Page 1

19 ΜΑΪΟΥ: Ημέρα Μνήμης

για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ΜΑΖΙ 8ΣΕΛΙ∆Ο ΕΝΘΕΤΟ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

www.agx.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ * 17η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2018 * ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 70 * ΤΙΜΗ 0,10

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης, στο «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών»

«ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ» Η ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ


2 EDITORIAL

Η εξειδίκευση θα συνδράμει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο

ι απαιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για χρηματοδότηση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Οι τράπεζες αδυνατούν να ανταποκριθούν στο πραγματικό Γράφει τους ρόλο και εκμεταλο Ρήγας Φερραίος λεύονται τη δύσκολη κατάσταση της χώρας. Η κρίση άφησε πολλές "πληγές" στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες εμφανείς, όπως η υψηλή ανεργία, το υψηλό χρέος, ο περιορισμός επενδύσεων και τα πολλά μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και άλλες, λιγότερο ορατές, όπως το επενδυτικό χάσμα, ο κλονισμός στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, θεσμών, εκπροσώπων, κρατών-μελών. Η επίλυσή τους δεν είναι εύκολη, διότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε έχουν διαφορετικά συμφέροντα και άλλες προτεραιότητες. Δε γίνεται σωστή διαχείριση στα ζητήματα που σχετίζονται με το προσφυγικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την κρίση του ευρώ.

Να ανοίξουν οι αγορές, παρά τις δυσκολίες και την πολυμορφία που χαρακτηρίζει την Ε.Ε. Η Ενωση, βασισμένη στην αλληλεγγύη της, πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πιο σημαντικό εταίρο στην παγκόσμια οικονομία. Έχει γίνει μία προσπάθεια για πιο σταθερή νομισματική ένωση, έχει σημειωθεί πρόοδος για μία τραπεζική ένωση, αλλά ακόμη αυτή η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί.

σία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα, θα δώσει την δυνατότητα σε Έλληνες και διεθνείς εταίρους να μοιραστούν πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα να αναπτυχθούν.

Σ

το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας Ελλάδα έχει ωφεληθεί σημαντικά με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκααπό το επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ, τομμύρια ευρώ και αριθμό εργαζομένων το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε επεν- μέχρι 250 άτομα. Σε στενή συνεργασία με δύσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός την EBRD, μία επιχείρηση που συμμετέχει Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρω- στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά- ολογήσει τις ανάγκες της και τις ευκαιρίες πτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάπτυξής της. (ΕΕ) παρουσίασαν ένα νέο πρόγραμμα, που ο πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες εκσκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιπαίδευσης τόσο στους συμβούλους, χειρήσεις (ΜμΕ) να λάβουν συμβουλευτικές όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυανάπτυξη τους. ξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η ώρα ο κοινό αυτό εγχείρημα για τη στήρι- των προκλήσεων είναι μπροστά μας. Οφείξη των ΜμΕ θα παρέχει την τόσο ανα- λει η κυβέρνηση να τρέξει ταχύτερα και να γκαία τεχνική βοήθεια προς τις ελληνικές μην αφήσει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης οφεί- ΜμΕ, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν πε- ευρωπαϊκά προγράμματα. Η εξειδίκευση λει να προχωρήσει και να διαδραμα- ρισσότερες επενδύσεις, να βελτιώσουν την θα συνδράμει στην ενίσχυση των μικροτίσει ένα κεντρικό ρόλο, να κατακτήσει μία ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργή- μεσαίων επιχειρήσεων. Η Ελλάδα θα είναι ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομία. σουν θέσεις εργασίας. Η νέα αυτή συνεργα- πρωταγωνίστρια στη νέα εποχή.

Η

Τ

Τ

Η

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ∆ΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ


∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3

Ημερίδα για θέματα ∆ημοσίων Συμβάσεων και ∆ημοσιονομικών ελέγχων Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό των ∆ήμων, από την περίπλοκη νομοθεσία που διέπει όλα τα ζητήματα δημοσιονομικού ελέγχου και δημοσίων συμβάσεων, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της σημερινής ενημερωτικής Ημερίδας στο ∆ήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης που οργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση ∆ήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ∆-ΚΜ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Μείζον ζήτημα που τέθηκε αφορούσε στις αλλαγές που θα επιφέρει στη λειτουργία των ∆ήμων το γεγονός ό,τι από την 1η Ιανουαρίου του 2019, καταργείται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί των δαπανών των ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να αναλάβουν την πλήρη οικονομική διαχείριση τους, αποκτώντας ∆ημοσιονομική Αυτοτέλεια. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της Ημερίδας, οι Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν να κάνουν με το ∆ημόσιο Λογισμικό χωρίς διαφοροποιήσεις. «Έχετε να διαχειριστείτε μια σειρά αλλαγών μέσα σε επτά μήνες. Είναι γεγονός ότι κάθε αλλαγή φέρνει νέα δεδομένα, αλλά έπρεπε ήδη να αρχίσετε να τα διαχειρίζεστε, για να μπορεί να γίνει πράξη η ∆ημοσιονομική Αυτοτέλεια, αίτημα που θέτει χρόνια η Τ.Α» επισήμαναν οι ομιλητές. Εξάλλου, όπως είπαν, ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο σταματά στις 31- 12- 2018, ήδη όμως από τον Ιανουάριο του 2017, ο προληπτικός έλεγχος καταργήθηκε στην κεντρική διοίκηση. Απευθυνόμενοι στους υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών, τόνισαν ότι οι ∆ήμοι αποτελούν τα πιο οργανωμένα οικονομικά μορφώματα στην Ελλάδα, καθώς, ήδη, προχωρούν στην ανάληψη των έργων, την συμβασιοποίησή τους, κάνουν τον έλεγχο, την εκκαθάριση, προχωρούν στην έκδοση του χρηματικού εντάλματος, το στέλνουν σε εξωτερικό ελεγκτή και στο τέλος το πληρώνουν. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο μείζον ζήτημα

της εφαρμογής του Ν. 4412/16 που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται στους ΟΤΑ ως πρόκληση, γιατί ο συγκεκριμένος νόμος έχει καθολική εφαρμογή και κανένα νομικό πρόσωπο που συστάθηκε από ΟΤΑ δεν εξαιρείται από το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις. Υπάλληλοι και στελέχη εστίασαν τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις τους, αναφορικά με την ανάθεση επισκευαστικών έργων και προμήθειας οχημάτων, ενώ τους απασχόλησε ιδιαίτερα η διάρκεια των συμβάσεων έργου και η σύναψη αυτών - ειδικά όταν αυτές κατανέμονται σε περισσότερα έτη- καθώς και η κατάτμηση και η κατακύρωση των έργων. Όπως τόνισε στην τοποθέτηση του, ο γενικός γραμματέας του ∆ήμου Κορδελιού –Ευόσμου, οικονομολόγος, Θανάσης Παζαρλόγλου, είναι σκόπιμο πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες να ξεφύγουν από τη λογική του ετήσιου διαγωνισμού, και να προβαίνουν σε πολυετείς συμβάσεις π.χ για τα καύσιμα, τα είδη καθαριότητας ή τα τρόφιμα για τις κοινωνικές δομές, ώστε να μην επανα-

λαμβάνεται η διαδικασία. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σημαντικό μέρος αποτελούν τα δικαιολογητικά για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται και ο διαχωρισμός που θα πρέπει να γίνεται στις μορφές ανάθεσης συμβάσεων (π.χ απευθείας ανάθεση, ενιαία ανάθεση που ισχύει για όλο το δημόσιο τομέα, συνοπτικός διαγωνισμός κ.α). Αναφερόμενος στο Νόμο 4412/16 εξήγησε ότι λύνει ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τόνισε ωστόσο ότι η Τ.Α αντιμετωπίζει προβλήματα στον τρόπο που οι υπηρεσίες της ορίζουν ένα έργο, μια προμήθεια ή μια παροχή υπηρεσίας. «Πρόκειται για ένα νόμο μωσαϊκό. Έχει δεχθεί πολλά ράβε –ξήλωνε από το νομοθέτη, καθώς και από τις τροποποιήσεις του από το Ελεγκτικό Συνέδριο» σημείωσε ο κ. Παζαρλόγλου, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί τι σημαίνει ∆ημόσια Σύμβαση έργου και τι ∆ημόσιο Τεχνικό Έργο. ∆εν παρέλειψε πάντως να τονίσει πως όσο περίπλοκος και να είναι ο Ν.4412, όταν οι δημοτικές υπηρεσίες είναι προετοιμασμένες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί».


4 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης,

στο «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών»

Τ

ις στοχευόμενες κινήσεις, και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, που της επιτρέπουν να δηλώνει φέτος καλύτερα προετοιμασμένη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, σε σχέση με πέρυσι, μετέφερε σήμερα για λογαριασμό του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης, στη διάρκεια της αποκαλυπτήριας εκδήλωσης για το «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών» στην Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων του Γραφείου Συντονιστή Επιχειρήσεων του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού, στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Αλεξανδρείας. Κατά τη διάρ-

κεια της εκδήλωσης έγινε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 56 πεσόντων πυροσβεστών, ενώ το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι θρησκευτικών, κυβερνητικών, πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών. Τονίζοντας, ότι για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων χρειάζονται και καλές υποδομές, αλλά και εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες δυνάμεις για να επέμβουν, ο κ. Αμανατίδης σημείωσε: «Φέτος, κατά την αντιπυρική περίοδο θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι σε σχέση με πέρυσι. Θα έχουμε περισσότερα εναέρια μέσα διαθέσιμα, καθώς θα έχουμε τέσσερα μισθωμένα ελικόπτερα βαρέως τύπου αντί τριών

πέρυσι, δύο επιπλέον ελικόπτερα μεσαίου τύπου (συνολικά εννέα αντί επτά πέρυσι), ενώ εντάσσονται στην πυρόσβεση και τα ελικόπτερα «Σούπερ Πούμα» και τα μικρότερα τύπου BK, φέροντας κάδο, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν μόνο για «πτήσεις Vip»». Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε μάλιστα ότι στη διάρκεια του χειμώνα εκπαιδεύτηκαν οι πιλότοι, πιστοποιήθηκε η χρήση κάδων και «τώρα είναι ετοιμοπόλεμα». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κ. Αμανατίδη, φέτος θα είναι διαθέσιμα ελικόπτερα «Σινούκ» από την αεροπορία στρατού, που όπως επισήμανε «η παρούσα κυβέρνηση τα έριξε στη μάχη των πυρκαγιών, όπως και τα αεροπλάνα PZL που συντηρήθηκαν, έχουν υψηλό ποσοστό διαθεσιμότητας και η επέμβασή τους κατά τον πρώτο

χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε σωτήρια». Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, εστάλη στο εξωτερικό προς επισκευή ένας μεγάλος αριθμός κινητήρων των αεροσκαφών «Καναντέρ» και -έπειτα από πολλά χρόνια- η διαθεσιμότητά τους θα είναι αυξημένη. «Είναι μόνο ένα μικρό μέρος της προετοιμασίας που έγινε κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το καλοκαίρι», υπογράμμισε. Πέραν όμως των εναέριων μέσων, ο κ. Αμανατίδης σημείωσε ότι η Πυροσβεστική αξιοποιεί πλέον στις επιχειρήσεις εξοπλισμό και μέσα, «που μέχρι πρότινος ήταν ξεχασμένα σε αποθήκες και είχαν αγοραστεί για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών


ΘΕΜΑ 5 Αγώνων της Αθήνας το 2004. Για παράδειγμα, τα κινητά επιχειρησιακά κέντρα και οι δεξαμενές νερού, που μεταφέρονται στο πεδίο με ελικόπτερα». Επίσης, όπως τόνισε, στα αναμορφωμένα σχέδια της Πυροσβεστικής περιλαμβάνεται και η μεταφορά πυροσβεστών με ελικόπτερο, όπως και η στοχευμένη κατανομή των πεζοπόρων τμημάτων. ∆ιερωτώμενος εάν όλα τα προαναφερόμενα αρκούν, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε «κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι είναι εφικτό, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς», και υπενθύμισε ότι πριν από λίγο καιρό μονιμοποιήθηκαν οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, ενώ φέτος για πρώτη φορά οι συμβασιούχοι πυροσβέστες θα είναι διαθέσιμοι στο προσωπικό για ένα επιπλέον μήνα, ήτοι έξι νης Αμανατίδης. Από την πλευρά μήνες αντί για πέντε. του, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης είπε πως «στεκόμαστε με περισσή Το «Μνημείο Πεσόντων ευλάβεια και συγκίνηση σε τούτο Πυροσβεστών» Το «Μνημείο Πεσόντων Πυρο- εδώ τον χώρο, εκφράσουμε την σβεστών», αποτελεί φόρο τιμής αγάπη και τον σεβασμό μας ανασε 56 Πυροσβέστες που έπεσαν γνωρίζοντας τη θυσία των πεσόσε ώρα καθήκοντος, αφιερώνο- ντων».

στο Λευκό Πύργο», είπε. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά σώζει ανθρώπους και που αποτελούν τον ισχυρό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. «Βλέπετε πως

μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης των Πυροσβεστών στις σχολές αλλά και με την παροχή μετεκπαίδευσης στο προσωπικό. Υπενθύμισε ότι φέτος ξεκίνησε η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, όπως με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Έλληνες

Παράλληλα, ο κ. Αμανατίδης κατά την ομιλία του εξήρε το έργο της Πυροσβεστικής κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Πέμπτη 10/5 τη Θεσσαλονίκη. «Ενημερώθηκα ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 450 κλήσεις για βοήθεια, ότι διασώθηκε κόσμος που βρέθηκε κάτω από μια γέφυρα του τρένου, όπως και ότι οι πυροσβέστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό δεκάδων τουριστών και μαθητών

ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια διάφορες περιοχές της χώρας μας πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι έρευνες αναφέρουν ότι 7 στους 10 κατοίκους της Ευρώπης θα πληγούν στο κοντινό μέλλον από πλημμύρες και πυρκαγιές», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Αμανατίδης τόνισε ότι πρέπει να περιοριστούν οι απώλειες

πυροσβέστες θα πάνε στις ΗΠΑ και στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, όπως και αντίστοιχα θα έρθουν εδώ από τις χώρες αυτές. «Το προσωπικό που πηγαίνει στο εξωτερικό θα αποτελέσει τον πυρήνα γνώσεων, που στη συνέχεια θα μεταλαμπαδεύσει στο Πυροσβεστικό Σώμα ώστε να ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και καλές πρακτικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ντας τη ζωή τους στην προστασία των Ελλήνων πολιτών από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε, τον Αύγουστο του 2016. «Αυτό το μνημείο είναι ένα ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους πυροσβέστες που δεν επέστρεψαν ποτέ από το πεδίο της μάχης», σημείωσε κατά την ομιλία του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάν-


6 ΥΓΕΙΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ

Άσκηση και σωστή διατροφή.. μαθαίνω να τρέφομαι υγιεινά

Π Επιμέλεια Πωλίνα Πετκάκη

ολλά άτομα τρέχουν στα γυμναστήρια για να αποκτήσουν ένα καλλίγραμμο σώμα. Η άσκηση όμως επιφέρει κόπωση που παράλληλα με τις καθημερινές υποχρεώσεις καταβάλει το άτομο. Μια κατάλληλη διατροφή και ίσως και κάποιο συμπλήρωμα διατροφής είναι απαραίτητα για την καλή υγεία του οργανισμού. Ποια όμως είναι τα απαραίτητα διατροφικά στοιχεία για ένα υγιές δυνατό και γυμνασμένο σώμα;

Ας ξεκινήσουμε με τα ωφέλει που μας δίνει το Νερό: Με την εφίδρωση που συνοδεύει την άσκηση χάνεται σημαντική ποσότητα νερού από το σώμα. Η κατανάλωση ικανοποιητικής ποσότητας νερού είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα που αθλούνται και θα τα βοηθήσει στην καλή λειτουργία ολόκληρου του σώματός τους .Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχουμε έντονη εφίδρωση, συνιστώνται ορισμένα υδατικά διαλύματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες. Βιταμίνες: Οι βιταμίνες δρουν στο

ανθρώπινο σώμα ως ρυθμιστές του μεταβολισμού, επηρεάζοντας πολλές φυσιολογικές διεργασίες σημαντικές κατά την άσκηση. Οι βιταμίνες Β εμπλέκονται στη χρησιμοποίηση των υδατανθράκων και των λιπών για την παραγωγή ενέργειας, ενώ η έλλειψη βιταμινών Β μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, τόσο στην αεροβική, όσο και στη μη αεροβική άσκηση. Η βιταμίνη Ε είναι μια πολύ σημαντική βιταμίνη για τα άτομα που αθλούνται, αφού συμβάλλει στην καλή κατάσταση των μυών. Η βιταμίνη C συμμετέχει στη σύνθεση του κολλαγόνου, μια πρωτεΐνη πολύ σημαντική για την καλή κατάσταση των αρθρώσεων. Επιπλέον οι βιταμίνες C και E έχουν αντιοξειδωτική δράση και καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες που παράγεται με την άσκηση. Μέταλλα: Το ασβέστιο και το μαγνήσιο είναι δύο μέταλλα απαραίτητα για την καλή κατάσταση των οστών, των μυών και των νεύρων, επομένως είναι πολύ σημαντικά για τα άτομα που αθλούνται συστηματικά .Επιπλέον

το μαγνήσιο εμπλέκεται μαζί με τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και σε άλλες λειτουργίες του σώματος, όπως στη ρύθμιση των συσπάσεων των μυών και στη σύνθεση των πρωτεϊνών. Ιχνοστοιχεία: Ο σίδηρος εμπλέκεται στην απόδοση στην άσκηση και είναι απαραίτητος για τον κατάλληλο σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο μέσω του αίματος στους δραστήριους μύες. Ο ψευδάργυρος συμμετέχει σε ένζυμα που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας στους μύες και στη σύνθεση πρωτεϊνών. Το χρώμιο ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης και επηρεάζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Ορισμένα ιχνοστοιχεία, όπως ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το μαγγάνιο και το σελήνιο, εμπλέκονται στο σχηματισμό αντιοξειδωτικών ενζύμων του οργανισμού και άρα συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες που παράγεται με την άσκηση. Αντιοξειδωτικά: Με τη σωματική άσκηση παράγονται πολλές ελεύθερες ρίζες στο σώμα κατά τον μετα-


ΥΓΕΙΑ 7 βολισμό, οι οποίες επιτίθενται στα μυϊκά κύτταρα με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την επαναφορά των μυών στην αρχική τους κατάσταση και τη μείωση της αντοχής και της απόδοσης στην άσκηση .Είναι το λεγόμενο οξειδωτικό στρες. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που αθλούνται συστηματικά έχουν αυξημένες ανάγκες σε αντιοξειδωτικά. Εκτός από τις βιταμίνες C και E και κάποια ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτική δράση έχουν και άλλες ουσίες, όπως τα καροτενοειδή και τα φλαβονοειδή που υπάρχουν στα φρούτα και τα λαχανικά. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες «εκκαθαρίζουν» την περίσσεια των ελευθέρων ριζών που παράγονται με την άσκηση και βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού. Αμινοξέα: Τα αμινοξέα είναι οι δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών του σώματός μας. Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν σε διάφορες διεργασίες του μεταβολισμού και είναι πολύ σημαντικές για την καλή κατάσταση των μυών και την επαναφορά τους στη χαλάρωση μετά την άσκηση. Φυτικές ίνες , Προβιοτικά και Πρεβιοτικά: Τα άτομα που αθλούνται συστηματικά και οι αθλητές πρέπει να νιώθουν το σώμα τους πάντα ελαφρύ. Η λήψη φυτικών ινών, προβιοτικών μπορεί να συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου και του οργανισμού γενικότερα. Προσθέστε superfruits στο πρωινό σας, για μια γερή δόση αντιοξειδωτικών και μην περιορίζεστε στα

κλασικά· μπανάνες, blueberries, σύκα, γκρέιπφρουτ ή ακτινίδιο, καθώς όλα αυτά τα φρούτα έχουν τεράστια οφέλη για τον οργανισμό μας. Προσπαθήστε να περιορίσετε τις επεξεργασμένες τροφές, όπως το λευκό αλεύρι και τη ζάχαρη, καθώς η ενέργεια που προσφέρουν καταναλώνεται πολύ γρήγορα, αφήνοντάς μας πιο εξαντλημένους από πριν. Επιπλέον, προσέξτε την κατανάλωση καφέ, ειδικά αν ο οργανισμός σας είναι ευαίσθητος στην επίδραση της καφεΐνης. Τι επιτρέπετε να τρώμε πριν την άσκηση; ∆ώστε ενέργεια στο σώμα σας πριν την γυμναστική με τροφές

όπως..γιαούρτι με ένα φρούτο η μια μπάρα πρωτεΐνης η απλά ένα φρούτο, όπως μπανάνα ή μήλο. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η ενυδάτωση παίζει κρίσιμο ρόλο στην γυμναστική. Είναι σημαντικό να έχετε πιεί νερό πριν την προπόνηση, αλλά και κατά την διάρκεια, σε μικρές δόσεις, ώστε να μην κινδυνέψετε καν από αφυδάτωση, που ακόμα και σε πολύ μικρό βαθμό, μπορεί να προκαλέσει τεράστιο κακό. σίγουρο είναι ότι και μετά την προπόνηση πρέπει οπωσδήποτε να φάτε κάτι ,αλλά υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «τρώω» και στο «τρώω σωστά για να προ-

πονηθώ σωστά». Το ιδανικό είναι να τροφοδοτήσετε το σώμα σας μέσα σε 15 – 30 λεπτά από το τέλος της προπόνησης, με ένα μικρό υγιεινό σνακ, επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα τα ένζυμα, τα οποία συμβάλλουν στην ανασύνθεση του γλυκογόνου το οποίο καταναλώθηκε κατά την άσκηση, είναι ενεργά. Η ανασύνθεσή του είναι απαραίτητη για να αναρρώσουν οι μύες από τις φθορές που έχουν υποστεί κατά την άσκηση. Καλή σας προπόνηση, και μην τα παρατάτε στην πρώτη δυσκολία που θα συναντήσετε στο γυμναστήριο, τα οφέλη της άσκησης φαίνονται σε βάθος χρόνου..


8 ΘΕΜΑ

Τ

Ο TAP πιστοποιείται με ISO 14001

ον Απρίλιο του 2018, το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) που καλύπτει τις κατασκευαστικές εργασίες για τον αγωγό στην Ιταλία, την Αλβανία και την Ελλάδα, καθώς και τις εταιρικές δραστηριότητες του έργου, πιστοποιήθηκε με βάση το πρότυπο 14001:2015 του ∆ιεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Organisation for Standardisation – ISO).

Η πιστοποίηση αυτή βεβαιώνει ότι ο ΤΑΡ εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές του διαδικασίες και την τεκμηρίωσή τους. Την πιστοποίηση επέδωσε στον ΤΑΡ η διεθνής υπηρεσία πιστοποίησης Bureau Veritas. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του TAP, Luca Schieppati, δήλωσε σχετικά: «Όλος ο οργανισμός του ΤΑΡ εργάστηκε για να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό ορόσημο και βλέπουμε με περηφάνεια τις προσπάθειές μας να αποδίδουν καρ-

πούς. Η πιστοποίηση ISO 14001 εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών μας δραστηριοτήτων και βοηθά τον ΤΑΡ να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τομέα αυτό, μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης πόρων και μείωσης των απορριμμάτων». Ο TAP έχει δεσμευθεί να παραδώσει με υπευθυνότητα ένα έργο παγκοσμίου κλάσης κατά μήκος της συνολικής όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. Στον ΤΑΡ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε να ολοκληρώσουμε το στρατηγικό αυτό έργο με ασφάλεια, αποφεύγοντας ή ελαχιστοποιώντας επίδραση στο περιβάλλον και τις φιλοξενούσες κοινότητες. Στις αρχές του 2017, ο ΤΑΡ πιστοποιήθηκε επίσης με βάση το πρότυπο OHSAS 18001 για το Σύστημα ∆ιαχείρισής του για την Υγεία και την Ασφάλεια. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπουν στους οργανισμούς να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται, να εποπτεύουν, και να ελέγχουν περιβαλλοντικά θέμα υιοθετώ-

ντας ολιστική προσέγγιση. Κι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο με ISO προβλέπει ότι ένας οργανισμός λαμβάνει υπόψη όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του, όπως: ατμοσφαιρική ρύπανση, θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, μόλυνση του εδάφους, μετριασμός και προσαρμογή σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς και αποτελεσματική χρήση πόρων.

Σχετικά με τον ∆ιαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP)

Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II του Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο μήκους περίπου 878 χλμ. αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και θα διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Nότιo Ιταλία. Η όδευση του TAP μπορεί να διευκολύνει την προμήθεια

φυσικού αερίου σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Κροατίας κ.ά. Η προσγειάλωση του TAP στις ακτές της Ιταλίας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για περαιτέρω μεταφορά φυσικού αερίου της Κασπίας, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Αυστρία. Ο TAP θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού και θα αποτελέσει σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων. Με τις πρώτες πωλήσεις αερίου προς τη Γεωργία και την Τουρκία να προβλέπονται για τα τέλη του 2018, οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη αναμένονται το 2020. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 92 ΧΡΟΝΙΑ 9

Εκδήλωση μνήμης για τη γενέθλια μέρα της Νέας Μηχανιώνας

Ε

κδήλωση μνήμης πραγματοποιείται το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, για τη γενέθλια ημέρα ίδρυσης της Ν. Μηχανιώνας, αποτίοντας φόρο τιμής στη Μικρά Ασία, τον πολιτισμό της και τους ανθρώπους της, που μετεγκαταστάθηκαν στα εδάφη της, τους έδωσαν πνοή και συνετέλεσαν με τρόπο παραπάνω από καθοριστικό στην εξέλιξή της στη σημερινή της μορφή.

95 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μέρα, που 42 κατατρεγμένες προσφυγικές οικογένειες από τη Μικρά Ασία, κατέφθασαν στο επονομαζόμενο «Τουρμπαλί» και έβαλαν το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία της σημερινής Νέας Μηχανιώνας. Κορυφαία φυσιογνωμία και ένας από τους πρωτεργάτες της εγκατάστασης και ίδρυσης του νέου οικισμού υπήρξε ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, η

προτομή του οποίου κοσμεί την είσοδο της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Μηχανιώνας. Ήταν 14 Μαΐου της χρονιάς του 1923, που μετά το μεγάλο ταξίδι από τα πατρογονικά τους εδάφη, εξαναγκασμένοι από τον επακόλουθο της Μικρασιατικής καταστροφής διωγμό, βρήκαν καταφύγιο στην περιοχή και με την πυγμή τους και το σθένος τους, μεριάζοντας τις κακουχίες που πέρασαν, έχτισαν τα σπίτια τους στη νέα πατρίδα. Άξιοι άνθρωποι και προκομένοι, μετέφεραν τα ήθη, τα έθιμα, τις αξίες, τις γνώσεις τους και μεγαλούργησαν. Η ενασχόλησή τους με τη γεωργία και την αλιεία κυρίως οδήγησε στην πρόοδο του τόπου, ενώ ο συγκερασμός των διαφορετικών πολιτιστικών δεδομένων μετεξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό παραδοσιακό τοπικό στοιχείο, το οποίο διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Το πρόγραμμα της πολιτιστικής

εκδήλωσης μνήμης, που διοργανώνεται από τη ∆ιοίκηση του ∆ήμου Θερμαϊκού, σε συνεργασία με τη ∆ημοτική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας και το ∆.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., περιλαμβάνει την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στις 10.00 π. μ., στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη και εν συνεχεία, την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Μαργαρίτη Ευαγγελίδη, ιδρυτή της Ν. Μηχανιώνας. Το απόγευμα δε, στις 20.30 μ. μ. στο Αμφιθέατρο (Πεύκα) Ν. Μηχανιώνας, έχει στηθεί μουσικοχορευτική παράσταση και θεατρική ιστορική αναδρομή, με θέμα «Μικρά Ασία 1922 – Ν. Μηχανιώνα 2018» και με τη συμμετοχή της χορωδίας του ∆ήμου, των χορευτικών του ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας, Νέα Πέραμος Καβάλας και Νέα Αρτάκη Εύβοιας, τη θεατρική ομάδα «Πάρτο Αλλιώς», την παιδική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Μηχανιώνας, αλλά

και με τη φιλική συμμετοχή των κ. Γιάννη Μακάριου και Ζεύγου Πορίδη. Για την, από τον ίδιο θεσμοθετημένη από το 2003, εκδήλωση, ο ∆ήμαρχος, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, δήλωσε : «Η δημιουργία του πρώτου οικισμό της Νέας Μηχανιώνας, αποτέλεσε έναν αναμφισβήτητο άθλο. Έναν άθλο, που ούτε μπορεί να ξεχαστεί, ούτε να σβήσει η σκόνη του χρόνου. Πρόκειται για πραγματικό έπος, το ότι οι ξεριζωμένοι και ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες του Τσεσμέ και της Μηχανιώνας, πέτυχαν να αντιστρέψουν τις συνθήκες και να μετατρέψουν την καταστροφή σε θρίαμβο. Και γι΄ αυτό εμείς, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα δισέγγονά τους, είμαστε υπερήφανοι και όχι μόνο δεν τους ξεχνάμε, αλλά εμπνεόμαστε απ’ ό,τι κατάφεραν και από τον τρόπο που το κατάφεραν και κοιτάζοντας πίσω, παίρνουμε δύναμη και χαράσσουμε το μέλλον με όραμα και αισιοδοξία».


10 ΘΕΜΑ

Πλαίσιο στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Ο

∆ήμος Κορδελιού Ευόσμου δια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών, ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήμου Κορδελιού Ευόσμου, στην οδό Μαβίλη & Πυθαγόρα (Κέντρο

Κοινωνικής Στήριξης – περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 – 15.00, και θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 474 Β/14-2-2018) που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 886/27-4-2018 απόφαση ∆ημάρχου Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρου Σούλα. Προϋποθέσεις παροχής βοηθήματος επανασύνδεσης: • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής ΚΥΑ, δηλαδή στις 14/02/2018 • Η αποσύνδεση να αφορά στην

παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου. • Να πληρούνται τα Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια που ορίζει η σχετική απόφαση • Να υπάρχει ήδη εγκεκριμένη αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί. 2. ∆ήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού. 4. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Στις περιπτώσεις για τις οποίες πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού, απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου. 5. Πρόσφατος λογαριασμός ∆.Ε.Η


Ν

έο κύκλο ενημερωτικών ομιλιών σε Κ.Α.Π.Η. και παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης σχετικές με τη διατροφή υλοποιεί το Τμήμα ∆ημόσιας Υγείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σειράς ενημερωτικών ομιλιών σε κοινωνικές δομές (παιδικούς σταθμούς, γηροκομεία κ.ά.) του έργου «∆ημιουργία και ευρεία διάχυση γενικών και ειδικών εθνικών διατροφικών οδηγών Ευ δια…τροφήν» του Υπουργείου Υγείας, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα Μαΐου-Ιουνίου 2018 περιλαμβάνει ενημερωτικές ομιλίες για διατροφικές συστάσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε κοινωνικές δομές του ∆ήμου Κορδελιού-Ευόσμου ως εξής: •∆΄Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου(24/5/2018, 11.30 π.μ.) • Ζ’ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου (29/5/2018, 11.30 π.μ.) • Ε΄Παιδικός Σταθμός Ευόσμου (5/6/2018, 11.30 π.μ. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Τμήματος ∆ημόσιας Υγείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η διατροφή αποτελεί αναμφισβή-

ΘΕΜΑ 11

Ενημερωτικές ομιλίες για την διατροφή

τητα έκφραση του πολιτισμού κάθε λαού, ενώ επηρεάζει και επηρεάζεται από το γεωφυσικό περιβάλλον, την παράδοση και τη θρησκεία του. Η Ελλάδα με το κλίμα της, την ιδιαίτερη γεωφυσική διαμόρφωση, την ενδημική πανίδα και χλωρίδα και τη μακραίωνη ιστορία της, διαμόρ-

φωσε διατροφικό πολιτισμό, ο οποίος αποδείχτηκε εξαιρετικά ευεργετικός για την υγεία του πληθυσμού και όλων όσοι τον υιοθετούν. Το πρόγραμμα «∆ημιουργία και ευρεία διάχυση γενικών και ειδικών εθνικών διατροφικών οδηγών Ευ δια…τροφήν» (http://www.diatrofikoiodigoi.

gr/), που εκπονείται από το Υπουργείο Υγείας μέσω φορέων δημόσιας υγείας έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού μέσω των Εθνικών ∆ιατροφικών Οδηγών, αξιοποιώντας τη

διατροφική μας παράδοση και, με γνώμονα την επιστημονική γνώση, να συμβάλει στη μείωση της συχνότητας χρόνιων νοσημάτων, όπως οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης και σειρά άλλων νοσημάτων, τα οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τη διατροφή.


12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

19 ΜΑΪΟΥ: Ημέρα Μνήμης

για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Η

Μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου τιμάται 19 Μαΐου, Ημέρα Μνήμης για τηΓενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής Ελλήνων και αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 19141923. Εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή περίπου 326.000-382.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο (στην ΕΣΣ∆) και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, στην Ελλάδα.

Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αρμενία, την Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ρωσίας, οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αυ-

στρία, την Ολλανδία, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, όπως η ∆ιεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και πορείες θανάτου στην έρημο. Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών εμπεριέχουν πλήθος μαρτυριών για τη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά των Ποντίων κατοίκων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων, με αποτέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να θεωρήσουν τις επιμέρους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας γενοκτονικής πολιτικής. Κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994, και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαϊου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο». Το 1998 η Βουλή ψήφισε

ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως «ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.

Οι τρεις φάσεις

Η διαδικασία εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται ιστορικά σε τρεις συνεχόμενες φάσεις: από την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ως την κατάληψη της Τραπεζούντας από τον ρωσικό στρατό (1914-1916), η δεύτερη τελειώνει με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου (1916-1918) και η τελευταία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Συμφώνου για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1918-1923).

Α' και Β' φάση

Το κύμα μαζικών διώξεων ξεκίνησε στον Πόντο με την μορφή εκτοπίσεων το 1915. Οι εκτοπίσεις συνεχίζονταν ακατάπαυστα και κατά την εποχή που τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Τραπεζούντα στις αρχές του 1916. Ιδιαίτερα με το πρόσχημα ότι οι Πόντιοι υποστήριζαν

τις κινήσεις των Ρώσων μεγάλος αριθμός κατοίκων από τις περιοχές της Σινώπης και της Κερασούντας εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Σημειώθηκαν επίσης και εξαναγκαστικοί εξισλαμισμοί γυναικείων πληθυσμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του επίσκοπου Τραπεζούντας, ο αριθμός των θυμάτων αυτών των πολιτικών ανήλθε, για εκείνο το διάστημα, σε 100.000 περίπου. ∆εν έπαψαν και οι διαμαρτυρίες από Αυστριακούς και Αμερικανούς διπλωμάτες κατά της οθωμανικής κυβέρνησης.

Γ' φάση

Ύστερα από την συνθηκολόγηση της Ρωσίας και την απόσυρση του ρωσικού στρατού από την περιοχή, εντάθηκαν οι διώξεις στην περιοχή. Με την άφιξη του Κεμάλ Ατατούρκ, τον Μάιο του 1919, στην περιοχή και την έξαρση του κινήματός του εντάθηκε η δράση ατάκτων ομάδων (τσετών) κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 29 Μαΐου ο Κεμάλ ανέθεσε στον τσέτη, Τοπάλ Οσμάν, την επιχείρηση για τη διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων κατά του τοπικού πληθυσμού.


ΠΟΝΤΟΣ 13 Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων στη Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής, κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. Σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από τον Αμερικανό πρέσβη Χένρυ Μοργκεντάου. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της Μπάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά από τους 25.000 Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Ααζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι προύχοντες και οι προσωπικότητες του πνεύματος, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα αποκαλούμενα "∆ικαστήρια της Ανεξαρτησίας" στην Αμάσεια, κατά τον Σεπτέμβριο του 1921. Παράλληλα, σημειώνονταν και εξαναγκαστικές αποσπάσεις νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τις οικογένειές του, τα οποία δίνονταν για τα χαρέμια των εύπορων Τούρκων.

Θύματα στη Μικρά Ασία και τη Θράκη

Για τον ελληνικό πληθυσμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη από την Άνοιξη του 1914 μέχρι το 1923, ο Αριστοκλής Ι. Αιγίδης στο βιβλίο του «Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγας» (Αθήνα 1934) τονίζει ότι «1.200.000 ψυχές αποτελούν τον τραγικόν εις ανθρώπινας απώλειας απολογισμόν του αγώνος». Ο Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών και διδάσκει στο ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τονίζει ότι «μιλάμε για πάνω από 800.000 Έλληνες». Στις 20 Μαρτίου 1922, ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε ένα μνημόνιο για τις τουρκικές ωμότητες σε βάρος των χριστιανών από το 1919 και έπειτα. Στο προοίμιο αυτού του μνημονίου αναφέρει: Η επίτευξη της ανακωχής με την Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου 1918, φάνηκε να επέφερε μια προσωρινή παύση των διωγμών των μειονοτήτων εκ μέρους των Τούρκων, που διαπράχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιδίωξη αυτών των διωγμών, είναι γενικώς αποδεκτό ... ότι πάνω από 500.000 ‘Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι επέζησαν...».

∆ιεθνής αναγνώριση

Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο», ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, στο 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη «της 14ης

Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος». Τον ∆εκέμβριο 2007 η ∆ιεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (International Association of Genocide Scholars ή IAGS) αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων, μαζί με την γενοκτονία των Ασσυρίων, και εξέδωσε το εξής ψήφισμα: «ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοίνως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας, και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές γενοκτονίες, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών

πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών, εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι είναι πεποίθηση της ∆ιεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών, ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της αυτοκρατορίας, μεταξύ των έτων 1914 και 1923, συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Έλλήνων της Ανατολίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη, και να

λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση (μη επανάληψη).» Η γενοκτονία των Ποντίων είναι αναγνωρισμένη ως τέτοια επισήμως από τέσσερα κράτη, την Ελλάδα με νόμο του 1994 (N. 2193/1994), τη Σουηδία με υπερψήφιση στο Σουηδικό κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου 2010, την Αρμενία τον Μάρτιο του 2015, μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και την Ολλανδία, μαζί με τη γενοκτονία των Αρμενίων και Ασσυρίων, στις 9 Απριλίου 2015. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους σε απώλειες πολέμου, σε λοιμό και σε ασθένειες και δεν παραδέχεται ότι υπήρξε γενοκτονία. Ωστόσο. Τούρκοι επιστήμονες έχουν δημοσίως χαρακτηρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία.


14 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας στο Φάρο του Αγγελοχωρίου

Μ

παίνοντας στην τελική ευθεία των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας και μετά από μία επιτυχημένη πορεία δράσεων, από το εργαστήριο παρουσίασης παραδοσιακού «κεντήματος» διχτυών και τις ομιλίες ποικίλων θεμάτων σχετιζόμενων με το υγρό στοιχείο της θάλασσας μέχρι την ενημερωτική ξενάγηση στο λιμάνι της Ν. Μηχανιώνας, πλησιάζει η μέρα για μια ευκαιρία γνωριμίας με το Φάρο του Αγγελοχωρίου.

Ο Φάρος του Αγγελοχωρίου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 25 διατηρητέους φάρους της χώρας, πρωτολειτούργησε το 1864 και βρίσκεται στην άκρη της Ναυτικής Βάσης του Πολεμικού Ναυτικού στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Το 1998 χαρακτηρίστηκε ως ∆ιατηρητέο Νεότερο Μνημείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς, ενώ το 2010 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναστήλωσής του, που είχε αναλάβει να καταστήσει το μνημείο και πάλι επισκέψιμο, επαναπροσδίδοντάς του την παλιά του αίγλη. Το σημαντικό αυτό μνημείο έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να γνωρίσει

με την ξενάγησή του στον ανοιχτό για το κοινό χώρο του Φάρου, μέσα από δύο εκθέσεις, που φιλοξενούνται την Κυριακή 20 Μαΐου και οι οποίες περιλαμβάνουν μια έκθεση ζωγραφισμένων βότσαλων και μία εικαστική έκθεση αφιερωμένη στον πρωταγωνιστή Ποσειδώνα και στους υπόλοιπους Ολύμπιους θεούς. Η διάρκεια της εκδήλωσης είναι από τις 9.30 έως τις 14.00. Με την ενδιαφέρουσα αυτή ξενάγηση στο Φάρο, στο μνημείο προσδίδεται εκπαιδευτική διάσταση, με τους συμμετέχοντες να πληροφορούνται για την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Φάρων, να ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο γνωρίζοντας τον παλαιό παραδοσιακό Φάρο, μέσω μιας πραγματοποιημένης στον περίβολο χώρο αναπαράστασης λειτουργίας των φάρων πετρελαίου, αλλά και της εργασίας του φαροφύλακα, ενώ ανακαλύπτονται και οι δυνατότητες εναλλακτικής αξιοποίησης ενός ιστορικού ναυτικού μνημείου. Λειτουργώντας ως χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από τη φιλοξενία των δύο καλλιτεχνικών εκθέσεων, «REFLECTIONS OF GREECE» και «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ και οι ΑΛΛΟΙ! 12 έργα, 12 μύθοι, ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ?

Μια Θάλασσα… Ιστορία», το μνημείο επαναπροσδιορίζεται, αποκτά χαρακτήρα πρωτόγνωρο και ανοίγει πόρτες στο μέλλον, δίνοντας νέες καλλιτεχνικές χρήσεις σε παραδοσιακά ναυτικά κτίρια, που παραμένουν απόμακρα από τη ζωή των πολιτών. Η έκθεση «REFLECTIONS OF GREECE» χρησιμοποιεί το βότσαλο, την πέτρα που το κύμα χτυπάει, καθαρίζει και λειαίνει και που η καλλιτεχνική της σημασία διαφαίνεται από πολύ νωρίς με τα πρώτα ελληνικά ψηφιδωτά - μωσαϊκά καλλιτεχνικής σημασίας να είναι από βότσαλα και με την κυκλαδίτικη Αιγαιοπελαγίτικη τέχνη να βασίζεται αρχικά σε αυτήν, ως καμβά με θέμα τη θάλασσα και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η δεύτερη έκθεση της Ευφροσύνης Πιτσαλίδου, στην οποία ανοίγει τις πόρτες του ο Φάρος, με τίτλο «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ και οι ΑΛΛΟΙ! 12 έργα, 12 μύθοι, ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ? Μια Θάλασσα… Ιστορία», παρουσιάζει το "Twelve Olympian iDEntITIES", δηλαδή μια συλλογή από δώδεκα έργα τέχνης μεγέθους Α3 με μολύβι και στυλό, κάθε ένα από τα οποία περιγράφει οπτικά τους αρχαίους ελληνικούς θρύλους, που περιστρέφονται γύρω από ένα

συγκεκριμένο θεό ή θεά. Οι επιλεγμένοι μύθοι ανασχηματίζονται σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθεί η πραγματική τους ουσία και η διαχρονική ομορφιά. Οι θεότητες, που αντιλαμβάνονται ως θρησκευτικά μείγματα φοβερών φαινομένων, διαμάχες ή υποτιμημένες αρετές, εξορκίζονται στο βάθος, για να αναδείξουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, τους θνητούς, σε θεϊκές στιγμές. Μέσα από φιλοσοφικά αινίγματα που προορίζονται να συνομιλήσουν με τους θεατές, αυτά τα έργα τέχνης επιθυμούν να επικεντρωθούν στη συνείδηση των πράξεών μας και να εμπνεύσουν το εσωτερικό μας χαμόγελο. Στο ραντεβού αυτό με την τέχνη, που πραγματοποιείται στο «φωτεινό σημείο στο σκοτάδι και βασικό σύμβολο της ναυτικής ιστορίας», δηλαδή στο Φάρο, συμμετέχουν καλλιτέχνες από το ∆ήμο Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και τα εικαστικά εργαστήρια του ∆ήμου (ΠΟΣΠ και Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας). Οι εκθέσεις θα παρουσιαστούν με φωτογραφικό υλικό στο συνέδριο της Πολιτιστικής Ακαδημίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ύδρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μιαούλεια 2018.


Μ

ε γενικό τίτλο «Αθλούμαι στην Καλαμαριά», το Γραφείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνει πληθώρα αθλητικών εκδηλώσεων οι οποίες θα ξεκινήσουν Τρίτη 15 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι την ∆ευτέρα 24 Σεπτεμβρίου με ενδιάμεση διακοπή τους δύο μήνες Ιούλιο Αύγουστο, δημιουργώντας έτσι ευχάριστες διεξόδους χαράς και εκτόνωσης σε παιδιά και ενήλικες.

ΘΕΜΑ 15

Aθλητικές εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες στην Καλαμαριά

Αξιοποιώντας τους χώρους και την υπάρχουσα υποδομή, όπως την παραλία της πλαζ Αρετσούς, το κολυμβητήριο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, την κεντρική πλατεία κλπ, οι γυμναστές του ∆ήμου με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν στην οργάνωση και υλοποίηση ανάλογων αθλητικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, ετοίμασαν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα αθλητικών εκδηλώσεων, πλαισιωμένοι μάλιστα από την εθελοντική προσφορά γυμναστών και παιδαγωγών, δίνοντας έμφαση στη διασκέδαση των παιδιών και των ενηλίκων, που θα βρίσκονται στην πόλη.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται έχει ως εξής: 1.Τρίτη 15 Μαΐου 2018 ώρα 19.0021.00 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού θα γίνει ταυτόχρονη διεξαγωγή μίνι αναμετρήσεων, τριών ομαδικών αθλημάτων (ΜπάσκετΒόλεϊ – Ποδοσφαίρου) για παιδιά ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας 6 έως 15 ετών . 2.Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 ώρα 19.0021.00 Λαϊκή Ποδηλατοδρομία 8 χιλιομέτρων σε σχεδιασμένη διαδρομή, σε δημόσια οδό εντός των ορίων του ∆ήμου Καλαμαριάς. Η έναρξη και ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στην είσοδο του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου επι της οδού Χηλής . Στην ποδηλατοδρομία μπορούν να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από έξι ετών και πάνω αλλά και ενήλικες. Απαραίτητος εξοπλισμός ποδήλατο και κράνος. 3. Τρίτη 22 Μαϊου 2018 ώρα 19.0021.00 εκδήλωση «∆εξιοτεχνία Ποδηλάτου» στον αύλειο χώρο του 10ου ∆ημοτικού Σχολείου (Βρυούλων 51- Άγιος Ιωάννης). Μαθητές ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας από 6 ετών και πάνω αλλά και ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν στους αγώνες δεξιοτεχνίας ποδηλάτου, έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, το ποδήλατο και το ποδηλατικό κράνος. 4.Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 ώρες 10.00-13.00 με κεντρικό σύνθημα «ΠΑΝΩ Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΘΕ ΒΙΑ»

θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 1.000 μέτρων- τρεξίματος - δυναμικού βαδίσματος, με τη συμμετοχή μαθητών των ∆ημοτικών Σχολείων Καλαμαριάς, ηλικίας από 10 έως 12 ετών, μέσα στο οδικό αστικό δίκτυο της Καλαμαριάς. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνει στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού (πλατεία ∆ημαρχείου). Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Θεσσαλονίκης και είναι αφιερωμένη στη φιλία, στην αγάπη, στην ειρήνη, στο χαμόγελο, στη χαρά της συμμετοχής και σε οτιδήποτε μας κάνει χαρούμενους, ευτυχισμένους και κοινωνικά συμμετοχικούς. 5.Τρίτη 29 Μαΐου 2018 ώρες 19.0021.00 Αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 6 έως 12 ετών θα ασχοληθούν με ∆ιαγωνιστικά παραδοσιακά παιχνίδια, όπως μήλα, σκοινάκι, τζαμί κλπ . Η εκδήλωση με τίτλο «Παραδοσιακά παιχνίδια » θα γίνει στην αυλή του 17ου ∆ημοτικού Σχολείου (Αν. Θράκης 10 συνοικία Βότση). 6.Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 ώρες

19.00-21.00 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας από 6 έως 15 ετών θα επιδοθούν σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με τίτλο «Ποδόσφαιρο στην αυλή», στον αύλειο χώρο του 12ου ∆ημοτικού Σχολείου. 7.Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 ώρες 19.00-21.00 στην Πλαζ Αρετσούς , δίπλα στη θάλασσα, κορίτσια και αγόρια από 6 έως 15 ετών μέσα από την εκδήλωση «Παιχνίδια στην άμμο» θα διαγωνιστούν σε παιχνίδια άκρως καλοκαιρινά με απώτερο σκοπό τη διασκέδασή τους . 8.Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 ώρες 19.0021.00 Ημερίδα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο ομώνυμο πάρκο (Γ. Γεννηματά και Α. Τρίτση- περιοχή επέκτασης Αγίου Ιωάννη). Μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά ανεξαρτήτου φύλου , ηλικίας από 6 έως 12 χρονών, τα οποία θα μυηθούν στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. 9. Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 ώρες 19.00-21.00 Στο ∆ημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς η εκδήλωση με τίτλο «Κολυμβητικές Ανα-

μετρήσεις- Ημερίδα Κολυμβητικών Αγώνων» περιλαμβάνει Ημερίδα Κολυμβητικών Αγώνων για κορίτσια και αγόρια ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Απαραίτητος Εξοπλισμός: Κολυμβητικό μαγιό – σκουφάκι. 10.∆ευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 ώρες 21.00-24.00 στο ∆ημοτικό Κολυμβητήριο από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα «Βραδιά με πανσέληνο στο κολυμβητήριο». Για όσους από τα μέλη του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου και όχι μόνο, λατρεύουν τη νυκτερινή αθλητική ζωή και διακρίνονται από ρομαντισμό, μαζί με το άρωμα του ελληνικού καλοκαιριού και τη δροσιά του νερού μπορούν ελεύθερα, με φόντο τη φεγγαρόφωτη πισίνα να κολυμπήσουν και να απολαύσουν τις βουτιές τη νύχτα αυτή. Μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά από 8 ετών και άνω αλλά και ενήλικες. Απαραίτητος Εξοπλισμός: Κολυμβητικό μαγιό και σκουφάκι. Στο σύνολο πάντως των συμμετεχόντων στις παραπάνω αθλητικές εκδηλώσεις θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φ70  

..Διαβάστε το 70ο φύλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΡΟΠΗ Κεντρικής Μακεδονίας που εκδίδεται από την EURO Τηλεόραση...

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φ70  

..Διαβάστε το 70ο φύλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΡΟΠΗ Κεντρικής Μακεδονίας που εκδίδεται από την EURO Τηλεόραση...

Advertisement