Page 1


กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ขาพเจาไดมาฝกงาน ณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สงผลใหขาพเจาไดรับความรูใหมๆและประสบการณตางๆอยางมากมาย สําหรับรายงานการฝกงานฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือและสนับสนุนจากหลายฝายดังนี้ • คุณจาริณี สุพรรณหนู Computer Printer and Cutting Poster • คุณกมลทิพย ระโหฐาน Graphic Design • คุณพชญ ไชยกาญจน ngiseD retsop retupmoC และบุคคลทานอื่นๆในแผนก ART DIVISION ทุกทานที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ขาพเจาใครขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการใหขอมูล เปนที่ปรึกษาในการทํารายงานฉบับนี้จน เสร็จสมบูรณ ตลอดจนใหการดูแลและใหความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตการทํางานจริง ขาพเจาขอขอบคุณ ไว ณ ที่นี้

นาย อนวัช คงวิเชียร ผูจัดทํารายงาน


บทคัดยอ (Abstract) เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว หรือ เซ็นทรัลลาดพราว เปนศูนยการคาสํานักงาน ศูนยแสดงสินคา และโรงแรมครบวงจร ซึ่งเปนธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก แหงแรกของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพมหา นคร บริเวณแยกลาดพราว ชวงริมถนนพหลโยธิน ในเขตจตุจักร เปดใหบริการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 และประสบความสําเร็จอยางสูง ทั้งยังเปนที่นิยมมาจนถึงปจจุบัน


สารบัญ

เรื่อง กิตติกรรมประกาศ บทคดยอ สารบัญ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข

หนา 1 2 3 4 10 26 31 38 41 42 44


บทที่ 1

บทนํา ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ หนวยงานที่ฝกงาน : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ที่ตั้ง : เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท: :02-793-6000 Fax: 02-514-1341 URL: www.centralplaza.co.th ลักษณะการประกอบกิจการดําเนินงานเกี่ยวกับ CPN ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท ในชวงทศวรรษที่ผานมา บริษัทได สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไมเพียงแตการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมของผูบริโภคเทานั้น แตยังเปนการเปลี่ยนแปลง ของความ ตองการศูนยการคาครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคแบบ “One-stop-shopping” ไดอยางเต็มรูปแบบ ในฐานะที่เปนผูนําตลาดที่มีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึง แนวโนมตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว CPN ไดพัฒนาโครงการ ศูนยการคาในหลากหลาย รูปแบบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เปนหนึ่งในศูนยการคา แรกๆ ที่ไดสะทอนวิสัยทัศนของบริษัทที่จะเปนผูนํา ปฏิวัติประสบการณการพัฒนาและ จัดการการคาปลีกรูปแบบใหม CPN ไดแปรสภาพมาเปนบริษัทมหาชนในป 2537 และ ไดจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2538 และ ในป 2544 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราวไดเปนศูนยการคาแหงแรก ในประเทศไทยที่ไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000 CPN ในวันนี้ ตลอดระยะเวลากวา 30 ปแหงความสําเร็จอยางตอเนื่อง CPN ไดเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อการคาปลีกที่ใหญและ ทันสมัย ที่สุด ในประเทศไทย ปจจุบัน บริษัทบริหาร ศูนยการคาชั้นนําถึง 21 แหง, อาคารสํานักงาน 7 แหง, โรงแรม 2 แหง และ โครงการ คอนโดมิเนียม เพื่ออยูอาศัยอีก 2 แหง โดยมีพื้นที่ภายใตการดูแลรวมทั้งหมดกวา 4.3 ลานตารางเมตร CPN จึงเปนผูนําใน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกโดยมีพื้นที่ มากกวาคูแขงขันที่ตามมาเปนอันดับ 2 มากกวาเทาตัวทีเดียว บริษัทมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาศูนยการคาของบริษัทในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญทั่วประเทศ โดยมี เปาหมาย ตอไปในการขยายไปสูประเทศ เพื่อนบานโดยใชความชํานาญ ในการบริหารและ จัดการกิจการศูนยการคาที่มีอยูเปนทุน ภาพรวมสินทรัพย ศูนยการคา จํานวนศูนยการคา:

21

พื้นที่เชารวม(ตรม.):

1,006,509

จํานวนผูเชา:

5,400

5 เมษายน 2556


อาคารสํานักงาน จํานวนอาคารสํานักงาน:

7

พื้นที่เชารวม(ตรม.):

175,842

จํานวนผูเชา:

370

30 พฤศจิกายน 2555 มองไปในอนาคต เสนทางสูการเติบโตที่ยั่งยืน จากแผนการกลยุทธในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ ปรากฏการณใหมของศูนยการคาในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นในป 2549 เมื่อเซ็นทรัลเวิลดไดเปดตัวขึ้นในใจกลางกรุงเทพมหานครและ เปนชอปปงคอมเพล็กซที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โครงการเซ็นทรัลเวิลด ประกอบดวยพื้นที่คาปลีกที่ทันสมัย มากกวา 500,000 ตรม. โดยมีทั้งรานแบรนดเนม, รานคาปลีก, รานอาหาร, และ แหลงบันเทิงที่ดีและ ทันสมัยที่สุด; พื้นที่สํานักงาน ชั้นนําขนาด 80,000 ตรม.; และ หอประชุมและ ศูนยแสดงสินคาขนาด 17,000 ตรม. และ โรงแรมระดับหาดาวอีก 500 หอง เปนแหลงเงินทุนสําคัญของโครงการใหมๆ ศูนยการคาและอาคารสํานักงานบางแหงจะถูกโอนไปยังกองทุนอสังหาริมทรัพยCPNRF และ CPNCG ซึ่งจะมีการออกหนวยลงทุนใหกับนักลงทุนทั่วไป เมื่อดูจากความนิยมของนักลงทุนแลว การออกหนวยลงทุนใหมนั้น นาจะสามารถสรางกระแสเงินสด ที่เพียงพอสําหรับการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ อยางตอเนื่อง นอกเหนือจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมๆ แลว บริษัทยังพัฒนาศูนยการคาที่มีอยูเดิมใหทันสมัยและ คงความเปนผูนําใน บรรดาศูนยการคาดวยกัน การพัฒนาลาสุดที่ไดศึกษาและ นํามาใช ไดแก ระบบความปลอดภัยและ ใหบริการ ดวยมาตราฐานระดับ โลกในทุกๆ สวนของการดําเนินงาน ของรานคาและลูกคาสัมพันธ การใหบริการดานงานระบบ งานความสะอาดและงานรักษาความ ปลอดภัย บริษัทยังไดปรับปรุงระบบบริหารและ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรักษาและ พัฒนาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ ศูนยการคาของ CPN เปนผูนําศูนยการคาคาปลีก โครงการของ CPN ทุกโครงการประสบความสําเร็จอยางงดงาม ความสําเร็จดังกลาวทําใหบริษัทเปนผูนําในอุตสาหกรรม พัฒนา ศูนยการคา เพื่อการคาปลีกและ ยังไดรับการยอมรับ ในระดับสากลในฐานะบริษัทชั้นนําในเอเชีย เปาหมายตอไปของ CPN ไดแก การใชทรัพยากรและ ประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางโอกาสในการทําธุรกิจใหมๆ ทั้งในประเทศไทยและ เอเชียอาคเนย ในป 2548 นิตยสารฟอรบ ไดยกยองให CPN เปนหนึ่งใน 200 บริษัทชั้นนําของเอเชีย-แปซิฟก ที่มีรายไดไมเกิน 1,000 ลานเหรียญ สหรัฐ CPN ยังมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนหนึ่งใน 10 บริษัทจากประเทศไทยที่ไดรับเกียรติดังกลาว โดยเปนบริษัทบริหารและ จัดการ อสังหาริมทรัพย เพื่อการพานิชยเพียงบริษัทเดียวจากประเทศไทยอีกดวย ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดซึ่งเปนศูนยการคา Flagship ของ CPN ไดรับรางวัล Best of the Best ดาน Design & Development


จากสมาคมศูนยการคาโลกหรือ ICSC ในป 2553 และไดรางวัล Gold Award ในสาขา Marketing จากแคมเปญ Re-opening ของ เซ็นทรัลเวิลดในป 2011 ซึ่งรางวัลนี้ถือเปนออสการของวงการศูนยการคาระดับโลก วันนี้ CPN เปนผูนําดานการบริหารจัดการและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อการคาปลีกที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีศูนยการคาชั้นนําภายใตการบริหารถึง 21 แหง โดยเปนผูนําในพื้นที่ของโครงการแตละพื้นที,่ ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ ล้ําสมัย, มีมาตรฐานระดับโลก, มีการจัดการที่มีคุณภาพและ มุงสูความเปนเลิศ, ไดรับความนิยมจากลูกคาผูเชาพื้นที่จากความสําเร็จ ในการจัดวางรานคา, และ มีกิจกรรมและ โครงการที่ดึงดูดผูบริโภคใหเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากหลากหลายปจจัยที่ชวยผลักดันใหบริษัทเติบโต CPN ไดตระหนักวาทรัพยากรมนุษยยังคงเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอ ความสําเร็จของบริษัท ผูบริหารที่มีทักษะและ ประสบการณไดทํางานเคียงขางกับพนักงานที่ไดรับการฝกฝนและ มีความตั้งใจดี เพื่อที่จะสรางความสัมพันธที่ดีในการผลักดันความสําเร็จที่นาประทับใจของ CPN ตอไป กลยุทธทําเลที่ตั้ง ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อการคาปลีกรายใหญ สําหรับธุรกิจพัฒนาและ จัดการอสังหาริมทรัพย เพื่อการคาปลีก ทําเลที่ตั้งนั้นถือเปนหัวใจสําคัญ ตลอดกวา30 ปที่ผานมา CPN สามารถเลือกสรรที่ดินและ ทําเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนยการคา ประสบการณในการดําเนินกิจการคาปลีกรวมกับการทํา สํารวจที่ละเอียดถี่ถวนนั้นทําให CPN สามารถเลือกสรรทําเลที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะนําไปสูความสําเร็จในอนาคตยิ่งๆ ขึ้นไป

ความแข็งแกรงของ CPN • • • • • •

ทีมที่ดีและ มุงมั่น สรางจุดมุงหมายที่ยอดเยี่ยม มาตรฐานระดับโลก พันธมิตรทางธุรกิจ ปรับเปลี่ยนตามความตองการลูกคา ฐานะทางการเงินแข็งแกรง เติบโตอยางตอเนื่อง

ตําแหนงและลักษณะงานที่นิสิตไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ คุณพชญ ไชยกาญจน ตําแหนง Design Director คุณกมลทิพย ระโหฐาน ตําแหนง Graphic Design


ผูบริหารสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ ชวงระยะเวลาฝกงาน : วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาและสภาพในการทํางานชวงเวลาในการฝกงาน :เริ่มฝกงานตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2556 ทํางานวัน จันทร-ศุกร หยุดเสารอาทิตย เริ่มงานเวลา 9.00 น.จนถึงเวลา 17.00 น.เวลาพักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น. สภาพในการทํางาน : สถานที่ทํางานตั้งอยูในอาคาร ชั้นG ลานจอดรถ แผนกซึ่งเปนสวนของการปฏิบัติงานดาน ART DIVISION มี แผนกที่ทํางานดานกราฟกออกแบบและดาน DISPLAYโดยมีหองทํางานเปนโตะทํางานแบบล็อคของแตละคนมีคอมพิวเตอรคนละ เครื่องสวนนักศึกษาฝกงานใหนําเครื่องมาเองมีสายWireless หรือ Ethernet (Lan) ใหตอเพื่อสืบคนขอมูลหาขอมูลอางอิงในการ ทํางาน หลักการ 1.จัดประสบการณใหเปนระบบและกระบวนการที่ตอเนื่อง 2.ใหมีการฝกสถานการณจริงใหมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหกับนักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีใหสอดคลองกับการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม 4.สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสถาบันกับองคการและหนวยงานภายนอก 5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงานและผูใช วัตถุประสงคของการฝกงาน 1. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและไดรับ ประสบการณชีวิตการทํางานที่แทจริง 2. เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนที่จะจบออกไปทํางาน 3. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการปรับตัวใหเขากับ สภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อใหนักศึกษานําประสบการณที่ไดรับจากการฝกงานมาประยุกตใชในการทํางานตอไป การปฏิบัติตัวระหวางการฝกงาน 1. ตรงตอเวลา 2. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 3. แตงกายชุดไปรเวท(ชุดนอก) สุภาพและเรียบรอย 4. การลากิจ ลาปวย ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ฝกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใชเครื่องมือสื่อสาร 6. ไมควรตอรองเรื่องระยะเวลาการฝกงานหรือ เรียกรองอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออกและกลาตัดสินใจ 8. ใหถือเสมือนวา การฝกงานก็คือการทํางาน และทําการ ฝกงานอยางเต็มกําลังความสามารถ


9. การไปฝกงานของนักศึกษา ถือวาไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ตองไมกระทําการ ใด ๆ ที่จะทําให เสื่อมเสียตอสวนรวม 10. ในระหวางการฝกงาน หากมีปญหาเกี่ยวกับงานตองการคําปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดตอกลับมายังอาจารยประจํา ภาควิชา แตถามีปญหาเกี่ยวกับการฝกงานติดตอเจาหนาที่หนวยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหวางการฝกงานใหติดตอคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปฎิบัติงาน การจัดการภายในองคกร ที่มาและจุดเริ่มตนของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มิถุนายน 2523 กอตั้งบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตนที่ 300 ลานบาทโดยเปนการลงทุนรวมกันระหวางกลุมเซ็น ทรัล, กลุม เตชะไพบูลย, กลุมสหยูเนี่ยน, และกลุมบุคคลอื่นๆโดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก ธันวาคม 2525 เปดตัวโครงการเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว ซึ่งเปนโครงการศูนยการคาครบวงจรแหงแรกของประเทศไทยโดยตั้งอยูดาน เหนือของ กรุงเทพฯ โดยเปนโครงการแรกของ CPN ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก จนถึงปจจุบันโครง การที่นี้ยังเปนที่นิยม และเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จอยางสูง พฤศจิกายน 2536 เปดตัวโครงการ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ศูนยการคาที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและรายลอมดวยที่อยูอาศัยและ ระบบขนสง มวลชนที่มีประสิทธิภาพ ธันวาคม 2536 เปดตัวโครงการ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึ่งเปนโครงการศูนยการคาครบวงจร ที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยเปนการ รวมทุนกับกลุมศรีวิกรณ, กลุมนวบาล และบริษัททศพลการจัดการจํากัดซึ่ง CPN ถือหุนอยู 20 % มีนาคม 2538 เปดตัวโครงการ เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ซึ่งเปนโครงการศูนยการคาครบวงจร ที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ

กรกฎาคม 2538 เปดตัวโครงการ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ซึ่งเปนโครงการของ CPN ที่ตั้งอยูนอกกรุงเทพฯ โดยโครงการมีการออกแบบ ผสมผสาน กันระหวางสถาบัตยกรรมไทยและแคลิฟอรเนีย มีนาคม 2539 ซื้อโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม เเอรพอรต จากเจาของเดิมและทําการปรับปรุงเพิ่มขยายพื้นที่คาปลีกใหปนศูนย การคาครบ วงจรที่ใหญและทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ มีการบริหารงานที่ประสบความสําเร็จอยางมากและอัตราการเชาพื้น ที่เพิ่มขึ้นสูงกวา 60 % ในชวงที่มีการเชาซื้อ


ตุลาคม 2540 เปดตัวโครงการ เซ็นทรัลพลาซารัชดา-พระราม3 ซึ่งเปนโครงการศูนยการคาครบวงจร โดยมีแนวคิดการออกแบบใน ลักษณะเมือง ใตพิภพ (underworldcity) และแมวาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในชวงที่มีการเปดตัวอัตราการเชาก็ยังอยู ในระดับสูงกวา 80 % และมี การปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตุลาคม 2543 เปดตัวโครงการเซ็นทรัล เเอรพอรต พลาซา เชียงใหมเฟส 2 เอ ซึ่งประกอบดวยโรงภาพยนตร, ศูนยอาหารที่ทันสมัย, และอาคาร จอดรถขนาด 1,500 คันและพรอมที่จะเปนศูนยการคาครบวงจรเพื่อที่จะมอบประสบการณจับจายและความ สะดวกสบายใหกับ ลูกคาที่มาใชบริการ กันยายน 2544 ซื้อหุนในโครงการ เซ็นทรัลพลาซา บางนา เพิ่มทําให CPN กลายเปนผูถือหุนใหญและมีอํานาจในการบริหารเต็มตัวจึงนํา ไปสูการ ปรับปรุงสถาปตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารครั้งใหญ โดยมีการจัดแบงพื้นที่ใหมและพัฒนาพื้นที่คาปลีก ใหล้ําสมัยเพื่อดี งดูดใหลูกคาเขาศูนยการคามากขึ้น และเพื่อเพิ่มยอดขาย มกราคม 2545 ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2002 ซึ่งเปนสิ่งยืนยันความมุงมั่นของ CPN ที่จะทําใหบริการที่ไดมาตรฐานระดับ โลก

พฤศจิกายน 2545 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทขึ้นเปน 1,000 ลานบาทโดยการขายหุนใหมใหกับผูถือหุนเดิม ธันวาคม 2545 เปดตัวโครงการ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งเปนโครงการศูนยการคาครบวงจรที่ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงเทพฯ โดยมี สวนสาร ธารณะเซ็นทรัลพารค สําหรับประชาชนในบริเวณศูยการคาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 นับเปนศูนยการคาแหง แรกที่เปดตัว นับตั้งแตชวงวิกฤติเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการดังกลาวมีการกอสรางในชวงวิกฤติ CPN จึงไดประหยัดคา กอสรางเปนจํานวนมาก การเปดตัวโครงการนั้นเปนไปอยางงดงามกับอัตราการเชาพื้นที่ที่สูงถึง 90 % ตั้งแตวันแรกที่เปด ตัวเลยทีเดียว ซื้อโครงการเวิลดเทรดเซ็นเตอร(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนเซ็นทรัลเวิลด)จากกลุมวังเพชรบูรณโดยมีจุดมุงหมายที่จะทําให โครงการ ดังกลาวเปนศูนยการคาที่ใหญและสมบูรณแบบที่สุดใจกลางกรุงเทพฯโดยโครงการประกอบดวยอาคารสํานักงาน เกรดเอโรงแรม ระดับ 5 ดาวรวมถึงการขยายพื้นที่คาปลีกเดิมและทางเชื่อมตอจากระบบขนสงมวลชนรถไฟฟา บีทีเอส ที่ ใกลเคียงเพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายใหกับลูกคา


มกราคม 2546 แตกพารจาก 10 บาทเหลือ 5 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคลองของหุน CPN ในตลาดหลักทรัพย กรกฎาคม 2546 เปดตัวสวนตอของโครงการ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม เเอรพอรต เฟส 2 บี เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจาก นโยบาย สนับสนุนการทองเที่ยวของรัฐบาลที่ไดผลอยางเปนรูปธรรม ธันวาคม 2546 ซื้อศูนยการคาจัสโกจากบริษัท สยามจัสโก จํากัด และเปลี่ยนใหกลายเปนศูนยการคาในชุมชนและเปลี่ยนชื่อเปน เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร พฤภาคม 2547 แตกพารจาก 5 บาทเหลือ 1 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคลองของหุน CPN ในตลาดหลักทรัพย กุมภาพันธ 2548 เปดตัวโครงการอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟสเซส เเอท เซ็นทรัลเวิลด อยางเปนทางการ ซึ่งเปนอาคารสํานักงานอัจฉริยะ 45 ชั้น, มี เทคโนโลยีที่ลาสมัยเทียบเทากับอาคารสํานักงานระดับโลก พฤษภาคม 2548 เปดตัวโครงการเซ็นทรัลเวิลดโดยวางเปาหมายที่จะเปนศูยการคาระดับโลกแหงใหม และเปนสวรรคของการชอปปงชั้นนํา ในเอเชีย สิงหาคม 2548 จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ซึ่งเปนกองทุนอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกที่ใหญที่สุดในประเทศไทย กันยายน 2548 เปดตัวโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร ที่ไดรับการปรับปรุงเสร็จสิ้นใหเปนศูนยการคาครบวงจรเพื่อชุมชน พฤศจิกายน 2548 ไดรับรางวับ"บริษัทยอดเยี่ยม"ในเอเซียจากนิตยสารฟอรั่มเอเซียในกุลมบริษัทที่มีรายไดตอปไมเกิน1,000 ลานเหรียญ /สหรัฐ โดย CPN ไดรับเลือกเปนหนึ่งในบริษัทในเอเซียที่ดีที่สุด คณะกรรมการบริหารอนุมัติ โครงการพัฒนา 2 โครงการพัฒนา 2 โครงการใหมมูลคารวม 7,800 ลานบาท บนถนนแจงวัฒนะ และ ถนนริมหาดพัทยาคาดวาโครงการทั้งสองจะแลวเสร็จในป 2551


ธันวาคม 2548 เปดตัวโลโกใหมของบริษัทโดยใชตัวยอชื่อบริษัท CPN มีนาคม 2549 เปดตัวอาคารสํานักงานเซ็นทรัลปนเกลา ทาวเวอร บี สูง 18 ชั้น ตั้งอยูในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ซึ่งสามารถ รองรับการขยายตัวขององคกรธุรกิจในยานปนเกลา พฤษภาคม 2549 ทริสเรตติ่งไดปรับอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ของบริษัทที่ระดับ"A" สะทอนความแข็งแกรงของบริษัทในฐานะผูนํา ในธุรกิจ พัฒนาศูนยการคาในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงแผนการขยายงานของบริษัท หลักทรัพย CPN ไดรับคัดเลือกจาก Mogan Starley Capital International Inc. ในการนําราคาหลักทรัพยมาคํานวณดัชนี MSCI ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟกสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทางการเติบโตและความนาสนใจลงทุนในหลักทรัพย CPN ในมุมมองของนัก ลงทุนตางชาติ มิถุนายน 2549 ออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวนรวม1,500 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการขยายกิจการของบริษัท กรกฎาคม 2549 เปดใหบรการพื้นที่สวนปรับปรุงของโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งเปนกาวสําคัญของการนําไปสูการเปนศูนยการคาไลฟ สไตลที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ธันวาคม 2549 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธโครงการ "CG is Our Life" เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบาย แนวปฎิบัติ และตระหนักถึง ความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดี


March 2007 CPN announced four major lifestyles shopping complexes: CentralPlaza Chaengwattana (suburb of Bangkok), CentralFestival Pattaya Beach (Pattaya beach front – Chonburi province), CentralPlaza Chonburi (City of Chonburi), and CentralPlaza Khon Kaen (North-East of Thailand – Khon Kaen province). The four projects are strategically located at prime locations, and will generate employment and business opportunities in those provinces and its vicinity. พฤษภาคม 2550 ทริสเรตติ้งไดปรับอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ของบริษัทที่ระดับ" A+" สะทอนความเเข็งแกรงของบริษัทในฐานะผู นําธุรกิจ พัฒนาศูนยการคาในประเทศไทยประสบการณบริหารงานศูนยการคาที่มีคุณภาพ และกระเเสเงินสดของบริษัทที่ มั่นคงและเชื่อถือ ไดจากรายไดคาเชาและใหบริการที่มีการระบุไวในสัญญา การจัดอันดับเครดิตดังกลาวไดพิจารณาถึง แผนการขยายงานของบริษัท มิถุนายน 2550 ออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวนรวม 3,000 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการขยายกิจการของ บริษัท เปดตัวโครงการ"การเดินทางของคานิยม" โดยไดจัด roadshow ใหกับบุคคลกรทุกระดับทุกสวนงานเพื่อสรางความ ตระหนักใน คานิยมที่วา "สรางสรรคดวยความเชื่อมั่น สูความเปนเลิศรวมกัน" และเพื่อหลอหลอมใหเกิดวัฒนธรรมองค กรที่มุงหวังและยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

กรกฎาคม 2550 เปดตัวโครงการ " TS World Class Service" โดยมีการปรับปรับปรุงระบบการใหบริการรานคาในเชิงรุก 3 ดาน คือสายดวน ใหบริการ จุดรับบริการจากรานคา ณ จุดเดียว และการเดินเยี่ยมรานคาทุกวันโดยผูจัดการทั่วไปศูนยการคา ซึ่งเปนการสราง ความสัมพันธอันดีกับรานคาใหดียิ่งขึ้น พฤศจิกายน 2550 เปดตัวศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร ในโฉมใหม ซึ่งไดมีการพัฒนาโซนชอปปง พรอมทั้งปรับเปลี่ยนและเพิ่ม พื้นที่รานคา และอาคารจอดรถ เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่หลากหลาย สงผลใหมีจํานวนผูเขามาใชบริการ ในศูนยการคาเพิ่มขึ้น


เปดตัวศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ในโฉมใหม หลังจากที่ไดมีการตกแตงโครงสรางดานนอกศูนยการคาและ ภายในให ทันสมัย พรอมทั้งการปรับเปลี่ยนและเพิ่มพื้นที่รานคาแฟชั่นและภัตตาคารชั้นนําเพื่อตอบสนองตอความตองการ ของลูกคาที่ หลากหลาย สงผลใหมีจํานวนผูเขามาใชบริการในศูนยการคาเพิ่มขึ้น พฤศจิกายน 2551 เปดตัวศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ “The Best Interactive Lifestyle Complex in Bangkok” ที่มีขนาดใหญ และ ทันสมัยที่สุดในยานตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ และมีจุดแข็งที่แตกตางจากศูนยการคาอื่น คือ เปนการรวมตัว ของสิ่งที่เปน ที่สุด ในทุกๆดาน มีความหลากหลายและครบวงจร เปนแหลงรวมสินคาแบรนดเนมและบริการชั้นนํา มีดีไซนที่ทันสมัยระดับโลก มี LED Light Box ดานหนาศูนยยาว 7.5 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย มกราคม 2552 เปดตัวศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช “The Largest Beachfront Lifestyle Shopping Complex in Asia” เปนไลฟ สไตลชอปปงคอมเพล็กซริมชายหาดธรรมชาติที่ทันสมัยและใหญที่สุดในเอเชีย เปนศูนยการคาแหงเดียวในไทยที่มีพื้นที่ดานหนา กวางติดริมชายหาดความยาวกวา 111 เมตร เปนศูนยรวมรานคาระดับ 5 ดาว ที่มีความทันสมัยครบครัน รวมทั้งมีโรงแรมระดับ 5 ดาวในเครือฮิลตัน ที่จะเปดใหบริการในป 2553 เมษายน 2552 ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในการซื้อกิจการ (ศูนยการคา, โรงแรม และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร) และปรับปรุง รูปลักษณของศูนยการคา ซึ่งในเฟสแรก จะทําใหเปนไปตามมาตรฐานของซีพีเอ็น และในเฟส 2 จะขยายโครงการเพิ่มเปน 2 เทา โดยซีพีเอ็นตั้งใจให เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เปน Lifestyle Hub และ Gateway ของอินโดจีน พฤษภาคม 2552 เปดตัวศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เปนไลฟสไตลชอปปงคอมเพล็กซที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก มีครบครันทุกอยาง ให ลูกคาไดมาอัพเดตไลฟสไตลใหมๆ ซึ่งซีพีเอ็นตั้งใจใหที่นี่เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชลบุรี และเปนที่ๆ คนชลบุรีสามารถมา อัพเดตประสบการณ และไลฟสไตลใหมๆ ที่ทันสมัยไดเหมือนที่กรุงเทพฯ July 2009 CentralWorld was named the winner of The Asia Pacific Property Awards 2009 in association with CNBC Arabiya in the Commercial category (2 awards) for the Best Mixed Use Development 2009 and Best Retail Development 2009. August 2009


CentralWorld was named the winner of Super Brands Award 2009. October 2009 CentralWorld was named the winner of The 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards - Gold Award for Development and Design Excellence by the International Council of Shopping Center or ICSC. CPN was given The Thailand’s Most Innovative Companies Award 2009 and 1of Thailand's Top ten Innovative Companies 2009 by Krungthep Turakij in cooperation with Chulalongkorn Business School (CBS) as a model company that is committed to using innovations as tools to combat the economic crisis, leading to its business successes. CPN received The Securities Analysts’ Choice Award 2009 in the Real Estate Development and Construction Materials category from the Securities Analysts Association (SAA). November 2009 CPN successfully raised capital through the sublease of a part of its assets under the CentralPlaza Pinklao shopping complex and the Pinklao Tower A and B office buildings to CPN Retail Growth Fund (CPNRF). CPN was awarded Board of the Year for Dintinctive Practices Award 2008-2009. The award was presented by Thai Institute of Directors (IOD), together with the Stock Exchange of Thailand, the Federation of Thailand Industries (FTI), the Thai Bankers’ Association (TBA), the Thai Listed Companies Association, and Federation of Thai Capital Market Organizations. ธันวาคม 2552 เปดตัวศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ใหเปนไลฟสไตลชอปปงคอมเพล็กซขนาดใหญที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ที่ทุกคน สามารถมาอัพเดตเทรนดใหมๆไดเหมือนที่กรุงเทพฯ ดวยความที่ศูนยฯ ตั้งอยูใจกลางเมืองติดประตูเมืองขอนแกน เราจึงออกแบบ ศูนยการคาใหสอดรับกับประตูเมือง โดยนําศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานมาถายทอดในรูปแบบสถาปตย-กรรมยุคใหมเรามี Landmark ที่เรียกวา "แกนกระติ๊บ" สูง 30 เมตร ยาว 138 เมตร ที่มี LED ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก การจักรสานและการถักทอ ผาไหม January 2010 CentralWorld was awarded BK Readers' Choice Award 2009 – Most Favorite Mall.


May 2010 CentralWorld was awarded ICSC’s 2010 Best of the Best Award for Design and Development. The "Best of the best" Award 2010 from ICSC can be compared to winning the best picture for the Oscars. This award certainly not represents only an achievement for CPN but also an indicator that we have put CentralWorld on the map for Thailand. Moreover, CentralWorld is published on the cover of "Winning Shopping Center Designs", ICSC’s annual book and the best-seller book for shopping center developers worldwide. January 2554 CentralPlaza Chiangmai Airport won Thailand Quality Class Award from Thailand National Quality Award committee. The award is modelled on the internationally-recognised Malcolm Baldrige National Quality Award in the US. March 2554 CPN opened CentralPlaza Chiangrai, the first lifestyle shopping centre and all-inclusive lifestyle hub in Chiangrai, the province in the northern part of Thailand that has great potential and strength for growth. The shopping center will be the jigsaw piece that complements and enhances Chiangrai as the newest magnetic destination attracting both Thais and foreigners to this province. CentralWorld was awarded Brand of the Year 2010 Award from Superbrands Council. สิงหาคม 2554 28 สิงหาคม 54 เปด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว หลังปดปรับปรุงเปนเวลา 3 เดือน หลังการปรับภาพลักษณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว จะสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายที่เปนคนรุนใหม ที่มีรายไดสูง (High Income) เขามาที่นี่มากขึ้น เพื่อเปนการขยายฐาน จากกลุมลูกคาเดิมของเรา เนื่องจากเรามีการ ปรับ Positioning ที่นี่ให เขากับไลฟสไตลของคนที่เปลี่ยนไป ตุลาคม 2554 20 ตุลาคม 2554 เปดเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ไลฟสไตลชอปปงเซ็นเตอรแหงภาคเหนือตอนลาง สําหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ดวยพื้นที่กวา 105 ไรในอําเภอเมือง พิษณุโลก ซึ่งเปนใจกลางศูนยกลางธุรกิจเชื่อมตอ ภาคกลาง ภาคเหนือ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอินโดจีน พรอมดวย การเดินทางสะดวกสบายเพียง 5 นาที จากใจเมืองทั้งยังเพียบพรอมดวย สิ่งอํานวนความสะดวกและรานคาชั้นนํามากมาย


ธันวาคม 2554 14 ธันวาคม 2554 เปดเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม9 เปดตัวอยางยิ่งใหญ ณ ยานธุรกิจการคาสําคัญของกรุงเทพฯ บนเนื้อที่กวา 214,000 ตารางเมตร ที่พรอมใหคุณไดสัมผัส ประสบการณชอปปงแปลกใหมกับรานคาแบรนดดังมากมาย อิ่มอรอยกับสุดยอดรานอาหารนานาชาติและเต็มอิ่มกับความบันเทิง ครบวงจร ยิ่งไปกวานั้นศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม9 มีประตูทางเขาศูนยการคาเชื่อมตอกับ สถานีรถไฟฟาใตดิน พระราม9 ลูกคาจึงสะดวกสบายในการเดินทางมายังศูนยการคามากยิ่งขึ้นดวย ลักษณะการประกอบธุรกิจ CPN กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและบริหารศูนยการคาขนาดใหญแบบครบวงจร เขา จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ปจจุบันมี ทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 2,178,816,000 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒนเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลัก ของ CPN ประกอบดวยธุรกิจพัฒนาศูนยการคาขนาดใหญและธุรกิจใหเชา และใหบริการพื้นที่คาปลีกภายในศูนยการคา ปจจุบัน CPN มีโครงการ ศูนยการคาภายใตการบริหารงานรวมทั้งสิ้น 21โครงการ โดยแบงเปน โครงการที่เปนของ CPN 18 โครงการ และ โครงการที่ CPN ใหเชาชวง แกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) 3 โครงการ นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจพัฒนา บริหารและใหเชาพื้นที่ อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัย และธุรกิจโรงแรม ซึ่งเปนธุรกิจ สนับสนุนเพื่อเพิ่มประโยชนจากการใชที่ดิน การขยายฐานรายได และ สนับสนุนธุรกิจศูนยการคาใหมีผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น พรอมกันนี้ยัง ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสงเสริมกัน อาทิ การใหบริการสวนนํ้า สวนพักผอน และศูนยอาหาร ภายใน ศูนยการคาบางโครงการเพื่ออํานวย ความสะดวกแกลูกคาที่เขามาใชบริการ โดยการเปดใหบริการนั้นจะ พิจารณาจากความ เหมาะสมของทําเลที่ตั้งและความตองการของกลุม ลูกคาเปาหมายเปนสําคัญ การประกอบธุรกิจแยกตามกลุมธุรกิจ การแบงธุรกิจตามแหลงที่มาของรายไดสามารถแบงไดเปน 6 กลุม ธุรกิจ ดังนี้ศูนยการคา ธุรกิจศูนยการคาเปนธุรกิจหลักซึ่งเปนที่มาของรายไดมากกวา 80% ของรายไดรวม รายไดจากธุรกิจศูนยการคานั้นประกอบไปดวย รายไดคาเชาพื้นที่คาปลีก รายไดจากการใหบริการระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย และรายไดจากการ ใหบริการรักษาความ สะอาดภายในศูนยการคาจํานวน 21 โครงการ นอกจากนี้ CPN ยังมี รายไดจากการเปนผูบริหาร อสังหาริมทรัพยใหกับ CPNRF จํานวน 3 โครงการ และรายไดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน CPNRF จากขอมูลประมาณการของ บริษัทฯ CPN มี สวนแบงทางการตลาดธุรกิจศูนยการคาในเขตกรุงเทพมหานครสูงที่สุด โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ใหเชาภายใน โครงการศูนยการคาที่ CPN บริหารงาน การพัฒนาโครงการศูนยการคาของ CPN จะเริ่มตั้งแตการจัดหาที่ดินที่ เหมาะสมในการพัฒนาโครงการศูนยการคา การวิเคราะห ความเปนไปได ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริหารงานกอสราง การบริหาร งานขาย ตลอดจนเปนผูบริหาร


ศูนยการคาหลังจากที่ศูนยการคาเปดให บริการแลว รวมถึงการใหบริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ ปลอดภัย และการ ใหบริการดานการรักษาความสะอาดภายในศูนยการคา ธุรกิจอาคารสํานักงาน เปนการพัฒนาอาคารสํานักงานใหเชาในบริเวณ โครงการศูนยการคา เนื่องจากมีอุปสงคที่สงเสริมกันกับธุรกิจ ศูนยการคา และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับโครงการจากการใชประโยชนในที่ดิน ผืนเดียวกันไดอยางคุมคา รวมถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใชและบริหาร ที่จอดรถ ในการตัดสินใจที่จะพัฒนาอาคารสํานักงานในบริเวณโครงการ ศูนยการคาใดนั้นจะ พิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง อุปสงค และอุปทานของพื้นที่อาคารสํานักงานในบริเวณนั้นๆ เปนสําคัญ ซึ่งรายได จากธุรกิจอาคารสํานักงานนั้น ประกอบไปดวย รายไดคาเชาพื้นที่อาคาร สํานักงาน รายไดคาเชาพื้นที่แกรานคาปลีกภายในอาคารสํานักงาน และ รายไดจากการใหบริการระบบ สาธารณูปโภค การพัฒนาอาคารสํานักงานของ CPN เริ่มจากการวิเคราะหความเปน ไปไดของโครงการ การควบคุมออกแบบและ บริหารงานกอสราง การ บริหารงานขาย และการเปนผูบริหารอาคารสํานักงานหลังจากที่อาคาร สํานักงานเปดใหบริการแลว รวมถึงการใหบริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการใหบริการดานการรักษาความสะอาด ภายในอาคาร สํานักงาน ปจจุบัน CPN มีอาคารสํานักงานภายใตการบริหารในบริเวณโครงการ ศูนยการคารวมทั้งสิ้น 7 อาคาร ไดแก โครงการเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว, เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (2 อาคาร), เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลเวิลด (อาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด), เซ็นทรัล พลาซา แจงวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 (โดยแบงเปนโครงการที่ CPN เปน เจาของ 4 โครงการ โครงการที่ใหเชากับ CPNRF 2 โครงการ คืออาคารสํานักงานปนเกลา ทาวเวอร เอและบี) และโครงการที่อยูกับ CPNCG 1 อาคาร คืออาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลดซึ่งเปนอาคารสํานักงาน เกรด A ตั้งอยูในแหลงธุรกิจใจ กลางกรุงเทพฯ นั้น ผูเชาพื้นที่สวนใหญจะเปนบริษัทขามชาติและบริษัทชั้นนําทั้งในและ ตางประเทศซึ่งมาเชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ตั้ง สํานักงานใหญโดยกลุมผูเชาพื้นที่อาคารสํานักงานที่ตั้งอยูภายใน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว, เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม9 สวนใหญจะประกอบธุรกิจที่ ไดรับ ผลประโยชนสนับสนุนจากธุรกิจศูนยการคา อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัท หลักทรัพย เปนตน CPN มีธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนยการคาเปนธุรกิจที่มีอุปสงค สงเสริมกันกับธุรกิจศูนยการคา และเปนธุรกิจที่เพิ่มมูลคา ใหกับโครงการ ดวยการใชที่ดินใหเกิดประโยชนอยางคุมคาเพื่อผลตอบแทนจากการ ลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่ สําคัญประกอบดวย ทําเล ที่ตั้งของโครงการ อุปสงค อุปทาน และสภาวะแวดลอมของบริเวณนั้นๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ โครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมประกอบ ดวยหองพัก หองสัมมนาและศูนยประชุม เพื่อรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมการ ทองเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การคาและ จัดแสดงสินคานานาชาติ) ปจจุบัน CPN เปนเจาของธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 แหง คือ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ซึ่งมีขนาด 255 หอง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด รอยัล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการเจริญศรี คอมเพล็กซทCPN ี่ ไดเขาซื้อกิจการในเดือน เมษายน ป 2552) และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา บีช ซึ่งมีขนาด 300 หอง (ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับ โครงการศูนยการคาเซ็นทรัลเฟส ติวัล พัทยา บีช เริ่มเปดใหบริการใน เดือนพฤศจิกายน 2553) ทั้งนี้ CPN ไดวาจางใหบริษัทที่มีความชํานาญ ดานการบริหารโรงแรม


คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอรปอเรชั่น เปนผูบริหารโรงแรม เซ็นทารา อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา บีช ตามลําดับ เพื่อการ บริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด ปจจุบัน CPN มีโครงการที่พักอาศัยภายใตการบริหารงาน 2 โครงการ คือ โครงการหลังสวน โคโลเนต ซึ่งใหบริการในรูปแบบของอ พารทเมนท พรอมเฟอรนิเจอรใหเชา ขนาด 50 ยูนิต นอกจากนั้น ยังใหบริการที่พัก อาศัยประเภทหองชุดใหเชาจํานวน 12 ยูนิต ภายใตโครงการเซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ คอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยูบริเวณเดียวกับโครงการศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา บางนา และสวนพักผอน ธุรกิจสวนนํ้าและสวนพักผอน จัดเปนธุรกิจสนับสนุนธุรกิจศูนยการคา ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ CPN เพื่อใหศูนยการคามีความ หลากหลายของ องคประกอบและการใหบริการ วัตถุประสงคของการสรางสวนนํ้าและ สวนพักผอนขึ้นในบริเวณโครงการ ศูนยการคานั้น นอกจากจะเปนการ ดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการศูนยการคาเพิ่มขึ้นแลว ยังเปนการตอบแทน ความสุขใหแกลูกคา ที่มาใชบริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่ภายในโครงการนั้นๆ ปจจุบัน CPN ไดเปดใหบริการสวนนํ้าภายใตชื่อ “สวนนํ้าลีโอแลนด” บริเวณชั้น 6 ของโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา บางนา และ สวนพักผอนภายใตชื่อ “เซ็นทรัล พารค” ซึ่งเปนสวนพักผอนขนาดใหญ ที่เปดใหบริการแกประชาชนทั่วไป ในบริเวณโครงการ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งประกอบดวย สวนสุขภาพ สนามเด็กเลน ลานกิจกรรม และรานอาหารชั้นนําศูนยอาหาร ธุรกิจศูนยอาหารภายในศูนยการคาเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่ชวย เสริมใหศูนยการคามีความครบครัน วัตถุประสงคหลักของธุรกิจนี้ คือ เพื่อลูกคาที่มาใชบริการภายในศูนยการคาไดรับความสะดวกในการ เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะไดรับผลตอบแทนจากรายไดจากการจําหนายอาหาร และเครื่องดื่มในบริเวณศูนยอาหาร

วิสัยทัศนและพันธกิจ ผูพัฒนาศูนยการคา ในระดับภูมิภาค ที่ไดรับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไมหยุดนิ่งในการสรางประสบการณ แหงความสุขในระดับโลก “เปนผูพัฒนาศูนยการคาที่ทุกคนชื่นชม โดยสรางคุณคาที่โดดเดนแตกตางและเหนือความคาดหมายของทุกคน” เปนศูนยการคาที่นักลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน กับผูถือหุน นักลงทุน และ พันธมิตร เปนศูนยการคาที่ลูกคาเลือก โดยสรางประสบการณแหงความสุขกับลูกคา เปนศูนยการคาที่ผูเชา คูคา เลือก โดยสรางความสําเร็จทางธุรกิจควบคูกับการสรางความสัมพันธในระยะยาว เปนศูนยการคาที่พนักงานเลือก โดยใหโอกาสที่สดใสในหนาที่การงาน และสรางสังคมการทํางานที่มีความรักความผูกพัน

• • • •

กัน


เปนศูนยการคาที่สังคมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนยการคาที่มีความโดดเดนเปนที่ภูมิใจของชุมชน ควบคูไปกับการดูแล สิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน “เปนผูพัฒนาศูนยการคาที่ไมหยุดนิ่งในการพัฒนาศูนยการคารูปแบบใหม มีรานคาใหมที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของลูกคากลุมเปาหมาย” CPN ตระหนักดีวา ความไมหยุดนิ่งของลูกคาคือความทาทายที่สําคัญ ลูกคามีความคาดหวังที่สูงขึ้น มีความตองการที่ซับซอนมากขึ้น เขาถึงสารสนเทศไดงายขึ้น ความไมหยุดนิ่งของ CPN จะเปนสิ่งที่ผลักดันใหศูนยการคาภายใตการบริหารของ CPN มีความทันสมัย ที่สุด และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของลูกคาไดดี โดยการพัฒนาศูนยการคารูปแบบใหม การสรรหา รานคาใหมที่มีความทันสมัยและตรงกับความตองการลูกคาเขามาอยูในศูนยการคาอยางตอเนื่อง การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน การอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ การสรางกิจกรรมที่มีความโดดเดน แตกตาง และสรางประสบการณใหมๆใหกับลูกคา ตลอดจนการผสานพลังกับบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาควบคูไปกับการสรางความประทับใจสูงสุดกับ ผูใชบริการ “เปนผูพัฒนาศูนยการคาที่มีศักยภาพในการเปนผูนําในระดับภูมิภาคและเปนที่จับตามองในตลาด” CPN มุงมั่นที่จะเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเปนองคกรระดับภูมิภาคคือกาวตอไปของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุงมั่นที่จะ เปนผูพัฒนาศูนยการคาที่เปนที่รูจักและมีโครงการที่ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วในภูมิภาคนี้CPN ไดระบุตลาดที่จะขยายธุรกิจ ไปอยางชัดเจน บนพื้นฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ มีแผนธุรกิจ และแผนการสรางพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับโอกาสทางธุรกิจ ไดอยางทันทวงที ในขณะที่องคกรและทีมงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีศักยภาพ และความพรอมที่จะสามารถดําเนินธุรกิจ ในตางประเทศไดตามเปาหมาย “เปนศูนยการคาที่ลูกคาเลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณความสุขในการ Shopping ที่เหนือกวาคูแขง ในทุกตลาดที่เปด ดําเนินการ” CPN ตระหนักอยูเสมอวา CPN ไมไดเปนเพียงแคผูพัฒนาศูนยการคาเทานั้น แตยังเปนผูสรางประสบการณแหงความสุขใหกับทุกคน ดังนั้นทุกองคประกอบในศูนยการคา CPN จะคํานึงถึงผูใชบริการเสมอ ไมวาจะเปนการคัดสรรรานคาใหมีความหลากหลายและ แปลกใหม การจัดกิจกรรมที่นาสนใจ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความครบครัน CPN เชื่อวามาตรฐานที่สูงและเปนสากลจะ เปนสิ่งที่ทําใหองคกรเปนผูนําในตลาดได ความเปนระดับสากล/ระดับโลก (World–Class) จึงปนสิ่งที่ CPN มุงมั่นมาตลอดและ เชื่อมั่นวาการสรางประสบการณแหงความสุขในระดับสากล จะเปนสิ่งที่ทําให CPN กาวขึ้นเปนหนึ่งในผูนําดานการพัฒนา ศูนยการคาระดับภูมิภาคไดในอนาคต


บทที่ 3 การปฏิบัติงาน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพื่อเพิ่มทักษะ สรางเสริมประสบการณ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเปนจริงในสถานประกอบการ 2. เพื่อจะไดทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและสามารถใชสติปญญาแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 3. เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย และทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไปภายหลังจาก สําเร็จการศึกษา 5. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหนวยงานรัฐบาล ระเบียบวาดวย งานที่ไดรับมอบหมาย

การปฏิบัติตัวระหวางการฝกงาน

1. ตรงตอเวลา 2. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 3. แตงกายชุดนอก(ชุดไปรเวท) เรียบรอย 4. การลากิจ ลาปวย ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ฝกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใชเครื่องมือสื่อสาร 6. ไมควรตอรองเรื่องระยะเวลาการฝกงานหรือ เรียกรองอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออกและกลาตัดสินใจ 8. ใหถือเสมือนวา การฝกงานก็คือการทํางาน และทําการ ฝกงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 9. การไปฝกงานของนักศึกษา ถือวาไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ตองไมกระทําการ ใด ๆ ที่จะทําใหเสื่อมเสียตอสวนรวม 10. ในระหวางการฝกงาน หากมีปญหาเกี่ยวกับงานตองการคําปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดตอกลับมายัง อาจารยประจําภาควิชา แตถามีปญหาเกี่ยวกับการฝกงานติดตอเจาหนาที่หนวยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหวางการฝกงานใหติดตอคณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือมหาวิทยาลัย ราชภัฎ จันทรเกษม การปฎิบัติงานของฝาย Art Division บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยแผนกที่ผูฝกประสบการณวิชาชีพไดเขาไปปฎิบัติงานคือแผนกศิลป ซึ่งทํางานออกแบบสรางสรรคงานกราฟก โดย ภายในแผนกจะออกแบบงานศิลปตาม Concept ที่ไดรับจากแผนกตางๆภายในศูนยการคา ผลิตผลงานศิลปใหไดตามแบบและตรง ตามกําหนดเวลาและเพื่อสรางภาพลักษณ ความทันสมัยและความแปลกใหมใหแกศูนยการคา งานที่ไดรับมอบหมาย 1. เรื่อง/รายการ ออกแบบปาย Backdrop งาน รักษโลก ดูแลโลก


ภาพที่ 1 แสดงภาพผลงานออกแบบปาย Backdrop ประสบการณที่ไดรับ การออกแบบควรดูและศึกษาขอมูลที่ใกลเคียงใหหลากหลายและนํามาวิเคราะหสรุปพัฒนาเปนแบบที่ดีขึ้น และเปนงานออกแบบใหมที่ดียิ่งขึ้น 2. เรื่อง/รายการ ออกแบบปายติดหนารานภายในศูนยการคา (Injet)

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานออกแบบปายติดหนารานภายในศูนยการคา (Injet) ประสบการณที่ไดรับ การจัดวางตําแหนงของภาพ การสรางภาพกราฟกโดยใชเทคนิคพิเศษทางดานคอมพิวเตอร 3. เรื่อง/รายการ ออกแบบ Sticker Box


ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานออกแบบ Sticker Box

4. เรื่อง/รายการ ออกแบบปายถังขยะ

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานออกแบบปายถังขยะ


5. เรื่อง/รายการ ออกแบบปายหามจอด

ภาพที่ 5 แสดงภาพผลงานออกแบบปายหามจอด ประสบการณที่ไดรับ การติดสติ๊กเกอรนั้น ตองมีความปราณีตและใหงานดูเรียบรอยสวยงามที่สุดเพื่อใหลูกคาพบเห็นได


บทที่ 4 ผลที่ไดรับจากการฝกงาน วัตถุประสงคของการปฎิบัติงานครั้งนี้ คือ การศึกษาเพื่อสรางสรรคตนแบบงาน bill bord ที่สามารถออกแบบเพื่อสื่อสารใช เปนงานตนแบบเพื่อผลิตและนําเสนอใหแกลูกคาไดนําไปผลิตไดจริง โดยผูปฎิบัติงานไดวางแนวทางวิธีการ ทํางานและสราง ผลงาน ออกแบบหลังไดรับ Briefจากฝาย AE ไวเปนลําดับขั้น ดังนี้

รูปที่ 1 Sticker Lift ภายในศูนยการคา ที่มา: ART DIVISION เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว


รูปที่ 2 Sticker Void ติดกระจกภายในศูนยการคา ที่มา: ART DIVISION เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว


ภาพที่3 Poser ติดภายในศูนยการคา ที่มา: ART DIVISION เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว-KBank


ภาพที่ 4 Sticker Lift ติดภายในศูนยการคา ที่มา: ART DIVISION เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว-KBank


ภาพที่ 5 Sticker Lift ติดภายในศูนยการคา ที่มา: ART DIVISION เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว-KBank


บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึกษาของนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะไดความรูในหลักสูตรแลว การศึกษาประสบการณวิชาชีพศิลปกรรมยังเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่ นักศึกษาตองทําการปฏิบัติกอนการจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในพฤติกรรมทุกดาน ไมวาจะเปนในสวน ของบุคลิกภาพ สติปญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อพรอมที่จะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมี ประสิทธิภาพ การฝกประสบการณวิชาชีพนั้นถือเปนการฝกทักษะการทํางานและรูจักการปรับตัวของการทํางานรวมกับผูอื่น มี ประโยชนอยางยิ่งสําหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาออกแบบนิเทศศิลป ณ บริษัทโฆษณา แมคแคน ในครั้งนี้ ทําใหนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เขาใจการทํางานดานโฆษณา การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น การวางตัวใน สังคมได อีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักศึกษาที่ไดรับคือ การทํางานของตนเองไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ดวย ตนเองเปรียบเสมือนตนเองเปนบุคลากรคนหนึ่งขององคกร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแตวันแรกของการฝก ประสบการณจนถึงวันสุดทายของการฝกประสบการณเปนอยางดี ทุกคนตางมีไมตรีจิตที่ดีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ อีก ทั้งยังใหคําแนะนําและชวยเหลือในทุกๆเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องงานและเรื่องสวนตัวแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเสมอมา ประโยชนที่ไดรับจากการเขารับการฝกงาน 1.ไดเรียนรูถึงกระบวนการทํางานตางๆของการทํางานหลังจากการที่ไดเขารับการฝกงานในหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทํา ใหไดทราบถึงกระบวนการในการทํางานของฝายอื่นๆอีกดวยและไดทราบถึงบทบาทหนาที่และความสําคัญของการทํางาน 2. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใชโปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop การขึ้น mock up 3. งานดานการสื่อสารเชน การรับ brief งานการสั่งงานใหฝายรีทัช การสื่อสารระหวางนักออกแบบกับเจาของแบรนดขณะ ขายงานและการติดตอสื่อสารกับทางสตูดิโอภาพ นายแบบ นางแบบ ตางๆ 4. ไดความรูเกี่ยวกับการศึกษาหาขอมูลผลงานออกแบบเพื่อเปนตัวอยางวิเคราะห พัฒนาแนวคิดการออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ ดานนักศึกษาผูปฏิบัติงาน 1. ไดรับความรูใหมและประสบการณในสภาวะการทํางานจริง 2. ฝกใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพชวยสรางความมั่นใจในการทํางานการกลาแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4. ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรูระบบการทํางานในองคกร 5. สามารถนําประสบการณจากการฝกงานไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได 6. ฝกฝนใหเปนคนชางสังเกตและรูจักปรับปรุงการพัฒนาการทํางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใชโปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรูโปรแกรมตางๆที่องคกรนํามาใชในการทํางาน 9. ฝกฝนการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน 10. สรางเสริมสรางเสริมลักษณะนิสัยใหเปนคนตรงตอเวลามากยิ่งขึ้น


14. ทําใหมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีมากขึ่น 12. ฝกฝนใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ ดานสถานประกอบการ 1. เปดโอกาสใหองคกรไดรับนักศึกษาฝกงานที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในสิ่งใหมเขามาทํางาน 2. องคกรไดรับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยตางๆในการคัดเลืกบุคคลเขารับการฝกงาน 3. ชวยลดคาใชจายในสวนของการจางงานประจํามากขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานของนักศึกษาฝกงานมาชวยทํางานในสวน ที่สามารถชวยทําได 4. องคกรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองคกรจากโครงสรางนักศึกษา 5. องคกรไดรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย

ดานมหาวิทยาลัย 1. เกิดความรวมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยไดขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนตอไป 3. จากการสงตัวเขารับการฝกงานไปยังบริษัทตางๆชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงานมากขึ้น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากผูฝกงานยังเปนมือใหมสําหรับงานออกแบบดานกราฟกเพราะฉะนั้นควรฝกฝนฝมือดวยการดูงานออกแบบจากของ ทั้งในและตางประเทศเทศเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบยังดูไมทันสมัย และฝกการใชโปรแกรมทางดาน กราฟกใหมีความชํานาญยิ่งขึ้นเพื่อใหรวดเร็วในการทํางาน การตอบรับจากที่ฝกงาน จากการที่เขาไปฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทแมคแคน ไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีการใหความ ชวยเหลือในทุกๆดาน ไมวาจะเปนการใหคําแนะนําในการใชงานโปรแกรม เทคนิคทางดานโปรแกรม การใหความรูทั้งในและนอก สถานที่โดยไดไปศึกษางานในดานการถานทําในสตูดิโอ การทํางานตั้งแตขั้นเริ่มตนและนําเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝกทักษะการ นําเสนอ ใหเราทํางานจริง เสมือนนักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่งขององคกรณ ความรูสึกที่มีตอที่ฝกงาน การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทแมคแคน นักศึกษามีความประทับใจและดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขารับการ ฝกประสบการณวิชาชีพที่องคกรณ ที่นี่พนักงานทุกคนจะอยูกันแบบพี่นอง คอยใหคําปรึกษาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน การทํางาน จะทํางานเปนทีม ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี และการทํางานที่นี้นักศึกษารูสึกวาไดความรู ตางๆ มากมาย นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน คือ เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ ที่สําคัญนอกเหนือสิ่งใด คือ งานที่นักศึกษา ออกแบบสามารถนํามาใชไดจริง ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีตอการทํางานจริงตอไป


บรรณานุกรม หนวยงานที่ฝกงาน : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ที่ตั้ง : เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท: :02-793-6000


ภาคผนวก หมวด ก. เอกสาร


ภาคผนวก หมวด ข. รูปภาพ


ภาพกิจกรรมภายใน นิทรรศการณฝกประสบการณวิชาชีพ


Anawat Kongwichien  

รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ TRAINEE ของนาย อนวัช คงวิเชียร รหัส 5211307862 แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ ศศบ.521(4)/13A

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you