Page 5

KONSULAT RP W OSTRAWIE

foto z archiwum konsulatu RP w Ostrawie

Do najważniejszych obszarów aktywności Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, działającego na tym terenie ponad 90 lat, należy działanie na rzecz rozwijania i pogłębiania relacji polsko — czeskich, w możliwie najpełniejszym wymiarze; obok bieżącej współpracy transgranicznej w regionie, jak również w ramach szeroko rozumianej promocji i popularyzacji polskiej kultury. Od tradycyjnej kultury polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, na Śląsku Cieszyńskim, po osiągnięcia polskiej nauki i sztuki współczesnej.  Powodem do radości jest fakt, że w Ostrawie, mieście o niezwykłej historii i przemysłowej tradycji prezentowana jest — także dzięki staraniom Konsulatu RP — twórczość artystów współczesnych.  Mam zaszczyt zaprosić do obejrzenia wystawy grupy twórców "Złota Linia" należącej do najbardziej oryginalnej w swej różnorodności, formacji artystów, nie tylko pod względem bogactwa uprawianych form i  wyrazu artystycznego. To szczególna grupa ludzi, których łączy autentyczna pasja twórcza, a przede wszystkim prawdziwa nić przyjaźni i wzajemnego poczucia bliskości duchowej,

ponad wszelkimi granicami — także w dosłownym sensie odległości jaka dzieli ich na co  dzień, wzdłuż całej Polski, przez Czechy, Ukrainę, Niemcy, Szwajcarię po Norwegię. To już 18 wspólna prezentacja ich twórczości, a jednocześnie pierwsza w Republice Czeskiej.  Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym wystawa została zrealizowana, a w szczególności Pani  burmistrz MVDr Barborze Jelonkovej i dyrekcji Galerii Śląskoostrawskiej. Dziękuję artystom, których twórczość czyni świat piękniejszym i ciekawszym umożliwiając wzajemne poznanie i zrozumienie. Wierzę, że spotkanie ze  sztuką będzie dobrym i inspirującym do dalszej współpracy, wydarzeniem kulturalnym. Dowodem na to, że nasze kultury się wzajemnie wzbogacają, a dzięki temu pogłębiają dobre kontakty miedzy naszymi narodami, gdyż język sztuki, jak żaden inny, łączy ludzi ponad granicami.

Mezi hlavní oblasti činnosti Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, působícího na tomto území více než 90 let, patří podpora rozvoje a prohlubování polsko-českých vztahů, v největší možné míře; vedle aktuální přeshraniční spolupráce v regionu, rovněž v rámci široce pojaté propagace a popularizace polské kultury. Od tradiční kultury polské národnostní menšiny v České republice, v  Těšínském Slezsku, po úspěchy polské vědy i současného umění. Důvodem k radosti je skutečnost, že v Ostravě, městě s bohatou historií i průmyslovou tradicí, je představována — též díky úsilí Konzulátu PR — tvorba současných umělců. Mám tu čest pozvat vás na prohlídku výstavy skupiny umělců ZŁOTA LINIA, která svou rozmanitostí patří mezi nejoriginálnější umělecká sdružení, nejen pokud jde o bohatství rozvíjených forem uměleckého vyjádření. Jde  o svéráznou skupinu lidí, které spojuje opravdový tvůrčí zápal a především skutečné pouto přátelství

i vzájemné duchovní blízkosti, překračující všechny hranice — i v doslovném smyslu vzdálenosti, která je denně rozděluje, napříč celým Polskem, Českou republikou, Ukrajinou, Německem, Švýcarskem i Norskem. Jde o 18. společnou ukázku jejich tvorby a zároveň první v České republice. Srdečně děkuji všem, díky nimž se výstava mohla uskutečnit, zejména paní starostce MVDr. Barboře Jelonkové a vedení Slezskoostravské galerie. Děkuji umělcům, jejichž tvorba činí svět krásnějším i zajímavějším a umožňuje vzájemné poznání i porozumění. Věřím, že setkání s uměním bude dobrou a pro další spolupráci inspirativní kulturní akcí. Dokladem toho, že naše kultury se navzájem obohacují a díky tomu prohlubují dobré vztahy mezi našimi národy, neboť jazyk umění nejlépe spojuje lidi navzdory hranicím.

Anna Olszewska

Konsul Generalny RP

Anna Olszewska

Generální konzul Polské republiky

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

5

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Advertisement