Page 1

! E E R F

! C I CRA ’0 Samhain

9

a Eag. #6 S

c or in Ais

e

Agallamh le: Andrew Kavanagh Eoghan Mc Dermott ón gclár ‘SEACHT’ Féachaint ar: .Oireachtas na Samhna Spraoi Cois Laoi!! An todhchaí dar le... Mystic Peig

Agus go leor eile...

Irisleaḃar na Cuallaċta Magazineof AnChuallacht

www.AnChuallacht.com AnChuallacht@uccsocieties.ie


Fáilte Isteach Fáilte Romhaibh!! Seachtainan-ghnóthachós árgcomhairantseachtain seolenárféileghaelach‘ SproiCoisLaoi’!Cuirim iachalloraibhabheitharan eolasfaoinahímeachtaíar fadatáeagraitheaguspáirta ghlacadh.Geallaimgo mbeidhséan-chorraitheach arfad,aguslándespraoiar ndóigh! TáaneagránseolánleNuachtagusscannalarimeachtaínaCuallachtalemíanuas nómarsin,agallaimh,cur Síosarimeachtaían tOireachtasagussonraí suantasachaeile.Murabhfuil sibhmarbhailldenChuallachtgofóill,nómátáfonn scríofaarduinearbithsheol ríomhphostchughainnagus bígílinn! Léigharaghaidhagustásúil agamgombainfidhsibhtaitneamhas! Eagarthóir Ciara Nic Dhiarmada.

2

San Eagrán So: Fáilte, An tOireactas, Agallamh, Mystic Peig, Puzal, agus tuilleadh!

An bhfuil tú i do bhall den Chuallacht go fóill!? Muna bhfuil, téir le fuinneamh agus cuir leis an liosta seoltaí! www.AnChuallacht.com/join


Filíocht Bachlóg Caillte Babhachlógmiseagfásidetachgloine B’áitchompordach,ghrámhar‘sfháilteachí Ganualachandomhaintaobhamuigh inaraibhscéalachrannachartítosnú Níraibheamarinannaonruda dhéanamh ChunintinnDéaathrú,baésinarogha Rinnesécinneadhméafhágáilann ‘sd’fhásmobhláthanna‘smodhuilleoga Chuasidtaithíarandíseartathugtu dom Geallaimduitgurtháinigleisceorm Nuairashroicheamarláanchinniúna Bhídúilim’chroíaghaidhgancheomo mhátharafheiceáil Greimangarraíodóirgreimdocht daingeanorm Caitheadhim’shuíarphlásógnochtaithe Músclaíodhstoirm‘sthitanbháisteach Bhíspéirling,bhítintreach,bhícloche shneachta‘sgaoth

Níraibhséarmochumas“Mamaí”ará Níraibhtuinannréaltaíantsaoil agusanghráafheiceáilim’shuiledeasa Achnábíodhbrónort Níbábógméathuilleadh,astór Feicfidhtúm’anamináiteannaéagsúla Ismisebladhmnacoinnle,solasna gealaí‘steasnatine Fáighréidhlenadeora‘sníbheidhtocht ortnuairamhachnaíonntúormsa

Caoimhín Ó Muireasa

Is léi an Bua ‘sistighsaleabaatámé agdeanamhtréaniarrachtacodladhsámhafháil idteachfaointuath,ilárnasléibhte Ganfuaimarbithlecloiteáiltaobhamuigh ‘sléianbua Moshúiltedúnta,nacuirtínímarchlúdach Inisdomcárbhasdonsolassin Agcuristeachormsaatásé ibhfadró-láidir,agbriseadhteorainnnagcuirtíní ‘sléianbua.

Osclaítearnacuirtíní‘sfeicimí, ‘síagstánadhormsatrídanbhfuinneog Riainanamaarahaghaidh,chomhseanleisancnoic, beobeathachfós Buaileannspadharmétoiscnachbhfuiliminannía mhúchadh ‘sléianbua. Inasuíinardáinnaspéire Radharcnatire,fuinneamhnagréine ‘sléinafarraigí,‘sléiárn-intinne Céhí?Cadí?Cádtéannsí? Gealt...Gaeltachas...TeachnanGealt ‘sléianbua. “Ismiseanghealach,abhuachaill,cad‘táuait? Thíosansinilárnabpáirceanna Agféachaintormóthírdhorchairithnahoíche”arsí “Ligdúinndulinárgcodladh, nachféidirleatmuidafhágáil? Tádochroíagpreabadh‘saggineadhsholaisgeal” “Dábhfágfainnsibhse,astóirín, Nibheadhant-aigeánagobairigceart ‘sbheadhanghealtgansmálarís Cágcuirfinnmoneart?” “Nachtusaanghealach,déandorogha Nílsolasleanúnachagteastáiluainn Brostaighort‘stéighibhfadódhromchlanacruinne ‘stusathuasansinsaspéirgandeireadh” “Gealldomrudéigin‘srachaidhmise Faighréidhleisandeatachatá agscriosadhárdtimpeallachta. Táimidagfulaingtthuasanseo,‘slibhseanbuai ndáiríre


Spraoi Cois Laoi 2009!! Julanne NI Mhurchú- Reachtaire Táant-amsindenbhliainbuailtelinnarís…SpraoiCoisLaoi!! EagraíonncoistenaCuallachtantseachtainseod’imeachtaí gachaonbhliainimínaSamhnachunanGhaeilgeachurchun cinnarchampus. Imblianabeidhséarsiúlar23ú-27úSamhain. Tácláramalándespraoi pleanáilteagainndontseachtain.

Dé Luain 23ú: CuirfeartúsleisanseachtainlecéilísanAmphitheatreagamlóin leceolóTradsoc.OsclófarSpraoigohoifigiúilanoíchesinagan CéilíMór,sinanIrishBall.Beidhticéid ardíoldonChéilíMórantseachtain roimhSpraoi.Táoícheiontachgeallta saSilverspringslebéile,drámaón gCumannDrámaíochta,rinceón gCumannRinceagusCéilí!

Dé Máirt 24ú: Beidhlácuíosachciúinagainnaranláseo!Beimidarfad tuirseachtraochtaindiaidhanChéilíMhór.Marsin,táceardlann rincearansean-nóseagraitheagainn.

4

BeidhoícheamachsaMhardykelebabhláilaguskaraokesaorin aiscearís.


Dé Céadaoin 25ú: Beidhimeachtnuaáeagrúagainninniu,“FugitivenaCuallachta”.‘Séatáigceistleisseonágombeidhardhaoineanuimhreachagutháinathabhairtdúinnchunglacadhpáirte.An mhaidinsin,cuirfearteachtaireachtamachlecursíosaran “Fugitive”!B’fhéidirgombeidhgeansaídeargáchaitheamhaige! Ansin,beidhardhaoinedultimpeallanchampuisaglorgan “Fugitive”.Nuairathaganntúardhuineachomhoiriúnaíonnleis angcursíossateachtaireacht,beidhortceistachurair“Antusa FugitivenaCuallachta?”Mátáanceartagat,tabharfarduaisiontachduit!Munan-éiríonnleat,beidhortleanúintaraghaidh! Antráthnónasin,táanChuallachtagusanCumannDlíagobair lenachéilechundíospóireachtadhéanamharthodhchaína Gaeilge.Beidhaíonnaspeisialtaannaganimeacht. Inadhiaidhsin,beidhcéilíagainnsanOldBarleTradsoc.

Déardaoin 26ú: Aranláseo,beimidar déanamhcomóradhar “CRAIC!”toiscgobhfuilseá fhoilsiúagainnlebliain anuas.Marsin,táRaidiónaGaeltachtaagteachtgodtían SeomraCaidrimhchunclárraidióadhéanamh. Chomhmaithleissin,beidhTomaíÓConghaíleó“Nós”ag teachtanuaschuncaintathabhairtaraniris.Isféidirféachaint ar“Nós”agwww.nosmag.ie CuirfeardeireadhlehimeachtaínaseachtainelecóisirinArtMc Brides! Marachíonnsibhtáseachtainghnóthachlándechraicosár gcomhair! Bígílinn! 5


Oireachtas na Samhna! BhogOireachtasnaGaeilgeobhunnatíregobarrai mbliana,éarsiúliLitirCeanainnCo.ThírChonaill. TurasfadabóthairabhíóscomhairaonChorcaíocha bhíagiarraidhfreastalaranOireactasimblianaach níorchuirsésinaonstoplemuintirnaCuallachta. D'fhágbuslánlescoláirícrógaCorcaighgomoch maidinDéardaoinagusdeireadhseachtaineceoil,craice, comhráaguscomhluadardenscothindándóibh. Agtitimamachthardheireadhseachtainesamhna,isían tOireachtasanceiliúradhismóartheangaagusar chultúrnaGaeilgeirithnabliana.Deireadhseachtaine iseaéatáganchomparáidóthaobhcaighdeánna hiomaíochtanáóthaobhcaighdánnacraicede.Gach bliainmealltarnamíltedaoinegobaileéigin,áit inameascannógagusaosta,firagusmná,daoineó gachcúinnedenoileánagusníosfaidefósle chéile,iadgoléirdírithearspraoiabheithacu agusgachuilerudGaelachachurchuncinn.

6

Ganamhras,isíGaeilgeachurchuncinntríchraic agusspraoipríomhaidhmnaCuallachtaagusmarsin bhraitheamararárgcompórdarfeadhandeireadh seachtaine,imeascdaoinearaonaignelinnféin.Níor chuireamaraonamamútaréisdúinnárlóistína bhaintamach(tightrísheomraidirseachtardéag)agus lebéiletapaidhaguscúpladeochionainn,thugamar aghaidharostánErrigal,áitinambeadhimeachtaína hoíchearsiúl.Bhídamhsa,ceol,amhránaíocht aguscaidreamhagainngodtídéanachsanoícheach thuigeamargoraibhtromlachancheiliúrthafósle teacht.Dábhrísin,níraibhandararoghaagainnach,turas athabhairtarchathairDhoiremaidinDéhAoinechunsinn fhéinaullmhúdondáláabhíromhainnagus bhíomaran-sástaleisnamargaíafuaireamari sladmhargaíantuaiscirt.


D'fhilleamarinamchunár roghacomortaisíafheiscintagus,ganamhras,chun tacaíochtathabhairtd'áriomaitheoirífhéin, SéamasÓDuagáinagusCaoimhínÓFearaíl,athug ionadaíochtiontachdoCholáistenahOllscoileCorcaigh irithandeireadhseachtaine.ThugRonánÓConaill, NeilÓBriainagusroinnteileionadaíochtiontach dúinnchomhmaithsachomórtasbréigéideanoíche sinagcóisirnahollscoileigClubSeven. CégoraibhoíchefadaeileagainnaranAoine, b'éiginndúinnéirían-luatharísmaidinSathairn toiscgoraibhláfadalánlecomortaisídenscoth ósárgcomhair,goháiritheancomórtasrincearan seannósagusCornUíRiada,buaicphointenaseachtaine óthaobhnahiomaíochtade.Achbaécúplauaira chloigníosdéanaíathitbuaicphointeandeireadh seachtainedochailiníáiritheinármeascamach,nuar abhuaileamarleMaidhcDainínÓSééféinsan óstán.Agusoíchedenscothabeaídogachduinele buateoirínagcomortaisídamhsaagusamhránaíochta agaithrisidirrincícéilíagclubnaféileagus ceoltóiríagseinmsalobbyfadnahoíche.Bhífir agusmnádegachaoisfóslefeiscintagdamhsaar bhoirdisagamhránaíochtagusanghrianagéirí faoinamgurscaoilJulanneeocharantídosnadaoinea raibhfonncodlataorthu.Nílinaonníachsealis baolachagusbhídeireadhtagthaarimeachtaíi ndeireadhnadála. Busibhfadníosciúineabhíagainnagtabhairt aghaidharChorcaigharanDomhnach,isaréigingoraibh fuinneamhcainteagduinearbith,achnuairacuireadh focaltimpeallgoraibhsocraitheágcurlecheilecheana féinlehaghaidhOireachtasnablianaseochugainnigCill Áirneligeadhgáirmolltaasainn.Tamuintirna CuallachtaagfeitheamhlefonnarOireachtasnaSamhna2010 LeRuadhánÓDeasmhúnaigh.

7


Griangrafanna

8


An tOireachtas

9


Comhrá le Eoghan Mc Dermott agus Andrew Kavanagh ón gClár ‘SEACHT’ IséanpríomhplótasadramanáantimthriallcastaidiranDJtaitneamhach, dathúilPete(EoghanMcDermott)agusEithne(LindaBreathnachasRosna Rún).CuireannAndrewKavannaghcarachtargeanúilDeckoósárgcomhair, duineleféithancheoilannachganmóránféinmhuinín.Tásédeacair samhlúguramaitearaíabhísabheirtseoroimhtosnúarangclár‘Seacht’. BhíEoghandíreachtagthaabhaileóNuaEabhrac,áitgurchaithsébliainag staideársanionadclúiteachdamhsaimBroadway,nuairachualaséfaoina h-eisteachtaíoscailtegombeadharsiúlagTG4.BhíagustáAndrewagdenamhstaideárarangceoligColáistenaTrionóideimBaileÁthaCliath.Bhí suimacubeirtsaGhaelinncénachcainteoirídúchasachaiad.D’fhreastal AndrewarscoilennalánghaelachaimBaileÁthaCliathaguschaithEoghan agcuidlaethantasaoireantSamhraidhiSpleodar. Fósfhéinníorchreidceachtaracugombeadhanclárnuasástaglacadhleo gantaithíarbithaisteoireachta;‘NíraibhséIgceistagamdulleisantaisteoireacht,bhímégafaleisanrinceagusagtuilleadhairgidmaithas’arsa Eoghan.‘Níaisteoirmé,chuaighméchuignatrialachamarchualamégo raibhsé[anclár]bunaithearangceol…Bhíionadhormgobhfuairméan páirt’–Andrew. Isseananuachtaéseoarfadanois.Táandarasraithdenclárcríochnaithe agustáimidagtnúthleisantriúsraithabheidháchraoladharTG4imí Eanáir.Leanannséansaolpríobháideach,maoithneachatáagseachtarmic léinnagusiadagfreastalaranollscoilimBeálFéirsteaguscorucruaan tsaoilsin. ThosaightaifeadadharangceádsraithirithSamhradh2007agusdeánadh craoladhairdonchéaduairinEanáir2008.Mhúscailségoleorsuimdon stáisiúnaganam.ChuirIFB,NorthernIrelandScreen,BCIagusTG4airgidar fáilaguslebuiseáddobreisismillionpuntsterling, 10


Sháraigh‘Seacht’caiteachasTG4araoncláreilegodtísin.Iséabhí maraidhmacunáfeithnuaachuragsnítrídancroílárteilifís ghaelachabhíbunaitheacu.Ceannabheadharchomhchéimlena macsamhailbeárla.Amaitéaraighabhíigcúigearasanseachtara thosnaigharangclár,aghaidh,sceáltaaguscumanuaabhíagteastáil. Nífheadairaréirighleoanaidhmachomhlíonadh?!Tágoleorcomparáiddeántasnameáinidir‘Seacht’agusanclár‘Skins’arChannel4 naBreataine,D’fhiafraighméarnaladsathuaraimíféinanochtadh; ‘CeapaimgondeachaighandarasraithagusmargobhfeicfidhsibhI míEanáir,antriúsraithníosfaidesíosanmbótharsin…Ceapaimgo bhfuilséarchomhchéim’-Andrew.LéirighEoghandearcadhsuimiúil faoiFaircity,‘wekicktheirassblindfoldedwithnolegs…Anrudisfearr aranteilifísfaoiláthairnáRásaínaGaillimh..arfheabhas!’. Nuairachraoladhéardtúsléirighbailldenphobaltuaraimídiúltacha faoiábhairanchláir,árágoraibhséáiféiseachagustharfómhair. Daoinecoimeádachaabeaabhformhórimothuaraim.Aontaímle Eoghannuairadeirsé‘nuairasmaoiníomaranstuffachonaicmé sanollscoil,nílannachblaiseadhbeagdonstuffatharlaíonnde gnáth’.Nílseafóidigceistinaonchorachreádúlacht,tréithriachtanachd’aonclárrathúil.Oireannanchlárdonaosógmarisféidirleo dáimhabheithaculeis.Oireannsédopobalganaongaeilgechomh maitharancúisseo,’Níféidirclárcosúille‘Seacht’adhíriúarlucht líofaamháin…táségomaithdodaoineatáagiarraidhsaibhreas cainteafháil,táangaeilgescríofaagcainteoirídúchasachaachnílsé ró-chastanáleadránach’arsaEoghan. Marchonchlúid,cuirimiachalloraibhsreachfheácaintathabhairtaran gclárseoachruthaighanméidsincainteónathúsagusbhúraigne féinadheánamhfaoi.Isémothuaraimgobhfuilardúcéimedeánta agTG4leis.Ainneoinseo,támoránforbairtledeánamhaguscénach bhfuilséfoirfegofóill,táséaranmbótharceart. 11

Le Ciara Nic Dhiarmada


Léirmheas Munabhfuilanscannán"Up"feictheagatcheana,tá ceistamháinagamduit-Cénfáth?Táafhiosagamgo bhfuilancheistseoagteachtóchailínacheannaigha cuidticéidíseachtainroimhandátaoscailteagusa bhíagfanachtinsanphictiúrlannarfeadhuaira chloigagitheacuidpopcorngosceitimíneach.Ón gcéadsoicindabhfacaméansraoilleánirithan tsamhraidh,bhíosagféachaintgogéártrídan bpáipéargachseachtain,agsúillenafhocail draíochta-"Réamhthaispeántaisspeisialta". Araonnós,anscannánféin-níraibhdíomáorm. Seanfhearcantalachlesmaoineamhollmhór,buachaillóg, dúrachgleoite,madracainteach,éandíobhaíagus taiscealaíslítheanta-cadeilearmhaithleata fheiscintiscannán?TosnaíonnséleradharcdeKharl Fredericksenóg,buachaillatátugthadon taiscéalaíochtagusantaiscéalaíCharlesMuntzach goháirithe.Casannséarchailínfiánachabhfuil nasuimeannacéannaaici,agusgeallannsédigo rachfaidísgoParadiseFallsláamháin,anáitina bhfuilMuntzinachónaí,áitlándemhistéiragus d’ionadh.Feicimidpictiúirídensaolachaitheann siadlechéile,saollándeghráagusd’áthas.An pictiúrdeireanachnápictiúrdeshochraidEllie.Is seanfhearéKarlanoisagustároghaaigedulgoteach scorthanódularaneachtraashocraighéféinagus Ellie. Isscannángreannmhar,brónach,iontachéseo, cosúillegachaonscannánPixareile.Iséceannde nascannáinisfearranbhliainseo,gandabht.Faigh spéaclaí3Dagustéighláithreach! Le Susan Ní Cheannbhuaidh AN RAIBH A FHIOS AGAT... gurféidirleatgacheagránde CRAIC! afháilaranidirlíon,leis! Téirgo www.AnChuallacht.com 12


.....Firic?!! Téigh chuig Facts.ie

Cé acu Fíor nó breágach?

Iscaramaithían bhanríonSasana leBoyGeorge.

Mabhíonn cleamhnasidir chaoireadh agusghabhar glaotar geeparan leanbh.

Níorithaonbhall denaPussycat dollsmarsbar riamh.

Baéanpéitseog anchéadtoradha bhíitearan ngeallach.

Iséant-antartican t-aonmórroinngan aon ulchabhán.

Tá47fiacalag mosquitos.

idTeicseastáséi gcoinneandlíchun graffitia churarbhó.

RónánÓConaill

13


Mystic Peig ARIES NápógMaidhcDainín náMáirtínTomSheáinín arís!Níbheadhafhios agatcadatharlódh. Duinetráthúil: éinnear chomhaoisleat

SCORPIO NíthagannDaidína Nollagachuairsabhliain. Cluboíchetráthúil:An Classic

AQUARIUS Bíarthurasmistéireach naCuallachta,b’fhéidir gombeidhduinemistéireachannduit! Áitthráthúil:isrúné!

14

Faigh amach do thodhchaí le Peig Sayers (trascríobh le Julanne agus Tracey Ní Mhurchú)

TAURUS OHJAYSUS….OH NO!! Rudtráthúil: ag buaileadhcraicinn!

GEMINI TáafhiosagDaidína NollagcadatáagteastáiluaimdonNollaig… póigínamháin! Árasántráthúil:Uimhira 28

LEO Níorthosaighméach thosaightú. Rudtrathúil:anbua… bhíséagam


LIBRA BíagcleachtadhFallaí LuimnídonChéilíMór! Imeachttráthúil: AnCéilí Mór

CAPRICORN Nábíagtosnúormmar níbheidhanbuaagat riamh.

PISCES Nábíagcaitheamhgloiní, níbheadhafhiosagatcad atharlódh. BalltráthúildenChuallacht: ÁineNíGhráda

CANCER 12mífágthagodtían Oireachtas!! Áitthráthúil: CillAirne

VIRGO

SAGITTARIUS

Nílaonrudindánduitan mhíseo.

TáimidsaGPO…Féach arPhádraigMacPiarais! Bástráthúil: arsonna hÉireann

15


PUZAL

Mura bhfuil go leor obair agaibh leis an gColáiste faoi láthair idir aistí agus scrúdaithe, seo roinnt puzail chun sibh a choimeád ag smaoineamh!Bain taitneamh astu. Liosta Focal: AnChuallacht Spraoi Cois Laoi CRAIC IrishBall Turas Mistéarach Caint Ól Damhsa Sean Nós Cairde Laethanta Oícheanta Fada Daoine Coláiste Taitneamh

www.AnChuallacht.com

Craic! eag.6  
Craic! eag.6  

Irisleabhar na Cuallachta Mí na Samhna 09. Roinnt athruithe,;cuireadh Spraoi Cois Laoi ar ceal.