Page 1


GRAPHIC ILLUSTRATION


ชื่อผลงาน “All need is peace” ได้แรงบันดาลใจจาก เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ สงบในพื้นที่ เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก ภาพยนต์เรื่อง เดด พูล เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก ตัวเอง รูปร่าง รูป ทรง ลักษณะการแต่ง กายของตนเอง เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก ตัวเอง รูปร่าง รูป ทรง ลักษณะการแต่ง กายของตนเอง เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก การง่ ว งนอนมากๆ ทำ�งานดึกจนตาลาย เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก เพื่อนคนหนึ่ง รูปร่าง รูปทรง ลักษณะการ แต่งกายภายนอก เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก สิ่งที่ชอบ คือ สเก็ตบอร์ด เป็นผลงานวาดเล่น


ได้แรงบันดาลใจจาก ตัวเอง รูปร่าง รูป ทรง ลักษณะการแต่ง กายของตนเอง เป็นผลงานวาดเล่น


เป็ น ผลงานรายวิ ช า graphic design


เป็ น ผลงานรายวิ ช า graphic design


เป็ น ผลงานรายวิ ช า graphic design


เป็ น ผลงานรายวิ ช า graphic design


เป็ น ผลงานรายวิ ช า graphic design


เป็นผลงาน work shop


DIGITAL PAINTING


เป็ น ผลงานรายวิ ช า digital painting


เป็ น ผลงานรายวิ ช า digital painting


เป็ น ผลงานรายวิ ช า digital painting


เป็ น ผลงานรายวิ ช า digital painting


POS TER


เป็ น ผลงานรายวิ ช า graphic design โปสเตอร์ 10 ปี สาขา นวัตกรรมการ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง สรรค์สื่อ


เป็นผลงานเกี่ยวกับ โปสเตอร์ จัดแสดงผล งานของนักศึกษาชั้น ปีที่2 โครงการ“วัน ฉาย”


เป็นผลงานเกี่ยวกับ โปสเตอร์ จัดแสดงผล งานของนักศึกษาชั้น ปีที่2 โครงการ“วัน ฉาย”


“เป็นผลงานรายวิชา mediaproduction โปสเตอร์ จัดแสดงผล งานของนักศึกษาชั้น ปีที่3 โครงการ“วัย จ๊าบ โปรเจค”


“เป็นผลงานรายวิชา camera lighting โปสเตอร์โฆษณา


“เป็นผลงานรายวิชา info graphic


“เป็นผลงานรายวิชา info graphic


“เป็นผลงานรายวิชา info graphic


“เป็นผลงานรายวิชา info graphic


LO GO Design


โลโก้ เกี่ยวกับแบรนด์ ที่ พ วกเราร่ ว มหุ่ น กั น ทำ� เสื้อยืด กระเป๋า เ ป็ น ง า น เ ล็ ก ๆ ระหว่างเรียน ป.ตรี


โลโก้ เกี่ยวกับ ตัวผมเอง


ลาย เสื้อยืด สงขลานครินทร์


เสื้อยืด สงขลานครินทร์


เสื้อยืด สงขลานครินทร์


โลโก้ eanalay มา จากคำ�ว่า ‘‘yalanae” ที่สลับด้าน จากคำ� หน้า ไปหลัง


เสื้อยืด “eanalay”


ลาย เสื้อยืด สงขลานครินทร์


เสื้อยืด สงขลานครินทร์


เสื้อยืด สงขลานครินทร์


MEDIA


ผลงานรายวิชา after effects “motion graphic” -

https://www.youtube.com/ watch?v=gqTG16Oodz4


2D animation เรื่อง แกล้ง โครงการพั ฒ นาสื่ อ ทางด้ า นนวั ต กรรม และการจั ด แสดงผล งานครั้งที่9 “วัยจ๊าบ โปรเจค”


2D animation เรื่อง แกล้ง โครงการพั ฒ นาสื่ อ ทางด้ า นนวั ต กรรม และการจั ด แสดงผล งานครั้งที่9 “วัยจ๊าบ โปรเจค”


2D animation เรื่อง แกล้ง โครงการพั ฒ นาสื่ อ ทางด้ า นนวั ต กรรม และการจั ด แสดงผล งานครั้งที่9 “วัยจ๊าบ โปรเจค”


2D animation เรื่อง แกล้ง ทีมผู้จัดทำ�


ผลงานรายวิชา after effects “ -

https://www.youtube.com/ watch?v=gqTG16Oodz4


ผลงานรายวิชา -

https://www.youtube. com/watch?v=yMxukI-PtUc&t=129s


ผลงานรายวิชา after effects “animation” -

https://www.youtube.com/ watch?v=k9Wh1GdqX6s


ขอบ คุณ ครับ


Portfolio  

Anasyln X My work

Portfolio  

Anasyln X My work

Advertisement