Page 1

EOLAÍ EALAÍON & IMEACHTAÍ ARTS & EVENTS GUIDE Meán Fómhair - Nollaig 2017 September - December 2017 twitter.com/ancarn1 facebook.com/ancarn1

www.ancarn.org


RÉAMHRÁ INTRODUCTION áilte chuig ár gclár imeachtaí agus cúrsaí Meán Fómhair - Nollaig 2017. Anseo ag An Carn, déanaimid iarracht réimse leathan cúrsaí, ceardlann agus imeachtaí a chur ar fáil ag dúil go mbeidh eispéireas, nó cara, nó scil nua faighte ag achan duine!

F

Welcome to our programme of events and courses for September to December 2017. Here at An Carn, we strive to offer a wide range of courses, workshops and events, in the hope that everyone will leave with something new, whether that is a new skill, a new friend or a new experience!

Tá muid ag dúil le fáilte a chur romhaibh uilig anseo, agus fáilte ar leith a fhearadh roimh chuairteoirí nua. We look forward to welcoming you all here, especially those first time visitors.

Áiri t Boo hintí/T k icéi anc ings d a / 004 rn.yap Ticke so 4 ts 28 7

d 95 4 y.com 997 8

Bain sult! Enjoy! Coiste Forbartha Charn Tóchair Carntogher Community Association

CONTENTS An Ghaeilge Irish Language

4 2

Ranganna / Ceardlanna Classes / Workshops

Míreanna Sláinte leis an Tionscnamh BEE The BEE Project

Ceolchoirmeacha / Imeachtaí Concerts / Events

17

25

28

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

ÁIRITHINTÍ AGUS FIOSRUITHE

BOOKINGS AND ENQUIRES

Amanna Oscailte na hOifige Luan - Aoine: 9am - 5.30pm Sath: 9.30am - 4pm

Office Opening Times Mon - Fri: 9am - 5.30pm Sat: 9.30am - 4pm

Cúrsaí/Imeachtaí Caithfear áit a chur in áirithe roimh ré do na cúrsaí agus imeachtaí ar fad. Thig áit a chur in áirithe ag ancarn.yapsody.com, ar an ghuthán 028 795 49978, nó trí bhualadh isteach chuig An Carn.

Courses/Events Prior booking for any of the courses or events is essential. Places can be booked on ancarn.yapsody.com or via telephone 028 795 49978, or by calling in to An Carn.

Glacaimid le hairgead tirim, seic, cártaí dochair agus cártaí creidmheasa. Déan seiceanna iníoctha le ‘Coiste Forbartha Charn Tóchair’ le do thoil. Coinníollacha Díolacháin Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach féidir ticéid imeachtaí (ranganna agus ceardlanna san áireamh) a aisíoc, a aistriú nó a mhalartú. Lamháltais Nuair is cuí, cuirtear lacáistí in iúl go soiléir mar chuid de phraghas an ticéid. Is ag am ceannaithe na dticéad amháin a bhíonn siad ar fáil agus d’fhéadfadh siad athrú. Cosaint Sonraí Coinneoidh An Carn slán sábháilte na sonraí pearsanta atá de dhíth le d’áirithint a riaradh. Inis dúinn, le do thoil, mura bhfuil tú ag iarraidh eolas a fháil uainn. Tá an fhaisnéis go léir sa leabhrán seo ceart ag am a chlóbhuailte. Féadfar, mar sin féin, tuilleadh imeachtaí a chur leis nó féadfaidh tuilleadh eolais teacht chun solais faoi imeacht atá fógraithe. D’fhéadfadh gach cúrsa/imeacht srl athrú. Seiceáil ancarn.org agus facebook.com/ancarn1 le tuilleadh eolais nó le heolas nua a fháil.

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

We accept cash, cheque or debit or credit card. Please make cheques payable to ‘Carntogher Community Association’. Conditions of Sale Patrons are advised that event tickets (including classes and workshops) cannot be refunded, transferred or exchanged. Concessions Where applicable, concession rates are clearly identified as part of the ticket price, available only at time of purchase and subject to change. Data Protection The personal details required to administer your booking will be securely stored by An Carn. Please inform us if you do not wish to receive information from us. All information detailed within this booklet is correct at time of print. However, from time to time additional events may be added or more information about an advertised event may become known. All courses/events etc. are subject to change Please check ancarn.org and facebook.com/ancarn1 for new or more information.

Find us on facebook.com /ancarn1

3


AN GHAEILGE IRISH LANGUAGE

RANGANNA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA

4

Ranganna Gaeilge do Dhaoine Fásta Irish Classes for Adults

5

Dianchúrsa Gaeilge Irish language Intensive Course Rang GCSE IRISH: Tacaíocht breise Rang GCSE IRISH: Extra support Ard- Leibhéal Gaeilge: Tacaíocht breise A-Level Irish: Extra Support Ranganna Gaeilge sna CLG Irish Classes in the GAC Club Óige Charn Tóchair Club Óige Charn Tóchair Club Iarscoile Charn Tóchair Club Iarscoile Charn Tóchair Ciorcal Comhrá Ciorcal Comhrá Gaeilge sa Bhaile Irish in the Home Scéalaíocht le Máire Zepf Storytelling with Máire Zepf Ceardlann Buail Isteach Déantús Puipéid na Nollag Drop In Paper Puppet Workshop Oíche Charúl na Nollag Christmas Carols

6

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

7 7 8 9 10

G B

IRISH CLASSES FOR ADULTS

I E

Beidh rang ann do gach leibhéal agus beidh cúig leibhéal ar fáil (ag brath ar an éileamh). Tá an cúrsa saindeartha chun foghlaimeoirí a thabhairt go céimneach ón bhuntús go líofacht, agus beidh sé á chur ar fáil ag ár bhfoireann de mhúinteoirí cáilithe a bhfuil taithí fhada acu.

There will be a class for every level and there will be five levels (depending on demand). The course is specially designed to bring learners step by step from scratch to fluency, and it will be delivered by our team of qualified experienced teachers.

Mar sin, más glantosaitheoir, feabhsaitheoir, nó cainteoir líofa thú atá ag iarraidh cleachtadh, cuir d’áit in áirithe ar líne ancarn.yapsody.com agus tar chuig an Charn ag 7i.n. Dé Luain 25 Meán Fómhair. Beidh fearadh na fáilte romhat.

So, if you are a complete beginner, an improver, or a fluent speaker who wants to practice, register your place online ancarn.yapsody.com and come to An Carn at 7pm in An Carn on Monday 25th September. You will be very welcome.

Beidh sraith 12 seachtaine ann sa chéad téarma ó 25/9/17 - 18/12/17 (seachtain saor d’Oíche Shamhna)

The first term will last 12 weeks from 25/9/17 - 18/12/17 (one week break for Halloween)

Oidí: Bunrang Íochtarach – Seán Mac Giolla Fhiondáin Bunrang Uachtarach - Órfhlaith Ní Chearnaigh Meánrang Íochtarach - Siubhán Ní Dhoibhlin Meánrang Uachtarach - Malachaí Ó hÁgáin Ardrang - Séamus Mac Conmidhe

Tutors: Beginners (Lower) - Seán Mac Giolla Fhiondáin Beginners (Higher) - Órfhlaith Ní Chearnaigh Intermediate (Lower) - Siubhán Ní Dhoibhlin Intermediate (Higher) - Malachaí Ó hAgáin Advanced - Séamus Mac Conmidhe

Am: 7.30 - 9i.n. (gan sos) Clárú ar an chéad oíche ar 7i.n. Táille: £35 (Ráta lamháltais: £30*) * Is iad na daoine atá i dteideal an ráta lamháltais ná daoine atá os cionn 60 bliain d’aois, mic léinn os cionn 16 d’aois atá in oideachas lánaimseartha, agus tuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar Ghaelscoil nó ar Naíscoil.

Time: 7.30 - 9pm (no tea break) With registration on the first night at 7pm Cost: £35 (Concessionary rate: £30*) * People who are entitled to the reduced rate are people over 60 years of age, students over 16 years of age in full time education and parents whose children are attending a Gaelscoil or a Naíscoil.

12 12 13 Áiri t Boo hintí/T icéi anc kings d a / 004 rn.yap Ticke so 4 ts

16

28 7

d 95 4 y.com 997 8

16

0044 28 795 49978

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

5


DIANCHÚRSA GAEILGE

G B

Dé Sathairn 9 Meán Fómhair 2017 Am: 9.30r.n. - 3i.n. Costas: Saor in aisce**

IRISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE

I E

Saturday 9th September 2017 Time: 9.30am - 3pm Cost: Free**

**Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo

**Booking essential for this course

Lón agus sólaistí curtha ar fáil.

Lunch and refreshments provided

Bunrang le Cabrini Uí Lochlainn Meánrang le Pól Mac Giolla Eoin Ardrang le Pádraig Ó Tiarnaigh Rang Cruinnis le Pádraig Ó Mianáin

Beginners with Cabrini Uí Lochlainn Intermediate with Pól Mac Giolla Eoin Advanced with Pádraig Ó Tiarnaigh Cruinneas with Pádraig Ó Mianáin (High level grammar course through Irish)

RANG GCSE IRISH: TACAÍOCHT BREISE

G B

om 997 8

95 4

This is a course to help support pupils studying Irish GCSE at school. Not suitable for pastGaelscoil students.

Beidh dhá leibhéal ann.

There will be two levels.

Ag Toiseacht: Dé Luain 25 Meán Fómhair – 18/12/17 7:30i.n. – 9.00i.n. @ An Coire

Starting Monday 25th September 2017 – 18/12/2017 7:30 – 9:00pm @ An Coire.

Oidí: Bliain 11: Aimée Ní Dhochartaigh Bliain 12: Neil Comer Costas: £30

Múinteoir: Year 11: Aimée Ní Dhochartaigh Year 12: Niall Comer Cost: £30.00 Limited spaces for this course. Bookings: ancarn.yapsody.com

ARD- LEIBHÉAL GAEILGE: TACAÍOCHT BREISE

G B

Is cúrsa é seo le tacú leis na daltaí atá ag dul do AS/A2 Leibhéal sa Ghaeilge ar scoil. (*ag brath ar éileamh) Ag Toiseacht: Dé Luain 25 Meán Fómhair – 18/12/17 7:30i.n. – 9.00i.n. @ An Coire Costas: £30 Spás teoranta Áirithintí: ancarn.yapsody.com

6

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

I E

Is cúrsa é seo le tacú leis na daltaí atá ag dul don Ghaeilge ar scoil. Níl sé fóirsteanach d’iarr-dhaltaí Ghaelscoile.

Spás teoranta Áirithintí: ancarn.yapsody.com

Áiri t Boo hintí/T icéi anc kings d a / 004 rn.yap Ticke 4 28 sod t s y.c 7

RANG GCSE IRISH: EXTRA SUPPORT

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

A-LEVEL IRISH: EXTRA SUPPORT

I E

This is a course to help support pupils studying AS/A2 Level Irish at school (*dependant on demand for the course) Starting Monday 25th September 2017 – 18/12/2017 7:30 – 9:00pm @ An Coire. Cost: £30 Limited places Bookings: ancarn.yapsody.com

Find us on facebook.com /ancarn1

7


RANGANNA GAEILGE SNA CLG

G B

I E

Mar chuid de thionscadal úrnua, tá An Carn ag comhoibriú le CLG áitiúla le sraith bunranganna Gaeilge á reáchtáil. Roghnaigh gach club cé a mbeidh na ranganna dírithe air. Beidh na ranganna seo saor in aisce.

As part of a new project, An Carn is working with local GAC to organise a series of beginner level Irish classes. Each of the clubs has chosen the age groups they would like to benefit from the classes. The classes will all be free of charge.

CLG Chlann na hÉireann, Leamhaigh Láthair: Clubtheach Bunrang Gaeilge do dhaoine fásta Teagmháil & áirithintí: Dé Céadaoin 20 Meán Deaglan Ó Laifeartaigh 07544790146 Fómhair – 29 Samhain Costas: SAOR Am: 9i.n. – 10i.n. Oide: Órfhlaith Ní Chearnaigh

Erin’s Own GAC, Lavey Beginners’ Irish Class for Adults Wednesday 20th September – 29th November Time: 9pm – 10pm

CLG Éiméid, Sleacht Néill Bunrang Gaeilge do Láthair: Clubtheach pháistí i P4 go P7 Teagmháil & áirithintí: Caroline Mhic Ainmhire: Déardaoin 28 Meán 0797493931 Fómhair – 7 Nollaig Am: 7.30i.n. – 8.30i.n. Costas: SAOR Oide: Eilís Ní Chaiside

Robert Emmets GAC Slaughtneil Beginners’ class for Tutor: Eilís Ní Chaiside Venue: Clubhouse children in P4 to P7 Contact & Bookings: Thursday 28th September – 7th Caroline Mhic Ainmhire: December 0797493931 Time: 7.30pm – 8.30pm Cost: FREE

CLG Watty Graham, An Gleann Bunrang Gaeilge Láthair: Clubtheach fóirsteanach do pháistí i Teagmháil & Áirithintí: P7 go dhaoine fásta Louise Strathern Dé Céadaoin 27 Meán 07756400317 Fómhair – 6 Nollaig louisestratheron@ Am: 7i.n. – 8.30i.n. gmail.com Oide: le cinntiú Costas: SAOR

Watty Graham’s GAC, Glen Beginners’ Irish class Venue: Clubhouse suitable for children in Contact & Bookings: P7 to adults. Louise Strathern Wednesday 27th 07756400317 September – 6th louisestratheron@ December gmail.com Time: 7pm – 8.30pm Cost: FREE Tutor: TBC

CLG Mhícheáil Daibhéid, An Suaitreach Bunrang Gaeilge do Láthair: Clubtheach dhaoine fásta Teagmháil & Áirithintí: Dé Sathairn 30 Meán Malachaí Ó hAgáin Fómhair – 9 Nollaig 07746930591 Am: 9.30r.n. – 11r.n. Costas: SAOR Oide: Rachel Ní Ghribín

8

IRISH CLASSES IN THE GAC

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

Tutor: Órfhlaith Ní Chearnaigh Venue: Clubhouse Contact & Bookings: Déaglán Ó Laifeartaigh 07544790146 Cost : FREE

Michael Davitt GAC, Swatragh Beginners’ Irish Class Venue: Clubhouse for Adults Contact & Bookings: Saturday 30th Malachaí Ó hÁgáin: September – 9th 07746930591 December Cost: FREE Time: 9.30am – 11am Tutor: Rachel Ní Ghribín

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

G

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

Beidh na himeachtaí go léir de chuid Chlub Óige Charn Tóchair trí Ghaeilge.

All activities for Club Óige Charn Tóchair will be through Irish.

An réimse imeachtaí ar féidir leat a bheith ag dúil leis: • spórt • comórtais • cispheil • tráth ceisteanna • cluichí • ealaín & ceardaíocht • tionscadail dúlra • drámaíocht – turais.

Range of activities you can expect: • sport • competitions • basketball • quizzes • games • art & crafts • nature projects • drama - trips

TABHAIR DE D’AIRE NACH MBEIDH CÉAD ACH AG DAOINE ÓGA ATÁ AG FREASTAL AR IMEACHTAÍ AN CHLUB ÓIGE GO RIALTA I RITH NA BLIANA FREASTAL AR TURAIS, CLUB SNÁMHA AGUS TURAIS THAR OÍCHE

Club Óige Luraigh R5-R7 Beidh an club ar siúl gach Máirt ag toiseacht: 19/9/17

Tá seans ann go n-athróidh láthair an chumainn de réir an imeachta Club Óige Bl 8 –Bl 10 Beidh an club ar siúl gach Céadaoin ag toiseacht: 20/9/17 Am: 4.00 – 5.30i.n. Aois: Bliain 8 - Bliain 10 Táille: £1 gach seachtain Club Óige Bl 11+ Beidh an club ar siúl gach Déardaoin ag toiseacht: 21/9/17 Am: 4.00 – 5.30i.n. Aois: Bliain 11+ Táille: £1 gach seachtain

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

PLEASE NOTE TRIPS, SWIMMING CLUBS, RESIDENTIAL TRIPS AWAY ARE ONLY OPEN TO YOUNG PEOPLE WHO ARE IN REGULAR ATTENDANCE OF CLUB ÓIGE EVENTS THROUGHOUT THE YEAR

Club Óige Luraigh R5 – R7 The club will take place every Tuesday starting: 19/9/17 Time: 5 - 6.30pm Age: Rang 5 - Rang 7 Cost: £1 every week

Am: 5 - 6.30i.n. Aois: Rang 5 - Rang 7 Táille: £1 gach seachtain

G/I

I

Trí Bhéarla / Through English

Venue may change depending on activity Club Óige Year 8 –Year 10 This club will take place every Wednesday starting: 20/9/17 Time: 4.00 – 5.30pm Age: Bliain 8 - Bliain 10 Cost: £1 every week Club Óige Year 11+ This club will take place every Thursday starting: 21/9/17 Time: 4.00 – 5.30pm Age: Bliain 11+ Cost: £1 every week

Find us on facebook.com /ancarn1

9


CLUB IARSCOILE CHARN TÓCHAIR

G

CLUB IARSCOILE CHARN TÓCHAIR

I

Beidh an Club Iarscoile ar siúl dhá lá sa tseachtain idir 3-4in agus déanfaidh baill fhoirne páistí a bhailiú ó Bhunscoil Naomh Bríd. Ní mór do gach duine atá sé de rún acu freastal ar an chlub iarscoile bheith réamhchláraithe.

The Club Iarscoile will take place twice per week 3-4pm and members of Club Óige staff will collect children from Bunscoil Naomh Bríd. Anyone wishing to partake in club iarscoile MUST preregister.

Clu Iarscoile R5 - R7 (SAOR)

After schools club R5 - R7 (FREE)

3.00-4.00pm Ag toiseacht Dé Céadaoin 20/9/17 Aois: Rang 5 – Rang 7 Beidh na himeachtaí seo thíos a reáchtáil againn ag an chlub iarscoile sport, boghdóireacht, treodóireacht, cluichí foirne agus ceardaíocht. Club Iarscoile R5-R7 (SAOR) Ealaín, Ceol, Damhsa & Dráma Ag toiseacht Déardaoin 21/9/17 Am: 3.00-4.00pm Aois: R5-R7

3.00-4.00pm Beginning Wednesday 20th September Age: Rang 5 – Rang 7 Activities will include sport, archery, orienteering, team building games and useful crafts. After schools club R5-R7 (FREE) Arts, Music, Dance & Drama Beginning Thursday 21st September Time: 3.00pm - 4.00pm Age: R5-R7

Cumann Reatha G Club spraíúil a chuireann scileanna aclaíochta chun cinn. Glacfaidh na daoine óga páirt i rás 5KM (sonraí le teacht). 10-11rn Ag toiseacht Dé Sathairn 9/9/17 Aois: Rang 7+ Bailigh ag carrchlós Thearmann Dúlra Dhroim nDamh (15 Bóthar Leath Chiana) ag 10 a.m. Táille: £1 Club Snámha Dírithe ar scileanna snámha a fhorbairt agus a thabhairt do dhaoine óga. Aois: Bliain 8 - Bliain 10 Dátaí le cinntiú Beidh seo mar chuid de chlár Chlub Óige Charn Tóchair do pháistí atá i mBliain 8+. Níl cead ach ag páistí a bhíonn ag freastal go rialta ar an chlub óige freastal ar an chlub óige.

Cumann Reatha I A fun club that aims to help young people develop their athleticism. The young people will take part in 5KM race (details to follow). Through Irish. 10-11am Beginning Saturday 9/9/17 Age: Rang 7+ Meet at Droim nDamh Nature Reserve car park (15 Halfgayne Road) at 10am Cost: £1 Club Snámha Swimming club aimed towards providing the important life skill of swimming for young people. Through Irish. Age: Bliain 8 - Bliain 10 Dates to be confirmed This will be part of the Club Óige Charn Tóchair programme for children in Bliain 8+. Only those attending Club Óige can attend club snámha.

Tá dátaí agus sonraí an chlub seo le cinntiú. Dates and times are to be confirmed for this club. Ealaín na Nollag

Christmas Arts

Rang 3+ Dé Sathairn 16 Nollaig 11.15am – 12.30pm An Coire Táille: £2.50

10

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

Rang 3+ Saturday 16th December 11.15am – 12.30pm An Coire Cost: £2.50

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

11


CIORCAL COMHRÁ

G

CIORCAL COMHRÁ

I

Beidh an comhrá trí Ghaeilge

All conversation will be through Irish

An bhfuil spéis agat do chuid Gaeilge a úsáid níos rialta agus a bheith ag cur le do scileanna labhartha Gaeilge de réir a chéile? Bí linn don Chiorcal Comhrá gach Déardaoin.

Are you interested on using your Irish more regularly and developing your skills in the spoken language? Join us for our Ciorcal Comhrá every Thursday.

Le Gráinne Ní Chatháin in An Coire Dáta: Déardaoin 21 Meán Fómhair ar feadh 10 seachtaine 9.30 - 10.30a.m. Costas: Saor in aisce

GAEILGE SA BHAILE

G B

With Gráinne Ní Chatháin in An Coire Date: Thursday 21st September for 10 weeks 9.30 - 10.30am Cost: Free

IRISH IN THE HOME

with Ciara Nic Ruaidhrí

Beidh na ceardlanna seo bunaithe ar shraith de 9 leabhar agus Dlúthdhiosca leo. Foghlaimeoidh rannpháirtithe an dóigh leis na leabhair lena bpáistí agus frásaí simplí tábhachtacha a fhoghlaim ag an am céanna a bheidh úsáideach sa bhaile.

The workshops will be based on a set of 9 books accompanied by a CD. Participants will learn how to read the books to their children whilst at the same time learning key simple phrases that they can use in the home.

Ionad: An Carn Tús: Déardaoin 28 Meán Fómhair (sraith de 4 seachtaine) Am: 8.00-9.00pm Táille: £20 (Sraith iomlán de leabhair san áireamh (9 ar fad) Dlúthdhiosca agus 4 X cheardlann

G

‘Rita agus an Róbat’

Dáta: Dé Sathairn 2 Nollaig 2017 An chéad seisiún: 10.30 go 11.15am An dara seisiún: 11.45 go 12.30 £2 an páiste

STORYTELLING WITH MÁIRE ZEPF

I

‘Rita agus an Róbat’

Date: Saturday 2nd December 2017 1st session: 10.30 to 11.15am 2nd Session: 11.45 to 12.30 £2 per child

Oiriúnach do pháistí Naíscoile – Rang 2 Caithfidh tuismitheoirí fanacht leis na páistí.

Suitable for children Naíscoil – Rang 2 Parents must stay with the children.

Spásanna teoranta ar fáil.

Limited places available.

Caithfidh áirithint a dhéanamh roimh ré.

Booking essential

I E

Le Ciara Nic Ruaidhrí

Oiriúnach do thuismitheoirí/ chúramóirí nach bhfuil mórán Gaeilge acu ach a bhfuil páistí acu ar an Naíscoil agus/ nó i Rang 1, Rang 2.

SCÉALAÍOCHT LE MÁIRE ZEPF

Suitable for parents /carers with very little Irish with children at the Naíscoil and / or in Rang 1, Rang 2. Venue: An Carn Beginning: Thursday 28th Sept (series of 4 weeks) Time: 8.00-9.00pm Cost: £20 (Includes complete series of books (9 in total) CD and 4 X workshops. Booking essential!

Caithfidh áirithint a dhéanamh roimh ré!

d Ticéi intí/ ckets h t i r i i Á T ings/ .com Book n.yapsody 978 9 r anca 28 795 4 0044

12

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

13


Tai Chi Dátheangach Bilingual Tai Chi Ealaín chomhraic éadrom is ea Tai Chi a dhéantar a chleachtadh ar mhaith le folláine agus sláinte. Le haghaidh tuismitheoirí agus cúramóirí atá ag tabhairt aire do leanaí/thachráin.

Gach Luan Every Monday

Ag tosú Dé Luain 18 Meán Fómhair Starting Monday 18th Sept 9.45 to 11.30am

Cuirfear bréagáin ar fáil do na páistí. (Ní gá Gaeilge bheith agat.) Ionad: An Coire Tús: Dé Luain 25 Meán Fómhair (4 seachtaine) Am: 10am go 10.45am Táille: £2

132B Bóthar Th ír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH

Tai Chi is a soft martial art primarily practised for health benefits. For parents and carers who are caring for babies/toddlers. Toys will be provided for the children. (Knowledge of Irish is not necessary.) Venue: An Coire Beginning: Monday 25 Sept (for 4 weeks) Time: 10am to 10.45am Cost: £2

132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org


G

OÍCHE CHARÚL NA NOLLAG

G

Beidh fáilte roimh chách teacht chuig an oíche speisialta seo. Beidh deis ag páistí agus daoine fásta teacht le chéile agus Nollaig a cheiliúradh trí cheol agus amhráin.

Bígí linn in An Coire le puipéid na Nollag a dhéanamh le Carmel Balfe (Little Gem Puppets) Dé Domhnaigh 26 Samhain Am: 3 – 5i.n An Coire Táille: £3

Dáta: Dé hAoine 22ú Nollaig An Coire 7pm – 9pm

Caithfidh duine fásta bheith leis an pháiste.

DROP IN PAPER PUPPET WORKSHOP

Join us to make Christmas Puppets with Carmel Balfe (Little Gem Puppets) Sunday 26th November Time: 3-5pm Cost: £3 Children must be accompanied by an adult.

16

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

I

CHRISTMAS CAROLS

I

Everyone is welcome to attend this very special night. This is a lovely opportunity for children and adults to come together to celebrate the season of Christmas through music and song. Date: Friday 22nd December An Coire 7pm -9pm

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

RANGANNA/CEARDLANNA CLASSES/WORKSHOPS

CEARDLANN BUAIL ISTEACH DÉANTÚS PUIPÉID NA NOLLAG

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

Jiveáil 18 Jiving Pilates 18 Pilates

B/E

Fuáil Chruthaitheach Creative Sewing Class

19

Rang Cróiseála Crochet Class

19

Déanamh Laindéar do dhaoine fásta Lantern Making for Adults

20

Déanamh Laindéar do pháistí Lantern Making for children

20

Ceoltóiri Luraigh – Ranganna Ceoil Ceoltóiri Luraigh Music Classes

21

Rang Ealaíona Measctha Mixed Arts Class

22

Ceardaíocht na Nollag do Pháistí Christmas Crafts for Children

23

Paverpol (Téama na Nollag) Paverpol (Christmas Theme)

23

Traenáil Ciorcaid do Thosaitheoirí Beginners Circuit Training

24

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

17


PILATES

B

le Sean Woods Cúrsa 5 seachtaine ag tosú Dé Máirt: 07/11/2017 – 05/12/2017 Am: 8 - 9pm Láthair: An Coire Costas: £25 an duine

RANG CRÓISEÁLA

B

le Carmel Harkin

le Pádraigín Ledgewood

Cúrsa 6 seachtaine do rannpháirtithe d’achan leibhéal. Mata nó mála codlata de dhíth.

Tá an cúrsa seo fóirsteanach do bhuntosaitheoirí nó do dhaoine le roinnt taithí ag úsáid inneall fuála. Caithfidh gach rannpháirtí a n-inneall fuála féin a bheith leo.

Foghlaim na teicnící cróiseála atá de dhíth le toiseacht agus ní fada go mbeidh tú ag snaidhmeadh leat! Déan teagmháil linn lena fháil amach cad iad na hábhair atá de dhíth.

Oíche Chéadaoin 7 - 9pm

Cúrsa 6 seachtaine

PILATES B

B

le Therese Connery

Oíche 7 - 8pm Dátaí: 4/09/2017 – 26/10/2017 - £35 Déardaoin 02/11/2017 – 14/12/2017 - £35

JIVEÁIL

FUÁIL CHRUTHAITHEACH

E

with Therese Connery 6 week courses for all levels of participant. Mat or sleeping bag required. Evenings 7 - 8pm Dates: 14/09/2017 – 26/10/2017 - £35 Thursday 02/11/2017 – 14/12/2017 - £35

Dátaí: 27/09/2017 – 01/11/2017 Cúrsa 6 seachtaine 8/09/2017 – 13/12/2017 Cúrsa 6 seachtaine Costas: £30

CREATIVE SEWING CLASS

Oíche Dhéardaoin 7 - 9i.n. Dátaí: 21/09/2017 – 26/10/2017 Costas: £30

CROCHET CLASS E

with Carmel Harkin This course is suitable for complete beginners or people with some experience in using a sewing machine. All participants must supply their own sewing machine.

Spásanna teoranta Ní mór d’áit a chur in áirithe

E

with Pádraigín Ledgewood Learn the crocheting techniques that you need to get started and you’ll be stitching in no time! Contact us to find out what materials are required. 6 week course Thursday evenings 7 - 9pm Dates: 21/09/2017 – 26/10/2017 Cost: £30

Wednesday evenings 7 - 9pm

JIVING

E

Dates: 27/09/2017 – 01/11/2017 6 week course 08/09/2017 – 13/12/2017 6 week course Cost: £30

with Sean Woods 5 week course starting Tuesday: 07/11/2017 – 05/12/2017 Time: 8 - 9pm Venue: An Coire Cost: £25 per person

éid í/Tic ets t n i h k Áirit ngs/Ticy.com i psod k o 78 Bo rn.ya 499 anca 28 795 4 004

Limited places Booking essential!

Áirith in Booki tí/Ticéid n ancar gs/Tick n.yap ets sody 004 .c 95 49 om 978

4 28 7

18

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

19


DÉANAMH LAINDÉAR DO DHAOINE FÁSTA

B

Beidh Brendan Farren (Big Green Art) linn arís i mbliana le cuidiú linn dealbha faoi leith a dhéanamh as saileach agus laindéir don tSiúlóid Laindéar ar an 26 Deireadh Fómhair. Bí linn agus bí páirteach san imeacht phobail iontach seo. (Féach tuilleadh sonraí ar leathanach 30) Dáta: Dé Sathairn 7 Deireadh Fómair 10am – 3pm Sólaistí ar fáil Táille: SAOR IN AISCE

DÉANAMH LAINDÉAR DO PHÁISTÍ

LANTERN MAKING FOR ADULTS

E

Brendan Farren (Big Green Art) will join us again this year to assist in creating some unique willow sculptures and lanterns for the Lantern Walk on 28th October. Come along and help be part of this great community event. (See more details on page 30) Date: Saturday 7th October 10am – 3pm Refreshments provided Cost: FREE

G B

CEOLTÓIRÍ LURAIGH – RANGANNA CEOIL

CEOLTÓIRÍ LURAIGH MUSIC CLASSES

Tá neart múinteoiri ag Ceoltóirí Luraigh a bhfuil taithí iontach acu ag teagasc agus bíonn said ag eagrú ceardlann, seisiún agus turas le linn nab liana. Má tá suim agat ceol traidisiúnta a fhoghlaim bí I dteagmháil nó tar chuig an chlárú. Beidh ranganna ar fail de réir uimhreacha.

Ceoltóiri Luraigh has a wealth of experienced teachers and orgnaise workshops, sessions, and trips throughout the year. If you are interested in learning traditional Irish Music get in touch or come along to registration. Classes will be available dependant on numbers.

Clárú: An Carn: Dé Máirt 26 Meán Fómhair 7.30i.n. CLG An Ghleanna: Déardaoin 28 Meán Fómhair - 7.30i.n. Céad rang: An Carn: Dé Máirt 3 Deireadh Fómhair CLG An Ghleanna: Déardaoin 5 Deireadh Fómhair

Registration: An Carn: Tuesday 26th September 7.30pm Glen GAA: Thursday 28th September 7.30pm First class: An Carn: Tuesday 3th October Glen GAA: Thursday 5th October Further information available: facebook.com/ceoltoiriluraigh / 028 795 49978

Tuilleadh eolais ar fáil: facebook.com/ceoltoiriluraigh / 028 795 49978

Dáta: Dé Sathairn 21 Deireadh Fómhair 10am – 1pm: Buail isteach agus déan laindéar roimh an tSiúlóid Laindéar ar an 28 Deireadh Fómhair. (Féach tuilleadh sonraí ar leathanach 30) Síntiús beag i dtreo soilse tae

LANTERN MAKING FOR CHILDREN

I E

Date: Saturday 21st October 10am – 1pm: Drop in and make a lantern in preparation for Lantern Walk on 28th October. (See more details on page 30) Small donation towards tea lights.

20

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

21


RANG EALAÍONA MEASCTHA Ar mhaith leat roinnt píosaí maisithe ealaíonta a dhéanamh nó pictiúr álainn a dhéanamh? Cúrsa 4 seachtaine Déardaoin 10 – 12noon Dátaí: 19/10/2017 - 09/11/2017 Costas: £2 sa tseachtain

B

MIXED ARTS CLASS

E

Would you love to make some decorative crafty pieces or produce a beautiful painting? 4 week course Thursday 10 – 12noon Dates: 19/10/2017 - 09/11/2017 Cost: £2 per week Booking essential!

CEARDAÍOCHT NA NOLLAG DO PHÁISTÍ

CHRISTMAS CRAFTS FOR CHILDREN

Tar agus bain sult as ceardaíocht shéasúrach le tú a chur i spiorad an tséasúir!

Come along and enjoy some seasonal crafts for children

Dáta: Dé Sathairn 9 Nollaig Am: 10r.n. - 12 meán lae - Rang 1 - Rang 3 12.30 - 2.30i.n. - Rang 4 - Bliain 8 Costas: £5 (ábhair san áireamh)

PAVERPOL (TÉAMA NA NOLLAG)

Ní mór áit a chur in áirithe!

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

PAVERPOL (CHRISTMAS THEME)

le Urney Creations

With Urney Creations

Déan píosa iontach d’ealaín theibí ar chanbhás a chuirfidh iontas ar do chairde agus ar do mhuintir nó déan do rogha deilbhín i gcomhar na Nollag. Do rogha féin a bheas ann…Spreag an t-ealaíontóir atá ionat féin!

Make an abstract canvas piece of art to amaze your friends and family or a figurine of your choice for Christmas. We will leave it up to you….Awaken the Artist in You!

Dáta: Dé Sathairn 2 Nollaig Am: 10am – 3pm Táille: £40 Lón éadrom ar fáil

22

Date: Saturday 9th December Time: 10am - 12 noon - Primary 1 - Primary 3 12.30 - 2.30pm - Primary 4 - Year 8 Cost: £5 (materials included)

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Date: Saturday 2nd December Time: 10am – 3pm Cost: £40 Light lunch included

Find us on facebook.com /ancarn1

23


BEGINNERS CIRCUIT TRAINING

Tar agus forbair neart feidhmiúil, aclaíocht agus riochtú ag úsáid gníomhaíochtaí aeróbaice agus traenáil friotaíocht dhinimiciúil. Roghnaigh an déine atá fóirsteanach duit. Atmaisféar cairdiúil agus spraíúil. Fáilte roimh gach leibhéal cumais.

Come and build functional strength, fitness and conditioning by utilising aerobic activities and dynamic resistance training. Whatever your ability, you pick the intensity that you want to work at. Fun and friendly atmosphere. All abilities welcome.

Oíche Dé Céadaoin ar feadh 6 seachtaine Dátaí: 13/09/2017 – 18/10/2017 Am: 7 - 8i.n. Costas: £25 facebook.com/wildfitness.org

Wednesday nights for 6 weeks Dates: 13/09/2017 – 18/10/2017 Time: 7 - 8pm Cost: £25 facebook.com/wildfitness.org

MÍREANNA SLÁINTE LEIS AN TIONSCNAMH BEE THE BEE PROJECT

TRAENÁIL CIORCAID DO THOSAITHEOIRÍ

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Míreanna Sláinte leis an Tionscnamh BEE Health Bites with The BEE Project

26

Míreanna Oideachais leis an Tionscnamh BEE Education Bites with BEE Project

26

Míreanna Aclaíochta leis an Tionscnamh BEE Exercise Bites with BEE Project

27

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

25


26

MÍREANNA SLÁINTE LEIS AN TIONSCNAMH BEE

HEALTH BITES WITH THE BEE PROJECT

Codladh Sámh Teagascóir: PeoplePlusNI Am: 7pm – 9pm Dáta: Dé Céadaoin 27 Meán Fómhair 2017

A Good Night’s Sleep Tutor: PeoplePlusNI Time: 7pm – 9pm Date: Wednesday 27th September 2017

Strus a Shárú Teagascóir: PeoplePlusNI Am: 7pm – 9pm Dáta: Dé Céadaoin 11 Deireadh Fómhair 2017

Coping with Stress Tutor: PeoplePlusNI Time: 7pm – 9pm Date: Wednesday 11th October 2017

Imní a Thuiscint Teagascóir: PeoplePlusNI Am: 7pm – 9pm Dáta: Dé Céadaoin 25 Deireadh Fómhair 2017

Understanding Anxiety Tutor: PeoplePlusNI Time: 7pm – 9pm Date: Wednesday 25th October

Cothú agus Murtall i Measc Leanaí Teagascóir: PeoplePlusNI Am: 7pm – 9pm (dhá oíche) Dáta: Dé Céadaoin 22 agus 29 Samhain 2017

Nutrition & Childhood Obesity Tutor: Jonathan McConnell PeopleplusNI Time: 7pm – 9pm for 2 evenings Date: Wednesday 22nd & 29th November

MÍREANNA OIDEACHAIS LEIS AN TIONSCNAMH BEE

EDUCATION BITES WITH BEE PROJECT

Scileanna TFC - TF bunúsach Teagascóir: Ross Willbridge People PlusNI Am: 10.30 – 12.30 Dáta: Dé Céadaoin 8 Samhain x 4 seachtain

ICT Skills - Basic IT Tutor: Ross Willbridge People PlusNI Time: 10.30 – 12.30 Date: Weds 8th Nov x 4 weeks

An tIdirlíon le haghaidh Tosaitheoirí Teagascóir: PeoplePlusNI Am: 10.30 – 12.30 Dáta: Dé Céadaoin 5 Nollaig 2017

Using the Internet for Beginners Tutor: PeoplePlusNI Time: 10.30 – 12.30 Date: Wednesday 5th December 2017

Garchabhair Éigeandála Tutor: Keith Sanderson Time: 9.30am - 3.30pm Dáta: 25 Deireadh Fómhair

Emergency First Aid Tutor: Keith Sanderson Time: 9.30am - 3.30pm Date: v25th October 2017

Garchabhair Péidiatraiceach Teagascóir: Keith Sanderson Am: Lá iomlán Dáta: 20 Meán Fómhair 2017

Paediatric First Aid Tutor: Keith Sanderson Time: 1 full day Date: 20th September 2017

Sláinteachas Bia Bunúsach Teagascóir: PeoplePlusNI Am: 7pm – 9.30pm Dáta: 17 & 18 Deireadh Fómhair 2017

Basic Food Hygiene Tutor: PeoplePlusNI Time: 7pm – 9.30pm Date: 17th & 18th October 2017

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

MÍREANNA ACLAÍOCHTA LEIS AN TIONSCNAMH BEE Ióga do Thuismitheoirí/Leanaí Teagascóir: Claire Brennan Clancy Am: 10am – 11am Dátaí: 6 Samhain, 4 Nollaig, 8 Eanáir, 5 Feabhra

EXERCISE BITES WITH BEE PROJECT Parent/Child Yoga Tutor: Claire Brennan Clancy Time: 10am – 11am Dates: 6th Nov, 4th Dec, 8th Jan, 5th Feb

NÍL AON CHOSTAS AG BAINT LEIS AN OILIÚINT SEO DO DHAOINE ATÁ NÍOS SINE NÁ 16 BLIANA AGUS NACH BHFUIL AG TABHAIRT FAOI CHÚRSA OIDEACHAIS GO LÁNAIMSEARTHA. Ní mór do rannpháirtithe bheith ina gcónaí i saincheantar cóid phoist. Is féidir tionscnaimh BEE a chur in áirithe go díreach le PeoplePlusNI Teil: 028 9521 3215 nó déan teagmháil le Claire @ An Carn chun tuilleadh eolais a fháil. ALL TRAINING IS FREE TO ANYONE OVER 16 YEARS OLD AND NOT IN FULL TIME EDUCATION. Participants must live is specified Postcode areas. BEE Project courses can be booked direct with PeoplePlusNI Tel: 028 9521 3215 or contact Claire @ An Carn for more information.

G/I

Trí Ghaeilge / Through Irish

B/E

Trí Bhéarla / Through English

Find us on facebook.com /ancarn1

27


OÍCHE CHULTÚIR CULTURE NIGHT 2017 Oíche Mhic Oscailte le haíonna speisialta agus talann áitiúil

OÍCHE CHULTÚIR

Open Mic Night with special guests & Local Talent Aoine 22 Meán Fómhair Friday 22nd September Am Time: 8pm Láthair Venue: An Coire BYOB Beir Leat Buidéal! Tabhartais dheonacha ar an doras i dtreo Fort Riding Centre Voluntary Donations at the door go towards Fort Riding Centre

LÁTHIR / Venue: An Coire AM / Time: 8 pm TÍCEID / Tickets: £12.50 (Strictly Over 14’s only)

ancarn.yapsody.com

DE SATHAIRN 14 DEIREADH FÓMHAIR

SATURDAY 14TH OCTOBER


SiulOid LaindEar na Samhna - FEile Solais Samhain Lantern Walk - A Festival of Light Dé Sathairn 28 Deireadh Fómhair Saturday 28th October Am / Time: 5.30 - 9pm Ticéid / Tickets: £5 (Faoi 2 Saor) /£5 (Under 2’s free)

Booking essential Ní mór áiteanna a chur in áirithe ancarn.yapsody.com

TÉIGH AR THURAS DRAÍOCHTÚIL TRÍ CHOILLL DHROIM NDAMH FAOI SHOLAS NA GEALAÍ AGUS MÚSCAIL NA NEACHA MIOTASACHA ÓNA SUAN EMBARK ON A MAGICAL MOONLIT JOURNEY THROUGH DRUMNAPH AND AWAKEN THE MYTHICAL CREATURES FROM THEIR SLUMBER’

DÉ SATHAIRN 25 SAMHAIN Saturday 25th November AM // Time: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TÍCÉID // Tickets: £10 U16’s £5 ancarn.yapsody.com


e ow alf sh l B et e tl e t s p p a rm L it p pe u Pu C h om P it fr ms e G

w

The Panto Company presents

Maggie “Ma theastaíonn puipéid leat beidh an craic agat ag an seó”. Bíonn seans ag an lucht féachana caint i nGaeilge leis na puipéid. Cuirimid ar amharclann na puipéad suas, suíonn an lucht féachanna ar an talamh agus tosnaíonn an spraoi agus sport. Loosely based on Hansel and Gretel this show is packed full of excitement and adventure. Maggie is the star of the show but she has a very unusual companion – can you guess who that might be? Táille: £3 Am: 9.45am & 12 noon Rang 1 – Rang 4 Áirithintí Scoile / Ghrúpa – Bí i dteagmháil linn School / Group Bookings – Get in touch

DÉ LUAIN 27 SAMHAIN Monday 27th November

An Coire

Céadaoin 6 Nollag Wednesday 6th December 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH 02879549978 info@ancarn.org

www.ancarn.org

Ticéid Tickets: £8 / £6.50 (groups/grúpaí 10+) Dhá sheó: 9.30r.n & 12.30r.n Two shows: 9.30am & 12 noon Áirithintí Scoile / Ghrúpa – Bí i dteagmháil linn School/Group Bookings – Get in Touch Tel: 028 7954 9978 / E: info@ancarn.org www.thepantocompany.com


BUAIL LEIS AN DÉANTÓIR Meet the Maker Tá Siopa An Carn ag reáchtáil roinnt seisiún Buail leis an Déantóir chun comóradh a dhéanamh ar 10 mbliana ó osclaíodh an siopa. Tiocfaidh roinnt de na déantóirí chun a gcuid scileanna a léiriú agus beidh deis agat ceisteanna a chur orthu. Siopa An Carn are hosting Meet the Maker sessions at the shop to celebrate 10 Years in business. A selection of makers will come along to showcase their skills and let you ask any questions you may have. Saturday 2nd September

Walter McNeil from ANTRIM HONEY Time: 11am – 2pm Come along and see an observation hive with live bees while learning about the lifestyle of bees.

Saturday 30th September

Kevin McGrellis THE STONE ART GALLERY Time: 11am – 1pm

Drop in and see Kevin create another unique piece using the art of wire works. You can even have a go yourself.

Saturday 21st October

Maria Scullion RED HORSE CELTIC CRAFTS Time: 11am – 1pm Come and see how these unique slate art pieces are created and have a go at painting your own small piece to take away.

Saturday 25th November

Una O’Boyle BANSHEE SILVER Time: 11am – 1pm Meet silversmith Una O’Boyle who will explain the craft behind her Irish designed jewellery which has been inspired by our Ancient Irish tradition but with a Contemporary take.

Tá gach imeacht SAOR IN AISCE All events are FREE 132A Tír Chiana Machaire Rátha

132A Tirkane Road Maghera

www.siopaancarn.com

CELEBRATING 10 YEARS GO RAIBH MAITH AGAT / THANK YOU As a thank you to all our customers for your support over the past 10 years we will be holding a monthly draw to win one of our beautiful handcrafted items found within store. Anyone who buys anything from the shop between 1st September and 23rd December will be entered to win a monthly prize and then the BIG PRIZE draw to win a hamper full of crafts from our makers on Saturday 23rd December @ 3pm.

Saturday 2nd December

Myra Zepf Author ‘Rita agus an Róbat’ (Through Irish) Time: 1pm – 2pm Myra will read an abstract from her new children’s book and there will be an opportunity to get your books signed.


Doire Derry

th Ch ian ea

An Carn

Br

G

ho

rt

Droim nDamh

Br L

CÁ BHFUIL MUID? Where are we?

a

Carn Tóchair Carntogher

il nsco

Cúil Raithin Coleraine an

ir

Bu

hír

T Br

A6 nn

a

lea

ian

Gh

Ch

Br

Sh

in

Machaire Rátha Maghera

MAOINITHEOIRÍ Funders An Chorr Chríochach Cookstown

Béal Feirste Belfast

AN GHAEILGE IRISH LANGUAGE RANGANNA/CEARDLANNA CLASSES/WORKSHOPS MÍREANNA SLÁINTE LEIS AN TIONSCNAMH BEE THE BEE PROJECT IMEACHTAÍ EVENTS

TEAGMHÁIL Contact An Carn & An Coire 132A & 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire, BT46 5NH 132A & 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry, BT46 5NH T: 0044 28 795 49978 R: eolas@ancarn.org E: info@ancarn.org W: ancarn.org

facebook.com/ancarn1 twitter.com/ancarn1 Ticéid Tickets: ancarn.yapsody.com

An Carn - Eolaí Ealaíon & Imeachtaí // Arts & Events Guide  

Meán Fómhair go Nollaig 2017 // September to December 2017 - Bain sult! // Enjoy!

An Carn - Eolaí Ealaíon & Imeachtaí // Arts & Events Guide  

Meán Fómhair go Nollaig 2017 // September to December 2017 - Bain sult! // Enjoy!

Advertisement