Page 1

novalife®

JÓTÁLLÁSI JEGY 5 évre szóló garancia folteltávolításra

Érvényesség: 2012. március 01-től

…egyszerûen a legjobb szövet


GRAT U LÁL U N K !


novalife® ÖN JÓL VÁLASZTOTT, HISZEN EZ A SZÖVET EGYSZERÛEN A LEGJOBB Gratulálunk! A novalife®

A novalife® termékkel Ön a

termékkel Ön jól választott.

jövõre vonatkozó döntést

Ez az új, magas szín­vonalú

hozott.

technológiát képviselõ

Amennyiben a következõ

bútorszövet garantáltan sok

oldalakon írtakat

örömet fog szerezni Önnek.

figyelmesen elolvassa és a

A követ­kezõ oldalakon

közölt utasításokat betartja,

néhány fontos információt

a termék hosszú idõn át

gyûjtöttünk össze Önnek

megelégedésére fog

termékünkrõl.

szolgálni.

A kiváló minõségû novalife® szövetet éveken át tartó

A termék használatához sok

kísérletek során fejlesz­tet­

örömet kívánunk.

ték ki. A termék rendkívül strapabíró és kiváló mûszaki, minõségi jellemzõkkel bír.

…egyszerûen a legjobb szövet


NAGYOBB KÉNYELEM ÉS AZ EGYÉNRE SZABOTT OTTHONOSSÁG ÉRZÉSE A termék fejlesztése során

Ezek teszik a novalife®-ot

rendkívül fontosnak tartottuk,

szívesen látott vendéggé az

hogy - mint más, magas

Ön otthonának minden élet­

színvonalú technológiát képvi­

terében. A számos különbözõ

selõ bútorszövet esetén - a

színárnyalat között bizonyára

kényelem és az egyénre

meg fogja találni az Ön

szabott otthonosság érzése

számára legmegfelelõbbet.

e termék esetében se vesz­

Ez a magas színvonalú

szen el. A szövet fõ jellemzõi

techno­lógiát képviselõ, bútor­

a puha­ság, a természetes

szövet - melynek valódi bõrhöz

hatás és a kellemesen

hasonló tapintása különösen

meleg tapintás.

puha - rendkívül strapabíró.


A T E R M É K ÁPOL Á SÁR A V ON ATKO ZÓ JAVA SL AT OK n A bútorszövetre került

vízzel és egy tiszta, nedvszívó

folya­­dékot mindig tiszta és

ronggyal tisztítsa ki. Tilos a

nedvszívó ronggyal, azonnal

nedves anyagot kikefélni!

itassa fel.

Gyõzõdjön meg róla, hogy a

n Rendszeresen, legalább hetente egyszer porszívózza ki a bútort a porszívónak a bútorszövethez használandó keféjével. A rendszeres porszívózás elmaradása

szövet a folteltávolítást követõen teljesen meg­ száradt-e (a szövet nedves állapotában keletkezett sérülések esetén rekla­ mációt nem fogadunk el).

esetén a porszemcsék a

n A szövet ápolását,

szövet szálaiba ülnek, amely

rendszeres tisztítását nem

azt eredményezheti, hogy

helyettesíti a nedves ruhával

későbbi, vízzel történő

történő időszakos folteltá­

tisztításkor a szövet foltos

volítás. A folteltávolítási

marad. A világos, különösen

garancia kizárólag a javasolt

a fehér színű szöveteknél

módon vízzel és tiszta

kiemelten kell figyelni a

ruhával történő

rendszeres porszívózásra.

folteltávolításra vonatkozik.

n A keletkezett foltokat azonnal, valamint kizárólag …egyszerûen a legjobb szövet


novalife® HA FOLT ESETT A BÚTORSZÖVETEN Használjon vizet a

novalife® bútorszövet foko­

folteltávolításhoz.

zott mértékben strapabíró.

Nedvesítsen meg egy tiszta

A termékre nyújtott garan­

rongyot és azonnal itassa

cia értelmében foltnak

fel vele a foltot. Enyhe

tekinthetõek a szokványos

dörzsöléssel el tudja

otthoni használat során

távolítani a foltot a szövet

felme­rülõ, zsírt vagy fehérjét

pórusaiból.

tartalmazó foltok, mint pl.

Kisebb vagy könnyebben eltávolítható foltok esetén

tinta, csokoládé, ketchup, tej, vörösbor, gyümölcs­lé.

permetezze be azokat vízzel és a fentiekben írtak alapján távolítsa el azokat. Tilos a folttisztító szer használata! Ilyen esetben a garancia hatályát veszti. Impregnálásra vagy egyéb vegyszer használatára

Amilyen gyorsan jött a

nincsen szükség, hiszen a

folt, olyan gyorsan el is tudja távolítani!


Zsíros szennyeződések,

garancia nem vonat­kozik az

foltok esetén, amennyiben

olyan elszíne­zõdé­sekre,

nem azonnal történik meg a

melyek fõként nem színtartó

folteltávolítás, használjon

ruha­szöve­tekkel történt

szappanos vizet a

érint­kezés folytán (különösen

szennyeződés fellazítására.

farmer­szövetek) alakulnak ki.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a beszáradt

Gyõzõdjön meg róla, hogy

szennyeződéseket, foltokat

a szövet a folt­eltá­volítást

nagy valószínűséggel csak a

követõen teljesen

szövet sérülésével lehet

megszáradt-e (a szövet

eltávolítani. Az ilyen esetekre

nedves állapotában

nem vonatkozik a jótállás.

keletkezett sérülések esetén

A termék­re nyúj­tott

rekla­mációt nem fogadunk el).

…egyszerûen a legjobb szövet


AZ 5 ÉVRE SZÓLÓ novalife® J ÓTÁLLÁS f o l t e l t á v o l í t á s r a Bútorszövettel kapcso­latos

a szövet már nem kapható a

reklamációt a termék elõírás­

vásárláskori színben, vagy

szerû használata, illetõleg a

árnyalatban, más színt

termék ápolásáról és

választhat a vásárló. Nincs

tisztításáról szóló fejeze­tekben

garancia arra vonatkozóan,

írtak pontos betar­tása esetén

hogy az eredeti és az áthúzott

fogadunk el.

szövet színe megegyezik,

A

novalife®

bútorszövet

árnyalatbeli eltérés előfordulhat.

gyártása során szabványok

A novalife® termékkel Ön egy

alapján ellenõrizzük a termék

hosszú távra szóló dön­tést

kifogástalan tulajdon­ságait

hozott. Ezért szeretnénk

és minõségét.

felhívni figyelmét arra, hogy

Ha az anyag vonatkozá­sá­ban

amennyiben kérdése vagy

mégis reklamációra kerülne sor, a bútorához mellékelt jótállási jegyben foglaltak szerint kell eljárni. Ebben az esetben Ön biztos lehet abban,

problémája merülne fel a termékkel kapcsolatosan, szívesen állunk rendelke­ zésére. Kérjük, ehhez hívja a megadott telefonszámot

hogy a bútor gyártója a rekla­

vagy küldjön nekünk e-mailt.

má­ciós ügyet a lehetõ leg­rövi­

ÍGY A novalife® HOSSZÚ IDÕN ÁT ÖRÖMÉRE SZOLGÁL MAJD

debb idõn belül lebonyolítja. Esetleges szövetcsere esetén a mindenkor aktuális szorti­ mentből tudjuk a bevonóanyag cserét biztosítani. Amennyiben


Amire nem vonatkozik az 5 éves, kiterjesztett jótállás Szándékos vagy a nem elõírás­ szerû használat folytán keletkezett rongálások. Szennyezõdések, melyek a termék ápolásának illetve tisztításának hiánya vagy azok helytelen végrehajtása folytán merültek fel. A rendszeres portalanítás (porszívózás) elmaradása miatt keletkező foltokra nem vonatkozik a jótállás. Elszínezõdések, melyek oka a nem kellõen színtartó idegen textíliákkal történt érintkezésben rejlik. Magas hõmérséklet, nyílt láng, maró hatású folyadé­kok, háziállatok vagy nem elõírásszerû használat okozta károsodások. A szövet különbözõ „mintázata” az anyag jellemzõje, ezért nem jelenti az áru hibáját.

Az olyan idegen anyagok, mint impregnálószer, folttisztító, körömlakk vagy körömlakkeltávolító, illetõleg ehhez hasonló vegyszerek felvitele teljeskörû jótállás­vesztéssel jár. Nem vonatkozik a jótállás a mindennapos használat követ­ keztében történt elhasz­náló­ dásra, mint például az emberi bõr vagy bizonyos ruhadarabok ülõfelülettel történõ érintkezé­ sébõl fakadó kopás, károsodás. Nem vonatkozik a jótállás a szövet repedésére, szakadá­sá­ra, ha azt külső erőbehatás okozta. A jótállás nem érvényes ezenkívül azokra a sérülésekre, melyek a szövet nedves állapotban történt kikefélése illetve helytelen folteltávolítás közvetkeztében merültek fel.

…egyszerûen a legjobb szövet


ÉLET TELE ÉR ZE L E MME L A novalife® nem

Különbözõ színössze­állítá­

egyszerûen egy anyag.

saival - tartozkodóan a

A

novalife®

A

novalife®

életfilozófia.

háttérben - alkalmas például egy forma kiemelésére, de

a jövõ szövete,

alkalmazható egyéni térbeli

függetlenül attól, hogy Ön

megoldások­hoz is.

melyik stílusirányzat

Éppen úgy, ahogy Ön szeretné!

kedvelõje, vagy hogyan szeretné berendezni saját

A novalife® szövetkollekció

lakását. A novalife® illik az

tökéletesen illik bármely

Ön lakóterébe is.

stílusirányzathoz!

MEDITERRÁN ÉLET Éljen a Nap színeivel


NEMZETKÖZI KLASSZIKUS STÍLUS A berendezés mûvészete

MODERN C SA L Á D Végre otthon

MINDEN STÍLUSÚ LAKÓTÉRBEN A CSÚCSON Hatféle stílus- és ízlésvilág igazolja

HAGYOMÁNYOS STÍLUS Minden generáció ízlé­ sének megfelel

Önnek a novalife® rugalmasságát és ellenállóképességét. Válassza ki kedvencét e lakóterek és a novalife® által kínált számos színösszeállítás közül! A novalife® továbbá étkezõk és pultok

HAGYOMÁNYOS OTTHON Az én házam, az én váram

bevonó szöveteként is rendelkezésre áll.

N E M Z E T K Ö Z I RETRO Nyitás az új felé

…egyszerûen a legjobb szövet


novalife® -CLUB

Hungary

Kanizsa T rend Kft. 8800 Nagykanizsa Szemere u. 4. Tel.: +36 93 500 1 91 Fax: +36 93 500 129 Internet: www.novalife.hu E-mail: info@novalife.hu

…egyszerûen a legjobb szövet

versio 1.0

Novalife garancia füzet  

Andante Novalife garancia füzet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you