Page 1


50

1


‫ا‬ ‫د‬ ‫ا*‪$‬ل ) ( ای &‪$# %‬ا ‪!"#‬‬ ‫( )‪ 67 1‬د آن ‪ 23 4‬ر ﻩ )‪ 01‬از ‪/‬اری‬ ‫ﻩ ‪-‬ح د‬ ‫را <; د‪ > 4 ( .‬ل آن‬ ‫ﻩ ( ا‪ :#‬ق آراء ‪!"#‬‬ ‫و‬ ‫); ا@?‬ ‫‪ (3‬در ‪ ( A‬ی ا*‪$‬ل ) ( ای آ ﻩ ا@?‬ ‫‪ %FGH‬ا ( وﻩ ‪ 4‬ی ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪$!4 ?B1‬ارﻩ‬ ‫‪$J‬د ‪ KL‬ری ‪$J‬د را >‪ ! I:‬و ا ‪ C‬را@ ‪$‬ن ‪$!4‬ارﻩ‬ ‫‪.‬‬ ‫دارای ا‪ 4 0H‬ی ‪MNKL‬‬ ‫ا@? ‪$DE‬‬ ‫‪ C $DE 4‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪$# O ?B1‬ا ا‬ ‫"[ت ‪PQR :# SNT UV* ،OX @ ،O:BNC ،OY 4 C‬‬ ‫ون ا ( ا ‪4 ?R$DE‬‬ ‫د ی ( ا ‪ LK‬ب ‪O‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ر`_‪ %‬در‪]^ #‬‬ ‫ا ‪ > 4 ( ،‬ل ‪ 4‬و‪ Pc‬آزاد ا@? ‪ a #‬رزار‪ 4‬ی ‪Oa b‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"[ت د ی ( ا ‪ LK‬ب ‪ ، O‬دا ‪(K‬‬ ‫( ی ا*‪$‬ل ) ( ای ‪$‬ا‪ eC‬ا@? ‪$# O‬ا‬ ‫‪ 4‬آن ‪( d‬‬ ‫ً‬ ‫از ‪ f eR T‬وﻩ ‪ C‬دا ( ‪ C ?R$DE‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪?B1‬‬ ‫درآ ‪ C ?R$DE) .‬دی ( ا د‪$ O (KC ;) j‬د ( ‪%_i‬‬ ‫از ‪ f‬وﻩ از ‪ k l‬ا‪ OX C‬دور ا@? ا ( ‪ C‬دی‬ ‫ا@? ا ‪/‬و‪(. ! Pm (j‬‬ ‫‪49‬‬

‫آ‪ 0‬آ ر‪ )*+ ), -./‬و آ ر‬ ‫‪67‬ج و ‪6‬ج ‪ -234‬ا ؟‬

‫‪8‬‬

‫در ‪ p3 0o k‬ا ان ‪$!4‬ارﻩ دو از @( ا‪ 0H‬آن ( @‪ @$‬ل‬ ‫– د " ا‪ %_s‬و ر ‪$D> B4 rB1B‬ر دا ‪ (K‬و دار ‪ ،‬ا در‬ ‫‪$ J‬ادﻩ ی ‪ p3‬ا‪ 0H‬د ی ‪ ( ?B4‬آ ر ‪ rB1‬م دارد‪.‬‬ ‫آ ر ‪ 4 ?B1‬ا‪ C[KJ‬ت ژر‪ @$@ Pu‬ل – د " ات ‪4‬‬ ‫!‪?B1 $‬‬ ‫@‪ 4 ?B1j @$‬ی ا*[ح ‪ SNT‬دار ‪ ،‬ا آ ن‬ ‫‪ 4‬ی ‪ %FGH ، B‬ر ‪ 4 ?B1 1 j – ?B1B‬و ‪ #‬و ‪?B1"B‬‬ ‫‪ 4‬و ‪ !4 ( x 4 ?BX$w‬ن ا ازﻩ ‪ :#‬وت دار ‪ (-A .‬ی‬ ‫‪ b‬ک @‪ @$‬ل – د " ات ‪ 4‬و !‪ 4 ?B1 $‬ی ‪!4 B‬‬ ‫دو‪ ?j‬ا‪ OX‬آ ن ا@? ( ‪ B" Sk$‬ن در رزﻩ و ‪[#‬ش‬ ‫‪ ،‬ﻩ ا@?‪.‬‬ ‫ای ا@‪ AK‬ار آن ‪ (3‬آ ن @‪O rB1j @$‬‬ ‫ا ‪$‬ن @ ل ‪ @$@ ( ?@ 4‬ل – د " ات ‪ 3 4‬ر‪$3‬ب ‪rl‬‬ ‫@ ( داری را ( ‪$ E‬ان ‪ # rl 67#‬و !" ); ‪ (KC‬ا و‬ ‫{‪ P‬ا ( ‪$# O‬ا آن را ا*[> ت |‪$ 6‬د ‪ . L‬ا‬ ‫‪ a‬ر ( ی دو‪ 4 ?j‬ی @‪ @$‬ل – د " ا ‪ ( ( O‬و‪~R‬ﻩ در ارو}‬ ‫‪2‬‬


‫‪/‬اری‬

‫ﻩ را‬

‫‪ 2E‬ﻩ دارد‪.‬‬

‫ﻩ دارای‬

‫ا@? ‪? j$•B‬‬ ‫ا‪ 4‬اف ز‪ R‬ا@?‪:‬‬ ‫* و•‪ ? G‬ا‪ Pm[J‬و ‪ C PŽ‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬و ا^ ا ت آن را‬ ‫ر‪. O %_s‬‬ ‫* ‹• در ‪$‬رد )‪ 67 1‬د‪ 4‬و ‪ ( O Gj -‬وﻩ ‪ ، 4‬ا‪ C‬اد و‬ ‫‪$K #‬ان‬ ‫‘‪ 6‬د‪ 4‬ی ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬ارا‪O (w‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$-J‬ط ا*’‪ a P‬رزار‪ 4‬ی @ ل ‪ k‬ری را از آن ‪ 4‬ون‬ ‫ﻩ ‪ ”!4‬ن ‪ 4 r !‰#‬ی •زم را ای )‪ 1‬وی ‪$J‬ب‬ ‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ O ?B1‬د‪.‬‬

‫‪$‬د ‪ • ،‬ن ‪ O‬د‪ ( 4‬آ ن در‬ ‫در ‪ ^ B‬رت ‪B4‬‬ ‫و ا ‪ :# Oa‬وت ‪ € j‬ال ‪ ، 4‬در‬ ‫•‪ € j$‬ا‪> r > rB1j‬‬ ‫@ @? ‪ 4‬ی ا‪ k‬ا‚‪ ( ،O‬ر‪ e#‬و ‪ eKC‬ا ‪$‬ر @ ( داری ‪O‬‬ ‫‪ ( @ rl‬داری‬ ‫) داز ‪ 4 ?B1 $! .‬ی ‪3 4 B‬‬ ‫‪$‬ا‪ ، B1 eC‬ا ‪ ( k 4‬دو‪ ?j‬را ( د@? ‪، KC‬‬ ‫@ ( داری دو‪ %ƒj‬را @ ‪$a‬ب‪ K ،‬رو ‪[ f‬م‪ ،‬زورو @‪rK‬‬ ‫^ ار !‪$‬د و ‪ 0‬را‬ ‫( و‪~R‬ﻩ ( ‪$J‬د ‪ (A T‬ی ‪ a‬ر‬ ‫‪ .‬آ ن ای ر@ ن ( ا‪ 4‬اف‬ ‫د "‪$# K‬ری ) و‪ Kj‬ر‪; R‬ا‬ ‫‪$J‬د‪ ،‬ا>‪/‬اب !‪$C %ƒB1 $‬ق ا‪ Gj‬دﻩ ‪ / !#‬ا‪ OX‬را …‪ O‬ر‪/R‬ی‬ ‫ﻩ ‪O‬‬ ‫!‪$‬د ( ‪$J‬د‪$J‬ا ﻩ )‪ 1‬وی ‪ (A T‬ی ‪ a‬ر‬ ‫‪ P{$ 4‬از د "‪$# K‬ری و از ‪(N!k‬‬ ‫‪ .‬آ ر ‪4 ?B1‬‬ ‫د "‪$# K‬ری ) و‪ Kj‬ر‪ Mj L R‬ا ‪ .‬آ ر ‪ ^ 4 ?B1‬اری آزادی –‬ ‫†‪ $ 1) ( $ˆ 4 O‬و ‡‪ $B‬ی – و ‪ (G k‬ی !‪%ƒB1 $‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ # € j‬ر‪ R‬را ون ‪ ( $ˆ 4‬دو‪ ?j‬و د ‪$‰# %F‬ر ‪O‬‬ ‫آ ر ‪$J 4 ?B1‬د را )‪ 1‬وی ‪ (A T Š 4‬ای &‪ %‬دا ‪،‬‬ ‫‪ d"E‬آ ن ‪ l ( R$ˆ O‬ات و ا‪ j !E‬ن در ‪$J‬رد ‪$#‬دﻩ‬ ‫ای و ‪ 4 0o k‬ی ا‪$J O f‹ P{ !Kk‬رد و ا ‪ a‬رآ‪ OX‬دا‬ ‫ً‬ ‫ا*[ ر‬ ‫‪O‬‬ ‫…‪ O‬ی و ‪ O r "‹#‬د ‪ ،‬و (‬ ‫;ا ‪ . $ O (K‬ر ‪$J 4 ?B1B‬د را در ^ و ‪ 4‬ی‬

‫‪ $DE‬ی در‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬دو ‹‪$‬ر ^ اردارد‪:‬‬ ‫* دی‪ ) :‬دا‪bJ‬ن >‪?R$DE e‬‬ ‫* ا‪ ;) :Pm[J‬ش †‪ ^ O‬و ط ا*‪ ( PŽ$‬در ( ی‬ ‫> • آ ﻩ ا@?‪.‬‬ ‫وﻩ ‪ C‬دی ا*‪$‬ل ) ( ای را ( *‪$‬ر ‪O‬‬ ‫–( ا (‪ ،‬ا‬ ‫‪ %FNE‬ز‪; } R‬ارد‪$* ( x 0 R$DE ،‬ر ‪$J O‬د ( ‪$J‬دی در‬ ‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ O —˜C ?B1‬دد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪48‬‬

‫‪NOP QR‬ی‬


‫ﻩ ی ‪bj$‬ن دا‪ P’J‬را از‬ ‫‪/J‬ا ( داری ‪ %ƒBH O‬وﻩ ادارﻩ‬ ‫ا@‪ :GK‬ی ‪ f‬وﻩ ا‪ C‬اد ‪ š . ! ™N-‬ن وﻩ ‪4‬‬ ‫ً‬ ‫‪ G #‬اد‬ ‫‪ ! AKB‬ا@‪ :GK‬ی ا‪ C‬اد ‪$J $DE‬د را ا‪[E‬م ‪O‬‬ ‫ار@ ‪bj$ PŽ‬ن ‪ e T 4‬آن *‪$‬رت د‪.‬‬ ‫‪ O‬دد ) ا ( ‪ (j A‬ای‬ ‫‪bj$‬ن دا‪ 4 P’J‬ﻩ‬ ‫@ (‪.‬‬ ‫ا (‬ ‫‹ ا ر ‪bj$‬ن دا‪ P’J‬در ‪ K@ 2‬ن ‪$J‬ا‪$ 4‬د‬ ‫‪ 4 .‬ف ا ا@? ( از ‪ a / !#‬ر در ) ‪?LK‬‬ ‫‪ 3‬ن ا •‪O‬‬ ‫‪ $Nk‬ی دد و ا ارˆ ن ‪$K‬ا از ‪$J f‬د ‪ KL‬ری ‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$J‬ردار‬ ‫"‪$ ?B‬ا‪(k‬‬ ‫وﻩ ‪$•B‬ل ا ر ‪bj$‬ن دا‪ a P’J‬رش‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫‪$# O O $!E %_›š ،‬ا ‪ f‬وﻩ د را ‪ ( K^$‬ا – م‬ ‫ا و‪ ! (: œ‬رد‪.‬‬

‫"ا‪$ ‹ 4 "rBH‬س !‪$‬دﻩ ا و ( ‪ !4‬ن ‪$K T J‬ا•‪B‬‬ ‫‪$L‬ا‪$# 4‬ا•‪ " I:> ?B‬ر ‪ "rB1 1 j – rB1B‬و د‬ ‫ی در ( ‪ 4‬و @ @? ‪ H 4‬ن ا – د ! ‪.‬‬ ‫ا‪، 4 rBH‬‬ ‫ود ! ن‬ ‫‪O‬‬ ‫ا در > ‪ 2k ( ?@ PŽ‬ن ام‬ ‫‪ O A T‬ز>!‪ "K‬ن ‪ 4‬روز @ @? ‪ 4‬و ‪ H 4 f K #‬ن را‬ ‫‪$‹K‬ل ‪ ! O‬و ‪ 4 C #‬ی ‪ k‬ی ( ا@ ! ر دا ‪O‬‬ ‫‪ .‬آ ر ‪4 ?B1‬‬ ‫ز و د@‪ K‬ورد‪ 4‬ی ‪ a‬ر ی را ز…‪O d‬‬ ‫‪ !4 ( .‬ن ‪ T J‬آ ر ‪%ƒB1‬‬ ‫رو> ( ای ز ( ‪ 2k‬ن ‪O‬‬ ‫ً‬ ‫) ا &‪$ %‬د ( [ ‪ ) R$Y‬ودو ‪?B1 1 $a ،?B1‬‬ ‫و}‪ ?B1 "#$‬ا@?‪ $a 3 4 ،‬ن‪ ) ،‬ودون و و}‪ "#$‬ن‬ ‫‪ ”!4‬ن ‪/k‬و ‪ ) (R l R # r2‬دازان آ ر ‪. B4 ?B1‬‬ ‫‪ (¡ –#‬و آ ج ا>‪/‬اب و @ ز ن ‪ 4‬ی @‪ %ƒB1j @$‬و !‪%ƒB1 $‬‬ ‫در د@? ‪ * f r‬و ) – ﻩ @ ل ; ‪ (K‬و دو‪( OX 4 ?j‬‬ ‫@‪ @$‬ل – د " ات ‪ 4‬و ر ‪ ( 4 ?B1B‬د@? دا ‪ (K‬و‬ ‫دار ‪ • ،‬ن ‪ O‬د‪ ( 4‬آزادی و ) ن ا@ ! ر و @‪ 4 rK‬ی‬ ‫ˆ‪$ˆ $‬ن ا‪ %_s @ ،P{ !Kk‬و ‪ OY 4 C‬ر‪ C‬م )@‪ @$‬ل –‬ ‫د " ا‪ (%_s‬ا@ اد ) ر ‪ (rB1 1 j – rB1B‬ا ن );‬ ‫‪ .?B1‬آ ر ‪ 4 ?B1‬دم را ( ‪ T‬د و ‪ O:‬ا>‪/‬اب و @ ز ن‬ ‫( ‪$‬رو ا‪ (NBN@ ،f #‬ا‪ %£#‬و دارای‬ ‫‪ OX 4‬د‪$E‬ت ‪O‬‬

‫‪47‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6T U‬ﻩ‬ ‫ﻩ ‪ •AC‬ای ا‪ DE‬ی ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬ا@? ) ( ‪/k‬‬ ‫ﻩ‬ ‫‪ O• B‬را ! ‪ (K‬ی ار‪ T #‬ت د‪$E‬ت ‪ .( O‬و‪( Pc‬‬ ‫ی )‪ 1‬ن ‪$‰‬ب !‪$‬دﻩ ا@? و ‪ O $!E %_›š‬در ار‪ #‬ط‬

‫و‬


‫ً‬ ‫‪ (!4‬ی ‪• A‬ت ( ‪ /k‬آن ‪ ( OX 4‬ا>‪ • !K‬ا‪ bC‬اء آ ‪B4 x‬‬ ‫‪bj$‬ن دا‪ P’J‬درج ‪. $ O‬‬ ‫‪ !#‬م ‪ (R R ‹# ?§ 4 ( O • A‬ی ‪ 2k‬ن ‪ # € j‬رد دﻩ ا@?‬ ‫د ‪.‬‬ ‫ذ ا ‪$•$‬ع در ‪bj$‬ن دا‪P’J‬‬ ‫‪$# O‬ا‬ ‫@ ا – م ا ( ! ‪ (K‬ی ار‪ T #‬ت ا‪[E‬ن ‪ 4‬ی ‪$J‬د را ( وﻩ‬ ‫‪ 4‬ی ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ،?B1‬ا^ ا ت و ‪/‬ارش ‪ 4‬ی‬ ‫‪. ! O‬‬ ‫ﻩ را در ‪bj$‬ن دا‪P’J‬‬ ‫‪ "N!E‬د ( ‪4‬‬ ‫‪ b‬ل ‪b‬ن ‪ 4‬ی و‪ Pc‬و ‪ C‬دی ‪ OX k‬در ‪bj$‬ن دا‪ P’J‬ارد‪.‬‬ ‫وﻩ‬ ‫د‬ ‫و‪bj$ ( Pc‬ن دا‪ P’J‬را ادارﻩ ‪O‬‬ ‫‪$K #‬ا ‪ Pª•$‬د‪.‬‬ ‫‪ 4‬درا ‪ lK‬ر ! رﻩ ی «‪ G‬ی‬

‫در‬

‫‪ . B4 ?R/‬آ ر ‪/> Mj L 4 ?B1‬ب و @ ز ن ‪OX 4‬‬ ‫"[ت ‪$‬رژوا‪ OX‬دارای ‪ O• ˆ €J‬در ر‪ €4‬ی‬ ‫(‬ ‫‪B4‬‬ ‫"[ت ر ‪ !4 %ƒB1B‬ن ‪$‬ﻩ ی ‪/ !#‬‬ ‫‪B4‬‬ ‫ا و م ! ‪/ (K‬ی و ( ا*‪[-‬ح @ ‪ b‬ا‪ rB1j‬د " ا‪،f #‬‬ ‫‪OX C$‬‬ ‫ز – ی ( ) ی ا‪ C‬اد ‪ $ O $DE‬و @ ی در ا‬ ‫‪ .‬آ ر ‪4 ?B1‬‬ ‫ا@‪ GK‬اد‪ 4‬و ‪$#‬ا ‪ 4 OX‬ی ا‪ DE‬ء ا – د ‪O‬‬ ‫در ا ا>‪/‬اب ‪ € j‬ال‪ @$@ ،‬ل – د " ات و ر ‪- ?B1B‬‬ ‫‪[" ?B1 1 j‬ت ‪ C‬را‪ %ƒB1j‬ون ر‪ €4‬ی ‪/‬ی را )‪ 67 1‬د ‪O‬‬ ‫ً‬ ‫‪[" .‬ت ‪ C‬را‪ [ a ( %ƒB1j‬ا‪ GC ، B4 OAC‬ل > ‪(C‬‬ ‫ای ار ‪ 3 ،‬ا ( ‪• GC‬ن > ‪ (C‬ای از ‪ 4‬ا‪( %_›H‬‬ ‫‪B1 • > ( $ O‬‬ ‫‪ K‬ن ( ‪$‬رو ات ‪# OX 4‬‬ ‫و ا آر ن ‪ r4 OX 4‬دا ‪(K‬‬ ‫ا ‪ K‬زات >‪ O†/‬را ر‪4‬‬ ‫آن را ‪ C‬ای ‪ Y k‬ﻩ ‪$J‬د در >‪/‬ب و @ ز ن @ ‪ %_s‬ا ن ‪O‬‬ ‫ً‬ ‫! و ‘‪; K J ( K 6‬اران @ ( داری ‪ %_¥$‰J‬دو‪%ƒj‬‬ ‫‪ O‬د ‪.‬‬ ‫‪ 4‬دو ‪#‬‬ ‫آ ر ‪~ Mj L 4 ?B1‬اد) @‪ P’ ،%ƒ‬ا‪ ?1Bšk ،OX‬ا‪ OX‬و‬ ‫آ‪$j‬دˆ‪ • ‹ O‬ز‪ . B4 ?BX‬آ ن *‪ SNT UV‬و • ‪¦ k‬‬ ‫‪ B4‬و ‪$J O O• 2k‬ا‪ ( 4‬درآن آزادی ون ‪ A T‬ت و‪$k‬د‬ ‫دارد‪ .‬آ ر ‪ 4 ?B1‬در ا‪ bE‬ا• ت • ~اد) @‪ %ƒ‬و • ‪? $ J‬‬

‫ﻩ ی ‪bj$‬ن دا‪ OX • A# P’J‬ای‬ ‫ز •‪ ( O‬وﻩ ادارﻩ‬ ‫ا ‪ b‬اک آن در‪ ، O ?C R‬از ‪/J %_›š‬ا ( داری ‪$J O‬ا‪# 4‬‬ ‫¯®? ‪ ?R$DE‬وﻩ ‪ %_- AK‬را ‪ !4 . ! ¬#‬ن ‪ b‬ل ای‬ ‫‪ G‬اد ا‪ DE‬ی ‪ 4‬وﻩ *‪$‬رت ‪ O‬د ‪ f #‬وﻩ ‪ G‬ادی‬ ‫‪ 01‬از ‪ G‬اد ا‪ DE‬ی ‪$J‬د ( ‪[E‬وﻩ ی ‪ E f‬د ای ‪O• Y‬‬ ‫‪$J‬د‪bj$ ،‬ن دا‪ P’J‬در‪. ! ?C R‬‬

‫‪5‬‬

‫‪46‬‬

‫ا ‪NY‬اک [ ‪YZ‬ن دا‪VWX‬‬


‫‪$•B %_›š 4‬ل و‪ (: œ‬ی ‪$J‬د ا@? و در –( ( ‪ OX 67#‬ای‬ ‫آن ‪ ( (3‬وی ¡‪$‬ط ا@? ‪ O r !‰#‬د‪.‬‬ ‫ا‪ Š 4 (K j‬ام از ‪ š‬ن &‪$# %‬ا ( د• ‪ P’!E‬و ا‪Pm[J‬‬ ‫ون ‪ ?:‬و ˆ‪ $‬د ان و ون در ‪bC l‬ن ا‪ bE‬ا• ت و‬ ‫‪$ O ( OX 4 ?:j L‬د د@? ( ‪ r !‰#‬ی ‪. /‬‬ ‫ا ‪ 3‬ن ا@? ( ا ‪ a‬ری و‪ Pc‬ا – م ‪ O‬دد‪r !‰# ،‬‬ ‫( (‬ ‫‪ 4‬ی ‘‪ OX 6‬آن ‪ 4‬را ‪•$•B‬ن ‪ 4‬و‪ (: œ‬ای ‪O‬‬ ‫( ( ‪f# f#‬‬ ‫ﻩ ) ‪$Y°±‬ی آن ‪B4 (3‬‬ ‫‪ OX 67#‬در ا‬ ‫آ ن ¡‪$‬ط ‪$‬دﻩ ا@?‪.‬‬ ‫‪$# O %_›š 4‬ا ای ری ( و‪ (: œ‬ای ( ‪ (KC‬ا@?‬ ‫!‪ O•$ B1‬را ‪$J a ? j$•B‬دش ا ‪ LK‬ب ! ‪.‬‬

‫و ‪[@ ( NE‬ح ‪ 4‬ی ا‪ %&#‬و ‪$ 4‬ع‬ ‫? ‪O‬‬ ‫‪ ( NE‬ز ن‬ ‫‪ .‬آ ر ‪?B1‬‬ ‫@[ح ‪ K‬ر ‪ Pª!k‬د ی ‪ ( • GC‬رزﻩ ‪O‬‬ ‫رزﻩ ‪ GC‬ل ای ‹ • ز‪ ! @ ،?BX‬ی درو‪ ²‬ن‬ ‫‪!• 4‬‬ ‫ا>‪/‬اب و "[ت ا‪$j$a‬ژ‪ %ƒBX‬را ( در دو‪$D> 4 ?j‬ر دار‬ ‫‪$# %& .‬ان از @ ‪ KJ‬ری ( م دو‪ ?j‬د‪ C‬ع د و‬ ‫ا‪ C‬ء ‪O‬‬ ‫ای >‪I:‬‬ ‫در آن وز‪ R‬و ! ﻩ دا ? و ‪ r4‬ز ن {‪P‬‬ ‫‹ • ز‪[# ?BX‬ش ‪$ O‬د‪ @ ?NE .‬دﻩ ا@?‪ ،‬ا ‪•AC‬‬ ‫@‪$‬د) @‪ O† %ƒ‬ا ازﻩ ی ‪ ( @ rl‬داری @? ( ‪Sk$‬‬ ‫‪ • ‹ # 01 (3 4 SR L#‬ز‪ ?BX‬ﻩ ا@? و دو‪ 4 ?j‬و‬ ‫وزرای ‪ $DE‬آن ‪$ E ( 4‬ان ! ˆ ن @ ( داران ‪? j$•B‬‬ ‫آن را ( دوش دار ‪.‬‬ ‫‪ bB‬ش آˆ ‪ 4 Pc‬ی @ ‪ %_s‬در ا ان‪،‬‬ ‫در ‪ @ 3‬ل ا‪J‬‬ ‫آ ر ‪ rB1‬در ن ‪$k‬ا ن‪ ،‬ز ن و ‪ a‬ر ان ( ‪ #‬ر‪ ³R‬رواج ‪(KC‬‬ ‫‪$‬ر‬ ‫و ‹ ‪ SB ?1¡$‬دﻩ ا@?‪$k .‬ا ( ‪ 4‬ی آ ر`_‪ %‬در ا‬ ‫( ز‪ - @ R‬ﻩ ی ‪ f‬د "‪$# K‬ری @ ( داری د ‪O @ ( %F‬‬ ‫‪ l .‬ات آ ر ‪ %ƒB1‬درا ان در > ‪ PŽ‬ر ‪O‬‬ ‫د‪ ،‬ر ‪O‬‬ ‫( "[ت @ ‪ @$@ (3 ،p3 %ƒ‬ل – د " ات و ‪(3‬‬ ‫ر ‪$# ،%ƒB1B‬ان ‪$J‬د را ای @ ز ‪ ?2k Pc‬رزﻩ از‬ ‫د@? دادﻩ ا ‪ ¡$a @ 3 4 .‬ی رژ‪$2!k rR‬ری ا@[ ‪( NE O‬‬

‫‪45‬‬

‫‪6‬‬

‫[ ‪YZ‬ن دا‪VWX‬‬ ‫‪bj$‬ن دا‪ P’J‬ای ‪$J Sj -‬د و از ‪ AKB PŽ l‬از ! ‪ (K‬ی‬ ‫ار‪ T #‬ت ا@?‪ (K ! .‬ی ار‪ T #‬ت دارای ‪e> ( $Y” 4‬‬ ‫@ •‪$B‬ری >‪$ ! e‬ع د•‪bj$ .?B1 O‬ن دا‪ P’J‬ای ‪ !#‬م‬ ‫>‪e‬‬ ‫‪O‬‬ ‫ا‪ ?@ DE‬و ‪ f Š 4‬از ‪ ( O• B‬آن را‬ ‫ار ‪$B• @ Š 4‬ری درآن " ‪.‬‬


‫"[ت در ‪ ُ r‬د ن‬ ‫‪ * 4‬ای ‪ O:j L‬و از ‪ (N!k‬ا‬ ‫* ا‪ H‬ن †‪$ µ¬# O‬دﻩ ا@?‪ ،‬ا ور "‪ %_s @ OYKB‬و‬ ‫ا ‪$j$w‬ژ‪[" O R‬ت @‪ @$‬ل – د " ات و ر ‪ %ƒB1B‬را در‬ ‫از ‪ l‬دور دا ?‪.‬‬ ‫@ ا@ ‪ 2k‬ن‬ ‫آ ر`_‪ %‬دارای ‪ ) f‬وژﻩ ی آزادی ‪$J‬ا‪ ( 4‬و ا ی ‪ ( NT‬ای‬ ‫‪ 4 (G k‬ی ‪ MNKL‬و از ‪ (N!k‬ا ان ا@? و ‪ •AC‬آˆ ‪ Pc‬و‬ ‫‪ r AKB !E‬در ‪ !#‬م ‪ 4 (* E‬ی ز ˆ‪ O‬از ^ ا^‪ ‰K‬دی‪،‬‬ ‫ا‪ %_s @ ،P{ !Kk‬و ‪ # ^ OY 4 C‬و‪ ³R‬ا@? و ( روش ‪ 4‬ی‬ ‫@ ‪ %ƒ‬ا>‪/‬اب و @ ز ن ‪ 4‬ی @ ‪ b‬ا‪ E ( ?B1j‬ﻩ ای را‬ ‫( ‪ 2‬ﻩ ‪O OX 4‬‬ ‫و @¶‪ d‬آ ن را ‪#‬‬ ‫‪ $DE‬ی ‪O‬‬ ‫( ‪ 4‬ی >‪/‬ب و @ ز ن را ‪ ! · N #‬و ا‬ ‫(‬ ‫!‬ ‫"[ت‬ ‫‪ .‬در ا‬ ‫‪ 01) %ƒ G^$‬آ ‪ ^ ،‬رچ وار ‪ bB‬ش ‪O‬‬ ‫‪ E‬ﻩ ی ا ‪ Oa‬ر‪ d1w‬و ‪ G‬ادی ) ! ر‪ #‬ی ‪$w‬س ا ‪ > ،‬ل‬ ‫( ‪ G‬اد ن ‪/4 ? 4 ، : ? 4‬ار ‪:‬‬ ‫‪%& Pm C‬‬ ‫>‪/‬ب !‪ 3 ?B1 $‬ن در > ل > • ‪ K 4‬د ‪$ N‬ن ‪:‬‬ ‫"[ت ا ‪ 4‬ت و ور "‪$J OYKB‬د را‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫و •! †‪ O‬ا>‪ b‬ا ‪O‬‬ ‫‪ ;) ? j$•B‬ی ‪O O• $)• Pª!k‬‬ ‫‪ OX C$‬ا@‪ GK‬اد‪، 4‬‬ ‫و ) ‪ o‬ی ( ‪ ¹"#‬ا‪ OX‬درو•‪ @ ،O‬ی‬

‫‪$J‬ا•‪ 0‬آن ‪ (3‬در • آ ( رو ‪ 0A %F‬و‪ 4 (: œ‬ی ‪MNKL‬‬ ‫( ‪ !#‬س ‪ š‬ن ار‪ T #‬ت‬ ‫را • ن ‪ O‬د‪ (k$# . 4‬و‪~R‬ﻩ ای‬ ‫دا‪ P’J‬ار‪ T #‬ت ‪ J‬ر»‪ P‬و ‪/J‬ا ( داری !‪$‬د ( ‪$# O‬ا‬ ‫‪ ( O‬در ا‪ KJ‬ر دارد ‹ ودﻩ و ‪ #‬وب ا^ ا ‪O‬‬ ‫‪ ( M-E‬ا‬ ‫را ( ‪$# O‬ان ا – م داد‪. ! ¼°½ ،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ C‬ا‪$J‬ان ‪" O $!E %_›š‬‬ ‫! ‪ (K‬ی ار‪ T #‬ت ‪#‬‬ ‫‪ O (BNk‬د‪. 4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ -.`a‬ا _^ رات‬ ‫و‪ (: œ‬ی او ‪[#‬ش ای ‪ 3‬پ و ز‪ 3‬پ آ‪ µ‬ر ‪ r2‬آ ر ‪ %ƒB1‬و‬ ‫ای ‪ #‬و‪ ³R‬و )‪ 0L‬ا رات‬ ‫‪ · N #‬آن ‪ .?@ 4‬او ‪ ”!4‬ن‬ ‫‪ 2k‬ن ‪) # € j‬ارˆ ن ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪. 0 $a (?B1‬‬

‫‪6c3*R‬د ‪?b *U‬ی ار; ‪ 4‬ت‬


‫( ‪ k ، 4‬ی ;اری‬ ‫* ‪ B 6[ -.`a‬ر‪eL‬ی‪ :‬او ‪$•B‬ل ‪ k‬ول‬ ‫(‬ ‫آن ‪ ، 4‬ا ر ن در • ‪ 2k (R‬ن ‪ # € j‬و ‪? :‬‬ ‫‪ .?@ 4‬او د ‪ 4 ( J‬ی ‪ C MNKL‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬در‬ ‫ار‪ #‬ط ا@? ‪ #‬دش ا‪ J‬رو ا‪ 4 ( E[T‬در راد ‪ ¬# $‬ن دد‪.‬‬ ‫* ‪ :Vf -.`a‬او ‪$•B‬ل ‪$‬د‪ (k‬ی راد ‪ ?@$‬و از ا ا* (‬ ‫ا^ ? ‪. ! O‬‬ ‫راد ‪$J $‬دش ‪ 0H 4 ( R/4‬را ‪ ¬#‬ن‬ ‫* ‪ :-g -.`a‬او ‪$•B‬ل ‪ 2‬اری از ‪x 2–#‬ات راد ‪ ?@$‬و ‪( R/4‬‬ ‫‪ 4‬ی آ ﻩ را ای آن ‪ %F 01) 4‬دﻩ و ( ا‪[T‬ع ‪PŽ %_›š‬‬ ‫راد ‪ O $‬ر@ ‪.‬‬ ‫* ‪ -.`a‬ا ‪ :F*h‬او ‪$•B‬ل ا –! ")‪ 0L‬و@ ار‪ #‬ط‬ ‫‪ ( ?@ "Pª!k‬از¿® ظ ^ ‪ • O•$‬راد ‪ # € j $‬ا@?‪.‬‬

‫‪ l‬ات و ا^ ا ت ‪ C‬دی و ‪ ;) ? j$•B‬ی ‪ C‬دی ا – د ‪O‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ f‬وﻩ ‪ C‬د آ ر ‪$!4 ?B1‬ارﻩ در ‪ (G k‬و ‪ 4 ? j GC‬ی‬ ‫‪ k‬ری آن در ‪ 4 (* E‬ی @ ‪ ،%_s‬ا‪ ،P{ !Kk‬ا^‪ ‰K‬دی و ‪OY 4 C‬‬ ‫و ‪[#‬ش ‪ ( ! O‬ا ‪ 4 ( H‬ی آ ر ‪%ƒB1‬‬ ‫? ‪O‬‬ ‫و ا* ا‪$#‬ر‪ (KR‬را در‪ " r4‬و (‬ ‫روی آن ‪; µ¬# 4‬ار‬ ‫‪ 0H k‬ا* آزادی را ^ ار د‪ ، 4‬از ‪ !4‬ن ‪ ( ?@ k‬آ ر ‪?B1‬‬ ‫‪ ( $ˆ 4 Mj L 4‬دو‪ ?j‬و د ‪r AKB !E . B4‬‬ ‫ً‬ ‫آ ر ‪ ( %ƒB1‬ا ‪$# %& ( ?@ G‬ان [ در ارو} و آ ‪R‬‬ ‫‪ k‬ی د ی ز ˆ‪ O‬د و اد‪$! E‬د ( ‪$# O‬ان آ ر ‪?B1‬‬ ‫‪ 4‬را در ا ان ‪ (-A‬ی د ی‬ ‫د و ای آ ن و‬ ‫( ای ارا‪ (w‬داد‪.‬‬ ‫دم •˜‪ (°‬ی رزا ‪ ” ) O‬و ‪ #‬ازآن‬ ‫( آ ر`_‪ %‬را †‪ %&l O‬و‬ ‫ا ‪ A T •AC‬ت دارا ‪B1‬‬ ‫‪،‬‬ ‫آ ر ‪ rB1‬را ‪ 4‬ج و ج ‪ O %£NT‬دا و ‪O · N #‬‬ ‫@‪ @$‬ل – د " ات ‪ 4‬و ‪ ”!4‬ن ر ‪4 ?B1 1 j – ?B1B‬‬ ‫‪ ( r4‬دم را@? &‪ R$ˆ %‬و • آ ر`_‪ %‬و آ ر ‪rB1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ ‪[J Sj‬ف وا^™ ‪ C‬اوا•‪O 0L) O‬‬‫‪ @ 3‬ل )‪ C 01‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬در ‪ C‬ا•‪ (K $ (B‬ای را‬ ‫!‪$‬د ‪ #‬آ ر`_‪ %‬و آ ر ‪ rB1‬را ( ‪$T‬ر ‪Pu G (*[J‬‬

‫‪43‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ; -.`a‬ر‪ jL‬و [ ‪)C i0‬‬ ‫و‪ (: œ‬ی او ‪ ™!k‬آوری و ‪ O• Y‬ا@ د ‪) MNKL‬آ‪، 4 01C‬‬ ‫ً‬ ‫‪/k‬وﻩ ‪ ، 4‬ر@ ‪ K ، 4 (j‬ب ‪ 4‬و ‪ (...‬ا@? ( ‪0o k ( $!E‬‬ ‫ً‬ ‫آ ر ‪ %ƒB1‬و ‪ C ( *$‰J‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪$¡ ?B1‬ط ‪O‬‬ ‫د ‪ (lC > #‬ی ‪ 4 ? j GC‬ی ‪ 4 Y‬اری دد‪ .‬او ‪$# O‬ا‬ ‫ری –‪. R$‬‬ ‫ای !‪$J ( f‬د از‪• GC‬ن د‬


‫‪ .‬در ا ‪ K‬ای آن آ ﻩ ا@? ( ‪ 4‬آ ر ‪$# O %ƒB1‬ا‬ ‫‪ ،‬ا ‪ f‬ر ‪(K‬‬ ‫دا ? و درک ‪$J‬د را از آ ر`_‪ %‬دا ‪(K‬‬ ‫) •‪ p1B‬ا*‪$‬ل آ ن را ( ‪ O $ ) r4‬د‪ ( 4‬ا ‪،(K $‬‬ ‫و ‪$‬ﻩ ی‬ ‫آن ‪ 4‬را ‪ ! O‬د‪ d¶@ .‬ا*‪$‬ل ) ( ای ا‬ ‫ادارﻩ ی ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬آ ﻩ ا@?‪.‬‬ ‫ا واری ( ا ( آ ر ‪$K 4 ?B1‬ا ) ا ‪$‬ن ا* " (‬ ‫‪ J‬ا‪ ( ،‬ر‪ ، €4‬ز ﻩ د آزادی‪ ،‬ز ﻩ د آ ر`_‪ 01 "%‬از )‪01‬‬ ‫د ‪ r4‬آ و ‪ PŽ GC 0A‬در ‪ 0o k‬ر‪ OX 4‬ا•‪ B‬ن ‪ (3 4‬در‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ان و ‪ (3‬در‪ (-A 4‬ای ( ‪ ، B4‬دا ‪(K‬‬ ‫‪$a @ ( (k$#‬ب ‪ 4‬ی دو‪ 4 ?j‬ی ‪ Pc‬و ‪$ PÀ‬ر¡‪( KL‬‬ ‫‪$K‬ن آ ر ‪ C ( %ƒB1‬ر‪ B« %_s‬ر ‪ 3 4 ، B4 r‬در @ ل‬ ‫‪ 4‬ی ا‪[# J‬ش ‪ OX 4‬ای دان ‪ K‬ب ‪ 4‬و ‪b $‬ن ‪b‬ن ‪OX 4‬‬ ‫ً‬ ‫ﻩ ا@? ( ‪ # !E‬در ‪ DC‬ی – زی )‪ $ O 0L‬و از‬ ‫( ‪ bB‬ش ‪4‬‬ ‫ا@‪ AK‬ل ا ‪$J %_›L‬ردار ‪ . B4‬ا‬ ‫‪ # 01 (3‬آن ‪ (K $ ، 4‬ی ز‪$ E ( R‬ان |‪ 6‬را ( ( ‪ C‬ر‪%_s‬‬ ‫ز¡ ن @ ا@ ‪ 2k‬ن ‪ O r A#‬دد‪.‬‬

‫ن‪: ; .‬‬ ‫‪ C‬ورد ‪ -١٣۹۲‬آور‪۲٠١٣ R‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪BL6L6k; l 7‬‬ ‫‪$•B (R R ‹# ?§ 4‬ل ‪ ( 6Æ‬و ا ر ‪ 2k %FGH (R • rl‬ن‬ ‫‪ # € j‬ر‪ R‬ا@?‪ !# .‬م ‪ (R R ‹# ?§ 4 ( O • A‬در‪O ?C R‬‬ ‫در *‪$‬رت ‪ E‬م ‪ ?:j L‬ا*‪ PŽ$‬و د^ ‪$DE 3 f e‬ش‪،‬‬ ‫‪ O‬د ‪ (j A .‬ای ( درج &‪$ %‬د‬ ‫در • ‪(R‬‬ ‫ا@‪• K‬ل ای ‪ E‬م در‪ BX$ ( 0k‬ﻩ ز دا ﻩ ‪$ O‬د‪.‬‬ ‫ﻩ ا ‪ LK‬ب و ‪/E‬ل ‪ . O‬ا‬ ‫ا‪ DE‬ی ‪ (R R ‹# ?§ 4‬را‬ ‫ا‪ DE‬ی آن ‪$# O‬ا در ‪ OT‬ت ! ˆ‪$J O‬د ‪3 f‬‬ ‫( ا‪ :#‬ق آراء ‪3 f‬‬ ‫ر‪ OA C‬را ( آن را ‪ #‬ک ‪O‬‬ ‫‪ $DE‬د ‪. ! R/ k‬‬

‫راد‪ ;Nm Z) 6;Nm Z 0‬ر‪(FL‬‬ ‫د‬

‫‪š‬‬

‫ن در ! ‪ (K‬ی ار‪ T #‬ت‬

‫‪ %_›š‬راد ‪# € j $‬‬ ‫? ‪. O‬‬ ‫‪ 23‬ر‡‪ ?B‬ای |‪ @ ( 6‬زی ‪ a‬ر راد ‪ $‬و‪$k‬د دارد‪:‬‬ ‫‪42‬‬


‫‪ 4‬را ا ‪ ،‬ا ‪ •AC‬از ‪ G‬اد ن ا‪[T‬ع دارد ( ای آن ‪r4‬‬ ‫( ‪/J‬ا ( دار‪ 4‬وﻩ ا‪ !KE‬د ‪. O‬‬ ‫‪/J %_›š‬ا ( داری ‪ ?@ 2C‬وﻩ ‪ 4‬و ا‪ C‬اد ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن‬ ‫آ ر ‪ ?B1‬را ( ا‪[T‬ع ‪bj$ %_›š‬ن درو•‪ O O‬ر@ ‪( %FKj$ ،‬‬ ‫‪ ( •AC‬ا‪ DE‬ی ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬دادﻩ ‪$ O‬د‪/J .‬ا ( دار‬ ‫ﻩ‬ ‫‪ 4 ( R/4‬ی ا@[ت و ‪ OX k ( k‬ا‪ DE‬ی ! ‪ (K‬را (‬ ‫‪ 2E‬ﻩ دارد‪/J .‬ا ( دار ‪ ”!4‬ن ‪ PŽ ? j$•B‬ای ‪ ?R$DE‬در‬ ‫ا‪[Kw‬ف ‪ f! ، 4‬ا>‪ 3 ( PŽ !K‬پ ‪ f‬آ‪ a f · N # ،01C‬رزارو‬ ‫‡ ‪ O• 1K‬را از• ‪ C (R‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬دارد‪.‬‬

‫ادارﻩ‬ ‫ﻩ ‪ 0A . x O‬آ ن ‪ E‬رت از ا^ ? از‬ ‫ان را‬ ‫ا ر ‪ (R • S#‬و ا‪ k‬ای ‪ a‬ر‪ 4‬ی ‪ 0o k‬از ‪ : K (N!k‬و`_‪%‬‬ ‫آن و ‪...‬‬ ‫ان ‪O‬‬ ‫ﻩ ‪، x O‬‬ ‫‪( O••$•B‬‬ ‫‪ !#‬م د‬ ‫‪ GC‬ل را ‪$‰‬ب‬ ‫ای !‪$J ( f‬د ‪3 f‬‬ ‫‪$#‬ا‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪41‬‬

‫درک ا ‪?^p‬ی ‪ ;Nm Z‬ر‪FL‬‬ ‫"ا آ ر`_‪ ( O• B "!?@ %‬در ^ رت ‪ B4‬و ر@ ( ‪( 4‬‬ ‫‪4 #‬ج و ج‬ ‫‪$C‬ر از واژﻩ ی آ ر`_‪ %‬ا@‪ :K‬دﻩ ‪O‬‬ ‫ا^‪ ‰K‬دی‪ %_s @ ،‬و ا‪ Pm[J‬را ‪ . ! MR G‬آن ‪ 4‬ا@‪ :K‬دﻩ از‬ ‫(‬ ‫‪ #‬ا‪ Aj‬ء !‬ ‫‪ (!Na‬ی آ ر`_‪ %‬را درا ‪ a ( ?2k‬ر ‪O‬‬ ‫ا رت ز‪ OX R‬را ( دم ‪ • D‬در ‪ @ 3‬ﻩ ز‪ R‬ر‪ €4‬ی دو‪?j‬‬ ‫‪ 4‬در ‪ 2k‬ن @ ‪ (KJ‬ا ( د@‪ K‬ن ‪ O• -‬ا‪ KC‬دﻩ ا@? ( ‪O‬‬ ‫ً‬ ‫‪$J‬ا‪ 4‬آن را ‪$‬د ! ‪ .‬ا ^‪ d"E [ a ( D‬ا@?‪.‬‬ ‫( ا ا@? ( دو‪ 2k 4 ?j‬ن را ن ‪$J‬د ‪ r BA#‬دﻩ ا و‬ ‫؟ ا در ‪ Š 4‬ز ( ای ‪ 4‬ج و »‪P‬‬ ‫آن > ‪O ? $‬‬ ‫در ‪ w B‬ا^‪ ‰K‬دی †‪ C %&l O‬اوا•‪ ?B4 O‬و‬ ‫^ ار‬ ‫آن را ‪$‬ن دو‪$# O %_i (3 !r B4 4 ?j‬ا |‪ b6‬از دو‪?j‬‬ ‫‪ 4 4‬ج و ج و و> ? ‪ # 01‬ی از آن ‪$k$ (3‬د ا@? را در‬ ‫‪ !#‬م ‪ 4 (* E‬ی ز ˆ‪ O‬ا – د ؟ آ ز ‪B4 O• B r4‬‬ ‫( ^ رت دو‪ rl %FGH %ƒj‬و‬ ‫( در د ی ا وز ! ن ‪O‬‬ ‫@ ز ن؟ ‪ (N‬ا ا‪ °Ê‬ص و‪$k‬د دار ‪ ،‬ا آ ن آ ر ‪4 ?B1‬‬ ‫‪10‬‬


‫‪.‬ز ن‬ ‫( از ^ رت ; ( ‪O‬‬ ‫‪B4 O• B ("N ، B1‬‬ ‫‪ 4‬ج و ج ‘‪ 6‬د ( و ^ رت دﻩ داری ( @ آ ﻩ ا@?‪ .‬ا وز‬ ‫‪ O• B‬آ ر ‪ rB1‬را ‪ ( šR/ O‬وا^™ ا ‪ B4‬و ‪%FG‬‬ ‫‪ rl‬را ‪ O‬دا ‪ AK .‬ان آ ر ‪) 4 ?B1‬از‪(KC 4 ?B1 C‬‬ ‫‪ #‬ر ‪ ، 4 ?B1B‬ون ‪ C‬ا ‪$‬ش دن د " ات ‪R$ˆ O ( 4‬‬ ‫( ‪ #‬ور‪ ?BX‬و آر ن ا •‪ ( ( r B4 O‬ا ازﻩ ی ‪f‬‬ ‫( ‪$J‬د را ا‪™C‬‬ ‫ﻩ ا ‪B4 r4 O• B .r‬‬ ‫ا ‪[A‬ب ‪SAE‬‬ ‫و ‪ (G k f‬ی ون ‪ A ( $ˆ 4‬رات و‬ ‫آ ر`_‪O %‬‬ ‫( ‪ d 4‬آن ‪(3‬‬ ‫ا*‪$‬ل ا‪ Pm[J‬و ‹ ود ‪ %ƒ‬را ‪! O · N #‬‬ ‫‪$J O‬ا‪ 2 f . O ، 4‬و آˆ ﻩ ‪$# O ( $Y3‬ا ا ‪ LK‬ب‬ ‫‪$J‬د را ای ‪ C‬دا ن روش ‪ 4‬ی ‪ B‬ا ( از ‪$ 4‬ع (‬ ‫ور "‪$J OYKB‬د را در ‪ • !E‬ن دادﻩ ا و روش ‪ 4‬ی )‪$‬چ‬ ‫ا ( ر ‪ Y‬ر ¦ ( ‪$J‬ا‪ 4‬ن ‪ A Š 4‬رات و ‹ ود ‪;> %ƒ‬ف‬ ‫@ دﻩ ی ‘‪ 6‬د‪ 4‬ی ‪$k$‬د ‪ " ، B1‬؟‬ ‫ا ‪ ( H‬ی ‪ # € j‬ر‪ ) f ( # € j ) R‬وژﻩ ی ا‪( ?@ P{ !Kk‬‬ ‫ا@ اد و )‪$‬چ ا‪ ]^ # OX‬دارد و ‪$J O‬ا‪ ( PÀ@ ) 4‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫) @‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫"[ت آ ر ‪ ( ( %ƒB1‬ز¡ ن ‪ J‬ر»‪P‬‬ ‫‪ %_›š‬روا • ن ا‪P’NË‬‬ ‫( از‬ ‫‪ .‬ای ا‬ ‫‪ R$ˆ O °±‬ار‪ #‬ط ^ ار ‪O‬‬ ‫رو‪ R‬اد‪ 4‬ی ‪ O• 2k‬و ا^ ا ت آ ر ‪ 4 ?B1‬ا‪[T‬ع > * ‪$‬د‬ ‫? د و‬ ‫و در‪ (KC R‬دد ( آ ن ‪ ( $Y3‬در آن رو‪ R‬اد‪4‬‬ ‫‪ (3‬را‪ Pc‬را ای ار‪ A#‬ی آن ‪ 4‬ا ‪ LK‬ب !‪$‬د ‪ %_›š .‬روا • ن‬ ‫ا‪ !# d¶@ P’NË‬م ر‪ AC‬ی ‪$‬ر‪ 4‬را از ‪ $k‬و ‪ ? j GC‬آ ر ‪%ƒB1‬‬ ‫‪ %_›š .‬روا • ن ا‪ ”!4 P’NË‬ن‬ ‫در ‪ 2k‬ن ‪O ™N-‬‬ ‫ا‪ E[T‬ت ا*[‪ PÌ‬را ‪ 4 €J‬ی ‪ E$ -‬ت ر@&‪ ™!k %‬آوری ‪O‬‬ ‫! ‪ %_›š .‬روا • ‪ J‬ر»‪$# O P‬ا *‪ ‹:‬ت ن ا‪(R • P’NË‬‬ ‫‪ 2k ،‬ن ‪ # € j‬ر‪ R‬را ) ¡ ر ! ‪.‬‬

‫‪eX -.`a‬ا ?داری‬ ‫ً‬ ‫‪/J‬ا ( دار ‪ > ?R$DE e> ! AKB‬ا^’‪ ( • @ P‬وﻩ ‪ 4‬و‬ ‫ا‪ C‬اد ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬را در‪e> ·N . O ?C R‬‬ ‫ً‬ ‫‪ !E ?R$DE‬ا ) ن در ‪ (KC l‬ﻩ ا@? ‪ Y!4 #‬ن ‪$K‬ا‬ ‫‪ # 01 B4‬ازآن را ‪. 4‬‬ ‫آن را ‪ Í‬داز و ا‬ ‫‪/J‬ا ( دار ای ا>‪ b‬ام ( ‪$J‬د ‪ KL‬ری وﻩ ‪ 4‬ی ‪$DE‬‬ ‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ e> ?B1‬ارد م و • •‪ 4 O‬ی ا‪ DE‬ی آن‬ ‫‪40‬‬


‫‪ -.`a‬روا[‪ X r‬ر‪Vq‬‬ ‫‪ uv‬آ ر‪t -./‬‬ ‫وﻩ ‪ 4‬ی‬ ‫‪ %_›š 0A‬روا • ‪ J‬ر»‪ P‬ا – د ار‪ #‬ط دو@‪( K‬‬ ‫‪$‬ازی‪$4 ،‬اداران و >‪ : K‬دان ا@? ‪ %ƒ* C #‬ای ‪Pu G‬‬ ‫و • ‪ ( (R‬و‪$k‬د آ ‪ .‬ا ار‪ #‬ط ‪ ”!4 4‬ن ا‬ ‫آن ‪4‬‬ ‫د *‪$‬رت ‪ O‬د ( ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪$K ?B1‬ا‬ ‫> ? ‪ Oa b‬ای ا‪ 4‬ا‪ ¼°½ Pu‬در ‪ 3‬ر‪$3‬ب ا‪[Kw‬ف ‪، 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘‪ 6‬د‪ 4‬ی ار‪ a f OT #‬رزار ¿®‪ (l‬ای و ‪ Pª-A‬دا ‪(K‬‬ ‫‪ 3‬ن ار‪ ( O T #‬ا‪ k‬زﻩ ‪ O‬د‪$K # 4‬ا ‪ E$ - r‬ت ‪$J‬د‬ ‫را در ‪ G!–#‬ت وﻩ ‪ 4‬ی ‪ €‬دﻩ )‪ r ! 0L‬و آ‪ 4 01C‬ی‬ ‫‪$J O N #‬د را در د‪ 4 bC‬ی آن ‪ ،r S‰ 4‬ا‪ 4 ( E[T‬ی‬ ‫‪$J‬د را ‪$#‬ز‪• A ،r ! ™X‬ت ‪$J‬د را در • ‪ R‬ن ‪ 3‬پ ‪r‬‬ ‫? ! ‪ !# ( ?@ %Î .r‬م ا‬ ‫و در ‪ G!–#‬ت آن ‪4‬‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ a‬ر‪$# O 4‬ا ‪x [ AK‬ا – م‬

‫‪ -.`a‬روا[‪O[ r‬ن ا‪VW3s‬‬

‫‪39‬‬

‫؟‬

‫آ ر`_‪ ?N f %‬و در وا^™ ‪ f‬وﻩ ا‪ ( ?@ P{ !Kk‬ون‬ ‫دو‪ ?j‬ز ˆ‪ /k ( . O O‬آ ر ‪ (!4 ، 4 ?B1‬ی ‪ C$BN C‬ن‪،‬‬ ‫ا‪[J‬ق ا ن‪ @ (G k ،‬ن د " ات @‪P{ ?B1j @$‬‬ ‫‪Sk$‬‬ ‫ا ( ‪$‬د دو‪ ?j‬و ^ ‪$a @ !DK ( O•$‬ب‬ ‫‪ bB‬ش ‪ MNL#‬و †‪ %&l O‬و ‪ O ? k‬دد‪ .‬آ ر ‪O 4 ?B1‬‬ ‫ˆ‪" ( R$‬آ ر`_‪$N # R #• %‬ر ‪ rl‬ا@?‪".‬‬

‫آ ر‪ -./‬و ‪8+‬؟‬ ‫) ( ‪ 4‬ی ‪ rl‬آ ر ‪ 4 ?B1‬روی ‪$#‬ا‪ ^ eC‬ار ‪ (KC‬ا@?‬ ‫)ا* آزادی ‪ ( NE‬ا‪$#‬ر‪ !# .((KR‬م ‪ 4 rl‬ی د ی ( ‪$k‬ا ™ (‬ ‫‪$J‬د د ﻩ ا – @‪ € j ،rB1j @$‬ا‪ ،rB1j‬ر ‪( – ...rB1B‬‬ ‫‪ f‬ا^‪ K! ? N‬ز >‪ e‬ر‪ €4‬ی ‪ !#‬م ا‪ DE‬ی ‪ (G k‬را داد ‪#‬‬ ‫‪$J ™C‬د را ) @ اری ! ‪ .‬م ‪ b‬ک ا ‪ 4 rl‬دو‪?j‬‬ ‫ا@?‪ .‬دو‪ ? $ > ?j‬ز‪ #‬ب @ ‪ %_s‬رژ‪ rR‬ا^‪ ‰K‬دی @? (‬ ‫‪12‬‬


‫‪ (G k‬ز‪$ R‬غ آن ^ ار دارد‪ .‬دو‪$a @ ?j‬ب و ا@ ! ر ا•‪ B‬ن از‬ ‫ا•‪ B‬ن را ‪ . O ( k$#‬دو‪ ^ ?j‬رت ‪ C‬د را ‪ ! O S‰²‬و‬ ‫و ‪ (3‬د " ات )ا ‪ (O† LK‬آن را در ا‪ KJ‬ر‬ ‫‪ (3‬د "‪$# K‬ری‬ ‫@ ( ‪; O‬ارد ( در ‘‪ 4 0o k ? 6‬ی ا‪ P{ !Kk‬را @ ‪$a‬ب‬ ‫‪$J #‬د را – ت د‪ . 4‬دو‪$D> k (!4 ( ?j‬ر دارد‬ ‫‪O‬‬ ‫@ ا – م ‪$J‬د را ( ‪ k‬ی ‪; O (G k‬ارد و ‪ 3‬ن ا‪ Aj‬ء ‪O‬‬ ‫( †‪ O‬آن ‪ (G k‬از ‪ a‬ر ‪ O‬ا‪ a r4$# . KC‬رآ‪(G k OX‬‬ ‫!‬ ‫ون دو‪ # ?j‬آن ‪ # OX k‬و‪ ! ³R‬رˆ‪ O ( $‬دد ( دو‪ ?j‬را (‬ ‫و آن را از وا^‪ G‬ت ز ˆ‪O‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪ f‬وﻩ ا‪$@ P{ !Kk‬ا ‪#‬‬ ‫ً‬ ‫ا‪ C‬اد و وﻩ ‪ 4‬ی ا‪ P{ !Kk‬د ‪ k [ a‬ا ‪ . ! O‬درا‬ ‫‪ ( ?@ k‬دو‪ ?j‬د ‪ %_›A‬ارد ( ‪( L}$# rl I:>/k‬‬ ‫ای از ^‪$‬ا ن و ‪ A‬رات @ ‪ ¡$a‬ا ( در ‪™C ? J‬‬ ‫ا@ ! ر ˆ ن ( ‪$# O‬ا ‪ a‬ر‪ C‬ن‪ ( @ ،‬داران‬ ‫ا‪ DE‬ی •ی ا>‪/‬اب در ‪$‬ر‪ 4‬ی @ ‪$N e‬ک ق‬ ‫‪.‬‬ ‫دو‪ ?j‬ای >‪ ™: ( rl I:‬ا@ ! ر ˆ ن ر‪ KC‬ر‪ 4‬ی‬ ‫ﻩ دارد و در ا راﻩ از د |‪ 6‬ﻩ ‪ O‬د‪.‬‬ ‫‪ A‹#‬آ ‪ x‬و ‡‪?B‬‬ ‫د ا@ ! ر و @‪ (-N‬ی را ‪ ! O ( k$#‬و ‪Pc ˆ •AC‬‬ ‫• ز‪ #‬ب ‪ J‬آن ‪ ™•$ 4‬ی ‪ O† ، O‬آن ( ‪/ 4‬‬ ‫( ) ( ‪ 4‬ی آن ا ‪ AK‬د ! و ‪ (G k‬ای ‪ C‬ای ‪ (G k‬ی‬

‫‪; µ¬#‬اری ‪ a‬رزار‪ 4‬ی ‪ PÐ N #‬ا‪[KJ‬ف دار ‪$# O ،‬ا از ?‬ ‫‪( k 4‬‬ ‫در آن ‪ 4‬ا‪ Kk‬ب ! ‪ %_›š (.‬روا • دا‪P’J‬‬ ‫وﻩ ‪ 4‬ی آ ر ‪ k %ƒB1‬ا – د ! و ) ‪ $‬آن‬ ‫‪$# O‬ا‬ ‫ˆ م دارد‪.‬‬ ‫‪ C ( 4‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬در راﻩ ‪ bB‬ش‬ ‫)‪،?C 1‬‬ ‫در ﻩ ‪ #‬از ( ای ارا‪ (w‬د‪• ( 4‬‬ ‫‪%_›š‬‬ ‫‪/ ( (k$#‬ارش ‪ 4‬ی وﻩ ‪ 4‬ی‬ ‫ر‪$a‬د ‡‪?C B‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$DE‬‬ ‫‪ f ( O Y 4‬وﻩ آ ر ‪ O " %ƒB1‬دد‪ %_›š ،‬روا •‬ ‫ً‬ ‫‪ ! AKB‬آن ‪ !#‬س > * ! ‪ .‬ا ‪ !#‬س را‬ ‫دا‪P’J‬‬ ‫‪$J‬د او ‪ O‬د ( ‪ ! f‬ﻩ ( ‪ (KJ‬ﻩ ا@? و از‬ ‫‪ k l‬ا‪ ( OX C‬وﻩ ‪ #‬زﻩ ا – د ﻩ دور ‪$‹ ،?B1‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫ار‪ #‬ط‬ ‫وﻩ ‪ #‬زﻩ ا – د ﻩ * ف ‪ l‬ازا ( د@‪ K‬وردی‬ ‫ا•‪ O• B‬دارد‪ ،‬ای ا – د ‪ ?:‬و ˆ‪ 4 ( ( ?@ OX$‬دو ‪ T‬ف‬ ‫ا ن ‪ O‬د‪ r4 # 4‬ا ‪ %_›H‬درا*‪$‬ل ) ( ای آ ر ‪ 4 ?B1‬را‬ ‫ر‪. ! %_s‬‬

‫‪13‬‬

‫‪38‬‬


‫در ز ن ‪ G‬ن ﻩ و‬ ‫ﻩ آن ˆ‪( ( $‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪[#‬ش‬ ‫ا@ س ‪ 4 ? j GC‬ی ر‪ ( OX AC‬آن را ‪ #‬ارک ‪/ ، š O‬ار‬ ‫دد‪.‬‬

‫‪ -.`a‬روا[‪ r‬دا‪VWX‬‬

‫) ر@ •ر‪ a (lC ‹ ،‬ر‪ (NBN@ ،‬ا‪ %£#‬و * ^( دﻩ )‪ 67 1‬د‬ ‫(‬ ‫‪ .‬آ ر ‪ Mj L 4 ?B1‬ا ‪$‬ع از ‪B4 (G k‬‬ ‫@ ‪$a‬ب و ا@ ! ر ﻩ ا@? و ‪ C‬د ? ا•‪ B‬ن و آر ن ‪ 4‬ی‬ ‫او را ‪ . ! O O:‬آ ر ‪ 4 ?B1‬ای ‪ (G k‬ی ا ی ‪[#‬ش‬ ‫ً‬ ‫( ‪ ! AKB‬و آزادا ( ا‪/k‬ا‚‪ ( O‬ا‪ C‬اد‪ ،‬وﻩ ‪ 4‬ی‬ ‫‪O‬‬ ‫ا‪ ،P{ !Kk‬ا^‪ ‰K‬دی و ‪ ، B4 OY 4 C‬ادارﻩ ‪$ O‬د‪.‬‬ ‫آ ر ‪ ( R$ˆ O 4 ?B1‬ا ا‪/k‬اء ‪$# O‬ا ‪ (G k‬را †‪O‬‬ ‫دو‪ ?j‬و د در‪ 3‬ر‪$3‬ب ‪ C‬را‪ %ƒB1j‬ادارﻩ ! ‪.‬‬

‫‪ %_›š 0A‬روا • دا‪ P’J‬ا – د ار‪ #‬ط ن وﻩ ‪ 4‬ی ‪$DE‬‬ ‫‪ #‬ت‬ ‫‪ f‬د ا@?‪ .‬او‬ ‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪?B1‬‬ ‫‪$4‬ادارا•‪ O‬را ( در ‪ B4 eT‬و ‪$J O‬ا‪$ ¶ ( 4‬‬ ‫در ا‪ KJ‬ر آن ‪; 4‬ارد‪ %_›š .‬روا • دا‪0L) ? j$•B P’J‬‬ ‫‪ l‬ات ‪ Sj k‬را ( از ‪ f ،(A- f‬وﻩ و ‪ C f‬د ‪ O‬آ ‪،‬‬ ‫‪ 2E‬ﻩ دارد‪ %_›š .‬روا • دا‪ ”!4 P’J‬ن ‪ ( %ƒBH‬ا‪[T‬ع ‪a‬‬ ‫‪ O‬ای ‪ !E‬و > ? ‪$k$‬د‬ ‫( ‪ (3‬ا‬ ‫‪@ 0o k‬‬ ‫ً‬ ‫ا@?‪ [ ،‬م ‪$# O ( O• B‬ا ‪ Ñ°±‬ا•‪ ، " PÐ N # O‬در‬ ‫‪O‬‬ ‫‪$‬رد ‪$# O O E$•$ (3‬ا ا ‪ a‬ر را " و ‪ (3‬ا‬ ‫ای ‪ OX k ( k‬آ ن و‪$k‬د دارد‪ %_›š .‬روا • دا‪ ”!4 P’J‬ن‬ ‫دو‬ ‫‪ N #‬ت از ‪ a eR T‬رزار‪ 4‬ی ‪ MNKL‬را در ‪l‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ E$•$‬ت آن ‪ 4‬را ( او ‪• GC‬ن ‪$# O‬ا )‪ 67 1‬د‬ ‫ارا‪ (w‬د‪ ) . 4‬وﻩ ‪ 4‬ی آ ر ‪ C $DE ?B1‬را@ ‪$‬ن (‬

‫‪ O:‬ا‪$#‬ر‪ (KR‬ا@ اد ‪ l‬ات آ ر ‪ %ƒB1‬آ‪ ²‬ز • ‪O: .‬‬ ‫وﻩ ‪ 4‬ی ا‪ 01) P{ !Kk‬از‬ ‫ا‪$#‬ر‪ (KR‬در ‪ !E‬و ر‪ KC‬ر ا‪ °Ê‬ص‬ ‫ا‪ C‬ر ‪ # € j‬ر‪ R‬و‪$k‬د دا ‪ (K‬ا@?‪PÒ ( •AC ( ?@ Pu a .‬‬ ‫رو‪ R‬اد‪ 4‬ی ‪ #‬ر‪ Pc Y PÀR‬ا ا‪ ^ :?J‬م دˆ ن در ُرم @‪ K‬ن‪،‬‬ ‫‪$‬رش ‪ 4‬ی د‪ O• A4‬در ^ ون و@‪ ) ،O-‬ا‪ 0H‬ر•‪،d• B‬‬ ‫‪ 4 (:BNC‬ی ‪ ‰E‬رو‬ ‫ی‪ ،‬ا ‪[A‬ب ‪ C‬ا•‪ (B‬و ‪/‬د ‪ # f‬از‪(!4‬‬ ‫ی ا ‪ ( 4‬رو‪ R‬اد‪ OX 4‬از ^ ا ‪[A‬ب ‪$! ،١٨۴٨‬ن‬ ‫رزﻩ ‪( NE‬‬ ‫) ر‪ ،dX‬ا ‪[A‬ب رو@ ( و ا ‪[A‬ب ا@< •‬

‫‪37‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ )w‬ا; ر‪) BbL‬ا _ اد(‬


‫ا‪$#‬ر‪ . B4 (KR‬ا•‪ B‬ن ‪ 4‬در ‪ !# OT‬م ا رو‪ R‬اد‪ 4‬ی ‪ 2‬و ‪$‬‬ ‫ً‬ ‫آن را ‪$ [ a‬د‬ ‫از ‪ C‬ر ا‪$#‬ر‪4 (KR‬‬ ‫‪[#‬ش د‬ ‫‪ !#‬م ا‬ ‫! ‪ 3‬ا ( ‪$J‬د را در دام آن ‪ O‬د ‪ .‬ا‬ ‫رو‪ R‬اد‪ 4‬را در ز ( ‪ 4‬ی ‪ #‬ر‪ PÀR‬و ا‪ P{ !Kk‬زا‪ H‬ن ;ار‪،rR‬‬ ‫در‪$J‬ا‪ !# ( ?C r 4‬م آن ‪ b6| /k ( Pu 4 4‬دن ا •‬ ‫ز ˆ‪ µ r BA# ،O‬وت ‪ ?J e> ، 4‬و آ ‪$‬زش و ر‪ C‬ﻩ و در ‪f‬‬ ‫‪ # 01 .‬ا ‪ 4 0o k‬ی ‪$‬ر`_‪%‬‬ ‫[م ‪ %ƒL $J‬ا‬ ‫‪(A T f‬‬ ‫دˆ ن‪ ،‬د‪ A4‬ن و !‪ $‬رد‪$a @ 4‬ب‬ ‫‪$‬رژوازی ‪$2œ$‬ر در ا ‪[A‬ب ‪ C ١٧٨۹‬ا•‪ f (B‬وﻩ‬ ‫>‪/‬ب ‪ fR$ N‬در ا ‪[A‬ب ‪ ١٩١٧‬رو@ ( آن ‪ 4‬را ( ‪$J ™:‬د‬ ‫) د ‪ ( O• 4‬در ‪‰E‬‬ ‫‪ ‰‬درﻩ !‪$‬د ‪O• B Pc ˆ .‬‬ ‫رو‬ ‫‪ 4 0o k ،‬ی ا‪P{ !Kk‬‬ ‫ی "‪ J‬د " ‪O M *$#‬‬ ‫را از ا‪ 4‬ا‪ C‬ن دور د ‪ ?NE .‬ا ا@? ( ‪ 3 4‬ا‬ ‫‪ 4 0o k‬آ«‪bB‬ن آزادی ‪$‬د ‪ ،‬ا ( ا ازﻩ ی ‪ ^ ) Pu a‬رت و‬ ‫@ ‪ KJ‬ر‪$ (KC R‬د ‪$k$ rl #‬د را @ ‪$Y‬ن ! ‪ .‬آن ‪ 4‬از‬ ‫( ی ‪$ (N• C‬د ( ‪ Pu a ? 2‬را‬ ‫ا ‪ f ( k‬ا‪O…$#‬‬ ‫ای ;ر ( آ ﻩ •‪ ( ?oB‬ز •‪ ( O‬در آن ) آ ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬

‫‪?b *U‬ی و‬

‫ار; ‪ 4‬ت‬

‫! ‪ (K‬ی و@ ™ ار‪ T #‬ت ‪ C‬ا‪$J‬ان ‪ O $!E %_›š‬د@? ‪r‬‬ ‫@( ر در @ ل " ‪$ O‬د‪ .‬ا ‪ K‬ر " ‪$# O (BNk‬ا‬ ‫‪ (K ! f‬ی ار‪ T #‬ت آن را‬ ‫از @‪$‬ی ‪O $!E %_›š‬‬ ‫‪ C‬ا ‪$L‬ا ‪ .‬د@‪$K‬ر ‪ a‬ر ‪ (BNk‬ا@ س ‪ 4 • A#‬ی وﻩ ‪، 4‬‬ ‫را ‪ -‬ن‪ ،‬ا‪ C‬اد !‪$ B1‬ن ‪ G 4‬ن ‪ O‬دد‪ E$•$ .‬ت ‪ !#‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‪ > 4 • A#‬ت ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬را در¡ ‪O‬‬ ‫! ‪ (K‬ی و@ ™ ار‪ T #‬ت ‪$# O‬ا ای راﻩ ا ازی ‪ a‬رزار‪ 4‬ی‬ ‫‪ C‬رال ‪ r !‰#‬ی ! ‪ a f r !‰# .‬رزار ‪$# O‬ا در ‪f‬‬ ‫ﻩ ‪ (K ! f‬ی و@ ™ ار‪ T #‬ت ‪$ (KC‬د‪ > 4 ( .‬ل‬ ‫در ! ‪ (K‬ی و@ ™‬ ‫‪ !#‬م ا^ ا ت ¡‪$‬ط ( ‪ a‬رزار ¡‪(T$‬‬ ‫ار‪ T #‬ت ‪bj$‬ن دا‪ Pu G P’J‬د ‪.‬‬

‫‪) *R -.`a‬‬ ‫‪ 0L) O $!E %_›š 0A‬ا@[ت و ‪ 4 ? j$•B‬در‬ ‫ا^‪$# S‬ا‪ AC‬ت ! ‪(K‬‬ ‫ا‪ DE‬ی ‪ MNKL‬ا@?‪ .‬او‬ ‫‪36‬‬

‫ن‬ ‫و‬


‫ز‬

‫‪Vx‬‬ ‫‪NO‬اث‬

‫‪?b *U‬ی ار; ‪ 4‬ت‬ ‫‪×K ! f‬ی ‪ OY 4 !4‬در ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬و‪$k‬د دارد (‬ ‫‪ a‬رش ‪ #‬دل ا‪ E[T‬ت‪ 67 1) ،‬د‪ 4‬و ‪$# O ( ?@ OX 4 l‬ا‬ ‫‪ .‬ر‪ AC‬ی ‪×K ! $DE‬ی ار‪ T #‬ت ‪Š 4‬‬ ‫وﻩ‬ ‫از ‪ C f‬د‬ ‫‪ !#‬م ‪• GC‬ن‪ ،‬ا‪ E[T‬ت‪،‬‬ ‫ا (‬ ‫>‪ e‬د ی ار‬ ‫)‪ 67 1‬د‪ 4‬و ‪ 4 l‬ی ‪$J‬د را ‪. 4‬‬ ‫‪ ( Y‬ا@‪ ( O‚ ØK‬ا ا* ‪ ،?B4‬ا ‪ K‬را ‪$¡ ( ?@ O‬ط‬ ‫ً‬ ‫! ‪[ ) $ O (K‬‬ ‫ﻩ‪ ،‬ا‪[Kw‬ف‬ ‫( ) ‪b@$‬ن ( ‪f‬‬ ‫ﻩ ی آ ر ‪ %ƒB1‬ن ا‪ ،P’NË‬و‪ 4‬ی آزاد *‪.(UV‬‬ ‫? در • ‪ 4 ?B‬ی ‪MNKL‬‬ ‫‪ ) (K:‬ا@? (‬ ‫‪•AC‬‬ ‫و ‪%ƒ j GC 4‬‬ ‫‪ %_Ù^ #‬ا ‪$j$w‬ژی دا ‪(K‬‬ ‫‪ ،‬ای ل‪[# ،¦ k ?:j L :‬ش ای‬ ‫دارای ‪ 4 f‬ف‬ ‫‪ $Nk‬ی از ا‪ E‬ام ‪• GC‬ن @ ‪ ،%_s‬ا‪ bE‬اض ‪ –# ( NE‬وز ( ‪f‬‬ ‫‪.?N‬‬

‫‪35‬‬

‫ا ‪ ( H‬ی ‪ # € j‬ر‪ R‬در @ ﻩ ی ‪$‬زد‪[ r4‬دی ‪$•# ?BL‬ر‪/R‬ﻩ‬ ‫و @¶‪ ( d‬ا‪ k‬اء ;ا ‪ ، (K‬ا‪ ) (K j‬ا‪ 0H‬آ ر ‪ rB1‬در آن‬ ‫ز ن †‪$ ?NE O‬د‪ .‬در @ ﻩ ی ‪$‬زد‪ P’ r4‬ا‪ OX‬و دو‪ ?j‬ا‪OX‬‬ ‫و ‪;j‬ا ا ‪ ( H‬ای •زم ‪$‬د ‪ ( #‬رزﻩ آن ‪4‬‬ ‫‪ )x‬آ‬ ‫‪x J‬د‪$# .‬ا‪ eC‬ا ا@? ( …‪ – O‬ژوزف ) ودون ") ر"‬ ‫آ ر ‪ rB1‬ا@?‪$ $!4 .‬د ( ‪ rl‬ا ‪ b‬ا‪ Oa‬و ‪ C‬را‪ %ƒB1j‬را‬ ‫‪$•#‬ر‪/R‬ﻩ !‪$‬د و @ ‪ a rB1j‬ر ی را ‪ R$‬داد‪$: .‬ذ ا ‪( H‬‬ ‫‪ 4‬ی ) ودون در ‪ a 0o k‬ر ی ‪ 3‬ن وا^‪$ Pª‬د ( در ا –!‬ ‫ن ا‪ P’NË‬ز>!‪ "K‬ن ا‪ %_›H‬و‪$k‬د دا ? ( ‪$J‬د را آ را‬ ‫ﻩ ی @ ا ! ( در @ ل‬ ‫) ودو•‪ - O‬ح ‪ O‬د‪ .‬ا ا‬ ‫‪$ ١٨٧۲‬د ( ) ( ‪ 4‬ی آ ر ‪ rB1‬را ا – د د‪( O• ˆ ! .‬‬ ‫? د ‪ 3 ،‬ن ‪$ ": K:‬دی ‪( $ˆ 4‬‬ ‫ﻩ‬ ‫در ا‬ ‫^ رت @ ‪ KBL %_s‬ن و‪ (: œ‬ی ) و‪ Kj‬ر‪ ".?@ R‬آ ن @¶‪d‬‬ ‫ا‪/C‬ود ‪ @ ":‬ز ‪ ^ ( $ˆ 4 Pc‬رت @ ‪ ( %_s‬ا*‪[-‬ح ‪?^$‬‬ ‫ا ‪ O†[A‬ای ‪$‬دی ^ رت @ ‪ %_s‬ا ‪$L 01 Pc‬ا‪$ 4‬د‬ ‫‪16‬‬


‫و ‪ !4‬ن ^ ر ای ) و‪ Kj‬ر‪ R‬ز‪ R‬ن ر ‪$J‬ا‪$ 4‬د ( ‪ !#‬م دو‪?j‬‬ ‫‪ # ( OX 4‬ا وزو‪$k‬د دا ‪ (K‬ا ‪"...‬‬ ‫‪ $a w L‬ن ‪ !4‬ن ‪ l‬ات را درا ‪ $ @ b‬ل اول ‪ -‬ح د‬ ‫و ‪ #‬ا وز ‪ ”!4‬ن ‪ -‬ح ‪ 1 x w$j . B4‬در !‪$‬ن ) ر‪،dX‬‬ ‫‪ a‬ر ان آ ‪ R‬در اول ﻩ ( ‪ C ،١٨٨۵‬ن )‪ ( #$N‬در ‪$‬رس‬ ‫‪ a‬ر‪ ،‬ا‪x j‬ﻩ ر‪ k ،$Na‬ا‪ Pu‬دان و آ ر ‪ (KBk ?B1‬در‬ ‫ر ای‬ ‫‪ ( O ‹ •$#‬ای ‪ 2k‬ن داد‪O… ،‬‬ ‫آ ر‪ #$ ) ،rB1j @$a‬و}‪ "#$‬ن ای !‪ # € j rB1 $‬ر‪، R‬‬ ‫) رو¡ ای ر@( ‪ # € j‬ر‪ R‬در ‪ C OX$< @ 2‬ا•‪ ،(B‬ژان‬ ‫او و ‪ @ 23‬ل ‪ O N # ? j GC‬وی ای آ ر ‪ K@$ˆ ،rB1‬و‬ ‫• و‪ l ( w‬ن ‪ J‬در@ ل ‪ ١۹١۹‬ای رزﻩ اش ‪?2k‬‬ ‫…‪ O‬ر‪/R‬ی ‪$‬را‪ 4‬ی ‪ a‬ر ی ن آ‪ Ë‬ن ‪ #‬ران !‪$‬د ‪$KB• ،‬ر‬ ‫‪ $ J‬و ‪ 0H 4 ? j GC‬ای ا ‪[A‬ب رو@ (‪ $a @ •$ ،‬و‬ ‫ر‪ $• $j$#‬وا ‪ ،O /‬دو آ ر ‪ ?B1‬ا ‪ ( OX j K‬در آ ‪ R‬ای‬ ‫‪ ،‬ار‪ B4$ 0X‬م‪،‬‬ ‫ن * ‪ PŽ‬ا‪ O b"j‬ا‪ E‬ام‬ ‫‪AE‬‬ ‫‪ E‬و ! ‪ dX$ ( H‬آ‪ ( O• Ë‬در ‪ f‬اردوˆ ﻩ ‪ a‬ر ا‪ k‬ری در‬ ‫@ ل ‪ w$ ، (K ١۹٣٣‬آوا ‪$K‬را دورو ‪ O‬در ‪ ¦ k‬ا@< ‪،‬‬ ‫(‬ ‫ار ن رو¡ و ز¡ ن ‪ 4‬ی @ دﻩ اش از ‪B4 O• B (N!k‬‬ ‫‪ l‬ات و ا ‪ 4 ( H‬ی آ ر ‪$ %ƒB1‬د ‪ .‬ا ا ‪4 ( H‬‬ ‫>‬

‫وﻩ ‪ 4‬ی ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪$# O ?B1‬ا ‪?2k ( $ˆ 4‬‬ ‫‪ :‬آ ر‪،rB1j @$a‬‬ ‫دا ‪(K‬‬ ‫ی را ( ا ‪ LK‬ب ‪O‬‬ ‫!‪ – ?B1 $‬آ ر ‪ ،%_s$Kj $• ،?B1‬آ ر ‪...SNT UV* ?B1‬‬ ‫‪ 4‬و‪$# O Pc‬ا ‪ ”!4‬ن دارای ‪ (!4‬ی ا‪4 0H‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ "” 4‬ا ن را ا ‪(K‬‬ ‫‪ OAT‬ای ‪$# O ? j GC‬ا در ‪OT ( $ (KC l‬‬ ‫و‬ ‫( وﻩ ‪ 4‬ی آ ر ‪ ?B1‬ا ‪ K‬ر آن ‪ 4‬را ( د@?‬ ‫! ‪ (K‬ی روا • ‪$# O •AC‬ا در ا را ‪ 67 1) (-‬د‪OX 4‬‬ ‫‪. 4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪34‬‬


‫ا‪ 4 0H‬ی ‪ # € j‬ر‪ R‬در درون‬

‫* ا ن و ‪/j‬وم و‪$k‬د ‪ !#‬م‬ ‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪.?B1‬‬ ‫* ‪$J‬د ‪ KL‬ری ‪ 4‬وﻩ ‪.$DE‬‬ ‫* ‪ %_Ü°Ê ? j$•B‬و ( ‪.Pª!k‬‬ ‫* • ‪ 2k ( 0o k (R‬ن ‪ # € j‬ر‪ R‬م دارد &‪$# %‬ا ‪•AC‬‬ ‫‪;j .‬ا ‪ !#‬م ا‪ 4 0H‬ی ‪ C $DE‬را@ ‪$‬ن‬ ‫ارˆ ن ‪ f‬ا‪0H‬‬ ‫و ‪Ý!-‬ن‬ ‫آ ر ‪$# O ?B1‬ا ارˆ ن ‪ 4‬ی ‪$J‬د را‬ ‫( ‪ 2k‬ن ‪ # € j‬ر‪ · N # ( MœÞ R‬آن ‪ .?@ 4‬ا‬ ‫• ‪ ”!4 (R‬ن ‪ !#‬م ‪ 4 ? j GC‬ی ‪ P’!E ،OA A‹# ،OY 4 C‬و‬ ‫‪ PÐ N #‬آ ر ‪ 4 ?B1‬را ‪. ! O d"G‬‬ ‫* روا • *! &‪ %‬و ‪ !# ™ k‬م ‪ ( OX 4 0o k‬در ‪?2k‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ر`_‪ %‬روی ‪ (-A f‬ی ½‪ a ¼°‬ر ‪O‬‬ ‫* ‪ š‬ن و ! ˆ ن ‪/E‬ل •‪ O‬در‪.(l®¿ 4‬‬ ‫@ ا – م ا ( ا ‪ f‬ا‪ 0H‬درون ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪?B1‬‬ ‫( ا*‪$‬ل ) ( ای آ ر ‪rB1‬‬ ‫ا^ ا ‪ O‬را آ‪ ²‬ز ‪O‬‬ ‫آن ‪Mj L‬‬ ‫‪$# O‬ا‬ ‫‪$L!4‬ا•‪ O‬ارد‪ ،‬وﻩ ‪ 4‬ی د‬ ‫و درآن ? " ‪ .‬ا‪ 4 0H‬ی ‪ Mj L‬در> ن ا^ ام‬ ‫‪ .‬ا ‡‪ d‬از‬ ‫‪ :‬وض‪ ،‬دو@‪ ( K‬ازا ‪ AK‬د ( آن ‪$J‬دداری ‪O‬‬ ‫) ن رو‪ R‬اد ‪$# O‬ا ‪ !#‬م ا ‪ AK‬دات ‪$J‬د را ‪ -‬ح ! ‪.‬‬

‫ای ‪ (G k f‬ی ‪ # € j‬ر‪ R‬دار‪rR‬‬ ‫آ ر`_‪ %‬آن رو`_‪( ?@ %‬‬ ‫و آ ر ‪ rB1‬آن ‪ 0o k‬ا‪ ( ?@ P{ !Kk‬ای ‪ eA‹#‬ا‪ 4‬اف‬ ‫‪ R k‬ن دارد‪ .‬آ ر ‪ f rB1‬رزﻩ ی اوم ‪ ‰G ( NE‬ت‪،‬‬ ‫‪ 4‬ی «‪ B‬ر ‪ :K‬و ‪O‬‬ ‫‪ #‬ر‪ fR‬ا ‪ 4 %_›H‬و ا‪$#‬ر‪( ?@ 4 (KR‬‬ ‫رزﻩ دو ‹‪$‬ر ^ ار دارد‪ f .‬ر ‪ (K‬از > ‪ a‬ت‬ ‫‪ O‬د‪ .‬ا‬ ‫‪ B4 %£R L#‬و ر ‪ (K‬ای د @ ز ﻩ‪ 4 ? j GC .‬ی ‪%£R L#‬‬ ‫دن ‪ e !E‬ا* ا‪$#‬ر‪ (KR‬در ‪ (!4‬ی‬ ‫آ ر ‪ 4 ?B1‬ر‪( X‬‬ ‫!‪$‬د‪ 0H 4‬و ا‪ C‬ی آن ‪ ^ 4‬ار دارد‪ .‬ا ‪ ”!4 4 ? j GC‬ن‬

‫‪33‬‬

‫‪18‬‬

‫و – ( ‪ š‬ن‬ ‫در ) ن ‪ O• 2k ¦ k‬دوم دو¡ رﻩ ‪ k‬ن ‪O‬‬ ‫;اری ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬در ‪ C‬ا•‪ (B‬و ا ‪ $ @ b‬ل‬ ‫آ ر ‪ 4 ?B1‬در ‪ 2k‬ن ‪ . $ O‬ز@ زی ‪ :‬را@ ‪$‬ن ’‪ a P‬ر‬ ‫در ‪ C‬ا•‪ @ f ( (B‬ی ‪ a‬ر ی آ ر ‪ ?@ %ƒB1‬و ) ‪b@$‬ن‬ ‫آن ( ا –! ن ا‪ P’NË‬ز>!‪ "K‬ن از ‪ (N!k‬د رو‪ R‬اد‪ 4‬ی‬ ‫‡‪ d‬از ) ن ‪ O• 2k ¦ k‬دوم ا@?‪ .‬آ ر ‪ 4 ?B1‬از آن ‡‪ d‬در‬ ‫‪$”!4 OX 4 0o k‬ن ( ‪ ١۹۶۸‬و د ‪ 4 0o k‬ی ا‪P{ !Kk‬‬ ‫? دا ‪ (K‬و دار ‪.‬‬

‫ازآ ر‪ ; -./‬آ ر‬

‫‪8‬‬


‫و‬ ‫‪ C # ( $ˆ 4‬ی ( ‪$L‬ا‪$‹ ( 4‬ی ا‪$#‬ر‪ (KR‬ای را در‬ ‫ز@ زی‬ ‫( رزﻩ ‪. x J O‬‬ ‫‪ j‬س د ی ز ﻩ‬ ‫‪ 4 ? j GC‬ی @ ز ﻩ ی آ ر ‪$ ( %ƒB1‬ازات ‪ 4 ? j GC‬ی‬ ‫‪ KJ @ #‬ری‬ ‫و ‪[#‬ش ‪O‬‬ ‫‪$* %£R L#‬رت ‪O‬‬ ‫‪ r AKB ?R‬ا – د ! ‪ .‬ا ای ‪ !#‬م‬ ‫‪ C‬را‪ %ƒB1j‬را ای‬ ‫ا ‪ 4 ? j GC‬ا ‪/‬اری •زم ا@? ( @ ز ‪ Pc‬م دارد‪...‬‬

‫ز‬

‫‪ C‬را‪ rB1j‬در ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬ا‪ k‬زﻩ ‪ O‬د‪ ¹"# ( 4‬ا‪OX‬‬ ‫))‪$N‬را‪ 4 l (rB1j‬و ‪ 4 !E‬ی ‪$L!4‬ان ا*‪$‬ل ) ( ای آن‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪$k‬د دا ‪(K‬‬ ‫‪ ( ?B1 f‬آن ‪ (3‬در • آ ‪$-J •AC‬ط ‪ !E‬ﻩ ای‬ ‫‪• .‬زم ا@? (‬ ‫( آ ر ‪ 4 ?B1‬د ل ‪O‬‬ ‫‪B4‬‬ ‫آ ر ‪ 4 ?B1‬ای ‪ e !G‬آن ‪ 4 (K $ 4‬ی آ ر ‪ %ƒB1‬را‬ ‫‪$L‬ا و آ‪ µ‬ر وﻩ ‪ 4‬ی ‪ MNKL‬آ ر ‪ %ƒB1‬را د ل ! ‪.‬‬

‫‪Vx‬‬ ‫ا‪ z‬ا ت‬

‫را‬

‫نآ ر‬

‫@ ز ‪ Pc‬در‪ (k‬ی آˆ ‪ $ ) Pc‬دارد‪ .‬ا آˆ ‪ Pc‬در > ت‪،‬‬ ‫‪ œ‬ﻩ ‪$J ، 4‬رد ‪ l‬ات و ‪ ( 4 ? j GC‬د@? ‪ O‬آ ‪4 .‬‬ ‫‪r4‬‬ ‫‪ !4‬ن ^ ر )‪f OX R$‬‬ ‫‪ ^ (3‬ر ( آˆ ‪• Pc‬‬ ‫•@?‪ .‬ای ا ( ‪$K‬ان ( ‪ @ f‬ز ‪$^ Pc‬ی و ا•‪ -G‬ف‬ ‫‪،‬‬ ‫); د@? ‪ D# ( ?C‬دی رو> ( ‪ # € j‬ر‪ R‬ا ‪(K‬‬ ‫از ) ن ( • ر‪ ،?C‬از "‪ G ( OX K‬د ر@ ‪ ،‬و از ‪ C‬د (‬ ‫‪r4:‬‬ ‫‪; ™!k‬ر د‪ (E$!– f .‬از ا*‪$‬ل ‪O $!E‬‬ ‫) ( ای و ‪ a‬ر¡ د‪ 4‬ی ‪ P’!E‬را ن ا‪ C‬اد و وﻩ ‪( rR ;) O 4‬‬ ‫(‪ C .‬را‪rB1j‬‬ ‫‪ C‬را‪" ( ) B4 %ƒB1j‬ا*‪$‬ل ) ( ای" ‪ Y‬ﻩ‬ ‫( ‪ d 4‬ا‪ k‬زﻩ ‪ O‬د‪$J ( 4‬دش ‪ ! Pm‬و ز‪ R‬ر‬

‫ا^ ا ت ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬در د‪ C‬ع از ا@ ! ر ‪ ˆ $‬ن و‬ ‫‪ ?J‬از‬ ‫‪ .‬ا ا^ ا ت‬ ‫ ‪ j‬ت ا ‪ O†[A‬ا – م ‪O‬‬‫‪ A T‬ت و ‪ ™•$‬ی ‪ 4‬ی ذ‪ ( %F4‬آ ر`_‪، B4 Mj L %‬‬ ‫*‪$‬رت ‪. ;) O‬‬ ‫ا^ ا ت ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬در ‪ !#‬م ز ( ‪ 4‬ی ‪? j GC‬‬ ‫ون ا ( ‪ l‬ات و ا ت وﻩ ‪ 4‬ی‬ ‫ا•‪ B‬ن ‪B4 4‬‬ ‫ن‬ ‫آ ر ‪ C $DE %ƒB1‬را@ ‪ C $‬ا ‪$‬ش ‪. $‬‬ ‫( ‪ !4‬ن ‪ C ?2k‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪$ ?B1‬ارد ز‪ R‬را ( ر@! ? ‪O‬‬ ‫@ ‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫‪32‬‬


‫و از ‪ !4‬ن آ‪ ²‬ز روی ) ( ‪ 4‬ی‬

‫‪ R$‬را ‪ (!4‬ادارﻩ !‬ ‫آ ر ‪ AKB %ƒB1‬دد‪.‬‬ ‫ای ‪ !4‬ن ا@? ( ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ ?B1‬و@ ‪ (N‬ای @? ای‬ ‫ا ‪[A‬ب و ‪ #‬ر@ ن ( ا‪ 4‬ا‪ á •$# ( Pu‬دادﻩ ‪ ،‬و‪$k‬د‬ ‫‪$J‬ا‪ 4‬دا ?‪.‬‬

‫}{|‬

‫" [ت ‪$ • (j‬د‪ C .‬را‪ rB1j‬ا‪ k‬زﻩ ‪ O‬د‪ ( 4‬ا‪ C‬اد‬ ‫‪ %_›L‬از ‪ 4 ? j GC‬ی‬ ‫و ا ‪ 3‬ن ‪$K‬ا‬ ‫‪$J‬د ‪ KL‬ر‬ ‫@ ز •‪ O‬را دادن ‪ l‬ات ‪$J‬د ا – م د‪ 3 . 4‬ن "’‪ P‬از‬ ‫@ ز ‪ f# f# ( Pc‬ا‪ C‬ادش ا‪ k‬زﻩ ‪ O‬د‪ !# # 4‬م و‪ 0X‬را‬ ‫و‪، 4‬‬ ‫( ا ‪ b‬اک ;ا ‪b‬ن آن د‬ ‫>‪ ! I:‬و ‪$K‬ا‬ ‫( •‪ @ > R #‬ز ˆ‪. @ O‬‬

‫{‪Z‬‬ ‫{‪Z‬‬

‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪• GC ( ?@ P’" ?B1‬ن آˆ ﻩ ‪ l‬ی و ‪P’!E‬‬ ‫( آ ر ‪ rB1‬و د ˆ ﻩ ‪ 4‬ی ‪ :K‬وت آن را د‪ O r4‬آورد‪ .‬ا‬ ‫(‬ ‫ا@ س ا* ‪ C‬را‪ rB1j‬آزاد ‪O ? j GC‬‬ ‫‪$J‬د ‪ KL‬ری وﻩ ‪ 4‬و ا‪ C‬اد ‪ $DE‬آن را در ‪ 3‬ر‪$3‬ب ا*‪$‬ل‬ ‫) ( ای >‪ !# . O I:‬م ‪• GC‬ن آ ر ‪$•B ?B1‬ل )‪ € 1‬د‬ ‫‪ ! BA#‬ت‬ ‫‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪ 3 B4 ?B1‬ا ( ا‬ ‫ر‪ – – €4‬ی ارد‪.‬‬ ‫‪• GC µÞ ? j GC‬ن در > ? ‪ 4‬ی ‪ C Pª!k‬را@ ‪$‬ن‬ ‫آ ر ‪ f ?B1‬ا* ا‪ Pm[J‬و ‪ ( ?@ OYKBo!4‬ز‪ ( O• R‬ا*‬ ‫آزادی آ ن &‪ %‬ر@ ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫آژ‪$ @ KR‬ن ‪ r4 fR ‹#‬وزن دا•‪f .?B‬‬ ‫‪ ? j GC‬را‬ ‫و‬ ‫دارای ‪ 4‬ف در ‪ f ?2k‬ا ‪[A‬ب ‪ # € j‬ر‪R‬‬ ‫‪? j GC‬‬ ‫( ‪$T‬ر •!‪ f ( %F‬ا@‪ b‬ا‪~#‬ی !‪ . f‬او• ع ا‪Pc ˆ P{ !Kk‬‬ ‫ً‬ ‫‪O‬آ ‪.‬‬ ‫او^ ت ‪ K^$‬آرام ا@? و ˆ ‪ S k Pc‬و ‪) %_`$k‬‬ ‫‪$J‬د را و•‪ 4 ? G‬ی ‪MNKL‬‬ ‫@ ز ‪ Pc‬آ ر ‪%ƒB1‬‬ ‫و‪ eC‬د‪ k . 4‬ی ‪• GC‬ن آ ر ‪ ?B1‬در ‪ > 4‬ل در درون رزﻩ‬ ‫ی ا‪$J ( ?@ P{ !Kk‬د در رزﻩ ی ‪$N K O A T‬ر ‪ O‬دد‬ ‫رزﻩ ‪ ( NE‬ر@ زی‪ ،‬ای‬ ‫و رزات ر‪ %ƒB1 C‬از ^‬ ‫ا‪/C‬ا‪ 0H‬د@‪/!K‬د‪ ، 4‬د‪ C‬ع از ‪ J‬ت ‪ O $!E‬و ‪ ²‬ﻩ ‪/k‬وی از‬ ‫رزات‬ ‫رزات ‪ . B4‬آ ر ‪ 4 ?B1‬در ‪ (!4‬ی ا‬ ‫ا‬ ‫‪20‬‬


‫) ‪ o‬ی ( ا*‪$‬ل ‪$J‬د ( ‪ • ? j GC‬ا@ ادی و ‪!E‬‬ ‫‪$K #‬ا ( ‪ r 3‬ا از‪ 4‬ی‬ ‫? ‪O‬‬ ‫‪ r AKB‬ا@?‬ ‫‪$J‬د ‪/‬د ‪ f‬د ‪ ( O Y 4 .‬آ ر ‪ l 4 ?B1‬ات و‬ ‫ا‪ !E‬ل ‪$J‬د را ‪ l‬ات و ا‪ !E‬ل ‪$#‬دﻩ ‪ 4‬ی دم رو¡( رو ‪O‬‬ ‫‪$# O ،r‬ا ‪ # ( r‬ر‪ ³R‬آˆ ‪ Pc‬ا ‪ O†[A‬را ) آور‪.rR‬‬

‫آ ر ‪ (E$!– f rB1‬از)‪ 67 1‬د‪ 4‬و ‪$‬ﻩ ‪ 4‬ی ‪( ?@ P’!E‬‬ ‫( آزادی ‪ a‬ا•‪ B‬ن در ‪ (G k‬رﻩ ‪ <@ O‬رد‪ .‬ا ‪( (G k‬‬ ‫‪$ E‬ان ‪ 6‘ f‬د ا‪ P{ !Kk‬و‪$k‬د دارد‪ C ،‬د ‪ !4 ( r4‬ن ا ازﻩ‬ ‫و‪$k‬د دارد ون آن ( ‪ (NBN@ $ ) ( $ˆ Š 4‬ا‪ %£#‬آن‬ ‫( ن ا دو‬ ‫‪ .‬آ ر ‪ 4 ?B1‬در …‪ O‬آن ‪B4‬‬ ‫دا ‪(K‬‬ ‫‪ 4 f‬ر ‪ O•$‬ا – د دد‪ .‬آزادی و ر‪ OX 4‬دارای @( و‪ (k‬ا@?‪.‬‬ ‫ا ‪ K‬اء ر‪ OX 4‬ا^‪ ‰K‬دی ‡‪bC d‬ن ‪ ? "j‬ا ‪/‬ار ‪ j$#‬از‬ ‫‪ r AKB ?R‬آن ‪$J •@$# 4‬د ز>!‪ "K‬ن و ‪r BA#‬‬ ‫‪eR T‬‬ ‫‪$! R/ k‬دن‬ ‫ا ‪ µ‬وت ‪ d¶@ ، 4‬آزادی @ ‪%_s‬‬ ‫‪$‬رو ا‪ %_s‬دو‪ @ f •@$# %ƒj‬ز ‪ C Pc‬را‪ 4 0L %ƒB1j‬ی‬ ‫ˆ‪$ˆ $‬ن ‪ ( (G k‬از ) ‪ OYK@$‬و ‪$J‬د ‪ KL‬ری ) @ اری ‪O‬‬

‫داد ( ‪ $ ? "j ™NJ‬و در ا راﻩ از ‪( $ˆ 4‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪ ( NE ، J‬ر‪ OX 4‬ز>!‪ "K‬ن ا@‪ :K‬دﻩ ‪$J‬ا‪4‬‬ ‫در ‪ !#‬م رزات ‪ k‬ری‬ ‫‪ l · N #‬ات ( ‪.?B1 Pu a OX 67#‬‬ ‫?‬ ‫و ‪$J‬ا‪ 4‬ن ر‪B4 OX 4‬‬ ‫( ‪ O j -‬را ‪ -‬ح ‪O‬‬ ‫‪ ?Bk‬و @‪ á-‬آن ‪ 4‬را |‪ b6‬د و •‪ #‬د ‪ ( #‬و•‪ %ƒ G‬ر@‬ ‫( ُ `_‪$* %‬رت د و ر‪ ( OX 4‬د@? آ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دا‪ ( !w‬ز>!‪ "K‬ن و ‪ !#‬م ا@ ! ر ˆ ن ‪( r R$Y‬‬ ‫‪ Pâ‬ی ‪[J 4‬ف ‪ O A T ™C‬آ ن ‪ B4‬و ‪•AC‬‬ ‫‪ r AKB !E‬و ‪ OY 4 !4‬آن ( ‪$‬ﻩ ی ‪ C‬را‪$# O %ƒB1j‬ا‬ ‫‪ .‬ز>!‪ "K‬ن و ا@ ! ر ˆ ن ‪!E r !‰#‬‬ ‫‪0L¡ !µ‬‬ ‫و آن را ا‪ k‬اء ‪O‬‬ ‫‪ r AKB‬را †‪ Š 4 O‬وا@‪ (-‬ای ‪O‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫آ ر ‪$J ( $ˆ 4 ( GT ^ 4 ?B1‬د‪ OY a‬د ! ‪ B4‬و‬ ‫‪ !#‬م ‪ R l‬ت ا@ ادی ( از ر ‪ ،rB1B‬رو> ‪،?1‬‬ ‫‪O‬‬ ‫@‪$ ،rB1 C ،%£NT ? -N‬رژوازی ‪ € j‬ال و ‪$ 4‬ع د‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ‪ ،‬رزﻩ ‪O‬‬ ‫ً‬ ‫ا ‪[A‬ب ‪/j‬و داری ‪ ( ?@ %£R L# 0L f‬در آن ‘‪ 6‬د‪ 4‬ی‬ ‫@ ‪$a‬ب ‪$‬د ‪ O‬د و دارای ‪ @ 0L f‬ز ˆ‪( ?@ O‬‬ ‫ای ا – د ‪ (G k‬ی ‪ R$‬ا@?‪$J O .‬ا‪ (G k ( r 4‬ی‬

‫‪21‬‬

‫‪30‬‬

‫< ^•~ د‪7‬‬

‫و‪K> ،OX‬‬


‫‪/> f‬ب ‪$L‬ا‪$ 4‬د‪ ،‬ای ‪ (!4‬ی ا‪ C‬اد ‪$J‬ا‪$ 4‬د‪w B .‬‬ ‫ً‬ ‫ا‪$# %& P{ !Kk‬ا ^ ‪ ( GT‬و وا^‪ G‬ای ‪ > ( 1!4‬د‬ ‫ا ( در@‪ 3 O• 2k á-‬ن ا ی *‪$‬رت د‪.‬‬

‫و @ ا – م ر‪ "C OX 4‬ی از ‪ ( eR T‬د@? ‪bC‬ن ‪ 0A‬ا‪P{ !Kk‬‬ ‫( ‪ C f‬د دارد ‪$J •@$#‬دش و ‪ K@ C‬دن ‪ P{$ 4‬از ‪r NB‬‬ ‫ا‪ ،OX‬از‪ (N!k‬د ‪$ ( ،‬زﻩ ی ‪ #‬س و و> ?‪.‬‬

‫•‪€‬‬

‫‪?{ E‬ای ‪ B• 4 ),‬و [ ون دو‪، Z‬‬ ‫; ‪ r‬ز ن و ‪6‬دان‬

‫ز‬

‫‪Vx‬‬

‫ﻩ‬

‫آ ر ‪ 4 f rB1‬ف ‪ ( k (!4‬ای ‪ (G k‬و ‪ f‬ا ﻩ آل‬ ‫ا@?‪ .‬و@ ‪ 4 (N‬ای ر@ ن ( ا ‪ 4‬ف ) ( ی ‪ !4‬ن‬ ‫ا*‪$‬ل @ ز ‪ ^ (G k Pc‬ار دارد ( ا ﻩ آل ا@?‪ .‬ا ا ‪/‬ار‬ ‫‪ E‬ر‪ #‬از ‪ C‬را‪ rB1j‬و !‪ . AK f‬آ ر ‪$”!4 4 ?B1‬ن‬ ‫ا‪ C‬ادی ( ( ا@ ! ر آˆ ﻩ ﻩ ا ‪$#‬ا‪ eC‬دار ( ‪ !#‬م‬ ‫ا@ ! ر ‪ ˆ $‬ن ‪ (!4 ( NE‬ی دو‪ ( 4 ?j‬رزﻩ ‪ Í‬داز ‪ .‬ا‬ ‫‪ 3‬ن ا@? ( آ ر ‪ f ( 4 ?B1‬رزﻩ ‪ O A T‬ا‪ AKE‬د‬ ‫دار ( ) وزی اش ( ا@‪ AK‬ار ‪ (G k f‬ی آ ر ‪O %ƒB1‬‬ ‫ا– ‪.‬‬ ‫ای ا ( ‪ A T‬ت ا‪ P{ !Kk‬ا@ ! ر ﻩ ( ‪? C œ‬‬ ‫@ ‪$J %_s‬د و ر‪$J OX 4‬د ( د@? ‪$J‬د …‪[# € O‬ش و رزﻩ‬ ‫( ‪$# O‬ا ‪(G k‬‬ ‫‪ .r‬ا ‪ A T‬ت ا@ ! ر ‪ $‬ﻩ ‪B4‬‬ ‫ی آ ر ‪ %ƒB1‬را «‪ B‬ز ‪ .‬ا@ ! ر ˆ ن ‪ / 4‬ا‪ k‬زﻩ ‪$L‬ا‪4‬‬

‫آ ر ‪ MR G e T rB1‬و ا@ س ‪ eNJ‬و ‪ ( OX$J‬دارد ‪( NE‬‬ ‫‪ ( $ˆ 4‬د‪ r4‬آ‪ A ( $ˆ O l OX‬و ? ‪ 3 . O‬ا ( ‪ 3‬ن‬ ‫‪$‬ﻩ ای رو> ( ‪ C‬د را ‹ ‪$‬س و ز ˆ‪ O‬اش را ‹ * ﻩ ‪O‬‬ ‫! ‪ .‬آ ر ‪ ™T ^ Mj L rB1‬ا* ا‪$#‬ر‪ (KR‬در @ ز ‪Pc‬‬ ‫ا‪ P{ !Kk‬ا@?‪ !4 ( .‬ن ‪ ?NE‬ا@? ( آ ر ‪ rB1‬دارای ‪P{$‬‬ ‫‪ ! NG‬ت د ‪ %F‬ای ‪ bB‬ش ‪$J‬د ‪ @ .?B1‬ز ‪ Pc‬آ ر ‪%ƒB1‬‬ ‫‪ (G k‬درارادﻩ ی ا‪ C‬اد و وﻩ ‪ 4‬ی ا‪O r AKB P’–# P{ !Kk‬‬ ‫^ ‪ 6‘ O†ã r‬د‪ 4‬و @ ‪ KJ‬ر‪ ( OX 4‬دارای‬ ‫و &‪$# %‬ا‬ ‫ا‪$#‬ر‪ (KR‬ای در • ‪ ( B4‬ا‪ k‬اء ;ا ‪$ (K‬د‪ @ .‬ز ‪Pc‬‬ ‫ا ی ا^‪ ‰K‬دی و ا‪P{ !Kk‬‬ ‫آ ر ‪ ”!4 (G k ?B1‬ن‬ ‫^ ‪ ? N‬ا‪ k‬اء ارد‪ 4 ( ) .‬ی ا‪ Pm[J‬و ‘‪ 6‬د ( ی ‪ C‬را‪rB1j‬‬ ‫‪ # € j‬ر‪ 3 R‬ن ا@?‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫‪22‬‬


‫* آزادی ( ‪$ E‬ان ) ( و ا@ س‪،‬‬ ‫* ا ی ا^‪ ‰K‬دی و ا‪$ E ( P{ !Kk‬ان ا ‪/‬ار‪،‬‬ ‫* ادری ( ‪$ E‬ان ‪ 4‬ف‪.‬‬ ‫ا ‪ MR G‬ا‪[KJ‬ف ژر‪ Pu‬را ( ن ‪ C‬را‪ # € j rB1j‬ر‪ R‬و‬ ‫"‪ C‬را‪ rB1j‬دو‪ "%ƒj‬و‪$k‬د دارد‪ • ،‬ن ‪ O‬د‪. 4‬‬ ‫‪ !#‬م و‪$k‬د ن ‪$J‬ا‪ 4‬ن ‪ (G k f‬ی ‪ C‬را‪r B4 %ƒB1j‬‬ ‫( ) ( ی ‪ Pª!k ? "j‬و ‪ C‬دی ا ‪/‬ار ‪ j$#‬و ‪$#‬ز‪ ^ ™X‬ار‬ ‫(‪ ،‬در‬ ‫ط ( ‪$K PÒ‬ا از ‪ a‬ر ‪ ( A‬ز ˆ‪O‬‬ ‫دارد ) ( ا‬ ‫آن !‪ 4 f‬ی ‪ AK‬و‪$k‬د دار ‪ a ،‬ر د@‪/!K‬دی ‪ $ j‬ﻩ‬ ‫ا@? و ا@ ! را•‪ B‬ن ازا•‪ B‬ن ‪ OX k‬ارد‪.‬‬ ‫آ ر ‪ 4 ?B1‬ی ‪ ( $ˆ Š 4‬ا‪ KE‬ری ( ‪ %FR/ k‬ا‪ C‬اد ای‬ ‫( ا‪ µ‬ات‬ ‫ا‪ !E‬ل ا‪$#‬ر‪) (KR‬ا@ اد( &‪ %‬د‪ 3 4‬ا ( ‪NE‬‬ ‫‪ 4‬ی ا‪$#‬ر‪( o r4 ( (KR‬‬ ‫"‪ B‬ن ( و‪$k‬د ‪ O‬آور ‪ !# .‬م‬ ‫‪ . B4‬ا ا ن دادﻩ ‪$‬د ( ‪ f‬و ‪ O •AC‬از آن ‪( 4‬‬ ‫> ت ادا ( د‪ !# ، 4‬م آن ‪ 4‬دو¡ رﻩ ‪. $ O j$#‬‬

‫* ‪ C Pª!k ? "j‬دی و@ ‪ j$#‬و ‪$#‬ز‪ 4 ( ™X‬ا •‪ O‬را‬ ‫ای ز ˆ‪ PÒ O‬ا@‪ :K‬دﻩ از‪ a‬رد ان ‪ 3‬ﻩ ا@?‪.‬‬ ‫* ا ی ا‪ C‬اد از و ‪ j$#‬ای ا@‪ :K‬دﻩ از ا ‪/‬ار‪( ( OX 4‬‬ ‫‪ OX C$‬آ ن ری ‪ O‬ر@ ‪ E ( ،‬رت د دا ‪b‬ن ) ورش و‬ ‫آ ‪$‬زش در ‪ (!4‬ی ز ( ‪ 4‬ی ‪ %ƒG * ،%&NE‬و ‪ Ñ4‬ی‪ @ .‬ز ‪Pc‬‬ ‫ˆن و‬ ‫ا@ س ‪ C f‬را@ ‪$‬ن آزاد ‪j$#‬‬ ‫ا‪P{ !Kk‬‬ ‫‪O‬‬ ‫ˆ ن *‪$‬رت د ( ارادﻩ ی آ ن‬ ‫‪‰‬ف‬ ‫); ا@?‪.‬‬ ‫د و در ‪(l®¿ 4‬‬ ‫* ا‪ ‹#‬د آزاد ا‪ C‬اد ا@ س ‪ 4 OYKBH‬و د‪( OX 4 OYKBoj‬‬ ‫دار ‪.‬‬ ‫* آزادی ‪ C 4 eN-‬دی درا از ‪ l‬ا ‪.0‬‬ ‫* ‪ a $ j‬ر د@‪/!K‬دی‪ 3 ،‬ن ‪ !#‬م ‘‪ 6‬د‪ 4‬ی دو‪ %ƒj‬و ا ل‬ ‫@‪ !K‬ی ( ‪ # Sk$‬اوم ا@ ! ر ا•‪ B‬ن از ا•‪ B‬ن ‪ O‬د ‪.‬‬ ‫‪ !#‬م د ‪ 4‬و ‪$‰#‬ف ‪ 4‬رزﻩ د‪K> ،‬‬ ‫ای ا ا‬ ‫•‬ ‫‪ ”!4 .‬ن‬ ‫ا آن ‪$J 4‬د را ‡ ? ‪ 67) rNE‬ن ‪O‬‬ ‫‪ %ƒ@ ) 6ä‬رزﻩ د ‪ #‬ادری ن وﻩ ‪ 4‬ی ا•‪eA‹# O• B‬‬ ‫و ز‪ 3 4‬ﻩ د ‪.‬‬ ‫ز@ زی‬ ‫‪$J O‬ا‪ !# r 4‬م ‪ (G k‬را ا@ س !‪AK f‬‬ ‫‪ (G k .r‬ای ‪ @ O‬ز‪ ( rR‬ای ‪ C f‬د‪(A T f ،‬‬

‫‪23‬‬

‫‪28‬‬

‫[‪B‬‬

‫ی ‪?{ E ƒ0‬ی ‪ ;Nm Z‬ر‪FL‬‬


‫• ‪B‬‬ ‫ﻩا‪r‬‬ ‫آ ر ‪ ( 4 ?B1‬در ‪ C‬را@ ‪$‬ن آ ر ‪?B1‬‬ ‫‪/j‬وم @ ز ‪ Pc‬و‪~R‬ﻩ آˆ ﻩ ‪ l .r B4‬ا‪ !#‬ن را ‪O · N #‬‬ ‫‪ r‬و ‪$J O‬ا‪ f r 4‬ا ‪[A‬ب ر‪ ( X‬ای و ‪ ( k (!4‬را ا – م‬ ‫د‪ ( r 4‬در آن وا> ا^‪ ‰K‬دی و ا‪$J P{ !Kk‬ا‪$ 4‬د‪ 4 .‬ف‬ ‫ا@ س ‪? "j‬‬ ‫ا ‪[A‬ب ‪$‬دی ‪( ?@ OX 4 (G k‬‬ ‫‪ %_¥$‰J‬دو‪ %ƒj‬و@ ‪ j$#‬و ‪$#‬ز‪ O… ™X‬ر‪/R‬ی ﻩ ا ‪،‬‬ ‫‪ ( OX 4 (G k‬ا@ ! ر‪ ،‬آˆ ‪ AC ،Pc‬و در •! ا‪$#‬ر‪O‚/k (KR‬‬ ‫ازآن ‪. B4 4‬‬

‫ا‪ 7‬اف‬ ‫آ ر ‪ 4 ?B1‬ای ‪ (G k f‬ی آزاد †‪ (A T O‬و ون دو‪?j‬‬ ‫رزﻩ ‪ ( r O‬ا‪ 4‬اف او‪ ( j‬اش ‪ E‬ر‪ #‬از‪:‬‬ ‫* ا ی ا‪ P{ !Kk‬و ا^‪ ‰K‬دی ‪ !#‬م ا‪ C‬اد‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫ای ا ( ‪$K‬ان ‪ (G k f‬ی ‪ # € j‬ر‪ R‬را ‪$! AKB‬د‪،‬‬ ‫ا ‪/‬اری •زم ا@? ( ‪ 4‬ف ‪$k‬ر‬ ‫‪ .‬ار‪O KB • $ R‬‬ ‫ا‪ 4‬ا‪Pu‬‬ ‫و‬ ‫‪ B‬ا(‬ ‫ˆ‪": R$‬ا ا ‪/‬ار ‪$J‬د‬ ‫ا ‪ ( O-‬در آن رزﻩ‬ ‫( )‪ 67 1‬د ‪ r O‬و‬ ‫‪ .‬ا در ‪ 0šR/‬ا ‪/‬ار ا ﻩ‬ ‫‪$L!4 r O‬ا•‪ O‬دا ‪(K‬‬ ‫! ‪ 4 ( ،r‬ف ‪$L 4‬ا‪ r 4‬ر@ و ‪ d"E‬از آن ‪ 4‬دور ‪O‬‬ ‫‪ 3 ،rR$‬ن ( ( ‪ (-A‬ی ‪ 4 A‬ف ‪$J‬ا‪ r 4‬ر‪ ?C‬و در‬ ‫–( ی ‪ Pª T‬روش ‪ ( ?@ OX 4‬ا ‪ LK‬ب‬ ‫ا *‪$‬رت ا‬ ‫د ‪".r‬‬ ‫ا ن ز ˆ‪ O‬در ‪ (G k f‬ی ا ( ا‪/k‬ا‪) 0H‬ا‪ C‬اد‪ ،‬وﻩ‬ ‫ً‬ ‫‪ 4‬ی ا‪ ،P{ !Kk‬ا^‪ ‰K‬دی‪ ! AKB (...O $^ ،OY 4 C ،‬و آزادا (‬ ‫‪ ،‬و‪$k‬د دارد‪ A .‬را ‪( O‬‬ ‫در ‪ 3‬ر‪$3‬ب ‪ C‬را‪ %ƒB1j‬ادارﻩ ‪O‬‬ ‫در ‪ 3‬ن ‪ (G k‬ای ( *‪$‬رت ‪ %F!• %£K‬و‪$k‬د دار‬ ‫(‪4‬‬ ‫^ ارداد‪ 4‬ی ‪ b‬ک‪ ،‬ا و ‪ ( AK‬و‪$k‬د ‪ O‬آ‬ ‫‪.‬‬ ‫¿®‪$# O (l‬ا‬

‫* ‪)… 0‬‬

‫‪24‬‬


‫ً‬ ‫‪ (G k‬ی ‪ # € j‬ر‪$L G-^ R‬ا‪$# 4‬ا•‪ ?B‬ون !‪ AK f‬و‬ ‫‪ !4‬ری داو‪ . ! !E ( NT‬دا ‪b‬ن ! ˆ‪ ( •$•B O‬ا‪ k‬زﻩ‬ ‫‪$J‬ا‪ 4‬داد ‪ #‬در@‪ C á-‬رال ‪ ?:‬و ˆ‪$* $‬رت د‪ .‬ا د^?‬ ‫( واژﻩ ‪ (3 4‬ری دار ‪ .‬ای آ ر ‪ ! 4 4 ?B1‬ﻩ‬ ‫و –!‪ ( Pª‬او را‬ ‫‪ ¼°½ r"> f •AC‬در‪O ?C R‬‬ ‫‪ R/‬ﻩ ا@? >‪ b e‬ل دا‪ a %&w‬رش را دارد و ( و‪~R‬ﻩ >‪ e‬دارد‬ ‫( ا ½‪ ¼ °‬داد ( او و‪ (: œ‬اش را ا – م &‪ %‬د‪ 4‬در ‪4‬‬ ‫¿®‪. 0j/E (l‬‬ ‫آ ر ‪ 67 1) rB1‬د‪ 4‬ی ‪ ( k (!4‬ی ا‪O ( ?@ P{ !Kk‬‬ ‫ً‬ ‫‪$J‬ا‪ O• !# 4‬وا^‪ :K G‬وت را ‪ #‬و‪. ! ³R‬‬ ‫آ ر ‪ 8‬ا=‪ K‬آزادی را در[‪6‬ا[‪ 6‬ا=‪ K‬ا; ر‪K[ •b ƒ*U ،BbL‬‬ ‫را ‪ z B 3R‬ن ‪ Ki E‬و [‪6‬ا[‪6‬ی را [‪†P ) ‡ { ; ˆ6‬ارد‪.‬‬ ‫ا‪ŠOZ‬ﻩ ر‪ ;": 3‰‬ز ‪6[ B{ E BU )C‬ا س ا; ر‪ BbL‬ای ادارﻩ )‬ ‫‪ 7‬در‪ z Z Ž‬م ‪ B 3R )i^ *7‬آن ‪ X‬ا‪7‬‬ ‫د‪ ،‬آ ر‬ ‫[ د ‪".‬‬

‫ا= ل < ‪?0‬ای‬ ‫را ن آ ر‬ ‫در ‪6‬ا‪B C‬‬

‫***‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

aya anarchy print version  
aya anarchy print version  

آیا آنارشیسم بی نظمی است؟

Advertisement