Page 1

SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 CLÁR / PROGRAMME Tá Imeachtaí Ann Fóirsteanach Do Chách There’s Something For Everyone!

www.ancarn.org


2

IMEACHTAÍ CHARN TÓCHAIR

Seachtain na Gaeilge 2018

RÉAMHRÁ / INTRODUCTION

SEACHTAIN NA GAEILGE 2018

BEO – BRÓDÚIL AGUS GAELACH

CLEAMAIRÍ ARD MHACHA

Dé Sathairn 3 Márta

Dé Céadaoin 7 Márta

Ócáid Ghaeilge na bliana! Ceiliúradh ollmhór ar bheocht, pobal, oidhreacht, cultúr agus todhchaí na Gaeilge. Tá fáilte roimh chách freastal ar an imeacht seo ina mbeidh imeachtaí éagsúla oiriúnach do gach aoisghrúpa. I measc imeachtaí an lae beidh mórshiúl, siamsaíocht, ceol, óráidí, lá teaghlaigh agus eile. Beidh BEO mar cheann de phríomhimeachtaí Bliain na Gaeilge 2018.

09:15am - 10:00am fóirsteanach do pháistí i Naíscoil, Rang 1 & Rang 2

* Ní mór do scoileanna áiteanna a chur in áirithe faoi 22/2/2018*

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain!

The biggest Irish festival in Ireland and the world.

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) is an international Irish language festival and one of the biggest celebrations of our native language and culture that takes place each year in Ireland and in many other countries.

Bus ag imeacht ó An Carn ag 8:30am ar an toirt. Fóirsteanach do theaghlaigh agus do déagóirí atá ag aois na meánscoile. Spásanna teoranta ar an turas seo mar sin ní mór clárú roimh Dé Máirt 27ú Feabhra. Le clárú nó le haghaidh tuilleadh eolais go i dteagmháil le Joe ar 028 7954 9978.

Welcome to our programme of events and courses for Seachtain na Gaeilge 2018. Every effort has been made to organise courses and events suitable for everyone!

BEO – BRÓDÚIL AGUS GAELACH

Fáilte chuig ár gclár imeachtaí agus cúrsaí do Sheachtain na Gaeilge 2018. Tá iarracht déanta réimse leathán cúrsaí agus imeachtaí á reáchtáil a bheas fóirsteanach do chách! Tá muid ag dúil fáilte a chur romhaibh agus fáilte ar leith a fhearadh roimh chuairteoirí nua. Sa chlár seo is féidir leat a bheith ag dúil le himeachtaí agus cúrsaí atá eagraithe ag Coiste Forbartha Charn Tóchair, Glór na Speiríní agus Glór Mhachaire Fíolta. Más mian leat tuilleadh eolais faoi chúrsa nó imeacht ar bith, déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge áitiúil i do cheantar féin:

We are looking forward to welcoming you with a particular welcome to for first time visitors. In this programme you will find the events and courses organised by Carntogher Community Association, Glór na Speiríní and Glór Mhachaire Fíolta. If you would like more information about any of the events or courses taking place please contact your local Irish Language Development Officer:

SONRAÍ TEAGMHÁLA CONTACT INFORMATION Leonne Ní Loinsigh 028 7954 9978 Leonne.niloinsigh@ancarn.org An Carn 132a Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha Co. Dhoire, BT46 5NH

Leonne Ní Loinsigh 028 7954 9978 Leonne.niloinsigh@ancarn.org An Carn 132a Tirkane Road, Maghera, Co. Derry, BT46 5NH

Conchúr Ó Muirí 028 7962 7703 conchurglor@gmail.com 82 Bóthar na Sé Bhailte, An tSrath Baile na Croise, Baile na Scríne Co. Dhoire BT45 7BB

Conchur Ó Muirí 028 7962 7703 conchurglor@gmail.com 82 Sixtowns Rd, Straw Ballinacross, Ballinascreen Co. Derry BT45 7BB

3 - 31 Márta // 3 - 31 March

Saturday 3rd March THE IRISH LANGUAGE EVENT of the year. A celebration of the life, community, heritage, culture and future of the Irish language. Everyone welcome to this event from all backgrounds and age groups. As part of the event there will be a parade, entertainment, music, speeches, family fun day and much more.

10:30am - 12:00 fóirsteanach do pháistí i Rang 3 - Rang 6 Ní mór do scoileanna áiteanna a chur in áirithe faoin Déardaoin 22/2/2018

Cost: £2 an páiste

ARMAGH RHYMERS Wednesday 7th March Naíscoil & Bunscoil children can look forward to a fun interactive show through storytelling, Rhyme, craic and music with the Armagh Rhymers. 09:15am - 10:00am Suitable for children in Naíscoil, Rang 1 & Rang 2. 10:30am - 12:00 suitable for children in Rang 3 Rang 6 Schools must book by 22/2/2018

Bus will leave An Carn at 8:30am sharp. Suitable for families and teenagers of secondary school age only. Limited spaces available on bus so please book by Tuesday 27 February. For more information or to book your place call Joe on 028 7954 9978.

Cost: £2 per pupil

3


4

Seachtain na Gaeilge 2018

AN TSOCHAÍ GHAELACH I GCÚIGE ULADH ROIMH AN PHLANDÁIL CAINT LE DR MALACHAÍ Ó NÉILL Dé hAoine 9 Márta Amharcfaidh an Dr Malachaí Ó Néill, parobhast Champas Mhig Aoidh d’Ollscoil Uladh, ar roinnt foinsí Gaeilge a bhaineann le ríshliocht Uí Néill agus le hAodh Mór Ó Néill go háirithe. Am: 7.30pm Costas: £4

GAELIC SOCIETY IN PRE-PLANTATION ULSTER TALK WITH DR MALACHAÍ Ó NÉILL Friday 9th March Dr. Malachaí Ó Néill, Provost of Ulster University’s Magee Campus in Derry will examine a number of Irish language sources that relate to the O’Neill dynasty and to Hugh O’Néill in particular. Time: 7.30pm Cost: £4

3 - 31 Márta // 3 - 31 March

LÁ TEAGHLAIGH

DIANCHÚRSA GAEILGE

SPRAOI NA SCOILEANNA

FÓIRSTEANACH DO THEAGHLAIGH LE PÁISTÍ SA CHÓRAS GAELOIDEACHAIS

DO DHALTAÍ AG ULLMHÚ DON GCSE

13/03/2018

Dé Sathairn 10 Márta Am: 12 meán lae – 3pm Beidh réimse imeachtaí thar tráthnóna le sealanna éagsúla ag 12 meánlae - 12:45pm 1:30pm Gráinne Holland – Na Bopóga – seó puipéad le hamhráin agus rannta do pháistí óga Imeachtaí ealaíne do gach aoisghrúpa Ceardaíocht ealaíne do lá na Máithreacha Ióga do chách le Sharon Uí Chatháin 2:15 – 3.00pm Céilí Teaghlaigh sa Halla Mór Táille: £2 an duine An Coire Beidh seastán tae a eagrú ag Naíscoil Mhachaire Rátha

Dé Sathairn 10ú Márta 2018 Beidh an cúrsa seo dírithe ar ullmhúchán don scrúdú éisteachta amháin. Am: 10am - 3pm Costas: £15 (lón san áireamh) Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo Ancarn.yapsody.com

IRISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE

Trí Ghaeilge. Fóirsteanach do Ghaelscoileanna

14/03/2018 & 15/03/2018 Dátheangach – fóirsteanach do scoileanna Béarla

SPRAOI NA SCOILEANNA 13/03/2018 Through Irish. Suitable for Irish medium schools

14/03/2018 & 15/03/2018 Bilingual – suitable for English medium schools

FOR STUDENTS PREPARING FOR GCSE Saturday 10th March 2018 This course will solely focus on preparation for the listening test only.

FAMILY DAY

Time: 10am - 3pm Cost: £15 (lunch included)

SUITABLE FOR FAMILIES WITH CHILDREN ATTENDING IRISHMEDIUM EDUCATION

Booking essential for this course Ancarn.yapsody.com

Saturday 10th March Time: 12noon – 3pm There will be a range of activities over the afternoon with timeslots at 12 midday – 12:45pm - 1:30pm Gráinne Holland – Na Bopóga – Puppet show with poems & songs for young children Art activities for all ages – Arts and crafts for Mother’s Day Yoga for all with Sharon Uí Chatháin. 2:15 – 3:00pm Family Céilí in the Hall Cost: £2 per person An Coire

facebook.com/ancarn1 twitter.com/ancarn1

A tea stall will be organised by Naíscoil Mhachaire Rátha

www.ancarn.org

5


6

Seachtain na Gaeilge 2018

3 - 31 Márta // 3 - 31 March

RÁS BÓTHAR & CONAIRE & SIÚLÓID 5KM

DEIREADH SEACHTAINE AS & A2

DIANCHÚRSA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA

CÉILÍ AGUS CRAIC DO DHAOINE FÁSTA

Dé Luain 19 Márta

Dé hAoine 23 – Dé Sathairn 24 Márta 2018

Dé Sathairn 24 Márta 2018

LE BANNA CÉILÍ AGUS BEAN AN TÍ, MÁIRE BEAN UÍ BHRUADAIR

Eagraithe ag Naíscoil Charn Tóchair Láthair: An Coire Am; 11:00am Clárú ag An Coire @ 10:30am Ag fágáil An Carn ar 11:00am rith chuig Tearmann Dúlra Dhroim nDamh, suas thart ar shlí Loch Bran agus ar ais chuig An Carn. Siúlóid níos giorra fóirsteanach do na naí-chóistí. Fáilte roimh shíntiúis dheonacha.

5KM ROAD & TRAIL RACE & WALK Monday 19th March Organised by Naíscoil Charn Tóchair Venue: An Coire Time: 11:00am Registration at An Coire @ 10:30am Route: leave An Carn at 11:00am run to Drumnaph Nature Reserve, up around Loch Bran trail and return back to An Carn. A shorter walk will be available suitable for prams. Donations welcome. Refreshments available at An Coire afterwards.

Láthair: An Carn Am: 5pm Dé hAoine – 4pm Dé Sathairn Deireadh seachtaine tacaíochta do lucht an AS & A2. Beidh dianchúrsa ann tráthnóna Dé hAoine agus imeachtaí agus siamsaíocht ann oíche Dé hAoine. Beidh rang teagaisc ann maidin Dé Sathairn agus imeachtaí lasmuigh sa tráthnóna ag Tearmann Dúlra Dhroim nDamh. Costas: £30.00 Cuir d’áit in áirithe roimh an Aoine 2 Márta

AS & A2 INTENSIVE WEEKEND Friday 23rd – Saturday 24th March 2018 Venue: An Carn Time: 5pm Friday – 4pm Saturday A weekend to help support pupils at AS & A2 level doing Irish. There will be class on Friday evening followed by activities and entertainment on Friday night. There will be class on Saturday morning with outdoor activities on Saturday afternoon at Drumnaph Nature Reserve. Cost: £30.00 Book your place before Friday 2nd March

Beidh ceithre leibhéal ar fáil ag freastal ar gach cumas Gaeilgeoir ó ghlantosaitheoirí go cainteoirí líofa. Bunrang le Fearghal Mag Uiginn Meánrang le cinntiú Ardrang le Pól Mac Giolla Eoin. Rang Cruinnis le Pádraig Ó Mianáin Clárú ó 9.30am 10 a.m. - 3 p.m. £15 (lón san áireamh) Ní mór d’áit a chur in áirithe don chúrsa seo Ancarn.yapsody.com

IRISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE FOR ADULTS Saturday 24 March 2018 There will be four levels available catering for each ability of Irish speaker, from complete beginners to fluent speakers.

Dé hAoine 23 Márta Am: 9.30pm Táille: £5 Láthair: An Coire BLDB (Beir leat do bhuidéal) Fáilte roimh chách!

ADULT CÉILÍ AGUS CRAIC WITH CÉILÍ BAND AND BEAN AN TÍ, MÁIRE BEAN UÍ BHRUADAIR Friday 23rd March Time: 9.30pm Cost: £5 Venue: An Coire BYOB (Bring your own bottle) Everyone welcome!

Beginner with Fearghal Mag Uiginn Intermediate with tbc Advanced with Pól Mac Giolla Eoin Cruinneas with Pádraig Ó Mianáin (High level grammar course through Irish) Registration from 9.30am 10am - 3pm £15 (lunch included) Booking essential for this course Ancarn.yapsody.com

facebook.com/ancarn1 twitter.com/ancarn1

www.ancarn.org

7


8

GLÓR NA SPEIRÍNÍ AGUS GLÓR MHACHAIRE FÍOLTA

Seachtain na Gaeilge 2018

SIÚLÓID AR AN CHARN I GCUIMHNE AR THOMÁS Ó CAISIDE

WALK ON THE CARN IN MEMORY OF TOMÁS Ó CAISIDE

AR SON SCOLÁIREACHTAÍ GAELTACHTA

IN AID OF GAELTACHT SCHOLARSHIPS

Domhnach na Slat – Dé Domhnaigh 25 Márta

Palm Sunday – Sunday 25th March

Bailigh ag Carrchlós Ró an Choitéara ó 1.30pm Siúlóid ag toisteacht ar 2:00pm Sólaistí ar fáil in An Coire ina dhiaidh Beidh siúlóid ar Shliabh Charn Tóchair ar Dhomhnach na Slat le bailiúchán a dhéanamhar son Scoláireachtaí Gaeltachta. Beidh na páirtscoláireachtaí ar fáil faoi iarratas fríd Fheis Charn Tóchair. Tabhair do d’aire, is é Dé hAoine 13ú Aibreán an spriocdháta le haghaidh iarratas a chur isteach ar an chomórtas scoláireachta ag an Fheis. Beidh an comórtas scoláireachta ar siúl mar chuid den Fheis, Dé Sathairn 12 Bealtaine 2018. Clár an lae le foilsiú níos cóngaraí don dáta.

Meet at Cotter’s Row Carpark from 1.30pm Walk beginning at 2:00pm

BEO GAELACH AGUS BRÓDÚIL 2018 Dé Sathairn 3ú Márta Mórshiúl agus ceiliúradh idir Chearnóg Parnell agus Fhaiche Stiabhna, áit ina mbeidh ceol, óráidí, lá teaghlaigh agus neart rudaí eile. Bus ag imeacht ó @ Carrchlós an tSratha: 8:45am & ag timpeallán an tSeánmhullaigh 9am Sonraí le deimhniú

Refreshments available in An Coire afterwards There will be a walk on Carntogher Mountain on Palm Sunday with a collection for Gaeltacht scholarships. The part-Scholarships will be available by application through Feis Charn Tóchair. Please note - Friday 13th April will be the deadline for entries to the Feis. The scholarship award competition will take place as part of the Feis on Saturday 12th May. Programme of the day will be published closer to the date.

BEO GAELACH AGUS BRÓDÚIL 2018 Saturday 3rd March in Dublin Celebration and parade between Parnell Square and Stephen’s Green, where there will be music, speeches, family entertainment and lots more! There will be a bus leaving Straw carpark 8:45am & Castledawson Roundabvout 9am. Details to be confirmed

LÉACHT I MBÉARLA LE PROINNSIAS Ó BROLAIGH Dé Sathairn 3ú Márta Eagraithe ag CLG Naomh Colm, Baile na Scríne Láthair: CLG Naomh Colm, Baile na Scríne Am: 20:00 Fáilte roimh chách

TALK ON MICHEAL COLLINS BY PROINNSIAS BROLLY IN ENGLISH Saturday 3rd March Organised by St Colm’s GAC Ballinascreen Venue: St Colm’s GAC Ballinascreen Time: 20:00 Everyone welcome

facebook.com/glormhachairefiolta facebook.com/glornaspeirini twitter.com/glormfiolta

3 - 31 Márta // 3 - 31 March

9


10

Seachtain na Gaeilge 2018

3 - 31 Márta // 3 - 31 March

BLIOTS ULADH CLG TRÍ GHAEILGE

SCRÚDÚ AN FHÁINNE

SEISIÚN CEOIL

15ú Márta

Dé hAoine 16ú Márta

(BUNSCOIL & MEÁNSCOIL)

Eagraithe ag Glór na Speiríní & CLG Naomh Colm

Dé Domhnaigh 11ú Márta

Eagraithe ag Cumann Ceol Traidisiúnta Bhaile na Scríne

Láthair: An Mheitheal (Ionad Ghlór na Speiríní) Am: 19:00-20:30

Eagraithe ag CLG Naomh Colm, Baile na Scríne Láthair: Halla Spóirt, Bruach na Cluana, Machaire Fíolta Am : 1:30- 3:30pm

FÁINNE TEST

Láthair: An Scioból Am: 20:30 -21:30 do pháistí

Thursday 15th March

MUSIC SESSION

Ní mór d’áit a chlárú le Conchúr

Organised by Glór na Speiríní & St Colm’s GAC

Friday 16th March

ULSTER IRISH LANGUAGE HURLING BLITZ

Venue: An Mheitheal (Glór na Speiríní’s building) Time: 19:00-20:30

Organised by Ballinascreen Traditional Music Group Venue: An Scioból (Behind Market Inn, Regans) Time: 20:30-21:30 for children & then open house till late

(BUNSCOIL & MEÁNSCOIL)

LÉACHT I MBÉARLA LE KENNY Ó BROLCHÁIN Dé Sathairn 24ú Eagraithe ag CLG Naomh Colm Ag breathnú siar i stair ár gceantar idir an tréimhse de 1919-1923 Láthair: CLG Naomh Colm, Baile na Scríne Am: 20:00 Fáilte roimh chách

TALK BY KENNY BRADLEY Saturday 24th March Organised by St Colm’s GAC

Sunday 11th March Organised by St Colm’s GAC Ballinascreen

look back at the turbulent events of the period 1919-1923 in our parish history.

Venue: Meadowbank Sports Arena Magherafelt Time: 1:30 – 3:30 pm

Venue: St Colm’s GAC Ballinascreen Time: 20:00

All teams must be registered with Conchúr

Everyone welcome

facebook.com/glormhachairefiolta facebook.com/glornaspeirini twitter.com/glormfiolta

www.ancarn.org

11


12

Seachtain na Gaeilge 2018

3 - 31 Márta // 3 - 31 March

CEOLCHOIRM

LÁ TEAGHLAIGH

Dé Sathairn 24ú Márta Eagraithe ag Cumann Ceol Traidisiúnta, Baile na Scríne Láthair: Ardscoil Naomh Colm Baile na Croise Am: 19:30 Costas: £3 in aghaidh an pháiste, £5 do dhaoine fásta & £10 ráta teaghlaigh

CONCERT

Dé Sathairn 24ú Márta

CLEAMAIRÍ ARD MHACHA

SCRÚDÚ AN FHÁINNE

Eagraithe ag Glór Mhachaire Fíolta

Dé Luain 26ú Márta

Dé Céadaoin 28ú Márta

Láthair: Halla Spóirt, Bruach na Cluana, Machaire Fíolta

Eagraithe ag Glór na Speiríní

Eagraithe ag Machaire Fíolta

Láthair: CLG Naomh Colm, Baile na Scríne Am: 9:30 – 12:00pm Costas: £1

Láthair: Gaelscoil an tSeanchaí Am: 19:30- 21:00

Tráth na gceist a bheas fóirsteanach do rang 6&7 Díreach i ndiaidh an tseó

FÁINNE TEST

Preabchlaiséan, spraoi, spóirt agus siopa Am: 14:30- 16:30pm Costas: £2 in aghaidh an pháiste

Saturday 24th March

FAMILY FUN DAY

Organised by Ballinascreen Traditional Music Group

Saturday 24th March Organised by Glór Mhachaire Fíolta

Venue: St Colm High School, The Cross, Ballinascreen Time: 19:30 Cost: £3 per child, £5 per adult & family rate £10

Venue: Meadowbank Sports Arena, Magherafelt

Wednesday 28ú March

ARMAGH RHYMERS

Organised by Glór Mhachaire Fíolta

Monday 26th March

Venue: Gaelscoil an tSeanchaí Time: 19:30-21:00

Organised by Glór na Speiríní

Bouncy castle, Sport, Fun, Games and Tuck shop

Venue: St Colm’s GAC Ballinascreen Time: 9:30 – 12:00pm Cost: £1

Time: 14:30-16:30 Cost: £2 per child

Followed by a quiz which will be suitable for P6&7

facebook.com/glormhachairefiolta facebook.com/glornaspeirini twitter.com/glormfiolta

www.ancarn.org

13


14

Seachtain na Gaeilge 2018

OÍCHE SHÓISIALTA & BRONNADH NA BHFÁINNÍ

SOCIAL NIGHT & PRESENTATION OF THE FÁINNE’S

Dé Sathairn 31ú Márta

Saturday 31st March

Eagraithe ag Glór na Speiríní

Organised by Glór na Speiríní

Láthair: An Scioból Am: 20:00

Venue: An Scioból (Behind Market Inn, Regans) Time: 20:00

“Ciúin ar shiúl ón ardán ach craiceáilte ar an ardán, tá a gcuid féin déanta ag Kila den cheol lena meascán iléagsúil stíleanna. Ceol den scoth!” “Softly spoken off stage and complete lunatics on it, Kíla have torn up the rulebook with their wantonly eclectic mix of styles, Brilliant!”

DÉ HAOINE 6 AIBREÁN Friday 6th April DOIRSE // Doors: 8PM LÁTHAIR // Venue: AN COIRE TICÉID // Tickets: £15 / £7.50 (U-16S)

ancarn.yapsody.com

‘Seisiún Cois Tine’ ina dhiaidh go dtí go mall ‘Fireside Session’ afterwards till late BEÁR AR FÁIL // Bar available 132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH 02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org


SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 3 - 31 Márta COISTE FORBARTHA CHARN TÓCHAIR / CARNTOGHER COMMUNITY ASSOCIATION Dáta //Date

Imeacht

Fóirsteanach do

Activity

Suitable for

Lch // Page

3/3/2018

Beo- Bródúil agus Gaelach

Gach Duine

Beo- Bródúil agus Gaelach

Everyone

3

Cleamairí Ard Mhacha

Naíscoileanna & Bunscoil

Armagh Rhymers

Naíscoil & Bunscoil

3

Adults

4

Families with children in IME

4

7/3/2018 9/3/2018

Caint le Malachy Ó Neill (Trí Ghaeilge)

Daoine Fásta

Talk with Malachy Ó Néill (Through Irish)

10/3/2018

Lá Teaghlaigh

Teaghlaigh le páistí sa Ghaeloideachas

Family Day

10/3/2018 13/3/2018 14/3/2018 – 15/3/2018 19/3/2018 23/3/2018 – 24/3/2018 24/3/2018 23/3/2018 25/3/2018

Irish GCSE Teenagers Intensive Course Spraoi na Spraoi na Scoileanna (Trí Daltaí Gaelscoile Scoileanna Gaelscoil Pupils Ghaeilge) (Through Irish) Spraoi na Pupils from Spraoi na Scoileanna Daltaí ó Scoileanna English Medium (dátheangach) Bhunscoileanna Béarla (Bilingual) Primary Rás Bóthar & Conaire & 5KM Road & Trail Gach duine Everybody Siúlóid 5KM Race & Walk Deireadh Seachtaine AS & A2Intensice Déagóirí Teenagers AS& A2 Weekend Irish Language Dianchúrsa Gaeilge do Daoine Fásta Intensive Course Adults Dhaoine Fásta for Adults Céilí agus Craic do Dhaoine Adult Céilí agus Daoine Fásta Adults Fásta Craic Siúlóid ar an Charn i Walk on The Carn in gCuimhne ar Thomás Ó Gach Duine Memory of Tomas Ó Everybody Caiside Caiside Dianchúrsa Gaeilge GCSE

Déagóirí

5 5 5 6 6 7 7 8

GLÓR NA SPEIRÍNÍ & GLÓR MHACHAIRE FÍOLTA Dáta //Date

Imeacht

Fóirsteanach do

3/3/2018

Beo – Gaelach agus Bródúil Gach Duine

3/3/2018

Léacht imBéarla le Proinnsias Ó Brolaigh

Gach Duine

11/3/2018

Bliots Uladh CLG (trí Ghaeilge)

Bunscoil & Meánscoil

15/3/2018

Scrúdú an Fháinne Baile na Scríne

Fáinne Test Ballinascreen

16/3/2018

Seisiún Ceoil

Páistí & Daoine fásta ina dhiaidh

24/02/2018 24/3/2018

Activity Beo – Gaelach agus Bródúil Talk with Proinnsias Brolly (in English) Ulster Irish Language Hurling Blitz

Suitable for

Lch // Page

Everybody

9

Everybody

9

Bunscoil & Meánscoil

10 10

Music Session

Children followed by adults

Léacht le Kenny Ó Brolcháin Gach Duine (i mBéarla)

Talk by Kenny Bradley (In English)

Everybody

11

Ceolchoirm

Gach Duine

Concert

Everybody

12

26/3/2018

Cleamairí Ard Mhacha

Páistí sa Ghaelscoil

Gaelscoil Children

13

28/3/2018

Scrúdú an Fháinne Machaire Folta

31/3/2018

Oíche Shóisialta agus Bronnadh na bhFáinní

www.ancarn.org

Armagh Rhymers Fáinne Test Magherafelt Social Night and Fáinne Presentation

11

13 14

AN CARN - Seachtain na Gaeilge 2018  
AN CARN - Seachtain na Gaeilge 2018  

Tá clár den chéad scoth curtha le chéile againn do Sheachtain na Gaeilge 2018!

Advertisement