Page 1

EOLAÍ EALAÍON & IMEACHTAÍ ARTS & EVENTS GUIDE Aibreán - Lúnasa 2018 April - August 2018

ancarn.yapsody.com www.ancarn.org


2

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

CONTENTS

3 4 19

Eolas Áirithintí Booking Information An Ghaeilge Irish Language Ranganna / Ceardlanna Classes / Workshops Sláinte & Folláine Health & Wellbeing Imeachtaí Events

24 28

TEAGMHÁIL CONTACT An Carn & An Coire 132A & 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha Co. Dhoire, BT46 5NH 132A & 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry, BT46 5NH T: +44 28 795 49978 R: eolas@ancarn.org E: info@ancarn.org W: ancarn.org

RÉAMHRÁ INTRODUCTION áilte chuig ár gclár imeachtaí agus cúrsaí Aibreán go Lúnasa 2018. Anseo ag An Carn, déanaimid iarracht réimse leathan cúrsaí, ceardlann agus imeachtaí a chur ar fáil ag dúil go mbeidh eispéireas, nó cara, nó scil nua faighte ag achan duine!

F

Welcome to our programme of events and courses for April - August 2018. Here at An Carn, we strive to offer a wide range of courses, workshops and events, in the hope that everyone will leave with something new, whether that is a new skill, a new friend or a new experience! Tá muid ag dúil le fáilte a chur romhaibh uilig anseo, agus fáilte ar leith a fhearadh roimh chuairteoirí nua.

We look forward to welcoming you all here, especially those first time visitors. Bain sult as! Enjoy! Coiste Forbartha Charn Tóchair Carntogher Community Association

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

3

facebook.com /ancarn1

ÁIRITHINTÍ AGUS FIOSRUITHE

BOOKINGS AND ENQUIRES

AMANNA OSCAILTE NA HOIFIGE Luan - Aoine: 9am - 5.30pm Sath: 9.30am - 4pm

OFFICE OPENING TIMES Mon - Fri: 9am - 5.30pm Sat: 9.30am - 4pm

CÚRSAÍ/IMEACHTAÍ Caithfear áit a chur in áirithe roimh ré do na cúrsaí agus imeachtaí ar fad. Thig áit a chur in áirithe ag ancarn.yapsody.com, ar an ghuthán 028 795 49978, nó trí bhualadh isteach chuig An Carn.

COURSES/EVENTS Prior booking for any of the courses or events is essential. Places can be booked on ancarn. yapsody.com or via telephone 028 795 49978, or by calling in to An Carn.

Glacaimid le hairgead tirim, seic, cártaí dochair agus cártaí creidmheasa. Déan seiceanna iníoctha le ‘Coiste Forbartha Charn Tóchair’ le do thoil. COINNÍOLLACHA DÍOLACHÁIN Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach féidir ticéid imeachtaí (ranganna agus ceardlanna san áireamh) a aisíoc, a aistriú nó a mhalartú. LAMHÁLTAIS Nuair is cuí, cuirtear lacáistí in iúl go soiléir mar chuid de phraghas an ticéid. Is ag am ceannaithe na dticéad amháin a bhíonn siad ar fáil agus d’fhéadfadh siad athrú. COSAINT SONRAÍ Coinneoidh An Carn slán sábháilte na sonraí pearsanta atá de dhíth le d’áirithint a riaradh. Inis dúinn, le do thoil, mura bhfuil tú ag iarraidh eolas a fháil uainn. Tá an fhaisnéis go léir sa leabhrán seo ceart ag am a chlóbhuailte. Féadfar, mar sin féin, tuilleadh imeachtaí a chur leis nó féadfaidh tuilleadh eolais teacht chun solais faoi imeacht atá fógraithe. D’fhéadfadh gach cúrsa/imeacht srl athrú.

We accept cash, cheque or debit or credit card. Please make cheques payable to ‘Carntogher Community Association’. CONDITIONS OF SALE Patrons are advised that event tickets (including classes and workshops) cannot be refunded, transferred or exchanged. CONCESSIONS Where applicable, concession rates are clearly identified as part of the ticket price, available only at time of purchase and subject to change. DATA PROTECTION The personal details required to administer your booking will be securely stored by An Carn. Please inform us if you do not wish to receive information from us. All information detailed within this booklet is correct at time of print. However, from time to time additional events may be added or more information about an advertised event may become known. All courses/events etc. are subject to change. Please check ancarn.org and facebook.com/ancarn1 for new or more information.

Seiceáil ancarn.org agus facebook.com/ancarn1 le tuilleadh eolais nó le heolas nua a fháil.

Áirithintí/T

Bookings

icéid

/Tickets

facebook.com /ancarn1

ancarn.yap sody.com +44 28 795 49978


4

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

AN GHAEILGE IRISH LANGUAGE Ranganna Gaeilge Irish Classes Tús & Nasc Ceardlanna Gaeilge Tús & Nasc Irish Workshops Ciorcal Comhrá Irish Language Conversation Circle Céilí Mór Céilí Mór Dianchúrsa Gaeilge Irish Language Intensive Course Club Scríbhneoireachta Club Scríbhneoireachta Club Óige Charn Tóchair Club Óige Charn Tóchair Maidin Treodóireachta (Trí Ghaeilge) Orienteering Morning (Through Irish) Ceardlann Bhoghdóireachta (Trí Ghaeilge) Archery Workshop (Through Irish) Coláiste Charn Tóchair 2018 Coláiste Charn Tóchair 2018 Scoil Drámaíochta Samhraidh Trí Ghaeilge Irish Language Drama Summer School Ros na Rún Ros na Rún Rás Bóthar & Conaire & Siúlóid 5Km 5Km Road & Trail Race & Walk Grúpa Tuistí Agus Tachrán Parent and Toddler Group Feis Charn Tóchair 2018 Feis Charn Tóchair 2018

5

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

RANGANNA GAEILGE

IRISH CLASSES

Beidh 3 leibhéal ranganna ar siúl sa téarma seo ag brath ar éileamh. Bunrang, Meánrang agus Ardrang. Is deis iontach é seo le do chuid Gaeilge a chleachtadh agus a fheabhsú.

There will be 3 levels of classes this term, depending on the demand. Beginner, Intermediate & Advanced. This is a great opportunity to practice and improve your Irish.

DÁTAÍ: Dé Luain 16 Aibreán – 21 Bealtaine FAD: 5 seachtaine AM: 7:30pm - 9:00pm LÁTHAIR: An Carn COSTAS: £20

DATES: Monday 16th April – 21st May DURATION: 5 weeks TIME: 7:30pm – 9:00pm VENUE: An Carn COST: £20

TÚS & NASC CEARDLANNA GAEILGE

TÚS & NASC IRISH WORKSHOPS

Sraith Ceardlanna Gaeilge Míosúla – Bealach le Tús a chur le Gaeilge a fhoghlaim.

A Series of Monthly Irish Workshops. Finding a way to learning the Irish language.

Ceardlanna úrnua le hintreoir ar an Ghaeilge agus ar an chultúr a thabhairt den chéad uair do dhaoine nach bhfuair seans í a fhoghlaim riamh. Beidh na rannpháirtithe ag foghlaim faoi na naisc idir teanga, cultúr agus oidhreacht na hÉireann agus an timpeallacht.

A new series of workshops, to introduce people to the Irish language and culture who may have never had the opportunity to learn it before. Participants will learn about the links between the language and culture, heritage of Ireland and the environment.

5 6 6 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18

VISIT US ONLINE TODAY

Tá dhá leibhéal ar fáil: Tús – Bunleibhéal Nasc – Meánleibhéal DÁTAÍ: 3ú Satharn de gach mí. 21/4/2018, 19/5/2018, 16/06/2018 AM: 10am – 1pm – sólaistí ar fáil OIDÍ: Séamus Mac Conmidhe & Brian Ó Doibhlin LÁTHAIR: An Carn COSTAS: Saor in aisce

There are two levels: Tús – Beginner Nasc – intermediate DATES: 3rd Saturday of each month 21/4/2018, 19/5/2018, 16/06/2018 TIME: 10am-1pm TUTORS: Séamus Mac Conmidhe & Brian Ó Doibhlin VENUE: An Carn COST: Free *Places limited – BOOKING ESSENTIAL ancarn.yapsody.com

*Spásanna teoranta - Ní mór áiteanna a chur in áirithe.

5


6

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

CIORCAL COMHRÁ AG TOSÚ: Déardaoin 12 Aibreán (gach seachtain) AM: 9.30 – 10.30am LÁTHAIR: An Coire. COSTAS: SAOR IN AISCE

CÉILÍ MÓR

CÉILÍ MÓR

Céilí agus craic do dhaoine fásta Le banna céilí agus Bean an Tí, Máire Bean Uí Bhruadair

Céilí and craic for adults

Dé hAoine 20 Aibreán AM: 9.30pm – mall TÁILLE: £5 LÁTHAIR: An Coire TDBFL (Tabhair do bhuidéal féin leat) Fáilte roimh chách

With céilí band and Bean an Tí, Máire Bean Uí Bhruadair. Friday 20th April TIME: 9.30pm – late COST: £5 VENUE: An Coire BYOB (Bring your own bottle) Everyone welcome.

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

DATE: Thursday 12th April (weekly) TIME: 9.30 – 10.30am VENUE: An Coire COST: FREE Conversation through Irish every Thursday morning with Gráinne Ní Chatháin – Use your cúpla focal!

DIANCHÚRSA GAEILGE Dé Sathairn 28 Aibreán Beidh ceithre leibhéal ar fáil ag freastal ar gach cumas ó ghlantosaitheoirí go cainteoirí líofa. Bunrang le Ciara Nic Ruaidhrí Meánrang (múinteoir le deimhniú) Ardrang Ardrang le Pól Mac Giolla Eoin Cruinneas le Pádraig Ó Mianáin Clárú ó 9.30am AM: 10am – 3pm TÁILLE: £15 (lón san áireamh) Ní mór d’áit a chur in áirithe faoi Dhéardaoin 26 Aibreán. ancarn.yapsody.com

CLUB SCRÍBHNEOIREACHTA

An bhfuil suim agat sa scríbhneoireacht? An mbeadh spéis agat teacht le chéile le píosaí scríbhneoireachta a roinnt nó chun spreagadh a fháil le píosa a scríobh? Cuireann an club scríbhneoireachta fáilte roimh chách agus roimh gach cineál scríbhneoireachta ... agallamh beirte, amhrán, cartún, dráma, filíocht, gearrscéal, leabhar do pháistí, lúibín, úrscéal srl.

Are you interested in writing? Would you be interested in coming together to share your piece of writing or for inspiration to begin writing? The Club Scríbhneoireachta welcomes everybody and each sort of writing, be it dialogue, songs, cartoon sketches, drama, poetry, short-story, books for children, novels, etc. (Through Irish)

(Trí Ghaeilge) DÁTA: Déardaoin 26 Aibreán LÁTHAIR: An Carn AM: 7.30pm – 8.30pm

IRISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE Saturday 28th April There will be four levels available catering for each ability of Irish speaker, from complete beginners to fluent speakers. Beginner with Ciara Nic Ruaidhrí Intermediate with tbc Advanced with Pól Mac Giolla Eoin Cruinneas with Pádraig Ó Mianáin (high level grammar course through Irish) Registration from 9.30am TIME: 10m-3pm COST: £15 (lunch included) It is essential to book your place by Thursday 26th April ancarn.yapsody.com

facebook.com /ancarn1

CLUB SCRÍBHNEOIREACHTA

Comhrá trí Ghaeilge gach maidin Déardaoin le Gráinne Ní Chatháin – Beatha teanga í a labhairt!

IRISH LANGUAGE CONVERSATION CIRCLE

www.ancarn.org

Áirithintí/T

Bookings/

icéid

Tickets

ancarn.yap sody.com +44 28 795 49978

DATE: Thursday 26th April VENUE: An Carn TIME: 7.30-8.30pm

7


8

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

CLUB ÓIGE CHARN TÓCHAIR

Bíonn imeachtaí uilig Chlub Óige Charn Tóchair trí Ghaeilge.

All activities for Club Óige Charn Tóchair are through Irish.

An réimse imeachtaí ar féidir leat a bheith ag dúil leis:

Range of activities you can expect:

• • • • •

• • • • •

spórt cispheil cluichí tionscadail dúlra comórtais

• tráth ceisteanna • ealaín & ceardaíocht • drámaíocht – turais.

TABHAIR DE D’AIRE NACH MBEIDH CEAD ACH AG DAOINE ÓGA ATÁ AG FREASTAL AR IMEACHTAÍ AN CHLUB ÓIGE GO RIALTA I RITH NA BLIANA FREASTAL AR THURAIS, AR AN CHLUB SNÁMHA AGUS AR THURAIS THAR OÍCHE CLUB ÓIGE LURAIGH R5 - R7 Beidh an club ar siúl gach Máirt ag toiseacht: 10/4/18 AM: 5 - 6.30i.n. AOIS: Rang 5 - Rang 7 TÁILLE: £1 gach seachtain Tá seans ann go n-athróidh láthair an chumainn de réir an imeachta. CLUB ÓIGE BL 11+ Beidh an club ar siúl gach Céadaoin ag toiseacht: 11/4/18 AM: 4.00 – 5.30i.n. AOIS: Bliain 8 - Bliain 10 TÁILLE: £1 gach seachtain CLUB ÓIGE BL8 - BL10 + Beidh an club ar siúl gach Déardaoin ag toiseacht: 12/4/18 AM: 4.00 – 5.30i.n. AOIS: Bliain 8-10 TÁILLE: £1 gach seachtain CLUB IARSCOILE CHARN TÓCHAIR Beidh an Club Iarscoile ar siúl dhá lá sa tseachtain idir 3-4in agus déanfaidh baill foirne na páistí a bhailiú ó Bhunscoil Naomh Bríd.

CLUB IARSCOILE RANG 5 – RANG 6 (SAOR IN AISCE) 3.00-4.00pm Ag toiseacht Dé Céadaoin 11/4/18 Imeachtaí cosúil le spórt, boghdóireacht, treodóireacht, cluichí foirne agus ceardaíocht CLUB IARSCOILE RANG 7 (SAOR IN AISCE) Ag toiseacht Déardaoin 12/4/18 AM: 3.00-4.00pm Imeachtaí cosúil le spórt, boghdóireacht, treodóireacht, cluichí foirne agus ceardaíocht. MAIDIN TREODÓIREACHTA (TRÍ GHAEILGE) Dé Sathairn 20/5/18 10am Aois Bl8+ Cá háit: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh Maidin treodóireachta le duaiseanna do na buaiteoirí. Ní mór d’áit a chur in áirithe roimh ré don imeacht seo. Fáilte roimh chách. Ní mór do dhuine ar bith níos óige ná Bliain 8 a bheith faoi chúram duine fásta. COSTAS: £3 an duine

sport basketball games nature projects competitions

facebook.com /ancarn1

• quizzes • art & crafts • drama - trips

PLEASE NOTE TRIPS, SWIMMING CLUBS, RESIDENTIAL TRIPS AWAY ARE ONLY OPEN TO YOUNG PEOPLE WHO ARE IN REGULAR ATTENDANCE OF CLUB ÓIGE EVENTS THROUGHOUT THE YEAR

CEARDLANN BHOGHDÓIREACHTA (TRÍ GHAEILGE) Dé Sathairn 26/5/18 Aois Bl8+ Cá háit: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh Bigí linn leis an scil ársa seo a fhoghlaim i suíomh séimh. Beidh trí rogha ama ann do na ceardlanna agus ní thig ach le hochtar clárú don am céanna. 10am-11am 11am – 12 meán lae 12nóin – 1pm COSTAS £5 an duine SIÚLÓID ÓIGE CHARN TÓCHAIR 28/5/18 AM: 10am- 2pm AOIS: Bl8+

CLUB ÓIGE LURAIGH R5 – R7 The club will take place every Tuesday starting: 10/4/18 TIME: 5 - 6.30pm AGE: Rang 5 - Rang 7 COST: £1 every week Venue may change depending on activity CLUB ÓIGE YR11+ This club will take place every Wednesday starting: 11/4/18 TIME: 4.00 – 5.30pm AGE: Bliain 8 - Bliain 10 COST: £1 every week CLUB ÓIGE YEAR 8 - YEAR 10 This club will take place every Thursday starting: 12/4/18 TIME: 4.00 – 5.30pm AGE: Bliain 8-10 COST: £1 every week CLUB IARSCOILE CHARN TÓCHAIR The Club Iarscoile will take place twice per week 3-4pm and members of Club Óige staff will collect children from Bunscoil Naomh Bríd. .

AFTER SCHOOLS CLUB RANG 5 – RANG 6 (FREE) 3.00-4.00pm Beginning Wednesday 11/4/18 Activities will include sport, archery, orienteering, team building games and useful crafts AFTER SCHOOLS CLUB RANG 7 (FREE) Beginning Thursday 12/4/18 TIME: 3.00pm - 4.00pm Activities will include sport, archery, orienteering, team building games and useful crafts. ORIENTEERING MORNING (THROUGH IRISH) Saturday 20/5/18 10am AGE: Yr8+ WHERE: Droim nDamh Nature Reserve Orienteering competition with prizes for the winners. Places must be booked prior to event. Everyone welcome. Participants younger than year 8 must be accompanied by an adult. COST: £3 per person

Áirithintí/T

Bookings/

T

icéid

ancarn.yap ickets sody.com +44 28 795 49978

ARCHERY WORKSHOP (THROUGH IRISH) Saturday 26/5/18 AGE: Yr8+ WHERE: Droim nDamh Nature Reserve Join us an learn the ancient skill of archery in an ambient and peaceful setting. There will be three timeslots to avail of will a limit of 8 participants per slot. 10am-11am 11am – 12noon 12noon – 1pm COST: £5 per person ÓIGE CHARN TÓCHAIR WALK 28/5/18 TIME: 10am- 2pm AGE: Bl8+

9


10

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

11

facebook.com /ancarn1

MAIDIN TREODÓIREACHTA (TRÍ GHAEILGE)

ORIENTEERING MORNING (THROUGH IRISH)

CEARDLANN BHOGHDÓIREACHTA (TRÍ GHAEILGE)

ARCHERY WORKSHOP (THROUGH IRISH)

Dé Sathairn 19/5/18 10am AOIS: Bl8+ CÁ HÁIT: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh COSTAS: £3 an duine

Saturday 19/5/18 10am AGE: Yr8+ WHERE: Droim nDamh Nature Reserve COST: £3 per person

Dé Sathairn 26/5/18 AOIS: Bl8+ CÁ HÁIT: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh COSTAS: £5 an duine

Saturday 26/5/18 AGE: Yr8+ WHERE: Droim nDamh Nature Reserve COST: £5 per person

Maidin treodóireachta le duaiseanna do na buaiteoirí. Ní mór d’áit a chur in áirithe roimh ré don imeacht seo. Fáilte roimh chách. Ní mór do dhuine ar bith níos óige ná Bliain 8 a bheith faoi chúram duine fásta.

Orienteering competition with prizes for the winners. Places must be booked prior to event. Everyone welcome. Participants younger than year 8 must be accompanied by an adult.

Bigí linn leis an scil ársa seo a fhoghlaim i suíomh séimh. Beidh trí rogha ama ann do na ceardlanna agus ní thig ach le hochtar clárú don am céanna.

Join us an learn the ancient skill of archery in an ambient and peaceful setting. There will be three timeslots to avail of will a limit of 8 participants per slot.

10am-11am 11am – 12 meán lae 12nóin – 1pm

10am-11am 11am – 12noon 12noon – 1pm

Áirithintí/T

Bookings/

T

icéid

ancarn.yap ickets sody.com +44 28 795 49978


Coláiste Charn Tóchair 2018

Do pháistí i Naíscoil – R7 Cúrsa A: 02/0718 - 06/07/18 Am: 10am - 3pm (Naíscoil 10am - 12.30pm) Trí Ghaeilge – Fóirsteanach do pháistí ó Ghaelscoileanna. £30 don tseachtain (£20 do pháistí Naíscoile) Cúrsa B:09/07/18 -13/07/18 Am: 10am - 3pm (Naíscoil 10am - 12.30pm) Do gach páiste, idir ghlantosaitheoirí agus chainteoirí líofa. £30 don tseachtain (£20 do pháistí Naíscoile)

For children in Naíscoil-P7 Course A: 02/07/18 – 06/07/18 Time: 10am - 3pm (Naíscoil 10am - 12.30) Suitable for children in Irish Medium Education. £30 for the week. (£20 for Naíscoil children) Course B: 09/07/18 - 13/07/18 Time: 10am - 3pm (Naíscoil 10am - 12.30) Open to all children, from complete beginners to fluent. £30 for the week. (£20 for Naíscoil children)

2ú -13ú Iúil 2018 2nd - 13th July 2018

Irish Language Summer Camp

Tuilleadh eolais agus áirithintí ag //More info and bookings at

ancarn.yapsody.com


14

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

SCOIL DRÁMAÍOCHTA SAMHRAIDH TRÍ GHAEILGE IRISH LANGUAGE DRAMA SUMMER SCHOOL Bígí linn an samhradh seo faoi choinne scoil drámaíochta 3 lá. Díreoidh na ceardlanna ar fhorbairt féinmhuiníne, scileanna tógáil foirne agus scileanna cumarsáide. Fóirsteanach do pháistí in Eochairchéim 2 (Rang 5 - Rang 7).

Join us this summer for a 3 day drama school. Workshops will focus on the development of self confidence, team building skills and communication skills. Suitable for children in Key Stage 2 (R5 – R7)

Beidh an scoil drámaíochta in amharclann An Coire agus beidh deis ag gach páiste a scileanna a fhorbairt sna réimsí seo a leanas:

Taking place in An Coire theatre each child will have an opportunity to develop skills in :

• Aisteoireacht • Teilgean gutha agus fuaimniú • Úsáid an stáitse • Fuaim agus soilsiú • Úsáid teicneolaíochta i léiriú • Dearadh seite • Frapaí Dátaí: Dé Luain 13 - Dé Céadaoin 15 Lúnasa Am: 10 a.m. - 2 p.m. gach lá Costas: £25 (ní mór áit a chur in áirithe)

• • • • • • •

Acting Voice projection and enunciation Stage usage Sound & lighting Use of technology in a production Set design Props

Dates: Monday 13th – Wednesday 15th August Time: 10am – 2pm each day Cost: £25 (Booking essential)

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

15


LE IL TÁ

16

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

/

Dé hAoine 27 Aibreán // Friday 27th April Eagraithe ag Naíscoil Charn Tóchair Láthair: An Coire Am: 7:00pm Clárú ag An Coire @ 6:30pm Cost: £10

Organised by Naíscoil Charn Tóchair Venue: An Coire Time: 7:00pm Registration at An Coire @ 6:30pm Costas: £10

Slí: Ag fágáil An Carn ar 7.00PM, rith chuig Tearmann Dúlra Dhroim nDamh, suas thart ar shlí Loch Bran agus ar ais chuig An Carn. Siúlóid níos giorra fóirsteanach do na naí-chóistí.

Route: leave An Carn at 7.00pm run to Drumnaph Nature Reserve, up around Loch Bran trail and return back to An Carn. A shorter walk will be available suitable for prams.

Sólaistí ar fáil in An Coire ina dhiaidh. Refreshments available at An Coire afterwards.

• • • •

Cookery Art Toddler yoga Story telling/ nursery

• Toys/books/ puzzles/ • Conversation • Tea/coffee

GACH LUAN Every Monday An Coire

Tirkane Road, Maghera

EOLAS Info Email mary@nailscoil.org or An Carn T. 028 7954 9978

Craobh Charn Tóchair

E IC PR

RÁS BÓTHAIR & CONAIRE & SIÚLÓID 5KM 5KM ROAD & TRAIL RACE & WALK

£2

GRÚPA TUISTÍ AGUS TACHRÁN Parent and 9.45 Toddler Group 11.30am


T. +44 (0)28 795 49978

ancarn.yapsody.com www.ancarn.org

FEIS CHARN TÓCHAIR 2018

DÉ SATHAIRN 12 BEALTAINE SATURDAY 12TH MAY

Ceiliúradh ar chultúr agus athbheochan na Gaeilge A celebration of the Irish Language and Culture Beidh rannóga éagsúla oiriúnach do gach dalta, idir naíscoil, Ghaelscoil, bhunscoileanna Béarla agus mheánscoileanna. Fáilte roimh dhaoine fásta páirt a ghlacadh sna comórtais chomh maith (fiosraigh, le do thoil, faoi choinne tuilleadh eolais). There will be a variety of sections in the feis which will be suitable for all, naíscoil, gaelscoil, English medium primary and Secondary school students. Adults are also welcome to take part in the competitions (please enquire for further information). Comórtais na Feise: • • • • •

Comórtas Scoláireachta Aithrisfilíochta Fáinne Comhrá Scríbhneoireacht – Gearrscéal & Filíocht • Ealaín • Ceol Traidisiúnta • Agallamh Beirte

Competitions • • • • •

Scholarship Award Poetry Recital Fáinne Conversation Writing Competitions – Short story & Poetry • Art • Traditional Music • Dialogue

Spriocdháta na n-Iontrálacha: 20/4/2018 - Ní mór na hiontrálacha uile a bheith faighte faoin dáta seo toisc go nglacann sé am an clár ama do lá na Feise a dhearadh. Costas Iontrála: £2.50* an comórtas an duine (Fáinne: £4.50 an duine; Scoláireacht: £5.00 an duine) Tá liosta iomlán de na rialacha agus treoirlínte do gach comórtas ar fáil i mbróisiúr na Feise ó www.ancarn.org nó thig leat teagmháil a dhéanamh le Leonne Ní Loinsigh 028 7954 9978 nó leonne.niloinsigh@ancarn.org

Deadlines For Entries: 20/4/2018 it is essential that all entries are received by this date as this is to allow time to draw up the programme of entries for the day of the Feis. Cost per Entry: £2.50* per competition per person. (Fáinne: £4.50 per person; Scholarship: £5 per person) Brochures containing full details of rules and guidelines about each of the competitions are available from www.ancarn.org or by contacting Leonne Ní Loinsigh: 028 795 49978 or leonne.niloinsigh@ancarn.org

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

19

facebook.com /ancarn1

RANGANNA/ CEARDLANNA CLASSES/ WORKSHOPS Priontáil Le Meáin Mheasctha Mixed Media Printing

20

Rang Ealaíona Measctha Mixed Arts Class

20

Ceardlann Cumhdach Cuisín Maisithe Decorative Cushion Cover Workshop

21

Dear Agus Déan Scáthlán Lampa Design And Make A Lampshade

21

Ceardlann Uaschúrsála Troscáin Furniture Upcycling Workshop

22

Ceoltóirí Lúraigh Ceoltóirí Lúraigh

23

Rang Damhsa Gaelach Irish Dancing Class

23

Ceardlann Ag Maisiú Cístín Cupa Cupcake Decorating Workshop

24

Treoir Don Tosaitheoir Maidir Le Grianghraif Níos Fearr A Chomhshuí Agus A Ghlacadh Le Do Ghuthán Cliste Nó Ceamara A Beginners Guide To Composing And Capturing Better Photos With Your Smart Phone Or Camera

24

Ranganna Cócaireachta Cookery Classes

25

VISIT US ONLINE TODAY


20

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

PRIONTÁIL LE MEÁIN MHEASCTHA

RANG EALAÍONA MEASCTHA

Fiosraigh réimse teicnící le saothair ealaíne phriontáilte mhonachló agus mhonaitíopa a chruthú. Ag tarraingt inspioráide ón domhan nádúrtha, beidh na rannpháirtithe ag obair le hábhair phlanda nádúrtha, colláiste agus dathanna le priontaí a chruthú ar páipéar agus ar línéadach. Cuirfear na hábhair uilig ar fáil chomh maith le fráma le do shaothar ealaíne a fheistiú agus a thaispeáint.

San áireamh sa chúrsa beidh Ceardaíocht le Páipéar Athchúrsáilte: • Fráma Pictiúir, Ealaín • Tithe Éan Découpage • Bhalla nó Maisiúcháin • Ealaín Mhósáice Blaosc • Mósáicí Uaschúrsáilte • Uibhe

DÁTA: Dé Sathairn 23 Meitheamh AM: 11 a.m. – 3 p.m. COSTAS: £30 (ábhair agus lón san áireamh)

Maidin Dé Máirt 10 a.m. – 12 meán lae DÁTAÍ: 17/04/2018 – 22/05/2018 COSTAS: £25 nó £5 an rang (gach ábhar san áireamh) B

LE RUTH OSBOURNE

B

Fóirsteanach do gach leibhéal cumais Cúrsa 6 seachtaine

Ní mór áit a chur in áirithe

MIXED MEDIA PRINTING

MIXED ARTS CLASS

WITH RUTH OSBOURNE

E

Course will include: • Recycled Paper Crafts • Picture Frame, • Wall Art or Decorations

• Upcycled Mosaics • Decoupage Bird Houses • Eggshell Mosaic Art

Suitable for all abilities 6 week course Tuesday mornings 10 – 12noon DATES: 17/04/2018 – 22/05/2018 COST: £25 or £5 per class (includes all materials) Booking essential!

www.ancarn.org

CEARDLANN CUMHDACH CUISÍN MAISITHE LE CARMEL HARKIN

Tabhair leat do chuid fabraice féin le fóirstean don teach nó úsáid na fuílligh fabraice a chuirfear ar fáil. (Déanfaidh 1/2 méadar fabraice cuisín amháin 18”x18”) DÁTA: Dé Sathairn 5 Bealtaine AM: 10am – 3pm COSTAS: £25 (Ábhair agus lón éadrom san áireamh)

21

facebook.com /ancarn1

DEAR AGUS DÉAN SCÁTHLÁN LAMPA

DESIGN AND MAKE A LAMPSHADE

Ar mhaith leat rud éigin ar leith a dhéanamh don teach nó bronntanas do dhuine speisialta?

Fancy producing something unique for your home or a present for someone special....?

Seo ceardlann lae ina ndearfaidh agus ina gcruthóidh na rannpháirtithe scáthlán lampa speisialta. Níl de dhíth ort ach d’inneall fuála agus do shamhlaíocht, mar cuirfear an fearas agus an fhabraic don scáthlán lampa ar fáil. Tabharfar treoir céim ar chéim sa rang seo le píosa troscáin iontach pearsanta agus sainiúil a chruthú.

This is a one day workshop where participants will design and create a ‘one of a kind’ Lampshade. All you will need is your sewing machine and your imagination as the Lampshade kit and fabric will all be supplied. This class will be a step by step guide to a very personal and individual piece of furniture.

LE CARMEL HARKIN

Foghlaim an dóigh le cumhdach cuisín galánta maisithe a dhéanamh a dhearfaidh tú féin sa cheardlann lae seo. Bainfidh na fuálaithe an-sult as an earra pearsantaithe speisialta seo a chruthú don teach.

WITH MARY T GRIBBIN

Explore a range of techniques to create monoprint and monotype printed artworks. Drawing inspiration from the natural world participants will experiment with natural plant materials, collage and colour to create prints on paper and linen. All materials will be provided including a frame to mount and display your artwork.

Booking Essential

E. info@ancarn.org

LE MARY T GRIBBIN

Ní mór áit a chur in áirithe

DATE: Saturday 23rd June TIME: 11am – 3pm COST: £30 (inc materials & lunch)

T. +44 (0)28 795 49978

DÁTA: Dé Sathairn 26 Bealtaine AM: 10am – 3pm COSTAS: £25 (Ábhair agus lón éadrom san áireamh) B

WITH CARMEL HARKIN

DATE: Saturday 26th May TIME: 10am – 3pm COST: £25 (Includes materials & Light lunch) E

B

E

DECORATIVE CUSHION COVER WORKSHOP WITH CARMEL HARKIN

Learn how to make a beautiful embellished cushion cover that you design yourself in this one day workshop. Budding Sewers will love creating this unique personalised addition to their home. Bring your own fabric to match you surrounding or use fabric remnants provided. (1/2 metre of fabric will make one 18”x18” cushion.) DATE: Saturday 5th May TIME: 10am – 3pm COST: £25 (Inc Materials & Light lunch)

E

Áirithintí/T

Bookings

/T

icéid

ickets ancarn.ya psody.com +44 28 795 49978


22

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

CEARDLANN UASCHÚRSÁLA TROSCÁIN

FURNITURE UPCYCLING WORKSHOP

B

LE ANNE WARNOCK

E

WITH ANNE WARNOCK

Roghnaigh ball troscáin ónár réimse agus faigh amach cén dóigh lena athrú ó bhonn.

Choose a piece of furniture from our range and find out how to transform it.

Foghlaim an dóigh le péint a mheascadh don imir fhoirfe, déan péint ar stíl cailce, bain triail as découpage, ciaradh agus fiú bunchumhdaitheoireacht. Ansin tabhair do phíosa troscáin críochnaithe abhaile leat. Tá spéis ag Anne Warnock in athnuachan agus athstíliú seantroscáin le fada. Bhunaigh sí Annabelle's Attic, le beatha nua a thabhairt do sheantroscán agus leis na scileanna sin a theagasc do dhaoine nua tríd na Ceardlanna Uaschúrsála.

Learn how to mix paint for the perfect shade, make chalk style paint, perhaps try decoupage, waxing and even basic upholstery. Then take your finished piece of furniture home with you.Anne Warnock has been interested in rejuvenating and restyling old furniture for a long time. She set up Annabelle’s Attic, to breathe new life into old furniture & pass those skills onto new people though Upcycling Workshops.

DÁTA: Dé Sathairn 6 Meitheamh AM: 10.30am - 3.30pm COSTAS: £40 / £30 má thógann tú do phíosa troscáin féin leat (ábhair, píosa troscáin agus lón éadrom san áireamh)

DATE: Saturday 16th June TIME: 10.30am - 3.30pm COST: £40 / £30 if you bring your own furniture (incs light lunch, piece of furniture and all materials)

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

CEOLTÓIRÍ LÚRAIGH

RANG DAMHSA GAELACH

Ranganna Ullmhúcháin don FhleadhBeidh ranganna ullmhúcháin don Fhleadh in An Coire ag toiseacht Déardaoin 12 Aibreán ó 7-8.30pm do dhaltaí ar bith atá ag freastal ar an Fhleadh i mbliana. Mairfidh an téarma seo 7 seachtaine.

Foghlaim ealaín an damhsa Ghaelaigh le Scoil Damhsa Gaelach McErlean, scoil nuabhunaithe faoi stiúir an tSeaimpín Uile-Éireann agus Dhomhanda, Rebecca McErlean T.C.R.G. Cé acu ar mhaithe le spraoi, cairdeas, aclaíocht nó le bheith ag iomaíocht i bhfeiseanna é, is iontach an scil é an damhsa Gaelach. Fáilte roimh bhuachaillí agus cailíní d’aois 3+ agus ar tosaitheoirí iad.

Múinteoirí: Eimhéar Mulholland Fintan Mulholland £3 an páiste

CEOLTÓIRÍ LÚRAIGH Fleadh Preparation Classes Fleadh preparation classes will start Thursday 12th April in An Coire from 7-8.30pm for any pupils attending this year’s Fleadh. This term will last for 7 weeks. Teachers: Eimhéar Mulholland Fintan Mulholland £3 per child

LE SCOIL DAMHSA GAELACH MCERLEAN

Gach tráthnóna Mháirt AM: Tosaitheoirí: 6.30-7.15pm; Tosaitheoirí Oilte: 7.15-8pm. COSTAS: £3.50 an páiste (Rátaí teaghlaigh ar fáil) Déan teagmháil le Rebecca ar 07746566866 le do pháiste a chlárú. facebook.com/mcerleanschoolofirishdancing

IRISH DANCING CLASS WITH THE MCERLEAN SCHOOL OF IRISH DANCING

Learn the art of Irish Dance with the newly established McErlean School of Irish Dancing, under tuition of All-Ireland & International Champion, Rebecca McErlean T.C.R.G. Whether it is just for fun, friendship, fitness or to compete in feisanna, Irish dancing is a brilliant skill to learn. All beginner boys and girls welcome aged 3+ Every Tuesday evening TIME: Beginners: 6.30-7.15pm; Advanced Beginners: 7.15-8pm. COST: £3.50 per child (Family rates available) Contact Rebecca on 07746566866 to enrol your child. facebook.com/mcerleanschoolofirishdancing

facebook.com /ancarn1

23


24

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

CEARDLANN AG MAISIÚ CÍSTÍN CUPA LE MOYA SHAW

Tá an cheardlann seo fóirsteanach do thosaitheoirí ag foghlaim faoi chístí a mhaisiú. Beidh an cheardlann dírithe ar téama an earraigh (ag déanamh rósanna, nóiníní, duilleoga, ag rolláil, ag gearradh agus ag dearadh rudaí nua). Beidh borróga úra ar fáil chomh maith leis an ábhar agus an trealamh uilig.

Dé Céadaoin 23 Bealtaine AM: 7 - 9 pm COSTAS: £5

B

A BEGINNERS GUIDE TO COMPOSING AND CAPTURING BETTER PHOTOS WITH YOUR SMART PHONE OR CAMERA

facebook.com /ancarn1

RANGANNA CÓCAIREACHTA COOKERY CLASSES

LE JOHN O’NEIL Ó SPERRIN PHOTOGRAPHY Wednesday 23rd May DATE: 7 – 9pm COST: £5

E

16/05/2018 | 7-9pm Seachtain 1 Anraith folláin te Week 1 Warming Wholesome Soup (Roast red pepper and tomato) 23/05/2018 | 7-9pm Seachtain 2 Arán ceardaí (Cáis & Síobas) Week 2 Artisan Bread (Cheese & Chive)

Is gá áirithint a dhéanamh roimh ré!

WITH MOYA SHAW

www.ancarn.org

LE JOHN O’NEIL Ó SPERRIN PHOTOGRAPHY

Mairfidh an cheardlann 2 uair agus 30 bomaite agus beidh 6 bhorróg le tabhairt abhaile ag gach duine ag an deireadh.

CUPCAKE DECORATING WORKSHOP

E. info@ancarn.org

TREOIR DON TOSAITHEOIR MAIDIR LE GRIANGHRAIF NÍOS FEARR A CHOMHSHUÍ AGUS A GHLACADH LE DO GHUTHÁN CLISTE NÓ CEAMARA

B

DÁTA: Déardaoin 10 Bealtaine AM: 7 – 9.30pm COSTAS: £25.

T. +44 (0)28 795 49978

30/05/2018 | 7-9pm Seachtain 3 Scónaí (sú chraobh & seacláid bhán) Week 3 Scones (raspberry & white chocolate) 6/06/2018 | 7-9pm Seachtain 4 Píotsa (réimse barrán) Week 4 Quick Pizzas (selection of toppings)

E

DATE: Thursday 10th May TIME: 7pm – 9.30pm COST: £25 This workshop is most suited to cake decorating beginners. Participants will decorate Spring themed cupcakes (making simple roses, daisies, leaves, butterflies, rolling, cutting, shaping, using colours, creating designs & piping) Freshly baked cupcakes supplied as well as all materials and equipment.

Costas: £20 an rang / £60 don 4 rang Cost: £20 per class / £60 for 4 Comhábhar san áireamh All Ingredients provided Áirithintí/T

Bookings

/T

The workshop will be 2 hours and 30 mins and each participant will take home box of 6 cupcakes which they have decorated. Booking Essential: 028 7954 9978

icéid

ickets ancarn.ya psody.com +44 28 795 49978

facebook.com /ancarn1

Tabhair leat abhaile an bia a dhéanann tú Take home what you make Ní mór d’áit a chur in áirithe: ancarn.yapsody.com Booking essential: ancarn.yapsody.com

BAKEHOUSENI.COM

25


26

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

27

facebook.com /ancarn1

Áirithintí/T

Bookings

icéid

/Tickets

ancarn.yap sody.com +44 28 795 49978

SLÁINTE & FOLLÁINE HEALTH & WELLBEING Aird Ar Aoibh - Ceardlann Do Thuistí Agus Babaithe Mood Matters Parent And Baby Workshop

27

Pilates le Ciorcaid Pilates with Circuits

28

Tai Chi – Qigong Tai Chi – Qigong

28

Bunchúrsa Olaí Eisintiúla Introduction To Essential Oils

28

Ióga Do Dhaoine Fásta Yoga For Adults

29

Ióga Do Pháistí Yoga For Children

29

AIRD AR AOIBH - CEARDLANN DO THUISTÍ AGUS BABAITHE MOOD MATTERS PARENT AND BABY WORKSHOP

VISIT US ONLINE TODAY

Tá an cheardlann seo á soláthar ag AWARE do mháithreacha atá ag dúil le leanbh agus do thuismitheoirí a bhfuil babaí faoi thrí bliana d’aois acu. Tá béim mhór ar shláinte intinne an tuismitheora agus an bhabaí araon. Tá físeáin ag dul leis an chlár seo ina bhfuil tuismitheoirí ag plé a n-eispéireas féin agus eolas ó shaineolaithe leis na comharthaí a bhaineann le fadhb sláinte intinne nó le meabhairghalar a aithint, cá háit le cuidiú a fháil agus straitéisí simplí féinchuidithe le sláinte mhaith intinne a choinneáil agus le teacht chugat féin ó thinneas.

This is delivered by AWARE to expectant mothers and parents of babies under 3 years of age. There is a strong emphasis on looking after the mental health of both the parent and the child. The programme features videos of parents discussing their experiences and also features information from professionals about recognising the signs and symptoms of a mental health problem or mental illness, where to get help and simple self-help strategies to maintain good mental health or recover from illness.

DÁTA: Dé Céadaoin 2 Bealtaine 2018 AM: 9.30 a.m. go dtí 11.30 a.m. COSTAS: Saor in aisce

DATE: Wednesday 2nd May 2018 TIME: 9.30am to 11.30am COST: Free

Áiteanna teoranta - ní mór áit a chur in áirithe

Limited Places – Booking Essential


28

PILATES LE CIORCAID

B

LE THERESE CONNERY

PILATES WITH CIRCUITS

E

WITH THERESE CONNERY

2 x cúrsa 5 seachtaine do gach leibhéal rannpháirtithe. Mata nó mála codlata de dhíth.

2 x 5 week courses for all levels of participant. Mat or sleeping bag required.

Oíche Dhéardaoin 7 - 8pm DÁTAÍ: Déardaoin 19/04/2018 – 17/05/2018 £25 (5 seachtaine) 24/05/2018 – 21/06/2018

Thursday evenings 7 - 8pm DATES: Thursday 19/04/2018 – 17/05/2018 £25 (5 weeks) 24/05/2018 – 21/06/2018

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

BUNCHÚRSA OLAÍ EISINTIÚLA

IÓGA DO DHAOINE FÁSTA

Foghlaim faoin dóigh a gcuidíonn olaí eisintiúla Terra le do shláinte féin agus le sláinte do theaghlaigh. Caith tráthnóna le Molly Povey ó Essentially Molly • Cumhacht le leigheas a fháil ar chasachtach, slaghdán, tinneas cinn agus tuilleadh • Do chóras imdhíonachta a láidriú • Strus agus imní a mhaolú agus spion níos fearr a chur ort féin. • Cuidiú le faoiseamh ó phian • Salachar a ghlanadh as an aer DÁTA: Thursday 19th April AM: 7pm COSTAS: Saor In Aisce

TAI CHI – QIGONG

B

Is ealaín chatha bhog é Tai Chi arb ar mhaithe le buntáistí sláinte go príomha a chleachtar í. Cuireann sí béim ar shuaimhneas iomlán, agus go bunúsach is foirm mhachnaimh í. Tugann gluaiseachtaí boga malla líofa an Tai Chi buntáistí fisiciúla agus meabhrach ar nós: • Níos mó nirt • Níos mó fuinnimh • Níos mó solúbthachta

• Aird níos fearr •T  eacht aniar níos fearr • Níos lú struis

TAI CHI – QIGONG

E

Tai Chi is a soft martial art primarily practiced for health benefits which emphasises complete relaxation, and is essentially a form of meditation. Through Tai Chi’s soft, slow flowing movements physical and mental benefits include: • Increased Strength • Boosted Energy • Increased Flexibility

• Improved Concentration • Increased Stamina • Reduced Stress

Dé Máirt ar feadh 6 seachtaine DÁTAÍ: 17/04/2018 – 22/05/2017 AM: 7.30 - 8.30pm LÁTHAIR: An Coire COSTAS: £30

Tuesday nights for 6 weeks DATES: 17/04/2018 – 22/05/2017 TIME: 7.30 - 8.30pm VENUE: An Coire COST: £30

Ní mór áit a chur in áirithe

Booking essential

B

INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS Learn how doTerra essential oils can support the health and wellness of you and your family. Spend an evening with Molly Povey from Essentially Molly • Empowering you to treat coughs, colds, headaches and more. • Boost your immune system. • Relieve stress and anxiety while lifting your mood. • Assist in pain relief. Remove impurities from the air. DATE : Thursday 19th April TIME: 7pm PRICE: FREE

E

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

B

LE ELAINE CURRY

Mataí curtha ar fáil. Glac blaincéad leat. DÁTAÍ: Oíche Dé Céadaoin, 25 Aibreán - 30 Bealtaine AM: 7 - 8pm  (Beginners) 8 - 9pm (Intermediate) COSTAS: £30   Ní mór áit a chur in áirithe: Déan teagmháil le Elaine 07834083802

29

facebook.com /ancarn1

YOGA FOR ADULTS WITH ELAINE CURRY

Mats provided. Please bring a blanket DATE: Wednesday 25th April – Wed 30th May TIME: 7 – 8pm  Beginners 8 - 9pm  Intermediate Cost: £30 Booking essential: Contact Elaine on 07834083802

IÓGA DO PHÁISTÍ

YOGA FOR CHILDREN

LE ELAINE CURRY

WITH ELAINE CURRY

Mataí curtha ar fáil. Glac blaincéad leat. DÁTAÍ: Tráthnóna Dé Céadaoin, 25 Aibreán - 30 Bealtaine AM: 5 - 6pm COSTAS: £30   Ní mór áit a chur in áirithe: Déan teagmháil le Elaine 07834083802

Mats provided. Please bring a blanket DATE: Wednesday 25th April – Wed 30th May TIME: 5-6pm COST: £30 Booking essential: Contact Elaine on 07834083802

E


30

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

Gareth Dunlop IMEACHTAÍ EVENTS

DÉ SATHAIRN 28 AIBREÁN Saturday 28th April DOIRSE // Doors: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (U-16s) ancarn.yapsody.com ‘Seisiún Cois Tine’ ina dhiaidh go dtí go mall ‘Fireside Session’ afterwards till late BEÁR AR FÁIL // Bar available

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH 02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

“…a songwriter of uncanny ability.” Huffington Post

31


32

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

facebook.com /ancarn1

Strung Bealtaine

CEILIÚRADH TRAIDISIÚNTA LE FÁILTE A CHUR ROIMH AN TSAMHRADH A TRADITIONAL CELEBRATION TO WELCOME SUMMER

Dé Domhnaigh 20 Bealtaine

Sunday 20th May

Imeacht do theaghlaigh le siamsa do chách. Báid luascán, feirm pheataireachta, cluichí, dúshlán treodóireachta, déanamh aráin, ceardaíocht thraidisiúnta, taispeántas lasadh tine agus go leor eile.

A family friendly event with lots to keep you entertained. Swingboats, petting farm, games, orienteering challenge, bread making, crafts, fire lighting demonstration and lots more.

Ceol beo agus greamanna blasta

Live music and tasty treats

Táille: £3 (Daoine Fásta & Páistí) Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh, 15A Bóthar Leath Chiana, Machaire Rátha, BT46 5PB

Admission:£3 (Adults & Children) Drumnaph Community Nature Reserve, 15A Halfgayne Road, Maghera, BT46 5PB

1pm - 4pm

“…symphonic grace and contemporary brilliance alongside a sound that can only come from a deep knowledge of the Irish Tradition” Martin Tourish – Altan

DÉ HAOINE 25 BEALTAINE Friday 25 May DOIRSE // Doors: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (U-16s) ancarn.yapsody.com BEÁR AR FÁIL // Bar available

1pm - 4pm

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

02879549978 | info@ancarn.org

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

www.ancarn.org

Concert will be followed by a live session in the An Coire Session Room Seisiún ceoil ina dhiaidh i Seomra Seisiúin An Coire

33


34

Ealaíon & Imeachtaí - Arts & Events Guide

T. +44 (0)28 795 49978

E. info@ancarn.org

www.ancarn.org

Flook

facebook.com /ancarn1

35

“A sensational live act.... in the front rank of the innovators” The Rough Guide to Irish Music

DÉ SATHAIRN 14 IÚIL Saturday 14 July

Féile Charn Tóchair 2018

DOIRSE // Doors: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £10 / £5 (U-16s) ancarn.yapsody.com BEÁR AR FÁIL // Bar available

2 – 14 IÚIL // 2ND – 14TH JULY THERE’S SOMETHING FOR EVERYONE

• Comórtas Poc Fada • Campáil Teaghlaigh • Aifreann Gaeilge @ Carraig Aifrinn Ghreanacháin • Rith & Dúshlán Rothar Sléibhe an Chairn • Lá Spraoi Teaghlaigh & Beárbaiciú • Coláiste Samhraidh Gaeilge do pháistí • Cúrsa Lae Gaeilge do Dhaoine Fásta • Ceolchoirm le Flook

• Poc Fada Competition • Big Family Campout • Irish Mass @ Granaghan Mass Rock • Run the Carn / Carn MTB Challenge • Family Funday & BBQ • Irish Language Summer School for children • Irish language – Adult One Day Course • Flook in Concert

Tuilleadh eolais: www.ancarn.org Facebook.com/ancarn1

More info: www.ancarn.org Facebook.com/ancarn1

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH

02879549978 | info@ancarn.org

02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

www.ancarn.org

Concert will be followed by a live session in the An Coire Session Room Seisiún ceoil ina dhiaidh i Seomra Seisiúin An Coire


Doire Derry

th C ea

An Carn

Br

Gh

Droim nDamh

Br L

CÁ BHFUIL MUID? Where are we?

hi an a

Carn Tóchair Carntogher

il nsco

or

Cúil Raithin Coleraine

ta

n

ir

Bu

Br

A6

lea

nn

Sh

na

Gh

hia ír C

Th

Br

in

Machaire Rátha Maghera

MAOINITHEOIRÍ Funders

An Chorr Chríochach Cookstown

Béal Feirste Belfast

AN GHAEILGE IRISH LANGUAGE RANGANNA/CEARDLANNA CLASSES/WORKSHOPS SLÁINTE & FOLLÁINE HEALTH & WELLBEING IMEACHTAÍ EVENTS

TEAGMHÁIL Contact An Carn & An Coire 132A & 132B Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha, Co. Dhoire, BT46 5NH 132A & 132B Tirkane Road Maghera, Co. Derry, BT46 5NH T: 0044 28 795 49978 R: eolas@ancarn.org E: info@ancarn.org W: ancarn.org

facebook.com/ancarn1 twitter.com/ancarn1 Ticéid Tickets: ancarn.yapsody.com

AN CARN // EOLAÍ EALAÍON & IMEACHTAÍ -- ARTS & EVENTS GUIDE  

Aibreán - Lúnasa 2018 - April - August 2018

AN CARN // EOLAÍ EALAÍON & IMEACHTAÍ -- ARTS & EVENTS GUIDE  

Aibreán - Lúnasa 2018 - April - August 2018

Advertisement