Page 1

Sarn

Magazine

Cover


พื้นที26x35 ่โฆษณา cm

Sarn

Magazine

2


พื้นที26x35 ่โฆษณา cm

3

Sarn

Magazine


Editor Note

บทบรรณาธิการและเครดิตที่ปรึกษา-ผู้จัดท�ำ

Sarn Sarn

Magazine

4

Magazine


Contents

Sarn

Magazine

Hi Light

พื้น14.2x26 ที่โฆษณา cm

5

Sarn

Magazine


LookAround แมคโครจัด ‘ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค’ ปลุกค้าปลีกไทยอยู่รอด อยู่รวย แม็คโคร สานต่อกิจกรรมสนับสนุนโชห่วยไทย จัดงาน ตลาดนัดโชห่วยภูมภิ าค ภาย ใต้แนวคิด “ไม่ใช่แค่อยู่รอด แต่ต้องอยู่รวย โชห่วยไทย” จ�ำลองงานตลาดนัดโชห่วยงาน ใหญ่ประจ�ำปี ไปจัดในส่วนภูมิภาค หวังกระจายโอกาสผู้ประกอบการค้าปลีกในภูมิภาคได้ สร้างสรรค์ความคิด มุง่ ต่อยอดความรูด้ า้ นการบริหารร้านค้าปลีกให้โชห่วยไทยเติบโตยัง่ ยืน ส�ำหรับกิจกรรมภายใต้งาน ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 1. จ�ำลองรูปแบบร้านค้าโชห่วย 6 ท�ำเล ทั้งย่านธุรกิจ โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน ตลาด และในหมู่บ้าน พร้อมแนะน�ำเคล็ดลับการจ�ำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม พร้อมกิจกรรมเสวนา อาทิ “มุมมองคิดแบบตัน ไม่เจอทางตัน” โดยวิทยากรรับเชิญคุณตัน ภาสกรนที “เคล็ดลับ โชห่วยรวยแบบมืออาชีพ” โดย อาจารย์ ธันยวัชร์ ชัยตระกูลชัย “โชห่วยรวยสุข” กับตุ๊ยตุ่ย นักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีและ “ฮวงจุ้ยโชห่วย เพิ่มยอดขายทวีคูณ” โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช้อป แซนวิช ท�ำง่าย ขายคล่อง , ห่อของขวัญตาม เทศกาล ,จัดสังฆทานรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยเสริมรายได้ 2. การจ�ำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ 3. การแสดงต่างๆ อาทิ บทเพลงย้อนวันวาน โดย แม่ผ่องศรี วรนุช การแสดงผสมผสาน ระหว่างขิมรุ่นใหม่กับดนตรีพื้นบ้านเป็นต้น 4. การจ�ำหน่ายสินค้าโอทอป โดยมีก�ำหนดการ จัดงานดังนี้ คือ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม ณ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่, วันที่ 26 -28 ตุลาคม ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว และ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี

ผอ.ททท.อุดรฯ ย�้ำทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือรับเปิดประชาคมอาเซียน ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด อุ ด รธานี ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ ผอ.ททท.ส�ำนักงานอุดรธานีคนใหม่ เผยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจพัฒนา ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า วันนี้ (3 ต.ค.) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุม การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ส�ำนักงานอุดรธานี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ได้เข้าพบและ ร่วมต้อนรับ นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวย การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอุดรธานี โดยมีสมาคมธุรกิจ ท่องเทีย่ วจังหวัดอุดรธานี ชมรมไกด์ ชมรมรถตู้ ชมรมร้านอาหาร ชมรมสปา ชมรมโฮมสเตย์ และชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดี นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผอ.ททท.อุดรธานี กล่าวในโอกาสเดียวกัน ว่า การท่องเที่ยวจะเจริญเติบโตไปไม่ได้หากไม่มีหน่วยงานต่างๆ ซึ่งร่วมกัน ท�ำงานในด้านการท่องเที่ยว ทุกคนต้องร่วมมือท�ำงานร่วมกัน 3 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคน ไทยและภาคธุรกิจทุกแขนงต้องตื่นตัว และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอด จนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นการเตรียมความ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต และต่อไปเราจะต้องช่วยกัน คิด ช่วยกันท�ำ และเตรียมพร้อมให้มากขึ้น เพื่อรับมือการก้าวเข้าสู่สังคม ประชาคมอาเซียน

เด็กไทยร่วมเล่นออเคสตราฉลองวันชาติจีนยิ่งใหญ่

ในโอกาสสาธารณรัฐประชาชนจีน เฉลิมฉลองวันชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ใน ปีนี้ เยาวชนไทย 120 คน ซึ่งเป็นนักดนตรีวงออเคสตราจีน จากมูลนิธิศาลเจ้าปู่ – ย่า จาก จังหวัดอุดรธานี ภายใต้การสนับสนุน ของปรีชา ชัยรัตน์ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จ ร่วมเดินทางไปร่วมบรรเลงบทเพลงเพือ่ เฉลิมฉลองวันชาติจนี กับวงออเคสตราเยาวชน ของประเทศจีน ที่ก�ำแพงเมืองจีน ตามค�ำเชิญของสถาบันพัฒนาดนตรีแห่งชาติจีน แม้จะต่างภาษา แต่สามารถใช้ดนตรีสื่อสารกัน ได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับบทเพลงที่เด็กไทยบรรเลง ได้แก่ เกอฉ่างจู่กั้ว หรือเพลงสดุดีมาตุภูมิ เป็นเพลงฉลองวันชาติจีน เพลงฉ่ายหวินจุ่ย เยียว บทเพลงที่แสดงถึงความสามัคคีของชาวจีน เพลงพระราชนิพนธ์สายฝน และเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ ยังร่วม ปลูกต้นสนจีนทีบ่ ริเวณก�ำแพงเมืองจีน เพือ่ เพิม่ สัมพันธไมตรีของทัง้ สองประเทศด้วย ทัง้ นีใ้ นวันที่ 2 ตุลาคม 55 เด็กไทยจะเข้าร่วม ประกวดดนตรีทงั้ ประเภทเดีย่ วและทีมในเครือ่ งดนตรีประเภทต่างๆ กับนักดนตรีแระเทศจีน ในงาน “ มหกรรมดนตรีจนี นานาชาติ ” ที่มหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Sarn

Magazine

6


LookAround

“GOOGLE” แซงไมโครซอฟต์ ขึน้ แท่นบริษทั ไฮเทคมูลค่าอันดับ 2 ของโลก มูลค่าตลาดของ กูเกิล ขยับแซง ไมโครซอฟต์ กลายเป็นบริษทั ไฮเทคทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงสุดอันดับ 2 รอง จาก แอปเปิล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ราคาหุ้นกูเกิลขยับขึ้น 0.96 เปอร์เซ็นต์ ปิดตลาดที่ 761.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้ยักษ์ใหญ่แห่ง โลกอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าตลาดสูงถึง 249,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาหุ้นไมโครซอฟต์ร่วงลง 0.91 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 29.49 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 247,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทยังถือว่าห่างไกลกับ แอปเปิล ซึ่งราคาหุ้นตกลงเล็กน้อย 1.16 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 659.39 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 618,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากความพยายามของ กูเกิล ทีจ่ ะรักษาสถานะผูน้ ำ� ทัง้ ในด้านเสิรช์ เอ็นจิน, ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ และเว็บไซต์ยทู วิ บ์ ท�ำให้ราคาหุน้ ยังขยับขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปีนี้ ทัง้ ยังได้แรงกระตุน้ จากบทวิเคราะห์ของ ซิตกี รุ ป เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่บอกกับนักลงทุนว่า ราคาหุ้นกูเกิลมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นอีกมากในอีก 12 เดือนข้างหน้า ทริป เชาธรี นักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัย โกลบอล อิควิตีส์ ระบุว่า ทั้ง กูเกิล และแอปเปิล ยังมีแรง ผลักดัน (momentum) สูงในตลาดอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ขณะที่ “ความสนใจของผู้พัฒนาที่มีต่อ วินโดว์ส โฟน นั้นแทบจะเป็นศูนย์” เชาธรี ชี้ด้วยว่า “ความว่องไวเชิงนวัตกรรมของ กูเกิล เหนือกว่าบริษัทอื่นๆมาก” กระแสตอบรับนวัตกรรมของ ไมโครซอฟต์ ยังค่อนข้างเฉื่อยชา แม้จะใกล้ก�ำหนดเปิดตัวระบบปฏิบัติ การวินโดว์ส 8 และมีความพยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรุกตลาดแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนก็ตาม

กทม.แนะทางสว่างแก้วิกฤติจราจร รีบเสกรถไฟฟ้า เพิ่มเส้นทางใหม่ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแก้ไขปัญหารถติดใน พื้นที่กรุงเทพมหานครว่า สาเหตุที่กรุงเทพฯรถติดใน ปัจจุบันเกิดจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปัญหา น�้ำท่วมขังหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งกทม.พยายามเร่งระบายน�้ำออกจากผิวการจราจร เร็วที่สุด ไม่ให้มีน�้ำท่วมขังเกิน 24 ชั่วโมง แต่ปัญหา ส�ำคัญคือพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปัจจุบัน ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะระบบขนส่ง มวลชนสาธารณะยังไม่พร้อมรองรับความต้องการ เมือ่ ยังไม่สามารถขยายระบบให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง คนกรุงเทพฯก็ยงั ต้องเผชิญกับวิกฤติจราจรเช่นนี้ ไม่ สามารถแก้ปัญหาจราจรได้อย่างสมบูรณ์ กทม. รวมถึงรัฐบาลได้พยายามด�ำเนินการ ขยายระบบขนส่งมวลชนทัง้ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า และ เพิ่มเส้นทางใหม่ๆ เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งถือ เป็นเรื่องถูกต้อง ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยน โหมดการเดินทางของประชาชนจากใช้รถส่วนตัวหัน มาใช้รถสาธารณะ เห็นได้จากรายงาน 13 ปีที่ผ่านมา มีคนใช้รถไฟฟ้าไม่ถึง 2 แสนคน แต่ปัจจุบันมีผู้หันมา ใช้รถไฟฟ้าไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านคน/วัน ซึ่งตนคาดหวังว่า ประชาชนจะหันมาใช้รถไฟฟ้า รถสาธารณะแทนการ

ใช้รถส่วนตัวในสัดส่วน 60 ต่อ 40% ซึ่งจ�ำเป็นที่จะ ต้องขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นทั่วถึง ปัญหาจราจร เมืองกรุงจึงจะแก้ไขได้ ทั้งนี้ กทม.มีแผนการตัดถนนเพิ่ม สร้างทางยก ระดับ อุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ปัญหาจราจร นอกจาก นี้ ตนยังมีแนวคิดสร้างอุโมงค์ทุกจุดที่เป็นทางแยกจุด รถไฟเพือ่ ทีร่ ถจะได้ผา่ นได้โดยไม่ตดิ รถไฟ อย่างไรก็ตาม การตัดถนนใหม่ หรืออื่นๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา จราจรได้อย่างยั่งยืน เพราะเมื่อจ�ำนวนรถเพิ่มขึ้น ถนน ในกรุงเทพฯก็จะไม่เพียงพอที่จะรองรับ ตามรายงานถนนในกรุงเทพฯปัจจุบันสามารถ รองรับรับปริมาณรถได้ 1,600,000 คัน แต่จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ระบุว่า มีรถจดทะเบียนสะสม ในกรุงเทพฯถึง 7,000,000 คัน หรือคิดเป็น 4.4 เท่า ของถนน โดย 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ากทม.มีรถยนต์เพิ่ม ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี หรือคิดเป็นจ�ำนวน 240,000 คัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2555 มีปริมาณรถเพิ่มแล้ว 670,000 คัน การพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบราง ล้อในพื้นที่กทม.จึง เป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

7

Sarn

Magazine


?

Yabout ou Know..

10 ประเทศ ที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน โลกเรากว้างใหญ่นกั เก็บกักประเทศเล็กประเทศน้อยไว้หลายมุมโลก บ้างมีชอื่ เสียงโดดเด่น บ้างถูกซ่อนเร้น จนไม่เป็น ที่จดจ�ำ แต่ก็ยังมีคนขุดค้น เสาะหาพาเราไปรู้จัก กับ 10 ประเทศ ที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน

1. Vanuatu

Vanuatu มีประชากร 243,300 คน ตั้งอยู่ที่มหาสมุทร South Pacific อาหารประจ�ำชาติคือ ปลา กว่า 90% ของ ชาว Vanuatu รับประทานและหารายได้จากปลาเป็นหลัก 80% ของประชากรอาศัยอยู่แถบชนบท ปลูกผักสวนครัว กินเอง บริโภคอาหารที่มีตามท้องถิ่น สิ่งเล็กๆ ที่ดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวของที่นี่ คือ การด�ำน�้ำ และบรรยากาศอัน แสนสงบ

2. Nauru

Nauru เคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิโรมัน และมีชื่อ เล่นน่ารักว่า “เกาะแสนสุข” มีประชากรเพียง 14,019 คน ตั้งอยู่ที่ Micronesia ในเขต South Pacific ขนาดของ Nauru เล็กมาก จนติดอันดับประเทศทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ เป็น อันดับ 3 ของโลก ที่นี่จะมีฤดูมรสุม ระหว่าง พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงต้องห้ามส�ำหรับการเล่นน�ำ้ แต่จะ เป็นฤดูกาลที่คนในประเทศจะช่วยกันเก็บกักน�้ำฝนมาใช้ ประโยชน์ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ Nauru เป็นประเทศ แห่งการกีฬา และกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ฟุตบอล ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ แต่ Nauru ก็มี การจัดแข่งขันฟุตบอลประจ�ำปี ซึ่งมี 7 ทีมหลักเข้าแข่งขัน

Sarn

Magazine

8

3. Tuvalu

Tuvalu มีประชากร 12,373 คน มี Queen Elizabeth ที่ 2 เป็นประมุขแห่งรัฐ ครั้งหนึ่งจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Ellice Islands เป็นเกาะโพลีนเี ชีย ตัง้ อยูท่ มี่ หาสมุทร Pacific เชือ่ ม ต่อระหว่างฮาวายและออสเตรเลีย Tuvalu ถือเป็นประเทศ ที่สงบสุข ปราศจากกองก�ำลังทหาร ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบ ประมาณด้านป้องกันประเทศ Tuvalu มีขนาดเล็กเป็น อันดับ 4 ของโลก

พิงการค้าของนิวซีแลนด์ 96% ของประชาชนทั้งประเทศ เป็นคริสเตียน และเป็นประชากรหญิงถึง 57%

6. Pitcairn Islands

Pitcairn มีประชากร เพียง 50 คน มีชื่อเรียกประเทศ มากมาย ตั้งแต่ Pitcairn, Henderson, Ducie และOeno Islands ประเทศแห่งนี้เกิดจากการก่อร่างสร้างตัวของแก่ง ภูเขาไฟในแถบมหาสมุทร Pacific ทางตอนใต้ ภาษาท้อง ถิ่นใช้ทั้งภาษาอังกฤษและ Tahitian โบสถ์ที่ Pitcairn ถูก สั่งปิดเนื่องจากมีคนเข้าประจ�ำแค่ 8 คน มีสถานบันเทิง omoros เพียง 2 แห่ง และมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ เต้นร�ำ และดื่ม Comoros ประกอบด้วยประชากร 798,000 คน เป็น แอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ เกาะเชื้อชาติแอฟริกัน ตั้งอยู่ระหว่าง Mozambique และ Madagascar บนคาบสมุทรอินเดีย เกาะ Comoros เคยเป็น agorno arabakh อาณานิคมของฝรั่งเศส และปัจจุบันก็มีชาว Comoronian epublic กว่า 3 แสนคน ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ศาสนาหลัก ของประเทศนี้คือ อิสลาม 98% ของประชากรเป็นชาว N a g o r n o - K a r a b a k h Repubมุสลิม แม้ว่าภาษาหลักที่ใช้จะเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ Co- l i c  ประกอบด้ ว ยพลเมื อ ง 110,000 คน เป็ น moros ก็มภ ี าษาประจ�ำชาติ คือ Comoronian หรือ Shikomor สาธารณรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ระหว่าง Armenia และ Azerbaijan สงคราม Nagorno-Karabakh ในช่วงปี ค.ศ. 1991-1994 okelau ได้ทิ้งร่องรอยอาณาเขตเหมืองแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง Tokelau มีประชากร 1,416 คน เป็นดินแดนที่ไม่ปกครอง สหภาพโซเวียตเอาไว้  95% ของประชากรทีน่ เี่ ป็นชาว Arตนเองของนิวซีแลนด์ ซึ่งสร้างจากเกาะ 3 เกาะ เป็น menian ที่เหลือเป็นชาว Greek และ Kurd ประเทศที่ มี ข นาดเล็ ก มากจนไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี เ มื อ ง หลวง Tokelau เป็นศัพท์โพลีนีเชีย หมายถึง ลมเหนือ มี ระบบเศรษฐกิจทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ท�ำให้ Tokelau ต้องพึง่

4. C

7. N R

5. T

-K


8. Palau

พื้น9.8x13.8 ที่โฆษณา cm

Palau หรือเรียกอีกชื่อว่า Belau มีประชากรอาศัยอยู่ 20,000 คน ตั้งตนเป็น อิสระในปี ค.ศ. 1994 เป็นประเทศแห่งเกาะ อยู่บนคาบสมุทรแปซิฟิก ถัดจาก ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ ประมาณ 500 ไมล์ Palau เกิดจากคณะมนตรีภาวะ ทรัสตีแห่งสหประชาชาติ และตั้งตนเป็นอิสระในยุค 90 ถือเป็นหนึ่งในประเทศ ที่เกิดช้าสุดในโลก เมื่อก่อนจะถูกเรียกว่า Carolines หรือ Pelew อาณาเขตแห่ง นี้ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ กว่า 200 เกาะ

9. São Tomé and Príncipe 

S ão T omé and P ríncipe มี พ ลเมื อ ง 163,000 คน ชื่ อ อย่ า งเป็ น ทางการ ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย São Tomé and Príncipe เป็นชนชาติแห่งเกาะ ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นหลัก ตั้งอยู่บนอ่าว Guinea ค่อนมาทางตะวันตกของ เส้นศูนย์สตู รจากชายฝัง่ แอฟริกา นักส�ำรวจชาวโปรตุเกสตัง้ ชือ่ เกาะว่า São Tomé and Príncipe เนือ ่ งจากค้นพบเกาะแห่งนีใ้ นวันเฉลิมฉลองของ Saint Thomas เกาะ นี้ถือเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก โดยที่ไม่เคยเป็นอาณานิมคมของประเทศใด มาก่อน

10. Marshall Islands

พื้น10x13.8 ที่โฆษณา cm

Marshall มีประชากร 62,000 คน ประกอบด้วยเกาะรูปวงแหวนและเกาะน้อย ใหญ่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟกิ ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของ Nauru และทางตอนใต้ ของ Wake Island อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา ประเทศ Marshall มีเนือ้ ทีเ่ พียง 70 ตารางไมล์ และเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมแห่งหมู่เกาะแปซิฟิก (ปกครอง โดยอเมริกา) ด้วยความที่มี เกาะมากมาย และเกาะรูปวงแหวนที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Kwajalein รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของแนวหิน ท�ำให้ Marshall ตั้งตน เป็นอิสระในปี ค.ศ. 1986

พื้น13.8x14.4 ที่โฆษณา cm

9

Sarn

Magazine


Interview

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

เป็นเมืองๆหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับต่างประเทศพวก ลาว เวียดนาม หรือ จีนหรือกัมพูชา เพราะฉะนั้นความเป็นศูนย์กลางนี่ คน อุดรเราจึงตระหนักดีวา่ เราก็จะบอกว่าเราก็พยายามทีจ่ ะสร้าง ธุรกิจให้มคี วามแข็งแรง ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยไม่ทำ� ลายล้างกันและ ก็อยูก่ นั เหมือนเชือ่ มโยงกันไปมี Connection ซึง่ กันและกัน มัน เลยท�ำให้ธุรกิจของบ้านเรามีความแข็งแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เลย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เลยท�ำให้เกิดค�ำว่า ไม่มีการท�ำลาย ล้างหรืออะไร เหมือนค�ำที่ผมบอกแต่ต้นว่า ไม่มีเจ้าพ่อ มีแต่ เจ้ามือ เพราะฉะนั้นทุกคนจะ แฟร์ๆใส่กัน ใครใคร่ค้า ค้า ใคร ใคร่ขาย ขาย นะครับ ก็ไม่มใี นเรือ่ งของอิทธิพล จะไม่มกี ารใช้ อ�ำนาจหรืออะไรมาท�ำให้ธุรกิจมันไม่ดี สังเกตว่าเมืองอุดรจะ ไม่มเี รือ่ งขัดแย้งกันในเรือ่ งการด�ำเนินงานทางธุรกิจก็เป็นเรือ่ ง ที่จังหวัด (ผมมองในภาคของการค้านะ) เพราะฉะนั้นความ ไม่มีจึงท�ำให้คนอุดรจัดชุมชนคล้ายๆว่ามีการจับมือกัน เป็น เรื่องเป็นราวซึ่งกันและกัน ตอนนี้ทางหอการค้าก็ได้พยายาม ที่จะสืบทอดตรงนี้ออกมาโดยเอาความที่ดีๆของจังหวัดอุดร ให้มาต่อเนื่อง คือ สร้างรุ่นลูกให้มี Connection ซึ่งกันและ กัน มีการไปมาหาสู่กันเหมือนกัน ตอนนี้ทางหอการค้าได้ตั้ง กลุ่มธุรกิจของคนรุ่นใหม่ขึ้นมา ก็จะท�ำให้ชีวิตของคนอุดรยัง สืบทอดต่อไปเรื่อยๆ การที่จะพัฒนาคนอุดรจุดที่คนอุดรเป็น คนมีน�้ำใจ และก็เป็นคนที่รักการพัฒนาและก็มีการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อะไรลักษณะนั้นซึ่งก็เป็นจุดที่ ที่เราดี มาตลอดนะครับ

ให้เมืองอุดรวิ่งไปข้างหน้า

วิถีชีวิตของคนอุดร มีวิถีชีวิตอย่างไร

ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือว่า เมืองอุดรไม่มีเจ้าพ่อ ทุกคนไปมาหาสู่กันเป็นเพื่อนกัน จะสังเกตว่าถ้าเราไปงาน เลี้ยงต่างๆ ก็จะเห็นชัดเจน เวลาเดินเข้างานปั๊บ ก็จะมีการก วักมือเรียกกัน “มานี่ๆ มานั่งด้วยกันสิ” นี่คือจุดแข็งไง จุด แข็งที่ว่าเราอยู่กันด้วยความรักและสามัคคีกัน ไม่ว่าจะอยู่ ในสังคมเมือง หรืออยู่ในสังคมชุมชนมันก็เป็นอย่างงี้ เพราะ ฉะนั้นเมืองอุดรเรามีชื่อ เราไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าเรื่องที่ หนึง่ จะสังเกตได้วา่ เราเรือ่ งแรงงานต่างด้าว ต่างประเทศหรือ อะไรต่างๆเวลาคนหนึง่ ไป เค้าจะชวนเพือ่ นไปด้วยนะครับ คือ ไปด้วยกัน เช่นสมัยนี้ มีสามีฝรั่งก็จะชวนเพื่อนไปด้วย มีสามี ฝรัง่ เช่นเดียวกัน คือจะเป็นลักษณะอย่างงี้ คือเรียกว่า ไม่เห็น แก่ตัว ไปไหนก็ไปด้วยกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน คือคนอุดรคนมี น�้ำใจ

ลักษณะบ้านเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน มี การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ความประทับเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี

อุดรเป็นเมืองแห่งศูนย์กลาง ความประทับใจเกิด ขึ้นโดยที่ว่าที่มองอุดรคือ เมืองอุดรเป็นเมืองแห่งศักยภาพ เนือ่ งจากภาคธุรกิจเอง ต่อสูด้ ว้ ยตัวเองโดยไม่พงึ่ ภาครัฐเพราะ ส่วนมากงานทุกอย่างจะท�ำงานร่วมกับภาครัฐ อุดรมันจะมี ค�ำพูดที่พูดกันอยู่เสมอว่า “เมืองอุดรไม่มีเจ้าพ่อ มีแต่เจ้า มือ” เพราะฉะนั้นภาครัฐขาดอะไรเราก็ช่วยเหลือ ภาครัฐจะ ต้องการอะไร พ่อค้าขาดอะไร ภาครัฐก็จะมาช่วยเหลือ เพราะ ฉะนัน้ มันอยูใ่ นถ้อยทีถอ้ ยอาศัย เพราะฉะนัน้ สังคมตัง้ แต่สมัย ที่อเมริกาที่เข้ามารุ่งเรืองของอุดร ด้วยจริงๆแล้วอุดรมันเป็น เมืองของการศูนย์กลางเพราะว่า ความเป็นศูนย์กลางสมัย ก่อนอเมริกามองว่ายุทธภูมิที่เหมาะสมในการท� ำสงคราม เหมาะสมที่จะท�ำสงครามเพราะฉะนั้นการที่จะไปทิ้งระเบิด หรือว่าจะไปลายล้างใคร คือต้องสามารถที่จะไป-กลับได้ เพราะด้วยอุดรมันเป็นตรงนี้พอดี เครื่องบินไอพ่นคือเติม น�้ำมันครั้งเดียวสามารถบินไป-กลับได้ เพราะฉะนั้นอุดรเลย

Sarn

Magazine

10

อุดรจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีระบบ ผังเมืองที่ดีที่สุด ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้สร้างเองแต่ คนทีก่ ำ� หนดเมืองเรานัน่ ก็คอื อเมริกา ตอนทีเ่ ค้าเข้ามาอยูบ่ า้ น เราเค้าก็ต้องจัดระบบต่างๆเพื่อว่าในเรื่อองของการซับพอร์ต การบิน เพราะฉะนั้นเมื่อโครงสร้างมันดีความเป็นอยู่มันก็จะ ดีด้วย เพราะฉะนั้นอุดรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีถนนคอนกรีตมา ตั้งแต่ปี 2503 จนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ถนนก็กว้างใหญ่ไปมา สะดวก ในความเป็นจริงแล้วถนนประจักษ์ถ้าไล่มาจากวง เวียนหอนาฬิกามายาวมาจนถึงทุ่งศรีเมือง ปกติเค้าใช้เป็น รันเวย์สมัยก่อนเค้าจะเรียกว่ารันเวย์ชั่วคราว ถ้าเกิดฉุกเฉินก็ คืออุดรสมัยนัน้ มันจะมีเครือ่ งบินรบเยอะขึน้ ลงอยูต่ ลอดเวลา ถ้าลงตรงลานบินไม่ได้ เค้าก็จะไปลงที่ถนนประจักษ์นี่แหละ จะสังเกตว่าถนนมันจะกว้างนะครับ จะไม่มสี ายไฟฟ้าพาดมัน ก็จะวิ่งลงตรงนี้ แล้วก็จะไปจอดตรงทุ่งศรีเมือง เพราะฉะนั้น จึงบอกว่า ถ้าผังเมืองเราดี ฮวงจุ้ยของเมืองมันก็ดีด้วย เพราะ ฉะนัน้ อะไรทีม่ นั ดีไป-มาสะดวกมันจึงท�ำให้เมืองมันพัฒนาขึน้ ไป มันท�ำให้เมืองอุดรมันมีวิวัฒนาการเพราะเราไม่ได้เริ่มต้น มาจากศูนย์ เพราะฉะนั้นคนต่อคน รุ่นต่อรุ่นมันก็จะต่อยอด กันไปเรือ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ จึงบอกว่าจุดแข็งคนอุดร เมืองอุดร นี้ ช่วยตัวเองเสมอ เพราะฉะนัน้ จุดของคนอุดรจึงกลายเป็นจุด

ด้านการค้าด้านธุรกิจของทางจังหวัดอุดร มีการพัฒนาจากอดีตอย่างไรบ้าง

คืออุดรมันเป็นจังหวัดหนึ่งที่ เราต้องยอมรับอย่าง หนึ่งว่าการค้าของอุดรนี้เป็นเมืองโกดัง เพราะฉะนั้นของ ทุกอย่างจะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ซื้อของได้เยอะ ที่สุด เพราะว่าเรื่องที่หนึ่งคือ เรามีการค้าที่ชายแดน ของทุก อย่างของเรามียอดขายปีที่แล้วปี 53 นี้ 80,000 กว่าล้าน ก็ ประมาณ 40,000 – 50,000 ล้านก็เป็นของจังหวัดอุดร ทีข่ า้ ม ไปยังฝัง่ ส่วนการค้าขายแดน เพราะฉะนัน้ อุดรก็เลยกลายเป็น ศูนย์กลาง คนสกลนคร นครพนม คนมุกดาหาร คนขอนแก่น หรือว่า หนองคาย เลย ร่วมทัง้ สปป.ลาว รวมทัง้ เวียดนามวัน นี้เข้ามาซื้อของที่บ้านเราหมด ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเรา ด้วย 1. นักธุรกิจมีความใจใหญ่ 2. มี Connection เพราะฉะนัน้ มีน�้ำใจ ภาคการค้าเรียกว่า คนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพราะ


Interview ฉะนั้นจึงบอกว่าการที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมกับอุปนิสัย อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นพื้นฐานของโครงสร้างอุดร มัน ก็เลยท�ำให้คนมีความเป็นนักธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างฐาน ต่อธุรกิจได้ในลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นการค้ามันก็เลยมาก ระจุกกันอยู่ที่อุดร เราจะสังเกตว่าไม่ใช่แค่เรา หลายๆที่มา นี้ ก็ไม่ว่าจะเป็น เซนทรัล หรือว่า โลตัส หรือบิ๊กซี หรือทุน ข้ามถิ่นมา มาอุดรนี้เราไม่เคยกีดกันเลย แล้วเราก็อยู่ร่วม กัน เราเพียงแต่ว่ามาอยู่แล้วก็อย่ามาท�ำลายล้างกัน แล้วก็ มาอยู่ช่วยกัน มาช่วยกันพัฒนาเมืองลักษณะอย่างนั้น ก็จะ สังเกตว่าเราไม่มาขึ้นป้ายว่า ยกเลิก คัดค้าน อะไรต่างๆ เรา ถือว่าเราเป็นเมืองค้าเมืองขายอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ ทุกคนก็ โตไปด้วยกันหมด ทัง้ นักธุรกิจในถิน่ นักธุรกิจนอกถิน่ ก็โตไป ด้วยกันทั้งหมด เราก็อยู่ด้วยกันได้แบบสบาย ก็ด้วยความที่ ว่า เราไม่มีเจ้าพอ เรามีแต่เจ้ามือ คือไปไหนก็ เลี้ยงกันไป เลี้ยงกันมา ลักษณะอย่างนั้นแหละครับ

ในด้านเศรษฐกิจ เมืองอุดรมีความเจริญ รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเลยไหมค่ะ ??

คือตั้งแต่ผมก็เกิดทันนะครับ ก็ปี2503 นี่ อุดรก็ เติบโตมาตัง้ แต่สมัยอเมริกนั แล้ว อเมริกามาตัง้ ฐานทัพ แล้ว พออเมริกากลับไปเราก็ยังโชคดี จังหวัดอุดรก็ยังโชคดีที่ เราได้แรงงาน ซึ่งแรงงานเองก็เอาเงินกลับมาประเทศเราก็ หลายพันล้าน เพราะฉะนั้นอุดร ด้วยความที่เป็นชัยภูมิหรือ อะไรหลายๆอย่างก็บอกวา ฮวงจุ้ยมันดีซะอย่าง มันก็ท�ำให้ เราท�ำอะไร ไม่แพ้ใครเลยในลักษณะนั้น

สถานที่ ที่ ป ระทั บ ใจที่ สุ ด ในจั ง หวั ด อุดรธานี ??

ถ้าบอกว่า ประทับใจมากทีส่ ดุ ก็คอื หนองประจักษ์ เพราะว่า เรื่องหนึ่งนี่ก็คือว่า สุขภาพดี คิดได้ดี เพราะฉะนั้น หนองประจักษ์คอื ทีห่ นึง่ ทีต่ วั เองมีความผูกพัน และก็ใช้ชวี ติ กับหนองประจักษ์นี้มาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น เรื่องนี้มันมีความเป็นธรรมชาติ มันได้หลายๆอย่าง เวลา ท�ำงานทีบ่ ริษทั ถ้าเครียดๆคิดอะไรไม่ออก บางทีผมก็ไปออก ก�ำลังทั้งจุดแต่งกาย ใส่รองเท้าหนังเดินออกก�ำลังเลย แต่ พอเดินไปได้สักพักหนึ่งสมองมันก็จะโล่ง ก็ด้วยทัศนียภาพ ที่สวยงาม มีธรรมชาติ มีอะไรทุกอย่างมันจะท�ำให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างมันคืนกลับมา ผมเลยทีความคิดว่า ที่ที่ดีที่สุดของ ในอุดรนี้คือ หนองประจักษ์ แล้วมันให้เราได้ทั้งสุขภาพ ได้ ทั้งความผ่อนคลาย ได้หลายสิ่งหลายอย่าง เพราะฉะนั้นผม จึงบอกว่า หนองประจักษ์มันเป็นที่สร้างคนให้เป็นคนได้

โดยพืน้ ฐานแล้วท่านเป็นคนจังหวัดอุดร โดยก�ำเนิดไหม โดยพื้นฐานแล้วผมเป็นคนอุบลราชธานี แต่มาโตที่ อุดร อยู่ที่นี่มา 50 กว่าปีแล้ว

ด้วยมือคนอุดรนะครับ

บุคคลที่เป็นแรงบันดาล ให้ก้าวเดินมา ถึงจุดนี้ สุดท้าย อยากให้ทา่ นฝากถึงลูกหลานคน ไอดอล ของผมที่คิดได้คนหนึ่งคือ ท่านอดีตนายก อุดรรุ่นหลัง

ก็คงจะเป็น ก็อย่างที่ผมบอกว่า การเปลี่ยนแปลง ใดๆที่เกิดในโลกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ มันเปลี่ยนแปลง ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ถ้า เราต้องเคลื่อนที่ตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ถ้าโดยปกติ แล้ววัยผม วัยขนาดนีส้ ว่ นมากจะไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลง หรอกเพราะมักจะคิดว่าตนเองประสบความส�ำเร็จมาหลาย ด้านแล้ว แต่ทกุ วันนีท้ คี่ ดิ ว่าต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองอยูต่ ลอด เวลา เรื่องหนึ่งก็คือ เราหยุดปุ๊บ เมื่อไหร่ก็เหมือนการหยุด ทุกอย่าง เหมือนการหยุดหายใจ หยุดทัง้ การท�ำงาน หยุดทุก อย่าง เพราะฉะนัน้ ในการท�ำธุรกิจต่อไปมันต้องเปลีย่ นแปลง อยูต่ ลอด มันมีการเคลือ่ นตัวเราต้องรูใ้ ห้ทนั ต้องไปให้ทนั กับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มัน เกิดขึ้นอย่าไปกลัว ไปได้ ไปกับมันได้ ไปไม่ทัน แต่ก็ขอให้ เกาะขบวนไปให้ได้ ให้รับให้รู้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมัน ไม่ได้ 100 % ทัง้ หมดของเรา เพราะฉะนัน้ การเปลีย่ นแปลง อยากเห็นอนาคตของเมืองอุดรธานีเป็น จะไม่มปี ญั หา ถ้าเราน�ำมาใช้ให้มนั เหมาะสมแก่ตวั เรา มันก็ อย่างไร จะไม่มีปัญหา แล้วก็จะอยู่ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นเรื่องการ คืออุดรในอนาคตมันก็คงเวทีหนึง่ ทีม่ กี ารแข่งขันกัน เปลีย่ นแปลงมันเป็นเรือ่ งธรรมชาติ เราสามารถทีจ่ ะปรับตัว มากขึน้ วันทีป่ ระชาคมอาเซียนเปิดจากนีไ้ ปมันไม่ใช่คนอุดร และไปสู้กับมันได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะท�ำให้เราสามารถที่ กับคนไทย ต่อไปมันก็จะมีคนเวียดนาม คนจีน คนหลายๆ จะประกอบธุรกิจและก็ลงทุนได้ทุกเวลา เชื้อชาติจะมาอยู่ในบ้านเรา ไม่ว่าอินโดนีเซีย หรือว่าพม่า หรือลาว อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหรือคนยุโรป ด้วยกรอบของ อาเซียนที่มันเปิดขึ้นมา มันก็จะมีความหลากหลายความ คิด หลากหลายเผ่าพันธุ์ อะไรต่างๆที่มันก�ำลังจะเกิดขึ้น ส�ำคัญวันนี้เองทางหอการค้าเองก็พยายามที่จะสร้างคนใน พื้นที่ให้เป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง ด้วยการสร้าง Connection สร้างชมรมต่างๆ ให้คนอุดรมีฐานของความแข็งแกร่งเพื่อ จะรองรับสิ่งต่างๆที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ถ้าชุมชนเราหรือกลุ่ม เรามีความแข็งแกร่งใครเข้ามาเราก็ไม่กลัว เราทานกระแส ในเรือ่ งนวัตกรรมของโลกได้ แต่วา่ เราอยูร่ ว่ มนวัตกรรมของ โลกได้ โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไรเราก็คงจะต่อสูก้ บั การ เปลีย่ นแปลงนัน้ ได้ ตราบใดก็ตามเราก็ตอ้ งช่วยกันท�ำ เพราะ ฉะนั้นในสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่า เราก�ำลังจะเพี้ยงพร�้ำ เมื่อ ไหร่เราก็ตอ้ งพยายามทีจ่ ะต้องสร้างกองก�ำลังขึน้ มา ช่วยกัน ดันไม่ให้ความเพีย้ งพร�ำ้ นีเ้ กิดขึน้ ในจังหวัดอุดร พักหลังๆจะ เห็นผมบอกว่า คนอุดรจะเกิดได้เพราะคนอุดร เพราะผมจะ ยังคงท�ำทุกอย่างให้ความคิดของคนอุดรไปสร้างเมืองอุดร ด้วยฝีมือของคนอุดรอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า พักหลังนีจ้ ะเห็นว่าผมจะระดมคนในหลายภาคส่วนผลักดัน เมืองอุดรให้เดินไปข้างหน้า โดยจะไม่รอภาครัฐทีจ่ ะก�ำหนด มาให้เราอยู่ 2 – 3 ปีแล้วเค้าก็ไปสิ่งที่เค้าทิ้งมันก็คือ พวก ขยะ คือสิ่งอะไรต่างๆ คือต่อไปเราก็คิดว่าอุดรต้องก�ำหนด ทักษิณ ชินวัตร เพราะว่าท่านเป็นคนสอนให้ผมเป็นคนที่ รู้จักท�ำธุรกิจ ในหลักของการท�ำธุรกิจ คือเราได้รับการปลูก ฝังมาให้ท�ำธุรกิจด้วยความถูกต้อง แล้วก็ท�ำด้วยความตั้งใจ แล้วก็เมื่อได้แล้วรู้จักการให้คืนกลับแก่สังคมในลักษณะ อย่างนี้ แต่ถ้าคนในพื้นที่ ก็คงต้องยอมรับคุณ เจริญ ฑีฆ ธนานนท์ ก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างตระกูลให้ออกมาท�ำธุรกิจ และก็สังคมด้วย จะสังเกตเห็นว่า ต้องดูที่ผลลัพธ์ว่าคนใน ครอบครัว แม้กระทั่งรุ่นลูกนี้ เรื่องสัมมาคารวะเป็นอันดับ หนึง่ คนเรานีน่ ะถ้ารูจ้ กั การมีสมั มาคารวะมันก็จะชนะไปทุก เรื่อง ไม่ว่าในเรื่องของทางด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นดูในเรื่อง ของการทีท่ ำ� ธุรกิจ การท�ำประโยชน์แก่สงั คมอะไรต่างๆนี้ ก็ ถือว่า คุณ เจริญ ฑีฆธนานนท์ เป็นไอดอลคนหนึ่งเลยที่ได้ เห็นได้สร้างไว้ให้นกั ธุรกิจรุน่ หลังๆได้เห็น ตรงนีค้ อื พยายาม ตรงเรื่องที่ว่าได้มาแล้ว ต้องรู้จักการให้ด้วยนะครับ

11

Sarn

Magazine


Interview คุณสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล

ผมมาจากอยุธยา เข้ามาอยู่อุดร ปีพ.ศ.2510 แต่ เป็นชาวจังหวัดอยุธยา เป็นคนอ�ำเภอวังน้อย ตอนก่อน ที่จะมาก็เอารถมาบรรทุกหินระหว่างท�ำทางสายอุดรไป หนองบัวล�ำภูไปอ�ำเภอนากลาง สมัยก่อนทางจากอุดรไปวัง สระพุงยังเป็นลูกลังก็ได้เอารถมาวิง่ บรรทุกหินให้กบั บริษทั ไทยล็อบที่เขามาสร้างทางอยู่ที่นี้ตั้งแต่ปี 2510 เป็นมาอย่างไงถึงมาเป็นกิจการตอยติ่งทัวร์ ก็ท�ำมาเรื่อยๆ แล้วก็มรี ถบรรทุกเหลืออยูเ่ ห็นเวลาพักพวกทีเ่ ขาจะย้ายกัน หรือเจ้านายที่จะเดินไปเที่ยวกันเขาก็หารถที่จะไปแต่รถก็ นั่งไปได้ไม่กี่คนก็เลยคิอว่าถ้าเรามีรถตู้สักคันมันก็น่าจะไป ได้หลายคนเลยลองซื้อรถตู้มาสักคันมาลองวิ่งดูปรากฏว่า ประสบความส�ำเร็จเลยออกรถมาเพิม่ อีก 5 คัน เท่ากับเป็น 6 คัน ก็ถอื ว่าเป็นเจ้าแรกทีท่ �ำและก็จดทะเบียนป้ายเหลือง อย่างถูกต้อง ที่นี้พอมี 6 คัน แล้วก็ได้รับความนิยมจากคน ที่ใช้เยอะมาก ก็เลยได้ออกมาอีก 6 คัน เป็น 12 คัน พอรถ ชุดแรกก็เก่าแล้วทีน่ กี้ เ็ ลยเปลีย่ นใหม่อกี 12 คัน จนกระทัง่ ทีม่ คี นนิยมกันมากและท�ำกันมากก็คดิ ว่าอาชีพอันนีเ้ ราน่า จะให้คนอืน่ เขาท�ำคนอืน่ เขาจะดูแลได้ทวั่ ถึงกว่าแล้วเรายัง มีอาชีพอืน่ อยูซ่ งึ่ เรามีรถบรรทุกสิบล้ออยูห่ ลายคันประมาณ 100 กว่าคัน อีกอย่างทั้งเรารับเหมาก่อสร้างอีกอย่างเราก็ มีโรโมหิน ส่วนทะเบียนป้ายเหลืองไม่ได้ขายปกติก็จะขาย ได้ ทะเบียนป้ายเหลืองมันเป็นทะเบียนรถส่งขนเราก็เลย คืนขนส่งไปเลยแทนทีเ่ ราจะเอามาขายเพราะว่ามันเป็นให้ รูปบริษัทถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมารับผิดชอบอีก หลั ง จากท� ำ ทางก็ เ ปิ ด กิ จ การโรโมที่ ผ านกเขาภู ก ระดึ ง จังหวัดเลยเพราะเรามีรถบรรทุกหินให้กบั กรมทางและผูร้ บั เหมาสร้างทาง ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ที่นี้โรมโมหิน ที่ผานกเขาภูกระดึงประสบความส�ำเร็จเราก็มาสร้างโรโม

Sarn

Magazine

12

หินใหม่ที่อ�ำเภอนากลางตอนก่อนเป็นจังหวัดอุดรแต่ตอน นี้ก็แยกออกเป็นจังหวัดหนองบัวล�ำภูแต่ตอนนี้ก็ยังท�ำอยู่ ที่จังหวัดหนองบัวล�ำภูซึ่งตอนนี้เรามีโรโมหินที่ผานกเขา จังหวัดเลยและอ�ำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวล�ำภู ในฐานะท่าอยู่อุดรมา 40 กว่าปีแล้วมีเหตุการณ์ประทับใจ มั้ย ก็ดูจากผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างท่านเจริญ พานทอง ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มองการไกลหมายถึงท่าน สร้างถนนในเมืองอุดรและสร้างผังเมืองในเมืองอุดรโดยยึด จากผังเมืองโยธาและส่วนหนึ่งก็ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยอะไรด้วย ทีน่ ใี้ นการวางผังเมืองในภาคอีสานเมืองอุดร วางผังเมืองได้ดี ถนนก็เป็นถนนทีใ่ หญ่ ซึง่ สมัยก่อนคิดแล้ว ว่าท�ำไมถึงต้องสร้างถนนให้มันใหญ่ซึ่งในสมัยนี้ใหญ่แค่นี้ มันก็ไม่พอ หรือสายบายพาสที่ทำ� คลองกั้นหรือเป็นที่กั้น น�้ำไว้รึเปล่าหรือเวลาที่น�้ำเข้าเมืองจะไม่มีที่ระบายน�้ำรึ เปล่า ปรากฏว่าอยู่ๆ ไป จนถึงปัจจุบันนี้มันจะเป็นเขื่อน ที่เป็นคูไม่ให้นำ�้ เข้าพอไม่ให้นำ�้ เข้าทางเทศบาลก็ทำ� เครื่อง สูบน�้ำซึ่งได้จากนายกหาญชัยที่มองการไกลก็ยังเสียดายที่ ไปเป็นนายก อบจ. ท่านเองก็ท�ำเครือ่ งสูบน�ำ้ ขนาดใหญ่พอ อยู่ต่ออะไรต่อท่านก็อยากจะซื้อเครื่องบินที่จะดูเกี่ยวกับ พื้นที่ โดยเฉพาะจริงๆ แล้วจังหวัดในส่วนราชการมันจะไม่ ขึน้ ต่อกัน อย่างโยธาสร้างถนนก็สร้างไป อย่างชลประทาน ท�ำคลองก็ท�ำไป นบช.ท�ำก็ท�ำไป หรืออย่างกรมทางท�ำก็ ท�ำไป แล้วส่วนที่มันไม่ขึ้นมันมีผู้ว่าที่จะมีอำ� นาจที่จะคุณ ให้โทษอะไรได้ ส่วนรัฐบาลพอมีปัญหาอะไรก็สั่งการลง มาทีซึ่งตอนนั้นที่น�้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุดรซึ่งมีรัฐมนตรี ประชาคมนอกทีท่ า่ นมาถึงและท่านเห็นแล้วกล้าตัดสินกล้า สั่งการเจาะถนนตรงทางรถไฟถ้าหากไม่เจาะน�้ำก็เข้าเมือง อุดรเยอะจนกระทัง่ นายกทักษิณทีม่ าดูกน็ งั่ รถทหารมากับ ผู้ว่าท่านก็กล้าสั่งการหาทางให้เอาน�้ำออกไปผู้ใหญ่ที่กล้า ตัดสินอย่างนายกหาญชัยท่านกล้าตัดสินใจกล้าท�ำถ้าหาก เรามีผู้น�ำแบบนี้บ้านเมืองก็จะไปได้

ธุรกิจเราต้องดูสายการบิน อย่างจังหวัดของแก่น เป็นเมืองหลักทีม่ สี ว่ น ราชการเยอะและมีมหาวิทยาลัยอยู่ แต่อุดรไม่ใช่เมืองหลักแต่พ่อค้าที่นี้จะไม่เหมือนขอนแก่น พ่อค้าที่นี้ที่เขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ทะเลาะเบาะแวงกันเขา ปรึกษาหารือกัน ลูกก็พยายามเชื่อมให้แต่งงานกันส่วน

ใหญ่พ่อค้าที่นี้จะไม่แย่งงานกันหรือว่าเจอธุรกิจที่ตรงกัน เขาก็จะมาคุยกันบางทีเขาก็หลีกทางกัน อย่างหัวหน้า ส่วนราชการที่มาอยู่จะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าผู้การราชการ จังหวัดหรือต�ำรวจจะย้ายกลับมาอยูท่ นี่ แี้ ม้แต่เกษียณอดีต ผู้ส่าราชการจังหวัดหลายท่านก็มาปลูกบ้านอยู่ที่นี้เพราะ ว่าพ่อค้าที่นี้จะให้ความเคารพผู้ใหญ่ให้ความเคารพส่วน ราชการ พอส่วนราชการขอความร่วมมือมาพ่อค้าที่นี้ก็จะ ให้ความร่วมมืออยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอุดรเป็นเมืองที่น่า อยู่ เมืองอุดรไม่มีเจ้าพ่อถ้ามีปัญหาก็จะมีผู้ใหญ่มาเคลียร์ ปัญหาให้ พ่อค้านี้จะเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะงาน แต่ ง งานในจั ง หวั ด อื่ น จะไม่ มี อ ย่ า งอุ ด รจะมี อ งค์ ก รนั้ น องค์กรนี้ไปช่วยกันรับแขกแถวหน้าประตูคอยจัดการโต๊ะ อะไรพวกนี้ แล้วที่นี้มันจะมีองค์กรอยู่ 8 องค์กร ก็จะมี ส่งเสริมพ่อค้าจีนด้วยแล้วก็มีศาลเจ้าปู่-ยา แล้วยังมี 11 ตระกูลแซ ที่เกาะกลุ่มกันอยู่ ที่จังหวัดอื่นส่วนใหญ่ก็จะ ไม่ค่อยมี แต่ที่นี้มีที่ยึดเหนี่ยวก็ศาลเจ้าปู่ยาที่คนเคารพสัก การะบูชาเยอะ ก็มีศาลหลักเมืองแล้วก็พระพุทธโพธิ์ทอง ที่ทางเทศบาลได้ไปบรูณะทางผมเองก็ได้มีส่วนไปร่วม ท�ำบุญด้วย พ่อค้าที่นี้1.ใจบุญ ช่วยกันบริจาค เวลามีงาน อะไรกันทีเขาจะไปช่วยงานกันจนจังหวัดอื่นที่เขามาจน แปลกใจ

สาเหตุที่ท�ำให้อยู่อุดร ผมคิดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ แล้วอย่างคมนาคมสะดวกสบาย สังเกตได้อย่างเครื่องบิน ตอนนี้ 10 เทีย่ ว 12 เทีย่ ว ทีไ่ ปกรุงเทพ อย่างไปภูเก็ตตอนนี้ บินตรงวันละเทีย่ ว หรืออย่างเชียงใหม่ศกุ ร์เสาร์อาทิตย์วนั ละ 3 บินตรง วันธรรมดาวัน 2 เที่ยว ต่อไปก็จะมีเพิ่มอีก แล้วดูเศรษฐกิจที่นี้มันน่าจะเจริญดูแล้วคนจะมาลงทุนกัน อีกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิง่ นักธุรกิจจากใต้ทมี่ าลงทุนเรือ่ ง สวนยาง อย่างจีนก็จะมาสร้างโรงงานยา อย่างภาคใต้ก็จะ มาสร้างโรงงานยางที่ท�ำยางเป็นแผ่นแล้วธุรกิจอีกหลายๆ อย่างที่จะมาลงที่อุดร


พื้น17.4x26 ที่โฆษณา cm

พื้น17.4x26 ที่โฆษณา cm

13

Sarn

Magazine


Cover Story เทคโนโลยีแห่งอนาคต

ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่! ยักษ์สีฟ้า “ไอบีเอ็ม” บริษัทคอมพิวเตอร์และ ไอทีระดับโลก เผยรายงานคาดการณ์การใช้เทคโนโลยี ยุคใหม่พัฒนาสังคมโลกในแง่มุมต่าง ๆ ในอนาคตอีก 5 ปีนับจากนี้ ทั้งด้านพลังงาน การคมนาคม โครงสร้าง สาธารณู ป โภค งานวิ ศ วกรรม รวมทั้ ง การปกป้ อ ง คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน และรับมือภัยธรรมชาติ! สู่ยุค “รถ” ไม่ง้อก๊าซ-น�้ำมัน ภายใน 2 ทศวรรษข้างหน้า มีการคาดการณ์ ว่าจะมีรถยนต์บนท้องถนนทั่วโลกมากกว่า 2,000 ล้าน คัน ในขณะเดียวกัน รถยนต์รุ่นประหยัดพลังงานและ รถยนต์ที่ใช้พลังงานลูกผสม หรือ “ไฮบริด” ก็จะมีใช้ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รองรับ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้า ก็จะมีการพัฒนา อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้พลังงานอีก 5 ปีขา้ งหน้า คาดว่ารถยนต์-รถประจ�ำทางจะไม่ตอ้ งพึง่ พา การใช้พลังงานจากน�้ำมันและก๊าซอีกต่อไป เหตุเพราะรถยนต์อนาคตจะใช้พลังงานจาก “แบตเตอรี”่ ชนิดใหม่ ซึง่ รองรับการใช้งานได้นานหลาย วันหรือหลายเดือน ก่อนที่จะมีการชาร์จไฟอีกครั้ง ขึ้น อยู่กับพฤติกรรมการขับรถว่าใช้งานบ่อยแค่ไหน ขณะนีน้ กั วิทยาศาสตร์กำ� ลังออกแบบแบตเตอรี่ ชนิดใหม่ ทีท่ ำ� ให้รถยนต์วงิ่ ได้ไกลถึง 400-800 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่วิ่งได้แค่ 80-160 กิโลเมตร โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ตามเมืองใหญ่จะช่วยให้รถยนต์สามารถชาร์จไฟในที่ สาธารณะ และแม้กระทั่งใช้ “พลังงานทางเลือก” ที่ สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น พลังงานลม เพื่อชาร์จ แบตเตอรี่ โดยไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจาก ถ่านหินอีกต่อไป

Sarn

Magazine

14

วิธีนี้ จะช่วยให้แต่ละเมืองสามารถลดปริมาณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ควบคู่ไปกับ การลดมลภาวะทางเสียง เพราะเครื่องยนต์ไฟฟ้าเดิน เงียบมาก แบตเตอรี่แรงสูง นักวิทยาศาสตร์ไอบีเอ็มและองค์กรพันธมิตร ก� ำ ลั ง ท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แบตเตอรี่ ใ ห้ ดี ขึ้ น โดยเน้นหนักที่เทคโนโลยี “ลิเธียมแอร์” (Lithium Air) เพื่อให้แบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์และรถประจ�ำ ทาง สามารถเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานได้มากถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไออ้อน ซึ่งใช้ใน รถไฟฟ้าและรถไฮบริดในปัจจุบั เนื่องจากแบตเตอรี่รุ่นใหม่นี้จะมีน�้ำหนักเบา กว่า ปลอดภัยกว่า และราคาถูกกว่า ดังนั้น จึงอาจเห็น “รถยนต์ไฟฟ้าแบบ 4 ที่นั่ง” สามารถวิ่งได้หลายร้อย กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึง่ ครัง้ และแทนทีจ่ ะต้องเติม น�้ำมันที่ปั๊มน�้ำมัน รถยนต์เหล่านี้ จะสามารถชาร์จไฟที่ บ้านโดยใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟรุ่นใหม่ ความพยายามต่อเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยความ เชีย่ วชาญของ ไอบีเอ็มและองค์กรพันธมิตรผูเ้ ชีย่ วชาญ ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านวัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี เคมีสีเขียว (Green Chemistry) และ ซูเปอร์คอมพิวติ้ง เป็นต้น


Cover Story

“5 ผู้น�ำธุรกิจ 5 ภาค”

เจาะลึก เศรษฐกิจอีสาน-ตะวันออกรุ่ง ส่วนปักษ์ใต้ซึม ก้ า วสู ่ ไ ตรมาสโค้ ง ท้ า ยของปี แ ล้ ว ที ม ข่ า ว “ประชาชาติธุรกิจ” ตะลุยสัมภาษณ์พิเศษนักธุรกิจมือ โปร 5 คน 5 ภูมภิ าคของไทยมาวิเคราะห์ เจาะลึกภาวะ เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีทั้งจุดแข็ง-โอกาส และ ความเสี่ยงต่อการวางแผนการค้า การลงทุนในปี 2556

- เมืองเหนือแหล่งผลิตอาหาร

“ณรงค์ คองประเสริฐ” ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในโค้งสุดท้ายจะ ยังขยายตัวได้จากหลายปัจจัยบวก แต่ยังมีความกังวล ปัจจัยการเมือง เงินเฟ้อ ค่าแรง 300 บาท โดยเฉพาะ นโยบาย “ประชานิยม” ที่รัฐบาลทุ่มงบฯมหาศาลเพื่อ

กระตุน้ เศรษฐกิจ เพราะนัน่ คือต้นทุนส�ำคัญของประเทศ ทีส่ ง่ ผลให้หนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ และจะเกิดภาวะบริโภคเกินตัว ในส่วนของ จ.เชียงใหม่ เซ็กเตอร์ที่เติบโตค่อน ข้างดี คือ ภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับอานิสงส์จากงาน ราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) ในไตรมาส 1 ส่วนไตรมาส 2 นักท่องเที่ยวลดลงเพราะเข้าสู่โลว์ซีซั่น แต่ก็โชคดีที่ได้ นักท่องเทีย่ วเพิม่ เข้ามาจากการเปิดบินตรงเชียงใหม่-มา เก๊า, เชียงใหม่-เกาหลี และนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย ภาคการผลิ ต ที่ ดี ต ่ อ เนื่ อ งก็ คื อ ภาคเกษตร แปรรูป ซึง่ ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตอาหารทีส่ ำ� คัญและ มีแนวโน้มขยายตัวที่ดีมาก และธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างมาก ในเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากน�้ ำท่วมที่ภาค กลาง-กรุงเทพฯเมือ่ ปี 2554 ท�ำให้นกั ลงทุนแห่มาลงทุน ท�ำบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ขณะที่ห้างสรรพ สินค้าขนาดใหญ่ และมอลล์ขนาดกลางก็เกิดขึ้นหลาย แห่ง อีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เร่งลงทุนมากก็คือ ผังเมือง รวมเมืองเชียงใหม่ทจี่ ะบังคับใช้ในสิน้ ปีนี้ ซึง่ ไม่สนับสนุน ให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่สงิ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ กังวลมากคือ ค่าแรง 300 บาทที่จะปรับขึ้นต้นปี 2556 เพราะต้นทุนการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ ต้องใช้แรงงานอย่างหัตถกรรม และภาคบริการ-โรงแรม

อีกเรื่องที่ห่วงคือ เงินเฟ้อ ซึ่งก�ำลังซื้อจะลดลง ณรงค์ทิ้งท้ายว่า การใช้นโยบายประชานิยม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีในระยะสั้น แต่จะไม่เป็นผล ดีในระยะยาว รัฐควรน�ำเงินงบประมาณไปลงทุนใน ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานให้ประชาชนมากกว่า อาทิ การ ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ซึ่งทุก จังหวัดในภาคเหนือก็จะได้รับประโยชน์ เพราะต้นทุน ด้านโลจิสติกส์บ้านเราสูงมาก

พื้น14x26 ที่โฆษณา cm

15

Sarn

Magazine


Cover Story นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะรถ วาระเร่งด่วนก็คือ การ “บริหารจัดการน�้ำ” อย่างเป็น บรรทุกเพือ่ ใช้ในการขนส่งปัจจุบนั ขาดแคลนมาก หาก “สมชัย ไกรครุฑรี” กรรมการรองเลขาธิการ ระบบในภาคอีสาน ต้องการใช้รถจะต้องรอนาน 6-10 เดือน ขณะที่ราคา หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ น�้ำมันเชื้อเพลิงก็ปรับขึ้นท�ำให้ค่าขนส่งสูงขึ้น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาคอีสาน อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการหลายรายยังกังวลการปรับ เป็นภูมิภาคที่โชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงทั้งน�้ำท่วม อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ 300 บาท พร้อมกันทั่วประเทศใน หรือแผ่นดินไหว ขณะที่ก�ำลังซื้อที่ไหลเวียนในภูมิภาค วันที่ 1 ม.ค. 56 บางจังหวัดเท่ากับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำถึง ได้จากประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวนมากทั้ง สปป.ลาว 100% ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก็ทยอยปิดกิจการ เวียดนาม กัมพูชาที่ต้องซึ้อสินค้าจากไทย 70-80% ไปตั้งแต่เกิดเหตุน�้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ส่วนอุตฯขนาด เฉพาะอุดรธานีมรี ถยนต์จากเพือ่ นบ้านเข้ามาในจังหวัด กลางและขนาดใหญ่ได้เตรียมน� ำ เครื่องจักรเข้ามา เฉลี่ย 3,000 กว่าคัน/วัน มีส่วนแบ่งของเม็ดเงินถึง ทดแทนแรงงาน ในระยะยาวการจ้างงานลดลงแน่นอน 60% โดยหนองคายและขอนแก่นแบ่งกันไปจังหวัด ละ 20%เช่นเดียวกับภาคการเกษตร มีปริมาณผลผลิต 22% ของประเทศ ข้าวหอมมะลิยังเป็นเบอร์ 1 และ - อุตฯหัวหอกใต้ทรุด-ปีหน้าเผาจริง ตามมาติด ๆ คือ ยางพารา ข้าว มันส�ำปะหลัง อ้อย “ทวี ปิ ย ะพั ฒ นา” รองประธานสภา ส่วนภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมก็ทยอย อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ดู แ ลพื้ น ที่ ภ าคใต้ ย้ายฐานการผลิตมาในอีสาน ท�ำให้รายได้ของประชากร วิเคราะห์ว่า ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้ในภาพรวม 3 ดีขนึ้ เรือ่ ย ๆ สิง่ ทีน่ า่ จับตามองคือ จีนเล็งภาคอีสานของ - รง.ภาคกลางอ่วมค่าจ้าง 300 โลกร้อน ไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าตกต�่ำลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ไทยไว้ในอนาคตอันใกล้ “ดร.สิ ง ห์ ตั้ ง เจริ ญ ชั ย ชนะ” ประธานสภา โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหัวหอกหลักอย่าง “มีการประชุมร่วมระหว่างหอการค้าไทยและ หอการค้าภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด ยังไม่มีใครบ่นว่า อุตสาหกรรมภาคกลาง มองว่า เศรษฐกิจภาพรวมปีนี้ ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน แปรรูปสัตว์น�้ำ ส่งออกอาหาร ค้าขายไม่ดี แต่สงิ่ ทีก่ งั วลคือ เอสเอ็มอีกบั การขึน้ ค่าแรง น่าจะเติบโตอยูท่ ี่ 7% เนือ่ งจากในระยะนีไ้ ปจนถึงปลาย ทะเล ทุกอย่างลดลงหมด ตัวเลขส่งออกลดลง 15% มี งาน 300 บาทต้นปีหน้า ถ้าค่อย ๆ ขึน้ 20%, 50% และ ปี”55 ผลผลิตการเกษตรมีปัญหา ท�ำให้ก�ำลังการผลิต เพียงภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นที่ยังพอไปได้ ลดน้อยลง และวิกฤตเศรษฐกิจโลก ท�ำให้ยอดการสั่ง ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ไม่ ดี ม าจากทั่ ว โลก 70% จะเป็นผลดีมากกว่า” ตัวแปรมันแย่ทั้งกระดาน ไตรมาสสุดท้ายก็ยังไม่ดีขึ้น สมชัยมองการเติบโตของภาคอีสานว่า ขณะนี้ ซื้อลดลงเช่นกัน ส่วนปัญหาในประเทศเกิดจากการเปลีย่ นแปลง ภาวะตอนนี้ทุกคนชะลอไปหมด ต่างคนต่างประหยัด เป็นภาคทีถ่ กู พูดถึงทัง้ ในแง่ของการลงทุนและการมอง หาที่พักอาศัยในอนาคต โดยเฉพาะคนกรุงเริ่มมองหา ด้านภูมิอากาศ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ช่วงนี้จึง ชะลอการใช้จ่าย ล่าสุดเงินบาทแข็งค่าก็กระทบผู้ส่ง บ้านหลังที่ 2 ซึง่ เชียงใหม่กเ็ ริม่ แออัดแล้ว กลุม่ ผูเ้ กษียณ ไม่มีผลผลิตข้าวโพดหวาน สับปะรด ป้อนเข้าสู่โรงงาน ออก ทีน่ า่ ห่วงคือเอสเอ็มอีตา่ งจังหวัด ทีพ่ งึ่ พาซัพพลาย ทั้งคนไทย และเขยฝรั่งในภูมิภาคนี้กว่า 4 หมื่นคู่ ก็ และในบางจังหวัดเกิดปัญหาน�้ำท่วมขังพื้นที่ปลูกข้าว เชนจะอยู่ล�ำบาก เพราะปรับขึ้นราคาสินค้าไม่ได้ ขณะ เลือกที่จะปักหลักที่อีสาน ทั้งโคราช ขอนแก่น อุดรฯ ฝนตกชุกเกือบทุกวันก็กรีดยางพาราไม่ได้ทั้ง ๆ ที่ราคา ที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงขึ้น ทั้งค่าแรง 300 บาท และ หากรัฐบาลมีมาตรการหยุดการตรึงราคาดีเซล ก็จะ หนองบัวล�ำภู หนองคาย สุรินทร์ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ แต่ ยางตกต�่ำอยู่แล้ว

- เขยฝรั่ง-จีนปักหลักอีสาน

พื้น16x26 ที่โฆษณา cm Sarn

Magazine

16


Cover Story - ตะวันออกสดใส-ลงทุนใหม่โต

“สุนทร ธัญญรัตนกุล” ประธานหอการค้า จังหวัดชลบุรี ชี้ว่า ภาคตะวันออกมีการขยายตัวการ ลงทุนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งจากทุนท้องถิ่นและ ทุนขนาดใหญ่ครอบคลุมทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนิคม อุตสาหกรรม การค้า อสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจ บริการ โรงแรม ประกอบกับภูมิประเทศในภาคตะวัน ออกยังเอือ้ ต่อการลงทุน เพราะเป็นศูนย์กลางของนิคม อุตสาหกรรม อยูใ่ กล้ทา่ เรือน�ำ้ ลึก สนามบินสุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา สะดวกในการเดินทาง การขนส่ง การก ระจายสินค้า และปัจจัยใหม่เรื่องน�้ำไม่ท่วม “วันนี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกสดใส มีการ ค้าขายลงทุนอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นไม่มีพระอาทิตย์ ตกดินที่ภาคตะวันออกแน่นอน” ในส่วนของ จ.ชลบุรี ทุกวันนี้มีการลงทุนเกิด ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน ดัชนีชวี้ ดั ส�ำคัญคือการซือ้ ขาย ที่ดินเพื่อการลงทุน ท�ำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน เขตท�ำเลดี ๆ เช่น อ.ศรีราชา และ อ.เมือง เฉลี่ยไร่ละ 30-60 ล้านบาท หรือที่พัทยาเฉลี่ยไร่ละ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ถ้าใกล้ชายหาดก็ไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านบาท “ที่ ดิ น ในชลบุ รี มี ก ารจั บ จองจ� ำ นวนมาก เพื่อเตรียมขยายการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ คนมีเงินไม่ได้อยากฝาก ธนาคารอย่างเดียวก็น�ำไปลงทุน นอกจากนีย้ งั มีปจั จัย เรือ่ งภาษีทดี่ นิ เมือ่ รัฐยังไม่กล้าเก็บภาษีทดี่ นิ คนก็กล้า ลงทุนมากขึ้น” นอกจากนี้ ที่ ดิ น ในชลบุ รี ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง ปลู ก พื ช เกษตร มี ก ารแปลงสภาพไปเป็ น พื้ น ที่ อสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นดอกเห็ด รวม ทั้งการลงทุนคอนโดมิเนียม

ปั ญ หาของภาคตะวั น ออกขณะนี้ คื อ การ ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ใช้ แรงงานต่างด้าว เพราะแนวโน้มคนไทยใช้แรงงานลด น้อยลง ส่วนวิกฤตน�้ำภาคตะวันออก ประธานหอฯ ชลบุรีฟันธงว่า ไม่น่าจะเป็นปัญหาส�ำคัญ โอกาสน�้ำ ท่วมใหญ่หรือวิกฤตขาดแคลนน�ำ้ ในภาคตะวันออกคง ไม่มี เพราะมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว นี่คือ 5 มุมมองสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่เป็นอยู่ใน 5 ภูมิภาค

พื้น13x15.6 ที่โฆษณา cm

พื้น10.3x13 ที่โฆษณา cm 17

Sarn

Magazine


By roduct

(Otop เมืองอุดรธานี) 1.น�้ำหอมมิสอุดรซันไฌม์

127 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านเลื่อม อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-4224-2475 ประวัติ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ดร.ประดิษฐ์ ค�ำเพิ่มพูล ประสบความส�ำเร็จในการผสมเกษรกล้วยไม้ (ปรับปรุงสายพันธุ์) “Miss Udorn Sunshine” หรือ “นางสาวอุดรซันไฌน์” ระหว่างแวนด้า (Vanda) สามปอยดงกล้วยไม้ป่าของไทย และแวนด้า (Vanda) โจเซฟฟิน แวนเบอร์โร่ (Josephine Van Berrow) พ.ศ. 2530 ได้รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้โลกประเทศอังกฤษ น�้ำหอมมิสอุดรซันไฌน์ เป็นของ ดร.ประดิษฐ์ ค�ำเพิ่มพูน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านเลื่อม อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว ประจ�ำปี พ.ศ. 2547 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2547 (OTOP Product Champion) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2547 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีกลิ่นหอม

Sarn

Magazine

18


พื้น17.4x26 ที่โฆษณา cm

พื้น17.4x26 ที่โฆษณา cm

19

Sarn

Magazine


Zone

Sarn

Magazine

20

Financial / การค้าการลงทุน Marketing Property Transportation Auto


Financial / การค้าการลงทุน Marketing Property Transportation Auto

Zone

21

Sarn

Magazine


Zone

Sarn

Magazine

22

Financial / การค้าการลงทุน Marketing Property Transportation Auto


Financial / การค้าการลงทุน Marketing Property Transportation Auto

Zone

23

Sarn

Magazine


Zone

Sarn

Magazine

24

Financial / การค้าการลงทุน Marketing Property Transportation Auto


พื้น26x35 ที่โฆษณา cm

25

Sarn

Magazine


o ide Green / Art / Gadgets

นักธุรกิจฮ่องกงหัวใส ! ท�ำเครื่องเปลี่ยนขยะให้กลาย เป็นพลังงาน ปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขต บริหารพิเศษฮ่องกง ของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ก�ำลัง จะถูกแก้ไข เมื่อนายหมิง เฉิน ผู้บริหารของบริษัทเอคโค เทค ท�ำการออกแบบเครือ่ งเปลีย่ นพลาสติกเป็นเชือ้ เพลิงที่ ชือ่ ว่า Nicho ซึง่ ใช้งบประมาณในการสร้างเครือ่ งต้นแบบนี้ ถึง 1 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ และท�ำการทดลองเปลี่ยนขยะ พลาสติกจ�ำนวน 3 ต้น ให้กลายเป็นน�้ำมันดีเซลจ�ำนวน 1,000 ลิตร ด้วยเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น โดยเครื่องดัง กล่าวจะท�ำให้พลาสติกกลับสู่สถานะเดิม ซึ่งก็คือ น�้ำมัน ปิโตเลียมนั่นเอง จากนั้นก็น�ำไปกลั่นเป็นน�้ำมันดีเซล เพื่อ น�ำเอาไปใช้กับเรือจ�ำนวนมากที่อยู่รอบๆเกาะฮ่องกง โดย น�้ำมันที่ได้นี้มีค่าก�ำมะถันต�่ำ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้อีกด้วย ART : ปริศนาภาพวัยสาวของ “โมนาลิซ่า ” นอกจากจะเป็นงานจิตรกรรมที่โด่งดังที่สุดแล้ว โมนาลิซ่ายังถือเป็นภาพวาดที่ทิ้งร่องรอยแห่งปริศนาเอา ไว้มากกว่าภาพวาดใดๆ โดยล่าสุดได้มีการยืนยันการมีอยู่ ของผลงานที่เชื่อว่าเป็นภาพวาดในวัยสาวของ ผู้หญิงซึ่ง เป็นแบบให้กับ เลโอนาร์โด ดาวินชี แม้จะมีนักวิชาการไม่ น้อยเคลือบแคลงต่อการเปิดเผยล่าสุดนี้ก็ตาม รอยยิม้ ปริศนาทีส่ ร้างความหลงใหลให้กบั ผูร้ กั งาน ศิลปะทั่วโลกของโมนาลิซ่า กลับมาปรากฏบนใบหน้าของ หญิงสาวอีกคนที่แลดูอ่อนเยาว์กว่าเธอถึง 10 ปี ในภาพ

Sarn

Magazine

26

วาดทีร่ จู้ กั ในแวดวงศิลปะว่า Isleworth Mona Lisa ซึง่ ล่าสุด ทางมูลนิธิ Mona Lisa Foundation จากเมืองเจนีวา ประเทส สวิสเซอร์แลนด์ ให้การยืนยันว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ โดยฝีมอื ของ เลโอนาร์โด ดาวินชี หลังจากมีการพิสจู น์หลัก ฐานมาเป็นเวลากว่า 35 ปี ผู้ค้นคว้าชี้แจงว่า Isleworth Mona Lisa ช่วยยืนยัน ทฤษฎีว่าดาวินชีวาดภาพโมนาลิซ่าเอาไว้ 2 ครั้ง ภาพแรก ถูกเขียนขึน้ เมือ่ ปี 1503 ตามค�ำขอของฟรานเชสโก เดล โจ กอนโด พ่อค้าเมืองฟลอเรนซ์ให้รงั สรรค์ภาพเหมือนภรรยา ของเขาผู้มีนามว่า ลิซ่า เดล โจกอนโด แต่ดาวินชีไม่ได้ส่ง ผลงานคืนให้กับพ่อค้า ส่วนภาพที่ผู้คนคุ้ยเคยซึ่งจัดแสดง ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์นั้น ดาวินชี วาดขึ้นใน ทศวรรษต่อมา เพื่อมอบให้กับ จูเลียโน เดอ เมดิซี ผู้อุปถัมภ์ของเขาในปี 1517 ซึง่ สอดคล้องกับประวัตขิ องดาวินชีผมู้ กั วาดภาพเดิม ซ�้ำกัน 2 ครั้ง เช่นการมีอยู่ 2 เวอร์ชั่นของภาพ Virgin of the Rocks การเผยโฉมของ Isleworth Mona Lisa ได้รับ การสนับสนุนจาก อเลสซานโดร เวซโซซี ผู้อ�ำนวยการ พิพิธภัณฑ์ในเมืองวินชีบ้านเกิดของจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ รวม ทั้ง คาร์โล เปเดรตติ ผู้เชี่ยวชาญผลงานของดาวินชีชาว อเมริกนั ทีย่ กย่องทีมค้นคว้าทีช่ ่วยไขความ กระจ่างแก่โลก ศิลปะ แต่ยงั มีนกั ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ไม้นอ้ ยแคลงใจต่อการ ยืนยันครั้งนี้ โดยเฉพาะ มาร์ติน เคมป์ ศาสตราจารย์จาก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ที่ชี้ว่าองค์ประกอบส�ำคัญหลาย สิ่งในภาพซึ่งวาดบนผ้าใบ ทั้งความโปร่งแสงของผ้า, ทรง ผม, โครงสร้างมือ โดยเฉพาะศีรษะ แตกต่างจากต้นฉบับ ซึ่งวาดบนกระดานไม้อย่างเห็นได้ชัด โดยคาดว่าภาพนี้ อาจเป็นเพียงส�ำเนาของโมนาลิซา่ ฉบับทีศ่ ลิ ปินฝรัง่ เศสราย หนึ่งจงใจวาดให้ผู้หญิงในภาพอายุน้อยลงเท่านั้น ด้าน Mona Lisa Foundation ซึ่งใช้งบประมาณ ไปหลายล้านในการพิสูจน์นิติเวชศาสตร์และการค�ำนวณ อายุจาก ปริมาณคาร์บอน ยืนยันว่า Isleworth Mona Lisa เกิดขึน้ ในยุคของดาวินชีและชีว้ า่ การสะบัดขนแปรงของโม นาลิซ่าทั้ง 2 ภาพมาจากฝีมือของจิตรกรคนเดียวกัน โดย อเลสซานโดร เวซโซซี ซึง่ ร่วมในงานแถลงข่าวชีว้ า่ แม้ภาพ ทิวทัศน์เบื้องหลังอาจตกแต่งภายหลังโดยฝีมือของศิลปิน รายอื่นแต่ Isleworth Mona Lisa ก็นับเป็นภาพวาดส�ำคัญ ของวงการศิลปะ ซึง่ การเปิดตัวครัง้ นีถ้ อื เป็นการสร้างความ สนใจต่อสาธารณชน เพื่อน�ำไปสู่การร่วมกันไขความจริง ครั้งนี้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น เผย iPhone 5 ประหยัดค่าไฟมากกว่า Samsung Galaxy S3! ใครบอกว่าซือ้ iPhone 5 แล้วเป็นของสิน้ เปลืองเห็น ทีตอ้ งกลับไปทบทวนความคิดเสียใหม่หลังมีการเปิดเผยว่า iPhone 5 สมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดจาก Apple ช่วยประหยัดค่า ไฟจากการชาร์จแบตเตอรี่ได้เยอะทีเดียว แถมยังมากกว่า

Samsung Galaxy S3 คู่แข่งโดยตรงฝั่ง Android ของพวก เขาเสียอีก โดยผลการวิ จั ย ของบริ ษั ท วิ เ คราะห์ พ ลั ง งาน Opower ระบุวา่ เจ้าของ iPhone 5 จะต้องเสียค่าไฟเพิม่ จาก การชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยไฟบ้านต่อปีเพียง $0.41 เท่านัน้ ซึง่ ถือได้ว่าต�่ำกว่าของทาง Samsung Galaxy S3 ($0.53) อยู่ ไม่น้อยทีเดียว อันเนื่องมาจากฝ่ายหลังมีขนาดแบตเตอรี่ ที่ใหญ่กว่านั่นเอง ยิ่งถ้ามาค�ำนึงถึงในแง่ที่ว่า iPhone 5 สามารถใช้งานผ่านระบบ 3G/4G LTE ได้ตอ่ เนือ่ งยาวนาน ถึง 8 ชั่วโมงเต็มก็ถือได้ว่าคุ้มค่าไม่น้อยเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามถ้าน�ำไปเทียบกับฝั่งแท็บเล็ตแล้วก็ ต้องบอกว่า iPhone 5 ยิ่งดูประหยัดพลังงานเข้าไปกันใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ New iPad แท็บเล็ตรุ่นล่าสุดของ Apple ที่มีค่าใช้จ่ายจากการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟบ้านต่อ ปีถึง $1.36 ด้วยกัน


oGreen / Art / Gadgets ide

27

Sarn

Magazine


W ell Being 25

วิธีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ เรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

1. การดื่มน�้ำปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดสภาวะน�ำ้ เป็นพิษ เนื่องจากเลือดเจือจาง ร่างกายจึงขับโปแตสเซียมออกจากเซลล์เพือ่ ปรับสมดุล ระหว่างน�้ำในเซลล์และนอกเซลล์ ผลที่ตามมาคือเป็น ตะคริว กล้ามเนือ้ เกร็ง หากเกิดอาการเกร็งทีส่ มอง หัวใจ หรือปอด จะท�ำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เพราะหากดื่มน�้ำทีละเล็กทีละ น้อย แม้ดมื่ มากกว่าปกติกไ็ ม่เป็นอันตรายเพราะไตจะขับ ออกมาเป็นปัสสาวะ และถ้าเมือ่ ไรมีอาการจุกนัน่ แสดงว่า ดื่มน�้ำมากไป ควรหยุดได้แล้ว 2. การปล่ อ ยให้ ต นเองหิ ว อาจน� ำ ไปสู ่ โ รค ร้าย เพราะความหิวกระตุ้นร่างกายให้หลั่งฮอร์โมน ความเครียด ซึ่งหากเกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะท�ำให้เกิดโรค ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหรือเบาหวานได้ ลองควบคุม

ความหิวด้วยการแบ่งมื้ออาหารจากวันละ 3 มื้อเป็นมื้อ เล็กๆ 5-6 มื้อต่อวัน 3. ชา กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่ เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหลัง เพราะคาเฟอีนลดการ หลั่งสารเอนโดรฟีนซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายผลิต ขึ้นและมีฤทธิ์ลดอาการปวดตามอวัยวะต่างๆ 4. วิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพคือ หลังจากตื่น นอนทุกเช้า จะดื่มน�้ำส้มสายชูที่หมักจากผลแอ๊ปเปิ้ล ผสมกับน�้ำผึ้งอย่างละ 1 : 1 ใส่น�้ำอุ่นคนให้เข้ากันแล้ว ค่อยเติมน�้ำแข็งลงไปเพื่อให้ทานง่ายและมีรสชาติดีขึ้น ซึง่ วิธนี จี้ ะไปช่วยการดูดซึมของระบบล�ำไส้ และการเผา ผลาญของร่างกาย แต่โรคบางโรคอาจเกิดจากสุขภาพ จิตที่อ่อนแอ ในหนึ่งอาทิตย์จึงควรจะมีวันพักผ่อนอย่าง จริงจังหรือท�ำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น เล่นโยคะ เพื่อ ฟื้นฟูสุขภาพกายและลดมลภาวะทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน 5. การนอนดึกคืนวันศุกร์-เสาร์แล้วตืน่ สายในวัน เสาร์-อาทิตย์ ท�ำให้นาฬิกาชีวภาพของร่างกายตั้งเวลา ตื่นใหม่ เมื่อถึงวันจันทร์จึงมีอาการอิดเอื้อนไม่อยากตื่น ทั้งยังท�ำให้ขาดสมาธิในการท�ำงานหรือเรียนหนังสืออีก ด้วย 6. แสงแดดยามเช้าไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรง เท่านั้น แต่การออกก�ำลังกายกลางแดดในช่วงเวลาดัง กล่าวยังช่วยให้ร่างกายผลิตสารเอนโดรฟีนซึ่งเป็นสาร ต่อต้านอาการซึมเศร้าตามธรรมชาติอีกด้วย 7. ความเครียดเป็นตัวการท�ำลายผิวที่ร้ายแรง ทีส่ ดุ ฉะนัน้ เราต้องปรับความคิดใหม่ และใช้รา่ งกายเรา อย่างทะนุถนอมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ใช้ผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผิวที่เหมาะสม หาเวลาออกก�ำลังกายบ้าง และรับ ประทานอาหารดีๆ

พื้น11.95x26 ที่โฆษณา cm Sarn

Magazine

28

8. แอ๊ปเปิ้ล แตงโม กล้วย กีวี มีประโยชน์ แต่ถ้า คุณรับประทานยาปฏิชวี นะอยูค่ วรหลีกเลีย่ งผลไม้เหล่านี้ เพราะบูดง่ายในล�ำไส้ อาจเกิดการอักเสบในระบบทาง เดินอาหารได้ 9. การไอเรื้อรังอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ยา ปฏิชีวนะที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาอาการหวัดไม่สามารถฆ่า เชื้อไวรัสได้ ให้ใช้วิธีที่สุดแสนธรรมดาแต่ได้ผลมากกว่า คือ ดื่มน�้ำบ่อยๆ เพื่อลดเสมหะในทางเดินหายใจ อมยา อมให้ล�ำคอชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา และนอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท�ำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ แค่นี้ก็หายแล้ว 10. การทีเ่ ราคิดว่าตัวเองมีสขุ ภาพดี แถมอายุยงั น้อย ท�ำให้เราชะล่าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เวลาเกิด อะไรผิดปกติขนึ้ กับร่างกายจะคิดว่าช่างมัน เดีย๋ วคงหาย เอง ซึ่งไม่ถูกต้อง 11. เมื่อมีอาการเท้าและข้อเท้าบวมให้นั่งยองๆ ทุกวันๆ ละ 15 นาที แล้วขยับข้อเท้าไปข้างหน้าและ ข้างหลัง เพื่อช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น หลังจากนั้น ใช้แปรงที่ขนท�ำจากวัสดุธรรมชาติ แปรงผิวหนังเบาๆ เริ่มบริเวณฝ่าเท้าซึ่งเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททั่ว ร่างกาย แล้วค่อยๆ ปัดไล่ขึ้นมาที่ข้อเท้า น่อง ต้นขา ท้อง แขนไปจนสุดที่มือทั้งสองข้าง (ยกเว้นผู้ที่เป็นเบา หวาน เพราะเสี่ยงจะเกิดบาดแผล) จากนั้นอาบน�ำ้ อุ่น แล้ตามด้วยน�้ำเย็น จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น 12. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและรับประทานไข่ มากกว่าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้น 13. ผู้ที่รับประทานไข่เป็นเวลา 8 อาทิตย์ลดน�้ำ หนักได้มากกว่าผูท้ ไี่ ม่รบั ประทานถึง 65 เปอร์เซ็นต์ และ รอบเอวลดลงเกือบสองเท่า เพราะผูท้ รี่ บั ประทานไข่รสู้ กึ


อิม่ กว่าการรับประทานขนมปัง ท�ำให้รบั ประทานอาหาร กลางวันและอาหารเย็นน้อยลง 14. การรับประทานอาหารไปดูหนังไปท�ำให้รับ ประทานอาหารมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว แม้ว่าจะกินอิ่มมา แล้วหรือรสชาติของอาหารไม่ได้เรือ่ งเลยก็ตาม นอกจาก นี้ไฟสลัวๆ ท�ำให้ผู้ที่รับประทานอาหารไม่ค่อยระวังตัว เพลิดเพลินเจริญอาหารไปเรื่อย 15. เสียงเพลงมีอทิ ธิพลต่ออารมณ์ของคนเรา ยิง่ ดนตรีมจี งั หวะเร็วเท่าไรก็ยงิ่ กระตุน้ ให้รบั ประทานอาหาร มากขึ้นเท่านั้น

16. การดื่มน�้ำ(เปล่า)เย็น 50 ออนซ์ (8 ออนซ์= 1 ถ้วย) จะช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นวันละ 50 แคลอรี เท่ากับช่วยให้น�้ำหนักลดลงปีละ 5 ปอนด์หรือ 2.5 กิโลกรัม เพราะการดื่มน�้ำเปล่าไม่ท�ำให้ร่างกายได้รับ พลังงาน แต่ต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญน�้ำ ยิ่งไป กว่านั้นน�้ำเย็นท�ำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานเผาผลาญ มากขึ้นอีก

พื11.95x10.6 ้นที่โฆษณา cm

17. การออกก�ำลังกายด้วยการยกน�้ำหนักและ พิลาทิส ควบคู่กันไปจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงของ ปอดและหัวใจ รวมถึงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของ โครงสร้าง และการรับประทานอาหารมื้อย่อยๆ 5 มื้อ ต่อวัน โดยมือ้ กลางวันจะเน้นอาหารประเภทโปรตีนเพียง 1 มื้อ นอกนั้นเน้นผักและผลไม้ จะท�ำให้มีพลังงานที่พอ เหมาะในการใช้งาน และไม่ทิ้งไขมันส่วนเกินสะสม 18. ผู้ชายที่รับประทานมะเขือเทศ ซึ่งมีไลโคปีน สูงอย่างน้อยอาทิตย์ละ 10 ผลหรือมากกว่านัน้ เสีย่ งเป็น มะเร็งต่อมลูกหมากน้อยลง 45 เปอร์เซ็นต์ วิธีง่ายๆ ให้ น�ำมะเขือเทศไปปั่นให้ละเอียดเติมน�้ำมันมะกอกและน�ำ ไปปรุงสุก ความร้อนจะช่วยให้มะเขือเทศปล่อยสารไล โคปีนออกมามากขึ้น 19. รับประทานแอ๊ปเปิ้ลหนึ่งชิ้นหลังอาหาร ช่วยเพิ่ม ปริมาณน�้ำลาย ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการลดแบคทีเรีย ในช่องปากและช่วยให้เหงือกแข็งแรง การรับประทาน สับปะรดและมะละกอก่อนอาหารประมาณ 2-3 ชิน้ ดีตอ่ กระเพาะอาหารเพราะมีเอนไซน์ซึ่งช่วยย่อย จึงเท่ากับ ช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารมือ้ หลักทีต่ ามลงมาได้งา่ ยขึน้ 20. หากไม่อยากมีกรดในกระเพาะมากเกินไป ควรลด ปริมาณการดืม่ น�ำ้ ผลไม้เข้มข้น อย่างเช่นมะนาว ส้ม ส้ม โอ เกรฟฟรุต๊ หรือน�ำ้ มะเขือเทศสดปัน่ หรือท�ำให้เจือจาง ด้วยการผสมน�้ำเข้าไป 21. ส�ำหรับหนุ่มเจ้าส�ำราญ ที่ชอบปาร์ตี้หามรุ่งหาม ค�่ำ ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยการนอนหลับให้นาน หน่อย อีกวิธีหนึ่งในการดูแลตัวเองคือมีแฟนเด็ก จะได้ มีแรงกระตุ้นให้เราท�ำตัวเด็กตาม ต้องดูดีตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ อบายมุข การเทีย่ วกลางคืนก็เป็นอันต้องงด 22. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเกมส์ที่ต้องใช้ สมาธิ ช่วยให้ระบบประสาทท�ำงานเชื่อมต่อกันอย่างมี ประสิทธิภาพ ป้องกันโรคอัลเซเมอร์ได้ เกมอื่นๆ เช่น ปริศนาอักษรไขว้ หรือเลือกเรียนดนตรี ก็ช่วยได้เช่นกัน 23. การใช้พลาสติกใส่อาหารหรือปิดอาหาร รวมถึง ใส่จานชามพลาสติกในไมโครเวฟ เพราะความร้อนจะ ท�ำให้พลาสติกปนเปือ้ นในอาหาร เพิม่ ความเสีย่ งในการ

เป็นมะเร็งเต้านม 24. ก่อนตั้งครรภ์ควรเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน 1.ดูแลเรื่องอาหารการกิน เน้นโฟเลต แคลเซียม วิตามินต่างๆ ป้องกันอาการแพ้ท้องหรืออยากอาหาร ประหลาดๆ 2.ระวังเรือ่ งการรับประทานยาทุกชนิด อ่าน ฉลากให้ดี เพราะอาจท�ำร้ายลูกโดยไม่เจตนา 3.ท�ำใจให้ สบาย คิดในแง่บวก 4. ออกก�ำลังกายที่เหมาะสม 25. ถ้ามือ้ นัน้ รับประทานเนือ้ สัตว์ในปริมาณมาก ไม่ควร รับประทานผลไม้อีก เพราะกว่าเนื้อจะย่อยหมดต้องใช้ เวลานาน ท�ำให้ผลไม้ที่ย่อยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วถูกกัก อยู่ในกระเพาะ เกิดกรดในกระเพาะอาหารได้

พื11.95x15.2 ้นที่โฆษณา cm 29

Sarn

Magazine


พื้น26x35 ที่โฆษณา cm

Sarn

Magazine

30


Relax Zone ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก สปา บันเทิง

31

Sarn

Magazine


Relax Zone ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก สปา บันเทิง

Sarn

Magazine

32


พื้น11x12.9 ที่โฆษณา cm

พื้น11x12.9 ที่โฆษณา cm

พื้น11x12.9 ที่โฆษณา cm

พื้น11x12.9 ที่โฆษณา cm

พื้น11x12.9 ที่โฆษณา cm

พื้น11x12.9 ที่โฆษณา cm 33

Sarn

Magazine


MyChoice

เดือน ตุลาคม 2555

หนัง แนะน�ำ

หนังสือ แนะน�ำ

25 ตุลาคม 2555 [ Silent Hill: Revelation 3D]

เดือนตุลาคม 2555

Silent Hill: Revelation 3D เป็นเรื่องราวของ เฮทเธอร์ (อเดเลด เคลเมนส์) กับพ่อของเธอ (ฌอน บีน) ต้องพากันหนีปศี าจร้าย และต้องฉลาดกว่าอ�ำนาจ มืดทีเ่ ธอไม่เข้าใจอยูห่ นึง่ ก้าวเสมอ เมือ่ วันทีอ่ ายุ 18 ปี ของเธอมาถึง ฝันร้าย อันสยดสยองกับการหายตัวไปของพ่อ ท�ำให้เธอได้ค้นพบว่าเธอไม่ใช่คนที่ เธอคิดว่าเธอเป็น เรือ่ งราวค่อยๆเผยว่าเธอได้ถล�ำลึกสูโ่ ลกของมารร้าย และ ต้องหาทางหนีออกมาก่อนที่เธอจะติดอยู่ในโลกนี้ตลอดกาล

“ เพราะเป็นวัยรุ่นถึงเจ็บปวด ” (Youth, it’s Painful) หนังสือ “ เพราะเป็นวัยรุน่ ถึงเจ็บปวด ” เปรียบเสมือนคูม่ อื ในการด�ำเนินชีวติ ของวัย รุ่นที่ก�ำลังทรมานใจ ว่างเปล่า หวั่นไหว เปลี่ยวเหงา โดดเดี่ยว ถูกเขียนขึ้นมาส�ำหรับวัยรุ่น ที่ก�ำลังสับสนเพียงเพราะเป็นวันรุ่นตัวคนเดียวไม่มีคนคอยให้ค�ำปรึกษา หรือไม่กล้าปรึกษา คนอื่นๆ หนังสือเล่มนี้อาจไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูปให้คุณภายใน 3 นาที แต่ยืนยันว่ามีค�ำตอบ ปลายเปิดให้คณ ุ ได้คน้ หา ว่าจะผ่านช่วงวัยเรียน วัยท�ำงาน และวัยผูใ้ หญ่ เพือ่ สร้างฝันให้เป็น จริงได้อย่างไร?

เพลง แนะน�ำ “ Diamonds “ Artist : Rihanna

Apps แนะน�ำ “ Calculus doodles “ เครื่องคิดเลขอย่างง่ายที่ใช้คิดเลขบวก, ลบ, คูณ, หาร และคิด เปอร์เซ็น ที่มีแป้นตัวเลขที่ใหญ่กดง่าย มาพร้อมการค�ำนวณเลขแบบทดใน กระดาษให้เห็นกันชัด โดยคิดค�ำนวนออกมาเป็นแนวตั้ง ซึ่งเราสามารถกด คิดเลขลงมาเลือ่ นๆ แล้วยังสามารถสร้างกระดาษทดใหม่ในการทดโจทย์ตอ่ ไปได้ทนั ทีดว้ ยการแตะหน้าจอแล้วสไลด์ไซ้าย และถ้าต้องการย้อนไปโจทย์ ทีค่ ดิ ไว้ยงั หน้ากระดาษก่อนหน้าก็แตะสไลด์ไปด้านขวานัน้ เอง ส่วนถ้าเราคิด โจทย์ยาวๆ ก็สามารถเลื่อนหน้ากระดาษขึ้นลงเพื่อดูโจทย์ทั้งหมดได้ง่ายๆ และเครื่องคิดเลขนี้ยังสามารถปรับแต่งสีแป้งตัวเลขได้อีกกว่า 16 สี ยังไม่หมดส�ำหรับตัวเลขนั้นถ้าเราไม่ชอบลายมือตัวเลขที่มากับแอพเรา สามารถเขียนตัวเลขด้วยลายมือของเราไว้เวลาคิดจะได้เหมือนกันเขียนทด ลงบนกระดาษด้วยลายมือของเราจริงๆ อีกทัง้ ยังเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดว้ ย ซึง่ หลายคนคงอาจลืมการเขียนเลขไทยไปแล้ว ร่วมทัง้ ผมทีก่ ว่าจะเขียนเลข แปดไทยได้ก็ใช้เวลาอยู่นาน กลับมายังหน้ากระดาษทดเลขของแอพยังสามารถส่งหน้าโจทย์ทคี่ ดิ นี้ไปยัง E-mail ได้เพียงแตะสองครั้งที่หน้ากระดาษแล้วเลือกส่ง หรือจะลบ หน้ากระดาษก็ท�ำเช่นเพียงเลือกเป็น Delete this page หรือจะลบทั้งหมดก็ Delete all pages แถมท้ายด้วยมินเิ กมส์คดิ เลขเร็วให้ฝกึ สมองกันด้วย เพือ่ นคนไหนที่ ต้องคิดค�ำนวณบ่อยๆ แอพนีก้ น็ า่ โหลดติดเครือ่ งเก็บไว้ใช้ได้นะครับ จะได้ม เปลืองกระดาษเวลาคิดโจทย์เลขแยะๆ ด้วย ขนาดไฟล์ : 3.7 MB ดาวโหลด app นี้ได้ในราคา $0.99 ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

Sarn

Magazine

34

“ Rihanna “ กลับมาจุดชนวนเพลงฮิตอีกครั้งด้วยซิงเกิ้ลใหม่ “ Diamonds “ พร้อม ประกาศเวิร์ดทัวร์ครั้งใหม่เริ่มที่อเมริกาเหนือ “RIHANNA DIAMONDS WORLD TOUR 2013” ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2553 “ Diamonds “ ซิงเกิ้ลแรกจากอัลบั้มใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่ 7 ของเธอ เพลง นี้ได้โปรดิวเซอร์เจ้าพ่อเพลงฮิตอย่าง “ Stargate “ มารับหน้าที่โปรดิวซ์ เขาคนนี้คือผู้ที่อยู่ เบื้องหลังทั้ง 10 เพลงฮิตของริฮานน่า ที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกย้อนไปในปี 2006 นับตั้งแต่ เพลง Unfaithful, Don’t Stop the Music, Take A Bow, Rude Boy, Only Girl (In the World), What’s My Name (featuring Drake) และTalk That Talk. ส�ำหรับทัวร์คอนเสิร์ต Rihanna Diamonds World Tour 2013 นั้น จะจัดขึ้นที่แรกที่ไนการ่าเซนเตอร์ ในเมืองบัฟฟาโล วัน ที่ 8 มีนาคม 2013 และตระเวนทัวร์ไปที่อเมริกาเหนือจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2013 ที่นิว บาร์คเลย์เซ็นเตอร์ในบรู๊คลิน โดยเริ่มเปิดขายบัตรเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา จนถึง 21 กันยายนที่ผ่านมาเท่านั้น!!

ปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม 2555

Ultraman Show IN อุดรธานี ตอน ศึก 2 พลังพิทักษ์โลก 12 – 14 ตุลาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Central Plaza Udon Thani ชมฟรี ! ตลอดงาน คอนเสิร์ตการกุศล ตุ๊กกี้ ชิงร้อย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ไมค์ ภิรมย์พร วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บัตรราคา 1,000 บาท/ 1 ที่นั่ง จ�ำหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี พิเศษ! ส�ำหรับแฟนเพจ facebook.com/CentraPlaza.Udonthani เพียงแสดงหลักฐานการเป็นแฟนเพจ ลดราคาบัตร 50% เหลือ 500 บาท


พื้น26x35 ที่โฆษณา cm

35

Sarn

Magazine


พื้น26x35 ที่โฆษณา cm

Sarn

Magazine

36

iSarnbiz Magazine  
iSarnbiz Magazine  

issue#1 opening of iSarnbiz

Advertisement