Page 1

EOLAÍ EALAÍON & IMEACHTAÍ ARTS & EVENTS GUIDE Eanáir - Aibreán 2019 January - April 2019

ancarn.yapsody.com www.ancarn.org


CONTENTS Eolas Áirithintí Booking Information An Ghaeilge Irish Language Ranganna / Ceardlanna Classes / Workshops Tionscadal Oidhreachta Dhroim nDamh Drumnaph Heritage Project Imeachtaí Events

TEAGMHÁIL CONTACT An Carn & An Coire 132A & 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha Co. Dhoire, BT46 5NH 132A & 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry, BT46 5NH T: +44 28 795 49978 R: eolas@ancarn.org E: info@ancarn.org W: ancarn.org

RÉAMHRÁ INTRODUCTION Fáilte chuig ár gclár imeachtaí agus cúrsaí Eanáir go hAibreán 2019. Anseo ag An Carn, déanaimid iarracht réimse leathan cúrsaí, ceardlann agus imeachtaí a chur ar fáil ag dúil go mbeidh eispéireas, nó cara, nó scil nua faighte ag achan duine! Welcome to our programme of events and courses for January to April 2019. Here at An Carn, we strive to offer a wide range of courses, workshops and events, in the hope that everyone will leave with something new, whether that is a new skill, a new friend or a new experience!

maoinitheoirí; gan iad ní bheadh muid ábalta clár imeachtaí chomh cuimsitheach sin a sholáthar.

Tá muid ag dúil le fáilte a chur romhaibh uilig anseo, agus fáilte ar leith a fhearadh roimh chuairteoirí nua.

Bain sult as! Enjoy!

We look forward to welcoming you all here, especially those first time visitors.

We wish to express our sincere gratitude to our funders, without whom it would not be possible to offer such a comprehensive programme of events.

Coiste Forbartha Charn Tóchair Carntogher Community Association

BOOKINGS AND ENQUIRES

AMANNA OSCAILTE NA HOIFIGE Luan - Aoine: 9am - 5.30pm Sath: 9.30am - 4pm

OFFICE OPENING TIMES Mon - Fri: 9am - 5.30pm Sat: 9.30am - 4pm

CÚRSAÍ & IMEACHTAÍ Caithfear áit a chur in áirithe roimh ré do na cúrsaí agus imeachtaí ar fad. Thig áit a chur in áirithe ag ancarn.yapsody.com, ar an ghuthán 028 795 49978, nó trí bhualadh isteach chuig An Carn.

COURSES & EVENTS Prior booking for any of the courses or events is essential. Places can be booked on ancarn.yapsody.com or via telephone 028 795 49978, or by calling in to An Carn.

Glacaimid le hairgead tirim, seic, cártaí dochair agus cártaí creidmheasa. Déan seiceanna iníoctha le ‘Coiste Forbartha Charn Tóchair’ le do thoil. COINNÍOLLACHA DÍOLACHÁIN Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach féidir ticéid imeachtaí (ranganna agus ceardlanna san áireamh) a aisíoc, a aistriú nó a mhalartú. LAMHÁLTAIS Nuair is cuí, cuirtear lacáistí in iúl go soiléir mar chuid de phraghas an ticéid. Is ag am ceannaithe na dticéad amháin a bhíonn siad ar fáil agus d’fhéadfadh siad athrú. COSAINT SONRAÍ Coinneoidh An Carn slán sábháilte na sonraí pearsanta atá de dhíth le d’áirithint a riaradh. Inis dúinn, le do thoil, mura bhfuil tú ag iarraidh eolas a fháil uainn. Tá an fhaisnéis go léir sa leabhrán seo ceart ag am a chlóbhuailte. Féadfar, mar sin féin, tuilleadh imeachtaí a chur leis nó féadfaidh tuilleadh eolais teacht chun solais faoi imeacht atá fógraithe. D’fhéadfadh gach cúrsa/imeacht srl athrú. Seiceáil ancarn.org agus facebook.com/ancarn1 le tuilleadh eolais nó le heolas nua a fháil.

We accept cash, cheque or debit or credit card. Please make cheques payable to ‘Carntogher Community Association’. CONDITIONS OF SALE Patrons are advised that all event tickets (including classes and workshops) cannot be refunded, transferred or exchanged. CONCESSIONS Where applicable, concession rates are clearly identified as part of the ticket price, available only at time of purchase and subject to change. DATA PROTECTION The personal details required to administer your booking will be securely stored by An Carn. Please inform us if you do not wish to receive information from us. All information detailed within this booklet is correct at time of print. However, from time to time additional events may be added or more information about an advertised event may become known. All courses/events etc. are subject to change. Please check ancarn.org and facebook.com/ancarn1 for new or more information.

Áirithintí/ Bookings Ticéid / ancarn.ya Tickets p sody.com 5 49978

+44 28 79

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil lenár

2

ÁIRITHINTÍ AGUS FIOSRUITHE

facebook.com/ancarn1 Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

3


RANGANNA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA Beidh rang ann do gach leibhéal agus beidh cúig leibhéal ar fáil (ag brath ar an éileamh). Tá an cúrsa saindeartha chun foghlaimeoirí a thabhairt go céimneach ón bhuntús go líofacht, agus beidh sé á chur ar fáil ag ár bhfoireann de mhúinteoirí cáilithe a bhfuil taithí fhada acu. Mar sin, más glantosaitheoir, feabhsaitheoir, nó cainteoir líofa thú atá ag iarraidh cleachtadh, cuir d’áit in áirithe ar líne ag ancarn.yapsody.com agus tar chuig tar chuig An Carn ag 7 pm Dé Luain 14 Eanáir. Beidh fearadh na fáilte romhat. Beidh sraith 12 seachtaine ann sa dara téarma.

AN GHAEILGE IRISH LANGUAGE

DÁTAÍ: 14/1/19 - 8/4/19 SOS: Dé Luain 18 Márta AM: 7.30 - 9pm (gan sos tae)

There will be a class for every level and there will be five levels (depending on demand). The course is specially designed to bring learners step by step from scratch to fluency, and it will be delivered by our team of qualified experienced teachers. So, if you are a complete beginner, an improver, or a fluent speaker who wants to practice, book your place online at ancarn.yapsody.com and come to An Carn at 7pm in An Carn on Monday 14th January. You will be very welcome. The second term will last 12 weeks. DATES: 14/1/19 - 8/4/19 BREAK: Monday 18th March TIME: 7.30 - 9pm (no tea break) TUTORS: Level 1 - Séamus Mac Conmidhe Level 2 - Brian Ó Doibhlin Level 3 - Órfhlaith Ní Chearnaigh Level 4 - Siobhán Ní Dhoibhlin Level 5 - Malachaí Ó hÁgáin

OIDÍ: Leibhéal 1 - Séamus Mac Conmidhe Leibhéal 2 - Brian Ó Doibhlin Leibhéal 3 - Órfhlaith Ní Chearnaigh Leibhéal 4 - Siobhán Ní Dhoibhlin Leibhéal 5 - Malachaí Ó hÁgáin

Register online at ancarn.yapsody.com or phone 028 795 49978 COST: £35 (concessionary rate: £30*)

Cláraigh ar líne ancarn.yapsody.com nó scairt ar 028 795 49978 TÁILLE: £35 (ráta lamháltais: £30*)

VISIT US ONLINE TODAY

IRISH CLASSES FOR ADULTS

* Is iad na daoine atá i dteideal an ráta lamháltais ná daoine atá os cionn 60 bliain d’aois, mic léinn os cionn 16 d’aois atá in oideachas lánaimseartha, agus tuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar Ghaelscoil nó ar Naíscoil.

* People who are entitled to the reduced rate are people over 60 years of age, students over 16 years of age in full time education and parents whose children are attending a Gaelscoil or a Naíscoil.

Áirithintí/ Bookings Ticéid / ancarn.ya Tickets p sody.com 5 49978

+44 28 79

E B G G&B I & E

4

THROUGH ENGLISH TRÍ BHÉARLA TRÍ GHAEILGE DÁTHEANGACH BILINGUAL

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

5


CIORCAL COMHRÁ NA GAEILGE

CIORCAL COMHRÁ BRICFEASTA

RANG GAEILGE GCSE: TACAÍOCHT BHREISE

An bhfuil spéis agat do chuid Gaeilge a úsáid níos rialta agus a bheith ag cur le do scileanna labhartha Gaeilge de réir a chéile? Bí linn don Chiorcal Comhrá gach Déardaoin in An Coire.

Tar chuig An Croí gach maidin Aoine le haghaidh comhrá, craic agus cuideachta thar chupán tae nó caife speisialta agus bapa bricfeasta blasta le bagún, ispín agus ubh. Deis iontach le do chuid Gaeilge a chleachtadh agus do bholg a líonadh.

Is cúrsa é seo le tacú leis na daltaí atá ag gabháil don Ghaeilge ar scoil ag leibhéal GCSE. Níl sé fóirsteanach d’iardhaltaí Gaelscoile.

Beidh an comhrá ar fad trí Ghaeilge le Gráinne Ní Chatháin. DÁTAÍ: Déardaoin 17 Eanáir ar feadh 10 seachtaine AM: 9.30 - 10.30am LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £1 (tae/caife san áireamh)

IRISH LANGUAGE CONVERSATION CIRCLE Are you interested on using your Irish more regularly and developing your skills in the spoken language? Join us for our Conversation Circle every Thursday in An Coire. All conversation will be through Irish with Gráinne Ní Chatháin. DATES: Thursday 17th January for 10 weeks TIME: 9.30 - 10.30am VENUE: An Coire COST: £1 (tea/coffee included)

DÁTAÍ: Dé hAoine 25 Eanáir ar feadh 10 seachtaine LÁTHAIR: An Croí AM: 9.15 - 10am COSTAS: £4.50 gach seachtain

BREAKFAST CONVERSATION CIRCLE Come to An Croí every Friday morning for conversation in Irish, craic and company over a cup of tea or speciality coffee along with a tasty breakfast bap of bacon sausage and egg. A great opportunity to practice your Gaeilge and fill your belly. DATES: Friday 25th January for 10 weeks VENUE: An Croí TIME: 9.15 - 10am COST: £4.50 each week

Beidh an rang fóirsteanach do dhaltaí Bhliain 11 agus Bhliain 12. DÁTAÍ: Dé Luain 21 Eanáir - 8 Aibreán SOS: Dé Luain 18 Feabhra agus 18 Márta AM: 7.30 - 9pm OIDE: Éilis Ní Chaiside LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £30 Tá spásanna teoranta don chúrsa seo. Ní mór áiteanna a chur in áirithe faoi Dhéardaoin 17 Eanáir

RANG GAEILGE ARD-LEIBHÉIL: TACAÍOCHT BHREISE Is cúrsa é seo le tacú leis na daltaí atá ag dul don Ghaeilge ar scoil ag leibhéal AS/A2. DÁTAÍ: Dé Luain 21 Eanáir - 8 Aibreán SOS: Dé Luain 18 Feabhra agus 18 Márta AM: 7.30 - 9pm OIDE: Niall Comer LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £30 Tá spásanna teoranta don chúrsa seo. Ní mór áiteanna a chur in áirithe faoi Dhéardaoin 17 Eanáir Déan áirithint ar líne ag ancarn.yapsody.com

Déan áirithint ar líne ag ancarn.yapsody.com

GCSE IRISH CLASS: EXTRA SUPPORT

This is a course to help support pupils studying Irish GCSE at school. Not suitable for pastGaelscoil students.

A-LEVEL IRISH CLASS: EXTRA SUPPORT This is a course to help support pupils studying AS/A2 Level Irish at school.

The class will be suitable for students in Year 11 and Year 12.

DATES: Monday 21st January - 8th April BREAK: Monday 18th February and 18th March TIME: 7.30 - 9pm TUTOR: Niall Comer VENUE: An Coire COST: £30

DATES: Monday 21st January - 8th April BREAK: Monday 18th February and 18th March TIME: 7.30 - 9pm TUTOR: Éilis Ní Chaiside VENUE: An Coire COST: £30

Spaces are limited for this course. It is essential to book your place by Thursday 17th January

Spaces are limited for this course. It is essential to book your place by Thursday 17th January

Book online at ancarn.yapsody.com

Book online at ancarn.yapsody.com

Áirithintí/ Bookings Ticéid / ancarn.ya Tickets p sody.com 5 49978

+44 28 79

6

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

7


RANGANNA GAEILGE SNA CLG

IRISH CLASSES IN YOUR GAC

DEIREADH SEACHTAINE AS

AS INTENSIVE WEEKEND

Tá An Carn ag comhoibriú le clubanna CLG áitiúla le sraith bunranganna Gaeilge á reáchtáil. Roghnaigh gach club cé a mbeidh na ranganna dírithe air. Beidh na ranganna seo saor in aisce.

An Carn is working with local GACs to organise a series of beginner level Irish classes. Each of the clubs has chosen the age groups they would like to benefit from the classes. The classes will all be free of charge.

Dé hAoine 26 - Dé Sathairn 27 Aibreán AM: 5pm Dé hAoine - 4pm Dé Sathairn LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £30

Friday 26th - Saturday 27th April TIME: 5pm Friday - 4pm Saturday VENUE: An Carn COST: £30

Deireadh seachtaine tacaíochta do lucht AS Gaeilge. Beidh rang ann tráthnóna Dé hAoine agus imeachtaí agus siamsaíocht ann oíche Dé hAoine. Beidh rang ann maidin Dé Sathairn agus imeachtaí lasmuigh tráthnóna Dé Sathairn ag Tearmann Dúlra Dhroim nDamh.

A weekend to help support pupils at AS level doing Irish. There will be class on Friday evening followed by activities and entertainment on Friday night. There will be class on Saturday morning with outdoor activities on Saturday afternoon at Drumnaph Nature Reserve.

Cuir d’áit in áirithe faoi Aoine 12 Aibreán

Book your place before Friday 12th April

CLG EIMÉID, SLEACHT NÉILL BUNRANG GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA Dé Máirt 22 Eanáir - 26 Feabhra AM: 7.30 - 8.30pm OIDE: Barra Glas BUNRANG GAEILGE DO PHÁISTÍ P4 - P7 Déardaoin 31 Eanáir - 7 Márta SOS: 21 Feabhra AM: 7 - 8pm OIDE: Éilis Ní Chaiside

ROBERT EMMET’S GAC, SLAUGHTNEIL BEGINNERS’ IRISH CLASS FOR ADULTS Tuesday 22nd January - 26th February TIME: 7.30 - 8.30pm TUTOR: Barra Glas

LÁTHAIR: Clubtheach TEAGMHÁIL & ÁIRITHINTÍ: Caroline Mhic Ainmhire - 07974913931

BEGINNERS’ IRISH CLASS FOR P4 - P7 CHILDREN Thursday 31st January - 7th March BREAK: 21st February TIME: 7 - 8pm TUTOR: Éilis Ní Chaiside

CLG WATTY GRAHAM, AN GLEANN BUNRANG GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA Dé Máirt 29 Eanáir - 5 Márta SOS: Dé Máirt 19 Feabhra AM: 7.30 - 8.30pm OIDE: Nicole Cuskeran

VENUE: Clubhouse CONTACT & BOOKINGS: Caroline Mhic Ainmhire - 07974913931

BUNRANG GAEILGE DO PHÁISTÍ P4 - P7 Dé Luain 28 Eanáir - 4 Márta SOS: Dé Luain 18 Feabhra AM: 7 - 8pm OIDE: Nicole Cuskeran

WATTY GRAHAM’S GAC, GLEN BEGINNERS’ IRISH CLASS FOR ADULTS Tuesday 29th January - 5th March Break 19th February TIME: 7.30 - 8.30pm TUTOR: Nicole Cuskeran

LÁTHAIR: Clubtheach TEAGMHÁIL & ÁIRITHINTÍ: Louise Strathern - 07756400317 louisestrathern@gmail.com

BEGINNERS’ IRISH CLASS FOR P4 - P7 CHILDREN Monday 28th January - 4th March SOS: Monday 18th February TIME: 7 - 8pm TUTOR: Nicole Cuskeran

CLG MHÍCHEÁIL DAIBHÉID, AN SUAITREACH BUNRANG GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA Déardaoin 31 Eanáir - 14 Márta AM: 7.30 - 8.30pm OIDE: Malachaí Ó hÁgáin

VENUE: Clubhouse CONTACT & BOOKINGS: Louise Strathern - 07756400317 louisestrathern@gmail.com

LÁTHAIR: Clubtheach TEAGMHÁIL & ÁIRITHINTÍ: Malachaí Ó hÁgáin - 07746930591

MICHAEL DAVITT GAC, SWATRAGH BEGINNERS’ IRISH CLASS FOR ADULTS Thursday 31st January - 14th March TIME: 7.30 - 8.30pm TUTOR: Malachaí Ó hÁgáin VENUE: Clubhouse CONTACT & BOOKINGS: Malachaí Ó hÁgáin - 07746930591

facebook.com/ancarn1

DIANCHÚRSA GAEILGE DO DHALTAÍ GCSE Beidh an cúrsa seo dírithe ar ullmhúchán don scrúdú éisteachta amháin.

This course will focus on preparation for the listening test only.

DÁTA: Dé Sathairn 27 Aibreán AM: 10am - 3pm LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £15 (lón san áireamh)

Áirithintí/ Bookings Ticéid / ancarn.ya Tickets p

Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo ancarn.yapsody.com

DATE: Saturday 27th April TIME: 10am - 3pm VENUE: An Carn COST: £15 (lunch included) Booking is essential for this course ancarn.yapsody.com

sody.com 5 49978

+44 28 79

8

IRISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE FOR GCSE STUDENTS

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

9


OÍCHE LEABHRA FEABHRA

CLUB ABAIR AMHRÁN

Mar chuid d’fhéile náisiúnta na leabhar Gaeilge, Leabhra Feabhra, beidh Leabharlann Phobail Charn Tóchair á hathoscailt arís i ndiaidh athchóiriú an fhoirgnimh. Ag an ócáid seo beidh deis ag óg agus aosta spléachadh a thabhairt ar an réimse leabhar atá ar fáil do gach aoisghrúpa i nGaeilge.

Más spéis leat amhráin Ghaeilge, a bhfocail agus a mbrí, tá fáilte romhat chuig rang neamhfhoirmeálta in An Carn ina mbeidh cuid d’amhráin choitianta agus d’amhráin mhóra na Gaeilge á míniú agus á gceol. Is imeacht trí Ghaeilge é seo.

Beidh faill ag daoine an leabharlann a fheiceáil agus beidh seisiún Léamh Gasta ann ina bhfaighidh na rannpháirtithe blaiseadh de rogha leabhar as an leabharlann. Beidh cupán tae ar fáil fosta. Fáilte roimh chách. Is imeacht trí Ghaeilge é seo. DÁTA: Dé hAoine 1 Feabhra AM: 8 - 9.30pm LÁTHAIR: An Carn COSTAS: Saor in aisce

OÍCHE LEABHRA FEABHRA As part of the national festival of Irish language books, Leabhra Feabhra, Carntogher Community Library will reopen after the renovations at An Carn. At this event, young and old will have the chance to browse the range of Irish language books available for all age groups. People will have the chance to see the library and there will be a Quick Reading session, where participants will get a taste of a selection of books from the library. There will be a cup of tea available. Everyone welcome. This is an Irish language event.

Cupán tae, ceol agus cuideachta ina dhiaidh. Dátaí: Dé Domhnaigh 13 & 20 Eanáir; 3, 10 & 24 Feabhra Am: 7 - 8.30pm Aois: Daoine fásta agus daltaí meánscoile Láthair: An Carn Costas: Saor in aisce

CLUB ABAIR AMHRÁN

DAMHSA AR AN TSEAN-NÓS LE SEÁINÍN MHIC LUGHAIDH

SEAN NÓS DANCING WITH SEÁINÍN MHIC LUGHAIDH

Sraith 10 seachtaine de cheardlanna trí Ghaeilge agus beidh dhá sheisiún ar fáil:

A 10 week course of workshops through Irish and there will be two sessions available:

5.30 - 6PM Fóirsteanach do pháistí gan taithí nó ar bheagán taithí ar dhamhsa Gaelach atá i Rang 3 - Rang 5.

5.30 - 6PM Suitable for children with little or no experience of Irish dancing in Rang 3 - Rang 5.

6.15 - 6.45PM Fóirsteanach do pháistí a bhfuil taithí acu ar dhamhsa Gaelach agus/nó atá i Rang 6 agus Rang 7.

6.15 - 6.45PM Suitable for children with experience of Irish dancing and/or are in Rang 6 and Rang 7.

DÁTAÍ: Dé Céadaoin 23 Eanáir - 3 Aibreán SOS: 20 Feabhra COSTAS: £20 Cláraigh ar ancarn.yapsody.com

DATES: Wednesday 23rd January - 3rd April BREAK: 20th February COST: £20 Register at ancarn.yapsody.com

If you have an interest in Irish language songs, their words and meanings, you’re welcome to an informal class in An Carn, where some of the most popular and well known Irish language songs will be explained and sung. This is an Irish language event. There will be tea, music and craic afterwards. Dates: Sunday 13th & 20th January; 3rd, 10th & 24th February Time: 7 - 8.30pm Age: Adults and secondary school pupils Venue: An Carn Cost: Saor in aisce

DATE: Friday 1st February TIME: 8 - 9.30pm VENUE: An Carn COST: Free of charge

facebook.com/ancarn1

10

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

11


CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

CLUB IARSCOILE CHARN TÓCHAIR

CLUB IARSCOILE CHARN TÓCHAIR

Beidh imeachtaí uilig Chlub Óige Charn Tóchair trí Ghaeilge. Tá seans ann go n-athróidh an láthair de réir an imeachta.

All activities for Club Óige Charn Tóchair will be through Irish. There is a chance that the venue may change depending on the activity.

Beidh an Club Iarscoile ar siúl dhá lá sa tseachtain agus déanfaidh baill foirne an Chlub Óige páistí a bhailiú ó Bhunscoil Naomh Bríd.

The Club Iarscoile will take place twice per week and members of Club Óige staff will collect children from Bunscoil Naomh Bríd.

An réimse imeachtaí ar féidir leat a bheith ag dúil leis: • spórt • tráth ceisteanna • cispheil • ealaín & ceardaíocht • cluichí • drámaíocht • turais • tionscadail dúlra • comórtais

Range of activities you can expect: • sport • quizzes • basketball • arts & crafts • games • drama • nature projects • trips • competitions

Beidh na himeachtaí seo a reáchtáil againn ag an chlub iarscoile: spórt, boghdóireacht, treodóireacht, cluichí foirne agus ceardaíocht.

Activities offered at the Club Iarscoile will include: sport, archery, orienteering, team building games and useful crafts.

Tabhair de d’aire nach mbeidh cead ach ag daoine óga atá ag freastal ar imeachtaí an Chlub Óige go rialta i rith na bliana freastal ar thurais, ar an chlub snámha agus ar thurais thar oíche. CLUB ÓIGE LURAIGH R5 - 7 Beidh an club ar siúl gach Máirt ag toiseacht: 15/1/19 AM: 5 - 6.30pm AOIS: Rang 5 - Rang 7 COSTAS: £1 gach seachtain CLUB ÓIGE BLIAIN 11+ Beidh an club ar siúl gach Céadaoin ag toiseacht: 16/1/19 AM: 4 - 5.30pm AOIS: Bliain 11 ar aghaidh COSTAS: £1 gach seachtain CLUB ÓIGE BLIAIN 8 - 10 Beidh an club ar siúl gach Déardaoin ag toiseacht: 17/1/19 AM: 4 - 5.30pm AOIS: Bliain 8 - Bliain 10 COSTAS: £1 gach seachtain

Please note trips, swimming clubs, residential trips away are only open to young people who are in regular attendance of Club Óige events throughout the year. CLUB ÓIGE LURAIGH R5 - 7 The club will take place every Tuesday starting: 15/1/19 TIME: 5 - 6.30pm AGE: Rang 5 - Rang 7 COST: £1 every week CLUB ÓIGE BLIAIN 11+ This club will take place every Wednesday starting: 16/1/19 TIME: 4 - 5.30pm AGE: Bliain 11 upwards COST: £1 every week

CLUB IARSCOILE R5 - 6 Beidh an club ar siúl gach Céadaoin ag toiseacht: 16/1/19 AM: 3 - 4pm AOIS: Rang 5 - Rang 6 COSTAS: Saor in aisce CLUB IARSCOILE R7 Beidh an club ar siúl gach Déardaoin ag toiseacht: 17/1/19 AM: 3 - 4pm AOIS: Rang 7 COSTAS: Saor in aisce

Anyone wishing to partake in Club Iarscoile must be preregistered. Please send a text 07834181888 to do so. CLUB IARSCOILE R5 - 6 This club will take place every Wednesday starting: 16/1/19 TIME: 3 - 4pm AGE: Rang 5 - 6 COST: Free of charge CLUB IARSCOILE R7 This club will take place every Thursday starting: 17/1/19 TIME: 3 - 4pm AGE: Rang 7 COST: Free of charge

CLUB ÓIGE BLIAIN 8 - 10 This club will take place every Thursday starting: 17/1/19 TIME: 4 - 5.30pm AGE: Bliain 8 - Bliain 10 COST: £1 every week

id tí/ Ticé Áirithin / Tickets s g Bookin.yapsody.com ancarn 795 49978 +44 28

12

Ní mór do gach duine a bhfuil rún acu freastal ar an Chlub Iarscoile bheith réamhchláraithe. Díreach seol téacs chuig 07834181888 leis seo a dhéanamh.

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

CEARDLANN BHOGHDÓIREACHTA

ARCHERY WORKSHOP

Bí linn agus foghlaim an scil ársa seo i suíomh suaimhneach. Beidh rogha trí am ann do na ceardlanna agus ní féidir ach le hochtar clárú don am céanna. Beidh an cheardlann seo trí Ghaeilge.

Join us and learn this ancient skill in an ambient and peaceful setting. There will be three timeslots to avail of with a limit of 8 participants per slot. This workshop will be through Irish.

DÁTA: Dé Sathairn 2/2/19 AOIS: Bliain 8 ar aghaidh LÁTHAIR: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh COSTAS: £5 an duine

DATE: Saturday 2/2/19 AGE: Bliain 8 upwards VENUE: Drumnaph Nature Reserve COST: £5 per person

AMANNA: 10 - 11am 11am - 12 meán lae 12 meán lae - 1pm

TIMES: 10 - 11am 11am - 12 noon 12 noon - 1pm

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

13


Deartháireacha Fanzini DÉ SATHAIRN 2 MÁRTA Saturday 2nd March AMANNA // Times 1ú Seó: 12 meán lae // 1st Show: 12 noon 2ú Seó: 1pm // 2nd Show: 1pm LÁTHAIR // Venue: An Carn AOIS // Age: Naíscoil - Rang 3 COSTAS: £2 an páiste // Cost: £2 per child TICÉID // Tickets: ancarn.yapsody.com

AOINE 8 MÁRTA Friday 8th March AMANNA // TIMES 1ú Seó: 9.20am // 1st Show: 9.20am 2ú Seó: 11:20am // 2nd Show: 11:20am LÁTHAIR // Venue: An Coire COSTAS // Cost: £3 an páiste // £3 per child Is féidir le daltaí naíscoile & bunscoile a bheith ag dúil le seó spraíúil, greannmhar leis na deartháireacha Fanzini agus an seó úr nua s’acu, Bailé Poulet. Na scoil & Bunscoil children can look forward to a fun and laugh-out-loud show with the Fanzini Brother’s and their brand new show Ballet Poulet. Beidh seomra ar fáil do pháistí á lón pacáilte a ithe, más gá. A room will be available for children to eat their packed lunches in, if needed.

Seó puipéad le hamhráin agus rannta do pháistí óga. Do pháistí sa chóras Gaeloideachais. Puppet show with poems and songs for young children. For children attending Irish-Medium Education.


DIANCHÚRSA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA

SPRAOI NA SCOILEANNA

Beidh 5 leibhéal ar fáil: Bunrang, Meánrang íochtarach, Meánrang Uachtarach, Ardrang agus Rang Cruinnis.

Réimse imeachtaí spraíúla idirghníomhacha do scoileanna. Beidh £50 ar fáil do gach scoil le cur i dtreo costais taistil. COSTAS: Saor in aisce 13/3/19 - Trí Ghaeilge Fóirsteanach do dhaltaí Gaelscoile i Rang 7

DÁTA: Dé Sathairn 16 Márta AM: 10am - 3pm LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £15 (lón san áireamh) Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo ancarn.yapsody.com

14/3/19 - Dátheangach Fóirsteanach do dhaltaí as Bunscoileanna Béarla i P7

IRISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE FOR ADULTS

15/3/19 - Trí Ghaeilge Fóirsteanach do dhaltaí Meánscoile Bliain 8 Bliain 10

SPRAOI NA SCOILEANNA

There will be 5 levels available: Beginner, Lower Intermediate, Higher Intermediate, Advanced and Cruinneas.

A range of fun interactive activities for schools. £50 will be available to schools to help cover transport costs. COST: Free of charge 13/3/19 - Through Irish Suitable for Gaelscoil children in Rang 7

DATE: Saturday 16th March TIME: 10am - 3pm VENUE: An Carn COST: £15 (lunch included)

14/3/19 - Bilingual Suitable for P7 children in English Medium Primary Schools

Booking is essential for this course ancarn.yapsody.com

15/3/19 - Though Irish Suitable for Secondary School students in Year 8 - Year 10

VISIT US ONLINE TODAY

E B G G&B I & E

Áirithintí/ Bookings Ticéid / ancarn.ya Tickets p sody.com 5 49978

+44 28 79

16

RANGANNA CEARDLANNA CLASSES/ WORKSHOPS

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

THROUGH ENGLISH TRÍ BHÉARLA TRÍ GHAEILGE DÁTHEANGACH BILINGUAL

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

17


SCÉALAÍOCHT DO PHÁISTÍ ÓGA

GAEILGE DON TEAGHLACH

Seisiún idirghníomhach 40 bomaite le Myra Zepf, an t-údar gradamach. Fóirsteanach do pháistí Naíscoile, Rang 1 agus Rang 2. Beidh deis ann fosta bualadh le Myra i seisiún sínithe leabhar i Siopa An Carn díreach ina dhiaidh.

Clár píolótach 8 seachtaine do thuistí/cúramóirí gan mórán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith ar mhaith leo Gaeilge a fhoghlaim lena húsáid sa teaghlach.

DÁTA: Dé Sathairn 9 Feabhra AM: 11am nó 12 meán lae LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £3 an páiste (daoine fásta in aisce)

STORYTELLING FOR YOUNG CHILDREN A 40 minute interactive session with award winning author Myra Zepf, suitable for children in Naíscoil, Rang 1 and Rang 2. There will also be an opportunity to meet Myra at a book signing session in Siopa an Carn directly after the sessions. DATE: Saturday 9th February TIME: 11am or 12 noon VENUE: An Carn COST: £3 per child (adults go free)

Gheobhaidh na rannpháirtithe áis foghlama 120+ leathanach le focail úsáideacha, frásaí, rannta, amhráin agus bileoga oibre chomh maith le rochtain ar chomhaid fuaime atá ag gabháil léi. Tá an clár speisialta seo cruthaithe ag Conradh na Gaeilge Charn Tóchair i ndiaidh comhairliúcháin le tuismitheoirí agus cúramóirí. Fáilte roimh bhabaithe agus thachráin. DÁTAÍ: Dé Céadaoin 30 Eanáir - 27 Márta SOS: 20 Feabhra AM: 9.15 - 10.15am ÉASCAITHEOIR: Siobhán Ní Dhoibhlin LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £30 (áiseanna foghlama san áireamh)

IRISH FOR THE FAMILY An 8 week pilot programme for parents/carers with little or no Irish who would like to learn Irish to use with the family.

PILATES

TAI CHI - QIGONG

2 x cúrsa 6 seachtaine do gach leibhéal rannpháirtithe. Mata nó mála codlata de dhíth.

Is ealaín chatha bhog é Tai Chi arb ar mhaithe le buntáistí sláinte go príomha a chleachtar í. Cuireann sí béim ar shuaimhneas iomlán, agus go bunúsach is foirm mhachnaimh í.

DÁTAÍ: Déardaoin 17/1/19 - 28/2/19 & 7/3/19 - 18/4/19 AM: 7 - 8pm ÉASCAITHEOIR: Therese Connery LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £35 an cúrsa Ní mór áit a chur in áirithe do na cúrsaí seo.

Tugann gluaiseachtaí boga malla líofa Tai Chi buntáistí fisiciúla agus meabhrach ar nós: • Níos mó nirt • Níos mó fuinnimh • Níos mó solúbthachta

• Aird níos fearr • Teacht aniar níos fearr • Níos lú struis

2 x cúrsa 6 seachtaine

PILATES

2 x 7 week courses for all levels of participant. Mat or sleeping bag required. DATES: Thursday 17/1/19 - 28/2/19 & 7/3/19 - 18/4/19 TIME: 7 - 8pm FACILITATOR: Therese Connery VENUE: An Carn COST: £35 per course Booking is essential for these courses.

DÁTAÍ: Dé Máirt 29/1/19 - 5/3/19 & 12/3/19 16/4/19 AM: 7.30 - 8.30pm ÉASCAITHEOIR: Margaret O’Hagan LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £30 an cúrsa Ní mór áit a chur in áirithe do na cúrsaí seo.

TAI CHI - QIGONG Tai Chi is a soft martial art primarily practiced for health benefits which emphasises complete relaxation, and is essentially a form of meditation.

EOLAÍ EALA ÍON & IMEACHTA Í ARTS & EVEN TS GUIDE

Eanáir - Aibre án 2019 January - April 2019

Through Tai Chi’s soft, slow flowing movements physical and mental benefits include: • Increased Strength • Boosted Energy • Increased Flexibility

ancarn.yapsod y.com www.ancarn.o rg

Participants will get a 120+ page learning resource with useful words, phrases, rhymes, songs and worksheets as well as access to accompanying sound files. The unique programme has been created by Conradh na Gaeilge Charn Tóchair (at An Carn) following consultation with parents and carers. Babies and toddlers welcome. DATE: Wednesday 30th January - 27th March BREAK: Wednesday 20th February TIME: 9.15 - 10.15am FACILITATOR: Siobhán Ní Dhoibhlin VENUE: An Coire COST: £30 (includes learning resources)

2 x 6 week courses

éid tí/ Tic ets n i h t i r Ái ick ngs/ T om Booki apsody.c 8 n.y ancar 8 795 4997 2 4 +4

• Improved Concentration • Increased Stamina • Reduced Stress

DATES: Tuesday 29/1/19 - 5/3/19 & 12/3/19 16/4/19 TIME: 7.30 - 8.30pm FACILITATOR: Margaret O’Hagan VENUE: An Carn COST: £30 per course Booking is essential for these courses.

facebook.com/ancarn1

18

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

19


TIONSCADAL NA SAORÁNACH DIGITEACH R-Chlinic Digiteach: Déardaoin 24 Eanáir 9.30am - 4.30pm Buail isteach faoi choinne seisiún oiliúna duine le duine ar an dóigh le barr tairbhe a bhaint as do tháibléad, do ghuthán cliste nó do ghaireas. Tabhair do ghaireas iniompartha féin leat. Ní mór áit a chur in áirithe do na dátaí thíos: • Intreoir iPad Cuid 1: Déardaoin 31 Eanáir, 9.30 - 11.30am • Intreoir iPad Cuid 2: Déardaoin 7 Feabhra, 9.30 - 11.30am • Gréasánú Sóisialta: Déardaoin 14 Feabhra, 9.30 - 11.30am • Taisteal: Déardaoin 21 Feabhra, 9.30 - 11.30am • Do Shláinte Ar Líne: Déardaoin 28 Feabhra, 9.30 - 11.30am • Camscéimeanna Idirlín: Déardaoin 7 Márta, 9.30 - 11.30am • Siopadóireacht Ar Líne: Déardaoin 14 Márta, 9.30 - 11.30am Beidh líon beag táibléad ar fáil más gá. I ndiaidh gach seisiún acu seo beidh Clinic Buail Isteach Digiteach ann 1.30 - 4.30pm, faoi choinne 1-2-1 seisiún oiliúna duine le duine ar an dóigh le barr tairbhe a bhaint as do tháibléad, do ghuthán cliste nó do ghaireas.

DIGITAL CITIZEN PROJECT Digital E-Clinic: Thursday 24th January, 9.30am - 4.30pm Drop in for a 1-2-1 training session on how to get the best from your tablet, smartphone or device. Bring along your own portable device. Booking is essential for the dates below: • iPad Introduction Part 1: Thursday 31st January, 9.30 - 11.30am • iPad Introduction part 2: Thursday 7th February, 9.30 - 11.30am • Social Networking: Thursday 14th February, 9.30 - 11.30am • Travel: Thursday 21st February, 9.30 - 11.30am • Your Health Online: Thursday 28th February, 9.30 - 11.30am • Internet Scams: Thursday 7th March, 9.30 - 11.30am • Shopping Online: Thursday 14th March, 9.30 - 11.30am A small number of tablets will be available if required. Each of these dates will also be followed by a drop in Digital E-Clinic from 1.30 - 4.30pm, for a 1-2-1 training session on how to get the best from your tablet, smartphone or device. FACILITATOR: Libraries NI VENUE: An Carn COST: Free of charge

Éascaitheoir: Leabharlanna Thuaisceart na hÉireann LÁTHAIR: An Carn COSTAS: Saor in aisce

CEARDAÍOCHT LÁR TÉARMA

MID TERM CRAFTS P1 - P3: A craft class making your own artwork using paint, glue, glitter, and lots of fun! P4 - Year 8: Come and learn how to make your own woolly wonder of a picture! Learn how to wet felt wool to create a felted masterpiece.

DÁTA: Dé Céadaoin 20 Feabhra AM: 10am - 12 meán lae: R1 - R3 12.30 - 2.30pm: R4 Bliain 8 ÉASCAITHEOIR: Louisa Kelly LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £5 (ábhair san áireamh)

DATE: Wednesday 20th February TIME: 10am - 12 noon: P1 - P3 12.30 - 2.30pm: P4 - Year 8 FACILITATOR: Louisa Kelly VENUE: An Coire COST: £5 (materials included)

CEARDLANN SEODRA DO PHÁISTÍ

FUÁIL SOS Tá an cúrsa seo fóirsteanach do bhuntosaitheoirí nó do dhaoine le roinnt taithí ag úsáid inneall fuála. Cúrsa 6 seachtain.

Tar agus déan bráisléid chairdis ildaite i ndearaí éagsúla, thig leat ceann a dhéanamh do do chara agus ceann duit féin! DÁTA: Déardaoin 21 Feabhra AM: 10am - 12 meán lae: R1 - R3 12.30 - 2.30pm: R4 - Bliain 8 ÉASCAITHEOIR: Carmel Harkin LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £5 (ábhair san áireamh)

Caithfidh gach rannpháirtí a n-inneall fuála féin a bheith leo. DÁTAÍ: Dé Céadaoin 6/3/19 - 10/4/19 AM: 7 - 9pm LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £30

SEWING SOS

JEWELLERY WORKSHOP DO PHÁISTÍ Come along and make some colourful friendship bracelets in various designs, you can make one for your friend and one for yourself!

This course is suitable for complete beginners or people with some experience in using a sewing machine. 6 week course. All participants must supply their own sewing machine. DATES: Wednesday 6/3/19 - 10/4/19 TIME: 7 - 9pm VENUE: An Carn COST: £30

DATE: Thursday 21st February TIME: 10am - 12 noon: P1 - P3 12.30 - 2.30pm: P4 - Year 8 FACILITATOR: Carmel Harkin VENUE: An Coire COST: £5 (materials included)

20

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

21


CEARDAÍOCHT NA CÁSCA DO PHÁISTÍ

EALAÍON TEICSTÍLE LE ANDREA HAYES

Tar agus bain sult as ceardaíocht spraíúil na Cásca!

Fiosraigh na teicnící teicstíle a úsáidtear in obair ealaíne Andrea agus cruthaigh do phictiúr crainn féin den tséasúr is fearr leat, ag úsáid péinte, fabraice agus saorbhróidnéireacht mheaisín.

DÁTA: Dé Máirt 23 Aibreán AM: 10am - 12 meán lae: R1 - R3 12.30 - 2.30pm: R4 - Bliain 8 ÉASCAITHEOIR: Carmel Harkin LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £5 (ábhair san áireamh)

EASTER CRAFTS FOR CHILDREN Come and enjoy some Easter craft fun! DATE: Tuesday 23rd April TIME: 10am - 12 noon: P1 - P3 12.30 - 2.30pm: P4 - Year 8 FACILITATOR: Carmel Harkin VENUE: An Coire COST: £5 (materials included)

DÁTA: Dé Sathairn 6 Aibreán AM: 10am - 4pm LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £35 (lón san áireamh)

TEXTILE ART WITH ANDREA HAYES

CLUB FUÁLA DO PHÁISTÍ

CHILDREN’S SEWING CLUB

Foghlaimeoidh na páistí sa Chlub Fuála seo an scil saoil iontach sin fuáil le meaisín fuála. I 6 seachtaine foghlaimeoigh siad bunscileanna na fuála agus beidh neart spraoi agus deiseanna cruthaitheachta acu. Déanfaidh na páistí réimse tograí beaga.

Our Sewing Club introduces children to the wonderful life skill of sewing using a sewing machine. In 6 weeks the children will learn the basics of sewing and have loads of fun and time to be creative. Children will do a range of small projects.

Cuirfear gach ábhar ar fáil. Caithfidh na páistí a meaisín fuála féin a thabhairt leo, ach tá cúpla meaisín ar fáil ach iad a iarraidh.

All materials will be provided. Children must bring along their own sewing machine. However, a few machines are available on request.

DÁTAÍ: Dé Sathairn 26/1/19 - 16/2/19 AM: 10am - 12 meán lae AOIS: 10+ LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £30

DATES: Saturday 26/1/19 - 16/2/19 TIME: 10am – 12noon AGE: 10+ VENUE: An Carn COST: £30

Explore textile techniques used in Andrea’s artwork and create your very own tree picture of your favourite season using paint, fabric and free machine embroidery. DATE: Saturday 6th April TIME: 10am - 4pm VENUE: An Coire PRICE: £35 (lunch included)

tí/ Ticéid Áirithin Tickets s/ g Bookin apsody.com ancarn.y 95 49978 7 +44 28

facebook.com/ancarn1

22

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

23


RANG DAMHSA GAELACH - SCOIL DAMHSA GAELACH MCERLEAN Foghlaim ealaín an damhsa Ghaelaigh le Scoil Damhsa Gaelach McErlean, scoil faoi stiúir an tSeaimpín Uile-Éireann agus Dhomhanda, Rebecca McErlean T.C.R.G. Cé acu ar mhaithe le spraoi, cairdeas, aclaíocht nó le bheith ag iomaíocht i bhfeiseanna é, is iontach an scil é an damhsa Gaelach. Fáilte roimh bhuachaillí agus cailíní d’aois 3+ agus ar tosaitheoirí iad. Gach tráthnóna Mháirt AM: 6.30 - 8.30pm COSTAS: £3.50 an páiste rátaí teaghlaigh ar fáil) Déan teagmháil le Rebecca ar 077 4656 6866 le do pháiste a chlárú. facebook.com/mcerleanschoolofirishdancing

IRISH DANCING CLASS MCERLEAN SCHOOL OF IRISH DANCING Learn the art of Irish Dance with the McErlean School of Irish Dancing, under tuition of All-Ireland & International Champion, Rebecca McErlean T.C.R.G. Whether it is just for fun, friendship, fitness or to compete in feiseanna, Irish dancing is a brilliant skill to learn. All beginner boys and girls welcome aged 3+. Every Tuesday evening TIME: 6.30 - 8.30pm COST: £3.50 per child (family rates available) Contact Rebecca on 077 4656 6866 to enrol your child. facebook.com/mcerleanschoolofirishdancing

CEOLTÓIRÍ LÚRAIGH RANGANNA CEOIL

CEOLTÓIRÍ LÚRAIGH - MUSIC CLASSES

Tá neart múinteoirí ag Ceoltóirí Lúraigh a bhfuil taithí iontach acu ag teagasc agus bíonn siad ag eagrú ceardlann, seisiún agus turas le linn na bliana. Má tá suim agat ceol traidisiúnta a fhoghlaim bí i dteagmháil nó tar chuig an chlárú. Beidh ranganna ar fáil de réir uimhreacha.

Ceoltóirí Lúraigh has a wealth of experienced teachers and organise workshops, sessions and trips throughout the year. If you are interested in learning traditional Irish music get in touch or come along to registration. Classes will be available dependant on numbers.

Clárú agus Céad Rang: AN CARN: Dé Máirt 29 Eanáir CLG AN GHLEANNA: Déardaoin 31 Eanáir AM: 7 - 8.30pm

Registration and First Class: AN CARN: Tuesday 29th January GLEN GAA: Thursday 31st January TIME: 7 - 8.30pm

RANGANNA AR FÁIL: • Feadóg Stáin • Bainseó • Bosca Ceoil • Fidil • Bodhrán

CLASSES AVAILABLE: • Tin Whistle • Banjo • Accordion • Fiddle • Bodhrán

• Cláirseach (líon teoranta le fáil ar cíos) • Giotár Traidisiúnta • Rang Measctha do Dhaoine Fásta

£40 agus £5 ballraíocht teaghlaigh do théarma 10 seachtaine Lamháltais teaghlaigh ar fáil. Tuilleadh eolais ar fáil: 028 795 49978 - info@ceoltoiriluraigh.org

• Harp (a limited amount available to hire) • Traditional Guitar • Mixed Class for Adults

£40 and £5 family membership for 10 week term Family discounts available. Further information available: 028 795 49978 - info@ceoltoiriluraigh.org

icéid intí/ T kets h t i r i Á ic ngs/ T om Booki .yapsody.c 8 n ancar 8 795 4997 +44 2

24

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

25


CEARDLANN UASCHÚRSALA TROSCÁIN

FURNITURE UPCYCLING WORKSHOP

Roghnaigh ball troscáin ónár réimse agus faigh amach cén dóigh lena athrú ó bhonn. Foghlaim an dóigh le péint a mheascadh don imir fhoirfe, déan péint ar stíl cailce, bain triail as découpage, ciaradh agus fiú bunchumhdaitheoireacht.

Choose a piece of furniture from our range and find out how to transform it. Learn how to mix paint for the perfect shade, make chalk style paint, perhaps try decoupage, waxing and even basic upholstery.

Ansin tabhair do phíosa troscáin críochnaithe abhaile leat. Tá spéis ag Anne Warnock in athnuachan agus athstíliú seantroscáin le fada. Bhunaigh sí Annabelle’s Attic, le beatha nua a thabhairt do sheantroscán agus leis na scileanna sin a theagasc do dhaoine nua tríd na ceardlanna uaschúrsála. DÁTA: Dé Sathairn 23 Márta AM: 10.30am - 3.30pm LÁTHAIR: An Coire ÉASCAITHEOIR: Anne Warnock COSTAS: £40 / £30 má thógann tú do phíosa troscáin féin leat (ábhair, píosa troscáin agus lón éadrom san áireamh)

Then take your finished piece of furniture home with you. Anne Warnock has been interested in rejuvenating and restyling old furniture for a long time. She set up Annabelle’s Attic, to breathe new life into old furniture & pass those skills onto new people though upcycling workshops. DATE: Saturday 23rd March TIME: 10.30am - 3.30pm VENUE: An Coire FACILITATOR: Anne Warnock COST: £40 / £30 if you bring your own furniture (includes light lunch, piece of furniture and all materials)

SLÁINTE & FOLLÁINE HEALTH & WELLBEING VISIT US ONLINE TODAY

tí/ Ticéid Áirithin Tickets s/ g Bookin apsody.com ancarn.y 95 49978 7 +44 28

26

E B G G&B I & E

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

THROUGH ENGLISH TRÍ BHÉARLA TRÍ GHAEILGE DÁTHEANGACH BILINGUAL

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

27


CEARDLANN I NDÉANTÚS CATHAOIREACHA ADHMAID DO BHUNTOSAITHEOIRÍ

CEARDLANN COIRCEOGA LOMÁIN DON BHEACHAIREACHT NÁDÚRTHA

Goitse go bhfoghlaimeoidh tú an cheird seo, déantús cathaoireacha adhmaid. Foghlaimeoidh tú scileanna an tsaoir adhmaid thraidisiúnta in Éirinn agus tú ag déanamh droimstól tríchosach álainn nó stól íseal gaelach. Gheobhaidh tú tuiscint ar adhmad, roghnú uirlise agus dearadh táirge, agus sa deireadh beidh suíochán feidhmiúil agat le tabhairt leat abhaile agus beidh na scileanna agat le tuilleadh a dhéanamh.

Ceardlann 2 lá i ndéanamh coirceoga lomáin, mar a bhfoghlaimeoidh na rannpháirtithe na scileanna le coirceog lomáin a dhéanamh, coirceog speisialta i riocht choirceog nádúrtha na beiche meala. Foghlaimeoidh tú fosta faoi shaol na beiche meala agus a coilíneachta. Beidh páirt ghníomhach agat i ndéanamh agus i gcur in airde na coirceoige, rud a chuideoidh le caomhnú na mbeach meala in Éirinn.

Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo. DÁTA: Dé Sathairn 16 agus Dé Domhnaigh 17 Feabhra AM: 10am - 5pm ÉASCAITHEOIR: Skills Unearthed LÁTHAIR: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh COSTAS: £60 (ábhair agus lón san áireamh ar an dá lá)

BEGINNERS’ HEDGE CHAIR MAKING WORKSHOP Come and learn the craft of hedge chairmaking. You will learn the skills of the traditional Irish hedge carpenter whilst making a simple but elegant 3 legged back-stool or Irish creepie. You will gain an understanding of timber choice, tool selection and project design, ending up with a functional seat to take home and the skills to make more. Booking is essential for this course. DATE: Saturday 16th and Sunday 17th February TIME: 10am - 5pm FACILITATOR: Skills Unearthed VENUE: Drumnaph Nature Reserve COST: £60 (including materials and lunch both days)

28

Ní mór áit a chur in áirithe don chúrsa seo. DÁTAÍ: Dé Sathairn 30 agus Dé Domhnaigh 31 Márta AM: 10am - 4pm ÉASCAITHEOIR: Boomtreebees LÁTHAIR: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh COSTAS: £50 (lón san áireamh)

CEARDLANN RUAIMEANNA NÁDÚRTHA

NATURAL DYES WORKSHOP

Cuirfidh na rannpháirtithe eolas ar na dathanna áille atá le fáil ó ruaimneoireacht nádúrtha, ag úsáid ruaimeacháin a fhaightear go flúirseach i bhfálta sceach, i gceapóga glasraí agus i gcófraí na cistine, ar nós neantóga, sméara dubha, craicne oinniúin dhearga agus órga, agus cál dearg. Caithfear am fosta ag fiosrú dathanna ó choirt crainn ar fud an domhain. Beimid ag úsáid línéadach Éireannach ó Flaxmill Textiles don dathú. Foghlaimeoidh gach rannpháirtí roinnt teicnící lámhfhuála ag úsáid snáth línéadaigh lena samplaí daite a cheangal in obair phaistí. Tabhair leat naprún nó seanéadaí, leabhar nótaí le d’oidis dathanna a scríobh síos, agus ceamara. Ní mór áit a chur in áirithe don cheardlann seo. DÁTA: Dé Sathairn 9 Márta AM: 10.30 - 3pm ÉASCAITHEOIR: Colours and Cloth LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £25 (lón éadrom san áireamh)

This workshop will introduce participants to the rewarding colours achieved from natural dyeing. We will be using dyestuffs found in abundance in hedgerows, vegetable patches and kitchen cupboards. These will include nettles, blackberries, red and golden onion skins and red cabbage. We will also spend time discovering colours from barks from across the globe. We will be using Irish linen from Flaxmill Textiles to colour. Each participant can learn some hand stitching techniques using linen thread to patchwork together their colour samples. Please bring an apron or old clothes, a notepad to record your colour recipes and a camera. Booking is essential for this workshop. DATE: Saturday 9th March 2019 TIME: 10.30 - 3pm FACILITATOR: Colours and Cloth VENUE: An Coire COST: £25 (light lunch included)

LOGHIVE WORKSHOP FOR NATURAL BEEKEEPING A 2 day loghive making workshop, where participants will learn the skills required to make a loghive, a special beehive that mimics the honeybees natural abode. Throughout the workshop you will learn about the life of the honeybee and its colony. You will be actively involved in the making and erecting of the hive. By doing so you will help with the conservation of honeybees in Ireland. Booking is essential for this course. DATE: Saturday 30th and Sunday 31st March TIME: 10am - 4pm FACILITATOR: Boomtreebees VENUE: Drumnaph Nature Reserve / An Carn COST: £50 (lunch included)

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

29


CEARDLANN ATHBHRÍGH LUIBHEANNA AN EARRAIGH Neartaigh do chóras imdhíonachta agus foghlaim an dóigh le hathbhrígh fholláine ghlantacha a dhéanamh duit féin agus do do theaghlach ag úsáid luibheanna a fhástar go háitiúil Ní mór áit a chur in áirithe don cheardlann seo. DÁTA: Dé Domhnaigh 24 Márta AM: 2 - 5pm ÉASCAITHEOIR: The Little Herbalista LÁTHAIR: An Croí COSTAS: £15

SPRING HERBAL TONICS WORKSHOP Give your immune system a boost and learn how to make healthy, cleansing tonics using locally grown herbs for yourself and your family. Booking is essential for this workshop. DATE: Sunday 24th March TIME: 2 - 5pm FACILITATOR: The Little Herbalista VENUE: An Croí COST: £15

INTREOIR DO CHOIPEADH GLASRAÍ AGUS DÉANAMH FÍONA Bain sult as oíche neamhfhoirmeálta leis na garraíodóirí ó Chuibhrinn Phobail Charn Tóchair. Blaisfidh tú coipeoirí blasta agus foghlaimeoidh tú faoi na bealaí cruthaitheacha a n-úsáideann siad táirgí úra ón ghairdín Ní mór áit a chur in áirithe don cheardlann seo. DÁTA: Déardaoin 7 Feabhra AM: 6.30 - 9pm ÉASCAITHEOIR: Cuibhrinn Phobail Charn Tóchair LÁTHAIR: An Croí COSTAS: £15 (béile éadrom san áireamh)

AN INTRODUCTION TO FERMENTING VEGETABLES AND WINE MAKING

TÓGÁIL BALLA CLOCH SHINGIL Cuidigh linn gnáthóg speisialta a chruthú do réimse leathan fiadhúlra trí scileanna tógála balla cloch shingil a fhoghlaim. Beimid ag úsáid cloch áitiúil atá ar fáil go nádúrtha le balla teorann álainn traidisiúnta a chruthú. DÁTA: Dé hAoine 18 Eanáir AM: 10am - 4pm ÉASCAITHEOIR: Skills Unearthed LÁTHAIR: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh COSTAS: Saor in aisce (lón éadrom san áireamh)

DRY STONE WALLING Join us in creating a unique habitat for a wide range of wildlife by learning the skills of Dry Stone Walling. We will be using naturally occurring, local stone to create a beautiful, traditional boundary wall. DATE: Friday 18th January TIME: 10am - 4pm FACILITATOR: Skills Unearthed VENUE: Drumnaph Nature Reserve COST: Free of charge (light lunch provided)

Enjoy an informal evening with the gardeners from Carntogher Community Allotments. You will sample delicious ferments and learn about the creative ways they use fresh produce from the garden. Booking is essential for this course. DATE: Thursday 7th February TIME: 6.30 - 9pm FACILITATOR: Carntogher Community Allotments VENUE: An Croí COST: £15 (light meal included)

facebook.com/ancarn1

30

Eolaí Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

31


IMEACHTAÍ EVENTS VISIT US ONLINE TODAY

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

33


LE IL TÁ / E IC PR

£2

GRÚPA TUISTÍ AGUS TACHRÁN Parent and Toddler Group

9.45 11.30am

• Cócaireacht / Cookery • Ealaín / Art

An Coire Tirkane Road, Maghera

DOIRSE // Doors: 8.30pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (U-16s)

EOLAS Info Email mary@naiscoil.org or An Carn T. 028 7954 9978

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

STARTING MONDAY 14TH JANUARY

After 5 years of blood, sweat, babies & tears The Rapparees are proud to have finished their 4th studio album ‘Recharged’; recorded in Bann View Studios Portglenone.

DÉ SATHAIRN 2 FEABHRA Saturday 2nd February

ancarn.yapsody.com BEÁR AR FÁIL // Bar available

• Ióga / Yoga • Scéalaíocht / Storytelling

The Rapparees

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

‘Fireside Seisiún afterwards till late ‘Seisiún Cois Tine’ ina dhiaidh go dtí go mall


Dónal Clancy & Ciarán Ó Gealbháin DÉ SATHAIRN 16 MÁRTA Saturday 16th March DOIRSE // Doors: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £7.50 / £5 (U-16s) ancarn.yapsody.com BEÁR AR FÁIL // Bar available

‘Fireside Seisiún’ afterwards till late ‘Seisiún Cois Tine’ ina dhiaidh go dtí go mall

Scoil Cheoil na Cásca Easter Music School 23 - 27 AIBREÁN 23rd - 27th April AM // Time: 10am - 1pm LÁTHAIR // Venue: An Coire AOIS // Age: 11+ Caithfidh na ceoltóirí bheidh ar meánleibhéal/ardleibhéal Musicians must be of intermediate/advanced level

COSTAS // Price: £40 SMAILC SAN ÁIREAMH // Snack included NÍ MÓR D’ÁIT A CHUR IN ÁIRITHE! // Booking essential!

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

02879549978 | info@ancarn.org

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

www.ancarn.org

Bígí linn do sheachtain ceardlann le beirt de na ceoltóirí traidisiúnta is fearr in Éirinn ag Scoil Cheoil na Cásca, atá ag dul ó neart go neart ó thosaigh sí cúig bliana ó shin! Join us for a week long workshop with 2 of Ireland’s Finest Irish Traditional Musicians at our Easter Music School, growing ever more popular over the past 4 years! Ag tosú Dé Máirt 23 Aibreán agus ag críochnú Dé Sathairn 27, beidh ná ceoltóirí ag obair ar chuid ceoil mar ghrúpa le teacht ar stáitse le ‘The Paul McKenna Band’ ag a gceolchoirm ar an Sathairn! Starting on Tuesday 23rd April,and finishing on Saturday 27th, the musicians will work on music as a group to perform on stage with ‘The Paul McKenna Band’ at their concert on the Saturday night!


TM

The Paul McKenna Band UAIREANTA OSCAILTE 9am - 4pm Luan go Satharn

DÉ SATHAIRN 27 AIBREÁN Saturday 27th April DOIRSE // Doors: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (U-16s) ancarn.yapsody.com BEÁR AR FÁIL // Bar available

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH 02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

OPENING HOURS 9am - 4pm Monday to Saturday ‘Fireside Seisiún afterwards till late ‘Seisiún Cois Tine’ ina dhiaidh go dtí go mall

• • • • •

Coffee, Tea and Speciality Teas Breakfast, Brunch and Lunch Paninis, Sandwiches and Toasties Soup and Daily Specials Scones,Sweet Things and Cold Drinks

• • • •

Children's Corner Garden Seating School Run Specials Outside Catering Available


Doire Derry

Le

at

An Carn il sco Bun

Br

CÁ BHFUIL MUID? Where are we?

Br

Cúil Raithin Coleraine

G

hC

hi

an

a

Carn Tóchair Carntogher

ho

Droim nDamh

rt

an

ir

Br Th

Gh

na hia ír C

Br

A6

lea

nn

Sh

MAOINITHEOIRÍ Funders

in

An Chorr Chríochach Cookstown

Machaire Rátha Maghera

Béal Feirste Belfast

AN GHAEILGE IRISH LANGUAGE RANGANNA/CEARDLANNA CLASSES/WORKSHOPS TIONSCADAL OIDHREACHTA DHROIM NDAMH DRUMNAPH HERITAGE PROJECT IMEACHTAÍ EVENTS

TEAGMHÁIL Contact An Carn & An Coire 132A & 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire, BT46 5NH 132A & 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry, BT46 5NH T: 0044 28 795 49978 R: eolas@ancarn.org E: info@ancarn.org W: ancarn.org

facebook.com/ancarn1 twitter.com/ancarn1 Ticéid Tickets: ancarn.yapsody.com

Profile for An Carn

Jan-April 2019 - Arts and Events Guide! Eanáir-Aibreán -2019 Eolaí Ealaíon agus Imeachtaí!  

Jan-April 2019 - Arts and Events Guide! Eanáir-Aibreán -2019 Eolaí Ealaíon agus Imeachtaí!  

Profile for ancarn
Advertisement