Page 1

CABIN PRODUCTS & TREATMENTS

CENTRAL OFFICE / WAREHOUSE Ayias Elenis Street No. 3 1056 Nicosia - Cyprus MAILING ADDRESS P.O.Box 21308 1506 Nicosia - Cyprus CENTRAL COMMUNICATION Tel: 357.22756570 - 357.22754005 - Fax: 357.22758515 sales@acskincare.com https://www.facebook.com/acskin

www.mysalon99.com

PRODUCT CATALOG For Beauty Professionals


www.mysalon99.com

thank you for your trust Από τα πρώτα μας βήματα το 1999 όταν αρχίσαμε να σας εξυπηρετούμε με μία περιορισμένη γκάμα προϊόντων, έχουμε καταφέρει σήμερα να μπορούμε να προσφέρουμε εκατοντάδες προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματικό ινστιτούτο αισθητικής. Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας αυτό το διάστημα οφείλεται κατά μέγιστο λόγο σε εσάς. Χωρίς την δική σας συμπαράσταση, και τη δική σας εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας αυτό θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί. Γι’ αυτό θα θέλαμε εκ μέρους όλων των στελεχών της AC Skin Care Solutions να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη σας.

Η ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματίες αισθητικούς!

προσφέρει τα πάντα που χρειάζεται η επαγγελματίας αισθητικός για την επιτυχημένη και κερδοφόρα λειτουργία του ινστιτούτου της.

ΜΕΛΟΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ MEMBER - CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

θητικό είναι τα ακόλουθα:

γελματία αισ Τα σημαντικότερα οφέλη στην επαγ www.mysalon99.com

55%

Valid Until

CRAZY!!!

NOW ONLY

€ 91.00

(6x80gr)

Peach

1+1

FREE

High Quality

Επισκεφτείτε το

www.m ysalon9

9.com για

Epilation

12+4 CRAZY!!!

NOW ONLY

€ 10.80

Όλες οι προσφορές πιστωτική εξοφλούντ κάρτα). αι με την Για μηχανήματ παράδοση. (Μετρητά, και το υπόλοιπο α και έπιπλα επιταγή, 50% με την All offers παράδοση.με την παραγγελία equipmentare payable on and furniture delivery (Cash, Check or order and 50% deposit is credit card). the remainder payable when placingFor on delivery. the

Valid Until

Επιλέξτε

Natural

800gr. (12

pcs)

Τραπεζάκι και με δύο νυχιών με λάμπα συρτάρια ένα ντουλαπάκι και . Άνετη επιφάνεια εργασίας ανθεκτικό από γυαλί.

R

Manicure table with with two drawers light, and cupboard. Comfortableone working surface area resilient of glass.

Wax

NAIL TECHN που ταιριάζει

ICIAN

ALL PRODUCTS

PRICE

€ 85.00

- ALL PRICES

CURE

INCLUDE

VAT

STATI

the one that meets

ONS

your fancy

the Ocean

THALAS SO PACK 5 pcs ONLY Includes

NOW ONLY

REG PRICE €470.00

/MANI

στον χώρο σας / Choose

the Power of

10 pcs ONLY

€ 51 .00.00 € 235 RESALE

April 20th,

Τιμές συμπεριλαμβ 2014 άνουν ΦΠΑ

το τραπεζάκι

THALAS SO PAC SPECIAL K Beauty with OFFE

CRAZY!!!

 Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá  ÏéêïíïìéêÞ óõóêåõáóßá ãéá êÜèå ðåëÜôç  Åõêïëü÷ñçóôç óå spray.  Æåóôáßíåôáé êáé ìå ëéãüôåñç óôï ßäéï óðáôÜëç  Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá ìç÷Üíçìá ìå ôéò ñïëåôôåò  Absolutely  Economicalhygenic for the customer spray device  Easy to  Can be use with less waste cartridges heated in the same Tea-Tree/Pep  For hands warmer as wax permint and feet

2012

NOW ONLY

€ 51.22

Wax

Heater  ×ùñçôéêüôçôá ò 1000 cc  Äéáêüðôçò REG PRICE €93.13  Éäáíéêü On/Off  ËÜìðá ãéá ôåíåêåäÜêéá  ËÜìðá åðéâåâáßùóçò åðéâåâáßùóçò  Åéäéêüò 800 gr. èÝñìáíóçò ðáñï÷Þò äáêôýëéïò äï÷åßï ìðïñåß ñåýìáôïò ãéá áðïöõãÞ  ÑõèìéóôÞò íá áöáéñåèåß ðéôóéëßóìáôïò èåñìïêñáóßáò  Ôï åóùôåñéêü  1000 cc  On/Off capacity Chamber  Ideal  Heating switch  Light confirmationfor 800 gr. tins of wax  Locking indicator light of power  Temperature ring - avoid supply splash of regulator wax  Removable control inner container

REG PRICE €21.50

Ανδρέας & Ξάνθη Χαρίτωνος Managing Directors

March 15th,

DISCOUNT

€202.30

1000 CC

45%

CRAZY!!!

18 pcs ONLY

DISCOUNT

REG PRICE  ÈÝóåéò 12 pcs ONLY ãéá 6 ñïëÝôôåò  Äéáêüðôçò Þ 6 ðáñáößíåò Multi-Pro  ÃñÞãïñï On/Off  ÁíåîÜñôçôïé  80 gr. 6 Heater æÝóôáìá ñõèìéóôÝò & 100 gr. ñïëÝôôåò èåñìïêñáóßáò  6 Wax or  On/Off Paraffin Cartridge switch  locations Independent  80 temperature gr. & 100 gr. wax cartridges control  Fast Spray Paraffin heat-up time

: Thalasso NOW ONLY Thalasso Day 50 ml Night 50 .00 ml Tester Size Peeling REG PRICE €470.00 5 ml & Hand CreamΤραπεζάκι 5 ml νυχιών

Τιμές συμπεριλαμ

βάνουν

€ 235

ΦΠΑ - ALL

PRICES INCLUDE

με λάμπα συρτάρι και και με ένα επιφάνεια ένα ντουλαπάκι. εργασίας. Άνετη

FREE

50%

Manicure table with and one cupboard. light, with one drawer surface area. Comfortable working

DOZENS OF EFFECTIVE TREATMENTS FACE & BODY

€13

Valid Until

CRA T HZY!!! E

NOW ONLY

ς .00 92 €Αξία

DAY 50 ML

ατος ΡυτίδωνΑδυνατίσμ Ακμής

May 23th,

2014

Κυτταρ Αντιγυρ Ραγάδων Πανάδων R M O T Θερμοθεραπείες αντικές Λιπο-δίτιδας ιάλυσης Ενυδάτωσης HERAP ACTIVE LOTION 500 ML Y BOTH NOW ONLY Σύσφιξης € 52.36

Μία 6 pcs ONLY REG PRICE €138.00 ελαφριά προστατευτικ αλλά θρεπτική, ή κρέμα φροντίδα ημέρας. ONLY NOWΤέλεια για απαιτητικά καθώς BODY 60 και δέρματα ML από το ήλιο ταλαιπωρημέν α δέρματα Μία ελαφριά παράγοντες.και τους περιβαλλοντικ Η Lotion αρωματική ενυδατικές Actif περιέχει ούς €595.00 κρέμα ελαστικότητα Βελτιώνει REG PRICE κοιλιακής άμεσα ελαστικότηταιδιότητες, απαραίτητη με έξτρα θερμοδυναμικ περιοχής, του δέρματος την παρέχει Active διεισδύει των ποδιών, και απαλότητα ούς παράγοντεςγι για την Βοηθά NIGHT 50 και γλουτών, στην τόνωση Διατηρεί εξαιρετική γρήγορα του δέρματος. α τόνωση ML ενυδάτωση. και μέσα στο δέρματος. την φυσική A solid smooth, και σύσφιξη των Υψηλής δέρμα και γοφών. Λόγο τις δέρματος ισορροπία ποιότητας πολύ γρήγοραΤο ThalassO supple το αφήνει και είναι σύστασης βραχιόνων, is a caring του του Body απορροφάτε απαιτητικά κρέμα νύκτας για μεικ-απ ιδανικό με βελούδινη της η Loti lotion with skin is the preconditi μεικ-απ. σαν βάση υπολείμματα. από το δέρμα on δέρματα. tom. Loti για αφή. a thermodynam on for a Μία προστατευτικ βελτιώνει ασπίδα χωρίς να on Στηρίζει beautiful, στο δέρμα την και φρεσκάδας.Δίνει δυνατό αφήνει ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ic factor and leaves Active due to his και του δέρματος.ικανότητα αναγέννησης ή την ενυδάτωση. αίσθημα ή οποία to tone upper attractive body: fine liquid a silky skin ìå åîáåñéóôÞñá, δροσιάς åðéöÜíåéá áðü διατηρεί Lotion Acti Αποτελεσματι compositi arms, feeling. Με τα αποκλειστικά ãñáíßôç, ëÜìðá, ve on penetrates abdomen, ðïëýðñéæï. κότητα – ðëáéíÝò legs and φύκια είναι αποστάγματα into the åðéöÜíåéåò êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá LOTION botΒελτιώνει skin fast áðü áíèåêôéêü êáé íôïõëÜðéá. από προβληματικέ ACTIVE ML and well την διάρκεια αποτελεσματική Manicure ãéáëß. ÄéáèÝôåé FACE MASKS αποσυμφοριτ Ìå êõñßùò καθ’ όλη ς περιοχές 200 της νύκτας table with σε τέλεια is granite όπως κοιλιά, åíùìáôùìÝíï ική δράση VALUE exhaust και δουλεύει FOR PERFECT with the fan, light, Improves γοφούς, RETAIL ρυθμό του αρμονία με το extension side tops and convenient problem γλουτούς, βιολογικό δέρματος. covered areas of € 39.50 πόδια, και drawer and SUPER MOISTURIZ RESULTS cord. with resilient . abdomen, cupboards. Όλες οι glass. Comes bottom, legs, βραχίονες. Έχει MASK 200 προσφορέ Main surface ING λιποδιαλυτική complete hips and ML with multiplug upper arms. HAND CARE αποτοξινωτικ Μία δροσιστική All offers ς 50% προκαταβ Reduces and ή και fatty layers, ολή και & FREE are payable μάσκα κολλαγόνο. RETAIL 50% detoxifies που περιέχει με την παράδοση 50% deposit and drains. ενυδάτωσης Αποκαθιστά 2 ΔΩΡΕΑΝ το ισοζύγιο ALL 4 PRODUCTS ALL 4 PRODUCTS του δέρματος. and 50% . δέρματος θεραπεία ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ on delivery(Μετρητά, επιταγή, πιστωτική σύσφιξης Είναι μια ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ εμπλουτισμέν και ενυδάτωσης, (Cash, Check κάρτα) η ΤΙΚΩΝ Ε - ΟΥΔΕΜΙΑ or credit καταπολεμά με βιταμίνες ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ EYE CREAM card) - NO Α και ΕΞΑΙΡΕΣΗ ρίζοσπάστες. τους tin και λάδι 75 ML - Μία ελαφριά EXCEPTIO ελεύθερους ! του Είναι και μάσκα. θάμνου κρέμα δράση στο NS! Jojoba, καθώς με πρόσθεση αντί-ρυτιδική δέρμα καταπολεμώντα HAND CARE Phyto-CollasNOW και βιταμίνες With added A refreshing, Καταπληκτικό MANICURE BOTH ς την διαμόρφωσηΑ & Ε. Ενυδατική Phyto-Collasti cooling mask & PEELING πήλιγκ με ONLY drating lagen. It λείο και ρυτίδων. n, effect on μικρούς containing is a 200 ML απαλό Αφαιρεί the skin, Jojoba Oil and vitamins kles. κόκκους Colmoisturizing treatment for ti αφή του thus counteracti αφήνει το τα νεκρά E+A. δέρματος. ghtening δέρμα κύτταρα ng the formati It has a hyand ple hands and E which of the skin rich / REG EYE GEL on of wrinin a short Provides wonderful και λειαίνει την in vitamins PRICE fight free 75 ML ti an effecti me, smooth A Με Ανανεωτικό, removes €64.86 υγραντική ve anti-wrinkleradicals. It is bother-some and supισοφλαβονες βάση, διεγερτικά συσφικτικό, also CAVIAR mask. cuticles. RESALE απαλύνει MATRIX στοιχεία και πανθέλαιο.από σόγια, λάδι τις ρυτίδες, HAND CARE για τον MASK 200 Eye Gel αβοκάντο, Μία καθαρά TO κυτταρικό REJUVENAT 15 ml αλόη, απόσταγμα Υψηλής ML ιστό, A refreshing, αντι-γηραντικ ποιότητας συστατικά. CUSTOMER meristem, μάσκα χεριώνING MASK κυτταρικό ή eye wrinkles, firming, quickly 200 ML ιστό προστατευτικΠαράλληλα περιέχειμάσκα, πλούσια που δίνει effective revives κουρασμένα και νεανική, Hydro gel eye gel ενέργεια σε θρεπτικά φρέσκια πληθώρα which smoothes base with tired eyes and αναγεννητική ών για το χέρια. / στο εμφάνιση cado results energy fibrostimulines, Oil. The in a away and a fresh High quality hand διαδικασία δέρμα συστατικών.ενυδατικών στα pH value ανάπτυξη Isoflavones radiant appearance. και appearance mask harmonizes του κυτταρικούτου δέρματος Διεγείρει from Soya to tired hands.providing with tear παραγωγή Υποστηρίζει and Avoτην fluid. ιστού σε την δομή μεγάλο ελαστικό κολλαγόνου του και βαθμό. και σφριγιλό δέρματος Eye Cream συμβάλλοντας Αυξάνει τη δέρμα. 15 ml A true anti σε ένα πιο -ageing NOW multitude mask, rich ONLY of moisturizing in nutriti the regenerati OPTIMIZED and protectiveonal elements. Contains development ve process of elements. BODY SCRUB LIFTING a HAND CARE of the cellular the cells. Supports 75 ML Stimulates collagen, 500 ML Απολεπιστικό REG structure.Incre contributi the structure REPAIR PRICE ng to a more and ases the jojoba. Επίσης για βαθύ καθαρισμό LOTION €38.08 elastic and producti σώματος on of vibrant. αποτελεσματι περιέχει Shea 75 ML που περιέχει butter για κά τα νεκρά ανάμεσα αναγεννητικό κύτταρα RESALE Scrub for αποτέλεσμα. σε άλλα μικροσφαίρες και διεγείρει TO CUSTOMER a deep cleansing την κυτταρική Το σαλικυλικό effect. Salicylic από λάδι 2 PRODUCTS ανανέωση. οξύ απομακρύνει acid effecti body with microspheres vely exfoliates of the stratum jojoba wax. Shea butt corneum, er has a For Orders stimulates cell regeneratiregenerating on. Please

Tea-Tree

800gr. (12

ΔΕΚΑΔΕΣ

pcs)

€ 297.00

www.mys

ΕΠΙΠΛΕ

alon99.co

m

ΟΝ ΠΡΟΣΦ

ΟΡΕΣ

25% DISCOUNT

PERFECT

HANDS

€ 67.24

DISCOUNT

EYE CA RE

VAT

ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

€ 52.36

€ 48

.65

BODY

€76.65

PEELIN

FOR ALL

G

BODY THERA

PIES

€ 28

€ 46

Call:

on the internet

www.mysalon99.com

22756570 22754005

VISIT

.56

45%

18 pcs ONLY

CRAZY!!!

DISCOUNT

REG

 ÈÝóåéò ãéá 6 ñïëÝôôåò Þ 6 ðáñáößíåò  80 gr. & 100 gr. ñïëÝôôåò  Äéáêüðôçò On/Off  ÁíåîÜñôçôïé ñõèìéóôÝò èåñìïêñáóßáò  ÃñÞãïñï æÝóôáìá  6 Wax or Paraffin Cartridge locations  80 gr. & 100 gr. wax cartridges  On/Off switch  Independent temperature control  Fast heat-up time

Spray Paraffin (6x80gr)

1+1 CRAZY!!!

FREE

.80 € 10 PRICE €21.50 REG

REG

High Quality Epilation Wax

12+4

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με δύο συρτάρια και ένα ντουλαπάκι . Άνετη επιφάνεια εργασίας από ανθεκτικό γυαλί. Manicure table with light, with two drawers and one cupboard. Comfortable working surface area of resilient glass.

10 pcs ONLY

Natural 800gr. (12 pcs)

5 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με ένα συρτάρι και ένα ντουλαπάκι. Άνετη επιφάνεια εργασίας.

NOW ONLY

.00 € 92 PRICE €138.00 REG

50%

CRAZY!!! € 85.00

RESALE PRICE

6 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 297 PRICE €595.00 REG

Tea-Tree 800gr. (12 pcs)

3

Επισκεφτείτε το www.mysalon99.com για ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Thalasso Day 50 ml Thalasso Night 50 ml Tester Size Peeling 5 ml & Hand Cream 5 ml

TIVE OF EFFEC DOZENS MENTS TREAT FACE & BODY

€1

BODY 60Main MLsurface Manicure table with exhaust fan, light, and convenient drawer and cupboards. is granite with the side tops covered with resilient glass. Comes complete with multiplug and κρέμα με έξτρα Μία ελαφριά αρωματική extension cord. ενυδατικές ιδιότητες, απαραίτητη για την

SUPER MOISTURIZING MASK 200 ML

25% REG PRICE

HAND CARE REJUVENATING MASK 200 ML Υψηλής ποιότητας μάσκα χεριών που δίνει ενέργεια στο κυτταρικό ιστό και νεανική, φρέσκια εμφάνιση στα κουρασμένα χέρια. / High quality hand mask providing energy and a fresh appearance to tired hands.

A true anti-ageing mask, rich in nutritional elements. Contains a multitude of moisturizing and protective elements. Stimulates the regenerative process of the cells. Supports the structure and development of the cellular structure.Increases the production of collagen, contributing to a more elastic and vibrant.

ALL 4 PRODUCTS

DISCOUNT

www.mysalon99. for more GREAT com OFFERS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (κερδίζετε €€ με κάθε αγορά σας)

2

ΒΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ για όλες τις θεραπείες

3

With added Phyto-Collastin, Jojoba Oil and vitamins E+A. It has a hydrating effect on the skin, thus counteracting the formation of wrinkles. EYE GEL 75 ML - Ανανεωτικό, συσφικτικό, απαλύνει τις ρυτίδες, Με υγραντική βάση, διεγερτικά στοιχεία για τον κυτταρικό ιστό, ισοφλαβονες από σόγια, λάδι αβοκάντο, αλόη, απόσταγμα meristem, και πανθέλαιο. A refreshing, firming, quickly effective eye gel which smoothes away eye wrinkles, revives tired eyes and results in a radiant appearance. Hydro gel base with fibrostimulines, Isoflavones from Soya and Avocado Oil. The pH value harmonizes with tear fluid.

BODY PEELING

FOR ALL BODY THERAPIES BODY SCRUB 500 ML

NOW ONLY

Titanium Rose

REG PRICE

ER

€76.65

€38.08

Natural

€3 €10

22756570 22754005

REG PRICE

25€5%

Ταινίες Αποτρίχωσης Epilation Strips 100 pcs

.00

το ένα

box of 12 pcs

Ρολό Αποτρίχωσης Epilation Roll

D TIME LIMITEFER OF

HANDwww.mysalon99.com & FOOT MASK

PERFECT FOR PEDICURE & MANICURE VISIT TREATMENTS 500 ml

for more GREAT OFFERS

Με βάση το εκχύλισμα του πράσινου τσαγιού, η μάσκα Χεριών & Ποδιών της Derma Perfect είναι μια ιδανική μάσκα για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια μανικιούρ και πεντικιούρ. Πολύ πλούσια σε ενυδατικά συστατικά και ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αφήνει το δέρμα βελούδινα μαλακό και λείο. Based on the extract of green tea, the Derma Perfect Hand & Foot Mask with Green Tea is an ideal mask to be used by professionals during manicure and pedicure treatments. Very rich in moisturizing and strong anti-oxidative agents that neutralize aggressive free radicals, making the skin feel softer and smoother.

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card) NO EXCEPTIONS! For Orders Please Call:

€74.97

ΤΕ ΑΓΟΡΑΣ ΗΠΟΤΕ ΟΠΙΟΝΔ ΣΜΟ ΣΥΝΔΥΑ BUY ANY YOU MAY ATION COMBIN

Eye Cream 15 ml

DISCOUNT

For Orders Please Call:

€ 60.00

RE ICU PED ER SLIC UE VAL AIL RET 5.95

22756570 22754005 ONLY

€ 29.15

30% REG PRICE

€41.65

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσηςΕνυδάτωσης

Ρυτίδων

Valid Until July 7th

Σύσφιξης

Θερμοθεραπείες

FOR FACE & BODY

ειδικές προσφορές

Εντατική αντι-κυπαριτιδική θεραπεία - Διασπά αποτελεσματικά τα λιπίδια της πάσχουσας περιοχής - Παρέχει τροφή στην επιδερμίδα (με πολύτιμες βιταμίνες, αμινοξέα και μέταλλα) - Βελτιώνει τη μικρο-κυκλοφορία μεγιστοποιώντας την κυτταρική οξυγόνωση - Εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Ενεργοποιεί τη λιποδιάλυση Αυξάνει την ενδογενή ποσότητα υγρασίας στο δέρμα.

6 PCS ONLY

Aloe Vera

Natural Scrub for a deep cleansing body with microspheres of jojoba wax. Shea butter has a regenerati ng effect. Salicylic acid effectively exfoliates the stratum corneum, stimulates cell regenerati Στιςon. πιό πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ - Above prices do not include VAT

HAND CARE REPAIR LOTION 75 ML

RESALE TO CUSTOMER 2 PRODUCTS € 46

Eye Gel 15 ml

RESALE TO CUSTOM

NOW

€ 28.56

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) All Prices include VAT unless indicated otherwise

EXCELLENT & EASY PEEL-OFF MASKS

box of 24 pcs

EYE CREAM 75 ML - Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθεση Phyto-Collastin και λάδι του θάμνου Jojoba, καθώς και βιταμίνες Α & Ε. Ενυδατική δράση στο δέρμα καταπολεμώντας την διαμόρφωση ρυτίδων.

Απολεπιστικό για βαθύ καθαρισμό σώματος που περιέχει ανάμεσα σε άλλα μικροσφαίρες από λάδι jojoba. Επίσης περιέχει Shea butter για αναγεννητικό αποτέλεσμα. Το σαλικυλικό οξύ απομακρύνει Tea Tree αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και διεγείρει την κυτταρική ανανέωση.

OPTIMIZED LIFTING 75 ML

IVE OF EFFECT DOZENS ENTS TREATM FACE & BODY ALL 3

€ 17.85

το ένα

2 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

CAVIAR MATRIX MASK 200 ML Μία καθαρά αντι-γηραντική μάσκα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα περιέχει πληθώρα ενυδατικών και προστατευτικών για το δέρμα συστατικών. Διεγείρει την αναγεννητική διαδικασία του δέρματος Υποστηρίζει την δομή και ανάπτυξη του κυτταρικού ιστού σε μεγάλο βαθμό. Αυξάνει τη παραγωγή κολλαγόνου του δέρματος συμβάλλοντας σε ένα πιο ελαστικό και σφριγιλό δέρμα.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

MADE IN ITALY

€1.15

E Y E C A R E € 52.36

ALL 4 PRODUCTS

€ 67.24

HAND CARE MANICURE & PEELING 200 ML

€64.86

EPILATION WAX

SAND PEDICURE FILE

Βελτιώνει προβληματικές περιοχές όπως κοιλιά, γοφούς, γλουτούς, πόδια, και βραχίονες. Έχει λιποδιαλυτική αποτοξινωτική και αποσυμφοριτική δράση Improves problem areas of abdomen, bottom, legs, hips and upper arms. Reduces fatty layers, detoxifies and drains.

Καταπληκτικό πήλιγκ με μικρούς κόκκους αφήνει το δέρμα λείο και απαλό Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την αφή του δέρματος. / Provides wonderful smooth and supple hands in a short time, removes bother-some cuticles.

€ 48.65

ION LOT IVE ACT 200 ML UE VAL AIL RET 39.50 €

A solid smooth, supple skin is the precondition for a beautiful, attractive body: Lotion Active is a caring lotion with a thermodynamic factor to tone upper arms, abdomen, legs and bottom. Lotion Active due to his fine liquid composition penetrates into the skin fast and well and leaves a silky skin feeling.

ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

PERFECT HANDS

DISCOUNT

A refreshing, cooling mask containing Collagen. It is a treatment for tightening and moisturizing of the skin rich in vitamins A and E which fight free radicals. It is also an effective anti-wrinkle mask.

Υψηλής ποιότητας κρέμα νύκτας για απαιτητικά δέρματα. Στηρίζει και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος. Αποτελεσματικότητα – Με τα αποκλειστικά αποστάγματα από φύκια είναι αποτελεσματική καθ’ όλη την διάρκεια της νύκτας και δουλεύει σε τέλεια αρμονία με το βιολογικό ρυθμό του δέρματος. .

HAND CARE & FREE RETAIL

Μία δροσιστική μάσκα που περιέχει κολλαγόνο. Αποκαθιστά το ισοζύγιο δέρματος. Είναι μια ενυδάτωσης του δέρματος θεραπεία σύσφιξης και ενυδάτωσης, εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και Ε καταπολεμά τους ελεύθερους ρίζοσπάστες. Είναι και αντί-ρυτιδική NOW BOTH ONLY μάσκα.

ΟΚ ΚΑΛ BOTH NOW ONLY

Η Lotion Actif περιέχει θερμοδυναμικούς παράγοντεςγια τόνωση των βραχιόνων, κοιλιακής περιοχής, των ποδιών, γλουτών, και γοφών. Λόγο τις σύστασης της η Lotion Active διεισδύει γρήγορα μέσα στο δέρμα και το αφήνει με βελούδινη αφή.

DISCOUNT

FACE MASKS FOR PERFECT RESULTS

Αδυνατίσματος Ραγάδων Πανάδων Ακμής Κυτταρίτιδας L SPECIA Ενυδάτωσης Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσης Θερμοθεραπείες Σύσφιξης ΑΙΡΙΝΗ

Ρυτίδων

ACTIVE LOTION 500 ML

NIGHT 50 ML

3PCS

Valid Until May 23th, 2014

ΣΦΟΡΑ T H E R M O T H E R A P Y € 52 ΠΡΟ .36

DAY 50 ML

Μία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. Διατηρεί την φυσική ισορροπία του δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση για μεικ-απ μεικ-απ. Μία προστατευτική ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί ελαστικότητα και απαλότητα του δέρματος. Όλες οι προσφορές 50% προκαταβολή και 50% με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) - ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! την ενυδάτωση. Βοηθά στην τόνωση και σύσφιξη του (Cash, Check or credit card) - NO EXCEPTIONS! All offers are payable 50% deposit and 50% on delivery δέρματος. Το ThalassO Body απορροφάτε πολύ γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δίνει δυνατό αίσθημα δροσιάς και φρεσκάδας.

ίας

Αξ

ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ìå åîáåñéóôÞñá, ëÜìðá, êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá êáé íôïõëÜðéá. Ìå êõñßùò åðéöÜíåéá áðü ãñáíßôç, ðëáéíÝò åðéöÜíåéåò áðü áíèåêôéêü ãéáëß. ÄéáèÝôåé åíùìáôùìÝíï ðïëýðñéæï.

www.mysalon99.com

THALASSO PACK Includes:

ALL PRODUCTS

€ 51.00

Manicure table with light, with one drawer and one cupboard. Comfortable working surface area.

FREE

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα). Για μηχανήματα και έπιπλα 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο με την παράδοση.

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

THALASSO PACK Beauty with the Power of the Ocean SPECIAL OFFER

CRAZY!!!

 Absolutely hygenic for the customer  Economical spray device  Easy to use with less waste  Can be heated in the same warmer as wax cartridges  For hands and feet Tea-Tree/Peppermint

.22 € 51 PRICE €93.13

 1000 cc capacity Chamber  Ideal for 800 gr. tins of wax  On/Off switch  Light confirmation of power supply  Heating indicator light  Temperature regulator control  Locking ring - avoid splash of wax  Removable inner container

 Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá ãéá êÜèå ðåëÜôç  ÏéêïíïìéêÞ óõóêåõáóßá óå spray.  Åõêïëü÷ñçóôç êáé ìå ëéãüôåñç óðáôÜëç  Æåóôáßíåôáé óôï ßäéï ìç÷Üíçìá ìå ôéò ñïëåôôåò  Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá

All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card). For equipment and furniture 50% deposit is payable when placing the order and the remainder on delivery.

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

Επιλέξτε το τραπεζάκι που ταιριάζει στον χώρο σας / Choose the one that meets your fancy

NOW ONLY

1000 CC Wax Heater

 ×ùñçôéêüôçôáò 1000 cc  Éäáíéêü ãéá ôåíåêåäÜêéá 800 gr.  Äéáêüðôçò On/Off  ËÜìðá åðéâåâáßùóçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò  ËÜìðá åðéâåâáßùóçò èÝñìáíóçò  ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò  Åéäéêüò äáêôýëéïò ãéá áðïöõãÞ ðéôóéëßóìáôïò  Ôï åóùôåñéêü äï÷åßï ìðïñåß íá áöáéñåèåß

NOW ONLY

Peach

special offers

Valid Until April 20th, 2014

NAIL TECHNICIAN/MANICURE STATIONS

DISCOUNT

NOW ONLY

.00 € 91 PRICE €202.30 12 pcs ONLYMulti-Pro 6 Heater

DISCOUNT

55%

CRAZY!!!

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

CAN BE COMBINED WITH ANY SERUMS FOR EVEN MORE AMAZING RESULTS!

ture content of the skin skin.

Peel-off mask for intensive anti-cellulite treatment with wonderful latte macchiato aroma. It stimulates and improves micro circulation for better oxygenation of the cells- Removes the cellulite toxins - Stimulates the metabolism in the applied region - Increases the moisΓια θεραπείες που εφαρμόζονται σε τμηματικά σημεία του προσώπου ή του σώματος (ντεκολτέ, στήθος κ.ά.). Μεταφέρει βαθιά στο δέρμα υψηλής συμπύκνωσης βιολογικά συστατικά και πληθώρα μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πολύτιμων φυτοσυστατικών φυτοσυστατικών. Αυξάνει την υδατική ασπίδα της επιδερμίδας - Δυναμώνει και επιδιορθώνει τις ίνες στήριξης του δέρματος - Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης

For part-body and face treatments. It carries deep in the skin highly concentrated biological ingredients as well as a host of metal elements, trace elements, and valuable plant ingredients ingredients. It increases the moisturizing “shield” of the epidermis - Strengthens and repairs the supporting fiber structure of the skin - It drains and minimizes the toxins - It stimulates collagen and elastin production, and activates cell metabolism Συσφικτική, ενυδατική, αντι-οξειδωτική θεραπεία CACAO για το σώμα σώμα. Προστατεύει το δέρμα από σημάδια γήρανσης παρέχοντας του τροφή και βαθιά ενυδάτωση. Εκτός από την αναγεννητική, ανανεωτική και αναζωογονητική του δράση, το κακάο έχει απότοξινωτική δράση, και δρα ενάντια στην κυτταρίτιδα και στις ραγάδες ραγάδες. Παρέχει ενέργεια στο κουρασμένο δέρμα, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα αφήνοντας το βελούδινα απαλό. Κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα.

Tightening, super moisturizing, anti-oxidizing cacao therapy for the body. body Nourishes and moisturizes the skin to protect against signs of ageing, Apart from revitalizing, rejuvenating and regenerating skin, Cocoa bean stimulate natural drainage, tones the body and combats cellulite and stretch marks. Energizes and revitalizes tired skin and soothes and rebalances the skin leaving it smooth and soft. Especially kind to sensitive skin

CRYO THERAPY

Αναλόγως της μάσκας τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: Σύσφιξη, ενυδάτωση αντιοξειδωτική δράση, διέγερση παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, εντατική αντικυπαριτιδική θεραπεία, μεταξύ άλλων The results of the different masks include, Firming, moisturizing, anti-oxidizing action, stimulation of collagen and elastin production, intensive anti-cellulite action and fat cell reduction, among others

Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση

ICY LOTION 500 ML BOTH NOW

ONLY

€ 87.60 €109.50

Ειδικό πολυφασικό προϊόν το οποίο έχει μακροχρόνια επίδραση στο δέρμα λόγο του Osmosis Active System (ενεργού συστήματος όσμωσης). Το gel διατηρεί την κρύα δράση του για 1 ώρα περίπου μετά την θεραπεία.

The refreshing Icy lotion , the main product of the Méthode Bandages Glacés. The soaked bandage provides a frigotherapeutic effect during the treatment, which has a positive effect on blood circulation problems, spider-veins and thread veins and helps through drainage and relaxation.

Ce l l u l i t e S p i d e r ve i n s Va r i c o s e ve i n s Oedema Ly m p h o s t a s i s Swe l l i n g.

Cooling ice – multiphase concentrate - is a special product of highest precision. It has a long time effect due to the Osmosis Active System, which provides an immediate noticeable effect. Gel Glacé produces a perceptible coolness for about 1 hour. The Gel is a connecting link between the treatments in the salon and the home treatment.

ΒΙΝΤΕΟ για τις πλείστες θεραπείες

(στα Ελληνικά με Αγγλικούς υπότιτλους)

ICY GEL 500 ML

Κρύο-θεραπευτική θετική επίδραση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τριχοειδή αγγεία και φλεβίτιδα. Η κρυολυτική του δράση συσφίγγει και μειώνει την πλαδαρότητα του δέρματος. Επίσης βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποτοξίνωση.

REG PRICE

Η AC Skin Care Solutions Ltd είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Κύπρο που σας προσφέρει ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε μήνα!!

Παρέχει στυπτική δράση για δυνατό αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό αποτέλεσμα. Διεγείρει το κυκλοφοριακό σύστημα, καθαρίζει τα αγγεία, και επιταχύνει το μεταβολισμό. Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση Provides an astringent effect, for a powerful drainage and detoxificationof the legs. Especially for Cellulite, spider veins, Varicose veins, oedema, Lymphostasis, swelling. Stimulates blood circulation, cleanses the vessels, accelerates metabolism in the fat cells and firmis up of the cutaneous tissue.

try our therapies

δοκιμάστε τις θεραπείες Όλες οι θεραπείες μας μπορούν να παρουσιασθούν στο χώρο σας από τις επαγγελματίες αισθητικούς της εταιρείας μας χωρίς καμιά υποχρέωση από μέρους σας.

Εγγραφείτε Σή

Είναι

25% NOW

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

Valid Until March 15th, 2012

1

4

μερα

ΔΩΡΕΑΝ

Και έχετε τα πά ντα να κερδίσετε! Απλά συνδεθείτε σ το www.mysalon9 9.com

ΑΜΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Από επαγγελματ ίες αισθητικούς που πραγματικά μπορούν να σας καθοδηγήσουν στ ην χρήση των προϊόντων.

: Πρόσβαση Μόνο Σε ητικούς Επαγγελματίες αισθ ς παραϊατρικής τη ο κλάδ Επαγγελματίες στον ητικής στον κλάδο της αισθ ιες τρ ιτή φο ι κα ς τέ τη Φοι Το mysalon99.com είναι δημιουργία της AC Skin Care Solutions Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της κοσμετολογίας από το 1974, και στον χώρο της επαγγελματικής αισθητικής από το 1999. Η AC Skin Care Solutions Ltd είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο (και στο εξωτερικό) που σας προσφέρει δεκάδες πραγματικές προσφορές κάθε μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες

22756570 – 22754005 sales@mysalon99.com – sales@acskincare.com


EVERYTHING

CABIN PRODUCTS & TREATMENTS TABLE OF CONTENTS ALL PRODUCTS IN ONE PLACE CLEANSERS PEELINGS FACE CREAMS MASKS SPECIAL TREATMENT MASKS COLLAGEN FLEECE MASKS SERUMS & AMPOULES

2 5 6 9 12 14 15

SPECIAL THERAPY LINES - FACE ROSA G RAF THALASSO HELIX ASPERSA HYALURONIC TREATMENT REJUVENATING EYE TREATMENT TEATIME PLANT STEM CELLS BLUE LINE HAND CARE FORTY + BAOBAB METHOD

22 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K LERAD ERM IDRODERM ANTI AGING IMPERIAL AMBER CAVIAR INFINITE BEAUTY NEOGENESIS ANTI AGING GLYKODERM - YSALINE WHITENING PURISSIMA - PROBLEM SKIN

36 37 39 41 42 43 44 45

SPECIAL THERAPY LINES - BODY ROSA G RAF - H EI T LAN D SPECIAL TREATMENT MASKS ICY THERAPY THERMO THERAPY

48 49 49

K LERAD ERM CELLIDERM RASSODERM

50 51

PROF ESSI ON AL MASSAG E PROD UC T S

52

For the Professional Beauty Salon


PROFESSIONAL

C LEAN SERS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαριστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος, και συμβατά με όλες τις θεραπείες Suitable for all skin types and can be used in all therapies.

C LEAN SI N G MI LK 5 0 0 m l

H0200801 € 18.00

Ήπιο γαλάκτωμα καθαρισμού το οποίο αφαιρεί την ακαθαρσία και το μεικ-απ γρήγορα αλλά αποτελεσματικά. Η σύσταση του το καταστεί ιδιαίτερα μαλακό, υδρο-διάλυτο, το οποίο ηρεμεί και καλμάρει την επιδερμίδα. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. A classic cleansing emulsion. Its smooth consistency allows it to take off dirt and make-up quickly and gently. This milk is especially mild and water- soluble, smoothes and pampers the epidermis at the same time.

C LEAN SI N G T ON I C 5 0 0 m l

H0200802 € 18.00

Καλμαντική, ενυδατική λοσιόν, η οποία αφερεί τυχών υπολείμματα από τον καθαρισμό και καθιστά το δέρμα λείο και απαλό. Καθιστά το δέρμα έτοιμο να δεχθεί επακολουθών προϊόντα πιο αποτελεσματικά. Παρέχει ενυδάτωση ενώ ταυτοχρόνως δεσμεύει την υγρασία του ιδίου του δέρματος. Τέλος εξισορροπεί το pH του δέρματος. Για όλους τους τύπους δέρματος. A calming, moisturising Tonic, which removes residues from prior cleansing and keeps skin smooth and soft. It is an optimal preparation making subsequent care products most effective. CLEANSING TONIC supplies moisture while helping to bind the skin own moisture It also helps to gently balance the pH value.

on the internet

C LEAN SI N G OI L 5 0 0 m l

w

com

n99. o l a s y m ww.

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

page - 2

H0501040 € 36.00

Καθαριστικό λαδάκι που αντικαθιστά το γαλάκτωμα κατάλληλο για ντεμακιγιάζ ματιών καθώς και για μωρά. Μην αφήσετε την λέξη “oil” (λάδι) να σας ξεγελάσει! Το υδρο-φιλικό αυτό προϊόν είναι καθαρίζει αποτελεσματικά αλλά ήπια το δέρμα αφήνοντας το απαλό σαν βελούδο ΧΩΡΙΣ κανένα ίχνος λιπαρότητας. Cleansing oil that emalsifies with water and is the perfect alternative to cleansing milk and tonic. This product immediately caresses the skin. Even “oil opponents” will appreciate the unsurpassable feeling after the first application of CLEANSING OIL and be aware of its cleansing intensity.

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL C OLLAG EN C LEAN SI N G MI LK 5 0 0 ML K00ID1 € 20.00 Ένα ελαφρό καθαριστικό που αποτελείται από προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά, ένα από τα οποία είναι και το φυσικό κολλαγόνο.. Εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό απομακρύνοντας όλες τις ακαθαρσίες και το μεικ-απ, χωρίς να καταστρέφει τον υδρο-λιπιδικό μανδύα του δέρματος ή να μεταβάλλει το φυσικό του pH. A light and fluid emulsion composed of carefully selected substances, one of which being natural collagen. It ensures a deep facial cleansing, removing all impurities and make-up residue, without destroying the hydrolipidic mantle or altering the skin’s natural pH. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Sweet almond oil, Beeswax, Avocado oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein Χρήση/Usage: Απλώστε μία λεπτή στρώση στο πρόσωπο και λαιμό και μασάρετε ελαφριά. Αφαιρέστε με βαμβάκι ή βρεγμένα σφουγγαράκια. - Apply a thin layer of milk evenly on face and neck dabbing ligtly. Remove with a cotton ball or a damp sponge.

C OLLAG EN T ON I C LOT I ON 5 0 0 ML

K00ID2 € 20.00

Λοσιόν χωρίς αλκοόλ και βασισμένη σε φυσικό κολλαγόνο. Είναι ιδιαίτερα δροσερή και μαλακτική. Η υψηλά τονωτική της δράση διατηρεί την απαλότητα και ελαστικότητα στο δέρμα. Επαναφέρει το σωστό pH του δέρματος. An alcohol-free watery solution based on native collagen. It is extremely fresh and emollient. Its highly toning action maintains the skin’s softness and elasticity. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Aloe vera gel, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein Χρήση/Usage: Μέτά το καθαρισμό με το Cleansing milk, καθαρίστε το πρόσωπο και λαιμό με Λοσιόν τοποθετημένο σε βαμβάκι. - Apply after cleansing milk dabbing with a cotton ball soaked in tonic lotion.

EY E & F AC E MAK E UP REMOV ER LOT I ON 5 0 0 ML

K00OC1 € 19.00

Ήπιο, χωρίς αλκοόλ διάλυμα πλούσιο σε μαλακτικά και καταπραϋντικά συστατικά. Εξασφαλίζει βαθύ αλλά ήπιο καθαρισμό, που απομακρύνει το μέικ-απ χωρίς να ερεθίζει τα μάτια. A delicate, alcohol-free watery solution, rich in emollient and lenitive substances. It ensures a deep but delicate cleansing, removing makeup residue without irritating eyes. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: -Aloe Vera gel, Mallow extract, Couch grass extract, Althea extract Χρήση/Usage: Τοποθετήστε λεπτό στρώμα σε βαμβάκι και καθαρίστε σχολαστικά το πρόσωπο και λαιμό. - Every evening, apply a thin layer of eye make-up remover lotion with a cotton ball or with a damp sponge.

LI G H T EN I N G C LEAN SI N G MI LK 5 0 0 ML K00OM1 € 22.00 Ειδικό γαλάκτωμα με σύνθεση από ειδικά επιλεγμένα συστατικά με λευκαντικές, δερμο-εξαγνιστικές, και μαλακτικές ιδιότητες. Εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό, αφαιρώντας περιβαλλοντικές ακαθαρσίες και υπολείμματα μέικ-απ από το δέρμα, ενώ συνάμα διατηρεί αναλλοίωτο το υδρολιπιδικό στρώμα και το φυσικό pH του δέρματος. A fluid emulsion composed of specially selected substances with lightening, dermo-purifying and emollient effects. It ensures a deep facial cleansing, removing atmospheric impurities and make-up residue while at the same time delicately maintaining unaltered the skin’s hydrolipidic mantle and natural pH. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Bearberry extract, Sunflower seed oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein Χρήση/Usage: Πρωί και βράδυ, απλώστε μία λεπτή στρώση στο πρόσωπο και λαιμό και μασάρετε ελαφριά. Αφαιρέστε με βαμβάκι ή βρεγμένα σφουγγαράκια. - Everyday, morning and evening, apply a thin layer of milk evenly on face and neck dabbing lightly. Remove with a cotton ball or a damp sponge.

LI G H T EN I N G T ON I C LOT I ON 5 0 0 ML

K00OM2 € 22.00

Λοσιόν χωρίς αλκοόλ πλούσια σε ενεργά συστατικά με τονοτικές, μαλακτικές και λευκαντικές ιδιότητες. Αφήνει άμεσο αίσθημα φρεσκάδας, αφήνοντας το δέρμα απαλό και λείο. A watery alcohol-free solution rich in active principles with toning, emollient and lightening action. It gives an immediate sensation of freshness, leaving the skin soft and supple. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Bearberry extract, Lemon extract, Bilberry extract, Tomato extract, Grapefruit extract Χρήση/Usage: Μέτά το καθαρισμό με το Cleansing milk, καθαρίστε το πρόσωπο και λαιμό με Λοσιόν τοποθετημένο σε βαμβάκι. - Apply after cleansing milk dabbing with a cotton ball soaked in tonic lotion.

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 3


PROFESSIONAL

C LEAN SERS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

C LEAN SI N G MI LK W I T H PALE ROSE 5 0 0 ML

K00PU1 € 20.00

Βασισμένο στα εκχυλίσματα τουPaleRose, έχει εξαιρετικές στυπτικές και καθαριστικές ιδιότητες. Βοηθά στην ισορροπία του pH του δέρματος, ενώ εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό αφαιρώντας τις ακαθαρσίες, make-up και το υπερβολικό σμήγμα. Useage/Χρήση: Καθημερινά. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ και κάντε ελαφρύ μασάζ. Αφαιρέστε με ένα υγρό σφουγγάρι. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. Based on Pale Rose extract, this fluid emulsion has excellent astringent and purifying effect. It helps with the skin’s pH balance, while it and ensures a deep cleansing action removing impurities, make-up and excess sebum. Use Daily. Place a thin layer on face, neck and décolleté and massage lightly . Remove with a damp sponge. Avoid the eye contour area. Ingredients/Συστατικά: Rose Hip Oil, Apricot Oil, Sweet Almond Oil, Panthenol, Wheat protein

T ON I C LOT I ON W I T H H AMAMELI S 5 0 0 ML

K00PU2 € 20.00

Μια λοσιόν χωρίς αλκοόλ και με βάση το εκχύλισμα hamamelis. Δρα ως στυπτικό, ενώ παρέχει mat εμφάνιση στο δέρμα. Φρεσκάρει και ανανεώνει το δέρμα. An alcohol-free lotion based on Hamamelis extract. It acts as an astringent while it provides a mat effect on the skin. Refreshes the skin. Ingredients/ Συστατικά: hazel extract (hamamelis), Aloe vera gel, Panthenol, Wheat protein Usage/Χρήση: Καθημερινά μετά το γαλάκτωμα καθαρισμού, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι εμποτισμένο βαμβάκι, περνάτε στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ./ Use daily after the cleansing milk using a cotton ball. Use on the face, neck and décolleté.

PURI F Y I N G LI Q UI D 5 0 0 ML

K00PU9 € 28.00

Ένα υδατώδης διάλυμα, με ρΗ 5,5, ιδανικό για τον καθαρισμό και τη ρύθμιση του λιπαρού δέρματοςτο οποίο είναι επιρρεπές σε ακμή. Προωθεί την ισορροπία του pH του δέρματος και προσφέρει ορατά, μακράς διαρκείας αποτελέσματα, και το δέρμα επανακτά μία απόλυτα ομοιόμορφη επιφάνεια. Επιπλέον, τα ενεργά συστατικά του λειτουργούν για την πρόληψη μελλοντικών υποτροπών των ατελειών του δέρματος. A watery solution, with pH 5.5, which is ideal when used to purify and regulate greasy skin prone to acne. It promotes the cutaneous pH balance and offers visible, long-lasting results to skin which regains a perfectly homogenous surface. It’s active ingredients work to prevent future relapse of skin imperfections. Ingredients / Συστατικά: Tea tree Essential Oil, Propolis extract, Burdock extract, Sage oil, Rosemary oil, Origan oil, Allantoin Usage/ Χρήση: Ανακατέψτε 1 μέρος Purifying Liquid με 3 μέρηBeauty Powdered Clay. Με ένα βουρτσάκι βεντάλια απλώστε το στην περιοχή και αφήστε το να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρέστε με ένα υγρό σφουγγαράκι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του σαν λοσιόν. / Mix 1 part Purifying Liquid with 3 parts of Beauty Powdered Clay. Apply it with a brush onto the area, and leave it to take effect for about 20 minutes. Remove with a damp sponge. It can also be used alone as a toner.

AMB ER C LEAN SI N G MI LK 5 0 0 ML

K00AMB11 €20.00

Γαλάκτωμα καθαρισμού για όλους τους τύπους δέρματος. Εξασφαλίζει ένα απαλό καθαρισμό, αφαιρώντας τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα μακιγιάζ. Επισκευάζει και προστατεύει την υδρολιπιδική στιβάδα του δέρματος. Παρέχει μια έντονη καταπραϋντική, μαλακτική δράση, παρέχοντας απαλότητα και φρεσκάδα στο πρόσωπο. Cleansing emulsion for all skin types. It ensures a gentle cleansing, removing impurities and makeup residue. It repairs and protects the hydrolipidic layer of the skin. It provides an intense soothing, softening and emollient action bestowing on the face freshness and softness. Συστατικά: Amber Powder, Sweet Almond Oil, Mix of distilled flowers water Χρήση/USAGE: Καθημερινά, πρωί και βράδυ - απλώστε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ και μασάρετε απαλά. Αφαιρέστε με υγρό σφουγγάρι. / Every day, morning and evening - apply evenly a thin layer on the face, neck and décolleté by patting lightly. Remove with a damp sponge.

AMB ER T ON I C LOT I ON 5 0 0 ML K00AMB12 €20.00 Τονωτική λοσιόν με καταπραϋντικές και ενυδατικές ιδιότητες για όλους τους τύπους δέρματος. Με κύρια συστατικά το κεχριμπάρι, το υαλουρονικό οξύ, και αποστάγματα λουλουδιών, αναζωογονεί, μαλακώνει και τονώνει την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης. Χωρίς αλκοόλ. Tonic lotion with soothing and moisturizing properties for all skin types. The presence of Amber and the multitude of distilled flowers refreshes, softens, and tones the skin, while at at the same time helps to fight the signs of aging. Without alcohol. Συστατικά: Amber Powder, Succinic Acid, Aloe Vera, Hyaluronic Acid Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε μετά τον γαλάκτωμα με εμποτισμένο βαμβάκι. / Apply after cleansing, pat the skin with a soaked cotton ball

page - 4

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

PEELI N G S -

F AC E & B OD Y

ΠΙΛΙΝΓΚ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ

T H ALASSO PEELI N G 2 5 0 m l

H0207086 - € 27.00

FACE & BODY - ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ

Κρεμώδης, χωρίς σαπούνι, κρεμο-πίλινγκ το οποίο περιέχει αποστάγματα από φύκια Gracilaria και λεπτούς μικρούς κόκκους. Απαραίτητο για την αναπνευστική λειτουργία το δέρματος, παρέχει βαθύ αλλά ήπιο καθαρισμό των πόρων. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος καθιστώντας τη υφή του βελούδινη. Προετοιμάζει το δέρμα για τις επακόλουθες θεραπείες. ThalassO Peeling is a soap free emollient containing an extract from the Gracilaria algae and fine granules. Indispensable for quality respiration of the skin, and deep yet gentle cleansing of the pores. Intensive deep cleansing for face and body. Removes dead skin cells and improves the skin natural renewal process rendering the complexion more radiant. Prepares the skin to more readily accept the effective ingredients of the treatments to follow.

POW D ERED EN Z Y MAT I C EPI D ERM 2 0 0 G R K00MA6 €24.00 Ένα ειδικό προϊόν με εξαιρετική απολεπιστική δράση το οποίο εκμεταλλεύεται την πρωτεολιτική ιδιότητα του παπάγια. Προετοιμάζεται με χλιαρό νερό. A special product with an exfoliating action that takes advantage of the proteolityc property of papain. It is prepared on the spot, mixing with warm water. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Rosa Centifolia (Rose) Extract, Magnesium Sulfate, Imidazolidinyl Urea, Disodium EDTA, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

Χρήση/Usage: Αναμείξτε καλά 3 μέρη μάσκα με 1 μέρος νερό. Απλώστε στο πρόσωπο και αφήστε να δράση για περίπου 10 λεπτά. Μασάρετε με κυκλικές κινήσεις και αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. Στην συνέχεια τοποθετήστε STOP SOLUTION το οποίο σταματά την ενζυματική δράση της μάσκας. / Mix 3 parts powder and 1 part water, spread on face and leave on for about 10 minutes. Massage with circular motion and remove with a damp sponge. Apply then, as a tonic lotion, STOP SOLUTION rose water which blocks enzymatic activity of mask.

EPI D ERM G OMMAG E 2 0 0 ML

K00MA5 €27.00

ST OP SOLUT I ON 1 5 0 ML K00MA7 € 12.00 Το Stop Solution περιέχει ανθονερο το οποίο μπλοκάρει την ενζυματική δράση. Απαραίτητο μετά την εφαρμογή του Powder Enzymatic Epiderm. The Stop Solution has rose water that blocks the enzymatic activity of the exfoliation. Eseential product after the application of Powder Enzymatic Epiderm. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Cabbage rose flower water, Magnesium sulfate.

Χρήση/Usage: Τοποθετήστε το σαν λοσιον για να σταματήσει την ενζυματική δράση του Powder Enzymatic Epiderm. / Apply as a tonic to stop the enzymatic action of the Powder Enzymatic Epiderm.

ΑΠΟΛΈΠΙΣΗ, ΈΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΘΡΈΨΗ

Απαραίτητο για την βέλτιστη προετοιμασία του δέρματος για να μπορέσει να αφομοιώσει δραστικά συστατικά από τις επακόλουθες θεραπείες. Παρέχει απολεπιστική δράση η οποία εξαλείφει την συσσώρευση των κερατινοποιημένων κυττάρων, μειώνει τις ακαθαρσίες και λειαίνει την επιδερμίδα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε δέρμα με ακμή EXFOLIATING, MOISTURIZING, NOURISHING - An essential product in order to optimally prepare the skin to receive subsequent active ingredients and treatments. Provides mechanical exfoliating action which eliminates the accumulation of keratinized cells and reduces impurities as well as smoothes the skin. It can also be used on acne-prone skin. Ingredients/Συστατικά: Alumina, Sweet Almond Oil, Olive Oil, Allantoin, Gluconolactone, Hypericum Extract, Corn Starch, Titanium Dioxide

Τρόπος χρήσης: Αφού προηγηθεί γαλάκτωμα και λοσιόν, απλώστε ομοιόμορφα στην περιοχή και αφήστε για περίπου 5 λεπτά. Προχωρήστε σε μασάζ με κυκλικές κινήσεις και αφαιρέστε με ένα υγρό σφουγγάρι. Στεγνώνουμε το δέρμα και τελειώνουμε με τονωτική λοσιόν.

B OD Y SC RUB

5 0 0 ML

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

K00TH1 € 32.00

Απολεπιστικό για βαθύ καθαρισμό σώματος που περιέχει ανάμεσα σε άλλα μικροσφαίρες από λάδι jojoba. Επίσης περιέχει Shea butter για αναγεννητικό αποτέλεσμα. Το σαλικυλικό οξύ απομακρύνει αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και διεγείρει την κυτταρική ανανέωση. Scrub for a deep cleansing body with microspheres of jojoba wax. Shea butter has a regenerating effect. Salicylic acid effectively exfoliates the stratum corneum, stimulates cell regeneration. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Ethylhexyl Palmitate, Sunflower Seed Oil, Sodium Chloride, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Tallow Glycerides, Cocoa Butter, Shea Butter, Peanut Oil, BHT, BHA, Propyl Gallate, Citric Acid

Χρήση/Usage: Τοποθετήστε σε βρεγμένο δέρμα και μασάρετε με κυκλικές κινήσεις. Αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. Apply on damp skin with circular massaging motions. Remove with wet sponges.

MULT I PULLE PEELI N G 3 0 ML H0520711 € 40.00

EN Z Y MAT I C EX F OLI AT I ON

Για βαθύ ενζυματικό πίλινγκ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ σε συνδυασμό με την ROSA GRAF MINERAL MUD MASK και ΠΟΤΕ από μόνο του κατευθείαν στο δέρμα. --ΔΙΑΒΑΣΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΑ ΣΤΗΝ ΣΈΛΙΔΑ SERUMS & AMPOULES ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΈΛΙΔΑ FACE MASKS For performing an enzymatic exfoliation. Use only with the ROSA GRAF MINERAL MUD MASK, do not apply to the skin in a pure state! READ MORE UNDER SERUMS & AMPOULES AND UNDER FACE MASKS VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

MI N ERAL MUD MASK 1 5 0 G R H0501083 € 22.00 page - 5


PROFESSIONAL

F AC E C REAMS

ΚΡΈΜΈΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

T H ALASSO D AY 7 5 ML

MOI ST URE - ELAST I C I T Y

H020780C75 € 16.00

Μία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. Διατηρεί την φυσική ισορροπία του δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση για μεικ-απ. Μία προστατευτική ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί την ενυδάτωση. ThalassO Day a light fluid yet nourishing day protection. Perfect care for demanding as well as sun tired and environmentally damaged skin. It helps to improve the elasticity and drenches the skin with moisture.Preserves the natural balance of the skin. Ideal make up base. A protective coat-ing to retain moisture and gives a feeling of well- being.

T - T I ME D AY N I G H T 2 5 0 ML

AN T I AG I N G - AN T I OX I D AN T

H0200280 € 37.60

Η T-Time κρέμα συνδυάζει όλες τις καλές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού για το δέρμα. Σαν βασικό συστατικό περιέχει το φυσικό απόσταγμα του Κινέζικου πράσινου τσαγιού. Απλώνεται εξαιρετικά εύκολα στο δέρμα, και αμέσως εμπλουτίζει με υγραντικά στοιχεία την επιδερμίδα, κάνοντας αμέσως το δέρμα να αισθάνεται πολύ απαλό και λείο. Χάρη στα ειδικά συστατικά του είναι ιδανικό για ακόμα και τα πιο ευαίσθητα δέρματα. Δεν αφήνει το δέρμα γυαλιστερό για αυτό είναι και ιδανικό σαν κρέμα ημέρας, σαν βάση για μέικ-απ, αλλά και εξαιρετικό σαν κρέμα νύκτας. Τα αποστάγματα από το πράσινο τσάι εξασφαλίζουν προστασία από τα βλαβερά ριζοσπαστικά στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα και πρόωρη γήρανση. TEATIME 24hrs soft cream combines all the good properties of green tea for the skin. As the main ingredient, it contains the natural extract of Chinese green tea. It can be spread amazingly easily on the skin and immediately enriches moisture in the upper layers of the cells, making the skin feel softer and smoother. Thanks to its special formula and the selected ingredients, it is so soft that it is even kind to sensitive skin. It does not make the skin shine and is an excellent day care and foundation for make-up, but can be used equally well in the evening, too. Extract of green tea provides protection from the damaging results of aggressive radicals in the environment, like skin irritations and the signs of premature ageing.

ULT I MAT E ST EM C ELL C REAM 2 4 - H OUR 2 5 0 ML

H0400230 € 60.00

V EG ET AL ST EM C ELLS

Απαλή κρέμα ημέρας και νύχτας διατηρεί την νεανικότητα του δέρματος χάρη στα φυσικά αποστάγματα βλαστο-κυττάρων από το Alpine Rose (Αλπικό Τριαντάφυλλο) των οποίων τα εξαιρετικά ενεργά συστατικά προστατεύουν τα βλαστο-κύτταρα του δέρματος. Παρέχει ζωντάνια, ενυδάτωση, και μεταξένια φροντίδα για νεανικό, λαμπερό δέρμα. The gentle day and night cream preserves the skin’s youthfulness thanks to its natural stem cells extracts from the Alpine Rose and its exceptional active ingredients to protect the skin’s own stem cells. Full of vitality, moisture, and silky care to provide the skin longer lasting radiance and youthfulness. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Stem Cell Extract from Alpine Rose, Hyaluronic Acid, Avocadin, Shea Butter, Squalene, precious oils, Vitamin A, Q-10, Allantoin, Panthenol - Χρήση/Usage: Tοποθετήστε την κρέμα σε πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ.. Μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Place on face neck and decolte. Massage getly until fully absorbed.

C RÈ ME REG EN ERAT I V E 2 5 0 ML

H0200144 € 40.00

PH Y T O C OLLAG EN

Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθετα Phyto-CoIIastin, βιταμίνη Α, και ΑΤΡ (τροφοδότηση ενέργειας για τα κύπαρα). Σαν αποτέλεσμα των επιλεκτικών συστατικών όπως τα έλαια και λιπίδια, η Creme Regenerative είναι μία εξαιρετικά απαλή κρέμα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την θεραπεία του πιο ώριμου δέρματος, ιδίως για δέρματα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε δυνατό ηλιακό Φως. Ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιείται και για εντατική θεραπεία του δέρματος από την ηλικία των 30 και άνω σε περιπτώσεις που το δέρμα είναι ξηρό η έχει τάση για ρυτίδες. Το Phyto CoIIastin που περιέχει βελτιώνει το δέρμα. Η ελαστικότητα του δέρματος και η περιεκτικότητα υγρασίας αυξάνεται. Η Βιταμίνη Α αυξάνει την ενζυματική ενέργεια του κυπαρικού ιστού. Half fatty water/oil emulsion with a light consistency (soft cream) with added Phyto-Collastin, vitamin A and E, the energy supply for the cells. Creme Regenerative is, as a result of its selected oils and lipids, an exceptionally smooth cream. It is par-ticularly suited to the treatment of more mature skin, especially one which has been exposed to strong sunlight. It should, however, also be used for intensive treatment from the age of thirty in cases where the skin is dry or prone to wrinkles. Apart from its advantages in caring for the skin, by means of the oils and lipids it contains, Shea Butter, Squalane and Jojoba Oil bringing an improvement in the condition of the skin. The elasticity of the skin is increased and the moisture content raised. Vitamin A increases the enzymatic activity of the skin.

4 0 PLUS C REAM 2 5 0 ML

H0200371 - € 53.00

AN T I AG I N G

Μία πλούσια κρέμα που περιέχει απόσταγμα από φλούδα σταφυλιού και απόσταγμα σόγιας, καθώς και ισο-φλαβόνες (isoflavones). Είναι μια πραγματικά αποτελεσματική αντι-γηραντική κρέμα για τις ώρες που ξεκουράζεται το δέρμα. Τα ενεργά συστατικά της αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες τους κατά την διάρκεια της νύκτας όταν το δέρμα είναι ήρεμο. A rich water-in-oil emulsion, likewise containing grape skin and soya extract as well as isoflavones, this is an effective anti-ageing cream for when the skin is at rest. The activating cream can develop its full effect during the night, as it is not impaired by stress or environmental effects.

page - 6

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

F AC E C REAMS

ΚΡΈΜΈΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

AMI N T AMED B ALAN C E 2 5 0 ML

C ALMI N G - MOI ST URE

H0200303 € 37.60

Προσφέρει την ιδανική ποσότητα ενυδάτωσης για το λιπαρό δέρμα. Οι φυτοσφαιρίνες προσφέρουν ένα καταπραϋντικό αποτέλεσμα και το Fucogel ενυδατώνει και ηρεμεί. Επιπλέον περιέχει σησαμέλαιο, το οποίο βοηθά στην προστασία του δέρματος καθώς είναι παρόμοιο με το φυσικό λάδι του δέρματος. Έχει επίσης εκχύλισμα από πανσέ, το οποίο είναι πηγή σαπωνινών, σαλικυλικού οξέος, φλαβονοειδών και καροτενοειδών. Η λεκιθίνη συν δρα ως γαλακτωματοποιητής. Ένα από τα επαναστατικά συστατικά αυτού του προϊόντος είναι το Microsilver. Είναι απολύτως ασφαλές, 100% φυσικό ασήμι σε μικροσκοπικά σωματίδια. It offers the perfect amount of hydration for oily skin. The Phytosphingosines offer a soothing effect, and the Fuco-gel moisturizes and calms. Plus the Rosa Graf AMINTAmed Day Balance contains Sesame Oil, which helps protect the skin since it’s similar to the skin’s own natural oil. It also has Pansy Extract, which is a source of saponins, Salicylic Acid, flavonoids, and carotinoids. Plus Lecithin acts as the emulsifier. One of the revolutionary ingredients in this product is Microsilver. It’s completely safe, 100% natural silver in microfine particles. With regular treatment with AMINTAmed products that contain Microsilver, your client will notice an improved appearance if they have oily skin. Ingredients: Pansy Extract (source of saponins, Salicylic Acid, flavonoids, carotinoids), Salicylic Acid (exfoliant), soapy effective substances from coconut oil

B AOB AB C REAM 2 5 0 ML

Q 1 0 - H Y ALURON I C AC I D - V I T A & E

H0300325 € 77.00

Μία εξαιρετικά αποτελεσματική 24ώρη κρέμα με πλούσια αλλά απαλή υφή και υπέροχη αίσθηση, βασισμένη στην αντιγηραντική δράση του εκχυλίσματος Baobab, ενισχυμένη με συνένζυμο Q-10, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες Α & Έ. Ο συνδυασμός των ενεργών συστατικών που περιέχει, προσφέρουν μία σφαιρική αντιγηραντική δράση που αναζωογονεί το δέρμα, μειώνει αισθητά τις ρυτίδες, αυξάνει την αντοχή του απέναντι στις επιρροές του περιβάλλοντος και αποκαθιστά την φυσιολογική του ισορροπία. Η Baobab cream χαρίζει σφριγηλότητα, λάμψη και ζωντάνια, ενώ προλαμβάνει την εμφάνιση νέων ρυτίδων. This revolutionary skincare product enhences the protection of the skin against environmental influences. With the aim of the exclusive combined effects of baobab extract, hyaluronic acid, Q10 and vitamins A+E, the resistance of the skin against environmental influence increases and its natural balance renews. The revitalizing anti-aging complex of this 24-hour cream provides the skin with new energy and a more youthful appearance from mornings to evenings, in perfect harmony with its biological rhythms.

C OLLAG EN & ELAST I N G AN T I - W RI N K LE C REAM 2 0 0 ML

C OLLAG EN & ELAST I N

K00OR2 € 38.00

Κρέμα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε κολλαγόνο και ελαστίνη η οποία εμποδίζει την δημιουργία ρυτίδων ενώ δρα ενεργά για την ορατή μείωσης τους. Ένα προϊόν το οποίο είναι προσεκτικά δημιουργημένο να ανανεώνει τις ελαστικές ίνες της επιδερμίδας, αποκαθιστώντας μέρα με την μέρα στο δέρμα την φυσική του σφριγηλότατα , ελαστικότητα και λάμψη. A cream with high collagen and elastin content that prevents the formation of lines and permits their attenuation. This product has been carefully studied to renew the elastic fibres of the epidermis restoring, day after day, its natural firmness, elasticity, tone and brightness. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Elastin, Macadamia nut oil, Sweet almond oil, Avocado oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein Χρήση/Usage: σε καθαρό πρόσωπο απλώνετε μία λεπτή στρώση και μασάρετε με ανοδικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. - After perfectly cleansing, apply a thin layer of cream and massage with upward movements until completely absorbed.

F AC E & N EC K F I RMI N G C REAM 2 0 0 ML

C OLLAG EN & ELAST I N

K00JC6 - €48.00

Μία αποκλειστική δερμο-ενεργητική φόρμουλα, πολύ πλούσια σε φυτικά ενεργά συστατικά. Έχει την δυνατότητα να αυξάνει την ενυδάτωση, ελαστικότητα, και την δερματική τροφικότητα, με αποτέλεσμα ένα ανανεωμένο νεανικό δέρμα. An exclusive dermo-active formula rich in plant-based active ingredients, this cream is able to delicately increase moisture, suppleness, tone and cutaneous trophism, helping the skin to relive the splendor of new youth. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Grape seed oil, Avocado oil, Olive oil, Horsetail extract, Maltodextrin, Alkaline phosphatase, Hydrolyzed ulva lactuca, Musk rose oil, Pygeum extract

SPECIAL OFFERS L SPECIA ΑΙΡΙΝΗ ΚΑΛΟΚ ΟΡΑ ΠΡΟΣΦ

55%

DISCOUNT

EPILATION WAX

3PCS

€1.15

6 PCS ONLY

€3 €10

Ταινίες Αποτρίχωσης Epilation Strips 100 pcs

€5.00

το ένα

Tea Tree Natural

box of 12 pcs

Ρολό Αποτρίχωσης Epilation Roll

D TIME LIMITEFER OF

Στις πιό πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ - Above prices do not include VAT

HAND & FOOT MASK

500 ml

PERFECT FOR PEDICURE & MANICURE TREATMENTS Με βάση το εκχύλισμα του πράσινου τσαγιού, η μάσκα Χεριών & Ποδιών της Derma Perfect είναι μια ιδανική μάσκα για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια μανικιούρ και πεντικιούρ. Πολύ πλούσια σε ενυδατικά συστατικά και ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αφήνει το δέρμα βελούδινα μαλακό και λείο. Based on the extract of green tea, the Derma Perfect Hand & Foot Mask with Green Tea is an ideal mask to be used by professionals during manicure and pedicure treatments. Very rich in moisturizing and strong anti-oxidative agents that neutralize aggressive free radicals, making the skin feel softer and smoother.

€ 60.00

RE ICU PED ER SLIC UE VAL AIL RET 5.95

REG PRICE

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card) NO EXCEPTIONS! For Orders Please Call:

€74.97

ΤΕ ΑΓΟΡΑΣ ΗΠΟΤΕ ΟΠΙΟΝΔ ΣΜΟ ΣΥΝΔΥΑ BUY ANY YOU MAY ATION COMBIN

22756570 22754005 ONLY

€ 29.15

30% REG PRICE

€41.6 5

DISCOUNT

Natural

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

CA N B E CO M B IN ED W IT H A N Y S ERU M S F O R EV EN M O RE A M A Z IN G RES U L T S !

ture content of the skin.

12+4 CRAZY!!!

€21.50

Natural 800gr. (12 pcs)

Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá ãéá êÜèå ðåëÜôç ÏéêïíïìéêÞ óå spray. Εντατική αντι-κυπαριτιδική θεραπεία - Διασπάóõóêåõáóßá αποτελεσματικά τα λιπίδια της πολύτιμες βιταμίνες, πάσχουσας περιοχής - Παρέχει τροφή στην επιδερμίδα Åõêïëü÷ñçóôç êáé ìå (με ëéãüôåñç óðáôÜëç αμινοξέα και μέταλλα) - Βελτιώνει τη μικρο-κυκλοφορία μεγιστοποιώντας Æåóôáßíåôáé óôï ßäéï ìç÷Üíçìá ìåτην ôéòκυτταρική ñïëåôôåò οξυγόνωση - Εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Ενεργοποιεί τη λιποδιάλυση Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá Αυξάνει την ενδογενή ποσότητα υγρασίας στο δέρμα.

FOR FACE & BODY

Can be heated in the same warmer as wax For hands and feet cartridges Για θεραπείες που εφαρμόζονται σε τμηματικά σημεία του προσώπου ή του σώματος (ντεκολτέ, στήθος κ.ά.). Μεταφέρει βαθιά στο δέρμα υψηλής συμπύκνωσης βιολογικά Tea-Tree/Peppermint συστατικά και πληθώρα μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πολύτιμων φυτοσυστατικών.. Αυξάνει την υδατική ασπίδα της επιδερμίδας - Δυναμώνει και φυτοσυστατικών επιδιορθώνει τις ίνες στήριξης του δέρματος - Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης

περιλαμβάνουν: Σύσφιξη, ενυδάτωση αντιοξειδωτική δράση, διέγερση παραγωγής

NOW ONLY

REG

ICY LOTION 500 ML

κυπαριτιδική θεραπεία, μεταξύ άλλων The results of the different masks include, Firming, moisturizing, anti-oxidizing action, stimulation of collagen and elastin production, intensive anti-cellulite action and fat cell reduc-

ICY GEL 500 ML

Κρύο-θεραπευτική θετική επίδραση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τριχοειδή αγγεία και φλεβίτιδα. Η κρυολυτική του δράση συσφίγγει και μειώνει την πλαδαρότητα του δέρματος. Επίσης βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποτοξίνωση.

€ 87.60 €109.50

Ειδικό πολυφασικό προϊόν το οποίο έχει μακροχρόνια επίδραση στο δέρμα λόγο του Osmosis Active System (ενεργού συστήματος όσμωσης). Το gel διατηρεί την κρύα δράση του για 1 ώρα περίπου μετά την θεραπεία.

The refreshing Icy lotion , the main product of the Méthode Bandages Glacés. The soaked bandage provides a frigotherapeutic effect during the treatment, which has a positive effect on blood circulation problems, spider-veins and thread veins and helps through drainage and relaxation.

Ce l l u l i t e S p i d e r ve i n s Va r i c o s e ve i n s Oedema Ly m p h o s t a s i s Swe l l i n g.

Cooling ice – multiphase concentrate - is a special product of highest precision. It has a long time effect due to the Osmosis Active System, which provides an immediate noticeable effect. Gel Glacé produces a perceptible coolness for about 1 hour. The Gel is a connecting link between the treatments in the salon and the home treatment.

REG PRICE

5 pcs ONLY NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με ένα συρτάρι και ένα ντουλαπάκι. Άνετη επιφάνεια εργασίας.

50%

Παρέχει στυπτική δράση για δυνατό αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό αποτέλεσμα. Διεγείρει το κυκλοφοριακό σύστημα, καθαρίζει τα αγγεία, και επιταχύνει το μεταβολισμό. Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση Provides an astringent effect, for a powerful drainage and detoxificationof the legs. Especially for Cellulite, spider veins, Varicose veins, oedema, Lymphostasis, swelling. Stimulates blood circulation, cleanses the vessels, accelerates metabolism in the fat cells and firmis up of the cutaneous tissue.

Manicure table with light, with one drawer ALL PRODUCTS and one cupboard. Comfortable working surface area.

€ 51.00

CRAZY!!! € 8 5.00

R ES A LE P R ICE

6 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 297 PRICE €595.00 REG

TIVE OF EFFEC DOZENS MENTS TREAT FACE & BODY

FACE MASKS FOR PERFECT RESULTS S U P ER MOIS TU R IZ ING MA S K 2 00 ML

25%

ηλής ποιότητας κρέμα νύκτας για απαιτητικά δέρματα. Στηρίζει και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος. Αποτελεσματικότητα ε τα αποκλειστικά αποστάγματα από φύκια είναι αποτελεσματική καθ όλη την διάρκεια της νύκτας και δουλεύει σε τέλεια αρμονία με το βιολογικό ρυθμό του δέρματος. .

A solid smooth, supple skin is the precondition for a beautiful, attractive body Lotion Active is a caring lotion with a thermodynamic factor to tone upper arms, abdomen, legs and bottom. Lotion Active due to his fine li uid composition penetrates into the skin fast and well and leaves a silky skin feeling.

E Y E C A R E € 52.36 ALL 4 PRODUCTS

2 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

EYE CREAM 75 ML - Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθεση Phyto-Collastin και λάδι του θάμνου Jojoba, καθώς και βιταμίνες Α & Ε. Ενυδατική δράση στο δέρμα καταπολεμώντας την διαμόρφωση ρυτίδων.

ALL 4 PRODUCTS

€ 67.24

ith added Phyto-Collastin, ojoba Oil and vitamins E A. It has a hydrating effect on the skin, thus counteracting the formation of wrinkles. EYE GEL 75 ML - Ανανεωτικό, συσφικτικό, απαλύνει τις ρυτίδες, Με υγραντική βάση, διεγερτικά στοιχεία για τον κυτταρικό ιστό, ισοφλαβονες από σόγια, λάδι αβοκάντο, αλόη, απόσταγμα meristem, και πανθέλαιο.

H A ND CA R E MA NICU R E & P EELING 2 00 ML

Καταπληκτικό πήλιγκ με μικρούς κόκκους αφήνει το δέρμα λείο και απαλό Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την αφή του δέρματος. Provides wonderful smooth and supple hands in a short time, removes bother-some cuticles.

H A ND CA R E R EJ U V ENA TING MA S K 2 00 ML

I

ηλής ποιότητας μάσκα χεριών που δίνει ενέργεια στο κυτταρικό ιστό και νεανική, φρέσκια εμφάνιση στα κουρασμένα χέρια. igh uality hand mask providing energy and a fresh appearance to tired hands.

A refreshing, firming, uickly effective eye gel which smoothes away eye wrinkles, revives tired eyes and results in a radiant appearance. ydro gel base with fibrostimulines, Iso avones from Soya and Avocado Oil. The p value harmonizes with tear uid.

BODY PEELING

F OR A LL B OD Y TH ER A P IES

CA V IA R MA TR IX MA S K 2 00 ML ία καθαρά αντι-γηραντική μάσκα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα περιέχει πληθώρα ενυδατικών και προστατευτικών για το δέρμα συστατικών. Διεγείρει την αναγεννητική διαδικασία του δέρματος ποστηρίζει την δομή και ανάπτυξη του κυτταρικού ιστού σε μεγάλο βαθμό. Αυξάνει τη παραγωγή κολλαγόνου του δέρματος συμβάλλοντας σε ένα πιο ελαστικό και σφριγιλό δέρμα.

ION

E LOT A CTIV 2 00 MLA LU E IL V R ETA 3 9.50 €

, , , , Improves problem areas of abdomen, bottom, legs, hips and upper arms educes fatty layers, detoxifies and drains

ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

PERFECT HANDS

€ 48.65

Σύσφιξης

BOTH NOW ONLY

NIGH T 50 ML

HAND CARE & FREE RETAIL

DISCOUNT

A refreshing, cooling mask containing Collagen. It is a treatment for tightening and moisturizing of the skin rich in vitamins and which fight free radicals. It is also an effective anti-wrinkle mask.

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσηςΕνυδάτωσης

Ρυτίδων

Θερμοθεραπείες

A CTIV E LOTION 500 ML

Η otion Acti περιέχει θερμοδυναμικούς παράγοντεςγια τόνωση των βραχιόνων, κοιλιακής περιοχής, των ποδιών, γλουτών, και γοφών. όγο τις σύστασης της η otion Active διεισδύει γρήγορα μέσα στο δέρμα και το αφήνει με βελούδινη αφή.

DISCOUNT

ία δροσιστική μάσκα που περιέχει κολλαγόνο Αποκαθιστά το ισοζύγιο ενυδάτωσης του δέρματος. Είναι μια θεραπεία σύσφιξης και ενυδάτωσης, εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και Ε καταπολεμά τους ελεύθερους ρίζοσπάστες. Είναι και αντί-ρυτιδική NOW BOTH ONLY μάσκα.

Valid Until May 23th, 2014

T H E R M O T H E R A P Y € 52.36

ία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και Manicure table with exhaust fan, light, and convenient drawer and cupboards. Main surface παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. is granite with the side tops covered with resilient glass. Comes complete with multiplug and B OD Y 6 0 ML Διατηρεί την φυσική ισορροπία του extension cord. δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση ία ελαφριά αρωματική κρέμα με έξτρα Όλες οι προσφορές 50% προκαταβολή και 50% με τηναπαραίτητη παράδοση. επιταγή, πιστωτική κάρτα) - ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! για μεικ-απ. ία προστατευτική ενυδατικές ιδιότητες, για(Μετρητά, την ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί ελαστικότητα και 50% απαλότητα του δέρματος (Cash, Check or credit card) - NO EXCEPTIONS! All offers are payable 50% deposit and on delivery την ενυδάτωση. Βοηθά στην τόνωση και σύσφιξη του δέρματος Το l ssO ody απορροφάτε πολύ γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δίνει δυνατό αίσθημα δροσιάς και φρεσκάδας.

A t r u e anti-ageing mask, rich in nutritional elements. Contains a multitude of moisturizing and protective elements. Stimulates t h e regenerative process of the cells. Supports the structure and development of the cellular structure.Increases the production of collagen, contributing to a more elastic and vibrant.

VAT N OT INCLUDED

THALASSO PACK Includes:

Thalasso Day 50 ml Thalasso Night 50 ml Tester Size Peeling 5 ml & Hand Cream 5 ml

D A Y 50 ML

3

€1

www.mysalon99.com

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

THALASSO PACK Beauty with the Power of the Ocean

tion, among others

Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση

ONLY BOTH NOW

REG

ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ìå åîáåñéóôÞñá, ëÜìðá, êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá ίας êáé íôïõëÜðéá. Ìå êõñßùò Αξãéáëß. ÄéáèÝôåé åíùìáôùìÝíï åðéöÜíåéá áðü ãñáíßôç, ðëáéíÝò åðéöÜíåéåò áðü áíèåêôéêü ðïëýðñéæï.

κολλαγόνου και ελαστίνης, εντατική αντι- για ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Επισκεφτείτε το www.mysalon99.com

Tightening, super moisturizing, anti-oxidizing cacao therapy for the body. body Nourishes and moisturizes the skin to protect against signs of ageing, Apart from revitalizing, rejuvenating and regenerating skin, Cocoa bean stimulate natural drainage, tones the body and combats cellulite and stretch marks.. Energizes and revitalizes tired skin and soothes and rebalances the skin leaving it smooth and soft. Especially kind to sensitive skin

CRYO THERAPY

10 pcs ONLY NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00

Tea-Tree 800gr. (12 pcs)

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή,

για το σώμα σώμα.. Προστατεύει το δέρμα από σημάδια γήρανσης παρέχοντας του τροφή και βαθιά ενυδάτωση. Εκτός από την αναγεννητική, ανανεωτική και αναζωογονητική του δράση, το κακάο έχει απότοξινωτική δράση, ραγάδες και δρα ενάντια στην κυτταρίτιδα και στις ραγάδες. Παρέχει ενέργεια στο κουρασμένο δέρμα, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα αφήνοντας το βελούδινα απαλό. Κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα.

Manicure table with light, with two drawers and one cupboard. Comfortable working surface area of resilient glass.

FREE

.00 € 92 PRICE €138.00

Peel-off mask for intensive anti-celluliteAbsolutely treatment with wonderful latt e macchiato aroma. hygenic for the customer It stimulates and improves micro circulati on for bettspray er oxygenati cells- Removes Economical deviceon of the cellsthe cellulite toxins - Stimulates the metabolism thewith applied Easy to in use less region waste - Increases the mois-

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με δύο συρτάρια και ένα ντουλαπάκι . Άνετη επιφάνεια εργασίας από ανθεκτικό γυαλί.

SPECIAL OFFER

For part-body and face treatments. It carries in the50% skin highly concentrated bioπιστωτική κάρτα). Για μηχανήματα καιdeep έπιπλα με την παραγγελία logical ingredients as well as a host of metal elements, trace elements, and valuable το υπόλοιπο με την“shield” παράδοση. plant ingredients. ingredientsκαι . It increases the moisturizing of the epidermis - Strengthens and repairs the supporting fiber structure of the skin - It drains and minimizes the toxins - It stimulates collagen and elastin production, and activates cell metabolism

All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card). For equipment and furniture 50% deposit is payable when placing the Συσφικτική, ενυδατική, αντι-οξειδωτικήorder θεραπεία CACAO and the remainder onτης delivery. Αναλόγως μάσκας τα αποτελέσματα

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

REG PRICE

High Quality Epilation Wax

Valid Until July 7th

€ 10.80 EXCELLENT & EASY PEEL-OFF MASKS REG PRICE

1000 CC Wax Heater

€ 51.22 €93.13

1000 cc capacity Chamber Ideal for 800 gr. tins of wax On/Off switch Light confirmation of power supply Heating indicator light Temperature regulator control Locking ring - avoid splash of wax Removable inner container

CRAZY!!!

FREE

box of 24 pcs

Aloe Vera

1+1

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ρυτίδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Ενυδάτωσης Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσης NOW ONLY Θερμοθεραπείες Σύσφιξης

Valid Until April 20th, 2014

NAIL TECHNICIAN/MANICURE STATIONS Επιλέξτε το τραπεζάκι που ταιριάζει στον χώρο σας / Choose the one that meets your fancy

NOW ONLY

×ùñçôéêüôçôáò 1000 cc Éäáíéêü ãéá ôåíåêåäÜêéá 800 gr. Äéáêüðôçò On/Off ËÜìðá åðéâåâáßùóçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò ËÜìðá åðéâåâáßùóçò èÝñìáíóçò ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò Åéäéêüò äáêôýëéïò ãéá áðïöõãÞ ðéôóéëßóìáôïò Ôï åóùôåñéêü äï÷åßï ìðïñåß íá áöáéñåèåß

6 Wax or Paraffin Cartridge locations 80 gr. & 100 gr. wax cartridges Independent temperature control Fast heat-up time On/Off switch

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) All Prices include VAT unless indicated otherwise

Peach

ALL 3

€ 17.85

το ένα

REG

12 pcs ONLYMulti-Pro 6 Heater

Spray Paraffin (6x80gr)

IVE OF EFFECT DOZENS ENTS TREATM FACE & BODY

Titanium Rose

CRAZY!!!

DISCOUNT

NOW ONLY

.00 € 91 PRICE €202.30

ÈÝóåéò ãéá 6 ñïëÝôôåò Þ 6 ðáñáößíåò 80 gr. & 100 gr. ñïëÝôôåò ÁíåîÜñôçôïé ñõèìéóôÝò èåñìïêñáóßáò Äéáêüðôçò On/Off ÃñÞãïñï æÝóôáìá

SAND PEDICURE FILE

Πιστοποιημένη Ποιότητα

MADE IN ITALY

45%

Valid Until March 15th, 2012

18 pcs ONLY

CRAZY!!!

B OD Y S CR U B

NOW ONLY

I

500 ML

Απολεπιστικό για βαθύ καθαρισμό σώματος που περιέχει ανάμεσα σε άλλα μικροσφαίρες από λάδι j o j o b a . Επίσης περιέχει Shea butter . Το σαλικυλικό οξύ απομακρύνει αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και διεγείρει την κυτταρική ανανέωση.

OP TIMIZ ED LIF TING 7 5 ML

H A ND CA R E R EP A IR LOTION 7 5 ML

R ES A LE TO CU S TOMER 2 P R OD U CTS € 4 6

Scrub for a deep cleansing body with microspheres of o oba wax. Shea butter has a regenerating effect. Salicylic acid effectively exfoliates the stratum corneum, stimulates cell regeneration.

For Orders Please Call:

22756570 22754005

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

VISIT

Ey e Ge l 1 5 m l

RESALE TO

ER

CUSTOM

€7 6 .6 5 Ey e Cr e a m

1 5m l

25%

NOW

€ 28.56

DISCOUNT

www.mysalon99.com for more GREAT OFFERS

Η AC Skin Care Solutions και το mysalon99.com είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Κύπρο που σας προσφέρει ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε μήνα

page - 7


PROFESSIONAL

F AC E C REAMS

ΚΡΈΜΈΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

AMB ER REG EN ERAT I N G AN T I - AG E C REAM 2 0 0 ML K00AMB7 €60.00

H Y ALURON I C AC I D - AN T I OX I D AN T

Αναπλαστική, αντι-γήραντική κρέμα με κεχριμπάρι και Υαλουρονικό Οξύ. Με ισχυρή αποτοξινωτική δράση, συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών. Η φόρμουλα της κρέμας είναι εμπλουτισμένη με αντι-γλυκοζυλίωσης δραστικά συστατικά, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και προλαμβάνει τον εκφυλισμό του. Το αποτέλεσμα είναι αισθητή μείωση των ρυτίδων, πιο σφριγηλό και σφιχτό δέρμα και φωτεινό, υγιές πρόσωπο Regenerating anti-aging cream with Amber and Hyaluronic Acid Filler. Powerful detoxifying action, it helps to prevent and fight free radicals. The formula enriched with anti-glycation actives stimulates collagen production and prevents its degeneration. Wrinkles appear reduced, skin denser and firmer and the face as preciously bright as under a spell. Χρήση/Usage: Τοποθετήστε στο πρόσωπο λαιμό και ντεκολτέ, και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Apply and massage on face, neck and décolleté until completely absorbed. Active Ingredients: Amber powder, Akebia Quinata Extract, Hyaluronic Filler, Collagen, Hyaluronic Acid, Algae Extract, Borage Seed Oil, Olive Oil

AN T I AG E C AV I AR F AC E C REAM 2 0 0 ML

K00IB3 - €65.00

C AV I AR - H Y ALURON I C AC I D

Μια εξαιρετική αντι-γηραντική κρέμα προσώπου που καταπολεμά και αποτρέπει αποτελεσματικά τη γήρανση του δέρματος. Χάρη στα φυσικών ενεργά συστατικάτα οποία παρέχουν θρεπτική, επανορθωτική, αναζωογονητική και αντιοξειδωτική δράση, η Anti Age Caviar Cream ανανεώνει άμεσα την υφή και τη ζωτικότητα του δέρματος, η οποία παίρνει μία απαλή, λεία και μεταξένια εμφάνιση. Το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και το υδρολυμένο εκχύλισμα ζύμης, καθυστερεί τον εκφυλισμό του κολλαγόνου, επανορθώνοντας τους ιστούς του δέρματος, για ένα τέλεια όμορφο δέρμα. An effective anti-aging face cream that effectively fights and prevents the skin aging. Thanks to the presence of natural active ingredients with nourishing, restorative, invigorating and antioxidant action, Infinite Beauty Caviar Anti aging Cream instantly renews the texture and vitality of the skin, which takes on a soft, smooth and silky appearance. Caviar, hyaluronic acid and hydrolyzed yeast extract, delay the degeneration of collagen, restoring substance to the tissues, for a totally beautiful natural skin. Συστατικά: Caviar, Arganoil, Tsubakioil, Avocadooil, Hyaluronicacid, VitaminE, HydrolyzedYeastExtract Usage/Xρήση: Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα κρέμας στο πρόσωπο και μασάρετεμέχρι να απορροφηθεί τελείως / Apply a thin layer of cream on the face and massage until completely absorbed

ET EN I A W H I T EN I N G C REAM 2 0 0 ML K00OM9 € 47.00

W H I T EN I N G

Κρέμα με προοδευτική λευκαντική δράση στις πανάδες και διχρωμίες που προέρχονται από τις ηλιακές ακτίνες, την γήρανση, αντισυλληπτικά χάπια, φωτοσυνθετικούς παράγοντες, και την ακμή. Η δράση της επικεντρώνεται άμεσα στα δερματικά κύτταρα που έχουν επηρεαστεί από την υπερβολική τοποθέτηση μελανίνης. Επαναφέρει το φυσικό και ομοιόμορφο χρώμα στην επιδερμίδα. Progressively lightens skin blotches caused by sunrays, aging, the use of contraceptives, photosynthetic agents, and acne, working directly on the pigmented cells. It restores the natural and even color of the skin. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Avocado oil, Sunflower seed oil, Gluconolactone, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Bearberry extract, Glycolic acid, Titanium dioxide, Arginine, Potassium azelaoyl diglicinate, Licorice extract, Aspergillus ferment, Ethylhexyl methoxicinnamate, Algae extract Χρήση/Usage: Τοποθετήστε στις πανάδες και διχρωμίες πρωί και βράδυ για περίοδο τουλάχιστον 6-7 εβδομάδων. Σε περιπτώσεις μη πρόσφατων πανάδων και διχρωμιών, συνεχίστε την θεραπεία για περίπου 4 μήνες. Συνεχίστε την χρήση της ακόμη και μετά την θεραπεία για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα. /Apply on dark blotches of skin every morning and every evening for at least 6 to 7 weeks, and in cases of particularly old blotches, continue treatment for approximately 4 months. Continue use even after lightening to maintain results.

REG ULAT I N G C REAM W I T H H ELI C H RY SUM 2 0 0 ML

K00PU5 € 32.00

PROB LEMAT I C SK I N

Μία ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα η οποία εξομαλύνει την εμφάνιση υπερβολικού σμήγματος και το μέγεθος των πόρων, ενώ ενυδατώνει και εξαγνίζει το δέρμα. Παρέχει στο δέρμα φρεσκάδα με μία υγιή λάμψη. A light, non-oily emulsion that normalizes the appearance of sebum excess and the pore size while moisturizing and purifying the skin. It leaves the skin fresher, and healthier-looking. Ingredients/Συστατικά: Helichrysum extract, Rosemary extract, Vitamin F, Propolis extract, Tea tree oil, Sweet almond oil, Panthenol, Wheat protein Use/Χρήση: Use daily on cleansed skin. Χρησιμοποιείται καθημερινά σε καθαρό δέρμα. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα στην περιοχή και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Apply a thin layer on the area and massage until completely absorbed.

page - 8

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

F AC E MASK S ΜΑΣΚΈΣ

ARTICHOKE/LECITHIN/COLLAGEN MASK 250 ML H0200137 € 34.50

AN T I AG EI N G

Aντιγηραντική/αντι ρυτιδική μάσκα για όλους τους τύπου δέρματος, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική για ώριμα, ξηρά δέρματα και δέρματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιά απο τον ήλιο. Έλαττώνει αισθητά το βάθος των ρυτίδων, αφήνωντας το δέρμα πιό λείο, φωτεινό και απαλό. Μπορεί να χρησημοποιηθεί με οποιοδήποτε συνδιασμό ορρών, αμπούλων και κρέμας. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε συνδιασμό με τον ορρό Artichoke/ lecythin. An antiageing/ antiwrinkle/ balancing mask for all skin types, but particularly effective on mature, dry and sun-damaged skin. Helps to reduce the depth of wrinkles, providing a smoother, more even complexion. Can be used in combination with any type of serym, ampoules or cream. Particularly effective when combined with the Artichoke/Lecythin serum.

AMI N T AMED B RAN Y EAST MASK 2 5 0 ML H0400133 € 32.00

PROB LEMAT I C SK I N

Η AmintaMed BRAN YEAST (ζύμη από πίτουρα) αφαιρεί την λιπαρότητα από το δέρμα, το ξεφλουδισμένο δέρμα και υπολείμματα, χωρίς να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον προστατευτικό μανδύα της επιδερμίδας. Η υψηλή περιεκτικότητα από σύμπλεγμα βιταμινών Β στην ζύμη εξισορροπεί την έκκριση σμήγματος. Παρέχει αντι βακτιριδιακή και αντι-μυκιτιακή προστασία. Το Bisabolol που περιέχει παρέχει καλμαντική και αντι ερεθιστική δράση. Ιδιαίτερα κατάλληλη για λιπαρό δέρμα με ανοικτούς πόρους και ατέλειες. Επίσης για ώριμο ξηρό, ευαίσθητο δέρμα. The skin is relieved of oily remnants, flaking skin and residues without an adversely affecting the acid protection mantle of the skin. The high concentration of vitamins of the B group in the yeast has a normalizing effect on the secretion of sebum. Apart from the bacteriostatic effect on coryne bacteria, the bacteriostatic also has an antimycotic effect. Bisabolol has a soothing and anti-irritant effect. Superbly suited for blemished, oily and open-pored skin. Also for mature, dry and sensitive skin. The over-all appearance of the skin improves, the pores contract and the skin seems smoother and finer.

Έτοιμες, εύκολες στην χρήση μάσκες για επαγγελματικές θεραπείες Ready to use masks for professional therapies

VAT N OT INCLUDED

C H LOROPH Y L MASK 2 5 0 ML H0400130 € 32.00

C ALMI N G

Μάσκα σε ζελέ το ποίο περιέχει χλωροφύλλη, καμφορά, λάδι από δεντρολίβανο, και έλαιο μέντας (μενθόλη). Η χλωροφύλλη αναζωογονεί το δέρμα και έχει αντιερεθιστικές ιδιότητες, το λάδι από δεντρολίβανο απολυμαίνει και διεγείρει το δέρμα, και η καμφορά και το έλαιο μέντας δροσίζουν και ανακουφίζουν το δέρμα. Η Chlorophyll Mask είναι ιδανική για την θεραπεία σμηγματορροικού δέρματος και δέρματος με ατέλειες. Gel mask with chlorophyll, camphor, rosemary oil and menthol. Chlorophyll has a revitalizing and anti-irritant effect, rosemary oil disinfects and stimulates, camphor and menthol cool and soothes. The Chlorophyll Mask is particularly suitable for the treatment of seborrhoeic and blemished skin conditions.

H Y ALURON MASK 2 5 0 ML H0200120C € 34.50

H Y ALURON I C AC I D

Μία επαγγελματική μάσκα χωρίς Parabens και χωρίς ορυκτέλαια, με Τριπλή Δράση: Σύσφιξη – Λείανση – Υποστίριξη του δερματικού ιστού. Συγκεκριμένα Hyaluron Mask προσφέρει: • Έντονη Ενυδάτωση • Αφήνει το δέρμα πιο φωτεινό και φρέσκο • Το δέρμα είναι ορατά πιο σφριγηλό • Βελτιώνει την χροιά του δέρματος αφήνοντας το ορατά πιο λείο και απαλό The Rosa Graf Hyaluron Mask is a paraben-free and mineral-oil-free professional mask with Triple Action: Firms, Smoothes, and Supports. Specifically the Hyaluron Mask: Intensely hydrates the complexion - Makes skin appear brighter & fresh - Leaves skin looking visibly firmer - Provides a noticeable smoothing effect Main Ingredients: Avocado Oil, Jojoba Oil, Kaolin, Shea Butter, Aloe Vera Gel, Hyaluronic Acid (Hyaluron)

ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΛΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ CHAMOMILE MASK/PASTE 75 ML (AMINTAMED line)

H0501068 € 23.00

C ALMI N G

Λόγο της φόρμουλας της η Camomile Paste είναι ιδανική για την επιτυχή θεραπεία του προβληματικού δέρματος. Εχεί ιδιαίτερα καλμαντική δράση, είναι ελαφρώς αντισηπτική, και έχει την τάση να στεγνώνει την περιοχή. Τυχών κοκκινίσματα εξαφανίζονται. Η σύσταση της αποτελείται από αποστάγματα χαμομηλιού, καθώς και λάδι κατιφέ, αζουλίνη, bisabolol κ.α. Cream Mask on an oil/water emulsion base with camomile extract, guaiazulene, kaolin and panthenol. Camomile Pack alleviates irritation of the skin and is particularly suitable for treating sensitive and dry skin conditions, as well as thread veins or erysipelas.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 9


PROFESSIONAL COLLAGEN MOISTURIZING MASK 20 pcs x 10 ML

MOI ST URI Z I N G

K00ID6 € 28.00

Μια ενυδατική , αναδομική μάσκα με η οποία χαρακτηρίζεται από τις πολύ υψηλές ενυδατικές και ελαστικές ιδιότητες του φυσικού κολλαγόνου. Συστήνεται ιδιαίτερα για να προάγει σύσφιξη, και ένα τέλεια ενυδατωμένο δέρμα. A hydrating and restructuring mask characterized by the highly moisturizing and elasticizing properties of native collagen. Especially recommended to promote firm, flawless, and perfectly moisturized skin. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Wheat germ oil, Sweet almond oil, Sunflower seed oil, Carrot oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein, Bentonite, Titanium dioxide, Corn starch Χρήση/Usage: Απλώστε ομοιόμορφα σε πρόσωπο και λαιμό. Αφήστε τη μάσκα να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με χλιαρό νερό. Τελειώστε με Tonic Lotion. - Spread evenly on face and neck. Leave on for approximately 20 minutes and remove with a damp sponge. Rinse well with lukewarm water and complete with tonic lotion.

NEOGENESIS PEARL EXFOLIATING MASK 20 pcs x 10 ML

PLAN T ST EM C ELLS

K00NG6 € 35.00

Εξαγνιστική, θρεπτική, και λευκαντική μάσκα με μαργαριταρένια μικρο-σφαιρίδια. Απαλλάσσει το δέρμα από περιβαλλοντικές ακαθαρσίες, το θρέφει και το αφήνει απαλό σαν βελούδο, και όμορφα λαμπερό με ομοιόμορφη και λεία επιδερμίδα. Purifying, lightening and nourishing mask with pearls microspheres. It favors the removal of impurities, the nourishment and the cutaneos beauty. It return an uniform epidermis’s aspect leaving the skin smooth and soft. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Conchiorin (Conchiolin) Powder, Alumina, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Propylene Glycol, Urea, Zea Mais (Corn) Starch, Titanium Dioxide, Cetyl Alcohol, Parica Papaya Fruit Extract, Hydrogenated Vegetable Oil, Gluconolactone, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Allantoin, Disodium EDTA, Triethanolamine, Arachis Hypogaea (Peanut) Oil, BHT, BHA, Propyl Gallate, Citric Acid Χρήση/Usage: τοποθετήστε την μάσκα ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το λαιμό με απαλές κυκλικές κινήσεις. Αφήστε την να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. Καθαρίστε με άφθονο χλιαρό νερό και τελειώστε με λοσιόν- Uniformly distribute on face and neck with delicate circular movements. Leave to take effect for about 20 ‘ and remove with a damp sponge.

SALMON EG G S N OURI SH I N G MASK 2 0 0 ML

K00NU4 €39.00

ELAST I C I T Y - MOI ST URE

Μάσκα πολύ πλούσια σε ενεργά συστατικά που αφομοιώνεται εύκολα, και καθαρίζει απαλά το δέρμα σε βάθος. Βελτιώνει άμεσα το τόνο, ελαστικότητα, και ενυδάτωση του δέρματος. A Mask Very Rich in activei ngredients, easily assimilated, it gently and thoroughly cleanses. It immediately improves skin tone, elasticity, and skin moisture Χρήση/USAGE: Απλώνουμε ομοιόμορφα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Την αφήνουμε για 20 λεπτά περίπου και μετά την αφαιρούμε με υγρό σφουγγάρι. Ξεπλένουμε με χλιαρό νερό και ολοκληρώνουμε με tonic lotion. / Evenly spread over the face, neck and décolleté. Leave on for 20 minutes and then remove with a damp sponge. Rinse with warm water, pat dry and apply the tonic lotion. Main Active Ingredients: Salmon Eggs Extract, Coconut Oil , Titanium Dioxide, Bentonite, Wheat Protein, Panthenol

C AV I AR AN T I AG I N G MASK 2 0 0 ML

K00IB5 - €40.00

C AV I AR - AN T I AG I N G

Μάσκα με καθαριστική δράση, που προάγει φωτεινότητα στο δέρμα χάρη στα θρεπτικά εκχυλίσματα του χαβιαριού. Το ενεργό συστατικό Gluconolactone προάγει την ανανέωση των κυττάρων και την απολέπιση, ενώ ριθμίζει την διαδικασία κερατινοποίησης. Η CaviarAnti-AgingMask βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος, αφήνοντας το δέρμα απαλό, λείο και ενυδατωμένο. Μετά την εφαρμογή παρέχει μια αίσθηση απαλότητας και βελουδένια εμφάνιση στο δέρμα. Χωρίς γλουτένη. Mask with purifying action, with the illuminating and nourishing extracts of caviar. The presence of Gluconolactone promotes exfoliation and cell renewal, by regulating the process of keratinization. Infinite Beauty Caviar Anti-Aging Mask helps skin regeneration, leaving the skin soft, smooth and hydrated. After application it provides a sense of softness and thanks to corn starch bestows a velvety appearance on the skin. Gluten free. PapayΣυστατικά: CaviarExtract, TsubakiOil, ArganOil, AvocadoOil, VitaminE, Gluconolactone, Urea, Allantoin, TitaniumDioxide, CornStarch, Papay aExtract, HydrolyzedYeastExtract Usage/Χρήση: Σε καθαρό δέρμα, απλώστε την μάσκα ομοιόμορφα με απαλές κυκλικές κινήσεις. Αφήστε την να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με ένα σφουγγαράκι. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό και στεγνώστε. ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια On a cleansed skin, apply evenly on the skin with gentle circular motions. Leave on for about 20 ‘’ and remove with a sponge. Rinse thoroughly with warm water and dry. WARNINGS: Avoid contact with eyes

page - 10

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL C UC UMB ER LI G H T EN I N G MASK 2 0 0 ML

W H I T EN I N G

K00MA2A € 27.00

Μία μαλακτική μάσκα η οποία χρησιμοποιεί τις ευεργετικές λευκαντικές και αναζωογονητικές ιδιότητες του αγγουριού. Εξαλείφει σημάδια κούρασης από το δέρμα , αποκαθιστώντας τον τόνο και την λάμψη στο πρόσωπο. Κατάλληλη για όλα τα δέρματα. An emollient mask that uses cucumber’s lightening and refreshing properties.. It removes signs of tiredness, restoring tone and radiance to the face. Suitable for any skin type. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Cucumber extract, Glycolic acid, Titanium dioxide, Bearberry extract, Tomato extract, Grapefruit extract, Lemon extract, Bilberry extract, Allantoin, Vitamin E, Apricot oil, Bentonite, Corn starch, Talc

Χρήση/Usage: Τοποθετήστε σε πρόσωπο και λαιμό και αφήστε την να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. / After cleansing, spread evenly on face and neck. Leave on for 20 minutes, then remove with a damp sponge.

Y SALI N E MASK 2 0 0 ML

F I RMI N G

K00YS3 € 45.00

Η Ysaline Mask είναι μία μάσκα με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ανανεωτικών και συσφυκτικών ενεργών συστατικών με άμεσο αποτέλεσμα λίφτινγκ. Day by day the time marks our skin, and any time we wish we would have a face where the aging might be stopped. High concentration of revital revitalizing and firming active principles with immediate lifting effect. Χρήση/Usage: Απλώστε ομοιόμορφα σε πρόσωπο και λαιμό. Αφήστε να δράση για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρούμε προσεχτικά με βρεγμένα σφουγκαράκια, και τελειώνουμε με τη κατάλληλη λοσιόν. / Spread evenly on face and neck. Leave on for approximately 20 minutes and remove with a damp sponge. Rinse well with lukewarm water and complete with tonic lotion. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients -Avocado oil, Sweet almond oil, Panthenol, Pea extract, Vegetable DNA, Titanium dioxide, Corn starch, Lactalbumin

MI N ERAL MUD MASK 1 5 0 G R H0501083 € 22.00

SOOT H I N G

Η MINERAL MUD MASK είναι μία καλμαντική μάσκα με βάση τη θεραπευτική λάσπη και καολίνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους για θεραπείες. Για ενζυματικό πίλιγκ - χρήση με το MULTIPULLE PEELlNG - Σαν μάσκα με ενεργά συστατικά - με άλλους MULTIPULLE ορρούς - Σαν καλμαντική μάσκα χωρίς επιπρόσθετα συστατικά. The MINERAL Μυd MASK is a soothing mask made from healing mud and kaolin. It can be used in three different ways for salon treatments: For enzymatic exfoliation – Combined with MULTIPULLE Peeling - As a special active ingredient mask – combined with MULTIPULLE Serums - As a pure soothing mask. The positive effects of healing mud have been known for hundreds of years. It has already been ίπ use for a wide variety of both external and internal applications. Of particular interest from a skin care point of view is its excellent soothing and cleansing effect on the skin. The results from the natural mineral content are also stimulating.

Όλες οι θεραπείες στα δάκτυλα σας….! Όλες οι επαγγελματικές θεραπείες βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com. Αναλυτικά, βήμα-βήμα, όλες οι θεραπείες στα Ελληνικά και Αγγλικά, βίντεο των θεραπειών, καθώς και όλα τα απαραίτητα προϊόντα για την κάθε θεραπεία.

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 11


PROFESSIONAL

SPEC I AL T REAT MEN T MASK S ΜΑΣΚΈΣ ΓΙΑ ΈΙΔΙΚΈΣ ΘΈΡΑΠΈΙΈΣ

T H ERMO MASK - AT ROPH Y - D ULL SK I N

T H ERMO MASK 2 5 0 ML H0200134 € 32.00

Η καλύτερη θερμομάσκα! Η Thermo Mask αναζωογονεί και θερμαίνει το δέρμα βελτιώνοντας την ικανότητα του να απορροφάει τα ενεργά συστατικά της θεραπείας που ακολουθεί. Η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από κάθε είδους θεραπείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ατροφικού και κουρασμένου δέρματος. The ideal Thermomask! Cream mask on a hydrogel-oil water emulsion base with niacinmethylester. Thermo Mask has a revitalizing and warming effect on the skin and improves its capacity to absorb active ingredients in the ensuing treatment. The mask can be used before any type of treatment, especially in the case of tired and atrophied skin.

H Y D ROG EL N - C REAM 7 5 ML

SCAR TREATMENT - ΘΈΡΑΠΈΙΑ ΟΥΛΩΝ

H0200384 € 26.00

Ελαφριά άκρως αποτελεσματική κρέμα, η οποία απορροφάται γρήγορα και παρέχει βαθιά ενυδάτωση και μαλακώνει τους ουλώδες ιστούς με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η επούλωση τους. Περιέχει ειδικά συστατικά όπως αλλαντοϊνη (αυξάνει την ικανότητα σύνδεσης νερού) aπανθενόλη (μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τον κνησμό κατά τη διαδικασία αναγέννησης), καλέντουλα, άρνικα, εκχύλισμα κρεμμυδιού (αντι-βακτηριακή), λάδι δεντρολίβανου. Εφαρμόζεται αρκετές φορές την ημέρα στην περιοχή με απαλό μασάζ και στην συνέχεια χρησιμοποιείται η κατάλληλη κρέμα. Είναι επίσης ιδανικό για τα σημάδια ακμής. ΣΥΝΔΙΑΖΈΤΑΙ ΜΈ ΤΗΝ THERMO MASK Light, fast-absorbing and highly effective for the moisture penetration and softness of the scar tissue. Ingredients: Allantoin (increases the water binding capacity of the skin), heparin (promotes circulation), panthenol (anti-inflammatory and relieves the itching during the regeneration process), marigold, arnica, onion extract (antibacterial), rosemary oil. Application: Apply several times daily to the scarred tissue - gently massage. Then apply as usual the day or night care. Ideal for acne scars. COMBINES WITH THE THERMO MASK.

H T MASK 5 0 0 G R - T H ERMO MASK

Η0604000 € 30.75

T H ERMO MASK - AT ROPH Y - D ULL SK I N

Η ΗΤ Mask είναι μάσκα με φυσικά μέταλλα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από στρώση οποιασδήποτε κρέμας (αντι-γηραντική, θρεπτική, κλπ). Όπως στεγνώνει, η μάσκα σκληραίνει και παράγει θερμότητα για καλύτερη διείσδυση των συστατικών, απαλύνει το δέρμα, και στηρίζει την μικρο-κυκλοφορία του. The principle of this system is, to apply the mask in a paste like condition over a coat of the respective HT cream, so that it hardens and generates warmth. This compact and firm coating together with the warmth improves effective and at once the relief of the skin and supports the skin circulation.

D RY - ALLERG Y PRON E SK I N S CT MASK 500 GR - CRYO/ICY MASK

Η0403300 € 52.00 10 pcs x 40 gr

Η040330A € 31.00 5 pcs x 40 gr

Peel off mask με δράση που είναι βασισμένη στον συνεργικό συνδυασμό 3 ειδών φυκιών τα οποία στηρίζουν ιδανικά το ένα το άλλο. Η CT Mask είναι ιδιαίτερα ιδανική για ξηρά, αλλά και αλλεργικά, ευαίσθητα δέρματα.. Συνιστάται η χρήση της σε συνδυασμό με τον κατάλληλο ορρό/αμπούλα MULTIPULLE αναλόγως του τύπου δέρματος και της θεραπείας που πραγματοποιείτε. The effect of the CT mask is based on the combinational use of three contents of algae, which support each other ideally. It is suitable for dry and also allergic and sensitive skin types.. It is recommended to use the ampoule according to the type of skin .

MOI ST URI Z I N G PEEL- OF F MASK 5 0 0 G R

K00MA12 € 80.00

MOI ST URE - REG EN ERAT I N G

Προάγει την αναγέννηση του κυτταρικού ιστού, και εμποδίζει τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης. Καθιστά το δέρμα καθαρά και ορατά ενυδατωμένο, μαλακό και λείο. It promotes cellular regeneration and prevents the signs of premature aging. It visibly restores and maintains the skin highly mostuurized, soft and subble. Χρήση/Usage: Προσθέστε 90 μλ χλιαρό νερό (περίπου 20°C) σε 30 γρ μάσκας. Ανακατέψτε μέχρι το μείγμα να καταστεί ομοιογενές. Αμέσως τοποθετήστε την μάσκα χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα στο πρόσωπο λαιμό και ντεκολτέ. Η μάσκα σκληραίνει μετά από περίπου 5 λεπτά. Αφήστε την να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Η μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρη ή σε μεγάλα κομμάτια. Mix about 90 ml of tepid water (about 20°C) with 30 gr of the mask. Stir until thorougly mixed. Place the mask on the face, neck and decolete using a spatula. Be swift when placing the mask as it starts to harden after about 5 minutes. Let the mask take affect for about 15 minutes. It can be removed in large pieces or unbroken in one piece. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - arginine, Diatom clay, Algin, Aloe Vera Extract, Calcium Sulphate, Tetrasodium Pyrophosphate

page - 12

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL PEEL OF F C RY OG EN I C MASK W I T H SPI RULI N E 5 0 0 G R K00MA13 € 90.00

AN T I AG I N G - F I RMI N G

Συστήνεται για άντι-γηραντικές και συσφυκτικές θεραπείες λόγω του ότι εξισορροπεί την ενυδάτωση στο δέρμα και διεγείρει την κυτταρική ζωτικότητα, με αποτέλεσμα την αναγέννηση της επιδερμίδας. Το δέρμα γίνεται πιο σφριγηλό, απαλό και λείο. Όλα αυτά χάρη στο spirulina, το μονοκύτταρο φύκι το οποίο περιέχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε πρωτεΐνες, αμινο-οξέα, μέταλλα, και Βιταμίνες Α και Ε. Επιπρόσθετα η παρουσία του κρυογονικού συμπλέγματος μενθόλης (έλαιο μέντας) παρέχει δροσιστική δράση. Recommended in anti-age and firming treatments because it balances skin hydration and stimulates cellular vitality, encouraging the renewal of tissues. Skin recovers firmness, softness and smoothness. All of this is thanks to spirulina, the unicellular algae with the highest protein, amino acids, minerals and vitamin A and E concentrations. The presence of menthol cryogenic complex guarantees a refreshing action. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Solum Diatomeae (Diatomaceous Earth), Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, Spirulina Platensis Extract (Spirulina Platensis Powder), Methyl Diisopropyl Propionamide, Menthol. Χρήση/Usage: Αναμίξτε 1 πακέτο (30 gr) Peel Off Cryogenic mask with Spirulina με 90 ml χλιαρό νερό και ανακατέψτε μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Απλώστε το στο πρόσωπο με πινέλο (αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών). Αφήστε την να δράση για 20 περίπου λεπτά. Η peel off μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρη ή σε μεγάλα κομμάτια . Καθαρίστε τα υπολείμματα με σφουγγαράκια και χλιαρό νερό. / Put the content of one package (30 g.) of Peel Off Cryogenic mask with Spirulina in a bowl with 90ml of lukewarm water (around 1/3 part of Peel off Cryogenic mask with Spirulina package) and mix everything. Apply with a brush on the face. Avoid the eye area and leave for 20 min. Remove it with one unique movement . Cleanse the residual of the mask with tepid water.

B EAUT Y POW D ER C LAY 5 0 0 G R

K00MA4 € 22.00

PROB LEMAT I C SK I N

Ο άργιλος είναι ορυκτής προέλευσης και είναι μία από τις πιο αρχαίες ουσίες που επεξεργάστηκε ο άνθρωπος. Αποτελείτε από διοξείδιο του πυριτίου, αλουμίνα, σίδηρο, τιτάνιο, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο, και μια μικρή ποσότητα μαγνησίου. Το Kleraderm Beauty Powder Clay είναι πράσινο άργιλο το οποίο είναι ιδανικό για λιπαρό, και μεικτό δέρμα το οποίο παρουσιάζει δερματικά προβλήματα. Η μάσκα απορροφά την υπερβολική λιπαρότητα, καθαρίζει βαθιά τους πόρους, και έχει αντιβακτηριακή δράση. Εξισώνει τον τόνο του δέρματος και το ενυδατώνει. Clay has a mineral origin and it’s one of the most ancient substance worked by man. Its’ composition is the following: silica, alumina, iron, titanium, calcium, sodium, potassium, and a little presence of magnesium. The Kleraderm Beauty Powdered Clay is a green clay that is perfect for oily, combination skin problems. The resulting mask absorbs excess oil, deep cleans the pores, and has an antibacterial effect. Evens skin tone and hydrates. Ingredients: Sodium Fullonum (Fueller’s earth) How to use: Αναμίξτε τη σκόνη με ζεστό νερό μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα από την μάσκα και αφήστε την να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρέστε με άφθονο νερό και προχωρήστε με τις επακόλουθες θεραπείες. / Mix the powder with warm water until you obtain the desired density. Spread a thin and uniformed layer οf the mixture and leave to take effect for about 20 minutes. Remove with abundant water and proceed with the subsequent treatments.

SEA MUD 5 0 0 G R

H02731C5 € 15.00

T H ERAPEUT I C MASK

Θαλάσσια λάσπη σε μορφή μικροκονιοποιημένης πούδρας με ισχυρά αποτοξινωτική και θεραπευτική δράση. Μεγάλες συγκεντρώσεις ενεργών συστατικών (μεταλλικά άλατα, ασβέστιο, μαγνήσιο, κ.ά), αλλά και φυτικών ουσιών (φύκια, φαιοφύκη, όστρακα, και άλλα υλικά αποδομημένα, που προέρχονται από την αποσάθρωση φυτικών και ζωικών μικρό-οργανισμών στο πέρασμα των αιώνων). Αποτοξινώνει και θεραπεύει, αυξάνοντας τη μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων -παροχετεύοντας παράλληλα τη λέμφο-, τονώνει -βελτιώνοντας τη μικροκυκλοφορία- και βοηθά στην επανάκτηση μεταλλικών στοιχείων αποκαθιστώντας την οξεοβασική ισορροπία του δέρματος (pH). Πλούσια σε proteoglicanes, αναδομεί τον μεσοκυττάριο χώρο επιτυγχάνοντας σύσφιγξη και ανάπλαση, ενώ τα νουκλεϊκά οξέα -θαλάσσιο DNA- αναδομούν και αναπλάθουν όλες τις υπάρχουσες επιδερμικές βλάβες στην πάσχουσα περιοχή. Κατάλληλη για αδυνάτισμα, κυτταρίτιδα, επιδερμική σύσφιγξη, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική και στο πρόσωπο, όταν υπάρχει ανάγκη αποτοξίνωσης -θεραπεία ακμής, δερματοπάθειες, φλεγμονές, μολύνσεις. Sea mud in powder form with strong antitoxin and therapeutic action. Large concentrations of active ingredients (metals, calcium, magnesium etc., as well as plant substances. Detoxifies and cures by increasing cell metabolism, drainage of the lymph, tones, Rich in proteoglicanes, reconstructs the meso cellular space, acheiving tightening and regeneration. Suitable for face and body therapies such as cellulite, skin tightening, acne, other skin conditions, etc.

PEEL OFF MUD MASK 5 x 40 GR H0400731 € 35.00

PROT EC T I N G - MOI ST URI Z I N G - ELAST I C I T Y

Τα μοναδικά συστατικά της περιλαμβάνουν: Laminaria φύκια τα οποία ενισχύουν το προστατευτικό στρώμα του δέρματος, ενώ ενισχύουν την φυσική προστασία του δέρματος ενάντια στα εξωτερικά ερεθίσματα και την υπεριώδη ακτινοβολία. Gracilaria φύκια τα οποία επηρεάζουν θετικά την ενυδάτωση του δέρματος και διατηρούν την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Η λάσπη βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και διεγείρει την αναγέννηση των κυττάρων. Έχει αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες και είναι ένα φυσικό ενυδατικό. The Thalasso Mud Peel Off Mask is an innovative mask which offers regeneration, firming, elasticity and protection to the skin. It’s unique ingredients include Laminaria algae which strengthens the skin’s protective barrier while it enhances the skin’s natural protection against external stimuli and UV radiation. Gracilaria algae which positively influence and sustain the skin’s moisture balance. The Mud improves the skin’s elasticity and stimulates cell regeneration. It has Anti-inflammatory and anti-itching properties and it is a natural moisturizer

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 13


PROFESSIONAL C OLLAG EN F LEEC E MASK S ΈΙΔΙΚΈΣ ΜΑΣΚΈΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

CAVIAR FLEECE MASK 5 pcs ΈΜΠΟΤΙΣΜΈΝΗ ΣΈ ΧΑΒΙΑΡΙ H0303891 - € 37.50 Η caviar fleece mask αποτελείτε από φυτικό κολλαγόνο εμπλουτισμένο με χαβιάρι. Το χαβιάρι περιέχει πληθώρα θρεπτικών συστατικών και πηγές ενέργειας σε τέλεια αρμονία. The caviar fleece mask consists of a mesh of native collagen fibres onto which proportions of natively soluble collagens are applied under gentle conditions. This form of administration closely emulates the original form of collagen in the skin. Caviar has been integrated as an additional active component. Fish roe contains a high number of nutrients and energy sources in perfect balance.

GREEN TEA FLEECE MASK 5 pcs ΈΜΠΟΤΙΣΜΈΝΗ ΣΈ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ

H0303892 - € 37.50

Η green tea fleece mask αποτελείται από φυτικό κολλαγόνο εμπλουτισμένο με πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι έχει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. A mask generously steeped in active agents. It consists of a mesh of native collagen fibres onto which the proportions of natively soluble collagens are applied under gentle conditions. This form of administration closely emulates the original form of collagen in the skin.

SPEC I ALT Y MASK S MON O D OSE ΈΙΔΙΚΈΣ ΜΑΣΚΈΣ - ΈΜΠΟΤΙΣΜΈΝΈΣ

COLLAGEN MASK 5 pcs

H0200111C - € 34.00

Το θαλάσσιο κολλαγόνο εμποδίζει την απώλεια υγρασίας από το δέρμα, ενώ τα θαλάσσια ορυκτά και ολιγοστοιχεία, βοηθούν στην ρύθμιση της υγρασίας στο δέρμα. Το δροσερό αποτέλεσμα της μάσκας διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να αφήνει το δέρμα απαλό και λείο. Συστήνεται για όλους τους τύπους δέρματος και κυρίως για ρυτίδες και αφυδατωμένο δέρμα. Shield for the skin. The marine collagen contained prevents excessive loss of water, its marine minerals and trace elements help in regulating the water balance. The cooling texture absorbs quickly into the skin. Recommended for all skin types, especially for those prone to wrinkles dehydrated skin. Main Ingredients : Aqua (Water), Butylene Glycol, Soluble Collagen, Glycerin, Betaine, methylparaben, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

ALOE MASK 5 pcs

H0200112C - € 34.00

Με Αλόη και Υαλουρονικό οξύ, προσφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας ενώ παράλληλα επιταχύνει την διαδικασία επιδιόρθωσης του ιδίου του δέρματος. Η μάσκα αναδομεί, απαλύνει και θρέφει το δέρμα, ενώ το δροσερό αποτέλεσμα της μάσκας διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να αφήνει το δέρμα απαλό και λείο. With Aloe and Hyaluronic Acid, it provides the skin with vast amounts of moisture while it accelerates the skin’s repair mechanism. The mask restructures, soothes and nourishes the skin. The cooling effect is quickly absorbed into the skin where it’s effect last for a long time leaving the skin soft and supple to the touch. Main Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Gel, Butylene Glycol, Glycerin, Betaine, methylparaben, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

SUN RELAX COLLAGEN MASK 5 pcs

H0200110V - € 34.00

Αναδομεί, καταπραΰνει και θρέφει το ταλαιπωρημένο από τον ήλιο δέρμα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το ευαίσθητο, αφυδατωμένο δέρμα με τάση για κοκκινίλες και ρυτίδες. Έχει σούπερ ενυδατική και δροσιστική δράση, (χάρη στο θαλάσσιο κολλαγόνο και τα θαλάσσια μέταλλα και ιχνοστοιχεία). Επιταχύνει τον μηχανισμό αναδόμησης του δέρματος, ενώ διατηρεί το δέρμα λείο και απαλό στην αφή. It restructures, soothes and nourishes damaged skin after sun exposure. Particularly suitable for sensitive, dehydrated skin prone to redness and wrinkles. Super moisturizing and cooling effect, (thanks to marine collagen sea minerals and trace elements). It accelerates the skin’s repair mechanism. The long lasting cooling keeps the skin smooth and supple to the touch. Recommended for all skin types, especially sensitive and damaged skin. Main Ingredients : Aqua (Water), Butylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Betaine, Aloe Barbadensis Gel, Soluble Collagen, Xanthan Gum, Allantoin, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

page - 14

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

SERUMS & AMPOULES ΟΡΡΟΙ & ΑΜΠΟΥΛΈΣ MULT I PULLE AMPOULES Κάθε ορρός MULTIPULLE περιέχει 30 μλ από ενεργά συστατικά (αρκετή ποσότητα για 15-30 θεραπείες). Κάθε συσκευασία περιέχει δοσομετρική σύριγγα για την σωστή δοσολογία (1-2 μλ) Έχουν την δυνατότερη απόδοση όταν χρησιμοποιηθούν κάτω από μάσκα (Θέρμο ή κρύο). Όλα τα MULTIPULLE (εκτός από το MULTIPULLE Peeling & MULTIPPULLE Deep Cleansing) μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. Όλοι οι ορροί (εκτός peeling & Deep Cleansing) μπορούν να συνδιαστούν με Ιοντοφόρεση Θετικό (+). Each Multipulle bottle contains 30 ml of a concentrated complex of active ingredients, sufficient for 15-30 treatments. Each bottle comes with a 2 ml syringe, making correct dosages for each treatment simple. The active ingredients can develop their greatest effect if the concentrate is used prior to the appropriate mask. ΑΙΙ MULTIPULLE Concentrates (with the exception of Multipulle Peeling and Deep Cleansing) can be mixed with each other for special treatment purposes.

MULT I PULLE PEELI N G 3 0 ML H0520711 € 40.00

EN Z Y MAT I C EX F OLI AT I ON

Για βαθύ ενζυματικό πίλινγκ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ σε συνδυασμό με την ROSA GRAF MINERAL MUD MASK και ΠΟΤΕ από μόνο του κατευθείαν στο δέρμα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ιοντοφόρεοη. Είναι βασισμένο σε καθαρά φυτική ενζυματική σύνθεση, η οποία παράγετε από φρούτα όπως παπάγια και λεμόνι. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα τα οποία δεν έχει αποβάλει ακόμη το δέρμα με αποτέλεσμα ένα πολύ ραφιναρισμένο, απαλό και λείο δέρμα. Συμβάλει αποτελεσματικά στην κανονικοποίηση του δέρματος και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε λιπαρό και προβληματικό δέρμα. For performing an enzymatic exfoliation. Use only with the ROSA GRAF MINERAL MUD MASK, do not apply to the skin in a pure state! The Peeling concentrate is not suitable for the iontophoresis. The Peeling is based on a purely vegetable enzyme complex, obtained from fruit such as papayas and lemons. It removes the dead horny cells not yet shed and leads to a finer, fresher cutification. The peeling process contributes to a normalisation of the skin condition and is particularly effective for hyperkeratinization, oily and problem skin.

MULT I PULLE C ALMI N G 3 0 ML H033274C € 36.00

F OR I RRI T AT ED SK I N

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για το ερεθισμένο δέρμα. Συστήνεται για μετά από θεραπείες έντονης απολέπισης ή θερμοδυναμικές θεραπείες, ή ακόμα για θεραπεία του δέρματος μετά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο ή. Περιέχει φυσική πρωτεΐνη γλυκιά αμυγδάλου και πανθενόλη για να καλμάρει και να ηρεμίζει το δέρμα. This Multipulle is particularly effective for irritated skin. Especially after excess sun exposure or intense exfoliation or heat treatments. Multipulle Calming contains natural sweet almond protein and panthenol to cool, calm, and ease irritation.

MULT I PULLE D EEP C LEAN SI N G

3 0 ML H0333318 € 32.00

D EEP C LEAN SI N G

Κατασκευασμένο από acid ester μαζί με ethoχylated fatty acid ester. Για βαθύ καθαρισμό, σε δέρματα τα οποία χρειάζονται εξισορρόπηση της έκκρισης σμήγματος αλλά και σε τραχιά δέρματα. MULTIPULLE Deep Cleansing is formulated from iso-fatty acid ester with ethoxy-lated fatty acid ester. It effects by changing the sebum structure and softening comedones (desincrustation). It is only suitable for use in the salon.

MULT I PULLE ROI B OS EX T RAC T 3 0 ML

H0200770 € 32.00

F REE RAD I C ALS C URE

Αυτές οι μοναδικές ιδιαίτερα εντατικές αμπούλες δίνουν στο δέρμα εξαιρετική ενέργεια, βιταμίνες, και ιχνοστοιχεία. Αυξάνουν εξαιρετικά την αντίσταση του δέρματος από βλαβερούς εξωτερικούς παράγοντες και τις ελεύθερες ρίζες. Ο αμυντικός μηχανισμός του δέρματος ενισχύεται δραματικά με βιταμίνη C. Τέλος έχουν πάρα πολύ καλές ικανότητες στο να διατηρούν την ενυδάτωση στο δέρμα. Είναι κατάλληλες για όλα τα είδη δέρματος, ακόμη και τα πιο ευαίσθητα. These unique especially intensive ampoules give the skin a lot of energy, vitamins and trace elements. They increase the power of resistance of the skin and protect from damaging environmental influences as well as from free radicals. The defense mechanism of the skin is lastingly strengthened by vitamin C. Rooibos is suitable for any skin type even for hypersensitive skin. These ampoules have high moisture retaining ability and make the skin smooth and supple. Rooibos is anti-allergenic and anti-phlogistic.

MULT I PULLE C AV I AR 3 0 ML

H0333312 € 32.00

C ELL REG EN ERAT I ON

Αυτός ο καινοτομικός ορρός είναι εμπλουτισμένος με απόσταγμα χαβιάρι, και είναι ειδικά κατασκευασμένος για να σταθεροποιεί και να βελτιώνει τον μηχανισμό επιδιόρθωσης του ιδίου του δέρματος και να θεραπεύει ατροφίες του δέρματος. This innovative emulsion-based active ingredient concentrate, enriched with concentrated caviar extract, was developed to stabilize and improve the skin’s own repair system and to treat existing atrophies.

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 15


PROFESSIONAL MULT I PULLE AN T I ST RESS 3 0 ML

H0333314 € 32.00

RED UC E RED N ESS & C ALMS

Χαλαρώνει και καταπραΰνει το στρεσαρισμένο, κουρασμένο και κοκκινωπό δέρμα. Μειώνει την ερυθρότητα και δίνει νέα χροιά στην επιδερμίδα.

MULT I PULLE B AOB AB 3 0 ML

H0333314 € 32.00

AN T I - AG EI N G MI RAC LE

Έντονα δραστικό συστατικό, συμπυκνωμένο εκχύλισμα Baobab από το σαρκώδες τμήμα των φρούτων. Αποκλειστικά για τις θεραπείες καμπίνας. Τα φυσικά οξέα φρούτων λειτουργούν σαν ένας ήπιος απολεπιστικός παράγοντας προκαλώντας μία φυσική αποφλοίωση στο εξωτερικό στρώμα της επιδερμίδας -την κεράτινη στοιβάδα-. Αυξάνουν ορατά και σε μεγάλο βαθμό την ανάπλαση του δέρματος, αφήνοντας την χροιά της επιδερμίδας ομοιόμορφη, χωρίς ψεγάδια. Visibly dull, tired complexion, enlarged pores, wrinkles? As skin grows older and cells regenerate more slowly, the skin becomes thicker.. This thickening of the skin leads to a dry, rough and flaky appearance. Fine lines and wrinkles become visible. With the BAOABAB EXTRACT the cells of the connective tissue are stimulated to produce more collagen and elastin. This gives the skin a chance to bind the moisture needed. Natural fruit acids promote the regeneration of the skin noticeably and create a youthful and perfect complexion.

MULT I PULLE H Y ALURON 3 0 ML

H0333312 € 32.00

SUPER MOI ST URI Z I N G

Εξαιρετικά αποτελεσματικός ορρός που βελτιώνει την ελαστικότητα και την απαλότητα στο δέρμα σας. Το υαλουρονικό οξύ βελτιστοποιεί την ισορροπία της υγρασίας στα δέρμα, και παράλληλα αυξάνει σημαντικά την ικανότητα του δέρματος να δεσμεύει υγρασία. Ο ορρός περιέχει επίσης πρωτεΐνη γάλακτος η οποία προωθεί τη διαδικασία αναγέννησης του δέρματος. Άλλα σημαντικά συστατικά που περιέχει περιλαμβάνουν: Αλόη, πανθενόλη και αλλαντοΐνη τα οποία παρέχουν φροντίδα και προστασία στο δέρμα σας. Ο ορρός Hyaluron είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους δέρματος, και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε θεραπεία για εξαιρετικά αποτελέσματα! Extremely effective serum which improves the elasticity and smoothness of the skin. Hyaluronic acid balances the hydration levels in the skin, while at the same time it increases greatly the skin’w ability to retain moisture. The serum also contains milk protein, which promotes the skin regeneration process. Other important ingredients include: aloe, panthenol, and alantoin which offer care and protection to the skin. The Hyaluron serum is suitable for all skin types, and can be combined with any treatment for excellent results.

MULTIPULLE ARTICHOKE/LECYTHIN 30 ML

H0203319 € 32.00

AN T I - AG EI N G AN T I W RI N K LE

Aντιγηραντική/αντιριτιδική. Ενεργά συστατικά βασισμένα σε αποστάγματα αγκινάρας και λεκιθίνης ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ώριμα, ταλαιπωρημένα δέρματα. Περιέχει Flavonoids και Tannins τα οποία παρέχουν υψηλή προστασία στο δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες. Προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση και μειώνει σημαντικά τις ρυτίδες. Antiageing/ antiwrinkle balancing. Active emulsion based on Artichoke extract and Lecithin and it is intended for mature, dry and sun-damaged skin. High in Flavonoids and Tannins Effectively protects the skin from free radicals. Hydrates and moisturizes & reduces the depth of wrinkles

MULT I PULLE AN T I C ELLULI T E 3 0 ML

H0500278 € 36.00

AN T I C ELLULI T E

Για την αποτελεσματική θεραπεία της κυτταρίτιδας. Περιέχει γλυκολικό οξύ το οποίο “χαλαρώνει” την κυτταρική δομή της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα τα ενεργά συστατικά να μπορούν να εισχωρούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Τα αποστάγματα καφεΐνης και κισσού που περιέχει ενισχύουν και διεγείρουν την μείωση των λιπαρών κυττάρων. For effective treatment of cellulite symptoms. The component glycolic acid loosens the outer structure of the cells forming the epidermis, allowing the active ingredients to be subsequently introduced more easily. Extracts of caffeine and ivy reinforce and stimulate the reduction of fat cells.

MULT I PULLE ALLERG Y 3 0 ML

H0333314 € 32.00

C ALMI N G

Ο ορρός Allergy είναι ιδανικός για την εντατική φροντίδα για υπερευαίσθητα δέρματα. Έχει πολύ θετικά αποτελέσματα σε αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα, ακμή, κάψιμο από τον ήλιο, κλπ. Καταπραύνει αποτελεσματικά ερεθισμούς του δέρματος. Rosa Graf MULTIPULLE allergy is an ideal ampoule for the intensive care of hypersensitive skin. It has a positive effect on allergic skin reactions, acne, superfi-cial skin injuries, sunburn and photodermatosis. Reliably and naturally alleviates irritations.

page - 16

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

SERUMS & AMPOULES ΟΡΡΟΙ & ΑΜΠΟΥΛΈΣ

MULT I PULLE C OLLAST I N 3 0 ML

C OLLAG EN

H0333317 € 32.00

Αυτό το αποτελεσματικό προϊόν είναι ειδικά κατασκευασμένο για το ευάλωτο, ατροφικό δέρμα. Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα και διεγείρει την αντισωματική ικανότητα του οργανισμού. Το αποτέλεσμα είναι η επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος, και η απάλυνση των ρυτίδων. Τα αμινοξέα που περιέχει είναι εξαιρετικά ενυδατικά και επίσης αυξάνουν την ικανότητα του δέρματος να κατακρατά υγρασία. This pleasant and effective concentrate was designed for skin that is prone to atrophies. The boosting of the collagen formation and the stimulating effect on the skin’s own immune system not only prevent environmentally induced skin ageing, but smoothen existing fine lines. As the amino acids are also a good moisturiser, the skin’s capacity to store mois-ture is increased.

MULT I PULLE Q 1 0 - 3 0 ML

Q -1 0

H0333313 €32.00

Το συνένζυμο Q-l0 είναι ιδανικό για να σταματά τις ελεύθερες ρίζες με φυσικό επακόλουθο το σταμάτημα της γήρανσης του δέρματος από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης σταθεροποιεί την αντισωματική ικανότητα του οργανισμού. Το συνένζυμο Q-l0 της Rosa Graf εξάγεται από φυτικές καλλιέργειες και είναι ίδιο ακριβώς με αυτό που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός. This unique active ingredient concentrate was created with an emulsion base. As Q 10 is a unique radical trap, environmentally induced skin ageing is intensively prevented, minor skin damage is balanced out and the skin’s own immune system is stabilized. Our coenzyme Q 10 which is extracted from plant cultures is identical to that of the skin.

MULT I PULLE N - SC AR 3 0 ML

SC ARS

H0333326 € 32.00

Complex υδατικών ενεργών συστατικών για στοχευόμενη και αποτελεσματική θεραπεία των νωπών ουλών, μειώνει το πρήξιμο στο δέρμα και διεγείρει και ενεργοποιεί την αναγέννηση του κυτταρικού ιστού. Με κύρια συστατικά το εκχύλισμα κρεμμυδιού, ηπαρίνη, πανθενόλη, καλέντουλα και άρνικα. Εφαρμόζεται κάθε βράδυ την πρώτη εβδομάδα πριν από την κρέμα, και 2-3 φορές από την δεύτερη εβδομάδα αναλόγως της ανάγκης του δέρματος. Aqueous active ingredient complex for targeted and effective treatment of fresh scars, reduces swelling and stimulates regeneration. Ingredients: Onion extract, heparin, panthenol, marigold and arnica. Apply in the first week every day, usually in the evening. Apply as usual the skin-type night care. From the second week, apply 2-3 times a week as required.

MULT I PULLE B AOB AB EX T RAC T 3 0 ML

AN T I AG I N G

H0300328 -€ 72.00

Έντονα δραστικό συστατικό, συμπυκνωμένο εκχύλισμα Baobab από το σαρκώδες τμήμα των φρούτων. Αποκλειστικά για τις θεραπείες καμπίνας. Τα φυσικά οξέα φρούτων λειτουργούν σαν ένας ήπιος απολεπιστικός παράγοντας προκαλώντας μία φυσική αποφλοίωση στο εξωτερικό στρώμα της επιδερμίδας -την κεράτινη στοιβάδα-. Αυξάνουν ορατά και σε μεγάλο βαθμό την ανάπλαση του δέρματος, αφήνοντας την χροιά της επιδερμίδας ομοιόμορφη, χωρίς ψεγάδια. Visibly dull, tired complexion, enlarged pores, wrinkles? As skin grows older and cells regenerate more slowly, the skin becomes thicker.. This thickening of the skin leads to a dry, rough and flaky appearance. Fine lines and wrinkles become visible. Here the effects of baobab extract prove their power. The cells of the connective tissue are stimulated to produce more collagen and elastin. This gives the skin a chance to bind the moisture needed. Natural fruit acids promote the regeneration of the skin noticeably and create a youthful and perfect complexion.

N A2 TUR MULTIPULLE POMEGRANATE/GRAPE SEED 3 0 ML H0332251 € 32.00

AN T OX I D AN T AN T I AG I N G

Απαραίτητο για απαιτητικά, ώριμα δέρματα. Περιέχει Λάδι από κουκούτσι σταφυλιού ( υψηλά ποσοστά λινολεικό και λινολενικό οξύ – απαραίτητα λιπο-οξέα) Λάδι από κουκούτσι ροδιού (βήτα καροτένιο, μεταλλικές ουσίες, Flavanoids) Λάδι Argan (εμποδίζει την πρόωρη γήρανση, προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες, ενυδατικό, απαραίτητα λιπο-οξέα), και Υαλουρονικό οξύ (δέσμευση υγρασίας, προάγει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης). Για πρόσωπο λαιμό και ντεκολτέ. A must for demanding mature skin. Contains: Grape seed oil (high content of linoleic and linolenic acids – essential fatty acids, anti-oxidant), pomegranate seed oil (beta carotene, mineral substances, flavanoids), Argan oil (prevents premature skin ageing, protects from free radicals, moisturizer, essential fatty acids), hyaluronic acid (moisture binding, enhances production of collagen and elastin). For face, neck, & décolleté.

N A2 T UR MULT I PULLE OX Y G EN 3 0 ML

H0332252 € 32.00

100

% Natura

SKIN CAREl

OX Y G EN

Απίστευτα εξαιρετικά αποτελέσματα για κουρασμένα, ταλαιπωρημένα, χωρίς “χρώμα” δέρματα. Ένας κυτταρικός ενεργοποιητής οξυγόνου που επιστρέφει το υγιές χρώμα και την φρεσκάδα στο δέρμα. Τα κύρια συστατικά του είναι Phytovityl D το οποίο είναι ενεργός μεταφορέας οξυγόνου στα κύτταρα, και Fuco τζελ το οποίο είναι ένα καθαρά φυτικό συστατικό από καλαμπόκι και σόγια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ. Amazing results for skins with a grey and tired appearance. A cell active oxygen suppliers that returns a healthy and fresh look to the complexion. Its main active ingredients are Phytovityl D, a cell active oxygen supplier and Fuco gel, which is a pure plant substance from corn and soy. Can be applied on Face, neck and décolleté, and gently massaged in. VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 17


PROFESSIONAL ULT I MAT E ST EM C ELL SERUM 1 0 0 ML

H0400231 - € 50.00

PLAN T ST EM C ELLS

Μέρος ενός εντατικού προγράμματος για να βοηθηθεί το δέρμα νεανικό για την μεγαλύτερη μέγιστη διάρκεια.. Το Ultimate Stem Cell Serum περιέχει μια ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση φυτικών εκχυλισμάτων με βάση τα βλαστο-κύτταρα από το Alpine Rose (Αλπικό Τριαντάφυλλο), καθώς και καταπραϋντικά συστατικά, όπως Hamamelis και Aloe. An intensive regime to help the skin stay youthful longer. The Ultimate Stem Cell Serum contains a particularly high concentration of plant-based stem cell extracts from the Alpine Rose, as well as soothing substances such as Hamamelis and Aloe. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Stem Cell Extract from Alpine Rose, Hyaluronic Acid, Vitamin E acetate, Aloe concentrate , Hamamelis (witch hazel), Argan Oil. Χρήση/Usage: Τοποθετήστε τον ορρό ομοιόμορφα στο πρόσωπο , λαιμό και ντεκολτέ. Μασάρετε με απαλές κυκλικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. / Place uniformly on face, neck and decolte,and massage getly with circular movements until fully absorbed.

OX ALI S F LUI D 3 0 ML

MOI ST URE - H Y ALURON I C AC I D

K00ID9 € 35.00

Ένας εντατικός, μη λιπαρός ορρός ο οποίος είναι πηγή ζωτικής ενέργειας για το δέρμα. Προστατεύει το δέρμα από την πρόωρη γήρανση, αφυδάτωση, και τους βλαβερούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εμποδίζει την δημιουργία των ελευθέρων ριζών που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ συνάμα ευνοεί την φυσική διαδικασία ανανέωσης του δέρματος. Αυτός ο ορρός είναι ένας δυναμίτης ενυδάτωσης και προστασίας που αφήνει το δέρμα λαμπερό με αληθινό αποτέλεσμα λίφτινγκ. An intensive, non-oily fluid that is a source of vital energy to defend the skin from stress, premature aging, dehydration and environmental aggressions. It contrasts the formation of free radicals caused by external factors and favors the natural process of skin renewal. This fluid is a concentrate of moisturization and protection that gives the skin a bright, relaxed glow, producing a true lifting effect. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Elastin, Hyaluronic acid, Betaglucan, Cyclodextrins, Plankton extract, Algae extract - Χρήση/Usage: σε καθαρό πρόσωπο απλώνετε τον ορρό πριν να τοποθετήσετε την κρέμα και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί.

C OLLAST I N F LUI D

1 0 0 ML

K00ID7 € 65.00

C OLLAG EN - ELAST I N - H Y ALURON I C AC I D

Ορρός με υψηλές συγκεντρώσεις κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος, με αποτελεσματική δράση κατά των ρυτίδων, και ο οποίος αποκαθιστά ορατά την ενυδάτωση, ελαστικότητα , και σφριγηλότητα του δέρματος A serum with very high concentrations of collagen, elastin, and hyaluronic acid, very effective against wrinkles. It visibly resstores hydration, elaticity, and firming to the skin. Χρήση/Usage: Τοποθετήστε μία λεπτή στρώση στο πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ, και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. Συνεχίστε με την ενυδατική σας κρέμα. - Place a thin film on the face neck and decolette and massage until fully absorbed. Continue with a mosturizing cream Main Active Ingredients: Collagen, Elastin, Hyaluronic Acid, Aloe Vera Gel, Carrageenan Algae Extract, Panthenol, Wheat Protein

LI F T I N G SERUM 1 0 0 ML K00JC7 - €65.00

I MMED I AT E LI F T I N G EF F EC T

Άμεσο αποτέλεσμα λίφτινγκ. Ορατή και άμεση λείανση του προσώπου, μείωση των ρυτίδων, αύξηση της ενυδάτωσης και διέγερση της αναγεννητικής διαδικασίας του δέρματος. Σε λίγες ημέρες, το πρόσωπο επανακτά την νεανική του λάμψη και σφριγηλότητα. Highly concentrated serum, immediate lifting effect.It visibly smoothes the appearance of wrinkles, increasing hydration and regeneration. In a few days, the face reclaims its youthful radiance and firmness. Συστατικά: Cyclodextrin, Xanthan Cross polymer, Aloe Vera Gel, Algae Extract, Panthenol, WheatProtein, Akebia Quinata Extract Usage- Χρήσης: Χρησιμοποιήστε το καθημερινά πριν την κρέμα. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα σε πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ, και μασάρετε απαλά μέχρι να απορροφηθεί./ Use Daily. Apply the serum prior to applying the cream. Place a thin layer on the face, neck and décolleté and massage lightly until fully absorbed.

B OT OF I T I N T EN SI V E SERUM 1 5 ML - 20% Concentration

K00OC4B € 60.00

Το Botofit είναι αποτέλεσμα ακριβής τεχνολογικής και καινοτομικής έρευνας, βασισμένη σε ένα εξαπεπτίδιο το οποίο αναπαράγει αποτέλεσμα παρόμοιο με το botulinic toxin ( BOTOX) χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες. Η συνεχής χρήση μειώνει αισθητά τις ρυτίδες έκφρασης, ιδιαίτερα τις ρυτίδες στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια και τα χείλη, δίνοντας στο πρόσωπο νέα φρεσκάδα, λάμψη και λαμπρότητα. Botofit is the result of an accurate technological and innovative research, based on a hexapeptide that reproduces a botulin-like effect, but without the side effects of botulinic toxin injections. Constant use of this product visibly lessens facial expression lines, especially those on the forehead and around the eyes, giving the face new freshness, radiance and splendor. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Acetyl Hexapeptide-3, Algae extract, Collagen, Hyaluronic acid, Elastin, Plankton Extract, Betaglucan, Cyclodextrin - Χρήση/Usage: Τοποθετήστε μία ή περισσότερες φορές την ημέρα στις επίμαχες περιοχές και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. Apply once or more a day on the areas of interest and massage until completely absorbed

page - 18

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL C AV I AR AN T I AG I N G SERUM 1 0 0 ML

C AV I AR

K00IB4 - €65.00

Ένας καινοτόμος μεταξένιος ορρός ο οποίος απορροφάτε γρήγορακαι προσδίδει στο δέρμα μια νεανική λάμψη, ενώ προωθεί την εξαφάνιση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών. Η αποκλειστική αναγεννητική φόρμουλα του βασιζομένη στο χαβιάρι, θαλάσσιο κολλαγόνο και εκχύλισμα των φύλλων της sapodilla, τονώνει την επιδερμίδα χαρίζοντας στο δέρμα μία μια συμπαγή και λεία εμφάνιση. Συνδυάζεται τέλεια με την Infinite Beauty Caviar Anti-aging Cream. A fast-absorbing, soft and silky serum, which gives the skin a youthful glow, and promotes the disappearance of wrinkles and fine lines. The exclusive regenerating formula which is based on caviar, sea collagen and sapodilla leaf extract, tones the skin giving it a compact and smooth appearance. It is the perfect combination when applied before the Infinite Beauty Caviar Antiaging Cream. Ingredients/ Συστατικά: Caviar, Hyaluronic Acid, Betaglucan, Cyclodextrin, Plankton extract, Marine Collagen, Manilkara leaf Extract, Hydrolized Yeast Extract Useage/ Χρήση: Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως. / Apply on cleansed face and massage until completely absorbed.

N EOG EN ESI S REST ORI N G I N T EN SI V E SERUM 3 0 ML

K00NG3 € 46.00

PLAN T ST EM C ELLS

Εντατικός ορρός ο οποίος είναι βασισμένος στο NEOGENESIS SYSTEM COMPLEX – μίας αποκλειστικής φόρμουλας βασισμένη σε φυτικά βλαστοκύτταρα, φυτικό DNA (δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ). Διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ενυδάτωση και ελαστικότητα του δέρματος. Έπανορθώνει και θρέφει το δέρμα επιστρέφοντας του την νεανική του λάμψη. Intensive restoring serum based on NEOGENESIS SYSTEM COMPLEX (*Vegetal stem cells, Vegetal Dna and Hyaluronic Acid). It repairs and nourishes the skin, returning tone, light and new beauty. It keeps high the hydration level and the elasticity of face’s skin. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Aqua (Water), Chondrus Crispus (Algae) Extract, Glucose, Sorbitol, Sodium Glutamate, Urea, Sodium Hyaluronate, Soluble Collagen, Sodium PCA, Glycine, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Vegetable DNA, Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate, PPG-26-Buteth-26, PEG40 Hydrogenated Castor Oil

Χρήση/Usage: ΣΤοποθετήστε σε καθαρό πρόσωπο πριν από την κρέμα και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως - Apply on perfectly clean face, only or before the cream. Massage until complete absorption.

WHITENING AMPOULES VITAMIN C 20 - 12 x 5 ml

K00SE2 € 45.00

W H I T EN I N G

Εντατικός ορρός σε μονο-δοσικές αμπούλες. Περιέχει δραστικά συστατικά τα οποία για καταπολεμούν τα σημάδια γήρανσης αλλά και μειώνουν αισθητά την δράση της Τυροσινάσης, του ένζυμου ο οποίο είναι υπεύθυνο για την μελανογένεση και διχρωμία του δέρματος. Intensive fluid in single use ampoules, with brightening, moisturizing and anti-radicals effect for a brighter and younger look. Actives contrast skin aging marks and slow down Tyrosinase enzyme responsible for melanogenesis and skin color. Χρήση/USAGE: Χρησιμοποιήστε την αμπούλα καθημερινά Ανακινήστε την αμπούλα προτού την ανοίξετε, και τοποθετήστε την στο πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ. Μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως. / Daily, after perfect cleansing, activate the ampoule by pushing the cap, shake well, evenly apply over face, neck and décolleté. Massage until completely absorbed. Main Active Ingredients: Powder Vitamin C, Hydroxyphenoxy Propionic Acid, Algae Extract, Licorice Extract, Hyaluronic Acid, Aspergillus Ferment, Aloe Vera gel, Vitamin C, Bearberry Extract, Vitamin E, Vitamin PP

GLIKODERM GEL AHA 25% 10 PHIALS x 2 ML

K00GL8 € 37.00

AH A

Τζελ βασισμένο σε αλφα-υδροξυοξέα, και ειδικά στο γλυκολικό οξύ με 4 pH. Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις που επιταχύνουν την κυτταρική αναγέννηση με αποτέλεσμα την αύξηση στην αναπαραγωγή corneocytes και στην σύνθεση μεσοκυτταρικών λιπιδίων. Gel based on alpha-hydroxyacids, in particular glycolic acid with 4 pH. It creates conditions which accelerate cellular turnover, thus encouraging both the reproduciton of corneocytes and the synthesys of intercellular lipids. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Glycolic Acid, Propylene Glycol, Lactic Acid, Tomato Extract, Lemon Extract, Grapefruit Extract, Bilberry Extract, Triethanolamine, Imidazolidinyl Urea, Citric Acid, Malic Acid, Sodium Methylparaben, Sodium Dehydroacetate, Sorbic Acid, Tetrasodium

Χρήση/Usage: Τοποθετήστε ομοιόμορφο στο δέρμα και αφήστε το για 2 έως 4 λεπτά. Στην συνέχει ουδετεροποιήστε το με μαλακή γάζα βουτηγμένη σε νερό. /Apply evenly on skin, leave on from 2 to 4-6 minutes, then neutralize and rinse using soft gauze soaked in water.

Y SALI N E SERUM 3 0 ML

K00YS2 € 52.00

C OLLAG EN - H Y ALURON I C AC I D

Υπερ-ενισχυμένο με κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, και πληθώρα άλλων εντατικών ενεργών συστατικών, το Ysaline Serum έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα λίφτινγκ, και επιφέρει την φωτεινότητα και ζωτικότητα σε όλο το πρόσωπο και λαιμό. Super fortified with collagen, hyalluronic acid and a host of other intensive active ingredients, the Ysaline Serum has a visible lifting effect on all tissues and restores brightness to the face and neck. Χρήση/Usage: After a deep cleansing, apply before moisturizing and massage until completely absorbed. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Collagen, Hyaluronic acid, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein, Pea extract, Vegetable DNA VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 19


PROFESSIONAL CELLIDERM FLUID PHIALS 12 x 10 ML

K00TC4 - € 38.00

C ELLULI T E

Έντατικός, συμπυκνωμένος ορρός για την θεραπεία της κυτταρίτιδας. Πολύ πλούσιο σε ενεργά συστατικά με αποσυμφορητική δράση. Συστήνεται ιδιαίτερα για μασάζ με το οποίο τα ενεργά συστατικά του απορροφούνται και συγχωνεύονται με στο δέρμα για εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ενδυναμώνει τη αποσυμφόρηση της λέμφους, δρώντας θετικά στην ενδυνάμωση του δέρματος. cellulite Rich in active principles with draining An intensive, highly concentrated fluid indicated in the treatment of cellulite. and flowing action. Indicated for long massages, helping the movement of the active substances and permitting their incorporation in the tissue environment. Strengthens the lymphatic drain, positively influencing skin s tissues trophism. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Ivy extract, Oils of : Zedoary, Thyme, Sweet almond, Cypress, Juniper, Lavender, Cinnamon, Ginger, Tocopheryl nicotinate (vitamin E) Χρήση/Usage: Τοποθετήστε ομοιόμορφα στην περιοχή και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί./ Apply evenly on the concerned area and massage until completely absorbed.

PYGEUM AFRICANUM FLUID 12 x 10 ML

K00ER4 € 40.00

F I RMI N G

Αυτός ο εντατικός ορρός περιέχει υψηλές ποσότητες Pygeum africanum και άλλα ενεργά συστατικά, τα οποία ενεργούν πολύ θετικά ενάντια στις ραγάδες και την επιδερμική χαλάρωση. Τα αποτελέσματα είναι ορατά μετά από τις πρώτες θεραπείες. This intensive fluid contains a large quantity of Pygeum africanum and other highly functional substances, which strongly act against strech marks and relaxed tissues. Excellent results can be seen after the first applications. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Pygeum africanum, Sweet almond oil, Avocado oil, Sunflower seed oil, Wheat germ oil, Tocopheryl nicotinate (vitamin E) Χρήση/Usage: Τοποθετήστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί, ιδιαίτερα στην προβληματική περιοχή. / Apply the content of the phial and massage, especially where the unaesthetic problem is more evident.

Όλες οι θεραπείες στα δάκτυλα σας….! Όλες τις επαγγελματικές θεραπείες στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com. Αναλυτικά, βήμα-βήμα, όλες οι θεραπείες στα Ελληνικά και Αγγλικά, βίντεο των θεραπειών, καθώς και όλα τα απαραίτητα προϊόντα για την κάθε θεραπεία.

page - 20

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROD UC T LI N ES & SPEC I AL T REAT MEN T S ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΈΣ ΣΈΙΡΈΣ & ΘΈΡΑΠΈΙΈΣ

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 21


PROFESSIONAL 100% PURE ALGAE & SEA PRODUCTS

Η σειρά Thalasso βασιζεται στα φύκια Gracilaria & Laminaria. Είναι πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία, άλατα, αμινοξέα και βιταμίνες. Η δράση της έντονης ενυδάτωσης που έχουν, τονώνει & συσφίγγει τους ιστούς και το δέρμα. Η επιδερμίδα γίνεται και δείχνει πιο ελαστική, λεία και φωτεινή. Τα φύκια επιτρέπουν στο δέρμα να αντιστέκεται με επιτυχία στις επιθέσεις και τη φθορά που οι ελεύθερες ρίζες προκαλούν, ενώ ανανεώνει και βελτιώνει την άρδευση του αίματος, την οξυγόνωση και την ενέργεια όλου του οργανισμού.

Γιατί όμως τα προϊόντα THALASSO είναι 100% αγνά; Λόγω της περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονα της και γύρω από τον Ήλιο, δημιουργούνται διάφορες δυνάμεις που ασκούνται στην ατμόσφαιρα και στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πολλά εντυπωσιακά φαινόμενα. Ένα από αυτά, είναι και το ρεύμα Benguela (Μπενγκουέλα) που εμφανίζεται στις Δυτικές Ακτές της Αφρικής. Tο ρεύμα BENGUELA είναι: •

το αρχαιότερο λόγω μορφολογίας

το δυνατότερο διότι ταξιδεύει με 10 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλ. 36 Km/h,

το πλουσιότερο σε θρεπτικές ουσίες συνένωση τριών Ωκεανών

διότι είναι

το καθαρότερο γιατί ανακυκλώνεται συνεχώς ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο -του ρεύματος Benguela-, δημιουργεί το λεγόμενο L.M.E. (Large Maritime Ecosystem) δηλαδή, Μεγάλο Θαλάσσιο Οικοσύστημα και καθιστά την περιοχή της ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΟΥΣΙΑ σε θαλάσσια προϊόντα και παράγωγα αυτής όπως είναι το αλάτι, τα φύκια, η λάσπη κ.ά. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι λόγω της ανομβρίας που προκαλούν οι νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, δεν υπάρχουν : Οικισμοί - Φυσικά ποτάμια - Βιομηχανίες - Γεωργική παραγωγή (λιπάσματα-φυτοφάρμακα) που μολύνουν τα νερά με τοξικά απόβλητα, κάτι που γίνεται επί σειρά ετών στο Βόρειο Ατλαντικό (Γαλλία, Ισπανία κ.ά.), Δυτικές ακτές Ειρηνικού Ωκεανού (Αμερική, Παναμά κ.ά.), σε λίμνες και ποτάμια της Ευρώπης, καθώς και σε κλειστές θάλασσες όπως η Μαύρη και η Νεκρά Θάλασσα.

page - 22

The Thalasso Line is based on the Gracilaria & Laminaria Algae. Rich in metal elements, trace elements, salts, amino acids and vitamins and very high in moisturizing elements that tones and tightens the skin. The skin becomes more elastic, soft and supple. The algae empowers the skin defenses against environmental factors (free radicals).

Why are the THALASSO products so pure? In fact, we can even cook and eat them, while at the same time use them for a variety of face and body therapies with amazing results. Due to the spin of the earth around its axis and around the sun, various forces act upon the surface of the earth and its atmosphere. As a result some very amazing phenomena take place. One such phenomenon is the Benguela Current that is present off the western shores of Africa - off of Namibia. The BENGUELA current is: •

one of the oldest cuurents

most powerful (it travels about 10 meters per second

the richest in the plant since it blends 3 oceans together

the cleanest on the planet because it recycles itself continouosly around the planet.

The Benguela current causes the creation of L.M.E. (Large Maritime Ecosystem) which makes the waters outside Namibia exceptionally rich in marine products and their derivatives such alagae, mud, sea salt, etc. The most important factor that plays a huge role in the fact that the Thalasso products are so pure is the fact that the south-south easterly winds cause drought in the region and as such in the western side of Namibia we have a huge desert that meets the sea. There are no: settlements-natural rivers-industries-agriculture that could contaminate the waters with toxic wastes., which is something that has been taking place for a number of years in the north atlantic, western shores of the Pacific ocean, in rivers and lakes in Europe, as well as in closed seas such as the Dead sea and the Black sea.

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL FACE - ΠΡΟΣΩΠΟΥ DRIED LAMINARIA ALGAE ΑΠΟΞΗΡΑΜΈΝΑ ΚΑΦΈ ΦΥΚΙΑ LAMINARIA ALGAE EYE PADS (30 PCS)

LAMINARIA/ALGAE FRONDS PEELED (10 PCS)

H0207705C30 - € 33.00

Μεγάλα φύλλα φυκιών Laminaria για θεραπεία σε όλο το πρόσωπο. Τα laminaria algae fronds αποτελούν μία εντατική ενυδατική, συσφικτική, αναγεννητική θεραπεία για πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ.

H0217040 € 26.00

Large laminaria algae fronds for face therapies. The Peeled Laminaria Algae Strips are an intensive moisturizing, firming and revitalizing treatment for the face, neck and decollete.

Mικρά φυλαράκια φυκιών Laminaria για την θεραπεία της περιοχής κάτω από τα μάτια και τα χείλη. special laminaria algae fronds for eye and lip therapies.

HAND CARE ΚΡΈΜΑ ΧΈΡΙΩΝ T H ALASSO H AN D 2 5 0 ML H0207087 - € 19.00 Η αόρατη ασπίδα προστασίας ενάντια στην πρόωρη γήρανση του ν. Εξαιρετικής δέρματος των χεριών. ποιότητας κρέμα με αποστάγματα από φύκια, χωρίς λιπαρά συστατικά, απορροφάται γρήγορα. The invisible protection against premature ageing of the hands. Non-fatty, quickly absorbed, high quality hand cream with algae extract. The hands are as protected as if covered by invisible gloves.

CREAMS & MASKS ΚΡΈΜΈΣ & ΜΑΣΚΈΣ T H ALASSO D AY 7 5 ML H020780C75 € 16.00

Μία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. Διατηρεί την φυσική ισορροπία του δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση για μεικ-απ. Μία προστατευτική ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί την ενυδάτωση. ThalassO Day a light fluid yet nourishing day protection. Perfect care for demanding as well as sun tired and environmentally damaged skin. It helps to improve the elasticity and drenches the skin with moisture.Preserves the natural balance of the skin. Ideal make up base. A protective coat-ing to retain moisture and gives a feeling of well- being.

T H ALASSO MASK 5 0 0 ML H02782CF € 25.00 Μία πρωτοποριακής σύνθεσης μάσκα η οποία μεγιστοποιεί την ικανότητα του δέρματος να συγκρατεί υγρασία. Η ThalassO Mask συγκρίνεται με ένα ωκεανό δροσιάς για το δέρμα με άμεσο ενυδατικό αποτέλεσμα ακόμη και στα πιο ξηρά δέρματα. Αυτή η άκρως ενυδατική καινοτομία ανακουφίζει την δίψα για ενυδάτωση τόσο στα απαιτητικά και ώριμα δέρματα αλλά και στα ξηρά και ερεθισμένα δέρματα. An advanced and fascinating new development now allows to optimise the moisture retaining ability of the skin: It has an immediate effect on demanding skin in a multiple way of extended hydration: This refreshing innovation relieves the thirst for moisture of demanding and quickly to restore skin as well as irritated and dry skins.

Το γνωρίζετε; Με τα βασικά προϊόντα της σειράς ThalassO μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας πάνω από 40 διαφορετικές ΠΟΛΥ αποτελεσματικές θεραπείες για πρόσωπο και σώμα. ΠΡΟΣΈΞΤΈ: Οι θεραπείες και τα προϊόντα της σειράς ThalassO δεν μυρίζουν άσχημα όπως πολλά προιόντα θαλασσοθεραπείας που κυκλοφορούν στην αγορά. Απεναντίας προσδίδουν ένα ευχάριστο και γνήσιο άρωμα θάλασσας.

Did you know? More than 40 different and very effective therapies can be offered to your clients with the ThalassO line covering all types of therapies for face and body.

PLEASE NOTE: The pure ThalassO products and therapies do not have an unpleasant smell like many other so called thalasso therapy products in the market today. Instead they have a distinct and pure “sea breeze” aroma. VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 23


PROFESSIONAL

100% PURE

LAMINARIA ALGAE 500 gr

SEA

H0200701C5 € 17.50

Ζουν στα μεσαία στρώματα της θάλασσας και έχουν μέγεθος 10-100 εκατοστά. Είναι τα πλουσιότερα σε αμινοξέα, βιταμίνες και μέταλλα. Περιέχουν βιταμίνες A, σύμπλεγμα βιταμίνης B, Β2, C, E, Βήτα-Καροτίνη ιώδιο και αμινοξέα -βασικό συστατικό των πρωτεϊνών-. Προάγουν την απορρόφηση οξυγόνου από τα κύτταρα. Ένδυναμώνουν τα αιμοφόρα αγγεία, και βοηθούν στην αποβολή των οιδημάτων, απαλλάσσοντας το σώμα από το πρόβλημα της κατακράτησης νερού που συνυπάρχει με το πρόβλημα της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Ενεργοποιούν τα κύτταρα του συνεκτικού ιστού. Ενεργούν σαν γαλακτωματοποιητές για κοσμετολογικά προϊόντα. Το αντιοξειδωτικό προϊόν KELP εξάγεται από τα φύκια Laminaria. Περιέχει 23 μεταλλικά στοιχεία (ασβέστιο, χλώριο, χαλκό, ιώδιο, σίδηρο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, κάλιο, νάτριο, θείο φώσφορο, ψευδάργυρο, βόριο, κάδμιο, χρώμιο, νικέλιο). Στα φύκια Laminaria αποδίδονται: αποτελεσματικές ικανότητες στη μείωση βάρους, θεραπευτικές ιδιότητες στα προβλήματα θυρεοειδούς και αδένων, στη ανακούφιση του άσθματος, δυνατότητες επιβράδυνσης της γήρανσης, καθώς και σημαντική στήριξη κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης.

Laminaria Algae are found in the middle sea layers and range in length from 10-100 cm. They are very rich in amino acids, vitamins, and metals. They contain vit A, vit B complex, B2, C E, beta-carotene, iodine. They promote better oxygenation by the cells. Furthermore, they strengthen the blood vessels, and play a vital role in disposal of toxins, and extra water retention by the body (something present in cases of cellulite and topical fat). Finally they stimulate the connective cell structure. The anti-oxidant product KELP is derived from Laminaria algae. It contains 23 μεταλλικά elements (calcium, chlorium, copper, iodine, iron, magnesium, magganese, and others.)

PEEL OFF MUD MASK 5 x 40 GR

H0400731 € 35.00

Τα μοναδικά συστατικά της περιλαμβάνουν: Laminaria φύκια τα οποία ενισχύουν το προστατευτικό στρώμα του δέρματος, ενώ ενισχύουν την φυσική προστασία του δέρματος ενάντια στα εξωτερικά ερεθίσματα και την υπεριώδη ακτινοβολία. Gracilaria φύκια τα οποία επηρεάζουν θετικά την ενυδάτωση του δέρματος και διατηρούν την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Η λάσπη βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και διεγείρει την αναγέννηση των κυττάρων. Έχει αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες και είναι ένα φυσικό ενυδατικό. The Thalasso Mud Peel Off Mask is an innovative mask which offers regeneration, firming, elasticity and protection to the skin. It’s unique ingredients include Laminaria algae which strengthens the skin’s protective barrier while it enhances the skin’s natural protection against external stimuli and UV radiation. Gracilaria algae which positively influence and sustain the skin’s moisture balance. The Mud improves the skin’s elasticity and stimulates cell regeneration. It has Antiinflammatory and anti-itching properties and it is a natural moisturizer

page - 24

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL GRACILARIA ALGAE 500 gr

H0200711C5 € 17.50

Είναι πλούσια σε διατροφικές αξίες -η περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες είναι 25% μεγαλύτερη από ότι στο γάλα- καθώς και σε βιταμίνες (A, B, C, D, E και Κ). Λόγω της εξαιρετικά υψηλής περιεκτικότητας τους σε ιώδιο και μεταλλικά στοιχεία καθώς και λόγω των αντιβιοτικών ουσιών τους να αμύνονται στα παθογόνα μικρόβια, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εναλλακτική ιατρική και στη βακτηριολογία. Τα φύκια GRACILARIA ζουν στα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας και έχουν μέγεθος 10-40 εκατοστά. Το χρώμα τους καθορίζεται από την ένταση του φωτός που δέχονται ενώ η ευεργετική τους δράση οφείλεται στο ότι έχουν την ικανότητα να δημιουργούν υπερτονικά ως προς τον ορό του αίματος διαλύματα, με αποτέλεσμα να διαπηδούν εύκολα στην κυκλοφορία. Η άμεση (απελευθέρωση λιπαρών οξέων) και η έμμεση (βελτίωση της αιματικής κυκλοφορίας-αυξημένη αποβολή περιττών στοιχείων) λιποδιαλυτική τους δράση όπως και ή έλλειψη θερμίδων, τα συμπεριλαμβάνει σε πολλές θεραπείες παχυσαρκίας, κυτταρίτιδας και καταπολέμησης τοπικού πάχους.

SEA MUD 5 0 0 G R

GRACILARIA algae live in the deeper sea layers and range in length from 10-40 cm. Their color is determined by the amount of sunlight they receive. They have an immediate effect as to the release of fatty toxins, and they also improve blood circulation and aid in the removal of waste substances and toxins from the body. Very noticable lipo reduction effect. Used extensively in face and body therapies.

H02731C5 € 15.00

Θαλάσσια λάσπη σε μορφή μικροκονιοποιημένης πούδρας με ισχυρά αποτοξινωτική και θεραπευτική δράση. Μεγάλες συγκεντρώσεις ενεργών συστατικών (μεταλλικά άλατα, ασβέστιο, μαγνήσιο, κ.ά), αλλά και φυτικών ουσιών (φύκια, φαιοφύκη, όστρακα, και άλλα υλικά αποδομημένα, που προέρχονται από την αποσάθρωση φυτικών και ζωικών μικρό-οργανισμών στο πέρασμα των αιώνων). Αποτοξινώνει και θεραπεύει, αυξάνοντας τη μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων -παροχετεύοντας παράλληλα τη λέμφο-, τονώνει -βελτιώνοντας τη μικροκυκλοφορία- και βοηθά στην επανάκτηση μεταλλικών στοιχείων αποκαθιστώντας την οξεοβασική ισορροπία του δέρματος (pH). Πλούσια σε proteoglicanes, αναδομεί τον μεσοκυττάριο χώρο επιτυγχάνοντας σύσφιγξη και ανάπλαση, ενώ τα νουκλεϊκά οξέα -θαλάσσιο DNA- αναδομούν και αναπλάθουν όλες τις υπάρχουσες επιδερμικές βλάβες στην πάσχουσα περιοχή. Κατάλληλη για αδυνάτισμα, κυτταρίτιδα, επιδερμική σύσφιγξη, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική και στο πρόσωπο, όταν υπάρχει ανάγκη αποτοξίνωσης -θεραπεία ακμής, δερματοπάθειες, φλεγμονές, μολύνσεις.

SEA SALT 5 0 0 G R

Very rich in proteins (25% greater than in milk) as well as in vitamins A, B, C, D, E και Κ. Due to their excessive content of iodine and metal elements, as well as due to their high concentration of antibiotic substances, they are used exxtensively in bacteriology as well as alternative medicine.

Sea mud in powder form with strong antitoxin and therapeutic action. Large concentrations of active ingredients (metals, calcium, magnesium etc., as well as plant substances. Detoxifies and cures by increasing cell metabolism, drainage of the lymph, tones, Rich in proteoglicanes, reconstructs the meso cellular space, acheiving tightening and regeneration. Suitable for face and body therapies such as cellulite, skin tightening, acne, other skin conditions, etc.

H02721C5 € 10.00

Αγνά, τελείως καθαρά απαλλαγμένα από βιομηχανικές ή χημικές ουσίες, ανόθευτα, χωρίς βελτιωτικά ροής. Σαν αλατούχο scrub, απελευθερώνει τους ιστούς του δέρματος από τις τοξικές ουσίες και προάγει τη λείανση του δέρματος απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα. Βελτιώνει τη κυκλοφορία του αίματος. Ισορροπεί το pH του δέρματος.

ALG AE G EL 5 0 0 ML

H02751CF - € 24.00

Ζελατίνη από θαλάσσια φύκια που εξάγεται από τα Gracilaria Algae, με δράση παρόμοια με αυτή της φυσικής ελαστίνης του δέρματος. Αναζωογονεί, θρέφει και συσφίγγει το δέρμα, εξαιρετικά χρήσιμο προϊόν επίσης για την περιοχή των μαλλιών και των χειλιών. Απαραίτητο για χρήση πριν από όλες της Θαλασσοθεραπείες προσώπου ή σώματος, αφού η πλούσια ενυδάτωση που προσφέρει συμβάλλει στο εξαιρετικό αποτέλεσμα όλων των θεραπειών. Super moisturizing algae gel for most Thalasso therapies. Derived from Gracilaria Algae and is a combination of the main ingredients of Gracilaria. It rejuvenates, gives nutrition, and tightens the skin. ideal use as accelerant before all Thalasso treatments

VAT N OT INCLUDED

Natural sea salt ideal for all Thalasso therapies and peeling. Removes toxic waste from the tissue - Improves blood circulation - Balances pH value of the tissue. Usable as food stuff - Absolutely free of manufactured chemicals. Pure (untreated)

SALI N E 5 0 0 ML H02741CF - € 15.50 Ισότονο νερό από την βαθιά θάλασσα του Νότιου Ωκεανού. Προέρχεται από συμπυκνωμένο νερό της θάλασσας. Υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα, ιχνοστοιχεία, ολιγοστοιχεία. Ενεργεί πάνω στο μεταβολισμό των ενζύμων (το αμυντικό σύστημα της επιδερμίδας) εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες. Original water of the deep sea from the Southern Ocean off the Namibian coast which therefore still contains all precious substances from the Sea This sole product is a 14 % sea water concentrate derived through dehydration of the normal sea water containing 3,5% salt To be used for cold vaporising and to keep the gauze moistened as well as the mud mask

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 25


PROFESSIONAL BODY - ΣΩΜΑΤΟΣ .com

lon99 a s y m . www

T H ALASSO OI L 1 0 0 m l

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

T H ALASSO B OD Y 5 0 0 m l

H0207084 € 20.50

Μία ελαφριά αρωματική κρέμα με έέξτρα ενυδατικές ιδιότητες, απαραίτητη για την ελαστικότητα και απαλότητα του δέρματος. Βοηθά στην τόνωση και σύσφιξη του δέρματος. Το ThalassO Body απορροφάτε πολύ γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δίνει δυνατό αίσθημα δροσιάς και φρεσκάδας. A lightweight aromatic body emulsion with moisturizing qualities indispensable for elasticity and softness softness. An excellent advocate for firmness of the skin. ThalassO Body is quickly absorbed by the skin which allows one to dress immediately. It gives a wonderful smooth skin feeling and vital wellbeing

C REAM PUMP Essential for all 250 ml creams of Heitland, Rosa Graf, Thalasso. Multiple uses

H0204961 - € 6.00

T H ALASSO PEELI N G 2 5 0 m l

Το ThalassO Oil είναι ένα απαράμιλλο διεγερτικό σπρέι το οποίο ”ξυπνά” το δέρμα ενώ του χαρίζει την απαραίτητη φροντίδα. Άμεσα ενεργό και αναζωογονητικό με την εφαρμογή, είναι η τέλεια λύση για τα κοινά ερεθίσματα- όπως φαγούρα – για τα ξηρά δέρματα. Απορροφάται πολύ γρήγορα χωρίς να αφήνει “λαδερό” το δέρμα. Τέλιωμα μετά από κάθε θεραπεία σώματος. A firm but supple skin is the prerequisite for a beautiful, attractive body. ThalassO Oil is a unique stimulating body care spray awakening the body while inducing the feeling of being perfectly cared for. ThalassO Oil is immediately active and invigorating upon application. It is the per-fect solution for the common itchiness of dry skin. Penetrates quickly so one can dress immediately after applying.

Λιποδιάλυση - Σύσφιξη - Κυτταρίτιδα SLI MMI N G - T I G H T EN I N G - C ELLULI T E T H ALASSO T H ERMO 5 0 0 m l

H02788CF € 30.00

Το καταπληκτικό θερμαντικό τζελ της Thalasso με βασικά συστατικά τα φύκια Gracilaria καθώς και θερμοδυναμικούς παράγοντες για διπλή δράση. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα Η ζέστη που δημιουργεί επιταχύνει την αφομοίωση από το δέρμα των ενεργών συστατικών και αυξάνει την μικροκυκλοφορία με αποτέλεσμα την διέγερση του μεταβολισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μόνο του για αποτελεσματική θεραπεία λιποδιάλυσης, σύσφιξης, και κυτταρίτιδας . The self-heating “body intensive gel” for partial treatments of problem areas. ThalassO Thermo contains a unique complex of algae as well as a thermodynamic factor with double effectiveness. It accelerates the reception of effective ingredients as well as the microcirculation which stimulates the metabolism. This phenomenon is visible to both the eye and body as slight reddening of the skin as well as a light tingling occurs and lasts between ½ hour up to 1 1/2 hours.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ αντλία -πολλών χρήσεων για κρέμες των 250 ML

F AC E & B OD Y -

H0207085 € 26.00

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ H0207086 - € 27.00

Κρεμώδης, χωρίς σαπούνι, κρεμο-πίλινγκ το οποίο περιέχει αποστάγματα από φύκια Gracilaria και λεπτούς μικρούς κόκκους. Απαραίτητο για την αναπνευστική λειτουργία το δέρματος, παρέχει βαθύ αλλά ήπιο καθαρισμό των πόρων. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος καθιστώντας τη υφή του βελούδινη. Προετοιμάζει το δέρμα για τις επακόλουθες θεραπείες. ThalassO Peeling is a soap free emollient containing an extract from the Gracilaria algae and fine granules. Indispensable for quality respiration of the skin, and deep yet gentle cleansing of the pores. Intensive deep cleansing for face and body. Removes dead skin cells and improves the skin natural renewal process rendering the complexion more radiant. Prepares the skin to more readily accept the effective ingredients of the treatments to follow.

page - 26

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL HELIX ASPERSA - Complete Skin Revitalizing Η καινοτόμος και άκρως αποτελεσματική σειρά περιποίησης Helix aspersa της ROSA GRAF περιέχει φυσικά δραστικά συστατικά από το σαλιγκάρι τα οποία έχουν εξαιρετικές κοσμετολογικές ιδιότητες. Τα δραστικά συστατικά που περιλαμβάνουν αλλαντοϊνη, κολλαγόνο, ελαστίνη, και γλυκολικό οξύ, συμβάλλουν στην αναγέννηση, αναζωογόνηση και σύσφιξη του δέρματος παρέχοντας διαρκή ενυδάτωση, προστατεύουν με φυσικό τρόπο το δέρμα από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, και ενισχύουν τους μηχανισμούς άμυνας του δέρματος. Η έκκριση του σαλιγκαριού διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και μειώνει τα σημάδια της γήρανσης του δέρματος, ενώ ελαχιστοποιεί τις φθορές του δέρματος που προκαλούνται από την πρόωρη γήρανση του δέρματος. Χωρίς ορυκτέλαια - Χωρίς Paraben - Χωρίς Άρωμα The innovative and highly effective HELIX ASPERSA care series from ROSA GRAF contains natural snail slime as main active ingredient. This natural product has fascinating cosmetic properties. Snail slime contains allantoin, collagen, elastin, and glycolic acid , and therefore protects the skin against environmental influences in a natural way, it strengthens the skin’s defense mechanisms, regenerates and firms the skin and provides lasting moisture. Mineral oil free - Paraben free - Perfume free

Η ΝΕΑ Εξαιρετικά Αποτελεσματική Αντι-Γηραντική θεραπεία HELIX ASPERSA Διεγείρει την παραγωγή Κολλαγόνου και Ελαστίνης Μειώνει τα σημάδια Γήρανσης του δέρματος και Ρυτίδες Ελαχιστοποιεί τις φθορές του δέρματος

The NEW extremely Effective Anti-Aging Treament HELIX ASPERSA Stimulates Collagen and Elastin Production Reduces skin aging signs and wrinkles Minimizes Environmental Damage to the skin

HELIX ASPERSA TREATMENT PACK

Τα Φυσικά Συστατικά Του HELIX ASPERSA Αλλαντοΐνη: Διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων ιστών. Κολλαγόνο: Λειτουργεί ως ισχυρό αναγεννητικό του δέρματος, προάγει την ανανέωση των κυττάρων και κάνει το δέρμα απαλό και λείο. Έλαστίνη: Συμβάλλει στην σύσφιξη του δέρματος μέσω της ανανέωσης των κυττάρων. Δρα αποτελεσματικά κατά των ρυτίδων γύρω από τα μάτια και τα χείλη, κατά των ραγάδων και ουλών, κλπ. Γλυκολικό οξύ: Εξαιρετικό απολεπιστικό συστατικό το οποίο απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και διεγείρει το σχηματισμό νέων κυττάρων, καταπολεμά τις κηλίδες, ραγάδες, ουλές, κλπ.

HELIX ASPERSA Snail Slime a natural product with fascinating cosmetic properties, contains naturally amongst others: Allantoin: Stimulates cell proliferation and reconstruction of damaged tissue. It is used in many preparations to treat ulcers, wounds and burns and to repair these slowly.

H0200143 € 130.00

Το κάθε Επαγγελματικό HELIX ASPERSA Treatment Pack περιλαμβάνει / Each professional Pack includes: 8 pcs HELIX ASPERSA Gel (10ml) 8 pcs HELIX ASPERSA 24h Cream (15ml) 8 pcs Collagen Fleece Mask (20ml)

Collagen: works as a powerful regenerator of the skin, provides cell renewal and makes the skin smooth and soft. This property also helps the snails to repair their shell when it breaks. Elastin: a substance that tightens the skin by rejuvenating the cells, it quickly removes wrinkles around the eyes and lips, stretch marks, scars, etc. Glycolic acid: an excellent peeling removes dead skin cells and stimulates formation of new cells, it fights against blemishes, stretch marks, scars, etc.

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 27


PROFESSIONAL HYALURONIC - Super Moisturizing - Anti Aging ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ - Μειώνει τις ρυτίδες , Παρέχει Σύσφιξη , Υποστηρίζει τις δερματικές λειτουργίες Το υαλουρονικό οξύ ή υαλουρονικό είναι πολύ περισσότερο από απλώς ένα επιστημονικά αποδεδειγμένο ενυδατικό συστατικό. Έχει αποκτήσει σχεδόν την ιδιότητα της θαυματουργής θεραπείας. Το υαλουρονικό οξύ οχι μόνο είναι ικανό να αποθηκεύει 600 φορές το βάρος του σε υγρασία, αλλά επιπρόσθετα διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης από το ίδιο το δέρμα. Λόγο της ειδικής μοριακής δομής του , το υαλουρονικό οξύ εναποθέτεται στο χώρο μεταξύ των κυττάρων του δέρματος, και δημιουργεί “διαδρόμους” για τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών. Επίσης σημαντικό, το υαλουρονικό οξύ υποστηρίζει και προωθεί την ικανότητα ανάπλασης του δέρματος - η απόσταση μεταξύ των μεμονωμένων κυττάρων παρέχει χώρο για την κυτταρική διαίρεση και επιτρέπει στα πρόσφατα δημιουργούμενα κύτταρα να ταξιδέψουν προς την επιφάνεια του δέρματος. Triple effect: Wrinkle Smoothing, firming, supporting Hyaluronic acid or Hyaluronan is far more than just a proven moisturizer. It nearly seems to have the status of a miracle cure. Not only is it capable of storing 600 times its own weight of moisture, but it also stimulates the skin’s production of collastin and elastin. Hyaluronic acid places itself between the cells and, via its special molecular structure, creates pathways for the transport of nutrients and liquids. Above that Hyaluronic acid supports the skin’s regeneration capacities: the distance between individual cells provides space for cell division and enables newly generated cells to travel towards the skin’s surface. The skin can act “younger” and regains former smoothness.

Excellent Active Ingredients for totally rejuvenated, younger looking, smooth and supple skin

Detox Clay Mineral Gel Mask Deep cleansing clay mineral gel mask with smectite-rich Montmorillonite. Binds pollutants and rich in Minerals. The expandable clay minerals remove pollutants, toxins and surplus oil from the skin and bind them into the clay minerals. The light tingling sensation that may be experienced revitalizes the skin

ENT REATM T E T E L COMP GE PACKA ίες ραπε 8-10 Θε

Hyaluronic Multipulle Serum Hyaluronic Acid – Skin hydration and anti wrinkle Nalidone and Sodium Lactate – Skin hydration Panthenol and Alantoin – Care and protection from skin irritations Aloe - Care and protection from skin irritations (antiinflammatory) Argireline – Anti wrinkle peptide Lactokine – Milk protein to regenerate stressed skin (antiinflammatory) Glycerine and Sorbitol – Skin hydration

Hyaluronic Mask Hyaluronic Acid - Skin hydration and anti wrinkle Shea Butter – Skin nurturing, re-hydrating Avocado Oil – Extremely skin friendly oil components, smoothing, rehydrating, moisturizing, helps to reduce wrinkles. Jojoba Oil – Extremely kind to the skin. Increases the moisture of the skin tissue Aloe Gel – Leaves the skin feeling smooth and moisturizes down to the epidermal layer

Hyaluronic Cream Hyaluronic Acid - Skin hydration and anti wrinkle Squalane – Active ingredient extracted from plants (olives) that protects the skin from loss of moisture, and helps retain its elasticity and smoothness.Squalane is very similar to the skin’s natural oil and therefore ensures excellent skin compatability. Shea butter and jojoba oil

page - 28

H0400980 € 140.00

Το κάθε Επαγγελματικό HYALURONIC SKIN CARE PACK περιλαμβάνει / Each professional Pack includes: 1 pcs Mineral Clay Mask (75 ml) 2 pcs Hyaluron Cream (50 ml) 2 pcs Hyaluron Mask (50 ml) 1 pcs Hyaluron Acid Serum (30 ml)

ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ Μειώνει τις ρυτίδες Παρέχει Σύσφιξη Υποστηρίζει τις δερματικές λειτουργίες We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

REJ UV EN AT I N G EY E C ARE T REAT MEN T Ενυδάτωση - Σύσφιξη - Αποσυμφόρηση Ειδική ενυδατική θεραπεία για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην σύσφιξη της περιοχής και στην απομάκρυνση των μαύρων κύκλων και “σακούλων” από τα μάτια. Moisturizing – Firming - Drainage Specialized moisturizing treatment specifically for the sensitive eye area. Special emphasis is placed in the firming of the area as well as decongestion and removal of black circles and “bags” under the eyes.

Το κάθε Επαγγελματικό REJUVENATING EYE TREATMENT PACK περιλαμβάνει / Each professional Pack includes: 1 pc Eye Tonic (150 ml), 1 pc Cleansing Oil (150 ml) 1 pc Eye Wrinkle Serum (20 ml), 1 pc Eye Roll On (10 ml) 1 pc Eye Gel (75 ml), 1 pc Thalasso Eye Pads (30 pcs)

H000990C € 120.00

ΙΩΝ!

KIT 15 ΘΕΡΑΠΕ

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 29


PROFESSIONAL Αποστάγματα Απο Πράσινο Τσάι Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η θετικές, φαρμακευτικές Polypheιδιότητες του πράσινου τσαγιού είναι αποτέλεσμα των Polyphe nols τα οποία έχουν πολύ δυνατές αντι-οξιοδωτικές ιδιότητες. Εξουδετερώνουν ορισμένους ελεύθερους ριζοσπάστες του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα αυτούς των ακτινών UV που προκαλούν ζημιά στο δέρμα. Αλλά το πράσινο τσάι έχει και πολλές άλλες ιδιότητες όπως την προστασία του δέρματος από βακτηρίδια καθώς ιούς και μικρόβια που μπορεί να προσβάλουν το δέρμα. ingreThe TEATIME care concept is based totally on the natural active ingre dient, the extract of green tea. Scientific research has shown how the positive effects of green tea are a result of the activity of polyphenols, also called ‘tannins’, in the tea. Polyphenols have a strongly anti-oxidative effect. They neutralise certain aggressive free radicals, occurring particularly due to UV rays, but which are also caused by other influences in the environment, Polyphenols have repeatedly been proved to provide protection against skin damage due to the sun and other causes. In addition, green tea has been shown to provide protection from bacteria and even viruses on the skin.

T-TIME EFFECTIVE CONCENTRATE (10 THERAPIES) H0402086 € 85.50 Μία θεραπευτική αντι-γηραντική, αντι-οξειδωτική αγωγή στο ινστιτούτο, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία στο δέρμα και επαυξάνει την φυσική του αντίσταση. Ιδιαίτερα ιδανική για το καλοκαίρι και για τους επακόλουθους μήνες. Το HIGH-EFFECTIVE CONCENTRATE είναι μία διφασική θεραπεία για το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Είναι επίσης ιδανική και για τα χέρια. Τα ενεργά συστατικά του προετοιμάζονται ειδικά για τον κάθε πελάτη. Το καθαρό απόσταγμα από πράσινο τσάι αναμιγνύεται με το ειδικό διαλύμα και έχει άμεση ενέργεια στο δέρμα. Ιδανικά συνιστώνται 10 θεραπείες με συχνότητα 1-2 την εβδομάδα. An anti ageing treatment with TEA TIME HIGH EFFECTIVE CONCENTRATE provides pro protection from various types of skin damage and also improves the resistance of the skin. It increases the skin’s own resistance so that the skin can better come to terms with the daily effects of the aggressive environment. This is particularly important in summer when exposed to more UV rays. TEA TIME THERAPY, comprising HIGH-EFFECTIVE CONCENTRATE in the cabin, to reinforce the protective effect, and accompanying home care with TEATIME 24hrs Cream as day and night care, is ideal for the summer holiday or afterwards. We recommend a course of 10 treatments with a rhythm of 1 - 2 sessions per week. HIGH-EFFECTIVE CONCENTRATE is a 2-phase preparation for the salon treatment of face, neck and décolleté. It is also recommended for the hands. The active ingredient concentrate is freshly prepared especially for each client and for each treatment. The pure green tea extract is dissolved in a transparent medium and can have a direct effect on the skin..

T - T I ME D AY N I G H T 2 5 0 ML H0200280 € 37.60

Η T-Time μαλακή κρέμα συνδυάζει όλες τις καλές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού για το δέρμα. Σαν βασικό συστατικό περιέχει το φυσικό απόσταγμα του Κινέζικου πράσινου τσαγιού. Απλώνεται εξαιρετικά εύκολα στο δέρμα, και αμέσως εμπλουτίζει με υγραντικά στοιχεία την επιδερμίδα, κάνοντας αμέσως το δέρμα να αισθάνεται πολύ απαλό και λείο. Χάρη στα ειδικά συστατικά του είναι ιδανικό για ακόμα και τα πιο ευαίσθητα δέρματα. Δεν αφήνει το δέρμα γυαλιστερό για αυτό είναι και ιδανικό σαν κρέμα ημέρας, σαν βάση για μέικ-απ, αλλά και εξαιρετικό σαν κρέμα νύκτας. Τα αποστάγματα από το πράσινο τσάι εξασφαλίζουν προστασία από τα βλαβερά ριζοσπαστικά στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα και πρόωρη γήρανση. TEATIME 24hrs soft cream combines all the good properties of green tea for the skin. As the main ingredient, it contains the natural extract of Chinese green tea. It can be spread amazingly easily on the skin and immediately enriches moisture in the upper layers of the cells, making the skin feel softer and smoother. Thanks to its special formula and the selected ingredients, it is so soft that it is even kind to sensitive skin. It does not make the skin shine and is an excellent day care and foundation for make-up, but can be used equally well in the evening, too. Extract of green tea provides protection from the damaging results of aggressive radicals in the environment, like skin irritations and the signs of premature ageing.

page - 30

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL Plant Stem Cells for longer-lasting Youthful Skin Η σειρά Rosa Graf Stem Cell cosmetics προωθεί την επιδερμική ζωτικότητα των βλαστοκυττάρων με δύο τρόπους. Τα βλαστο-κύτταρα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το Alpine Rose (Αλπικό 1. Τριαντάφυλλο) τα οποία αυξάνουν σημαντικά την ζωτικότητα των βλαστο-κυττάρων του ιδίου του δέρματος. Με αυτό τον τρόπο παρατείνεται η περίοδος κατά την οποία τα βλαστο-κύτταρα παραμένουν ενεργά για να συμβάλλουν στην ανάπλαση του δέρματος. Προστατευτικές φυτικές ουσίες, όπως η Resveratrol (Ρεσβερατρόλη) παρέχουν το 2. κατάλληλο, ασφαλές “περιβάλλον” για τα βλαστο-κύτταρα, με επακόλουθο, να παρατείνεται η ενεργή τους φάση και η αναγεννητική ικανότητα του δέρματος. The The Rosa Graf Stem Cell cosmetics boost our epidermal stem cell vitality in two ways. 1. Plant stem cells derived from the Alpine Rose increase the skin’s own stem cell vitality. The period in which the stem cells remain active is prolonged so that they are longer able to initiate self regeneration of the skin. 2.

Protective plant substances such as Resveratrol help provide a suitable and secure “ambience” for the stem cells and thus prolong their active phase. – with the result that the self-regenerative capacity of the skin survives for a longer period of time.

ULT I MAT E ST EM C ELL C REAM 2 4 - H OUR 2 5 0 ML

H0400230 € 60.00

Απαλή κρέμα ημέρας και νύχτας διατηρεί την νεανικότητα του δέρματος χάρη στα φυσικά αποστάγματα βλαστο-κυττάρων από το Alpine Rose (Αλπικό Τριαντάφυλλο) των οποίων τα εξαιρετικά ενεργά συστατικά προστατεύουν τα βλαστο-κύτταρα του δέρματος. Παρέχει ζωντάνια, ενυδάτωση, και μεταξένια φροντίδα για νεανικό, λαμπερό δέρμα. The gentle day and night cream preserves the skin’s youthfulness thanks to its natural stem cells extracts from the Alpine Rose and its exceptional active ingredients to protect the skin’s own stem cells. Full of vitality, moisture, and silky care to provide the skin longer lasting radiance and youthfulness. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Stem Cell Extract from Alpine Rose, Hyaluronic Acid, Avocadin, Shea Butter, Squalene, precious oils, Vitamin A, Q-10, Allantoin, Panthenol - Χρήση/Usage: Tοποθετήστε την κρέμα σε πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ.. Μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Place on face neck and decolte. Massage getly until fully absorbed.

ULT I MAT E ST EM C ELL MASK 2 5 0 ML H0400232 € 48.00 Απαραίτητο προϊόν του προγράμματος για μία ιδιαίτερα αναγεννητική και καταπραϋντική θεραπεία. Τα φυσικά εκχυλίσματα βλαστοκυττάρων από το Alpine Rose (Αλπικό Τριαντάφυλλο) δουλεύουν τέλεια με τα βλαστικά κύτταρα του δέρματος και βελτιώνουν αισθητά τη δυνατότητα ανανέωσής τους. Indulge your skin with a particularly soothing and regenerative treatment using the Ultimate Stem Cell Mask. The natural stem cell extracts from the Alpine Rose are able to react perfectly to the skin’s own stem cells and improve their renewal capability. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Stem Cell Extract from Alpine Rose, Hyaluronic Acid, Shea Butter, Avocado Oil, Jojoba Oil Χρήση/Usage: Απλώστε ομοιόμορφα σε πρόσωπο και λαιμό. Αφήστε τη μάσκα να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με χλιαρό νερό. Τελειώστε με Tonic Lotion. - Spread evenly on face and neck. Leave on for approximately 20 minutes and remove with a damp sponge. Rinse well with lukewarm water and complete with tonic lotion.

ULT I MAT E ST EM PEELI N G 1 0 0 ML H0400233 € 34.00

ULT I MAT E ST EM C ELL SERUM 1 0 0 ML

Ήπιο πίλινγκ με φρουτο-οξέα p.H 3.5. Περιέχει γλυκολικό οξύ και είναι απαραίτητο μέρος της ολοκληρωμένης θεραπείας με τα βλαστο-κύτταρα, καθώς προετειμάζει τέλεια το δέρμα για το ορρό και την μάσκα.

Μέρος ενός εντατικού προγράμματος για να βοηθηθεί το δέρμα νεανικό για την μεγαλύτερη μέγιστη διάρκεια.. Το Ultimate Stem Cell Serum περιέχει μια ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση φυτικών εκχυλισμάτων με βάση τα βλαστο-κύτταρα από το Alpine Rose (Αλπικό Τριαντάφυλλο), καθώς και καταπραϋντικά συστατικά, όπως Hamamelis και Aloe.

Mild Fruit acid peeling with a p.H value of 3.5. Contains a solu solution of Glycolic Acid and it is an essential part of the Ultimate Stem Cell Treatment. It prepares the skin perfectly to accept the serum and mask that follow in the treatment. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Glycolic Acid, Propylene glycol, Sodium citrate, Xanthan gum, Quercus Robur Root Extract (Oak root extract) - Χρήση/Usage: Τοποθετήστε λεπτή στρώση στο πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ. Αφήστε το να δράση ΜΟΝΟ μέχρι 1 1/2 λεπτό, και αφαιρέστε με λοσιόν για να επαναφέρετε το κανονικό p.H του δέρματος. / Apply a thin layer to face neck and décolleté. Leave ONLY for 1 1/2 minutes (depending on skin condition) and remove promptly with tonic lotion to restore the skin’s ph. value. VAT N OT INCLUDED

H0400231 - € 50.00

An intensive regime to help the skin stay youthful longer. The Ultimate Stem Cell Serum contains a particularly high concentration of plant-based stem cell extracts from the Alpine Rose, as well as soothing substances such as Hamamelis and Aloe. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Stem Cell Extract from Alpine Rose, Hyaluronic Acid, Vitamin E acetate, Aloe concentrate , Hamamelis (witch hazel), Argan Oil. Χρήση/ Usage: Τοποθετήστε τον ορρό ομοιόμορφα στο πρόσωπο , λαιμό και ντεκολτέ. Μασάρετε με απαλές κυκλικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. / Place uniformly on face, neck and decolte,and massage getly with circular movements until fully absorbed.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 31


PROFESSIONAL THE PLANT COLLAGEN LINE Μετά τη ηλικία των 30 το δέρμα χρειάζεται αυξημένη φροντίδα. Η ελαστικότητα του αρχίζει να μειώνεται, και η διατήρηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ ενυδάτωσης και λιπαρότητας χρειάζεται στήριξη. Τα προϊόντα της σειράς BLUE L1ΝΕ είναι κατασκευασμένα για αυτές ακριβώς τις ανάγκες του δέρματος και προσφέρουν στο δέρμα ιδανικά συστατικά όπως φυτικό κολλαγόνο και βιταμίνες. reAfter the age of thirty, the skin needs increased care. Elasticity begins to re duce and the balance of moisture and skin oils needs support. The products in the BLUE LINE are devised precisely for these needs and offer the ideal skin care ingredients, such as Phyto-Collastin and vitamins.

CREAMS & MASKS ΚΡΈΜΈΣ & ΜΑΣΚΈΣ C RÈ ME REG EN ERAT I V E 2 5 0 ML

H0200144 € 40.00

Μία ημι-λιπαρή ελαφριά κρέμα με πρόσθετα Phyto-CoIIastin, βιταμίνη Α, και ΑΤΡ (τροφοδότηση ενέργειας για τα κύπαρα). Σαν αποτέλεσμα των επιλεκτικών συστατικών όπως τα έλαια και λιπίδια, η Creme Regenerative είναι μία εξαιρετικά απαλή κρέμα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την θεραπεία του πιο ώριμου δέρματος, ιδίως για δέρματα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε δυνατό ηλιακό Φως. Ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιείται και για εντατική θεραπεία του δέρματος από την ηλικία των 30 και άνω σε περιπτώσεις που το δέρμα είναι ξηρό η έχει τάση για ρυτίδες. Το Phyto CoIIastin που περιέχει βελτιώνει το δέρμα. Η ελαστικότητα του δέρματος και η περιεκτικότητα υγρασίας αυξάνεται. Η Βιταμίνη Α αυξάνει την ενζυματική ενέργεια του κυπαρικού ιστού. Half fatty water/oil emulsion with a light consistency (soft cream) with added Phyto-Collastin, vitamin A and E, the energy supply for the cells. Creme Regenerative is, as a result of its selected oils and lipids, an exceptionally smooth cream. It is par-ticularly suited to the treatment of more mature skin, especially one which has been exposed to strong sunlight. It should, however, also be used for intensive treatment from the age of thirty in cases where the skin is dry or prone to wrinkles. Apart from its advantages in caring for the skin, by means of the oils and lipids it contains, Shea Butter, Squalane and Jojoba Oil bringing an improvement in the condition of the skin. The elasticity of the skin is increased and the moisture content raised. Vitamin A increases the enzymatic activity of the skin.

MASK REG EN ERAT I V E 2 5 0 m l

H0200149 € 39.00

Με βάση των συστατικών που περιέχει, η Masque Regenerative είναι ένα εξέχων καλλυντικό παρασκεύασμα για την φροντίδα του ώριμου αλλά γενικά και του πιο ταλαιπωρημένου δέρματος. Η δομή (χροιά) του δέρματος βελτιώνεται δραματικά.. Η χρήση της Masque Regenerative κάνει το δέρμα πιο ελαστικό, το ενυδατώνει, και το αναζωογονεί, ενεργοποιώντας τον κυτταρικό ιστό. Μετά την τοποθέτηση η Masque Regenerative αφήνει το δέρμα απαλό και βελούδινο στην αφή. Cream mask on a basis of alginator-gel-oil/water emulsion with a combination of the ingredients Mimosa Bark and Phyto-Collastin. The Mask Regenerative is, as a result of the combination of its ingredients, a leading preparation for the treatment of more mature or prematurely aged skin (as a result of climatic conditions). The structure of the skin is visibly improved. The use of the Mask Regenerative brings about a hydration and revival of the skin, an improvement in the elasticity, as well as a raising of tone and turgidity. After treatment the skin is left feeling velvety soft and relaxed.

B UST C REAM 2 5 0 ML

H0200145 € 44.50

Μία απαλή κρέμα με πρόσθεση σύμπλεγμα βιταμίνης Ε, Phyto-Collastin, και βιταμίνες Α και Ε. Λόγω της σύνθεσης του κυτταρικού ιστού στην περιοχή του λαιμού και του στήθους συνιστάτε ιδιαίτερη φροντίδα. Η απάντηση είναι η Creme Buste. Με την τακτική χρήση της Creme Buste στο ινστιτούτο και στο σπίτι επιτυγχάνεται μία καθαρή βελτίωση στον τόνο και σφριγηλότητα του δέρματος, το οποίο αποκτά μία μεταξένια αφή χωρίς να το αφήνει γυαλιστερό. Αυτή η βελτίωση στο δέρμα αποδίδεται στο σύμπλεγμα βιταμίνης Ε που οι ενυδατικές του ιδιότητες στηρίζονται αποτελεσματικά από το Phyto-Collastin (Φυτικό κολλαγόνο). A light consistency cream with special vitamin-E complex, Phyto-Collastin and the skin vitamin E. Neck, bossom and décolleté, re require special attention and cosmetic treatment. Through the regular use of Creme Buste, both in the salon and at home, a visible improvement in tonus and turgor is achieved. The skin feels soft and supple to the touch, and gains a silken sheen without being shiny. This improvement in the skin’s condition can be attributed to the vitamin-E complex whose hydrative value is effectively supported by the addition of Phyto-Collastin.

www.mysalon99.com

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση. page - 32

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL EYE PRODUCTS ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ EYE CREAM (CABIN) 75 ml

Η0501050 € 25.00

Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθεση Phyto-Collastin και λάδι του θάμνου Jojoba, καθώς και βιταμίνες Α & Ε. Ο εξαιρετικά λεπτός συνδετικός ιστός του δέρματος στην περιοχή των ματιών, έχει τάση να σχηματίζει ρυτίδες λόγο του χαλαρού συνδυασμού μεταξύ κυττάρων και ινών του ιστού. Λόγο του Phyto-CoIlastin η κρέμα του ματιού έχει ενυδατική δράση στο δέρμα καταπολεμώντας την διαμόρφωση ρυτίδων. Water/oil emulsion of light consistency (soft cream) with added Phyto-Collastin, Jojoba Oil and vitamins E+A. The area surrounding the eyes is one of the parts of the skin, which are especially in need of care, as its fine connective tissue easily tends to form wrinkles because of the comparatively loose combination of cells and fibres. By virtue of the Phyto-Collastin, Eye Cream has a hydrating effect on the skin, thus counteracting the formation of wrinkles.

EYE CREAM /GEL (CABIN) 75 ml

Η0501051 € 23.00

Ανανεωτικό, συσφικτικό, και πολύ αποτελεσματικό τζελ ματιού το οποίο απαλύνει τις ρυτίδες, δίνει ζωντάνια στα μάτια και μία λαμπερή εμφάνιση. Με υγραντική βάση που περιέχει διεγερτικά στοιχεία για τον κυτταρικό ιστό, καθώς επίσης ισοφλαβονες από σόγια, λάδι αβοκάντο, αλόη, απόσταγμα meristem, και πανθέλαιο. Χωρίς άρωμα. A refreshing, firming, quickly effective eye gel which smoothes away eye wrinkles, revives tired eyes and results in a radiant appearance. Hydro gel base with fibrostimulines, Isoflavones from Soya and Avocado Oil. The pH value harmonizes with tear fluid.

H AN D C ARE Εξισορροπημένος συνδυασμός από ενεργά συστατικά και προσεκτικά διαλεγμένα, υψηλής ποιότητα έλαια, εγγυώνται εντατική φροντίδα και αναγέννηση του δέρματος, με αποτέλεσμα απαλά και νεανικά χέρια. Η εξωτική μυρωδιά του άσπρου λοτού χαϊδεύει τα χέρια και τρελαίνει τις αισθήσεις. A balanced and matching combination of active substances, as well as carefully chosen high-quality oils guarantee intensive care, regeneration and therefore a smooth and supple appearance of your hands. The pleasant exotic scent of white lotus will coax the hands and spoil the senses.

H AN D C REAM W I T H V I T AMI N F 2 0 0 ML K00MP1 € 13.00

Μία κρέμα χεριών πλούσια σε βιταμίνη F. Ένυδατώνει, θρέφει, και προστατεύει το δέρμα των χεριών από υπερβολική έκθεση σε νερό, σαπούνια, και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εμποδίζει και θεραπεύει το σκασμένο δέρμα στα χέρια, και φροντίζει το αφυδατωμένο και ρυτιδωμένο δέρμα των χεριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερμομάσκα ή από μόνη της. Αποτελεσματική για σχισμένα χέρια, A cream rich in beeswax and vitamin F; It moisturizes, nourishes and protect from water, aggresive soaps and environmental agents. It prevents and treats chapped skin, and overly dry and wrinkled skin. Can also be used with any thermo mask.

H AN D C ARE MAN I C URE & PEELI N G 2 0 0 ML

H AN D C ARE REJ UV EN AT I N G MASK 2 0 0 ML

H0200392 € 27.50

H0200393 € 29.00

Καταπληκτικό πήλιγκ με μικρούς κόκκους αφήνει το δέρμα λείο και απαλό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την αφή του δέρματος.

Υψηλής ποιότητας μάσκα χεριών που δίνει ενέργεια στο κυτταρικό ιστό και νεανική, φρέσκια εμφάνιση στα κουρασμένα χέρια.

Provides wonderful smooth and supple hands in a short time, removes bother-some cuticles.

VAT N OT INCLUDED

Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Sweet Almond Oil, Cera Alba , Panthenol, Wheat Protein.

High quality hand mask providing energy and a fresh appearance to tired hands.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 33


PROFESSIONAL Αντι-γηραντική, αντι-ρυτιδική θεραπεία με φυτο-ορμόνες

FORTY +

Η εμμηνόπαυση είναι δύσκολη περίοδος για πολλές γυναίκες. Πρίν και μετά την περίοδο της εμμηνόπαυσης το σώμα παράγει λιγότερες “θηλυκές” ορμόνες, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στο δέρμα. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητα του, γίνετε πιο λεπτό και με αυξημένες ρυτίδες. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι φυτικές ορμόνες από συγκεκριμένα φυτά - οι λεγόμενες φυτο-ορμόνες - έχουν την ίδια εξισορροπητική ενέργεια στο ορμονικό σύστημα όπως αυτό που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός, χωρίς τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Αυτά τα συστατικά ακριβώς περιέχει και η σειρά 40+ της Rosa Graf. The menopause is a difficult time for many women. The quality and condition of your skin change over time. When cell division slows down and cells are not renewed so frequently, we refer to „demanding” and „mature” skin. Before and during the menopause, the body produces fewer female hormones which has a significant effect on the skin. It loses its elasticity and becomes thinner and more wrinkled. It has been shown that hormones from plants, so-called phytohormones, have a similar balancing effect to the body’s own hormones, without the familiar unpleasant side effects. The formula is called: Rosa Graf Forty+ - to counteract the initial signs of hormone induced skin-ageing.

4 0 PLUS F I LLI N G SY ST EM H0200376 € 102.50 Το Rosa Graf 40+ filling system καλμάρει του μυείς του προσώπου με συνέπεια να ελαττώνει το βάθος των ρυτίδων του προσώπου. Τα εξα-πεπτίδια (Hexapepdide) είναι 6 συνδυασμένα αμινοξέα, τα οποία ενισχύονται από άλλα δι-πεπτίδια και αποστάγματα από θαλασσινά στρείδια. Το απόσταγμα από θαλασσινό στρείδι είναι μία εξαιρετική πηγή ενυδάτωσης, σε συνδυασμό με τα πεπτίδια ελαττώνει και εξαφανίζει τις ρυτίδες. Έχει επίσης εξισορροπητικές και καλμαντικές ιδιότητες. The Rosa Graf Forty + filling system relaxes the facial muscles, and after time this relaxation reduces the depth of the wrinkle on the face. Hexapepdide are 6 natural amino acids in combination. In order to enhance this unique effective ingredient you find furthermore included: Acetyl dipeptide-1cetyl ester , and our natural, marine-derived oyster extract. Oyster extract is an excellent source of moisture and complements the peptide`s extraordinary qualities which reduces fine lines and wrinkles and additionally balancing and calming properties.

4 0 PLUS C REAM 2 5 0 ML H0200371 - € 53.00 Μία πλούσια κρέμα που περιέχει απόσταγμα από φλούδα σταφυλιού και απόσταγμα σόγιας, καθώς και ισο-φλαβόνες (isoflavones). Είναι μια πραγματικά αποτελεσματική αντι-γηραντική κρέμα για τις ώρες που ξεκουράζεται το δέρμα. Τα ενεργά συστατικά της αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες τους κατά την διάρκεια της νύκτας όταν το δέρμα είναι ήρεμο. A rich water-in-oil emulsion, likewise containing grape skin and soya extract as well as isoflavones, this is an effective anti-ageing cream for when the skin is at rest. The activating cream can develop its full effect during the night, as it is not impaired by stress or environmental effects.

4 0 PLUS MASK 1 0 0 G R H0200374 - € 68.50 Μάσκα με βάση το γιαούρτι και πολύ πλούσια σε flavonoids (απόσταγμα από φλούδα σταφυλιού και σόγιας). Είναι εντατικό αντιοξειδωτικό το οποίο βοηθά στο να καλμάρει και να ενυδατώνει το ερεθισμένο δέρμα μετα την θεραπεία με ΑΗΑ. This yogurt-based mask rich in flavonoids (Grape Skin and soya Extract) is an intensive antioxidant treatment. The mask also helps to soothe and hydrate irritated skin after AHA treatment.

4 0 PLUS AH A 1 0 0 ML

H0200375 € 49.00

Περιέχει διάλυμα από γλυκολικό οξύ (35%) σε βάση από τζελ (konjacmannan gel) Contains a solution of glycolic acid (35%) in a kon-jacmannan gel as the gel base.

Χρήση/Directions: Αναμιγνύουμε 1 κουταλάκι της σκόνης με 10 ml νερό μέχρι να γίνει μία ομοιογενές πάστα, και την τοποθετούμε γρήγορα στην περιοχή. Αφήστε την να δράση για 8-10 λεπτά. Όταν η μάσκα αρχίσει να ξεραίνεται αφαιρέστε την με χλιαρό νερό. Αρκετό για 16-20 θεραπείες/Mix 1 full teaspoon of mask powder with 10ml of warm water into a homogeneous paste. Quickly apply the mask to the treated area and leave it for a maximum of 8-10 minutes. If the mask starts getting dry, wash it off rapidly with tepid water. The amount is sufficient for about 16-20 treatments.

page - 34

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

Anti Ageing Miracle

Θαύμα Αντιγήρανσης

Evα αντιρυτιδικό νέκταρ που μεταμορφώνει την επιδερμίδα σε 3 εβδομάδες Επανορθώνοντας τις φθορές του δέρματος, ανασυγκροτεί τις καταπονημένες από το στρες λειτουργίες των επιδερμικών κυπάρων, ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία.

Συσφιξη - Ενυδάτωση - Αντι-ρυτιδική δράση Αυξηση της ελαστικότητας Αn anti-ageing nectar that transforms the skin in only 3 weeks. It repairs the skin and regroups the function of skin cells according to the needs of the individual client. It offers:

tightening action, moisturizing, anti-wrinkle action, increase in skin elasticity. B AOB AB C REAM 2 5 0 ML H0300325 € 77.00 Μία εξαιρετικά αποτελεσματική 24ώρη κρέμα με πλούσια αλλά απαλή υφή και υπέροχη αίσθηση, βασισμένη στην αντιγηραντική δράση του εκχυλίσματος Baobab, ενισχυμένη με συνένζυμο Q-10, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες Α & Έ. Ο συνδυασμός των ενεργών συστατικών που περιέχει, προσφέρουν μία σφαιρική αντιγηραντική δράση που αναζωογονεί το δέρμα, μειώνει αισθητά τις ρυτίδες, αυξάνει την αντοχή του απέναντι στις επιρροές του περιβάλλοντος και αποκαθιστά την φυσιολογική του ισορροπία. Η Baobab cream χαρίζει σφριγηλότητα, λάμψη και ζωντάνια, ενώ προλαμβάνει την εμφάνιση νέων ρυτίδων. This revolutionary skincare product enhences the protection of the skin against environmental influences. With the aim of the exclusive combined effects of baobab extract, hyaluronic acid, Q10 and vitamins A+E, the resistance of the skin against environmental influence increases and its natural balance renews. The revitalizing anti-aging complex of this 24-hour cream provides the skin with new energy and a more youthful appearance from mornings to evenings, in perfect harmony with its biological rhythms.

BAOBAB PADS (SET OF 3)

MULT I PULLE B AOB AB EX T RAC T 3 0 ML

H0300328 -€ 72.00

Έντονα δραστικό συστατικό, συμπυκνωμένο εκχύλισμα Baobab από το σαρκώδες τμήμα των φρούτων. Αποκλειστικά για τις θεραπείες καμπίνας. Τα φυσικά οξέα φρούτων λειτουργούν σαν ένας ήπιος απολεπιστικός παράγοντας προκαλώντας μία φυσική αποφλοίωση στο εξωτερικό στρώμα της επιδερμίδας -την κεράτινη στοιβάδα-. Αυξάνουν ορατά και σε μεγάλο βαθμό την ανάπλαση του δέρματος, αφήνοντας την χροιά της επιδερμίδας ομοιόμορφη, χωρίς ψεγάδια. Visibly dull, tired complexion, enlarged pores, wrinkles? Under the visible skin surface are layers of perfect skin that everyone would love to show! As skin grows older and cells regenerate more slowly, the skin becomes thicker.. This thickening of the skin leads to a dry, rough and flaky appearance. Fine lines and wrinkles become visible. Here the effects of baobab extract prove their power. The cells of the connective tissue are stimulated to produce more collagen and elastin. This gives the skin a chance to bind the moisture needed. Natural fruit acids promote the regeneration of the skin noticeably and create a youthful and perfect complexion.

H0300329 €33.00

Απόλυτα συμβατά με την επιδερμίδα, εμβαπτισμένα με το φυτικό ελιξίριο –την καινοτόμο σύνθεσητων φυτικών συστατικών Baobab και με αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα, σαν παιδικό παιχνίδι «παζλ», ενώνονται πάνω στο δέρμα και μας οδηγούν πίσω στην χαμένη αθωότητα της νιότης. Αποκλειστικά για τις θεραπείες καμπίνας. Κάθε συσκευασμένο Φύλλο περιέχει οκτώ επί μέρους αποστειρωμένα τεμάχια διαφορετικού μεγέθους, έτοιμα προς χρήση, που μόλις εφαρμοσθούν στο δέρμα σταδιακά αποδεσμεύουν τα πολύτιμα συστατικά τους και βοηθούν τη φυσική, σταδιακή αλλά μακροχρόνια ανανέωση του δέρματος. Με αποτελέσματα ορατά αμέσως μετά τα πρώτα 30 λεπτά της ώρας, αναπληρώνουν και αποκαθιστούν την ισορροπία ενυδάτωσης του δέρματος και ενεργοποιούν όλους τους Φυσικούς μηχανισμούς άμυνας επιτρέποντας στα κύπαρα να παραμείνουν υγιή, επομένως και να διατηρήσουν ενεργή την αμυντική και επανορθωτική τους ικανότητα. The new way to perfect, beautiful skin! A new kind of intensive cosmetic treatment in the salon with a noticeable lifting effect: used in combination with baobab extract many cosmetic skin problems are solved, offering the professional cosmetician the best possible method of helping her customers achieve radiant and noticeably smoother skin. The outer layers of the epidermis are given an optimum surge of moisture. By gently molding the pads to the exact contours of the face, best results for smooth and silky skin can be achieved. The innovation in anti-aging techniques for both men and women.

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 35


PROFESSIONAL I D ROD ERM

Moisturizing, Lifting, Anti wrinkle

Ενυδάτωση, Λίφτινγκ, Αντι-ρυτιδιτική Τα προϊόντα της σειράς Idroderm έχουν την ικανότητα να εμποδίζουν αλλά και να θεραπεύουν την έλλειψη ενυδάτωσης. Αποτελούνται από ενεργά συστατικά τα οποία αποκαθιστούν την επιδερμική ενυδάτωση και αναζωογονούν την εξωτερική στρώση του δέρματος, προστατεύουν το δέρμα με τα απαραίτητα φίλτρα, παρέχουν βαθιά θρέψη, και αναζωογονούν με μαλακτικά φυτικά έλαια και βιταμίνες, αποκαθιστώντας την ομορφιά, υγεία, και ζωτικότητα στο δέρμα. The products in the Idroderm line are able to prevent and also react effectively against the phenomenon reinof dehydration: they are made up of active principles that rush to restore epidermic moisture and rein vigorate the corneal layer, protect with appropriate sun filters, provide a deep nourishment and revitalize with emollient vegatable oils and vitamins, restoring beauty, heath and vitality to the skin.

CREAMS & MASKS / ΚΡΈΜΈΣ & ΜΑΣΚΈΣ

C OLLAG EN MOI ST URI Z I N G MASK 20 pcs x 10 ML

C OLLAG EN & ELAST I N G AN T I W RI N K LE C REAM 2 0 0 ML

K00ID6 € 28.00

K00OR2 € 38.00

Κρέμα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε κολλαγόνο και ελαστίνη η οποία εμποδίζει την δημιουργία ρυτίδων ενώ δρα ενεργά για την ορατή μείωσης τους. Ένα προϊόν το οποίο είναι προσεκτικά δημιουργημένο να ανανεώνει τις ελαστικές ίνες της επιδερμίδας, αποκαθιστώντας μέρα με την μέρα στο δέρμα την φυσική του σφριγηλότατα , ελαστικότητα και λάμψη. A cream with high collagen and elastin content that prevents the formation of lines and permits their attenuation. This product has been carefully studied to renew the elastic fibres of the epidermis restoring, day after day, its natural firmness, elasticity, tone and brightness. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Elastin, Macadamia nut oil, Sweet almond oil, Avocado oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein Χρήση/Usage: σε καθαρό πρόσωπο απλώνετε μία λεπτή στρώση και μασάρετε με ανοδικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. - After perfectly cleansing, apply a thin layer of cream and massage with upward movements until completely absorbed.

Μια ενυδατική , αναδομική μάσκα με η οποία χαρακτηρίζεται από τις πολύ υψηλές ενυδατικές και ελαστικές ιδιότητες του φυσικού κολλαγόνου. Συστήνεται ιδιαίτερα για να προάγει σύσφιξη, και ένα τέλεια ενυδατωμένο δέρμα. A hydrating and restructuring mask characterized by the highly moisturizing and elasticizing properties of native collagen. Especially recommended to promote firm, flawless, and perfectly moisturized skin. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Wheat germ oil, Sweet almond oil, Sunflower seed oil, Carrot oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein, Bentonite, Titanium dioxide, Corn starch Χρήση/Usage: Απλώστε ομοιόμορφα σε πρόσωπο και λαιμό. Αφήστε τη μάσκα να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με χλιαρό νερό. Τελειώστε με Tonic Lotion. - Spread evenly on face and neck. Leave on for approximately 20 minutes and remove with a damp sponge. Rinse well with lukewarm water and complete with tonic lotion.

MOI ST URI Z I N G PEEL- OF F MASK 5 0 0 G R K00MA12 € 80.00 Προάγει την αναγέννηση του κυτταρικού ιστού, και εμποδίζει τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης. Καθιστά το δέρμα καθαρά και ορατά ενυδατωμένο, μαλακό και λείο. It promotes cellular regeneration and prevents the signs of premature aging. It visibly restores and maintains the skin pre highly mostuurized, soft and subble. Χρήση/Usage: Προσθέστε 90 μλ χλιαρό νερό (περίπου 20°C) σε 30 γρ μάσκας. Ανακατέψτε μέχρι το μείγμα να καταστεί ομοιογενές. Αμέσως τοποθετήστε την μάσκα χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα στο πρόσωπο λαιμό και ντεκολτέ. Η μάσκα σκληραίνει μετά από περίπου 5 λεπτά. Αφήστε την να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Η μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρη ή σε μεγάλα κομμάτια. - Mix about 90 ml of tepid water (about 20°C) with 30 gr of the mask. Stir until thorougly mixed. Place the mask on the face, neck and decolete using a spatula. Be swift when placing the mask as it starts to harden after about 5 minutes. Let the mask take affect for about 15 minutes. It can be removed in large pieces or unbroken in one piece. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - arginine, Diatom clay, Algin, Aloe Vera Extract, Calcium Sulphate, Tetrasodium Pyrophosphate

page - 36

SERUMS & FLUIDS / ΟΡΡΟΙ OX ALI S F LUI D 3 0 ML

K00ID9 € 35.00

Ένας εντατικός, μη λιπαρός ορρός ο οποίος είναι πηγή ζωτικής ενέργειας για το δέρμα. Προστατεύει το δέρμα από την πρόωρη γήρανση, αφυδάτωση, και τους βλαβερούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εμποδίζει την δημιουργία των ελευθέρων ριζών που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ συνάμα ευνοεί την φυσική διαδικασία ανανέωσης του δέρματος. Ένας δυναμίτης ενυδάτωσης και προστασίας που αφήνει το δέρμα λαμπερό με αληθινό αποτέλεσμα λίφτινγκ. An intensive, non-oily fluid that is a source of vital energy to defend the skin from stress, premature aging, dehydration and environmental aggressions. It contrasts the formation of free radicals caused by external factors and favors the natural process of skin renewal. This fluid is a concentrate of moisturization and protection that gives the skin a bright, relaxed glow, producing a true lifting effect. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Elastin, Hyaluronic acid, Betaglucan, Cyclodextrins, Plankton extract, Algae extract - Χρήση/ Usage: Τοποθετήστε τον ορρό πριν την κρέμα. Μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί.

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL AN T I AG EI N G

Anti Aging, Anti Wrinkle - Collagen, Elastin

Αντι Γηραντική, Αντι-ρυτιδιτική, Κολλαγόνο, Ελαστινη Οι ρυτίδες είναι ένα καθαρό σημάδι της γήρανσης του δέρματος. Με το πέρασμα του χρόνου ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, και η διαδικασία του καταβολισμού (περισσότερα νεκρά κύτταρα) υπερισχύει της διαδικασίας του αναβολισμού (αναγέννηση νέων κυττάρων) με αποτέλεσμα οι εκφράσεις να μένουν αμετάβλητες στο πρόσωπο. Τα προιόντα Antiage περιέχουν ενεργά συστατικά όπως acetyl-hexapeptide-3, και ολιγοπεπτίδια βοτανικής προελεύσεως, όπως από το δέντρο Ιβίσκο, τα οποία είναι ικανά να μιμούνται την δράση του botulinum toxin (ΒΟΤΟΧ) μειώνοντας την εκπομπή νευρικών παλμών στους μυείς. Είναι λόγο αυτής της “χαλάρωσης” των μυών που εμποδίζεται η δημιουργία νέων ρυτίδων έκφρασης, και η ορατή εξασθένηση και μείωση των ήδη υπάρχων ρυτίδων. Wrinkles are a clear sign of skin aging. With the passage of time, the body’s metabolism slows down, and the process of catabolism (more dead cells) is greater than the process of anabolism (generation of new cells). This results in more prominent expression lines. The Antiage line of products contain active ingredients such as acetyl-hexapeptide-3, and botanical origin holigopeptides, such as from ibiscus , which are capable of mimicking the action of botulinum toxin (ΒΟΤΟΧ), reducing the emmission of neuro pulses to the face muscles. And it is due to this “relaxing” of the muscles that the formation of new expression wrinkles is prevented, and the visible reduction in already existing wrinkles is observed.

PEEL OF F C RY OG EN I C MASK W I T H SPI RULI N E 5 0 0 G R

CREAMS & MASKS ΚΡΈΜΈΣ & ΜΑΣΚΈΣ F AC E & N EC K F I RMI N G C REAM 2 0 0 ML K00JC6 - €48.00 Μία αποκλειστική δερμο-ενεργητική φόρμουλα, πολύ πλούσια σε φυτικά ενεργά συστατικά. Έχει την δυνατότητα να αυξάνει την ενυδάτωση, ελαστικότητα, και την δερματική τροφικότητα, με αποτέλεσμα ένα ανανεωμένο νεανικό δέρμα. An exclusive dermo-active formula rich in plant-based active ingre ingredients, this cream is able to delicately increase moisture, supple suppleness, tone and cutaneous trophism, helping the skin to relive the splendor of new youth. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Grape seed oil, Avocado oil, Olive oil, Horsetail extract, Maltodextrin, Alkaline phosphatase, Hydrolyzed ulva lactuca, Musk rose oil, Pygeum extract

C OLLAG EN & ELAST I N G AN T I - W RI N K LE C REAM 2 0 0 ML K00OR2 € 38.00 Κρέμα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε κολλαγόνο και ελαστίνη η οποία εμποδίζει την δημιουργία ρυτίδων ενώ δρα ενεργά για την ορατή μείωσης τους. Ένα προϊόν το οποίο είναι προσεκτικά δημιουργημένο να ανανεώνει τις ελαστικές ίνες της επιδερμίδας, αποκαθιστώντας μέρα με την μέρα στο δέρμα την φυσική του σφριγηλότατα , ελαστικότητα και λάμψη. A cream with high collagen and elastin content that prevents the formation of lines and permits their attenuation attenuation. This product has been carefully studied to renew the elastic fibres of the epidermis restoring, day after day, its natural firmness, elasticity, tone and brightness. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Collagen, Elastin, Macadamia nut oil, Sweet almond oil, Avocado oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein - Χρήση/Usage: σε καθαρό πρόσωπο απλώνετε μία λεπτή στρώση και μασάρετε με ανοδικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. - After perfectly cleansing, apply a thin layer of cream and massage with upward movements until completely absorbed.

on the internet

n99.com

ysalo www.m VAT N OT INCLUDED

K00MA13 € 90.00

Συστήνεται για άντι-γηραντικές και συσφυκτικές θεραπείες λόγω του ότι εξισορροπεί την ενυδάτωση στο δέρμα και διεγείρει την κυτταρική ζωτικότητα, με αποτέλεσμα την αναγέννηση της επιδερμίδας. Το δέρμα γίνεται πιο σφριγηλό, απαλό και λείο. Όλα αυτά χάρη στο spirulina, το μονοκύτταρο φύκι το οποίο περιέχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε πρωτεΐνες, αμινοοξέα, μέταλλα, και Βιταμίνες Α και Ε. Επιπρόσθετα η παρουσία του κρυογονικού συμπλέγματος μενθόλης (έλαιο μέντας) παρέχει δροσιστική δράση. Recommended in anti-age and firming treatments because it balances skin hydration and stimulates cellular vitality, encouraging the renewal of tissues. Skin recovers firmness, softness and smoothness. All of this is thanks to spirulina, the unicellular algae with the highest protein, amino acids, minerals and vitamin A and E concentrations. The presence of menthol cryogenic complex guarantees a refreshing action. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Solum Diatomeae (Diatomaceous Earth), Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, Spirulina Platensis Extract (Spirulina Platensis Powder), Methyl Diisopropyl Propionamide, Menthol. Χρήση/Usage: Αναμίξτε 1 πακέτο (30 gr) Peel Off Cryogenic mask with Spirulina με 90 ml χλιαρό νερό και ανακατέψτε μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Απλώστε το στο πρόσωπο με πινέλο (αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών). Αφήστε την να δράση για 20 περίπου λεπτά. Η peel off μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρη ή σε μεγάλα κομμάτια . Καθαρίστε τα υπολείμματα με σφουγγαράκια και χλιαρό νερό. / Put the content of one package (30 g.) of Peel Off Cryogenic mask with Spirulina in a bowl with 90ml of lukewarm water (around 1/3 part of Peel off Cryogenic mask with Spirulina package) and mix everything. Apply with a brush on the face. Avoid the eye area and leave for 20 min. Remove it with one unique movement . Cleanse the residual of the mask with tepid water.

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 37


PROFESSIONAL C OLLAST I N F LUI D

1 0 0 ML

B OT OF I T I N T EN SI V E SERUM 1 5 ML

K00ID7 € 65.00

Ορρός με υψηλές συγκεντρώσεις κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος, με αποτελεσματική δράση κατά των ρυτίδων, και ο οποίος αποκαθιστά ορατά την ενυδάτωση, ελαστικότητα , και σφριγηλότητα του δέρματος A serum with very high concentrations of collagen, elastin, and hyaluronic acid, very effective against wrinkles. It visibly resstores hydration, elaticity, and firming to the skin. Usage: Τοποθετήστε μία λεπτή στρώση στο πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ, και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. Συνεχίστε με την ενυδατική σας κρέμα. Place a thin film on the face neck and decolette and massage until fully absorbed. Continue with a mosturizing cream - Ingredients: Collagen, Elastin, Hyaluronic Acid, Aloe Vera Gel, Carrageenan Algae Extract, Panthenol, Wheat Protein

LI F T I N G SERUM 1 0 0 ML K00JC7 - €65.00 Άμεσο αποτέλεσμα λίφτινγκ. Ορατή και άμεση λείανση του προσώπου, μείωση των ρυτίδων, αύξηση της ενυδάτωσης και διέγερση της αναγεννητικής διαδικασίας του δέρματος. Σε λίγες ημέρες, το πρόσωπο επανακτά την νεανική του λάμψη και σφριγηλότητα. Highly concentrated serum, immediate lifting effect.It visibly smoothes the appearance of wrinkles, increasing hydration and regeneration. In a few days, the face reclaims its youthful radiance and firmness. Συστατικά: Cyclodextrin, Xanthan Cross polymer, Aloe Vera Gel, Algae Extract, Panthenol, WheatProtein, Akebia Quinata Extract Usage- Χρήσης: Χρησιμοποιήστε το καθημερινά πριν την κρέμα. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα σε πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ, και μασάρετε απαλά μέχρι να απορροφηθεί./ Use Daily. Apply the serum prior to applying the cream. Place a thin layer on the face, neck and décolleté and massage lightly until fully absorbed.

POW D ERED EN Z Y MAT I C EPI D ERM 2 0 0 G R

K00MA6 €24.00

Ένα ειδικό προϊόν με εξαιρετική απολεπιστική δράση το οποίο εκμεταλλεύεται την πρωτεολιτική ιδιότητα του παπάγια. Προετοιμάζεται με χλιαρό νερό. A special product with an exfoliating action that takes advantage of the proteolityc property of papain. It is prepared on the spot, mixing with warm water. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Rosa Centifolia (Rose) Extract, Magnesium Sulfate, Imidazolidinyl Urea, Disodium EDTA, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Χρήση/Usage: Αναμείξτε καλά 3 μέρη μάσκα με 1 μέρος νερό. Απλώστε στο πρόσωπο και αφήστε να δράση για περίπου 10 λεπτά. Μασάρετε με κυκλικές κινήσεις και αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. Στην συνέχεια τοποθετήστε STOP SOLUTION το οποίο σταματά την ενζυματική δράση της μάσκας. / Mix 3 parts powder and 1 part water, spread on face and leave on for about 10 minutes. Massage with circular motion and remove with a damp sponge. Apply then, as a tonic lotion, STOP SOLUTION rose water which blocks enzymatic activity of mask.

ST OP SOLUT I ON 1 5 0 ML K00MA7 € 12.00 Το Stop Solution περιέχει ανθονερο το οποίο μπλοκάρει την ενζυματική δράση. Απαραίτητο μετά την εφαρμογή του Powder Enzymatic Epiderm. The Stop Solution contains rose water that blocks the enzymatic activity of the exfoliation. Eseential product after the application of Powder Enzymatic Epiderm. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Cabbage rose flower water, Magnesium sulfate. Usage: Τοποθετήστε το σαν λοσιον για να σταματήσει την ενζυματική δράση του Powder Enzymatic Epiderm. / Apply as a tonic to stop the enzymatic action of the Powder Enzymatic Epiderm.

page - 38

20% Concentration K00OC4B € 60.00 Το Botofit είναι αποτέλεσμα ακριβής τεχνολογικής και καινοτομικής έρευνας, βασισμένη σε ένα εξαπεπτίδιο το οποίο αναπαράγει αποτέλεσμα παρόμοιο με το botulinic toxin ( BOTOX) χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες. Η συνεχής χρήση μειώνει αισθητά τις ρυτίδες έκφρασης, ιδιαίτερα τις ρυτίδες στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια και τα χείλη, δίνοντας στο πρόσωπο νέα φρεσκάδα, λάμψη και λαμπρότητα. Botofit is the result of an accurate technological and innovative research, based on a hexapeptide that reproduces a botulin-like effect, but without the side effects of botulinic toxin injections. Constant use of this product visibly lessens facial expression lines, especially those on the forehead and around the eyes, giving the face new freshness, radiance and splendor. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Acetyl Hexapeptide-3, Algae extract, Collagen, Hyaluronic acid, Elastin, Plankton Extract, Betaglucan, Cyclodextrin - Χρήση/Usage: Τοποθετήστε μία ή περισσότερες φορές την ημέρα στις επίμαχες περιοχές και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. Apply once or more a day on the areas of interest and massage until completely absorbed

EPI D ERM G OMMAG E 2 0 0 ML K00MA5 €27.00

Απολέπιση, Ένυδάτωση, Θρέψη Απαραίτητο για την βέλτιστη προετοιμασία του δέρματος για να μπορέσει να αφομοιώσει δραστικά συστατικά από τις επακόλουθες θεραπείες. Παρέχει απολεπιστική δράση η οποία εξαλείφει την συσσώρευση των κερατινοποιημένων κυττάρων, μειώνει τις ακαθαρσίες και λειαίνει την επιδερμίδα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε δέρμα με ακμή

Exfoliating, moisturizing, nourishing An essential product in order to optimally prepare the skin to receive subsequent active ingredients and treatments. Provides mechanical exfoliating action which eliminates the accumulation of keratinized cells and reduces impurities as well as smoothes the skin. It can also be used on acne-prone skin. Ingredients/Συστατικά: Alumina, Sweet Almond Oil, Olive Oil, Allantoin, Gluconolactone, Hypericum Extract, Corn Starch, Titanium Dioxide Τρόπος χρήσης: Αφού προηγηθεί γαλάκτωμα και λοσιόν, απλώστε ομοιόμορφα στην περιοχή και αφήστε για περίπου 5 λεπτά. Προχωρήστε σε μασάζ με κυκλικές κινήσεις και αφαιρέστε με ένα υγρό σφουγγάρι. Στεγνώνουμε το δέρμα και τελειώνουμε με τονωτική λοσιόν.

SALMON EG G S N OURI SH I N G MASK

K00NU4 €39.00

Μάσκα πολύ πλούσια σε ενεργά συστατικά που αφομοιώνεται εύκολα, και καθαρίζει απαλά το δέρμα σε βάθος. Βελτιώνει άμεσα το τόνο, ελαστικότητα, και ενυδάτωση του δέρματος. A Mask Very Rich in activei ngredients, easily assimilated, it gently and thoroughly cleanses. It immediately improves skin tone, elasticity, and skin moisture USAGE: Απλώνουμε ομοιόμορφα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Την αφήνουμε για 20 λεπτά περίπου και μετά την αφαιρούμε με υγρό σφουγγάρι. Ξεπλένουμε με χλιαρό νερό και ολοκληρώνουμε με tonic lotion. /Evenly spread over the face, neck and décolleté. Leave on for 20 minutes and then remove with a damp sponge. Rinse with warm water, pat dry and apply the tonic lotion. Main Active Ingredients: Salmon Eggs Extract, Coconut Oil , Titanium Dioxide, Bentonite, Wheat Protein, Panthenol

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL I MPERI AL AMB ER Αντι-ρυτιδιτική, Αποτοξινωτική, Ενυδατική Η Kleraderm είναι η μόνη εταιρεία η οποία κατάφερε να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το κεχριμπάρι στον τομέα της περιποίησης του δέρματος. Η πολύτιμη ρητίνη Βαλτικής περιέχει μεγάλο ποσοστό Succinic Acid το οποίο προσφέρει μεγάλη απότοξίνωτική και αποσυμφόριτική δράση. Η δράση του Succinic Acid εναντίων των ελευθέρων ριζών, συνδυάζεται με τα θρεπτικά συστατικά και ελαστικότητα που προσφέρει το πολύτιμο λάδι Argan. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρης ενυδάτωση και επαναφορά της σφριγηλότητας του δέρματος με άμεση δράση κατά των ρυτίδων. Kleraderm is the only company that has managed to take advantage of the enourmous powers that amber has to offer in skin care. The valuable Baltic amber contains a large concentration of Succinic acid which offers great anti toxin and decongestive action. Succinic acid reacts aginst free radicals, and works in conjunction with the nutrive and elasticity offered by the valuable Argan oil. The result is a completely moisturized skin, restoration of firmness, and immediate action against wrinkles.

AMB ER C LEAN SI N G MI LK 5 0 0 ML K00AMB11 €20.00 Γαλάκτωμα καθαρισμού για όλους τους τύπους δέρματος. Εξασφαλίζει ένα απαλό καθαρισμό, αφαιρώντας τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα μακιγιάζ. Έπισκευάζει και προστατεύει την υδρολιπιδική στιβάδα του δέρματος. Παρέχει μια έντονη καταπραϋντική, μαλακτική δράση, παρέχοντας απαλότητα και φρεσκάδα στο πρόσωπο. Cleansing emulsion for all skin types. It ensures a gentle cleansing, removing impurities and makeup residue. It repairs and protects the hydrolipidic layer of the skin. It provides an intense soothing, softening and emollient ac action bestowing on the face freshness and softness. Συστατικά: Amber Powder, Sweet Almond Oil, Mix of distilled flowers water Χρήση/USAGE: Καθημερινά, πρωί και βράδυ - απλώστε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ και μασάρετε απαλά. Αφαιρέστε με υγρό σφουγγάρι. / Every day, morning and evening - apply evenly a thin layer on the face, neck and décolleté by patting lightly. Remove with a damp sponge.

AMB ER REG EN ERAT I N G AN T I - AG E C REAM 2 0 0 ML K00AMB7 €60.00

Αναπλαστική, αντι-γήραντική κρέμα με κεχριμπάρι και Υαλουρονικό Οξύ. Με ισχυρή αποτοξινωτική δράση, συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών. Η φόρμουλα της κρέμας είναι εμπλουτισμένη με αντι-γλυκοζυλίωσης δραστικά συστατικά, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και προλαμβάνει τον εκφυλισμό του. Το αποτέλεσμα είναι αισθητή μείωση των ρυτίδων, πιο σφριγηλό και σφιχτό δέρμα και φωτεινό, υγιές πρόσωπο Regenerating anti-aging cream with Amber and Hyaluronic Acid Filler. Powerful detoxifying action, it helps to prevent and fight free radicals. The formula enriched with anti-glycation actives stimulates collagen production and prevents its degeneration. Wrinkles appear reduced, skin denser and firmer and the face as preciously bright as under a spell. Χρήση/Usage: Τοποθετήστε στο πρόσωπο λαιμό και ντεκολτέ, και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Apply and massage on face, neck and décolleté until completely absorbed. Main Active Ingredients: Amber powder, Akebia Quinata Extract, Hyaluronic Filler, Collagen, Hyaluronic Acid, Algae Extract, Borage Seed Oil, Olive Oil

VAT N OT INCLUDED

AMB ER T ON I C LOT I ON 5 0 0 ML K00AMB12 €20.00 Τονωτική λοσιόν με καταπραϋντικές και ενυδατικές ιδιότητες για όλους τους τύπους δέρματος. Με κύρια συστατικά το κεχριμπάρι, το υαλουρονικό οξύ, και αποστάγματα λουλουδιών, αναζωογονεί, μαλακώνει και τονώνει την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης. Χωρίς αλκοόλ. Tonic lotion with soothing and moisturizing properties for all skin types. The presence of Amber and the multitude of distilled flowers refreshes, softens, and tones the skin, while at at the same time helps to fight the signs of aging. Without alcohol. Συστατικά: Amber Powder, Succinic Acid, Aloe Vera, Hyaluronic Acid Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε μετά τον γαλάκτωμα με εμποτισμένο βαμβάκι. / Apply after cleansing, pat the skin with a soaked cotton ball

AMB ER AN T I - AG I N G SERUM 1 0 0 ML

K00AB8 €65.00

Αντι Γήραντικός, Αναγεννητικός ορρός με κεχριμπάρι και υαλουρονικό οξύ. Λειτουργεί ως ένα ισχυρό αποτοξινωτικό, συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση του σχηματισμού των ελεύθερων ριζών. Η ειδική φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με δραστικά συστατικά αντι-γλυκοζυλίωσης που διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και προλαμβάνουν τον εκφυλισμό της. Καθιστά τις ρυτίδες ορατά μειωμένες και την επιδερμίδα του δέρματος πιο σφριγηλή και ακτινοβόλα. Regenerating anti-aging serum with Succinic Acid. A true beauty tip, through a combination of ingredients with antioxidants, moisturizing, firming and nourishing actions. The skin appears plumped, compact, toned and hydrated, for a young and bright look. Χρήση/USAGE: Τοποθετήστε στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως / Apply and massage on face, neck and décolleté until completely absorbed. Main Active Ingredients: Succinic Acid, Akebia Quinata Extract, Tamarind, Algae Extract, Collagen, Hyaluronic Acid, Panthenol, Wheat Protein

www.mysalon99.com Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 39


PROFESSIONAL F AC E AMB ER EX F OLI AT OR 2 0 0 ML

AMB ER & ARG AN N AT URE OI L 5 0 0 ML

K00AMB1/F €39.00

K00AMB2 €38.00

Αντι-οξειδωτική μάσκα με σκόνη κεχριμπαριού και λάδι Argan. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, καθαρίζει και ανοικοδομεί το δέρμα χάρη στο succinic acid που περιέχεται στη πολύτιμη Βαλτική ρητίνη. Είναι πολύ αποτελεσματική για τον αποχρωματισμό και διχρωμίες του δέρματος και το θαμπό δέρμα. Αποκαθιστά τη σφριγηλότητα και την ομοιομορφία της υφής του δέρματος μέσα από ένα πολύαισθησιακό ταξίδι ευεξίας. Anti-oxidizing mask with amber powder and Argan Oil. It removes dead skin cells, cleans and reconstructs the skin thanks to the succinic acid it contains which is derived from the valuable Baltic Amber. Very Effective for skin discoloration problems and to keep the skin evenly uniform and not dull looking. It restores skin firmness. Χρήση/USAGE: Τοποθετήστε σε πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ, και μασάρετε με κυκλικές κινησεις. Αφήστε το για περίπου 10 λεπτά και αφαιρέστε με νερό. / Apply on face, neck and décolleté. Massage with circular motions. Leave on for 10 minutes and rinse off with plenty of water. Main Active Ingredients: Amber Powder, Argan Oil, Sweet Almond Oil, Avocado Oil, Beeswax, Titanium Dioxide.

Λάδι μασάζ με πολύτιμο Argan και άρωμα κεχριμπαριού λάδι με εξαιρετική αντιοξειδωτική δράση. Ενδείκνυται για τη θεραπεία του ξηρού και θαμπού δέρματος, εφόσον χάρη στο λάδι Argan και Grape Seed Oil, προσφέρει απαλότητα, τόνο και νέα λάμψη στην υφή της επιδερμίδας. Οι μαλακτικές, ενυδατικές και συσφικτικές ιδιότητες του, συμβάλλουν στην προστασία του δέρματος από εξωτερικούς βλαβερούς παράγοντες, δρα ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, και προσφέρει ορατή μείωση των ρυτίδων και των ραγάδων. Η αισθησιακή μυρωδιά του θυμίζει την ατμόσφαιρα των αρχαίων δασών, προσφέροντας μία μαγική αφύπνιση των αισθήσεων. Precious Argan and Amber perfumed massage Oil with anti-oxidant power. Indicated to treat dry and dull skin, it provides softness, tone and new radiance to the skin’s texture thanks to Argan and Grape Seed Oil. Its emollient, moisturizing and firming properties contribute to protect against external aggressors and free radicals visibly reducing wrinkles and stretch marks. Its sensuous scent evokes the atmosphere of ancient forests, a magical sweetness to awaken the senses. Χρήση/USAGE: Χρησιμοποιήστε το σε πρόσωπο και σώμα με μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. / USE it on face and body using massage movements until completely absorbed - Main Active Ingredients: Argan Oil, Grape Seed Oil

www.mysalon99.com

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

Το Amber Pinda περιέχει πολύτιμους καθαρούς βόλους από Κεχριμπάρι Βαλτικής. Εκμεταλλεύεται τις μεγάλες αντί οξειδωτικές και αποσυμφορητικές ιδιότητες του succinic acid το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στην πολύτιμη ρητίνη κεχριμπαριού. Λόγο της θερμότητας εισχωρεί βαθιά και ενεργοποιεί ξανά τις λειτουργίες του οργανισμού. Είναι ιδανικό για χαλαρωτικό μασάζ που φέρνει το σώμα και το πνεύμα σε μία κατάσταση σε μια κατάσταση της ολικής ευεξίας , ανακουφίζοντας από την ένταση και την κούραση, απορροφώντας τις αρνητικές . Προετοιμασία : 1. Πάρτε το ειδικό τετράγωνο πανί και βάλτε 25 γραμμάρια βόλους από Κεχριμπάρι Βαλτικής στο κέντρο του. 2. Ενώστε τις 4 άκριες από το πανί, ενώστε τις, και τυλίξτε με δεξιόστροφη κίνηση, και δέστε το με κορδόνι Μετά τη θεραπεία Amber Pinda, οι βόλοι ρητίνης πρέπει να καθαριστούν και να εξαγνιστούν 1. Τοποθετήστε τους βόλους κεχριμπαριού σε ένα μπολ με αλμυρό νερό 2. Τοποθετήστε το μπολ κοντά σε μια πηγή φωτός ή κάτω από το φως του ήλιου και αφήστε τα για 4 ώρες 3. Ξεπλύνετε τους βόλους κεχριμπαριού κάτω από τρεχούμενο νερό, και αφήστε τους να στεγνώσουν. Θα είναι τώρα έτοιμοι για την επόμενη θεραπεία. Σημείωση: Οι βόλοι κεχριμπαριού Βαλτικής δεν είναι αναλώσιμοι και δεν χαλάνε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άπειρες φορές για θεραπείες.

Precious nuggets of pure Baltic Amber. Antioxidant and draining Succinic Acid contained in the resin reawekens the body’s functions by heating and rubbing. Ideal for relaxing massage to envelop the body in a total well-being ritual, it evokes an holy purification to relieve fatigue, stress and absorbe negativity. How to Use - Take a square of tissue and put the Amber nuggets on the centre. Connect four tips of the square together and tie with a string for the bundle shaped “Pinda”. Warm up 60 ml of Amber & Argan Nature Oil and pour about 20 ml on the body to help Pinda’s slip. Submerge bundles into warm oil left or,if available, put into a vaporizer. Massage it. NOTE - MULTIPLE USE: does not deteriorate, infinite number of massages. Purify the Pindas after each treatment: put in a water bowl and leave few hours next to a light source or direct sunlight (early morning or before sunset). Rinse under running water and let them dry. Professional Use 100 g of Baltic Amber nuggets, 2 squares of cloth and two cotton string

page - 40

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL C AV I AR I N F I N I T E B EAUT Y Αντι-γηραντική- Αντι-ρυτιδική Σειρά Υψηλής Τεχνολογίας Τα προϊόντα της σειρά Caviar Infinite Beauty αποτελούν την ιδανική συνεργεία μεταξύ πολυτέλειας, υψηλής τεχνολογίας, και ποιότητας. Το χαβιάρι το οποίο προέρχεται από τα αυγά του οξύρρυγχου, θεωρείτο ανέκαθεν σαν ένα πολυτελές έδεσμα. Στο τέλος του 19ου αιώνα, το χαβιάρι εισήχθη για πρώτη φορά στα καλλυντικά προϊόντα, με μεγάλη επιτυχία. Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν τα εξαιρετικά οφέλη από τα πολύτιμα εκχυλίσματα του, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες θαλάσσιας προέλευσης, σε απαραίτητα λιπαρά οξέα και βιταμίνες D, Ε, και Β12, οι οποίες διατηρούν και ενισχύουν την ενυδάτωση και θρέψη του δέρματος. Infinite Beauty, the anti-aging line with caviar, perfect synergy between luxury, technology and high quality. Derived from sturgeon eggs, caviar has always been considered a luxury food, representing not only a delight for the taste, but also for the body. At the end of the nineteenth century, caviar was introduced for the first time in cosmetic products, with great success. Modern scientific studies reconfirm the outstanding benefits of its precious extracts, rich in proteins of marine origin, essential fatty acids and vitamin D, E, B12, which preserve the hydration and nourishment of the skin. The Infinite Beauty line was developed to meet womens’ desire maintaining a young and healthy looking skin without the signs of aging.

AN T I AG E C AV I AR F AC E C REAM 2 0 0 ML K00IB3 - €65.00 Μια εξαιρετική αντι-γηραντική κρέμα προσώπου που καταπολεμά και αποτρέπει αποτελεσματικά τη γήρανση του δέρματος. Χάρη στα φυσικών ενεργά συστατικάτα οποία παρέχουν θρεπτική, επανορθωτική, αναζωογονητική και αντιοξειδωτική δράση, η AntiAgeCaviarCream ανανεώνει άμεσα την υφή και τη ζωτικότητα του δέρματος, η οποία παίρνει μία απαλή, λεία και μεταξένια εμφάνιση. Το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και το υδρολυμένο εκχύλισμα ζύμης, καθυστερεί τον εκφυλισμό του κολλαγόνου, επανορθώνοντας τους ιστούς του δέρματος, για ένα τέλεια όμορφο δέρμα. preAn effective anti-aging face cream that effectively fights and pre vents the skin aging. Thanks to the presence of natural active ingredients with nourishing, restorative, invigorating and antioxidant action, Infinite Beauty Caviar Anti aging Cream instantly renews the texture and vitality of the skin, which takes on a soft, smooth and silky appearance. Caviar, hyaluronic acid and hydrolyzed yeast extract, delay the degeneration of collagen, restoring substance to the tissues, for a totally beautiful natural skin. Συστατικά: Caviar, Arganoil, Tsubakioil, Avocadooil, Hyaluronicacid, VitaminE, HydrolyzedYeastExtract Usage/Xρήση: Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα κρέμας στο πρόσωπο και μασάρετεμέχρι να απορροφηθεί τελείως / Apply a thin layer of cream on the face and massage until completely absorbed.

C AV I AR EY E AN D LI P C ON T OUR C REAM 1 0 0 ML K00IB1 - €50.00

Αντι-γηραντική κρέμα ειδικά σχεδιασμένη για την περιοχή των ματιών και των χειλιών. Η μεταξένια σύσταση του παρέχει άμεση άνεση και ανακούφιση από την συμφόρηση και το οίδημα, ενώ αποτρέπει την απώλεια της ελαστικότητας και προάγει τη σφριγηλότητα. Λειτουργεί ενάντια στο σχηματισμό των σακουλών κάτω από τα μάτια, τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές. Χάρη στα πολύτιμα ενεργά συστατικά της, προσφέρει αντιοξειδωτική, θρεπτική και ανανεωτική δράση, ενώ η βλαβερή δράση των ελευθέρων ριζών διακόπτεται. Παρεμποδίζει την, χαλάρωση του δέρματος, ενώ διεγείρει της παραγωγής ελαστίνης. Anti-aging caviar cream specifically formulated for the eye and lip area. Its silky texture is pleasant to the touch and provides instant comfort, relieving congestion and swelling, while preventing the loss of elasticity and firmness, works against the formation of bags under the eyes, wrinkles and fine lines. Thanks to its precious active ingredients which offer antioxidant, nourishing and regenerating action, the activity of free radicals is stopped, skin relaxation is impeded,while stimulation of the production of elastin takes place. Ingredients: Caviar, Macadamia oil, Vitamin E, Hyaluronic acid, Manilkara leaf Extract, Tetrapeptide -5, Arganoil Usage Τοποθετήστε στην γύρω από τα μάτια και τα χείλη, με μικρά κτυπηματάκια μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. / Apply to the area around the eyes and lips, and massage gently until completely absorbed. VAT N OT INCLUDED

C AV I AR AN T I AG I N G MASK K00IB5 - €40.00 Μάσκα με καθαριστική δράση, που προάγει φωτεινότητα στο δέρμα χάρη στα θρεπτικά εκχυλίσματα του χαβιαριού. Το ενεργό συστατικό Gluconolactone προάγει την ανανέωση των κυττάρων και την απολέπιση, ενώ ριθμίζει την διαδικασία κερατινοποίησης. Η CaviarAnti-AgingMask βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος, αφήνοντας το δέρμα απαλό, λείο και ενυδατωμένο. Μετά την εφαρμογή παρέχει μια αίσθηση απαλότητας και βελουδένια εμφάνιση στο δέρμα. Χωρίς γλουτένη. Mask with purifying action, with the illuminating and nourishing extracts of caviar. The presence of Gluconolactone promotes exfoliation and cell renewal, by regulating the process of keratinization. Infinite Beauty Caviar Anti-Aging Mask helps skin regeneration, leaving the skin soft, smooth and hydrated. After application it provides a sense of softness and thanks to corn starch bestows a velvety appearance on the skin. Gluten free. Συστατικά: CaviarExtract, TsubakiOil, ArganOil, AvocadoOil, VitaminE, Gluconolactone, Urea, Allantoin, TitaniumDioxide, CornStarch, PapayaExtract, HydrolyzedYeastExtract Usage/Χρήση: Σε καθαρό δέρμα, απλώστε την μάσκα ομοιόμορφα με απαλές κυκλικές κινήσεις. Αφήστε την να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με ένα σφουγγαράκι. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό και στεγνώστε. ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια - On a cleansed skin, apply evenly on the skin with gentle circular motions. Leave on for about 20 ‘’ and remove with a sponge. Rinse thoroughly with warm water and dry. WARNINGS: Avoid contact with eyes

C AV I AR AN T I AG I N G SERUM 1 0 0 ML K00IB4 - €65.00 Καινοτόμος μεταξένιος ορρός ο οποίος απορροφάτε γρήγορα και προσδίδει στο δέρμα μια νεανική λάμψη, ενώ προωθεί την εξαφάνιση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών. Αποκλειστική αναγεννητική φόρμουλα βασιζομένη στο χαβιάρι, θαλάσσιο κολλαγόνο και εκχύλισμα των φύλλων της sapodilla, τονώνει την επιδερμίδα χαρίζοντας στο δέρμα μια συμπαγή και λεία εμφάνιση. A fast-absorbing, soft and silky serum, which gives the skin a youthful glow, and promotes the disappearance of wrinkles and fine lines. The exclusive regenerating formula which is based on caviar, sea collagen and sapodilla leaf extract, tones the skin giving it a compact and smooth appearance. Ingredients: Caviar, Hyaluronic Acid, Betaglucan, Cyclodextrin, Plankton extract, Marine Collagen, Manilkara leaf Extract, Hydrolized Yeast Extract Useage/ Χρήση: Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως. / Apply on cleansed face and massage until completely absorbed.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 41


PROFESSIONAL N EOG EN ESI S AN T I AG EI N G Plant Stem Cells - Plant DNA - Hyaluronic Acid Φυτικά βλαστο-κύτταρα- Φυτικό DNA - Υαλουρονικό Οξύ Τα Vegetal stem cells είναι μη εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με τα κύτταρα του δέρματος, ενεργοποιούν μία αλυσιδωτή αντίδραση η οποία βελτιώνει την αναγέννηση της επιδερμίδας, επαναφέρουν τις αδρανείς βιολογικές διαδικασίες, και εξισορροπούν την ακεραιότητα της επιδερμικής δομής. Vegetal Dna έχει σαν στόχο την διέγερση της επιδιορθωτικής ικανότητας των κυττάρων. Το φυτικό DNA (δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ), ενδυναμώνει τον κυτταρικό ιστό, και τον προστατεύει από την βλαβερή επίδραση του ήλιου. Επίσης μειώνει την φυσική απώλεια υγρασίας. Τέλος έχει σπουδαία δράση ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και ευνοεί την ελαστικότητα του δέρματος. Hyaluronic Acid είναι ένα από τα βασικά συστατικά του συνδετικού ιστού και παρέχει στο δέρμα τις ιδιαίτερες αμυντικές του ιδιότητες καθώς και την διατήρηση της σφριγηλότητας του. Κράτα εξισορροπημένη την ενυδάτωση του δέρματος μειώνοντας την ανάπτυξη ρυτίδων. Vegetal Dna stimulates the cells’s reparing functions. Strengthens the cells, acts as barrier against the sun’s damages, reduces the natural loss of water and protects the skin. It has Anti-Radical function and inhibits the Anti-Elastasic action.The Vegetal stem cells are non-specialized cells. When Vegetal stem cells come to contact with those of the skin, they are activated chain reactions and biochemists trials that improve the cutaneous regeneration, they waking up the sleeping biological trial, restabilising the integrity of cutaneos structure. Hyaluronic Acid is one of the fundamental components of the connective tissue, and it confers to the skin its particular proprieties of resistance and form’s maintenance. Hyaluronic Acid is able to maintain the correct degree of damp on the skin in presence of an external rate of damp very low, reducing in this way wrinkles’s appearance.

N EOG EN ESI S RAD I AN T & REST ORI N G D AY C REAM 2 0 0 ML K00NG2 € 60.00 Μία καινοτομική κρέμα υψηλής τεχνολογίας! Λόγω του NEOGENESIS SYSTEM COMPLEX – μίας αποκλειστικής φόρμουλας βασισμένη σε φυτικά βλαστο-κύτταρα, φυτικό DNA (δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ) και Υαλουρνικό οξύ προστατεύει το δέρμα από την φωτο-γήρανση, και εμποδίζει την εμφάνιση ρυτίδων και σημαδιών που αφήνει ο χρόνος. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανανεωμένο και ακτινοβόλο πρόσωπο. It is an innovative high-tech day cream. Its daily and constant use thanks to the exclusive formulation based on Vegetal stem cells, Vegetal Dna and Hyaluronic Acid (NEOGENESIS SYSTEM COMPLEX) COMPLEX), protects from the foto-aging, prevent the appearance of time’s signs and it gives freshness an new face light. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Olea Europaea (Olive) Glycerides, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Cetyl Alcohol, Isononyl Isononanoate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Tocopheryl Acetate, Rosa Mosqueta (Musk Rose) Oil, Hydrogenated Olive Oil, Polyamide-5, Olea Europaea (Olive) Oil, Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiable, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Betaglucan, Pisum Sativum (Pea) Extract, Panthenol, Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate, Vegetable DNA, Sodium Hyaluronate, Disodium Χρήση/Usage: σε καθαρό πρόσωπο απλώνετε μία λεπτή στρώση και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. - After perfectly cleansing, apply a thin layer of cream and massage until completely absorbed.

OREO F I LI 2 0 ML K00NG5 € 22.00

NEOGENESIS PEARL EXFOLIATING MASK 20 pcs x 10 ML K00NG6 € 35.00 Εξαγνιστική, θρεπτική, και λευκαντική μάσκα με μαργαριταρένια μικρο-σφαιρίδια. Απαλλάσσει το δέρμα από περιβαλλοντικές ακαθαρσίες, το θρέφει και το αφήνει απαλό σαν βελούδο, και όμορφα λαμπερό με ομοιόμορφη και λεία επιδερμίδα. Purifying, lightening and nourishing mask with pearls microspheres. It favors the removal of impurities, the nourishment and the cutaneos beauty. It return an uniform epidermis’s aspect leaving the skin smooth and soft. Active Ingredients: - Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Avocado Oil, Conchiolin Powder, Alumina, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Sweet Almond Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Propylene Glycol, Urea, Corn Starch, Titanium Dioxide, Cetyl Alcohol, Parica Papaya Fruit Extract, Hydrogenated Vegetable Oil, Gluconolactone, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Allantoin, Disodium EDTA, Triethanolamine, Peanut Oil, BHT, BHA, Usage: τοποθετήστε την μάσκα ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το λαιμό με απαλές κυκλικές κινήσεις. Αφήστε την να δράση για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. Καθαρίστε με άφθονο χλιαρό νερό και τελειώστε με λοσιόν - Uniformly distribute on face and neck with delicate circular movements. Let it take effect for 20 ‘ and remove with a damp sponge.

LI P C ARE

Ειδικά κατασκευασμένη για την φροντίδα των χειλιών. Η καινοτομική και αποκλειστική της φόρμουλα, εγγυάται άμεση αύξηση του όγκου των χειλιών. Το περίγραμμα των χειλιών γίνεται ορατά πιο ελκυστικό και όμορφο. Η καθημερινή του χρήση εγγυάται και την συνεχή αντι-γηραντική του δράση. This is a revolutionary cream specific for lips treatment and care. Its innovative and exclusive formulation guarantee an immediate volumizing filler effect, giving back immediately contour and beauty to the lips. Its daily use, guarantees besides an antiage action for a constant comfort. Χρήση/Usage: 2 εφαρμογές καθημερινά με 8 ώρες ενδιάμεσο. Χρησιμοποιήστε το roll-on όποτε χρειάζεται. - Twice a day with 8 hours between each application. Or as necessarry. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Shea Butter, Theobroma Cacao, Olea Europaea (Olive) , Carnauba Wax, Macadamia Oil, Portulaca Pilosa Extract, Sodium Hyaluronate page - 42

N EOG EN ESI S REST ORI N G I N T EN SI V E SERUM 3 0 ML

K00NG3 € 46.00

Εντατικός ορρός με μία αποκλειστική φόρμουλας βασισμένη σε φυτικά βλαστο-κύτταρα, φυτικό DNA (δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ). Διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ενυδάτωση και ελαστικότητα του δέρματος. Έπανορθώνει και θρέφει το δέρμα επιστρέφοντας του την νεανική του λάμψη. Intensive restoring serum ισ based Vegetal stem cells, Vegetal Dna and Hyaluronic Acid. It repairs and nourishes the skin, returning tone, light and new beauty. It keeps high the hydration level and the elasticity of face’s skin. Active Ingredients: - Grapefruit Fruit Extract, Water, Algae Extract, Glucose, Sorbitol, Sodium Glutamate, Urea, Sodium Hyaluronate, Soluble Collagen, Sodium PCA, Glycine, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Vegetable DNA, Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate. Usage: Τοποθετήστε σε καθαρό πρόσωπο πριν από την κρέμα και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως - Apply on clean face, before the cream. Massage until complete absorption.

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL G LI K OD ERM - Y SALI N E

Cell Renewal - Anti Wrinkle - Firming For Mature Skins

Αναγεννητική - Αντι Ρυτιδική - Συσφικτική Για Ώριμα Δέρματα Η σειρά Glicoderm αναπτύχθηκε για να προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας, αποτέλεσμα τελευταίων ερευνών και εξελίξεων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. Γι’ αυτό το λόγο τα προϊόντα της είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τα λεία, συμπαγή, και ανανεωμένα χαρακτηριστικά του δέρματος στις ώριμες επιδερμίδες. Το πέρασμα του χρόνου αφήνει τα σημάδια του στην υγεία του δέρματος. Τα ώριμα δέρματα είναι πιο πιθανό να πάσχουν από αφυδάτωση, από ζημίες που προκλήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες και από ένα μη ιδανικό κυτταρικό κύκλο εργασιών. Με τα προϊόντα Ysaline της σειράς Glicoderm, είναι πλέον δυνατόν να αποκατασταθεί η νεανική, φωτεινή, επιδερμίδα στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Τα προϊόντα προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό από αποτελεσματικά συστατικά όπως μικροσφαιριδία υαλουρονικού οξέος, με άλλα πολύ ενυδατικά και αναδομικά συστατικά (όπως DNA λαχανικών, Ω3 και Ω6, βούτυρο του κακάο και άλλες). Επίσης, περιέχουν φυτικής προέλευσης προσομοιωτές botulin, τα οποία είναι σε θέση να επιδρούν θετικά ακόμη και στις πιο βαθιές ρυτίδες. Τα ταχεία και ορατά αποτελέσματα είναι η ‘γέμιση’ των ρυτίδων, εξαιρετική ενυδάτωση, θρέψη, και η αποκατάσταση των ζημιών από εξωτερικούς παράγοντες. Glicoderm derives from the Greek γλυκός, meaning sweet. This line was developed to offer evoluted treatment programs, resulting from research on the most advanced active principles and the most modern biotechnology. In this way, its products are able to restore delicate, smooth, compact, renewed features to mature skin. The passing of time takes its toll on the skin’s health: it is more likely to suffer from dehydration, from damage caused by aggressions from external agents and from a natural difficulty in ideal cellular turnover. With the Ysaline products in the Glicoderm line, it is now possible to restore a relaxed, luminous, vivacious appearance to the face. In fact, this program offers the ideal combination of the efficiency of hyaluronic acid’s microsphere filler, highly hydrating and restructurizing active principles (like vegetable DNA, Ω3 and Ω6, Cocoa Butter and others) and plant-derived botulin simulators, able to act on even the deepest of wrinkles.The rapid and visible effect is that of filling the furrows, hydrating, nourishing, repairing the damages from external agents, and giving compactness, elasiticity and freshness to the skin, rediscovering a new youth.

Y SALI N E SERUM 3 0 ML

G LI K OD ERM G EL AH A 2 5 % 10 PHIALS x 2 ML

K00YS2 € 52.00

K00GL8 € 37.00

λιπιδίων.

Υπερ-ενισχυμένο με κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, και πληθώρα άλλων εντατικών ενεργών συστατικών, το Ysaline Serum έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα λίφτινγκ, και επιφέρει την φωτεινότητα και ζωτικότητα σε όλο το πρόσωπο και λαιμό.

Τζελ βασισμένο σε αλφαυδροξυοξέα, και ειδικά στο γλυκολικό οξύ με 4 pH. Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις που επιταχύνουν την κυτταρική αναγέννηση με αποτέλεσμα την αύξηση στην αναπαραγωγή corneocytes και στην σύνθεση μεσοκυτταρικών

Super fortified with collagen, hyalluronic acid and a host of other intensive active ingredients, the Ysaline Serum has a visible lifting effect on all tissues and restores brightness to the face and neck. Χρήση/Usage: After a deep cleansing, apply before moisturizing and massage until completely absorbed.

Gel based on alpha-hydroxyacids, in particular glycolic acid with 4 pH. It creates conditions which accelerate cellular turnover, thus encouraging both the reproduciton of corneocytes and the synthesys of intercellular lipids.

Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: Collagen, Hyaluronic acid, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein, Pea extract, Vegetable DNA

Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Aqua (Water), Glycolic Acid, Propylene Glycol, Lactic Acid, Tomato Extract, Lemon Extract, Grapefruit Extract, Bilberry Extract, Triethanolamine, Imidazolidinyl Urea, Citric Acid, Malic Acid, Sodium Methylparaben, Sodium Dehydroacetate, Sorbic Acid, Tetrasodium Χρήση/Usage: Τοποθετήστε ομοιόμορφο στο δέρμα και αφήστε το για 2 έως 4 λεπτά. Στην συνέχει ουδετεροποιήστε το με μαλακή γάζα βουτηγμένη σε νερό. /Apply evenly on skin, leave on from 2 to 4-6 minutes, then neutralize and rinse using soft gauze soaked in water.

SPECIAL OFFERS

55%

DISCOUNT

EPILATION WAX

L SPECIA ΑΙΡΙΝΗ ΚΑΛΟΚ ΟΡΑ ΠΡΟΣΦ

€1

3PCS

.15

ALL 3

€ 17.85

το ένα

REG PRICE

€5.00

το ένα

Tea Tree Natural

box of 12 pcs

Ρολό Αποτρίχωσης Epilation Roll

D TIME LIMITEFER OF

Στις πιό πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ - Above prices do not include VAT

HAND & FOOT MASK

500 ml

PERFECT FOR PEDICURE & MANICURE TREATMENTS Με βάση το εκχύλισμα του πράσινου τσαγιού, η μάσκα Χεριών & Ποδιών της Derma Perfect είναι μια ιδανική μάσκα για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια μανικιούρ και πεντικιούρ. Πολύ πλούσια σε ενυδατικά συστατικά και ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αφήνει το δέρμα βελούδινα μαλακό και λείο. Based on the extract of green tea, the Derma Perfect Hand & Foot Mask with Green Tea is an ideal mask to be used by professionals during manicure and pedicure treatments. Very rich in moisturizing and strong anti-oxidative agents that neutralize aggressive free radicals, making the skin feel softer and smoother.

REG PRICE

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card) NO EXCEPTIONS! For Orders Please Call:

€74.97

ΤΕ ΑΓΟΡΑΣ ΗΠΟΤΕ ΟΠΙΟΝΔ ΣΜΟ ΣΥΝΔΥΑ BUY ANY YOU MAY ATION COMBIN

22756570 22754005 ONLY

€ 29.15

30% REG PRICE

€41.6 5

DISCOUNT

€3 €10

Ταινίες Αποτρίχωσης Epilation Strips 100 pcs

€ 60.00

5

€ 5.9

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

CA N B E CO M B IN ED W IT H A N Y S ERU M S F O R EV EN M O RE A M A Z IN G RES U L T S !

€21.50

Natural 800gr. (12 pcs)

12+4

Can be heated in the same warmer as wax cartridges For hands and feet Για θεραπείες που εφαρμόζονται σε τμηματικά σημεία του προσώπου ή του σώματος (ντεκολτέ, στήθος κ.ά.). Μεταφέρει βαθιά στο δέρμα υψηλής συμπύκνωσης βιολογικά Tea-Tree/Peppermint συστατικά και πληθώρα μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πολύτιμων φυτοσυστατικών.. Αυξάνει την υδατική ασπίδα της επιδερμίδας - Δυναμώνει και φυτοσυστατικών επιδιορθώνει τις ίνες στήριξης του δέρματος - Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης

NOW ONLY

REG

περιλαμβάνουν: Σύσφιξη, ενυδάτωση αντιοξειδωτική δράση, διέγερση παραγωγής κυπαριτιδική θεραπεία, μεταξύ άλλων The results of the different masks include, Firming, moisturizing, anti-oxidizing action, stimulation of collagen and elastin production, intensive anti-cellulite action and fat cell reduc-

BOTH NOW

ONLY

ICY GEL 500 ML

Κρύο-θεραπευτική θετική επίδραση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τριχοειδή αγγεία και φλεβίτιδα. Η κρυολυτική του δράση συσφίγγει και μειώνει την πλαδαρότητα του δέρματος. Επίσης βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποτοξίνωση.

€ 87.60 €109.50

Ειδικό πολυφασικό προϊόν το οποίο έχει μακροχρόνια επίδραση στο δέρμα λόγο του Osmosis Active System (ενεργού συστήματος όσμωσης). Το gel διατηρεί την κρύα δράση του για 1 ώρα περίπου μετά την θεραπεία.

The refreshing Icy lotion , the main product of the Méthode Bandages Glacés. The soaked bandage provides a frigotherapeutic effect during the treatment, which has a positive effect on blood circulation problems, spider-veins and thread veins and helps through drainage and relaxation.

Ce l l u l i t e S p i d e r ve i n s Va r i c o s e ve i n s Oedema Ly m p h o s t a s i s Swe l l i n g.

Cooling ice – multiphase concentrate - is a special product of highest precision. It has a long time effect due to the Osmosis Active System, which provides an immediate noticeable effect. Gel Glacé produces a perceptible coolness for about 1 hour. The Gel is a connecting link between the treatments in the salon and the home treatment.

REG PRICE

5 pcs ONLY NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με ένα συρτάρι και ένα ντουλαπάκι. Άνετη επιφάνεια εργασίας.

50%

Παρέχει στυπτική δράση για δυνατό αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό αποτέλεσμα. Διεγείρει το κυκλοφοριακό σύστημα, καθαρίζει τα αγγεία, και επιταχύνει το μεταβολισμό. Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση Provides an astringent effect, for a powerful drainage and detoxificationof the legs. Especially for Cellulite, spider veins, Varicose veins, oedema, Lymphostasis, swelling. Stimulates blood circulation, cleanses the vessels, accelerates metabolism in the fat cells and firmis up of the cutaneous tissue.

Manicure table with light, with one drawer ALL PRODUCTS and one cupboard. Comfortable working surface area.

€ 51.00

CRAZY!!! € 8 5.00

R ES A LE P R ICE

6 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 297 PRICE €595.00 REG

TIVE OF EFFEC DOZENS MENTS TREAT FACE & BODY

FACE MASKS FOR PERFECT RESULTS S U P ER MOIS TU R IZ ING MA S K 2 00 ML

25%

NIGH T 50 ML ηλής ποιότητας κρέμα νύκτας για απαιτητικά δέρματα. Στηρίζει και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος. Αποτελεσματικότητα ε τα αποκλειστικά αποστάγματα από φύκια είναι αποτελεσματική καθ όλη την διάρκεια της νύκτας και δουλεύει σε τέλεια αρμονία με το βιολογικό ρυθμό του δέρματος. .

A solid smooth, supple skin is the precondition for a beautiful, attractive body Lotion Active is a caring lotion with a thermodynamic factor to tone upper arms, abdomen, legs and bottom. Lotion Active due to his fine li uid composition penetrates into the skin fast and well and leaves a silky skin feeling.

, , , , Improves problem areas of abdomen, bottom, legs, hips and upper arms educes fatty layers, detoxifies and drains

E Y E C A R E € 52.36 ALL 4 PRODUCTS

2 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

EYE CREAM 75 ML - Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθεση Phyto-Collastin και λάδι του θάμνου Jojoba, καθώς και βιταμίνες Α & Ε. Ενυδατική δράση στο δέρμα καταπολεμώντας την διαμόρφωση ρυτίδων.

ALL 4 PRODUCTS

€ 67.24

ith added Phyto-Collastin, ojoba Oil and vitamins E A. It has a hydrating effect on the skin, thus counteracting the formation of wrinkles. EYE GEL 75 ML - Ανανεωτικό, συσφικτικό, απαλύνει τις ρυτίδες, Με υγραντική βάση, διεγερτικά στοιχεία για τον κυτταρικό ιστό, ισοφλαβονες από σόγια, λάδι αβοκάντο, αλόη, απόσταγμα meristem, και πανθέλαιο.

H A ND CA R E MA NICU R E & P EELING 2 00 ML

Καταπληκτικό πήλιγκ με μικρούς κόκκους αφήνει το δέρμα λείο και απαλό Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την αφή του δέρματος. Provides wonderful smooth and supple hands in a short time, removes bother-some cuticles.

H A ND CA R E R EJ U V ENA TING MA S K 2 00 ML

I

ηλής ποιότητας μάσκα χεριών που δίνει ενέργεια στο κυτταρικό ιστό και νεανική, φρέσκια εμφάνιση στα κουρασμένα χέρια. igh uality hand mask providing energy and a fresh appearance to tired hands.

A refreshing, firming, uickly effective eye gel which smoothes away eye wrinkles, revives tired eyes and results in a radiant appearance. ydro gel base with fibrostimulines, Iso avones from Soya and Avocado Oil. The p value harmonizes with tear uid.

BODY PEELING

F OR A LL B OD Y TH ER A P IES

CA V IA R MA TR IX MA S K 2 00 ML ία καθαρά αντι-γηραντική μάσκα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα περιέχει πληθώρα ενυδατικών και προστατευτικών για το δέρμα συστατικών. Διεγείρει την αναγεννητική διαδικασία του δέρματος ποστηρίζει την δομή και ανάπτυξη του κυτταρικού ιστού σε μεγάλο βαθμό. Αυξάνει τη παραγωγή κολλαγόνου του δέρματος συμβάλλοντας σε ένα πιο ελαστικό και σφριγιλό δέρμα.

ION E LOT A CTIV 2 00 MLA LU E IL V R ETA 3 9.50 €

ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

PERFECT HANDS

€ 48.65

Σύσφιξης

BOTH NOW ONLY

Η otion Acti περιέχει θερμοδυναμικούς παράγοντεςγια τόνωση των βραχιόνων, κοιλιακής περιοχής, των ποδιών, γλουτών, και γοφών. όγο τις σύστασης της η otion Active διεισδύει γρήγορα μέσα στο δέρμα και το αφήνει με βελούδινη αφή.

HAND CARE & FREE RETAIL

DISCOUNT

A refreshing, cooling mask containing Collagen. It is a treatment for tightening and moisturizing of the skin rich in vitamins and which fight free radicals. It is also an effective anti-wrinkle mask.

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσηςΕνυδάτωσης

Ρυτίδων

Θερμοθεραπείες

A CTIV E LOTION 500 ML

DISCOUNT

ία δροσιστική μάσκα που περιέχει κολλαγόνο Αποκαθιστά το ισοζύγιο ενυδάτωσης του δέρματος. Είναι μια θεραπεία σύσφιξης και ενυδάτωσης, εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και Ε καταπολεμά τους ελεύθερους ρίζοσπάστες. Είναι και αντί-ρυτιδική NOW BOTH ONLY μάσκα.

Valid Until May 23th, 2014

T H E R M O T H E R A P Y € 52.36

ία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και Manicure table with exhaust fan, light, and convenient drawer and cupboards. Main surface παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. is granite with the side tops covered with resilient glass. Comes complete with multiplug and B OD Y 6 0 ML Διατηρεί την φυσική ισορροπία του extension cord. δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση ία ελαφριά αρωματική κρέμα με έξτρα Όλες οι προσφορές 50% προκαταβολή και 50% με τηναπαραίτητη παράδοση. επιταγή, πιστωτική κάρτα) - ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! για μεικ-απ. ία προστατευτική ενυδατικές ιδιότητες, για(Μετρητά, την ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί ελαστικότητα και 50% απαλότητα του δέρματος All offers are payable 50% deposit and on delivery (Cash, Check or credit card) - NO EXCEPTIONS! την ενυδάτωση. Βοηθά στην τόνωση και σύσφιξη του δέρματος Το l ssO ody απορροφάτε πολύ γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δίνει δυνατό αίσθημα δροσιάς και φρεσκάδας.

A t r u e anti-ageing mask, rich in nutritional elements. Contains a multitude of moisturizing and protective elements. Stimulates t h e regenerative process of the cells. Supports the structure and development of the cellular structure.Increases the production of collagen, contributing to a more elastic and vibrant.

VAT N OT INCLUDED

THALASSO PACK Includes:

Thalasso Day 50 ml Thalasso Night 50 ml Tester Size Peeling 5 ml & Hand Cream 5 ml

D A Y 50 ML

3

€1

www.mysalon99.com

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

THALASSO PACK Beauty with the Power of the Ocean

tion, among others

Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση

ICY LOTION 500 ML

REG

ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ìå åîáåñéóôÞñá, ëÜìðá, êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá ίας êáé íôïõëÜðéá. Ìå êõñßùò Αξãéáëß. ÄéáèÝôåé åíùìáôùìÝíï åðéöÜíåéá áðü ãñáíßôç, ðëáéíÝò åðéöÜíåéåò áðü áíèåêôéêü ðïëýðñéæï.

κολλαγόνου και ελαστίνης, εντατική αντι- για ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Επισκεφτείτε το www.mysalon99.com

body Nourishes and Tightening, super moisturizing, anti-oxidizing cacao therapy for the body. moisturizes the skin to protect against signs of ageing, Apart from revitalizing, rejuvenating and regenerating skin, Cocoa bean stimulate natural drainage, tones the body and combats cellulite and stretch marks.. Energizes and revitalizes tired skin and soothes and rebalances the skin leaving it smooth and soft. Especially kind to sensitive skin

CRYO THERAPY

10 pcs ONLY NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00

Tea-Tree 800gr. (12 pcs)

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή,

All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card). For equipment and furniture 50% deposit is payable when placing the remainder onτης delivery. Αναλόγως μάσκας τα αποτελέσματα

Manicure table with light, with two drawers and one cupboard. Comfortable working surface area of resilient glass.

FREE

For part-body and face treatments. It carries in the50% skin highly concentrated bioπιστωτική κάρτα). Για μηχανήματα καιdeep έπιπλα με την παραγγελία logical ingredients as well as a host of metal elements, trace elements, and valuable το υπόλοιπο με την“shield” παράδοση. plant ingredients. ingredientsκαι . It increases the moisturizing of the epidermis - Strengthens and repairs the supporting fiber structure of the skin - It drains and minimizes the toxins - It stimulates collagen and elastin production, and activates cell metabolism Συσφικτική, ενυδατική, αντι-οξειδωτικήorder θεραπεία CACAO and the για το σώμα σώμα.. Προστατεύει το δέρμα από σημάδια γήρανσης παρέχοντας του τροφή και βαθιά ενυδάτωση. Εκτός από την αναγεννητική, ανανεωτική και αναζωογονητική του δράση, το κακάο έχει απότοξινωτική δράση, ραγάδες και δρα ενάντια στην κυτταρίτιδα και στις ραγάδες. Παρέχει ενέργεια στο κουρασμένο δέρμα, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα αφήνοντας το βελούδινα απαλό. Κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα.

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με δύο συρτάρια και ένα ντουλαπάκι . Άνετη επιφάνεια εργασίας από ανθεκτικό γυαλί.

SPECIAL OFFER

.00 € 92 PRICE €138.00

Peel-off mask for intensive anti-celluliteAbsolutely treatment with wonderful latt e macchiato aroma. hygenic for the customer It stimulates and improves micro circulati on for bettspray er oxygenati cells- Removes Economical deviceon of the cellsthe cellulite toxins - Stimulates the metabolism thewith applied Easy to in use less region waste - Increases the mois-

ture content of the skin.

REG

CRAZY!!!

Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá ãéá êÜèå ðåëÜôç ÏéêïíïìéêÞ óå spray. Εντατική αντι-κυπαριτιδική θεραπεία - Διασπάóõóêåõáóßá αποτελεσματικά τα λιπίδια της πολύτιμες βιταμίνες, πάσχουσας περιοχής - Παρέχει τροφή στην επιδερμίδα Åõêïëü÷ñçóôç êáé ìå (με ëéãüôåñç óðáôÜëç αμινοξέα και μέταλλα) - Βελτιώνει τη μικρο-κυκλοφορία μεγιστοποιώντας Æåóôáßíåôáé óôï ßäéï ìç÷Üíçìá ìåτην ôéòκυτταρική ñïëåôôåò οξυγόνωση - Εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Ενεργοποιεί τη λιποδιάλυση Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá Αυξάνει την ενδογενή ποσότητα υγρασίας στο δέρμα.

FOR FACE & BODY

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

.22 € 51 PRICE €93.13

High Quality Epilation Wax

Valid Until July 7th

Σύσφιξης .80

€ 10 EXCELLENT & EASY PEEL-OFF MASKS Peach

1000 CC Wax Heater

1000 cc capacity Chamber Ideal for 800 gr. tins of wax On/Off switch Light confirmation of power supply Heating indicator light Temperature regulator control Locking ring - avoid splash of wax Removable inner container

CRAZY!!!

Valid Until April 20th, 2014

NAIL TECHNICIAN/MANICURE STATIONS Επιλέξτε το τραπεζάκι που ταιριάζει στον χώρο σας / Choose the one that meets your fancy

NOW ONLY

×ùñçôéêüôçôáò 1000 cc Éäáíéêü ãéá ôåíåêåäÜêéá 800 gr. Äéáêüðôçò On/Off ËÜìðá åðéâåâáßùóçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò ËÜìðá åðéâåâáßùóçò èÝñìáíóçò ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò Åéäéêüò äáêôýëéïò ãéá áðïöõãÞ ðéôóéëßóìáôïò Ôï åóùôåñéêü äï÷åßï ìðïñåß íá áöáéñåèåß

FREE

RE ICU PED ER SLIC UE VAL AIL RET

1+1

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Ενυδάτωσης Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσης NOW ONLY

Ρυτίδων

Θερμοθεραπείες

6 PCS ONLY

Natural

REG PRICE

12 pcs ONLYMulti-Pro 6 Heater

Spray Paraffin (6x80gr)

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) All Prices include VAT unless indicated otherwise

box of 24 pcs Aloe Vera

€ 91.00 €202.30

6 Wax or Paraffin Cartridge locations 80 gr. & 100 gr. wax cartridges On/Off switch Independent temperature control Fast heat-up time

IVE OF EFFECT DOZENS ENTS TREATM FACE & BODY

Titanium Rose

CRAZY!!!

DISCOUNT

NOW ONLY

ÈÝóåéò ãéá 6 ñïëÝôôåò Þ 6 ðáñáößíåò 80 gr. & 100 gr. ñïëÝôôåò Äéáêüðôçò On/Off ÁíåîÜñôçôïé ñõèìéóôÝò èåñìïêñáóßáò ÃñÞãïñï æÝóôáìá

SAND PEDICURE FILE

Πιστοποιημένη Ποιότητα

MADE IN ITALY

45%

Valid Until March 15th, 2012

18 pcs ONLY

CRAZY!!!

B OD Y S CR U B

NOW ONLY

I

500 ML

Απολεπιστικό για βαθύ καθαρισμό σώματος που περιέχει ανάμεσα σε άλλα μικροσφαίρες από λάδι j o j o b a . Επίσης περιέχει Shea butter . Το σαλικυλικό οξύ απομακρύνει αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και διεγείρει την κυτταρική ανανέωση.

OP TIMIZ ED LIF TING 7 5 ML

H A ND CA R E R EP A IR LOTION 7 5 ML

R ES A LE TO CU S TOMER 2 P R OD U CTS € 4 6

Scrub for a deep cleansing body with microspheres of o oba wax. Shea butter has a regenerating effect. Salicylic acid effectively exfoliates the stratum corneum, stimulates cell regeneration.

For Orders Please Call:

22756570 22754005

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

VISIT

Ey e Ge l 1 5 m l

RESALE TO

ER

CUSTOM

€7 6 .6 5 Ey e Cr e a m

1 5m l

25%

NOW

€ 28.56

DISCOUNT

www.mysalon99.com for more GREAT OFFERS

Η AC Skin Care Solutions και το mysalon99.com είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Κύπρο που σας προσφέρει ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε μήνα

page - 43


PROFESSIONAL W H I T EN I N G - OMORF I ES

Whitening - Skin Discoloration - Anti-wrinkle

Ενάντια στις ρυτίδες , Πανάδες & Διχρωμίες Η παρουσία των πανάδων μπορεί να οφείλεται όχι μόνο στην γενετική προδιάθεση και στην βιολογική διαδικασία γήρανσης, αλλά και σε ορμονικούς παράγοντες, φάρμακα, και στην εγκυμοσύνη. Η επίδραση της έκθεσης στο ήλιο δεν πρέπει να υποτιμάται, εφόσον οι οι ακτίνες UV δρουν άμεσα στη τυροσινάση (tyrosinase) , ένα ένζυμο το οποίο ρυθμίζει την παραγωγή μελανίνης. Επίσης η ηλιακή ακτινοβολία, έχει την τάση να επιταχύνει τη διαδικασία αφυδάτωσης και φθοράς της επιδερμικής στρώσης με αποτέλεσμα την δημιουργία ρυτίδων. Τα προϊόντα της σειράς Omorfies για να αντιμετωπίσουν και να εμποδίσουν αυτά τα προβλήματα, περιέχουν φρουτο-οξέα, βιταμίνες, και φυσικά αποστάγματα. Αυτά τα συστατικά έχουν την δυνατότητα να εμποδίζουν την διαδικασία της τυροσινάσης (tyrosinase), ενθαρρύνουν την ενυδάτωση και την ενίσχυση της φυσικής άμυνας του δέρματος, και παρέχουν βαθιά θρέψη, με αποτέλεσμα ένα σφριγηλό δέρμα με ομοιόμορφη χροιά. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται εντατική φροντίδα στο δέρμα μέσα και έξω, για να μπορέσει να επανακτήσει την πραγματική του ομορφιά. The appearance of spots can depend not only on genetic predisposition and ageing processes, but also on hormonal factors, pharmaceutical medicines (ie: birth control pill) and even pregnancy. But sun exposure is not to be underestimated, especially without appropriate protection. It is precisely UV rays that act directly on tyrosinase, an enzyme that regulates melanin production and that, if produced irregularly, concentrates itself in singular spots. Beyond that, the sun tends to accelerate the processes of dehydration and deterioration of the corneal layer, thus allowing the skin to be easily marked with wrinkles and small creases. Omorfies, to fight and prevent this problem, responds with cosmetic products containing fruit acids, vitamins and natural extracts. These elements are able to inhibit tyrosinase processes, encourage hydration and cutaneous reinforcement, and provide deep nourishment, restoring vigor and correct coloration to the face. In this way, the skin remains cared for and protected inside and out to recover its correct tone, elasiticity and beauty.

LI G H T EN I N G C LEAN SI N G MI LK 5 0 0 ML

LI G H T EN I N G T ON I C LOT I ON 5 0 0 ML

K00OM1 € 22.00

K00OM2 € 22.00

Ειδικό γαλάκτωμα με σύνθεση από ειδικά επιλεγμένα συστατικά με λευκαντικές, δερμο-εξαγνιστικές, και μαλακτικές ιδιότητες. Εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό, αφαιρώντας περιβαλλοντικές ακαθαρσίες και υπολείμματα μέικ-απ από το δέρμα, ενώ συνάμα διατηρεί αναλλοίωτο το υδρολιπιδικό στρώμα και το φυσικό pH του δέρματος. A fluid emulsion composed of specially selected substances with lightening, dermo-purifying and emollient effects. It ensures a deep facial cleansing, removing atmospheric impurities and make-up residue while at the same time deli delicately maintaining unaltered the skin’s hydrolipidic mantle and natural pH. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Bearberry extract, Sunflower seed oil, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Lactic acid, Glycine, Panthenol, Wheat protein Χρήση/Usage: Πρωί και βράδυ, απλώστε μία λεπτή στρώση στο πρόσωπο και λαιμό και μασάρετε ελαφριά. Αφαιρέστε με βαμβάκι ή βρεγμένα σφουγγαράκια. - Everyday, morning and evening, apply a thin layer of milk evenly on face and neck dabbing lightly. Remove with a cotton ball or a damp sponge.

Λοσιόν χωρίς αλκοόλ πλούσια σε ενεργά συστατικά με τονοτικές, μαλακτικές και λευκαντικές ιδιότητες. Αφήνει άμεσο αίσθημα φρεσκάδας, αφήνοντας το δέρμα απαλό και λείο. A watery alcohol-free solution rich in active principles with toning, emollient and lightening action. It gives an immediate sensation of freshness, leaving the skin soft and supple. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Bearberry extract, Lemon extract, Bilberry extract, Tomato extract, Grapefruit extract Χρήση/Usage: Μέτά το καθαρισμό με το Cleansing milk, καθαρίστε το πρόσωπο και λαιμό με Λοσιόν τοποθετημένο σε βαμβάκι. - Apply after cleansing milk dabbing with a cotton ball soaked in tonic lotion.

ET EN I A W H I T EN I N G C REAM 2 0 0 ML K00OM9 € 47.00

Κρέμα με προοδευτική λευκαντική δράση στις πανάδες και διχρωμίες που προέρχονται από τις ηλιακές ακτίνες, την γήρανση, αντισυλληπτικά χάπια, φωτοσυνθετικούς παράγοντες, και την ακμή. Η δράση της επικεντρώνεται άμεσα στα δερματικά κύτταρα που έχουν επηρεαστεί από την υπερβολική τοποθέτηση μελανίνης. Επαναφέρει το φυσικό και ομοιόμορφο χρώμα στην επιδερμίδα. Progressively lightens skin blotches caused by sunrays, aging, the use of contraceptives, photosynthetic agents, and acne,, working directly on the pigmented cells. It restores the natural and even color of the skin. Active Ingredients: - Avocado oil, Sunflower seed oil, Gluconolactone, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Bearberry extract, Glycolic acid, Titanium dioxide, Arginine, Potassium azelaoyl diglicinate, Licorice extract, Aspergillus ferment, Ethylhexyl methoxicinnamate, Algae extract Usage: Τοποθετήστε στις πανάδες και διχρωμίες πρωί και βράδυ για περίοδο τουλάχιστον 6-7 εβδομάδων. Σε περιπτώσεις μη πρόσφατων πανάδων και διχρωμιών, συνεχίστε την θεραπεία για περίπου 4 μήνες. Συνεχίστε την χρήση της ακόμη και μετά την θεραπεία για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα. /Apply on dark blotches of skin every morning and every evening for at least 6 to 7 weeks, and in cases of particularly old blotches, continue treatment for approximately 4 months. Continue use even after lightening to maintain results.

page - 44

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL WHITENING AMPOULES VITAMIN C 20 - 12 x 5 ml

C UC UMB ER LI G H T EN I N G MASK 2 0 0 ML K00MA2A € 27.00

K00SE2 € 45.00

Μία μαλακτική μάσκα η οποία χρησιμοποιεί τις ευεργετικές λευκαντικές και αναζωογονητικές ιδιότητες του αγγουριού. Εξαλείφει σημάδια κούρασης από το δέρμα , αποκαθιστώντας τον τόνο και την λάμψη στο πρόσωπο. Κατάλληλη για όλα τα δέρματα.

Εντατικός ορρός σε μονοδοσικές αμπούλες. Περιέχει δραστικά συστατικά τα οποία για καταπολεμούν τα σημάδια γήρανσης αλλά και μειώνουν αισθητά την δράση της Τυροσινάσης, του ένζυμου ο οποίο είναι υπεύθυνο για την μελανογένεση και διχρωμία του δέρματος.

An emollient mask that uses cucumber’s lightening and refreshproperties It removes signs of tiredness, restoring tone and ing properties. radiance to the face. Suitable for any skin type. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Cucumber extract, Glycolic acid, Titanium dioxide, Bearberry extract, Tomato extract, Grapefruit extract, Lemon extract, Bilberry extract, Allantoin, Vitamin E, Apricot oil, Bentonite, Corn starch, Talc Χρήση/Usage: Τοποθετήστε σε πρόσωπο και λαιμό και αφήστε την να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρέστε με βρεγμένα σφουγγαράκια. / After cleansing, spread evenly on face and neck. Leave on for 20 minutes, then remove with a damp sponge.

Intensive fluid in single use ampoules, with brightening, moisturizing and anti-radicals effect for a brighter and younger look. Actives contrast skin aging marks and slow down Tyrosinase enzyme responsible for melanogenesis and skin color. Χρήση/USAGE: Χρησιμοποιήστε την αμπούλα καθημερινά. Ανακινήστε την αμπούλα προτού την ανοίξετε, και τοποθετήστε την στο πρόσωπο, λαιμό, και ντεκολτέ. Μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί τελείως. / Daily, after perfect cleansing, activate the ampoule by pushing the cap, shake well, evenly apply over face, neck and décolleté. Massage until completely absorbed. Main Active Ingredients: Powder Vitamin C, Hydroxyphenoxy Propionic Acid, Algae Extract, Licorice Extract, Hyaluronic Acid, Aspergillus Ferment, Aloe Vera gel, Vitamin C, Bearberry Extract, Vitamin E, Vitamin PP

PURI SSI MA

Greasy, impure and acne irritated skin

Για Λιπαρά Δέρματα με ατέλειες και δέρματα με ακμή

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την καταπολέμηση των σημαδιών του λιπαρού δέρματος με: ατέλειες, ερυθρότητα, διεσταλμένους πόρους, γυαλάδα, σημάδια. Το δέρμα μεταμορφώνεται, οι ατέλειες εξαφανίζονται! Η σειρά Purissima απότην Kleraderm δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των ατελειών του δέρματος όπως γυαλάδα, λιπαρότητα και ακαθαρσίες. Με ένα απαλό και βαθύ καθαρισμό και τη χρήση των ενεργών συστατικών καταπραϋντικών και εξισορροπητικών, προστατεύει και καθαρίζει το δέρμα, ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος μέχρι να φτάσει στο βέλτιστο επίπεδο, καταπραΰνει και κατευνάζει την ερυθρότητα που είναι τυπικό στοιχείο της βακτηριακής επίθεσης, κάνει πιο ευχάριστες, υγιείς και λαμπερές τις εκφράσεις του προσώπου, μειώνοντας έτσι τη γυαλάδα, ειδικά στην ζώνη Τ (μέτωπο, μύτη, πηγούνι). The Purissima line was created to combat the flaws of shiny, greasy, impure skin. With a deep and delicate cleansing and the use of soothing and balancing active principles, it protects and purifies the skin and regulates sebum production, helping it to reach its ideal level. It also soothes and calms redness typical of bacterial aggression, gives the face a more pleasant, healthy and luminous appearance, thus reducing the shine effect especially in the T-zone (forehead, nose, chin).

C LEAN SI N G MI LK W I T H PALE ROSE 5 0 0 ML K00PU1 € 20.00 Βασισμένο στα εκχυλίσματα του Pale Rose, έχει εξαιρετικές στυπτικές και καθαριστικές ιδιότητες. Βοηθά στην ισορροπία του pH του δέρματος, ενώ εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό αφαιρώντας τις ακαθαρσίες, make-up και το υπερβολικό σμήγμα. Based on Pale Rose extract, this fluid emulsion has excellent astringent and purifying effect. It helps with the skin’s pH balance, while it and ensures a deep cleansing action removing impurities, make-up and excess sebum. Ingredients: Rose Hip Oil, Apricot Oil, Sweet Almond Oil, Panthenol, Wheat protein Useage: Καθημερινά. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ και κάντε ελαφρύ μασάζ. Αφαιρέστε με ένα υγρό σφουγγάρι. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. / Use Daily. Place a thin layer on face, neck and décolleté and massage lightly . Remove with a damp sponge. Avoid the eye contour area. VAT N OT INCLUDED

T ON I C LOT I ON W I T H H AMAMELI S 5 0 0 ML K00PU2 € 20.00 Μια λοσιόν χωρίς αλκοόλ και με βάση το εκχύλισμα hamamelis. Δρα ως στυπτικό, ενώ παρέχει mat εμφάνιση στο δέρμα. Φρεσκάρει και ανανεώνει το δέρμα. An alcohol-free lotion based on Hamamelis extract. It acts as an astringent while it provides a mat effect on the skin. Refreshes the skin. Ingredients/ Συστατικά: hazel extract (hamamelis), Aloe vera gel, Panthenol, Wheat protein Usage/Χρήση: Καθημερινά μετά το γαλάκτωμα καθαρισμού, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι εμποτισμένο βαμβάκι, περνάτε στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ./ Use daily after the cleansing milk using a cotton ball. Use on the face, neck and décolleté.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 45


PROFESSIONAL PURI SSI MA

Greasy, impure and acne irritated skin

Για Λιπαρά Δέρματα με ατέλειες και δέρματα με ακμή

PURI F Y I N G LI Q UI D 5 0 0 ML

REG ULAT I N G C REAM W I T H H ELI C H RY SUM 2 0 0 ML

K00PU9 € 28.00

K00PU5 € 32.00 Μία ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα η οποία εξομαλύνει την εμφάνιση υπερβολικού σμήγματος και το μέγεθος των πόρων, ενώ ενυδατώνει και εξαγνίζει το δέρμα. Παρέχει στο δέρμα φρεσκάδα με μία υγιή λάμψη.

Ένα υδατώδης διάλυμα, με ρΗ 5,5, ιδανικό για τον καθαρισμό και τη ρύθμιση του λιπαρού δέρματος το οποίο είναι επιρρεπές σε ακμή. Προωθεί την ισορροπία του pH του δέρματος και προσφέρει ορατά, μακράς διαρκείας αποτελέσματα, και το δέρμα επανακτά μία απόλυτα ομοιόμορφη επιφάνεια. Επιπλέον, τα ενεργά συστατικά του λειτουργούν για την πρόληψη μελλοντικών υποτροπών των ατελειών του δέρματος.

A light, non-oily emulsion that normalizes the appearance of sebum excess and the pore size while moisturizing and purifying the skin. It leaves the skin fresher, and healthier-looking. Ingredients: Helichrysum extract, Rosemary extract, Vitamin F, Propolis extract, Tea tree oil, Sweet almond oil, Panthenol, Wheat protein

A watery solution, with pH 5.5, which is ideal when used to purify and regulate greasy skin prone to acne. It promotes the cutaneous pH balance and offers visible, long-lasting results to skin which regains a perfectly homogenous surface. It’s active ingredients work to prevent future relapse of skin imperfections.

Use: Use daily on cleansed skin. Χρησιμοποιείται καθημερινά σε καθαρό δέρμα. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα στην περιοχή και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Apply a thin layer on the area and massage until completely absorbed.

Ingredients / Συστατικά: Tea tree Essential Oil, Propolis extract, Burdock extract, Sage oil, Rosemary oil, Origan oil, Allantoin

B EAUT Y POW D ER C LAY 5 0 0 G R

Usage/ Χρήση: Ανακατέψτε 1 μέρος Purifying Liquid με 3 μέρη Beauty Powdered Clay. Με ένα βουρτσάκι βεντάλια απλώστε το στην περιοχή και αφήστε το να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρέστε με ένα υγρό σφουγγαράκι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του σαν λοσιόν. / Mix 1 part Purifying Liquid with 3 parts of Beauty Powdered Clay. Apply it with a brush onto the area, and leave it to take effect for about 20 minutes. Remove with a damp sponge. It can also be used alone as a toner.

K00MA4 € 22.00

Το Kleraderm Beauty Powder Clay είναι πράσινο άργιλο το οποίο είναι ιδανικό για λιπαρό, και μεικτό δέρμα το οποίο παρουσιάζει δερματικά προβλήματα. Η μάσκα απορροφά την υπερβολική λιπαρότητα, καθαρίζει βαθιά τους πόρους, και έχει αντιβακτηριακή δράση. Εξισώνει τον τόνο του δέρματος και το ενυδατώνει. Clay has a mineral origin and it’s one of the most ancient substance worked by man. Its’ composition is the following: silica, alumina, iron, titanium, calcium, sodium, potassium, and a little presence of magnesium. The Kleraderm Beauty Powdered Clay is a green clay that is perfect for oily, combination skin problems. The resulting mask absorbs excess oil, deep cleans the pores, and has an antibacterial effect. Evens skin tone and hydrates.

www.mysalon99.com Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

Ingredients: Sodium Fullonum (Fueller’s earth) How to use: Αναμίξτε τη σκόνη με ζεστό νερό μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα από την μάσκα και αφήστε την να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Αφαιρέστε με άφθονο νερό και προχωρήστε με τις επακόλουθες θεραπείες. / Mix the powder with warm water until you obtain the desired density. Spread a thin and uniformed layer οf the mixture and leave to take effect for about 20 minutes. Remove with abundant water and proceed with the subsequent treatments.

SPECIAL OFFERS

55%

DISCOUNT

EPILATION WAX

L SPECIA ΑΙΡΙΝΗ ΚΑΛΟΚ ΟΡΑ ΠΡΟΣΦ

€1

3PCS

.15

ALL 3

€ 17.85

το ένα

Spray Paraffin (6x80gr)

€5.00

το ένα

Tea Tree Natural

box of 12 pcs

Ρολό Αποτρίχωσης Epilation Roll

D TIME LIMITEFER OF

Στις πιό πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ - Above prices do not include VAT

HAND & FOOT MASK

500 ml

PERFECT FOR PEDICURE & MANICURE TREATMENTS Με βάση το εκχύλισμα του πράσινου τσαγιού, η μάσκα Χεριών & Ποδιών της Derma Perfect είναι μια ιδανική μάσκα για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια μανικιούρ και πεντικιούρ. Πολύ πλούσια σε ενυδατικά συστατικά και ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αφήνει το δέρμα βελούδινα μαλακό και λείο. Based on the extract of green tea, the Derma Perfect Hand & Foot Mask with Green Tea is an ideal mask to be used by professionals during manicure and pedicure treatments. Very rich in moisturizing and strong anti-oxidative agents that neutralize aggressive free radicals, making the skin feel softer and smoother.

€ 60.00 REG PRICE

5

€ 5.9

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card) NO EXCEPTIONS! For Orders Please Call:

€74.97

ΤΕ ΑΓΟΡΑΣ ΗΠΟΤΕ ΟΠΙΟΝΔ ΣΜΟ ΣΥΝΔΥΑ BUY ANY YOU MAY ATION COMBIN

22756570 22754005 ONLY

€ 29.15

30% REG PRICE

€41.6 5

DISCOUNT

€3 €10

Ταινίες Αποτρίχωσης Epilation Strips 100 pcs

RET

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

CA N B E CO M B IN ED W IT H A N Y S ERU M S F O R EV EN M O RE A M A Z IN G RES U L T S !

REG

High Quality Epilation Wax

12+4 CRAZY!!!

Valid Until July 7th

Natural 800gr. (12 pcs)

Can be heated in the same warmer as wax For hands and feet cartridges Για θεραπείες που εφαρμόζονται σε τμηματικά σημεία του προσώπου ή του σώματος (ντεκολτέ, στήθος κ.ά.). Μεταφέρει βαθιά στο δέρμα υψηλής συμπύκνωσης βιολογικά Tea-Tree/Peppermint συστατικά και πληθώρα μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πολύτιμων φυτοσυστατικών. Αυξάνει την υδατική ασπίδα της επιδερμίδας - Δυναμώνει και φυτοσυστατικών. επιδιορθώνει τις ίνες στήριξης του δέρματος - Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης

All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card). For equipment and furniture 50% deposit is payable when placing the remainder onτης delivery. Αναλόγως μάσκας τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: Σύσφιξη, ενυδάτωση αντι-

NOW ONLY

REG

οξειδωτική δράση, διέγερση παραγωγής κυπαριτιδική θεραπεία, μεταξύ άλλων The results of the different masks include,

Firming, moisturizing, anti-oxidizing action, stimulation of collagen and elastin production, intensive anti-cellulite action and fat cell reduc-

BOTH NOW

ONLY

ICY GEL 500 ML

Κρύο-θεραπευτική θετική επίδραση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τριχοειδή αγγεία και φλεβίτιδα. Η κρυολυτική του δράση συσφίγγει και μειώνει την πλαδαρότητα του δέρματος. Επίσης βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποτοξίνωση.

€ 87.60 €109.50

Ειδικό πολυφασικό προϊόν το οποίο έχει μακροχρόνια επίδραση στο δέρμα λόγο του Osmosis Active System (ενεργού συστήματος όσμωσης). Το gel διατηρεί την κρύα δράση του για 1 ώρα περίπου μετά την θεραπεία.

The refreshing Icy lotion , the main product of the Méthode Bandages Glacés. The soaked bandage provides a frigotherapeutic effect during the treatment, which has a positive effect on blood circulation problems, spider-veins and thread veins and helps through drainage and relaxation.

Ce l l u l i t e S p i d e r ve i n s Va r i c o s e ve i n s Oedema Ly m p h o s t a s i s Swe l l i n g.

Cooling ice – multiphase concentrate - is a special product of highest precision. It has a long time effect due to the Osmosis Active System, which provides an immediate noticeable effect. Gel Glacé produces a perceptible coolness for about 1 hour. The Gel is a connecting link between the treatments in the salon and the home treatment.

REG PRICE

NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με ένα συρτάρι και ένα ντουλαπάκι. Άνετη επιφάνεια εργασίας.

50%

Παρέχει στυπτική δράση για δυνατό αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό αποτέλεσμα. Διεγείρει το κυκλοφοριακό σύστημα, καθαρίζει τα αγγεία, και επιταχύνει το μεταβολισμό. Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση Provides an astringent effect, for a powerful drainage and detoxificationof the legs. Especially for Cellulite, spider veins, Varicose veins, oedema, Lymphostasis, swelling. Stimulates blood circulation, cleanses the vessels, accelerates metabolism in the fat cells and firmis up of the cutaneous tissue.

Manicure table with light, with one drawer ALL PRODUCTS and one cupboard. Comfortable working surface area.

€ 51.00

CRAZY!!! € 8 5.00

R ES A LE P R ICE

6 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 297 PRICE €595.00 REG

TIVE OF EFFEC DOZENS MENTS TREAT FACE & BODY

FACE MASKS FOR PERFECT RESULTS S U P ER MOIS TU R IZ ING MA S K 2 00 ML ία δροσιστική μάσκα που περιέχει κολλαγόνο Αποκαθιστά το ισοζύγιο ενυδάτωσης του δέρματος. Είναι μια θεραπεία σύσφιξης και ενυδάτωσης,

25%

ηλής ποιότητας κρέμα νύκτας για απαιτητικά δέρματα. Στηρίζει και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος. Αποτελεσματικότητα ε τα αποκλειστικά αποστάγματα από φύκια είναι αποτελεσματική καθ όλη την διάρκεια της νύκτας και δουλεύει σε τέλεια αρμονία με το βιολογικό ρυθμό του δέρματος. .

A solid smooth, supple skin is the precondition for a beautiful, attractive body Lotion Active is a caring lotion with a thermodynamic factor to tone upper arms, abdomen, legs and bottom. Lotion Active due to his fine li uid composition penetrates into the skin fast and well and leaves a silky skin feeling.

E Y E C A R E € 52.36 ALL 4 PRODUCTS

2 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

EYE CREAM 75 ML - Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθεση Phyto-Collastin και λάδι του θάμνου Jojoba, καθώς και βιταμίνες Α & Ε. Ενυδατική δράση στο δέρμα καταπολεμώντας την διαμόρφωση ρυτίδων.

ALL 4 PRODUCTS

€ 67.24

ith added Phyto-Collastin, ojoba Oil and vitamins E A. It has a hydrating effect on the skin, thus counteracting the formation of wrinkles. EYE GEL 75 ML - Ανανεωτικό, συσφικτικό, απαλύνει τις ρυτίδες, Με υγραντική βάση, διεγερτικά στοιχεία για τον κυτταρικό ιστό, ισοφλαβονες από σόγια, λάδι αβοκάντο, αλόη, απόσταγμα meristem, και πανθέλαιο.

H A ND CA R E MA NICU R E & P EELING 2 00 ML

Καταπληκτικό πήλιγκ με μικρούς κόκκους αφήνει το δέρμα λείο και απαλό Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την αφή του δέρματος. Provides wonderful smooth and supple hands in a short time, removes bother-some cuticles.

H A ND CA R E R EJ U V ENA TING MA S K 2 00 ML

I

ION E LOT A CTIV 2 00 MLA LU E IL V R ETA 3 9.50 €

, , , , Improves problem areas of abdomen, bottom, legs, hips and upper arms educes fatty layers, detoxifies and drains

ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

PERFECT HANDS

DISCOUNT

Σύσφιξης

BOTH NOW ONLY

NIGH T 50 ML

HAND CARE & FREE RETAIL

€ 48.65

ηλής ποιότητας μάσκα χεριών που δίνει ενέργεια στο κυτταρικό ιστό και νεανική, φρέσκια εμφάνιση στα κουρασμένα χέρια. igh uality hand mask providing energy and a fresh appearance to tired hands.

A refreshing, firming, uickly effective eye gel which smoothes away eye wrinkles, revives tired eyes and results in a radiant appearance. ydro gel base with fibrostimulines, Iso avones from Soya and Avocado Oil. The p value harmonizes with tear uid.

BODY PEELING

F OR A LL B OD Y TH ER A P IES

CA V IA R MA TR IX MA S K 2 00 ML ία καθαρά αντι-γηραντική μάσκα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα περιέχει πληθώρα ενυδατικών και προστατευτικών για το δέρμα συστατικών. Διεγείρει την αναγεννητική διαδικασία του δέρματος ποστηρίζει την δομή και ανάπτυξη του κυτταρικού ιστού σε μεγάλο βαθμό. Αυξάνει τη παραγωγή κολλαγόνου του δέρματος συμβάλλοντας σε ένα πιο ελαστικό και σφριγιλό δέρμα.

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσηςΕνυδάτωσης

Ρυτίδων

Θερμοθεραπείες

A CTIV E LOTION 500 ML

Η otion Acti περιέχει θερμοδυναμικούς παράγοντεςγια τόνωση των βραχιόνων, κοιλιακής περιοχής, των ποδιών, γλουτών, και γοφών. όγο τις σύστασης της η otion Active διεισδύει γρήγορα μέσα στο δέρμα και το αφήνει με βελούδινη αφή.

DISCOUNT

εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και Ε καταπολεμά τους ελεύθερους ρίζοσπάστες. Είναι και αντί-ρυτιδική NOW BOTH ONLY μάσκα. A refreshing, cooling mask containing Collagen. It is a treatment for tightening and moisturizing of the skin rich in vitamins and which fight free radicals. It is also an effective anti-wrinkle mask.

Valid Until May 23th, 2014

T H E R M O T H E R A P Y € 52.36

ία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και Manicure table with exhaust fan, light, and convenient drawer and cupboards. Main surface παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. is granite with the side tops covered with resilient glass. Comes complete with multiplug and B OD Y 6 0 ML Διατηρεί την φυσική ισορροπία του extension cord. δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση ία ελαφριά αρωματική κρέμα με έξτρα Όλες οι προσφορές 50% προκαταβολή και 50% με τηναπαραίτητη παράδοση. επιταγή, πιστωτική κάρτα) - ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! για μεικ-απ. ία προστατευτική ενυδατικές ιδιότητες, για(Μετρητά, την ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί ελαστικότητα και 50% απαλότητα του δέρματος (Cash, Check or credit card) - NO EXCEPTIONS! All offers are payable 50% deposit and on delivery την ενυδάτωση. Βοηθά στην τόνωση και σύσφιξη του δέρματος Το l ssO ody απορροφάτε πολύ γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δίνει δυνατό αίσθημα δροσιάς και φρεσκάδας.

A t r u e anti-ageing mask, rich in nutritional elements. Contains a multitude of moisturizing and protective elements. Stimulates t h e regenerative process of the cells. Supports the structure and development of the cellular structure.Increases the production of collagen, contributing to a more elastic and vibrant.

page - 46

THALASSO PACK Includes:

Thalasso Day 50 ml Thalasso Night 50 ml Tester Size Peeling 5 ml & Hand Cream 5 ml

D A Y 50 ML

3

€1

www.mysalon99.com

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

THALASSO PACK Beauty with the Power of the Ocean

tion, among others

Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση

ICY LOTION 500 ML

REG

ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ìå åîáåñéóôÞñá, ëÜìðá, êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá ίας êáé íôïõëÜðéá. Ìå êõñßùò Αξãéáëß. ÄéáèÝôåé åíùìáôùìÝíï åðéöÜíåéá áðü ãñáíßôç, ðëáéíÝò åðéöÜíåéåò áðü áíèåêôéêü ðïëýðñéæï.

κολλαγόνου και ελαστίνης, εντατική αντι- για ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Επισκεφτείτε το www.mysalon99.com

Tightening, super moisturizing, anti-oxidizing cacao therapy for the body. body Nourishes and moisturizes the skin to protect against signs of ageing, Apart from revitalizing, rejuvenating and regenerating skin, Cocoa bean stimulate natural drainage, tones the body and combats cellulite and stretch marks.. Energizes and revitalizes tired skin and soothes and rebalances the skin leaving it smooth and soft. Especially kind to sensitive skin

CRYO THERAPY

5 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00

Tea-Tree 800gr. (12 pcs)

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή,

Συσφικτική, ενυδατική, αντι-οξειδωτικήorder θεραπεία CACAO and the

Manicure table with light, with two drawers and one cupboard. Comfortable working surface area of resilient glass.

10 pcs ONLY

SPECIAL OFFER

in the50% skin highly concentrated bioFor part-body and face treatments. It carries πιστωτική κάρτα). Για μηχανήματα καιdeep έπιπλα με την παραγγελία logical ingredients as well as a host of metal elements, trace elements, and valuable το υπόλοιπο με την“shield” παράδοση. ingredientsκαι . It increases the moisturizing of the epidermis - Strengthens plant ingredients. and repairs the supporting fiber structure of the skin - It drains and minimizes the toxins - It stimulates collagen and elastin production, and activates cell metabolism

για το σώμα σώμα.. Προστατεύει το δέρμα από σημάδια γήρανσης παρέχοντας του τροφή και βαθιά ενυδάτωση. Εκτός από την αναγεννητική, ανανεωτική και αναζωογονητική του δράση, το κακάο έχει απότοξινωτική δράση, ραγάδες και δρα ενάντια στην κυτταρίτιδα και στις ραγάδες. Παρέχει ενέργεια στο κουρασμένο δέρμα, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα αφήνοντας το βελούδινα απαλό. Κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα.

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με δύο συρτάρια και ένα ντουλαπάκι . Άνετη επιφάνεια εργασίας από ανθεκτικό γυαλί.

FREE

.00 € 92 PRICE €138.00

Peel-off mask for intensive anti-celluliteAbsolutely treatment with wonderful latt e macchiato aroma. hygenic for the customer It stimulates and improves micro circulati on for bettspray er oxygenati cells- Removes Economical deviceon of the cellsthewith applied the cellulite toxins - Stimulates the metabolism Easy to in use less region waste - Increases the mois-

ture content of the skin.

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

.22 € 51 PRICE €93.13

1000 cc capacity Chamber Ideal for 800 gr. tins of wax On/Off switch Light confirmation of power supply Heating indicator light Temperature regulator control Locking ring - avoid splash of wax Removable inner container

CRAZY!!!

Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá ãéá êÜèå ðåëÜôç ÏéêïíïìéêÞ óå spray. Εντατική αντι-κυπαριτιδική θεραπεία - Διασπάóõóêåõáóßá αποτελεσματικά τα λιπίδια της πολύτιμες βιταμίνες, πάσχουσας περιοχής - Παρέχει τροφή στην επιδερμίδα Åõêïëü÷ñçóôç êáé ìå (με ëéãüôåñç óðáôÜëç αμινοξέα και μέταλλα) - Βελτιώνει τη μικρο-κυκλοφορία μεγιστοποιώντας Æåóôáßíåôáé óôï ßäéï ìç÷Üíçìá ìåτην ôéòκυτταρική ñïëåôôåò οξυγόνωση - Εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Ενεργοποιεί τη λιποδιάλυση Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá Αυξάνει την ενδογενή ποσότητα υγρασίας στο δέρμα.

FOR FACE & BODY

RE ICU PED ER SLIC UE VAL AIL

Peach

1000 CC Wax Heater

Σύσφιξης

€ 10.80 E X C E L L E N T & E A S Y P E E L - O F F MREGAPRICE S €21.50 KS 6 PCS ONLY

Natural

1+1

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Ενυδάτωσης Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσης NOW ONLY

Ρυτίδων

Θερμοθεραπείες

Valid Until April 20th, 2014

NAIL TECHNICIAN/MANICURE STATIONS Επιλέξτε το τραπεζάκι που ταιριάζει στον χώρο σας / Choose the one that meets your fancy

NOW ONLY

×ùñçôéêüôçôáò 1000 cc Éäáíéêü ãéá ôåíåêåäÜêéá 800 gr. Äéáêüðôçò On/Off ËÜìðá åðéâåâáßùóçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò ËÜìðá åðéâåâáßùóçò èÝñìáíóçò ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò Åéäéêüò äáêôýëéïò ãéá áðïöõãÞ ðéôóéëßóìáôïò Ôï åóùôåñéêü äï÷åßï ìðïñåß íá áöáéñåèåß

FREE

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) All Prices include VAT unless indicated otherwise

box of 24 pcs Aloe Vera

REG

12 pcs ONLYMulti-Pro 6 Heater

6 Wax or Paraffin Cartridge locations 80 gr. & 100 gr. wax cartridges On/Off switch Independent temperature control Fast heat-up time

IVE OF EFFECT DOZENS ENTS TREATM FACE & BODY

Titanium Rose

CRAZY!!!

DISCOUNT

NOW ONLY

.00 € 91 PRICE €202.30

ÈÝóåéò ãéá 6 ñïëÝôôåò Þ 6 ðáñáößíåò 80 gr. & 100 gr. ñïëÝôôåò Äéáêüðôçò On/Off ÁíåîÜñôçôïé ñõèìéóôÝò èåñìïêñáóßáò ÃñÞãïñï æÝóôáìá

SAND PEDICURE FILE

Πιστοποιημένη Ποιότητα

MADE IN ITALY

45%

Valid Until March 15th, 2012

18 pcs ONLY

CRAZY!!!

B OD Y S CR U B

NOW ONLY

I

500 ML

Απολεπιστικό για βαθύ καθαρισμό σώματος που περιέχει ανάμεσα σε άλλα μικροσφαίρες από λάδι j o j o b a . Επίσης περιέχει Shea butter . Το σαλικυλικό οξύ απομακρύνει αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και διεγείρει την κυτταρική ανανέωση.

OP TIMIZ ED LIF TING 7 5 ML

H A ND CA R E R EP A IR LOTION 7 5 ML

R ES A LE TO CU S TOMER 2 P R OD U CTS € 4 6

Scrub for a deep cleansing body with microspheres of o oba wax. Shea butter has a regenerating effect. Salicylic acid effectively exfoliates the stratum corneum, stimulates cell regeneration.

For Orders Please Call:

22756570 22754005

VISIT

Ey e Ge l 1 5 m l

RESALE TO

ER

CUSTOM

€7 6 .6 5 Ey e Cr e a m

1 5m l

25%

NOW

€ 28.56

DISCOUNT

www.mysalon99.com for more GREAT OFFERS

Η AC Skin Care Solutions και το mysalon99.com είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Κύπρο που σας προσφέρει ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε μήνα

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


SPEC I AL B OD Y T REAT MEN T S

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 47


PROFESSIONAL PEEL- OF F

ΜΑΣΚΈΣ ΓΙΑ ΈΙΔΙΚΈΣ ΘΈΡΑΠΈΙΈΣ LATTE MACCHIATTO (6x160 gr) H0403302 € 63.00 Καινοτόμος οσμωτική μάσκα (peel-off) με μοναδικές συγκεντρώσεις, για εντατική αντι-κυπαριτιδική θεραπεία με υπέροχο άρωμα Latte Macchiato. Αντίθετα με την επίδραση της χρήσης του καφέ (απορρόφηση μέσω του στομάχου), που η κατάχρησή του επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα διεγείροντάς το, η MASK LΑTTΕ MACCHIATO αν χρησιμοποιηθεί τοπικά στο δέρμα, για διάστημα περίπου ενός μήνα, διασπά αποτελεσματικά τα λιπίδια της πάσχουσας περιοχής εναπόθεση λιπαρών οξέων- τα οποία αποβάλλονται μέσω της λέμφου, ενώ παράλληλα παρέχει τροφή στην επιδερμίδα εμπλουτίζοντάς τη με πολύτιμες βιταμίνες, αμινοξέα και μέταλλα που παραμένουν στο δέρμα προστατεύοντάς το και αφού αυτή έχει αφαιρεθεί. Βελτιώνει τη μικρο-κυκλοφορία μεγιστοποιώντας την κυτταρική οξυγόνωση Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Ενεργοποιεί το μεταβολισμό της πάσχουσας περιοχής και τη λιποδιάλυση - Αυξάνει την ενδογενή ποσότητα υγρασίας στο δέρμα. Innovative peel-off mask for on intensive anti-cellulite treatment with wonderful latte macchiato aroma. It stimulates and improves micro circulation for better oxygenation of the cells- Removes the cellulite toxins - Stimulates the metabolism in the applied region - Increases the moisture content of the skin.

VANILLA/CINNAMON (6x160 gr) H0403303 € 63.00 Οσμωτική καινοτόμος μάσκα (peel-off) με δυναμικές συγκεντρώσεις, σε μορφή μικρο-κονιοποιημένης πούδρας για θεραπείες που εφαρμόζονται σε επί μέρους -τμηματικά- σημεία του προσώπου ή του σώματος (ντεκολτέ, στήθος κ.ά.), με μεθυστικό άρωμα Βανίλιας και Κανέλας. Μεταφέρει βαθιά μέσα στο δέρμα υψηλής συμπύκνωσης βιολογικά συστατικά καθώς και μία πληθώρα μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πολύτιμων φυτοσυστατικών, που επαναμεταλλικοποιούν το δέρμα εκμηδενίζοντας τις επιδράσεις από τη ρύπανση και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Αυξάνει την υδατική ασπίδα της επιδερμίδας - Δυναμώνει και επιδιορθώνει τις ίνες στήριξης του δέρματος - Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης από τα ινώδη κύτταρα και ενεργοποιεί την κυτταρική ανάπτυξη - Προσφέρει νεανική σφριγηλότητα και anti-gravity effect. Innovative peel-off mask for a conditioning part-body and face treatments with wonderful vanilla and cinnamon aroma. It carries deep in the skin highly concentrated biological ingredients as well as a host of metal elements, trace elements, and valuable plant ingredients. A combination that mimimizes the environmental effects on the skin. It increases the moisturizing “shield” of the epidermis - Strengthens and repairs the supporting fiber structure of the skin - It drains and minimizes the toxins - It stimulates collagen and elastin production, and activates cell metabolism

VANILLA/CINNAMON OIL 100 ML H0403304 € 28.00 Υψηλής ποιότητος λάδι σώματος για εξαιρετική φροντίδα, με μεθυστικό άρωμα Βανίλιας και Κανέλας. Τα πλούσια συστατικά που περιέχει σε συνδυασμό με τη μάλαξη, δρουν στη λέμφο αποσυμφορίζοντάς έντονα και δραστικά την πάσχουσα περιοχή. Κατάλληλο και για χρήση στο σπίτι, μετά το μπάνιο ή το ντους. Θρέφει, φροντίζει, ενυδατώνει και αποκαθιστά το ποσοστό λιπιδίων και υγρασίας του δέρματος - Υποστηρίζει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και τη σταθεροποίηση των πεπτικών ενζύμων- Επουλώνει το δέρμα και χαρίζει διακριτική λάμψη και ‘bebe’ απαλότητα στην επιδερμίδα. High-quality body oil for excellent care experience with seductive vanilla and cinnamon aroma. It nourishes, moisturizes, and restores valuable lipid concentrations in the skin.

page - 48

CACAO POWER TREATMENT 160 gr x 6 H0400933 € 63.00 Συσφικτική, ενυδατική, αντι-οξειδωτική θεραπεία CACAO για το σώμα. Προστατεύει το δέρμα από σημάδια γήρανσης παρέχοντας του τροφή και βαθιά ενυδάτωση. Έκτός από την αναγεννητική, ανανεωτική και αναζωογονητική του δράση, το κακάο έχει απότοξινωτική δράση, και δρα ενάντια στην κυτταρίτιδα και στις ραγάδες. Παρέχει ενέργεια στο κουρασμένο δέρμα, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα αφήνοντας το βελούδινα απαλό. Κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα. Tightening, super moisturizing, anti-oxidizing cacao therapy for the body. Nourishes and moisturizes the skin to protect against signs of ageing, Apart from revitalizing, rejuvenating and regenerating skin, Cocoa bean stimulate natural drainage, tones the body and combats cellulite and stretch marks. Energizes and revitalizes tired skin and soothes and rebalances the skin leaving it smooth and soft. Especially kind to sensitive skin

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL

I C Y T H ERAPY H θεραπεία χαμηλώνει την θερμοκρασία και παρέχει στυπτική δράση η οποία οδηγεί σε δυνατό αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό αποτέλεσμα. Επίσης διεγείρει το κυκλοφοριακό σύστημα, καθαρίζει τα αγγεία, και επιταχύνει το μεταβολισμό. Το αποτέλεσμα διατηρείται για αρκετές ώρες μετά το τέλος της θεραπέιας. Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση A treatment for a targeted detoxification of the legs. Especially helpful with: Cellulite, spider veins, Varicose veins, oedema, Lymphostasis, swelling. It reduces the body temperature and provides an astringent effect, which leads to a powerful drainage and detoxification. Furthermore , stimulation of the blood circulation, cleansing of the vessels, acceleration of me-tabolism in the fat cells and firming up of the cutaneous tissue. The toning effect is maintained for several hours after the treatment ends thus counteracting renewed dilation of the capillaries

I C Y G EL 5 0 0 ML H0208811 € 44.00

I C Y LOT I ON

5 0 0 ML

Το Gel Glace είναι ένα ειδικό πολυφασικό προϊόν το οποίο έχει μακροχρόνια επίδραση στο δέρμα λόγο του Osmosis Active System (ενεργού συστήματος όσμωσης). Το gel διατηρεί την κρύα δράση του για 1 ώρα περίπου μετά την θεραπεία. Είναι το συνδετικό προϊόν μεταξύ των θεραπειών στο ινστιτούτο και στο σπίτι.

Το κυρίως προϊόν της θεραπείας με το οποίο βρέχονται οι επίδεσμοι. Έχει κρύο-θεραπευτική θετική επίδραση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τριχοειδή αγγεία και φλεβίτιδα. Η κρυολυτική του δράση συσφίγγει και μειώνει την πλαδαρότητα του δέρματος.. Επίσης βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποτοξίνωση.

Gel Glacé – cooling ice – multiphase concentrate - is a special product of highest precision. It has a long time effect due to the Osmosis Active System, which pro-vides an immediate noticeable effect. Gel Glacé produces a perceptible coolness for about 1 hour. The Gel is a connecting link between treatments in the salon and the home treatment.

The refreshing Icy lotion , the main product of the Méthode Bandages Glacés. The soaked bandage provides a frigotherapeutic effect during the treatment, which has a positive effect on blood circulation problems, spider-veins and thread veins and helps through drainage and relaxation.

H0208801 € 48.00

T H ERMO T H ERAPY Ειδική θερμοθεραπεία η οποία βελτιώνει την σιλουέτα του σώματος ιδίως στις προβληματικές περιοχές όπως κοιλιά, γοφούς, γλουτούς, πόδια, και βραχίονες. Η συσφιχτική δράση του είναι αποτέλεσμα των αποσταγμάτων από βότανα και άλλα φυτά, και της θερμοδυναμικής δράσης της. Έχει τονωτικό αποτέλεσμα στο σώμα καθώς και λιποδιαλυτική ενέργεια, αποτοξινωτική και αποσυμφοριτική δράση Α warming method of body wrapping which improves the body`s silhouette especially around the problem areas of abdo abdomen, bottom, legs, hips and upper arms. An improvement of the skin appearance can be achieved through the combination of tightening plant extracts and a thermodynamic effect in connection with a specific body wrapping for toning tired skin, treating weak connective tissues reducing undesirable subcutaneous fatty layers, detoxifying and draining and as support during dieting.

AC T I V E G EL 5 0 0 ML

Αυτό-θερμενόμενο τζελ για το σώμα. Είναι το κυρίως προϊόν της μεθόδου Actif το οποίο ενεργοποιεί τον μεταβολισμό, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος,βοηθά στην μείωση του λιπώδη ιστού, αποτοξινώνει τις περιοχές της κοιλιάς, γοφούς, γλουτούς, πόδια κλπ. Η μικρο-κυκλοφορία ενεργοποιείται και το δέρμα παίρνει νέα ενέργεια και πιο τονωμένη εμφάνιση. Η αντίδραση που παρατηρείται στο δέρμα είναι ελαφρύ κοκκίνισμα και μυρμήγκιασμα. Α self-heating body gel for the partial treatment of the problem areas. It activates the metabolism, improves the blood circulation as well as detoxifies in the area of abdomen, bottom, legs, hips and knees. The microcirculation is activated and the skin gets new energy and a firmer appearance. The skin reacts by reddening slightly and tingling. VAT N OT INCLUDED

AC T I V E LOT I ON 5 0 0 ML

H0208882 € 48.00

Η Lotion Actif περιέχει θερμοδυναμικούς παράγοντες για τόνωση των βραχιόνων, κοιλιακής περιοχής, των ποδιών, γλουτών, και γοφών. Λόγο τις σύστασης της η Lotion Active διεισδύει γρήγορα μέσα στο δέρμα και το αφήνει με βελούδινη αφή.

B AN D AG ES 6 PC S H0208809 - € 30.00 Επιδέσμοι για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία Bandages for ICY & Thermo Therapy

A solid smooth, supple skin is the precondition for a beautiful, attractive body: Lotion Active is a caring lotion with a thermodynamic factor to tone upper arms, abdomen, legs and bottom. Lotion Active due to his fine liquid composition penetrates into the skin fast and well and leaves a silky skin feeling.

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 49


PROFESSIONAL C ELLI D ERM

Effective Anti Cellulite Action

Αποτελεσματική Αντι-Κυταριτιδική Δράση Οι ατέλειες στην ομορφιά του σώματος είναι αποτέλεσμα επανειλημμένων προβλημάτων τα οποία όχι μόνο αφαιρούν από την ομορφιά του σώματος, αλλά δημιουργούν και προβλήματα υγείας. Οι πιο εμφανείς συνέπειες είναι οι ακόλουθες: Τοπικό πάχος (λίπος) ή αύξηση στην ποσότητα λίπους (υπερτροφία), λόγο επιβραδυμένης κυκλοφορίας. Ευδιάκρητο πρόβλημα στις περιοχές της κοιλιάς, γύρω από την μέση (ψωμάκια) και στους γοφούς. Κυτταρίτιδα ή οιδηματώδη λίπους (fibrosclerotic), λόγο επιβραδυμένης κυκλοφορίας, πρόβλημα το οποίο μπορεί να είναι ενδογενή ή λόγο άλλων παραγόντων. Οι παράγοντες οι οποίοι είναι κυρίως υπεύθυνοι για τα πιο πάνω προβλήματα είναι: καθιστική ζωή χωρίς άσκηση, φτωχή διατροφή, στρες, ορμονικές διαταραχές, και το κάπνισμα. Η σειρά CELLIDERM είναι η κοσμετολογική απάντηση και η λύση, λόγο των πλούσιων φυτικών ενεργών συστατικών που περιέχονται στα προϊόντα της σειράς. Παρέχουν αυξημένη και βελτιωμένη κυκλοφορία, με αποτέλεσμα την διέγερση των λιποδιαλυτικών παραγόντων του σωματος που με την σειρά τους ενθαρρύνουν την αποσυμφόρηση των υγρών. Η αρμονία του σώματος, εξωτερικά και εσωτερικά αποκαθίσταται. Beauty flaws are the result of problems which take away the beauty of the figure but also leave a mark on the individual state of health. The most visible effects are: Localized adiposity or an increase in the volume of adiposity (hypertrophia) due to slowed circulation, easily noticeable in areas as: abdomen, love handles, hips. Cellulite, or a state of edema-adipose with fibrosclerotic functions. Factors that induce this flaw can be attributed to slowed circulation, which can be innate or caused by different factors. The most widespread factors that cause these two common flaws are: sedentary lifestyle, poor diet, stress, hormonal imbalances, smoking. Celliderm is a cosmetic answer which avails itself of the use of the best vegetal active principles. This is in order to improve capillary circulation and thus stimulate those slimming lipolitic actions to encourage the draining of liquids and restore harmony, pleasure and well-being to the figure.

CELLIDERM PLUS CREAM (LIPOSNELL) 500 ML K00TC3 € 45.00

CELLIDERM PLUS CREAM (LIPOSNELL) 500 ML K00TC1A € 47.00

Προσεκτικά επιλεγμένα φυσικά προϊόντα που αποτελούν τον πυρήνα αυτής της φόρμουλας, το καθιστούν πολύ αποτελεσματικό για την εξωτερική θεραπεία της κυτταρίτιδας ή του τοπικού πάχους. Η παρουσία ρευστών συστατικών όπως eskin (από τους σπόρους του αγριοκάστανου) και γκίγκο gingko biloba τα οποία έχουν διεγερτική δράση, και από παράγωγα ιωδίου όπως το απόσταγμα από το φύκι Bladderwrack, τα οποία έχουν λιποδιαλύτική δράση, καθιστούν το προϊόν αποτελεσματικό στην παρεμπόδιση της δημιουργίας, καθώς και στην μείωση της κυτταρίτιδας και προβλήματα λίπους. The selective formulation and the accurate selection of the natural ingredients make this product effective in the external treatment of cellulite and of localized and/or diffused adiposity. The presence of fluidifying substances such as escin and gingko biloba having a stimulating action and of iodine derivatives having a lipo-solvent action make this product effective in the prevention and reduction of cellulite and adiposity problems. Active Ingredients: - Escin, Tocopheryl nicotinate (Vit. E), Bladderwrack extract, Tea-hydroiodide, Ivy extract, Arnica extract, Gingko biloba extract, Sweet almond oil,Theophylline, Carnitin, Tea – hydroiodide, Cola acuminata extract Usage: Τοποθετήστε ομοιόμορφα στην περιοχή και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί. / Apply evenly on the concerned area and massage until completely absorbed.

CELLIDERM FLUID PHIALS 12 x 10 ML K00TC4 - € 38.00 Έντατικός, συμπυκνωμένος ορρός για την θεραπεία της κυτταρίτιδας. Πολύ πλούσιο σε ενεργά συστατικά με αποσυμφορητική δράση. Συστήνεται ιδιαίτερα για μασάζ με το οποίο τα ενεργά συστατικά του απορροφούνται και συγχωνεύονται με στο δέρμα για εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ενδυναμώνει τη αποσυμφόρηση της λέμφους, δρώντας θετικά στην ενδυνάμωση του δέρματος. An intensive, highly concentrated fluid indicated in the treatment of cellulite. Rich in active principles with draining and flowing action. Indicated for long massages, helping the movement of the active substances and permitting their incorporation in the tissue environment. Strengthens the lymphatic drain, positively influencing skin s tissues trophism.

Εξειδικευμένο για διάσπαση της κυτταρίτιδας. Ενεργοποιεί την λιποδιάλυση, Διεγείρει το λεμφικό σύστημα Αναδιαμορφώνει το σώμα Διατηρεί το δέρμα λείο και απαλό. To Sonica θεωρείται ένα μοναδικό προϊόν, εξειδικευμένο για την διάσπαση της κυτταρίτιδας. Ενεργοποιεί την λιποδιάλυση, ενώ παράλληλα διεγείρει το λεμφικό σύστημα για την αποβολή τοξινών και κατακράτησης υγρών. Αναδιαμορφώνει το εσωτερικό των μηρών και των γονάτων που είναι τα πιο επίμαχα σημεία για την συγκέντρωση της κυτταρίτιδας. Το Sonica χαρακτηρίζεται ως ο εχθρός της κυτταρίτιδας, ενώ μετά την απαλλαγή της από το δέρμα το διατηρεί λείο και εμποδίζει την αναδημιουργία της. Sonica activates the intra cellular exchanges, stimulates the lipolisis function (reduction of fat) and favors the remodeling of inside thigh and knees. It improves draining of the excess liquids and It counteract the formation of cellulite. Usage: Τοποθετήστε το Sonica στις επίμαχες περιοχές, και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί εντελώς’/Apply product on areas of interest, massaging until completely absorbed Active Ingredients: Aqua (Water), Cetearyl Ethylhexanoate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cyclomethicone, Propylene Glycol, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Euglena Gracilis Extract, Phosphatidylcholine, TEA-Hydroiodide, Caffeine, Tocopheryl Nicotinate, Escin, Carnitine, Teophylline, Triethanolamine, Crosspolymer Glaucium Flavum (Leaf) Extract

Specialized for the breakdown of cellulite Activates Lipo-reduction Stimulates the lymphatic system Reshapes the body contours Keeps skin soft and supple

Active Ingredients: - Ivy extract, Oils of : Zedoary, Thyme, Sweet almond, Cypress, Juniper, Lavender, Cinnamon, Ginger, Tocopheryl nicotinate (vitamin E) - Usage: Τοποθετήστε ομοιόμορφα στην περιοχή και μασάρετε μέχρι να απορροφηθεί./ Apply evenly on the concerned area and massage until completely absorbed. page - 50

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


PROFESSIONAL RASSOD ERM

Firming & Toning Action

Συσφικτική/Τονωτική Δράση Η φροντίδα του σώματος είναι πάντοτε δύσκολη υπόθεση – το στρες και ο έξαλλος ρυθμός της μοντέρνας καθημερινότητας, είναι ίσως η κύρια αιτία της δερματικής χαλάρωσης, πιο σημαντική ίσως και από το πέρασμα του χρόνου. Η φτωχή δίαιτα, η καθιστική ζωή, η αυξομείωση βάρους, κλπ, οδηγεί στη “οικοδομική κατάρρευση” του δερματικού ιστού, με αποτέλεσμα την μείωση ελαστικότητας, την εμφάνιση ραγάδων, και γενικά μίας ατελής εμφάνισης. Τι είναι όμως ο καθοριστικός παράγοντας για τα πιο πάνω αποτελέσματα; Χωρίς αμφιβολία η πιο αργή κυκλοφορία του αίματος και ο μειωμένος μεταβολισμός, τα οποία οδηγούν σε μειωμένη οξυγόνωση και θρέψη για τα κύτταρα. Το αποτέλεσμα είναι η μειωμένη ικανότητα άμυνας και ανθεκτικότητας των κυττάρων, και η συσσώρευση τοξινών. Οι πιο κρίσιμες περιοχές του σώματος όπου η ζημιά είναι πιο εμφανής είναι η περιοχή του λαιμού, η περιοχή του στήθους, το μέσα μέρος των βραχιόνων, τα πόδια και οι γλουτοί. Είναι φανερό λοιπόν, ότι μία καλή συσφικτική θεραπεία απαιτεί την διέγερση της κυκλοφορίας και αύξηση της ροής του αίματος τόσο στην επιδερμίδα όσο και στα πιο βαθιά στρώματα του δέρματος. Επίσης είναι απαραίτητη η αυξημένη ροή θρεπτικών ουσιών, οξυγόνου, και διαφόρων άλλων συστατικών τα οποία ρυθμίζουν τον μεταβολισμό. Taking care of one’s body is always very difficult: the unregulated and frenetic pace of modern life is often the principal cause of cutaneous relaxation, even more so than the effects of time. A poor diet, a sedentary lifestyle, weight fluctuations and pregnancies in addition to a natural predisposition can allow for a “structural downfall” of the tissues, with the consequent appearance of flaws like lack of tone and elasticity, stretch marks and an imperfect figure. But what is the determining effect of these flaws? Without a doubt, slowed blood circulation and metabolism, with consequent reduction of oxygen and nutritive substances for the cells, whose defenses become deficient and ineffective against loss of vitality and the accumulation of toxins. The most critical areas of the body, where the damages derived from cutaneous relaxation are most evident, are the neckline, breasts, inner arms, legs and glutei. It is obvious, therefore, that a good firming treatment necessarily requires the technique of the connective massage to stimulate circulation, thus obtaining increased blood flow at a cutaneous and subcutaneous level and an improved flow of nutritive principles, oxygen and different agents that regulate metabolism. The trophic effects of massaging atonia are attributed to this action, as well as to the numerous vegetal and biological substances with stimulating action.

PY G EUM AF RI C AN UM C REAM 5 0 0 ML K00ER3 € 45.00 Μία κρέμα πλούσια σε Pygeum Africanum, ένα πολύ πλούσιο σε ιδιότητες φυσικό συστατικό. Περιέχει μείγμα λιπο-στερολη με την ιδιότητα να αυξάνει σημαντικά την ενυδάτωση, ελαστικότητα, τον μυϊκό τόνο, και την θρέψη του δέρματος. Επιπρόσθετα το λάδι από αβοκάντο και η Βιταμίνη Ε παρέχουν έξοχα αποτελέσματα όσον αφορά την παρεμπόδιση δημιουργίας ραγάδων. Cream rich in Pygeum Africanum, a highly esteemed natural substance. It contains a liposterolic mixture that has the capacity to increase considerabily moisturization, elasticity, turgidity, tone and skin trophism. Avocado oil and vitamin E produce excellent results in the prevention of stretch marks. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Pygeum africanum, Avocado oil, Wheat germ oil, Sunflower seed oil, Hydrocotyl extract, Tocopheryl nicotinate (vitamin E), Collagen, Elastin, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Glycine, Hydrolized wheat protein. Χρήση/Usage: Τοποθετήστε στη περιοχή και μασάρετε με ανοδικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. / Apply on the concerned areas and massage working upwards until complete absorption.

D RAI N AG E SY N ERG Y 5 0 ML

K00AR7- € 27.00

Φυσικά έλαια σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια παρέχουν εξαιρετική αποσυμφόρηση της λέμφους. Αποκαθιστά την ισορροπία των εισερχόμενων και εξερχόμενων υγρών και συμβάλλει στην απομάκρυνση τοξικών ουσιών από τα κύτταρα. Κατάλληλο για όλα τα είδη μασάζ, Natural oils combined with essential oils, provides an excellent lymphatic drainage effect. Restores the balance between the inflow and outflow tissue fluid. Сontributes to the fect removal of hazardous wastes from the cells. Suitable for all types of massage, especially for the removal lymphostasis. Active Ingredients: Χρήση/Usage: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για μασάζ σε επίμαχεσ περιοχές ή σε συνδιασμό με κρέμα (4-8 σταγόνες)/ used to perform massage alone or in combination with creams, masks (add 4-8 drops in the basal oil, cream or mask)

C ORALY S SY N ERG Y 5 0 ML

K00AR5- € 27.00

Πολύ αποτελεσματικό για σφριγηλότητα σε στήθος και στο σώμα. Χαρίζει ελαστικότητα και εμποδίζει την πλαδαρότητα. Ενδυναμώνει και ενισχύει τον μυϊκό τόνο. Supports tone chest and body. Gives elasticity. Prevents flaccidity. Strengthens and tones the skin. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients:: butter a special kind of sunflower seed oil, grape, sweet almond oil, oil of hops (3%), arnica oil (3%), oil from Hypericum (3%), wheat germ oil (5%), essential oils: clary sage (2 5%), rosemary (2%), basil (2,5%). Χρήση/Usage: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για μασάζ σε επίμαχεσ περιοχές ή σε συνδιασμό με κρέμα (4-8 σταγόνες)/ used to perform massage alone or in combination with creams, masks (add 4-8 drops in the basal oil, cream or mask)

J AN I SE SY N ERG Y 5 0 ML

K00AR6 - € 27.00

Πολύ δυνατο αποτέλεσμα κατά της κυτταρίτιδας. Has a strong anti-cellulite effect. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: butter a special kind of sunflower seed oil, grape, sweet almond oil, seaweed extract fucus bubble (3%), extract of ivy (3%), essential oils: thyme (2,5%), juniper (2,5%), Lavender (2%), cypress (2%). Χρήση/Usage: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για μασάζ σε επίμαχεσ περιοχές ή σε συνδιασμό με κρέμα (4-8 σταγόνες)/ used to perform massage alone or in combination with creams, masks (add 4-8 drops in the basal oil, cream or mask)

VAT N OT INCLUDED

w w w. mys a l o n 9 9 . com - sa l es@ mysa l on9 9 . com

page - 51


PROFESSIONAL Professional Massage Products B EN ESSERE EUD ERMI C OI L 5 0 0 ML

J AN I C E EUD ERMI C OI L 5 0 0 ML

K00TC18 - € 28.00

K00TC8 - € 35.00

Λάδι μασάζ το οποίο χρησιμοποιείται για την εξωτερική θεραπεία της κυτταρίτιδας. Σύνθεση πολύτιμων φυτικών ελαίων, τα οποία σε συνεργεία με αιθέρια έλαια δρουν ενάντια στην κυτταρίτιδα και συγκεκριμένα στο τοπικό λίπος και στη ανομοιομορφία του δέρματος (φλούδα πορτοκαλιού) Massage oil to be used in the external treatment of cellulite. A mixture of valuable vegetable oils in synergy with essential oils that act against all the unaesthetic effects of cellulite, such as localized adipose excesses and orange peel skin . Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Sunflower seed oil, Sweet almond oil, Cypress oil, Cinnamon oil, Zedoary oil, Ginger oil, Thyme oil, Tocopheryl nicotinate (vitamin E)

C ELLI D ERM MASSAG E C REAM 5 0 0 m l K00TC7 € 28.00

A delicate mixture of valuable vegetable oils, suitable for every kind of massage. It helps hands glide over the skin and leaves skin soft and velvety. Ενεργά Συστατικά/Active Ingredients: - Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Ethylhexyl Palmitate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Oil, Arachis Hypogaea (Peanut) Oil, BHT, BHA, Propyl Gallate, Citric Acid.

C ALL T H E EMOT I ON S N AT URE OI L 5 0 0 ML K00SPE7 € 45.00

Πλούσια σε υφή κρέμα μασάζ Υψηλή συγκέντρωση σε Λιπίδια Επιτρέπει στα χέρια να γλιστρούν εύκολα Σύσφικτικό και Χαλαρωτικό αποτέλεσμα Για όλους τους τύπους δέρματος Rich massage texture highly concentrated in lipids, it allows the hands to glide easily over the body with firming and relaxing effect. For intensive treatment, add few drops of Aromacosmesis Synergies. For all skin types. Fragrance free - Essential oils free.

MUD OI L 2 5 0 ML

Ο προσεχτικά επιλεγμένος συνδυασμός από πολύτιμα φυτικά έλαια, καθιστούν το Benessere Eudermic Oil κατάλληλο για κάθε είδους μασάζ. Αφήνει το δέρμα απαλό σαν βελούδο

Συνδυασμός από φυσικά φυτικά έλαια με αιθέρια έλαια κρύου πρεσαρίσματος. Αυτό το λάδι μασάζ είναι ιδιαίτερα μαλακτικό με θετική επίδραση στην ψυχική ηρεμία, διεγείρει τις αισθήσεις και προστατεύει από το στρες. Ιδανικό για όλα τα είδη μασάζ. A mixture of natural vegetable oils, with the addition of cold pressed essences. This oil is highly emollient, a positive effect on psyche, stimulates the senses and protects from stress, gives a complete comfort. Suitable for all massages. Active Ingredients: - grapeseed oil, fruit oil, aloe Barbadenzsi, Shea butter, cocoa butter, ylang-ylang, vanilla oil, peanut oil. Usage: Apply to body massage movements until completely absorbed. Can be used in pure form or with the addition of essences.

K00TH25 - € 26.00

Πολύτιμο λιπολυτικό λάδι μασάζ με φύκια και Ιλύος των Δολομιτών. Ιδανικό για την εξωτερική θεραπεία της κυτταρίτιδας και του τοπικού λίπους, καθώς και για το θαμπό και άτονο δέρμα. Φυσικά πλούσιο σε ιώδιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, προωθεί μια ισχυρή λιπολυτική δράση, βοηθά στη μείωση της κατακράτησης υγρών, και υποστηρίζει την εξάλειψη των τοξινών. Οι ιστοί του δέρματος εμφανίζονται, και το δέρμα λείο και σφριγηλό. Precious lipolytic massage mud oil with algae and Dolomites Silt.Ideal for the external treatment of cellulite and localized fat, as well as for dull and toneless skin. Naturally rich in iodine, vitamins and oligoelements, it promotes a powerful lipolytic action and helps to reduce water retention by eliminating toxins and fluids excess. The tissues appear drained, and the skin smooth and firm. Ingredients: Dolomites Silt, LaminariaDigitata, Palm Oil, Sweet Almond Oil, Ginger Root Oil, Grape Seed Oil, Clove Flower Oil, Fennel Oil How to Use: : Όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα, το MudOilμετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά ρευστό λάδι μασάζ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως BodyWrapεφαρμόζοντας ομοιόμορφα περίπου 50 ml του προϊόντος και αφήνοντας το να δράσει για 25 έως 40 λεπτά. Αφαιρέστε με ζεστές πετσέτες ή νερό και συνεχίστε με τις επόμενες θεραπείες ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Fucus, αποφύγετε τη χρήση του σε περιπτώσεις παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα. / Upon contact with the skin, the mud turns into an extremely fluid massage oil. It can also be used as a body wrap by applying uniformly about 50 ml of the product and leaving it to take effect for 25 to 40 minutes. Remove with warm wet towels or water and proceed with subsequent treatments Warning: It contains Fucus, avoid using it in cases of thyroid diseases.

page - 52

We D el i ver A ny w her e i n Cyp r us - 22756570 / 2 2 7 5 4 0 0 5


www.mysalon99.com

thank you for your trust Από τα πρώτα μας βήματα το 1999 όταν αρχίσαμε να σας εξυπηρετούμε με μία περιορισμένη γκάμα προϊόντων, έχουμε καταφέρει σήμερα να μπορούμε να προσφέρουμε εκατοντάδες προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματικό ινστιτούτο αισθητικής. Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας αυτό το διάστημα οφείλεται κατά μέγιστο λόγο σε εσάς. Χωρίς την δική σας συμπαράσταση, και τη δική σας εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας αυτό θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί. Γι’ αυτό θα θέλαμε εκ μέρους όλων των στελεχών της AC Skin Care Solutions να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη σας.

Η ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματίες αισθητικούς!

προσφέρει τα πάντα που χρειάζεται η επαγγελματίας αισθητικός για την επιτυχημένη και κερδοφόρα λειτουργία του ινστιτούτου της.

ΜΕΛΟΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ MEMBER - CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

θητικό είναι τα ακόλουθα:

γελματία αισ Τα σημαντικότερα οφέλη στην επαγ www.mysalon99.com

55%

Valid Until

CRAZY!!!

NOW ONLY

€ 91.00

(6x80gr)

Peach

1+1

FREE

High Quality

Επισκεφτείτε το

www.m ysalon9

9.com για

Epilation

12+4 CRAZY!!!

NOW ONLY

€ 10.80

Όλες οι προσφορές πιστωτική εξοφλούντ κάρτα). αι με την Για μηχανήματ παράδοση. (Μετρητά, και το υπόλοιπο α και έπιπλα επιταγή, 50% με την All offers παράδοση.με την παραγγελία equipmentare payable on and furniture delivery (Cash, Check or order and 50% deposit is credit card). the remainder payable when placingFor on delivery. the

Valid Until

Επιλέξτε

Natural

800gr. (12

pcs)

Τραπεζάκι και με δύο νυχιών με λάμπα συρτάρια ένα ντουλαπάκι και . Άνετη επιφάνεια εργασίας ανθεκτικό από γυαλί.

R

Manicure table with with two drawers light, and cupboard. Comfortableone working surface area resilient of glass.

Wax

NAIL TECHN που ταιριάζει

ICIAN

ALL PRODUCTS

PRICE

€ 85.00

- ALL PRICES

CURE

INCLUDE

VAT

STATI

the one that meets

ONS

your fancy

the Ocean

THALAS SO PACK 5 pcs ONLY Includes

NOW ONLY

REG PRICE €470.00

/MANI

στον χώρο σας / Choose

the Power of

10 pcs ONLY

€ 51 .00.00 € 235 RESALE

April 20th,

Τιμές συμπεριλαμβ 2014 άνουν ΦΠΑ

το τραπεζάκι

THALAS SO PAC SPECIAL K Beauty with OFFE

CRAZY!!!

 Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá  ÏéêïíïìéêÞ óõóêåõáóßá ãéá êÜèå ðåëÜôç  Åõêïëü÷ñçóôç óå spray.  Æåóôáßíåôáé êáé ìå ëéãüôåñç óôï ßäéï óðáôÜëç  Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá ìç÷Üíçìá ìå ôéò ñïëåôôåò  Absolutely  Economicalhygenic for the customer spray device  Easy to  Can be use with less waste cartridges heated in the same Tea-Tree/Pep  For hands warmer as wax permint and feet

2012

NOW ONLY

€ 51.22

Wax

Heater  ×ùñçôéêüôçôá ò 1000 cc  Äéáêüðôçò REG PRICE €93.13  Éäáíéêü On/Off  ËÜìðá ãéá ôåíåêåäÜêéá  ËÜìðá åðéâåâáßùóçò åðéâåâáßùóçò  Åéäéêüò 800 gr. èÝñìáíóçò ðáñï÷Þò äáêôýëéïò äï÷åßï ìðïñåß ñåýìáôïò ãéá áðïöõãÞ  ÑõèìéóôÞò íá áöáéñåèåß ðéôóéëßóìáôïò èåñìïêñáóßáò  Ôï åóùôåñéêü  1000 cc  On/Off capacity Chamber  Ideal  Heating switch  Light confirmationfor 800 gr. tins of wax  Locking indicator light of power  Temperature ring - avoid supply splash of regulator wax  Removable control inner container

REG PRICE €21.50

Ανδρέας & Ξάνθη Χαρίτωνος Managing Directors

March 15th,

DISCOUNT

€202.30

1000 CC

45%

CRAZY!!!

18 pcs ONLY

DISCOUNT

REG PRICE  ÈÝóåéò 12 pcs ONLY ãéá 6 ñïëÝôôåò  Äéáêüðôçò Þ 6 ðáñáößíåò Multi-Pro  ÃñÞãïñï On/Off  ÁíåîÜñôçôïé  80 gr. 6 Heater æÝóôáìá ñõèìéóôÝò & 100 gr. ñïëÝôôåò èåñìïêñáóßáò  6 Wax or  On/Off Paraffin Cartridge switch  locations Independent  80 temperature gr. & 100 gr. wax cartridges control  Fast Spray Paraffin heat-up time

: Thalasso NOW ONLY Thalasso Day 50 ml Night 50 .00 ml Tester Size Peeling REG PRICE €470.00 5 ml & Hand CreamΤραπεζάκι 5 ml νυχιών

Τιμές συμπεριλαμ

βάνουν

€ 235

ΦΠΑ - ALL

PRICES INCLUDE

με λάμπα συρτάρι και και με ένα επιφάνεια ένα ντουλαπάκι. εργασίας. Άνετη

FREE

50%

Manicure table with and one cupboard. light, with one drawer surface area. Comfortable working

DOZENS OF EFFECTIVE TREATMENTS FACE & BODY

€13

Valid Until

CRA T HZY!!! E

NOW ONLY

ς .00 92 €Αξία

DAY 50 ML

ατος ΡυτίδωνΑδυνατίσμ Ακμής

May 23th,

2014

Κυτταρ Αντιγυρ Ραγάδων Πανάδων R M O T Θερμοθεραπείες αντικές Λιπο-δίτιδας ιάλυσης Ενυδάτωσης HERAP ACTIVE LOTION 500 ML Y BOTH NOW ONLY Σύσφιξης € 52.36

Μία 6 pcs ONLY REG PRICE €138.00 ελαφριά προστατευτικ αλλά θρεπτική, ή κρέμα φροντίδα ημέρας. ONLY NOWΤέλεια για απαιτητικά καθώς BODY 60 και δέρματα ML από το ήλιο ταλαιπωρημέν α δέρματα Μία ελαφριά παράγοντες.και τους περιβαλλοντικ Η Lotion αρωματική ενυδατικές Actif περιέχει ούς €595.00 κρέμα ελαστικότητα Βελτιώνει REG PRICE κοιλιακής άμεσα ελαστικότηταιδιότητες, απαραίτητη με έξτρα θερμοδυναμικ περιοχής, του δέρματος την παρέχει Active διεισδύει των ποδιών, και απαλότητα ούς παράγοντεςγι για την Βοηθά NIGHT 50 και γλουτών, στην τόνωση Διατηρεί εξαιρετική γρήγορα του δέρματος. α τόνωση ML ενυδάτωση. και μέσα στο δέρματος. την φυσική A solid smooth, και σύσφιξη των Υψηλής δέρμα και γοφών. Λόγο τις δέρματος ισορροπία ποιότητας πολύ γρήγοραΤο ThalassO supple το αφήνει και είναι σύστασης βραχιόνων, is a caring του του Body απορροφάτε απαιτητικά κρέμα νύκτας για μεικ-απ ιδανικό με βελούδινη της η Loti lotion with skin is the preconditi μεικ-απ. σαν βάση υπολείμματα. από το δέρμα on δέρματα. tom. Loti για αφή. a thermodynam on for a Μία προστατευτικ βελτιώνει ασπίδα χωρίς να on Στηρίζει beautiful, στο δέρμα την και φρεσκάδας.Δίνει δυνατό αφήνει ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ic factor and leaves Active due to his και του δέρματος.ικανότητα αναγέννησης ή την ενυδάτωση. αίσθημα ή οποία to tone upper attractive body: fine liquid a silky skin ìå åîáåñéóôÞñá, δροσιάς åðéöÜíåéá áðü διατηρεί Lotion Acti Αποτελεσματι compositi arms, feeling. Με τα αποκλειστικά ãñáíßôç, ëÜìðá, ve on penetrates abdomen, ðïëýðñéæï. κότητα – ðëáéíÝò legs and φύκια είναι αποστάγματα into the åðéöÜíåéåò êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá LOTION botΒελτιώνει skin fast áðü áíèåêôéêü êáé íôïõëÜðéá. από προβληματικέ ACTIVE ML and well την διάρκεια αποτελεσματική Manicure ãéáëß. ÄéáèÝôåé FACE MASKS αποσυμφοριτ Ìå êõñßùò καθ’ όλη ς περιοχές 200 της νύκτας table with σε τέλεια is granite όπως κοιλιά, åíùìáôùìÝíï ική δράση VALUE exhaust και δουλεύει FOR PERFECT with the fan, light, Improves γοφούς, RETAIL ρυθμό του αρμονία με το extension side tops and convenient problem γλουτούς, βιολογικό δέρματος. covered areas of € 39.50 πόδια, και drawer and SUPER MOISTURIZ RESULTS cord. with resilient . abdomen, cupboards. Όλες οι glass. Comes bottom, legs, βραχίονες. Έχει MASK 200 προσφορέ Main surface ING λιποδιαλυτική complete hips and ML with multiplug upper arms. HAND CARE αποτοξινωτικ Μία δροσιστική All offers ς 50% προκαταβ Reduces and ή και fatty layers, ολή και & FREE are payable μάσκα κολλαγόνο. RETAIL 50% detoxifies που περιέχει με την παράδοση 50% deposit and drains. ενυδάτωσης Αποκαθιστά 2 ΔΩΡΕΑΝ το ισοζύγιο ALL 4 PRODUCTS ALL 4 PRODUCTS του δέρματος. and 50% . δέρματος θεραπεία ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ on delivery(Μετρητά, επιταγή, πιστωτική σύσφιξης Είναι μια ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ εμπλουτισμέν και ενυδάτωσης, (Cash, Check κάρτα) η ΤΙΚΩΝ Ε - ΟΥΔΕΜΙΑ or credit καταπολεμά με βιταμίνες ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ EYE CREAM card) - NO Α και ΕΞΑΙΡΕΣΗ ρίζοσπάστες. τους tin και λάδι 75 ML - Μία ελαφριά EXCEPTIO ελεύθερους ! του Είναι και μάσκα. θάμνου κρέμα δράση στο NS! Jojoba, καθώς με πρόσθεση αντί-ρυτιδική δέρμα καταπολεμώντα HAND CARE Phyto-CollasNOW και βιταμίνες With added A refreshing, Καταπληκτικό MANICURE BOTH ς την διαμόρφωσηΑ & Ε. Ενυδατική Phyto-Collasti cooling mask & PEELING πήλιγκ με ONLY drating lagen. It λείο και ρυτίδων. n, effect on μικρούς containing is a 200 ML απαλό Αφαιρεί the skin, Jojoba Oil and vitamins kles. κόκκους Colmoisturizing treatment for ti αφή του thus counteracti αφήνει το τα νεκρά E+A. δέρματος. ghtening δέρμα κύτταρα ng the formati It has a hyand ple hands and E which of the skin rich / REG EYE GEL on of wrinin a short Provides wonderful και λειαίνει την in vitamins PRICE fight free 75 ML ti an effecti me, smooth A Με Ανανεωτικό, removes €64.86 υγραντική ve anti-wrinkleradicals. It is bother-some and supισοφλαβονες βάση, διεγερτικά συσφικτικό, also CAVIAR mask. cuticles. RESALE απαλύνει MATRIX στοιχεία και πανθέλαιο.από σόγια, λάδι τις ρυτίδες, HAND CARE για τον MASK 200 Eye Gel αβοκάντο, Μία καθαρά TO κυτταρικό REJUVENAT 15 ml αλόη, απόσταγμα Υψηλής ML ιστό, A refreshing, αντι-γηραντικ ποιότητας συστατικά. CUSTOMER meristem, μάσκα χεριώνING MASK κυτταρικό ή eye wrinkles, firming, quickly 200 ML ιστό προστατευτικΠαράλληλα περιέχειμάσκα, πλούσια που δίνει effective revives κουρασμένα και νεανική, Hydro gel eye gel ενέργεια σε θρεπτικά φρέσκια πληθώρα which smoothes base with tired eyes and αναγεννητική ών για το χέρια. / στο εμφάνιση cado results energy fibrostimulines, Oil. The in a away and a fresh High quality hand διαδικασία δέρμα συστατικών.ενυδατικών στα pH value ανάπτυξη Isoflavones radiant appearance. και appearance mask harmonizes του κυτταρικούτου δέρματος Διεγείρει from Soya to tired hands.providing with tear παραγωγή Υποστηρίζει and Avoτην fluid. ιστού σε την δομή μεγάλο ελαστικό κολλαγόνου του και βαθμό. και σφριγιλό δέρματος Eye Cream συμβάλλοντας Αυξάνει τη δέρμα. 15 ml A true anti σε ένα πιο -ageing NOW multitude mask, rich ONLY of moisturizing in nutriti the regenerati OPTIMIZED and protectiveonal elements. Contains development ve process of elements. BODY SCRUB LIFTING a HAND CARE of the cellular the cells. Supports 75 ML Stimulates collagen, 500 ML Απολεπιστικό REG structure.Incre contributi the structure REPAIR PRICE ng to a more and ases the jojoba. Επίσης για βαθύ καθαρισμό LOTION €38.08 elastic and producti σώματος on of vibrant. αποτελεσματι περιέχει Shea 75 ML που περιέχει butter για κά τα νεκρά ανάμεσα αναγεννητικό κύτταρα RESALE Scrub for αποτέλεσμα. σε άλλα μικροσφαίρες και διεγείρει TO CUSTOMER a deep cleansing την κυτταρική Το σαλικυλικό effect. Salicylic από λάδι 2 PRODUCTS ανανέωση. οξύ απομακρύνει acid effecti body with microspheres vely exfoliates of the stratum jojoba wax. Shea butt corneum, er has a For Orders stimulates cell regeneratiregenerating on. Please

Tea-Tree

800gr. (12

ΔΕΚΑΔΕΣ

pcs)

€ 297.00

www.mys

ΕΠΙΠΛΕ

alon99.co

m

ΟΝ ΠΡΟΣΦ

ΟΡΕΣ

25% DISCOUNT

PERFECT

HANDS

€ 67.24

DISCOUNT

EYE CA RE

VAT

ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

€ 52.36

€ 48

.65

BODY

€76.65

PEELIN

FOR ALL

G

BODY THERA

PIES

€ 28

€ 46

Call:

on the internet

www.mysalon99.com

22756570 22754005

VISIT

.56

45%

18 pcs ONLY

CRAZY!!!

DISCOUNT

REG

 ÈÝóåéò ãéá 6 ñïëÝôôåò Þ 6 ðáñáößíåò  80 gr. & 100 gr. ñïëÝôôåò  Äéáêüðôçò On/Off  ÁíåîÜñôçôïé ñõèìéóôÝò èåñìïêñáóßáò  ÃñÞãïñï æÝóôáìá  6 Wax or Paraffin Cartridge locations  80 gr. & 100 gr. wax cartridges  On/Off switch  Independent temperature control  Fast heat-up time

Spray Paraffin (6x80gr)

1+1 CRAZY!!!

FREE

.80 € 10 PRICE €21.50 REG

REG

High Quality Epilation Wax

12+4

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με δύο συρτάρια και ένα ντουλαπάκι . Άνετη επιφάνεια εργασίας από ανθεκτικό γυαλί. Manicure table with light, with two drawers and one cupboard. Comfortable working surface area of resilient glass.

10 pcs ONLY

Natural 800gr. (12 pcs)

5 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

NOW ONLY

.00 € 235 PRICE €470.00 REG

Τραπεζάκι νυχιών με λάμπα και με ένα συρτάρι και ένα ντουλαπάκι. Άνετη επιφάνεια εργασίας.

NOW ONLY

.00 € 92 PRICE €138.00 REG

50%

CRAZY!!! € 85.00

RESALE PRICE

6 pcs ONLY

NOW ONLY

.00 € 297 PRICE €595.00 REG

Tea-Tree 800gr. (12 pcs)

3

Επισκεφτείτε το www.mysalon99.com για ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Thalasso Day 50 ml Thalasso Night 50 ml Tester Size Peeling 5 ml & Hand Cream 5 ml

TIVE OF EFFEC DOZENS MENTS TREAT FACE & BODY

€1

BODY 60Main MLsurface Manicure table with exhaust fan, light, and convenient drawer and cupboards. is granite with the side tops covered with resilient glass. Comes complete with multiplug and κρέμα με έξτρα Μία ελαφριά αρωματική extension cord. ενυδατικές ιδιότητες, απαραίτητη για την

SUPER MOISTURIZING MASK 200 ML

25% REG PRICE

HAND CARE REJUVENATING MASK 200 ML Υψηλής ποιότητας μάσκα χεριών που δίνει ενέργεια στο κυτταρικό ιστό και νεανική, φρέσκια εμφάνιση στα κουρασμένα χέρια. / High quality hand mask providing energy and a fresh appearance to tired hands.

A true anti-ageing mask, rich in nutritional elements. Contains a multitude of moisturizing and protective elements. Stimulates the regenerative process of the cells. Supports the structure and development of the cellular structure.Increases the production of collagen, contributing to a more elastic and vibrant.

ALL 4 PRODUCTS

DISCOUNT

www.mysalon99. for more GREAT com OFFERS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (κερδίζετε €€ με κάθε αγορά σας)

2

ΒΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ για όλες τις θεραπείες

3

With added Phyto-Collastin, Jojoba Oil and vitamins E+A. It has a hydrating effect on the skin, thus counteracting the formation of wrinkles. EYE GEL 75 ML - Ανανεωτικό, συσφικτικό, απαλύνει τις ρυτίδες, Με υγραντική βάση, διεγερτικά στοιχεία για τον κυτταρικό ιστό, ισοφλαβονες από σόγια, λάδι αβοκάντο, αλόη, απόσταγμα meristem, και πανθέλαιο. A refreshing, firming, quickly effective eye gel which smoothes away eye wrinkles, revives tired eyes and results in a radiant appearance. Hydro gel base with fibrostimulines, Isoflavones from Soya and Avocado Oil. The pH value harmonizes with tear fluid.

BODY PEELING

FOR ALL BODY THERAPIES BODY SCRUB 500 ML

NOW ONLY

Titanium Rose

REG PRICE

ER

€76.65

€38.08

Natural

€3 €10

22756570 22754005

REG PRICE

25€5%

Ταινίες Αποτρίχωσης Epilation Strips 100 pcs

.00

το ένα

box of 12 pcs

Ρολό Αποτρίχωσης Epilation Roll

D TIME LIMITEFER OF

HANDwww.mysalon99.com & FOOT MASK

PERFECT FOR PEDICURE & MANICURE VISIT TREATMENTS 500 ml

for more GREAT OFFERS

Με βάση το εκχύλισμα του πράσινου τσαγιού, η μάσκα Χεριών & Ποδιών της Derma Perfect είναι μια ιδανική μάσκα για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια μανικιούρ και πεντικιούρ. Πολύ πλούσια σε ενυδατικά συστατικά και ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αφήνει το δέρμα βελούδινα μαλακό και λείο. Based on the extract of green tea, the Derma Perfect Hand & Foot Mask with Green Tea is an ideal mask to be used by professionals during manicure and pedicure treatments. Very rich in moisturizing and strong anti-oxidative agents that neutralize aggressive free radicals, making the skin feel softer and smoother.

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card) NO EXCEPTIONS! For Orders Please Call:

€74.97

ΤΕ ΑΓΟΡΑΣ ΗΠΟΤΕ ΟΠΙΟΝΔ ΣΜΟ ΣΥΝΔΥΑ BUY ANY YOU MAY ATION COMBIN

Eye Cream 15 ml

DISCOUNT

For Orders Please Call:

€ 60.00

RE ICU PED ER SLIC UE VAL AIL RET 5.95

22756570 22754005 ONLY

€ 29.15

30% REG PRICE

€41.65

Αδυνατίσματος Ραγάδων Ακμής Κυτταρίτιδας Πανάδων Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσηςΕνυδάτωσης

Ρυτίδων

Valid Until July 7th

Σύσφιξης

Θερμοθεραπείες

FOR FACE & BODY

ειδικές προσφορές

Εντατική αντι-κυπαριτιδική θεραπεία - Διασπά αποτελεσματικά τα λιπίδια της πάσχουσας περιοχής - Παρέχει τροφή στην επιδερμίδα (με πολύτιμες βιταμίνες, αμινοξέα και μέταλλα) - Βελτιώνει τη μικρο-κυκλοφορία μεγιστοποιώντας την κυτταρική οξυγόνωση - Εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Ενεργοποιεί τη λιποδιάλυση Αυξάνει την ενδογενή ποσότητα υγρασίας στο δέρμα.

6 PCS ONLY

Aloe Vera

Natural Scrub for a deep cleansing body with microspheres of jojoba wax. Shea butter has a regenerati ng effect. Salicylic acid effectively exfoliates the stratum corneum, stimulates cell regenerati Στιςon. πιό πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ - Above prices do not include VAT

HAND CARE REPAIR LOTION 75 ML

RESALE TO CUSTOMER 2 PRODUCTS € 46

Eye Gel 15 ml

RESALE TO CUSTOM

NOW

€ 28.56

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) All Prices include VAT unless indicated otherwise

EXCELLENT & EASY PEEL-OFF MASKS

box of 24 pcs

EYE CREAM 75 ML - Μία ελαφριά κρέμα με πρόσθεση Phyto-Collastin και λάδι του θάμνου Jojoba, καθώς και βιταμίνες Α & Ε. Ενυδατική δράση στο δέρμα καταπολεμώντας την διαμόρφωση ρυτίδων.

Απολεπιστικό για βαθύ καθαρισμό σώματος που περιέχει ανάμεσα σε άλλα μικροσφαίρες από λάδι jojoba. Επίσης περιέχει Shea butter για αναγεννητικό αποτέλεσμα. Το σαλικυλικό οξύ απομακρύνει Tea Tree αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και διεγείρει την κυτταρική ανανέωση.

OPTIMIZED LIFTING 75 ML

IVE OF EFFECT DOZENS ENTS TREATM FACE & BODY ALL 3

€ 17.85

το ένα

2 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

CAVIAR MATRIX MASK 200 ML Μία καθαρά αντι-γηραντική μάσκα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα περιέχει πληθώρα ενυδατικών και προστατευτικών για το δέρμα συστατικών. Διεγείρει την αναγεννητική διαδικασία του δέρματος Υποστηρίζει την δομή και ανάπτυξη του κυτταρικού ιστού σε μεγάλο βαθμό. Αυξάνει τη παραγωγή κολλαγόνου του δέρματος συμβάλλοντας σε ένα πιο ελαστικό και σφριγιλό δέρμα.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

MADE IN ITALY

€1.15

E Y E C A R E € 52.36

ALL 4 PRODUCTS

€ 67.24

HAND CARE MANICURE & PEELING 200 ML

€64.86

EPILATION WAX

SAND PEDICURE FILE

Βελτιώνει προβληματικές περιοχές όπως κοιλιά, γοφούς, γλουτούς, πόδια, και βραχίονες. Έχει λιποδιαλυτική αποτοξινωτική και αποσυμφοριτική δράση Improves problem areas of abdomen, bottom, legs, hips and upper arms. Reduces fatty layers, detoxifies and drains.

Καταπληκτικό πήλιγκ με μικρούς κόκκους αφήνει το δέρμα λείο και απαλό Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την αφή του δέρματος. / Provides wonderful smooth and supple hands in a short time, removes bother-some cuticles.

€ 48.65

ION LOT IVE ACT 200 ML UE VAL AIL RET 39.50 €

A solid smooth, supple skin is the precondition for a beautiful, attractive body: Lotion Active is a caring lotion with a thermodynamic factor to tone upper arms, abdomen, legs and bottom. Lotion Active due to his fine liquid composition penetrates into the skin fast and well and leaves a silky skin feeling.

ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

PERFECT HANDS

DISCOUNT

A refreshing, cooling mask containing Collagen. It is a treatment for tightening and moisturizing of the skin rich in vitamins A and E which fight free radicals. It is also an effective anti-wrinkle mask.

Υψηλής ποιότητας κρέμα νύκτας για απαιτητικά δέρματα. Στηρίζει και βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης του δέρματος. Αποτελεσματικότητα – Με τα αποκλειστικά αποστάγματα από φύκια είναι αποτελεσματική καθ’ όλη την διάρκεια της νύκτας και δουλεύει σε τέλεια αρμονία με το βιολογικό ρυθμό του δέρματος. .

HAND CARE & FREE RETAIL

Μία δροσιστική μάσκα που περιέχει κολλαγόνο. Αποκαθιστά το ισοζύγιο δέρματος. Είναι μια ενυδάτωσης του δέρματος θεραπεία σύσφιξης και ενυδάτωσης, εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και Ε καταπολεμά τους ελεύθερους ρίζοσπάστες. Είναι και αντί-ρυτιδική NOW BOTH ONLY μάσκα.

ΟΚ ΚΑΛ BOTH NOW ONLY

Η Lotion Actif περιέχει θερμοδυναμικούς παράγοντεςγια τόνωση των βραχιόνων, κοιλιακής περιοχής, των ποδιών, γλουτών, και γοφών. Λόγο τις σύστασης της η Lotion Active διεισδύει γρήγορα μέσα στο δέρμα και το αφήνει με βελούδινη αφή.

DISCOUNT

FACE MASKS FOR PERFECT RESULTS

Αδυνατίσματος Ραγάδων Πανάδων Ακμής Κυτταρίτιδας L SPECIA Ενυδάτωσης Αντιγυραντικές Λιπο-διάλυσης Θερμοθεραπείες Σύσφιξης ΑΙΡΙΝΗ

Ρυτίδων

ACTIVE LOTION 500 ML

NIGHT 50 ML

3PCS

Valid Until May 23th, 2014

ΣΦΟΡΑ T H E R M O T H E R A P Y € 52 ΠΡΟ .36

DAY 50 ML

Μία ελαφριά αλλά θρεπτική, προστατευτική κρέμα ημέρας. Τέλεια φροντίδα για απαιτητικά δέρματα καθώς και ταλαιπωρημένα δέρματα από το ήλιο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βελτιώνει άμεσα την ελαστικότητα του δέρματος και παρέχει εξαιρετική ενυδάτωση. Διατηρεί την φυσική ισορροπία του δέρματος και είναι ιδανικό σαν βάση για μεικ-απ μεικ-απ. Μία προστατευτική ασπίδα στο δέρμα ή οποία διατηρεί ελαστικότητα και απαλότητα του δέρματος. Όλες οι προσφορές 50% προκαταβολή και 50% με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα) - ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! την ενυδάτωση. Βοηθά στην τόνωση και σύσφιξη του (Cash, Check or credit card) - NO EXCEPTIONS! All offers are payable 50% deposit and 50% on delivery δέρματος. Το ThalassO Body απορροφάτε πολύ γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δίνει δυνατό αίσθημα δροσιάς και φρεσκάδας.

ίας

Αξ

ÔñáðåæÜêé íõ÷éþí ìå åîáåñéóôÞñá, ëÜìðá, êáé âïëéêÜ óõñôÜñéá êáé íôïõëÜðéá. Ìå êõñßùò åðéöÜíåéá áðü ãñáíßôç, ðëáéíÝò åðéöÜíåéåò áðü áíèåêôéêü ãéáëß. ÄéáèÝôåé åíùìáôùìÝíï ðïëýðñéæï.

www.mysalon99.com

THALASSO PACK Includes:

ALL PRODUCTS

€ 51.00

Manicure table with light, with one drawer and one cupboard. Comfortable working surface area.

FREE

Όλες οι προσφορές εξοφλούνται με την παράδοση. (Μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα). Για μηχανήματα και έπιπλα 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο με την παράδοση.

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

THALASSO PACK Beauty with the Power of the Ocean SPECIAL OFFER

CRAZY!!!

 Absolutely hygenic for the customer  Economical spray device  Easy to use with less waste  Can be heated in the same warmer as wax cartridges  For hands and feet Tea-Tree/Peppermint

.22 € 51 PRICE €93.13

 1000 cc capacity Chamber  Ideal for 800 gr. tins of wax  On/Off switch  Light confirmation of power supply  Heating indicator light  Temperature regulator control  Locking ring - avoid splash of wax  Removable inner container

 Ôåëåßùò õãéåéíÞ èåñáðåßá ãéá êÜèå ðåëÜôç  ÏéêïíïìéêÞ óõóêåõáóßá óå spray.  Åõêïëü÷ñçóôç êáé ìå ëéãüôåñç óðáôÜëç  Æåóôáßíåôáé óôï ßäéï ìç÷Üíçìá ìå ôéò ñïëåôôåò  Ãéá ÷Ýñéá êáé ðüäéá

All offers are payable on delivery (Cash, Check or credit card). For equipment and furniture 50% deposit is payable when placing the order and the remainder on delivery.

Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ - ALL PRICES INCLUDE VAT

Επιλέξτε το τραπεζάκι που ταιριάζει στον χώρο σας / Choose the one that meets your fancy

NOW ONLY

1000 CC Wax Heater

 ×ùñçôéêüôçôáò 1000 cc  Éäáíéêü ãéá ôåíåêåäÜêéá 800 gr.  Äéáêüðôçò On/Off  ËÜìðá åðéâåâáßùóçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò  ËÜìðá åðéâåâáßùóçò èÝñìáíóçò  ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò  Åéäéêüò äáêôýëéïò ãéá áðïöõãÞ ðéôóéëßóìáôïò  Ôï åóùôåñéêü äï÷åßï ìðïñåß íá áöáéñåèåß

NOW ONLY

Peach

special offers

Valid Until April 20th, 2014

NAIL TECHNICIAN/MANICURE STATIONS

DISCOUNT

NOW ONLY

.00 € 91 PRICE €202.30 12 pcs ONLYMulti-Pro 6 Heater

DISCOUNT

55%

CRAZY!!!

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

CAN BE COMBINED WITH ANY SERUMS FOR EVEN MORE AMAZING RESULTS!

ture content of the skin skin.

Peel-off mask for intensive anti-cellulite treatment with wonderful latte macchiato aroma. It stimulates and improves micro circulation for better oxygenation of the cells- Removes the cellulite toxins - Stimulates the metabolism in the applied region - Increases the moisΓια θεραπείες που εφαρμόζονται σε τμηματικά σημεία του προσώπου ή του σώματος (ντεκολτέ, στήθος κ.ά.). Μεταφέρει βαθιά στο δέρμα υψηλής συμπύκνωσης βιολογικά συστατικά και πληθώρα μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και πολύτιμων φυτοσυστατικών φυτοσυστατικών. Αυξάνει την υδατική ασπίδα της επιδερμίδας - Δυναμώνει και επιδιορθώνει τις ίνες στήριξης του δέρματος - Παροχετεύει και εξουδετερώνει τις κυτταρικές τοξίνες - Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης

For part-body and face treatments. It carries deep in the skin highly concentrated biological ingredients as well as a host of metal elements, trace elements, and valuable plant ingredients ingredients. It increases the moisturizing “shield” of the epidermis - Strengthens and repairs the supporting fiber structure of the skin - It drains and minimizes the toxins - It stimulates collagen and elastin production, and activates cell metabolism Συσφικτική, ενυδατική, αντι-οξειδωτική θεραπεία CACAO για το σώμα σώμα. Προστατεύει το δέρμα από σημάδια γήρανσης παρέχοντας του τροφή και βαθιά ενυδάτωση. Εκτός από την αναγεννητική, ανανεωτική και αναζωογονητική του δράση, το κακάο έχει απότοξινωτική δράση, και δρα ενάντια στην κυτταρίτιδα και στις ραγάδες ραγάδες. Παρέχει ενέργεια στο κουρασμένο δέρμα, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα αφήνοντας το βελούδινα απαλό. Κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητα δέρματα.

Tightening, super moisturizing, anti-oxidizing cacao therapy for the body. body Nourishes and moisturizes the skin to protect against signs of ageing, Apart from revitalizing, rejuvenating and regenerating skin, Cocoa bean stimulate natural drainage, tones the body and combats cellulite and stretch marks. Energizes and revitalizes tired skin and soothes and rebalances the skin leaving it smooth and soft. Especially kind to sensitive skin

CRYO THERAPY

Αναλόγως της μάσκας τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: Σύσφιξη, ενυδάτωση αντιοξειδωτική δράση, διέγερση παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, εντατική αντικυπαριτιδική θεραπεία, μεταξύ άλλων The results of the different masks include, Firming, moisturizing, anti-oxidizing action, stimulation of collagen and elastin production, intensive anti-cellulite action and fat cell reduction, among others

Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση

ICY LOTION 500 ML BOTH NOW

ONLY

€ 87.60 €109.50

Ειδικό πολυφασικό προϊόν το οποίο έχει μακροχρόνια επίδραση στο δέρμα λόγο του Osmosis Active System (ενεργού συστήματος όσμωσης). Το gel διατηρεί την κρύα δράση του για 1 ώρα περίπου μετά την θεραπεία.

The refreshing Icy lotion , the main product of the Méthode Bandages Glacés. The soaked bandage provides a frigotherapeutic effect during the treatment, which has a positive effect on blood circulation problems, spider-veins and thread veins and helps through drainage and relaxation.

Ce l l u l i t e S p i d e r ve i n s Va r i c o s e ve i n s Oedema Ly m p h o s t a s i s Swe l l i n g.

Cooling ice – multiphase concentrate - is a special product of highest precision. It has a long time effect due to the Osmosis Active System, which provides an immediate noticeable effect. Gel Glacé produces a perceptible coolness for about 1 hour. The Gel is a connecting link between the treatments in the salon and the home treatment.

ΒΙΝΤΕΟ για τις πλείστες θεραπείες

(στα Ελληνικά με Αγγλικούς υπότιτλους)

ICY GEL 500 ML

Κρύο-θεραπευτική θετική επίδραση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τριχοειδή αγγεία και φλεβίτιδα. Η κρυολυτική του δράση συσφίγγει και μειώνει την πλαδαρότητα του δέρματος. Επίσης βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποτοξίνωση.

REG PRICE

Η AC Skin Care Solutions Ltd είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Κύπρο που σας προσφέρει ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε μήνα!!

Παρέχει στυπτική δράση για δυνατό αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό αποτέλεσμα. Διεγείρει το κυκλοφοριακό σύστημα, καθαρίζει τα αγγεία, και επιταχύνει το μεταβολισμό. Ιδιαίτερα βοηθητική για: κυτταρίτιδα, κιρσούς, φλεβίτιδα (spider veins), φουσκώματα, οίδημα, λυμφόσταση Provides an astringent effect, for a powerful drainage and detoxificationof the legs. Especially for Cellulite, spider veins, Varicose veins, oedema, Lymphostasis, swelling. Stimulates blood circulation, cleanses the vessels, accelerates metabolism in the fat cells and firmis up of the cutaneous tissue.

try our therapies

δοκιμάστε τις θεραπείες Όλες οι θεραπείες μας μπορούν να παρουσιασθούν στο χώρο σας από τις επαγγελματίες αισθητικούς της εταιρείας μας χωρίς καμιά υποχρέωση από μέρους σας.

Εγγραφείτε Σή

Είναι

25% NOW

Στην ιστοσελίδα μας στο www.mysalon99.com μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα και θεραπείες μας, τους καταλόγους, και τις πρόσφατες προσφορές μας, βήμα-βήμα θεραπείες, βίντεος και πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται επί 24-ώρου βάσεως με άμεση παράδοση.

Valid Until March 15th, 2012

1

4

μερα

ΔΩΡΕΑΝ

Και έχετε τα πά ντα να κερδίσετε! Απλά συνδεθείτε σ το www.mysalon9 9.com

ΑΜΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Από επαγγελματ ίες αισθητικούς που πραγματικά μπορούν να σας καθοδηγήσουν στ ην χρήση των προϊόντων.

: Πρόσβαση Μόνο Σε ητικούς Επαγγελματίες αισθ ς παραϊατρικής τη ο κλάδ Επαγγελματίες στον ητικής στον κλάδο της αισθ ιες τρ ιτή φο ι κα ς τέ τη Φοι Το mysalon99.com είναι δημιουργία της AC Skin Care Solutions Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της κοσμετολογίας από το 1974, και στον χώρο της επαγγελματικής αισθητικής από το 1999. Η AC Skin Care Solutions Ltd είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο (και στο εξωτερικό) που σας προσφέρει δεκάδες πραγματικές προσφορές κάθε μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες

22756570 – 22754005 sales@mysalon99.com – sales@acskincare.com


CABIN PRODUCTS & TREATMENTS

CENTRAL OFFICE / WAREHOUSE Ayias Elenis Street No. 3 1056 Nicosia - Cyprus MAILING ADDRESS P.O.Box 21308 1506 Nicosia - Cyprus CENTRAL COMMUNICATION Tel: 357.22756570 - 357.22754005 - Fax: 357.22758515 sales@acskincare.com https://www.facebook.com/acskin

www.mysalon99.com

PRODUCT CATALOG For Beauty Professionals

AC SKIN CARE SOLUTIONS CABIN PRODUCTS & TREATMENTS CATALOG 2018  

The new and updated catalog for Professional Beauty Cabin Products and Treatments. Representing Rosa Graf, Heitland, Thalasso, Kleraderm an...

AC SKIN CARE SOLUTIONS CABIN PRODUCTS & TREATMENTS CATALOG 2018  

The new and updated catalog for Professional Beauty Cabin Products and Treatments. Representing Rosa Graf, Heitland, Thalasso, Kleraderm an...

Advertisement