Page 1

EOLAÍ EALAÍON & IMEACHTAÍ ARTS & EVENTS GUIDE Eanáir - Aibreán 2017 January - April 2017 twitter.com/ancarn1 facebook.com/ancarn1

www.ancarn.org


RÉAMHRÁ INTRODUCTION áilte chuig ár gclár imeachtaí agus cúrsaí Eanáir go hAibreán 2017. Anseo ag An Carn, déanaimid iarracht réimse leathan cúrsaí, ceardlann agus imeachtaí a chur ar fail ag dúil go mbeidh eispéireas, nó cara, nó scil nua faighte ag achan duine!

F

Welcome to our programme of events and courses for January to April 2017. Here at An Carn, we strive to offer a wide range of courses, workshops and events, in the hope that everyone will leave with something new, whether that is a new

skill, a new friend or a new experience!

We look forward to welcoming you all here, especially those first time visitors. Bain sult! Enjoy! Coiste Forbartha Charn Tóchair Carntogher Community Association

Tá muid ag dúil le fáilte a chur romhaibh uilig anseo, agus fáilte ar leith a fhearadh roimh chuairteoirí nua.

Áiri t Boo hintí/T icéi anc kings d a / 004 rn.yap Ticke so 4 ts 28 7

d 95 4 y.com 997 8

CONTENTS Gaeilge Irish Language

4-9

2

Ranganna / Ceardlanna Classes / Workshops

Tionscadal Sláinte & Folláine Health & Wellbeing Project

Ceolchoirmeacha / Imeachtaí Concerts / Events

10-15

16-20

21-27

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

ÁIRITHINTÍ AGUS FIOSRUITHE

BOOKINGS AND ENQUIRES

Amanna oscailte na hoifige Luan - Aoine: 9r.n. - 5.30i.n. Sath: 9.30r.n. - 4i.n.

Office opening times Mon - Fri: 9am - 5.30pm Sat: 9.30am - 4pm

Cúrsaí / Imeachtaí Caithfear áit a chur in áirithe roimh ré do na cúrsaí agus imeachtaí ar fad. Thig áit a chur in áirithe ag ancarn.yapsody.com nó ar an ghuthán 028 795 49978 nó bualadh isteach chuig An Carn.

Courses / Events Prior booking for any of the courses or events is essential. Places can be booked on ancarn.yapsody.com or via telephone 028 795 49978, or by calling in to An Carn.

Glacaimid le hairgead tirim, seic, cártaí dochair nó cártaí creidmheasa. Déan seiceanna iníoctha le ‘Coiste Forbartha Charn Tóchair’ le do thoil. Coinníollacha Díolacháin Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach féidir ticéid imeachtaí (ranganna agus ceardlanna san áireamh) a aisíoc, a aistriú nó a mhalartú. Lamháltais Nuair is cuí, cuirtear lamháltais in iúl go soiléir mar chuid de phraghas an ticéid agus baineann siad le daoine atá faoi 16 agus os cionn 60. Cosaint Sonraí Coinneoidh An Carn slán sábháilte na sonraí pearsanta atá de dhíth le d’áirithint a riaradh. Inis dúinn, le do thoil, mura bhfuil tú ag iarraidh eolas a fháil uainn. Tá an fhaisnéis go léir sa leabhrán seo ceart ag am a chlóbhuailte. Féadfar, mar sin féin, tuilleadh imeachtaí a chur leis nó féadfaidh tuilleadh eolais teacht chun solais. Seiceáil ancarn.org agus facebook.com/ancarn1 le tuilleadh eolais nó le heolas nua a fháil le do thoil.

www.ancarn.org

info@ancarn.org

We accept cash, cheque or debit or credit card. Please make cheques payable to ‘Carntogher Community Association’. Conditions of Sale Patrons are advised that event tickets (including classes and workshops) cannot be refunded, transferred or exchanged. Concessions Where applicable, concession rates are clearly identified as part of the ticket price and apply to under 16s and over 60s. Data Protection The personal details required to administer your booking will be securely stored by An Carn. Please inform us if you do not wish to receive information from us. All information detailed within this booklet is correct at time of print. However, from time to time additional events may be added or more information about an advertised event may become known. Please check ancarn.org and facebook.com/ancarn1 for new or more information.

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

3


GAEILGE IRISH LANGUAGE 4

Áiri t Boo hintí/T icéi anc kings d a / 004 rn.yap Ticke so 4 ts 28 7

d 95 4 y.com 997 8

Ranganna Gaeilge do Dhaoine Fásta Irish Classes for Adults

5

RANGANNA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA

IRISH CLASSES FOR ADULTS

Ciorcal Comhrá Irish Language Conversation Circle

6

Turas go Baile Átha Cliath Trip to Dublin

6

Beidh rang ann do gach leibhéal agus beidh cúig leibhéal ar fáil (ag brath ar an éileamh). Tá an cúrsa saindeartha chun foghlaimeoirí a thabhairt go céimneach ón bhuntús go líofacht, agus beidh sé á chur ar fáil ag ár bhfoireann de mhúinteoirí cáilithe a bhfuil taithí fhada acu.

There will be a class for every level and there will be five levels (depending on demand). The course is specially designed to bring learners step by step from scratch to fluency, and it will be delivered by our team of qualified experienced teachers.

Club Óige Charn Tóchair Club Óige Charn Tóchair

7

Cumann Reatha Cumann Reatha

8

Mar sin, más glantosaitheoir, feabhsaitheoir, nó cainteoir líofa thú atá ag iarraidh cleachtadh, tar chuig an Charn ag 7i.n. Dé Luain 16 Eanáir. Beidh fearadh na fáilte romhat.

So, if you are a complete beginner, an improver, or a fluent speaker who wants to practice, come to An Carn at 7pm in An Carn on Monday 16th January. You will be very welcome.

Club Snámha Club Snámha

8

Beidh sraith 12 seachtaine ann sa chéad téarma ó: 16/1/17 - 3/4/17

The first term will last 12 weeks from: 16/1/17 - 3/4/17

Club Spóirt Club Spóirt

8

Dráma do Dhéagóirí Dráma do Dhéagóirí

9

Oidí: Leibhéal 1 - Seán Mac Giolla Fhiondáin Leibhéal 2 - Siubhán Ní Dhoibhlin Leibhéal 3 - Malachaí Ó hÁgáin Leibhéal 4 - Órfhlaith Ní Chearnaigh Leibhéal 5 - Séamus Mac Conmidhe

Tutors: Level 1 - Seán Mac Giolla Fhiondáin Level 2 - Siubhán Ní Dhoibhlin Level 3 - Malachaí Ó hAgáin Level 4 - Órfhlaith Ní Chearnaigh Level 5 - Séamus Mac Conmidhe

Club Iarscoile R5-R7 Club Iarscoile R5-R7

9

Am: 7.30 - 9i.n. (gan sos tae) Clárú ar an chéad oíche ar 7i.n.

Time: 7.30 - 9pm (no tea break) Registration on the first night at 7pm

Táille: £35 (Ráta lamháltais: £30*)

Cost: £35 (Concessionary rate: £30*)

* Is iad na daoine atá i dteideal an ráta lamháltais ná daoine atá os cionn 60 bliain d’aois, mic léinn os cionn 16 d’aois atá in oideachas lánaimseartha, agus tuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar Ghaelscoil nó ar Naíscoil.

* People who are entitled to the reduced rate are people over 60 years of age, students over 16 years of age in full time education and parents whose children are attending a Gaelscoil or a Naíscoil.

Déantús Bosca Sciathán Láthair Bat Box Making

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

10

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

5


CIORCAL COMHRÁ

IRISH LANGUAGE CONVERSATION CIRCLE

An bhfuil spéis agat do chuid Gaeilge a úsáid níos rialta agus a bheith ag cur le do scileanna labhartha Gaeilge de réir a chéile? Bí linn don Chiorcal Comhrá gach Déardaoin agus ar an chéad Satharn den mhí in An Coire. Beidh an comhrá trí Ghaeilge.

Are you interested on using your Irish more regularly and developing your skills in the spoken language? Join us for our Ciorcal Comhrá every Thursday and on the first Saturday of every month in An Coire. All conversation will be through Irish. With Gráinne Ní Chatháin in An Coire

Le Gráinne Ní Chatháin in An Coire Dáta: Déardaoin 19 Eanáir seachtainiúil agus Dé Sathairn - 4/2/17, 11/3/17, 1/4/17 Am: 9 .30 - 10.30r.n. Costas: Saor in aisce

Date: Thursday 19th January weekly and Saturdays - 4/2/17, 11/3/17, 1/4/17 Time: 9.30 - 10.30am Cost: Free

TURAS GO BAILE TRIP TO ÁTHA CLIATH DUBLIN Tá ár dturas fógartha go Baile Átha Cliath ar 4 Márta ag tabhairt cuairte ar Príosún Chill Mhaighneann agus Reilig Ghlas Naíon anois lán. Costas: D uine Fásta - £30 Páiste - £15

6

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

Our proposed trip to Dublin on 4th March visiting Kilmainham Gaol and Glasnevin Cemetery is now full. Cost: Adult - £30 Child - £15

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

Beidh na na himeachtaí go léir de chuid Chlub Óige Charn Tóchair trí Ghaeilge.

All of the activities for Club Óige Charn Tóchair will be through Irish.

An réimse imeachtaí ar féidir leat a bheith ag dúil leis: • spórt • cispheil • cluichí • tionscadail dúlra • comórtais • tráth ceisteanna • ealaín & ceardaíocht • drámaíocht - turais

Range of activities you can expect: • sport • basketball • games Áiri • nature projects t Boo hintí/T • competitions icéi anc kings d a / • quizzes 004 rn.yap Ticke 4 28 sod t • art & crafts 795 y.com s 499 • drama 78 • trips

Club Óige R5 - R7 Beidh an club ar siúl gach Máirt ag toiseacht: 17/1/17 Am: 5 - 6.30i.n. Aois: Rang 5 - Rang 7

Club Óige R5 - R7 The club will take place every Tuesday starting: 17/1/17 Time: 5 - 6.30pm Age: Rang 5 - Rang 7

Club Óige Bl8 - Bl11 Beidh an club ar siúl gach Déardaoin ag toiseacht: 19/1/17 Am: 4.30 - 6i.n. Aois: Bliain 8 - Bliain 11

Club Óige Bl8 - Bl11 This club will take place every Thursday starting: 19/1/17 Time: 4.30 - 6pm Age: Bliain 8 - Bliain 11

Tá seans go n-athróidh láthair an chumainn de réir an imeachta

Venue may change depending on activity Cost: £1 every week

Táille: £1 gach seachtain

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

7


CUMANN REATHA

CUMANN REATHA

Club spraíúil a chuireann scileanna aclaíochta chun cinn. Glacfaidh na daoine óga páirt i rás 5KM (sonraí le teacht). Trí Ghaeilge.

A fun club that aims to help young people develop their agility. The young people will take part in 5KM race (details to follow). Through Irish.

Ag toiseacht: Dé Sathairn 21/1/17 Aois: Rang 7+ Am: 10 - 11r.n.

Beginning: Saturday 21/1/17 Age: Rang 7+ Time: 10 - 11am

Bailigh ag carrchlós Thearmann Dúlra Dhroim nDamh (15 Bóthar Leath Chiana) ag 10r.n.

Meet at Drumnaph Nature Reserve car park (15 Halfgayne Road) at 10am

Club Snámha Dírithe ar scileanna snámha a fhorbairt agus a thabhairt do dhaoine óga. Trí Ghaeilge.

DRÁMA DO DHÉAGÓIRÍ

DRÁMA DO DHÉAGÓIRÍ

Club Snámha Swimming club aimed towards providing the important life skill of swimming for young people. Through Irish.

Bígí linn go ndéanann muid drámaí a chur i láthair ó thús go deireadh. Beidh muid ag amharc ar an phróiseas ón tobsmaointeoireacht fríd scríbhneoireacht scripte agus léiriú stáitse. Trí Ghaeilge.

Join us as we explore how a drama is produced from start to finish. We will look at the process from brainstorming story lines to writing scripts. Through Irish.

Aois: Bliain 8 - Bliain 10 Dátaí le cinntiú

Age: Bliain 8 - Bliain 10 Dates to be confirmed

Sraith 6 seachtaine.

Beidh seo mar chuid de chlár Chlub Óige Charn Tóchair do pháistí atá i mBliain 8+.

This will be part of the Club Óige Charn Tóchair programme for children in Bliain 8+.

Club Spóirt Rang 5 - Rang 7 Bliain 8 - Bliain 10

Club Spóirt Rang 5 - Rang 7 Bliain 8 - Bliain 10

Tá dátaí agus sonraí an chlub seo le cinntiú. Thig do shonraí teagmhála a thabhairt do Ghráinne go mbeidh tú ar an eolas faoi shocraithe an chlub seo Trí Ghaeilge.

Dates and times are to be confirmed for this club. You can, however, send your contact details to Gráinne to keep informed as to where and when this club is taking place. Through Irish.

grainne.nichathain@ancarn.org 028 79549978

grainne.nichathain@ancarn.org 028 79549978

6 week course. Dé Sathairn 21/1/17 – Dé Sathairn 25/2/17 Aois: Bliain 8+ Am: LBD Costas: LBD

CLUB IARSCOILE R5-R7 Beginning Wednesday 25/1/17 Time: 3 - 4pm Age: Rang 5 - Rang 7 Activities at the after schools club will include archery, orienteering, team building games and crafts. Through Irish.

Saturday 21/1/17 – Saturday 25/2/17 Age: Year 8+ Time: TBC Cost: TBC

CLUB IARSCOILE R5-R7 Ag toiseacht Dé Céadaoin 25/1/17 Am: 3 - 4i.n. Aois: Rang 5 - Rang 7 Beidh na himeachtaí seo san áireamh ag an chlub iarscoile boghdóireacht, treodóireacht, cluichí foirne agus ceardaíocht. Trí Ghaeilge.

DÉANTÚS BOSCA BAT BOX SCIATHÁN LÁTHAIR MAKING Bígí linn go gcruthaíonn muid ‘tithe don dúlra’.Trí Ghaeilge.

éid í/Tic hint Tickets t i r i Á m s/ king dy.co Boo rn.yapso 49978

Date: Dé hAoine 24/2/17 Aois: Bliain 8+ Am: 4.30 - 6i.n Láthair: An Coire

anca 28 795 4 004

8

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Join us as we make ‘homes for nature’.Through Irish. Dáta: Friday 24/2/17 Age: Year 8+ Time: 4.30 - 6pm Venue: An Coire

Find us on facebook.com /ancarn1

9


RANGANNA/CEARDLANNA CLASSES/WORKSHOPS 10

PILATES Dhá chúrsa 6 seachtaine do rannpháirtithe d’achan leibhéal. Mata nó mála codlata de dhíth. Oíche Dhéardaoin 7 - 8i.n. Dátaí: 12/1/17 - 16/2/17 23/2/17 - 6/4/17 - níl rang ann 16 Márta Costas: £30 an chúrsa

Jiveáil le Sean Woods Jiving with Sean Woods

11

Pilates 11 Pilates Fuáil Chruthaitheach Creative Sewing Class

12

Tai Chi - Qigong Tai Chi - Qigong

12

Ceoltóirí Luraigh - Ranganna Ceoil Ceoltóirí Luraigh - Music Classes

13

Rang Cróiseála Crochet Class

14

Ceardlann Fíolagrán Páipéir Paper Quilling Workshop

14

Cúrsa Lae sa Ghrianghrafadóireacht Tírdhreacha Landscape Photography Crash Course

15

Am Scéalaíochta le Máire Zepf Storytelling with Myra Zepf

15

Ceardaíocht na Cásca do Pháistí Easter Crafts for Children

15

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

PILATES

JIVEÁIL LE SEAN WOODS

Two 6 week courses for all levels of participant. Mat or sleeping bag required.

Cúrsa 5 seachtaine ag tóisteacht 12 Eanáir

Thursday evenings 7 - 8pm

Am: 8 - 9i.n. Láthair: An Coire Costas: £25 an duine

Dates: 12/1/17 - 16/2/17 23/2/17 - 6/4/17 - no class 16th March Cost: £30 per course

Spásanna teoranta Ní mór d’áit a chur in áirithe.

JIVING WITH SEAN WOODS 5 week course starting 12th January Time: 8 - 9pm Venue: An Coire Cost: £25 per person Limited places Booking essential

Áirith in Booki tí/Ticéid n ancar gs/Tick n.yap ets sody 004 .c 95 49 om 978

4 28 7

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

11


TAI CHI - QIGONG TIs ealaín chatha bhog é Tai Chi arb ar mhaithe le buntáistí sláinte go príomha a chleachtar í. Cuireann sí béim ar shuaimhneas iomlán, agus go bunúsach is foirm mhachnaimh í. Tugann gluaiseachtaí boga malla líofa an Tai Chi buntáistí fisiciúla agus meabhrach ar nós: • • •

Níos mó nirt Níos mó fuinnimh Níos mó solúbthachta

• • •

Aird níos fearr Teacht aniar níos fearr Níos lú struis

Dé Máirt ar feadh 6 seachtaine Dátaí: 24/1/17 - 28/2/17 Am: 6.30 - 7.30i.n. Láthair: An Coire Costas: £30

FUÁIL CHRUTHAITHEACH Tá an cúrsa seo fóirsteanach do bhuntosaitheoirí nó do dhaoine le roinnt taithí ag úsáid inneall fuála. Caithfidh gach rannpháirtí a n-inneall fuála féin a bheith leo. Dhá chúrsa 6 seachtaine Maidin Dé Céadaoin 10r.n. 12 meán lae Oíche Dé Céadaoin 7 - 9i.n. Dátaí: 1 8/1/17 - 22/2/17 1/3/17 - 5/4/17 Costas: £30 an chúrsa

CREATIVE SEWING This course is suitable for complete beginners or people with some experience in using a sewing machine.

Ní mór áit a chur in áirithe

TAI CHI - QIGONG Tai Chi is a soft martial art primarily practiced for health benefits which emphasises complete relaxation, and is essentially a form of meditation. Through Tai Chi’s soft, slow flowing movements physical and mental benefits include: • • • •

Increased Strength Boosted Energy Increased Flexibility I mproved Concentration

• •

Increased Stamina Reduced Stress

Tuesday nights for 6 weeks

CEOLTÓIRÍ LURAIGH RANGANNA CEOIL

CEOLTÓIRÍ LURAIGH MUSIC CLASSES

Tá neart múinteoirí ag Ceoltóirí Luraigh a bhfuil taithí iontach acu ag teagasc agus bíonn siad ag eagrú ceardlann, seisiún agus turas le linn na bliana. Má tá suim agat ceol traidisiúnta a fhoghlaim bí i dteagmháil nó tar chuig an chlárú. Beidh ranganna ar fáil de réir uimhreacha.

Ceoltóirí Luraigh have a wealth of experienced teachers and organise workshops, sessions and trips throughout the year. If you are interested in learning traditional Irish music get in touch or come along to registration. Classes will be available dependant on numbers.

Clárú: An Carn: Dé Máirt 24 Eanáir CLG An Ghleanna: Déardaoin 29 26 Eanáir

Registration: An Carn: Tuesday 24th January Glen GAA: Thursday 26th January

Céad rang: An Carn: Dé Máirt 31 Eanáir CLG An Ghleanna: Déardaoin 2 Feabhra

First class: An Carn: Tuesday 31st January Glen GAA: Thursday 2nd February

Am: 7 - 8.30i.n.

Time: 7 - 8.30pm

Ranganna ar fáil: • Feadóg Stáin • Bainseó • Bosca Ceoil

• • •

Fidil Bodhrán Giotár Traidisiúnta

£30 agus £5 ballraíocht teaghlaigh do théarma 10 seachtaine. Lamháltais teaghlaigh ar fáil. Tuilleadh eolais ar fáil: 028 795 49978 info@ceoltoiriluraigh.org

Classes available: • Tin Whistle • Banjo • Accordion

• • •

Fiddle Bodhrán Traditional Guitar

£30 and £5 family membership for 10 week term. Family discounts available. Further information available: 028 795 49978 info@ceoltoiriluraigh.org

Áirith in Bookin tí/Ticéid ancarn gs/Tick ets .yaps ody 004 .c 95 49 om 978

4 28 7

Dates: 24/1/17 - 28/2/17 Time: 6.30 - 7.30pm Venue: An Coire Cost: £30

All participants must supply their own sewing machine. Two 6 week courses Wednesday mornings 10am - 12 noon Wednesday evenings 7 - 9pm Dates: 18/1/17 - 22/2/17 1/3/17 - 5/4/17 Cost: £30 per course

12

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

13


CEARDLANN FÍOLAGRÁN PÁIPÉIR Is foirm ealaíne é an fíolagrán páipéir ina n-úsáidtear stialla páipéir a rolltar, a mhúnlaítear agus a ghreamaítear le chéile le dearthaí maisiúcháin a chruthú.

RANG CRÓISEÁLA Foghlaim na teicnící cróiseála atá de dhíth le toiseacht agus ní fada go mbeidh tú ag snaidhmeadh leat! Déan teagmháil linn lena fháil amach cad iad na hábhair atá de dhíth.

Tá an fíolagrán páipéir iontach maith do gach aois ó tharla na teicnící a bheith chomh simplí sin agus an suaimhneas a fhaightear as. Bí linn i gceardlann lae ag foghlaim na ceirde ársa seo, mar a bhfaighidh tú na scileanna atá de dhíth le do chuid saothair ealaíne féin a dhéanamh! Dáta: Dé Sathairn 18 Feabhra Am: 10r.n. - 4i.n. Costas: £30

Dhá chúrsa 6 seachtaine

Lón éadrom san áireamh Líon teoranta spásanna, ní mór áit a chur in áirithe!

Oíche Dhéardaoin 7 - 9i.n. Dátaí: 1 9/1/17 - 23/2/17 2/3/17 - 6/4/17 Costas: £30 an chúrsa

PAPER QUILLING WORKSHOP

CROCHET CLASS

Quilling or paper filigree is an art form that involves the use of strips of paper that are rolled, shaped, and glued together to create decorative designs. Quilling is great for all ages thanks to the simplicity of the techniques and how relaxing it is.

Learn the crocheting techniques that you need to get started and you’ll be stitching in no time! Contact us to find out what materials are required. Two 6 week courses Thursday evenings 7 - 9pm Dates: 19/1/17 - 23/2/17 2/3/17 - 6/4/17 Cost: £30 per course

Join us in a day’s workshop in learning this unique craft, giving you the skills needed to go and make your own works of Art! Date: Saturday 18th February Time: 10am - 4pm Cost: £30 Light lunch included Spaces limited, booking essential!

CÚRSA LAE SA GHRIANGHRAFADÓIREACHT TÍRDHREACHA Le John O’Neill ó Sperrin Photography. Glac grianghraif thírdhreacha níos fearr leis an chúrsa intreora aon lae seo sa ghrianghrafadóireacht tírdhreacha. Cumhdófar an t-am den lá, comhshuíomh, úsáid scagairí agus buneagarthóireacht, agus beidh tú réidh don chéad luí gréine eile leis an cheardlann phraiticiúil seo. Dáta: Dé Domhnaigh 2 Aibreán Am: 10r.n. - 4i.n. Costas: £30 Lón éadrom san áireamh

LANDSCAPE PHOTOGRAPHY CRASH COURSE With John O’Neill from Sperrin Photography. Capture better scenic shots with this one day intro into landscape photography. Covering time of day, composition, using filters and basic editing, you’ll be ready for the next sunset with this hands-on workshop. Date: Sunday 2nd April Time: 10am - 4pm Cost: £30 Includes light lunch

Dáta: 6 Márta 2017 Láthair: An Coire Costas: £2 an pháiste

STORYTELLING WITH MYRA ZEPF Various times depending on age group: Grúpa Tuistí & Tachráin - 10am Naíscoileanna - 10.30am Bunscoil - Class and Time TBC Date: 6th March 2017 Venue: An Coire Cost: £2 per child

CEARDAÍOCHT NA CÁSCA DO PHÁISTÍ Tar agus bain sult as ceardaíocht spraíúil na Cásca! Trí Bhéarla Dáta: Dé Máirt 18 Aibreán Am: 10r.n. - 12 meán lae - Rang 1 - Rang 3 12.30 - 2.30i.n. - Rang 4 - Bliain 8 Costas: £5 (ábhair san áireamh)

EASTER CRAFTS FOR CHILDREN Date: Tuesday 18th April Time: 10am - 12 noon - P1 - P3 12.30 - 2.30pm - P4 - Year 8 Cost: £5 (materials included)

.c 95 49 om 978

4 28 7

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

Amanna éagsúla ag bráth ar aoisghrúpa: Grúpa Tuistí & Tachráin - 10r.n. Naíscoileanna - 10.30r.n. Bunscoil - Rang agus Am LBD

Come and enjoy some Easter craft fun! Through English

Áirith in Booki tí/Ticéid n ancar gs/Tick n.yap ets sody 004

14

AM SCÉALAÍOCHTA LE MÁIRE ZEPF

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

15


TIONSCADAL SLÁINTE & FOLLÁINE HEALTH & WELLBEING PROJECT 16

DÚSHLÁN SLÁINTE PHRÍOMHÚIL WILD FITNESS Is clár sláinte phobail 10 seachtaine é Dúshlán Sláinte Phríomhúil Wild Fitness a bhfuil d’aidhm aige difear mór a dhéanamh i dtaca le sláinte, aclaíocht, cailleadh meáchain agus dea-bhail trí athruithe beaga indéanta sa stíl bheatha laethúil. Cuirfidh sé seo ar chumas an rannpháirtí tabhairt faoi athruithe dearfacha a mhairfidh.

Dúshlán Sláinte Phríomhúil Wild Fitness Wild Fitness Primal Health Challenge

17

Seisiún Feasachta ar Dhífhibrileoir Defibrillator Awareness Session

18

Bís Luibheanna Herb Spiral

18

Clár SEED – Fionnachtain Mhothúchánach Féinmheasa The SEED Programme – Self Esteem Emotional Discovery

19

Fíodóireacht olla ar sheol pionnaí Wool Peg Loom Weaving

20

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

San áireamh sa chlár: • P lean pearsantaithe traenála - le tacaíocht aipe agus meáin shóisialta • C ainteanna, taispeántais agus oidis bhia faoi choinne roghanna sláintiúla agus spraíúla • C ainteanna/ceardlanna neamhfhoirmeálta ar go leor gnéithe den tsláinte agus den dea-bhail, ar a n-áirítear do shuaimhneas a dhéanamh, solúbthacht agus soghluaisteacht, machnamh srl. • S priocanna laethúla/seachtainiúla ar mhaithe le sláinte níos fearr agus meáchan a chailleadh, agus le pointí a fháil a chuirfidh suas ar thábla na n-iomaitheoirí thú • C óras cairdiúil tacúil foireannbhunaithe a chruthaíonn atmaisféar taitneamhach cosúil le cluiche (Beidh duais ann don rannpháirtí a dhéanfaidh an líon is mó dúshlán) Dhá sheisiún tráthnóna (Dé Céadaoin agus Dé hAoine) agus seisiún maidine amháin (Dé Domhnaigh) atá sa chlár i rith na 10 seachtaine. Meascán d’aclaíocht agus de chainteanna/ ceardlanna a bheas sna seisiúin. Praghas nua tosaigh £60 (£120 de ghnáth)

WILD FITNESS PRIMAL HEALTH CHALLENGE The Wild Fitness Primal Health Challenge is a 10 week community health programme aimed at creating big differences to health, fitness, fat-loss and well-being by making small manageable daily lifestyle changes. This will enable the participant to create positive changes that will stick. Programme includes: • P ersonalised training plan - supported by App and social media • T alks, demonstrations and recipes for healthy and fun food choices • I nformal talks/workshops on many aspects of health and well-being, including relaxation, flexibility and mobility, meditation, etc • D aily/weekly goals to gain increased health and fat loss, and to get points to boost you up the leader board. • A friendly supportive team-based system that creates an enjoyable game-like feel. (There will be a prize for the participant who completes the most challenges). The programme consists of two evening sessions (Wednesday and Friday) and one morning session (Sunday) over the ten weeks. The sessions will be a combination of exercise and talks/ workshops. New introductory price £60 (normally £120)

Oíche eolais agus chláraithe in An Coire Dé Céadaoin 11 Eanáir. Tosaíonn an Dúshlán Dé Céadaoin 18 Eanáir.

Information evening and sign up in An Coire Wednesday 11th January - Challenge starts Wednesday 18th January

Tuilleadh eolais ó Glenn ar 028 7964 5607 | www.wildfitness.org

For more information call Glenn on 028 7964 5607 | www.wild-fitness.org

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

17


SEISIÚN FEASACHTA AR DHÍFHIBRILEOIR

CLÁR SEED FIONNACHTAIN MHOTHÚCHÁNACH FÉINMHEASA

Tá dífhibrileoirí suite ag An Carn agus ag CLG Shleacht Néill anois. Duine ar bith ar mhaith leo taispeántas ar an dóigh leis an dífhibrileoir a úsáid, fáilte rompu teacht chuig an tseisiún seo. Á éascú ag Pádraig Dougan. Déardaoin 19 Eanáir Am: 7 pm Áit: An Carn Costas: Saor in aisce

Cuireann an clár SEED ar chumas rannpháirtithe tosú ar an turas chun saoirse agus athshlánú mothúchánach. Bíonn tionchar domhain ag forbairt phearsanta agus ag imeachtaí teaghlaigh agus saoil ar ár ndea-bhail mhothúchánach. Tabharfaidh an clár seo straitéisí féinchuidithe duit, ag fiosrú topaicí ar nós Tráma, Andúil, Imní, Méala agus Caillteanas.

Áirith in Bookin tí/Ticéid ancarn gs/Tick ets .yaps ody 004 .c 95 49 om 978

4 28 7

DEFIBRILLATOR AWARENESS SESSION Defibrillators are now located at An Carn and Slaughtneil GAC. For anyone who would like to see a demonstration on how to use the defibrillator please come along to this session. Facilitated by Pádraig Dougan. Thursday 19th January Time: 7pm Venue: An Carn Cost: Free

BÍS LUIBHEANNA Tar agus foghlaim an dóigh le Bís Luibheanna álainn fheidhmiúil balla cloch shingil a thógáil. Leanann an córas plandaithe seo prionsabail an bhuansaothraithe agus cuireann sé ar ár gcumas an barr is fearr a bhaint as achar beag agus gnáthóga tábhachtacha a chruthú don fhiadhúlra ag an am céanna. Tá sé foirfe do ghairdíní cúil. Iarrtar ar na rannpháirtithe lón a thabhairt leo agus buataisí láidre agus éadaí drochaimsire a bheith leo. Dé Sathairn 21 Eanáir Am: 10r.n. - 3i.n. Áit: Droim nDamh Costas: Saor in aisce

HERB SPIRAL

Cuirtear an clár ar fáil i stíl chairdiúil bheoga agus cháiréiseach, agus tugtar deis do na rannpháirtithe bheith páirteach i bplé i ngrúpaí beaga nó i lánghrúpa, ag fiosrú na cruthaitheachta trí réimse gníomhaíochtaí ar nós físeáin, ceol, ealaín agus drámaíocht. Tá an clár SEED deartha agus á sholáthar ag Hugo McOscar. Tá Hugo bainteach leis an Oideachas, leis an Chóitseáil agus leis an Oiliúint trína shaol oibre uilig. Is Eadránaí agus Teiripeoir Gáire oilte fosta. Cúrsa 6 seachtaine gach maidin Aoine ag tosú: De hAoine 3 Feabhra Am: 10r.n. - 12i.n. Láthair: An Coire Costas: Saor in aisce (Líon teoranta áiteanna)

THE SEED PROGRAMME –SELF ESTEEM EMOTIONAL DISCOVERY The SEED Programme empowers participants to begin the journey to freedom and emotional recovery. Personal development and the impact of family and life events all have a profound effect on our emotional wellbeing. This programme will give you self-help strategies whilst exploring topics such as Trauma, Addiction, Anxiety, Bereavement and Loss. Delivered in a warm, lively, yet sensitive style, participants are invited to engage in small and whole group discussions whilst exploring creativity through a range of activities including video, music, art, and drama. The SEED programme is designed and facilitated by Hugo McOscar. Hugo has been involved in Education, Coaching and Training his entire working life. He is also a trained Mediator and Laughter Therapist. 6 week course on Friday mornings beginning Friday 3rd February Time: 10am - 12noon Venue: An Coire Cost: Free (Spaces limited) Please contact Hugo on 07808815093 for more information.

Déan teagmháil le Hugo ag 07808815093 faoi choinne tuilleadh eolais.

Come learn how to build a beautiful and functional dry stone wall Herb Spiral. This system of planting follows permaculture principles and allows us to maximise growing potential for a small area whilst creating important habitats for wildlife. Perfect for back gardens. Participants are asked to bring a lunch and to wear strong boots and weather proof clothing. Saturday 21st January Time: 10am - 3pm Venue: Drumnaph Cost: Free

18

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

19


2 : £ .30 1 CE RI – 1 /P 0 LE : 1 IL E TÁ TIM / M

A

CraobhCraobh Charn Charn TóchairTóchair

Grúpa Tuistí agus Tachrán Parent and Toddler Group Áirith in Booki tí/Ticéid n ancar gs/Tick n.yap ets sody 004 .c 95 49 om 978

4 28 7

FÍODÓIREACHT OLLA AR SHEOL PIONNAÍ

WOOL PEG LOOM WEAVING

Bain triail as ealaín ársa na fíodóireachta ar sheol pionnaí leis an olann ónár gcaoirigh féin i nDroim nDamh. Leis an teicníc seo thig leat rud ar bith ó thocht te campála go crochadh balla maisithe a dhéanamh.

Come and have a go at the ancient art of peg loom weaving with our very own Drumnaph sheep’s wool. This technique will enable you to make anything from a warm camping mattress, to a decorative wall hanging.

Iarrtar ar na rannpháirtithe lón a thabhairt leo. Níl áit ach do 12 sa cheardlann.

Participants are asked to bring a lunch. This workshop is limited to 12 spaces.

Dé Sathairn 4 Márta Am: 10r.n. - 3i.n. Áit: An Coire Costas: Saor in aisce *Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo

Gach Luan Every Monday An Coire | 10.00 -11.30am Tirkane Road, Maghera

• • • •

Toddler Yoga Storytelling/nursery rhymes Toys/books/puzzles Tea/coffee

Saturday 4th March Time: 10am - 3pm Venue: An Coire Cost: Free *Booking essential for this course

Eolas Info email mary@naiscoil.org or An Carn 028 7954 9978 20

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

FÁILTE ROIMH CHÁCH EVERYONE WELCOME


MÁIRTÍN O’CONNOR CATHAL HAYDEN SEAMIE O’DOWD DÉ HAOINE 17 FEABHRA Friday 17th February AM // Time: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (u-16) ancarn.yapsody.com

OÍCHE NA NGAEL JOHN SPILLANE J.J. Ó DOCHARTAIGH EMMA NÍ FHÍORUISCE DÉ HAOINE 3 MÁRTA Friday 3rd March

132B Bóthar Th ír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH

132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH

132B Bóthar Th ír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH

AM // Time: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £7.50 / £5 (u-16) ancarn.yapsody.com

132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH

02879549978 | info@ancarn.org

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

www.ancarn.org


CAITLÍN CIARÁN CATHAL LE ‘BANJO’ Ó CURRÁIN

SCOIL CHEOIL NA CÁSCA Easter Music School

DÉ SATHAIRN 25 MÁRTA Saturday 25th March

DÁTAÍ // DATES: 17 - 21 AIBREÁN APRIL

DÉ HAOINE 21 AIBREÁN Friday 21st AM // Time: 8pm LÁTHAIR //April Venue: An/Coire TICÉID // Tickets: £10 £5 (u-16) ancarn.yapsody.com

AM // Time: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £7.50 / £5 (u-16) ancarn.yapsody.com

AM // Time: 10am - 1pm LÁTHAIR // Venue: An Coire AOIS // Age: 11 + COSTAS // Price: £40 SOS SAN ÁIREAMH Snack Included

Bígí linn do sheachtain ceardlanna le beirt den na ceoltóirí traidisiúnta is fearr in Éirinn, Liam Bradley agus Damian McKee ón sárghrúpa Beoga! Ag tosú Dé Luain 17 Aibreán agus ag críochnú Dé hAoine 21, beidh Liam agus Damian ag obair leis na ceoltóirí mar ghrúpa le teacht ar stáitse le Cúig ag an ceolchoirm s’acu an Aoine sin! Join us for a week long workshop with 2 of Ireland’s Finest Irish Traditional Musicians, Liam Bradley and Damian McKee from the fantastic group Beoga! Starting on Monday 17th April, and finishing on Friday 21st, Liam and Damian will work with our musicians as a group to perform on stage with Cúig at their concert on the Friday night!

NÍ MÓR D’ÁIT A CHUR IN ÁIRITHE! Booking essential!

132B Bóthar Th ír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH

132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH

132B Bóthar Th ír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH

132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH

02879549978 | info@ancarn.org

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

www.ancarn.org


132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire BT46 5NH

132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry BT46 5NH

d 95 4 y.com 997 8

Jiving Pilates Grúpa Tuistí is Tachrán Ranganna Gaeilge Club Óige - Rang 5 - 7 Creative Sewing Wild Fitness Primal Health Challenge Club Óige - Bliain 8 - 10 Crochet Defibrillator Awareness Session Herb Spiral Tai Chi Ceoltóirí Luraigh Ceoltóirí Luraigh

12/1/17 12/1/17 16/1/17 16/1/17 17/1/17 18/1/17 18/1/17 19/1/17 19/1/17 19/1/17 21/1/17 24/1/17 24/1/17 26/1/17

An Coire An Coire An Coire An Carn An Coire An Carn An Coire An Coire An Carn An Carn Droim nDamh An Coire An Carn Glen GAC

6 19 22 14 11

Ciorcal Comhrá SEED Programme Máirtín O’Conor, Cathal Hayden & Seamie O’Dowd Paper Quilling Pilates

4/2/17 20/2/17 17/2/17 18/2/17 23/2/17

An Coire An Coire An Coire An Coire An Coire

12 14 23 6 20 15 6 24

Creative Sewing Crochet Oíche na nGael Trip to Dublin Wool Peg Loom Weaving Scéalaíocht le Myra Zepf Ciorcal Comhrá Caitlín & Ciarán le Cathal ‘Banjo’ Ó Curráin

1/3/17 2/3/17 3/3/17 4/3/17 4/3/17 6/3/17 11/3/17 25/3/17

An Carn An Carn An Coire Baile Áth Cliath An Coire An Coire An Coire An Coire

6 15 25 15 26

Ciorcal Comhrá Landscape Photography Crash Course Easter Music School Easter Crafts for Children Cúig

1/4/17 2/4/17 17/4/17 18/4/17 21/4/17

An Coire An Carn An Coire An Coire An Coire

EANÁIR January

L ch Pg 11 11 21 5 7 12 17 7 14 18 18 12 13 13

FEABHRA February

AM // Time: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (u-16) ancarn.yapsody.com

28 7

MÁRTA March

DÉ HAOINE 21 AIBREÁN Friday 21st April

Áiri t Boo hintí/T k icéi anc ings d a / 004 rn.yap Ticke so 4 ts

AIBREÁN April

CÚIG

AR SIÚL What’s On

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org www.ancarn.org

info@ancarn.org

0044 28 795 49978

Find us on facebook.com /ancarn1

27


Doire Derry

th Ch ian ea

An Carn

Br

G

ho

rt

Droim nDamh

Br L

CÁ BHFUIL MUID? Where are we?

a

Carn Tóchair Carntogher

il nsco

Cúil Raithin Coleraine an

ir

Bu

hír

T Br

A6 nn

a

lea

ian

Gh

Ch

Br

Sh

in

Machaire Rátha Maghera

MAOINITHEOIRÍ Funders An Chorr Chríochach Cookstown

Béal Feirste Belfast

Northern Ireland

GAEILGE IRISH LANGUAGE RANGANNA/CEARDLANNA CLASSES/WORKSHOPS TIONSCADAL SLÁINTE & FOLLÁINE HEALTH & WELLBEING PROJECT CEOLCHOIRMEACHA/IMEACHTAÍ CONCERTS/EVENTS

TEAGMHÁIL Contact An Carn & An Coire 132A & 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire, BT46 5NH 132A & 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry, BT46 5NH T: 0044 28 795 49978 R: eolas@ancarn.org E: info@ancarn.org W: ancarn.org

facebook.com/ancarn1 twitter.com/ancarn1 Ticéid Tickets: ancarn.yapsody.com

AN CARN Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide  

- - Eanáir go hAibrean '17 - - - - January to April '17 - - Bain Sult!

AN CARN Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide  

- - Eanáir go hAibrean '17 - - - - January to April '17 - - Bain Sult!

Advertisement