arbejdsløse betyder altså,

kvalitetstøj til fritidsfolket – og mærket er godt

at flere kaster sig over fiskeriet. Det giver sim-

på vej til at gøre sit indtog i både Danmark og

pelthen folk mere tid til at slappe af og hygge sig

Sverige.

med fiskeriet, forklarer Morten Valeur.

Interesse for fiskeri

Brødrene konstaterer også, at der gennem årene

– Vi har baseret vores niche-virksomhed på

ikke er kommet en decideret stigning i antallet

en grundlæggende interesse for fiskeri. Vi

af lystfiskere, som kan aftage deres produkter

oplever dagligt, at det er en kæmpe fordel, at vi

– man regner med, at der er ca. 200.000

brænder for vores område – det giver en større

lystfiskere i Danmark, og heraf er 30.000 af dem

troværdighed overfor vores kunder, fortæller

fluefiskere. Til gengæld er mange lystfiskere i

Morten Valeur, der også holder foredrag og

dag meget engagerede i deres hobby og bruger

skriver artikler om fluefiskeri.

tilsvarende flere penge på udstyr og materialer.

Opgang i dårlige tider

Det handler om tillid

Spørger man brødrene om, hvad det er ved

Det at gøre det godt og ordentligt, er en del af

lystfiskeri, der fascinerer dem, så er svaret klart:

ånden i fluefiskeriet. Der findes lettere måder at

Det handler dels om selve oplevelsen af at

fange en fisk på – fx med orm på en krog – men

fange en fisk og dels om naturoplevelsen.

der er et element af sportsmanship over fluefi-

Valeur.

skeri. Der betyder bl.a., at man kan raffinere sine – Det er selvfølgelig svært at konkurrence

metoder i nærmest det uendelige, og at man

med de unges forbrug af computere og andre

forsøger at fiske på den mest ”rigtige” måde.

Om The Fly Company The Fly Company omsætter årligt for 4 millioner kroner. Hovedbeskæftigelsen er salg af fluebindingsartikler engros. Er derudover agent for Flyfish Europe A/S i Danmark og Sverige (Simms & Lamson Waterworks). På gården i Hammershøj er der både kontor, lager og showroom. Du kan besøge virksomhedens hjemmeside på www.flyco.dk

medier, derfor er der ikke så mange unge lystfiskere. Men til gengæld oplever vi, at mange

En stor del af firmaets succes bunder i den ge-

ældre begynder at interessere sig for lystfiskeri.

nuine interesse for fiskeriet, men også i en enkel

Også mange pensionister ser det som et godt

ledelsesfilosofi, der har samme ånd over sig.

| Fakta |

| Erhvervsforum 5/09 |

27


Af Christian Ehlert, kreditchef i Danske Andelskassers Bank A/S

Andelskassen er et solidt pengeinstitut, som

Historien gentager sig

Sund fornuft

også i finanskrisetider har styrken til at støtte og

I perioden 1987 til 1995 ophørte 102 banker

De seneste år, hvor pengeinstitutter har leveret

rådgive sine kunder.

og finansielle virksomheder i Danmark.

det ene rekordregnskab efter det andet og ople-

Baggrunden for dette vil jeg forsøge at belyse

Kendetegnende for de fleste af disse penge-

betegnet Andelskassen som konservativ. Selv

gennem denne artikel, hvor jeg også vil svare

institutter var en letsindig udlånspolitik med

om vi bestemt også har haft gode resultater.

på spørgsmål som: hvordan påvirker finans-

mange risikobetonede engagementer i kon-

Vores strategi har imidlertid taget udgangspunkt

krisen Andelskassen? hvordan påvirker finans-

junkturfølsomme erhverv som byggeriet – ofte

i grundholdningen, at det er i opgangstider, man

krisen Andelskassens kunder? og hvordan

kombineret med en ringe risikospredning i form

skal være forsigtig, for at komme godt gennem

påvirker finanskrisen Andelskassens forhold til

af få store kunder, som var økonomisk usolide

nedgangstider.

kunderne?

og i nogle tilfælde efterfølgende viste sig at have

vet stor vækst, er der formentlig en del, der har

en anløben moral. For at sætte svarene ind i den rette ramme

Populært sagt vil det aldrig være Andelskassen, der rider på toppen af bølgen i opgangstider,

må vi i første omgang skrue tiden 10-20 år

Et andet kendetegn var en meget stor årlig

men vi vil heller aldrig befinde os i bunden af

tilbage.

udlånsstigning, som langt overgik stigningen i

bølgedalen i nedgangstider.

indlån.

Harmoni i ind- og udlån

Selv om de seneste 10 år har været gode for banksektoren, skal man nemlig ikke længere

Det er et billede, der kan genkendes hos mange

Denne strategi betyder, at Andelskassen også i

tilbage, før den seneste bankkrise var en

af de pengeinstitutter, der i dag er eller har

dag er et traditionelt ind- og udlånspengeinstitut,

realitet. Det interessante er, at baggrunden for

været i krise.

hvor der er balance mellem indlån på den ene side og udlån på den anden side. Ydermere er

den bankkrise på mange områder minder om baggrunden for den nuværende.

28

| Erhvervsforum 5/09 |

Men ikke i Andelskassen.

der en god branchefordeling, en god fordeling


Finanskrisen og

Andelskassen Andelskassen har balance mellem ind- og udlån og kan derfor støtte erhvervskunderne i finanskrisen frem for at opsige lån eller undlade at finansiere en god og sund udvikling.

mellem udlån til privat- og erhvervskunder, og

bestemt ikke er gældende, når det gælder vores

Alligevel kan vi ikke garantere, at alt vil være

en god kvalitet i udlånskunderne. Nok har vi i

produkter og vores rådgiveres format.

som før finanskrisen. Tværtimod. I lighed med resten af landets pengeinstitutter kan det også i

Andelskassen haft en stigning i tab på debitorer, men det er stadig på et lavt niveau, og det

Fokus på rådgivning

er ikke koncentreret om den meget omtalte

I pengeinstitutsektoren tales der om, at finanskri-

ejendomssektor.

ser ændrer fokus.

At vi er et ”konservativt” og ”traditionelt” penge-

I økonomiske opgangstider er der en tendens

institut er en sikkerhed for Andelskassens

til, at pengeinstitutterne vil øge volumen

kunder.

samtidigt med, at deres marginaler på de enkelte

såvel ind- som udlån, hvilket til tider vil være

Andelskassen forventes: • at lånesager vil blive gennemgået grundigere, og at der kan være sager, der ikke kan bevilges • at der vil være større udsving i renten på

forretninger mindskes. Det vil kunderne i nogle

til fordel for indlånskunder og til andre tider

I modsætning til nogle andre pengeinstitutter

pengeinstitutter med rette opleve som om, bank-

til fordel for udlånskunder.

har vi ikke en bunden opgave med at nedbringe

rådgiveren bliver meget salgsorienteret. Når det

udlån for at opnå balance mellem ind- og udlån.

så bliver nedgangstider vil bankrådgiveren igen

For at begrænse tab, som i finanskriser ofte er

Det betyder, at vi ikke i Andelskassen er tvunget

have fokus på styring af kreditter frem for salg.

en stor post for pengeinstitutterne, bliver bankerne nødt til at stramme kreditpolitikken. Dette

til at opsige lån og kreditter, der er passet af kunden, eller melde fra til finansiering af en

Andelskassen har ikke ændret fokus. Her

vil for kunderne betyde, at sagerne gennemgås

sund og god udvikling af virksomheder.

har det altid været rådgivning, der var det

grundigere, ligesom krav om sikkerhedsstillelse

centrale, og ikke salg. Rådgivning og styring

for ydelse af lån igen bliver helt naturligt.

Vi kan derimod støtte store som små virksomhe-

af kreditter, således at kunden og Andelskas-

der gennem både rådgivning og finansiering. Og

sen ikke kommer til at tabe penge, er til

Det betyder også, at pengeinstitutterne og

lad mig slå fast, at ”konservativt” og ”traditionelt”

stadighed centralt.

herunder også Andelskassen i en periode vil

| Erhvervsforum 5/09 |

29


koncentrere sig om sine eksisterende kunder

og eksportsektoren. Det medfører stigende

ændre på vores grundlæggende holdninger til

snarere end at indlede nye engagementer.

arbejdsløshed, som også vil have effekt på

finansiering og rådgivning.

Eftersom pengeinstitutterne skal indregne en

boligsektoren. Dette billede ser vi også nu.

større margin til tab, er det ligeledes naturligt,

Det usædvanlige ved denne finanskrise er

Finanskrisen påvirker Andelskassens kunder

at prisen for at låne penge i banken stiger.

imidlertid den hastighed og den styrke, den

på vidt forskellige måder, hvilket yderligere

Medvirkende faktorer til dette er endvidere, at

er kommet med. Skal man se positivt på det,

understreger nødvendigheden af individuelle

bankerne selv skal betale mere for at ”låne” på

vækker det forhåbninger om, at den også vil

løsninger, som de, der skabes i Andelskassen.

interbankmarkedet samt udgifterne forbundet

forsvinde med høj hastighed.

med Bankpakke I og II.

Finanskrisen vil formentlig også påvirke forholdet Noget andet, der kan være positivt er, at

mellem Andelskassen og kunderne. Men

I den modsatte retning trækker rentenedsæt-

finanskrisen for mange virksomheder betyder,

forhåbentligt i den retning, at kunderne i endnu

telser fra centralbankerne og almindelige

at forretningen bliver trimmet, hvormed man

højere grad vil benytte sig af de mange mulighe-

markedsovervejelser, hvilket som nævnt vil

kommer styrket ud af en hård periode. Andels-

der og kompetencer, vi har i Andelskassen.

medføre udsving i renterne. Dette er desværre

kassen er klar til at være en aktiv del af denne

naturlige følger af finanskrisen.

omstillingsproces.

Andelskassen er og bliver kundernes pengeinstitut. Det betyder, at vi har et ansvar i forhold til

Krisen indeholder også muligheder

Kundernes pengeinstitut

alle kunder. Dette ansvar er vi os bevidst, og det

Som nævnt er det her ikke den første

Lad mig afslutningsvis opsummere mine svar på

er kraftigt medvirkende til, at vi også i dag kan

finanskrise, og det bliver næppe den sidste.

de tre spørgsmål, jeg stillede i begyndelsen af

tage udgangspunkt i kundens behov.

denne artikel. Mønsteret i de tidligere finanskriser har været

At vi som hovedregel kan støtte og udvikle frem

således, at det først er ejendomssektoren, der

Finanskrisen påvirker Andelskassen, men vi er

rammes, og derefter følger håndværkssektoren

så solide, at vi ikke i krisetider er nødsaget til at

for at stoppe og afvikle.

»Det vil aldrig være Andelskassen, der rider på toppen af bølgen i opgangstider, men vi vil heller aldrig befinde os i bunden af bølgedalen i nedgangstider«

30

| Erhvervsforum 5/09 |


Kort Nyt NemHandel Til juli bortfalder det offentlige tilskud til virksomheder, der har benyttet de såkaldte Læs Ind-bureauer til at håndtere kravet om elektronisk fakturering til det offentlige. Men hjælpen er nær – de ca. 77.000 virksomheder, der hidtil har benyttet sig af bureauerne, kan i stedet håndtere den elektroniske fakturering selv med NemHandel, en gratis software, der kan implementeres i de fleste økonomistyringssystemer eller tilgås direkte via virk.dk. Læs mere om NemHandel på virk.dk eller ibizcenter.dk.

Andelskassen har fået ny hjemmeside Andelskassens hjem på nettet har været gennem en tilbundsgående om- og nybygning, og er nu klar i en ny og opdateret version. Den nye udgave af andelskassen.dk er ikke kun opdateret i forhold til farver og udseende. Den er også opdateret i forhold til overskuelighed og tilgængelighed. Med andre ord så er siden lavet med kundernes behov og ønsker for øje, og det er gjort nemmere at finde det materiale, man efterspørger. På hjemmesiden kan du eksempelvis læse finansnyheder, følge aktiekurserne og se de seneste udgivelser af dette erhvervsmagasin.

| Næste erhvervsforum udkommer i OKTOBER 2009 |

| Erhvervsforum 5/09 |

31


Andelskassen Alssund

Onsild • telefon 87 99 53 65

Næsbjerg Andelskasse

Augustenborg • telefon 87 99 35 00

Hobro • telefon Tlf. 87 99 53 35

Næsbjerg • telefon 87 99 53 10

Sundeved • telefon 87 99 36 45

Klejtrup • telefon 87 99 53 50

Fynshav • telefon 87 99 35 45

Aalborg • telefon 87 99 57 60

Oure-Vejstrup Andelskasse

Nordborg • telefon 87 99 59 59Oure • telefon 87 99 53 90

Gråsten • telefon 87 99 38 38

Andelskassen Sydvestjylland

Svendborg • telefon 87 99 53 80

Agerbæk • telefon 87 99 35 90 Andelskassen Frederiks

Glejbjerg • telefon 87 99 36 10

Outrup Andelskasse

Frederiks • telefon 87 99 38 00

Årre • telefon 87 99 35 75

Outrup • telefon 87 99 54 10

Haderup • telefon 87 99 38 18

Grimstrup • telefon 87 99 35 65 Esbjerg • telefon 87 99 36 10

Andelskassen Varde Nordenskov • telefon 87 99 56 70

Andelskassen Fyn Kværndrup • telefon 87 99 52 60

Andelskassen Sønderjylland

Ansager • telefon 87 99 57 05

Stenstrup • telefon 87 99 55 10

Tandslet • telefon 87 99 56 00

Grindsted • telefon 87 99 35 35

Ringe • telefon 87 99 55 40

Sønderborg • telefon 87 99 55 85

Skovlund • telefon 87 99 54 65

Gislev • telefon 87 99 35 20

Tinglev • telefon 87 99 55 55

Varde • telefon 87 99 56 90

Odense • telefon 87 99 59 30

Rens • telefon 87 99 55 50

Ølgod • telefon 87 99 54 55

Høruphav • telefon 87 99 55 70

Billum • telefon 87 99 36 80 Alslev • telefon 87 99 36 55

Andelskassen Himmerland Hvilsom • telefon 87 99 39 60

Andelskassen Østjylland

Oksbøl • telefon 87 99 36 65

Mejlby • telefon 87 99 39 75

Hammershøj • telefon 87 99 39 00

Thorstrup • telefon 87 99 56 35

Aars • telefon 87 99 39 85

Harridslev • telefon 87 99 52 45

Brøndum • telefon 87 99 53 20

Randers • telefon 87 99 38 55

Vammen-Rødding Andelskasse

Hvam • telefon 87 99 39 70

Silkeborg • telefon 87 99 59 60

Vammen • telefon 87 99 56 55

Thorsager • telefon 87 99 56 15

Rødding • telefon 87 99 56 45

Andelskassen MidtVest

Tirstrup • telefon 87 99 56 25

Ikast • telefon 87 99 37 00

Ørum • telefon 87 99 39 05

Bording • telefon 87 99 37 15

Århus • telefon 87 99 38 80

Ilskov • telefon 87 99 37 30 Vorgod • telefon 87 99 37 45

Horne Andelskasse

Linde • telefon 87 99 37 35

Horne • telefon 87 99 39 50

Tarm • telefon 87 99 39 30 Bork • telefon 87 99 39 20

Jernved-Rømø Andelskasse

Borris • telefon 87 99 37 60

Gredstedbro • telefon 87 99 52 25

Rækker Mølle • telefon 87 99 37 75

Bramming • telefon 87 99 39 95

Skjern • telefon 87 99 37 85

Egebæk-Hviding • telefon 87 99 52 10

Holstebro • telefon 87 99 53 00

Ribe • telefon 87 99 52 20 Rømø • telefon 87 99 54 40

Andelskassen Midtthy

Tønder • telefon 87 99 57 85

Midtthy • telefon 87 99 54 80 Kærup-Janderup Andelskasse Andelskassen Norddjurs

Janderup • telefon 87 99 52 90

Voldby • telefon 87 99 35 10 Løgstrup Andelskasse Andelskassen Nordøstjylland

Løgstrup • telefon 87 99 57 40

Rostrup • telefon 87 99 54 30

Viborg • telefon 87 99 57 25

Arden • telefon 87 99 35 55

Skive • telefon 87 99 59 80

Hadsund • telefon 87 99 36 25

www.andelskassen.dk

Erhvervsforum  

Andelskassens Erhvervsmagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you