Page 1


Pierwsze pi´tro zajmuje galeria u Attavantich, w której odbywajà si´ wystawy ludzi uzdolnionych, artystów, fotografów i wszystkich tych, którzy wykazujà talent twórczy.

Sercem miasta jest Rynek – plac targowy, na który przed laty zje˝d˝ali si´ kupcy z ró˝nych stron Europy. Najwa˝niejszà budowlà na Rynku jest Ratusz – obecnie

Kamienica ATTAVANTICH, w której mieÊci si´ Centrum pełniła przez cały XIX wiek wa˝ne funkcje. Po zaj´ciu ratusza przez Austriaków mieÊciły si´ tu władze gminy miejskiej, a póêniej ulokowano sàd. W wieku XX mieÊciła si´ tu szkoła ludowa oraz, wówczas utworzone, Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina. Sala lustrzana na drugim pi´trze była miejscem imprez kulturalnych i koncertów. Zało˝ycielkà szkoły muzycznej i działaczkà Towarzystwa była Maria Turzaƒska, osoba wielce zasłu˝ona i ceniona jako wspaniała pianistka, a od poczàtku XX wieku organizatorka ˝ycia muzycznego i kulturalnego w Jarosławiu.

Ostatnia kondygnacja to słynna Sala Lustrzana, w której odbywajà si´ koncerty, małe formy artystyczne, wieczory poezji oraz kameralne spotkania ludzi zafascynowanych ˝yciem kulturalnym w naszym mieÊcie.

20 czerwca 2009 roku o godz.13.00 Burmistrz Miasta Jarosławia p. Andrzej Wyczawski uroczyÊcie przeciàł wst´g´ otwierajàc tym samym Centrum Kultury i Promocji. Zadania i funkcje jakie spełnia Centrum majà podnieÊç jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców i sprawiç, aby poziom sfery kulturalnej był na jak najwy˝szym poziomie. Centrum podzielone jest na trzy kondygnacje, na parterze znajduje si´ punkt informacji turystycznej, w którym mo˝na uzyskaç wszystkie informacje na temat miasta, a tak˝e nabyç gad˝ety, pamiàtki, jarosławskie wydawnictwa, obrazy oraz widokówki. Do dyspozycji turystów sà przewodnicy którzy oprowadzà i przybli˝à nasze pi´kne miasto w taki sposób, aby zwiedzajàcy wracali ch´tnie za jakiÊ czas.

siedziba władz miasta. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z koƒca XV wieku. Rynek okrà˝ony jest zwartà zabudowà, głównie jednopi´trowych kamienic majàcych swoje poczàtki w XV wieku. Jednà z najokazalszych jest kamienica Orsettich zbudowana w koƒcu XVI wieku. Jej właÊcicielem był Włoch; nale˝y do najpi´kniejszych póênorenesansowych kamienic mieszczaƒskich w Polsce. Włochem tak˝e był właÊciciel kamienicy Attavantich, gdzie obecnie mieÊci si´ Centrum Kultury i Promocji. Jarosław jest miastem, które warto odwiedziç – tutaj historia łączy się z teraźniejszością. AtrakcyjnoÊç Jarosławia niewàtpliwie podnoszà odbywajàce si´ tu liczne wydarzenia kulturalne, a wÊród nich imprezy cykliczne:

Jarosław jest pi´knym, urzekajàcym miastem, le˝àcym we wschodniej cz´Êci województwa podkarpackiego na pograniczu odznaczajàcego si´ łagodnymi wzniesieniami Pogórza Rzeszowskiego (zwanego w tej cz´Êci Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu.

Festiwal Fotografii Młodych w Jarosławiu (06.08–14.08), Dni Jarosławia na płycie Rynku (25, 26.06) oraz Festiwal Pieśni Naszych Korzeni (22.08 – 29.08). oprac. El.P.


Złota linia Po∏àczy∏ ich niepokój. Dzieli – niemal wszystko. Rozrzucone po Êwiecie g∏odne dusze. Odleg∏e o setki i tysiàce kilometrów. Rozdzielone dziesiàtkami lat. Malarze, rzeêbiarze, fotograficy i poeci. I nie tylko. Poznali si´ przez Internet. Wypowiadali si´ na forach dyskusyjnych, prezentowali swoje prace, dzielili doÊwiadczeniem, wspierali i krytykowali... Wreszcie – postanowili zorganizowaç wspólnà wystaw´. Jej wernisa˝ mia∏ byç te˝ okazjà, by, po latach kontaktów wirtualnych, spotkaç si´ w Êwiecie nieco bardziej rzeczywistym. Wystawa okazała si´ sukcesem. Wielkim atutem Grupy okazała si´ jej ró˝norodnoÊç. Wspó∏czesny Êwiat pe∏en jest kontrastów. Jego pi´kno i harmonia opierajà si´ na zbiorze niejednorodnych elementów, których zestawienie buduje nowà jakoÊç. Analogicznie, zbiorowe wystawianie prac Twórców tak odmiennych, z których ka˝dy z pasjà realizuje si´ w swojej dziedzinie sztuki, wzmaga oddzia∏ywanie pojedynczych dzie∏, a rodzàca si´ ca∏oÊç zadziwia Êwie˝oÊcià oddzia∏ywania i potencja∏em wzbudzanych emocji. Barwna, artystyczna mozaika. W 2009 roku goÊci∏a w „Folwarku Sztuk“ w Mszanie Dolnej, a nast´pnie w Muzeum Regionalnym w Limanowej. Maj 2010 to wystawa w Centrum Kultury i Promocji w Jaros∏awiu. Có˝: artysta, tworzàc, jest nieskoƒczenie samotny. Ale poza tym jest te˝ cz∏owiekiem, i ∏aknie czasem kontaktu z innymi, szczególnie spalanymi podobnym, jak on, niepokojem. „Z∏ota linia“ wybiera na swe wystawy miejsca pi´kne, w malowniczych okolicach. Wernisa˝e stajà si´ kilkudniowym wspólnym spotkaniem artystów i sympatyków, czasem wspólnego prze˝ywania, inspirowania i poszerzania swego widzenia. Otwierajàc na ró˝norodnoÊç, otwierajà na ˝ycie. Pog∏´biajà wra˝liwoÊç i dodajà energii. A nade wszystko – sà êród∏em radoÊci i satysfakcji. „Z∏ota linia“ jest grupà nieformalnà, spajanà wy∏àcznie dobrà wolà artystów, sympatyków i mecenasów sztuki z nià zwiàzanych. W katalogu prezentujemy sylwetki Twórców bioràcych udzia∏ w trzeciej, zbiorowej wystawie Grupy – w Jaros∏awiu, w maju 2010. oprac. mL.B.


Waldemar Dąbrowski

Piotr Fajfer

www.dabrowskimw.free.art.pl

www.photoheaven.net

Wrocław

Poznaƒ

Zajmuje si´ malarstwem, rysunkiem i grafikà komputerowà. DziałalnoÊç artystycznà rozpoczàł w przedostatniej dekadzie XX wieku. W latach 1985-89 pracował we wrocławskim Biurze Wystaw Artystycznych. Uczestniczył w kilkudziesi´ciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdujà si´ w prywatnych zbiorach polskich i zagranicznych. Inspiracj´ twórczà czerpie z otaczajàcego Êwiata, przede wszystkim z obserwacji przyrody. Z drugiej strony, chwyta ulotne, subiektywne wizje i prze˝ycia, nadajàc im gł´bokà indywidualnà ekspresj´.

Jego płótna przedstawiajà fantastyczne obrazy, jakby ze snu, zawieszone w iluzyjnych przes trze niach. Pełno tu wyrafinowanych kształtów i twarzopodobnych zjaw – sprawia to wra˝enie osobistych „wariacji na temat“ ró˝nych form, niekiedy ogólnie znanych. Ponadto maluje na kartonie, jest autorem cyklu obrazów pt. „Kraina utraconych tajemnic; zagubionych myÊli; bez powrotu“ (ich motywem przewodnim sà anonimowe twarze-maski, pozbawione estetyzujàcego retuszu, wydajàce si´ byç bli˝sze metaforycznym obliczom „alter ego”). W swojej twórczoÊci si´ga te˝ po nowy, samodzielnie wypracowany Êrodek wyrazu plastycznego – elektroniczny zapis połàczenia technik tradycyjnych z grafikà generowanà komputerowo. bez tytułu, 81 x 100 cm, olej na płótnie

oprac. W.D./I.K./K.K.

Princess of ravens, 60 x 74 cm, fotografia

Informatyk, fotograf, ˝eglarz. Zajmuje si´ szeroko poj´tà fotografià reklamowà, specjalizuje si´ te˝ w fotografii mody i aktu. Zdj´cia „u˝ytkowe” traktuje jako twórcze wyzwanie – w niebanalny sposób łàczy ich artyzm (wynikajàcy z osobistego podejÊcia do fotografowania jako procesu twórczego zakorzenionego w sztuce) z powszechnym podejÊciem do reklamy wizualnej. Jest twórcà

autorskich wystaw aktu oraz laureatem presti˝owych konkursów fotograficznych. Prezentowana w katalogu praca zdoby∏a pierwszà nagrod´ w kategorii profesjonalistów „Moda”, na Sony World Photography Awards 2009, w Cannes. oprac. P.F./I.K./K.K.


Paweł M. Falcman

Tadeusz Iwańczuk

www.projekt.xtrem.com.pl

www.zaiprzeciw.prv.pl

Warszawa

Gliwice

Projektant, grafik, fotograf. Fotografuje od ok. 30 lat. Głównie z potrzeby wewn´trznej, ale te˝ i zawodowo. Portret, dzieła sztuki i bi˝uteria, oraz – jak to okreÊla – „rzeczy wypatrzone”. Detale, szczegóły, wycinki rzeczywistoÊci. Przyznaje si´ do ulegania wpływom m. in. formizmu, minimal artu i myÊlenia „plakatowego” – płaski obraz i jak najmniej elementów.

Architekt, artysta plastyk. Członek Zwiàzku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Autor wielu realizacji architektonicznych oraz uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicà. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafik´, pastel, akwarele. Kierunek, w którym najlepiej si´ czuje, to „art informel“.

Jak charakteryzuje jego twórcze dokonania Joanna Korsan: „(...) Wpisuje si´ to wszystko w dzisiejsze tendencje pokazywania mikroÊwiata, odchodzenia od ładnoÊci w stron´, hmm… zu˝ycia. Nie chc´ powiedzieç brzydoty, bo to jest inne spojrzenie na rzeczywistoÊç – dostrze˝enie pi´kna tam, gdzie tzw. sztuka wysoka go nie widziała. Takie przełamywanie wszelkich konwencji i wzorców, charakterystyczne dla postmodernizmu …“

oprac. T.I.

oprac. P.M.F.

bez tytu∏u, 40 x 30 cm, fotografia

Oko historii, 90 x 110 cm, akryl


Edyta Ślączka-Poskrobko

Artur Kardamasz Junior

posesmart@gmail.com

artu_ditu@poczta.onet.pl

Białystok

Jarosław

Poezja, plastyka (praca w korze sosnowej). Wiersze ukazujà si´ w „Goƒcu Kresowym”, w „Pami´ci i trwaniu”, „Czasie Miłosierdzia” oraz kolejnych wydaniach „Epei”. Ostatnio te˝ w „Jachtingu”. Wydałam trzy zbiorki poetyckie – „MiłoÊnik” „Gwiezdnik” oraz ostatnio we współpracy z WOAK w Białymstoku – „ Podró˝ na ksi´˝yc” – wiersze moje towarzyszyły otwarciu wystawy Czesława Zdanowicza „ A kto ciebie wierzbino...” wypełniły przestrzeƒ wystawienniczà dotyczàcà rzeêby Dionizego Purty w DK w Sokółce, Białymstoku oraz w Lublinie. Jestem pomysłodawcà akcji poetyckiej – „Wiersze wychodzà do ludzi”, która swojà inauguracj´ miała w 2005 r. i powstała przy współpracy z Michałem Zabłockim. Jestem twórcà autorskiego pomysłu pisania wiersza w gazecie wraz z mieszkaƒcami – projekt „Miasto pisze wiersz” – którego inauguracja odbyła si´ w ramach akcji: „Wiersze wychodzà do ludzi”. Bajki dla dzieci były emitowane na antenie Radia Piekary w 2006 r., oraz radia Białystok w styczniu roku 2008. Czytane na spotkaniach autorskich w ró˝nych miastach. Jestem współautorkà wystawy – „Zjawiska Êwietlne w atmosferze” polegajàcej na współistnieniu wiersza i fotografii w tej samej przestrzeni wystawienniczej (artpack). Wystawa była prezentowana w Białymstoku i w Szczyrku, zawitała do Katowic i L´borka.

Jestem współautorkà i współorganizatorkà mi´dzymiastowego projektu poetyckiego – „Jesienny liÊç poetycki”. W projekcie tym brało udział 14 miast – 2007 r. W tym samym roku wraz z Monikà Dziowgo miałyÊmy wystaw´ bi˝uterii w DK „Zenit“ w Białymstoku. Pomagałam w organizacji i zasiadałam w jury konkursu ogólnopolskiego z okazji 10-lecia portalu artystycznego – wywrota.pl – 2008 r. Opracowałam monodram „PieÊni pragnienia“ prezentowany w Szczyrku, Białymstoku, Mszanie, Warszawie. Wraz z artystami Złotej Linii z wierszami oraz monodramem „PieÊni pragnienia“ zawitałam do Mszany Dolnej i Limanowej w 2009 r. Ostatnio współpracuj´ z herbaciarnià TeaLady w stolicy. oprac. E.Â-P.

Kompozycja multiwertykalna, 65 x 50 cm, monotypia

I Nagroda za rysunek VII Ogólnopolskiego Konkursu na rysunek satyryczny „ZAGRO˚ENIA ÂRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA“

Współtworzyłam wraz z Elà Grzybek (artystà plastykiem) mix sztuk pod hasłem „Czar Mody Letniej” w lipcu 2006 r. w ogrodzie Muzeum Karnego oraz wystaw´ poplenerowà owej akcji w galerii „ElaMont-parnass”. W Sokółce równie˝ z Elà Grzybek organizowałam wieczór kobiecy okraszony poezjà i modà 2007 r.

I Nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym GRAFIKA MŁODYCH w Krakowie Nagroda na V Karpackim BIENNALE Grafiki Dzieci i Młodzie˝y w PrzemyÊlu Kadr z monodramu PieÊni pragnienia

III Nagroda w Konkursie na ilustracje do wierszy Ks JANA TWARDOWSKIEGO w Jarosławiu oprac. A.K.J.


Kamil „Hamlet” Kromolicki

Aleksander Majerski

www.hamlet1987.blogspot.com

www.majerskiart.eu

Poznaƒ

Limanowa

Samouk z wyboru od zawsze, niepokorny marzyciel i romantyk, wizjoner, surrealista, ekscentryk. Malarstwem trudni si´ bardzo krótko, bo zaledwie pół roku. Wi´kszoÊç jego twórczoÊci opiera si´ na rysunku i grafice warsztatowej. Trudno zaszufladkowaç wykonywane przez niego prace. Zawsze powtarza, ˝e to, co wychodzi spod jego ràk, jest odzwierciedleniem jego uczuç, myÊli, duszy i serca. Swoimi idolami nazywa Salvadora Dalego i Zdzisława Beksiƒskiego. Ulubione nurty w sztuce to surrealizm, minimalizm, symbolizm i elementy pop-artu. oprac. K.H.K

A ja szukam odcieni cieni kolorowych marzeƒ znaczenia snów barwy wiosennych majowych kwiatów we włosach i w oczach... a na jawie wykuwam zapach lipowych słojów i zapisanych pozaczasowych ksiàg... i tak zakl´te pomi´dzy wierszami... pomi´dzy materii natchnieniem lecà wióra jak iskry goràce tajemne znaki pami´ci Jesienna symfonia, 157 cm, podhalaƒskie lipowe drewno

Pod pràd, 100 x 70 cm, olej na kartonie

A.M.


Andreas A. Malecki

Dorota Narwojsz-Szal

aamalecki@wp.pl

www.czas-o-przestrzen.blogspot.com

Neuss (Niemcy)

PrzemyÊl

Urodzony na Âwi´tej Warmii (w I-szej połowie XX w.) nale˝àcej znowu do Polski. W dzieciƒstwie uwiedziony przez ciotk´ erotomank´, nigdy nie powrócił do normy psychicznej. Ju˝ jako pachol´ wyró˝niał si´ niebywałym talentem plastycznym, objawiajàcym si´ dorysowywaniem zarostu i okularów na wszystkich dost´pnych mu obrazkach i fotografiach. Lata młodzieƒcze sp´dził peregrynujàc pomi´dzy ró˝nymi placówkami oÊwiatowymi, z których ˝adnej nie udało mu si´ ukoƒczyç. Z powodu trudnoÊci z czytaniem i pisaniem, nie mógł znaleêç sensownego zaj´cia, postanowił wi´c zostaç artystà. Malarstwa i rysunku uczył si´ u anonimowych mistrzów, których kunszt podrabiania dzie∏ sztuki osiàgnà∏ perfekcj´.

w oddali Muzy przypominały mu o powinnoÊciach wobec Sztuki. Powstawały zatem rysunki i rzadziej obrazy. Niektóre z tych rysunków odniosły sukcesy na konkursach satyrycznych. Mo˝na było je oglàdaç na wystawach tu i tam (w Olsztynie, Warszawie, Gubinie, Kempen, Neuss, Orsay, Knocke, Presov, Mszanie czy Limanowej). Znany miłoÊnik zacnych trunków, herbaty oraz pi´knych kobiet, ostatnio uprawia poezj´ w formie dosyç nietypowej, jakà jest haiku, w hołdzie nie do koƒca poznanej Muzie.

oprac. A.A.M.

Urodziłam si´ w 1974 roku w Ornecie na Warmii. I do ukoƒczenia szkoły podstawowej mieszkałam w warmiƒskim miasteczku o pi´knej nazwie – Dobre Miasto. Wtedy te˝ wyobra˝ałam siebie w ka˝dym zawodzie, tylko nie jako artyst´. Na szcz´Êcie wizja bycia astronomem, fizykiem czy marynarzem upadła i rozpocz´łam nauk´ w Liceum Plastycznym w Gdyni – Orłowie. Po maturze po˝egnałam si´ z morskà bryzà, siarczystym wiatrem od północy, rzeÊkimi, mazurskimi porankami i wyjechałam na suche południe, gdzie czasem halny odbiera dech. Zamieszkałam w Krakowie, gdzie ukoƒczyłam studia artystyczne na Wydziale Architektury Wn´trz Akademii Sztuk Pi´knych w 1999 roku, uzyskujàc dyplom z wyró˝nieniem w pracowni prof. Andrzeja Głowackiego. W latach 1998/99 byłam stypendystkà Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 roku ukoƒczyłam Podyplomowe Studia Pedagogiczne. Swoje prace prezentowałam na wystawach

Od nieuchronnego upadku ocalił go przypadek. Po debiucie na łamach regionalnej gazety w charakterze rysownika, Eryk Lipiƒski zaprosił go na zjazd zało˝ycielski S.P.A.K. Tym samym został członkiem-zało˝ycielem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Zmiany ustrojowe w RP nie wzbudziły jego entuzjazmu, wi´c korzystajàc z koneksji rodzinnych udał si´ tropem dziadka z Wehrmachtu do RFN-u, gdzie postanowił rozpoczàç wszystko ad novo.

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicà. Poczàtkowo wraz z m´˝em Markiem Szal tworzyłam ilustracje do ksià˝ek dla dzieci i młodzie˝y. W miejscu, gdzie San z rzeki górskiej staje si´ nizinnà, nad jego tarasami zasadziłam swój pierwszy ogród, który ostatecznie Êciàgnàł mnie pod PrzemyÊl. Skàd ju˝ blisko do wyludnionego Pogórza Przemyskiego, w którego fałdkach poroÊni´tych grabem i bukiem kryjà si´ zapomniane cerkiewki. DziÊ nadal tu jestem. Projektuj´ wn´trza, zajmuj´ si´ grafikà projektowà. Latem patrz´ z ogrodu na miasto na wzgórzu, zimà z okna na poddaszu. Czasem chc´ byç gdzieÊ indziej, gdzieÊ „bli˝ej siebie”, czasem „jestem u siebie” i za niczym nie goni´. A kiedy bardzo zat´skni´, wtedy maluj´ pastelami olejnymi, fotografuj´ i pisz´... do szuflady. Składam w całoÊç rozsypane cz´Êci układanki, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e zło˝ony obraz nie da odpowiedzi na moje pytania. oprac. D.N-Sz.

Po licznych niepowodzeniach, tak osobistych jak i zawodowych, stoczył si´ w nihilizm i alkoholizm (o nikotynizmie nie wspominajàc). Jednak˝e krà˝àce „O Magdaleno”, 50 x 70 cm, olej na p∏ótnie

Miałam sen... 6, 50 x 70 cm, pastele olejne


Agnieszka Niechciał

Niralamba magdaLena Bajtlik

www.naviculus.pl

www.niralamba.pl

Sosnowiec

Warszawa

Zajmuje si´ rysunkiem i malarstwem (akryl, techniki mieszane). Na drugim biegunie jej artystycznych fascynacji znajduje si´ fotografia. Inspiracji twórczej

szuka przede wszystkim w człowieku i jego otoczeniu oraz w chwili bie˝àcej, którà da si´ uchwyciç w plamie Êwiatła lub kresek. oprac. A.N./I.K./K.K.

Chciałabym stworzyç dzieło totalne. Poruszajàce widza po sam rdzeƒ jego zamro˝onego, sztywnego ciała. Docierajàce gł´boko; poza powieki rz´sy okulary schematy filtry wzorce i złudzenia. Chciałabym stworzyç dzieło podst´pne, wobec którego nie mo˝na pozostaç tylko widzem; które trzeba prze˝yç, którego trzeba u˝yç, z którym koniecznie trzeba wejÊç w Êcisły kontakt, wobec którego nie jest mo˝liwe zachowanie dystansu. Chciałabym stworzyç dzieło absolutnie nowe, które uràgałoby wszelkiej jednoznacznoÊci, które wcià˝ prowokowałoby do pytaƒ i które nie dawałoby ˝adnej odpowiedzi. Chciałabym Ci´ poruszyç i wzruszyç, wciàgnàç w kràg wiecznych poszukiwaƒ, jasnoÊci i cienia, faktury kształtu smaku zapachu; pulsujàcej krwi. Chciałabym, by ÊwiadomoÊç ostra niczym płomieƒ porzuciła pustk´, porzuciła form´ i poznała rzeczywistoÊç w jej pierwotnej naturze. Chciałabym. mL.B.

Smoczy pazur, 21 x 30 cm, technika w∏asna

Drzewo niewiadomoÊci /fragment/, 110 x 60 x 200 cm, technika w∏asna


Ewa Piasecka

Maria Piśko

www.lumisfera.pl/gallery/31310/Lilyjets

www.ceramicznenotatki.blogspot.com

Longva (Norwegia)

Jarosław

Ânie˝na chmura, 40 x 30 cm, fotografia

W stron´ Êwiatła, 90 cm, 90 cm, masa szamotowa, angoby i szkliwa

Fotografià interesuj´ si´ od niedawna. Co skłoniło mnie do tego, ˝eby zgł´biç swojà wiedz´ w tej dziedzinie? Otó˝ moje nowe miejsce zamieszkania, pi´kno otaczajàcej mnie przyrody.

Jej motto brzmi: „Ceramika jest moim Królestwem, Młodzie˝ moim ˝yciem, i jeszcze do tego mam Rodzin´”. Uprawia sztuk´ w kilku dziedzinach: grafice, rysunku, ceramice i tkaninie.

Wi´kszoÊç moich zdj´ç pochodzi z jednego regionu, z norweskiej wyspy, to właÊnie tu odkryłam swojà nowà pasj´ jakà jest fotografia. Pomimo tego, ˝e wcià˝ poruszam si´ po jednym terenie, to nadal mam tutaj coÊ do zrobienia. Ciàgle poznaj´ nowe mo˝liwoÊci, szukam ciekawych miejsc i scenerii, a ka˝dy dzieƒ jest inny i niepowtarzalny.

Absolwentka renomowanego Paƒstwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. St. Wyspiaƒskiego w Jarosławiu. Studiowała w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk Pi´knych (obecnie Akademia Sztuk Pi´knych) we Wrocławiu, uzyskujàc dyplom na Wydziale Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła (1978 r.). Pracuje w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu jako nauczyciel ceramiki, technik graficznych i podstaw projektowania. Nale˝y do Zwiàzku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeêby (ZAPCiR).

oprac. E.P.

oprac. M.P./I.K./K.K.


Helena Płoszaj-Wodnicka

SAGA Dana Tomaszewska

www.helenaploszajwodnicka.pl

www.tomaszewska.atol.com.pl

PrzemyÊl, Jarosław

Sieraków Wlkp, Poznaƒ

Urodziłam si´ w Tomaszowie Lubelskim. Od 1971 roku zajmuj´ si´ malarstwem, technikà pastelu i nie tylko. Kiedy zaczynałam swoje kredowanie, nikt tak naprawd´ w tym czasie nie uprawiał tej techniki. Malarstwo było razem ze mnà zawsze, z lepszym lub gorszym skutkiem.

Absolwentka Ochrony Prawnej Dóbr Kultury i Wydziału Artystycznego Wy˝szej Szkoły Umiej´tnoÊci Społecznej w Poznaniu, studentka Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu.

W zasadzie było i jest kronikà mojego ˝ycia. Syntezà zdeformowanego sensu pi´kna w ciàgu zdarzeƒ. Uderzam kolorem kiedy wàtpie i kiedy si´ Êpiesz´, a Êpiesz´ si´ ciàgle. Łapi´ momenty zadumy ostatnio w pejza˝u i w człowieku pi´knym, bo dobrym i kruchym.

Obszary działalnoÊci artystycznej: rzeêba, ceramika, instalacje plastyczne, malarstwo niekonwencjonalne, tyflografika (rysunki dla niewidomych). Inspiracje w twórczoÊci: człowiek i Êwiat oraz mitologie – skandynawska, germaƒska, celtycka i słowiaƒska.

oprac. H.P-W.

Ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Brała udział w mi´dzynarodowych plenerach ceramicznych, jest autorkà graficznych opracowaƒ ksià˝eczek edukacyjnych dla dzieci niewidomych. Jej prace znajdujà si´ w kolekcjach polskich i zagranicznych. oprac. S.D.T./I.K./K.K.

Jesienny Krzemieniec, 60 x 47 cm, pastel na papierze

Uwi´ziony, 40 cm, szamot


Lucyna Szpuniar

Marta Wasilczyk

www.zaiprzeciw.prv.pl

picasaweb.google.com/wasilczyk1marta

Gliwice

Lublin

Moje małe resume powinno byç napisane stosownie do mojego sposobu na ˝ycie. Informacja na temat ukoƒczonych szkół powinna brzmieç tak: „ukoƒczyła wszystkie szkoły potrzebne w odpowiednim czasie i odpowiedniej iloÊci”. Ukoronowaniem mojej edukacji było przyj´cie mnie w szeregi Zwiàzku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, był to najwa˝niejszy egzamin mojego ˝ycia twórczego.

Historyk sztuki, artysta ceramik, garncarz, nauczyciel tkaniny artystycznej w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie, członek Zwiàzku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeêby (ZAPCiR). Od 1994 roku prowadzi własnà pracowni´ ceramiki artystycznej. Stosujàc jako materiał wyjÊciowy glin´ lub szamot (wypalona glina ogniotrwała, zmielona i spieczona), wykonuje swoje dzieła zarówno na kole garncarskim, jak i z „wolnej r´ki”.

Słysz´ cz´sto pytania skàd bior´ pomysły do obrazów i jak ka˝dy z artystów odpowiadam: „z ˝ycia“, ale tak˝e bywa tak, ˝e wiersz jest inspiracjà do obrazu lub odwrotnie obraz był inspiracjà oprac. L.Sz. do powstania wiersza.

Czerpiàc w swojej twórczoÊci inspiracj´ z naczyƒ – wytworów kultury ludowej i antycznej, łàczy osiàgni´cia minionych wieków ze współczesnymi uwarunkowaniami estetycznymi. Jest przy tym mocno zaanga˝owana w działania edukacyjne, majàce na celu zachowanie w pami´ci potomnych ginàcego rzemiosła, jakim jest garncarstwo.

Dorobek Naukowy: • „Ceramika chodlikowska” – rekonstrukcja procesu wytwarzania wczesnoÊredniowiecznej ceramiki naczyniowej” (2007). • „Zrodzona z ˝ywiołów – ceramika chodlikowska” – film edukacyjny (2006). Osiàgni´cia artystyczne: • I nagroda w ogólnopolskim konkursie ceramicznym „Struny Êwiatła” – Zakopane 2009. • II nagroda w ogólnopolskim „Przeglàdzie Garncarstwa i rzeêby ceramicznej ’98”, zorganizowanym przez Fundacj´ „Cepelia” – Polska Sztuka i R´kodzieło, • Nagroda Indywidualna Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (w 2004 i 2007 roku). oprac. M.W./I.K./K.K.

Nie zatrzymasz wiatru umknie myśl kolejny odejdzie świt ostatni odjedzie pociąg zostaną wspomnienia na pewno jest śmierć ptaków śpiew tu i teraz umarł poeta został wiersz zapisana nuta na płótnie kwiat

DziÊ wiem, ˝e mog´ dawaç radoÊç i wymazywaç smutki... L.Sz.

Autoportret, 68 x 80 cm, technika własna

Muszla, 45 x 40 x 40 cm, szamot szkliwiony


Tina Wieczorek

Judyta Julia Wodnicka

www.tina.forma.pl

judytawodnicka@wp.pl

Poznaƒ (ur. w Dolinie Kolchidy, Gruzja)

PrzemyÊl

myÊli w piwnicy na kłódk´ zamkn´ stamtàd ich nikt nie usłyszy w kàcie usiàd´ w cisz´ si´ wsłucham pozwol´ si´ porwaç tej ciszy zapomn´ o wszystkim a wtedy boso zataƒcz´ w Izary ogrodach w sercu Monachium do nut Wagnera tam zawsze zostan´ m∏oda

Para w oknie, 21 x 30 cm, tusz

Przez 20 lat pracowała z młodzie˝à i małymi dzieçmi jako pedagog. Groêny wypadek, który przerwał karier´ zawodowà, paradoksalnie otworzył jej mo˝liwoÊç pełnej samorealizacji w dwóch innych gł´bokich pasjach – grafologii i sztuce. Owocem tej drugiej aktywnoÊci jest szereg interesujàcych obrazów, grafik oraz ilustracji do ksià˝ek i wierszy. Jest te˝ autorkà szkiców erotycznych, w których bardzo wyraênie widaç ogromnà pasj´ twórczà połàczonà z delikatnym wyczuciem nastroju. Edukacj´ plastycznà rozpocz´ła ju˝ podczas dzieci´cych, twórczych zabaw z dziadkiem Władysławem Skotarkiem – ekspresjonistà, współtwórcà Poznaƒskiej Grupy Ekspresjonistów „Bunt”. Du˝e znaczenie dla rozkwitu wczesnych zainteresowaƒ artystycznych miały te˝ przyjacielskie relacje jej rodziny ze słynnym rysownikiem Janem Marcinem Szancerem. Âwiadomà kontynuacjà plastycznych fascynacji była decyzja o studiowaniu drugiego fakultetu (o tym profilu) na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pogł´bia swoje pasje, uczestniczàc w zaj´ciach na Wydziale Grafiki U˝ytkowej Wy˝szej Szkoły Umiej´tnoÊci Społecznych w Poznaniu. oprac. T.W./I.K./K.K.

bez tytułu, 9 x 12 cm, technika własna

J.J.W.


Bogumiła Grabowska

Aneta Herod

Iwona Koptewicz

www.eireann.fotosik.pl

herod.aneta@gmail.com

iwona.koptewicz@gmail.com

Warszawa

Warszawa

Wrocław

Inspiracje: natura; to, co mnie otacza, co wpadnie mi w oko. Osiàgni´cia: wystawa pokonkursowa zorganizowana przez Urzàd Dzielnicy Ursynów.

Niedoszły naukowiec, pracownik administracji rzàdowej, amator fotografii. Widz´ „drobiazgi” i detale. Zdj´cia? Ciàgle si´ ucz´...

„Człowiek-orkiestra” o niespo˝ytej energii i pasji twórczej. Realizujàc si´ zawodowo w dziedzinie marketingu produktowego i strategicznego w du˝ej korporacji, swoje doÊwiadczenia przekłada na inne obszary aktywnoÊci ˝yciowej. Stanowi wzór doskonałego połàczenia praktycyzmu z cechami osobowoÊciowymi „człowieka renesansu”. Otaczajàcy Êwiat interesuje jà w ró˝norodnych odmianach, aktualnie zaÊ najgł´bszà fascynacjà wydaje si´ podró˝owanie. To zjawisko postrzega jednak wieloznacznie, przyjmujàc wewn´trznà i zewn´trznà perspektyw´, traktujàc je zarówno w wymiarze dalekim, jak i bliskim. Z podobnà satysfakcjà potrafi wyjÊç z domu na zakupy w pogodny dzieƒ oraz wsiàÊç do samolotu odlatujàcego do Chin. Co wa˝niejsze, potrafi podzieliç si´ z otoczeniem swoimi prze˝yciami i wra˝eniami. Jej opowieÊci mo˝na zaklasyfikowaç do pierwszej ligi sprawozdaƒ z podró˝y w czasie i przestrzeni.

oprac. A.H.

Taƒcem irlandzkim zajmuj´ si´ od ponad 6 lat. Zacz´ło si´ w dzieciƒstwie od słuchania Mike'a Oldfielda, bezpoÊrednim zaÊ impulsem był nieistniejàcy ju˝ cykl Echa Celtyckie. W kwietniu 2003 r. przeczytawszy notk´ w gazecie poszłam na koncert, zobaczywszy zaÊ taƒczàcych ludzi, stwierdziłam ˝e te˝ tak musz´ si´ nauczyç. Zachwycona lekkoÊcià, skocznoÊcià i urokiem taƒca irlandzkiego we wrzeÊniu zapisałam si´ do Szkoły Taƒca Irlandzkiego „Ua Niall”, która w styczniu 2010 zmieniła nazw´ na „Rince na Colman” (www.colman.za.pl). Staram si´ dzieliç mojà pasjà taƒczàc, gdzie tylko mog´. Bowiem wobec tej muzyki nie mo˝na pozostaç oboj´tnym.

Z powodzeniem mogłaby pracowaç jako mened˝er kultury, tym bardziej, ˝e młodzieƒcze zamiłowanie do rysunku i malarstwa wcià˝ pulsuje pod skorupà czasu. Âwiadczy o tym jej skuteczne zaanga˝owanie w inicjatywy kulturalne i wystawiennicze, podejmowane przez internetowà społecznoÊç Golden Line. Wirtualny Êwiat to jeszcze jeden wymiar podró˝owania Iwony Koptewicz przez ˝ycie. Status właÊciciela firmy tworzàcej oprogramowania informatyczne jest tego dobitnym podkreÊleniem.

oprac. B.G.

oprac. K.K.

Z ukrycia, 45 x 30 cm, fotografia

bez tytu∏u, 30 x 45 cm, fotografia

Twórca, 40 x 30 cm, fotografia


Wernisa˝ „Złotej linii” to nie tylko uroczyste otwarcie wystawy, ale te˝ liczne imprezy towarzyszące. Monodramy Edyty Âlàczki-Poskrobko i pokazy taƒca w wykonaniu Bogumi∏y Grabowskiej sà z nami od poczàtku istnienia Grupy. W maju 2010 roku wernisa˝ w Jaros∏awiu uÊwietniajà równie˝: skandaliczna prezentacja skandaliczych wierszy, publikowanych w Internecie przez członków Złotej linii od poczàtku istnienia Grupy, „PieÊni odejÊcia i powrotu“ S∏awomira Matusza, spektakl teatru ognia „Kayobi”, autorski koncert muzyki powa˝nej (Radomir Rakowski i Paweł Poskrobko) oraz otwarte zaj´cia warsztatowe dla dzieci i dla dorosłych – plastyczne, taneczne oraz literackie.

Niniejszy Katalog ukazuje si´ w druku dzi´ki wydatnej pomocy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Klubu Seniora „Batory” przy osiedlu Stefana Batorego Poznaƒskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zakres działalnoÊci Klubu jest bardzo szeroki. Od zaj´ç we własnym gronie typu imprezy okazjonalne, poprzez udział w imprezach kulturalnych, wycieczki po kraju i zagranicy, rajdy piesze, zaj´cia sportowe, do ró˝nych form kształcenia. Bardzo popularna jest nauka j´zyków. Prowadzone sà tak˝e zaj´cia plastyczne. Klub Batory ch´tnie współpracuje z innymi tego typu klubami. Bierze te˝ udział w corocznych Dniach Piàtkowa wystawiajàc ró˝ne formy teatralne. W kwietniu 2010 r. w Klubie Seniora „Batory” odbyła si´ wystawa pi´ciorga członków „Złotej linii“. Prezentowano prace z zakresu malarstwa, rzeêby, grafiki, poezji i fotografii. Otwarcia wystawy dokonał prezes Spółdzielni pan Michał Tokłowicz. Wystawa została zrealizowana pod patronatem administracji i Rady Osiedla Stefana Batorego oraz we współpracy z kierowniczkà Klubu panià Annà Szmytkowskà, wkrótce zaÊ w ofercie Klubu pojawià si´ warsztaty plastyczne, organizowane przez artystów „Złotej linii“. oprac. M.S.

Podziękowania Nie by∏oby „Z∏otej linii“ bez wspania∏ych, ˝yczliwych ludzi, których uda∏o nam si´ spotkaç na naszej drodze. Szczególne podzi´kowania chcielibyÊmy skierowaç do osób zwiàzanych z kolejnymi naszymi wystawami, a wi´c do pana Andrzeja Majchrzaka, którego Galeria „Folwark Sztuki“ w Mszanie Dolnej jako pierwsza wystawia∏a prace Grupy, do pana Jana Wielek, dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, oraz do pani El˝biety Piekarskiej, z jaros∏awskiej Galerii „U Attavantich“. Dzi´kujemy naszym Kole˝ankom i Kolegom, którzy uczestniczà w internetowym ˝yciu Grupy, wspierajà nas i inspirujà, i wreszcie dzi´kujemy Tobie, który czytasz teraz te s∏owa – za poÊwi´cenie Twego czasu i uwagi sztuce, którà pragniemy si´ z Tobà dzieliç. oprac. mL.B

A.A.M. – Andreas Andrzej Malecki, A.H. – Aneta Herod, A.K.J. – Artur Kardamasz Junior, A.M. – Aleksander Majerski, A.N. – Agnieszka Niechciał, B.G. – Bogumiła Grabowska, D.N-Sz. – Dorota Narwojsz-Szal, E.Â-P. – Edyta Âlàczka-Poskrobko, El.P. – El˝bieta Piekarska, E.P. – Ewa Piasecka, H.P-W. – Helena Płoszaj-Wodnicka, I.K. – Iwona Koptewicz, J.J.W. – Judyta Julia Wodnicka, K.H.K. – Kamil „Hamlet” Kromolicki, K.K. – Krzysztof Kita, L.Sz. – Lucyna Szpuniar, M.P. – Maria PiÊko, M.S. – Mirosław Sitarz, M.W. – Marta Wasilczyk, mL.B. – Niralamba magdaLena Bajtlik, P.F. – Piotr Fajfer, P.M.F. – Paweł M Falcman, S.D.T. – SAGA Dana Tomaszewska, T.I. – Tadeusz Iwaƒczuk, T.W. – Tina Wieczorek, W.D. – Waldemar Dàbrowski Projekt ok∏adki – AAM Opracowanie katalogu – Niralamba Sponsorzy: Centrum Kultury i Promocji w Jaros∏awiu, Osiedle Stefana Batorego Poznaƒskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Catalogue of the exhibition Gold Line in Jaroslaw in 2010  
Catalogue of the exhibition Gold Line in Jaroslaw in 2010  

Catalogue of the exhibition of a group of artists Golden Line in Jaroslaw in 2010

Advertisement