Page 1


Ex Utero


T›ÙÏÔ˜ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘: Ex Utero Copyright © 1995 Laurie Foos ¶ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË: 1995 Coffee House Press, Minneapolis, Minnesota, USA All Rights Reserved

°È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Copyright © AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ Aı‹Ó· 1998

EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 64, 152 31 X·Ï¿Ó‰ÚÈ TËÏ.: 6775.147, Fax: 6775.148

ISBN 960-8429-10-2


LAURIE FOOS

Ex Utero MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: Aº P O ¢ I T H ¢ H M OY

E K¢ O ™ E I ™

ANATO§IKO™ Aı‹Ó· 1998


EÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶. TÛ·›Ï˘ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË - M·Î¤Ù· E͈ʇÏÏÔ˘: §›· °Î¿ÁΈÛË EÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘: °. AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ MÔÓÙ¿˙: B. ™·Ì·ÚÙ˙‹˜ EÎÙ‡ˆÛË: Õ. EχıÂÚÔ˜ BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: PÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜-HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜


™ÙÔÓ M¿ÈÎÏ


ENA

H

P›Ù· Â›Ó·È Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È Ó· Ù˘ ¤ÂÛÂ, fiˆ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ΤÚÌ·Ù· ·fi ¤Ó· ·Ú·ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ì‹ˆ˜ ÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ·È‰È¿, ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎÂ Î·È ¤ÂÛÂ, Û·Ó Î¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ Î·È ÂÚÈÙÙfi. NÈÒıÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ Ó· ÛÊ›ÁÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡, ÙÔ˘ ¿ÁÔÓÔ˘, Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î˘ÚȇÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÂΛ ¤ÂÛÂ Î·È ¯¿ıËÎÂ Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘. M¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. M¤Û· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Ù· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· ÙˆÓ ÌˆÚÒÓ ÙÔ˘˜, ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ Ô‰Ô¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÌËÙ¤Ú·. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

9


L A U R I E

F O O S

̤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠÏ‹Ú˘, ˆ˜ οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô Î·È ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘, Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Ù‹˜ ¤ÂÛÂ. EΛ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜, ¤Ó· ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Ì ¯·ÌËÏfi ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·‰È·Ê·Ó‹ ηÏÛfiÓ. K¿Ô˘ ÂΛ ÏÔÈfiÓ, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Ù˘, ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, fiˆ˜ οÔÈÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜. “£Â¤ ÌÔ˘, T˙ÔÚÙ˙”, Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ, ˉÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘, “Ë Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ ¯¿ıËÎÂ!” O T˙ÔÚÙ˙ Á˘ÚÓ¿ÂÈ Î·È ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ˘. E›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù· ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ™˘¯Ó¿ ÙÔÓ Í˘Ó¿ÂÈ, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ fiÓÂÈÚ· Î·È ÙÔ˘ Ù· ·Ó··Ú·ÛÙ¿, ÂΛ ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ¤Ó· ÚfiÏÔ. Afi„ ı· Â›Û·È Ô ÛˆÙ‹Ú·˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘ ϤÂÈ, Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ê·Îfi Ó· „¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘. “◊Ù·Ó Â‰Ò Ì¤Û· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÏÂÁÍ·”, ϤÂÈ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ ·Ó·Ûٷو̤ÓË. “TÒÚ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÔ˘‰‹ÔÙ”. O T˙ÔÚÙ˙ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. T˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ Ì ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ‡ ÛˆÙ‹Ú· Ô˘ ·›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÛ¯ÙË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ.

10


E X

U T E R O

“AÏ¿ ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ˆ˜ ÙËÓ ¤Ù·Í˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓË ÙËÏÂοÚÙ·”, Ù˘ ϤÂÈ Ì ÌÈ· ˘Ô„›· ÈÎÚ›·˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÂÛ οÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜”. M·˙› ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ̤۷ ÛÙȘ ÓÙÔ˘Ï¿˜ Ù˘ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜, ̤۷ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ì ٷ ÂÛÒÚÔ˘¯· Ù˘ P›Ù·˜. O T˙ÔÚÙ˙ ËÁ·›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È „¿¯ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ. H P›Ù· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ô T˙ÔÚÙ˙ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÙfiÛÔ Ôχ Ì ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ·ÏÏ¿ Û˘ÌʈÓ› ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÈı·Ì‹ Ô˘ Ó· ÌËÓ „¿ÍÔ˘Ó. ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÓÙÔ˘Ï¿È·, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ οو ·fi Û˘Û΢·Û›Â˜ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Á˘¿Ï˜ Ì·ÚÌÂÏ¿‰·˜ ÎÏÂÈṲ̂Ó˜ Ì ‰È·Ê·Ó‹ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË. H P›Ù· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ì ·˘Á¿ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ ÁÈ· ›¯ÓË. ™ÙË ‚È·Û‡ÓË Ù˘ Ú›¯ÓÂÈ ¤Ó· ·˘Áfi ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. TÔ ÙÛfiÊÏÈ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ì ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙÔ Ï·ÌÂÚfi ΛÙÚÈÓÔ ˘ÁÚfi ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ϷοÎÈ. TfiÙ ‚¿˙ÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·. “•¤Úˆ ˆ˜ ÙËÓ Â›¯· ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ·˘Ù¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·”, ϤÂÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ›. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ˆ˜ ·ÁfiÚ·Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Áfi‚˜ Û·Ó ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘ ÛÙÚÈ̈Á̤ӷ ̤۷ Û ÎfiÎÎÈÓ·

11


L A U R I E

F O O S

„ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·. £˘Ì¿Ù·È ˆ˜ ›¯Â ¿ÂÈ ÌÂÙ¿ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· οو Û ۯ‹Ì· ηډȿ˜, Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ÎÈfiÏ·˜ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈÔ. O T˙ÔÚÙ˙ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë P›Ù· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ÎÏ·›ÂÈ, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯˘Ì¤ÓÔ ·˘Áfi Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘. “ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ù· ·ÁÔÚ¿Ûˆ fiÏ· ·˘Ù¿. ÿÛˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÓˆÚ›ÙÂÚ·”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Î·È ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ Ô T˙ÔÚÙ˙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ‡ÛË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙËÓ Ì¤Ú· Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ Á˘·ÏÈÛÙÂÚÒÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. £˘Ì¿Ù·È ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È Ù· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Ì ٷ ̈ڿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ù¤ÓÙˆÓ·Ó ÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘˜. ¶fiÛÔ Â˘ÁÓÒÌˆÓ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜, Ì ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙË ¿Ó˜, ÙË ÌÏÔ‡˙· ÏÂÎÈ·Ṳ̂ÓË Ì ۿÏÈ· Î·È ÛÙ‹ıË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó È· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÔ˘ÙȤÓ. AÓ·ÚˆÙ‹ıËΠÒ˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÊÔÚ¿˜ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·, fiÙ·Ó Û¤ÚÓÂȘ Ì·˙› ÛÔ˘ ¤Ó· ̈Úfi, Î·È ¤ÓȈÛ χË ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È Ù· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ӷ ›ÛÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜. A˘Ù‹ Ë ÛΤ„Ë ÙËÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Û·Ó ÁÚÔıÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. °Ï‡ÊÂÈ Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡ ·fi Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘ Î·È ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ. “£· ÙËÓ ‚Úԇ̔, Ù˘ ϤÂÈ Ô T˙ÔÚÙ˙, ›ıÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È Ó· ÔÓÂÈÚ¢Ù› Ô‡ ÙËÓ ¤¯·ÛÂ. ÕÏψÛÙ ٷ fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿. ÿÛˆ˜ ÙËÓ ‰ÂÈ ÂΛ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË Î·È ¯Ù˘Ë̤ÓË

12


E X

U T E R O

·fi Ù· fi‰È· ·ÚfiÛÂ¯ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “K¿ÔÈÔ˜ ı· ÙËÓ Â›‰Â Î·È ı· ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈӔ, Ù˘ ϤÂÈ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ Û·Ó ·ÏËıÈÓfi˜ ÛˆÙ‹Ú·˜. H P›Ù· Û˘ÌʈÓ› Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ̤۷ Ù˘ ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ì‹ÙÚ·, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ ›Ûˆ. H ı¤· ÌÈ·˜ ÂχıÂÚ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ Ì‹ÙÚ·˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Û ·ÎÚfiÙËÙ˜. H P›Ù· ͤÚÂÈ ÙÒÚ· Ò˜ Â›Ó·È Ó· ˙ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·. AÓËÛ˘¯Â›, ÁÈ·Ù› ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›·. KÏ›ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ̤Û˘ Ù˘ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ ‰Âη٤ÛÛÂÚ·, ÙfiÙ Ô˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù‹˜ ‹ÚıÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ fiÓÂÈÚ·. H P›Ù· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ò˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. E›¯Â ‰ÂÈ ¤Ó· Á¤ÚÔ Ó’ ·˘Ó·Ó›˙ÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ӓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜. E›‰Â ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÂÚ¤ıÈÛ·Ó ÙÔ Á¤ÚÔ Î·È Â˘¯‹ıËΠӷ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙. EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, ηıÒ˜ ¤ÓȈı ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚȯˆÙfi ÌËÚfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘, ηٿϷ‚ fiÙÈ ÙËÓ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ.

13


L A U R I E

F O O S

TÔ Ò˜ ÙËÓ ¤¯·ÛÂ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì·. E›Ó·È ‚¤‚·ÈË ˆ˜ ·Ó ›¯Â ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÏÈ¿ÎÈ Ù˘, ı· ÙÔ Â›¯Â ·ÈÛı·Óı›. AÓ Ù˘ ›¯Â ʇÁÂÈ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ı· ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÏÂοÓ˘. KÈ ·Ó Ù˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ı· ÙËÓ Â›¯Â ‰ÂÈ Û’ fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, ÚÔ˙ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÂÏ›‰Â˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ı·Ìfi ÌÏ Ï·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. TÔ Úˆ› ÙËÏÂʈÓ› ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·. O T˙ÔÚÙ˙ Ù˘ ϤÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ‰ÈËÁËı› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÛÔ Î·ı·Ú¿ ÙËÓ ı˘Ì¿Ù·È, ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ „¤ÌÌ·Ù·. “H ÌfiÓË ÛÔ˘ ÂÏ›‰· Ó· ÙËÓ Í·Ó·‚Ú›˜”, Ù˘ ϤÂÈ Ô T˙ÔÚÙ˙ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ¯ÏˆÌfi˜, ηıÒ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ fiÚÙ·, “Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÎÚ‡„ÂȘ Ù›ÔÙ·”. O ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù‹˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. AÓ·Ó¤ÂÈ ‚·ÚÈ¿. H ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ̤۷ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. A˘Ù‹ ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È Ù˘ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘. TÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ï¢Îfi ÙˆÓ Á˘ÌÓÒÓ Ô‰ÈÒÓ Ù˘ ‰›Ï· ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘, Ù‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÎfiÌÔ ·fi Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. “¶Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ì‹ÙÚ·;” ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, Ì ÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ʈӋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·˘Ù› Ù˘, fiÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. NÈÒıÂÈ Ó· ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ͤÚÂÈ ˆ˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ‰ÂÈ, Î·È ÛÊ›ÁÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘

14


E X

U T E R O

ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ, ¯ˆÚ›˜ Û¿Úη Î·È ‰È¿Ê·ÓË, ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ŸÌˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÙË ÛΤÊÙÂÙ·È Û·Ó ÚÔ˙ Î·È ÚËṲ̂ÓË Û ‚·ıÌfi ¤ÎÚË͢, Ì ٷ ˘ÁÚ¿ Ù˘ Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. K·ı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘. “¢ÂÓ Í¤Úˆ”, ϤÂÈ Î·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÏÂÙ‹ Î·È ‰È·ÂÚ·ÛÙÈ΋. “•¤Úˆ ÌfiÓÔ ˆ˜ Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘”. O ¿Ó‰Ú·˜ ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·. H P›Ù· ÌÔÚ› Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ Â›·ÌÂ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ϤÓÂ. EÛ›˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ›ÛÙ fiϘ ›‰È˜. O ¿Ó‰Ú·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Ù˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛ¯Âı› Ù›ÔÙ·, Ù˘ ϤÂÈ, ›Ûˆ˜ ÌÈ· ÂÈÙ·Á‹ ‰ÒÚÔ˘ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. M·Î¿ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛ¯ÙÈ΋, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô‰ËÁ› ˆ˜ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Áfi‚˜ Ù˘ Î·È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˘ ÛοϷ˜. MÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛοϷ˜ ÙÚÒÂÈ Ì‹Ï· Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ. H P›Ù· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ÙÔ ··›ÛÈÔ ÎÂÓfi ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘, ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÛÙ· fi‰È· Ù˘. £¤ÏÂÈ Ó· ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì‹ÙÚ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ̤ڷ, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· Ô˘ ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜.

15


L A U R I E

F O O S

“E›‰Â ηÓ›˜ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘;” Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙÔ Û·Ṳ̂ÓÔ ·˘Áfi ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ù˘ Î·È Û˘ÁÎÚ·Ù› Ì ÙÔ ˙fiÚÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘·. AÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ „Èı˘Ú›˙Ô˘Ó Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÚ‹Ê·Ó· Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÛÙÔÌ¿¯È· ÙÔ˘˜. “X·›ÚÔÌ·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘”, ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ϤÂÈ. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜, ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓË ÛοϷ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ê·Îfi Ù˘. P›¯ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, ηıÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· „¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘. TËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¯Ù˘¿Ó ٷ ÙËϤʈӷ. O T˙ÔÚÙ˙ ÚÔÛ·ı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ó· Ù˘ οÓÂÈ ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿ Ù˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ÛΤ„Ë ˆ˜ Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ Â›Ó·È ÂΛ ¤Íˆ, οÔ˘, ÎÚ‡· Î·È ¯ˆÚ›˜ ˙ˆ‹, ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ì ›Ûˆ”, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ó· ÂÈ, Ì ÙÔ Ì·Ï·Îfi ¤Ô˜ ÙÔ˘ Ó’ ·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Û·Ó Î·Î‹ ·Ó¿ÌÓËÛË. H P›Ù· ¤¯ÂÈ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È, Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·Ê›Û˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó’ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. T˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û·Ó ¯ÚÒÌ· ¤Ó· ··Ïfi ÎfiÎÎÈÓÔ, Û·Ó Î·Ïfi ÎÚ·Û›, Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÓÂÊÚfi. AÓ ‚ÚÂı›, ·Ú·Î·ÏÒ ÙËÏÂʈÓ›ÛÙÂ, ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Û ·fiÁÓˆÛË. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. H P›Ù· οıÂÙ·È

16


E X

U T E R O

ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ì ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Î·È ÙÚÒÓ ·˘Á¿ ÔÌÂϤٷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó. TÚ›‚ÂÈ ÙË ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi fi‰È ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÙÚ·‚È¤Ù·È Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘. H P›Ù· ηٷ›ÓÂÈ Ù· ·˘Á¿ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÌËÓ ÎÏ¿„ÂÈ. O T˙ÔÚÙ˙ ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¯Ù‡ËÌ·. “EÌÚfi˜”, ϤÂÈ, Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ·˘Á¿ ÔÌÂϤٷ, ΛÙÚÈÓ· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·˘ÁÔ‡ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. H P›Ù· ηٷ›ÓÂÈ Ù· ·˘Á¿ Ù˘ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÔÙËÚÈÔ‡ Á¿Ï· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ. “E›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó·”, Ù˘ ϤÂÈ Î·È Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. EΛÓË ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·˘Ù› Ù˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÙËÓ ‹Ú ÙËϤʈÓÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ÙËÓ ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó Î·È ÏËÁÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÊÙ¤ÚÓ· Ù˘. “K˘Ú›· ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, Ì ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ. “TÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó Û·˜ ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ‚ڋη ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Û·˜;” H P›Ù· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ Ó· ÛÊ›ÁÁÂÙ·È. NÈÒıÂÈ Ó· Ó›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ÎÈ¿ Ù˘ ÔÌÂϤٷ˜. “¢ÂÓ Ï¤ˆ ˆ˜ ÙËÓ ¤¯ˆ”, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, “·ÏÏ¿ ·Ó ÙËÓ Â›¯·;” ¶ÚÔÛ·ı› Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ·ÔʇÁÂÈ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘ ·fi Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ Î·È Ó· Ù· ÂÙ¿ ÛÙÔ Î¿‰Ô ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. “AÓ ÙËÓ Â›¯Â˜”, ϤÂÈ ÂΛÓË, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ˘-

17


L A U R I E

F O O S

ÛÙ› ·Ó·Ûٷو̤ÓË, “ÙfiÙ ı· ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û· ¢ÁÂÓÈο Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ‰ÒÛÂȘ ›Ûˆ”. O ¿Ó‰Ú·˜ ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÚÔ˚‰Â˘ÙÈÎfi Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘ Ù˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. O T˙ÔÚÙ˙ ÍÂϤÓÂÈ Ù· È¿Ù·. NÈÒıÂÈ ÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù˘ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·˘ÁÔ‡ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË. “ŒÏ· ÙÒÚ·, Î˘Ú¿ ÌÔ˘”, Ù˘ ϤÂÈ ·˘Ùfi˜, “Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ οÙÈ Â͢ÓfiÙÂÚÔ”. O ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· Í·Ó·ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ· Ì ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙. H P›Ù· Â›Ó·È Í·ψ̤ÓË ·Ó¿ÛÎÂÏ· Ì ٷ fi‰È· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ì¤ÛË ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈ Ì¤Û· Ù˘. EÈ̤ÓÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÈ·Ú› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. •·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ÓÈÒıÂÈ ÙÔ Ì·Ï·Îfi ¤Ô˜ ÙÔ˘ Ó· Ȥ˙ÂÙ·È ¿Óˆ Ù˘, ÂÓÒ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·”, Ù˘ ϤÂÈ, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ¤ÓıÈÌ· Ù· fi‰È· Ù˘. “AÏÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ‚¿Ïˆ ̤۷”. EΛÓË ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ, ηıÒ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ¿Óˆ Ù˘ Î·È ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ÌÏÔΠۯ‰›Ô˘ ÎÈ ¤Ó· ÌÔχ‚È. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· οıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÛΛÙÛ· Ù˘ ̷ٷȈ̤Ó˘ ÂÚˆÙÈ΋˜

18


E X

U T E R O

ÙÔ˘˜ Ú¿Í˘, ¤Ó· ˘ÂÚÌÂÁ¤ı˜ ¤Ô˜ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ˆı› ̤۷ Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·. H P›Ù· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó’ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘. TÔ ÙËϤʈÓÔ ¯Ù˘¿ÂÈ Î·ıÒ˜ Ô T˙ÔÚÙ˙ ‚¿ÊÂÈ ÙÔ ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·Úη‰fiÚÔ. H P›Ù· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ·Ú··ÙÒÓÙ·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¯Ù‡ËÌ·. “BڋΘ ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘;” ϤÂÈ Î·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ›Û· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. O ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÁÂÏ¿ÂÈ. EΛÓË ‚Á¿˙ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Î·È ÙȘ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. “TÈ Î·È ·Ó ÙËÓ ‚ڋη;” Ù˘ ϤÂÈ Î·È Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÂΛ Ôχ ÒÚ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ‹¯Ô ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, Ì ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ Ù˘. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ οÔÈÔ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ̈Úfi, ÛΤÊÙÂÙ·È. MÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë P›Ù· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Ë Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ‚ÚÂÈ, ÔÈ ÛÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó, ·Ó ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Áfi‚˜ ·fi ÙËÓ Ì¤ÛË. “E›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÂÌ¿Ù˜ ˙ˆ‹”, Ù˘ ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘, “Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ۤӷ”.

19


L A U R I E

F O O S

AÚÎÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ê›Û· Ù˘ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘˜. N·, ‰Ò, Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘ Â›Ó·È Ì ÊfiÓÙÔ ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ·, Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. AÏÏÔ‡, Â›Ó·È ‰›Ï· Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔ‡ÎϘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÊÔÚÔ‡Ó ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Ì ‚·ıÈ¿ ÓÙÂÎÔÏÙ¤. AÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘ ÛÙÔ ¿ÁÎÔ Î·È ÚˆÙ¿ÂÈ ÙËÓ ˆÏ‹ÙÚÈ·, ·Ó ·Ó¤ÊÂÚ ηÓ›˜ ˆ˜ ‚ڋΠÙË Ì‹ÙÚ· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ 31 ¯ÚÔÓÒÓ. “Ÿ¯È, ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ”, Ù˘ ··ÓÙ¿ÂÈ Ë ˆÏ‹ÙÚÈ·, Ì ÌÈ· ˘Ô„›· ¯·ÌfiÁÂÏÔ˘ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ Ù˘. H P›Ù· ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ. AÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ˆ˜ Ë ÎÔ¤Ï· Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ì̤ÓË ÙË Ï¤ÍË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. K·ıÒ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ë P›Ù· ¤ÊÙÂÈ Î¿Ùˆ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô ·fi Ù· ϷοÎÈ·. K·ıÒ˜ Ù· ‚·Ì̤ӷ Ó‡¯È· Ù˘ Ûηϛ˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ÙˆÌ· ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Î·Ù¿ ‰È·fiÏÔ˘. ¶¿Óˆ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÂÈ, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. OÈ Úfi‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘. “°È· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ fiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ ¤¯ˆ ¤ÛÂÈ;” Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î·. AÏÏ¿ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ, ÁÂÏ¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ Ì ÙË P›Ù·, ηıÒ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘.

20


E X

U T E R O

“N· ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈ΋, ΢ڛ·”, ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ì ̿ÙÈ· ÔÚı¿ÓÔȯٷ Î·È ÁÂÌ¿Ù· ÂӉȷʤÚÔÓ. “T· ¿ÓÙ· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ”. æÈı˘ÚÈÛÙ¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı› ηχÙÂÚ·, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ·fi ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜. MÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ·, Ë P›Ù· Î·È Ô T˙ÔÚÙ˙ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó’ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÍ Ì ÔÏÔÓ‡¯ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. AÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ, Ù˘ ϤÂÈ Ô T˙ÔÚÙ˙, ›Ûˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÚÈÎÒÓ ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ¤Ú. H P›Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌÔÏ Ì Ô ÎÔÚÓ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ οı ̤ڷ Û·Ó Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË. * ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ηıÒ˜ Ô T˙ÔÚÙ˙ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, Ë P›Ù· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ·. XˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÔÏ˘ÛÎÂÊÙ›, ÙËÏÂʈÓ› ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ì›· ·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ˆ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜

21


L A U R I E

F O O S

Î·È fi¯È ÁÈ· fiÚÁ·Ó· ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù‹˜ ϤÂÈ ˆ˜ Ë ·fiÁÓˆÛË ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘. “¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ó· ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘’’, Ù˘ ϤÂÈ Ì ʈӋ ÁÂÌ¿ÙË Ï·¯Ù¿Ú·. “¶Ò˜ ÓÈÒıÂÙÂ;” EΛÓË ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ô˘ οıÂÙ·È Î·È ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ Ì·Ï·Îfi ¤Ô˜ ÙÔ˘, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ¯Ô‡ÊÙ˜ Ô ÎÔÚÓ. “NÈÒıˆ”, ϤÂÈ, “Û·Ó Ó· ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘”. “£· ÙË ‚Úԇ̔, Ù˘ ϤÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. “°È’ ·˘Ùfi ›̷ÛÙ ‰Ҕ. AÎÔ‡ÂÈ ¤Ó· Û¿ÛÈÌÔ ÛÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, Û·Ó Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ó· ·Ï‡ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘. H P›Ù· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÁÂÓÓ¿ÂÈ, Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˜, Ë Ì‹ÙÚ· Ó· ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È Ó’ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi Î·È Ó· ÙÔ ÛÙ›ÏÂÈ ¤Íˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. O T˙ÔÚÙ˙ ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘. K·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ, fiÙ·Ó Ë Á˘Ó·›Î· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ. * H ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ P›Ù·˜ ¤ÙÚÂÍ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. TÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ˙ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÎfiÓ·˜.

22


E X

U T E R O

MHTPA, ¶EPI¶OY 31 XPONøN. ¶OTE ¢EN EMEINE E°KYO™. TE§EYTAIA ºOPA E£EA£H ™THN ¶EPIOXH TOY EM¶OPIKOY KENTPOY KONTA ™TA Y¶O¢HMATA REYNOLDS. ¶I™TEYETAI ¶ø™ EINAI POZ KAI ¶EPI¶OY ™TO ME°E£O™ MIA™ AN¢PIKH™ °PO£IA™. O¶OIO™ EI¢E AYTH TH MHTPA ◊ EXEI ¶§HPOºOPIE™ ¶APAKA§EITAI NA TH§EºøNH™EI ™TI™ TO¶IKE™ APXE™.

O T˙ÔÚÙ˙ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÙËÓ ‚ϤÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· ÒÚ˜. T˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘ ÙÔÓ ·Ó¿‚ÂÈ. KÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ P›Ù· οو ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Ȥ˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ï·Îfi ¤Ô˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÂΛÓË ÙÔÓ ÈÎÂÙ‡ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. K¿ıÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ÙÚÒÓ Ô ÎÔÚÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ. MÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ P›Ù·˜, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. E›Ó·È ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ÛÙ· Ì·‡Ú· Î·È ÊÔÚÔ‡Ó ¤‰ÈÏ· Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· Á˘ÌÓ¿. H P›Ù· ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. NÈÒıÂÈ ¿‚ÔÏ·, ¤ÙÛÈ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘. TÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Ó·„ÔÎÔÎÎÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÂÂȉ‹ ηıfiÙ·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó

23


L A U R I E

F O O S

ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. K¿ıÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÙÚÒÓ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÏÈ·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ˙¿¯·ÚË. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ϤÓ ˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ·ÁÒÓ˜, Î·È ˆ˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ù˘ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û·Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÔÙ¤. H P›Ù· ÙÚÒÂÈ ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ù˘ Î·È È¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Ù˘ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÛÙ‡ÛË. E›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·. “E›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰·”, ϤÂÈ Ë ·Ú¯ËÁfi˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì „ËÏ¿ ˙˘ÁˆÌ·ÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÎÂÏÂÙfi Á˘·ÏÈÒÓ. “MÔÚԇ̠ӷ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÂıÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë”. O T˙ÔÚÙ˙ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙË ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ ‚›·È·, Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. H P›Ù· ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ÎÔÈÙ¿Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘. EΛÓË, ÂÓÒ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙, ÛΤÊÙÂÙ·È ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ›¯Â ·ÎfiÌË ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘, ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ Ó‡¯Ù˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤ÓȈıÂ. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ‰È¿ÛËÌË’’, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ ÓÙÚÔ·Ï¿. “AÏÒ˜ ı¤Ïˆ ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ ›Ûˆ”. AÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ‚ÔÁÁ¿ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÙÔ˘˜ ÎÔÊÙÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ·Ó¿Û·˜ ÙÔ˘. AÊ‹ÓÂÈ ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÁÁÓÒÌË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜

24


E X

U T E R O

¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ú·ÓÙ‚ԇ, ¿ÏϘ Ì‹ÙÚ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó. “¶Ò˜ ÓÈÒıÂȘ”, Ù˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ηıÒ˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ fiÚÙ·, “Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÌËÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜;” ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ó· Ù˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. AÏ¿ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ï¤ÂÈ ˆ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Í·Ó¿. MÂÙ¿ ÛˆÚÈ¿˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ‚·ÚÈ·Ó·Û·›ÓÂÈ. TÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì·Ú·ı› ¿ÏÈ. BϤÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ Û¤ÚÌ·. AÎÔ˘Ì¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎÏ·›ÂÈ. O T˙ÔÚÙ˙ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó’ ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‰È¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘. “A˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ›¯·Ó Ì‹ÙÚ˜”, Ù˘ ϤÂÈ Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ›Û· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÒ”. H P›Ù· ÂÚÓ¿ÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ηÚʈ̤ӷ ÛÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËηÓ, ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙. ¶·Ú·ÙËÚ› ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ¶OTE ¢EN EMEINE E°KYO™, ϤÓÂ Î·È ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

25


¢YO

O

X¿ÚÈ, ¤Ó·˜ ʇϷη˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÚÒÂÈ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ÙÔ˘ οı Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÊÈÏÂÓ¿‰· ÙÔ˘, Ë AÓÙ¤Ï, ÙÔ˘ › ˆ˜ ¤·„ ӷ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÓÈÒıÂÈ ¿Óˆ Ù˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. TÔ˘ › fiÙÈ Â›¯Â ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Ì ÙȘ ÛÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û È· Ó· ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÈ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. “TÔ ‚Ϥˆ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ì·È Î·È ÙÔ ¤¯ˆ ̤۷ ÌÔ˘ ÙË Ó‡¯Ù·”, ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ fiÙ·Ó ·ÎÂÙ¿ÚÈÛ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù¿ Ù˘ Û Ï·ÛÙÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ¤Ê˘ÁÂ. “AÏ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Ï›ÁË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË”. O X¿ÚÈ ÙÚÒÂÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘. ™ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¯¿ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi Á˘-

26


E X

U T E R O

Ó·›Î˜ Ì ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· ̈ÚÒÓ, Ô˘ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓË ÛοϷ ‹ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Á¤ÚÔ˘˜ Ó’ ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. E›Ó·È Ë ı¤· ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ‰›ÓÂÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È Ô X¿ÚÈ, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Á¿Ï· Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ·. TȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·¤ÎÙËÛ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ ÁÈ· Ó’ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÂÚÂıÈÛÌfi. ™Â fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ηӿÏÈ· ÙÔ˘ ÂÈÙ›ıÔÓÙ·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÁÈ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜, ‹ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÛÚ¤È Á˘Ó·ÈΛ·˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó’ ·˘Ó·Ó›˙ÂÙ·È ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÂÓ¿‰· ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÈÌË ÛÙ‡ÛË Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ οو ·fi ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘. MHTPA, ¶EPI¶OY 31 XPONøN. ¶OTE ¢EN EMEINE E°KYO™. TE§EYTAIA ºOPA E£EA£H ™THN ¶EPIOXH TOY EM¶OPIKOY KENTPOY KONTA ™TA Y¶O¢HMATA REYNOLDS. ¶I™TEYETAI ¶ø™ EINAI POZ KAI ¶EPI¶OY ™TO ME°E£O™ MIA™ AN¢PIKH™ °PO£IA™. O¶OIO™ EI¢E AYTH TH MHTPA ◊ EXEI ¶§HPOºOPIE™ ¶APAKA§EITAI NA TH§EºøNH™EI ™TI™ TO¶IKE™ APXE™.

27


L A U R I E

F O O S

O X¿ÚÈ ÛÊ›ÁÁÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ó›ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÔ˘ÎÈ¿ ‰ËÌËÙÚȷο Ì ·¯‡ Á¿Ï·. ™·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÂÍÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ô˘ ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÍÂÁÏ›ÛÙÚËÛ οو ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘. °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ·; AÓ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ˘ Î·È ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ ÌÔÏ Ì ٷ ‰ËÌËÙÚȷο ÛÙÔ ÓÂÚÔ¯‡ÙË. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛΤÊÙÂÙ·È Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ›¯Â ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ, ı· ¤ÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ·. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ̷‡Ú· ¤‰ÈÏ· ·ÓÔȯٿ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·, ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ï·Î¿Ù Î·È „¤ÏÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiʈӷ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜. TÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂÚÈο ϷοÙ. M‹ÙÚ˜ ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ. O X¿ÚÈ ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ◊‰Ë ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË Ó’ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ˘. “¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó ÂÛ‡”, Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙË ÁÚÔıÈ¿ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, “fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î· ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘;” O X¿ÚÈ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ. M ·‰‡Ó·ÌË ÊˆÓ‹ ˙ËÙ¿ÂÈ Â˘ÁÂÓÈο ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. “Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ „ˆÓ›˙Ô˘Ó Â‰Ò Ì¤Û·’’, ÙȘ ·Ú·Î·Ï›. “¢Â›ÍÙ ϛÁÔ Û‚·ÛÌfi”. M¤Û· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô X¿ÚÈ Î·Ï› ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ʇϷΘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

28


E X

U T E R O

°È·Ù› ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÙfiÛÔ Â˘·›ÛıËÙÔ fiÛÔ ·˘Ùfi, ··ÈÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ, ÂÓÒ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙË ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘. OÈ ¿Ó‰Ú˜ ηÙ‚¿˙Ô˘Ó Û·ÛÙÈṲ̂ÓÔÈ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. “EÈÏÈÎÚÈÓ¿, ·Ú¯ËÁ¤”, ÙÔ˘ ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÒÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘, “‰ÂÓ ı’ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙· ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙËÓ ·ÙÔ‡Û·”. O X¿ÚÈ ÛÊ›ÁÁÂÈ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ¶OTE ¢EN EMEINE E°KYO™. OÈ Ï¤ÍÂȘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. M ¤ÎÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ÊÈÏÂÓ¿‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È Á˘ÌÓ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ οÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È È¿ÓÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ ·fi ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ. EÍËÁ› ˆ˜ ‰¤¯ıËΠ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ, Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. NfiÌÈ˙ ˆ˜ ‹Ù·Ó οÔÈ· Ê¢Á¿ÙË, ϤÂÈ ÛÙÔÓ X¿ÚÈ, οÔÈ· ˘ÛÙÂÚÈÎÈ¿ Ô˘ Í·ÊÓÈο Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· οÓÂÈ ·È‰È¿. ™Î¤„Ô˘ fiÏ· Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘ ϤÂÈ. X·Ì¤Ó· ÎÏÂȉȿ, ¯·Ì¤Ó· ·È‰È¿, ¤Ó·˜ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ·ÂÏÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÙÚÈ· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È Ô X¿ÚÈ.

29


L A U R I E

F O O S

“£· ÛÔ˘ ˆ fï˜ οÙÈ, ·Ú¯ËÁ¤”, ϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ X¿ÚÈ. “E›¯· ÛÙ‡ÛË ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜”. O X¿ÚÈ ·ÁÚÈÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ÂÓÒ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙ‡ÛË Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜. E›Ó·È ηı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ì‹ÙÚ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. º·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ· Ó· ÂÙ¿ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜, Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ó· οıÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘ Ù· ÚˆÈÓ¿ ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ÙÚÒÂÈ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ïˆ‰È·Î‹. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜. “EÛ›˜ ÔÈ ‰‡Ô ÂϤÁÍÙ fiϘ ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÂÛ‡ „¿Í ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÁ·Ԣ˜ ÎÈ ÂÁÒ”, ϤÂÈ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙÔ˘, “ı· Ê˘Ï¿Íˆ ÛÎÔÈ¿ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ·Ô˘ÙÛÈÒÓ”. OÈ ¿Ó‰Ú˜ ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙ‡ÛÂȘ ̤۷ ÛÙ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÙÔ˘˜. O X¿ÚÈ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘. H ˆÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÁÓ¤ÊÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi. O Ï·ÈÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÊ›ÁÁÂÙ·È ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ÁfiÓÈÌÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÈ Ë ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î·, Ì ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ¿‰ÂÈÔ ·fi ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. “Ÿ¯È ¢¯·ÚÈÛÙÒ”, Ù˘ ϤÂÈ Î·È Ì’ ¤ÎÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ·Ï‡ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı› ÙfiÛË Û˘ÁΛÓËÛË ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë AÓÙ¤Ï ÙÔ˘ › ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔ-

30


E X

U T E R O

ÚÔ‡Û È· Ó’ ·Ó¯Ù› ÙȘ ÛÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÚÈʤÚÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ‚¿Ú‰È· ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ. MÈ· Á˘Ó·›Î· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ºÔÚ¿ÂÈ ¿ÛÚÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜. T· Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ‰Â̤ӷ ÎfiÙÛÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Ù˘. H Ó·ڋ ˆÏ‹ÙÚÈ· ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηÙ‚¿˙ÂÈ Ù· ÚÔÏ¿. BϤÂÈ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î·, ÂÓÒ Î·ÏËÓ˘¯Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ. “KÏ›ÓÔ˘ÌÂ’’, ϤÂÈ Î·È ÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ. TÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Û˘Û¿Ù·È Ì fiÓÔ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Â›ÌÔÓ· Î·È Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ ÛÙÈϤÙÔ, Ô˘ Ô X¿ÚÈ ıˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘. AÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ·. “EÛ‡ ›۷È;” ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘. H ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡ Ï¢ÎÔ‡ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÙÔÓ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ Û·Ó ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ. AÏÏ¿ Ë Á˘Ó·›Î· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Î·È ÙÚ·‚¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘. “N· ¿ÚÂÈ’’, ϤÂÈ, “‰ÂÓ ÌÔÚ› ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô‡Ù ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ È·;” O X¿ÚÈ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì Û΢Ì̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. OÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. TÔ˘ ϤÓÂ, Ì ʈӤ˜ ÁÂÌ¿Ù˜

31


L A U R I E

F O O S

ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÙÈ Ë Ì‹ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË. “¢ÂÓ ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì οو, ·Ú¯ËÁ¤”, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. “MÔÚ›˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙ›˜ Û’ ÂÌ¿˜”. O X¿ÚÈ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ Û˘Áηٷ‚·ÙÈο ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó. BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ‚ϤÂÈ ¤Ó· Á¤ÚÔ Ó’ ·˘Ó·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.

32


TPIA

H

P›Ù· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÙÔÎ ÛfiÔ˘. OÈ ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘˜. T˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰›ÎÙ˘·. “A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙ›”, Ù˘ ϤÂÈ Ë ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, “Î·È ÂÛ‡ Â›Û·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ì·˜”. ŸÙ·Ó ϤÂÈ ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÎÚÂÌ¿ÂÈ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Ì·˘Úfi·ÛÚ· ÛΛÙÛ· Ù˘ ÛÙ‡Û˘ ÙÔ˘, Û·Ó ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ οÔÙ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó. “MÈ· ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜”, Ù˘ ϤÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ‚Ô˘Ó¿

33


L A U R I E

F O O S

·fi ÙÛfiÊÏÈ· ·˘ÁÒÓ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘. “E›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜”. AÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô T˙ÔÚÙ˙ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ, Ë P›Ù· ÂÙ¿ÂÈ Ù· ÙÛfiÊÏÈ· ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. EÓÒ ÎÔÈÌ¿Ù·È, ÙÔ˘ ÛΛ˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÙÛ·Ï·ÎÒÓÂÈ Ù· ÛΛÙÛ·. A˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ·. AÁ·ËÙ¤ T˙ÔÚÙ˙, ™Î¤ÊÙËη Ôχ ÁÈ· ÙȘ ÛÙ‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯·Û˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ· Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıÒ, Ì Ôχ fiÓÔ, ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜. H Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ fï˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·. AÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›Óˆ ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ¿ÏÏˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙfiÙ ·˜ Á›Óˆ. ºÂ‡Áˆ ÁÈ· ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. M ·Á¿Ë, P›Ù· ™Ù· ·Ú·Û΋ÓÈ·, Ë P›Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÎÈÁÈ¤Ú Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂȘ Ì‹ÙÚ·, ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó. Uterus, Â›Ó·È Ôχ ÎÏÈÓÈÎfi. TËÓ ÓÙ‡ÓÔ˘Ó Ì’ ¤Ó· ÛÙ˘Ï¿ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ù·ÁȤÚ, ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È ¤Ó· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜. O PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘, ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. T· ¿ÛÚ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¿-

34


E X

U T E R O

ÁÔ˘Ïfi Ù˘. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤¯·Û ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘”, ϤÂÈ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. “A˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ̤ӷ”. ™ÙÔ Ï·Ùfi, Ë P›Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ¤Ó· ¿ÓÂÏ ·fi Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜, ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÛÙËÓ ÂÌÌËÓfi·˘ÛË Î·È ÌÈ· Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂÍÔÏfiÁÔ. §¤ÂÈ „Èı˘ÚÈÛÙ¿ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ˆ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂΛÓÔ˜ Ù˘ Ú›¯ÓÂÈ ¤Ó· ‚ϤÌÌ· ηٷÓfiËÛ˘. T˘ ϤÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Ì Ϸ¯Ù¿Ú·. “Y¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ ¤Íˆ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ·fi Û¤Ó·”, Ù˘ ϤÂÈ. “MËÓ ÙȘ ·Ê‹ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ıÔ˜”. ™ÙÔ Û›ÙÈ, Ô T˙ÔÚÙ˙ Ì·˙‡ÂÈ Ù· ÛΛÙÛ· Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÙÔ˘ ÛÙ‡Û˘ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ù˘ P›Ù·˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ Î·È ·ı·›ÓÂÈ ÛÔÎ ÛÙË ı¤· Ù˘ P›Ù·˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ηٿÏ¢ÎÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ Ù·ÁÈ¤Ú Ù˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. ¶È¤˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ. “¶Ò˜ ÓÈÒıÂȘ Ó· ˙ÂȘ Ì’ ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ;” ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜. O T˙ÔÚÙ˙ ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· Á¤ÏÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ÌÂψ‰›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ Nfi-

35


L A U R I E

F O O S

ÓÙÂÚÌ·Ó ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. “Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘’’, ÂÍËÁ› ¤Ó·˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜. “K·Ù’ ·Ú¯¿˜ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·È‰È¿. H ›ÂÛË Ó· ÙÂÎÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Û˘¯Ó¿ ηٷϋÁÂÈ Û ¤ÓÙÔÓ· ۈ̷ÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù·”, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, “fiˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, fiÔ˘ Ë Ì‹ÙÚ· ·ÏÒ˜ ¤ÊÙÂÈ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. AÓ ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ ԇ̠̠ÈÔ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Ë Ì‹ÙÚ· η٤‚·Û ٷ ÚÔÏ¿”. H P›Ù· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÛÊȯٿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Ù· Ï‹ıË ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂΛÓË ‰ÔΛ̷˙ ·Ô‡ÙÛÈ·. ™ËÎÒÓÂÈ „ËÏ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Ë Î¿ÌÂÚ·. Y¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÛËÌ¿‰È· ·fi Ï¿ÛÙȯ· ηÚÔÙÛÈÔ‡ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Û·‚ÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ P›Ù·˜. XˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ, Ë P›Ù· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· „¿¯ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÙ‡ÛË ‹ fi¯È. AÏÏ¿ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Î·È ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›· ÛÙÔÓ Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó Ó· ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ¿Óˆ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¯·˚‰Â‡ÂÈ Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ù˘. “EÛ›˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ›ÛÙ fiϘ ›‰È˜”, Ù˘ ϤÂÈ Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜ ÛÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘. H P›Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ ¤Ó· ̈Úfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÎÏ·›ÂÈ. NÈÒıÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÈı˘Ì›· Ó’ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·fi

36


E X

U T E R O

Ù· ·˘ÙÈ¿ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·‚·Ï‹ÛÂÈ ÂΛ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ì ٷ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·˘ÙÔÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. TÔÓ ÓÈÒıÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘. TÔ ÌˆÚfi ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ÎÏ·›ÂÈ. ŒÓ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ‰ËÌËÙÚȷο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙. ¢Â›¯ÓÂÈ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ó· ‚Ô˘Ù¿Ó ÛÙÔ Á¿Ï· Î·È Ó· ÏÈÒÓÔ˘Ó. ŒÓ· ÎÔÚ›ÙÛÈ Á‡Úˆ ÛÙ· ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Î·È ÙÔ ¯ÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚı¿ÓÔȯÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘. O T˙ÔÚÙ˙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó’ ·˘Ó·Ó›˙ÂÙ·È, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ‡ÛË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜, Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi. MÔÚ› Ó· Ì˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ Ì‹ÙÚ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÙÔ˘ ϤÂÈ Ì’ ¤Ó· Û·Ú‰fiÓÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Û˘ÌʈÓ›. EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë P›Ù· Ì˘Ú›˙ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Û‹„Ë. ŸÙ·Ó Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ, Ë P›Ù· Ì·˙‡ÂÈ ÙȘ οÏÙÛ˜ Ù˘ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· fi‰È Ù˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ‚ϤÂÈ Ë Î¿ÌÂÚ·. TÔ ÈÛÔÚÚÔ› ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È „Èı˘Ú›˙ÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. “T˙ÔÚÙ˙”, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘, “‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ˆ˜ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘;”

37


L A U R I E

F O O S

Afi ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙfi Î·È ÔÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ‹¯ÔÈ ÂÓfi˜ ̈ÚÔ‡ Ô˘ ÙÔ Ù·˝˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË P›Ù· Î·È ÙËÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο. “¶ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙȘ Ì‹ÙÚ˜ ÙÔ˘˜”, ϤÂÈ Ì ÙÚÂÌ¿ÌÂÓË ÊˆÓ‹. “AÏÏ¿ Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ¯¿ıËÎÂ Û·Ó ·ÏÈ¿ ‚·Ï›ÙÛ· Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ”. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÛËÎÒÓÔÓÙ·È fiÚıȘ Î·È ÎÔ˘ÓÔ‡Ó ÙȘ ÁÚÔıȤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜. H ¤ÓÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Êˆı›. O‡ÙÂ Î·Ó ÔÈ ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· ¤‰ÈÏ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù¿ÍË. MÈ· ÔÁ‰ÔÓÙ¿¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ηٷÚÚ¤ÂÈ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË ¤Í·„˘ Ô˘ ›¯Â Ó· ÓÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Û‡‰ÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›Ó·È Ë ‚·ÚÈ¿ ·Ó¿Û· Ù˘, ÂÓÒ ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Û·Ó ËıÔÔÈfi˜. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÌÈ· ¤ÁÎ˘Ô Á˘Ó·›Î· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÈÚ¤˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘. H P›Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÁˆÓ›·, ηıÒ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÏˆÌfi ¯¤ÚÈ Ù˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. “TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û·˜ Ë Ì‹ÙÚ· Û·˜;” Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚËṲ̂ÓË ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘. °È· ¤Ó· ÏÂÙfi Ë P›Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ¯Ù‡Ô Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· Î·È ÛÊ›ÁÁÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘ Ì ·ÁˆÓ›·.

38


E X

U T E R O

OÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ·›Ì· ¤Íˆ ·fi Ù· fi‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Ù˘. º·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ ÎÔÏÏË̤Ó˜ Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÛÙÔ ‰¿‰Ô. H ÌfiÓË Ù˘ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó’ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·fi Ù· ·Ú¯›‰È· Î·È Ó· ÂÎÏÈ·Ú‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂÈ›ÎÂÈ·. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Î·È ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ÙÔ˘ ÛÙ‡ÛÂȘ, ÙÔ ÍÂÊÔ‡ÛΈ̷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. “H Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ë ¤ÁÎ˘Ô˜ Á˘Ó·›Î·, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ηÙ¢ı›·Ó ÙËÓ P›Ù· Ì ̿ÙÈ· ÔÚı¿ÓÔȯٷ Î·È ÁÂÌ¿Ù· ÂÏ›‰·, “Â›Ì·È ÂÁÒ”. H οÌÂÚ· ÎÂÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ô˘ οıÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ P›Ù·˜. OÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. EΛÓÔ˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Î¿ÓÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. “™Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Û¿ÈÔ;” ϤÂÈ Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘. O ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ‡ οÓÂÈ Û‹Ì· ˆ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜. “°È· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ì·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ”, ϤÂÈ, ÂÓÒ ÛËÎÒÓÂÙ·È Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ P›Ù·˜. “ŒÓ· Ú¿ÁÌ· Û·˜ ˙ËÙ¿ˆ. §˘Ëı›Ù ·˘Ù‹ ÙË ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î·. BÚ›Ù ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘”. TÔ ÎÔÈÓfi ̤ÓÂÈ ÛȈËÏfi. K·ıÒ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜, Ë P›Ù· ÂÎÏÈ·Ú› ÙÔÓ Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó Ó· ·›ÍÂÈ ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹-

39


L A U R I E

F O O S

ÙÚ· Ù˘. ¶ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ù· ÙËϤʈӷ ¯Ù˘Ô‡Ó Û·Ó ·Ï·‚¿. “E›Û·È ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹, ʛϠÙËÏÂı·ً;” ϤÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. O ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û·Ó X¿ÚÈ, ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û’ ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·¢ı›·˜ Ì ÙË P›Ù·, ·ÏÏ¿ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔÓ ‰È·Ù¿˙ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. “E¿Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÂȘ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÂΛÓË”, ÙÔ˘ ϤÂÈ, “Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ôϛ٘”. AÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÚÈÓ Ë ÔıfiÓË Á›ÓÂÈ Ì·‡ÚË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë P›Ù· ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. Œ¯ÂÈ Â˘ÁÂÓÈ΋ ηډȿ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. MÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ Ó’ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ë ¤ÁÎ˘Ô˜ Á˘Ó·›Î·. E›Ó·È οÙÈ, ÙÔ˘ ϤÂÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ͯ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. TÔ ÎÔÈÓfi ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ¿ÂÈ Í¤ÊÚÂÓ· Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ „ËÏ¿ Û ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ ÙÔ˘ Î·È Î·ÚÊÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ù˘. “E›Ó·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó‰ÚÒÓ”, Ù˘ ϤÂÈ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÚ›ÂÚÁ· ÓÙÚÔ·Ïfi˜. H P›Ù·, ÎÔ˘Ó¿ Ì ηٷÓfiËÛË ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. E›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË.

40


E X

U T E R O

™ÙÔ Û›ÙÈ, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È Á˘ÌÓfi˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ٷ fi‰È· ÙÔ˘ ÛÊËӈ̤ӷ Û’ ¤Ó· ·ÏÈfi ˙¢Á¿ÚÈ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜. ŸÏ· Ù· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù۷ϷΈ̤ӷ Î·È ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Â›Ùˉ˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ηϿıÈ· ·¯Ú‹ÛÙˆÓ, Û·Ó ÛËÌ·›Â˜ ÌÂÛ›ÛÙȘ. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ·˘Á¿ ÔÌÂϤٷ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÛËÎÒÓÂÈ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙË Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘. “◊ÛÔ˘Ó ˆÚ·›· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË”, Ù˘ ϤÂÈ, “·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ì‹ÙÚ·”. ¶¤ÊÙÔ˘Ó Ì·˙› ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿ Ô T˙ÔÚÙ˙ ¿ÏÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ‡ÛË. ŒÙÛÈ, ̤ÓÔ˘Ó Í·ψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ó· ÙÚ›‚Ô˘Ó Ì ̷ӛ· Ô ¤Ó·˜ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÔÈ Áfi‚˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÍÂÊÏÔ˘‰›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿.

41


TE™™EPA

ÙËÓ AÓÙ¤Ï ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ Ù˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÎ ÛfiÔ˘. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ·fiÌ·ÎÚÔ ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙfi ÙˆÓ ÊˆÓÒÓ, ϤÂÈ Ë AÓÙ¤Ï, Ô˘ ÙËÓ Ô‰ËÁ› ¿ÓÙ· Û ÔÚÁ·ÛÌfi. MÂÚÈο ·fi Ù· ÛfiÔ˘ ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙÂÏ›ÚÈÔ. K¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÛfiÔ˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ Î·È Ó· ÈÎÂÙ‡ÂÈ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¿ÏψÛÙ ˆ˜ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÓfiÙ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Û·ÚÙ·Ú¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, fiÙ·Ó Á˘Ú›˙ÂÈ Ô TÚÔ¯fi˜ Ù˘ T‡¯Ë˜. AÏÏ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÛÔÎ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ô˘ ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ‡„Ë ÎÔڇʈÛ˘, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È. K·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ

42


E X

U T E R O

fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ٷ talk shows Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ Â›ıÂÙ· Ô˘ ʈӿ˙ÂÈ Ë AÓÙ¤Ï ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ë AÓÙ¤Ï ÙÔÓ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ·˘ıÂÓÙÈÎfi ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Îfi. O ÚÒËÓ Ê›ÏÔ˜ Ù˘, Ô X¿ÚÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Â¤ÌÂÓ ӷ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ʇϷη ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌfi‰È˙ ӷ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ·Á·Ô‡Û ÙÔÓ X¿ÚÈ, Ù˘ ‹Ù·Ó È· ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô˘ ÙfiÛÔ ÙËÓ ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË, ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ï‹ÁˆÛ ÙÔÓ X¿ÚÈ ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ηı’ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, ‹ ·Ï¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ Ӓ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ù· ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â›¯Â ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜, Ô˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. °È· ÙÚÂȘ Ó‡¯Ù˜ Ë AÓÙ¤Ï ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ Áfi‚˜ Î·È ·Ô΋ڢÛÛ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. AÏÏ¿ ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙËÓ ıËÚȈ‰›· ÙˆÓ ÛÙ‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘. H ı¤· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ·ÚÂÏ·‡ÓÂÈ Ì ¯¿ÚË ÛÙËÓ

43


L A U R I E

F O O S

ÔıfiÓË, ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤Ô˜, Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û ӷ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. E›¯Â ÂÊÈ¿ÏÙ˜, Ì ÙËÓ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó· ηχÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ Î·È Ó· ÙËÓ Ì·¯·ÈÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ. TÔ Ó· ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ¤Ó· ¤Ô˜ ̤ڷ-Ó‡¯Ù·. ◊Ù·Ó ÙÂÏÈο ÌÈ· ı˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· οÓÂÈ. ŒÓ· ·fiÁÂ˘Ì·, Ë AÓÙ¤Ï Î·È Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ÂÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. H AÓÙ¤Ï ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Í·„Ë ÙÔ˘ ÛfiÔ˘. ºÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ÛÙÂÓfi Ì·‡ÚÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ, ÎÔÌ̤ÓÔ Î¿Ùˆ Û ۯ‹Ì· ηډȿ˜, Ì ÙÂÏ›ˆÌ· ·fi Ï·ÌÂÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎψÛÙ‹. O ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜, ϤÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ı· Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘ Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. H AÓÙ¤Ï ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÈ ÂΛÓË ·È‰È¿ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î·, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ‰ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. A˘Ù‹ Î·È Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÊÈÏÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì ÙfiÛË ¤ÓÙ·ÛË, Ô˘ ›¯·Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. H Á˘Ó·›Î· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ Ù·ÁȤÚ. T· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È È·Ṳ̂ӷ Û ÎfiÙÛÔ Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿‰ÂÈÔ, Ô˘ Ë AÓÙ¤Ï ÓÈÒıÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ̤ÛË Ó· ÛÊ›ÁÁÂÙ·È Û˘Ì¿Û¯ÔÓÙ·˜. H Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 30 Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì‹ÙÚ·, ϤÂÈ Ô Nfi-

44


E X

U T E R O

ÓÙÂÚÌ·Ó. TÔ Û¯fiÏÈÔ ˘ÚÔ‰ÔÙ› ¤Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙfi ıÏ›„˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÎfiÎÎÈÓË Î·Ú‰È¿. H AÓÙ¤Ï ÙÂÓÙÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Á˘Ó·›Î·, Ó· ‰ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ ÛÙ· fi‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÙˆ¯‹˜ Á˘Ó·›Î·˜. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÂΛÓË Î·È Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ Ó· ˉÈÔ‡ÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, ÂÓfiÛˆ ·˘Ù‹ Ë ·ÍÈÔχËÙË Á˘Ó·›Î· ¤„·¯Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÁÈ· ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË, ›Ûˆ˜ Î·È ¤ÓÔ¯Ë, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. “E›Û·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ʛϠÙËÏÂı·ً;” ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ϤÂÈ, ηıÒ˜ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Â¿Óˆ Ù˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÌÂÈ Ì¤Û· Ù˘. ™ÙËÓ ÔıfiÓË, ‚ϤÂÈ ¤Ó· Ôχ ÎÔÓÙÈÓfi Ï¿ÓÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÁÂÌ¿Ù· Ï·¯Ù¿Ú·, Î·È ÌÂÙ¿ Ë Î¿ÌÂÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. MÈ· Á˘Ó·›Î· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Û ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ ÂÓfi˜ ̈ÚÔ‡ Ô˘ ‚˘˙·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. TfiÙÂ Ë AÓÙ¤Ï ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ›ÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ¤Ó·Ó ¯Ù‡Ô, Û·Ó Ó· ÎÏ›ÓÂÈ fiÚÙ·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ·Ó·Ó¤ÂÈ, Ô ‹¯Ô˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. “£Â¤ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ë AÓÙ¤Ï, “Â›Ó·È Ô X¿ÚÈ”.

45


L A U R I E

F O O S

O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Î·È ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· ÌÂÈ Ì¤Û· Ù˘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ Ù›ÔÙ·. AÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ Ì¤Û·, Ù˘ ϤÂÈ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, Û·Ó Û·ı›. EΛÓË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· fi‰È· Ù˘, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰·Ó٤Ϸ Ù˘ ÙÚ‡È·˜ ηډȿ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ·Ï¿ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔÓ ‰Â¯Ù›. ŸÙ·Ó Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰È·ÎfiÙÂÈ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË. ™ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ë AÓÙ¤Ï ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È Ù˘ Îfi‚ÂÙ·È Ë ·Ó¿Û·. O ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ’¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›, ÙÔ˘ ϤÂÈ. Œ¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Û·Ó ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ʿη. OÈ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ ‰¤ÚÌ·. ™·Ó Ͽη ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ¿Óˆ Û ÌÈ· fiÚÙ· ˘ÔÁ›Ԣ. XÙ˘¿ÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ôχو˜ ›ÛÔ‰Ô˜, Ô‡Ù ›¯ÓÔ˜ ¤Ó‰ÂÈ͢ Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ οÔÙ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÔÈÁÌ·. “XÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘, §¤ÔÓ·ÚÓÙ”, ϤÂÈ, “Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ì·Á·˙› η٤‚·Û ٷ ÚÔÏ¿ ”. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. MÂÙ¿, ÙÔ ÙÛÈÁÎÏ¿ÂÈ Ì ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘, ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ‚›·È· ÙÔ˘˜ ÁÔÊÔ‡˜ ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ ȉÚÒÓÂÈ. H AÓÙ¤Ï ÛËÎÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ ·ÓÙ˯› ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. H ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ AÓÙ¤Ï ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. XÙ˘¿ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ì ÙËÓ ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ, ·Îfi-

46


E X

U T E R O

ÌË Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜. MÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, Í·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡ Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. AÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ÌÔÚ› Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ Ó’ ·Ó·Û·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ó· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê·Îfi Ù˘ οÌÂÚ·˜. AÎÔ‡ÂÈ fiÚÙ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ıfiÚ˘‚Ô, ÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ó’ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈÏ·Ó¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. °˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘. MHTPA, ¶EPI¶OY 31 XPONøN. ¶OTE ¢EN EMEINE E°KYO™. TE§EYTAIA ºOPA E£EA£H ™THN ¶EPIOXH TOY EM¶OPIKOY KENTPOY KONTA ™TA Y¶O¢HMATA REYNOLDS. ¶I™TEYETAI ¶ø™ EINAI POZ KAI ¶EPI¶OY ™TO ME°E£O™ MIA™ AN¢PIKH™ °PO£IA™. O¶OIO™ EI¢E AYTH TH MHTPA ◊ EXEI ¶§HPOºOPIE™ ¶APAKA§EITAI NA TH§EºøNH™EI ™TI™ TO¶IKE™ APXE™.

™Î¤ÊÙÂÙ·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ Ù˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô X¿ÚÈ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÙË Á˘Ó·›Î· Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Î·È ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ˆ˜ Í·ψ̤ÓË ÂΛ, ·Ó¿ÛÎÂÏ·, Ì ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ ¿Óˆ Ù˘, Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÌËÓ Ù˘ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ı¤·, ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ó· Û˘Û¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›·. £˘Ì¿Ù·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘

47


L A U R I E

F O O S

·Ó·ÓÔ‹˜ ÙÔ˘ X¿ÚÈ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û È· Ó· ·ÈÛı·Óı› ÙËÓ ¤Í·„Ë Ô˘ οÔÙ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. “EÛ›˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ›ÛÙ fiϘ ›‰È˜”, ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ϤÂÈ. H Á˘Ó·›Î· Ì ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ·ÏÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘Ì¿ıÂÈ·. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È Ë AÓÙ¤Ï, fiÛÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‰›ÎÈÔ ¤¯ÂÈ. EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ËÁ·›ÓÂÈ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÛÊ˘Ú›, ¤Ó· ÛηÚ¤ÏÔ, Ì›· ¤ÓÛ· Î·È ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ·ÎfiÌË, Ù˘ ϤÂÈ. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·. H AÓÙ¤Ï ‚·‰›˙ÂÈ ¿Óˆ οو ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÏÈfi ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Î·È ÎÏ·›ÂÈ. O ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›‚ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˘. ŸÛÔ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ Ï›ÂÈ, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· È¿ÙÔ ·˘Á¿ ÔÌÂϤٷ ÁÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿. O ‹¯Ô˜ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙÔ˘ X¿ÚÈ ·ÓÙ˯› ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ù˘. OÈ ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÛÎȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡. °È· Ï›ÁË ÒÚ· ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÚÒÂÈ ÙËÓ ÔÌÂϤٷ Ù˘. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛ‹ Ù˘, ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋. ŸÙ·Ó Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ Á˘Ú›˙ÂÈ, Ë AÓÙ¤Ï, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÒÚ· ¤Ó· ÎÔÚÌ¿ÎÈ ·fi Ì·‡ÚË ‰·Ó٤Ϸ, Â›Ó·È Í·ψ-

48


E X

U T E R O

̤ÓË ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ù˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· ÌÚ¿ÙÛ· ÙÔ˘. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ·ÏÒÓÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ·, ‚Á¿˙ÂÈ ÌÈ· ÌÂ˙Ô‡Ú· Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. MÈ· Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÂϤÎÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ›Ûˆ˜ ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ù˘ ϤÂÈ. ZˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ AÓÙ¤Ï Û’ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ÙÔ ÛËÎÒÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÂÈ ÎÈ ÂΛÓË. “™·Ó ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ·,” Ù˘ ϤÂÈ, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘, ÂΛ Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó Ô ÎfiÏÔ˜. H AÓÙ¤Ï ‚ϤÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÛÙ‡Û˘ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ˘. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÔ ÛηÚ¤ÏÔ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯Â› οˆ˜, Ë AÓÙ¤Ï Û˘ÌʈÓ› Ó· Í·ÏÒÛÂÈ ·Ó¿ÛÎÂÏ· ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, ÂÓÒ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. M¤ÓÂÈ ¤ÎÏËÎÙË Ì ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛ¯ÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛηÚ¤ÏÔ˘, ÙËÓ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÛÊ˘Ú› ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿Óˆ Ù˘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. AÏÏ¿, ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·, ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ÛÊ˘ÚÔÎÔ¿ÂÈ. AÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ·Ó·ÔÏ› ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ X¿ÚÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¢ÔΛ̷˙ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˙¢Á¿ÚÈ Áfi‚˜, fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ Ô˘ ·˘Ó·ÓÈ˙fiÙ·Ó. H ˆÏ‹ÙÚÈ· ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ·, Û·Ó Ó· ÌËÓ Â›¯Â ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÔ ¤Í·ÏÏÔ ÙÚÔÌ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ·ÏÏ¿ Ë AÓÙ¤Ï Â›¯Â ÂÍÔÚÁÈÛÙ›. E›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ηÈ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ οÏÙÛ˜ Ù˘, ›¯Â ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘.

49


L A U R I E

F O O S

EΛ ηıfiÙ·Ó Ô X¿ÚÈ. ŒÙÚˆÁ ÌÈ· ÎÔ‡· Ì Cherrios Î·È ‰È¿‚·˙ ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. K¿ÙÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘, ÙËÓ Â›¯Â ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ. “MfiÏȘ ÚÈÓ Ï›ÁÔ, Ì ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ”, ÙÔ˘ ›Â, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ·Ó·Î¿ÙÂ˘Â Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ÙÔ˘ Ì ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù¿ÏÈ, “fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔ”. O X¿ÚÈ Â›¯Â ÎÈÓËı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÛÒÛÂÈ, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÙÔ˘ Û·Ó fiÏÔ. E›¯Â ·Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔÓ Á¤ÚÔ, ÙÔÓ Â›¯Â Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÙÔÓ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î·‚¿ÏÔ Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜. “A˘Ùfi Ó· ÛÔ˘ Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ·”, ÙÔ˘ › Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. H AÓÙ¤Ï ¤ÓȈÛ ӷ Ù˘ Îfi‚ÂÙ·È Ë ·Ó¿Û·. ◊Ù·Ó ¤ÚˆÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ·fi ÙËÓ ı‹ÎË ÙÔ˘ Î·È ÂȯÂÈÚ› Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚ‡˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ‡ ÙÒÚ· È· ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘. M ÙËÓ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÂÓfi˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘ Ì·Ú·ÁÎÔ‡, Ù˘ ϤÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›, ˆ˜ ı· ÙÔÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ. “AÓ ‰ÂÓ Ì’ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· Ìˆ ̤۷”, Ù˘ ϤÂÈ ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÛÙ· ÌÚ¿ÙÛ· ÙÔ˘ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÙÔ˘, “ÙfiÙ ı’ ·Óԛ͈ ‰ÚfiÌÔ Ûο‚ÔÓÙ·˜, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›”. ¢¤ÚÌ· ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· fi‰È· Ù˘. MÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ¯ÏˆÌ¤˜ ÓÈÊ¿‰Â˜ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÏfiÁ˘Ú·. ¢ÂÓ ÔÓ¿ÂÈ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ì ¤ÎÏËÍË. AÈÛı¿ÓÂÙ·È fï˜ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Á˘-

50


E X

U T E R O

Ó·›Î· ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ Î·È ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘. ŸÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ‚ϤÂÈ ÙÔ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È Ù· ·¯Ó¿ ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ¿ÊËÛ ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë AÓÙ¤Ï Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ̤ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Û˘ÁΛÓËÙË Ì ÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ‰ÈÂÁÂÚÙÈο. ŸÌˆ˜, ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ÛΤÊÙÂÙ·È. TËÓ ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒÛÂÈ fiˆ˜ ηӤӷ˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ ÔÙ¤ ÚÈÓ. “°È· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, §¤ÔÓ·ÚÓÙ”, ʈӿ˙ÂÈ, ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, “Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙËÓ ‚Úԇ̔. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ Û˘ÌʈÓ›. ºÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ì¿Ûη Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. OÈ ÏÂÙ¤˜ ÊÏÔ‡‰Â˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Ë AÓÙ¤Ï ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ Ó· ÙÂÓÙÒÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ˘. EΛÓÔ˜ ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Î·È Ú›¯ÓÂÙ·È ¿Óˆ Ù˘, fï˜ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÙ¤ıËΠ۠ÙÔ›¯Ô. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈÛıÔ¯ˆÚ› ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë AÓÙ¤Ï ÚÔÛ·ı› Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Ô‡ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ·. ™ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ Âȉ‹ÛÂȘ, Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ÔÏÏÔ› ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Â›‰·Ó ÙËÓ Ì‹ÙÚ·. MÈÏ¿ÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ οÌÂÚ·˜ Â›Ó·È Â˘ÁÓÒÌˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-

51


L A U R I E

F O O S

ÊÔ˘, ÁÈ·Ù› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ›¯Â ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ·. “MÈ· Ó¤· Á˘Ó·›Î· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ›‰Â ÙË Ì‹ÙÚ· Û’ ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ N¿Û‚ÈÏ ÙÔ˘ TÂÓÓÂÛ›, Û‹ÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ‚ڋΠÙËÓ Ì‹ÙÚ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÂÓfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ‰›Ï· Û’ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿. OÈ ·Ú¯¤˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì‹ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ, Ô˘ ·Ó‹Î Û ÌÈ· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ·fi Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜’’. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Û·Ó ¢Ú P¿ÓÙÔÏÊ X¤ÓÚÈ, ¤Ó·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ̤ÓÔ˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÓÒ‰˘ÓÔ ÙÔÎÂÙfi. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÎÌ·ÁÂ›Ô ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ·fi ËÏfi Ì ˆÔı‹Î˜ ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ó·Êı·Ï›Ó˘. O Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. “OÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÚÂı› ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ Ë Ì‹ÙÚ·”, ϤÂÈ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘, “Â›Ó·È Ì›· ÛÙȘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈÔ Ó· ¯·ı› ÌÈ· Ì‹ÙÚ· Û ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ù ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ì‹ÙÚ·, ›ÙÂ Â›Ó·È ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜. K·È Ê˘ÛÈο, ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÎϤ„ÂÈ ÌÈ· ÛÙ›ڷ Á˘Ó·›Î· ‹ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ÂÌÌËÓfi·˘ÛË”.

52


E X

U T E R O

H οÌÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ÈÛÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÁÚ·‚¿Ù· ÙÔ˘. ¶›Ûˆ ÙÔ˘, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ, ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ Ì ‰Âο‰Â˜ ηٷӷψ٤˜. °˘Ó·›Î˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¤Í·ÏϘ ¿Óˆ οو ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ηÚÔÙÛ¿ÎÈ·. MÂÚÈΤ˜ Â›Ó·È ÂṲ̂Ó˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÌ¿Ù· Û·ÎԇϘ Ì „ÒÓÈ·. ¶·ÓÙÔ‡ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙Ô˘Ó. * MÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË Ì¿Ù·È˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ·, Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ Ù˘Ï›ÁÂÈ ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ Û ÂÏ·ÛÙÈÎfi Â›‰ÂÛÌÔ. ™¤ÚÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. T· ÚˆÈÓ¿, Ë AÓÙ¤Ï ÙÚÒÂÈ ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηψ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. TËÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜ ‹ οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ì’ ·˘Ù‹Ó. ºÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌÂϤٷ Ô˘ ÌÔÚ›, Ì ‰¤Î· ÚÒÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·˘Á¿ Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙËÁ¿ÓÈ. “NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ¿ˆ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ”, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ ¤Ó· Úˆ›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ· ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ Û ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi. T· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. H AÓÙ¤Ï, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â›ÌÔÓÔ˜ Ó· Í·Ó·Ì› ̤۷ Ù˘. ºÔÚ¿ÂÈ ¤Ó·

53


L A U R I E

F O O S

˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÎÈ ÂΛÓË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. “K·È ı· Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ ‰Ò, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË;” ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ. EΛÓË ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ›Ûˆ ·fi Ù· Ï·ÛÙÈ΋ Ì¿Ûη ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ, ˆ˜ Â›Ó·È ·Ï¿ ȉÚÒÙ·˜. H AÓÙ¤Ï ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ. OÈ Áfi‚˜ Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜, ·ÏÏ¿ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ Ù˘ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Û·Ó ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ˙ÒÔ. ¶·›ÚÓÂÈ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ù· ÙÚ˘¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ì ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÔ˘. EΛÓË ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ› ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi, ¤ÙÛÈ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· ͇Ϸ, Ì ÙÔ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û Á¿˙˜ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÂͤ¯ÂÈ. “KÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÔÙ¤ È·;” ʈӿ˙ÂÈ ÂΛÓÔ˜ ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡. H AÓÙ¤Ï ÙÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ. ™ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ë AÓÙ¤Ï ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ó· ·ÚοÚÂÈ. TÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi Á˘Ó·›Î˜ Ì ̷‡Ú˜ ÚfiÌ˜, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ϸο٠Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó “ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ EÓˆı›Ù”. H AÓÙ¤Ï ÎÔÚÓ¿ÚÂÈ Û ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È ·ÚοÚÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘ ‰›Ï· Û ¤Ó· ηʤ ÛÙ¤ÈÛÔÓ-‚¿ÁÎÔÓ. A̤ۈ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ X¿ÚÈ. NÈÒıÂÈ ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÎfiÏÔ Ù˘ Ó· ȉÚÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˘, ηıÒ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. °Ú¿ÊÂÈ Ì ÎÚ·ÁÈfiÓ “Nfi-

54


E X

U T E R O

ÓÙÂÚÌ·Ó” ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ X¿ÚÈ. Y¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. MÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â›Ó·È Û’ ÂͤÏÈÍË, Ì ·Ófi Î·È ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î· ·fi ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. E›Ó·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ¿Óˆ Û ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ¤Ó· Û‹Ì· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ·Ï¿ P›Ù·. °˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ οو ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ۷ÎԇϘ ÁÂÌ¿Ù˜ „ÒÓÈ·. P›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ÌÂ Ê˘Ù¿ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ì‹ÙÚ·. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· ̈ÚÒÓ, Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ̛· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ÙÔ˘˜. H AÓÙ¤Ï Á¤ÚÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÎÔ˘·ÛÙ‹ Ù˘ ÛοϷ˜. O ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ù˘ ÎÔ˘·ÛÙ‹˜. “E›Ì·È ÌÈ· ·fi Û·˜”, ÛΤÊÙÂÙ·È, “·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÙ¤ ÚÈÓ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó”. TfiÙ ÙÔÓ ‚ϤÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË ÁÚ·‚¿Ù· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÚÔ˘ÊËÍÈ¿ ·fi ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÙÔ˘. “NfiÓÙÂÚÌ·Ó”, ʈӿ˙ÂÈ Î¿ÔÈ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi Á˘Ó·›Î˜ ¯‡ÓÂÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘. ™¿Ó ٷ Ó‡¯È· ÙÔ˘˜ ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÛÚ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. H AÓÙ¤Ï ·ÁÒÓÂÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Û·‚ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÎÔ˘·ÛÙ‹ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ Ù˘, fï˜ ‰ÂÓ

55


L A U R I E

F O O S

ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ ı¤· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. AÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÎfiÏÔ Ù˘ Ó· ÙËÓ Ȥ˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. “A¯, ÁÈ·Ù› Ó· Û˘Ì‚Â› Û’ Â̤ӷ”, ϤÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÊÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÔÚÌÔ‡Ó ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ٷ η¤Ï· ÙÔ˘˜. °È· ¤Ó· ÏÂÙfi, Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌfiÓÔ˜, ÎÈ ÂΛÓË ÛΤÊÙÂÙ·È, “ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ï‹ Ì·˙› ÛÔ˘, ·Ó Ì’ ¿ÊËÓ˜”. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·˘Ù‹Ó ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. XÙÂÓ›˙ÂÈ Ù· ··Ï¿ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ˜ ‚Ô‡ÚÙÛ˜ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ› Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘. H AÓÙ¤Ï ‚ϤÂÈ ¤Ó· ÊÚÔ˘Úfi Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙËÓ Ï¤Ó P›Ù·, ÔÈ Áfi‚˜ Ù˘ Ó· ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ú· ‰Òı ÛÙÔÓ ·¤Ú·. TÂÓÙÒÓÂÙ·È Ó· ‰ÂÈ ·Ó Ô ÊÚÔ˘Úfi˜ Â›Ó·È Ô X¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. H ÂÊËÌÂÚ›‰· Wall Street Journal ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ŒÓ·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜. “OÈ Ì¤Ú˜ ÙˆÓ Á˘ÌÓÒÓ Ô‰ÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÁ΢ÌfiÛ˘Ó˘”, ϤÂÈ “¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·Ú¤ÏıÂÈ”. ÕÏÏÔÈ ÂȉÈÎÔ› Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ·fi Ù· ÌÔηۛÓÈ· ÛÙȘ Áfi‚˜. ÿÛˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ οÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î¿ÔÙÂ, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. ŸÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û ˆÏ‹ÛÂȘ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· — ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ.

56


¶ENTE

ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô X¿ÚÈ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ·, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ¢ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ. OÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·Ú·ÊÂÚıÔ‡Ó. “¶¿Óˆ ·fi fiÏ·”, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ, “ÌËÓ ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜’’. O X¿ÚÈ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î·. E›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊË, ·fi fiÙÈ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ ÙÔ˘, Ë ¯ÏˆÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘. ºÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ù·ÁÈ¤Ú Î·È ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜, Ô˘ Ô X¿ÚÈ

57


L A U R I E

F O O S

ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ È· οÙÈ Û·Ó Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÓÈÒıÂÈ Ó· ÙÔ˘ Îfi‚ÂÙ·È Ë ·Ó¿Û·. H ıÏ›„Ë ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ› Ù¤ÙÔÈ· ¤Í·„Ë ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ, Ô˘ fiÌÔÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Í·Ó·ÓÈÒÛÂÈ. “£· ‹ÌÔ˘Ó Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘’’, „Èı˘Ú›˙ÂÈ, “·Ó Ì ¿ÊËÓ˜’’. ŒÚ¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·˘ÙfiÓ Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¿ÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ. MÔÚ› Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÏ˘¤ÛÙÂÚ ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ Î·È ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú Ó· ÙÛÈÙÒÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘. TÔ Î·¤ÏÔ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Î·È Ô Ï·ÈÌfi˜ ÙÔ˘ ÍÂÚ·›ÓÂÙ·È. AÓ Â›¯Â Ï›Á· ‰ËÌËÙÚȷο, ›Ûˆ˜ Ó· ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Ù˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. “NfiÓÙÂÚÌ·Ó’’, ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ʈӿ˙ÂÈ Î·È Û ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Â›Ó·È fiϘ ¿Óˆ ÙÔ˘. °˘Ó·›Î˜ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜. T· ÂÚÈÔÈË̤ӷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó’ ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· Ùԇʷ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. O X¿ÚÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘. MÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤ӷ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›·. •·ÊÓÈο ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ë ·ÁÁÂÏ›· Ù˘, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ʈӋ ·˘Ù‹ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¤ÁÎ˘Ô˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¤ÁÎ˘Ô˜. “AÓÔ›ÍÙ ϛÁÔ ¯ÒÚÔ’’, ÚÔÛ·ı› Ó· ʈӿÍÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ›Û· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. MÈ· ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ Î·-

58


E X

U T E R O

¤ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. “E›Ó·È οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· Ì‹ÙÚ·’’, ÙÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ. “EÛ›˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ηϿ ı· οÓÂÙ ӷ ÙÔ ÛÎÂÊı›Ù ϛÁÔ ·˘Ùfi’’. H Á˘Ó·›Î· ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ X¿ÚÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÙÔ ÎψÙÛ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘. BϤÂÈ ÙËÓ P›Ù· Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘. OÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰Ô·ÙÔ‡Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ŸÙ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô X¿ÚÈ Û·‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ì·˙¤„ÂÈ, ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î¿ÔÙ ÛÎÏËÚfi ÌÔÚ ÙÔ˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ Î·È Ù۷ϷΈ̤ÓÔ. ¶·›ÚÓÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÛÙÚÈÁÎÏ›˙Ô˘Ó. “E, X¿ÚÈ”, ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ÙÔ˘ ϤÂÈ, “ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯·Û˜ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘’’. °˘ÚÓ¿ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÔÈ· ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ Î·¤ÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. BϤÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ï›ÁÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘, Ó’ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ ¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÛÔ ÊÈÏÈÎfi˜ Ô ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Ù˘, ÛΤÊÙÂÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. ŒÌÔÈ·˙ ̿ÏÏÔÓ Û·Ó Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔÙÔ‡Û ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜, ÌÈ· ·fiÚÚÈ„Ë. AÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ‰ÂÈ È·, ÌÔÚ› Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ·È¯ÙÈÎfi Á¤ÏÈÔ Ù˘, ‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÔ. ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔ˜ È·.

59


E•I

Œ

Ó· ·fiÁÂ˘Ì·, Ë P›Ù· ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë ›‰È·. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È ·fi ÂÈÛÙÔϤ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ — Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û ıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂÈÚfiÙËÙ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÊ˂›·, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯·›ÚÔÓÙ·È Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·, Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ÂÌÌËÓfi·˘ÛË, Ô˘ ˙Ô˘Ó ıÚËÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÛÙÂÁÓ¤˜ Ì‹ÙÚ˜ ÙÔ˘˜. H P›Ù· ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ·ÔÁ‡̷ٿ Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘. O T˙ÔÚÙ˙ ÙËÓ ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤Û· Û ۿÎÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ì·Ú·Ì¤ÓÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘. “◊Úı ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ Û¿ÎÔ˜ ÁÈ· Û¤Ó·”, Ù˘ ϤÂÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜

60


E X

U T E R O

Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘, “ÂÓÒ ÂÁÒ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ó· ÂϤÁ͈ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÛÌfi ÌÔ˘”. °Ó¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ì ηٷÓfiËÛË Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘. H ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÔȯً, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ Û›ÁÔ˘ÚË fiÙ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› οÔÈ· ›‰ËÛË, Ô˘ ı’ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, fiÙÈ Â›‰·Ó ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‹ οÔÈÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. •¤ÚÂÈ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙, Ô˘ ı˘Ì¿Ù·È Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ÙȘ ̤Ú˜, fiÙ·Ó ÂΛÓË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‹Ù·Ó ¿ıÈÎÙË. AÓ·ÔÏ› ÎÈ Ë ›‰È· ÙȘ ̤Ú˜, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ Î·È Ù· ·ÛÔÚÙ› ·Ô‡ÙÛÈ·. TȘ ̤Ú˜, Ô˘ Á‡ÚÈ˙ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi Ù· „ÒÓÈ· Ù˘ Î·È ¤Î·Ó·Ó ·Ó¤ÌÂÏÔ ¤ÚˆÙ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, Ì ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ù˘ ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÏfiÁ˘Ú¿ ÙÔ˘˜. EÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ Ï·‰·Úfi ¤Ô˜ ÙÔ˘, ÛΤÊÙÂÙ·È, fiÙÈ ÂΛÓË Ë P›Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘. MÈ· ı¤ÛË Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚfiÛÌÂÓË Î·È ·Ú¿ÍÂÓË, ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ Á˘Ó·›Î· Û·Ó Î·È ·˘Ù‹Ó. AÁ·ËÙ‹ P›Ù·, ™Â ›‰· ·fi„ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È Û¿Ú·ÍÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. EÛ‡ ÂΛ Ì ٷ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ· Î·È ÂÁÒ Â‰Ò Ì ÙÚ›· ÎÔ˘ÙÛÔ‡‚ÂÏ· Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙Ô˘Ó ÎÈ ¤Ó·Ó ¿ÓÂÚÁÔ Û‡˙˘ÁÔ. E›Ì·È Úfiı˘ÌË Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ºÚ¿ÓÛȘ

61


L A U R I E

F O O S

·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂȘ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘ Û‡ÓÙÔÌ·. E›Ó·È ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ Î·È ¤Í˘ÓÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Â‡ÎÔÏ·. ºÈÏÈο, MÈ· ı·˘Ì¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó H P›Ù· ÛÎÔ˘›˙ÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘. ¶ÂÙ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Î·È Î¿ıÂÙ·È ÈÔ ·Ó··˘ÙÈο ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. M ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Ù˘ ‚ϤÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ Ì ÙÔ ÂÎÊ˘ÏÈṲ̂ÓÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘. TÔ ¿ÏÏÔÙ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ È· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÊÚ›ÁÔ˘˜, ¤Ó· ·Ïfi ÛΛÙÛÔ Ì ÌÔÏ˘‚ÔÎ¿Ú‚Ô˘ÓÔ. AÁ·ËÙ‹ P, §ÔÈfiÓ, ˙ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·; K·ÏˆÛfiÚÈÛ˜ ÛÙÔ ÎÏ·Ì. YÔÁÚ·Ê‹, K˘Ú›· EÌÌËÓfi·˘ÛË AÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÚ¿ÌÌ· ·fi Ì›· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ¿‰È ·fi ÎÚ·ÁÈfiÓ, ÂΛ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. AÁ·ËÙ‹ °˘Ó·›Î· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, T· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ·ÛÊ·Ï‹. ™Â ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ¤ÎÏ·„· Ôχ. ¶ÚÔ-

62


E X

U T E R O

Û·ıÒ Ó’ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ·È‰› ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›· Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ˆ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î¿ı Èı·Ó‹ ıÂÚ·›·. AÓ ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ· ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙË ‰·ÓÂÈÛÙÒ; EÛˆÎÏ›ˆ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÌÔ˘. £· ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·. ºÈÏÈο, MÈ· ÔÌÔÈÔ·ı‹˜ OÈ ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ ÙËÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Û·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ·¿ÓÙËÛË Û οı ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ. °È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ, ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ì›·, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ô T˙ÔÚÙ˙ ÙËÓ ÊˆÙÔÙ˘› Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· Ï›Á·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜, Ù˘ ϤÂÈ, Ô˘ ı· ÙÔ˘ οÓÂÈ Î·Ïfi Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. EΛÓË ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÚÔ˙ ¯·ÚÙ›. AÁ·ËÙ‹ º›ÏË, ™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÔ˘ ÏfiÁÈ·. B·Û›˙ÔÌ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ÂÛ¤Ó·, Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯٿ. XˆÚ›˜ ÂÛ¿˜, Ë Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ¯·Ì¤ÓË. ºÈÏÈ¿ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, P›Ù·

63


L A U R I E

F O O S

AÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ Cheerios. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ Ù˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÙ¤ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ. ŸÏË ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙÚÒÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÌÔÏ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. TÔ ‰ÚÔÛÂÚfi, Ï¢Îfi Á¿Ï· ηٷÚ·˛ÓÂÈ, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÎÂÓfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ë ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘. “T˙ÔÚÙ˙”, ʈӿ˙ÂÈ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ‚È·ÛÙÈο ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ÂÓÒ ÙÔ Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ Ì Á¿Ï·, “ÊÙÈ¿Í ÌÔ˘ ¤Ó· ÌÔÏ ·ÎfiÌË”. KÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· „ËÏ¿ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÚ·Ì̤ÓÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ Cheerios ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù‹˜ ·ÔÛ¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. “AÁ·ËÙ‹ ¢ÂÛÔÈÓ›˜ P”, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, “ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘, ·Ó Ì ¿ÊËÓ˜”. ŸÙ·Ó Ô T˙ÔÚÙ˙ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ٷ ‰ËÌËÙÚȷο, Ë P›Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘·. * EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ù˘ ÙËÏÂʈÓ›, ÂÓÒ Ë P›Ù· ÙÚÒÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÔÏ Ì Cheerios. O T˙ÔÚÙ˙ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Û·Ó Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ È· ÁÈ· ÂΛÓÔÓ, fiÙÈ Ë ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿ÓÙÚ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙËÏÂʈÓ›

64


E X

U T E R O

ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ù˘ ϤÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ È· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. “MÔÚ› ÂÛ‡ Ó· ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘”, ϤÂÈ, ηχÙÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÙÔ˘, Û·Ó Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷهÂÈ, “·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹”. H P›Ù·, ηıÒ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ËÌËÙÚȷο Ù˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô T˙ÔÚÙ˙. “EÌÚfi˜;” ÚˆÙ¿ÂÈ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi Á¿Ï·, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ͤÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜. TÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ó’ ·Ó·Ó¤ÂÈ ·ÚÁ¿ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈο, fiˆ˜ οÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔÎ ÛfiÔ˘. “E›Û·È ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹, ʛϠÙËÏÂı·ً;” Ù˘ ϤÂÈ Î·È ÍÂÛ¿ÂÈ Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Óȯٿ Á¤ÏÈ·. H P›Ù· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ TËÏÂÔÙÈÎfi O‰ËÁfi ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ì ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, οو ·fi ÙȘ ÙËÏÂÌÂÙÚ‹ÛÂȘ N›ÏÛÂÓ. H ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛfiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙ· ‡„Ë, ϤÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘. KÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘, ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÌfiÓÈ̘ ÁÚ·Ì̤˜ οو ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘. A˘Ùfi ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ÌÔ˘; ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÙÔ ·˘Ù› Ù˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË”, Ù˘ ϤÂÈ Ì ʈӋ ÁÂÌ¿ÙË ÂӉȷʤÚÔÓ. “A˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰È„¿Ó ÁÈ· ·›Ì·”.

65


L A U R I E

F O O S

™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi, Û·Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙÔ ÓfiËÌ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›Â. TËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ·˘Ù‹ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË. H P›Ù· ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Ù˘ ÛÙÔ ÌÔÏ Ì ٷ ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ, Ó·È, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› Ù˘, ·ÚΛ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ. “£· ¤Î·Ó· Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ¿Úˆ ›Ûˆ ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘”, ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ, Ì ÌÈ· ¤ÓÙ·ÛË, Ô˘ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ›‰È·. “H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ”. K·ıÒ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ù˘, Ë ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ·Ú¿ÛÈÙ·. M¤Û· ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û·Ó Ê¿ÚÔ˜. EÓÒ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ·Ó·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÛË Ï›ÁË ¯·Ú¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ· È· ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. * MÈ· Ó‡¯Ù·, Ô T˙ÔÚÙ˙ ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÂΛÓË ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÔÈÌËı› ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. H ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·fiÎÔÛÌÔ Êˆ˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘, ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ™ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¢ÂÛÔÈÓ›‰· P. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù‡¯Ô˜

66


E X

U T E R O

ÙÔ˘ TËÏÂÔÙÈÎÔ‡ O‰ËÁÔ‡. AÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÈÔ Î·ı·Ú¿ Î·È ‚ϤÂÈ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘, ÂÓÒ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, Ù˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜. “T˙ÔÚÙ˙”, ʈӿ˙ÂÈ, Ó›ÁÔÓÙ·˜ Ù· ·Ó·ÊÈÏËÙ¿ Ù˘ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ù˘, “‰ÂÓ ‚ϤÂȘ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ;” ¶ÚÈÓ fï˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ fi‰È· Ù˘, ÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ú·Ì¤ÓÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Ù˘. ™ÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Ù˘. T· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó Û·Ó Ì¤ÁÎÂÓË. MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· ‚ÔÁοÂÈ, ÂÓÒ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ȉÚÒÙ· ‚Ú¤¯Ô˘Ó Ù· fi‰È· Ù˘. AÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ fi‰È· Ù˘ Ì ÓÙÚÔ‹. OÈ Ë‚ÈΤ˜ ÙÚ›¯Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¢Ù› Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¤Ô˜ ÙÔ˘. “KÔ›Ù·ÍÂ, Ô‡ Ì ¤¯ÂȘ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ”, Ù˘ ϤÂÈ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¤ÚÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ψı› ÛÙ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘. ™ËÎÒÓÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ, Ϙ Î·È Ù· fi‰È· Ù˘, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· È· ÁÈ· ÂΛÓÔÓ, Ϙ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ÂΛÓË ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Ô˘ ‹ÍÂÚ οÔÙÂ, Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· fi‰È· Ù˘ ·fi ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘. “ø, T˙ÔÚÙ˙, ÙÈ ¤Î·Ó˜;” ÙÔ˘ ϤÂÈ, ‰·ÁÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ

67


L A U R I E

F O O S

‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡, Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. ŒÓ·˜ fiÓÔ˜ ¤ÓÙÔÓÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·, Ô˘ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. AÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ó· ÙÚÒÂÈ Ì ‚Ô˘ÏÈÌ›· ¤Ó· ÌÔÏ Ì ‰ËÌËÙÚȷο Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÛΛÙÛ· ÙˆÓ ÛÙ‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ™ËÎÒÓÂÈ Ù· ‚È·Ṳ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ÂÏ›‰Â˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÛÒÛÂÈ ÙÒÚ·.

68


E¶TA

O

PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘. O PÔÓÙ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ Û' ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·‰Â› Ù›ÔÙ· ·ÚfiÌÔÈÔ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. M ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÁÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Û ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi Ï¿ÓÔ, fiÔ˘ ·˘Ùfi˜ οıÂÙ·È ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ, ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. E›Ó·È ¤Ó· Ï¿ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚Ú·‚›Ô. “EÌÚfi˜;” ϤÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ó· οÓÔ˘Ó Û¯¤‰È· ÛÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï·ÌÂÚÒÓ Ï¢ÎÒÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÙÔ˘. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È, fiÙÈ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ΛÙÚÈÓË ·fi¯ÚˆÛË ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ

69


L A U R I E

F O O S

›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘˜. O ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô˘ Ô PÔÓÙ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Ï¤ÂÈ. K¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi, Ì ÙÔ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ηÙ‚¿˙ÂÈ Ù· ÚÔÏ¿, fiÙÈ Ô ÎfiÏÔ˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘. O PÔÓÙ ÂÓԯϛٷÈ, Ô˘ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ —¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙË Ó‡¯Ù·, ·ÊÔ‡ ‚¤‚·È· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÈÎ-· Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ù· ʛӷ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘— Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, Û fiÛ· ϤÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜. “PÔÓÙ”, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜, Û ÙfiÓÔ ¯·ÌËÏfi ·ÏÏ¿ ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÍÔ˘Û›·, “ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜”. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ô˘ ·ÁÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Ù· ÛÙ‹ıË ÙÔ˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‚·ıÈ¿˜ ηٷÓfiËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó, ÛΤÊÙÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ô‡Ù ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔÏÒÓ. EȉËÌÈΤ˜ (‹ Ì‹ˆ˜ ÂÈΤ˜;) ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. MÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. M¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔÓ Ì·Á‡ÂÈ Î·È ÓÈÒıÂÈ ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙËÓ ‚Ô˘‚ˆÓÈ΋ ¯ÒÚ· ÙÔ˘. “°È· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, MÔÌ”, ϤÂÈ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, “Ó· ÙËÓ Ê¤ÚÂȘ ÛÙÔ ÛfiÔ˘”.

70


E X

U T E R O

KÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηϿ fiÙÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘ ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Á˘Ó·›Î· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÎfiÏÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ. ŸÌˆ˜, ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÂÏÏÈ‹˜ ÁÓÒÛË ÙÔÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·¤Ú·˜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ì·ı·›ÓÂÙ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ϤÂÈ ¿ÓÙ·. K·Ó¤Ó· ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·.

71


OKTø

M

ÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ AÓÙ¤Ï Ì ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ, Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. H AÓÙ¤Ï Â›Ó·È Í·ψ̤ÓË ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, Ì ·ÓÔȯٿ fi‰È·, ÂÓÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ Û¿Úη˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Û ۈÚÔ‡˜, Û·Ó ÛÙ¿¯Ù˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÙÔÈο Ó¤·, ÙÚÒÓ ÊÈÛÙ›ÎÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó. TÈ Ó· Ô‡ÌÂ, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë AÓÙ¤Ï, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û· ÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ· ʇÛË ÌÔ˘; O ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ¤Ó·Ó ȉȈÙÈÎfi ÓÙ¤ÙÂÎÙÈ‚, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. K¿ÔÙÂ, ‚Ú‹ÎÂ, ÛÙÔÓ Î‹Ô ÂÓfi˜ Á›ÙÔÓ·, ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Î¿ÔÈÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ÙÔ ı‡Ì· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ·Ù‡¯ËÌ·, ÂÓÒ ÎÔ‡Ú¢ ÙÔ ÁÚ·Û›‰È, Î·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ‚ڋΠÛÙÔ ÙÚ·ÈÓ¿ÎÈ Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÌÈ·˜ Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·˜, Ô˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ.

72


E X

U T E R O

“H Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙË Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ, Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘”, ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. “Y¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ÂΛ ¤Íˆ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È”. H AÓÙ¤Ï ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, Ô˘ οıÂÙ·È Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· fi‰È· ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È Ì·Û¿ÂÈ Ù· Ó‡¯È· ÙÔ˘. EΛÓÔ˜ ÙËÓ ‚ϤÂÈ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ „ËÏ¿ ÙÔ ÛÊ˘Ú› ÙÔ˘, Ì ¤Ó· ‚ϤÌÌ·, Ô˘ Ë AÓÙ¤Ï ÛΤÊÙÂÙ·È, fiÙÈ ÌfiÓÔ Û·Ó ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ. ¶ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ ÛÊ˘Ú› ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ‚¿˙ÂÈ Ù· ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÓÂ̤ÓÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘. OÈ ÒÌÔÈ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ÎÏ·›ÂÈ. H AÓÙ¤Ï ÙÔÓ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· Ù˘, Ô˘ ÙÒÚ· È· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Ì¤Û· Ù˘ — ¤Ó·Ó ËıÔÔÈfi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· MÔÌ, Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ϤÎÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ¯·˙¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙËÏÂÔÙÈο ÛfiÔ˘, ÙÔÓ X¿ÚÈ Î·È ÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ Î·È ÙȘ Ì·Ú·ıÒÓȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. TÔ˘˜ ÚÔÛοÏÂÛ ӷ ÌÔ˘Ó ÂΛÓË, ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ, ‹ ·Ï¿ ··›ÙËÛ·Ó ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‰ÈηȈ̷ÙÈο ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÛÂÍ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈÎfiÓ· ÂΛӢ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷӷψ٤˜, ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ ÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÔÚÌÈÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ Ô›ÎÙÔ, Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·, ηÈ

73


L A U R I E

F O O S

ÙÔ Î‡Ì· Û˘ÌfiÓÈ·˜, Ô˘ ›¯Â ÓÈÒÛÂÈ Ë ›‰È·. E›¯Â ‰ÂÈ ÂΛӘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ٷ ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì ÙȘ ¿Ó˜. E›¯Â οÓÂÈ ÛÂÍ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ, ÂÓÒ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ ı‹Ï·˙·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Û·Ô˘ÓfiÂÚ˜. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ, fiϘ ÂΛӘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙȘ Ì‹ÙÚ˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ ›¯·Ó ı˘Ì›ÛÂÈ Î¿ÙÈ, Ô˘ ÎÈ ÂΛÓË ‹ıÂÏÂ, fï˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÏÂʈӋۈ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó”, ϤÂÈ ÛÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘. “E›Ó·È Ë ÌfiÓË Ì·˜ ÂÏ›‰·”. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·Ú. NÈÒıÂÈ ÙÔ ·›Ì· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Î·È Ó’ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ηıÒ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. £’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ; £’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘; ŸÌˆ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈ· ÙËÏÂʈӋÙÚÈ·, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ó’ ·ÊËÁËı› ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ Ù˘, Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 300 ϤÍÂȘ. “º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ, Ù˘ ϤÂÈ. “¶¿ÓÙ· ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó”. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ. “MÔÚÒ Ó· οӈ οÙÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔ”, ϤÂÈ, ÂÓÒ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÌfiÏȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. “O ÎfiÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ”. AÎÔ‡ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi οÔÈÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ

74


E X

U T E R O

ÛÊ˘Ú› ÙÔ˘ Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔÓ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ Î·‚¿ÏÔ ÙÔ˘. H AÓÙ¤Ï ·ÎÔ‡ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘, Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ›‰È· ¤ÙÔÈÌË Ó· ÎÏ¿„ÂÈ. “£Â¤ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ·, “ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜”. E˘¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ AÓÙ¤Ï ÁÈ· ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ù˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÂÏÈο fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚÓ¿Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. E›Ó·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ϤÂÈ, Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÙ¤ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, Ô˘ ı· ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ. “E›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ Ì‹ÙÚ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi”, ϤÂÈ. “ÿÛˆ˜ ·Ó ÙÔ˘ ¤Áڷʘ, ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿”. H AÓÙ¤Ï ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÓÂ̤ÓÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘. TÔ ÛÊ˘Ú› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›Ì· Û fiÏÔ ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ·. H AÓÙ¤Ï ÚÔÛ·ı› Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÎÏ·„Ô˘Ú›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. AÁ·ËÙ¤ PÔÓÙ, E‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ. ¶fiÛÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Ì·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÛÔ˘ — ÙfiÛÔ Ôχ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Ô ÎfiÏÔ˜ ÌÔ˘ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘

75


L A U R I E

F O O S

ÂÎÔÌ‹˜ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·. K·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ Â›Û·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ Ì‹ÙÚ˜ ÙÒÚ· Î·È ÔÈ ÎfiÏÔÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Û˘ÌfiÓÈ· ÌÔ˘ ÁÈ· ÂΛÓË ÙË ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·, Ì ¤ÏËÍ ‚·Ú‡Ù·Ù·. EÛ‡ Â›Û·È Ô ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ. EÛˆÎÏ›ˆ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, Ô˘ Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ. •¤Úˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ 300 ϤÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Û ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ™Â ·Ú·Î·ÏÒ, ÛÒÛ ÌÂ. ¶·ÓÙÔÙÈÓ¿ ‰È΋ ÛÔ˘, AÓÙ¤Ï

76


E X

U T E R O

O KO§¶O™ MOY EXEI K§EI™EI ENA ¢OKIMIO A¶O THN ANTE§

ÁÈ· ÙÔÓ PÔÓÙ O ÎfiÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÂÍ, ÂÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. ™˘Ó¤‚Ë ÙËÓ Ë̤ڷ, Ô˘ ηÏÂṲ̂ÓË ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ‹Ù·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· P›Ù·, Ë ÔÔ›· ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¶ËÁ·›Óˆ Û˘¯Ó¿ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K¿ÔÙ ¤‚Á·ÈÓ· Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘. BϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛΤÊÙËη fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Ô˘ ›¯· οÔÙÂ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ı¤Ïˆ ̤۷ ÌÔ˘ (·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÏÔ›) Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ÙÔÎ ÛfiÔ˘, Ô Î‡ÚÈÔ˜ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ŒÙÛÈ, ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, Û·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ Ó· ¤Î·Ó ÙÂÏÈο, ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ, Ô ÎfiÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙfiÙÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. AÚÁfiÙÂÚ·, ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, Ë AÓÙ¤Ï Ù·¯˘‰ÚÔÌ› ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ı¿ÛÂȘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Î·È Î¿ÔÈÔ

77


L A U R I E

F O O S

ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. E›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓË ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÚ‡˜ Û ̋Ϸ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÒÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘. MfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ Ì‹ÏÔ Îfi‚ÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÈ ı· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÂΛÓË Î·È ÙË P›Ù· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó.

EKTAKTH EI¢H™H: MHTPA E£EA£H ™E TO¶IKO °H¶E¢O M¶E´ZM¶O§. ¶AIKTH™ TH™ OMA¢A™ NOMIZEI OTI H MHTPA EINAI H M¶A§A. Associated Press, Lynchfield, Florida.

MÈ· ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¤È˙ÌÔÏ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›‰Â ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. O K¿Ï‚ÈÓ °Ô˘ÓÙ, ›ÙÛÂÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ KÈÓÁΘ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ, ÚÔ˙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ì¿Ï· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. “O Ì¿ÙÂÚ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË ÁˆÓ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË, fiÙ·Ó Ô TÛ·Î (ÚÒÙÔ˜ Ì¤ÈÛÌ·Ó) ÙÔ ¤Ù·Í Û ̤ӷ”, ›Â Ô °Ô˘ÓÙ, Û ÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. “¶ÚÔÛÁÂÈÒıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ̤۷ ÛÙÔ Á¿ÓÙÈ ÌÔ˘, Û·Ó ·˘-

78


E X

U T E R O

Ù‹ Ó· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶‹Á· Ó· ÙÔ Âٿ͈ ÛÙÔÓ IÚ‚, ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÈÛÌ·Ó, fiÙ·Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔ˙. TfiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ ·›˙·Ì Ì ÙËÓ Ì‹ÙÚ· οÔÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜”. AÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì‹ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏfiÓÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi, Ô˘ οÔÈÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ͽη. ŸÙ·Ó Ô PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ¤ÊÂÚ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛËÌË È· ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ·, ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ, › ÌfiÓÔ ·˘Ùfi: “ŒÓ· Á‹Â‰Ô Ì¤È˙ÌÔÏ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Á˘Ó·ÈΛ· Ì‹ÙÚ·, fiÔȘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜”.

79


ENNEA

Ÿ

Ù·Ó Ù· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó, Ô M¿ÚÙÈ Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ¿ÏÏ·. TÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, fiÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı›, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·ÁÂÌ›ÛÂÈ Ù· Ú¿ÊÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·. K¿ı ̤ڷ οÓÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏ¿ÙÈÛÛ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ·Ó ¤¯ÂÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ “Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÂΛÓË Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, Î·È Ó· Â›Ó·È ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿, ·Ú·Î·ÏÒ”. AÎfiÌË Î·È Ë ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹ Á˘Ó·›Î· ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÂÈ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· fi‰È· Ù˘ ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ Ù· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ‹ Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ÛÎÈṲ̂Ó˜ ڷʤ˜ Ì ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ŸÌˆ˜, ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÌÈÛıfi ÙÔ˘. AÎfiÌË Î·È Ë ÈÔ ·‰È¿ÊÔÚË Á˘Ó·›Î· Ï¿ÌÂÈ, ÌfiÏȘ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó· ˙¢-

80


E X

U T E R O

Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙ‡ÛË. A˘Ù‹ Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÙ‡ÛË Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ë ™¿Ú·, Ë Ê›ÏË ÙÔ˘, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. AÚÓÂ›Ù·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜, fiÛ· ˙¢Á¿ÚÈ· Î·È ·Ó Ù˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ̤۷ ÛÙ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÂͤ¯ÂÈ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜. ™ÙÔ Ë̛ʈ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÚˆÈÓÒÓ ˆÚÒÓ, Ô M¿ÚÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·Úı¤Ó˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈ ÛÙË ™¿Ú·. ™ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô M¿ÚÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÛÔ ·ÛÙ·ı‹˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘. H ™¿Ú· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ Ì·ÎÚȤ˜ Ì·‡Ú˜ ÚfiÌ˜ Î·È Û·Ó‰¿ÏÈ· Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È Ó’ ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÛÈٿٷ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜. EÓÒ ÂΛÓÔ˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚÂÎfiÚ, ÂΛÓË ÁÚ¿ÊÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. TËÓ Ó‡¯Ù·, fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÈ ÙË ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ··Ïfi Ù˘ ÌËÚfi, Ë ™¿Ú· ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÌÈ· Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔË̤ÓË ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È Ù˘Ï›ÁÂÈ Ù· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· ÛÊȯٿ Á‡Úˆ Ù˘. “EÛ›˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï˘¿ÛÙ ÁÈ' ·˘Ùfi”, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ‰·ÁÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘, ·Ó Î·È Ô M¿ÚÙÈ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ

81


L A U R I E

F O O S

η̛· ÂÓÔ¯‹, fiÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı›. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙË ™¿Ú·, Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÔÓËÚ¿ Ù· fi‰È· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ Ì·Á·˙›. B¤‚·È· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ì‹ˆ˜ ¤ÚıÂÈ Ô X¿ÚÈ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Ô›ÎÙÔ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ù· Á˘Ó·ÈΛ· fi‰È·. ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ, Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜ Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ô M¿ÚÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔÓ X¿ÚÈ —·ÚÎÂ›Ù·È Ó· ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜— Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ‰˘fi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ¿ÛÙ·. ◊, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ì ̋ÙÚ˜, Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ó›·ÙÔ fiıÔ. K¿ı ‚Ú¿‰˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â›‰·Ó ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÙËÓ Ù¿‰Â ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ì ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙË Ì‹ÙÚ· οÔÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜. H ˙ˆ‹ Â›Ó·È fiÏÔ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. YÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÌÈ·˜ ÔÁ‰ÔÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜, fiÙ·Ó ÙËÓ ‚ϤÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÈ. EΛÓË Û·‚ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÛÙÂÓfi Ù˙ÈÓ Î·È „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ÎfiÎÎÈÓ· ·-

82


E X

U T E R O

Ô‡ÙÛÈ·, Ô˘ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ù· ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ì·Á·˙›. H ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ÙÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˙¢Á¿ÚÈ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÁÔ˘ÚÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ‚·ÚÈ·Ó·Û·›ÓÔÓÙ·˜ . “N·ڤ”, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ οو ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ Ù· ÁÂÌ¿Ù· ÎÈÚÛÔ‡˜ fi‰È· Ù˘, “ͤÚÂȘ fiÙÈ Ë ÂÈı˘Ì›· ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÔÙ¤, ·ÎfiÌË Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘”. KÔ˘Ó¿ÂÈ Ì ηٷÓfiËÛË ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ˙·ÚˆÌ¤ÓÔ fi‰È Ù˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. TÔ fi‰È Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Û·Ó Ì¿Ï·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ Î·Ì¿Ú· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˙ÈÓ ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Û·‚ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿, Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ì ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. EΛÓÔ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË Ì¤ÛË Î·È ÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ Ù˘, fiÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ì ¤ÎÏËÍË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ Ú˘Ù›‰Â˜ ‹ ‰›Ϙ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. TÔ Ù˙ÈÓ Ù˘ ‰ÂÓ ‰ÈÏÒÓÂÈ, ·Ú·ÙËÚ› Ì ı·˘Ì·ÛÌfi, Ù· fi‰È· Ù˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·. ™·Ó ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ·. H ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ÛËÎÒÓÂÙ·È fiÚıÈ· Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. M ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÛËÎÒÓÂÈ „ËÏ¿ ÙËÓ ÊÔ‡ÛÙ· Ù˘. °˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿. H Á˘Ó·›Î· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Ù‹˜ οÓÂÈ ¤Ó· ÓfiËÌ· ÂȉÔÎÈÌ·Û›·˜. H ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Ï¿ÌÂÈ Î·È ÔÈ Ú˘Ù›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ··Ï¤˜ ηıÒ˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ.

83


L A U R I E

F O O S

“AÓ ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ,...”, Ù˘ ϤÂÈ Ì ÓfiËÌ· Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. AÚÁfiÙÂÚ· Ô M¿ÚÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ù˙ÈÓ Ù˘. XÔÓÙÚ¤˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ȉÚÒÙ· ÛÙ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. M˘Úˆ‰È¿ Ô‰ÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÚÈÓ, ÛΤÊÙÂÙ·È, Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿. H ı¤· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ Ù˙ÈÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÏÒÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘, Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. TË Ó‡¯Ù·, fiÙ·Ó Í˘Ó¿ÂÈ ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ·, ϤÂÈ ÛÙË ™¿Ú· fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ì·Ó›· ÁÈ· Ù· ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·, ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ. EΛÓË ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ·Ú¯‹, ÙˆÓ fiÛˆÓ ı· ˘ÔʤÚÂÈ ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ʇÏÔ. ŸÙÈ ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ˜, Â›Ó·È Â›ÁÂÈ· ÎfiÏ·ÛË, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. “O‡Ù ӷ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛ·È”, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ù˘. EΛÓÔ˜ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÁÎÚ·Ù› Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘. AÚÁfiÙÂÚ·, ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ù· ÚÔοÏÂÛÂ Ô fiÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ·, ·ÏÏ¿ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ Ì ٷ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Î·È ÙÔ ÏÂ›Ô ÛÒÌ· Ù˘.

84


E X

U T E R O

™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‚Ú›ÛÎÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿. OÈ ÂÏ¿ÙÈÛÛ˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Â›Ó·È Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ÂÂȉ‹ ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ¯¿ıËÎÂ, Û’ ·˘Ùfi Â‰Ò ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. “M·˜ ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ù”, ÙÔ˘ ϤÓÂ, ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÚÔıȤ˜ ÙÔ˘˜. “T· fi‰È· Ì·˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì”. ™Ù· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ËÁ·›ÓÂÈ ÎÚ˘Ê¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. EΛ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ X¿ÚÈ, Ó· ÙÚÒÂÈ ‰ËÌËÙÚȷο Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. O M¿ÚÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó Ï·ÛÙÈÎfi ÊÔ›ÓÈη, ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ·. AÏÏ¿ Ô X¿ÚÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿. P˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙȘ ›‰È˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. AÁ·ËÙ‹ ¢ÂÛÔÈÓ›˜ P, £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘, ·Ó Ì ¿ÊËÓ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜. AÓ Ì ¿ÊËÓ˜. AÓ Ì ¿ÊËÓ˜, ı· ‹ÌÔ˘Ó Î·Ïfi˜. M ·Á¿Ë, X¿ÚÈ

85


L A U R I E

F O O S

™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ô M¿ÚÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ X¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô X¿ÚÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. Œ¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Ô˘ ÚÔηÏ› Ô X¿ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ÙÔ Ò˜ ÂÏ›¯ıËΠÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. AÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ X¿ÚÈ, ÌÈ· Ê¢Á·Ï¤· Ì·ÙÈ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÛΤÊÙÂÙ·È Ô M¿ÚÙÈ, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ Ó· ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙ¿ıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ·. BÚ›ÛÎÂÈ ÙË ™¿Ú· Ó· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ Û Ï·ÛÙÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜. ŸÙ·Ó ÙË ÚˆÙ¿ÂÈ Ô‡ ËÁ·›ÓÂÈ, ÂΛÓË Ï¤ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÙËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÂȉËÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. “EÛ›˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ˜”, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ù˘ ÛÙËÓ fiÚÙ·. “K·Ì›· ÔÛfiÙËÙ· ÎfiÎÎÈÓˆÓ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÛÒÛÂÈ”. AÚÁfiÙÂÚ· ÛΤÊÙÂÙ·È Ù· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù˘ ›¯Â ÂÈ — fiÙÈ ÔÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› Û‹Ì·ÈÓ·Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ (·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜), fiÙÈ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙÔÓ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙÔÓ Â›¯·Ó ·ÁÁ›ÍÂÈ,

86


E X

U T E R O

fiÙÈ ¯·ÈÚfiÙ·Ó Ô˘ ›¯·Ó ˙‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜, fiÙÈ ¯¿ÚËΠÔ˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˙› Ù˘. A˘Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ fiÙÈ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ϤÂÈ. AÏÏ¿ ÙÂÏÈο ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÂÓÒ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È È¿ÓÂÈ ¤Ó· ÛÎÈṲ̂ÓÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ™’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ˜, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÎÂÙ¿.

87


¢EKA

H

§Ô‡ÛÈ ¿ÓÙ· ÌÈÛÔ‡Û ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ Î·È, ÙÒÚ· Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙË Ê·Û·Ú›· ÙÔ˘ T‡Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ Ì‹ÙÚ˜, ÙÔÓ ÊÔ‚¿Ù·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. °È· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÏÂÁ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ηٷÈ› ·˘Ù¿ Ù· ȉ·ÓÈο. “AÎfiÌË Î·È Ù· Ù·ÎÙÈο ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘”, ÌÔÓÔÏÔÁ› ÌÂÁ·Ïfiʈӷ, “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜. TÈ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; A˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ ÎÔÚÌÈ¿ Ì·˜ Ó· Û·›ÛÔ˘Ó. TÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ”. TÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ùfi fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. TÔ ÛÒÌ· Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÙ ÂÚËÊ·Ó¢fiÙ·Ó, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÂÚÔ‚È΋

88


E X

U T E R O

¿ÛÎËÛË Î·È Ù· ¯·Ï·ÚˆÙÈο Ì˘ÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË, Ô˘ ›¯·Ó οÔÙÂ. ¢ÂÓ ÓÈÒıÂÈ È· ÙËÓ ›‰È· ¢¯·Ú›ÛÙËÛË, fiÙ·Ó Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÌÔ˘Û·ÂÈ ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÎÔÏ¿Ó Ù˘, ‹, ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, fiÙ·Ó ›ÓÂÈ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ¯¿È· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ̤ڷ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ŸÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÎfiÌÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘, ÂÓÒ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ· Ì ̈ڿ Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·. T· ·ÔÁ‡̷ٷ, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙËÏÂʈÓ› ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, fiÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ Ù·Ì›·˜, Î·È Ó· ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. K·È fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ‚fiÏÙ· Ù· ‚Ú¿‰È·, ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÎÔÓÙ¿, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì˘Ú›ÛÂÈ. H §Ô‡ÛÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Û˘ÓÙÚfiʈÓ, ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, Ô˘ ÓÈÒıÂÈ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. ¶ÚÒÙ· ˘‹Ú¯Â Ô KÂÓ, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·ÛÙÊÔ˘ÓÙ, Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘¯ÓÔ› ηٷı¤Ù˜. ¶È·ÓfiÙ·Ó ÛÊȯٿ ·fi ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ·ÁˆÌ¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜ ÛÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ Ù˘. AÎfiÌË Î·È Ì ٷ fi‰È· ·ÓÔȯٿ Î·È Ì ٷ Ó‡¯È· Ù˘ ¯ˆÌ¤Ó· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ¤ÓȈıÂ Û·Ó Ó· ¤Ï ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, Û·Ó ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜

89


L A U R I E

F O O S

Ú¿Í˘. ŒÎÏÂÈÓ ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û Ӓ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· ¯·ı› ÛÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, Ó· ‰ÔÍ·ÛÙ› ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· η˘¯ÈÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÙÔÎ ÛfiÔ˘. “O‡ÚÏÈ·Í”, ¤ÏÂÁ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, fiˆ˜ ı· ¤Î·Ó ¤Ó·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, “Û·Ó Ó· ÙÔ ÂÓÓÔ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο”. ◊Ù·Ó Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Û οÔÈ· Ù·ÈÓ›·. TÔÓ ¤‚ÏÂ ӷ Û·Ú¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ¿ÎÔ˘Á ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó. ŸÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ, ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ ÈÂ˙fiÙ·Ó Ó· ÓÈÒÛÂÈ Î¿ÙÈ, Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û ӷ ÓÈÒÛÂÈ ¿ıÔ˜. EÓÒ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ¤ÂÊÙ·Ó È‰ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘, ÂΛÓË ¤ÎÏÂÈÓ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙË Ì‹ÙÚ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÚÈ̈Á̤ÓË Ì¤Û· Ù˘. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ ‹Ù·Ó Ó· Ù˘ ¤ÛÂÈ. °È· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÛÂÍ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ë ÌfiÓË Ù˘ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Î·È Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘, Ô˘ ÁÚ˘Ï›˙ÂÈ ··Ï¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Ù˘ — ۇ̂ÔÏÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È, Ù˘ ÂÌÊ·ÓÔ‡˜ ıÏ›„˘ Ù˘. * TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÎÚ·-

90


E X

U T E R O

Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì‹ÙÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, Ò˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙfi Î·È ˘ÁÈ‹. MËÓ Î¿ıÂÛÙ ÔÙ¤ Û ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ϤÂÈ ÌÈ· ÈӷΛ‰·. N· ¤¯ÂÙ ٷ fi‰È· Û·˜ ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó·, fiÔÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. N· ÁÂÓÓ¿ÙÂ, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ. K·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈӷΛ‰·, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ: ™YNTONI™TEITE ™TO NONTEPMAN ™OOY. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, οıÂÙ·È ‰›Ï· Û ÌÈ· ÁÏ¿ÛÙÚ· Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ „Èı‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· Ù›ÔÙ· È·, ϤÓÂ, ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ù· ÛÙÔÌ¿¯È· ÙÔ˘˜. AÎfiÌË Î·È ÔÈ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜ È·. H §Ô‡ÛÈ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Î¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›. AÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰È¿‚·Û ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·. º·›ÓÂÙ·È, ϤÂÈ Ë Á˘Ó·›Î·, fiÙÈ Ë Ì¿ÛÙÈÁ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. “AÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙË Ì‹ÙÚ·”, ÙËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· ϤÂÈ, “ÙfiÙ ̷˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó, fiÔ˘ ‚ÚÔ˘Ó”. H §Ô‡ÛÈ ÓÈÒıÂÈ Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ Ù˘ Ó· ÎÔÎÎÈÓ›˙Ô˘Ó. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÓȈÛ ÂΛÓË Ë Á˘Ó·›Î·, fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ Â›¯Â ÛÊÚ·ÁÈÛÙ› Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ÿÛˆ˜ Ó· ¤ÓȈÛ fiˆ˜ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û ÙÚ·‚¿ÂÈ ‚›ÓÙÂÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ‡ Ó· ÙÔ Í¤-

91


L A U R I E

F O O S

ÚÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰Ú¿ÛË, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. H §Ô‡ÛÈ Í¤ÚÂÈ Ôχ ηϿ Ò˜ Â›Ó·È Ó· ÓÈÒıÂȘ ¤ÙÛÈ. AÎfiÌË Î·È Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘, Ô˘ ÁÚ·ÙÛÔ˘Ó›˙ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÁÚ˘Ï›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ÙËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó οÔÙÂ. KÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙ· ÙÔÎ ÛfiÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˙ˆ‹, Î·È Ó· ıˆÚ› ÙÔÓ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Û·Ó ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÂÚ·ÛÙ‹. ÿÛˆ˜ Ì ÂΛÓÔÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ›Ûˆ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÓÈÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Í·Ó¿. ŸÌˆ˜ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. AÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÛΤÊÙÂÙ·È Ì ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ÙÔ ÛÂÍ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó È· ÙfiÛÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, fiÛÔ ÙÔ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ‚fiÏÙ· ÙËÓ ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ʈӿ˙ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, Ë §Ô‡ÛÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÎÏ¿„ÂÈ. TÚÈÎÏ›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË, ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ ¯¿ÚÙÈÓË ÚfiÌ· Î·È ‚¿˙ÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘ ÛÙ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·. O Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û·, Á˘Ú›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ·Ó·ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÊÚ‡‰È ÙÔ˘. T·ÎÙÔÔÈ› ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. “MËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜”, Ù˘ ϤÂÈ, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ··Ï¿ ÙÔ fi‰È Ù˘. “O ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÔȯÙfi˜”. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ÙȘ ˙ˆ¤˜ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È Î¿ıÔÓÙ·È Û·Ó

92


E X

U T E R O

˘ÓˆÙÈṲ̂Ó˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. ŸÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔÓ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ÎfiÏÔ, ‹ ÁÈ· ÂΛÓË Ô˘ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. TÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜; TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î·È Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ì ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ô˘ Ù˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ··Ï‹ ʈӋ Î·È ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘. “AÏ¿ ı¤Ïˆ Ï›ÁË ·Á¿Ë ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ì ·Ó·ÊÈÏËÙ¿, ·ÏÏ¿ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù‹˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË. K¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÈ· ÊÔÚËÙ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÚ·›·. E›Ó·È ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. H ʈӋ ÂÓfi˜ ÂÎʈÓËÙ‹, ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÓfiËÌ·, ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜. H §Ô‡ÛÈ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ¯¿ÚÙÈÓË ÚfiÌ· Ù˘ Î·È Î·Ù‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙËÓ Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜. MÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË”. O Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÔȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· Ù˘ §Ô‡ÛÈ. ¢ÂÓ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ. AÏ¿ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο Î·È Ù˘ ÙËÓ ‰›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘. TÈ ˆÊÂÏ› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ Ë §Ô‡ÛÈ, ·Ó ÔÈ

93


L A U R I E

F O O S

Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· Ì‹ÙÚ˜ ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÛÂÍ; “N· Ù’ ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜”, ϤÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. E›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜. H §Ô‡ÛÈ Ì·˙‡ÂÈ ÙËÓ ¯¿ÚÙÈÓË ÚfiÌ· Ù˘ Î·È ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ ·›Ì· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ fi‰È Ù˘ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· Ï›ÌÓË Á‡Úˆ Ù˘. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ AÓÙ¤Ï, ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Ì ÙÔ Ï¢Îfi Ù˙ÈÓ ¯ˆÚ›˜ ¯ÒÚÈÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·. H AÓÙ¤Ï Î·È Ë P›Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ë ÌÈ· ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ¿ÏÏ˘. T· ‰¿¯Ù˘Ï· Ù˘ AÓÙ¤Ï ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ··Ï¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ P›Ù·˜. MÈ· ΛÓËÛË ÙfiÛÔ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋, Ô˘ Ë §Ô‡ÛÈ ÓÈÒıÂÈ Û·Ó ÌÈ· ËÁ‹ Ó’ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. H ·ÁˆÓ›· ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, οÓÂÈ ÙË §Ô‡ÛÈ Ó· ȤÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ ·fi Û˘ÌfiÓÈ·. TÔ ·›Ì· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ÔÚÌËÙÈο. “£Â¤ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, ÁÔÓ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›Ì· Ù˘ Ì ¤Ó· Ì·ÓÙ‹ÏÈ, “·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ›‰ËÛË”. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, ÚÈÓ Ë §Ô‡ÛÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂÈ. ŸÙ·Ó ηٷʤÚÓÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ʈӿÍÂÈ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÎÏ·›Ó Ì ·Ó·ÊÈÏËÙ¿. H §Ô‡ÛÈ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. MÂÚÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Û ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ˘¤ÚÙ·Ù˘ ıÏ›„˘, ·ÏÏ¿ Ë §Ô‡ÛÈ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ Ù· ¯¤-

94


E X

U T E R O

ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ó· „ËÏ·Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ. AÎfiÌË Î·È Ô ‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ ÊˆÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ù˘ Û·Ó ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ‚fiÌ‚Ô. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ϤÂÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙÛÈÚȯً ʈӋ. “H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‹‰Ë ¿Ú· Ôχ Ì ÙËÏÂÔÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·”, ϤÂÈ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. AÊ‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ·›Ì·, Û·Ó ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ, fiˆ˜ ϤÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘, Û·Ó ¤Ó· ıËÏ˘Îfi, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘. ™Â fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ ·›Ì· ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ̤۷ Ù˘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘. ¶·ÓÙÔ‡ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ Û·ψÓ, Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙Ô˘Ó ıÏÈÌ̤ӷ. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ ÓÈÒıÔ˘Ó Ù· ˙Ò·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÂÚÂıÈṲ̂ӷ, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÂÓÒ ı˘Ì¿Ù·È ÙȘ ÎËÏ›‰Â˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ÛÙÔ ¯·Ï› fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ù˘, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÙÂ, Û·Ó Ó· ÓÙÚ¤ÂÙ·È. AÓ‚·›ÓÂÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ÛηÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ·›Ì· ÙÚ¤¯ÂÈ ›Ûˆ Ù˘. H ηډȿ Ù˘ ÔÓ¿ÂÈ fiÙ·Ó Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ù˘ ÙËÓ ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ Ù· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Ù˘. TÈ ıÏÈ‚ÂÚfi Ô˘ ›ӷÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È, Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·. N· ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔ Ôχ ÂÈı˘Ì›˜. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ë §Ô‡ÛÈ ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚÔÏfi ¯·ÚÙ› ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È ·Ì·ÚÒÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘. H ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ Î·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ, fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ›, Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·›Ì·-

95


L A U R I E

F O O S

ÙÔ˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘. H §Ô‡ÛÈ Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘. TÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Ù·Ú¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ ·Ó·ÊÈÏËÙ¿. “¢ÂÓ ı· Û ηÎÔÏÔÁ‹Ûˆ ÔÙ¤ Í·Ó¿”, Ù˘ ϤÂÈ, ÊÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙË Ì‡ÙË. H ˘ÁÚ·Û›· ÂÚÂı›˙ÂÈ Ù· ¯Â›ÏË Ù˘. MÔÚ› ‹‰Ë Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ. E›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘. AÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ, ηıÒ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ™‡ÓÙÔÌ·, fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ı· ͤÚÔ˘Ó, ÛΤÊÙÂÙ·È, ηٷ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈÎÒÓ ¯·ÈÒÓ. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÌËı›, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. º·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, Î·È ÙÔ ·›Ì· Ó· Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi. “◊ıÂÏ· ÌfiÓÔ Ï›ÁË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿”, ı· ¤ÏÂÁÂ, ηıÒ˜ ı’ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ù˘ Ó· ÓÈÒÛÂÈ Î¿ÙÈ. TÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ù˘ ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÂÈ Î·È ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘. AÎÔ‡ÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó, ÙÔ˘˜ ¤Í·ÏÏÔ˘˜ „Èı‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘, ÙȘ ʈӤ˜ ÁÈ· Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ı˘ÚˆÚfi˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ï› ÙÔ˘ ÚÔı¿Ï·ÌÔ˘. KÏÂȉÒÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÚÔ-

96


E X

U T E R O

Û·ı› Ó’ ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó, ·ÎfiÌË Î·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·, Ì ̿ÙÈ·, Ô˘ η›Ó ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ Ù˘. MÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ·ÎfiÌË. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ë. AÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓË Ì ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ù˘, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ, ÁÈ· Ó· ıÚËÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜ Ù˘. “O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÒÚ· È· ÁÈ· Ì¿˜ ”, ϤÂÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ó·ÊÈÏËÙ¿ Ù˘, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ‰È·ÚÚÔ‹”. MÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. §¤Ó fiÙÈ, ˆ˜ Á˘Ó·›Î·, ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ù˘. ŸÙ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜, ÛËÎÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Ì ÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. AÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È, ›Ûˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó, Û·Ó ¤Ó· ηÎfi fiÓÂÈÚÔ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÂÓÒ ÙÔ ·›Ì· Î˘Ï¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›Ì· Ì ÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·ÏȤ˜ ÂÙÛ¤Ù˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·›Ì· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ΢-

97


L A U R I E

F O O S

Ï¿ÂÈ. H ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ·›Ì· Î·È Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. T· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Á˘·Ï›˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÊÒÙ·. “ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ì ÌÈ· Ï¿Ì„Ë ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. “A˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜”. OÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Î·È Ë §Ô‡ÛÈ ·ÎÔ‡ÂÈ ¤Ó· ΢ÓËÁfiÛ΢ÏÔ Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ Ù˘ fiÚÙ·˜ Ù˘. TÔ ÛÎ˘Ï› Ù˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÂÈ. TÔ ·›Ì· ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ÂÙÛ¤Ù˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÙˆÌ¿ Ù˘. H Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛËÎÒÓÂÙ·È fiÚıÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ë Â›Â‰Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ η‚¿ÏÔ˘ Ù˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÌÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ Ï‹„Ë. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·›Ì·, ÛΤÊÙÂÙ·È Ë §Ô‡ÛÈ, Î·È ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Ì¤Û· Ù˘. ŸÌˆ˜ Û ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙÔ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÂΛÓË ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË Ï›ÌÓË, ÂÓÒ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ·ÏÈfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ŒÏÂÓ P¤ÓÙÈ. H §Ô‡ÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· „Èı˘Ú›ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·Ó Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘ÓËı›˙ÂÈ. AÚÁfiÙÂÚ· ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, Ë §Ô‡ÛÈ ÙËÏÂʈÓ› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÌËı›, Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. H ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· ›Ûˆ fi‰È· Ù˘, Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. H §Ô‡ÛÈ ÓÈÒıÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÌÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ηÈ

98


E X

U T E R O

Ȥ˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. “PÔÓ”, ϤÂÈ, Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ —TÛ·ÚϘ, TÔÌ, §Ô˘, °Ô˘fiÚÂÓ—“οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οӷÌ ¤ÚˆÙ·, ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ˙Ô‡Û· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û ‰ˆ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË”. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ó· Ù˘ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ. KÔÈÌ¿Ù·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Ì ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ·fi ·ÏȤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ ·›Ì· ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ÛËÌ¿‰È· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ϤÍÂȘ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ Î·Ó·¤, ÂÓÒ ÙÔ ·¯‡ Ì›ÁÌ· Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔ ¯·Ï›. EΛ, ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ ¯·Ï›, ̤۷ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÛÔ ˆÚ·›· Á˘·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘. H ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Â›Ó·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË. H §Ô‡ÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ. MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‚ÚÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ ·fi ÙË ÙÚ¿Â˙·. ŸÔÈÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ‚ϤÂÈ Ù· ›¯ÓË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ó ÎÏËı› ·ÚÎÂÙÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ó· Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÛÎÔÈ¿, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ fi‰È· ÙÔ˘˜ Ù·

99


L A U R I E

F O O S

›¯ÓË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. “A˘Ù¿ Ù· ÛËÌ¿‰È·”, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, “‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Û‚ËÛÙÔ‡Ó”. MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, Ë §Ô‡ÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ù· Ï›Á· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ̤ÓÂÈ, ÙÔ fiÙÈ ‚ϤÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi Ù˘ ‹ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. AÓ·Ù‡ÛÛÂÈ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÙÚÒÂÈ ÎÔÓۤڂ˜ Î·È Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì¤Ú·-Ó‡¯Ù·, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ù˘, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË. OÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÎËÓÒÛÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· οو ·fi ÙÔ ¯·Ï›. £¤ÏÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο Ï¿Ó· Û·˜, ÂÓÒ ·ÈÌÔÚÚ·Á›ÙÂ, ϤÓ ٷ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÌËÓfiÚÚÔÈ·. °È·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ ¤ÛÙˆ ·˘Ùfi; AÏÏ¿ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·. ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ó· Ó›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. XˆÚ›˜ ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ù˘ Î·È ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÛΤÊÙÂÙ·È, ı· ¤¯·Ó ۛÁÔ˘Ú· ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘. MÈ· ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· Ù˘ ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Ì ÌÈÛÎfiÙ· Î·È ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÛÂڂȤÙ˜. ™ÚÒ¯ÓÂÈ ÌÈ·-ÌÈ· ÙȘ ÛÂڂȤÙ˜ Î·È ¤Ó·-¤Ó· Ù· ÌÈÛÎfiÙ· οو ·fi ÙËÓ fiÚÙ·. “A¯, §Ô‡ÛÈ”, ϤÂÈ Ë ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· ÌÂ Ï˘Ë̤ÓË ÊˆÓ‹, “‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ fiÛÔ Ôχ Û ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó;” ŸÌˆ˜ ÂΛÓË ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÂÈ. T·˝˙ÂÈ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. A˘Ù‹ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ Î·È ÁÏ›ÊÂÈ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ

100


E X

U T E R O

·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ Ù˘. M·˙› ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fi Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ¯¿È· Ù˘ Î·È ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. TÔ ·›Ì· ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ù˘, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ù¿ÊÚÔ˘. AÊÔ‡ Î·È Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙË ›‰È· ı¤ÛË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ë §Ô‡ÛÈ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ, fiÛ· ˘ÔʤÚÂÈ. O˘ÚÏÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·, ͢ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ì ÙË Ê·Û·Ú›· ÙÔ˘˜. H ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÁÏ›ÊÂÈ Ì ̷ӛ· ÙÔ ·›Ì· Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘, ÂÓÒ ÔÈ ÚÒÁ˜ Î·È Ë ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÚËṲ̂ӷ Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. ŒÓ· ̈Úfi ÎÏ·›ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ÔÏ, Ô Â›ÌÔÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. H §Ô‡ÛÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌˆÚfi Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÈ ı· ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ, ·Ó ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi Ù˘. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó· Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ÌfiÓÔ˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘, Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ÌÈ·˜ ·Ó¿Û·˜, Û·Ó ‚ÔÁÎËÙfi. ¶ÔÈÔÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÂÏÈο; Ÿ,ÙÈ Î·È ·Ó οÓÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ù˘, Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÈÓ ÙËÓ ·˘Á‹, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ¯Ù˘¿ÂÈ. TÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ‹Û˘¯Ô Î·È ÙÔ ÛÎ˘Ï› Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ ·›Ì· Ù˘ §Ô‡ÛÈ. ÿÛˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È. ÿÛˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘. ºÙ¿ÓÂÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ

101


L A U R I E

F O O S

ÙËϤʈÓÔ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. ¶ÔÈÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ Ó· ›ӷÈ, ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ, ÂÓÒ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÔÈÌ‹ıËΠÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. KÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ, fiÔÈÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ, ı’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ηډȿ˜ Ù˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. “EÌÚfi˜;” ϤÂÈ ÙÂÏÈο, ÂÓÒ Ë Ï¤ÍË ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘, ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÛÙÂÁÓfi Î·È ÍÂÚfi. AÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛȈ‹ Î·È ÌÂÙ¿ Ô ‹¯Ô˜ ÌÈ·˜ ʈӋ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ. “•¤Úˆ Ò˜ Â›Ó·È Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á›˜”, ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ÓȯÙfi˜ ‹¯Ô˜ ·Ó·ÊÈÏËÙÒÓ. ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÎÏ›ÓÂÈ. °È· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·, ̤ÓÂÈ Í·ψ̤ÓË ÂΛ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, Ì ٷ fi‰È· Ù˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘. TÔ ·›Ì· Î˘Ï¿ÂÈ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘ ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÙÔ‡Û˜ Ù˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÎÎÈÓ· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Ù˘. X·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ì ÙÔ fi‰È Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙfiÛÔ ‚·ÚÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ıfiÏÔ˘. H §Ô‡ÛÈ ÚÔÛ·ı› Ó· Í·Ó·ÎÔÈÌËı›, ·ÏÏ¿ ·ÎÔ‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ, ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. ŸÔÈÔ˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó, ÛΤÊÙÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. K·Ó¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂÈ Ò˜ Â›Ó·È Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á›˜.

102


ENTEKA

H

P›Ù· Î·È Ô PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙÚÒÓ ·˘Á¿ ÔÌÂϤٷ ÛÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ¢ˆÌ¿ÙÈÔ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ AÓÙ¤Ï. H P›Ù· ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙÚÒÂÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ¤Í·„‹ ÙÔ˘. AÓÙ›ıÂÙ· Ë P›Ù· ÂÈÓ¿ÂÈ Ôχ. K·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ÌÂÚ›‰· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ·Ó¿Û·. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‚ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÂÓÒ Ë ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘. H P›Ù· ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ fiÙÈ Ù›ÔÙ· Â¿Óˆ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ŸÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÂΛ ¤Íˆ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘. AÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ʈӿ˙ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ‚fiÌ‚Ô, Û·Ó fiÏ· fiÛ· ‚ϤÂÈ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÓÂÚfi.

103


L A U R I E

F O O S

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Î·È Ë ›‰È·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÛËÌ¿‰È·. £˘Ì¿Ù·È ÙȘ ̤Ú˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙˆÓ Î·ÚÔÙÛÈÒÓ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ŸÌˆ˜ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·ıfiÏÔ˘, Ϙ Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘, ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÁ˘ÌÓÒÛÂÈ ·fi οı ¿Ì˘Ó·. ™¿ÓÈ· ÌÔÚ› È· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÎÏ¿„ÂÈ. K·È ÌÂÙ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô T˙ÔÚÙ˙, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÛΛÙÛ· ÙÔ‡ οÔÙ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û·Ó ÛÎÏ¿‚Ô˜. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘, ÓÈÒıÂÈ ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘. TÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. TÚÒÓ ٷ ‰ËÌËÙÚȷο ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™Î¤ÊÙÂÙ·È, ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÔÓÙ·˜, fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ˙ÂÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈ· Ì‹ÙÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Âӈ̤ÓÔ˘˜. H AÓÙ¤Ï ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÚÙ·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ï¢Îfi Ù˙ÈÓ Î·È ÛÊȯٿ ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·. ŸÙ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, Ë P›Ù· Â›Ó·È Ì ÙÔ ËÚÔ‡ÓÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷÈ› ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÔ˘ÎÈ¿ ÔÌÂϤٷ˜. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘, Û·Ó Ó· „¿¯ÓÂÈ Î¿ÙÈ, Ô˘ η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ. AÚÁfiÙÂÚ· Ë P›Ù· ÛΤ-

104


E X

U T E R O

ÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË Ù˘ Ê¿ÓËÎÂ Û·Ó Ó· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠·ÚÁ‹ ΛÓËÛË, Û·Ó Ó· ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ οÌÂÚ·Ì·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘, Ô˘ ¿ÁˆÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ï¿ÓÔ-Ï¿ÓÔ. OÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÔÌ›¯ÏË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ï¢Îfi ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔÓ ÏÂΤ ·fi ·˘Á¿ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ï¢΋˜ ÌÏÔ‡˙·˜ Ù˘. AÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ AÓÙ¤Ï, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÎÏ·›ÓÂ Ë Ì›· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ¿ÏÏ˘. AÎfiÌË Î·È Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÈÓËı›, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÎÏ¿„ÂÈ. “EÛ‡ ›۷Ȕ, ϤÓ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ·. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù·. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë P›Ù· ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï ·fi ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ. H P›Ù· ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‚ϤÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘, Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙, ‹ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿Ó‰Ú·. AÌ›ÏËÙ˜, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Î¿ıÔÓÙ·È. H P›Ù· ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÈÚÔ‡ÓÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÔÌÂϤٷ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ù·˝˙ÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·˘ÁÔ‡ ·fi ÙÔ È¿ÙÔ Ù˘. “K¿ÔÈÔ˜ Ó· ʈӿÍÂÈ ÙÔÓ MÔÌ Â‰Ò Ì¤Û·!” Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó. “A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË!” H AÓÙ¤Ï ÙÚÒÂÈ Ù· ·˘Á¿ ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ, Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ ۷ηÎÈÔ‡ Ù˘ P›Ù·. H P›Ù· ÓÈÒıÂÈ Â˘ÁÓÒ̈Ó, Ô˘ Ù·˝˙ÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï. M·˙‡ÂÈ Ì ÙÚ˘-

105


L A U R I E

F O O S

ÊÂÚfiÙËÙ· Ù· ·˘Á¿ Ì ÙÔ ËÚÔ‡ÓÈ Ù˘ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ËÚÔ‡ÓÈ Ì ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÊÚÔÓÙ›‰·. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ Ô T˙ÔÚÙ˙ ¤ÙÚˆÁ „›¯Ô˘Ï· ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Î·È Â›¯·Ó „‹ÛÂÈ ÌÈÎÚ¿ ΤÈÎ. K·ıÒ˜ ¤ÁÏÂÈÊ ٷ „›¯Ô˘Ï· ·fi ÙËÓ ·Ï¿ÌË Ù˘, Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¤Î·Ó ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÂΛÓË ‰ÂÓ Â›¯Â ÓÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. E‡¯ÂÙ·È Ó· ›¯Â ¤Ó· ÌÔÏ ‰ËÌËÙÚȷο Ó· Ù·˝ÛÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï, ·ÏÏ¿ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ù˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ÁfiÓ· Á¿Ï· ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. “º˘Ï¿ÍÙ ϛÁË ·fi ·˘Ù‹ ÙË „˘¯È΋ Â·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ ÛfiÔ˘”, ÙÔ˘˜ „Èı˘Ú›˙ÂÈ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ÊˆÓ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙. H P›Ù· ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ı·Ì¿ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ÂÂȉ‹ ÙȘ ›‰Â Ì·˙›, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎÂ. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiψÓ, fiÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ‰‡Ô ·ÚfiÛˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎfiÏÔ Á˘Ó·›Î˜, ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÙ·Ó Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ï›Á· ÏÂÙ¿, ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ë AÓÙ¤Ï ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ. H P›Ù· Ù˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á‡Úˆ Ù˘ Î·È Ì·˙› ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, fiÔ˘ οıÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· η˘Ù¿ ÊÒÙ·. O οÌÂÚ·Ì·Ó Î·ÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÛÙÔ ¤ÙÔ Ù˘ οı ÌÈ·˜ ÙÔ˘˜. H P›Ù· ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÚÔÛ·ı› ÛÎÏËÚ¿ Ó· ÌËÓ Ê·Ó› Ë ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÈÒÓ, Ë AÓÙ¤Ï ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ P›Ù·˜ Î·È ÙÚ›‚ÂÈ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Áfi‚· Ù˘ ÛÙ˘ P›Ù·˜. H P›Ù· ¯·-

106


E X

U T E R O

ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È ÓÈÒıÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¶fiÛÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ›ӷÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È, fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ¿, ÚÈÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â˘Ù˘¯›·. “ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘”, ϤÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ‚·ıÈ¿ ʈӋ, “ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÌÔ˘, Ô˘ ÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi Ù˘ fiÚÁ·ÓÔ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù‹˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹˜ Ù˘”. TÔ ÎÔÈÓfi ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ. MÂÚÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·Ï›. H P›Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÂÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ˘, fiÔ˘ οıÂÙ·È Ô T˙ÔÚÙ˙ Ì ÙÔ ÌÏÔΠۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. E‰Ò, Ì ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ó· ÙÚ¤ÌÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi οıÈÛÌ·, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘. OÈ Á˘Ó·›Î˜ οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. E›Ó·È, ÛΤÊÙÂÙ·È, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ. T˘ οÓÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÛËΈı› Î·È Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ÒÛÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ η‚¿ÏÔ˘ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÒÚÈÛÌ·.

107


L A U R I E

F O O S

H P›Ù· Ù˘ ÁÓ¤ÊÂÈ Î·È Ë AÓÙ¤Ï ÛËÎÒÓÂÙ·È, Ì οÔÈ· ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÂÓÒ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘. “™Î¤„Ô˘ fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÒÛÂȘ”, Ù˘ ϤÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ̤۷ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. P›¯ÓÂÈ ÛÙË P›Ù· ¤Ó· ‚ϤÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ Î·Ù·ÓfiËÛË. H AÓÙ¤Ï ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ì ٷ fi‰È· ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÓÔÈÁ̤ӷ, ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Ï›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ Ù˙ÈÓ Ù˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. “KÔÓÙÈÓfi!” Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È, ÂÓÒ Ë Î¿ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂΛ, Ë P›Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÔ› Ë ·Ó¿Û· Ù˘, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ ˘ÔʤÚÂÈ Ë AÓÙ¤Ï ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘. H οÌÂÚ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛˆÚÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ˘, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘. H ÓÙÚÔ‹ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë Á‡ÌÓÈ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Ï¿ÌÂÈ Û·Ó ·ÂÈÏ‹ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘. “A˘Ùfi Ó· ÛÔ˘ Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ·!” ʈӿ˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙, Î·È ÙfiÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÏÔΠۯ‰›Ô˘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛΛÙÛÔ Ù˘ ̷ڷ̤Ó˘ ÛÙ‡Û˘ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÊÒÙ· Ù˘ οÌÂÚ·˜. H P›Ù· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. BϤÂÈ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙËÓ Û˘ÁÎÚ·Ù›, ·ÙÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËı›.

108


E X

U T E R O

“ÕÊËÛ¤ ÙÔÓ”, Ù˘ ϤÂÈ, ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘, ÂΛ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ·fi ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ. ™ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. “£· ›̷ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ Ì·˙› ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ”. ¶ÚÈÓ ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ë P›Ù· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï ÛÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ¢ˆÌ¿ÙÈÔ. “°È· Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙”, Ù˘ ϤÂÈ, “ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙÚ·‚‹ÍÂÈ. H ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. A˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· ·›Ì·”. H AÓÙ¤Ï ·Ï¿ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙË P›Ù· ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. “™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó·”, ϤÂÈ Ë AÓÙ¤Ï. “XˆÚ›˜ ÂΛÓË ÙË Ì‹ÙÚ·, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ٛÔÙ·”. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ·. H P›Ù· „¿¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÁÈ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ Î·È ÏÂÚÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ì ‚ÈÔÏÂÙ› ÎÚ·ÁÈfiÓ. ¶›Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ Ó· „¤ÏÓÔ˘Ó, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· Û·Ó‰¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·Ï›ÎÈ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜. •·ÊÓÈο, ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÍÂοı·Ú·, fiˆ˜ Ù· ›¯Â ‰ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚÈÓ, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘.

109


L A U R I E

F O O S

“ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓ”, ϤÂÈ ÛÙËÓ AÓÙ¤Ï ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. “AÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛ, ÛÙËÓ ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ·, ›‰· ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ Ó’ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, ηı·Ú‹ Î·È ÚÔ˙, fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÔÙ¤ ÚÈÓ. KÔ›Ù· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÛΤÊÙËη, Ì ٷ ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì ÙȘ ¿Ó˜. K·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·, Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿. ◊ÍÂÚ· fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Í·Ó¿ Ë ›‰È·”. H P›Ù· Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·fiÙÔÌ· Î·È ·Ó¿‚ÂÈ ÙË Ì˯·Ó‹. H AÓÙ¤Ï È¿ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È ÚÈÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÁÂÏ¿ÓÂ. ¶›Ûˆ ÙÔ˘˜, ̤۷ Û ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ ÛÎfiÓ˘, Â›Ó·È Ô T˙ÔÚÙ˙, ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛΛÙÛÔ, Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í ÁÈ· ÂΛÓË, Û·Ó ÛËÌ·›·. “O £Âfi˜ Ó· Ê˘Ï¿ÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘”, ϤÂÈ, ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ AÓÙ¤Ï Î·È ·ÙÒÓÙ·˜ Ù¤ÚÌ· ÙÔ Áο˙È. M¤Û· Û fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ÛΤÊÙÂÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ï¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ˆ˜ ÙÔÓ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ, ÁÈ· ¿ÓÙ·, ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. TfiÙÂ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó.

110


¢ø¢EKA

KA§E™MENE™ TOY NONTEPMAN TPE¶ONTAI ™E ºY°H

™Â ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰È¿‚·Û ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ηÏÂṲ̂Ó˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜, ·fi ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÛfiÔ˘ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÔÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ›‰·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ ÌÈ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜. H Á˘Ó·›Î·, ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ˆ˜ P›Ù·, Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙȘ ηډȤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 111


L A U R I E

F O O S

Ì ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÎˆÛ ÙË ÁÚÔıÈ¿ Ù˘ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í ÚÔ‰fiÙË fiÏˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™Â ·¿ÓÙËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, Ô Î‡ÚÈÔ˜ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “A˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, Ë AÓÙ¤Ï Î·È Ë P›Ù·, ‹Úı·Ó Û Â̤ӷ Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. E›Ó·È ηı‹ÎÔÓ ÌÔ˘, ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, Ó· ˆ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. K·È ÙÔ ¤Î·Ó·, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û· ηχÙÂÚ·, ÂÓÒ ÂΛӘ Ì ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘, Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· ¤ÁÚ·Ê ÈÛÙÔÚ›·... H Ì‹ÙÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó’ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ó ÛοÛÂÈ, Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ P›Ù· ı· ›¯Â ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ·ÛÊ·Ï‹ ̤۷ Ù˘ Î·È Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ AÓÙ¤Ï ı’ ¿ÓÔÈÁÂ Î·È ¿ÏÈ”. ¢ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ P›Ù·˜, ÁÓˆÛÙfi ·Ï¿ ˆ˜ T˙ÔÚÙ˙, ÁÈ· οÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ı·٤˜ ϤÓ fiÙÈ ÙÔÓ Â›‰·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ, Ì ͢ÏÔÎ¿Ú‚Ô˘ÓÔ, ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù· Ô˘Ï¿ Û ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜.

112


¢EKATPIA

H

P›Ù· Î·È Ë AÓÙ¤Ï ÎÏ›ÓÔ˘Ó ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û ¤Ó· ÌÔÙ¤Ï Ì „‡ÙÈη ÔÓfiÌ·Ù·, X¿ÚÈÂÙ Î·È °ÎÏfiÚÈ·. §¤Ó ÛÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ï, Ì ¯·ÌËϤ˜ ʈӤ˜, fiÙÈ Â›Ó·È ·‰ÂÚʤ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ‹Û˘¯Ô ηٷʇÁÈÔ, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜, °ÎÏ¿ÓÙȘ. “ÿÛˆ˜ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·”, ϤÂÈ Ë AÓÙ¤Ï. “XÙ˘‹ıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û¿ÈÔ˘ ÊÚÔ‡ÙÔ˘. ŒÓ· ·ÏÏfiÎÔÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·”. H P›Ù· ÙËÓ ÛÎÔ˘ÓÙ¿ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Ì ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· Ù˘, ÁÈ· Ó· Ù˘ ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·Ú·ÙÚ·‚¿ÂÈ. H ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ηϿıÈ Ì ÊÚÔ‡Ù·, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘. “E‰Ò ÂÛ›˜ ¤¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· Û·˜”, ϤÂÈ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÎfiÔ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘, “Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛÓË ÙË ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î· Î·È ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. EÏ›˙ˆ”, ϤÂÈ Ë Á˘Ó·›Î·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·-

113


L A U R I E

F O O S

Ï¿ıÈ, “fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ôχ ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Û·˜”. H P›Ù· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì·˙› ÚÔ˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó, Û·Ó Ì·ıËÙÚÈԇϘ. M¤Û· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ì ٷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÛˆÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·, Ì·ÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ Ù· Ì‹Ï· Î·È ÂÙÒÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜. “K·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜”, ϤÂÈ Ë AÓÙ¤Ï ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο, “οÔÙ ›ÛÙ¢· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó”. °È· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜, ̤ÓÔ˘Ó Í·ψ̤Ó˜ ÛÙ· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó. TÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛΤÊÙÂÙ·È Ë P›Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ϤÍÂȘ. ¶È¿ÓÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Î·È Ù· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯·Û ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›, Î·È ·Ï¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó’ ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı›. ¶fiÛÔ ˆÚ·›· ı· Â›Ó·È Ó· ͢Ó¿˜ ¯ˆÚ›˜ ¤Ó· Û¿ÎÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ì ÙÔ ¤Ô˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÂÚ·Ù¿ÂÈ Í˘fiÏËÙË Î·È ÓÈÒıÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ¯·Ï› ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ οو ·fi Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Ë AÓÙ¤Ï Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, fiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÂÈ. ŸÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ‚ϤÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÛÔÎ ÛÙÔ

114


E X

U T E R O

ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÂΛÓË Î·È Ë P›Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ÛÎËÓ‹. E›¯Â Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô PÔÓÙ Ì οÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ı· ‰È¿‚·˙ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ù˘ ¤‰ÂÈÍ οÔÈÔ ÛËÌ¿‰È fiÙÈ Ù· ›¯Â ηٷʤÚÂÈ. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ï‹ Ì·˙› ÛÔ˘, ¯·Ú¿˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ï, ·Ó Ì ¿ÊËÓ˜. EÓÒ Ë P›Ù· ÎÔÈÌ¿Ù·È, Ë AÓÙ¤Ï ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ηÏÏÈÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ‚È¿˙ÂÙ·È. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÔÈÔ˜ Ó· Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÈ ·ÏÏÈÒ˜. AÁ·ËÙ¤ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, Z‹Û·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. MËÓ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˙‹Û·ÌÂ. AÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÎfiÏÔ ÌÔ˘, ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. AÎfiÌË Î·È ÂÛ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ. M¿˙„ ٷ ÛÊ˘ÚÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ‚Ú˜ ¿ÏÏÔÓ ÎfiÏÔ. ◊ ¿ÓÔÈÍ Ì ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÔ˘ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Á˘Ó·›Î·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó¿¯ÂÈ, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Â̤ӷ. A˘Ùfi˜ Ô ÎfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ È· ÁÈ· ÂÛ¤Ó·. M ·Á¿Ë, AÓÙ¤Ï

115


L A U R I E

F O O S

•¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë P›Ù· ‰ÂÓ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. Œ¯Ô˘Ó È· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ „˘¯È΋˜ Â·Ê‹˜. ŸÙ·Ó Ë AÓÙ¤Ï ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ë P›Ù·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ. E›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ‚·ıÈ¿˜ ηٷÓfiËÛ˘, ÛΤÊÙÂÙ·È Ë AÓÙ¤Ï, Ô˘ ÌfiÓÔ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, Ë AÓÙ¤Ï ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ› ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. M¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Û Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ·‰Ôı›, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ¯·ı› Ë Ì‹ÙÚ·. ™¤ÚÓÂÈ Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ. BÁ¿˙ÂÈ ¤Ó· Î·È ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ÎÔ˘Ù›. ŒÙÛÈ, Û·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘Ìϋڈ̷ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘. K·ıÒ˜ ¤ÊÙÂÈ, ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‹¯Ô, Ô˘ ·ÓÙ˯› ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.

116


¢EKATE™™EPA

H

§Ô‡ÛÈ Í˘Ó¿ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Ó· Â›Ó·È Í·ψ̤ÓË ·Î›ÓËÙË ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ï¿ ÎÔÈÌ¿Ù·È ‚·ÚÈ¿, ÌÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ¿ÁÚ˘ÓË fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. AÏÏ¿, fiÙ·Ó ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ Ì ÙÔ Á˘ÌÓfi fi‰È Ù˘, Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ‰ÂÓ ·Ó·Ó¤ÂÈ È·. “ø, ™ÔÊ›·”, ʈӿ˙ÂÈ, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÚÔıȤ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, “‹ÛÔ˘Ó Ë ÌfiÓË Ô˘ ‹ÍÂÚ Ò˜ Â›Ó·È Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á›˜”. ¶¤ÊÙÂÈ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È ÎÏ·›ÂÈ. H ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓË ·fi ÙÔ ·›Ì· Ù˘ §Ô‡ÛÈ, Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ӷ ·fi ÍÂڷ̤ÓÔ ·›Ì·. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛ¿ıËÛ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ Ó· ÁÏ›„ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ù˘ §Ô‡ÛÈ. H ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚËṲ̂ÓË, Û·Ó Ó’ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘ fiÏË Ë ıÏ›„Ë

117


L A U R I E

F O O S

Ù˘ §Ô‡ÛÈ. TËÓ Ù˘Ï›ÁÂÈ Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. AÎfiÌË Î·È ÔÈ ÛÎ˘Ï›ÙÛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÛÊ·Ï›˜, ÛΤÊÙÂÙ·È, ̤۷ Û ·Ó·ÊÈÏËÙ¿, fiÛÔ ÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓË ÂΛ ¤Íˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·›Ì· ¯¤ÚÈ Ù˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜, ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ë ™ÔÊ›· ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ù¿‚È, Ò˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÍÂı¿‚ÂÈ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ù· Ù·ÌfiÓ Ù˘ §Ô‡ÛÈ, Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó οÔÈÔ ‚Ú·‚›Ô. K·È ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÏÈÎË È· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÚˆÙÈ΋ ¤Í·ÚÛË, Ô˘ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡. ÿÛˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙËÓ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÂÚÈο ÎÔ˘Ù¿‚È·. OÈ ˙ˆ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ›¯Â ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ. ◊, ›Ûˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÛˆÛÙfi ·Ó ÙËÓ Â›¯Â ÛÙÂÈÚÒÛÂÈ. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Â›¯Â ÛÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ, ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ¶ÚÈÓ ÛÎÂÊÙ› ÙÈ Î¿ÓÂÈ, ÙËÏÂʈÓ› ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘. ŸÙ·Ó Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ë §Ô‡ÛÈ Ï¤ÂÈ Ì ÛÈÁ·Ó‹ ʈӋ fiÙÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fiÛÔ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂΛÓË, fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÏËÁˆÌ¤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‰ÚÔÌË. “¶Â˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ó ı¤ÏÂÈ Î·Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË”, ϤÂÈ, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÙÛ¤Ù˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· fi‰È· Ù˘ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›Ì· Ó· ÔÚÌ‹ÛÂÈ Û·Ó ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜, “ͤÚÂÈ Ô‡ ı· Ì ‚ÚÂÈ”.

118


E X

U T E R O

O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ë ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì‹Ó˜, Ë §Ô‡ÛÈ ı’ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. °È· ¤Ó· ÏÂÙfi ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È Ë §Ô‡ÛÈ Ì¤ÓÂÈ ÂΛ Ì ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ù˘ Î·È ÙË ™ÔÊ›· Ù˘ÏÈÁ̤ÓË Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Û·Ó ‰ÒÚÔ, ÛÙ· fi‰È· Ù˘. “H ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ”, ϤÂÈ „Èı˘Ú›˙ÔÓÙ·˜, “fi¯È fiÛÔ ÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ¤Íˆ. AÎfiÌË Î·È Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ı‡Ì· Ù˘”. KÏ·›ÂÈ, ÂÓÒ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ ·˘Ù› Ù˘ ÁÏ˘Î¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ·ÚËÁÔÚÈ¿˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. “ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂËÚ·ÛÙ› ·’ ·˘Ùfi”, Ù˘ ϤÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛȈ‹. “TÔ ÛfiÔ˘ ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏÔ˘˜”. TfiÙ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È Ù˘ ϤÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ οÌÂÚ·ÌÂÓ Ó· ÌÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÎÔÓÙ¿ Ù˘. “A˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ”, Ù˘ ϤÂÈ Î·È Ë §Ô‡ÛÈ Û˘ÌʈÓ›, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ™ÔÊ›·. OÈ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·fi ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·Ó ‰¿ÎÚ˘·. ™Î›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÙÔ ‚¿˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. M ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·.

119


L A U R I E

F O O S

“TÚ·‚‹ÍÙ ÌÂ, Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÂÙ”, ϤÂÈ, ηıÒ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·, “·ÏÏ¿ ·Ê‹ÛÙ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ ‹Û˘¯Ë”. K¿ıÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó. MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ô˘ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÓÈÒıÂÈ Û·Ó Ó· ÙÔÓ Í¤ÚÂÈ ‹‰Ë, fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì›· ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Ó· οÓÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ŸÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘. K·È ˆ˜, ̤۷ Û fiÏ·, ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ· Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÍÔ›Ûˆ Ù˘ Î·È Ó· ηı·Ú›˙ÂÈ, fi,ÙÈ ¿ÊËÓ ›Ûˆ Ù˘. MfiÓÔ ÌÈ· ÛÎ˘Ï›ÙÛ·, ÛΤÊÙÂÙ·È, Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ÙfiÛË ·ÊÔÛ›ˆÛË. O οÌÂÚ·Ì·Ó ÙÚ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ·ÏÒÓÂÈ Ì¤Èη ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÈ‹ Ô‡‰Ú·˜. °˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘. H §Ô‡ÛÈ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÛÙË ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ù· ÂṲ̂ӷ ‚Ϥʷڿ Ù˘. H Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘, ÛΤÊÙÂÙ·È, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÛÒÛÂÈ. “KÚ¿ÙËÛ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘”, Ù˘ ϤÂÈ Ô Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó, “Î·È ·Ï¿ ¿Û ÙÔ ·›Ì· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ”. EΛÓË ÁÓ¤ÊÂÈ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ì ¤Ó· ÏÂڈ̤-

120


E X

U T E R O

ÓÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ. K¿ıÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜, Ì ÙÔ ·›Ì· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÏÈÌÓԇϘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·˘ÙÈ¿ Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜. O PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÔÚÌ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ¤Ó· ηϿıÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. “BÔ‹ıËÛ¤ Ì·˜ Ó· ‚Úԇ̠ÂΛӘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜”, Ù˘ ϤÂÈ, Ì ÙËÓ ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘ Ó· ÙÂÓÙÒÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ˘, “Î·È ı· ÛÔ˘ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Û·ÏÔ”. H §Ô‡ÛÈ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ·. AÏ¿ ÚÔ˘Ê¿ÂÈ ÙË Ì‡ÙË Ù˘, ηıÒ˜ Ô Ì·ÎÈÁÈ¤Ú Ù˘ Ô˘‰Ú¿ÚÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ Ù˘ Ì ÚÔ˘˙. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ fiÏÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ·›Ì·, ϤÂÈ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. £¤ÏÔ˘Ó ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Û˘ÌfiÓÈ· ÁÈ· ÙË §Ô‡ÛÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÓËÛ˘¯›·. H ·ÓËÛ˘¯›· ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. “BϤÂȘ ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ì‹ÙÚ·”, ϤÂÈ Ô Ì·ÎÈÁȤÚ. “Œ¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û¿Ì οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË”. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¯ÙÂÓ›˙ÂÈ Ó¢ÚÈο Ù· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ë Î¿ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÚ·‚¿, Ë §Ô‡ÛÈ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ì ÌÔÓfiÙÔÓË, ¯·ÌËÏ‹ ʈӋ. A˘Ù‹ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ‹Ù·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÂÚÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· — ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÔÈΛԢ ¿Ó‰Ú· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘, ÙËÓ ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Û·ÏÔ˘, ÙÔ Î‡Ì· fiıÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜. AÏÏ¿ ÙÒÚ·

121


L A U R I E

F O O S

ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ Ù˘, Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ̈ÚÒÓ Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó. “¶fiÙ ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Û¤Ó·;” ÚˆÙ¿ÂÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·›Ì·Ù·. EΛÓË ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È ÌÂÙ¿ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. “ŸÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘”, ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ. H οÌÂÚ· ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· Ï¿ÓÔ Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘, Ô˘ ‚ÚÈÛÎÂÙ·È ÓÂÎÚ‹ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Û·‚ÂÈ Î·È ·Ê·ÈÚ› ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜. Kfi‚ÂÙ·È Ë ·Ó¿Û· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Û·Ó ÛÙ¿Ì· Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¿Óˆ Ù˘, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÂÏ¿ÓÈ Â›¯Â Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. “¶¿Ú ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi Û’ ·˘Ùfi”, „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ §Ô‡ÛÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘, fiˆ˜ οıÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, Î·È Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ̤۷ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ·fi ·›Ì· Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, ÛËÌ·‰Â̤ÓË ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. AÓ·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î·È ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘. K·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ı· η٤ÏËÁ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ì ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÔıfiÓË Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù˘. AÎfiÌË Î·È Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆ-

122


E X

U T E R O

fi Ù˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÛËÌ·‰Â̤ÓÔ ·fi ÙË ıÏ›„Ë Î·È Ì ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· fi‰È· Ù˘, fiÏ· ·˘Ù¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ÂΛÓË ÊÈÏÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Û·Ó Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙ· ·Ï‹ıÂÈ· Ë ›‰È· ÂΛ, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· Ù˘ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙË ıÏ›„Ë, ÌÂÁÂÓı˘Ì¤ÓË Î·È ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙˆÓ 26 ÈÓÙÛÒÓ. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰È·ÎfiÙÂÈ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ ÙË ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘. “ŸÔ˘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ· ÙÒÚ·”, ϤÂÈ, “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÂΛ ¤Íˆ, Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ·fi ·˘Ù‹”. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ϤÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. H §Ô‡ÛÈ ÛÎÔ˘›˙ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ÓÈÒıÂÈ ÙÔ ·›Ì· Ó· ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ̤۷ Ù˘, ηıÒ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛfiÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ô˜ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ï¿ÓÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ P›Ù·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÛfiÔ˘, ηıÒ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ‚ϤÌÌ·. Õ‰ÂÈÔ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ̤۷ Ù˘ È·. ™·Ó Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘, Ó· Ù˘ Ù· ›¯Â ¿ÚÂÈ fiÏ· ʇÁÔÓÙ·˜.

123


¢EKA¶ENTE

T

Ș ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ P›Ù·˜, Ô X¿ÚÈ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔ˘ ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ ›ӷÈ. M¤Û· Û ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ‰‡Ô ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ·ÚÂÓԯϋıËÎ·Ó ·fi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·Ó. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÛÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ X¿ÚÈ”, ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, “·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘”. O X¿ÚÈ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· Ó¤· Ì fiÛË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ. ¶·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ Î·È Î·ı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô

124


E X

U T E R O

ÙÔ˘ ·’ fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ Cheerios. ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, ÛΤÊÙÂÙ·È. K¿ÔÈÔ˜, Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÚÈ„ÔÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ, Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÚfiÛˆÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ P›Ù·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·Ô‡ÙÛÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ‡ÛË Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘. K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ¤Ó· ÛÎÈṲ̂ÓÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙË P›Ù·. X·˚‰Â‡ÂÈ Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘ Ù· fiÌÔÚÊ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Ó· Ï¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiˆ˜ Â›Û˘ ı˘Ì¿Ù·È Ò˜ ÛÎÏ‹Ú˘Ó ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÛÙËÓ Î·Ïˆ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› Ù˘, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯¿ıËΠÁÈ· ¿ÓÙ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ η΋˜ ̤ڷ˜ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿. T· Ú¿ÊÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿, Ì ٷÎÔ‡ÓÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË Î·È ‡„Ë. O ˆÏËÙ‹˜, ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· M¿ÚÙÈ, ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ. “E, X¿ÚÈ”, ʈӿ˙ÂÈ Ô M¿ÚÙÈ, ηıÒ˜ Ô X¿ÚÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂ-

125


L A U R I E

F O O S

Ù·È, “Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ¤‚Á·ÈÓ˜ οÔÙ Ì ÙËÓ AÓÙ¤Ï;” O X¿ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. TÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ M¿ÚÙÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È È‰ÚˆÌ¤ÓÔ, Ì ¤ÓÙÔÓ· ÛËÌ¿‰È· ¤Í·„˘. O X¿ÚÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹, ÙËÓ ¿ÏÏÔÙ ÙÔÏÌËÚ‹ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘, ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÛÊÚ›ÁÔ˜ ÙÔ˘. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ò˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·Ú¿ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ η¤ÏÔ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÌÈ·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜. “N·È”, ϤÂÈ Ô X¿ÚÈ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ. ™¯Â‰fiÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ¤Íˆ, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ Ó· ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ Í·Ó¿. T· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙË¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. “¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ÔÙ¤ ÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ·;” O X¿ÚÈ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ì ÙÔ ÛÎÈṲ̂ÓÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ È·. “ŒÓ·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ”, ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ô X¿ÚÈ ÙÚÒÂÈ ¤Ó· ÌÔÏ Cheerios, ÂÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Âȉ‹ÛÂȘ. MÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ϤÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·ÎfiÌË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›, ϤÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-

126


E X

U T E R O

ÊÔ˜ — ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ·, ¤Ó·˜ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÏÔ˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·ÈÌÔÚÚ·Á› Ë ÓÂÎÚ‹ ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. “A˘Ùfi Í·Ó·¤˜ ÙÔ”, ÌÔÓÔÏÔÁ› Ô X¿ÚÈ. NÈÒıÂÈ Ó’ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ηٷÈ› Ù· ‰ËÌËÙÚȷο, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÏ¿„ÂÈ. ¶·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi fiÛ· ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙË P›Ù·, ·ÏÏ¿ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ÛÙËÓ Î·Ïˆ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ˙ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó’ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ì·‡ÚË ÔıfiÓË.

127


¢EKAE•I

Œ

Ó·˜ Ó·Úfi˜ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÂÓfi˜ ÌÔÙ¤Ï Ì ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Ì‹ÙÚ· ‰Â̤ÓË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. H ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ï Î·Ù·ı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‚ڋΠÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ·ÈÌÔÚÚ·Á›. O ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜. H ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË (Ï‹ÚˆÛ Ì ÌÂÙÚËÙ¿) Î·È ÙÔÓ Î·ÏËÓ‡¯ÙÈÛÂ. “£˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ÛΤÊÙËη”, ϤÂÈ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜, “fiÙÈ Î¿ÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ ı‡ÌÈ˙ ·›Ì·, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó”. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‚ڋΠÙÔÓ Ó·Úfi ¿Ó‰Ú· ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÂÓfi˜ Á›ÙÔÓ· ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ï fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤·È˙ 128


E X

U T E R O

‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. OÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ϤÓ fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ì‹ÙÚ· Î·È ÌÈ· ‚·Ï›ÙÛ· ÁÂÌ¿ÙË ·fi Á˘Ó·ÈΛ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·. TÔ Î›ÓËÙÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ϤÓÂ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʋ̘ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ¤Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. AÁ·ËÙ‹ §Ô‡ÛÈ, ¤ÏÂÁ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘, ·Ó ˙Ô‡Û·.

129


¢EKAE¶TA

E

›Ó·È ۯ‰fiÓ ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Á‡̷ ÙÔ˘ M¿ÚÙÈ, fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. Afi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔÓ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ÎfiÏÔ ÂÍ·Ê·Ó›ÛıËÎÂ, Ô M¿ÚÙÈ ÌÔÚ› Î·È ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÂΛ Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ Ô X¿ÚÈ, Î·È ÙÚÒÂÈ Ì·ÁÈ¿ÙÈη Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ÙfiÓÔ. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷӷψ٤˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ, ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ X¿ÚÈ. K·Ù¿ ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÙÂ Ô X¿ÚÈ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠÙfiÛÔ ·‰˘ÛÒËÙ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ¯¿ıËÎÂ Ë Ì‹ÙÚ·. AÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ

130


E X

U T E R O

ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ Û˘ÌÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ. O ¿Ó‰Ú·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Û·Ó Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ. O M¿ÚÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ó· ‚ϤÂȘ Ù¤ÙÔÈ· ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ̤۷ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Ì·Ó›· ÁÈ· Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı˘Ì¿Ù·È ÙË ™¿Ú·, ÁÈ·Ù› Î·È ÂΛÓË Â›¯Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÌÌ·. TËÓ ™¿Ú·, Ô˘ ÙÒÚ· ›¯Â ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiϘ Ù˘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÈÒÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÓÙ·ÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‡ÓÙÔÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ AÓÙ¤Ï. AÓ Î·È ÙfiÙÂ, ‹ÍÂÚ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ‡ÎÔÏ·. “MÔÚÒ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ;” ÚˆÙ¿ÂÈ Ô M¿ÚÙÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹. E˘Ù˘¯Ò˜, ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ·›˙ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ È¿ÓÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù· ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ÙfiÓÔ. O ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. “E›Ì·È ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi˜”, ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ‰˘Ó·Ù¿, Í·ÊÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, “ηÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ·, Â›Ó·È Ó’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÌÂÚÈο Á˘Ó·ÈΛ· ·Ô‡ÙÛÈ·”. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô M¿ÚÙÈ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ·. MÂÙ¿ ·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ

131


L A U R I E

F O O S

¿Ó‰Ú· ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔηÏ› Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·ÛٿوÛË. KÚ¿Ù· Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·Ô‡ÙÛÈ· Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈ. AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ÙfiÓÔ. O ¿Ó‰Ú·˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· Áfi‚˜, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿. “£· ¿Úˆ fiϘ fiÛ˜ ¤¯ÂÙ”, ϤÂÈ Î·È ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹. O ÙfiÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÏÂÚÒÓÂÈ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ M¿ÚÙÈ. O M¿ÚÙÈ Ï¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· fiÙÈ, ·Ó ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÌË, ·˘Ù¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚÂÎÙÈÌËı› Î·È fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ì·Ó›· ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ì ÚfiÛηÈÚË ·Í›·. M¤Û· ÙÔ˘, ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ı’ ·Ô¯ˆÚÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ˆ‰Âο‰· ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙›. “TÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· ¤Ó· ˆÚ·›Ô ˙¢Á¿ÚÈ ÏÂ˘Î¿ Û·Ó‰¿ÏÈ·”, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô M¿ÚÙÈ, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û·Ó‰¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜. “◊ ÙÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ì·‡Ú˜ ÌÂٷ͈٤˜ Áfi‚˜ ÛÙÈϤÙÔ;” AÏÏ¿ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÁÓ¤ÊÂÈ ·ÚÓËÙÈο, ·Ú¿˙ÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜ Î·È ÙȘ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ M¿ÚÙÈ. “A˘Ù¤˜ ı¤Ïˆ”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Î·È Ô M¿ÚÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË.

132


E X

U T E R O

™ÙËÓ ·Ôı‹ÎË, Ô M¿ÚÙÈ Î·Ù‚¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Î·È Ù· ÛÙÔÈ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. MÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿, ÌÔÓÔÏÔÁ›, Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› Ó· ÂÙ·¯Ù› ·fi ̤۷. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙›, Ù˘ÏÈÁ̤ÓË Ì¤Û· ۠ϢÎfi ¯·ÚÙ› Î·È Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÈfiÁÎÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› Ù˘, ÛΤÊÙÂÙ·È, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ʇÁÂÈ Ì·ÎÚÈ¿. Œ¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ‰ÂηÂÙ¿ ˙¢Á¿ÚÈ·, fiÏ· ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÙ¿. O M¿ÚÙÈ Ù· ÌÂٷʤÚÂÈ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È Ù· ÛÙÔÈ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. O ¿Ó‰Ú·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·-¤Ó· Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ Î·È Ù· ÂϤÁ¯ÂÈ, Û·Ó Ó· ‰È·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô M¿ÚÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· Ù’ ·Ô¯ˆÚÈÛÙ›. “AÓ ‹ÍÂÚ˜ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οӈ Ì ·˘Ù¿”, ÙÔ˘ ϤÂÈ ¯·ÌËÏfiʈӷ, “‰ÂÓ ı· ¤ÓȈı˜ ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ·”. O M¿ÚÙÈ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Û˘Áηٷ‚·ÙÈο Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. K·ÓÔÓÈο, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ˆÏ‹ÙÚÈ·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô M¿ÚÙÈ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. K·Ù·¯ˆÚ› ÙȘ ÙÈ̤˜ ÌÈ·ÌÈ·, ÏÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Ì ÙfiÓÔ. O ¿Ó‰Ú·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ „ÈÏ¿. “EÏ›˙ˆ Ó· Ù· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Ô M¿ÚÙÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ÙÔ Ï¤ÂÈ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÛÔ ·ÓfiËÙÔ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ. O ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ M¿Ú-

133


L A U R I E

F O O S

ÙÈ Î·È ÙÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Ï˘Ë̤ӷ. BÁ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù›, Û·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡. “E‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·”, ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, “Ë ·fiÏ·˘ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· Î·È ÙfiÛÔ Û¯¤ÛË”. O M¿ÚÙÈ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›, ηıÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È. KÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ Î·È ‚ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ŸÙ·Ó Ô ¿Ó‰Ú·˜ ¯¿ÓÂÙ·È, ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Ì‹ˆ˜ ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ¿‰È Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜. ¶·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ AÓÙ¤Ï Ì ÙÔ Ï¢Îfi ¯ˆÚ›˜ ˙¿Ú˜ Ù˙ÈÓ Ù˘. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ‰¤¯ÂÙ·È Â›ıÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘. EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÛËÌ¿‰È ˙ˆ‹˜ Ù˘ AÓÙ¤Ï. O ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ¿ÚÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â›ÛËÌÔ Û¯fiÏÈÔ. ™ÙÔ ·Ì˘‰Úfi ʈ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ·ÏÈ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙË ™¿Ú·. ÿÛˆ˜ ·Ó ›¯·Ó ¤Ó· ·È‰›, ÛΤÊÙÂÙ·È, fiÏ· Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. NÈÒıÂÈ ¤Ó· fiÓÔ ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë. AÚ¯Èο, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi, fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂ-

134


E X

U T E R O

Ù·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ºÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ÙfiÓÔ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ Ì·ÁÈÔÓ¤˙·˜ ÙÔ‡ ı‡ÌÈÛ ÙËÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. £˘Ì¿Ù·È Ì χË, ˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi. A‡ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú·, ÌÔÓÔÏÔÁ›, Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÈ Ôχ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÁÂ̛ۈ Ù· Ú¿ÊÈ·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. TÚÒÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ÎÈ¿, fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÔÙ¤Ï. °‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘, ϤÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÔÌÔ›ˆÌ· ÌÈ·˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ì‹ÙÚ·˜. “A˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙÚ·‚‹ÍÂÈ”, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜, Î·È Ô M¿ÚÙÈ ÓÈÒıÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ó· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ™ÙÔ ÁÚ·Û›‰È ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ï ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛˆÚÔ› ·fi Á˘Ó·ÈΛ˜ Áfi‚˜, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. O M¿ÚÙÈ ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÊÒÙ· Ù˘ οÌÂÚ·˜, ÛÙÔÓ ˘ÁÚfi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ·¤Ú·, Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó. “◊Ù·Ó ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi˜”, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, “Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘”. H οÌÂÚ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ §Ô‡ÛÈ, ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á›, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Ë AÓÙ¤Ï. O M¿ÚÙÈ Î·Ù·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó.

135


L A U R I E

F O O S

“¶fiÛ· ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· ˘‹Ú¯·Ó;” ÚˆÙ¿ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi. O M¿ÚÙÈ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ Ó· Îfi‚ÂÙ·È, ÙËÓ Ì·ÁÈÔÓ¤˙· Ó· ·ÁÒÓÂÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. “¢ÂηÂÙ¿”, ··ÓÙ¿ÂÈ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, Ô M¿ÚÙÈ Û‚‹ÓÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. B¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÛÔÊ·ÁˆÌ¤ÓÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Ù˘ ÚfiÌ·˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎÏ·›ÂÈ, ÛÈÁ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Î·È ÌÂÙ¿ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ¤ÓÙÔÓ·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ›, Â›Ó·È ÙÔÓ X¿ÚÈ, Ó· οıÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ fiÛÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ‹Ù·Ó, Ô˘ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ AÓÙ¤Ï. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Â›Û˘ Ò˜ fiÏÔÈ ‹ÏÈ˙·Ó ·ÂÏÈṲ̂ӷ Ó· ‚ÚÂı› Ë Ì‹ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·, οı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê¿ÓÙ·˙ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi. H ȉ¤· Î·È ÌfiÓÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ¿‰ÂÈ· Ú¿ÊÈ·, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ.

136


¢EKAOKTø

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, Ë P›Ù· Î·È Ë AÓÙ¤Ï Í˘ÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÂÈÚ‹ÓˆÓ Î·È ÙË Ï¿Ì„Ë ·fi ÎfiÎÎÈÓ· ÊÒÙ· Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó. TÚ›‚Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ıÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙˆÓ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ٷ Á˘ÌÓ¿ fi‰È· ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ¤Íˆ. H P›Ù· Ù˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ Á‡Úˆ Ù˘ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï. NÈÒıÂÈ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘, ÂΛ Ô˘ οÔÙ ˘‹Ú¯Â Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘. “ŸÏ· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó”, ϤÂÈ Ë P›Ù· ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. “º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó”. TÚ·‚¿ÂÈ ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤Íˆ. ™ÙÔ Êˆ˜, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ‚ϤÂÈ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ·fi ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ù˘, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û‚‹ÓÂÈ. H AÓÙ¤Ï ÛÙ¤ÎÂÙ·È ›Ûˆ Ù˘ Î·È ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ù˘. H P›Ù· ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ‚·ıÈ¿. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙÔÓ

137


L A U R I E

F O O S

T˙ÔÚÙ˙, Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ô˘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÌfiÓË ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘, Î·È ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Ù˘. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ, ÛΤÊÙÂÙ·È, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË Û ÙÈ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ. ŒÍˆ ‚ϤÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ï. Afi fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·ÎfiÌË, ·Ó Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ ı’ ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· Û ¤Ó· ÊÔÚÂ›Ô Ì ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·‡ÚË ÔÏfiÛˆÌË Û·ÎԇϷ Î·È ÌÈ· ‚·Ï›ÙÛ· ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·. “£Â¤ ÌÔ˘, AÓ٤ϔ, ʈӿ˙ÂÈ fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡, “Ë Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ ‹ÁÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ οÔÈÔÓ”. AÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ̤۷ ÛÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜. E›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ó· ͤÚÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ¤¯·Û ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ϤÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ó·ÊÈÏËÙ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ, ·Ó ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú·, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·, fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ Ù˘. “H Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘”, ϤÂÈ ÛÙËÓ AÓÙ¤Ï, οو ·fi ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜, “‰ÂÓ Â›Ó·È È· fiÚÁ·ÓÔ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ fiÚÁ·ÓÔ ı·Ó¿ÙÔ˘”.

138


E X

U T E R O

H AÓÙ¤Ï Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ‰›Ï· Ù˘ Î·È ÙËÓ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ··Ï¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ. K¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜, Ë P›Ù· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· Ù˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÏfiÁÈ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·ı·Ú¿ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ϤÂÈ. MÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó, ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ó· ÙËÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Û˘ÌfiÓÈ·˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, ÛΤÊÙÂÙ·È, Î·È ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË ·fi ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ AÓÙ¤Ï. ™’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. MÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, Ë P›Ù· ÓÈÒıÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‹ÚÂÌË ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ·fi ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜. BϤÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï, Ó· οıÂÙ·È Î·È Ó· Ù˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, Ì ¤Ó· Ï˘Ë̤ÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛÌÔÓ‹ Î·È ÏËÛÌÔÓÈ¿, ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ¤ÓÙÔÓË ÂÓÔ¯‹, ÁÈ·Ù› οÔÙ ›¯Â ÌÈ· Ì‹ÙÚ· Î·È ÙËÓ ¤¯·Û ÙfiÛÔ ·ÚfiÛÂÎÙ· Û’ ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. Œ¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›, ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂÙ·ÓÔȈ̤ÓË, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ‚¿Û·Ó· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘. * ¶ÂÚÓ¿Ó ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ó‡¯Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔÓ ‹¯Ô. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ϤÂÈ Ë P›Ù·, Ô˘ ÙËÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ÿÛˆ˜ Ù· Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· „‡¯Ú·ÈÌ· ÌÏ ̿ÙÈ· ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘

139


L A U R I E

F O O S

ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÙˆÓ Á˘·ÏÈÒÓ ÙÔ˘. Y‹ÚÍ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ϤÂÈ ÛÙËÓ AÓÙ¤Ï, Ô˘ ›‰Â ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÙˆÓ Á˘·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ô˘ ›‰Â ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÎÂÓfi ‚ϤÌÌ·, ‰›Ï· Û ÂΛӷ Ù· ÌÏ ̿ÙÈ·. EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ›‰Â fiÛÔ ÈÔ Î·ı·Ú¿ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›ӷÈ. MÈ· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Á˘Ó·›Î· 31 ÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔfi ÛÙË ˙ˆ‹, ¿‰ÂÈ·. H ı¤· ÂΛӢ Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ Ì‹ÙÚ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏfiÛˆÌ˘ Û·ÎԇϷ˜, Ù˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÚÁfiÙÂÚ·, Í·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Î·È ·ÎÔ‡Ó Ë ÌÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘ ¿ÏÏ˘. H P›Ù· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ì¿ıÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÔ‰¤„ÂÈ Ì‹Ó˜, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ì¿Ù·È· ÁÈ· ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ·, ı˘Ì¿Ù·È ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ· ·fi οÔÈÔÓ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ¤ÁÚ·Ê fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi˜ Ì·˙› Ù˘, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÈ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓË ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ˙ˆ‹. “¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂȘ”, ÚˆÙ¿ÂÈ Ë P›Ù· ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ì ¯·ÌËÏ‹ ʈӋ, “ÚÈÓ ·Ú·‰ÔıÔ‡ÌÂ;” •¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë AÓÙ¤Ï ‰ÂÓ ı· ÓÈÒÛÂÈ ¤ÎÏËÍË ·fi ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ·Ú·‰Ôı›. •¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Î·È ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. ŸÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, fiÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù¤ÏÔ˜, ÛΤÊÙÂÙ·È, Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ ηÈ

140


E X

U T E R O

ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. AÎÔ‡ÂÈ ÙËÓ AÓÙ¤Ï Ó· ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË, ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·, Û·Ó Ó· ÂÍ¿ÓÙÏËÛ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘. “£· ‹ıÂÏ· ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ÙfiÓÔ”, ϤÂÈ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó· ÁÂÏÔ‡Ó Ó¢ÚÈο Î·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·, Ì ÙÔ Á¤ÏÈÔ Ó· ÙÚ·ÓÙ¿˙ÂÈ Ù· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó, Ô‡Ù fiÙ·Ó Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂΛ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ù· Á˘ÌÓ¿ fi‰È· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÎψÙÛÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ™Â ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË Î›ÓËÛË Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ë P›Ù· ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¤Ó· ·fi Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘, Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. ¢ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ, ϤÂÈ ÌÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ fiÏ· fiÛ· Ù˘ ı‡ÌÈ˙·Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔ˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. H P›Ù· οıÂÙ·È Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Í·ψ̤ÓÔ Î·È Á˘ÌÓfi ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ì ٷ ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÏË̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔÓ ‚ϤÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜, Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÊȯٿ ÎÔÏÏË̤ӷ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Ì·ÓÙ‹ÏÈ. H P›Ù· ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ù· ‚¿Û·Ó·

141


L A U R I E

F O O S

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·, Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. “MÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜”, Ù˘ ϤÂÈ Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, “·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÛ‡ ¤¯·Û˜ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂȄ˜ ÁÈ· ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó”. H P›Ù· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ·, ·Ï¿ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. £¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤„·¯ÓÂ. AÏ¿, ‹ıÂÏ Ӓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘ ¿ÍÈ˙ ӷ ıÚËÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. MfiÓÔ ·ÊÔ‡ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÓÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛË ıÏ›„Ë Ù˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ. ÕÏψÛÙÂ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Â›Ó·È ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷϿ‚ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ Ù· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ. EΛÓË ·›ÚÓÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ì ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ›¯ÓÔ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ›Ûˆ Ù˘ Î·È ÙÔ ÙÒÌ· ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ Í·ψ̤ÓÔ ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ™Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ù˘, Ô˘ ›¯Â Ô‰ËÁËı› Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì‹ÙÚ·˜. MÔÚ› Ó· ‰ÂÈ fiÙÈ ˘¤ÊÂÚ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÒÓ Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ·È‰È¿ ‹ fi¯È. “A˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÂÛ¿˜;” ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ı› Ó’ ·Ôηχ„ÂÈ Ù· ›¯ÓË Î¿ÔÈ·˜ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜. H P›Ù· ÛËÎÒÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· Á˘ÌÓ¿ fi‰È· Ù˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙÚ›‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Ù˘. NÈÒıÂÈ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, Ô˘ ÙÂÏÈο

142


E X

U T E R O

··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘. “K·Ù¿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·”, ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ë ›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ηʤ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÂÚ¢ÓËÙÈο. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ó¿ÎÚÈÛ‹ Ù˘, Ë P›Ù· „¿¯ÓÂÈ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ AÓÙ¤Ï, ·ÏÏ¿ Ù· ÊÏ·˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ï¿. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ‚ϤÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙȘ οÌÂÚ˜. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ Ë ÚÒÙË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘, Ù· Ï·ÌÂÚ¿ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·ÁÁ›ÍÂÈ, Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÛËÌ¿‰È ·fi ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘. £˘Ì¿Ù·È ˆ˜ ›¯Â ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚·ÛÈÛÙ› Û ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ·ÚÎÂÙ¿, ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiÛÔ ˘„ËÏ¿ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜. K·ıÒ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ›Ûˆ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÁÚ·Ù‹ ηٿıÂÛË, ÁÈ· fi,ÙÈ ¤Î·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ê˘Á‹˜ Ù˘, Ë P›Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ¿Óˆ ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. “ŒÈ, P›Ù·”, ϤÂÈ Ì ÌÈ· Ï¿Ì„Ë ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, “ÙÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ ·Ó ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ‚ڋη ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘;” °È· Ï›ÁÔ, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô‡Ù „›ı˘ÚÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ P›Ù·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ηı·Ú‹ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË, Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ

143


L A U R I E

F O O S

fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. “£· ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·”, ϤÂÈ, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ fiÏÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙË ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ ÛÙ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÙÔ˘˜, “·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û˜, ·Ú·Î·ÏÒ, Ó· ÌÔ˘ ÙË ‰ÒÛÂȘ ›Ûˆ”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÙËÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓË Î¿ıÂÙ·È ÂΛ ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÎÂÓ¿ ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡, fiÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ Ù˘. MÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›, ÛΤÊÙÂÙ·È Ì ¤Ó· ÈÎÚfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ͤÚÂÈ ·fi Ô‡ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ù˘ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ê˘Á¿˜, Ë P›Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÓÈÒıÂÈ Û·Ó ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎÔ‡, Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ËıÈ΋. ¶Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ; MfiÏȘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ·Ó ı· ‹ıÂÏ ӷ Ù˘ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ. “TÔ Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·”, ϤÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ì ··Ï‹ ʈӋ. “E›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜”.

144


E X

U T E R O

ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. TËÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ·fi ÌÔχ‚È· ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰‡Ô, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔ˙ Áfi̘. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ̤۷ ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ fi,ÙÈ Ù˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi, ·Ó Î·È ÓÈÒıÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ï›ÁÔ ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ӷ Î·È ÔÈ Î·ÚÔ› Ù˘ ÔÓ¿Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

XAMENH MHTPA: MIA KATA£E™H A¶O TH PITA, MIA °YNAIKA 31 ETøN XøPI™ MHTPA

Œ¯·Û· ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘, ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· οÔÈ·˜ TÂÙ¿ÚÙ˘, ¤ÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛÙ‡ˆ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ “P¤˘ÓÔÏÓÙ˜”. Afi ÙfiÙÂ, Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·Ó·ԉȤ˜. Œ¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. H ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÙڤϷ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜, ·ÓÙÚÂ̤Ó˜ Î·È ÌË, Ӥ˜ Î·È ËÏÈÎȈ̤Ó˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÁÒ Â›Ì·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿. H ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÚÔÛÂÍ›·, ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Ì‹ÙÚ· ı· Â¤ÛÙÚÂÊÂ. TÒÚ·, Î·È ·˘Ù‹ Ë ›ÛÙË ¤¯ÂÈ

145


L A U R I E

F O O S

¯·ı›. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ T˙ÔÚÙ˙, Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ AÓÙ¤Ï, Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· §Ô‡ÛÈ Î·È Ë ÓÂÎÚ‹ È· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ·ÔÌ›ÌËÛË Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ÌÔ˘, ‰Â̤ÓË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. £¤Ïˆ Â›Û˘ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi οÔÈÔÓ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÏÓ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÂÌ¿Ù· ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi˜ Ì·˙› ÌÔ˘. ¶·Ú·‰›‰ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô˘ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘. MÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó, Ë ·ÒÏÂÈ· ÌÈ·˜ Ì‹ÙÚ·˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· οÙÈ ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi. X P›Ù·

ŸÙ·Ó Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, Ë P›Ù· ÙÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ì ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. TËÓ ·Ú·Î·Ï› Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙȘ ÊÔÚ¿ÂÈ. OÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, ÙÔ˘ ϤÂÈ, Ù˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ˆ˜ Á˘Ó·›Î·. MÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·.

146


¢EKAENNEA

ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘, Ë AÓÙ¤Ï Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ οÔÙ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ‹Ù·Ó, ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Û·Ó ÙÚÂÏ‹, fiÙ·Ó ÙÔÓ ‚ϤÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. O ¯ÚfiÓÔ˜, Ô˘ ¤Ú·Û ·Ú¤· Ì ÙËÓ P›Ù· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ï, ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ Í·Ó·ÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ˙ˆ‹ Ù˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÈı˘Ì›· Ó· ‰ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó’ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈÂÁ›ÚÂÙ·È. O ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÓfiËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘, Ô˘ Ù˘ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ. ¢ÂÓ ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È È· Ì ÙÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÎ ÛfiÔ˘ Î·È Ó· οÓÂÈ ÛÂÍ. ¢ÂÓ ı· ÂÚˆÙ¢ı› ÔÙ¤ Í·Ó¿ ¤Ó·Ó Ì·Ú·ÁÎfi, fiˆ˜ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ.

147


L A U R I E

F O O S

TÒÚ·, ı¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ô,Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ›‰È· ·Ó ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ÌÂÈ Ì¤Û·. H ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ı¤Ì· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. “¶ÚÈÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ·”, ϤÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, “Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‹Ù·Ó ·Ï¿ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ”. O ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÁÓ¤ÊÂÈ Î·È ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê› ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ù˘ ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹˜. H AÓÙ¤Ï ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÓÈÒıÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ, ·Ú¿ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ›‰È· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘. M ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Ù˘, ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ‰Èο Ù˘ ÏfiÁÈ·. “TÒÚ· È·”, ϤÂÈ Ì ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi, “fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È”. AÚ¯›˙ÂÈ, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ X¿ÚÈ, ÙÔÓ Êfi‚Ô Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÛÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¢ÂÓ ı· ÙÔ˘ ‰ÈËÁËı› ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. A˘Ùfi ı’ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ë P›Ù·. “TÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·”, ϤÂÈ, “ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ Ì·˜”. O ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË §Ô‡ÛÈ, ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á› ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. Œ¯ÂÈ Î¿-

148


E X

U T E R O

ÔÈ· Û¯¤ÛË Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ, ‹ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ¿Ù˘¯Ô ı‡Ì· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘; H AÓÙ¤Ï ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Î·È ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ Î·È ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÔ˘, ÙȘ ÊÏÔ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘, Ô˘ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ‡ÎÔϘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. “ÿÛˆ˜ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ͤÚÂÈ”, ϤÂÈ ÙÂÏÈο. “Œ¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ Ù· ‰ÈËÁËıÒ fiÏ·”. TÂÏÈο, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û˘ÌʈÓ› Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ʇÁÂÈ, Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘, ·Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘. EΛÓË Û˘ÌʈÓ›, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. M ϛÁË Ù‡¯Ë, ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë P›Ù· ‰ÂÓ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. “AÓ ÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ· ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘”, ϤÂÈ, “›Ûˆ˜ ÂÁÒ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌÔÚ¤Ûˆ Ó’ ·Óԛ͈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ ÌÔ˘”. O ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë Î·È Ù˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ·ÏÏ¿ Ë P›Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. K·ıÒ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜, ‚ϤÂÈ ÙËÓ P›Ù· Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÙÈ̈ÚËı›, ·ÏÏ¿ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÙËÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡.

149


L A U R I E

F O O S

“TÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË P›Ù·;” ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÂÈ. TËÓ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ÎfiÎÎÈÓË ÎÔÚ‰¤Ï·. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ë ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ̤۷, fiÙÈ ı· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ı· ÙËÓ ‰ÂÈ, ÚÔ˙ Î·È Ï·ÌÂÚ‹, Î·È fiÙÈ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË. AÏÏ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ÎÔÏ¿ÚÔ, Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙË ÓÂÎÚ‹ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·, Ì ÙÔÓ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÈÌ¿ÓÙ· Ù˘ Êı·Ṳ́ÓÔ ÛÙȘ ڷʤ˜. “°È· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹”, Ù˘ ϤÂÈ. EΛÓË Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. A̤ۈ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ¯·˚‰Â‡ÂÈ Ì ٷ ˆ¯Ú¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ù· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Á˘·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·. •·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ÙÔÓ ÓÈÒıÂÈ Ó’ ·ÛΛ ›ÂÛË ¿Óˆ Ù˘, Û·Ó, Ì οÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÈ Ì¤Û· Ù˘. AÏÏ¿ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙÔ ·˘Ù› Ù˘ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘.

150


EIKO™I

H

§Ô‡ÛÈ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È Ó· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎÚÈ‚Ò˜

¤ÙÛÈ. ¢È·‚¿˙ÂÈ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë AÓÙ¤Ï Î·È Ë P›Ù·. H P›Ù· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ Î·È ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ì›ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÙÈÌÒÚËÙË. ÕÏψÛÙÂ, Ô‡ÙÂ Ë P›Ù·, Ô‡ÙÂ Ë AÓÙ¤Ï ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ›¯ÓË ·›Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÂΛÓË. E›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. H ‰È΋ Ù˘ ˙ˆ‹, ϤÂÈ, ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂı› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ù‹˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë P›Ù· Â¤ÌÂÓ ӷ ÎÏÂÈÛÙ› Û ÎÂÏ›, Û·Ó ÎÔÈÓ‹ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁ›ÏÏÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· οÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·. OÈ ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ Â·ÁÚ˘ÓÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó, ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë Ì‹ÙÚ·. TÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó·

151


L A U R I E

F O O S

ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ϤÓÂ. ÿÛˆ˜ Ë §Ô‡ÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ï¿‚ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ˘fi„Ë Ù˘, Ù˘ ϤÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. “ŸÙ·Ó ¯¿ıËΠÂΛÓË Ë Ì‹ÙÚ·, Ì·˜ ÂËÚ¤·Û fiÏÔ˘˜”, Ù˘ ϤÂÈ Ì ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi. H §Ô‡ÛÈ ÛÎÔ˘›˙ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Û·È Á˘Ó·›Î· Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ ÔÈ Ì‹ÙÚ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó ·ÏȤ˜ ·ÓÙfiÊϘ; K·Ó¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›·. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙËÓ Î·Ë̤ÓË ÙË ™ÔÊ›·, Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÛˆÚÔ‡˜ ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. H ηډȿ Ù˘ ÔÓ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË P›Ù·, ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ› Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ˙ˆ‹. AÓ Ë Ì‹ÙÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ¯·ı›, Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ·. “AÓ ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋...”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Ì ÙÚÂÌ¿ÌÂÓË ÊˆÓ‹. “™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو, Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÙ¤. H Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙË P›Ù· Î·È Ó· Ù˘ Ù· ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Ë §Ô‡ÛÈ ·ÚÓ›ٷÈ. A˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â›Ó·È Ó· ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙËı› ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜. ŸÙ·Ó ÛËÎÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ, ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·›Ì·. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ÛÎÔ˘›ÛÂÈ Ì ÙȘ ·Ï¿Ì˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·›Ì·, Û·Ó ÛÙ›ÁÌ·Ù·. BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·, ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· Ù˘ ·Ï¿Ì˘ Ù˘ ÛÙÔÓ ¿ÛÚÔ ÙÔ›¯Ô, ÁÈ· Ó·

152


E X

U T E R O

ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙËÓ Í¯¿ÛÂÈ. T˘ ·Ú¤ÛÂÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂΛ, ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· Ó· ÏÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÓ‹ Ï¢ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ Ó¤· ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ Ù˘. M ‚·ıÈ¿ ʈӋ, ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٿ ÙÔ˘˜. XÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ Ù˘, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Û·È ·˘Ù¿Ú΢ Î·È Ï‹Ú˘. ¶ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ·ÚÁ¿, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ù˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·›Ì· ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ›Ûˆ Ù˘. MÈ· ÔÌ¿‰· ÛÎ‡ÏˆÓ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ̤¯ÚÈ Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘. T· ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· Á·‚Á›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈ Ì¤Û·. T· ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Ù· ·Ê‹ÓÂÈ ÂΛ, ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘, Ó· ÎÔ˘ÓÔ‡Ó ÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÁÏ›ÊÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì·, Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘.

153


EIKO™IENA

ÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, Ë P›Ù· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. TÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, Ì ÛÎÔ‡Ú˜ ÊϤ‚˜ Ó· ÙÔ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó, Û·Ó ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·fi ÌÔ‚ ÎÂÚ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ˘ÔÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÂÏÈο Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ù· ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì·˙› Ù˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó Ï¢Τ˜ ÙÚ›¯Â˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂÛÒÚÔ˘¯¿ Ù˘. “EÛ›˜ ÔÈ ·ÛÚÔÌ¿ÏÏˉ˜ ¿Ó‰Ú˜ ›ÛÙ fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ”, ϤÂÈ Ì ·Ë‰›·. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Û·Ó ÁÈ·ÙÚfi˜. E›Ó·È Ôχ ÂÈÛÙÈÎfi˜, ÛΤÊÙÂÙ·È, Ì ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÚfiÌ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÙËıÔÛÎfiÈÔ Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. •·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ Ù˘, Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ. OÈ fiÓÔÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔÈ, Ô˘ ÙÔ˘˜

154


E X

U T E R O

ÓÈÒıÂÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘. TÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙· Ù˘. “NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È”, ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜-ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·Ï¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂΛ Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·. O‡Ù Ô˘ ÙËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ. “¢ÂÓ ‚ϤÂȘ fiÙÈ ÔÓ¿ˆ;”, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ·Ï¿ Ù˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘. TÔ ÌˆÚfi ‚Á·›ÓÂÈ Ì ÔÚÌ‹ ·fi ̤۷ Ù˘ Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙfiÓ, Ì ¤Ó·Ó ˘fiΈÊÔ ıfiÚ˘‚Ô. AÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ›. T· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛËΈı›. TÔ ÌˆÚfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ›ٷÈ. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi. AÎÚÈ‚Ò˜ ÙfiÙÂ, ‚ϤÂÈ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙË ÁˆÓ›·, Ì ·ÓÔȯÙfi ÛÙfiÌ·, ‰¿ÎÚ˘· Ó· ΢ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Î·È Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ· ÍÂʈÓËÙ¿ ̈ÚÔ‡ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô Ô‰˘ÚÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶Ó›ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, ηıÒ˜ ÁÚ·ÙÛÔ˘Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ¿ÙˆÌ·. ŸÙ·Ó ͢Ó¿ÂÈ, ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¤Ó· ÌÔÏ ‰ËÌËÙÚȷο. ¢ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ¤Î·Ó ÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù˘ Ó· ÂÈ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ·ÁÓ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÙÔ˜. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û Cheerios, ·ÏÏ¿ οÓÂÈ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ì¿Úη.

155


L A U R I E

F O O S

“A˘Ù¿ Â›Ó·È Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›·”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Ì ¤Ó· ÓÙÚÔ·Ïfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ. PˆÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·Ó ı· ÙÔÓ ›ڷ˙ ӷ ηı›ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘, fiÛÔ ÙÚÒÂÈ. Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜, ÙÔ˘ ϤÂÈ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ı¤ÏËÛ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ οÔÈÔÓ ¿Ó‰Ú·. Afi ÙfiÙ Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÎÂÊÙ› ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÓÂ. MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ÛÙ‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Û·Ó Ì·ÓÈ·Îfi˜. “TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ‹Ù·Ó Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ‡ ¿ÏÏÔÙ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘”, ϤÂÈ. H ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË. “AÏ¿, ÛÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ Ó· οÓÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Û˘ÌʈÓ›, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÌÏÔοÎÈ ÙÔ˘, Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ÙȘ ˘·ÁfiÚ¢·Ó. ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ٷ ‰ËÌËÙÚȷο, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Á¿Ï· ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÌÔÏ. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ù˘ Ú›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ·, Ô Î·‚¿ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘ Ȥ˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì·˙› Ù˘, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â›Ó·È ÙÔ Á¿Ï·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿Ó‰Ú˜. XˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÌÔÏ Î·È ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηıÒ˜ Á¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÈÂÈ. BϤÂÈ ÙÔ Î·Ú‡‰È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó’

156


E X

U T E R O

·Ó·‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. AÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ì ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÛÙÔ ÌËÚfi ÙÔ˘ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ Á¿Ï· Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Á·Ï‹ÓË ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÛΤÊÙÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜, fiˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ Ù· οÁÎÂÏ· Ì ÙÔ ÁÎÏÔÌ ÙÔ˘. H P›Ù· ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ú¿ÓÙ˙Ô Ù˘, Ù· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÔ‡ÎϘ, ÌÂÙ¿ ·’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ô˘ Ù· ¯Ù¤ÓÈ˙ ÎfiÙÛÔ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÓÈÒıÂÈ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË. ™·Ó Ó· ÙËÓ ‚ڋηÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. TÚ›‚ÂÈ Ù· Á˘ÌÓ¿ fi‰È· Ù˘ ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ¿ÙˆÌ·. “TÈ Â›Ó·È;” ÚˆÙ¿ÂÈ, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘, ÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÔÓfiÙÔÓÔ ¯Ù‡ËÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ. E›Ó·È Û·Ó Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù˘ ÂÈ, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÚÔʤÚÂÈ Ù· ÏfiÁÈ·. “K¿ÔÈÔ˜ ‚ڋΠÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘”, Ù˘ ϤÂÈ „Èı˘ÚÈÛÙ¿. “A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·”. ŸÙ·Ó Ù˘ ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Â›Ó·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, Ô˘ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÂχıÂÚ·. T· ÙÂÓÙÒÓÂÈ Î·È Ù· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ, ÁÈ· Ó· Ù· ÍÂÌÔ˘‰È¿ÛÂÈ. “TÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÌÔ‡‰È·ÛÌ·”, ϤÂÈ ÛÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, “Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÂȉË-

157


L A U R I E

F O O S

ÙÔÔÈ›˜ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì ÔÚÌ‹. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ fiÛÔ˜ ηÈÚfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÓȈı˜ fi,ÙÈ ¿ÁÁÈ˙˜”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û˘ÌʈÓ›. M·˙› ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ A¶O¢EIKTIKA ™TOIXEIA. MfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·ÏÒÓÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘, fiÙ·Ó Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘ Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰Èο Ù˘, ÌfiÓÔ ÙfiÙ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ·fi ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›.

MHTPA BPE£HKE META A¶O TPEI™ MHNE™ ! OI °YNAIKE™ ™E O§ON TON KO™MO ¶ANH°YPIZOYN!

Afi ÂÈÚˆÓ›· Ù˘ Ù‡¯Ë˜, Ë Ì‹ÙÚ·, Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ fiÙÈ ¤¯·ÛÂ, ‚Ú¤ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì‹ÙÚ· ‚Ú¤ıËΠ·fi ¤Ó· ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ·Ó‡·ÓÙÚË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Á˘Ó·›Î·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÚË Ù˘, Ë PÔ˘ı, ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. OÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ „ˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó

158


E X

U T E R O

ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ÚÈÓ Î¿ÓÂÈ fiÈÛıÂÓ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·Ù‹ÛÂÈ ¿ıÂÏ¿ Ù˘ ÙËÓ ‰È¿ÛËÌË È· Ì‹ÙÚ·. “AÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌÈÎÚ‹ PÔ˘ı”, › ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, “Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙËÓ Â›¯· ‰È·Ï‡ÛÂÈ”. H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ‹Ù·Ó ÚÔ˙ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› Ë Ì‹ÙÚ·, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙË P›Ù·, ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ¿ Ù˘. H P›Ù·, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘ Ì ÙË Û·Ú·ÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ·Ó··‡ÂÙ·È Ì ¿ÓÂÛË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ÎÔÌËÙ›·˜, fiÔ˘ ηÙÔÈΛ ÙÒÚ·. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë P›Ù· ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÚÂı› Î·È Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË, Ô Î‡ÚÈÔ˜ PÔÓÙ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Âͤ‰ˆÛ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ P›Ù·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ˆ˜ AÓÙ¤Ï Î·È §Ô‡ÛÈ. “H Ì‹ÙÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂΛ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ”, ›Â Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. “A˜ ‰Ô‡Ì ÙÒÚ·, ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ”. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙfi ·Ó Ô ÎfiÏÔ˜ ÌÈ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ ‹ ·Ó Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ù˘ §Ô‡ÛÈ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. °È· Ó’ ·ÔÙ›ÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜

159


L A U R I E

F O O S

ÕηÚ˜ M‹ÙÚ˜ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ˆ˜ ̤ڷ ÌÓ‹Ì˘, ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó ÔÙ¤, fiÛÔ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› Ë Ì‹ÙÚ· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÙfiÛÔ Î·ÈÚfi, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ (¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·, X¿ÚÈ) ›¯Â Ó· ÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜: “º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ „¿¯Ó·Ì Û fiÏ· Ù· Ï¿ıÔ˜ ̤ÚË. O £Âfi˜ ·˜ Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ”. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· „ˆÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó È· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÔÈ Ì‹ÙÚ˜ ÙÔ˘˜. “TÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙfiÔ˜”, › ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È È· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜.

160


EIKO™I¢YO

H

AÓÙ¤Ï Î·È Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ·, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ó Ù· Ó¤·. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¿Óˆ Ù˘. H ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÎfiÏÔ Ù˘, fiÙ·Ó ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. E›Ó·È Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ϤÂÈ ÛÙËÓ AÓÙ¤Ï, ÂÓÒ ¯Ù˘¿ÂÈ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÌÂÛË ·ÈÙ›· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. “EÌÚfi˜;” ϤÂÈ ·Ó·Û·›ÓÔÓÙ·˜ ‚·ÚÈ¿ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. T· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÙËı› Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¯ÔÓÙÚ¤˜ Ùԇʘ. H AÓÙ¤Ï ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÎÒÓ˜ Ù˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ì ٷ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ÎfiÏÔ Ù˘ ·ÔÙÂÏ›

161


L A U R I E

F O O S

¤Ó· Ôχ ıÏÈ‚ÂÚfi ı¤·Ì·, ÛΤÊÙÂÙ·È. AÎfiÌË Î·È Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â›ÌÔÓÔ˜, Ì ٷ ÙÚ˘¿ÓÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ì¿Ûη ÙÔ˘. O §¤ÔÓ·ÚÓÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ÊÈÓ¤ÙÛ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ·Ú·ÙËÚ›, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÍÈ·Á¿ËÙ· ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜. K¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ Ô §¤ÔÓ·ÚÓÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ·Ó ÂΛÓË Â›¯Â ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. EÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ ÂΛÓË ÂϤÁ¯ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·Ó Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ. TÈ ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÚËÍË ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡; AÏÏ¿ Ì ÌÈ· ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ Ù˘, ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙfiÛÔ ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙfi, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÂΛÓË Î·È Ô §¤ÔÓ·ÚÓ٠›‰·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË P›Ù· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. TÈ Ì¤Ú· Î·È ÂΛÓË. £˘Ì¿Ù·È Ô˘ ‹Ù·Ó Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Ù˘ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Á¤ÌÈ˙ ÙËÓ ÔıfiÓË. K·È ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤·˘Ï‹ ÙÔ˘ Î·È Ô PÔÓÙ Â›Ó·È Ì·˙› Ù˘, ‰›Ï· Ù˘, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ·ÚfiÔÙ· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ·fi ÙËÓ ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Û˘ÏÏÔÁ›˙ÂÙ·È. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙË P›Ù· ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ. º¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ù˘ ÙËÓ Ì·‡ÚË ÔÏfiÛˆÌË Û·ÎԇϷ, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎÔ‡. TÈ ÓfiËÌ· ‚Á¿˙ÂÈ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ‹ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ·-

162


E X

U T E R O

ı› Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘, ÙËÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ·Ú¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. AÓ·Û·›ÓÂÈ ‚·ÚÈ¿. TÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÎÔÊÙ¤˜ ·Ó¿Û˜. NÈÒıÂÈ ÙËÓ ¤Í·ÚÛ‹ ÙÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË Ï¿Ì„Ë ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È fiÚıÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘. AÚÁ¿, ÚÔÛÂÎÙÈο, ÂΛÓË ‚Á¿˙ÂÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· ηı·Ú¿ ÌÏ ̿ÙÈ· ÙÔ˘. ◊‰Ë ηıÒ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÎοÏÈÓ· Á˘·ÏÈ¿ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ı· ı˘Ì¿Ù·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ȤÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ οÌÂÚ·Ì·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜. TfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. “TËÓ ‚ڋηӔ, Ù˘ ϤÂÈ, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. TÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÛÙ‹ıË Ù˘, Ù· ··Ï¿ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ‰¤ÚÌ· ÛÙȘ ÚÒÁ˜ Ù˘. H ·›ÛıËÛË Â›Ó·È ·Î·ıfiÚÈÛÙ· ÂÚˆÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÚÎÂÙ¿, ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ. M¤ÓÂÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ·fi Ù· Ó¤·, ÛΤÊÙÂÙ·È, ηıÒ˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÛÙ‹ıË Ù˘. M¤Û· Û ·Ó·ÛٿوÛË, Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ˆÚ›˜ η‚¿ÏÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ, Ô˘ ÂΛÓË Ê‡Ï·Á ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó·. T· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó Î·È

163


L A U R I E

F O O S

·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘, ηıÒ˜ ¯Ù˘¿Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÈÛı·Óı› Í·Ó¿ ÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ ¤ÛηÛ Ì ÙË P›Ù· Î·È ¤Ú·Û·Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ó‡¯Ù˜, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ˙·¯·ÚˆÙ¿ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔÎÂÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ. “AÏ¿ Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ”, ›¯Â ÂÈ Ë P›Ù·, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ˙·¯·ÚˆÙfi. “ŸÏ· fiÛ· Û ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Ó’ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰È¿Ï·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. TÈ ÛÔ˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ;” H AÓÙ¤Ï ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ë P›Ù· ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ Ӓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·¿ÓÙËÛË. M¤Û· ÛÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó·, Ë AÓÙ¤Ï ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·¤Ú· Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ›Ûˆ Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂÓԯϛ. AÏ¿ Ù· ÙÚ·‚¿ÂÈ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. “ÕÛ Ì ӷ ÛÔ˘ ˆ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·”, ϤÂÈ ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ Ù˘ ›¯Â ÂÈ Ë P›Ù· ÙËÓ Ó‡¯Ù·, Ô˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi ¿ÓÙÚ·. E›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ Ù˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Û›ÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ÚÒÙËÛ·Ó ·Ó ›¯Â ÊÔ‚Ëı›, ÂΛÓË ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ

164


E X

U T E R O

Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘, ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÍ‹˜: ¤‚ÏÂ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÂÏÒÚÈ· Î·È ·ÓÔÈÁ̤ÓË, Û·Ó ÛÙfiÌ·, Î·È ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ÏÂڈ̤ÓÔ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ, ·fi ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ™ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘, ›Â, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ, ›¯Â ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘. ◊ÍÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÍËÁ› Ë AÓÙ¤Ï ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. ◊Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ÁÓÒÛË Ô˘ ÙË ‚Ô‹ıËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ. AÎfiÌË ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ ·˘Ùfi.

165


EIKO™ITPIA

O

X¿ÚÈ Î·È Ô M¿ÚÙÈ Â›Ó·È Û ¤Ó· Ì·Ú, ›ÓÔ˘Ó Ù˙ÈÓ Ì ÙfiÓÈÎ Î·È ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ·Ô‡ÙÛÈ·. E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÛʷϤ˜ ı¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ·Ú·ÙËÚ› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÔ Ì·Ú. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi. O X¿ÚÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛηÌÓ› ÙÔ˘ Ì·Ú Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·Ú. M¤Û· ÛÙÔÓ Î·Ófi Î·È ÙËÓ Ê·Û·Ú›· ÙÔ˘ Ù˙Ô˘ÎÌfiÍ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· È· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. A˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯Â›ÏË fiψÓ, fiÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Ù· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó. “BÚ‹Î·Ó ÂΛÓË ÙË Ì‹ÙÚ·”, ϤÂÈ Ô Ì¿ÚÌ·Ó, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÔÙfi ÛÙÔÓ X¿ÚÈ. “EΛÓË, ·fi ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó”.

166


E X

U T E R O

A˘Ùfi˜ ·Ï¿ ÁÓ¤ÊÂÈ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ, ÂÓÒ Ô M¿ÚÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ¶ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ϤÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÙڤϷ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ Áfi‚˜. ¶·Ú·Û‡ÚıËΠ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi˜, ϤÂÈ, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÈ ¤Î·ÓÂ. “E›¯· Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË ÊÈÏÂÓ¿‰· ÛÔ˘”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ ·fi ÓÙÚÔ‹. “M fiÏÔÓ ÙÔ Û‚·ÛÌfi, ‚¤‚·È·. EΛÓÔ ÙÔ Ù˙ÈÓ, ¯ˆÚ›˜ ¯ÒÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ, ‹Ù·Ó ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ”. O X¿ÚÈ ›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÔ˘ÏÈ¿ ·fi ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ AÓÙ¤Ï ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ. ŸÙ·Ó ·Ó·ÔÏ› ÙȘ Ó‡¯Ù˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚ϤÂÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‡ÛË ÙÔ˘, ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı·Ì¤˜ ÂÈÎfiÓ˜. ÿÛˆ˜ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ı˘ÌËı› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ‡ Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· Ù˘. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ‡ÛË, fiÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı›. ¶ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ. TËÓ Ó‡¯Ù·, ‚ϤÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù‹˜ P›Ù·˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÎÔÈÌ¿Ù·È Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ÂΛÓË Â›Ó·È Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ë ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘, Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ¯·Ï›ÎÈ Î·È ÎÚ˘Ì̤ÓË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. •˘Ó¿ÂÈ ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÚ‡Ô È‰ÚÒÙ·.

167


L A U R I E

F O O S

“§ÔÈfiÓ”, ϤÂÈ Ô M¿ÚÙÈ, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ X¿ÚÈ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, “ÙÂÏÈο ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·È ¿ÏÈ ·ÏËıÈÓfi˜ ¿Ó‰Ú·˜. AÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ·Ó·ÁηÛÙÒ Ó· ÂÁηٷÏ›„ˆ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ”. O X¿ÚÈ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. KÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘›ÓÙ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ó·ڤ˜, ÁfiÓÈ̘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi Ù· ÌÚ¿ÙÛ· ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÛΤÊÙÂÙ·È, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿. AÎfiÌË Î·È Ô M¿ÚÙÈ, Ì ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÁÚ·‚¿Ù· Î·È ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÙÔ˘ — ·ÎfiÌË Î·È ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. AÏÏ¿ Ô X¿ÚÈ Í¤ÚÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘, fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ı· ÙÚ¤„ÂÈ ÛÂ Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. EÍ¿ÏÏÔ˘, οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. “£· Ù· ԇ̠ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ”, ʈӿ˙ÂÈ Ô M¿ÚÙÈ, ηıÒ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ fiÚÙ·. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ô X¿ÚÈ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÚÙ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ Ó· ÂÚ·Ù¿ÂÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¤ÓÓÔÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. E›Ó·È Û·Ó Ë Ì‹ÙÚ· Ó· ÙÔÓ Â›¯Â Ì·Á¤„ÂÈ, ›¯Â ÂÈ ÛÙÔÓ X¿ÚÈ, Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Í·Ó·‚Ú¤ıËÎÂ, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. M·Î¿ÚÈ Ó· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È Ô X¿ÚÈ. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÚÁ¿ Î·È ‹ÚÂÌ· Ù· ¯Ú‹Ì·-

168


E X

U T E R O

Ù·, ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. IÛÈÒÓÂÈ Î¿ı ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÈÏÒÓÂÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ‰Èψ̤ÓÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË Ì¤ÛË. ŸÙ·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ·, ·Ú·ÙËÚ› ÙȘ ·¯È¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔ ÛÙ˘Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘, ϤÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ·Ó Ì ¿ÊËÓ˜.

169


EIKO™ITE™™EPA

H

P›Ù· Î·È Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁˆÓ. Œ¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÎÂÏ›, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ Ì Ï¢Τ˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Ì ‚ÔÏ¿Ó Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÁÚ·Ê‹, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ K·ÏˆÛ‹Úı˜ ™›ÙÈ. OÈ Û˘Óı‹Î˜ Û’ ¤Ó· ÎÂÏ› Ê˘Ï·Î‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ȉ·ÓÈΤ˜, ·Ú·ÙËÚ› ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ·ÏÏ¿ Ë P›Ù· ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Ô˘ ÙÒÚ· Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ÎÔÌËÙ›·˜. “£¤Ïˆ Ë Ì‹ÙÚ· ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ¿ÓÂÙ·”, ϤÂÈ. “EÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì”. H P›Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÛËÎÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Êˆ˜. ™ÙÔ ¯·ÌËÏfi ʈ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÙˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÎËÚ›ˆÓ, Ô˘

170


E X

U T E R O

ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ϤÂÈ, fiÏ· fiÛ· ‚ϤÂÈ. EΛ, ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÚÔ˙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ‚ϤÂÈ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙË Ì‹ÙÚ· ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË Î·Ì‡ÏË Á‡Úˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ Î¿ÔÙ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ÚÔ˙. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘. OÈ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÙÔ ÌËÚfi Ù˘. BϤÂÈ ›¯ÓË ·›Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ì‹ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ¯ÏˆÌfi ΤÓÙÚÔ Ù˘. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ù‹. O Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙÔÛȤ. OÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÁÓ¤ÊÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¯Ù˘¿Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó. “£· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ”, ϤÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, ÎÔÌÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û οı ϤÍË, “fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ì‹ÙÚ· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁˆÓ. H P›Ù· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Ù˘Ï›ÁÂÈ Ù· ÌÚ¿ÙÛ· Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. TÔÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ Î·È ÓÈÒıÂÈ ÙÔ Ì¿ÁÔ˘Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ÛÙ‡Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÔÊfi Ù˘. Œ¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¿Ó‰Ú·, ÛΤÊÙÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· Ì‹ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. “NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚”, ϤÂÈ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ÁÈ· Ó·

171


L A U R I E

F O O S

Ù˘ ÂÚ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, “‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· Á›ÓÂÈ”. MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, ÔÈ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÙË ı¤ÛË Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚Á‹ÎÂ, ϤÓÂ, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ‚Á‹ÎÂ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·Ì›. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ÁÈ· Ó· Í·ÏÒÛÂÈ Ë P›Ù·. H P›Ù· ·Ï¿ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛÎÈ¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÁÔÛÙÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡. X·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, ηıÒ˜ ‚¿˙ÂÈ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Ô˘Î·Ì›ÛÔ˘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È·, Ù˘ ϤÂÈ. ◊Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈ̈ڛ· ÙÔ Ó· ˙ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ·. M ‹ÚÂÌË ÊˆÓ‹, Ë P›Ù· ϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. TÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ϤÂÈ, ÌÔÚ› Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÔ¯¤˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÒÚ· È· ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· Ù˘. “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, οÔÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿”, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ, ÁÏÈÛÙÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘ Î·È Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÚÙ·, ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ. ¶·›ÚÓÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Íˆ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ, Û·Ó ÌˆÚfi, ̤۷ ÛÙȘ ·Ï¿Ì˜ Ù˘. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÙËÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÙËÓ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ

172


E X

U T E R O

Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. “£’ ·Ê‹Ûˆ ÙÔ Êˆ˜ ·Ó·Ì̤ÓÔ ÁÈ· Û¤Ó·”, Ù˘ ϤÂÈ, ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. ™Ù¤ÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ï¿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. TÈ Î·ÏÔÛ˘Ó¿Ù· ÌÏ ̿ÙÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È, ÂÓÒ ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô˘ ›‰Â ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘. ™Â ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ Û ηٷϿ‚·ÈÓÂ. TÔÓ ÊÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘. ¶ÚÔÛÂÎÙÈο, ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ‰›Ï· Ù˘, ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡, Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙË Ì›˙·. H Ì˯·Ó‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ıfiÚ˘‚Ô Î·È Ë Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ — ÚÔ˙, ÎfiÎÎÈÓÔ, ‚ÈÔÏÂÙ›. TÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ Î·È Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÂÓÒ Ë Ì‹ÙÚ· ·Ó·ˉ¿ÂÈ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ·. “£· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘”, „Èı˘Ú›˙ÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. AÏÏ¿ ÂΛÓË ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÔÚÌËÙÈÎfi ¿ÓÂÌÔ, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Î·È ÙÔ ÙÚ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Áο˙È Ì fiÏË Ù˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË.

173


EIKO™I¶ENTE

A

ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë AÓÙ¤Ï ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ó‡¯Ù·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘, Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· ·fi ÙÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ù˘. H §Ô‡ÛÈ, ÙÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ˙¢Á¿ÚÈ. M ¯·Ú¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. AÓ Î·È ı· ‹ıÂÏ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ·È‰› οÔÈ· ̤ڷ, ϤÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ı· ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓË Î·È Ì ÙÔ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÎÔ˘Ù¿‚È· §·ÌÚ·ÓÙfiÚ Î·È Ó· οÓÂÈ ‰ˆÚ¤˜ Û ȉڇ̷ٷ ÁÈ· ηÙÔÈΛ‰È· ˙Ò·, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘, Ù˘ ™ÔÊ›·˜, Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. “¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ ¯·Ï› ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘, ̤۷ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË, Ô˘ ›¯Â

174


E X

U T E R O

Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÌÔ˘”, ϤÂÈ, Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÎfiÔ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘. “ŸÌˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘, ¤¯ˆ ηٷʤÚÂÈ Ó’ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹”. H AÓÙ¤Ï Î·È Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. H ̤ÛË Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ê·Ú‰·›ÓÂÈ, ·Ú·ÙËÚ›, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ È· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ· Ù˘, Ô˘ ÙfiÛÔ Ù˘ ¿ÚÂÛ ӷ ÊÔÚ¿ÂÈ. TÒÚ· È· ÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ˙·¯·ÚˆÙ¿ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‚ÈÓÙÂÔηۤÙ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘. “¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· οÓÂȘ ·È‰›”, ϤÂÈ, “̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ÓÈÒÛÂȘ ̤۷ ÛÔ˘”. O NfiÓÙÂÚÌ·Ó ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓfi ÙÔ˘. K·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÈÚ¿, fiÔ˘ οıÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Cheerios. ºÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ÍÂÊÙÈṲ̂ÓÔ Î·¤ÏÔ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù‚·Ṳ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. O ¿Ó‰Ú·˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ·Ó·Û·›ÓÂÈ Û ·˘Ùfi. H ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜. “M·ı·›ÓÂȘ Ó¤· ·fi ÙË P›Ù·;” ÚˆÙ¿ÂÈ Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ›Û· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Û·Ó „›ı˘ÚÔ˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙfi ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. H AÓÙ¤Ï ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. •¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ô X¿ÚÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÙÔ

175


L A U R I E

F O O S

ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, οو ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÊÒÙ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. £˘Ì¿Ù·È fiÛÔ ÊÔ‚fiÙ·Ó Î¿ÔÙ ÙȘ ÛÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘. £˘Ì¿Ù·È ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ §¤ÔÓ·ÚÓÙ Î·È ÙÔ Ò˜ ›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Ì¤Û· Ù˘. £¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙË P›Ù· Î·È ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ›‰Â ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. £¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÌÈ·˜ ÂÎÔÌ‹˜. N· ÙÔ˘ ÂÈ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ï Î·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ P›Ù·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi. ¶ˆ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÎfiÎÎÈÓ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Î·È ¤ÙÚˆÁ·Ó ˙·¯·ÚˆÙ¿ Î·È ˆ˜ ·ÎfiÌ· ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ ÛÔÎ, Ô˘ ›¯·Ó ÓÈÒÛÂÈ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜, ÙË Ó‡¯Ù·, Ô˘ ›¯·Ó ‰ÂÈ ÙÔÓ ·ÈÌÔÊÈÏÈÎfi Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì·‡ÚË Û·ÎԇϷ. £· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·›ÚÓÂÈ Î¿ÚÙ˜ Ù˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ÔÙ¤ ‰È‡ı˘ÓÛË. H Ì‹ÙÚ· Â›Ó·È Î·Ï¿, Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ̷‡ÚÔ ÛÙ˘Ïfi. N· ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. ŸÌˆ˜ ͤÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ X¿ÚÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·, ÚÈÓ ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. “Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó¤·”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Ì ¤Ó· ıÏÈÌ̤ÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. “¶Ò˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ;” O NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ù˘ οÓÂÈ ÓfiËÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ¤Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi. EΛÓË ÁÓ¤ÊÂÈ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ Ù˘. H §Ô‡ÛÈ Ù˘ ϤÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÚfiÛÊ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË P›Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ

176


E X

U T E R O

˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ·. “§¤Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÙÚÒÂÈ ·˘Á¿ Î·È Ó· ϤÂÈ ÈÛÙÔڛ˜, ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ì ·Ô‡ÙÛÈ·”, Ù˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ Ë §Ô‡ÛÈ, “·ÏÏ¿ ϤÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Í·Ó··Ù‹ÛÂÈ ÙÔ fi‰È Ù˘ Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ”. H AÓÙ¤Ï ÙËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Ȥ˙ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÛÙËÓ ÚËṲ̂ÓË Ï¢΋ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘. ™Â fiϘ ı· ¤Î·Ó ηÏfi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È. AÓ ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ë P›Ù· ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤Ì·ı ·˘Ùfi ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·.

177


EIKO™IE•I

M

È· ̤ڷ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚¿Ú‰È¿˜ ÙÔ˘, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÁÈ· ‰È¿ÚÚËÍË ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. º˘ÛÈÔÏÔÁÈο, οÔÈÔ˜, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‚·ıÌfi, ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Û‹Ì·ÓÙˆÓ ÎÏÔÒÓ, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ûʇ˙ÂÈ ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. H ÂÂÙÂȷ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, Ì ÙËÓ AÓÙ¤Ï Î·È ÙËÓ §Ô‡ÛÈ, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. AÎfiÌË Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ fiÏË Ì¤Ú·. O ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Ì·Ó›·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ. “ÕÓ‰Ú˜”, ϤÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË ¯·Ì¤ÓË Ì‹ÙÚ· ÛÙËÓ fiÏË

178


E X

U T E R O

Ì·˜. MÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û˘ÌʈÓ› Î·È ›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ηʤ. K·È ÌfiÓÔÓ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ P›Ù·˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Cheerios, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÚÒÂÈ ÌfiÓÔ Raisin Bran ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·˘Ù‹ ¤Ê˘ÁÂ. MÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ÙËÓ ‰ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂΛ, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ì ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi οıÈÛÌ·. £˘Ì¿Ù·È ·ÎfiÌË ÙÔ Ò˜ ¤Ê˘Á Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ, ¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. £˘Ì¿Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛ‹ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. AÏ¿ Î·È ÌfiÓÔ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë, ÓÈÒıÂÈ ¤Ó· ÙÛ›ÌËÌ· ÛÙÔÓ Î·‚¿ÏÔ ÙÔ˘. O ·Ú¯ËÁfi˜ ʈӿ˙ÂÈ ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· Î·È ÙÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ ·˘Ù›. “¶‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Î·È Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘, “·ÏÏ¿, ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ÌËÓ ·Ù‹ÛÂȘ η̛· Ì‹ÙÚ·”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ Û ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÚÈÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿. ¶ÚÔÛÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙ· ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ˘˜. TÔ Êˆ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË Ï¿Ì„Ë ÛÙ· ¿ÓÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘. M ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ‚ϤÂÈ Ù· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ. EΛÓË ‰ÂÓ

179


L A U R I E

F O O S

Â›Ó·È È· ÂΛ, ÌÔÓÔÏÔÁ›. EΛÓË Î·È Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÁÈ· ¿ÓÙ·. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ϤÁÂÙ·È M¿ÚÙÈ, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ï‹ÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÚÚËÍË. ŒÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ Û˘ÓËı›˙ÂÈ, ϤÂÈ ÛÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. “A˘Ùfi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ”, ϤÂÈ Ô M¿ÚÙÈ Ì ̿ÙÈ· Ô˘ Á˘·Ï›˙Ô˘Ó. “MÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Â‰Ò”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û˘ÌʈÓ›, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘. E›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ÌÏÔÎ, Ô˘ οÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘ P›Ù·˜. TÔ ›‰ÈÔ ÌÏÔÎ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂΛÓË ¤ÁÚ·„ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ¤Ó· ÌÔχ‚È, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰‡Ô. E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÍÂοı·Ú·, fiÙ·Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ P›Ù·˜. ŸÌˆ˜, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ı· ¤Î·Ó οı ηÏfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. O M¿ÚÙÈ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. TÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ·Ú¿ı˘ÚÔ˘ Â›Ó·È Û·Ṳ̂ÓÔ. ŸÔ˘ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ¯·ÚÙ› ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ Û οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Ó¿Û· Ì˘Ú›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙfiÓÔ, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ›.

180


E X

U T E R O

“¶fiÛ· ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ï›Ô˘Ó;” ÚˆÙ¿ÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ˘Ïfi ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ›, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ M¿ÚÙÈ. O M¿ÚÙÈ ÛËÎÒÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·ı·Ú›˙ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘, ÌÈ· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ô˘ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ıˆÚ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¿ÍÂÓË, ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ™Î‡‚ÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Î·È ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. “A˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·”, ÙÔ˘ ϤÂÈ Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ›Û· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù›ÔÙ·”. ¶·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·. “AÏ¿, η٤ÛÙÚ„·Ó fiÏ· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·”. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ÊÚ‡‰È· ÙÔ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù› Ó· οÓÂÈ. E›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÈÛÙ¢Ùfi ‡ÊÔ˜, Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ˘ › οÔÙÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÏÔ‡. ÕÛÙÔ˘˜ Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÎÔ‡˜ fiÏ· fiÛ· ÛÔ˘ ϤÓÂ, ÛΤÊÙÂÙ·È. AÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Â›Ó·È Ì‹ÙÚ˜. O M¿ÚÙÈ ÛËÎÒÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· Û·Ṳ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. H ÛfiÏ· ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ Â›Ó·È ¿ıÈÎÙË, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰¤ÚÌ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ··Ïfi, ·˙¿ÚˆÙÔ. AÏÏ¿ ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÏÏËı› ÂÓÙÂÏÒ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÚ‡˜ Î·È ¤Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ÎfiÏÏ·˜, ÂΛ Ô˘ οÔÙ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ. “EÈÙ¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘”, ϤÂÈ Ô M¿ÚÙÈ. “A˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯·Ó ¿ÏÏÔ”.

181


L A U R I E

F O O S

AÚÁfiÙÂÚ·, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎÈṲ̂ӷ ÎÔ˘ÙÈ¿ Î·È Ù· ÎÔÌ̤ӷ Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÙˆÌ·. K¿Ô˘-οÔ˘ ÛËÎÒÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙ› ·fi οÔÈÔ ÎÔ˘Ù› Î·È ÙÔ Ȥ˙ÂÈ ÛÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘. TÔ Ì˘Ú›˙ÂÈ. TÈ Ì˘Úˆ‰È¿ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì‹ÙÚ·; ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ. º·ÓÙ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. MÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù·, ÙÔ˘ ϤÂÈ. TÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. “MÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›”, ϤÂÈ, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ M¿ÚÙÈ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, “Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ı· ͤÚÂÈ ÙÈ Ó· οÓÂÈ”. °˘Ú›˙ÂÈ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ıfiÚ˘‚Ô ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ™Î¤ÊÙÂÙ·È fiÙÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ٷÎÔ‡ÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ë P›Ù· Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¿ÏÏ·Í ·˘Ùfi. TÒÚ·, fiÙ·Ó ÙËÓ ÛΤÊÙÂÙ·È, ÙËÓ ı˘Ì¿Ù·È ͢fiÏËÙË ‹ Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÌÔηۛÓÈ·. TÔÓ ıÂÚ¿¢Û ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. “E, ·ÍȈ̷ÙÈΤ”, ʈӿ˙ÂÈ Ô M¿ÚÙÈ, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·, “ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë P›Ù· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË Ì fiÏ· ·˘Ù¿;” TÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ M¿ÚÙÈ. £˘Ì¿Ù·È ÙÔ˘˜

182


E X

U T E R O

Ï¢ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ P›Ù·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘. AÓ·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi˜ Ì·˙› Ù˘, ·Ó ›¯Â Ì›ÓÂÈ. X·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ M¿ÚÙÈ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ›Ûˆ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. A˜ Ù˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, ÛΤÊÙÂÙ·È. MÈ· Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ Ì‹ÙÚ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi. ŒÍˆ, ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·ψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛΛÙÛÔ. O ¿Ó‰Ú·˜ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙfiÓÈ, ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÔÚÓÈıÔÛηϛÛÌ·Ù· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì ÌÔχ‚È Í˘ÏÔÎ¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û·‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÛËΈı›, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔÓ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. “£¤ÏÂȘ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘;” ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, ÁÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. EΛÓÔ˜ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·fi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÛΛÙÛÔ, ·ÏÏ¿ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› ¿Óˆ ÙÔ˘, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ‰¤ÚÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì' ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜'', ϤÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜, ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ

183


L A U R I E

F O O S

¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. “A˘Ùfi ÙÔ ÛΛÙÛÔ, ÌÔ˘ Ù· ‹Ú fiÏ·''. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜. TÚ›‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌʈÓ› Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. NÈÒıÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÂÂȉ‹ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ó‡¯Ù·, ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ºÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ οÔÈ· ¿ÏÏË Ì‹ÙÚ· ÈÛÔ‰ˆı› ·fi ¤Ó· ÂÏ·ÛÙÈÎfi Goodyear. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â›Ó·È Ó· ¿ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ Î·È Ó· Ê¿ÂÈ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ÙÔ˘ Ì ËÚÂÌ›·. “¶¿Ú ¤ÓÙ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ʛϔ, ϤÂÈ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. “¶‹Á·ÈÓÂ Î·È Û¯Â‰›·Û ÌÈ· Ó¤· ˙ˆ‹”. K·ıÒ˜ ÍÂ·ÚοÚÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ó· ÁÂÏ¿ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘, Ì ÙÛÈÚȯً ʈӋ, ۯ‰fiÓ Û·Ó Ô˘ÚÏÈ·¯Ùfi. ™ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î·È ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ›, ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ÛΛÛÂÈ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜. TÔ ÛËÎÒÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÂÈ¿ ·Ó¿Û·. M¤Û· ÛÙÔ Ï¢Îfi ÊfiÓÙÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó‰ÚÈÎfi ¤Ô˜, Ô˘ Û˘ÓıÏ›‚ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓË Áfi‚·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛΛÙÛÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Â›Ì·È Î·Ïfi˜, ϤÂÈ, Î·È ÎÔ›Ù· Ô‡ η٤ÏËÍ·.

184


EIKO™IE¶TA

K

¿Ô˘ ÛÙȘ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, Ë P›Ù· Ô‰ËÁ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘, Ì ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡. MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ë Ì‹ÙÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ù˘ ¯ÚÒÌ·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÍÂıˆÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ¯Ù˘Ëı› Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¢˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÛΤÊÙËΠӷ ÙË ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙ· ÙÔÈο ÌÔ˘Û›· Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙË ‰ÒÛÂÈ Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ÂÙ¿ ·È‰È¿, Ô˘ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ·È‰È¿, ÛΤÊÙËÎÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÎÔfi ÌÈ·˜ Ì‹ÙÚ·˜. ŸÌˆ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ù˘, ÂΛ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡, Û·Ó ÌfiÓÈÌÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘. AÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤ÌÂÓ·Ó ÔÙ¤ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜, ›¯·Ó ¿ÓÙ· Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË.

185


L A U R I E

F O O S

¢È·Û¯›˙ÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ΈÌÔfiÏÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·. ¶ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ̤ÓÂÈ Û οÔÈÔ ÌÔÙ¤Ï Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ïˆ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙËϤʈÓÔ. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙfiÙ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË. TÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÈÚfi, ÂΛÓË Î·È Ë Ì‹ÙÚ· Ù˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó. E›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÛΤÊÙÂÙ·È. O‰ËÁ› ͢fiÏËÙË Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ŒÏÂÓ P¤ÓÙÈ. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙËÓ AÓÙ¤Ï, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Ù˙ÈÓ ¯ˆÚ›˜ ¯ÒÚÈÛÌ·, ÙÔ fiÛÔ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó fiÙ·Ó ÙÔ Â›¯·Ó ÛοÛÂÈ. K¿ÔÙÂ, ÛΤÊÙËΠӷ Ù˘ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ·fi ¤Ó· ÙËÏÂʈÓÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. H ÎÔ‡ÎÏ· Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ÛÙÂÓfi, Ï¢Îfi Ù˙ÈÓ Î·È ÎfiÎÎÈÓ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ·, ÔÈ Ú·Ê¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ‹Ù·Ó ··Ï¤˜ Û·Ó ÌÂÙ¿ÍÈ. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÁ›ÓÂÈ Ô T˙ÔÚÙ˙, ·Ó ÙÂÏÈο ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ‡ ¿ÏÏÔÙ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÈÔ ‹ÚÂÌÔ Â›‰Ô˜ ÂÚˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘, ÂΛÓÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰È›ۉ˘ÛË. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È, ÙÔÓ ‚ϤÂÈ Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, fiÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. “KÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ, Ì οı ÙÚfiÔ, Ì οı ÎfiÛÙÔ˜”, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ. “¢ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÙËÓ ¯¿ÛÂÙ”. O T˙ÔÚÙ˙ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ï·ÌÂÚ¿ ÎfiÎÎÈÓ· Ì‹Ï· Û ·ÛÙ¤Ï ÊfiÓÙÔ. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ Î·È Ù· ÎÚÂÌÔ‡Ó

186


E X

U T E R O

ÛÙȘ ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘˜. TÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Î·ÚÂÚ¤˜. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, Ù· ηÏÔÛ˘Ó¿Ù· ÌÏ ̿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ì·Û¿˙ ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘, ·ÊÔ‡ ›¯Â ‚Á¿ÏÂÈ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜. TÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ‰ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, ¯Ù˘Ë̤ÓË Î·È ¯·Ú·Á̤ÓË ·fi Ù· ¯·Ï›ÎÈ·. O‡Ù fiÏÔÈ ÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÌÈ·˜ Ì‹ÙÚ·˜. A˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿. MÈ· ̤ڷ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· οÚÙ· ÛÙËÓ AÓÙ¤Ï. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂÁ¿Ï·, ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì ηÏÏÈÁÚ·ÊÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ΛÌÂÓ·, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Ù˘ Ï¤Ô˘Ó Û·Ó Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·›ÛÈ· ·›ÛıËÛË ÙÔ‡ Ó· Â›Ó·È Í˘fiÏËÙË. AÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ù˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ οÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. •¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô NfiÓÙÂÚÌ·Ó ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·ÓÙÈÛÙ·ı› Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÒÛÂÈ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‚¿˙ÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Î·È ϤÓÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘ ÛÙÔÓ ÓÈÙ‹Ú·, ÛÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. AÊÔ‡ ‰ÂÓ ÊÔÚ¿ÂÈ ÔÙ¤ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÔÈ ·ÙÔ‡Û˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ Î·È Ì˘Ú›˙Ô˘Ó Û·Ó Êı·Ṳ́ÓÔ ‰¤ÚÌ·. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ôχ Ó·

187


L A U R I E

F O O S

ÙȘ ‰È·ÙËÚ› ηı·Ú¤˜. ŸÙ·Ó ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÛÎÂÊÙ› ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤„·¯Ó ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÔÓ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ù˘ Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÛÂÏ¿ÓË, Ì ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÊÏ·ÛÌfi. AÎfiÌË Î·È Ì ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘, Ô Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ ÙËÓ ¯¿ÛÂÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÙ¤. K¿ıÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ¿ÁÎÔ, ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ‰›Ï· Ù˘ Î·È ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÌÔÏ Cheerios. H ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ù˘ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. OÈ ÁÚ·Ì̤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÙË Ì‡ÙË Ù˘ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Û‚‹ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Ì ̿ÙÈ· Ô˘ Ï¿ÌÔ˘Ó. “E›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ;” „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙË P›Ù·. H P›Ù· ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ¿Óˆ ·fi ÙË Ì‹ÙÚ· Î·È Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. T˘ οÓÂÈ ÓfiËÌ· Ó· Ûˆ¿ÛÂÈ Î·È Ù˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ. H ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙÔ ÌÔÏ ÙˆÓ Cheerios. AÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ ÌÔÏ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ P›Ù·˜. “Afi ÙfiÙ Ô˘ ¤¯·Û˜ ÙË Ì‹ÙÚ· ÛÔ˘”, ϤÂÈ Ë ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, “Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë ›‰È·”. H P›Ù· ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· Ù· ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ¯·˚‰Â‡ÂÈ ··Ï¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. NÈÒıÂÈ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Û·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·, Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Ù˘, Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙË

188


E X

U T E R O

Ì‹ÙÚ· Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ Á‡Úˆ Ù˘, ÙËÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Ù˘ ‹ ÙËÓ ¯ÒÓÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÚÔÏfi ¯·ÚÙÈÔ‡ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó’ ·Ó·Ó‡ÛÂÈ. MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ, Ë P›Ù· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï›ÁË ÂÏ¢ıÂÚ›·. H P›Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ó· ÛÙ˘Ïfi Î·È ÌÈ· οÚÙ· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ AÓÙ¤Ï. MfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛËÌ›ˆÌ·, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ Ë Ì‹ÙÚ· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜, ÛΤÊÙÂÙ·È, ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Ì‹Ó˘Ì· ÊÈÏ›·˜. T›ÔÙ· Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ NfiÓÙÂÚÌ·Ó. TÚÒÂÈ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ·ÚÁ¿, ÂÓÒ ÛΤÊÙÂÙ·È ÂΛÓË ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ NfiÓÙÂÚÌ·Ó ™fiÔ˘, ÙË ˙¤ÛÙË Ô˘ ¤ÓȈı οو ·fi ÙfiÛÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜. TÔ Á¿Ï· ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÚ·ı› ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, οو ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. AÁ·ËÙ‹ AÓÙ¤Ï, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘, Ô˘ ÙÚ¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ÓÈÒıÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ Ó· ‰ÚÔÛ›˙ÂÙ·È. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, Ë ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ÙËÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ·Ó ı· ‹ıÂÏ ¤Ó· ÌÔÏ ·ÎfiÌË. H P›Ù· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Ù˘. H Ì‹ÙÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰›Ï· Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙËÓ ÁÂÌ›˙ÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù·. AÎÚÈ‚Ò˜ ÙfiÙ ÙË ‚ϤÂÈ. MÈ· Ï·ÌÂÚ‹ Ï¢΋ ÙÚ›¯· ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÌÏÔ‡˙·˜ Ù˘. H ÙÚ›¯· Â›Ó·È ¯ÔÓÙÚ‹ Î·È Û·ÛÙ‹, ÔÈ ¿ÎÚ˜ Ù˘ Ù˘Ï›-

189


L A U R I E

F O O S

ÁÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ Û·Ó ·ÂÈÏ‹. °˘ÚÓ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. “Ÿ¯È, Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ”, ϤÂÈ. ™ËÎÒÓÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· Î·È ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘, „ËÏ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï· fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Î·È ÙȘ ÚˆÁ̤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ¯·Ï›ÎÈ· ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë Ì‹ÙÚ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙÔÓ NfiÓÙÂÚÌ·Ó, ÙÔÓ ¿ÁÔ ÙˆÓ ÌÏ ̷ÙÈÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓfi ÙÔ˘ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ¿Óˆ Ù˘, ÙÔ ‚Ô˘ËÙfi ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘. AÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÚÂı›, ›Ûˆ˜ Ó· ˙Ô‡Û ·ÎfiÌË ÂΛÓË ÙË ˙ˆ‹, Ì ٷ fi‰È· Ù˘ ÛÙÚÈ̈Á̤ӷ Û ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓˆÓ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ¯ÙÂÓÈṲ̂ӷ ÎfiÙÛÔ. H ¿‰ÂÈ· ˙ˆ‹ Ù˘, ı¤·Ì· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‰ÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. AÚÁ¿, ÙÚÒÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Ù˘ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· Ì ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. M ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘, ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›¯· Î·È ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi. TË ‚ϤÂÈ Ó· Ï¿ÌÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜. KÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›¯· ¿Óˆ ·fi ÙË Ì‹ÙÚ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ Ù˘. AÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Êˆ˜, Ë ÙÚ›¯· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ı·Ì‹. H ¿ÏÏÔÙ ·ÛË̤ÓÈ· Ï¿Ì„Ë Ù˘ ¤¯ÂÈ È· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ¿¯·ÚÔ ÁÎÚÈ. ¢ÂÓ Ï¿ÌÂÈ È·, fiˆ˜ ı˘Ì¿Ù·È fiÙÈ ¤Ï·Ì ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. KÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›¯· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È ÙË Ê˘Û‹ÍÂÈ Ì·ÎÚÈ¿.

190


Ex Utero  

Tο Ex Utero είναι ένα σατιρικό, απρόβλεπτο και παράξενο μυθιστόρημα, από μία νέα συγγραφέα, που συνδυάζει μοναδικά το παράδοξο του Kάφκα και...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you